Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87."

Transkript

1 ÅRSMÖTE men även annan viktig information. Torsdagen den 16 mars. Tider se nedan. Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87. Kvällens ämne utöver årsmötet... Kan även jag elda med pellets? Learning & Teaching ger dig svaret! Att elda med pellets har blivit en ekonomisk och mycket lönsam affär. Vad krävs för att gå över till pelletseldning? Hur mycket kan jag tjäna på detta? Vad krävs för nyinvestering? Frågorna är många. Före årsmöte får du som är intresserad av detta möjligheten att lyssna till Learning & Teachings experter som reder ut begreppen och svarar på dina frågor om EKONOMI, ANVÄNDNING AV BRÄNNARE OCH PELLETS samt MILJÖ. Denna information pågår mellan klockan 18:00 18:30 Hur mycket gift finns kvar efter Gullviksfabriken? Hur påverkas våra områden av giftutsläppen från Johanneslust industritomt där Gullvik hade sin fabrik? Sedan många år tillbaka har den fabriksbyggnad som står kvar på Johanneslust industriområde, hörnet Johanneslustgatan / Genarpsgatan, läckt ut gifter och vållat ett problem för miljöförvaltningen som vill att huset rivs, men inte minst har detta skapat en oro bland de boende. Nu har förvaltningen krävt ett miljonvite, som innebär att man åläggs riva fastigheten på ett betryggande sätt. Detta har nu ägaren överklagat och ärendet kan ytterligare dra ut på tiden. - Vår fråga är, vad händer? Hur påverkar dessa gifter miljön i områdets närhet? - Vid de senaste mätningarna utvisades förhöjda värden, vad gör man åt detta? Miljöförvaltningen kommer och informerar samt svarar på frågor. Detta är ett viktigt möte för alla i området. Denna information äger rum mellan klockan 18:30 19:15 Årsmöte Härmed kallas alla medlemmar i Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening till årsmöte som börjar efter informationen ovan cirka klockan 19:15. Sida 1 av 20

2 Dagordning 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Fråga om mötets behöriga utlysning. 3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd. 4. Fastställande av dagordning. 5. Val av ordförande och övriga funktionärer för mötet. 6. Behandling av verksamhetsberättelse. 7. Behandling av revisionsberättelse. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning. 9. Fråga om ansvarsfrihet. 10. Beslut om arvoden. 11. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. 12. Val av ledamöter i styrelsen. 13. Val av trafik- miljökommitté. 14. Val av revisorer och revisorsuppleant. 15. Val av valberedning. 16. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 17. Övriga ärenden, som av styrelsens förelagts årsmötet. Bl.a. * Gullviksfabriken, hur går vi vidare? * Trafikmiljön, servicestation för Pågatågen blir den av?, * Aktiviteter under året samt grannsamverkan / larm. 18. Behandling av inkomna motioner. Inlämnade senast 30 dagar före mötet 19. Ärenden, som mötet med minst 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling. Sida 2 av 20

3 Från årsmöte 2005 Protokoll för årsmöte Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening den 17/ Mötet öppnas. Mötesordförande förklarar mötet öppnat. 2. Fråga om mötet är behörigt utlyst. Bifalles. 3. Upprättande av röstlängd. Röstlängd upprättades 4. Godkännande av dagordningen. Bifalles. 5. Val av ordförande för mötet. Ulf Lundius valdes till mötesordförande. 6. Val av sekreterare. Katarina Löfgren valdes till mötessekreterare. 7. Val av justerare tillika rösträknare. Till justerare och rösträknare valdes Maths Olsson och Arne Andersson. 8. Behandling av verksamhetsberättelse för år Verksamhetsberättelsen för år 2004 godkändes. 9. Fastställande av resultat och balansräkning. Resultat och balansräkning för år 2004 antogs. 10. Behandling av revisionsberättelse. Revisionsberättelsen antogs. 11. Ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 12. Information från styrelsen. Ordförande Tommy Starck informerade om följande. Trafik: Den kommitté som tillsattes vid förra årsmötet har utarbetat en handlingsplan för trafiken i områdena. Målet för kommittén är att följa och videreutveckla handlingsplanen för trafikmiljön inom Håkanstorp!Johanneslust. Handlingsplanens mål och förslag till åtgärder går att läsa i HJ-bladet som kom ut i mars. Sida 3 av 20

4 3G mast: I en kungörelse i dagspressen gällande en 3G mast på Genarpsgatan, hade fel adress smugit sig in i texten. Kontakt med kommunen togs. Den rätta adressen var Vattenverksvägen vid gamla brandstationen vid kvarteret Brandposten. Hemsidan: Hemsidan uppdateras så ofta som möjligt. Genom e-post kan också informationen komma snabbt ut till de boende. Om man vill går det bra att meddela den egna e-post adressen för snabbare information. HJ!bladet: HJ-bladet utkommer som vanligt 4gg/år i brevlådan och kan också läsas på hemsidan. Inbrott: Styrelsen har fått rapporter om en ökning av inbrott i området. Ökningen var speciellt frekvent under december och januari månad. Polis larmades för extra bevakning. Förrådet på Johanneslustområdet har också fått påhälsning av tjuvar. Låset har klipps upp, men ingenting blev stulet. Låset har bytts ut. Släp och ställning: Släpet är populärt och hyrs ut mycket. Släpet har dock inga vinterdäck. Ställningen som föreningen köpt in, kommer att finnas på transformatorstationen och går att hyra. Höstresa: I år blir det ingen sommarfest. Istället planeras en höstresa till Kivik eller Sofiero. Glöggvagnen: Glöggvagnen är mycket populär och kommer att fortsätta även kommande advent. 13. Trafikgruppens handlingsplan. Vice ordförande Lars Körner informerade. - Målet är att värna om en god trafikmiljö för alla boende och trafikanter i området. - Kirseberg är sedan några år tillbaka ett försöksområde för 30 km/h-zon. Det vill Håkanstorp och Johanneslust också bli. Trafikgruppen tänker inte ge sig på den punkten utan fortsätter att trycka på kommunen. - Trafikgruppen arbetar aktivt med att begränsa genomfartstrafiken för motorfordon på Danska vägen, Olof Hågensens allé, Veberödsgatan och Johanneslustgatan. - Trafikgruppen vill också begränsa parkeringsmöjligheten på dubbelsidiga gator som är sju meter breda eller mindre. Trafikgruppen menar att det räcker att det finns parkeringsmöjlighet på ena sidan. Det ska vara möjligt för utryckningsfordon att ta sig fram. Om detta finns i dag en dialog med politiker och tjänstemän. - Vid korsningen Sallerupsvägen!Johanneslustvägen ska aktiva varningsskyltar sättas upp för att säkra övergångsstället utmed Sallerupsvägen. - I den nya trafikgruppen ingår Lars Körner, Kristian Lewerth och Maths Olsson. Om man är intresserad att delta i trafikgruppen, går det bra att anmäla sig till Lars Körner. 14. Beslut om arvoden för a) Styrelse Beslut togs att styrelsen får ökat arvode från kronor till kronor. b) Revisor Sida 4 av 20

5 Beslut togs att revisorernas arvode ska vara 300 kronor. c) Valberedning Beslut togs att valberedningens arvode ska vara 300 kronor. 15. Inkomna motioner. Motion nr 1. Styrelsen föreslår att stadgarna ändras så att alla styrelseledamöter blir ordinarie. Diskussion fördes om en ledamot ska sitta i styrelsen med uppdragstid på ett eller två år. Förslag hördes om ett år. Argumentet var tveksamhet inför att anta ett styrelseuppdrag på grund av längden på två år. Beslut togs att en ledamot kan få välja ett år eller två år, för att få känna sig för. Årsmötet antog motionen enligt styrelsens förslag. Motion nr 2. Motion angående bättre miljö kring Bulltoftahangaren. Förslag till beslut: Att årsmötet uppdrar åt styrelsen att verka för att miljön kring hangaren håller samma standard som övrigt i Flygfältsparken. Årsmötet antog motionen enligt styrelsens förslag. 16. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. Inga förslag på ändring. 17. Val: a) Tommy Starck valdes till ordförande på två år. b) Åsa Hagring valdes till Ledamot på ett år, Maria Schölin på två år. c) Petra Offrell valdes till ledamot på ett år. d) Nikola Ratkov valdes till revisor på ett år. e) Majida Mujadzic valdes till revisorssuppleant på ett år. f) Maths Olsson valdes till valberedningen. Magnus Olofsson sitter kvar. 18. Medlemsavgifter till egnahemsföreningen för Inga förslag på ändringar. 19. Övriga ärenden. Hur många medlemmar finns det? Av den totala andelen hushåll i området som är 420 stycken, är i dag 246 medlemmar. Lars Körner informerade om att inkomna tips om nyinflyttade, belönas med en trisslott. 20. Årsmötet avslutas. Suppleant Emma Tidevik, som lämnar styrelsen och flyttar till Vellinge, avtackades med blommor och ett lycka till med det nya huset. Sida 5 av 20

6 Sekreterare Katarina Löfgren Justerare Maths Olsson / Arne Andersson Resultatrapport för perioden Resultaträkning Intäkter Balansräkning Tillgångar Medlemsavgifter 21370,00 Kassa 97,00 Sommarfest 3990,00 Bank 19719,69 Annonser 2100,00 S:a tillgångar Hyra släp 2770,00 S:a intäkter 30230,00 Utgifter Skulder Arvode-styrelse 6000,00 Eget kapital Arvode-valberedning 400,00 Årets resultat ,00 Arvode-revisor 400,00 S :a Skulder 19816,69 Arvode-redaktion 800,00 Telefonersättning 600,00 Mötesersättning 400,00 Arvode-materialförv 500,00 Bankgiroavgift 700,00 Årsmöte 1171,00 Sommarfest 7959,50 Glöggvagn 3263,00 Kontorsmaterial 2555,00 Inköp av; ställning, stege mm 14270,00 Service; tryck HJ-bald mm 5726,50 S:a utgifter 44745,00 Upprättad den 7 januari 2005 av Anita Bjerle-Frisk (kassör) Sida 6 av 20

7 ********************************************************************* Revisionsberättelse Undertecknad har tagit del av styrelseprotokoll och räkenskaper, vilka har varit förda i bästa ordning och överensstämmer med balansräkning. Då styrelsens åtgärder synes oss varit till föreningens bästa, tillstyrker vi att årsmötet fastställer balansräkningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Håkanstorp-Johanneslust den 9 februarii Eva Olander-Ivanovski Nikola Ratkov Trafikgruppens HANDLINGSPLAN FÖR TRAFIKMILJÖN INOM HÅKANSTORP-JOHANNESLUST Mål: Skapa en trafikmiljö som värnar om de oskyddade trafikanterna. Uppnå genomtänkta och säkra skolvägar inom stadsdelen. Begränsa genomfartstrafiken inom Håkanstorps & Johanneslusts villaområden. Aktion: Få till stånd ett möte med berörda politiker och tjänstemän Kontakta NTF för eventuell hjälp. Säkerställa att vår handlingsplan ligger i linje med Malmö stads trafikplan. Undersöka vilka åtgärder Egnahemsföreningen kan utföra. Ta fram, jämför med H/J och utvärdera villaområden/gator i Malmö där trafik- och fartbegränsade åtgärder införts som 30-zon, farthinder, förbjuden genomfart etc. Finns det fler villaområden/gator i Malmö med motsvarande genomfartstrafik som på H/J? Förslag på åtgärder: * Den viktigaste frågan ur trafiksäkerhetssynpunkt för Håkanstorp/Johanneslusts villaägarförening är att medverka till säkra övergångsställen utmed Sallerupsvägen. Detta görs främst med hjälp av ljusreglering vid något övergångsställe. * Föreningen bör aktivt arbeta för ett förbud eller en kraftig begränsning av genomfartstrafik vad gäller motorfordon på Danska vägen, Olof Hågensens allé, Veberödsgatan och Johanneslustgatan. Detta kan t.ex. uppnås med hjälp av farthinder som avsmalnande vägbana, gupp, blomlådor, skyltar etc. Även enkelriktade eller helt avstängda vägar kan vara möjliga lösningar. * Föreningen fortsätter verka för införande av 30-zon i hela villaområdet. * Ett färdigställande av cykelbana längs med Johanneslustgatan, Veberödsgatan och Sida 7 av 20

8 Mölledalsgatan måste krävas. * Inlämna förslag till Gatukontoret om att tillåta dubbelriktad cykeltrafik på Håkanstorpsvägen. ÅRSMÖTET 2004 Verksamhetsberättelsen finns under verksamhetsberättelse Nedan hitta du: Motionerna 1-3. Dagordning finns under medlemsblad MOTION 1 Håkanstorp Motion till årsmötet i Håkanstorp-Johanneslust Villaägareförening ang trafiksäkerheten för skolbarnen Bakgrund: Inför höstterminen 2003 lades Karlshögsskolans mellanstadium ner. Detta innebär att mellanstadiebarnen i Håkanstorp sedan dess inte har möjlighet att på ett trafiksäkert sätt ta sig till skolan eftersom stadsdelens övriga mellanstadieskolor samtliga ligger på andra sidan den hårt trafikerade Sallerupsvägen. Inför höstterminen 2003 erbjöds mellanstadiebarnen i Håkanstorp skolskjuts om de valde Kirsebergsskolan. Inför stundande hösttermin erbjuds barnen i stället plats på Bulltoftaskolan och de erbjuds inte skolskjuts. Enligt skollagen 4 kap. 7 ska hemkommunen se till att eleverna i grundskolan har tillgång till kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs. Skolskjuts beviljas med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Följande avstånd gäller för att få beviljat skolskjuts i Malmö kommun: Barn i förskoleklass och i skolår 1-3: 1,5 km Barn i skolår 4-6: 2 km Barn i skolår 7-9: 3,5 km Enligt Malmö stads anvisningar kan gula sidorna på internet användas för att mäta avståndet. Avståndet till Bulltoftaskolan mäts då via korsningen Sallerupsvägen/Danska vägen och uppgår till något mindre än 2,0 km eller exakt 2,0 km, beroende på vilken adress i Håkanstorp man mäter från. Därför hävdar skolledningen i stadsdelen att skolskjuts inte kan anordnas. Stadsdelen hävdar också att barnen kan använda tunneln under Sallerupsvägen. Detta är orealistiskt, jag ser dagligen skolbarn som med risk för liv och lem korsar Sallerupsvägen vid övergångsstället i höjd med Danska vägen. Skälen till att de väljer denna väg är:! det är betydligt närmare! tunneln är otäck att cykla genom med dålig sikt och höga farter! det är obehagligt att cykla längs Sallerupsvägen! övergångsstället ger ett skenbart tryggt intryck Sida 8 av 20

9 Sallerupsvägen är en av Malmös hårdast trafikerade genomfartsleder med över fordon per dygn och det finns inga vägkuddar eller trafikljus för gångtrafikanter. Håkanstorp hör till Kirsebergs stadsdel men barnen kan inte på ett trafiksäkert sätt ta sig till skolan fr o m skolår 4 eftersom Håkanstorp är avgränsat från Kirseberg av Sallerupsvägen. Yrkande: Att egnahemsföreningen återigen tar upp kravet gentemot gatukontoret på trafikljus vid övergångsstället över Sallerupsvägen i höjd med Danska vägen. Marie Karlsson Danska vägen 25 Motion 2. Malmö 24 februari Motion ang. handlingsplan för en bättre och säkrare trafikmiljö inom Håkanstorps- Johanneslust egnahemsförening. Bakgrund: Genomfartstrafiken inom egnahemsföreningen har under många år varit ett stort problem. Trafikintensiteten och hastigheten tenderar att öka, vilket inte är önskvärt framförallt för alla de barnfamiljer som på senare år har flyttat till området. Många av områdets barn måste korsa eller färdas längst med genomfartsvägarna för att komma till skolan. Områdes karaktär är också sådan att trafiksäkerheten är dålig med genomfartstrafik, skymda infarter och parkerade bilar samt smala trottoarer och brist på platser för lek- och bollaktiviteter. Detta kan sammanfattas med att vi har en undermålig trafikmiljö för ett bostadsområde. Malmö stad har i sin Trafikstrategi för Malmö satt upp mål för hur trafikens negativa effekter skall minimeras [Ref 1]. Det ligger i medlemmarnas intresse att egnahemsföreningen arbetar mot samma mål. Yrkande: Egnahemsföreningen skall upprätta en handlingsplan med syfte att minimera trafikens negativa effekter för att göra Johanneslust / Håkanstorp till ett tryggt område att bo på. Handlingsplanens mål skall vara en trafikmiljö som gynnar de oskyddade trafikanterna istället för bilismen som idag är den grupp som är mest gynnad i vår nuvarande trafikmiljö. Handlingsplanen skall innehålla delmål som fortlöpande redovisas i medlemsbladet och på hemsidan för medlemmarna. Lars Hansson Veberödsgatan Malmö Ola Neckling Johanneslustgatan 46 Sida 9 av 20

10 Malmö Referenser Ref 1: Motion nr 3. Till Styrelsen i Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening Förslag om dubbelriktning av Håkanstorpsvägen för cykeltrafik. Eftersom många cyklister använder Håkanstorpsvägen som en genomfartsled mellan Industrigatan och Sallerupsvägen vill jag föreslå att man mellan Industrigatan och Sallerupsvägen tillåter dubbelriktning av cykeltrafik. Detta kan enkelt göras genom att man i Håkanstorpsvägens nedre del målar en cykelbana i gatans södra sida, samt att man i den så kallade allén som går mellan Klubbegatan och Sallerupsvägen delar gångbanan med en cykelväg. Håkanstorp den 1 mars 2004 Diana Starck Håkanstorpsvägen 31 Förslag till beslut av årsmötet: Årsmötet uppdrar åt styrelsen att till Gatukontoret inlämna förslag om att tillåta cykeltrafik i båda riktningarna på Håkanstorpsvägen ÅRSMÖTET HÅKANSTORP-JOHANNESLUST EGNAHEMSFÖRENING Resultatrapport för perioden Resultaträkning Balansräkning Intäkter Tillgångar Medlemsavgifter 23085,00 Kassa 175,00 Medlemsavgifter kontant 1590,00 Bank 44614,33 Sida 10 av 20

11 Annonser 4238,00 S:a tillgångar 44789,33 Räntor 61,12 S:a intäkter 28974,62 Utgifter Skulder Medlemsavgift kontant 1590,00 Arvode-styrelse 5000,00 Eget kapital 34372,71 Arvode-valberedning 400,00 Årets resultat 10416,62 Arvode-revisor 400,00 S:a Skulder Arvode-redaktion 800,00 Telefonersättning 600,00 Mötesersättning 450,00 Postgiroavgift 535,00 Bankgiroavgift 298,00 Årsmöte 1483,00 Glöggvagn 1393,00 Kontorsmaterial 817,00 Avgift NTF 100,00 Anslagstavla, lås etc 159,00 Service 2943,00 S:a utgifter 18558,00 Upprättad den 6 januari 2003 av Anita Bjerle-Frisk (kassör) Revisionsberättelse Undertecknad har tagit del av styrelseprotokoll och räkenskaper, vilka har varit förda i bästa ordning och överensstämmer med balansräkning. Då styrelsens åtgärder synes oss varit till föreningens bästa, tillstyrker vi att årsmötet Sida 11 av 20

12 fastställer balansräkningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Håkanstorp-Johanneslust den 28 / Eva Olander-Ivanovski Nikola Ratkov Styrelsens förslag till nya stadgar. Motion nr 1 Stadgar för Håkanstorp Johanneslust egnahemsförening 1 Verksamhetsområde och ändamål 1. Föreningens verksamhetsområde är Håkanstorp och Johanneslust i Malmö 2. Föreningen är ansluten till Villaägarnas Riksförbund och är förbundets organ på lokal nivå. 3. Föreningen skall bevaka medlemmarnas intressen i enlighet med dessa stadgar samt de stadgar och riktlinjer, som gäller för Villaägarnas Riksförbund. 4. Föreningen skall särskilt genom medlemsvärvning verka för att öka antalet medlemmar 5. Föreningen är en självständig juridisk person. 2 Medlemskap 1. Till medlem kan antas boende i villa eller motsvarande inom verksamhetsområdet. 2. Förbundets enskilda medlemmar inom föreningens verksamhetsområde har rätt att vara medlemmar i föreningen under tiden riksförbundets medlemserbjudande gäller utan avgift till egnahemsföreningen. 3. Med medlem jämställs person, som varaktigt sammanbor med medlem. Rättigheter och skyldigheter vid val eller omröstning enligt dessa stadgar tillkommer dock i varje särskilt fall endast en av de sammanboende. 3 Sida 12 av 20

13 Medlemsavgifter 1. Medlemsavgiften utgörs dels av en avgift till föreningen, dels av en avgift till förbundet. 2. Medlemsavgiften uppbärs av förbundet. Avgift för ansluten förenings egen verksamhet skall enligt förbundets stadgar utbetalas till föreningen senast två månader efter det den kommit förbundskansliet tillhanda. 3. Medlemsavgiften till föreningen beslutas av årsmötet. 4 Föreningsmöte 1. Föreningsmöte kan antingen vara årsmöte eller extra föreningsmöte. Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Extra möte sammankallas av föreningsstyrelsen antingen på eget initiativ eller när det för att behandla viss angiven fråga påfordras av medlemmar, som tillsammans representerar minst 20 % av föreningens totala röstetal vid föreningsmöte. Extra föreningsmöte skall hållas inom två månader från det begäran inkommit till föreningsstyrelsen. I nämnda tidsperiod skall i förekommande fall inte inräknas månaderna juli och augusti. 2. Styrelsen kallar till föreningsmöte och bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse skall utgå minst 20 dagar före mötet. Förslag till dagordning jämte övriga erforderliga handlingar skall utsändas eller hållas tillgängliga hos styrelsen minst en vecka före mötet. 3. Medlemmar äger att till årsmöte inkomma med motioner, som skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet. 4. Styrelsen ska avge yttrande över de motioner som kommit in. Inkomna motioner och föreningsstyrelsens yttrande skall bifogas förslaget till dagordning. 5 Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Fråga om mötets behöriga utlysning. 3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd. 4. Fastställande av dagordning. 5. Val av ordförande och övriga funktionärer för mötet. 6. Behandling av verksamhetsberättelse. 7. Behandling av revisionsberättelse. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning. Sida 13 av 20

14 9. Fråga om ansvarsfrihet. 10. Beslut om arvoden. 11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen. 12. Val av ordförande i styrelsen. 13. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen. 14. Val av övriga funktionärer. 15. Val av revisorer och revisorsuppleant. 16. Utseende av valberedning. 17. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 18. Övriga ärenden, som av styrelsens förelagts årsmötet. 19. Behandling av inkomna motioner. 20. Ärenden, som mötet med minst 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling. Vid årsmöte får endast behandlas de frågor som är upptagna på dagordningen samt motioner eller ärenden enligt p 20. Vid extra föreningsmöte får förutom punkterna 1-5 ovan endast behandlas den eller de frågor, som föranlett att mötet sammankallats. Beslut vid föreningsmöte fattas genom öppen omröstning om mötet ej beslutar annorlunda för visst fall. Som mötets beslut gäller den mening som får högsta antal avgivna röster, om ej i dessa stadgar eller på annat sätt krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Varje hushåll äger en röst. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens egen förvaltning. 6 Styrelse 1. Styrelsen skall bestå av ordförande och högst ytterligare sex ledamöter jämte högst två suppleanter. Årsmötet fastställer antalet styrelse ledamöter och suppleanter. Ordföranden och ledamöterna utses för två år. Halva antalet utses dock första gången för ett år. Suppleanterna utses för ett år. Avgående ledamöter och suppleanter kan omväljas. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer. 2. Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar samt teckna dess firma och ge någon styrelsemedlem fullmakt att teckna föreningens firma. Styrelsen skall föra protokoll över sina sammanträden. 3. Styrelsen har att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut sammanställa dem i resultat- och balansräkning samt avge berättelse över föreningens verksamhet. Sammanställningen och berättelsen skall Sida 14 av 20

15 föreläggas årsmöte. 4. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal i omröstning gäller den mening som biträdes av ordföranden. Verksamhetsår är kalenderår. 7 Verksamhetsår och revision Styrelsens förvaltning granskas av 2 revisorer utsedda av årsmötet. Styrelsen har att senast den 15 februari ställa erforderliga handlingar till revisorernas förfogande för granskning. Revisionsberättelse skall avges till styrelsen senast den 1 mars och därefter föreläggas årsmötet. 8 Valberedning Valberedningen skall ge förslag till val av funktionärer samt tillställa styrelsen detta förslag senast fjorton dagar före det möte vid vilket val skall hållas. 9 Stadgeändring och upplösning 1. Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Sådant beslut är giltigt när det fattas med minst 3/4 av samtliga avgivna röster. Beslutet kan omedelbart justeras. (ändrad text 25/2) 2. Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av ordinarie årsmöte. Sådant beslut är giltigt när det fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutet skall biträdas av minst 3/4 av samtliga avgivna röster vid vardera mötet. 3. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till ungdomsverksamhet inom verksamhetsområdet. För att få tillgång till dessa skall ansökan inkomma. Beslut om tilldelning fattas på möte eller av den mötet utser vid upplösningen. Medel kan fördelas till flera sökande. Förslag till beslut: x Årsmötet beslutar att anta nya stadgar enligt ovan, samt ger styrelsen i uppdrag att sammankalla till nytt möte för slutgiltigt beslut enligt stadgar Sida 15 av 20

16 Verksamhetsberättelse För Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening verksamhetsåret 2002 Styrelsen vill härmed avge följande verksamhetsberättelse. Under verksamhetsåret 2002, från årsmötet i mars månad, har styrelsen bestått av Tommy Starck ordförande / HJ-bladet, Eva Larsson-Lindfors vice ordförande / trafikfrågor, Anita Bjerle-Frisk kassör / miljöfrågor, Åsa Hagring sekreterare, Lars Körner vice sekreterare / trafikfrågor samt Magnus Melin och Magnus Olofsson suppleanter. Revisorer Eva Olander-Ivanovski samt Maria Schölin. Revisorsuppleant Nikola Ratkov Valberedning Maths Olsson och Christina Leander. Efter årsmötet i mars har styrelsen haft fem protokollförda styrelsemöten. Medlemsantalet den 31 december var 343 hushåll, en ökning med 31 hushåll. Föreningen är ansluten till Villaägarnas riksförbund, samt medlem i NTF /Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande/. Styrelsen har under året arbetat för boendemiljön i områdena. Genom att bevaka trafiksituationen, grannsamverkan samt kommunala frågor, för att bara nämna något som berör våra områden, har egnahemsföreningen en viktig uppgift att fylla. En rad åtgärder som ett led i detta har genomförts och några är påbörjade. För att få den yngre generationen att känna sig mer delaktiga i vad som händer i våra områden har styrelsen påbörjat försök att bilda en juniorstyrelse. Arbetet för att få detta till stånd kommer att fortsätta under våren Under året har föreningens postgiro avvecklats och betalning via Internet har införts. Uppbörden av medlemsavgifter sker numera centralt via riksförbundet. Översyn av föreningens stadgar har påbörjats. Rapporter har vid flertalet tillfällen inkommit gällande inbrott i villor och bilar samt stölder från trädgårdar i områdena. Information om detta har vidarbefodrats till medlemmarna med uppmaning om försiktighet. Undersökning om möjligheten till gemensam renhållning av gångbanor har påbörjats. Egen utbyggd hemsida har upprättats. Förutom aktuell information, finns här även historik, köp och sälj samt HJ-hjälpen med mera. Hemsidan finns under Sida 16 av 20

17 Fyra HJ-blad har delats ut till medlemmarna, dessa finns numera även att läsa även på hemsidan. Under hösten har en inventering av våra förråd genomförts och viss nytt materiel kommer att anskaffas kommande år. Genomläsning av den undersökning som miljöförvaltningen låtit göra apropå miljöfarligt avfall från industrier inom Johanneslust har gjorts. Utredningen finns på hemsidan. Styrelsen har beslutat att överlämnat denna till en expert för utlåtande, svar får vi i början av år Under hösten gjordes en omfattande ombyggnad av korsningen Sallerupsvägen/Johanneslustgatan/Danska vägen. Styrelsen har tillskrivet ansvarig politiker, Polismyndigheten i Skåne samt Trafikplaneringen vid Malmö stad. I skrivelsen påtalar styrelsen de brister som uppstått i samband med ombyggnaden och föreslår omedelbara åtgärder. Skrivelsen finns i sin helhet på föreningens hemsida. Skrivelse har även sänts till kommunen gällande cykelbana på Johanneslustgatan. Styrelsen har besvarat ett antal skrivelser från medlemmar gällande trafik. Arbetsgrupp för att kartlägga trafiken på kontinentaljärnvägen har bildats i samråd med boendeföreningar längs järnvägen. Vår förenings representant är Eva Larsson- Lindfors. I samband med att kommunen, för att eliminera översvämningar i källare, vidtog vissa åtgärden runt Karlshögsskolan erbjöds de boende att mot ersättning koppla bort dagvattenanslutningar från kommunala nätet. Styrelsen menar då att dagvattenavgiften för dessa skall slopas, något som kommunen håller med om bara till viss del. Styrelsen ar tillskrivit Villaägarna region syd för att få dessa att påverka kommunen genom att hela dagvattenavgiften tas bort. Vid Villaägarnas regionstämma i Malmö, där föreningen var representerad, valdes från vår förening Lars Körner till ny ordförande samt Eva Larsson-Lindfors till ny ledamot i regionstyrelsen. Remisser från riksförbundet gällande ny regionindelning, miljöpolitiskt program samt ändring av stadgar har besvarats. Under hösten har en almanacka, med hjälp av sponsorer, tagits fram. Denna kommer att delas ut i början av jubileumsåret Årets glöggvagn rullade den 21 december och ett 50 talet medlemmar kom för att dricka glögg och eventuellt vinna en julkorv. Förslag till beslut: Styrelsen vill sammanfatta året som mycket positivt för våra områden och förslår årsmötet besluta att godkänna och därmed lägga årets verksamhetsberättelse till handlingarna Sida 17 av 20

18 Malmö den 31 december 2002 Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening Tommy Starck Åsa Hagring Eva Larsson-Lindfors Anita Bjerle-Frisk Lars Körner Magnus Melin Magnus Olofsson Valberedningen har nu slutfört sitt arbete och kommer att presentera följande kandidater vid årsmötet 20 mars. Ordförande:...Omval Tommy Starck Håkanstorpsvägen 31 Tel Ledamot... Omval Åsa Hagring Bältegatan 27 Tel Suppleant...Nyval Emma Tidevik Gärsnäsgatan 3 Tel Suppleant...Nyval Maria Schölin Fylkinggatan 61 Tel Revisor...Nyval Ann-Christin Jansson Smedstorpsgatan 14 Tel Revisorssuppleant..Omval Nikola Ratkov Johanneslsutgatan 33 Tel Förslag till att leda årsmötet: Mötesordförande Ola Neckling, Johanneslustgatan och mötessekreterare Staffan Waxegård, Bågegatan Malmö den 10 februari 2003 Med vänliga hälsningar Valberedningen Christina och Maths Sida 18 av 20

19 MOTION 2 Styrelsen Håkanstorp-Johanneslusts Egnahemsförening Motion angående genomfartstrafik på Veberödsgatan Bakgrund: Veberödsgatan är en gata som används för genomfartstrafik av bilister som vill spara ett par sekunder genom att undvika farthindren på Johanneslustgatan. Veberödsgatan är utformad med upphöjda in- och utfarter i båda ändar och ger därför intrycket av att vara en lugn gata i ett villaområde. Skenet bedrar, Veberödsgatan är ingen lugn gata, det kan säkert alla boende vid gatan intyga. Antalet barnfamiljer som bor vid Veberödsgatan har ökat betydligt de senaste åren och vi är mycket bekymrade för våra barns säkerhet. Gatan har dessutom mycket smala trottoarer så det finns i stort sett ingen plats för barnen att leka och cykla på. Då det är ett gammalt villaområde finns det inte heller någon bilfri miljö i närområdet där barnen kan leka. Veberödsgatan är också skolväg för flertalet barn i området. Detta innebär att många barn dagligen är i rörelse på och omkring Veberödsgatan. Sikten är också ofta skymd av parkerade bilar och anpassning av hastigheten till rådande omständigheter sker inte av den kategori förare som använder gatan som genväg. De fartdämpande in- och utfarterna räcker ej för att få en minskad hastighet på genomfartstrafiken. Eftersom Malmö stad har utrustat gatan med upphöjda in- och utfarter kan det ju inte vara deras ambition att gatan skall ha genomfartstrafik. Åtgärd: Jag kräver att föreningen aktivt medverkar för att Veberödsgatan stängs av för genomfartstrafik antingen genom fysiska hinder eller om det anses vara för dyrt, genom skyltning. Ett par skyltar kan väl ändå våra barns säkerhet vara värd i en närmiljö som till största delen enbart främjar trafiken. Lars Hansson Veberödsgatan Malmö Sida 19 av 20

20 7 MOTION 3 Styrelsen Håkanstorp-Johanneslusts Egnahemsförening Motion angående besöksparkering på Mölledalsgatan Bakgrund: Östra Sommarstaden disponerar en parkering med ca 30 platser på Mölledalsgatan. Dessa platser är enligt skyltningen förhyrda. Under de senaste somrarna har maximalt 5-6 platser varit utnyttjade, resten av parkeringen har varit tom. Samtidigt har Veberödsgatan och angränsande gator varit mer eller mindre igenkorkade av parkerade bilar som inte tillhör boende eller folk med anknytning till dessa gator. Åtgärd: Det kan inte vara Malmö stads intention att parkeringen ska vara outnyttjad och att det istället ska vara fullt av parkerade bilar på områdets gator Jag kräver att föreningen aktivt medverkar till att parkeringen utnyttjas till fullo. Jag föreslår därför att ett antal- eller alla platser görs om till avgiftsfri besöksparkering. Parkeringsplatsen bör också skyltas upp bättre så att folk kan hitta den. Lars Hansson Veberödsgatan Malmö Sida 20 av 20

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF)

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 STADGAR för Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 Föreningen Myråsskolans Föräldraförening, förkortat MF, är en sammanslutning av föräldrar/vårdnadshavare till elever på Myråsskolan i Brämhult, Borås

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för föreningen. 1 Föreningens namn, samt bildandedatum

Stadgar för föreningen. 1 Föreningens namn, samt bildandedatum Stadgar för föreningen 1 Föreningens namn, samt bildandedatum Föreningens namn är CARE (Changing Aspirations into Realities by Education). Föreningens bildandedatum är 2008-06-27. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014 och ordinarie årsmöte den 24 april 2015. Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan

Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan Antagna vid Hembygds- och Studieföreningen Facklans bildande. Ändrade vid årsmöte den 9 mars 2014. 1. Namn och verksamhetsområde Hembygdsföreningen Facklan, nedan

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer