Västra Distriktet Beslutslängd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västra Distriktet Beslutslängd"

Transkript

1 Historiska beslut fattade av : : s Service Kommitté registreras som ideell förening : Nytt distrikt bildas vilket får namnet : Vi ska kallas oss Gruppservicerepresentant.Förkortas GSR. : : Motion 0730 Att höja litteraturkommitensbudget för hyra. Kostnad 1200 kr. Motionsställare: Litteraturkommiten : Motion 0731 Revidering av budget för Rkm och alt Rkm. Kostnad: 7598 kr. Motionsställare: RKMoch alt RKM Motion: Revidering av budget för hyra. Litteraturkommiten. Kostnad: +300 kr Motion: 0801Att flytta 500kr från posten praktiska möten till lokalutvecklig. Litteraturkommitten. Kostnad: 0kr Motion: Att användagratis hyran för lokalen till utveckling av lokalen. Litteraturkommitten. Kostnad: 0kr Motion: Att skriva av en gammalskuld från Nässjö. Litteraturkommiten. Kostnad: 431kr Motion: 0804 Revidering av budget. OI-kommiten. Kostnad: 4382kr Beslut togs att Webbkommitenska ligga som en under kommite till OI-kommiten :Beslut togs om att Håkan, Tomas och Sonny har attesträtten :Motion:0807:Att ändra i budgeten för S&I p g a ökade resekostnader. Kostnad 726: :Motion:0809: Att utöka beloppet för litteratur i S&I:s budget till Gbg häktet med 700 kr. Kostnad 700kr :Motion:0810:Att revidera OI:s budget för webbkommittén för att skapa en hemsida för V:a Distr. Kostnad: År 1: 374,95kr. Därefter löpande kostnad på 621,25/år :Motoin:0811: Att frigöra pengar i distriktet så dessa kan användastill service, pengar som skulle varit till polackernasresa hit. Budgeterat var 4000 kr, det användesendast kr. Resterandebelopp förs över till annan service : Beslutadesatt en ad hoc-kommitté skall tillsättas för vidare arbete med en ev delning av distriktet. Marie- Louise NA Borås blev tillsatt som ordförande.

2 081018: Motion: 0812: Att bekosta resa till polen för 2 personer + tillbehör totalt 2500kr : Motion: 0813: Omfördelning i ADMbudgen kostnad 0: : Motion: 0814: Vi köper in 200st en inledandeguide till NA till Göteborgs häktet : Motion: 0815: Distiktet ställer sig bakomatt anårdna en nyårs sammankomst08-09 kostand 0kr : Motion: 0816: Vi köper in en laser printer till litteraturkommittén kostand 91kr : Motion: 0817: Omfördelning i OI budget kostnad 0kr : Motion: 0818: Omfördelning i Litt Budget kostnad 0 kr : Motion: 0819: Revidering i budget med 188kr till litteratur till häktet i gbg : Budgeten för år 2009 antogs : Motion: 0901: Beslut taget att höja litteratur lager värdet med till totalt kr : Motion: 0903: Beslut taget att låta S&I och OI kommittéernaarbeta mot att bilda en PR kommitté : Motion 0908: Beslut taget att låta NA-gruppenBorås införskaffa 15st inledandeguider. Totaltkostnad450kr : Motion 0909: Beslut taget att låta litteratur kommittén få milersättning 558 kr för att medverka på Jönköpings talardag : Motion: 0911: Beslut taget att låta grupper som vill ha med sin GSR rapport i protokollet själva maila den in till sekreteraren senast en vecka efter DSK : Motion: 0912: Västra distriktet lägger bud på att arrangera NA-Sveriges 23-årskonvent : Motion: 0913: Antagen motion att ge polengruppen150 kr för kontorsmaterial : Beslut taget på att vi vill dela : Motion 0914: Beslut taget att sammanslå OI kommittén och SI kommittén till en PR kommitté vilket även innebär en ändring av riktlinjerna : Motion 0916: Beslut taget att distriktet ska tillsätta en ad-hoc kommitté som tar fram underlag för hur en delning av distriktet ska kommaatt se ut : Motion 0917: Beslut taget att ge sammankallandeför polengruppenreseersättning för 2 st resor. Kostnad 612 kr.

3 090808: Motion 0918: Att ändra riktlinjerna under underkommittéer till PR kommitté : Motion 0919: Att vi ska användaoss av webb mailen på navastra. Gamla mailadresser ska strykas från kontaktlistan i distriktet fr.o.m. årsskiftet : Motion 0921: Att avsätta ytterligare 2000 kr för adhoc kommitténs fortsatta arbete gällande delning av distriktet : Motion 0922: Att skriva av Getterögruppensskuld på 235kr : Motion 0923: Att skriva av gamla regionsmöteslistor. Egentlig kostnad på 1060kr minus de 15 procent distriktet tjänar på litteraturen. En verklig kostnad på 901kr : Motion 0925: Att höja lagervärdet för litteraturen till kr : Motion 0927: Att föra över kr från distriktet till regionen : Budgeten för år 2010 antogs : Motion 0929 om att skicka kronor till RSK i januari : Motion 0928 om att ändra dagordning/mötesformatpå DSK gällande GSRernasforum : Beslut taget att bevilja 1500 kronor till arbetslag/admför att ge mer utrymmeatt förbättra servicestrukturen gentemot distriktet : Beslut tas att bevilja dagtraktamenteá 75 kronor för vice ordförandei Litteraturkommitten : Konsensusbeslut tas om att Mölndalsgruppenförs in i möteslistan då gruppen inte har någon GSR : Beslut tas att distriktet ställer sig bakomatt OR-kommittén anordnar en talardag mars : Motion 0931 antogs angåendedatorinköp för kassör s:a: 5 kronor : Motion 0932 gällande resa för litteraturkommittén till workshopsthlm antogs : Motion 0936 från Sveagruppenangåendeatt DSK ställer sig bakomanordnandeav konvent i Varberg hösten 2010 antogs Beslut tas att adhoc-kommitténs delningsförslag faller efter röstning Majoriteten röstade ner ADHOC-kommitténs förslag om delning Motion 0937 angåendepolenresa antogs.

4 Motion 0940 angåendeupprättandet av ett servicekonto antogs Motion 0944 att annonsera i GT. Kostnad: 4800 kr (OR-kommittén) antogs Motion 0945 angåendeeskning av 1645 kronor till datortillbehör för kassörensräkning antogs Motion 0946 angåendeatt RSK skickar 5000 kr till EDM antogs Beslut tas att alla motioner och GSR- rapporter ska skickas in till sekreteraren 2 veckor innan DSK Beslut tas att fem utsedda personer får i uppdrag att bilda en budgivningskommitté, ordförandeoch kassör för att eventuellt ska anordna servicekonferensi april Motion nr1001 gällande 170 kr till sekreteraren DSK antogs Motion nr1002 gällande att föra över kr till regionen antogs Motion nr1004 gällande äskning av respengar till Polengruppenmed 762 kronor antogs Motionen från förra DSK nr: 0940 gällande ökad kostnad till 600 kronor antogs Beslut taget att flytta punkten av nomineringar tidigare på dagordningen Motion nr 1005 från TGIF gällande att skänka sex Basic text á 990 kronor antogs Motion nr 1006 från ADMINangåendeny dator för max 6000 kronor antogs Motion nr 1007 Litteraturkommittén gällande höjning av lagret med kr antogs Motion 1008 från RKMgällande nyckelringar till Varbergskonventet. ANTAGEN Motion nr 1010 från Polengruppengällande workshopi Polen till en kostnad av 2000 kr/pers men max 8000 kronor oavsett hur många som ska åka med. ANTAGEN Motion nr 1011 från Litteraturkommitténgällande revidering av budget för resorna till DSK med 0 kr. ANTAGEN Motion nr 1012 från Litteraturkommitténgällande revidering av budget för postgirokostnader med 0 kronor. ANTAGEN Motion nr 1014 från TGIF gällande att skicka kr till regionen. ANTAGEN Motion nr 1015 från TGIF gällande att Västra distriktet ställer sig bakomatt regionen ska skicka kr till världs service. ANTAGEN

5 Motion nr 1101 från ADMINgällande: att vi ska följa gällande skatteregler, och ta bort traktamente. ANTAGEN Motion nr 1102 från Polengruppengällande äskning av kostnader för resa med 1031 kronor. ANTAGEN Motion nr 1103 från Litteraturkommitténgällande att flytta inofficiell basic store från mötesrumi BFID till skåp i cafédelen (Johanneskyrkan). Kostnad totalt: 200 kronor. ANTAGEN Motion nr 1104 från OR-kommittén angåendeatt skänka en Basic text till alla beroendekliniker i distriktet. ANTAGEN Distriktet beslutar att fortsätta vara sponsorer åt Polen. RKMär kontaktperson Motion 1006 om revidering av budget - för att medlemi Litteraturkommitténoch kunna delta på praktiska möten krävs ibland milersättning. ANTAGEN Motion 1107 om att distriktet skickar 30000:- till regionen. ANTAGEN Motion 1109: Visa NA-video i öppna kanalen och persisk öppna kanalen. ANTAGEN Motion Köpa in roll up som vi kan användavid mässor och annan offentlig information. ANTAGEN Beslutadesatt införa nomineringskommitté RKM:erna undrar om distriktet stöttar RKM:ernai att köpa in överbliven litteratur som vi måste sälja slut och ta ansvar för innan vi får nya basic text. Distriktet beslutar för att stå bakomförslaget Motion 1113 Antagen. OR angåendefarsigruppenskostnad av annonsering i Persiska telefonkatalogenskall tas från ORs budget kr/år Motion 1115 Åka till Polens gruppsammankomst2012 ca: 4000 gick på närmre motion 1116 Att fortsätta slinga i öppna kanalen på svenska och persiska 6000 kr Motion 1116:2 Antagen. Distriktets websamordnarehar närvaroplikt på dsk 1295 kr ur Ors budget Motion 1117 Antagen. Annonsera ett år till Öppna kanalen kr OR Västra distriktet skall arbeta enligt den nya årscykeln Revidering av beslutslängdska göras av kassören, vicekassörenoch ordförandeen gång om året Motion 1118 Antagen. Köpa in en skrivare till sek i DSK. 599 kr Distriktet beslutar att lägga ner Nomineringskommittén.

6 Motion 1120 Antagen. Vi har tagit beslut att användaen revisor, kostnad 500 kr/år Vi har tagit beslut på att anta motion Att köpa in en ny laptop till kassören Vi har tagit beslut på att anta motion 1121 Att Litteraturkommittén får ta över kassörens gamla dator Motion 1123 Antagen. Vi har tagit beslut på att val av vice Litteraturansvarig ska ske på DSK Motion 1124 Antagen. Vi har tagit beslut på att Vice litteraturansvarig samt AlternerandeOR samordnarehar närvaroplikt på DSK Vi har tagit beslut på att dela möteslista med VästgötNA Vi har tagit beslut på att godkännade nya riktlinjerna med ändringar redan införda Vi har tagit beslut på att lägga vår energi på OR service, NA-hus samt att attrahera till service bland medlemmarna Vi tar beslut på att varje år spara alla dokument, motioner, kassarapporter, DSK protokoll osv. i en pärm som sparas i sju år Vi tar beslut på att beslutlängdenskall uppdateras på NA Västras hemsida efter varje DSK så den finns tillgänglig för medlemmar Vi tar beslut på att även vice kassör ska ha tillgång till kontot och ska därmedockså få en inloggningsdosa Motion 1301 Antagen. Vi tar beslut på att köpa in 100 frimärken till litteratur kommittén så de kan skicka beställningar smidigt Motion 1302 Antagen. Vi tar beslut att köpa in häftapparat och hålslag till kassörerna Motion 1304 Antagen. Tar beslut på att litteraturkommitténska ersättas med 2072 kr för reseersättning t o r Varberg-Göteborg Motion 1305 Antagen. Inköp av ny dator till Litteraturkommittéen. Kostnad 4000: Motion 1307 Antagen. Inköp av ny bläckpatron till kassörens skrivare. Kostnad ca 350: Motion 1308 Antagen. Skicka 6000: - till NA Svenska Regionen. Kostnad 6000: Motion 1309 Antagen. Inköp av kontorsmaterial till kassören. Kostnad 200: Motion 1310 Antagen. Höjning av budgeten för Administrativa Kommittén för att betala räkningar resten av år Kostnad 2150: -

7 Motion 1401 Antagen. Att omfördela 2393: - från ORs konto Resor till OR-kommittémötet till kontot Servicekonferens. Kostnad 2393: Motion 1402 Antagen. Uddevallagruppenvill äska pengar för att sända NA-filmen i lokal-tv under ett år. Kostnad 900: Motion 1403 Antagen. OR-kommitténs nya arbetsbeskrivningar läggs till i NA s riktlinjer Beslut. Kassörerna betalar skulden (459,24) som finns på tredje kontot (evenemangskontot) och avslutarsedankontott. Kvar blir då D-väskans konto och Litteraturkontot Beslut togs på att Sveagruppenfår skriva av sin litteraturskuld som inte går att finna. Undersökninghar gjorts men inga uppgifter finns på när och hur mycket Beslut. I slutet på varje DSK-möte ska två GSRer utses och få säga hur det känns efter mötet och hur de upplevt dagen Beslut. AvgåendeAdminkommitté (feb feb 2014) beviljas ansvarsfrihet Motion 1404 Antagen. Sekreterarenändrar formuleringeni Riktlinjerna som rör fastställandet av beslutsmässighet. Nya formuleringenblir Om en grupp inte har varit på två DSK-möten efter varandra och inte är där vid det tredje mötet ska den gruppeninte räknas med vid FASTSTÄLLANDETav beslutsmässigheten. Alla närvarandegrupper vid ett DSK-möte ska räknas in i beslutsmässigheten Sittande RKMska flytta och byter därmeddistrikt men har önskan om att fortsätta som RKM tiden ut (feb 2015). Beslut tas att det är okej att ta ut reseersättning så länge det håller sig inom budgeten för Regionskommittén Beslut. Distriktets RKMrapporterar in hela distriktets möteslista till NAWS Beslut. Lagersaldot för Litteraturkommittén skall vara kr Beslut. Distriktets kassör får mandat att representera distriktet som RKMpå nästa RSK-möte i november Motion Antagen. Distriktet ställer sig bakomjönköpings motion om att lägga bud på NA Sveriges 30- års konvent Motion Antagen. Litteraturen vill köpa ny skrivare då den gamla är trasig. Detta för att kunna skriva ut ordrar m.m. Kostnad 400: Distriktet beslutade att skicka ytterligare 6000: - i bidrag till regionen utöver de 4000: - som är budgeterade. Totalbelopptill regionen blir då : -

8 Motion 1501: Antagen. Rkm vill ha 4000 kr till för att kunna resa till servicekonferensen i Östersund Motion 1502: Antagen. Litteraturen får 1800 kr till pga att deras hyra har höjts från 200kr till 350kr Motion 1505: Antagen. Här och nu Stenungsund och Fri att leva Lilla Edet vill anordna ett midsommarkonvent Dicky valdes till ordförande. Christian till kassör Motion 1506: Antagen. Justering i OR`s budget. Att omfördela 1275 kr från kontot Litteratur i OR`s budget och tillföra dessa medel till kontot Servicekonferens Tova förklarar att Admin tagit beslut på en årscykel Vi har aldrig börjat tillämpa det beslutet. Admin ställer en fråga till grupperna om vad vi skall göra. Förslag: Ändra nuvarande årscykel till den vi arbetar med idag med tillägget att Tova ändrar på vissa datum och detaljer. Beslut:Ja Admin ställer frågan till GSRerna om admin kan se över riktlinjerna, ta fram förslag för hur det skulle kunna se ut och sen presenterar det. Det finns idag en hel del felaktigheter.beslut: Ja Beslut:Ang. senaste talardagen. 30 kr utav varje registrerande betalande medlem skall gå till OR. OR köper litteratur för det för att ge till häkten och instutitioner. 148 st a 30 kr blir 4400kr Beslut: Kent nomineras och väljs till kassör i konvent kommitten för midsommar konventet i Backamo Motion 1508: Antagen. Dator till websamordnaren. Kostnad. 5000kr Motion 1509: Antagen. 555kr i rese ersättning till kassören för att delta i kommitte möten inför midsommarkonventet i Backamo.

9

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll Förkortningar som används i protokollet: SK - Servicekonferensen GSR - Gruppservicerepresentant SG - Servicegruppen ACA Adult

Läs mer

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna!

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna! Kallelse till ACA:s Servicekonferens 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö Välkomna! Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. De tolv traditionerna läses. 3. Presentationsrunda och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar i a i d o k e n d o k y u d o LBK Kendosektionen Senast ändrad november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Protokoll för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Närvarande: Lina Irstad, Lotta Bobjer, Sara Andegiorgis, Niosha Esfahani,

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Handlingar till mote 7 2007-07-31 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer