Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten."

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Söderhamns kommun Mars 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Louise Cedemar Revisionskonsult *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser och revisionell bedömning Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga Metod Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens (KUS) förutsättningar Organisation Centrala Service Planerings- och utvecklingsavdelningen Kultur- och fritidsavdelningen Bygg- och miljöavdelningen Tekniska avdelningen Kostavdelningen Räddningstjänsten Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse Ekonomiskt resultat Måluppfyllelse Enkätsvaren Mål och riktlinjer Uppföljning och rapportering Arbetssätt och arbetsformer...14 Bilaga 1. Ekonomisk översikt Bilaga 2. Måluppfyllelse

3 1 Sammanfattande slutsatser och revisionell bedömning Kommunens revisorer ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. Ett viktigt underlag för revisorernas uttalande är deras bedömning av om nämnders och styrelsers ansvarsutövande är tillfredsställande. I revisionsplanen för 2008 beslutade revisorerna att granska kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll. Vi bedömer att det råder god stämning i nämnden och vi kan konstatera att nämnden i stort är nöjd med sitt arbetssätt och sina arbetsformer. Vi bedömer vidare att nämnden ytterligare kan effektivisera sin styrning av verksamheten. Det är framför allt uppföljning, utvärdering och analys av verksamhet och ekonomi som kan förbättras. Nämnden behöver även fortsätta arbeta med att tydliggöra rollfördelningen politiker tjänstemän. För att stärka nämndens framtida möjligheter att leda, styra, följa upp och ha kontroll över både verksamhet och ekonomi föreslår vi följande: nämnden bör resonera om hur stort behovet är att ytterligare tydliggöra vilket ansvar man som ledamot har i nämnden och vilka krav som man som ledamot kan ställa. nämnden behöver resonera om hur stort behovet är att ytterligare tydliggöra vilka styrinstrument som påverkar nämndens verksamhet och vilka regler och vilken lagstiftning som påverkar ledamöternas uppdrag i nämnden. nämnden bör diskutera viktiga omvärldsfrågor i och med att ingen av ledamöterna svarar att de helt instämmer att de känner till hur omvärldsfrågor påverkar planeringen av verksamheten. Detta är än mer viktigt i och med det ekonomiska nuläget. nämnden behöver driva och prioritera att ekonomikontoret så fort som möjligt hittar en ordinarie ekonom. Väsentligt är att nämnden fortsättningsvis diskuterar och beslutar hur de ekonomiska underlagen som nämnden behöver ska presenteras. nämnden behöver förbättra uppföljning, utvärdering och analys av verksamheten samt öka kunskapen om hur verksamheten ska utvärderas och analyseras. nämnden bör diskutera nyttjandet av den interna kontrollplanen som ett ledningsverktyg och vilka kontroller som bör utföras utifrån ett väsentlighets- och 3

4 riskperspektiv. nämnden behöver diskutera sitt kvalitetsarbete vad är tillfredställande kvalitet? Hur ska kvaliteten mätas? nämnden har ändrat rutinerna för hur mycket tjänstemännen ska delta vid nämndens sammanträden vilket är positivt. Vi bedömer dock att nämnden bör styra upp sitt nämndsarbete vad gäller tjänstemännens deltagande ytterligare genom att kalla avdelningschefer eller annan personal vid speciella tillfällen. Detta skulle enligt vår bedömning leda till ett effektivare nämndsarbete och utveckla ledamöternas styrning av verksamheten. 2 Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga Kommunens revisorer ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. Ett viktigt underlag för revisorernas uttalande är deras bedömning av om nämnders och styrelsers ansvarsutövande är tillfredsställande. Med ansvarsutövande avses nämndens/styrelsens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamhet och ekonomi. Kommunens revisorer har i sin revisionsplan för 2008 tagit upp granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ansvarsutövande och uppdragit till Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers att genomföra granskningen. Revisionsfråga: är nämndens ansvarsutövande tillfredsställande? D v s, är nämndens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamhet och ekonomi tillfredsställande? 3 Metod Granskningen har genomförts med en enkät som riktats till nämndens elva ledamöter. Tio av ledamöterna har besvarat enkäten. Enkäten har tagit upp frågor avseende tre områden som är viktiga för att möjliggöra en effektiv styrning; mål och riktlinjer, uppföljning och rapportering samt arbetssätt och arbetsformer. En träff och intervju har skett med: - ordförande Magnus Svensson - vice ordförande John Staffas - förvaltningschef Gunnar Mellqvist 4

5 - tf teknisk chef Malin Åman - chef för central service Marie Sundman - kultur- och fritidschef Anna Lindqvist - kostchef Sonia Persson - chef för planering och utveckling Ingemar Olofsson - tf kommunchef Marie Nordmark Analys har skett av nämndens styr- och uppföljningsdokument. 4 Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens (KUS) förutsättningar Fr o m 2008 arbetar Söderhamns kommun med en ny målmodell som består av vision, huvudprocesser, inriktningsmål, handlingsprogram och verksamhetsplaner. För kommunfullmäktiges styrning av verksamheterna och utvecklingen av kommunen har man arbetat fram tio övergripande inriktningsmål. För att lyckas nå inriktningsmålen finns för vart och ett av de tio inriktningsmålen ett handlingsprogram. Handlingsprogrammen omfattar i vissa fall flera nämnders och förvaltningars verksamheter och konkretiseras ytterligare i nämndernas och bolagens verksamhetsplaner. 4.1 Organisation KUS-nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Nämnden ansvarar för de frågor som har med samhällsutveckling i olika former att göra, vilket innefattar allt från kulturoch föreningsverksamhet till gator, vägar och park. KUS förvaltningen har under 2008 arbetat gentemot två nämnder, kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och myndighetsnämnden. Förvaltningen är uppdelad i sex avdelningar som presenteras i punkterna nedan. Räddningstjänsten har under 2008 varit en egen förvaltning som rapporterat till KUS och myndighetsnämnden. I vissa ärenden arbetade båda förvaltningarna även direkt mot kommunstyrelsen. From 2009 har myndighetsnämnden bytt namn till bygg- och miljönämnden och fått en egen budget Centrala Service Central service ansvarar för förvaltningens administrativa göromål, diarieföring, posthantering, arkivering, förvaltningshusets reception, nämndsadministration, fakturahantering, löne- och personaladministration och IT-samordning. 5

6 4.1.2 Planerings- och utvecklingsavdelningen Avdelningen utför planerings- och utvecklingsarbete, utarbetar dokument så som planer, program, utredningar med mera. Avdelningen arbetar även med genomförandefasen i exempelvis markprojekt, fiskeprojekt, naturvårdsprojekt, trafikprojekt med flera. Arbetet innebär även rena förvaltningsuppdrag framför allt inom skärgårdsverksamheten. Även hantering av linjetrafik, färdtjänst och andra infrastrukturfrågor tillhör verksamheten. Avdelningens utvecklingsroll utgör ett särskilt ansvar att samordna utvecklingsfrågor inom kultur- och samhällsförvaltningen och då i första hand sådana med bäring mot kommunens territorium Kultur- och fritidsavdelningen Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar för att möjliggöra ett rikt kultur- och fritidsutbud i Söderhamn kommun. Inom verksamheten finns stöd till föreningslivet, ansvar för Aquarena Hällåsen och Hällåsenanläggningarna, biblioteken, Kulturens Hus mm Bygg- och miljöavdelningen Bygg - och miljöavdelningen bedriver i huvudsak myndighetsutövning som innebär beslut om lov och tillstånd samt tillsyn enligt ett flertal lagstiftningar. Verksamheten vänder sig till både privatpersoner och företag i kommunen. Organisationsfrågan och kopplingen till KUS-nämnden är ännu inte klar i och med organisationsförändringen från årsskiftet Tekniska avdelningen Tekniska avdelningen ansvarar för att förvalta kommunens fasta tillgångar i form av mark, skog, byggnader, gator, parker och broar Kostavdelningen Kostavdelningen ansvarar för tillagning, och på skolorna även servering, av måltider till barn, elever och boende i Söderhamns kommuns förskolor, skolor och servicehus samt till Söderhamns Dagliga Verksamhet och portioner till Hemtjänstens matdistribution. Kostavdelningen är en egen resultatenhet och tillhör KUS-nämnden men har sin verksamhet främst inom omvårdnadsnämndens- och barn- och utbildningsnämndens verksamheter Räddningstjänsten Räddningstjänsten skall för de som bor, verkar och vistas i kommunen utföra akuta räddningsinsatser, bistå med råd, information och erbjuda utbildningar kopplade till området Skydd mot olyckor. Den förebyggande verksamheten i form av tillsyn och som remissinstans i byggprocessen är mycket viktig och förvaltningen fungerar även som kontakt gentemot kommunens sotningsentreprenör. Räddningstjänsten skall dessutom 6

7 svara för att de skyldigheter kommunen har enligt Lagen om skydd mot olyckor och verksamheten i övrigt genom de kommunala handlingsprogrammen hanteras enligt den kommunala ambitionsnivån. Fr o m andra kvartalet 2009 kommer räddningstjänsten att övergå till ett gemensamt kommunalförbund tillsammans med motsvarande verksamheter i Bollnäs och Ovanåker. 4.2 Verksamhetsplan 2008 Kommunfullmäktiges uppdrag till KUS-nämnden var för 2008 att inarbeta de aktiviteter från handlingsprogrammen som nämnden är ansvarig för i verksamhetsplanen. Dessutom att från och med 2009 skapa en buffert i nämndens budget motsvarande minst 0,5 % av nämndens nettobudget samt att arbeta vidare med beslutade utvecklingssatsningar (utredningsuppdrag): Skärgårdsutveckling Det vattennära området i Söderhamns stad Ljusne vid Ljusnans mynning Sport och friluftsområdet Hällåsen Hällmyra med omnejd Landsbygdsutveckling samt att senast 31 mars 2008 till kommunstyrelsen föreslå olika ambitionsnivåer, inkl driftskostnader och rangordna förslagen. För utvecklingssatsningarna finns investeringsmedel om 30 Mkr avsatta. Kommunfullmäktige beslutade 27 oktober 2008 att arbeta vidare med följande utvecklingssatsningar inom KUS-nämndens verksamhet: Skärgårdsutveckling Ljusne vid Ljusnans mynning Sport- och friluftsområdet Hällåsen-Hällmyra med omnejd Utveckling av handeln KUS-nämnden hade för 2008 en driftsbudget om 148 Mkr och en investeringsbudget om 127 Mkr. 4.3 Verksamhetsberättelse Ekonomiskt resultat KUS-nämnden visar ett positivt resultat om 0,6 Mkr för 2008 (se bilaga 1 ekonomisk översikt). För 2009 har nämnden ett ansträngt ekonomiskt läge med en minskad budgetram om 5 Mkr. Detta ställer stora krav på avdelningarnas möjligheter att ytterligare 7

8 effektivisera och anpassa verksamheten till de tilldelade ramarna Måluppfyllelse Nämnden har under 2008 genomfört ett antal aktivteter utifrån handlingsprogrammen med inriktning på inriktningsmål, guldkorn och utvecklingssatsningar. Måluppfyllelsen för vissa inriktningsmål är goda medan vissa aktiviteter kvarstår (se bilaga 2 måluppfyllelse). 5 Enkätsvaren Nedan redovisas svaren från ledamöterna på de påståenden som ställdes i enkäten. Svaren redovisas utifrån svarsskalan instämmer helt, instämmer i huvudsak, instämmer delvis, instämmer inte alls. Det finns även ett vet ej - alternativ. 5.1 Mål och riktlinjer Kommentarer På påståendet att ledamot fick relevant information om sitt uppdrag innan ledamot blivit invald i nämnden, (01), svarar fyra ledamöter instämmer helt. Detta visar på ett behov av att tydliggöra vad ett uppdrag som nämndsledamot innebär ansvarsmässigt och praktiskt, t ex närvaro vid sammanträden, beslutsfattande, delegering mm. 8

9 Styrinstrument för kommunen är bl a målmodell, policys, riktlinjer m m. Dessa styrinstrument påverkar nämndens verksamhet gällande nämndens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Sju av tio svarande ledamöter anser att de i delvis/ i huvudsak instämmer att de känner till sådana styrinstrument som påverkar nämndens verksamhet (02). Vad gäller vilka regler och vilken lagstiftning som påverkar ledamotens uppdrag i nämnden, (03) svarar ingen instämmer helt i påståendet. Hälften av de svarande instämmer i att de har fått tillfredställande information om hur den politiska styrningen fungerar både på styrelse- och nämndsnivå (04). Forts. mål och riktlinjer Fyra av ledamöterna instämmer i låg grad att de känner till vilka politiska styrinstrument, t ex verksamhetsplan, delegationsordning och riktlinjer som finns för nämnden (05). Omvärldsanalys och omvärldspåverkande faktorer som t ex ändringar i lagstiftning, regionala faktorer m m påverkar verksamheten. Vissa förändringar påverkar just KUSnämndens verksamhet och ekonomi väldigt mycket som t ex förändringar i infrastrukturen och befolkningsutvecklingen, ändrade levnadsvillkor för kommunmedborgarna, ny lagstiftning mm. Ingen av ledamöterna svarar att de helt instämmer i att de känner till hur omvärldsfrågor påverkar planeringen av verksamheten (06). 9

10 När det gäller åtaganden/mål (07) så instämmer alla svarande att de i huvudsak eller helt är införstådda med hur planeringsprocessen går till d v s, processen med att ta fram kortoch långsiktiga åtaganden/mål vilket är positivt. Kunskapen om budgetprocessen går att förbättra det är tre som instämmer helt att de har greppet om budgetprocessen (08). Iakttagelser och revisionell bedömning: Kunskap om vad ett uppdrag som nämndsledamot innebär ansvarsmässigt och praktiskt - är det tillfredställande att nämndens ledamöter är i huvudsak insatta eller bör alla vara helt insatta? Detta kan nämnden diskutera. Vår revisionella bedömning är att nämnden bör resonera om hur stort behovet är att ytterligare tydliggöra vilket ansvar man som ledamot har i nämnden och vilka krav man som ledamot kan ställa på förvaltningen. Vår revisionella bedömning är vidare att nämnden även behöver resonera om hur stort behovet är att ytterligare tydliggöra vilka styrinstrument som påverkar nämndens verksamhet och vilka regler och vilken lagstiftning som påverkar ledamöternas uppdrag i nämnden. Vi bedömer vidare att nämnden bör diskutera viktiga omvärldsfrågor i och med att ingen av ledamöterna svarar att de helt instämmer att de känner till hur omvärldsfrågor påverkar planeringen av verksamheten. Detta är än mer viktigt i och med det ekonomiska nuläget. I KUS-nämndens verksamhetsplan för 2008 finns nämndsspecifika in- och omvärldsfakta som ett bra underlag för fortsatta diskussioner. 10

11 5.2 Uppföljning och rapportering Kommentarer För nämndens ekonomi, (09), anser nio av ledamöterna att de är delvis/i huvudsak nöjda med rapportering om ekonomin. Fyra av tio ledamöter är delvis nöjda med hur nämnden följer upp ekonomin (10). Ledamöternas kunskap om hur uppföljningen sker av verksamheten (11) kan förbättras då det endast är två av de svarande som instämmer helt i påståendet. Hur nämnden arbetar med uppföljning av nämndens verksamheter är inte tillfredsställande (12) enligt enkätsvaren. Tre ledamöter anser att uppföljningen kan förbättras betydligt. Ett annat förbättringsområde enligt enkätsvaren är även utvärderingar av verksamheten (13). Sju ledamöter instämmer inte alls/delvis instämmer i att utvärderingar genomförs som en del i den politiska styrningen. 11

12 Forts. uppföljning och rapportering Fem ledamöter instämmer inte alls/delvis instämmer att uppföljningar analyseras och presenteras i nämnden (14). Analys och utvärdering i nämnden är ett viktigt område för att kunna leda och styra verksamhetens resurser på rätt sätt. Kunskapen om vad som avses med intern kontroll kan förbättras då endast två ledamöter svarar instämmer helt i att de vet vad intern kontroll är (15). Två ledamöter svarar också att de helt instämmer att nämnden bedriver ett tillfredsställande internt kontrollarbete (16). En annan viktig fråga för nämnden är att diskutera vad som menas med ett tillfredsställande kvalitetsarbete (17). Fem ledamöter instämmer delvis i att nämnden bedriver ett tillfredsställande kvalitetsarbete. (På fråga 16 är det en ledamot/fråga som svarat vet ej därför finns nio stycken svaranden på frågan.) 12

13 Iakttagelser och revisionell bedömning: Fr o m december 2008 har nämnden en ekonom som vikarierar på halvtid. I nuläget söker ekonomikontoret en ordinarie ekonom som ska arbeta med nämndens verksamhet. Att nämnden får tillfredställande information om ekonomin och att uppföljning av ekonomin sker på ett sådant sätt att alla ledamöter är nöjda är väsentligt. Detta är ett förbättringsområde. Viktigt är att nämndens ledamöter i tillräcklig stor utsträckning ställer tydliga krav på de ekonomiska underlagen för att ge trygghet kunskapsmässigt när nämnden ska fatta viktiga beslut. Vår revisionella bedömning är att nämnden behöver driva och prioritera att ekonomikontoret så fort som möjligt hittar en ordinarie ekonom. Väsentligt är att nämnden fortsättningsvis diskuterar och beslutar hur de ekonomiska underlagen som nämnden behöver ska presenteras. Och att detta tydligt framgår till förvaltningschef och ekonom. Vi bedömer vidare att nämnden behöver förbättra uppföljning och analys av verksamheten samt öka kunskapen om hur verksamheten följs upp och utvärderas. Som nämndsledamot är det viktigt att man är införstådd med vad intern kontroll innebär eftersom nämnden har ett ansvar att tillgodose att den interna kontrollen är tillräcklig i verksamheten. Nämnden har antagit en intern kontrollplan som uppdateras och revideras årligen. Den interna kontrollplanen är ett starkt ledningsverktyg för nämnden och ger möjligheter till en effektiv verksamhetsstyrning. Vi bedömer att nämnden bör diskutera nyttjandet av den interna kontrollplanen som ett ledningsverktyg och vilka kontroller som bör utföras utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv i och med att sju av nämndens elva ledamöter delvis eller i huvudsak instämmer i att nämnden har en tillfredsställande intern kontroll. Vi bedömer vidare att nämnden behöver diskutera kvalitetsarbetet vad är tillfredställande kvalitet? Hur ska kvaliteten mätas? 13

14 5.3 Arbetssätt och arbetsformer Kommentarer Det är positivt att sju ledamöter anser sig nöjda med kunskapen om vad uppdraget i nämnden kräver (18). Sju ledamöter anser också att de har kunskap om vilket ansvar det är att vara ledamot i nämnden (19). Ett område som man som ledamot har möjlighet att ställa krav inom är bl a de beslutsunderlag tjänstemännen lämnar till nämnden för att fatta bra beslut. Andra områden är rätten att väcka ärenden, verkställighet m m. Likväl som att man har kunskap om vilket ansvar man som ledamot har är kunskapen viktig om vilka krav man som ledamot kan ställa (20) tre ledamöter instämmer helt och tycker att kunskapen är tillfredsställande. Nämnden är medveten och informerad om hur ansvarsfördelningen är politiker - tjänstemän (21). Nämnden behöver fortsätta arbeta med att tydliggöra rollfördelningen politiker tjänstemän. 14

15 Iakttagelser och revisionell bedömning: Vi bedömer att det råder god stämning i nämnden och vi kan konstatera att nämnden i stort är nöjd med sitt arbetssätt och sina arbetsformer. Nämnden har genomfört två verksamhetsplaneringsdagar i januari 2009 för att diskutera nämndens verksamhet under året. Det är väsentligt att alla ledamöter har kunskap vad ansvaret som nämndsledamot innebär, exempelvis att arbeta målinriktat, att ha en tillräcklig styrning och kontroll, att ha en systematisk uppföljning och utvärdering och tillfredställande intern kontroll. Vår revisionella bedömning är att nämnden behöver resonera om hur stort behovet är att ytterligare tydiggöra vad ansvaret som nämndsledamot innebär. I vår granskning har framkommit att nämnden har ändrat sina arbetsformer/rutiner angående tjänstemännens delaktighet vid nämnden sammanträden. Tidigare har nämndens tjänstemän i stor utsträckning varit med på sammanträdena. I nuläget är vissa tjänstemän med under hela eller delar av sammanträdena. Förvaltningschef deltar alltid. Syftet med deltagandet är att tjänstemännen ska kunna lämna direkt information vid nämndsmötet vid olika ärenden. nämnden har ändrat rutinerna för hur mycket tjänstemännen ska delta vid nämndens sammanträden vilket är positivt. Vi bedömer dock att nämnden bör styra upp sitt nämndsarbete vad gäller tjänstemännens deltagande ytterligare genom att kalla avdelningschefer eller annan personal vid speciella tillfällen. Detta skulle enligt vår bedömning leda till ett effektivare nämndsarbete och utveckla ledamöternas styrning av verksamheten. Vår uppfattning är att nämnden bör kunna få tillräcklig information angående olika ärenden av förvaltningschef, ordförande eller vice ordförande i och med att dessa tillsammans med avdelningscheferna bereder nämndens ärenden vid en ordförandeträff innan nämnden sammanträder. Förvaltningen har även en ledningsgrupp som träffas regelbundet och där ärenden innan ordförandeträffen kan beredas. Nämnden har ansvar att arbeta med ett antal viktiga strategiska frågor. Vi bedömer att det är av stor vikt att nämnden i tillräcklig omfattning har tid att diskutera dessa ibland svåra frågor. Det är därför positivt att nämnden har beslutat om att ha några strategi-kus under året. 15

16 Bilaga 1. Ekonomisk översikt 2008 Program netto, mkr Budget Redovisning Avvikelse Redovisning KUS administration -6,1-5,4 0,7-5,5 Mark o utveckling -3,4-3,0 0,3-3,1 Särskilda servicefunktioner -11,0-11,1-0,1-1,9 Arbetsområden och lokaler -0,9-2,0-1,1-1,7 Hamnverksamhet -0,6-0,8-0,2-0,7 Konsumentvägledning -0,2-0,1 0,1-0,2 Näringslivsåtgärder -2,1-2,2-0,2-0,6 Fysisk planering och mark -4,4-4,0 0,4-5,2 Avyttringsfastigheter -0,3-1,2-0,9-0,2 Produktion av bostadsområden 1,3 1,2 0,0 1,5 Fastighetsunderhåll -10,1-10,6-0,5-9,8 Förvaltningsfastigheter 9,3 10,7 1,4 9,3 Tillhandahållande av bostäder -0,1-0,1 0,1-0,1 Bostadsanpassning -3,4-3,9-0,5-3,3 Gator o vägar -22,8-24,2-1,4-24,0 Parkering 0,0 0,0 0,0 0,0 Enskilda vägar -1,1-1,1 0,0-1,1 Övr gator (arb,flaggspel mm) -0,2-0,2 0,0-0,4 Kollektivtrafik 0,0 0,0 0,0 0,0 Övr.trafiksäkerhetsåtgärder -0,2-0,1 0,1-0,1 Kultur och fritidsverksamhet -3,3-2,9 0,4-5,1 Parkverksamhet -2,6-2,4 0,2-5,7 Aquarenan, Hällåsen -6,6-7,2-0,6-6,4 Fritidsverksamhet -11,6-12,5-0,9-11,2 Kulturverksamhet -3,5-4,7-1,2-4,1 Biblioteksverksamhet -10,9-11,3-0,4-10,8 Förenings-och org.bidrag -10,1-9,3 0,8-9,4 Färdtjänst -4,9-4,9-0,1-5,3 Miljöverksamhet 1,5 1,5 0,0 1,6 Byggverksamhet 0,3 0,6 0,3 0,4 Bygg o Miljö gem.adm -7,8-7,7 0,1-7,3 Räddningtjänsten -23,6-23,0 0,5-22,6 Summa nämnd exkl. proj o resenh -139,3-141,8-2,6-132,9 Kostenheten 0,0-0,6-0,6 0,7 Städenheten 0,0 0,4 0,4 0,0 Summa exkl resultatenheter -139,3-142,0-2,7-132,2 Rivning Faxeholmen -2,9-1,7 1,2-1,9 Rivning Plywodfabriken -2,9-2,5 0,4-0,1 Sanering Stugsund -2,1-1,3 0,9 0,0 Markaarb. Ljusnans mynning -0,9 0,0 0,9 0,0 Övriga proj -1,1 Summa nämnd -148,1-147,5 0,6-135,3 Andel av nettokostnad 12% 12% Nettokostnader per invånare 5 kr 5 kr 0 5 kr Nettoinvesteringar -127,0-76,8 50,

17 Bilaga 2. Måluppfyllelse Här följs nämndens aktiviteter utifrån inriktningsmålen upp samt nämndens egna mål, nuläge samt prognos ska värderas enligt nedan: Nämndens aktiviteter utifrån handlingsprogram Inriktningsmål: Senast 2011 ska minst 90 % av de som brukar barn-, äldre- och handikappomsorgen känna sig nöjda med den tjänst de får. Nämndens aktiviteter under 2008 Nuläge Prognos Åtgärd Analysera resultaten av mätningarna inom barnoch handikappomsorg från hösten 2007 och återkomma med ett uppdaterat handlingsprogram med åtgärder till KS senast 31 mars (Finns hos BUN, KUS, LA och ON. Arbetet samordnas i arbetsgruppen för handlingsprogrammet) Synliggöra mätresultaten från mätningarna inom barn- och handikappomsorg från hösten (Finns hos BUN, KUS, LA och ON. Arbetet samordnas i arbetsgruppen för handlingsprogrammet) Via ONs kostprojekt undersöka förutsättningarna för införande av flerrättssystem. (Finns hos ON och KUS, samarbete) Klart Klart Pågår Mätning utförd. Lokalerna verkar spela en mindre roll för nöjdheten enligt mätningarna. Ett högt snittbetyg på maten, som även den verkar spela en mindre roll för nöjdheten. Resultaten synliggjorda av BUN i press och webb Gemensamt studiebesök planeras Inriktningsmål: Senast 2011 ska kommunmedborgarnas nöjdhet med Söderhamn som plats att bo och leva på överträffa rikssnittet. Nämndens aktiviteter under 2008 Nuläge Prognos Åtgärd 17

18 Analysera resultatet av SCB:s medborgarenkät (Varje nämnd, och bolag ska analysera sina områden). Den kommunövergripande analysen görs av arbetsgruppen för nöjda medborgare som KUS leder). Arrangera benchmarking hos kommuner som kan tjäna som goda exempel i det fortsatta arbetet för nöjda medborgare. (Samordnas av arbetsgruppen för nöjda medborgare, som KUS leder, KS har budgeten) Presentera resultatet av SCB-enkäten angående bostadsfrågor till aktuella utvecklingsuppdrag. (ansvarig KUS) Formulera förslag till direktiv som ska ligga tillgrund för utarbetandet av ett handlingsprogram för att uppnå större trygghet i SCB:s medborgarenkät (arbetsgruppen för nöjda medborgare, ansvarig samordnare KUS) Utifrån direktivet ovan bilda en arbetsgrupp och utarbeta ett handlingsprogram för ökad trygghet (ansvarig välfärdsrådet)ks Presentera hur man arbetar för att uppnå medborgarnas nöjdhet vad gäller underhåll av gator och vägar samt snöröjning (ansvarig KUS) Övergripa nde klar KUS ej genomför d Pågår Klart Pågår Pågår Pågår Klart Arbetet sker under våren -09. Resa sker våren -09. Lyssna till de medborgare som hör av sig med åsikter. Följa beslutad underhållsplan för gator o vägar. Ev ändringar kan komma att ske i samband med effektiviseringsarbetet. Fråga de politiska partierna hur de arbetar för att närma sig medborgarna vad gäller påverkan och förtroende (arbetsgruppen nöjda medborgare ansvarig samordnare KUS) Ej genomför d Arbetet sker under våren -09. Inriktningsmål: Senast 2012 ska Söderhamn vara utsedd till Årets ungdomskommun. 18

19 Nämndens aktiviteter under 2008 Nuläge Prognos Åtgärd Till KS/KF inkomma med ett utvecklat beslutsunderlaget kring spontanidrottsanläggning, t ex lokalisering, utformning och innehåll (Finns hos KUS och KS, KS ansvarar) Förbättrade förbindelser; lämna förslag på Ungdomskort till KS/KF (Finns hos KUS och KS. KUS ansvarar för framtagandet) Pågår Klart Förstudie är påbörjad. Det nya subventionerade ungdomskortet som införs 1 sept 08 gäller för ungdomar i åldern år! Följa och utveckla planen för ungdomsbrandkår i Söderhamn (Gäller för , KUS ansvarar) Pågår Inriktningsmål: Senast 2011 ska nettoutsläppet av koldioxid ha minskat med 25 % jämfört med Nämndens aktiviteter under 2008 Nuläge Prognos Åtgärd Planera den tunga trafikens övergång till nya bränslen (KUS ansvarar, men samverkar med BUN, LA, SVRAB, SEAB och Faxeholmen) Utbilda den personal som dagligen kör i tjänsten i sparsam körning. (Finns hos alla förvaltningar och bolag, men samordnas av KUS som ska ge förslag på tillvägagångssätt) Pågår Pågår Nya alternativ letas, då det som var på gång inte fungerade tillfredställande. ON samordnar via bilpoolen utbildning pågår av hemtjänst med flera förvaltningar. 19

20 Planera och genomföra utfasning av fossila bränslen för uppvärmning i kommunägda byggnader. (Gäller , KUS ansvarar) Till KS/KF inkomma med ett utvecklat beslutsunderlag angående utbyggnad av vindkraft. (Gäller , KUS ansvarar) Arbeta enligt Energimyndighetens program för Uthållig kommun (KUS ansvarar) Pågår klart Pågår Marknadsföra inriktningsmålet (KUS ansvarar) Pågår Genomföra en intern kundundersökning till nämnder, bolagsstyrelser och kommunstyrelsen ang behovet av stöd i arbetet med koldioxidreduktion (KUS ansvarar) Ej påbörjad Alternativa bränslekällor söks för bl a Sandarne skola. Anläggningar med fossila bränslen i övrigt är: Stråtjära skola, Eklunda, Mo kyrkskola, Glamsta skola, Forsgården samt Östanbo skola som nu är tom. Åtgärdsförslag avvaktar BUNs lokalutredning. Organiserat projektet Södra Norrlands utvecklings-centrum för vindkrafts-support. Utarbetat en tematisk översiktsplan för vindkraft som är föremål för samråd. Avtal klart med energimyndigheten. Arbete pågår utifrån klimatstrategi och inriktningsmål för CO2 Handlingsprogram för uthållig kommun formuleras. Marknadsföring riktad mot regionala organisationer, riksdagsmän, energimyndigheten med flera genomförd. Undersöka hur resurserna kan omfördelas 20

21 Revidera åtgärdsprogram för CO2-mål Pågår Guldkorn: Vindkraftverk Pågår Arbete pågår Arbete pågår inom flera områden, se ovan Inriktningsmål: Senast 2011 ska det i Söderhamn nyskapas x antal moderna bostäder byggda i förnyelsebart material, som tillgodoser befolkningens och marknadens krav. Nämndens aktiviteter under 2008 Nuläge Prognos Skapa fler tomter i vattennära lägen. pågår Åtgärd Detaljplan för Sandviksudden ute på samråd. Flera objekt i idestadium men avvaktar nya strandskydds-regler. 21

22 22

REVISIONSRAPPORT. Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Granskning av. Söderhamns kommun. Februari Ove Lindholm

REVISIONSRAPPORT. Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Granskning av. Söderhamns kommun. Februari Ove Lindholm REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande Söderhamns kommun Februari 2004 Ove Lindholm www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning 1. Bakgrund, uppdrag och

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Granskning av individoch familjeomsorgsnämnden

Granskning av individoch familjeomsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av individoch familjeomsorgsnämnden Sandvikens kommun Micaela Hedin Louise Cedemar Hanna Franck September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning med revisionella slutsatser...

Läs mer

Handlingsprogram Minskad klimatpåverkan/ Minskade koldioxidutsläpp

Handlingsprogram Minskad klimatpåverkan/ Minskade koldioxidutsläpp Handlingsprogram Minskad klimatpåverkan/ Minskade koldioxidutsläpp Version: 2009-05-04 Inriktningsmål: Senast 2011 ska nettoutsläppen av koldioxid från kommunens egen verksamhet ha minskat med 25 % jämfört

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Kultur och samhällsutvecklingsnämnd

Kultur och samhällsutvecklingsnämnd Kultur och samhällsutvecklingsnämnd Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Budget Budget 2006 2007* 2007 2009 2010 2011 Intäkter 204,0 203,8 220,4 128,2 129,6

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun

Revisionsrapport. Söderhamns kommun Revisionsrapport Bygg- & miljönämnden granskning av nämndens ansvarsutövande December 2011 Ove Axelsson Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1 Uppdrag, revisionsfråga och metod 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Handlingsprogram Minskad klimatpåverkan Version: 2009-12-03

Handlingsprogram Minskad klimatpåverkan Version: 2009-12-03 56 Handlingsprogram Minskad klimatpåverkan Version: 2009-12-03 Inriktningsmål: Senast 2011 ska nettoutsläppen av koldioxid från kommunens egen verksamhet ha minskat med 25 % jämfört med 2007 Varför detta

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges ram (mkr)

Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges ram (mkr) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Budget Budget 2006 2007* 2007 2009 2010 2011 Intäkter 29,3 16,1 20,4 21,6 21,1 21,6 22,1 Kostnader -94,2-86,2-90,1-101,8-98,6-98,5-98,5

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Granskning av och införandet av ny målmodell och kartläggningen av verksamhetsprocessen

Granskning av och införandet av ny målmodell och kartläggningen av verksamhetsprocessen Revisionsrapport* Granskning av och införandet av ny målmodell och kartläggningen av verksamhetsprocessen Söderhamns kommun Januari 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Vänersborgs kommun 2007-11-05 Stefan Tengberg *connectedthinking 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Handlingsprogram om Söderhamn som en attraktiv Skärgårdskommun med ett levande stadscentrum

Handlingsprogram om Söderhamn som en attraktiv Skärgårdskommun med ett levande stadscentrum Handlingsprogram om Söderhamn som en attraktiv Skärgårdskommun med ett levande stadscentrum Version 2012 Uppdaterat med förslag på aktiviteter för Utveckla förutsättningar för en bra livsmiljö Handlingsprogram

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun 14 februari 2013 Innehåll Sammanfattning...1 1. Inledning...2 2. Budgetprocessen...3 3. Revisionell bedömning...7 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer www.pwc.se Revisionsrapport INTERN STYRNING OCH KONTROLL Hans Axelsson Göran Persson- Lingman Juni 2016 KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå

Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå Revisionsrapport* Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå Söderhamns kommun Februari 2008 Hans-Lennart Stenqvist Louise Cedemar *connectedthinking (1) 1. Bakgrund och

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-14, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Ansvarsutövande Basgranskning Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ansvarsutövande Basgranskning Miljö- och hälsoskyddsnämnden PM Ansvarsutövande Basgranskning Miljö- och hälsoskyddsnämnden Katrineholms kommun November 2009 Fredrik Alm Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 1.1 BAKGRUND, UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA...2 1.2 METOD...2

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Lekmannarevision 2007

Lekmannarevision 2007 Granskningsredogörelse * Lekmannarevision 2007 Krokomsbostäder 21 februari 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor *connectedthinking 2008-02-21 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder.

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Vara kommuns revisorer För Vara kommuns revisorer Göran Persson, ordförande Per-Olof Thörn, vice

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet April 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium Syftet med detta dokument är att tydliggöra kommunchefens roll och utgöra en grund för utvecklat samspel byggt på ömsesidig förståelse mellan kommunchef och den politiska ledningen. För att lyckas behövs

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Granskning av Fullmäktigeberedningarna

Granskning av Fullmäktigeberedningarna Revisionsrapport Granskning av Fullmäktigeberedningarna Tierps kommun Augusti 2010 Roger Burström Johan Spåre (1) 1. INLEDNING...3 1.1 UPPDRAG OCH BAKGRUND...3 1.2 REVISIONSFRÅGA...3 1.3 METOD...4 2. ORGANISATIONEN

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av styrdokument.

Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Ragunda kommun 27 Juni 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning En av de viktigaste

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskning av Malmö stads kvalitetssystem Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskningens genomförande Enkät till samtliga förvaltningschefer Frågor inom fyra områden: 1. Demokratisk

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Effekter av ny styrmodell

Effekter av ny styrmodell Revisionsrapport Effekter av ny styrmodell Halmstads kommun April 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2014

Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2014 2015-01-16 1 (7) För kännedom Kf:s presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Nämnderna Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer