Pt0t0[0ll stytelsemöte PiraUa]tiet i $toclrholms Iän

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pt0t0[0ll stytelsemöte PiraUa]tiet i $toclrholms Iän"

Transkript

1 Pt0t0[0ll stytelsemöte PiraUa]tiet i $toclrholms Iän 1, Mändagen 5:e Noember 2012 Mötet öppnas 2. Näraro/Fränaro Vi ill gärna eta ilka som ar med och röstade. Pä den här punkten sammanställer i en lista öer närarande. \t \<? Val a mötesfunktionärer Vi äljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller tä justerare 3. 1 Val a mötesordförande Beslut att; mötet äljer Johan Karlsson som mötesordförande. 3.2 Vat at/ ftlötessekreterare Vi äljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller tä justerare Beslut att: mötet älier Elin Andersson sorn mötessekreterare. 3.3 Val a justerare!i äljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller tä justerare Beslut att: mötet äljer Emelie Skoog som justerare.,\, 4. Mötets behörighet Kaileise ska eniigt stadgalna ha gätt ut minst en ecka i föräg ifall minst 50% a styrelsen är irärarande cch minst 2 Cagar i föräg ifall minst tä tredjedelar a styrelsen är närarande. Enligt dokurnentet "Styreisens arbetsformer" ska kallelse alltid ha gätt ut en ecka i föräg. Beslut att: mötet finner sig behörigt kallat. U?'tA]- Styrbjömsägen 3 stockhohn.piratpartiet. se

2 5. Godkännande a dagordning Föreslagen dagordning: 1. Mötet öppnas 2. Näraro/Fränaro 3. Val a mötesfunktionärer 3.1- Val a mötesordförande 3.2 Val a mötesse]<reterare 3.3 Val a justerare 4. Mötets behörighet 5. Godkännande a dagordning 6. Eentueiia tidigare per-capsulam-beslut 7. BeslutsuPPföljning 7.1 Skielse ftir Wikileaks 7.2 Styrdokument, Styrelsens arbetsformer 7.3 Kontakt rned föreläsare 7.4 Facebooksidor B. Eentueila tidigare bordlagda frägor 9. Tanka fetast 10. Skrielse frän Ung Pirat Stockholmsdistriktet angäende hemsida. 11. E-maiiadress l-2. Pressbilder 13. Bankkonto 14. Fokusomräden 14.1 Öppen källkod i offentlig föraltning 14.2 Psykisk ohälsa i skolan 14.3 Skattefinansierad koilektitrafik 15. Kallelse och möteshandlingar till medlemsmöte 16. Nästa ordinarie medlemsmöte 17. Örigt 18. Nästa styrelsemöte 19. Mötets aslutande Beslut att: mötet godkänner dagordningen' {9 6. Eentuella tidigare per-capsulam-beslut Under den här punkten protokollför i de per-capsulam-beslut som har tagits under tiden mellan förra och detta styrelsemötet. Beslut att: styrelsen noterar att inga per-capsulam-beslut har tagits sen förra styrelsemötet. 7. BeslutsuPPföljning Under den här punkten gär i igenom beslutspunkterna frän förra mötet och föjer upp ifall nägot behöer idare uppföljning Skrielse för Wikileaks Erik Lönroth har tagit fram en skrielse angäende Wikileaks. Vi har antagit den här skrielsen och beslutat att Erik Loiroth fär ansaret för slrielsen och för att lämna in den id politiskt taktiskt lämpligt läge. Beslut att: Strelsen noterar detta. Styrbjömsägen 3 stockholm.piratpartiet. se

3 7.2 Styrdokument, Styrelsens arbetsformer Vi har tidigare under hösten haft problem med att fä till giltiga kallelser till styrelsemöten och allmänt ha framföäällning. Det finns ockiä styrelseledamöter som känner att de inte är inkluderade i styrelsearbetet ocüeler känner en oro öer att inte kunna närara pga för kort kallelsetid. Efter förra mötet la sekreteraren dokumentet som beskrier styrelsens arbetsformer pä Google Docs och delade den med styrelsen. Fram tili detta styrelsemöte skulle styrelsen ha diskuterat dokumentet för att komma fram till en ersion som kan antas med konsensus. Dokumentet ligger som bilaga L. Beslut att: mötet antar det frarnjobbade dokumentet med rätt för sekreteraren att göra redaktionella ändringar. o {t 7.3 Kontakt med föreläsare Ung pirat - Stockholm behöde hjälp med att ta kontakt med föreiäsare som ska besöka kansiiet under hösten. Piratpartiet i stockholms län har hjalpt till med detta. Beslut att: Mötet noterar detta. 7.4 Facebooksidor Vi behöer ta fram en strategi för acl i ska göra med alla ära sidor pä Facebook. Emelie Skoog I'rar fätt delegerat till sig utt,urlräunrtälla och hainta in rättiglieter föi de olika sidorna. Emelie har skaffat rättighetär pä alla sidor utom en, där nuarande ägare inte ill släppa ifrän sig sidan' Beslut att: Erik Lönroth pratar med Robert Nyberg och om det misslyckas kontaktar Emelie Facebook. 8. Eentuella tidigare bordlagda frägor Under de1 här punkten gär i igenom de frägor som bordlades pä förra rnötei. Beslut att: styrelsen noterar att det inte finns nägra tidigare bordlagda frägor' t/ 9. Tanka fetast Det har inkommit ett förslag att piratpartiet i Stockholms län ska hosta Tanka fetast. Ren6 föredrar. Det har kommit tä Yrkanden: att Piratpartiet i Stockholms län hostar Tanka fetast att Piratpartiet i Stockholms län inte hostar Tanka fetast styrelsen aslog bäda Yrkandena. Erik Lönroth resererar sig mot beslutet. 10. Skrielse frän Ung Pirat Stockholmsdistriktet angäende hemsida' Ung pirat - Stockholm kommer med en officiell förfrägan att skapa en sida pä bloggen stoökholm.piratpartiet.se för att blogga om sin erksamhet. Se bilaga 2. Beslut att: Ung Pirat Stockholmsdistriktet och dess lokaladelningar fär anända delar a bloggen pä ett sätt som främjar bäde piratpartiet i Stockholms län och Ung Pirat Stockholms organisationer. Styrbjömsägen 3 iratpartiet.se stockholm.piratpartie{.se

4 L1. adress Föreningen behöer en e-postadress' Beslut att: Uppdra ät Johan Karlsson att stockholm. se och 12. Pressbilder Det finns en sida pä bloggen som heter pressbilder. Vi behöer fylla den! Beslut att: Deltagare pä polkonl2 kan försöka fä tillfälle att bli fotade. styrelsen uppdrar till Emelie Skoog att lösa präsuiiaer dll alla Piratpartiet i Stockholms Iän och Stockholms lokaladelningars styrelser. { e 13. Bankkonto Kassören har försökt skaffa bankkonto' Emelie föredrar' Beslut att: Styrelsen uppdrar Ren6 Malmgren att fixa bankkontot. l-4. Fokusomräden Vi har haft tre fokusk,rällar om politik. De källarna har, enligt ad som är bestämt i arbetsplanen, mynnat ut i ett antai yrkanden i ska anta som en proposition till nästa medlemsmöte' Beslut att: Tillsätta en arbetsgrupp för arje proposition, med mäl att ha en färdig proposition till senast 24:e noember. La.1 Öppen kättkod ioffentlig föraltning Den om öppen källkod i offentlig föraltning har resulterat i ett antal yrkanden, se bilaga 3' Sammankallande: Erik Lönroth ' 14.2 Psykisk ohälsa i skolan Den om psykisk ohälsa i skolan har resulterat i ett antal yrkanden, se bilaga 4' Sammankallande : EIin Andersson Skattefi n ansi e r ad koll ektitr af ik Den om skattefinansierad kollektitrafik resulterade Sammankallande: Emelie Skoog 15. Kallelse och möteshandlingar till medlemsmöte i ett antal yrkanden, se bilaga 5' Vi behöer skria kallelse och möteshandlingar till det extrainsatta medlemsmötet i bestämde att i skulle ha pä styrelsemötet den 23:e Rugusti. "lä det mötetska i besluta om den sakpolitiken i jobbar fram under hösten. Dessutom sä behöer alberedning och reisorer bli informerade om mötet' Beslut att: styrelsen uppdrar Johan Karlsson att göra kallelsen till det extrainsatta medlemsmötet' Beslut att: Elin Andersson kontaktar reisor Gusta Nipe ang det extrainsatta medlemsmötet' Styrbjömsägen 3 se stockholm.pirätpartiet. se

5 16. Nästa ordinarie medlemsmöte Vi bör redan nu besluta när i ska ha nästa ordinarie medlemsmöte. Stadgarna säger att i ska ha mötet senast den 31:a Mars, men det är Iämpligt att ha det tidigare. Beslut att: nästa ordinarie medlemsmöte är den 27:e februari. Elin Andersson kontaktar reisor Gusta Nipe och Johan Karlsson kontaktar alberedning Max Gnipping ang medlemsmötet' 17. Örigt pä punkten örigt kan man ta upp punkter som inte finns med pä dagordningen. Punkter under Örigt behöer minst 75% majoritet bland de närarande för att gä igenom. c g 1-T.L Ekonomiqarley Ren6 frägade styrelsen om ett ekonomiparley är intressant att arrangera 17.2 Verksamhetsqlan Styrelsen ar positi' Erik begär att en stor del a nästa styrelsemöte ska igas till en bra erksamhetsplan för Pubkällar Beslut att: Styrelsen uppdrar Rend att arrangera fler pubkällar och sociala eent Politikällar Vi borde fortsätta med att liesända politikkällar för att fördjupa medlemmar i breddningsprocessen' L7.5 Pressansarig Beslut att: Elin Andersson blir Piratpartiet Stockholms pressansarige. Första uppdrag: göra en rollbeskrining P iratpartiet Stockhol ms twitterkonto' Ingen et em som äger det. Elin fär kontroll öer kontot när det löst sig. 18. Nästa styrelsemöte Enligt det tidigare beslutade mötesschemat sä ska nästa styrelsemöte ara om cirka tä mänader' Beslut att: ha ett per capsulumbeslut den 19:e noember Beslut att: ha ett extrainsatt styrelsemöte den 29:e noember. Beslut att: styrelsen häller nästa styrelsemöte den mändagen 2l-:a januari' 1-9. Mötets aslutande Mötesordförande Johan Karlsson förklarar mötet stängt 22:L4. Mötesordförande fou-*-- Johan Karlsson Mötessekreterare ft,f '", EIin Andersson Justerare Emelie Skoog Qt Styrbjörnsägen 3 Org. nr: stockhol m.piratparti et.se

6 Bilaga t $tytelsens ar[gtsfolmgl S enast reiderat: 2012' LO'28 Innehällsförteckning Innehällsförteckning...'.. """""""""' 1 c Kommunikation med medlemmarna.'."""""""' """"""""""""2 I \ / t/ Kallelse Lika id otering... """"""""""""'3 Dokumentarki """""""""' 3 Kallelse till styrelsemöten ska alltid skickas ut minst en ecka i föräg. Den ska skickas ut ia SMS och mail i pdf-format. Kallelsen ska äen publiceras bäde pä hemsidan och i dokumentarkiet. Tid och plats för mötet ska stä i kallelsen. Vanligen ska kallelsen skickas a sekreteraren, men kan i undintagsfall skickas ut a ordföranden, eller a tre ledamöter i samräd' Dagordning Dagordningen till styrelsemöten ska alltid skickas ut minst en ecka i föräg. Den ska skickas ut ia SMS och mail I pnf-formar. Dagordningen ska äen publiceras bäde pä hemsidan och i dokumentarkiet. Dagordningen ska innehälla till en minimum följande punkter: 1. Mötet öppnas 2. Näraro/Fränaro 3. Val a mötesfunktionärer 3.1 Vai a mötesordförande 3.2 Val a mötessekreterare 3.3 Val a justerare 4. Mötets behörighet 5. Godkännande a dagordning 6. Eentuella tidigare per-capsulam-beslut 7. Beslutsuppföljning/Genomgäng a förra mötets protokoll B. Eentuella tidigare bordlagda frägor n-2. Örigt n-1. Nästa styrelsemöte n. Mötets aslutande na punt run örigt kan man ta upp punkter som inte finns med pä dagordningen. Punkter under Origt behöer minst 75% majoritet bland de närarande för att gä igenom. För att föra upp nägonting pä dagordningen tar man kontä<t Äed den kallande' {::A t--lft L- r,- - 5A Styrbjörnsägen 3 sto s e stockholm.piratpartiet.se

7 Protokoll Protokoll frän styrelsemöte ska lämnas öer till justerarna senast en ecka efter styrelsemötet. Justerarna ska justera protokollet senast en ecka efter de fätt tillgäng till det. protokollet publiceras pä hemsidan i PDF-format och skickas ut till stylelsemedlemmar ia SMS och mail snarast efter det är iusterat. & u Diskussioner Diskussioner tas primärt pä styrelsemöten. Styrelsediskussioner tas mellan mötena pä Free & Social. Diskussionerna pä Free & Social ska minimeras till sädant som inte kan tas upp pä AFK-möten. Aktiister fär naturligtis diskutera precis hur mycket som helst, när som helst, sä länge det inte är styrelsearbete. Siyrelsediskussioner fär ej tas pä ett ogiltigt kallat styrelsemöteller pä aktiistkällar. Kommunikation med medlemmarna Styrelsen testkör de officiella kanalerna pä Facebook för att förmedla styrelsebusiness till medlemmarna. Tillkännagöranden om ad som ska tas upp pä nästa styrelsemöte, när källar kommer igas till fokusomrädena och liknande. Huruida detta fungerat bra tas upp pä nästkommande styrelsemöte. Adjungeringar Samtliga medlemmar har näraro- yttrande- och förslags-rätt id styrelsens fysiska möten. Om ett känsligt ärende ska behandlas och minst en ledamot kräer det, ska frägan behandlas bakom stängda dörrar. Ersättning Ingen ersättning för att delta pä styrelsernöten utgär. Mötesschema Preliminärt mötesschema beslutas om pä konstituerande styrelsemöte. Exakt datum för nästa styrelsemöte beslutas om pä mötet innan. Per-capsulam Vid brädskande ärenden kan per-capsulam-beslut begäras a styrelsens ordförandeller sekreterare' När ett per-capsulam-beslut önskas, sä gär mail och SMS ut om detta. Om en ibsotut majoritet a samtliga ordinarie ledamöter sarat ja,bifall antingen ia SMS eller mail, pä ett erifierbart sätt, efter 48 timmar och ingen sarat nej/aslag, har beslutet gätt igenom. Om alla ordinarie sarat ja/bifall före 48 timmar, har beslutet gätt igenom. Om en enda ordinarie däremot säger nej, faller beslutet. Per capsulam-beslut ska tas upp och protokollförs pä nästa styrelsemöte. Jä Jä anses föreligga om personen själ eller närstäende fysisk eller juridisk person kan änta särskild nytta eller skada a frägans utgäng. Det äligger styrelseledamöter att själmant informera styrelsen om möjlig grund för jä. Styrelsen beslutai om tillämpningen a jäsreglerna i arje enskilt fall. I teksamma fall bör man hellre fälla än fria. Jäig ledamot ska ej deltaga eller närara id behandling a ärendet, det ill säga are sig i beredaing, & diskussion eller id beslut. En minimiregel är att ederbörande ska lämna möteslokalen id ärendets Ä \ Styrbjörnsägen 3 se stockholm.piratpartiet. se

8 behandling. Jä ska noteras i protokolletillsammans med en notis om ledamotens fränaro id behandlingen. Kallelsetid En ecka definiera som att klockan ska ha passerat midnatt 7 gänger. En dag definierasom att klockan ska ha passerat midnatt minst en gäng, dock mir-rst 12 timmar. Lika id otering Alla närarande ordinarie styrelsemedlemmar har exakt en röst. Ifall det blir lika i en otering sä tas oteringen om. Ifall det fortfarande är lika sä inner aslag ifall aslag är ett alternati. Ifall aslag inte är ett alternati sä agör slumpen. b L/ Dokumentarki Vi anänder DropBox som dokumentarki för digitala kopior tills idare. Analoga kopior ska finnas i pärmen som finns pä Ung Pirat Stockholms kansli. Sekreteraren ansarar för att dokument förs in i dessa. Inloggnings/konto uppgifter till DropBox ska föraras art sä det inte kapas sä som Facebook-kontot gjorts a syndikalisterna? Styrbjörnsägen 3 stockholm.piratpartiet. se

9 PIRAT STOCKHOLM Hej Piratpartiet i Stockholms län! o c Vi i Ung Pirat Stockholmsdistriktet skulle gärna ilja samordna hemsidorna och dä i känner att det är lite mycket att ha tä sidor för oss i Stockholm - speciellt eftersom inte nägon a sidorna riktigt uppdateras sä mycket som man skulle önska. Därför frägar i ödmjukast ifall i kan fä nyttja er hemsida för att publicera information om oss själa och om eent i arrangerar. Vänligen, Ung Pirat Stockholmsdistriktet Genom Johan Karlsson Styrelsesekreterare Ung Pirat Stockholmsdistriktet I #?4 ei

10 Bilaga t: $alnolitiln linren fiälltoü i offentlig fö]ualtning Senast reiderac Innehällsförteckning Innehällsförteckning... Sakpolitik: Öppen källkod i offentlig föraltning Sakpolitik: Oppen källkod i offentlig föraltning Det här dokumentet innehäller de förslag pä yrkanden som politikkällen har kommit fram till. Dessa yrkanden ska föräldas och sedan antas som en proposition. Yrkanden att Stockholms läns lt:-strategi ska kännetecknas a deltagarmentalitet att Stockholms län ska anända öppen källkod i sin erksamhet att Stockholms län ska uteckla öppen källkod att Stockholms län ska ara driande för öppen källkod attandra landsting (och andra organisationer i ärlden) ska fä del a öppen källkod utecklad a Stockholms län. att id upphandling a nytt patientjournalsystem (o dyl) ska detta anända öppna standarder. att id upphandling a nytt patientjournalsystem (o dyl) ska detta ara öppen källkod. attid upphandling a nytt patientjournalsystem (o dyl) ska detta ta hänsyn till patienternas integritet. att Stockholms län ska ara driande i kommunförbunden eller liknande samarbetsorganisation om att skapa utbildningar för kommunerna om hur de kan anända öppen källkod. att alla lt-upphandlingar ska ta speciell hänsyn till E-delegationenstrategi. t/ g4 Styrbjörnsägen 3 stockhoims stockhoim.plratpaftiet.se bh-

11 Bilaga 4: $afirolitiln Psylislt oltälsa i slolan S enast reiderat: lnnehällsförteckning Innehällsförteckning... Sakpolitik: Psykisk ohälsa i skolan Örig information som framkom under kälien Sakpolitik: Psykisk ohälsa i skolan Det här dokumentet innehäller de förslag pä yrkanden som politikkällen har kommit fram till. Dessa yrkanden ska föräldas och sedan antas som en proposition. a' Yrkanden KOMMUN att Piratpartiet ska dria för en ökad näraro a kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna samt att dessa skall fortbildas kontinuerligt. RIKS att Piratpartiet ska erka för att alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande yrkesgrupper i grund- och gymnasieskolan, ska fä obligatorisk utbildning i HBTQ-frägor. RIKS/KOMMUN att HBTQ-utbildning ska ara en mycket större del a äen eleers utbildning. RIKS att kuratorer ska fasas ut till fördel för psykologer i skolan. RIKS att kuratorer ska idareutbildas till psykologer eller "förbättrade kuratorer" LANDSTING?/RIKS/KOMMUN att i utbildar eleerna i hur de ska kunna söka hiälp när de mär däligt LANDSTING att utöka resursna för BUP LANDSTING/RIKS/KOMMUN att göra det enklare för eleer att kunna anmäla kuratorer till socialstyrelsen ifall de gör nägot fel. LANDSTINGruKS/KOMMUN socialstyrelsen LANDSTING/RIKS/KOMMUN anmäla till socialstyrelsen. att informera eleer om att de kan anmäla kuratorer till att lärare och andra uxna pä skolan ska kunna hjälpa till att RIKS att idareutbilda lärare att hitta och förstä problem hos eleerna i klassen KOMMUN att uppmuntra organisationer som Friends och liknande att komma till skolan för att diskutera mobbning och utanförskap och liknande problemomräden. RIKS att kuratorerna ska fä en tystnadsplikt som innefattar allt som en psykolog för en uxen har. KOMMUN att uppmuntra allmänheten att bli engagerad i skolan Styrbjörnsägen 3 sto se stockholm.piratpartiet.se

12 (- Örig information som framkom under källen Förslaget kommer tydligen inte ursprungligen frän Riksförbundet för Suicidpreenlion och Efterleandes Stöd (SPES).https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=276S82&postcount=100 Det här kan ara bra som underlag: "pä sidan 4 säger följande. "En miniminiä a elewärd behös för att kompensera denna situation sä att kurator eller psykolog pä ett adramatiserat sätt hinner räffa arje ele enskilt minst en gäng arje är. Förslag pä en miniminiä pä elewärdskostnaden är bra men ett minimilaa bör ocksä ställas pä det antal timmar elewärd som skolan ska kunna erbjuda." Riksförbundet Ungdom för Social hälsa (RUS) och Riksförbundet för Social och Mental HäIsa (RSMH) alltsä Här är SOU 1998:31 som RUS och RSMH kommenterade: se/contenv 1/c6 / O2l 49 l23l 87 aa47 22.pdf Lite lätt läsning pä 489 sidor... :) Här är en artikel om skolmormor/skolmorfar om ni tycker det är intressant: (-, (/ {"^ L,"7' Styrbjörnsägen 3 stockholms stockholm.piratpartiet.se

13 Bi Ia ga 5 : $afiuolitifi: S[attGf in a nsierail lollelrtiuttatilr Senast reiderat: 20L2-1.t-04 Innehällsförteckning Innehällsförteckning Sakpolitik: Skattefinansieradkollektitrafik Örig information som framkom under käilen Sakpol iti k: Skattef i nansi erad kolektitrafi k Det här dokumentet innehäller de förslag pä yrkanden som politikkällen har kommit fram till. Dessa yrkanden ska föräldas och sedan antas som en proposition. L t Yrkanden att erka för en agiftsfri kollektitrafik att erka för en kollektitrafik fri frän spärrar och biljettkontroller att erka för att ändra attityden hos allmänheten till kollektitfrafiken sä att kollelctitrafiken anses som ett attraktit sätt att resa att erka för att kollektitrafiken häller bättre häller tiderna att fortsätta satsa härt pä an förbättra kollektitrafiken att erka för mer information om agängar och förseningar att i ska ha frin wifi i kollektitrafiken att erka för en kollektitrafik fri frän reklam att erka för en begränsadel reldam i det publika rummet att en ökad landstingsskatt ska finansiera skiten (kanske) att erka för att det utreds a Stockholms läns landsting huruida det är genomförbart att ha en kollektitrafik som är agiftsfri att erka för att frägan utreds a personer med kompetens inom omrädet dä i kommer in i Stockhohns landsting att nägonting om hemlösa os som ni pratade om länge (kommer inte ihäg ad ni sa) att erka för att data som samlas in om det kollektia resandet ska ara anonym och aldrig kunna kopplas till en indiid att kollektitrafiken pä nägot sätt ska ses som ärdefull sä den inte förstörs, fastän den är gratis. (hade ni nän lösning pä det?) att erka en fortsatt hög satsning pä kollektitrafiken att erka för en kollektitrafik som häller hög standard och ärderas högt att erka för en kollektitrafik med goda tärförbindelser att erbjuda de som redan jobbar inom det kollektia idareubildning till triselärdar att reklamen i kollektitrafiken ersätts a samhällsinformation f,. r Styrbjörnsägen 3 srockhotm.pirarpartier.se fnf

14 att erka för mer kultur i kollektitrafiken att kulturen i kollektitrafiken ska licensieras under CC eller liknande licens Örig information som framkom under källen. En majoritet tjänar ekonomiskt pä helt skattefinansierad kollektitrafik Alla människor förtjänar att slippa bli klämda :) Leder till ökad rörlighet som i sig leder till en högre sysselsättningsgrad och ökad konkurens för affärer?. Mindre bilköer för rika bilförare. Landstir-rgsskatten skulle höjas med ca I,25o/o(?) för att täcka biljettpriserna. Människor ska slippa fä sina resor registrerade. Stockholms tunnelbana är ärldens längsta konstutställning - dra det ännu längre?. L L Styrbjörnsägen 3 se stockholm.piratpartiet. se

15 B eseruaüoner, styrelsemäie Mändagen 5:e Noember 20t2 Erik Lönroth Det ger fel signal till ära äljare att i säger en sak och gör en annan a I Cz -ä8, Styrbjömsägen 3 Org. nr: stockholm.piratpartiet. se

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2013 5-7 april i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2013 5-7 april i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2013 5-7 april i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...5 Praktisk information... 8 Hitta till

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27

Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27 Handlingar till mote 10 2007-09-25 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 1 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer