Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00."

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund lämnas möjlighet för kommuninvånarna att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att möjliggöra bästa möjliga svar på allmänhetens frågor bör frågorna anmälas till kommunkansliet senast fredag den 25 april, kl per brev eller telefon Inledning Prisutdelning novelltävling kulturenheten - 3 pristagare, kl Information från posten, kl Ärenden: 1 Sammanträdets öppnande 2 Upprop 3 Val av justerare till sammanträdets protokoll 4 Avsägelse av kommunaltförtroendemannauppdrag samt fyllnadsval - Helen Östgård, ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i humanistiska nämnden 5 Avsägelse av kommunaltförtroendemannauppdrag samt fyllnadsval - Monica Öhling, ersättare i valnämnden 6 Antal ersättare i Ånge Energi AB:s styrelse 7 Inlämnande av och svar på interpellation - Resandes nyttjande av biblioteket som bagageinlämning 8 Svar på motion - Uppvärmning av bussväntplats i Fränsta 9 Svar på motion - Daghem på Kapellbacken 10 Svar på motion - Maxtaxa inom barnomsorgen - kommunala merkostnader 11 Arvoden förtroendevalda 12 Pensionsbestämmelser för förtroendevalda 13 Policy för Ånge kommuns revisorer 14 Ansvarig nämnd för tillsyn av tobaksförsäljning 15 Personalpolicy - revidering

2 Plats och tid Ånge kommunkontor, samlingssalen, kl. 17:00 20:00 ande Enligt uppropslista Övriga deltagande Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare Före sammanträdet delar kulturenheten ut priser i en novelltävling. Posten informerar om sitt förändringsarbete och frågor ställs av fullmäktige. Kommunchefen lämnar information om aktuella frågor i kommunen. Avslutningsvis innan fullmäktigesammanträdet öppnas hålls allmänhetens frågestund, där dock inga frågor ställs. Sammanträdets öppnande 21 Kommunfullmäktiges ordförande, Lage Nyhlén, hälsar alla närvarande välkomna till kommunfullmäktiges sammanträde. _ 22 Upprop Upprop förrättas och antecknas närvarande 28 ordinarie ledamöter samt 11 tjänstgörande, totalt 39 tjänstgörande ledamöter och ersättare. Dessutom 2 ej tjänstgörande ersättare. Uppropslista bifogas protokollet. _ 23 Val av två justerare för sammanträdets protokoll Till att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll utses Sverker Eriksson (s) och Carl-Henrik Olsson (m). Protokollet justeras på kommunkontoret i Ånge tisdagen den 6 maj 2003, kl. 09:00. _

3 Kf 24 Dnr 03/ Avsägelse av kommunalt förtroendemannauppdrag samt fyllnadsval Helen Östgård, socialdemokraterna, avsäger sig i skrivelse kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i humanistiska nämnden. sunderlag - Avsägelse, Kommunfullmäktiges valberednings protokoll , 1 Valberedningens ordförande, Berit Levin Westin (s), föredrar valberedningens förslag. 1. Godkänna avsägelsen 2. Begära röstsammanräkning hos länsstyrelsen för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige. Kf 25 Dnr 03/ Avsägelse av kommunalt förtroendemannauppdrag samt fyllnadsval Monica Öhling, socialdemokraterna, avsäger sig i skrivelse inkommen kommunalt uppdrag som ersättare i valnämnden. sunderlag - Avsägelse, inkommen Kommunfullmäktiges valberednings protokoll , 2 Valberedningens ordförande, Berit Levin Westin (s), föredrar valberedningens förslag. 1. Godkänna avsägelsen. 2. Till ersättare i valnämnden utses Martin Westin, Hemskogsvägen 1 A, Ånge.

4 Kf 26 Dnr 03/ Antal ersättare i Ånge Energi AB:s styrelse Hittills har styrelsen i Ånge Energi AB haft fem ledamöter och två ersättare. Kommunalrådet föreslår att antalet ersättare utökas till fyra på grund av att det ibland varit svårt att få styrelsen fulltalig. Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att utöka styrelsen till fyra ersättare. Erik Rapp och Bodil Sundin föreslås tillkomma. sunderlag - Kommunstyrelsen , 66 Inlägg görs av Torbjörn Karlsson (c), Jan Jonsson (v), Tord Gunnar Persson (c), Tage Påhlsson (c), Kicki Jeschke (mp), Erik Thunefors (kd) och Carl-Henrik Olsson (m) och Berith Bergman (m). Sten-Ove Danielsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om utökning av antal ersättare. Torbjörn Karlsson yrkar på oförändrat antal ersättare. Debatten förklaras avslutad och ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag, dels Torbjörn Karlssons förslag och konstaterar att kommunfullmäktige antagit kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och följande voteringsordning läses upp: Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som röstar för Torbjörn Karlssons förslag röstar nej. Voteringen utfaller med 24 ja, 14 nej och 1 avstår. Hur var och en röstat framgår av till protokollet bifogad voteringslista. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens förslag antagits. Antalet ersättare i styrelsen utökas till fyra. _ Kf 27 Dnr 03/ Inlämnade av och svar på interpellation Resandes nyttjande av biblioteket som bagageinlämning Jan-Owe Dvärby (mp) och Kicki Jeschke (mp) har lämnat in interpellation till kommunstyrelsens ordförande daterad mars 2003.

5 Resande som byter tåg i Ånge och vill gå ut på samhäller lämnar in sitt bagage på biblioteket, där det förvaras under disken och tar stor plats vissa tider. Frågan är: Har kommunen någon uppgörelse med SJ om hantering av bagage på biblioteket? Om inte bör kommunen begära av SJ att man sätter upp skåp för bagageförvaring. sunderlag - Interpellationen daterad mars Svar från kommunalrådet Sten-Ove Danielsson Kicki Jeschke (mp) tackar för svaret. Anse interpellationen besvarad. Kf 28 Dnr 02/ Svar på motion uppvärmning av bussväntplats i Fränsta Jan Gullmark (c) har i en motion daterad föreslagit att en mer skyddad väntsal för bussresenärer ordnas i Fränsta. Det kan ske genom inbyggnad av nuvarande väntplatsen och ordnande av en enkel uppvärmning med t ex infravärme. Åtgärden kan tjäna som ett försök och slår det väl ut kanske fler väntplatser i kommunens tätorter kan åtgärdas på motsvarande sätt. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Vid arbetsutskottets möte presenterade Gunilla Mellgren ett nytt yttrande från utvecklingsenheten. Uppvärmd bänk till en kostnad av 38 kkr och vindskydd ca 25 kkr. Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att tillstyrka motionen vad gäller att ordna lämpligt vindskydd, men avslå delen om uppvärmning samt uppdra till tekniska kontoret att föreslå lämplig lösning. sunderlag - Motionen Utvecklingsenhetens förslag till motionssvar Kommunkansliets yttrande Kommunstyrelsen , Utvecklingsenhetens förslag till motionssvar

6 - Kommunstyrelsen , 78 Inlägg görs av Jan Gullmark (c), Lars-Erik Larsson (m), Tord Gunnar Persson (c), Gunilla Thornberg (kd), Carl-Henrik Olsson (m), Sverker Eriksson (s), Sten-Ove Danielsson (s), Sten-Ove Danielsson (s) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag. Lars-Erik Larsson (m) yrkar bifall till motionen biträdd av Tord Gunnar Persson (c), Carl-Henrik Olsson (m) och Gunilla Thornberg (kd). Debatten förklaras avslutad och ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars-Erik Larssons förslag och konstaterar att kommunfullmäktige antagit kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och följande voteringsordning läses upp: Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som röstar för att anta Tord Gunnar Perssons förslag röstar nej. Voteringen utfaller med 24 ja, 14 nej och 1 avstår. Hur var och en röstat framgår av till protokollet bifogad voteringslista. Ordföranden finner att kommunfullmäktige antagit kommunstyrelsens förslag. 1 Tillstyrka motionen vad gäller att ordna lämpligt vindskydd. 2 Avslå motionen vad gäller uppvärmning. 3 Uppdra till tekniska kontoret att föreslå lämplig lösning. Kf 29 Dnr 02/ Svar på motion Daghem Kapellbacken Miljöpartiet genom Gunilla Potter och Kicki Jeschke har i en motion föreslagit att man i de båda daghemmen på Kapellbacken blandar de svenskfödda och de asylsökande barnen för att förhindra motsättningar och framtida problem mellan olika folkgrupper. Humanistiska nämnden har yttrat sig och ser positivt på integration av barn mellan olika kulturer där det är möjligt verksamhetsmässigt Vid arbetsutskottets möte framkom att kommunens daghem är placerat i samma byggnad som flyktingar bor i. De svenska föräldrarna borde vara delaktiga i eventuella beslut om samarbete.

7 Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att med hänvisning till att humanistiska nämnden är positiv till integration av svenska barn och barn från invandrarförläggningen uppdra till humanistiska nämnden att arbeta vidare med frågan och därmed anse motionen besvarad. sunderlag - Motionen Humanistiska nämnden , 42 - Kommunstyrelsen , 86 Kicki Jeschke (mp) tackar för motionssvaret. Inlägg görs av Erik Lövgren (s) och Sten-Ove Danielsson (s). Med hänvisning till att humanistiska nämnden är positiv till integration av svenska barn och barn från invandrarförläggningen uppdra till humanistiska nämnden att arbeta vidare med frågan och därmed anse motionen besvarad. Kf 30 Dnr 02/ Svar på motion - Maxtaxa inom barnomsorgen kommunala merkostnader En motion lämnades in av representanter för M, Mp, C och KD där man föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att så snart merkostnaderna för vår kommun blir kända kräva full ekonomisk kompensation av regeringen för det första året av reformen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att tillskriva Svenska kommunförbundet med krav att de skyndsamt tar up frågan om kommunala merkostnader med anledning av maxtaxa inom barnomsorgen Fd barn- och utbildningschefen Lena Paulsson har yttrat sig och humanistiska nämnden har godkänt hennes förslag till svar på motionen. En konsekvens är att barnantalet ökat med 90 och nettokostnaden med 4,5 mkr. 6 förskoleavdelningar mer än planerat. Arbetsutskottet beslutade att uppdra till Lena Paulsson och Frank Sällström att formulera en skrivelse utifrån Lena Paulssons förslag till motionssvar till Svenska kommunförbundet och finansdepartementet som undertecknas av kommunalrådet.

8 Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning till skrivelsen till Svenska kommunförbundet och finansdepartementet anse motionen besvarad. sunderlag - Motionen Kommunalrådets yttrande Arbetsutskottet , Yttrande av Lena Paulsson Humanistiska nämnden , 43 - Kommunstyrelsen , 87 - Skrivelse till Svenska kommunförbundet och finansdepartementet Ann-Marie Lööf-Rimbe (mp) tackar för svaret på de fyra partiers vägnar som lämnade in motionen. Tage Påhlsson (c) förslår att mottagaren av skrivelsen skall ändras från finansdepartementet till regeringen med kopia till Svenska kommunförbundet, vilket fullmäktige instämmer med. Med hänvisning till skrivelsen till regeringen med kopia till Svenska kommunförbundet anse motionen besvarad. Kf 31 Dnr 03/ Arvoden förtroendevalda Arvodeskommittén föreslår att 1:e vice och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen får ett arvode där ersättning för förlorad arbetsförtjänst ingår. Storleken på arvodet föreslås till 50 % av kommunalrådets arvode och det innebär kr/mån. Förslaget föreslås gälla från och med Detta medför att de flyttas från begränsat årsarvoderade till årsarvoderade i bestämmelserna och därmed omfattas av pensionsbestämmelserna PBF bestämmelser om pension och avgångsförmåner för förtroendevalda. Kostnaderna för förändringen bedöms inte öka för kommunen jämfört med det som tidigare gällt. Dessutom föreslår arvodeskommittén att ordföranden i humanistiska nämnden jämställs med ordföranden i socialnämnden och att arvodet ökas från 3,0 till 3,5 grundbelopp, vilket från motsvarar en ökning från till kr/mån. Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige anta arvodeskommitténs förslag.

9 sunderlag - Arvodeskommitténs protokoll Kommunstyrelsen , 96 Stiven Wiklund (s), Erik Lövgren (s) ochtage Påhlsson (c) lämnar rummet och deltar ej i beslutet. Senare under överläggningen gör Gun Olofsson (s) detsamma. Inlägg görs av Kicki Jeschke (mp), Kjell Grip (kd), Sten-Ove Danielsson (s), Berith Bergman (m), Lage Nyhlen (s) samt Ulf Stecksen (tjänsteman). 1 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen får ett arvode där ersättning för förlorad arbetsförtjänst ingår och storleken fastställs till 50 % av kommunalrådets arvode och det skall gälla fr o m Ordföranden i humanistiska nämnden får 3,5 grundbelopp i arvode fr o m Kf 32 Dnr 03/ Pensionsbestämmelser för förtroendevalda Pension regleras på olika sätt för förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och förtroendevalda som har mindre uppdrag. Betydande del av heltid definieras som minst 40 %. För förtroendevalda med heltid eller betydande del av heltid föreligger förslag från Svenska kommunförbundet på nya bestämmelser, PBF, som ersätter de tidigare PRF-KL och föreslås gälla från För förtroendevalda med mindre uppdrag än 40 % regleras förlorade pensionsförmåner i 4 i arvodesbestämmelserna. I nuvarande bestämmelser skall ersättning regleras vid pensionstillfället genom en pensionsutredning som visar hur mycket man förlorat. Nu föreslår Svenska kommunförbundet att man istället avsätter 3,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsförtjänst under året. Avgifterna sätts in på en pensionsförsäkring senast 31 mars året efter. En förutsättning är att förlusten styrks genom intyg från arbetsgivaren. Egenföretagare och fria yrkesutövare föreslås styrka sin förlust genom pensionsutredning vid pensionstillfället, på samma

10 sätt som tidigare bestämmelser. et föreslås gälla från Personal - och organisationsutskottet har behandlat frågorna vid två olika tillfällen enligt nedan och arvodeskommitten Arvodeskommitten föreslår att de två ärendena skall gälla retroaktivt från Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige anta förslaget. sunderlag - Personal- och organisationsutskottet 65, Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF i cirkulär 2001:65 - Kommentarer till PBF från Svenska kommunförbundet - Personal- och organisationsutskottet 77, Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:42 - Yttrande från lönekamrer Anita Svensson sunderlag forts. - Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda - Föreslagen ny formulering av 4 - Arvodeskommitténs protokoll Kommunstyrelsen , De nya bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF, gäller från för förtroendevald som innehar uppdrag efter PRF-KL upphör att gälla från och med för sådan förtroendevald som omfattas av PBF, undantaget övergångsbestämmelserna. 3. PBF skall senare kompletteras avseende 14 och de övriga delar som berörs därav. 4. PBF 10, mom 3, rörande samordning mellan visstidspension och inkomst, ska ett prisbasbelopp per år undantas från samordning. Samma belopp som tidigare. 5. Arvodesbestämmelserna i 4 om förlorad pensionsförmån för förtroendevalda som har mindre uppdrag än 40 % ändras till att avsätta 3,5 % av förlorad arbetsinkomst till tjänstepensionsförsäkring att gälla från En förutsättning är att förlusten styrks genom intyg från arbetsgivaren. Egenföretagare

11 och fria yrkesutövare får styrka sin förlust genom pensionsutredning vid pensionstillfället. 6. Bestämmelserna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda skall ändras i enlighet med detta beslut. _ Kf 33 Dnr 03/ Policy för Ånge kommuns revisorer - förslag Ånge kommuns revisorer föreslår att en policy för de valda revisorernas arbete i Ånge kommun antas av kommunfullmäktige. Det gäller planering, genomförande och uppföljning av revisionsverksamheten. Den har använts sedan 1998 och förs nu upp till fullmäktige som en information och för ett godkännande. År 2000 antog fullmäktige en policy för den samordnade revisionen inom koncernen Ånge kommun. Föreliggande policy är vägledande för hur revisorerna skall: - uppfylla kommunallagens krav och intentioner - möta krav/förväntningar från förtroendevalda och anställda i kommunen samt kommunens invånare och andra intressenter - anpassa revisionen till ändrade förutsättningar (t ex ändrad lagstiftning, förändrad organisationskultur, ändrade finansieringsförutsättningar mm) - uppnå bra resultat med gjorda revisionsinsatser - använda de medel som fullmäktige anvisar på ett så effektivt sätt som möjligt Kommunstyrelsen har föreslagit att fullmäktige antar föreslagen policy. sunderlag - Förslag till policy för Ånge kommuns revisorer Kommunstyrelsen , 70 Anta föreslagen policy för Ånge kommuns revisorer. _ Kf 34 Dnr 03/ Ansvarig nämnd för tillsyn av tobaksförsäljning

12 Kommunfullmäktige har utsett miljönämnden till ansvarig nämnd för tillsyn av försäljning av tobak enligt tobakslagen. Miljönämnden och socialnämnden begär att ansvaret flyttas över från miljönämnden till socialnämnden för att samordnas med försäljning av folköl. Taxa för folkölsförsäljning är sedan tidigare 800 kr och inga förändringar föreslås. Socialnämnden föreslår att taxan för årlig tillsynsavgift för tobaksförsäljning skall vara 500 kr och kombinationen av tobak och folköl 800 kr. Berit Lundin, alkoholhandläggare, och Lena Selberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör föredrar ärendet i arbetsutskottet. Tre nya regler kom in i tobakslagen Man måste anmäla att man säljer tobak och detta kan avgiftsbeläggas. Rökfria områden begränsas än mer. Alla restauranger skall ha en rökfri del. Dessa utökade krav när det gäller försäljning var upphovet till det föreslagna samordningen med socialnämnden. Kommunstyrelsen har beslutat föreslå fullmäktige besluta i enlighet med socialnämnden och miljönämndens förslag. sunderlag - Miljönämndens protokoll , 11 - Socialnämndens protokoll , 33 - Gemensam skrivelse från IFO-enheten och bygg- och miljökontoret - Kommunstyrelsen , 80 1 Överföra tillsynen av försäljning av tobak från miljönämnden till socialnämnden. Lagrum tobakslagen 1993:581 med ändring 2002:281 12,12a. 2 Taxa för årlig tillsynsavgift för tobaksförsäljning sätts till 500 kr och för både tobak och folköl 800 kr. Lagrum tobakslagen 19 a. Kf 35 Dnr 02/ Personalpolicy - revidering En arbetsgrupp för kommunens personalpolicys har arbetat fram reviderade förslag till arbetsmiljöpolicy, lönepolicy, drogpolicy, rehabiliteringspolicy samt policy för ledarskap och medarbetarskap i Ånge kommun. Det sistnämnda ersätter tidigare ledarpolicy.

13 Vid kommunstyrelsens möte beslutades att ärendet skulle återremitteras till personal- och organisationsutskottet för ytterligare beredning, speciellt avseende drogpolicyn. Personal- och organisationsutskottet har sedan åter behandlat ärendet och har föreslagit att kommunstyrelsen antar de reviderade förslagen. I kommunstyrelsen har Ing-Marie Henriksson föredragit ärendet. Beträffande rehabiliteringspolicyn diskuterades hur kontakterna skall ske med den sjukskrivne. Under rubriken Kontakt med den sjukskrivne förslås en ändring av en mening där personliga besök läggs till så den får följande utseende: Det behövs kontakter och personliga besök såväl från arbetsledningens sida som från arbetskamraterna. Kommunstyrelsens uppfattning är att även bolagen skall omfattas av dessa personalpolicys. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige anta de reviderade personalpolicys. sunderlag - Förslag till personalpolicys för Ånge kommun - Centrala samverkansgruppens protokoll Personal- och organisationsutskottet , 11 - Kommunstyrelsen , 89 Anta de reviderade personalpolicys. _ Kf 36 Dnr 03/ Inlämnande av motion Nyfödda och nyinflyttade uppmuntras Kristdemokraterna har genom Kjell Grip lämnat in rubricerad motion. Man föreslår ett välkomstpaket för nyfödda bestående av en penningsumma (förslagsvis kr). Dessutom att erbjuda alla nyinflyttade en guidad rundtur samt i samarbete med affärsidkare och fritidsanläggningar utforma ett rabattsystem. sunderlag - Motionen inkommen

14 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. _

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl 10.00 - Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572 Föredragande Ärenden 1 Upprop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer