Pt0t0[0ll stytelsemöte PiraUa]tiet i $toclrholms Iän

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pt0t0[0ll stytelsemöte PiraUa]tiet i $toclrholms Iän"

Transkript

1 Pt0t0[0ll stytelsemöte PiraUa]tiet i $toclrholms Iän 1, Mändagen 5:e Noember 2012 Mötet öppnas 2. Näraro/Fränaro Vi ill gärna eta ilka som ar med och röstade. Pä den här punkten sammanställer i en lista öer närarande. \t \<? Val a mötesfunktionärer Vi äljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller tä justerare 3. 1 Val a mötesordförande Beslut att; mötet äljer Johan Karlsson som mötesordförande. 3.2 Vat at/ ftlötessekreterare Vi äljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller tä justerare Beslut att: mötet älier Elin Andersson sorn mötessekreterare. 3.3 Val a justerare!i äljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller tä justerare Beslut att: mötet äljer Emelie Skoog som justerare.,\, 4. Mötets behörighet Kaileise ska eniigt stadgalna ha gätt ut minst en ecka i föräg ifall minst 50% a styrelsen är irärarande cch minst 2 Cagar i föräg ifall minst tä tredjedelar a styrelsen är närarande. Enligt dokurnentet "Styreisens arbetsformer" ska kallelse alltid ha gätt ut en ecka i föräg. Beslut att: mötet finner sig behörigt kallat. U?'tA]- Styrbjömsägen 3 stockhohn.piratpartiet. se

2 5. Godkännande a dagordning Föreslagen dagordning: 1. Mötet öppnas 2. Näraro/Fränaro 3. Val a mötesfunktionärer 3.1- Val a mötesordförande 3.2 Val a mötesse]<reterare 3.3 Val a justerare 4. Mötets behörighet 5. Godkännande a dagordning 6. Eentueiia tidigare per-capsulam-beslut 7. BeslutsuPPföljning 7.1 Skielse ftir Wikileaks 7.2 Styrdokument, Styrelsens arbetsformer 7.3 Kontakt rned föreläsare 7.4 Facebooksidor B. Eentueila tidigare bordlagda frägor 9. Tanka fetast 10. Skrielse frän Ung Pirat Stockholmsdistriktet angäende hemsida. 11. E-maiiadress l-2. Pressbilder 13. Bankkonto 14. Fokusomräden 14.1 Öppen källkod i offentlig föraltning 14.2 Psykisk ohälsa i skolan 14.3 Skattefinansierad koilektitrafik 15. Kallelse och möteshandlingar till medlemsmöte 16. Nästa ordinarie medlemsmöte 17. Örigt 18. Nästa styrelsemöte 19. Mötets aslutande Beslut att: mötet godkänner dagordningen' {9 6. Eentuella tidigare per-capsulam-beslut Under den här punkten protokollför i de per-capsulam-beslut som har tagits under tiden mellan förra och detta styrelsemötet. Beslut att: styrelsen noterar att inga per-capsulam-beslut har tagits sen förra styrelsemötet. 7. BeslutsuPPföljning Under den här punkten gär i igenom beslutspunkterna frän förra mötet och föjer upp ifall nägot behöer idare uppföljning Skrielse för Wikileaks Erik Lönroth har tagit fram en skrielse angäende Wikileaks. Vi har antagit den här skrielsen och beslutat att Erik Loiroth fär ansaret för slrielsen och för att lämna in den id politiskt taktiskt lämpligt läge. Beslut att: Strelsen noterar detta. Styrbjömsägen 3 stockholm.piratpartiet. se

3 7.2 Styrdokument, Styrelsens arbetsformer Vi har tidigare under hösten haft problem med att fä till giltiga kallelser till styrelsemöten och allmänt ha framföäällning. Det finns ockiä styrelseledamöter som känner att de inte är inkluderade i styrelsearbetet ocüeler känner en oro öer att inte kunna närara pga för kort kallelsetid. Efter förra mötet la sekreteraren dokumentet som beskrier styrelsens arbetsformer pä Google Docs och delade den med styrelsen. Fram tili detta styrelsemöte skulle styrelsen ha diskuterat dokumentet för att komma fram till en ersion som kan antas med konsensus. Dokumentet ligger som bilaga L. Beslut att: mötet antar det frarnjobbade dokumentet med rätt för sekreteraren att göra redaktionella ändringar. o {t 7.3 Kontakt med föreläsare Ung pirat - Stockholm behöde hjälp med att ta kontakt med föreiäsare som ska besöka kansiiet under hösten. Piratpartiet i stockholms län har hjalpt till med detta. Beslut att: Mötet noterar detta. 7.4 Facebooksidor Vi behöer ta fram en strategi för acl i ska göra med alla ära sidor pä Facebook. Emelie Skoog I'rar fätt delegerat till sig utt,urlräunrtälla och hainta in rättiglieter föi de olika sidorna. Emelie har skaffat rättighetär pä alla sidor utom en, där nuarande ägare inte ill släppa ifrän sig sidan' Beslut att: Erik Lönroth pratar med Robert Nyberg och om det misslyckas kontaktar Emelie Facebook. 8. Eentuella tidigare bordlagda frägor Under de1 här punkten gär i igenom de frägor som bordlades pä förra rnötei. Beslut att: styrelsen noterar att det inte finns nägra tidigare bordlagda frägor' t/ 9. Tanka fetast Det har inkommit ett förslag att piratpartiet i Stockholms län ska hosta Tanka fetast. Ren6 föredrar. Det har kommit tä Yrkanden: att Piratpartiet i Stockholms län hostar Tanka fetast att Piratpartiet i Stockholms län inte hostar Tanka fetast styrelsen aslog bäda Yrkandena. Erik Lönroth resererar sig mot beslutet. 10. Skrielse frän Ung Pirat Stockholmsdistriktet angäende hemsida' Ung pirat - Stockholm kommer med en officiell förfrägan att skapa en sida pä bloggen stoökholm.piratpartiet.se för att blogga om sin erksamhet. Se bilaga 2. Beslut att: Ung Pirat Stockholmsdistriktet och dess lokaladelningar fär anända delar a bloggen pä ett sätt som främjar bäde piratpartiet i Stockholms län och Ung Pirat Stockholms organisationer. Styrbjömsägen 3 iratpartiet.se stockholm.piratpartie{.se

4 L1. adress Föreningen behöer en e-postadress' Beslut att: Uppdra ät Johan Karlsson att stockholm. se och 12. Pressbilder Det finns en sida pä bloggen som heter pressbilder. Vi behöer fylla den! Beslut att: Deltagare pä polkonl2 kan försöka fä tillfälle att bli fotade. styrelsen uppdrar till Emelie Skoog att lösa präsuiiaer dll alla Piratpartiet i Stockholms Iän och Stockholms lokaladelningars styrelser. { e 13. Bankkonto Kassören har försökt skaffa bankkonto' Emelie föredrar' Beslut att: Styrelsen uppdrar Ren6 Malmgren att fixa bankkontot. l-4. Fokusomräden Vi har haft tre fokusk,rällar om politik. De källarna har, enligt ad som är bestämt i arbetsplanen, mynnat ut i ett antai yrkanden i ska anta som en proposition till nästa medlemsmöte' Beslut att: Tillsätta en arbetsgrupp för arje proposition, med mäl att ha en färdig proposition till senast 24:e noember. La.1 Öppen kättkod ioffentlig föraltning Den om öppen källkod i offentlig föraltning har resulterat i ett antal yrkanden, se bilaga 3' Sammankallande: Erik Lönroth ' 14.2 Psykisk ohälsa i skolan Den om psykisk ohälsa i skolan har resulterat i ett antal yrkanden, se bilaga 4' Sammankallande : EIin Andersson Skattefi n ansi e r ad koll ektitr af ik Den om skattefinansierad kollektitrafik resulterade Sammankallande: Emelie Skoog 15. Kallelse och möteshandlingar till medlemsmöte i ett antal yrkanden, se bilaga 5' Vi behöer skria kallelse och möteshandlingar till det extrainsatta medlemsmötet i bestämde att i skulle ha pä styrelsemötet den 23:e Rugusti. "lä det mötetska i besluta om den sakpolitiken i jobbar fram under hösten. Dessutom sä behöer alberedning och reisorer bli informerade om mötet' Beslut att: styrelsen uppdrar Johan Karlsson att göra kallelsen till det extrainsatta medlemsmötet' Beslut att: Elin Andersson kontaktar reisor Gusta Nipe ang det extrainsatta medlemsmötet' Styrbjömsägen 3 se stockholm.pirätpartiet. se

5 16. Nästa ordinarie medlemsmöte Vi bör redan nu besluta när i ska ha nästa ordinarie medlemsmöte. Stadgarna säger att i ska ha mötet senast den 31:a Mars, men det är Iämpligt att ha det tidigare. Beslut att: nästa ordinarie medlemsmöte är den 27:e februari. Elin Andersson kontaktar reisor Gusta Nipe och Johan Karlsson kontaktar alberedning Max Gnipping ang medlemsmötet' 17. Örigt pä punkten örigt kan man ta upp punkter som inte finns med pä dagordningen. Punkter under Örigt behöer minst 75% majoritet bland de närarande för att gä igenom. c g 1-T.L Ekonomiqarley Ren6 frägade styrelsen om ett ekonomiparley är intressant att arrangera 17.2 Verksamhetsqlan Styrelsen ar positi' Erik begär att en stor del a nästa styrelsemöte ska igas till en bra erksamhetsplan för Pubkällar Beslut att: Styrelsen uppdrar Rend att arrangera fler pubkällar och sociala eent Politikällar Vi borde fortsätta med att liesända politikkällar för att fördjupa medlemmar i breddningsprocessen' L7.5 Pressansarig Beslut att: Elin Andersson blir Piratpartiet Stockholms pressansarige. Första uppdrag: göra en rollbeskrining P iratpartiet Stockhol ms twitterkonto' Ingen et em som äger det. Elin fär kontroll öer kontot när det löst sig. 18. Nästa styrelsemöte Enligt det tidigare beslutade mötesschemat sä ska nästa styrelsemöte ara om cirka tä mänader' Beslut att: ha ett per capsulumbeslut den 19:e noember Beslut att: ha ett extrainsatt styrelsemöte den 29:e noember. Beslut att: styrelsen häller nästa styrelsemöte den mändagen 2l-:a januari' 1-9. Mötets aslutande Mötesordförande Johan Karlsson förklarar mötet stängt 22:L4. Mötesordförande fou-*-- Johan Karlsson Mötessekreterare ft,f '", EIin Andersson Justerare Emelie Skoog Qt Styrbjörnsägen 3 Org. nr: stockhol m.piratparti et.se

6 Bilaga t $tytelsens ar[gtsfolmgl S enast reiderat: 2012' LO'28 Innehällsförteckning Innehällsförteckning...'.. """""""""' 1 c Kommunikation med medlemmarna.'."""""""' """"""""""""2 I \ / t/ Kallelse Lika id otering... """"""""""""'3 Dokumentarki """""""""' 3 Kallelse till styrelsemöten ska alltid skickas ut minst en ecka i föräg. Den ska skickas ut ia SMS och mail i pdf-format. Kallelsen ska äen publiceras bäde pä hemsidan och i dokumentarkiet. Tid och plats för mötet ska stä i kallelsen. Vanligen ska kallelsen skickas a sekreteraren, men kan i undintagsfall skickas ut a ordföranden, eller a tre ledamöter i samräd' Dagordning Dagordningen till styrelsemöten ska alltid skickas ut minst en ecka i föräg. Den ska skickas ut ia SMS och mail I pnf-formar. Dagordningen ska äen publiceras bäde pä hemsidan och i dokumentarkiet. Dagordningen ska innehälla till en minimum följande punkter: 1. Mötet öppnas 2. Näraro/Fränaro 3. Val a mötesfunktionärer 3.1 Vai a mötesordförande 3.2 Val a mötessekreterare 3.3 Val a justerare 4. Mötets behörighet 5. Godkännande a dagordning 6. Eentuella tidigare per-capsulam-beslut 7. Beslutsuppföljning/Genomgäng a förra mötets protokoll B. Eentuella tidigare bordlagda frägor n-2. Örigt n-1. Nästa styrelsemöte n. Mötets aslutande na punt run örigt kan man ta upp punkter som inte finns med pä dagordningen. Punkter under Origt behöer minst 75% majoritet bland de närarande för att gä igenom. För att föra upp nägonting pä dagordningen tar man kontä<t Äed den kallande' {::A t--lft L- r,- - 5A Styrbjörnsägen 3 sto s e stockholm.piratpartiet.se

7 Protokoll Protokoll frän styrelsemöte ska lämnas öer till justerarna senast en ecka efter styrelsemötet. Justerarna ska justera protokollet senast en ecka efter de fätt tillgäng till det. protokollet publiceras pä hemsidan i PDF-format och skickas ut till stylelsemedlemmar ia SMS och mail snarast efter det är iusterat. & u Diskussioner Diskussioner tas primärt pä styrelsemöten. Styrelsediskussioner tas mellan mötena pä Free & Social. Diskussionerna pä Free & Social ska minimeras till sädant som inte kan tas upp pä AFK-möten. Aktiister fär naturligtis diskutera precis hur mycket som helst, när som helst, sä länge det inte är styrelsearbete. Siyrelsediskussioner fär ej tas pä ett ogiltigt kallat styrelsemöteller pä aktiistkällar. Kommunikation med medlemmarna Styrelsen testkör de officiella kanalerna pä Facebook för att förmedla styrelsebusiness till medlemmarna. Tillkännagöranden om ad som ska tas upp pä nästa styrelsemöte, när källar kommer igas till fokusomrädena och liknande. Huruida detta fungerat bra tas upp pä nästkommande styrelsemöte. Adjungeringar Samtliga medlemmar har näraro- yttrande- och förslags-rätt id styrelsens fysiska möten. Om ett känsligt ärende ska behandlas och minst en ledamot kräer det, ska frägan behandlas bakom stängda dörrar. Ersättning Ingen ersättning för att delta pä styrelsernöten utgär. Mötesschema Preliminärt mötesschema beslutas om pä konstituerande styrelsemöte. Exakt datum för nästa styrelsemöte beslutas om pä mötet innan. Per-capsulam Vid brädskande ärenden kan per-capsulam-beslut begäras a styrelsens ordförandeller sekreterare' När ett per-capsulam-beslut önskas, sä gär mail och SMS ut om detta. Om en ibsotut majoritet a samtliga ordinarie ledamöter sarat ja,bifall antingen ia SMS eller mail, pä ett erifierbart sätt, efter 48 timmar och ingen sarat nej/aslag, har beslutet gätt igenom. Om alla ordinarie sarat ja/bifall före 48 timmar, har beslutet gätt igenom. Om en enda ordinarie däremot säger nej, faller beslutet. Per capsulam-beslut ska tas upp och protokollförs pä nästa styrelsemöte. Jä Jä anses föreligga om personen själ eller närstäende fysisk eller juridisk person kan änta särskild nytta eller skada a frägans utgäng. Det äligger styrelseledamöter att själmant informera styrelsen om möjlig grund för jä. Styrelsen beslutai om tillämpningen a jäsreglerna i arje enskilt fall. I teksamma fall bör man hellre fälla än fria. Jäig ledamot ska ej deltaga eller närara id behandling a ärendet, det ill säga are sig i beredaing, & diskussion eller id beslut. En minimiregel är att ederbörande ska lämna möteslokalen id ärendets Ä \ Styrbjörnsägen 3 se stockholm.piratpartiet. se

8 behandling. Jä ska noteras i protokolletillsammans med en notis om ledamotens fränaro id behandlingen. Kallelsetid En ecka definiera som att klockan ska ha passerat midnatt 7 gänger. En dag definierasom att klockan ska ha passerat midnatt minst en gäng, dock mir-rst 12 timmar. Lika id otering Alla närarande ordinarie styrelsemedlemmar har exakt en röst. Ifall det blir lika i en otering sä tas oteringen om. Ifall det fortfarande är lika sä inner aslag ifall aslag är ett alternati. Ifall aslag inte är ett alternati sä agör slumpen. b L/ Dokumentarki Vi anänder DropBox som dokumentarki för digitala kopior tills idare. Analoga kopior ska finnas i pärmen som finns pä Ung Pirat Stockholms kansli. Sekreteraren ansarar för att dokument förs in i dessa. Inloggnings/konto uppgifter till DropBox ska föraras art sä det inte kapas sä som Facebook-kontot gjorts a syndikalisterna? Styrbjörnsägen 3 stockholm.piratpartiet. se

9 PIRAT STOCKHOLM Hej Piratpartiet i Stockholms län! o c Vi i Ung Pirat Stockholmsdistriktet skulle gärna ilja samordna hemsidorna och dä i känner att det är lite mycket att ha tä sidor för oss i Stockholm - speciellt eftersom inte nägon a sidorna riktigt uppdateras sä mycket som man skulle önska. Därför frägar i ödmjukast ifall i kan fä nyttja er hemsida för att publicera information om oss själa och om eent i arrangerar. Vänligen, Ung Pirat Stockholmsdistriktet Genom Johan Karlsson Styrelsesekreterare Ung Pirat Stockholmsdistriktet I #?4 ei

10 Bilaga t: $alnolitiln linren fiälltoü i offentlig fö]ualtning Senast reiderac Innehällsförteckning Innehällsförteckning... Sakpolitik: Öppen källkod i offentlig föraltning Sakpolitik: Oppen källkod i offentlig föraltning Det här dokumentet innehäller de förslag pä yrkanden som politikkällen har kommit fram till. Dessa yrkanden ska föräldas och sedan antas som en proposition. Yrkanden att Stockholms läns lt:-strategi ska kännetecknas a deltagarmentalitet att Stockholms län ska anända öppen källkod i sin erksamhet att Stockholms län ska uteckla öppen källkod att Stockholms län ska ara driande för öppen källkod attandra landsting (och andra organisationer i ärlden) ska fä del a öppen källkod utecklad a Stockholms län. att id upphandling a nytt patientjournalsystem (o dyl) ska detta anända öppna standarder. att id upphandling a nytt patientjournalsystem (o dyl) ska detta ara öppen källkod. attid upphandling a nytt patientjournalsystem (o dyl) ska detta ta hänsyn till patienternas integritet. att Stockholms län ska ara driande i kommunförbunden eller liknande samarbetsorganisation om att skapa utbildningar för kommunerna om hur de kan anända öppen källkod. att alla lt-upphandlingar ska ta speciell hänsyn till E-delegationenstrategi. t/ g4 Styrbjörnsägen 3 stockhoims stockhoim.plratpaftiet.se bh-

11 Bilaga 4: $afirolitiln Psylislt oltälsa i slolan S enast reiderat: lnnehällsförteckning Innehällsförteckning... Sakpolitik: Psykisk ohälsa i skolan Örig information som framkom under kälien Sakpolitik: Psykisk ohälsa i skolan Det här dokumentet innehäller de förslag pä yrkanden som politikkällen har kommit fram till. Dessa yrkanden ska föräldas och sedan antas som en proposition. a' Yrkanden KOMMUN att Piratpartiet ska dria för en ökad näraro a kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna samt att dessa skall fortbildas kontinuerligt. RIKS att Piratpartiet ska erka för att alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande yrkesgrupper i grund- och gymnasieskolan, ska fä obligatorisk utbildning i HBTQ-frägor. RIKS/KOMMUN att HBTQ-utbildning ska ara en mycket större del a äen eleers utbildning. RIKS att kuratorer ska fasas ut till fördel för psykologer i skolan. RIKS att kuratorer ska idareutbildas till psykologer eller "förbättrade kuratorer" LANDSTING?/RIKS/KOMMUN att i utbildar eleerna i hur de ska kunna söka hiälp när de mär däligt LANDSTING att utöka resursna för BUP LANDSTING/RIKS/KOMMUN att göra det enklare för eleer att kunna anmäla kuratorer till socialstyrelsen ifall de gör nägot fel. LANDSTINGruKS/KOMMUN socialstyrelsen LANDSTING/RIKS/KOMMUN anmäla till socialstyrelsen. att informera eleer om att de kan anmäla kuratorer till att lärare och andra uxna pä skolan ska kunna hjälpa till att RIKS att idareutbilda lärare att hitta och förstä problem hos eleerna i klassen KOMMUN att uppmuntra organisationer som Friends och liknande att komma till skolan för att diskutera mobbning och utanförskap och liknande problemomräden. RIKS att kuratorerna ska fä en tystnadsplikt som innefattar allt som en psykolog för en uxen har. KOMMUN att uppmuntra allmänheten att bli engagerad i skolan Styrbjörnsägen 3 sto se stockholm.piratpartiet.se

12 (- Örig information som framkom under källen Förslaget kommer tydligen inte ursprungligen frän Riksförbundet för Suicidpreenlion och Efterleandes Stöd (SPES).https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=276S82&postcount=100 Det här kan ara bra som underlag: "pä sidan 4 säger följande. "En miniminiä a elewärd behös för att kompensera denna situation sä att kurator eller psykolog pä ett adramatiserat sätt hinner räffa arje ele enskilt minst en gäng arje är. Förslag pä en miniminiä pä elewärdskostnaden är bra men ett minimilaa bör ocksä ställas pä det antal timmar elewärd som skolan ska kunna erbjuda." Riksförbundet Ungdom för Social hälsa (RUS) och Riksförbundet för Social och Mental HäIsa (RSMH) alltsä Här är SOU 1998:31 som RUS och RSMH kommenterade: se/contenv 1/c6 / O2l 49 l23l 87 aa47 22.pdf Lite lätt läsning pä 489 sidor... :) Här är en artikel om skolmormor/skolmorfar om ni tycker det är intressant: (-, (/ {"^ L,"7' Styrbjörnsägen 3 stockholms stockholm.piratpartiet.se

13 Bi Ia ga 5 : $afiuolitifi: S[attGf in a nsierail lollelrtiuttatilr Senast reiderat: 20L2-1.t-04 Innehällsförteckning Innehällsförteckning Sakpolitik: Skattefinansieradkollektitrafik Örig information som framkom under käilen Sakpol iti k: Skattef i nansi erad kolektitrafi k Det här dokumentet innehäller de förslag pä yrkanden som politikkällen har kommit fram till. Dessa yrkanden ska föräldas och sedan antas som en proposition. L t Yrkanden att erka för en agiftsfri kollektitrafik att erka för en kollektitrafik fri frän spärrar och biljettkontroller att erka för att ändra attityden hos allmänheten till kollektitfrafiken sä att kollelctitrafiken anses som ett attraktit sätt att resa att erka för att kollektitrafiken häller bättre häller tiderna att fortsätta satsa härt pä an förbättra kollektitrafiken att erka för mer information om agängar och förseningar att i ska ha frin wifi i kollektitrafiken att erka för en kollektitrafik fri frän reklam att erka för en begränsadel reldam i det publika rummet att en ökad landstingsskatt ska finansiera skiten (kanske) att erka för att det utreds a Stockholms läns landsting huruida det är genomförbart att ha en kollektitrafik som är agiftsfri att erka för att frägan utreds a personer med kompetens inom omrädet dä i kommer in i Stockhohns landsting att nägonting om hemlösa os som ni pratade om länge (kommer inte ihäg ad ni sa) att erka för att data som samlas in om det kollektia resandet ska ara anonym och aldrig kunna kopplas till en indiid att kollektitrafiken pä nägot sätt ska ses som ärdefull sä den inte förstörs, fastän den är gratis. (hade ni nän lösning pä det?) att erka en fortsatt hög satsning pä kollektitrafiken att erka för en kollektitrafik som häller hög standard och ärderas högt att erka för en kollektitrafik med goda tärförbindelser att erbjuda de som redan jobbar inom det kollektia idareubildning till triselärdar att reklamen i kollektitrafiken ersätts a samhällsinformation f,. r Styrbjörnsägen 3 srockhotm.pirarpartier.se fnf

14 att erka för mer kultur i kollektitrafiken att kulturen i kollektitrafiken ska licensieras under CC eller liknande licens Örig information som framkom under källen. En majoritet tjänar ekonomiskt pä helt skattefinansierad kollektitrafik Alla människor förtjänar att slippa bli klämda :) Leder till ökad rörlighet som i sig leder till en högre sysselsättningsgrad och ökad konkurens för affärer?. Mindre bilköer för rika bilförare. Landstir-rgsskatten skulle höjas med ca I,25o/o(?) för att täcka biljettpriserna. Människor ska slippa fä sina resor registrerade. Stockholms tunnelbana är ärldens längsta konstutställning - dra det ännu längre?. L L Styrbjörnsägen 3 se stockholm.piratpartiet. se

15 B eseruaüoner, styrelsemäie Mändagen 5:e Noember 20t2 Erik Lönroth Det ger fel signal till ära äljare att i säger en sak och gör en annan a I Cz -ä8, Styrbjömsägen 3 Org. nr: stockholm.piratpartiet. se

Möteshandlingar. Styrelsemöte Måndagen den 5:e November 2012

Möteshandlingar. Styrelsemöte Måndagen den 5:e November 2012 Möteshandlingar Styrelsemöte Måndagen den 5:e November 2012 1 Kallelse till styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tid Onsdagen den 5:e November 2012, klockan 18:30 Lokal Ung Pirat Stockholms kansli,,

Läs mer

Protokoll extra medlemsmöte, Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll extra medlemsmöte, Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll extra medlemsmöte, Piratpartiet i Stockholms län Torsdagen 29:e November 2012 1. Mötet öppnas Rene Malmgren förklarar mötet öppnat 19:14 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 14:e April 2013 1. Mötet öppnas Erik avslutar mötet 11:40 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Torsdagen 21:e Mars 2013 1. Mötet öppnas Erik Lönroth öppnade mötet 20:40 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På

Läs mer

Möteshandlingar. Extra medlemsmöte Torsdagen den 29:e November 2012

Möteshandlingar. Extra medlemsmöte Torsdagen den 29:e November 2012 Möteshandlingar Extra medlemsmöte Torsdagen den 29:e November 2012 1 Kallelse till extra medlemsmöte, Piratpartiet i Stockholms län Praktisk information Kontakt Mötet kommer att äga rum den 29 November

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Styrbjörnsvägen 3 Hägersten Måndagen 22:a Oktober 2012 kl 19:30 1. Mötets öppnande Vilho Jonsson öppnade mötet 20:15 2. Formalia 2.1 Röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Onsdagen 12:e Februari 2014 1. Mötet öppnas Erik Lönroth öppnade mötet klockan 19:16 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Måndagen 3:e Juni 2013 1. Mötet öppnas Erik öppar mötet 19:01 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Onsdagen 29:e Januari 2014 1. Mötet öppnas Erik Lönroth öppnade mötet 18:56 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På

Läs mer

Möteshandlingar. Styrelsemöte Tisdagen den 17:e September 2013

Möteshandlingar. Styrelsemöte Tisdagen den 17:e September 2013 Möteshandlingar Styrelsemöte Tisdagen den 17:e September 2013 1 Kallelse till styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tid Tisdagen den 17:e September 2013, klockan 19:00 Lokal Erik meddelar lokal senare.

Läs mer

Dagordning, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Måndagen 3:e Juni 2013 1. Mötet öppnas 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer vi

Läs mer

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Medlemsmöte Piratpartiet Stockholm, Stockholm. 09-05-12 1. Mötets öppnande Johan Karlsson förklarar mötet för öppnat kl 18:51 2. Fastställande av röstlängd Johan Karlsson yrkar på att mötet fastställer

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Möteshandlingar. Medlemsmöte Onsdagen den 27:e Februari 2013

Möteshandlingar. Medlemsmöte Onsdagen den 27:e Februari 2013 Möteshandlingar Medlemsmöte Onsdagen den 27:e Februari 2013 1 Kallelse till medlemsmöte, Piratpartiet i Stockholms län Praktisk information Kontakt Medlemsmötet är det årliga mötet som en förening håller

Läs mer

Medlemsföreningsårsmöte

Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmötet är medlemsföreningens högsta beslutande organ, på samma vis som förbundsårsmötet är Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF). De beslut som tas på medlemsföreningsårsmötet

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Vision Arvika kommun

Vision Arvika kommun Vision Arika kommun Arika - en attraktiare kommun Vision Arika en attraktiare kommun Visionen beskrier kommunens långsiktiga inriktning och politiska ilja. Den konkretiseras i strategiska mål och strategier

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Nu kan du ta plats i vår högsta ledning.

Nu kan du ta plats i vår högsta ledning. Nu kan du ta plats i år högsta ledning. I årt företag är det kunderna som har makten. Har du någon gång tänkt att du skulle ilja ara med och bestämma hur det går till i bank- och försäkringsbranschen?

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Närvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, SR, RH och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL

Läs mer

Ung Pirat Södertörn Protokoll årsmöte 2013

Ung Pirat Södertörn Protokoll årsmöte 2013 Ung Pirat Södertörn Protokoll årsmöte 2013 1 1. Mötets öppnande Elin Andersson öppnar mötet 21:01 2. Mötets behörighet Beslut att mötet anser sig behörigt kallat. 3. Justerande av röstlängd och eventuella

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte #9 som ägde rum 2013-01-14

Protokoll fört vid styrelsemöte #9 som ägde rum 2013-01-14 Protokoll fört vid styrelsemöte #9 som ägde rum 2013-01-14 Närvarande: Roller: Underskrifter Robin Lundgren (Ordförande) Mötesordförande: Robin Lundgren Simon Andersson (Vice ordförande) Sekreterare: Emil

Läs mer

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Johan Sånesson, Anders Hedberg och Martina Johansson (via telefon) Beslutsärenden 1. Mötet öppnades Johan Sånesson hälsade välkommen

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Så funkar medlemsmötet

Så funkar medlemsmötet Så funkar medlemsmötet Möteshandlingar och mer information hittar du alltid på vår hemsida, www.linnestudenterna.se En gudie för dig som vill delta i våra medlemsmöten Där kan du också läsa protokoll och

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne

Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne Datum: 18 december 2012 Plats: Juridiska fakulteten, Lilla Gråbrödersgatan 4, 222 22 Lund Närvarande: Henning Boström, Maria Lyth,

Läs mer

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 Svenska Russavelsföreningen Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 1 Namn. 2 Säte 3 Ändamål. 4 Lokalförening 5 Medlemskap Föreningens namn är "Svenska Russavelsföreningen"

Läs mer

Beslut: Att förklara mötet behörigt utlyst. Inga flera frånvarorapporter har inkommit. Beslut: Att fastställa frånvarorapporten. Beslut: Bifall.

Beslut: Att förklara mötet behörigt utlyst. Inga flera frånvarorapporter har inkommit. Beslut: Att fastställa frånvarorapporten. Beslut: Bifall. Närvarande Ledamöter: (i bokstavsordning) Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Ellen Arvidsson Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Frånvarande Ledamöter (i bokstavsordning)

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet Stadgar för Svenska Fysikersamfundet 1 Namn och ändamål 1.1 Svenska Fysikersamfundet 1 (härefter benämnt Samfundet) är en sammanslutning av den fysikaliska vetenskapens utövare, främjare och vänner. 1.2

Läs mer

Möteshandlingar. Styrelsemöte Måndagen den 7:e Oktober 2013

Möteshandlingar. Styrelsemöte Måndagen den 7:e Oktober 2013 Möteshandlingar Styrelsemöte Måndagen den 7:e Oktober 2013 1 Kallelse till styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tid Måndagen den 7:e Oktober 2013, klockan 20:00 Lokal Online på mumble.piratpartiet.se.

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

Protokoll från Piratpartiets styrelsemöte den 8 juni 2013 i Örebro

Protokoll från Piratpartiets styrelsemöte den 8 juni 2013 i Örebro Protokoll från Piratpartiets styrelsemöte den 8 juni 2013 i Örebro Närvarande: Torbjörn Wester, Anders S. Lindbäck (från punkt 2c), Anton Nordenfur, Nils Agnesson (från punkt 2c till punkt 12), Mattias

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 för Sverok Stockholm 2014, den 10/3-2014

Styrelsemöte nr. 3 för Sverok Stockholm 2014, den 10/3-2014 Styrelsemöte nr. 3 för 2014, den 10/3-2014 Närvarande: Agnes Ambrosiani Erland Nylund Kajsa Harnesk John Lundhgren Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Ej Närvarande Rasmus Storkamp 1 Inledande

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Mari Andersson Dokumentansvarig: Mari Andersson Innehåll 1 Styrelsens övergripande uppgifter och ansvar... 1

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet. 2. Mötets behörighet Stadgan säger: 36 Mötet är beslutsmässigt om

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-09-20, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

1 oförändrat. 2 oförändrat. 3 oförändrat

1 oförändrat. 2 oförändrat. 3 oförändrat Stadgar för Föreningen G-gruppen - Genealogi över Östersjön antagna den 14 december 2000 samt ändrade den 26 februari 2004, den 20 februari 2007, den 21 februari 2009 och den 26 februari 2011 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Protokoll. fört vid extrainsatt styrelsemöte #5 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. fört vid extrainsatt styrelsemöte #5 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid extrainsatt styrelsemöte #5 som ägde rum 2015 05 25 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark

Läs mer

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 1. Föreningens namn Norbergs Rid- och Travklubb. 2. Föreningens syfte Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att medlemmarna tillsammans

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Studentradion i Sverige

Studentradion i Sverige Studentradion i Sverige STYRELSEMÖTE 2015-10-15 Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruuth Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim,

Läs mer

SFS Fullmäktiges Arbetsordning

SFS Fullmäktiges Arbetsordning Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2014-06-23 Dnr: O11-5/1415 SFS Fullmäktiges Arbetsordning 1. Mötesordning SFS fullmäktige hålls i olika typer av forum. Det forum där formella beslut fattas benämns

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad )

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad ) Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad 2010-06-12) Denna skrift ska sammanfatta styrelsens arbetsordning samt ansvars-och arbetsfördelning inom styrelsen och mellan styrelsen och övriga

Läs mer

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri.

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri. EHVS Stadgar Uppdaterade 2015-11-18 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 1 Föreningens namn är Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, förkortat EHVS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö 2 Föreningen är ideell med syftet

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 1 2014-10-15 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 15:e oktober 2014, klockan 17.15. Department of Peace and Conflict Research,

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer