Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten."

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Söderhamns kommun Mars 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Louise Cedemar Revisionskonsult *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser och revisionell bedömning Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga Metod Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens (KUS) förutsättningar Organisation Centrala Service Planerings- och utvecklingsavdelningen Kultur- och fritidsavdelningen Bygg- och miljöavdelningen Tekniska avdelningen Kostavdelningen Räddningstjänsten Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse Ekonomiskt resultat Måluppfyllelse Enkätsvaren Mål och riktlinjer Uppföljning och rapportering Arbetssätt och arbetsformer...14 Bilaga 1. Ekonomisk översikt Bilaga 2. Måluppfyllelse

3 1 Sammanfattande slutsatser och revisionell bedömning Kommunens revisorer ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. Ett viktigt underlag för revisorernas uttalande är deras bedömning av om nämnders och styrelsers ansvarsutövande är tillfredsställande. I revisionsplanen för 2008 beslutade revisorerna att granska kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll. Vi bedömer att det råder god stämning i nämnden och vi kan konstatera att nämnden i stort är nöjd med sitt arbetssätt och sina arbetsformer. Vi bedömer vidare att nämnden ytterligare kan effektivisera sin styrning av verksamheten. Det är framför allt uppföljning, utvärdering och analys av verksamhet och ekonomi som kan förbättras. Nämnden behöver även fortsätta arbeta med att tydliggöra rollfördelningen politiker tjänstemän. För att stärka nämndens framtida möjligheter att leda, styra, följa upp och ha kontroll över både verksamhet och ekonomi föreslår vi följande: nämnden bör resonera om hur stort behovet är att ytterligare tydliggöra vilket ansvar man som ledamot har i nämnden och vilka krav som man som ledamot kan ställa. nämnden behöver resonera om hur stort behovet är att ytterligare tydliggöra vilka styrinstrument som påverkar nämndens verksamhet och vilka regler och vilken lagstiftning som påverkar ledamöternas uppdrag i nämnden. nämnden bör diskutera viktiga omvärldsfrågor i och med att ingen av ledamöterna svarar att de helt instämmer att de känner till hur omvärldsfrågor påverkar planeringen av verksamheten. Detta är än mer viktigt i och med det ekonomiska nuläget. nämnden behöver driva och prioritera att ekonomikontoret så fort som möjligt hittar en ordinarie ekonom. Väsentligt är att nämnden fortsättningsvis diskuterar och beslutar hur de ekonomiska underlagen som nämnden behöver ska presenteras. nämnden behöver förbättra uppföljning, utvärdering och analys av verksamheten samt öka kunskapen om hur verksamheten ska utvärderas och analyseras. nämnden bör diskutera nyttjandet av den interna kontrollplanen som ett ledningsverktyg och vilka kontroller som bör utföras utifrån ett väsentlighets- och 3

4 riskperspektiv. nämnden behöver diskutera sitt kvalitetsarbete vad är tillfredställande kvalitet? Hur ska kvaliteten mätas? nämnden har ändrat rutinerna för hur mycket tjänstemännen ska delta vid nämndens sammanträden vilket är positivt. Vi bedömer dock att nämnden bör styra upp sitt nämndsarbete vad gäller tjänstemännens deltagande ytterligare genom att kalla avdelningschefer eller annan personal vid speciella tillfällen. Detta skulle enligt vår bedömning leda till ett effektivare nämndsarbete och utveckla ledamöternas styrning av verksamheten. 2 Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga Kommunens revisorer ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. Ett viktigt underlag för revisorernas uttalande är deras bedömning av om nämnders och styrelsers ansvarsutövande är tillfredsställande. Med ansvarsutövande avses nämndens/styrelsens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamhet och ekonomi. Kommunens revisorer har i sin revisionsplan för 2008 tagit upp granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ansvarsutövande och uppdragit till Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers att genomföra granskningen. Revisionsfråga: är nämndens ansvarsutövande tillfredsställande? D v s, är nämndens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamhet och ekonomi tillfredsställande? 3 Metod Granskningen har genomförts med en enkät som riktats till nämndens elva ledamöter. Tio av ledamöterna har besvarat enkäten. Enkäten har tagit upp frågor avseende tre områden som är viktiga för att möjliggöra en effektiv styrning; mål och riktlinjer, uppföljning och rapportering samt arbetssätt och arbetsformer. En träff och intervju har skett med: - ordförande Magnus Svensson - vice ordförande John Staffas - förvaltningschef Gunnar Mellqvist 4

5 - tf teknisk chef Malin Åman - chef för central service Marie Sundman - kultur- och fritidschef Anna Lindqvist - kostchef Sonia Persson - chef för planering och utveckling Ingemar Olofsson - tf kommunchef Marie Nordmark Analys har skett av nämndens styr- och uppföljningsdokument. 4 Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens (KUS) förutsättningar Fr o m 2008 arbetar Söderhamns kommun med en ny målmodell som består av vision, huvudprocesser, inriktningsmål, handlingsprogram och verksamhetsplaner. För kommunfullmäktiges styrning av verksamheterna och utvecklingen av kommunen har man arbetat fram tio övergripande inriktningsmål. För att lyckas nå inriktningsmålen finns för vart och ett av de tio inriktningsmålen ett handlingsprogram. Handlingsprogrammen omfattar i vissa fall flera nämnders och förvaltningars verksamheter och konkretiseras ytterligare i nämndernas och bolagens verksamhetsplaner. 4.1 Organisation KUS-nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Nämnden ansvarar för de frågor som har med samhällsutveckling i olika former att göra, vilket innefattar allt från kulturoch föreningsverksamhet till gator, vägar och park. KUS förvaltningen har under 2008 arbetat gentemot två nämnder, kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och myndighetsnämnden. Förvaltningen är uppdelad i sex avdelningar som presenteras i punkterna nedan. Räddningstjänsten har under 2008 varit en egen förvaltning som rapporterat till KUS och myndighetsnämnden. I vissa ärenden arbetade båda förvaltningarna även direkt mot kommunstyrelsen. From 2009 har myndighetsnämnden bytt namn till bygg- och miljönämnden och fått en egen budget Centrala Service Central service ansvarar för förvaltningens administrativa göromål, diarieföring, posthantering, arkivering, förvaltningshusets reception, nämndsadministration, fakturahantering, löne- och personaladministration och IT-samordning. 5

6 4.1.2 Planerings- och utvecklingsavdelningen Avdelningen utför planerings- och utvecklingsarbete, utarbetar dokument så som planer, program, utredningar med mera. Avdelningen arbetar även med genomförandefasen i exempelvis markprojekt, fiskeprojekt, naturvårdsprojekt, trafikprojekt med flera. Arbetet innebär även rena förvaltningsuppdrag framför allt inom skärgårdsverksamheten. Även hantering av linjetrafik, färdtjänst och andra infrastrukturfrågor tillhör verksamheten. Avdelningens utvecklingsroll utgör ett särskilt ansvar att samordna utvecklingsfrågor inom kultur- och samhällsförvaltningen och då i första hand sådana med bäring mot kommunens territorium Kultur- och fritidsavdelningen Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar för att möjliggöra ett rikt kultur- och fritidsutbud i Söderhamn kommun. Inom verksamheten finns stöd till föreningslivet, ansvar för Aquarena Hällåsen och Hällåsenanläggningarna, biblioteken, Kulturens Hus mm Bygg- och miljöavdelningen Bygg - och miljöavdelningen bedriver i huvudsak myndighetsutövning som innebär beslut om lov och tillstånd samt tillsyn enligt ett flertal lagstiftningar. Verksamheten vänder sig till både privatpersoner och företag i kommunen. Organisationsfrågan och kopplingen till KUS-nämnden är ännu inte klar i och med organisationsförändringen från årsskiftet Tekniska avdelningen Tekniska avdelningen ansvarar för att förvalta kommunens fasta tillgångar i form av mark, skog, byggnader, gator, parker och broar Kostavdelningen Kostavdelningen ansvarar för tillagning, och på skolorna även servering, av måltider till barn, elever och boende i Söderhamns kommuns förskolor, skolor och servicehus samt till Söderhamns Dagliga Verksamhet och portioner till Hemtjänstens matdistribution. Kostavdelningen är en egen resultatenhet och tillhör KUS-nämnden men har sin verksamhet främst inom omvårdnadsnämndens- och barn- och utbildningsnämndens verksamheter Räddningstjänsten Räddningstjänsten skall för de som bor, verkar och vistas i kommunen utföra akuta räddningsinsatser, bistå med råd, information och erbjuda utbildningar kopplade till området Skydd mot olyckor. Den förebyggande verksamheten i form av tillsyn och som remissinstans i byggprocessen är mycket viktig och förvaltningen fungerar även som kontakt gentemot kommunens sotningsentreprenör. Räddningstjänsten skall dessutom 6

7 svara för att de skyldigheter kommunen har enligt Lagen om skydd mot olyckor och verksamheten i övrigt genom de kommunala handlingsprogrammen hanteras enligt den kommunala ambitionsnivån. Fr o m andra kvartalet 2009 kommer räddningstjänsten att övergå till ett gemensamt kommunalförbund tillsammans med motsvarande verksamheter i Bollnäs och Ovanåker. 4.2 Verksamhetsplan 2008 Kommunfullmäktiges uppdrag till KUS-nämnden var för 2008 att inarbeta de aktiviteter från handlingsprogrammen som nämnden är ansvarig för i verksamhetsplanen. Dessutom att från och med 2009 skapa en buffert i nämndens budget motsvarande minst 0,5 % av nämndens nettobudget samt att arbeta vidare med beslutade utvecklingssatsningar (utredningsuppdrag): Skärgårdsutveckling Det vattennära området i Söderhamns stad Ljusne vid Ljusnans mynning Sport och friluftsområdet Hällåsen Hällmyra med omnejd Landsbygdsutveckling samt att senast 31 mars 2008 till kommunstyrelsen föreslå olika ambitionsnivåer, inkl driftskostnader och rangordna förslagen. För utvecklingssatsningarna finns investeringsmedel om 30 Mkr avsatta. Kommunfullmäktige beslutade 27 oktober 2008 att arbeta vidare med följande utvecklingssatsningar inom KUS-nämndens verksamhet: Skärgårdsutveckling Ljusne vid Ljusnans mynning Sport- och friluftsområdet Hällåsen-Hällmyra med omnejd Utveckling av handeln KUS-nämnden hade för 2008 en driftsbudget om 148 Mkr och en investeringsbudget om 127 Mkr. 4.3 Verksamhetsberättelse Ekonomiskt resultat KUS-nämnden visar ett positivt resultat om 0,6 Mkr för 2008 (se bilaga 1 ekonomisk översikt). För 2009 har nämnden ett ansträngt ekonomiskt läge med en minskad budgetram om 5 Mkr. Detta ställer stora krav på avdelningarnas möjligheter att ytterligare 7

8 effektivisera och anpassa verksamheten till de tilldelade ramarna Måluppfyllelse Nämnden har under 2008 genomfört ett antal aktivteter utifrån handlingsprogrammen med inriktning på inriktningsmål, guldkorn och utvecklingssatsningar. Måluppfyllelsen för vissa inriktningsmål är goda medan vissa aktiviteter kvarstår (se bilaga 2 måluppfyllelse). 5 Enkätsvaren Nedan redovisas svaren från ledamöterna på de påståenden som ställdes i enkäten. Svaren redovisas utifrån svarsskalan instämmer helt, instämmer i huvudsak, instämmer delvis, instämmer inte alls. Det finns även ett vet ej - alternativ. 5.1 Mål och riktlinjer Kommentarer På påståendet att ledamot fick relevant information om sitt uppdrag innan ledamot blivit invald i nämnden, (01), svarar fyra ledamöter instämmer helt. Detta visar på ett behov av att tydliggöra vad ett uppdrag som nämndsledamot innebär ansvarsmässigt och praktiskt, t ex närvaro vid sammanträden, beslutsfattande, delegering mm. 8

9 Styrinstrument för kommunen är bl a målmodell, policys, riktlinjer m m. Dessa styrinstrument påverkar nämndens verksamhet gällande nämndens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Sju av tio svarande ledamöter anser att de i delvis/ i huvudsak instämmer att de känner till sådana styrinstrument som påverkar nämndens verksamhet (02). Vad gäller vilka regler och vilken lagstiftning som påverkar ledamotens uppdrag i nämnden, (03) svarar ingen instämmer helt i påståendet. Hälften av de svarande instämmer i att de har fått tillfredställande information om hur den politiska styrningen fungerar både på styrelse- och nämndsnivå (04). Forts. mål och riktlinjer Fyra av ledamöterna instämmer i låg grad att de känner till vilka politiska styrinstrument, t ex verksamhetsplan, delegationsordning och riktlinjer som finns för nämnden (05). Omvärldsanalys och omvärldspåverkande faktorer som t ex ändringar i lagstiftning, regionala faktorer m m påverkar verksamheten. Vissa förändringar påverkar just KUSnämndens verksamhet och ekonomi väldigt mycket som t ex förändringar i infrastrukturen och befolkningsutvecklingen, ändrade levnadsvillkor för kommunmedborgarna, ny lagstiftning mm. Ingen av ledamöterna svarar att de helt instämmer i att de känner till hur omvärldsfrågor påverkar planeringen av verksamheten (06). 9

10 När det gäller åtaganden/mål (07) så instämmer alla svarande att de i huvudsak eller helt är införstådda med hur planeringsprocessen går till d v s, processen med att ta fram kortoch långsiktiga åtaganden/mål vilket är positivt. Kunskapen om budgetprocessen går att förbättra det är tre som instämmer helt att de har greppet om budgetprocessen (08). Iakttagelser och revisionell bedömning: Kunskap om vad ett uppdrag som nämndsledamot innebär ansvarsmässigt och praktiskt - är det tillfredställande att nämndens ledamöter är i huvudsak insatta eller bör alla vara helt insatta? Detta kan nämnden diskutera. Vår revisionella bedömning är att nämnden bör resonera om hur stort behovet är att ytterligare tydliggöra vilket ansvar man som ledamot har i nämnden och vilka krav man som ledamot kan ställa på förvaltningen. Vår revisionella bedömning är vidare att nämnden även behöver resonera om hur stort behovet är att ytterligare tydliggöra vilka styrinstrument som påverkar nämndens verksamhet och vilka regler och vilken lagstiftning som påverkar ledamöternas uppdrag i nämnden. Vi bedömer vidare att nämnden bör diskutera viktiga omvärldsfrågor i och med att ingen av ledamöterna svarar att de helt instämmer att de känner till hur omvärldsfrågor påverkar planeringen av verksamheten. Detta är än mer viktigt i och med det ekonomiska nuläget. I KUS-nämndens verksamhetsplan för 2008 finns nämndsspecifika in- och omvärldsfakta som ett bra underlag för fortsatta diskussioner. 10

11 5.2 Uppföljning och rapportering Kommentarer För nämndens ekonomi, (09), anser nio av ledamöterna att de är delvis/i huvudsak nöjda med rapportering om ekonomin. Fyra av tio ledamöter är delvis nöjda med hur nämnden följer upp ekonomin (10). Ledamöternas kunskap om hur uppföljningen sker av verksamheten (11) kan förbättras då det endast är två av de svarande som instämmer helt i påståendet. Hur nämnden arbetar med uppföljning av nämndens verksamheter är inte tillfredsställande (12) enligt enkätsvaren. Tre ledamöter anser att uppföljningen kan förbättras betydligt. Ett annat förbättringsområde enligt enkätsvaren är även utvärderingar av verksamheten (13). Sju ledamöter instämmer inte alls/delvis instämmer i att utvärderingar genomförs som en del i den politiska styrningen. 11

12 Forts. uppföljning och rapportering Fem ledamöter instämmer inte alls/delvis instämmer att uppföljningar analyseras och presenteras i nämnden (14). Analys och utvärdering i nämnden är ett viktigt område för att kunna leda och styra verksamhetens resurser på rätt sätt. Kunskapen om vad som avses med intern kontroll kan förbättras då endast två ledamöter svarar instämmer helt i att de vet vad intern kontroll är (15). Två ledamöter svarar också att de helt instämmer att nämnden bedriver ett tillfredsställande internt kontrollarbete (16). En annan viktig fråga för nämnden är att diskutera vad som menas med ett tillfredsställande kvalitetsarbete (17). Fem ledamöter instämmer delvis i att nämnden bedriver ett tillfredsställande kvalitetsarbete. (På fråga 16 är det en ledamot/fråga som svarat vet ej därför finns nio stycken svaranden på frågan.) 12

13 Iakttagelser och revisionell bedömning: Fr o m december 2008 har nämnden en ekonom som vikarierar på halvtid. I nuläget söker ekonomikontoret en ordinarie ekonom som ska arbeta med nämndens verksamhet. Att nämnden får tillfredställande information om ekonomin och att uppföljning av ekonomin sker på ett sådant sätt att alla ledamöter är nöjda är väsentligt. Detta är ett förbättringsområde. Viktigt är att nämndens ledamöter i tillräcklig stor utsträckning ställer tydliga krav på de ekonomiska underlagen för att ge trygghet kunskapsmässigt när nämnden ska fatta viktiga beslut. Vår revisionella bedömning är att nämnden behöver driva och prioritera att ekonomikontoret så fort som möjligt hittar en ordinarie ekonom. Väsentligt är att nämnden fortsättningsvis diskuterar och beslutar hur de ekonomiska underlagen som nämnden behöver ska presenteras. Och att detta tydligt framgår till förvaltningschef och ekonom. Vi bedömer vidare att nämnden behöver förbättra uppföljning och analys av verksamheten samt öka kunskapen om hur verksamheten följs upp och utvärderas. Som nämndsledamot är det viktigt att man är införstådd med vad intern kontroll innebär eftersom nämnden har ett ansvar att tillgodose att den interna kontrollen är tillräcklig i verksamheten. Nämnden har antagit en intern kontrollplan som uppdateras och revideras årligen. Den interna kontrollplanen är ett starkt ledningsverktyg för nämnden och ger möjligheter till en effektiv verksamhetsstyrning. Vi bedömer att nämnden bör diskutera nyttjandet av den interna kontrollplanen som ett ledningsverktyg och vilka kontroller som bör utföras utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv i och med att sju av nämndens elva ledamöter delvis eller i huvudsak instämmer i att nämnden har en tillfredsställande intern kontroll. Vi bedömer vidare att nämnden behöver diskutera kvalitetsarbetet vad är tillfredställande kvalitet? Hur ska kvaliteten mätas? 13

14 5.3 Arbetssätt och arbetsformer Kommentarer Det är positivt att sju ledamöter anser sig nöjda med kunskapen om vad uppdraget i nämnden kräver (18). Sju ledamöter anser också att de har kunskap om vilket ansvar det är att vara ledamot i nämnden (19). Ett område som man som ledamot har möjlighet att ställa krav inom är bl a de beslutsunderlag tjänstemännen lämnar till nämnden för att fatta bra beslut. Andra områden är rätten att väcka ärenden, verkställighet m m. Likväl som att man har kunskap om vilket ansvar man som ledamot har är kunskapen viktig om vilka krav man som ledamot kan ställa (20) tre ledamöter instämmer helt och tycker att kunskapen är tillfredsställande. Nämnden är medveten och informerad om hur ansvarsfördelningen är politiker - tjänstemän (21). Nämnden behöver fortsätta arbeta med att tydliggöra rollfördelningen politiker tjänstemän. 14

15 Iakttagelser och revisionell bedömning: Vi bedömer att det råder god stämning i nämnden och vi kan konstatera att nämnden i stort är nöjd med sitt arbetssätt och sina arbetsformer. Nämnden har genomfört två verksamhetsplaneringsdagar i januari 2009 för att diskutera nämndens verksamhet under året. Det är väsentligt att alla ledamöter har kunskap vad ansvaret som nämndsledamot innebär, exempelvis att arbeta målinriktat, att ha en tillräcklig styrning och kontroll, att ha en systematisk uppföljning och utvärdering och tillfredställande intern kontroll. Vår revisionella bedömning är att nämnden behöver resonera om hur stort behovet är att ytterligare tydiggöra vad ansvaret som nämndsledamot innebär. I vår granskning har framkommit att nämnden har ändrat sina arbetsformer/rutiner angående tjänstemännens delaktighet vid nämnden sammanträden. Tidigare har nämndens tjänstemän i stor utsträckning varit med på sammanträdena. I nuläget är vissa tjänstemän med under hela eller delar av sammanträdena. Förvaltningschef deltar alltid. Syftet med deltagandet är att tjänstemännen ska kunna lämna direkt information vid nämndsmötet vid olika ärenden. nämnden har ändrat rutinerna för hur mycket tjänstemännen ska delta vid nämndens sammanträden vilket är positivt. Vi bedömer dock att nämnden bör styra upp sitt nämndsarbete vad gäller tjänstemännens deltagande ytterligare genom att kalla avdelningschefer eller annan personal vid speciella tillfällen. Detta skulle enligt vår bedömning leda till ett effektivare nämndsarbete och utveckla ledamöternas styrning av verksamheten. Vår uppfattning är att nämnden bör kunna få tillräcklig information angående olika ärenden av förvaltningschef, ordförande eller vice ordförande i och med att dessa tillsammans med avdelningscheferna bereder nämndens ärenden vid en ordförandeträff innan nämnden sammanträder. Förvaltningen har även en ledningsgrupp som träffas regelbundet och där ärenden innan ordförandeträffen kan beredas. Nämnden har ansvar att arbeta med ett antal viktiga strategiska frågor. Vi bedömer att det är av stor vikt att nämnden i tillräcklig omfattning har tid att diskutera dessa ibland svåra frågor. Det är därför positivt att nämnden har beslutat om att ha några strategi-kus under året. 15

16 Bilaga 1. Ekonomisk översikt 2008 Program netto, mkr Budget Redovisning Avvikelse Redovisning KUS administration -6,1-5,4 0,7-5,5 Mark o utveckling -3,4-3,0 0,3-3,1 Särskilda servicefunktioner -11,0-11,1-0,1-1,9 Arbetsområden och lokaler -0,9-2,0-1,1-1,7 Hamnverksamhet -0,6-0,8-0,2-0,7 Konsumentvägledning -0,2-0,1 0,1-0,2 Näringslivsåtgärder -2,1-2,2-0,2-0,6 Fysisk planering och mark -4,4-4,0 0,4-5,2 Avyttringsfastigheter -0,3-1,2-0,9-0,2 Produktion av bostadsområden 1,3 1,2 0,0 1,5 Fastighetsunderhåll -10,1-10,6-0,5-9,8 Förvaltningsfastigheter 9,3 10,7 1,4 9,3 Tillhandahållande av bostäder -0,1-0,1 0,1-0,1 Bostadsanpassning -3,4-3,9-0,5-3,3 Gator o vägar -22,8-24,2-1,4-24,0 Parkering 0,0 0,0 0,0 0,0 Enskilda vägar -1,1-1,1 0,0-1,1 Övr gator (arb,flaggspel mm) -0,2-0,2 0,0-0,4 Kollektivtrafik 0,0 0,0 0,0 0,0 Övr.trafiksäkerhetsåtgärder -0,2-0,1 0,1-0,1 Kultur och fritidsverksamhet -3,3-2,9 0,4-5,1 Parkverksamhet -2,6-2,4 0,2-5,7 Aquarenan, Hällåsen -6,6-7,2-0,6-6,4 Fritidsverksamhet -11,6-12,5-0,9-11,2 Kulturverksamhet -3,5-4,7-1,2-4,1 Biblioteksverksamhet -10,9-11,3-0,4-10,8 Förenings-och org.bidrag -10,1-9,3 0,8-9,4 Färdtjänst -4,9-4,9-0,1-5,3 Miljöverksamhet 1,5 1,5 0,0 1,6 Byggverksamhet 0,3 0,6 0,3 0,4 Bygg o Miljö gem.adm -7,8-7,7 0,1-7,3 Räddningtjänsten -23,6-23,0 0,5-22,6 Summa nämnd exkl. proj o resenh -139,3-141,8-2,6-132,9 Kostenheten 0,0-0,6-0,6 0,7 Städenheten 0,0 0,4 0,4 0,0 Summa exkl resultatenheter -139,3-142,0-2,7-132,2 Rivning Faxeholmen -2,9-1,7 1,2-1,9 Rivning Plywodfabriken -2,9-2,5 0,4-0,1 Sanering Stugsund -2,1-1,3 0,9 0,0 Markaarb. Ljusnans mynning -0,9 0,0 0,9 0,0 Övriga proj -1,1 Summa nämnd -148,1-147,5 0,6-135,3 Andel av nettokostnad 12% 12% Nettokostnader per invånare 5 kr 5 kr 0 5 kr Nettoinvesteringar -127,0-76,8 50,

17 Bilaga 2. Måluppfyllelse Här följs nämndens aktiviteter utifrån inriktningsmålen upp samt nämndens egna mål, nuläge samt prognos ska värderas enligt nedan: Nämndens aktiviteter utifrån handlingsprogram Inriktningsmål: Senast 2011 ska minst 90 % av de som brukar barn-, äldre- och handikappomsorgen känna sig nöjda med den tjänst de får. Nämndens aktiviteter under 2008 Nuläge Prognos Åtgärd Analysera resultaten av mätningarna inom barnoch handikappomsorg från hösten 2007 och återkomma med ett uppdaterat handlingsprogram med åtgärder till KS senast 31 mars (Finns hos BUN, KUS, LA och ON. Arbetet samordnas i arbetsgruppen för handlingsprogrammet) Synliggöra mätresultaten från mätningarna inom barn- och handikappomsorg från hösten (Finns hos BUN, KUS, LA och ON. Arbetet samordnas i arbetsgruppen för handlingsprogrammet) Via ONs kostprojekt undersöka förutsättningarna för införande av flerrättssystem. (Finns hos ON och KUS, samarbete) Klart Klart Pågår Mätning utförd. Lokalerna verkar spela en mindre roll för nöjdheten enligt mätningarna. Ett högt snittbetyg på maten, som även den verkar spela en mindre roll för nöjdheten. Resultaten synliggjorda av BUN i press och webb Gemensamt studiebesök planeras Inriktningsmål: Senast 2011 ska kommunmedborgarnas nöjdhet med Söderhamn som plats att bo och leva på överträffa rikssnittet. Nämndens aktiviteter under 2008 Nuläge Prognos Åtgärd 17

18 Analysera resultatet av SCB:s medborgarenkät (Varje nämnd, och bolag ska analysera sina områden). Den kommunövergripande analysen görs av arbetsgruppen för nöjda medborgare som KUS leder). Arrangera benchmarking hos kommuner som kan tjäna som goda exempel i det fortsatta arbetet för nöjda medborgare. (Samordnas av arbetsgruppen för nöjda medborgare, som KUS leder, KS har budgeten) Presentera resultatet av SCB-enkäten angående bostadsfrågor till aktuella utvecklingsuppdrag. (ansvarig KUS) Formulera förslag till direktiv som ska ligga tillgrund för utarbetandet av ett handlingsprogram för att uppnå större trygghet i SCB:s medborgarenkät (arbetsgruppen för nöjda medborgare, ansvarig samordnare KUS) Utifrån direktivet ovan bilda en arbetsgrupp och utarbeta ett handlingsprogram för ökad trygghet (ansvarig välfärdsrådet)ks Presentera hur man arbetar för att uppnå medborgarnas nöjdhet vad gäller underhåll av gator och vägar samt snöröjning (ansvarig KUS) Övergripa nde klar KUS ej genomför d Pågår Klart Pågår Pågår Pågår Klart Arbetet sker under våren -09. Resa sker våren -09. Lyssna till de medborgare som hör av sig med åsikter. Följa beslutad underhållsplan för gator o vägar. Ev ändringar kan komma att ske i samband med effektiviseringsarbetet. Fråga de politiska partierna hur de arbetar för att närma sig medborgarna vad gäller påverkan och förtroende (arbetsgruppen nöjda medborgare ansvarig samordnare KUS) Ej genomför d Arbetet sker under våren -09. Inriktningsmål: Senast 2012 ska Söderhamn vara utsedd till Årets ungdomskommun. 18

19 Nämndens aktiviteter under 2008 Nuläge Prognos Åtgärd Till KS/KF inkomma med ett utvecklat beslutsunderlaget kring spontanidrottsanläggning, t ex lokalisering, utformning och innehåll (Finns hos KUS och KS, KS ansvarar) Förbättrade förbindelser; lämna förslag på Ungdomskort till KS/KF (Finns hos KUS och KS. KUS ansvarar för framtagandet) Pågår Klart Förstudie är påbörjad. Det nya subventionerade ungdomskortet som införs 1 sept 08 gäller för ungdomar i åldern år! Följa och utveckla planen för ungdomsbrandkår i Söderhamn (Gäller för , KUS ansvarar) Pågår Inriktningsmål: Senast 2011 ska nettoutsläppet av koldioxid ha minskat med 25 % jämfört med Nämndens aktiviteter under 2008 Nuläge Prognos Åtgärd Planera den tunga trafikens övergång till nya bränslen (KUS ansvarar, men samverkar med BUN, LA, SVRAB, SEAB och Faxeholmen) Utbilda den personal som dagligen kör i tjänsten i sparsam körning. (Finns hos alla förvaltningar och bolag, men samordnas av KUS som ska ge förslag på tillvägagångssätt) Pågår Pågår Nya alternativ letas, då det som var på gång inte fungerade tillfredställande. ON samordnar via bilpoolen utbildning pågår av hemtjänst med flera förvaltningar. 19

20 Planera och genomföra utfasning av fossila bränslen för uppvärmning i kommunägda byggnader. (Gäller , KUS ansvarar) Till KS/KF inkomma med ett utvecklat beslutsunderlag angående utbyggnad av vindkraft. (Gäller , KUS ansvarar) Arbeta enligt Energimyndighetens program för Uthållig kommun (KUS ansvarar) Pågår klart Pågår Marknadsföra inriktningsmålet (KUS ansvarar) Pågår Genomföra en intern kundundersökning till nämnder, bolagsstyrelser och kommunstyrelsen ang behovet av stöd i arbetet med koldioxidreduktion (KUS ansvarar) Ej påbörjad Alternativa bränslekällor söks för bl a Sandarne skola. Anläggningar med fossila bränslen i övrigt är: Stråtjära skola, Eklunda, Mo kyrkskola, Glamsta skola, Forsgården samt Östanbo skola som nu är tom. Åtgärdsförslag avvaktar BUNs lokalutredning. Organiserat projektet Södra Norrlands utvecklings-centrum för vindkrafts-support. Utarbetat en tematisk översiktsplan för vindkraft som är föremål för samråd. Avtal klart med energimyndigheten. Arbete pågår utifrån klimatstrategi och inriktningsmål för CO2 Handlingsprogram för uthållig kommun formuleras. Marknadsföring riktad mot regionala organisationer, riksdagsmän, energimyndigheten med flera genomförd. Undersöka hur resurserna kan omfördelas 20

21 Revidera åtgärdsprogram för CO2-mål Pågår Guldkorn: Vindkraftverk Pågår Arbete pågår Arbete pågår inom flera områden, se ovan Inriktningsmål: Senast 2011 ska det i Söderhamn nyskapas x antal moderna bostäder byggda i förnyelsebart material, som tillgodoser befolkningens och marknadens krav. Nämndens aktiviteter under 2008 Nuläge Prognos Skapa fler tomter i vattennära lägen. pågår Åtgärd Detaljplan för Sandviksudden ute på samråd. Flera objekt i idestadium men avvaktar nya strandskydds-regler. 21

22 22

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Handlingsprogram Minskad klimatpåverkan/ Minskade koldioxidutsläpp

Handlingsprogram Minskad klimatpåverkan/ Minskade koldioxidutsläpp Handlingsprogram Minskad klimatpåverkan/ Minskade koldioxidutsläpp Version: 2009-05-04 Inriktningsmål: Senast 2011 ska nettoutsläppen av koldioxid från kommunens egen verksamhet ha minskat med 25 % jämfört

Läs mer

Kultur och samhällsutvecklingsnämnd

Kultur och samhällsutvecklingsnämnd Kultur och samhällsutvecklingsnämnd Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Budget Budget 2006 2007* 2007 2009 2010 2011 Intäkter 204,0 203,8 220,4 128,2 129,6

Läs mer

Handlingsprogram Minskad klimatpåverkan Version: 2009-12-03

Handlingsprogram Minskad klimatpåverkan Version: 2009-12-03 56 Handlingsprogram Minskad klimatpåverkan Version: 2009-12-03 Inriktningsmål: Senast 2011 ska nettoutsläppen av koldioxid från kommunens egen verksamhet ha minskat med 25 % jämfört med 2007 Varför detta

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges ram (mkr)

Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges ram (mkr) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Budget Budget 2006 2007* 2007 2009 2010 2011 Intäkter 29,3 16,1 20,4 21,6 21,1 21,6 22,1 Kostnader -94,2-86,2-90,1-101,8-98,6-98,5-98,5

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå

Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå Revisionsrapport* Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå Söderhamns kommun Februari 2008 Hans-Lennart Stenqvist Louise Cedemar *connectedthinking (1) 1. Bakgrund och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av styrdokument.

Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Ragunda kommun 27 Juni 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning En av de viktigaste

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun

Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun Revisionsrapport* Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun Vänersborgs kommun November 2007 Lotta Wall *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2014 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer www.pwc.com/se Uppföljning av granskningar 2010 s revisorer Plats för ev. klientlogo eller bildtext Agenda 1. Mindre granskning/eu-projekt 2. Tillväxt- Och näringslivsutveckling 3. Investeringsprojekt

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Allmänt/inledning Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar i organisationen. From 2005-04-01 finns inga anställda i bolaget, dessa är överflyttade

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskning av Malmö stads kvalitetssystem Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskningens genomförande Enkät till samtliga förvaltningschefer Frågor inom fyra områden: 1. Demokratisk

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 25 2013-06-10 Miljö- och byggnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Mindre granskningar - förstudier

Mindre granskningar - förstudier Revisionsrapport* Mindre granskningar - förstudier Krokoms kommun 31 oktober 2007 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking 2007-10-31 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Söderhamns kommun. Granskning av. Processen för ekonomisk styrning inom. Barn- och Utbildningsnämnden. Januari 2004.

REVISIONSRAPPORT. Söderhamns kommun. Granskning av. Processen för ekonomisk styrning inom. Barn- och Utbildningsnämnden. Januari 2004. REVISIONSRAPPORT Söderhamns kommun Granskning av Processen för ekonomisk styrning inom Barn- och Utbildningsnämnden Januari 2004 Bengt Andersson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur.

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Processbeskrivning Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Kommunchef Nicklas Bremefors har fått i uppdrag av politiken att ge förslag på ny organisation

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Handlingsprogram för att bli

Handlingsprogram för att bli Handlingsprogram för att bli utsedd till Årets Ungdomskommun Version: 2009-02-17 förkortat febr 08 uppdat 090209 Handlingsprogram för att bli Årets ungdomskommun Inriktningsmål: Senast 2012 ska Söderhamn

Läs mer

Kompetensförsörjning och generationsskiften

Kompetensförsörjning och generationsskiften Revisionsrapport Kompetensförsörjning och generationsskiften Piteå kommun Datum Helena Lundberg, Certifierad kommunal revisor 2009-09-03 Helena Lundberg, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4

Läs mer

Välkommen till Kungsbacka

Välkommen till Kungsbacka Framgångsrikt kvalitetsarbete i offentlig verksamhet En långsiktig och gemensam satsning på förbättringsarbete inom Kungsbackas äldreomsorg Välkommen till Kungsbacka 1 Kungsbacka en del av Halland och

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Inkomna synpunkter 2012 efter nämnd

Inkomna synpunkter 2012 efter nämnd Sammanställning av till kommunen inkomna synpunkter 2012 Bakgrund Genom att tillvarata medborgarnas synpunkter kan verksamheterna i Flens kommun hålla god kvalitet och utvecklas i linje med invånarnas

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Revisorernas redogörelse 2007

Revisorernas redogörelse 2007 Till Kommunfullmäktige Revisorernas redogörelse 2007 För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012

Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012 Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012 Sammanträden Revisorerna har under året haft 10 sammanträden Utbildningar Under året har samtliga revisorer deltagit i den kommunalekonomiska mässan i Malmö.

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer