Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00."

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund lämnas möjlighet för kommuninvånarna att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att möjliggöra bästa möjliga svar på allmänhetens frågor bör frågorna anmälas till kommunkansliet senast fredag den 25 april, kl per brev eller telefon Inledning Prisutdelning novelltävling kulturenheten - 3 pristagare, kl Information från posten, kl Ärenden: 1 Sammanträdets öppnande 2 Upprop 3 Val av justerare till sammanträdets protokoll 4 Avsägelse av kommunaltförtroendemannauppdrag samt fyllnadsval - Helen Östgård, ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i humanistiska nämnden 5 Avsägelse av kommunaltförtroendemannauppdrag samt fyllnadsval - Monica Öhling, ersättare i valnämnden 6 Antal ersättare i Ånge Energi AB:s styrelse 7 Inlämnande av och svar på interpellation - Resandes nyttjande av biblioteket som bagageinlämning 8 Svar på motion - Uppvärmning av bussväntplats i Fränsta 9 Svar på motion - Daghem på Kapellbacken 10 Svar på motion - Maxtaxa inom barnomsorgen - kommunala merkostnader 11 Arvoden förtroendevalda 12 Pensionsbestämmelser för förtroendevalda 13 Policy för Ånge kommuns revisorer 14 Ansvarig nämnd för tillsyn av tobaksförsäljning 15 Personalpolicy - revidering

2 Plats och tid Ånge kommunkontor, samlingssalen, kl. 17:00 20:00 ande Enligt uppropslista Övriga deltagande Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare Före sammanträdet delar kulturenheten ut priser i en novelltävling. Posten informerar om sitt förändringsarbete och frågor ställs av fullmäktige. Kommunchefen lämnar information om aktuella frågor i kommunen. Avslutningsvis innan fullmäktigesammanträdet öppnas hålls allmänhetens frågestund, där dock inga frågor ställs. Sammanträdets öppnande 21 Kommunfullmäktiges ordförande, Lage Nyhlén, hälsar alla närvarande välkomna till kommunfullmäktiges sammanträde. _ 22 Upprop Upprop förrättas och antecknas närvarande 28 ordinarie ledamöter samt 11 tjänstgörande, totalt 39 tjänstgörande ledamöter och ersättare. Dessutom 2 ej tjänstgörande ersättare. Uppropslista bifogas protokollet. _ 23 Val av två justerare för sammanträdets protokoll Till att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll utses Sverker Eriksson (s) och Carl-Henrik Olsson (m). Protokollet justeras på kommunkontoret i Ånge tisdagen den 6 maj 2003, kl. 09:00. _

3 Kf 24 Dnr 03/ Avsägelse av kommunalt förtroendemannauppdrag samt fyllnadsval Helen Östgård, socialdemokraterna, avsäger sig i skrivelse kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i humanistiska nämnden. sunderlag - Avsägelse, Kommunfullmäktiges valberednings protokoll , 1 Valberedningens ordförande, Berit Levin Westin (s), föredrar valberedningens förslag. 1. Godkänna avsägelsen 2. Begära röstsammanräkning hos länsstyrelsen för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige. Kf 25 Dnr 03/ Avsägelse av kommunalt förtroendemannauppdrag samt fyllnadsval Monica Öhling, socialdemokraterna, avsäger sig i skrivelse inkommen kommunalt uppdrag som ersättare i valnämnden. sunderlag - Avsägelse, inkommen Kommunfullmäktiges valberednings protokoll , 2 Valberedningens ordförande, Berit Levin Westin (s), föredrar valberedningens förslag. 1. Godkänna avsägelsen. 2. Till ersättare i valnämnden utses Martin Westin, Hemskogsvägen 1 A, Ånge.

4 Kf 26 Dnr 03/ Antal ersättare i Ånge Energi AB:s styrelse Hittills har styrelsen i Ånge Energi AB haft fem ledamöter och två ersättare. Kommunalrådet föreslår att antalet ersättare utökas till fyra på grund av att det ibland varit svårt att få styrelsen fulltalig. Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att utöka styrelsen till fyra ersättare. Erik Rapp och Bodil Sundin föreslås tillkomma. sunderlag - Kommunstyrelsen , 66 Inlägg görs av Torbjörn Karlsson (c), Jan Jonsson (v), Tord Gunnar Persson (c), Tage Påhlsson (c), Kicki Jeschke (mp), Erik Thunefors (kd) och Carl-Henrik Olsson (m) och Berith Bergman (m). Sten-Ove Danielsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om utökning av antal ersättare. Torbjörn Karlsson yrkar på oförändrat antal ersättare. Debatten förklaras avslutad och ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag, dels Torbjörn Karlssons förslag och konstaterar att kommunfullmäktige antagit kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och följande voteringsordning läses upp: Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som röstar för Torbjörn Karlssons förslag röstar nej. Voteringen utfaller med 24 ja, 14 nej och 1 avstår. Hur var och en röstat framgår av till protokollet bifogad voteringslista. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens förslag antagits. Antalet ersättare i styrelsen utökas till fyra. _ Kf 27 Dnr 03/ Inlämnade av och svar på interpellation Resandes nyttjande av biblioteket som bagageinlämning Jan-Owe Dvärby (mp) och Kicki Jeschke (mp) har lämnat in interpellation till kommunstyrelsens ordförande daterad mars 2003.

5 Resande som byter tåg i Ånge och vill gå ut på samhäller lämnar in sitt bagage på biblioteket, där det förvaras under disken och tar stor plats vissa tider. Frågan är: Har kommunen någon uppgörelse med SJ om hantering av bagage på biblioteket? Om inte bör kommunen begära av SJ att man sätter upp skåp för bagageförvaring. sunderlag - Interpellationen daterad mars Svar från kommunalrådet Sten-Ove Danielsson Kicki Jeschke (mp) tackar för svaret. Anse interpellationen besvarad. Kf 28 Dnr 02/ Svar på motion uppvärmning av bussväntplats i Fränsta Jan Gullmark (c) har i en motion daterad föreslagit att en mer skyddad väntsal för bussresenärer ordnas i Fränsta. Det kan ske genom inbyggnad av nuvarande väntplatsen och ordnande av en enkel uppvärmning med t ex infravärme. Åtgärden kan tjäna som ett försök och slår det väl ut kanske fler väntplatser i kommunens tätorter kan åtgärdas på motsvarande sätt. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Vid arbetsutskottets möte presenterade Gunilla Mellgren ett nytt yttrande från utvecklingsenheten. Uppvärmd bänk till en kostnad av 38 kkr och vindskydd ca 25 kkr. Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att tillstyrka motionen vad gäller att ordna lämpligt vindskydd, men avslå delen om uppvärmning samt uppdra till tekniska kontoret att föreslå lämplig lösning. sunderlag - Motionen Utvecklingsenhetens förslag till motionssvar Kommunkansliets yttrande Kommunstyrelsen , Utvecklingsenhetens förslag till motionssvar

6 - Kommunstyrelsen , 78 Inlägg görs av Jan Gullmark (c), Lars-Erik Larsson (m), Tord Gunnar Persson (c), Gunilla Thornberg (kd), Carl-Henrik Olsson (m), Sverker Eriksson (s), Sten-Ove Danielsson (s), Sten-Ove Danielsson (s) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag. Lars-Erik Larsson (m) yrkar bifall till motionen biträdd av Tord Gunnar Persson (c), Carl-Henrik Olsson (m) och Gunilla Thornberg (kd). Debatten förklaras avslutad och ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars-Erik Larssons förslag och konstaterar att kommunfullmäktige antagit kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och följande voteringsordning läses upp: Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som röstar för att anta Tord Gunnar Perssons förslag röstar nej. Voteringen utfaller med 24 ja, 14 nej och 1 avstår. Hur var och en röstat framgår av till protokollet bifogad voteringslista. Ordföranden finner att kommunfullmäktige antagit kommunstyrelsens förslag. 1 Tillstyrka motionen vad gäller att ordna lämpligt vindskydd. 2 Avslå motionen vad gäller uppvärmning. 3 Uppdra till tekniska kontoret att föreslå lämplig lösning. Kf 29 Dnr 02/ Svar på motion Daghem Kapellbacken Miljöpartiet genom Gunilla Potter och Kicki Jeschke har i en motion föreslagit att man i de båda daghemmen på Kapellbacken blandar de svenskfödda och de asylsökande barnen för att förhindra motsättningar och framtida problem mellan olika folkgrupper. Humanistiska nämnden har yttrat sig och ser positivt på integration av barn mellan olika kulturer där det är möjligt verksamhetsmässigt Vid arbetsutskottets möte framkom att kommunens daghem är placerat i samma byggnad som flyktingar bor i. De svenska föräldrarna borde vara delaktiga i eventuella beslut om samarbete.

7 Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att med hänvisning till att humanistiska nämnden är positiv till integration av svenska barn och barn från invandrarförläggningen uppdra till humanistiska nämnden att arbeta vidare med frågan och därmed anse motionen besvarad. sunderlag - Motionen Humanistiska nämnden , 42 - Kommunstyrelsen , 86 Kicki Jeschke (mp) tackar för motionssvaret. Inlägg görs av Erik Lövgren (s) och Sten-Ove Danielsson (s). Med hänvisning till att humanistiska nämnden är positiv till integration av svenska barn och barn från invandrarförläggningen uppdra till humanistiska nämnden att arbeta vidare med frågan och därmed anse motionen besvarad. Kf 30 Dnr 02/ Svar på motion - Maxtaxa inom barnomsorgen kommunala merkostnader En motion lämnades in av representanter för M, Mp, C och KD där man föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att så snart merkostnaderna för vår kommun blir kända kräva full ekonomisk kompensation av regeringen för det första året av reformen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att tillskriva Svenska kommunförbundet med krav att de skyndsamt tar up frågan om kommunala merkostnader med anledning av maxtaxa inom barnomsorgen Fd barn- och utbildningschefen Lena Paulsson har yttrat sig och humanistiska nämnden har godkänt hennes förslag till svar på motionen. En konsekvens är att barnantalet ökat med 90 och nettokostnaden med 4,5 mkr. 6 förskoleavdelningar mer än planerat. Arbetsutskottet beslutade att uppdra till Lena Paulsson och Frank Sällström att formulera en skrivelse utifrån Lena Paulssons förslag till motionssvar till Svenska kommunförbundet och finansdepartementet som undertecknas av kommunalrådet.

8 Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning till skrivelsen till Svenska kommunförbundet och finansdepartementet anse motionen besvarad. sunderlag - Motionen Kommunalrådets yttrande Arbetsutskottet , Yttrande av Lena Paulsson Humanistiska nämnden , 43 - Kommunstyrelsen , 87 - Skrivelse till Svenska kommunförbundet och finansdepartementet Ann-Marie Lööf-Rimbe (mp) tackar för svaret på de fyra partiers vägnar som lämnade in motionen. Tage Påhlsson (c) förslår att mottagaren av skrivelsen skall ändras från finansdepartementet till regeringen med kopia till Svenska kommunförbundet, vilket fullmäktige instämmer med. Med hänvisning till skrivelsen till regeringen med kopia till Svenska kommunförbundet anse motionen besvarad. Kf 31 Dnr 03/ Arvoden förtroendevalda Arvodeskommittén föreslår att 1:e vice och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen får ett arvode där ersättning för förlorad arbetsförtjänst ingår. Storleken på arvodet föreslås till 50 % av kommunalrådets arvode och det innebär kr/mån. Förslaget föreslås gälla från och med Detta medför att de flyttas från begränsat årsarvoderade till årsarvoderade i bestämmelserna och därmed omfattas av pensionsbestämmelserna PBF bestämmelser om pension och avgångsförmåner för förtroendevalda. Kostnaderna för förändringen bedöms inte öka för kommunen jämfört med det som tidigare gällt. Dessutom föreslår arvodeskommittén att ordföranden i humanistiska nämnden jämställs med ordföranden i socialnämnden och att arvodet ökas från 3,0 till 3,5 grundbelopp, vilket från motsvarar en ökning från till kr/mån. Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige anta arvodeskommitténs förslag.

9 sunderlag - Arvodeskommitténs protokoll Kommunstyrelsen , 96 Stiven Wiklund (s), Erik Lövgren (s) ochtage Påhlsson (c) lämnar rummet och deltar ej i beslutet. Senare under överläggningen gör Gun Olofsson (s) detsamma. Inlägg görs av Kicki Jeschke (mp), Kjell Grip (kd), Sten-Ove Danielsson (s), Berith Bergman (m), Lage Nyhlen (s) samt Ulf Stecksen (tjänsteman). 1 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen får ett arvode där ersättning för förlorad arbetsförtjänst ingår och storleken fastställs till 50 % av kommunalrådets arvode och det skall gälla fr o m Ordföranden i humanistiska nämnden får 3,5 grundbelopp i arvode fr o m Kf 32 Dnr 03/ Pensionsbestämmelser för förtroendevalda Pension regleras på olika sätt för förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och förtroendevalda som har mindre uppdrag. Betydande del av heltid definieras som minst 40 %. För förtroendevalda med heltid eller betydande del av heltid föreligger förslag från Svenska kommunförbundet på nya bestämmelser, PBF, som ersätter de tidigare PRF-KL och föreslås gälla från För förtroendevalda med mindre uppdrag än 40 % regleras förlorade pensionsförmåner i 4 i arvodesbestämmelserna. I nuvarande bestämmelser skall ersättning regleras vid pensionstillfället genom en pensionsutredning som visar hur mycket man förlorat. Nu föreslår Svenska kommunförbundet att man istället avsätter 3,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsförtjänst under året. Avgifterna sätts in på en pensionsförsäkring senast 31 mars året efter. En förutsättning är att förlusten styrks genom intyg från arbetsgivaren. Egenföretagare och fria yrkesutövare föreslås styrka sin förlust genom pensionsutredning vid pensionstillfället, på samma

10 sätt som tidigare bestämmelser. et föreslås gälla från Personal - och organisationsutskottet har behandlat frågorna vid två olika tillfällen enligt nedan och arvodeskommitten Arvodeskommitten föreslår att de två ärendena skall gälla retroaktivt från Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige anta förslaget. sunderlag - Personal- och organisationsutskottet 65, Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF i cirkulär 2001:65 - Kommentarer till PBF från Svenska kommunförbundet - Personal- och organisationsutskottet 77, Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:42 - Yttrande från lönekamrer Anita Svensson sunderlag forts. - Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda - Föreslagen ny formulering av 4 - Arvodeskommitténs protokoll Kommunstyrelsen , De nya bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF, gäller från för förtroendevald som innehar uppdrag efter PRF-KL upphör att gälla från och med för sådan förtroendevald som omfattas av PBF, undantaget övergångsbestämmelserna. 3. PBF skall senare kompletteras avseende 14 och de övriga delar som berörs därav. 4. PBF 10, mom 3, rörande samordning mellan visstidspension och inkomst, ska ett prisbasbelopp per år undantas från samordning. Samma belopp som tidigare. 5. Arvodesbestämmelserna i 4 om förlorad pensionsförmån för förtroendevalda som har mindre uppdrag än 40 % ändras till att avsätta 3,5 % av förlorad arbetsinkomst till tjänstepensionsförsäkring att gälla från En förutsättning är att förlusten styrks genom intyg från arbetsgivaren. Egenföretagare

11 och fria yrkesutövare får styrka sin förlust genom pensionsutredning vid pensionstillfället. 6. Bestämmelserna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda skall ändras i enlighet med detta beslut. _ Kf 33 Dnr 03/ Policy för Ånge kommuns revisorer - förslag Ånge kommuns revisorer föreslår att en policy för de valda revisorernas arbete i Ånge kommun antas av kommunfullmäktige. Det gäller planering, genomförande och uppföljning av revisionsverksamheten. Den har använts sedan 1998 och förs nu upp till fullmäktige som en information och för ett godkännande. År 2000 antog fullmäktige en policy för den samordnade revisionen inom koncernen Ånge kommun. Föreliggande policy är vägledande för hur revisorerna skall: - uppfylla kommunallagens krav och intentioner - möta krav/förväntningar från förtroendevalda och anställda i kommunen samt kommunens invånare och andra intressenter - anpassa revisionen till ändrade förutsättningar (t ex ändrad lagstiftning, förändrad organisationskultur, ändrade finansieringsförutsättningar mm) - uppnå bra resultat med gjorda revisionsinsatser - använda de medel som fullmäktige anvisar på ett så effektivt sätt som möjligt Kommunstyrelsen har föreslagit att fullmäktige antar föreslagen policy. sunderlag - Förslag till policy för Ånge kommuns revisorer Kommunstyrelsen , 70 Anta föreslagen policy för Ånge kommuns revisorer. _ Kf 34 Dnr 03/ Ansvarig nämnd för tillsyn av tobaksförsäljning

12 Kommunfullmäktige har utsett miljönämnden till ansvarig nämnd för tillsyn av försäljning av tobak enligt tobakslagen. Miljönämnden och socialnämnden begär att ansvaret flyttas över från miljönämnden till socialnämnden för att samordnas med försäljning av folköl. Taxa för folkölsförsäljning är sedan tidigare 800 kr och inga förändringar föreslås. Socialnämnden föreslår att taxan för årlig tillsynsavgift för tobaksförsäljning skall vara 500 kr och kombinationen av tobak och folköl 800 kr. Berit Lundin, alkoholhandläggare, och Lena Selberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör föredrar ärendet i arbetsutskottet. Tre nya regler kom in i tobakslagen Man måste anmäla att man säljer tobak och detta kan avgiftsbeläggas. Rökfria områden begränsas än mer. Alla restauranger skall ha en rökfri del. Dessa utökade krav när det gäller försäljning var upphovet till det föreslagna samordningen med socialnämnden. Kommunstyrelsen har beslutat föreslå fullmäktige besluta i enlighet med socialnämnden och miljönämndens förslag. sunderlag - Miljönämndens protokoll , 11 - Socialnämndens protokoll , 33 - Gemensam skrivelse från IFO-enheten och bygg- och miljökontoret - Kommunstyrelsen , 80 1 Överföra tillsynen av försäljning av tobak från miljönämnden till socialnämnden. Lagrum tobakslagen 1993:581 med ändring 2002:281 12,12a. 2 Taxa för årlig tillsynsavgift för tobaksförsäljning sätts till 500 kr och för både tobak och folköl 800 kr. Lagrum tobakslagen 19 a. Kf 35 Dnr 02/ Personalpolicy - revidering En arbetsgrupp för kommunens personalpolicys har arbetat fram reviderade förslag till arbetsmiljöpolicy, lönepolicy, drogpolicy, rehabiliteringspolicy samt policy för ledarskap och medarbetarskap i Ånge kommun. Det sistnämnda ersätter tidigare ledarpolicy.

13 Vid kommunstyrelsens möte beslutades att ärendet skulle återremitteras till personal- och organisationsutskottet för ytterligare beredning, speciellt avseende drogpolicyn. Personal- och organisationsutskottet har sedan åter behandlat ärendet och har föreslagit att kommunstyrelsen antar de reviderade förslagen. I kommunstyrelsen har Ing-Marie Henriksson föredragit ärendet. Beträffande rehabiliteringspolicyn diskuterades hur kontakterna skall ske med den sjukskrivne. Under rubriken Kontakt med den sjukskrivne förslås en ändring av en mening där personliga besök läggs till så den får följande utseende: Det behövs kontakter och personliga besök såväl från arbetsledningens sida som från arbetskamraterna. Kommunstyrelsens uppfattning är att även bolagen skall omfattas av dessa personalpolicys. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige anta de reviderade personalpolicys. sunderlag - Förslag till personalpolicys för Ånge kommun - Centrala samverkansgruppens protokoll Personal- och organisationsutskottet , 11 - Kommunstyrelsen , 89 Anta de reviderade personalpolicys. _ Kf 36 Dnr 03/ Inlämnande av motion Nyfödda och nyinflyttade uppmuntras Kristdemokraterna har genom Kjell Grip lämnat in rubricerad motion. Man föreslår ett välkomstpaket för nyfödda bestående av en penningsumma (förslagsvis kr). Dessutom att erbjuda alla nyinflyttade en guidad rundtur samt i samarbete med affärsidkare och fritidsanläggningar utforma ett rabattsystem. sunderlag - Motionen inkommen

14 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. _

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Plats och tid för Folkets Hus Ljungaverk, måndag den 16 februari 2004, sammanträdet: kl. 17.00.

Plats och tid för Folkets Hus Ljungaverk, måndag den 16 februari 2004, sammanträdet: kl. 17.00. ÅNGE KOMMUN KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige 2004-02-03 Plats och tid för Folkets Hus Ljungaverk, måndag den 16 februari 2004, sammanträdet: kl. 17.00. Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl Plats och tid för sammanträdet.

Kommunstyrelsen. Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl Plats och tid för sammanträdet. Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl 13.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop 2 Justering Mats Öberg 3 Ledningsorganisation

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 12 augusti 2003, kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering 56 Träff

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken tisdag den 21 januari 2003, kl. 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Värdskap för

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2006-08-29, 70 med ändring 2006-11-28, 100 o 106, att gälla fr o m 2007-01-01 samt ändring 2010-12-21,

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Samservice i Fränsta (OBS), tisdag den 18 januari, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3 Vice ordförande i personal- och organisationsutskottet

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00. Upprop och justering

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00. Upprop och justering Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Gunilla

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, OBS måndag den 12 maj 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström, Frank Sällström

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Torsdag den 14 september 2006 kl. 8.30. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson

Torsdag den 14 september 2006 kl. 8.30. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 12 september 2006, kl. 9.00 13.45. Ajournering kl. 12.00-13.00. Sten-Ove Danielsson, s,

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden REGLEMENTE Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 85 1(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2015-2018 2(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Gällande fr o m 2015-01-01 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid 1 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Anita Wiklander. att utse Anders Gäfvert att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Anita Wiklander. att utse Anders Gäfvert att jämte ordförande justera dagens protokoll. PROTOKOLL 13 20 Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Anita Wiklander 2016-09-27 16LS5 1(8) Tid: 2016-09-27 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Lars-Erik Nordin (C) Maj-Lis

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 3 att gälla fr o m 1992-01-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-10, 171 1 Bestämmelser

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen (1991:900) d.v.s. ledamöter och ersättare

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Dnr KS 2010-37 Rev. KF 2012-12-20 92 REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för ersättning till förtroendevalda med flera Antagna av fullmäktige 2010-12-15, 136 att gälla fr.o.m. 2011-01-01 Reviderade av fullmäktige 2011-06-15, 90 att gälla fr.o.m. 2011-07-01 Reviderade

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-24 235 med ändring 2014-12-16 235 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet (10) Stiven Wiklund (s), ordförande Inga-Britt Söderberg (s) Berith Bergman (m)

Personal- och organisationsutskottet (10) Stiven Wiklund (s), ordförande Inga-Britt Söderberg (s) Berith Bergman (m) Personal- och organisationsutskottet 2003-05-27 1 (10) Plats och tid Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den den 27 maj 2003, kl 08.30-12.30 ande Stiven Wiklund (s), ordförande Inga-Britt Söderberg

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (8) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 12 februari 2007, kl. 9.00 10.45. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s,

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

6 Motionssvar Utbudet i skolornas kaféer och kiosker - Mp. 7 Motionssvar - Inrättande av "Äldreomsorgen direkt" - Kd

6 Motionssvar Utbudet i skolornas kaféer och kiosker - Mp. 7 Motionssvar - Inrättande av Äldreomsorgen direkt - Kd ÅNGE KOMMUN KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige 2006-02-27 Plats och dag för sammanträdet 17.00 Ånge kommunkontor, fullmäktigesalen, måndag den 27 februari 2006 Gruppmöten 13.00 Gruppmöten Allmänpolitisk debatt

Läs mer

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2017-01-04 Kommunstyrelsen Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018 Beredningens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 23 september 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-11.00 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafsson (S) Vice ordförande Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 8-14 Ordförande

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-17--18 1 (31) Plats och tid ande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 17 mars kl 9.00 14.00, ajournering 12.00-13.00 och tisdagen den

Läs mer

Föredragningslista kommunstyrelsen (extrainsatt) Stem-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksén Sekreterare

Föredragningslista kommunstyrelsen (extrainsatt) Stem-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksén Sekreterare Föredragningslista kommunstyrelsen (extrainsatt) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flatakolocken, torsdag den 13 november 2003, kl 09.00 12.00 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Äskande

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 19 april 2007, kl 08.30-12.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 124/2014 Dnr 14/544-024 1(8) Slutbetänkande Arvodesberedningen Författningssamling MBLAFS 2014:1 Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01 ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda Bergslagens kommunalteknik Gäller fr o m 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Allmänna bestämmelser: Dessa bestämmelser

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Paragrafen justeras omedelbart.

Paragrafen justeras omedelbart. 2 Ks 112 Dnr 01/KS125 284 Dnr 01/KS126 284 Antagande av entreprenör avseende ombyggnader av Tappströmsskolan, Stenhamraskolan och Uppgårdskolan_ Kommunfullmäktige beslutade 2002-11-28 att i investeringsbudgeten

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden -1-2011 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2006-12-12 322 att gälla fr o m 2007-01-01. Personalutskottets beslut 2010-12-06 51- uppräkning med 2,47%.

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 4 juni 2007 kl. 8.00. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Ånge kommunkontor, måndag den 4 juni 2007 kl. 8.00. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (49) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, fullmäktigesalen, måndag den 21 maj 2007 kl. 14.00 19.00 Gruppmöten Kl. 10.00 12.00 Information Kl. 13.00-14.00 Bolagsutfrågning Ånge Fastighets

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet (8) Stiven Wiklund (s), ordförande. Berith Bergman Ingabritt Söderberg

Personal- och organisationsutskottet (8) Stiven Wiklund (s), ordförande. Berith Bergman Ingabritt Söderberg ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2003-08-25 1 (8) Plats och tid Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 augusti, 2003, kl 13.00-16.30.

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Politisk organisation efter valet KS

Politisk organisation efter valet KS 22 Politisk organisation efter valet 2014. KS 2013-48 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta: 1. Barn- och utbildningsnämnd: Antalet ledamöter i nämnden är oförändrat - 13 ordinarie

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA. Organ: Kommunfullmäktige Datum: 2011-02-28. Ärendeförteckning

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA. Organ: Kommunfullmäktige Datum: 2011-02-28. Ärendeförteckning 1 Plats och tid för sammanträde Gruppmöten kl. 9.00 Ånge kommunkontor, fullmäktigesalen, måndag den 28 februari 2011 kl. 13.00. S i Flataklocken. V i Getberget. M, C, Mp och Kd i Myckelmyrberget. Sd i

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2015-05-19, 54. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (34) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, fullmäktigesalen, måndag den 21 december 2009 kl. 13.00 15.10 Se bilaga längst bak Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef Ulf

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige Reviderat , 28, , Reviderat , 6, ,

Antagna av kommunfullmäktige Reviderat , 28, , Reviderat , 6, , 1 (11) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19 175. Reviderat 1999-02-22, 28, 2000-08-28 128, Reviderat 2003-01-27, 6, 2006-12-18 269, 2010-12-20

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ersätter Utbytt den Sign 1:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Perslundaskolans aula kl 18.30-19.05 Beslutande Se uppropslista Övriga deltagare Annica Månsson, kommunsekreterare Anders Steffen, revisor 3 åhörare Närvarande ersättare Mari-Ann

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun Fr.o.m. 2001-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 21 september 2016, 118 Bestämmelser om arvoden och ersättningar

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN STYRDOKUMENT Dnr 1 (9) Kamsliet 2015-01-01 Gunilla Lundin EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN Dokumenttyp Regeldokument Dokumentnamn Ersättningsbestämmelser Fastställd

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering Gun-Marie Bergman 2 Ansökan om medel

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) IJ. 1 REGLER FÖR ARVODEN M. M TILL FÖRTROENDEVALDA I LOMMA KOMMUN 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Dessa regler gäller för förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer