Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00."

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund lämnas möjlighet för kommuninvånarna att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att möjliggöra bästa möjliga svar på allmänhetens frågor bör frågorna anmälas till kommunkansliet senast fredag den 25 april, kl per brev eller telefon Inledning Prisutdelning novelltävling kulturenheten - 3 pristagare, kl Information från posten, kl Ärenden: 1 Sammanträdets öppnande 2 Upprop 3 Val av justerare till sammanträdets protokoll 4 Avsägelse av kommunaltförtroendemannauppdrag samt fyllnadsval - Helen Östgård, ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i humanistiska nämnden 5 Avsägelse av kommunaltförtroendemannauppdrag samt fyllnadsval - Monica Öhling, ersättare i valnämnden 6 Antal ersättare i Ånge Energi AB:s styrelse 7 Inlämnande av och svar på interpellation - Resandes nyttjande av biblioteket som bagageinlämning 8 Svar på motion - Uppvärmning av bussväntplats i Fränsta 9 Svar på motion - Daghem på Kapellbacken 10 Svar på motion - Maxtaxa inom barnomsorgen - kommunala merkostnader 11 Arvoden förtroendevalda 12 Pensionsbestämmelser för förtroendevalda 13 Policy för Ånge kommuns revisorer 14 Ansvarig nämnd för tillsyn av tobaksförsäljning 15 Personalpolicy - revidering

2 Plats och tid Ånge kommunkontor, samlingssalen, kl. 17:00 20:00 ande Enligt uppropslista Övriga deltagande Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare Före sammanträdet delar kulturenheten ut priser i en novelltävling. Posten informerar om sitt förändringsarbete och frågor ställs av fullmäktige. Kommunchefen lämnar information om aktuella frågor i kommunen. Avslutningsvis innan fullmäktigesammanträdet öppnas hålls allmänhetens frågestund, där dock inga frågor ställs. Sammanträdets öppnande 21 Kommunfullmäktiges ordförande, Lage Nyhlén, hälsar alla närvarande välkomna till kommunfullmäktiges sammanträde. _ 22 Upprop Upprop förrättas och antecknas närvarande 28 ordinarie ledamöter samt 11 tjänstgörande, totalt 39 tjänstgörande ledamöter och ersättare. Dessutom 2 ej tjänstgörande ersättare. Uppropslista bifogas protokollet. _ 23 Val av två justerare för sammanträdets protokoll Till att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll utses Sverker Eriksson (s) och Carl-Henrik Olsson (m). Protokollet justeras på kommunkontoret i Ånge tisdagen den 6 maj 2003, kl. 09:00. _

3 Kf 24 Dnr 03/ Avsägelse av kommunalt förtroendemannauppdrag samt fyllnadsval Helen Östgård, socialdemokraterna, avsäger sig i skrivelse kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i humanistiska nämnden. sunderlag - Avsägelse, Kommunfullmäktiges valberednings protokoll , 1 Valberedningens ordförande, Berit Levin Westin (s), föredrar valberedningens förslag. 1. Godkänna avsägelsen 2. Begära röstsammanräkning hos länsstyrelsen för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige. Kf 25 Dnr 03/ Avsägelse av kommunalt förtroendemannauppdrag samt fyllnadsval Monica Öhling, socialdemokraterna, avsäger sig i skrivelse inkommen kommunalt uppdrag som ersättare i valnämnden. sunderlag - Avsägelse, inkommen Kommunfullmäktiges valberednings protokoll , 2 Valberedningens ordförande, Berit Levin Westin (s), föredrar valberedningens förslag. 1. Godkänna avsägelsen. 2. Till ersättare i valnämnden utses Martin Westin, Hemskogsvägen 1 A, Ånge.

4 Kf 26 Dnr 03/ Antal ersättare i Ånge Energi AB:s styrelse Hittills har styrelsen i Ånge Energi AB haft fem ledamöter och två ersättare. Kommunalrådet föreslår att antalet ersättare utökas till fyra på grund av att det ibland varit svårt att få styrelsen fulltalig. Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att utöka styrelsen till fyra ersättare. Erik Rapp och Bodil Sundin föreslås tillkomma. sunderlag - Kommunstyrelsen , 66 Inlägg görs av Torbjörn Karlsson (c), Jan Jonsson (v), Tord Gunnar Persson (c), Tage Påhlsson (c), Kicki Jeschke (mp), Erik Thunefors (kd) och Carl-Henrik Olsson (m) och Berith Bergman (m). Sten-Ove Danielsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om utökning av antal ersättare. Torbjörn Karlsson yrkar på oförändrat antal ersättare. Debatten förklaras avslutad och ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag, dels Torbjörn Karlssons förslag och konstaterar att kommunfullmäktige antagit kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och följande voteringsordning läses upp: Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som röstar för Torbjörn Karlssons förslag röstar nej. Voteringen utfaller med 24 ja, 14 nej och 1 avstår. Hur var och en röstat framgår av till protokollet bifogad voteringslista. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens förslag antagits. Antalet ersättare i styrelsen utökas till fyra. _ Kf 27 Dnr 03/ Inlämnade av och svar på interpellation Resandes nyttjande av biblioteket som bagageinlämning Jan-Owe Dvärby (mp) och Kicki Jeschke (mp) har lämnat in interpellation till kommunstyrelsens ordförande daterad mars 2003.

5 Resande som byter tåg i Ånge och vill gå ut på samhäller lämnar in sitt bagage på biblioteket, där det förvaras under disken och tar stor plats vissa tider. Frågan är: Har kommunen någon uppgörelse med SJ om hantering av bagage på biblioteket? Om inte bör kommunen begära av SJ att man sätter upp skåp för bagageförvaring. sunderlag - Interpellationen daterad mars Svar från kommunalrådet Sten-Ove Danielsson Kicki Jeschke (mp) tackar för svaret. Anse interpellationen besvarad. Kf 28 Dnr 02/ Svar på motion uppvärmning av bussväntplats i Fränsta Jan Gullmark (c) har i en motion daterad föreslagit att en mer skyddad väntsal för bussresenärer ordnas i Fränsta. Det kan ske genom inbyggnad av nuvarande väntplatsen och ordnande av en enkel uppvärmning med t ex infravärme. Åtgärden kan tjäna som ett försök och slår det väl ut kanske fler väntplatser i kommunens tätorter kan åtgärdas på motsvarande sätt. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Vid arbetsutskottets möte presenterade Gunilla Mellgren ett nytt yttrande från utvecklingsenheten. Uppvärmd bänk till en kostnad av 38 kkr och vindskydd ca 25 kkr. Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att tillstyrka motionen vad gäller att ordna lämpligt vindskydd, men avslå delen om uppvärmning samt uppdra till tekniska kontoret att föreslå lämplig lösning. sunderlag - Motionen Utvecklingsenhetens förslag till motionssvar Kommunkansliets yttrande Kommunstyrelsen , Utvecklingsenhetens förslag till motionssvar

6 - Kommunstyrelsen , 78 Inlägg görs av Jan Gullmark (c), Lars-Erik Larsson (m), Tord Gunnar Persson (c), Gunilla Thornberg (kd), Carl-Henrik Olsson (m), Sverker Eriksson (s), Sten-Ove Danielsson (s), Sten-Ove Danielsson (s) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag. Lars-Erik Larsson (m) yrkar bifall till motionen biträdd av Tord Gunnar Persson (c), Carl-Henrik Olsson (m) och Gunilla Thornberg (kd). Debatten förklaras avslutad och ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars-Erik Larssons förslag och konstaterar att kommunfullmäktige antagit kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och följande voteringsordning läses upp: Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som röstar för att anta Tord Gunnar Perssons förslag röstar nej. Voteringen utfaller med 24 ja, 14 nej och 1 avstår. Hur var och en röstat framgår av till protokollet bifogad voteringslista. Ordföranden finner att kommunfullmäktige antagit kommunstyrelsens förslag. 1 Tillstyrka motionen vad gäller att ordna lämpligt vindskydd. 2 Avslå motionen vad gäller uppvärmning. 3 Uppdra till tekniska kontoret att föreslå lämplig lösning. Kf 29 Dnr 02/ Svar på motion Daghem Kapellbacken Miljöpartiet genom Gunilla Potter och Kicki Jeschke har i en motion föreslagit att man i de båda daghemmen på Kapellbacken blandar de svenskfödda och de asylsökande barnen för att förhindra motsättningar och framtida problem mellan olika folkgrupper. Humanistiska nämnden har yttrat sig och ser positivt på integration av barn mellan olika kulturer där det är möjligt verksamhetsmässigt Vid arbetsutskottets möte framkom att kommunens daghem är placerat i samma byggnad som flyktingar bor i. De svenska föräldrarna borde vara delaktiga i eventuella beslut om samarbete.

7 Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att med hänvisning till att humanistiska nämnden är positiv till integration av svenska barn och barn från invandrarförläggningen uppdra till humanistiska nämnden att arbeta vidare med frågan och därmed anse motionen besvarad. sunderlag - Motionen Humanistiska nämnden , 42 - Kommunstyrelsen , 86 Kicki Jeschke (mp) tackar för motionssvaret. Inlägg görs av Erik Lövgren (s) och Sten-Ove Danielsson (s). Med hänvisning till att humanistiska nämnden är positiv till integration av svenska barn och barn från invandrarförläggningen uppdra till humanistiska nämnden att arbeta vidare med frågan och därmed anse motionen besvarad. Kf 30 Dnr 02/ Svar på motion - Maxtaxa inom barnomsorgen kommunala merkostnader En motion lämnades in av representanter för M, Mp, C och KD där man föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att så snart merkostnaderna för vår kommun blir kända kräva full ekonomisk kompensation av regeringen för det första året av reformen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att tillskriva Svenska kommunförbundet med krav att de skyndsamt tar up frågan om kommunala merkostnader med anledning av maxtaxa inom barnomsorgen Fd barn- och utbildningschefen Lena Paulsson har yttrat sig och humanistiska nämnden har godkänt hennes förslag till svar på motionen. En konsekvens är att barnantalet ökat med 90 och nettokostnaden med 4,5 mkr. 6 förskoleavdelningar mer än planerat. Arbetsutskottet beslutade att uppdra till Lena Paulsson och Frank Sällström att formulera en skrivelse utifrån Lena Paulssons förslag till motionssvar till Svenska kommunförbundet och finansdepartementet som undertecknas av kommunalrådet.

8 Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning till skrivelsen till Svenska kommunförbundet och finansdepartementet anse motionen besvarad. sunderlag - Motionen Kommunalrådets yttrande Arbetsutskottet , Yttrande av Lena Paulsson Humanistiska nämnden , 43 - Kommunstyrelsen , 87 - Skrivelse till Svenska kommunförbundet och finansdepartementet Ann-Marie Lööf-Rimbe (mp) tackar för svaret på de fyra partiers vägnar som lämnade in motionen. Tage Påhlsson (c) förslår att mottagaren av skrivelsen skall ändras från finansdepartementet till regeringen med kopia till Svenska kommunförbundet, vilket fullmäktige instämmer med. Med hänvisning till skrivelsen till regeringen med kopia till Svenska kommunförbundet anse motionen besvarad. Kf 31 Dnr 03/ Arvoden förtroendevalda Arvodeskommittén föreslår att 1:e vice och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen får ett arvode där ersättning för förlorad arbetsförtjänst ingår. Storleken på arvodet föreslås till 50 % av kommunalrådets arvode och det innebär kr/mån. Förslaget föreslås gälla från och med Detta medför att de flyttas från begränsat årsarvoderade till årsarvoderade i bestämmelserna och därmed omfattas av pensionsbestämmelserna PBF bestämmelser om pension och avgångsförmåner för förtroendevalda. Kostnaderna för förändringen bedöms inte öka för kommunen jämfört med det som tidigare gällt. Dessutom föreslår arvodeskommittén att ordföranden i humanistiska nämnden jämställs med ordföranden i socialnämnden och att arvodet ökas från 3,0 till 3,5 grundbelopp, vilket från motsvarar en ökning från till kr/mån. Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige anta arvodeskommitténs förslag.

9 sunderlag - Arvodeskommitténs protokoll Kommunstyrelsen , 96 Stiven Wiklund (s), Erik Lövgren (s) ochtage Påhlsson (c) lämnar rummet och deltar ej i beslutet. Senare under överläggningen gör Gun Olofsson (s) detsamma. Inlägg görs av Kicki Jeschke (mp), Kjell Grip (kd), Sten-Ove Danielsson (s), Berith Bergman (m), Lage Nyhlen (s) samt Ulf Stecksen (tjänsteman). 1 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen får ett arvode där ersättning för förlorad arbetsförtjänst ingår och storleken fastställs till 50 % av kommunalrådets arvode och det skall gälla fr o m Ordföranden i humanistiska nämnden får 3,5 grundbelopp i arvode fr o m Kf 32 Dnr 03/ Pensionsbestämmelser för förtroendevalda Pension regleras på olika sätt för förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och förtroendevalda som har mindre uppdrag. Betydande del av heltid definieras som minst 40 %. För förtroendevalda med heltid eller betydande del av heltid föreligger förslag från Svenska kommunförbundet på nya bestämmelser, PBF, som ersätter de tidigare PRF-KL och föreslås gälla från För förtroendevalda med mindre uppdrag än 40 % regleras förlorade pensionsförmåner i 4 i arvodesbestämmelserna. I nuvarande bestämmelser skall ersättning regleras vid pensionstillfället genom en pensionsutredning som visar hur mycket man förlorat. Nu föreslår Svenska kommunförbundet att man istället avsätter 3,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsförtjänst under året. Avgifterna sätts in på en pensionsförsäkring senast 31 mars året efter. En förutsättning är att förlusten styrks genom intyg från arbetsgivaren. Egenföretagare och fria yrkesutövare föreslås styrka sin förlust genom pensionsutredning vid pensionstillfället, på samma

10 sätt som tidigare bestämmelser. et föreslås gälla från Personal - och organisationsutskottet har behandlat frågorna vid två olika tillfällen enligt nedan och arvodeskommitten Arvodeskommitten föreslår att de två ärendena skall gälla retroaktivt från Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige anta förslaget. sunderlag - Personal- och organisationsutskottet 65, Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF i cirkulär 2001:65 - Kommentarer till PBF från Svenska kommunförbundet - Personal- och organisationsutskottet 77, Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:42 - Yttrande från lönekamrer Anita Svensson sunderlag forts. - Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda - Föreslagen ny formulering av 4 - Arvodeskommitténs protokoll Kommunstyrelsen , De nya bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF, gäller från för förtroendevald som innehar uppdrag efter PRF-KL upphör att gälla från och med för sådan förtroendevald som omfattas av PBF, undantaget övergångsbestämmelserna. 3. PBF skall senare kompletteras avseende 14 och de övriga delar som berörs därav. 4. PBF 10, mom 3, rörande samordning mellan visstidspension och inkomst, ska ett prisbasbelopp per år undantas från samordning. Samma belopp som tidigare. 5. Arvodesbestämmelserna i 4 om förlorad pensionsförmån för förtroendevalda som har mindre uppdrag än 40 % ändras till att avsätta 3,5 % av förlorad arbetsinkomst till tjänstepensionsförsäkring att gälla från En förutsättning är att förlusten styrks genom intyg från arbetsgivaren. Egenföretagare

11 och fria yrkesutövare får styrka sin förlust genom pensionsutredning vid pensionstillfället. 6. Bestämmelserna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda skall ändras i enlighet med detta beslut. _ Kf 33 Dnr 03/ Policy för Ånge kommuns revisorer - förslag Ånge kommuns revisorer föreslår att en policy för de valda revisorernas arbete i Ånge kommun antas av kommunfullmäktige. Det gäller planering, genomförande och uppföljning av revisionsverksamheten. Den har använts sedan 1998 och förs nu upp till fullmäktige som en information och för ett godkännande. År 2000 antog fullmäktige en policy för den samordnade revisionen inom koncernen Ånge kommun. Föreliggande policy är vägledande för hur revisorerna skall: - uppfylla kommunallagens krav och intentioner - möta krav/förväntningar från förtroendevalda och anställda i kommunen samt kommunens invånare och andra intressenter - anpassa revisionen till ändrade förutsättningar (t ex ändrad lagstiftning, förändrad organisationskultur, ändrade finansieringsförutsättningar mm) - uppnå bra resultat med gjorda revisionsinsatser - använda de medel som fullmäktige anvisar på ett så effektivt sätt som möjligt Kommunstyrelsen har föreslagit att fullmäktige antar föreslagen policy. sunderlag - Förslag till policy för Ånge kommuns revisorer Kommunstyrelsen , 70 Anta föreslagen policy för Ånge kommuns revisorer. _ Kf 34 Dnr 03/ Ansvarig nämnd för tillsyn av tobaksförsäljning

12 Kommunfullmäktige har utsett miljönämnden till ansvarig nämnd för tillsyn av försäljning av tobak enligt tobakslagen. Miljönämnden och socialnämnden begär att ansvaret flyttas över från miljönämnden till socialnämnden för att samordnas med försäljning av folköl. Taxa för folkölsförsäljning är sedan tidigare 800 kr och inga förändringar föreslås. Socialnämnden föreslår att taxan för årlig tillsynsavgift för tobaksförsäljning skall vara 500 kr och kombinationen av tobak och folköl 800 kr. Berit Lundin, alkoholhandläggare, och Lena Selberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör föredrar ärendet i arbetsutskottet. Tre nya regler kom in i tobakslagen Man måste anmäla att man säljer tobak och detta kan avgiftsbeläggas. Rökfria områden begränsas än mer. Alla restauranger skall ha en rökfri del. Dessa utökade krav när det gäller försäljning var upphovet till det föreslagna samordningen med socialnämnden. Kommunstyrelsen har beslutat föreslå fullmäktige besluta i enlighet med socialnämnden och miljönämndens förslag. sunderlag - Miljönämndens protokoll , 11 - Socialnämndens protokoll , 33 - Gemensam skrivelse från IFO-enheten och bygg- och miljökontoret - Kommunstyrelsen , 80 1 Överföra tillsynen av försäljning av tobak från miljönämnden till socialnämnden. Lagrum tobakslagen 1993:581 med ändring 2002:281 12,12a. 2 Taxa för årlig tillsynsavgift för tobaksförsäljning sätts till 500 kr och för både tobak och folköl 800 kr. Lagrum tobakslagen 19 a. Kf 35 Dnr 02/ Personalpolicy - revidering En arbetsgrupp för kommunens personalpolicys har arbetat fram reviderade förslag till arbetsmiljöpolicy, lönepolicy, drogpolicy, rehabiliteringspolicy samt policy för ledarskap och medarbetarskap i Ånge kommun. Det sistnämnda ersätter tidigare ledarpolicy.

13 Vid kommunstyrelsens möte beslutades att ärendet skulle återremitteras till personal- och organisationsutskottet för ytterligare beredning, speciellt avseende drogpolicyn. Personal- och organisationsutskottet har sedan åter behandlat ärendet och har föreslagit att kommunstyrelsen antar de reviderade förslagen. I kommunstyrelsen har Ing-Marie Henriksson föredragit ärendet. Beträffande rehabiliteringspolicyn diskuterades hur kontakterna skall ske med den sjukskrivne. Under rubriken Kontakt med den sjukskrivne förslås en ändring av en mening där personliga besök läggs till så den får följande utseende: Det behövs kontakter och personliga besök såväl från arbetsledningens sida som från arbetskamraterna. Kommunstyrelsens uppfattning är att även bolagen skall omfattas av dessa personalpolicys. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige anta de reviderade personalpolicys. sunderlag - Förslag till personalpolicys för Ånge kommun - Centrala samverkansgruppens protokoll Personal- och organisationsutskottet , 11 - Kommunstyrelsen , 89 Anta de reviderade personalpolicys. _ Kf 36 Dnr 03/ Inlämnande av motion Nyfödda och nyinflyttade uppmuntras Kristdemokraterna har genom Kjell Grip lämnat in rubricerad motion. Man föreslår ett välkomstpaket för nyfödda bestående av en penningsumma (förslagsvis kr). Dessutom att erbjuda alla nyinflyttade en guidad rundtur samt i samarbete med affärsidkare och fritidsanläggningar utforma ett rabattsystem. sunderlag - Motionen inkommen

14 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. _

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, OBS måndag den 12 maj 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström, Frank Sällström

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (34) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, fullmäktigesalen, måndag den 21 december 2009 kl. 13.00 15.10 Se bilaga längst bak Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef Ulf

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 23 september 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-11.00 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafsson (S) Vice ordförande Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 8-14 Ordförande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Humanistiska nämndens arbetsutskott

Humanistiska nämndens arbetsutskott Humanistiska s arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum 563(Flataklocken), torsdagen den 12 juni 2003 kl. 13.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop Kerstin Svensson Kjell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Anläggningsregister nedskrivning av poster

Anläggningsregister nedskrivning av poster Kf 108 Ks 160 Dnr 2007-248 043 Anläggningsregister nedskrivning av poster Under år 2006 upprättades ett nytt anläggningsregister. För de poster i det gamla registret där verklig tillgång inte kunde verifieras

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Upprop och anmälningar om förhinder

Upprop och anmälningar om förhinder 1(12) Kf 1 Kf 1 Upprop och anmälningar om förhinder 2(12) Kf 2 Kf 2 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 22 december 2014. Kallelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05 EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA rev 2014-11-05 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g KAPITEL 1 Tillämpningsområde 2 KAPITEL 2 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 2 Sida KAPITEL 3 Frånvaro

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (21) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 16 november 2010 kl. 9.00 12.00 och 13.00 14.40. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (29) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, fullmäktigesalen, måndag den 22 december 2008 kl. 13.00 18.00. Ajournering 15.40-16.10. Se bilaga Övriga deltagare Göran Fjellström,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 18. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Eva Pärsson Ola Johansson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 18. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Eva Pärsson Ola Johansson Nr 18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 4 oktober 2010, klockan 13.00-16.35 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar Antagen av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 198 Dnr: KS 1142/10 903 Tillägg av Kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 29 Dnr: KS 99/13 903 Förtroendemän - Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 december 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallen

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallen 1 (40) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Östavalls Folkets Hus, måndag den 24 november 2008 kl. 13.00 18.20. Se bilaga Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset, Rosenfors den 27 oktober 2003 klockan. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista sid 9-10 Övriga deltagande Magnus Blomberg

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (33) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Alby skolas gymnastiksal, måndag den 26 november 2007 kl. 13.00-16.00. Se bilaga Gruppmöte Kl. 10.00-12.00 Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef

Läs mer

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi.

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi. KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-09 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 65 Giltighetstid

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland 1 Bakgrund och syfte Förtroendevalda har enligt kommunallagen 4 kap 12-15 rätt till skälig ekonomisk ersättning för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kallelse. Mora Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde på Mora folkhögskola, Yvradsvägen 29 i Mora, 2012-06-25, kl. 17.00.

Kallelse. Mora Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde på Mora folkhögskola, Yvradsvägen 29 i Mora, 2012-06-25, kl. 17.00. Kallelse Mora Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde på Mora folkhögskola, Yvradsvägen 29 i Mora, 2012-06-25, kl. 17.00. OBS! Sammanträdet äger rum på Mora folkhögskola. Ärenden: 1. Öppnande,

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N ARVODESREGLEMENTE E KONOMISKA ERSÄTTNINGAR M. M. TILL F ÖRTROENDEVALDA MANDATPERIODEN 2015-2018 Arvodesreglemente, ekonomiska ersättningar m.m. till förtroendevalda Fastställd Kommunfullmäktige 2014-06-23,

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer