Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten."

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Söderhamns kommun Mars 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Louise Cedemar Revisionskonsult *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser och revisionell bedömning Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga Metod Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens (KUS) förutsättningar Organisation Centrala Service Planerings- och utvecklingsavdelningen Kultur- och fritidsavdelningen Bygg- och miljöavdelningen Tekniska avdelningen Kostavdelningen Räddningstjänsten Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse Ekonomiskt resultat Måluppfyllelse Enkätsvaren Mål och riktlinjer Uppföljning och rapportering Arbetssätt och arbetsformer...14 Bilaga 1. Ekonomisk översikt Bilaga 2. Måluppfyllelse

3 1 Sammanfattande slutsatser och revisionell bedömning Kommunens revisorer ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. Ett viktigt underlag för revisorernas uttalande är deras bedömning av om nämnders och styrelsers ansvarsutövande är tillfredsställande. I revisionsplanen för 2008 beslutade revisorerna att granska kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll. Vi bedömer att det råder god stämning i nämnden och vi kan konstatera att nämnden i stort är nöjd med sitt arbetssätt och sina arbetsformer. Vi bedömer vidare att nämnden ytterligare kan effektivisera sin styrning av verksamheten. Det är framför allt uppföljning, utvärdering och analys av verksamhet och ekonomi som kan förbättras. Nämnden behöver även fortsätta arbeta med att tydliggöra rollfördelningen politiker tjänstemän. För att stärka nämndens framtida möjligheter att leda, styra, följa upp och ha kontroll över både verksamhet och ekonomi föreslår vi följande: nämnden bör resonera om hur stort behovet är att ytterligare tydliggöra vilket ansvar man som ledamot har i nämnden och vilka krav som man som ledamot kan ställa. nämnden behöver resonera om hur stort behovet är att ytterligare tydliggöra vilka styrinstrument som påverkar nämndens verksamhet och vilka regler och vilken lagstiftning som påverkar ledamöternas uppdrag i nämnden. nämnden bör diskutera viktiga omvärldsfrågor i och med att ingen av ledamöterna svarar att de helt instämmer att de känner till hur omvärldsfrågor påverkar planeringen av verksamheten. Detta är än mer viktigt i och med det ekonomiska nuläget. nämnden behöver driva och prioritera att ekonomikontoret så fort som möjligt hittar en ordinarie ekonom. Väsentligt är att nämnden fortsättningsvis diskuterar och beslutar hur de ekonomiska underlagen som nämnden behöver ska presenteras. nämnden behöver förbättra uppföljning, utvärdering och analys av verksamheten samt öka kunskapen om hur verksamheten ska utvärderas och analyseras. nämnden bör diskutera nyttjandet av den interna kontrollplanen som ett ledningsverktyg och vilka kontroller som bör utföras utifrån ett väsentlighets- och 3

4 riskperspektiv. nämnden behöver diskutera sitt kvalitetsarbete vad är tillfredställande kvalitet? Hur ska kvaliteten mätas? nämnden har ändrat rutinerna för hur mycket tjänstemännen ska delta vid nämndens sammanträden vilket är positivt. Vi bedömer dock att nämnden bör styra upp sitt nämndsarbete vad gäller tjänstemännens deltagande ytterligare genom att kalla avdelningschefer eller annan personal vid speciella tillfällen. Detta skulle enligt vår bedömning leda till ett effektivare nämndsarbete och utveckla ledamöternas styrning av verksamheten. 2 Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga Kommunens revisorer ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. Ett viktigt underlag för revisorernas uttalande är deras bedömning av om nämnders och styrelsers ansvarsutövande är tillfredsställande. Med ansvarsutövande avses nämndens/styrelsens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamhet och ekonomi. Kommunens revisorer har i sin revisionsplan för 2008 tagit upp granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ansvarsutövande och uppdragit till Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers att genomföra granskningen. Revisionsfråga: är nämndens ansvarsutövande tillfredsställande? D v s, är nämndens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamhet och ekonomi tillfredsställande? 3 Metod Granskningen har genomförts med en enkät som riktats till nämndens elva ledamöter. Tio av ledamöterna har besvarat enkäten. Enkäten har tagit upp frågor avseende tre områden som är viktiga för att möjliggöra en effektiv styrning; mål och riktlinjer, uppföljning och rapportering samt arbetssätt och arbetsformer. En träff och intervju har skett med: - ordförande Magnus Svensson - vice ordförande John Staffas - förvaltningschef Gunnar Mellqvist 4

5 - tf teknisk chef Malin Åman - chef för central service Marie Sundman - kultur- och fritidschef Anna Lindqvist - kostchef Sonia Persson - chef för planering och utveckling Ingemar Olofsson - tf kommunchef Marie Nordmark Analys har skett av nämndens styr- och uppföljningsdokument. 4 Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens (KUS) förutsättningar Fr o m 2008 arbetar Söderhamns kommun med en ny målmodell som består av vision, huvudprocesser, inriktningsmål, handlingsprogram och verksamhetsplaner. För kommunfullmäktiges styrning av verksamheterna och utvecklingen av kommunen har man arbetat fram tio övergripande inriktningsmål. För att lyckas nå inriktningsmålen finns för vart och ett av de tio inriktningsmålen ett handlingsprogram. Handlingsprogrammen omfattar i vissa fall flera nämnders och förvaltningars verksamheter och konkretiseras ytterligare i nämndernas och bolagens verksamhetsplaner. 4.1 Organisation KUS-nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Nämnden ansvarar för de frågor som har med samhällsutveckling i olika former att göra, vilket innefattar allt från kulturoch föreningsverksamhet till gator, vägar och park. KUS förvaltningen har under 2008 arbetat gentemot två nämnder, kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och myndighetsnämnden. Förvaltningen är uppdelad i sex avdelningar som presenteras i punkterna nedan. Räddningstjänsten har under 2008 varit en egen förvaltning som rapporterat till KUS och myndighetsnämnden. I vissa ärenden arbetade båda förvaltningarna även direkt mot kommunstyrelsen. From 2009 har myndighetsnämnden bytt namn till bygg- och miljönämnden och fått en egen budget Centrala Service Central service ansvarar för förvaltningens administrativa göromål, diarieföring, posthantering, arkivering, förvaltningshusets reception, nämndsadministration, fakturahantering, löne- och personaladministration och IT-samordning. 5

6 4.1.2 Planerings- och utvecklingsavdelningen Avdelningen utför planerings- och utvecklingsarbete, utarbetar dokument så som planer, program, utredningar med mera. Avdelningen arbetar även med genomförandefasen i exempelvis markprojekt, fiskeprojekt, naturvårdsprojekt, trafikprojekt med flera. Arbetet innebär även rena förvaltningsuppdrag framför allt inom skärgårdsverksamheten. Även hantering av linjetrafik, färdtjänst och andra infrastrukturfrågor tillhör verksamheten. Avdelningens utvecklingsroll utgör ett särskilt ansvar att samordna utvecklingsfrågor inom kultur- och samhällsförvaltningen och då i första hand sådana med bäring mot kommunens territorium Kultur- och fritidsavdelningen Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar för att möjliggöra ett rikt kultur- och fritidsutbud i Söderhamn kommun. Inom verksamheten finns stöd till föreningslivet, ansvar för Aquarena Hällåsen och Hällåsenanläggningarna, biblioteken, Kulturens Hus mm Bygg- och miljöavdelningen Bygg - och miljöavdelningen bedriver i huvudsak myndighetsutövning som innebär beslut om lov och tillstånd samt tillsyn enligt ett flertal lagstiftningar. Verksamheten vänder sig till både privatpersoner och företag i kommunen. Organisationsfrågan och kopplingen till KUS-nämnden är ännu inte klar i och med organisationsförändringen från årsskiftet Tekniska avdelningen Tekniska avdelningen ansvarar för att förvalta kommunens fasta tillgångar i form av mark, skog, byggnader, gator, parker och broar Kostavdelningen Kostavdelningen ansvarar för tillagning, och på skolorna även servering, av måltider till barn, elever och boende i Söderhamns kommuns förskolor, skolor och servicehus samt till Söderhamns Dagliga Verksamhet och portioner till Hemtjänstens matdistribution. Kostavdelningen är en egen resultatenhet och tillhör KUS-nämnden men har sin verksamhet främst inom omvårdnadsnämndens- och barn- och utbildningsnämndens verksamheter Räddningstjänsten Räddningstjänsten skall för de som bor, verkar och vistas i kommunen utföra akuta räddningsinsatser, bistå med råd, information och erbjuda utbildningar kopplade till området Skydd mot olyckor. Den förebyggande verksamheten i form av tillsyn och som remissinstans i byggprocessen är mycket viktig och förvaltningen fungerar även som kontakt gentemot kommunens sotningsentreprenör. Räddningstjänsten skall dessutom 6

7 svara för att de skyldigheter kommunen har enligt Lagen om skydd mot olyckor och verksamheten i övrigt genom de kommunala handlingsprogrammen hanteras enligt den kommunala ambitionsnivån. Fr o m andra kvartalet 2009 kommer räddningstjänsten att övergå till ett gemensamt kommunalförbund tillsammans med motsvarande verksamheter i Bollnäs och Ovanåker. 4.2 Verksamhetsplan 2008 Kommunfullmäktiges uppdrag till KUS-nämnden var för 2008 att inarbeta de aktiviteter från handlingsprogrammen som nämnden är ansvarig för i verksamhetsplanen. Dessutom att från och med 2009 skapa en buffert i nämndens budget motsvarande minst 0,5 % av nämndens nettobudget samt att arbeta vidare med beslutade utvecklingssatsningar (utredningsuppdrag): Skärgårdsutveckling Det vattennära området i Söderhamns stad Ljusne vid Ljusnans mynning Sport och friluftsområdet Hällåsen Hällmyra med omnejd Landsbygdsutveckling samt att senast 31 mars 2008 till kommunstyrelsen föreslå olika ambitionsnivåer, inkl driftskostnader och rangordna förslagen. För utvecklingssatsningarna finns investeringsmedel om 30 Mkr avsatta. Kommunfullmäktige beslutade 27 oktober 2008 att arbeta vidare med följande utvecklingssatsningar inom KUS-nämndens verksamhet: Skärgårdsutveckling Ljusne vid Ljusnans mynning Sport- och friluftsområdet Hällåsen-Hällmyra med omnejd Utveckling av handeln KUS-nämnden hade för 2008 en driftsbudget om 148 Mkr och en investeringsbudget om 127 Mkr. 4.3 Verksamhetsberättelse Ekonomiskt resultat KUS-nämnden visar ett positivt resultat om 0,6 Mkr för 2008 (se bilaga 1 ekonomisk översikt). För 2009 har nämnden ett ansträngt ekonomiskt läge med en minskad budgetram om 5 Mkr. Detta ställer stora krav på avdelningarnas möjligheter att ytterligare 7

8 effektivisera och anpassa verksamheten till de tilldelade ramarna Måluppfyllelse Nämnden har under 2008 genomfört ett antal aktivteter utifrån handlingsprogrammen med inriktning på inriktningsmål, guldkorn och utvecklingssatsningar. Måluppfyllelsen för vissa inriktningsmål är goda medan vissa aktiviteter kvarstår (se bilaga 2 måluppfyllelse). 5 Enkätsvaren Nedan redovisas svaren från ledamöterna på de påståenden som ställdes i enkäten. Svaren redovisas utifrån svarsskalan instämmer helt, instämmer i huvudsak, instämmer delvis, instämmer inte alls. Det finns även ett vet ej - alternativ. 5.1 Mål och riktlinjer Kommentarer På påståendet att ledamot fick relevant information om sitt uppdrag innan ledamot blivit invald i nämnden, (01), svarar fyra ledamöter instämmer helt. Detta visar på ett behov av att tydliggöra vad ett uppdrag som nämndsledamot innebär ansvarsmässigt och praktiskt, t ex närvaro vid sammanträden, beslutsfattande, delegering mm. 8

9 Styrinstrument för kommunen är bl a målmodell, policys, riktlinjer m m. Dessa styrinstrument påverkar nämndens verksamhet gällande nämndens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Sju av tio svarande ledamöter anser att de i delvis/ i huvudsak instämmer att de känner till sådana styrinstrument som påverkar nämndens verksamhet (02). Vad gäller vilka regler och vilken lagstiftning som påverkar ledamotens uppdrag i nämnden, (03) svarar ingen instämmer helt i påståendet. Hälften av de svarande instämmer i att de har fått tillfredställande information om hur den politiska styrningen fungerar både på styrelse- och nämndsnivå (04). Forts. mål och riktlinjer Fyra av ledamöterna instämmer i låg grad att de känner till vilka politiska styrinstrument, t ex verksamhetsplan, delegationsordning och riktlinjer som finns för nämnden (05). Omvärldsanalys och omvärldspåverkande faktorer som t ex ändringar i lagstiftning, regionala faktorer m m påverkar verksamheten. Vissa förändringar påverkar just KUSnämndens verksamhet och ekonomi väldigt mycket som t ex förändringar i infrastrukturen och befolkningsutvecklingen, ändrade levnadsvillkor för kommunmedborgarna, ny lagstiftning mm. Ingen av ledamöterna svarar att de helt instämmer i att de känner till hur omvärldsfrågor påverkar planeringen av verksamheten (06). 9

10 När det gäller åtaganden/mål (07) så instämmer alla svarande att de i huvudsak eller helt är införstådda med hur planeringsprocessen går till d v s, processen med att ta fram kortoch långsiktiga åtaganden/mål vilket är positivt. Kunskapen om budgetprocessen går att förbättra det är tre som instämmer helt att de har greppet om budgetprocessen (08). Iakttagelser och revisionell bedömning: Kunskap om vad ett uppdrag som nämndsledamot innebär ansvarsmässigt och praktiskt - är det tillfredställande att nämndens ledamöter är i huvudsak insatta eller bör alla vara helt insatta? Detta kan nämnden diskutera. Vår revisionella bedömning är att nämnden bör resonera om hur stort behovet är att ytterligare tydliggöra vilket ansvar man som ledamot har i nämnden och vilka krav man som ledamot kan ställa på förvaltningen. Vår revisionella bedömning är vidare att nämnden även behöver resonera om hur stort behovet är att ytterligare tydliggöra vilka styrinstrument som påverkar nämndens verksamhet och vilka regler och vilken lagstiftning som påverkar ledamöternas uppdrag i nämnden. Vi bedömer vidare att nämnden bör diskutera viktiga omvärldsfrågor i och med att ingen av ledamöterna svarar att de helt instämmer att de känner till hur omvärldsfrågor påverkar planeringen av verksamheten. Detta är än mer viktigt i och med det ekonomiska nuläget. I KUS-nämndens verksamhetsplan för 2008 finns nämndsspecifika in- och omvärldsfakta som ett bra underlag för fortsatta diskussioner. 10

11 5.2 Uppföljning och rapportering Kommentarer För nämndens ekonomi, (09), anser nio av ledamöterna att de är delvis/i huvudsak nöjda med rapportering om ekonomin. Fyra av tio ledamöter är delvis nöjda med hur nämnden följer upp ekonomin (10). Ledamöternas kunskap om hur uppföljningen sker av verksamheten (11) kan förbättras då det endast är två av de svarande som instämmer helt i påståendet. Hur nämnden arbetar med uppföljning av nämndens verksamheter är inte tillfredsställande (12) enligt enkätsvaren. Tre ledamöter anser att uppföljningen kan förbättras betydligt. Ett annat förbättringsområde enligt enkätsvaren är även utvärderingar av verksamheten (13). Sju ledamöter instämmer inte alls/delvis instämmer i att utvärderingar genomförs som en del i den politiska styrningen. 11

12 Forts. uppföljning och rapportering Fem ledamöter instämmer inte alls/delvis instämmer att uppföljningar analyseras och presenteras i nämnden (14). Analys och utvärdering i nämnden är ett viktigt område för att kunna leda och styra verksamhetens resurser på rätt sätt. Kunskapen om vad som avses med intern kontroll kan förbättras då endast två ledamöter svarar instämmer helt i att de vet vad intern kontroll är (15). Två ledamöter svarar också att de helt instämmer att nämnden bedriver ett tillfredsställande internt kontrollarbete (16). En annan viktig fråga för nämnden är att diskutera vad som menas med ett tillfredsställande kvalitetsarbete (17). Fem ledamöter instämmer delvis i att nämnden bedriver ett tillfredsställande kvalitetsarbete. (På fråga 16 är det en ledamot/fråga som svarat vet ej därför finns nio stycken svaranden på frågan.) 12

13 Iakttagelser och revisionell bedömning: Fr o m december 2008 har nämnden en ekonom som vikarierar på halvtid. I nuläget söker ekonomikontoret en ordinarie ekonom som ska arbeta med nämndens verksamhet. Att nämnden får tillfredställande information om ekonomin och att uppföljning av ekonomin sker på ett sådant sätt att alla ledamöter är nöjda är väsentligt. Detta är ett förbättringsområde. Viktigt är att nämndens ledamöter i tillräcklig stor utsträckning ställer tydliga krav på de ekonomiska underlagen för att ge trygghet kunskapsmässigt när nämnden ska fatta viktiga beslut. Vår revisionella bedömning är att nämnden behöver driva och prioritera att ekonomikontoret så fort som möjligt hittar en ordinarie ekonom. Väsentligt är att nämnden fortsättningsvis diskuterar och beslutar hur de ekonomiska underlagen som nämnden behöver ska presenteras. Och att detta tydligt framgår till förvaltningschef och ekonom. Vi bedömer vidare att nämnden behöver förbättra uppföljning och analys av verksamheten samt öka kunskapen om hur verksamheten följs upp och utvärderas. Som nämndsledamot är det viktigt att man är införstådd med vad intern kontroll innebär eftersom nämnden har ett ansvar att tillgodose att den interna kontrollen är tillräcklig i verksamheten. Nämnden har antagit en intern kontrollplan som uppdateras och revideras årligen. Den interna kontrollplanen är ett starkt ledningsverktyg för nämnden och ger möjligheter till en effektiv verksamhetsstyrning. Vi bedömer att nämnden bör diskutera nyttjandet av den interna kontrollplanen som ett ledningsverktyg och vilka kontroller som bör utföras utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv i och med att sju av nämndens elva ledamöter delvis eller i huvudsak instämmer i att nämnden har en tillfredsställande intern kontroll. Vi bedömer vidare att nämnden behöver diskutera kvalitetsarbetet vad är tillfredställande kvalitet? Hur ska kvaliteten mätas? 13

14 5.3 Arbetssätt och arbetsformer Kommentarer Det är positivt att sju ledamöter anser sig nöjda med kunskapen om vad uppdraget i nämnden kräver (18). Sju ledamöter anser också att de har kunskap om vilket ansvar det är att vara ledamot i nämnden (19). Ett område som man som ledamot har möjlighet att ställa krav inom är bl a de beslutsunderlag tjänstemännen lämnar till nämnden för att fatta bra beslut. Andra områden är rätten att väcka ärenden, verkställighet m m. Likväl som att man har kunskap om vilket ansvar man som ledamot har är kunskapen viktig om vilka krav man som ledamot kan ställa (20) tre ledamöter instämmer helt och tycker att kunskapen är tillfredsställande. Nämnden är medveten och informerad om hur ansvarsfördelningen är politiker - tjänstemän (21). Nämnden behöver fortsätta arbeta med att tydliggöra rollfördelningen politiker tjänstemän. 14

15 Iakttagelser och revisionell bedömning: Vi bedömer att det råder god stämning i nämnden och vi kan konstatera att nämnden i stort är nöjd med sitt arbetssätt och sina arbetsformer. Nämnden har genomfört två verksamhetsplaneringsdagar i januari 2009 för att diskutera nämndens verksamhet under året. Det är väsentligt att alla ledamöter har kunskap vad ansvaret som nämndsledamot innebär, exempelvis att arbeta målinriktat, att ha en tillräcklig styrning och kontroll, att ha en systematisk uppföljning och utvärdering och tillfredställande intern kontroll. Vår revisionella bedömning är att nämnden behöver resonera om hur stort behovet är att ytterligare tydiggöra vad ansvaret som nämndsledamot innebär. I vår granskning har framkommit att nämnden har ändrat sina arbetsformer/rutiner angående tjänstemännens delaktighet vid nämnden sammanträden. Tidigare har nämndens tjänstemän i stor utsträckning varit med på sammanträdena. I nuläget är vissa tjänstemän med under hela eller delar av sammanträdena. Förvaltningschef deltar alltid. Syftet med deltagandet är att tjänstemännen ska kunna lämna direkt information vid nämndsmötet vid olika ärenden. nämnden har ändrat rutinerna för hur mycket tjänstemännen ska delta vid nämndens sammanträden vilket är positivt. Vi bedömer dock att nämnden bör styra upp sitt nämndsarbete vad gäller tjänstemännens deltagande ytterligare genom att kalla avdelningschefer eller annan personal vid speciella tillfällen. Detta skulle enligt vår bedömning leda till ett effektivare nämndsarbete och utveckla ledamöternas styrning av verksamheten. Vår uppfattning är att nämnden bör kunna få tillräcklig information angående olika ärenden av förvaltningschef, ordförande eller vice ordförande i och med att dessa tillsammans med avdelningscheferna bereder nämndens ärenden vid en ordförandeträff innan nämnden sammanträder. Förvaltningen har även en ledningsgrupp som träffas regelbundet och där ärenden innan ordförandeträffen kan beredas. Nämnden har ansvar att arbeta med ett antal viktiga strategiska frågor. Vi bedömer att det är av stor vikt att nämnden i tillräcklig omfattning har tid att diskutera dessa ibland svåra frågor. Det är därför positivt att nämnden har beslutat om att ha några strategi-kus under året. 15

16 Bilaga 1. Ekonomisk översikt 2008 Program netto, mkr Budget Redovisning Avvikelse Redovisning KUS administration -6,1-5,4 0,7-5,5 Mark o utveckling -3,4-3,0 0,3-3,1 Särskilda servicefunktioner -11,0-11,1-0,1-1,9 Arbetsområden och lokaler -0,9-2,0-1,1-1,7 Hamnverksamhet -0,6-0,8-0,2-0,7 Konsumentvägledning -0,2-0,1 0,1-0,2 Näringslivsåtgärder -2,1-2,2-0,2-0,6 Fysisk planering och mark -4,4-4,0 0,4-5,2 Avyttringsfastigheter -0,3-1,2-0,9-0,2 Produktion av bostadsområden 1,3 1,2 0,0 1,5 Fastighetsunderhåll -10,1-10,6-0,5-9,8 Förvaltningsfastigheter 9,3 10,7 1,4 9,3 Tillhandahållande av bostäder -0,1-0,1 0,1-0,1 Bostadsanpassning -3,4-3,9-0,5-3,3 Gator o vägar -22,8-24,2-1,4-24,0 Parkering 0,0 0,0 0,0 0,0 Enskilda vägar -1,1-1,1 0,0-1,1 Övr gator (arb,flaggspel mm) -0,2-0,2 0,0-0,4 Kollektivtrafik 0,0 0,0 0,0 0,0 Övr.trafiksäkerhetsåtgärder -0,2-0,1 0,1-0,1 Kultur och fritidsverksamhet -3,3-2,9 0,4-5,1 Parkverksamhet -2,6-2,4 0,2-5,7 Aquarenan, Hällåsen -6,6-7,2-0,6-6,4 Fritidsverksamhet -11,6-12,5-0,9-11,2 Kulturverksamhet -3,5-4,7-1,2-4,1 Biblioteksverksamhet -10,9-11,3-0,4-10,8 Förenings-och org.bidrag -10,1-9,3 0,8-9,4 Färdtjänst -4,9-4,9-0,1-5,3 Miljöverksamhet 1,5 1,5 0,0 1,6 Byggverksamhet 0,3 0,6 0,3 0,4 Bygg o Miljö gem.adm -7,8-7,7 0,1-7,3 Räddningtjänsten -23,6-23,0 0,5-22,6 Summa nämnd exkl. proj o resenh -139,3-141,8-2,6-132,9 Kostenheten 0,0-0,6-0,6 0,7 Städenheten 0,0 0,4 0,4 0,0 Summa exkl resultatenheter -139,3-142,0-2,7-132,2 Rivning Faxeholmen -2,9-1,7 1,2-1,9 Rivning Plywodfabriken -2,9-2,5 0,4-0,1 Sanering Stugsund -2,1-1,3 0,9 0,0 Markaarb. Ljusnans mynning -0,9 0,0 0,9 0,0 Övriga proj -1,1 Summa nämnd -148,1-147,5 0,6-135,3 Andel av nettokostnad 12% 12% Nettokostnader per invånare 5 kr 5 kr 0 5 kr Nettoinvesteringar -127,0-76,8 50,

17 Bilaga 2. Måluppfyllelse Här följs nämndens aktiviteter utifrån inriktningsmålen upp samt nämndens egna mål, nuläge samt prognos ska värderas enligt nedan: Nämndens aktiviteter utifrån handlingsprogram Inriktningsmål: Senast 2011 ska minst 90 % av de som brukar barn-, äldre- och handikappomsorgen känna sig nöjda med den tjänst de får. Nämndens aktiviteter under 2008 Nuläge Prognos Åtgärd Analysera resultaten av mätningarna inom barnoch handikappomsorg från hösten 2007 och återkomma med ett uppdaterat handlingsprogram med åtgärder till KS senast 31 mars (Finns hos BUN, KUS, LA och ON. Arbetet samordnas i arbetsgruppen för handlingsprogrammet) Synliggöra mätresultaten från mätningarna inom barn- och handikappomsorg från hösten (Finns hos BUN, KUS, LA och ON. Arbetet samordnas i arbetsgruppen för handlingsprogrammet) Via ONs kostprojekt undersöka förutsättningarna för införande av flerrättssystem. (Finns hos ON och KUS, samarbete) Klart Klart Pågår Mätning utförd. Lokalerna verkar spela en mindre roll för nöjdheten enligt mätningarna. Ett högt snittbetyg på maten, som även den verkar spela en mindre roll för nöjdheten. Resultaten synliggjorda av BUN i press och webb Gemensamt studiebesök planeras Inriktningsmål: Senast 2011 ska kommunmedborgarnas nöjdhet med Söderhamn som plats att bo och leva på överträffa rikssnittet. Nämndens aktiviteter under 2008 Nuläge Prognos Åtgärd 17

18 Analysera resultatet av SCB:s medborgarenkät (Varje nämnd, och bolag ska analysera sina områden). Den kommunövergripande analysen görs av arbetsgruppen för nöjda medborgare som KUS leder). Arrangera benchmarking hos kommuner som kan tjäna som goda exempel i det fortsatta arbetet för nöjda medborgare. (Samordnas av arbetsgruppen för nöjda medborgare, som KUS leder, KS har budgeten) Presentera resultatet av SCB-enkäten angående bostadsfrågor till aktuella utvecklingsuppdrag. (ansvarig KUS) Formulera förslag till direktiv som ska ligga tillgrund för utarbetandet av ett handlingsprogram för att uppnå större trygghet i SCB:s medborgarenkät (arbetsgruppen för nöjda medborgare, ansvarig samordnare KUS) Utifrån direktivet ovan bilda en arbetsgrupp och utarbeta ett handlingsprogram för ökad trygghet (ansvarig välfärdsrådet)ks Presentera hur man arbetar för att uppnå medborgarnas nöjdhet vad gäller underhåll av gator och vägar samt snöröjning (ansvarig KUS) Övergripa nde klar KUS ej genomför d Pågår Klart Pågår Pågår Pågår Klart Arbetet sker under våren -09. Resa sker våren -09. Lyssna till de medborgare som hör av sig med åsikter. Följa beslutad underhållsplan för gator o vägar. Ev ändringar kan komma att ske i samband med effektiviseringsarbetet. Fråga de politiska partierna hur de arbetar för att närma sig medborgarna vad gäller påverkan och förtroende (arbetsgruppen nöjda medborgare ansvarig samordnare KUS) Ej genomför d Arbetet sker under våren -09. Inriktningsmål: Senast 2012 ska Söderhamn vara utsedd till Årets ungdomskommun. 18

19 Nämndens aktiviteter under 2008 Nuläge Prognos Åtgärd Till KS/KF inkomma med ett utvecklat beslutsunderlaget kring spontanidrottsanläggning, t ex lokalisering, utformning och innehåll (Finns hos KUS och KS, KS ansvarar) Förbättrade förbindelser; lämna förslag på Ungdomskort till KS/KF (Finns hos KUS och KS. KUS ansvarar för framtagandet) Pågår Klart Förstudie är påbörjad. Det nya subventionerade ungdomskortet som införs 1 sept 08 gäller för ungdomar i åldern år! Följa och utveckla planen för ungdomsbrandkår i Söderhamn (Gäller för , KUS ansvarar) Pågår Inriktningsmål: Senast 2011 ska nettoutsläppet av koldioxid ha minskat med 25 % jämfört med Nämndens aktiviteter under 2008 Nuläge Prognos Åtgärd Planera den tunga trafikens övergång till nya bränslen (KUS ansvarar, men samverkar med BUN, LA, SVRAB, SEAB och Faxeholmen) Utbilda den personal som dagligen kör i tjänsten i sparsam körning. (Finns hos alla förvaltningar och bolag, men samordnas av KUS som ska ge förslag på tillvägagångssätt) Pågår Pågår Nya alternativ letas, då det som var på gång inte fungerade tillfredställande. ON samordnar via bilpoolen utbildning pågår av hemtjänst med flera förvaltningar. 19

20 Planera och genomföra utfasning av fossila bränslen för uppvärmning i kommunägda byggnader. (Gäller , KUS ansvarar) Till KS/KF inkomma med ett utvecklat beslutsunderlag angående utbyggnad av vindkraft. (Gäller , KUS ansvarar) Arbeta enligt Energimyndighetens program för Uthållig kommun (KUS ansvarar) Pågår klart Pågår Marknadsföra inriktningsmålet (KUS ansvarar) Pågår Genomföra en intern kundundersökning till nämnder, bolagsstyrelser och kommunstyrelsen ang behovet av stöd i arbetet med koldioxidreduktion (KUS ansvarar) Ej påbörjad Alternativa bränslekällor söks för bl a Sandarne skola. Anläggningar med fossila bränslen i övrigt är: Stråtjära skola, Eklunda, Mo kyrkskola, Glamsta skola, Forsgården samt Östanbo skola som nu är tom. Åtgärdsförslag avvaktar BUNs lokalutredning. Organiserat projektet Södra Norrlands utvecklings-centrum för vindkrafts-support. Utarbetat en tematisk översiktsplan för vindkraft som är föremål för samråd. Avtal klart med energimyndigheten. Arbete pågår utifrån klimatstrategi och inriktningsmål för CO2 Handlingsprogram för uthållig kommun formuleras. Marknadsföring riktad mot regionala organisationer, riksdagsmän, energimyndigheten med flera genomförd. Undersöka hur resurserna kan omfördelas 20

21 Revidera åtgärdsprogram för CO2-mål Pågår Guldkorn: Vindkraftverk Pågår Arbete pågår Arbete pågår inom flera områden, se ovan Inriktningsmål: Senast 2011 ska det i Söderhamn nyskapas x antal moderna bostäder byggda i förnyelsebart material, som tillgodoser befolkningens och marknadens krav. Nämndens aktiviteter under 2008 Nuläge Prognos Skapa fler tomter i vattennära lägen. pågår Åtgärd Detaljplan för Sandviksudden ute på samråd. Flera objekt i idestadium men avvaktar nya strandskydds-regler. 21

22 22

Kultur och samhällsutvecklingsnämnd

Kultur och samhällsutvecklingsnämnd Kultur och samhällsutvecklingsnämnd Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Budget Budget 2006 2007* 2007 2009 2010 2011 Intäkter 204,0 203,8 220,4 128,2 129,6

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av måloch styrsystem

Granskning av måloch styrsystem Revisionsrapport Granskning av måloch styrsystem Botkyrka kommun Micaela Hedin Susanna Collijn Sofia Regnell Sep 2012 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och 1 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

Söderhamns Kommun Årsredovisning

Söderhamns Kommun Årsredovisning Söderhamns Kommun Årsredovisning 2011 3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationschema 2011 5 Ekonomi i sammanfattning 7 Drift- och investeringsredovisning 9 Förvaltningsberättelse 13 Inriktningsmål,

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Finspångs kommun Jukka Törrö Verkställighet och återrapportering av beslut Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Uppdrag och

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Strategisk lokalförsörjning

Strategisk lokalförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström Cert. kommunal revisor Strategisk lokalförsörjning Skellefteå kommun Jonas Wallin Revisionskonsult februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Personalförsörjning Gällivare kommun Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning Revisionsrapport Kompetensförsörjning Skellefteå kommun Jan-Erik Wuolo Cert. kommunal revisor Maria Strömbäck Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning 1 2. Bakgrund och uppdrag 5 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Styrning i Landskrona kommun

Styrning i Landskrona kommun Styrning i Landskrona kommun Ett delprojekt inom ramen för projektet På rätt kurs hur kommunens politiska målsättningar blir åtgärder och insatser kopplade till ekonomi och uppföljning Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer