Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87."

Transkript

1 ÅRSMÖTE men även annan viktig information. Torsdagen den 16 mars. Tider se nedan. Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87. Kvällens ämne utöver årsmötet... Kan även jag elda med pellets? Learning & Teaching ger dig svaret! Att elda med pellets har blivit en ekonomisk och mycket lönsam affär. Vad krävs för att gå över till pelletseldning? Hur mycket kan jag tjäna på detta? Vad krävs för nyinvestering? Frågorna är många. Före årsmöte får du som är intresserad av detta möjligheten att lyssna till Learning & Teachings experter som reder ut begreppen och svarar på dina frågor om EKONOMI, ANVÄNDNING AV BRÄNNARE OCH PELLETS samt MILJÖ. Denna information pågår mellan klockan 18:00 18:30 Hur mycket gift finns kvar efter Gullviksfabriken? Hur påverkas våra områden av giftutsläppen från Johanneslust industritomt där Gullvik hade sin fabrik? Sedan många år tillbaka har den fabriksbyggnad som står kvar på Johanneslust industriområde, hörnet Johanneslustgatan / Genarpsgatan, läckt ut gifter och vållat ett problem för miljöförvaltningen som vill att huset rivs, men inte minst har detta skapat en oro bland de boende. Nu har förvaltningen krävt ett miljonvite, som innebär att man åläggs riva fastigheten på ett betryggande sätt. Detta har nu ägaren överklagat och ärendet kan ytterligare dra ut på tiden. - Vår fråga är, vad händer? Hur påverkar dessa gifter miljön i områdets närhet? - Vid de senaste mätningarna utvisades förhöjda värden, vad gör man åt detta? Miljöförvaltningen kommer och informerar samt svarar på frågor. Detta är ett viktigt möte för alla i området. Denna information äger rum mellan klockan 18:30 19:15 Årsmöte Härmed kallas alla medlemmar i Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening till årsmöte som börjar efter informationen ovan cirka klockan 19:15. Sida 1 av 20

2 Dagordning 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Fråga om mötets behöriga utlysning. 3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd. 4. Fastställande av dagordning. 5. Val av ordförande och övriga funktionärer för mötet. 6. Behandling av verksamhetsberättelse. 7. Behandling av revisionsberättelse. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning. 9. Fråga om ansvarsfrihet. 10. Beslut om arvoden. 11. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. 12. Val av ledamöter i styrelsen. 13. Val av trafik- miljökommitté. 14. Val av revisorer och revisorsuppleant. 15. Val av valberedning. 16. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 17. Övriga ärenden, som av styrelsens förelagts årsmötet. Bl.a. * Gullviksfabriken, hur går vi vidare? * Trafikmiljön, servicestation för Pågatågen blir den av?, * Aktiviteter under året samt grannsamverkan / larm. 18. Behandling av inkomna motioner. Inlämnade senast 30 dagar före mötet 19. Ärenden, som mötet med minst 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling. Sida 2 av 20

3 Från årsmöte 2005 Protokoll för årsmöte Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening den 17/ Mötet öppnas. Mötesordförande förklarar mötet öppnat. 2. Fråga om mötet är behörigt utlyst. Bifalles. 3. Upprättande av röstlängd. Röstlängd upprättades 4. Godkännande av dagordningen. Bifalles. 5. Val av ordförande för mötet. Ulf Lundius valdes till mötesordförande. 6. Val av sekreterare. Katarina Löfgren valdes till mötessekreterare. 7. Val av justerare tillika rösträknare. Till justerare och rösträknare valdes Maths Olsson och Arne Andersson. 8. Behandling av verksamhetsberättelse för år Verksamhetsberättelsen för år 2004 godkändes. 9. Fastställande av resultat och balansräkning. Resultat och balansräkning för år 2004 antogs. 10. Behandling av revisionsberättelse. Revisionsberättelsen antogs. 11. Ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 12. Information från styrelsen. Ordförande Tommy Starck informerade om följande. Trafik: Den kommitté som tillsattes vid förra årsmötet har utarbetat en handlingsplan för trafiken i områdena. Målet för kommittén är att följa och videreutveckla handlingsplanen för trafikmiljön inom Håkanstorp!Johanneslust. Handlingsplanens mål och förslag till åtgärder går att läsa i HJ-bladet som kom ut i mars. Sida 3 av 20

4 3G mast: I en kungörelse i dagspressen gällande en 3G mast på Genarpsgatan, hade fel adress smugit sig in i texten. Kontakt med kommunen togs. Den rätta adressen var Vattenverksvägen vid gamla brandstationen vid kvarteret Brandposten. Hemsidan: Hemsidan uppdateras så ofta som möjligt. Genom e-post kan också informationen komma snabbt ut till de boende. Om man vill går det bra att meddela den egna e-post adressen för snabbare information. HJ!bladet: HJ-bladet utkommer som vanligt 4gg/år i brevlådan och kan också läsas på hemsidan. Inbrott: Styrelsen har fått rapporter om en ökning av inbrott i området. Ökningen var speciellt frekvent under december och januari månad. Polis larmades för extra bevakning. Förrådet på Johanneslustområdet har också fått påhälsning av tjuvar. Låset har klipps upp, men ingenting blev stulet. Låset har bytts ut. Släp och ställning: Släpet är populärt och hyrs ut mycket. Släpet har dock inga vinterdäck. Ställningen som föreningen köpt in, kommer att finnas på transformatorstationen och går att hyra. Höstresa: I år blir det ingen sommarfest. Istället planeras en höstresa till Kivik eller Sofiero. Glöggvagnen: Glöggvagnen är mycket populär och kommer att fortsätta även kommande advent. 13. Trafikgruppens handlingsplan. Vice ordförande Lars Körner informerade. - Målet är att värna om en god trafikmiljö för alla boende och trafikanter i området. - Kirseberg är sedan några år tillbaka ett försöksområde för 30 km/h-zon. Det vill Håkanstorp och Johanneslust också bli. Trafikgruppen tänker inte ge sig på den punkten utan fortsätter att trycka på kommunen. - Trafikgruppen arbetar aktivt med att begränsa genomfartstrafiken för motorfordon på Danska vägen, Olof Hågensens allé, Veberödsgatan och Johanneslustgatan. - Trafikgruppen vill också begränsa parkeringsmöjligheten på dubbelsidiga gator som är sju meter breda eller mindre. Trafikgruppen menar att det räcker att det finns parkeringsmöjlighet på ena sidan. Det ska vara möjligt för utryckningsfordon att ta sig fram. Om detta finns i dag en dialog med politiker och tjänstemän. - Vid korsningen Sallerupsvägen!Johanneslustvägen ska aktiva varningsskyltar sättas upp för att säkra övergångsstället utmed Sallerupsvägen. - I den nya trafikgruppen ingår Lars Körner, Kristian Lewerth och Maths Olsson. Om man är intresserad att delta i trafikgruppen, går det bra att anmäla sig till Lars Körner. 14. Beslut om arvoden för a) Styrelse Beslut togs att styrelsen får ökat arvode från kronor till kronor. b) Revisor Sida 4 av 20

5 Beslut togs att revisorernas arvode ska vara 300 kronor. c) Valberedning Beslut togs att valberedningens arvode ska vara 300 kronor. 15. Inkomna motioner. Motion nr 1. Styrelsen föreslår att stadgarna ändras så att alla styrelseledamöter blir ordinarie. Diskussion fördes om en ledamot ska sitta i styrelsen med uppdragstid på ett eller två år. Förslag hördes om ett år. Argumentet var tveksamhet inför att anta ett styrelseuppdrag på grund av längden på två år. Beslut togs att en ledamot kan få välja ett år eller två år, för att få känna sig för. Årsmötet antog motionen enligt styrelsens förslag. Motion nr 2. Motion angående bättre miljö kring Bulltoftahangaren. Förslag till beslut: Att årsmötet uppdrar åt styrelsen att verka för att miljön kring hangaren håller samma standard som övrigt i Flygfältsparken. Årsmötet antog motionen enligt styrelsens förslag. 16. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. Inga förslag på ändring. 17. Val: a) Tommy Starck valdes till ordförande på två år. b) Åsa Hagring valdes till Ledamot på ett år, Maria Schölin på två år. c) Petra Offrell valdes till ledamot på ett år. d) Nikola Ratkov valdes till revisor på ett år. e) Majida Mujadzic valdes till revisorssuppleant på ett år. f) Maths Olsson valdes till valberedningen. Magnus Olofsson sitter kvar. 18. Medlemsavgifter till egnahemsföreningen för Inga förslag på ändringar. 19. Övriga ärenden. Hur många medlemmar finns det? Av den totala andelen hushåll i området som är 420 stycken, är i dag 246 medlemmar. Lars Körner informerade om att inkomna tips om nyinflyttade, belönas med en trisslott. 20. Årsmötet avslutas. Suppleant Emma Tidevik, som lämnar styrelsen och flyttar till Vellinge, avtackades med blommor och ett lycka till med det nya huset. Sida 5 av 20

6 Sekreterare Katarina Löfgren Justerare Maths Olsson / Arne Andersson Resultatrapport för perioden Resultaträkning Intäkter Balansräkning Tillgångar Medlemsavgifter 21370,00 Kassa 97,00 Sommarfest 3990,00 Bank 19719,69 Annonser 2100,00 S:a tillgångar Hyra släp 2770,00 S:a intäkter 30230,00 Utgifter Skulder Arvode-styrelse 6000,00 Eget kapital Arvode-valberedning 400,00 Årets resultat ,00 Arvode-revisor 400,00 S :a Skulder 19816,69 Arvode-redaktion 800,00 Telefonersättning 600,00 Mötesersättning 400,00 Arvode-materialförv 500,00 Bankgiroavgift 700,00 Årsmöte 1171,00 Sommarfest 7959,50 Glöggvagn 3263,00 Kontorsmaterial 2555,00 Inköp av; ställning, stege mm 14270,00 Service; tryck HJ-bald mm 5726,50 S:a utgifter 44745,00 Upprättad den 7 januari 2005 av Anita Bjerle-Frisk (kassör) Sida 6 av 20

7 ********************************************************************* Revisionsberättelse Undertecknad har tagit del av styrelseprotokoll och räkenskaper, vilka har varit förda i bästa ordning och överensstämmer med balansräkning. Då styrelsens åtgärder synes oss varit till föreningens bästa, tillstyrker vi att årsmötet fastställer balansräkningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Håkanstorp-Johanneslust den 9 februarii Eva Olander-Ivanovski Nikola Ratkov Trafikgruppens HANDLINGSPLAN FÖR TRAFIKMILJÖN INOM HÅKANSTORP-JOHANNESLUST Mål: Skapa en trafikmiljö som värnar om de oskyddade trafikanterna. Uppnå genomtänkta och säkra skolvägar inom stadsdelen. Begränsa genomfartstrafiken inom Håkanstorps & Johanneslusts villaområden. Aktion: Få till stånd ett möte med berörda politiker och tjänstemän Kontakta NTF för eventuell hjälp. Säkerställa att vår handlingsplan ligger i linje med Malmö stads trafikplan. Undersöka vilka åtgärder Egnahemsföreningen kan utföra. Ta fram, jämför med H/J och utvärdera villaområden/gator i Malmö där trafik- och fartbegränsade åtgärder införts som 30-zon, farthinder, förbjuden genomfart etc. Finns det fler villaområden/gator i Malmö med motsvarande genomfartstrafik som på H/J? Förslag på åtgärder: * Den viktigaste frågan ur trafiksäkerhetssynpunkt för Håkanstorp/Johanneslusts villaägarförening är att medverka till säkra övergångsställen utmed Sallerupsvägen. Detta görs främst med hjälp av ljusreglering vid något övergångsställe. * Föreningen bör aktivt arbeta för ett förbud eller en kraftig begränsning av genomfartstrafik vad gäller motorfordon på Danska vägen, Olof Hågensens allé, Veberödsgatan och Johanneslustgatan. Detta kan t.ex. uppnås med hjälp av farthinder som avsmalnande vägbana, gupp, blomlådor, skyltar etc. Även enkelriktade eller helt avstängda vägar kan vara möjliga lösningar. * Föreningen fortsätter verka för införande av 30-zon i hela villaområdet. * Ett färdigställande av cykelbana längs med Johanneslustgatan, Veberödsgatan och Sida 7 av 20

8 Mölledalsgatan måste krävas. * Inlämna förslag till Gatukontoret om att tillåta dubbelriktad cykeltrafik på Håkanstorpsvägen. ÅRSMÖTET 2004 Verksamhetsberättelsen finns under verksamhetsberättelse Nedan hitta du: Motionerna 1-3. Dagordning finns under medlemsblad MOTION 1 Håkanstorp Motion till årsmötet i Håkanstorp-Johanneslust Villaägareförening ang trafiksäkerheten för skolbarnen Bakgrund: Inför höstterminen 2003 lades Karlshögsskolans mellanstadium ner. Detta innebär att mellanstadiebarnen i Håkanstorp sedan dess inte har möjlighet att på ett trafiksäkert sätt ta sig till skolan eftersom stadsdelens övriga mellanstadieskolor samtliga ligger på andra sidan den hårt trafikerade Sallerupsvägen. Inför höstterminen 2003 erbjöds mellanstadiebarnen i Håkanstorp skolskjuts om de valde Kirsebergsskolan. Inför stundande hösttermin erbjuds barnen i stället plats på Bulltoftaskolan och de erbjuds inte skolskjuts. Enligt skollagen 4 kap. 7 ska hemkommunen se till att eleverna i grundskolan har tillgång till kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs. Skolskjuts beviljas med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Följande avstånd gäller för att få beviljat skolskjuts i Malmö kommun: Barn i förskoleklass och i skolår 1-3: 1,5 km Barn i skolår 4-6: 2 km Barn i skolår 7-9: 3,5 km Enligt Malmö stads anvisningar kan gula sidorna på internet användas för att mäta avståndet. Avståndet till Bulltoftaskolan mäts då via korsningen Sallerupsvägen/Danska vägen och uppgår till något mindre än 2,0 km eller exakt 2,0 km, beroende på vilken adress i Håkanstorp man mäter från. Därför hävdar skolledningen i stadsdelen att skolskjuts inte kan anordnas. Stadsdelen hävdar också att barnen kan använda tunneln under Sallerupsvägen. Detta är orealistiskt, jag ser dagligen skolbarn som med risk för liv och lem korsar Sallerupsvägen vid övergångsstället i höjd med Danska vägen. Skälen till att de väljer denna väg är:! det är betydligt närmare! tunneln är otäck att cykla genom med dålig sikt och höga farter! det är obehagligt att cykla längs Sallerupsvägen! övergångsstället ger ett skenbart tryggt intryck Sida 8 av 20

9 Sallerupsvägen är en av Malmös hårdast trafikerade genomfartsleder med över fordon per dygn och det finns inga vägkuddar eller trafikljus för gångtrafikanter. Håkanstorp hör till Kirsebergs stadsdel men barnen kan inte på ett trafiksäkert sätt ta sig till skolan fr o m skolår 4 eftersom Håkanstorp är avgränsat från Kirseberg av Sallerupsvägen. Yrkande: Att egnahemsföreningen återigen tar upp kravet gentemot gatukontoret på trafikljus vid övergångsstället över Sallerupsvägen i höjd med Danska vägen. Marie Karlsson Danska vägen 25 Motion 2. Malmö 24 februari Motion ang. handlingsplan för en bättre och säkrare trafikmiljö inom Håkanstorps- Johanneslust egnahemsförening. Bakgrund: Genomfartstrafiken inom egnahemsföreningen har under många år varit ett stort problem. Trafikintensiteten och hastigheten tenderar att öka, vilket inte är önskvärt framförallt för alla de barnfamiljer som på senare år har flyttat till området. Många av områdets barn måste korsa eller färdas längst med genomfartsvägarna för att komma till skolan. Områdes karaktär är också sådan att trafiksäkerheten är dålig med genomfartstrafik, skymda infarter och parkerade bilar samt smala trottoarer och brist på platser för lek- och bollaktiviteter. Detta kan sammanfattas med att vi har en undermålig trafikmiljö för ett bostadsområde. Malmö stad har i sin Trafikstrategi för Malmö satt upp mål för hur trafikens negativa effekter skall minimeras [Ref 1]. Det ligger i medlemmarnas intresse att egnahemsföreningen arbetar mot samma mål. Yrkande: Egnahemsföreningen skall upprätta en handlingsplan med syfte att minimera trafikens negativa effekter för att göra Johanneslust / Håkanstorp till ett tryggt område att bo på. Handlingsplanens mål skall vara en trafikmiljö som gynnar de oskyddade trafikanterna istället för bilismen som idag är den grupp som är mest gynnad i vår nuvarande trafikmiljö. Handlingsplanen skall innehålla delmål som fortlöpande redovisas i medlemsbladet och på hemsidan för medlemmarna. Lars Hansson Veberödsgatan Malmö Ola Neckling Johanneslustgatan 46 Sida 9 av 20

10 Malmö Referenser Ref 1: Motion nr 3. Till Styrelsen i Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening Förslag om dubbelriktning av Håkanstorpsvägen för cykeltrafik. Eftersom många cyklister använder Håkanstorpsvägen som en genomfartsled mellan Industrigatan och Sallerupsvägen vill jag föreslå att man mellan Industrigatan och Sallerupsvägen tillåter dubbelriktning av cykeltrafik. Detta kan enkelt göras genom att man i Håkanstorpsvägens nedre del målar en cykelbana i gatans södra sida, samt att man i den så kallade allén som går mellan Klubbegatan och Sallerupsvägen delar gångbanan med en cykelväg. Håkanstorp den 1 mars 2004 Diana Starck Håkanstorpsvägen 31 Förslag till beslut av årsmötet: Årsmötet uppdrar åt styrelsen att till Gatukontoret inlämna förslag om att tillåta cykeltrafik i båda riktningarna på Håkanstorpsvägen ÅRSMÖTET HÅKANSTORP-JOHANNESLUST EGNAHEMSFÖRENING Resultatrapport för perioden Resultaträkning Balansräkning Intäkter Tillgångar Medlemsavgifter 23085,00 Kassa 175,00 Medlemsavgifter kontant 1590,00 Bank 44614,33 Sida 10 av 20

11 Annonser 4238,00 S:a tillgångar 44789,33 Räntor 61,12 S:a intäkter 28974,62 Utgifter Skulder Medlemsavgift kontant 1590,00 Arvode-styrelse 5000,00 Eget kapital 34372,71 Arvode-valberedning 400,00 Årets resultat 10416,62 Arvode-revisor 400,00 S:a Skulder Arvode-redaktion 800,00 Telefonersättning 600,00 Mötesersättning 450,00 Postgiroavgift 535,00 Bankgiroavgift 298,00 Årsmöte 1483,00 Glöggvagn 1393,00 Kontorsmaterial 817,00 Avgift NTF 100,00 Anslagstavla, lås etc 159,00 Service 2943,00 S:a utgifter 18558,00 Upprättad den 6 januari 2003 av Anita Bjerle-Frisk (kassör) Revisionsberättelse Undertecknad har tagit del av styrelseprotokoll och räkenskaper, vilka har varit förda i bästa ordning och överensstämmer med balansräkning. Då styrelsens åtgärder synes oss varit till föreningens bästa, tillstyrker vi att årsmötet Sida 11 av 20

12 fastställer balansräkningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Håkanstorp-Johanneslust den 28 / Eva Olander-Ivanovski Nikola Ratkov Styrelsens förslag till nya stadgar. Motion nr 1 Stadgar för Håkanstorp Johanneslust egnahemsförening 1 Verksamhetsområde och ändamål 1. Föreningens verksamhetsområde är Håkanstorp och Johanneslust i Malmö 2. Föreningen är ansluten till Villaägarnas Riksförbund och är förbundets organ på lokal nivå. 3. Föreningen skall bevaka medlemmarnas intressen i enlighet med dessa stadgar samt de stadgar och riktlinjer, som gäller för Villaägarnas Riksförbund. 4. Föreningen skall särskilt genom medlemsvärvning verka för att öka antalet medlemmar 5. Föreningen är en självständig juridisk person. 2 Medlemskap 1. Till medlem kan antas boende i villa eller motsvarande inom verksamhetsområdet. 2. Förbundets enskilda medlemmar inom föreningens verksamhetsområde har rätt att vara medlemmar i föreningen under tiden riksförbundets medlemserbjudande gäller utan avgift till egnahemsföreningen. 3. Med medlem jämställs person, som varaktigt sammanbor med medlem. Rättigheter och skyldigheter vid val eller omröstning enligt dessa stadgar tillkommer dock i varje särskilt fall endast en av de sammanboende. 3 Sida 12 av 20

13 Medlemsavgifter 1. Medlemsavgiften utgörs dels av en avgift till föreningen, dels av en avgift till förbundet. 2. Medlemsavgiften uppbärs av förbundet. Avgift för ansluten förenings egen verksamhet skall enligt förbundets stadgar utbetalas till föreningen senast två månader efter det den kommit förbundskansliet tillhanda. 3. Medlemsavgiften till föreningen beslutas av årsmötet. 4 Föreningsmöte 1. Föreningsmöte kan antingen vara årsmöte eller extra föreningsmöte. Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Extra möte sammankallas av föreningsstyrelsen antingen på eget initiativ eller när det för att behandla viss angiven fråga påfordras av medlemmar, som tillsammans representerar minst 20 % av föreningens totala röstetal vid föreningsmöte. Extra föreningsmöte skall hållas inom två månader från det begäran inkommit till föreningsstyrelsen. I nämnda tidsperiod skall i förekommande fall inte inräknas månaderna juli och augusti. 2. Styrelsen kallar till föreningsmöte och bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse skall utgå minst 20 dagar före mötet. Förslag till dagordning jämte övriga erforderliga handlingar skall utsändas eller hållas tillgängliga hos styrelsen minst en vecka före mötet. 3. Medlemmar äger att till årsmöte inkomma med motioner, som skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet. 4. Styrelsen ska avge yttrande över de motioner som kommit in. Inkomna motioner och föreningsstyrelsens yttrande skall bifogas förslaget till dagordning. 5 Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Fråga om mötets behöriga utlysning. 3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd. 4. Fastställande av dagordning. 5. Val av ordförande och övriga funktionärer för mötet. 6. Behandling av verksamhetsberättelse. 7. Behandling av revisionsberättelse. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning. Sida 13 av 20

14 9. Fråga om ansvarsfrihet. 10. Beslut om arvoden. 11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen. 12. Val av ordförande i styrelsen. 13. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen. 14. Val av övriga funktionärer. 15. Val av revisorer och revisorsuppleant. 16. Utseende av valberedning. 17. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 18. Övriga ärenden, som av styrelsens förelagts årsmötet. 19. Behandling av inkomna motioner. 20. Ärenden, som mötet med minst 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling. Vid årsmöte får endast behandlas de frågor som är upptagna på dagordningen samt motioner eller ärenden enligt p 20. Vid extra föreningsmöte får förutom punkterna 1-5 ovan endast behandlas den eller de frågor, som föranlett att mötet sammankallats. Beslut vid föreningsmöte fattas genom öppen omröstning om mötet ej beslutar annorlunda för visst fall. Som mötets beslut gäller den mening som får högsta antal avgivna röster, om ej i dessa stadgar eller på annat sätt krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Varje hushåll äger en röst. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens egen förvaltning. 6 Styrelse 1. Styrelsen skall bestå av ordförande och högst ytterligare sex ledamöter jämte högst två suppleanter. Årsmötet fastställer antalet styrelse ledamöter och suppleanter. Ordföranden och ledamöterna utses för två år. Halva antalet utses dock första gången för ett år. Suppleanterna utses för ett år. Avgående ledamöter och suppleanter kan omväljas. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer. 2. Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar samt teckna dess firma och ge någon styrelsemedlem fullmakt att teckna föreningens firma. Styrelsen skall föra protokoll över sina sammanträden. 3. Styrelsen har att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut sammanställa dem i resultat- och balansräkning samt avge berättelse över föreningens verksamhet. Sammanställningen och berättelsen skall Sida 14 av 20

15 föreläggas årsmöte. 4. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal i omröstning gäller den mening som biträdes av ordföranden. Verksamhetsår är kalenderår. 7 Verksamhetsår och revision Styrelsens förvaltning granskas av 2 revisorer utsedda av årsmötet. Styrelsen har att senast den 15 februari ställa erforderliga handlingar till revisorernas förfogande för granskning. Revisionsberättelse skall avges till styrelsen senast den 1 mars och därefter föreläggas årsmötet. 8 Valberedning Valberedningen skall ge förslag till val av funktionärer samt tillställa styrelsen detta förslag senast fjorton dagar före det möte vid vilket val skall hållas. 9 Stadgeändring och upplösning 1. Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Sådant beslut är giltigt när det fattas med minst 3/4 av samtliga avgivna röster. Beslutet kan omedelbart justeras. (ändrad text 25/2) 2. Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av ordinarie årsmöte. Sådant beslut är giltigt när det fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutet skall biträdas av minst 3/4 av samtliga avgivna röster vid vardera mötet. 3. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till ungdomsverksamhet inom verksamhetsområdet. För att få tillgång till dessa skall ansökan inkomma. Beslut om tilldelning fattas på möte eller av den mötet utser vid upplösningen. Medel kan fördelas till flera sökande. Förslag till beslut: x Årsmötet beslutar att anta nya stadgar enligt ovan, samt ger styrelsen i uppdrag att sammankalla till nytt möte för slutgiltigt beslut enligt stadgar Sida 15 av 20

16 Verksamhetsberättelse För Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening verksamhetsåret 2002 Styrelsen vill härmed avge följande verksamhetsberättelse. Under verksamhetsåret 2002, från årsmötet i mars månad, har styrelsen bestått av Tommy Starck ordförande / HJ-bladet, Eva Larsson-Lindfors vice ordförande / trafikfrågor, Anita Bjerle-Frisk kassör / miljöfrågor, Åsa Hagring sekreterare, Lars Körner vice sekreterare / trafikfrågor samt Magnus Melin och Magnus Olofsson suppleanter. Revisorer Eva Olander-Ivanovski samt Maria Schölin. Revisorsuppleant Nikola Ratkov Valberedning Maths Olsson och Christina Leander. Efter årsmötet i mars har styrelsen haft fem protokollförda styrelsemöten. Medlemsantalet den 31 december var 343 hushåll, en ökning med 31 hushåll. Föreningen är ansluten till Villaägarnas riksförbund, samt medlem i NTF /Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande/. Styrelsen har under året arbetat för boendemiljön i områdena. Genom att bevaka trafiksituationen, grannsamverkan samt kommunala frågor, för att bara nämna något som berör våra områden, har egnahemsföreningen en viktig uppgift att fylla. En rad åtgärder som ett led i detta har genomförts och några är påbörjade. För att få den yngre generationen att känna sig mer delaktiga i vad som händer i våra områden har styrelsen påbörjat försök att bilda en juniorstyrelse. Arbetet för att få detta till stånd kommer att fortsätta under våren Under året har föreningens postgiro avvecklats och betalning via Internet har införts. Uppbörden av medlemsavgifter sker numera centralt via riksförbundet. Översyn av föreningens stadgar har påbörjats. Rapporter har vid flertalet tillfällen inkommit gällande inbrott i villor och bilar samt stölder från trädgårdar i områdena. Information om detta har vidarbefodrats till medlemmarna med uppmaning om försiktighet. Undersökning om möjligheten till gemensam renhållning av gångbanor har påbörjats. Egen utbyggd hemsida har upprättats. Förutom aktuell information, finns här även historik, köp och sälj samt HJ-hjälpen med mera. Hemsidan finns under Sida 16 av 20

17 Fyra HJ-blad har delats ut till medlemmarna, dessa finns numera även att läsa även på hemsidan. Under hösten har en inventering av våra förråd genomförts och viss nytt materiel kommer att anskaffas kommande år. Genomläsning av den undersökning som miljöförvaltningen låtit göra apropå miljöfarligt avfall från industrier inom Johanneslust har gjorts. Utredningen finns på hemsidan. Styrelsen har beslutat att överlämnat denna till en expert för utlåtande, svar får vi i början av år Under hösten gjordes en omfattande ombyggnad av korsningen Sallerupsvägen/Johanneslustgatan/Danska vägen. Styrelsen har tillskrivet ansvarig politiker, Polismyndigheten i Skåne samt Trafikplaneringen vid Malmö stad. I skrivelsen påtalar styrelsen de brister som uppstått i samband med ombyggnaden och föreslår omedelbara åtgärder. Skrivelsen finns i sin helhet på föreningens hemsida. Skrivelse har även sänts till kommunen gällande cykelbana på Johanneslustgatan. Styrelsen har besvarat ett antal skrivelser från medlemmar gällande trafik. Arbetsgrupp för att kartlägga trafiken på kontinentaljärnvägen har bildats i samråd med boendeföreningar längs järnvägen. Vår förenings representant är Eva Larsson- Lindfors. I samband med att kommunen, för att eliminera översvämningar i källare, vidtog vissa åtgärden runt Karlshögsskolan erbjöds de boende att mot ersättning koppla bort dagvattenanslutningar från kommunala nätet. Styrelsen menar då att dagvattenavgiften för dessa skall slopas, något som kommunen håller med om bara till viss del. Styrelsen ar tillskrivit Villaägarna region syd för att få dessa att påverka kommunen genom att hela dagvattenavgiften tas bort. Vid Villaägarnas regionstämma i Malmö, där föreningen var representerad, valdes från vår förening Lars Körner till ny ordförande samt Eva Larsson-Lindfors till ny ledamot i regionstyrelsen. Remisser från riksförbundet gällande ny regionindelning, miljöpolitiskt program samt ändring av stadgar har besvarats. Under hösten har en almanacka, med hjälp av sponsorer, tagits fram. Denna kommer att delas ut i början av jubileumsåret Årets glöggvagn rullade den 21 december och ett 50 talet medlemmar kom för att dricka glögg och eventuellt vinna en julkorv. Förslag till beslut: Styrelsen vill sammanfatta året som mycket positivt för våra områden och förslår årsmötet besluta att godkänna och därmed lägga årets verksamhetsberättelse till handlingarna Sida 17 av 20

18 Malmö den 31 december 2002 Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening Tommy Starck Åsa Hagring Eva Larsson-Lindfors Anita Bjerle-Frisk Lars Körner Magnus Melin Magnus Olofsson Valberedningen har nu slutfört sitt arbete och kommer att presentera följande kandidater vid årsmötet 20 mars. Ordförande:...Omval Tommy Starck Håkanstorpsvägen 31 Tel Ledamot... Omval Åsa Hagring Bältegatan 27 Tel Suppleant...Nyval Emma Tidevik Gärsnäsgatan 3 Tel Suppleant...Nyval Maria Schölin Fylkinggatan 61 Tel Revisor...Nyval Ann-Christin Jansson Smedstorpsgatan 14 Tel Revisorssuppleant..Omval Nikola Ratkov Johanneslsutgatan 33 Tel Förslag till att leda årsmötet: Mötesordförande Ola Neckling, Johanneslustgatan och mötessekreterare Staffan Waxegård, Bågegatan Malmö den 10 februari 2003 Med vänliga hälsningar Valberedningen Christina och Maths Sida 18 av 20

19 MOTION 2 Styrelsen Håkanstorp-Johanneslusts Egnahemsförening Motion angående genomfartstrafik på Veberödsgatan Bakgrund: Veberödsgatan är en gata som används för genomfartstrafik av bilister som vill spara ett par sekunder genom att undvika farthindren på Johanneslustgatan. Veberödsgatan är utformad med upphöjda in- och utfarter i båda ändar och ger därför intrycket av att vara en lugn gata i ett villaområde. Skenet bedrar, Veberödsgatan är ingen lugn gata, det kan säkert alla boende vid gatan intyga. Antalet barnfamiljer som bor vid Veberödsgatan har ökat betydligt de senaste åren och vi är mycket bekymrade för våra barns säkerhet. Gatan har dessutom mycket smala trottoarer så det finns i stort sett ingen plats för barnen att leka och cykla på. Då det är ett gammalt villaområde finns det inte heller någon bilfri miljö i närområdet där barnen kan leka. Veberödsgatan är också skolväg för flertalet barn i området. Detta innebär att många barn dagligen är i rörelse på och omkring Veberödsgatan. Sikten är också ofta skymd av parkerade bilar och anpassning av hastigheten till rådande omständigheter sker inte av den kategori förare som använder gatan som genväg. De fartdämpande in- och utfarterna räcker ej för att få en minskad hastighet på genomfartstrafiken. Eftersom Malmö stad har utrustat gatan med upphöjda in- och utfarter kan det ju inte vara deras ambition att gatan skall ha genomfartstrafik. Åtgärd: Jag kräver att föreningen aktivt medverkar för att Veberödsgatan stängs av för genomfartstrafik antingen genom fysiska hinder eller om det anses vara för dyrt, genom skyltning. Ett par skyltar kan väl ändå våra barns säkerhet vara värd i en närmiljö som till största delen enbart främjar trafiken. Lars Hansson Veberödsgatan Malmö Sida 19 av 20

20 7 MOTION 3 Styrelsen Håkanstorp-Johanneslusts Egnahemsförening Motion angående besöksparkering på Mölledalsgatan Bakgrund: Östra Sommarstaden disponerar en parkering med ca 30 platser på Mölledalsgatan. Dessa platser är enligt skyltningen förhyrda. Under de senaste somrarna har maximalt 5-6 platser varit utnyttjade, resten av parkeringen har varit tom. Samtidigt har Veberödsgatan och angränsande gator varit mer eller mindre igenkorkade av parkerade bilar som inte tillhör boende eller folk med anknytning till dessa gator. Åtgärd: Det kan inte vara Malmö stads intention att parkeringen ska vara outnyttjad och att det istället ska vara fullt av parkerade bilar på områdets gator Jag kräver att föreningen aktivt medverkar till att parkeringen utnyttjas till fullo. Jag föreslår därför att ett antal- eller alla platser görs om till avgiftsfri besöksparkering. Parkeringsplatsen bör också skyltas upp bättre så att folk kan hitta den. Lars Hansson Veberödsgatan Malmö Sida 20 av 20

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Bakgrund Den 27 mars 2010 förändrades Mathias Bissen Larssons liv på en sekund. Mathias hade haft ruggig huvudvärk i några dagar, och föll ihop hemma på hallgolvet

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer