Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87."

Transkript

1 ÅRSMÖTE men även annan viktig information. Torsdagen den 16 mars. Tider se nedan. Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87. Kvällens ämne utöver årsmötet... Kan även jag elda med pellets? Learning & Teaching ger dig svaret! Att elda med pellets har blivit en ekonomisk och mycket lönsam affär. Vad krävs för att gå över till pelletseldning? Hur mycket kan jag tjäna på detta? Vad krävs för nyinvestering? Frågorna är många. Före årsmöte får du som är intresserad av detta möjligheten att lyssna till Learning & Teachings experter som reder ut begreppen och svarar på dina frågor om EKONOMI, ANVÄNDNING AV BRÄNNARE OCH PELLETS samt MILJÖ. Denna information pågår mellan klockan 18:00 18:30 Hur mycket gift finns kvar efter Gullviksfabriken? Hur påverkas våra områden av giftutsläppen från Johanneslust industritomt där Gullvik hade sin fabrik? Sedan många år tillbaka har den fabriksbyggnad som står kvar på Johanneslust industriområde, hörnet Johanneslustgatan / Genarpsgatan, läckt ut gifter och vållat ett problem för miljöförvaltningen som vill att huset rivs, men inte minst har detta skapat en oro bland de boende. Nu har förvaltningen krävt ett miljonvite, som innebär att man åläggs riva fastigheten på ett betryggande sätt. Detta har nu ägaren överklagat och ärendet kan ytterligare dra ut på tiden. - Vår fråga är, vad händer? Hur påverkar dessa gifter miljön i områdets närhet? - Vid de senaste mätningarna utvisades förhöjda värden, vad gör man åt detta? Miljöförvaltningen kommer och informerar samt svarar på frågor. Detta är ett viktigt möte för alla i området. Denna information äger rum mellan klockan 18:30 19:15 Årsmöte Härmed kallas alla medlemmar i Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening till årsmöte som börjar efter informationen ovan cirka klockan 19:15. Sida 1 av 20

2 Dagordning 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Fråga om mötets behöriga utlysning. 3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd. 4. Fastställande av dagordning. 5. Val av ordförande och övriga funktionärer för mötet. 6. Behandling av verksamhetsberättelse. 7. Behandling av revisionsberättelse. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning. 9. Fråga om ansvarsfrihet. 10. Beslut om arvoden. 11. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. 12. Val av ledamöter i styrelsen. 13. Val av trafik- miljökommitté. 14. Val av revisorer och revisorsuppleant. 15. Val av valberedning. 16. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 17. Övriga ärenden, som av styrelsens förelagts årsmötet. Bl.a. * Gullviksfabriken, hur går vi vidare? * Trafikmiljön, servicestation för Pågatågen blir den av?, * Aktiviteter under året samt grannsamverkan / larm. 18. Behandling av inkomna motioner. Inlämnade senast 30 dagar före mötet 19. Ärenden, som mötet med minst 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling. Sida 2 av 20

3 Från årsmöte 2005 Protokoll för årsmöte Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening den 17/ Mötet öppnas. Mötesordförande förklarar mötet öppnat. 2. Fråga om mötet är behörigt utlyst. Bifalles. 3. Upprättande av röstlängd. Röstlängd upprättades 4. Godkännande av dagordningen. Bifalles. 5. Val av ordförande för mötet. Ulf Lundius valdes till mötesordförande. 6. Val av sekreterare. Katarina Löfgren valdes till mötessekreterare. 7. Val av justerare tillika rösträknare. Till justerare och rösträknare valdes Maths Olsson och Arne Andersson. 8. Behandling av verksamhetsberättelse för år Verksamhetsberättelsen för år 2004 godkändes. 9. Fastställande av resultat och balansräkning. Resultat och balansräkning för år 2004 antogs. 10. Behandling av revisionsberättelse. Revisionsberättelsen antogs. 11. Ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 12. Information från styrelsen. Ordförande Tommy Starck informerade om följande. Trafik: Den kommitté som tillsattes vid förra årsmötet har utarbetat en handlingsplan för trafiken i områdena. Målet för kommittén är att följa och videreutveckla handlingsplanen för trafikmiljön inom Håkanstorp!Johanneslust. Handlingsplanens mål och förslag till åtgärder går att läsa i HJ-bladet som kom ut i mars. Sida 3 av 20

4 3G mast: I en kungörelse i dagspressen gällande en 3G mast på Genarpsgatan, hade fel adress smugit sig in i texten. Kontakt med kommunen togs. Den rätta adressen var Vattenverksvägen vid gamla brandstationen vid kvarteret Brandposten. Hemsidan: Hemsidan uppdateras så ofta som möjligt. Genom e-post kan också informationen komma snabbt ut till de boende. Om man vill går det bra att meddela den egna e-post adressen för snabbare information. HJ!bladet: HJ-bladet utkommer som vanligt 4gg/år i brevlådan och kan också läsas på hemsidan. Inbrott: Styrelsen har fått rapporter om en ökning av inbrott i området. Ökningen var speciellt frekvent under december och januari månad. Polis larmades för extra bevakning. Förrådet på Johanneslustområdet har också fått påhälsning av tjuvar. Låset har klipps upp, men ingenting blev stulet. Låset har bytts ut. Släp och ställning: Släpet är populärt och hyrs ut mycket. Släpet har dock inga vinterdäck. Ställningen som föreningen köpt in, kommer att finnas på transformatorstationen och går att hyra. Höstresa: I år blir det ingen sommarfest. Istället planeras en höstresa till Kivik eller Sofiero. Glöggvagnen: Glöggvagnen är mycket populär och kommer att fortsätta även kommande advent. 13. Trafikgruppens handlingsplan. Vice ordförande Lars Körner informerade. - Målet är att värna om en god trafikmiljö för alla boende och trafikanter i området. - Kirseberg är sedan några år tillbaka ett försöksområde för 30 km/h-zon. Det vill Håkanstorp och Johanneslust också bli. Trafikgruppen tänker inte ge sig på den punkten utan fortsätter att trycka på kommunen. - Trafikgruppen arbetar aktivt med att begränsa genomfartstrafiken för motorfordon på Danska vägen, Olof Hågensens allé, Veberödsgatan och Johanneslustgatan. - Trafikgruppen vill också begränsa parkeringsmöjligheten på dubbelsidiga gator som är sju meter breda eller mindre. Trafikgruppen menar att det räcker att det finns parkeringsmöjlighet på ena sidan. Det ska vara möjligt för utryckningsfordon att ta sig fram. Om detta finns i dag en dialog med politiker och tjänstemän. - Vid korsningen Sallerupsvägen!Johanneslustvägen ska aktiva varningsskyltar sättas upp för att säkra övergångsstället utmed Sallerupsvägen. - I den nya trafikgruppen ingår Lars Körner, Kristian Lewerth och Maths Olsson. Om man är intresserad att delta i trafikgruppen, går det bra att anmäla sig till Lars Körner. 14. Beslut om arvoden för a) Styrelse Beslut togs att styrelsen får ökat arvode från kronor till kronor. b) Revisor Sida 4 av 20

5 Beslut togs att revisorernas arvode ska vara 300 kronor. c) Valberedning Beslut togs att valberedningens arvode ska vara 300 kronor. 15. Inkomna motioner. Motion nr 1. Styrelsen föreslår att stadgarna ändras så att alla styrelseledamöter blir ordinarie. Diskussion fördes om en ledamot ska sitta i styrelsen med uppdragstid på ett eller två år. Förslag hördes om ett år. Argumentet var tveksamhet inför att anta ett styrelseuppdrag på grund av längden på två år. Beslut togs att en ledamot kan få välja ett år eller två år, för att få känna sig för. Årsmötet antog motionen enligt styrelsens förslag. Motion nr 2. Motion angående bättre miljö kring Bulltoftahangaren. Förslag till beslut: Att årsmötet uppdrar åt styrelsen att verka för att miljön kring hangaren håller samma standard som övrigt i Flygfältsparken. Årsmötet antog motionen enligt styrelsens förslag. 16. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. Inga förslag på ändring. 17. Val: a) Tommy Starck valdes till ordförande på två år. b) Åsa Hagring valdes till Ledamot på ett år, Maria Schölin på två år. c) Petra Offrell valdes till ledamot på ett år. d) Nikola Ratkov valdes till revisor på ett år. e) Majida Mujadzic valdes till revisorssuppleant på ett år. f) Maths Olsson valdes till valberedningen. Magnus Olofsson sitter kvar. 18. Medlemsavgifter till egnahemsföreningen för Inga förslag på ändringar. 19. Övriga ärenden. Hur många medlemmar finns det? Av den totala andelen hushåll i området som är 420 stycken, är i dag 246 medlemmar. Lars Körner informerade om att inkomna tips om nyinflyttade, belönas med en trisslott. 20. Årsmötet avslutas. Suppleant Emma Tidevik, som lämnar styrelsen och flyttar till Vellinge, avtackades med blommor och ett lycka till med det nya huset. Sida 5 av 20

6 Sekreterare Katarina Löfgren Justerare Maths Olsson / Arne Andersson Resultatrapport för perioden Resultaträkning Intäkter Balansräkning Tillgångar Medlemsavgifter 21370,00 Kassa 97,00 Sommarfest 3990,00 Bank 19719,69 Annonser 2100,00 S:a tillgångar Hyra släp 2770,00 S:a intäkter 30230,00 Utgifter Skulder Arvode-styrelse 6000,00 Eget kapital Arvode-valberedning 400,00 Årets resultat ,00 Arvode-revisor 400,00 S :a Skulder 19816,69 Arvode-redaktion 800,00 Telefonersättning 600,00 Mötesersättning 400,00 Arvode-materialförv 500,00 Bankgiroavgift 700,00 Årsmöte 1171,00 Sommarfest 7959,50 Glöggvagn 3263,00 Kontorsmaterial 2555,00 Inköp av; ställning, stege mm 14270,00 Service; tryck HJ-bald mm 5726,50 S:a utgifter 44745,00 Upprättad den 7 januari 2005 av Anita Bjerle-Frisk (kassör) Sida 6 av 20

7 ********************************************************************* Revisionsberättelse Undertecknad har tagit del av styrelseprotokoll och räkenskaper, vilka har varit förda i bästa ordning och överensstämmer med balansräkning. Då styrelsens åtgärder synes oss varit till föreningens bästa, tillstyrker vi att årsmötet fastställer balansräkningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Håkanstorp-Johanneslust den 9 februarii Eva Olander-Ivanovski Nikola Ratkov Trafikgruppens HANDLINGSPLAN FÖR TRAFIKMILJÖN INOM HÅKANSTORP-JOHANNESLUST Mål: Skapa en trafikmiljö som värnar om de oskyddade trafikanterna. Uppnå genomtänkta och säkra skolvägar inom stadsdelen. Begränsa genomfartstrafiken inom Håkanstorps & Johanneslusts villaområden. Aktion: Få till stånd ett möte med berörda politiker och tjänstemän Kontakta NTF för eventuell hjälp. Säkerställa att vår handlingsplan ligger i linje med Malmö stads trafikplan. Undersöka vilka åtgärder Egnahemsföreningen kan utföra. Ta fram, jämför med H/J och utvärdera villaområden/gator i Malmö där trafik- och fartbegränsade åtgärder införts som 30-zon, farthinder, förbjuden genomfart etc. Finns det fler villaområden/gator i Malmö med motsvarande genomfartstrafik som på H/J? Förslag på åtgärder: * Den viktigaste frågan ur trafiksäkerhetssynpunkt för Håkanstorp/Johanneslusts villaägarförening är att medverka till säkra övergångsställen utmed Sallerupsvägen. Detta görs främst med hjälp av ljusreglering vid något övergångsställe. * Föreningen bör aktivt arbeta för ett förbud eller en kraftig begränsning av genomfartstrafik vad gäller motorfordon på Danska vägen, Olof Hågensens allé, Veberödsgatan och Johanneslustgatan. Detta kan t.ex. uppnås med hjälp av farthinder som avsmalnande vägbana, gupp, blomlådor, skyltar etc. Även enkelriktade eller helt avstängda vägar kan vara möjliga lösningar. * Föreningen fortsätter verka för införande av 30-zon i hela villaområdet. * Ett färdigställande av cykelbana längs med Johanneslustgatan, Veberödsgatan och Sida 7 av 20

8 Mölledalsgatan måste krävas. * Inlämna förslag till Gatukontoret om att tillåta dubbelriktad cykeltrafik på Håkanstorpsvägen. ÅRSMÖTET 2004 Verksamhetsberättelsen finns under verksamhetsberättelse Nedan hitta du: Motionerna 1-3. Dagordning finns under medlemsblad MOTION 1 Håkanstorp Motion till årsmötet i Håkanstorp-Johanneslust Villaägareförening ang trafiksäkerheten för skolbarnen Bakgrund: Inför höstterminen 2003 lades Karlshögsskolans mellanstadium ner. Detta innebär att mellanstadiebarnen i Håkanstorp sedan dess inte har möjlighet att på ett trafiksäkert sätt ta sig till skolan eftersom stadsdelens övriga mellanstadieskolor samtliga ligger på andra sidan den hårt trafikerade Sallerupsvägen. Inför höstterminen 2003 erbjöds mellanstadiebarnen i Håkanstorp skolskjuts om de valde Kirsebergsskolan. Inför stundande hösttermin erbjuds barnen i stället plats på Bulltoftaskolan och de erbjuds inte skolskjuts. Enligt skollagen 4 kap. 7 ska hemkommunen se till att eleverna i grundskolan har tillgång till kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs. Skolskjuts beviljas med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Följande avstånd gäller för att få beviljat skolskjuts i Malmö kommun: Barn i förskoleklass och i skolår 1-3: 1,5 km Barn i skolår 4-6: 2 km Barn i skolår 7-9: 3,5 km Enligt Malmö stads anvisningar kan gula sidorna på internet användas för att mäta avståndet. Avståndet till Bulltoftaskolan mäts då via korsningen Sallerupsvägen/Danska vägen och uppgår till något mindre än 2,0 km eller exakt 2,0 km, beroende på vilken adress i Håkanstorp man mäter från. Därför hävdar skolledningen i stadsdelen att skolskjuts inte kan anordnas. Stadsdelen hävdar också att barnen kan använda tunneln under Sallerupsvägen. Detta är orealistiskt, jag ser dagligen skolbarn som med risk för liv och lem korsar Sallerupsvägen vid övergångsstället i höjd med Danska vägen. Skälen till att de väljer denna väg är:! det är betydligt närmare! tunneln är otäck att cykla genom med dålig sikt och höga farter! det är obehagligt att cykla längs Sallerupsvägen! övergångsstället ger ett skenbart tryggt intryck Sida 8 av 20

9 Sallerupsvägen är en av Malmös hårdast trafikerade genomfartsleder med över fordon per dygn och det finns inga vägkuddar eller trafikljus för gångtrafikanter. Håkanstorp hör till Kirsebergs stadsdel men barnen kan inte på ett trafiksäkert sätt ta sig till skolan fr o m skolår 4 eftersom Håkanstorp är avgränsat från Kirseberg av Sallerupsvägen. Yrkande: Att egnahemsföreningen återigen tar upp kravet gentemot gatukontoret på trafikljus vid övergångsstället över Sallerupsvägen i höjd med Danska vägen. Marie Karlsson Danska vägen 25 Motion 2. Malmö 24 februari Motion ang. handlingsplan för en bättre och säkrare trafikmiljö inom Håkanstorps- Johanneslust egnahemsförening. Bakgrund: Genomfartstrafiken inom egnahemsföreningen har under många år varit ett stort problem. Trafikintensiteten och hastigheten tenderar att öka, vilket inte är önskvärt framförallt för alla de barnfamiljer som på senare år har flyttat till området. Många av områdets barn måste korsa eller färdas längst med genomfartsvägarna för att komma till skolan. Områdes karaktär är också sådan att trafiksäkerheten är dålig med genomfartstrafik, skymda infarter och parkerade bilar samt smala trottoarer och brist på platser för lek- och bollaktiviteter. Detta kan sammanfattas med att vi har en undermålig trafikmiljö för ett bostadsområde. Malmö stad har i sin Trafikstrategi för Malmö satt upp mål för hur trafikens negativa effekter skall minimeras [Ref 1]. Det ligger i medlemmarnas intresse att egnahemsföreningen arbetar mot samma mål. Yrkande: Egnahemsföreningen skall upprätta en handlingsplan med syfte att minimera trafikens negativa effekter för att göra Johanneslust / Håkanstorp till ett tryggt område att bo på. Handlingsplanens mål skall vara en trafikmiljö som gynnar de oskyddade trafikanterna istället för bilismen som idag är den grupp som är mest gynnad i vår nuvarande trafikmiljö. Handlingsplanen skall innehålla delmål som fortlöpande redovisas i medlemsbladet och på hemsidan för medlemmarna. Lars Hansson Veberödsgatan Malmö Ola Neckling Johanneslustgatan 46 Sida 9 av 20

10 Malmö Referenser Ref 1: Motion nr 3. Till Styrelsen i Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening Förslag om dubbelriktning av Håkanstorpsvägen för cykeltrafik. Eftersom många cyklister använder Håkanstorpsvägen som en genomfartsled mellan Industrigatan och Sallerupsvägen vill jag föreslå att man mellan Industrigatan och Sallerupsvägen tillåter dubbelriktning av cykeltrafik. Detta kan enkelt göras genom att man i Håkanstorpsvägens nedre del målar en cykelbana i gatans södra sida, samt att man i den så kallade allén som går mellan Klubbegatan och Sallerupsvägen delar gångbanan med en cykelväg. Håkanstorp den 1 mars 2004 Diana Starck Håkanstorpsvägen 31 Förslag till beslut av årsmötet: Årsmötet uppdrar åt styrelsen att till Gatukontoret inlämna förslag om att tillåta cykeltrafik i båda riktningarna på Håkanstorpsvägen ÅRSMÖTET HÅKANSTORP-JOHANNESLUST EGNAHEMSFÖRENING Resultatrapport för perioden Resultaträkning Balansräkning Intäkter Tillgångar Medlemsavgifter 23085,00 Kassa 175,00 Medlemsavgifter kontant 1590,00 Bank 44614,33 Sida 10 av 20

11 Annonser 4238,00 S:a tillgångar 44789,33 Räntor 61,12 S:a intäkter 28974,62 Utgifter Skulder Medlemsavgift kontant 1590,00 Arvode-styrelse 5000,00 Eget kapital 34372,71 Arvode-valberedning 400,00 Årets resultat 10416,62 Arvode-revisor 400,00 S:a Skulder Arvode-redaktion 800,00 Telefonersättning 600,00 Mötesersättning 450,00 Postgiroavgift 535,00 Bankgiroavgift 298,00 Årsmöte 1483,00 Glöggvagn 1393,00 Kontorsmaterial 817,00 Avgift NTF 100,00 Anslagstavla, lås etc 159,00 Service 2943,00 S:a utgifter 18558,00 Upprättad den 6 januari 2003 av Anita Bjerle-Frisk (kassör) Revisionsberättelse Undertecknad har tagit del av styrelseprotokoll och räkenskaper, vilka har varit förda i bästa ordning och överensstämmer med balansräkning. Då styrelsens åtgärder synes oss varit till föreningens bästa, tillstyrker vi att årsmötet Sida 11 av 20

12 fastställer balansräkningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Håkanstorp-Johanneslust den 28 / Eva Olander-Ivanovski Nikola Ratkov Styrelsens förslag till nya stadgar. Motion nr 1 Stadgar för Håkanstorp Johanneslust egnahemsförening 1 Verksamhetsområde och ändamål 1. Föreningens verksamhetsområde är Håkanstorp och Johanneslust i Malmö 2. Föreningen är ansluten till Villaägarnas Riksförbund och är förbundets organ på lokal nivå. 3. Föreningen skall bevaka medlemmarnas intressen i enlighet med dessa stadgar samt de stadgar och riktlinjer, som gäller för Villaägarnas Riksförbund. 4. Föreningen skall särskilt genom medlemsvärvning verka för att öka antalet medlemmar 5. Föreningen är en självständig juridisk person. 2 Medlemskap 1. Till medlem kan antas boende i villa eller motsvarande inom verksamhetsområdet. 2. Förbundets enskilda medlemmar inom föreningens verksamhetsområde har rätt att vara medlemmar i föreningen under tiden riksförbundets medlemserbjudande gäller utan avgift till egnahemsföreningen. 3. Med medlem jämställs person, som varaktigt sammanbor med medlem. Rättigheter och skyldigheter vid val eller omröstning enligt dessa stadgar tillkommer dock i varje särskilt fall endast en av de sammanboende. 3 Sida 12 av 20

13 Medlemsavgifter 1. Medlemsavgiften utgörs dels av en avgift till föreningen, dels av en avgift till förbundet. 2. Medlemsavgiften uppbärs av förbundet. Avgift för ansluten förenings egen verksamhet skall enligt förbundets stadgar utbetalas till föreningen senast två månader efter det den kommit förbundskansliet tillhanda. 3. Medlemsavgiften till föreningen beslutas av årsmötet. 4 Föreningsmöte 1. Föreningsmöte kan antingen vara årsmöte eller extra föreningsmöte. Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Extra möte sammankallas av föreningsstyrelsen antingen på eget initiativ eller när det för att behandla viss angiven fråga påfordras av medlemmar, som tillsammans representerar minst 20 % av föreningens totala röstetal vid föreningsmöte. Extra föreningsmöte skall hållas inom två månader från det begäran inkommit till föreningsstyrelsen. I nämnda tidsperiod skall i förekommande fall inte inräknas månaderna juli och augusti. 2. Styrelsen kallar till föreningsmöte och bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse skall utgå minst 20 dagar före mötet. Förslag till dagordning jämte övriga erforderliga handlingar skall utsändas eller hållas tillgängliga hos styrelsen minst en vecka före mötet. 3. Medlemmar äger att till årsmöte inkomma med motioner, som skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet. 4. Styrelsen ska avge yttrande över de motioner som kommit in. Inkomna motioner och föreningsstyrelsens yttrande skall bifogas förslaget till dagordning. 5 Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Fråga om mötets behöriga utlysning. 3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd. 4. Fastställande av dagordning. 5. Val av ordförande och övriga funktionärer för mötet. 6. Behandling av verksamhetsberättelse. 7. Behandling av revisionsberättelse. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning. Sida 13 av 20

14 9. Fråga om ansvarsfrihet. 10. Beslut om arvoden. 11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen. 12. Val av ordförande i styrelsen. 13. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen. 14. Val av övriga funktionärer. 15. Val av revisorer och revisorsuppleant. 16. Utseende av valberedning. 17. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 18. Övriga ärenden, som av styrelsens förelagts årsmötet. 19. Behandling av inkomna motioner. 20. Ärenden, som mötet med minst 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling. Vid årsmöte får endast behandlas de frågor som är upptagna på dagordningen samt motioner eller ärenden enligt p 20. Vid extra föreningsmöte får förutom punkterna 1-5 ovan endast behandlas den eller de frågor, som föranlett att mötet sammankallats. Beslut vid föreningsmöte fattas genom öppen omröstning om mötet ej beslutar annorlunda för visst fall. Som mötets beslut gäller den mening som får högsta antal avgivna röster, om ej i dessa stadgar eller på annat sätt krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Varje hushåll äger en röst. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens egen förvaltning. 6 Styrelse 1. Styrelsen skall bestå av ordförande och högst ytterligare sex ledamöter jämte högst två suppleanter. Årsmötet fastställer antalet styrelse ledamöter och suppleanter. Ordföranden och ledamöterna utses för två år. Halva antalet utses dock första gången för ett år. Suppleanterna utses för ett år. Avgående ledamöter och suppleanter kan omväljas. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer. 2. Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar samt teckna dess firma och ge någon styrelsemedlem fullmakt att teckna föreningens firma. Styrelsen skall föra protokoll över sina sammanträden. 3. Styrelsen har att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut sammanställa dem i resultat- och balansräkning samt avge berättelse över föreningens verksamhet. Sammanställningen och berättelsen skall Sida 14 av 20

15 föreläggas årsmöte. 4. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal i omröstning gäller den mening som biträdes av ordföranden. Verksamhetsår är kalenderår. 7 Verksamhetsår och revision Styrelsens förvaltning granskas av 2 revisorer utsedda av årsmötet. Styrelsen har att senast den 15 februari ställa erforderliga handlingar till revisorernas förfogande för granskning. Revisionsberättelse skall avges till styrelsen senast den 1 mars och därefter föreläggas årsmötet. 8 Valberedning Valberedningen skall ge förslag till val av funktionärer samt tillställa styrelsen detta förslag senast fjorton dagar före det möte vid vilket val skall hållas. 9 Stadgeändring och upplösning 1. Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Sådant beslut är giltigt när det fattas med minst 3/4 av samtliga avgivna röster. Beslutet kan omedelbart justeras. (ändrad text 25/2) 2. Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av ordinarie årsmöte. Sådant beslut är giltigt när det fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutet skall biträdas av minst 3/4 av samtliga avgivna röster vid vardera mötet. 3. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till ungdomsverksamhet inom verksamhetsområdet. För att få tillgång till dessa skall ansökan inkomma. Beslut om tilldelning fattas på möte eller av den mötet utser vid upplösningen. Medel kan fördelas till flera sökande. Förslag till beslut: x Årsmötet beslutar att anta nya stadgar enligt ovan, samt ger styrelsen i uppdrag att sammankalla till nytt möte för slutgiltigt beslut enligt stadgar Sida 15 av 20

16 Verksamhetsberättelse För Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening verksamhetsåret 2002 Styrelsen vill härmed avge följande verksamhetsberättelse. Under verksamhetsåret 2002, från årsmötet i mars månad, har styrelsen bestått av Tommy Starck ordförande / HJ-bladet, Eva Larsson-Lindfors vice ordförande / trafikfrågor, Anita Bjerle-Frisk kassör / miljöfrågor, Åsa Hagring sekreterare, Lars Körner vice sekreterare / trafikfrågor samt Magnus Melin och Magnus Olofsson suppleanter. Revisorer Eva Olander-Ivanovski samt Maria Schölin. Revisorsuppleant Nikola Ratkov Valberedning Maths Olsson och Christina Leander. Efter årsmötet i mars har styrelsen haft fem protokollförda styrelsemöten. Medlemsantalet den 31 december var 343 hushåll, en ökning med 31 hushåll. Föreningen är ansluten till Villaägarnas riksförbund, samt medlem i NTF /Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande/. Styrelsen har under året arbetat för boendemiljön i områdena. Genom att bevaka trafiksituationen, grannsamverkan samt kommunala frågor, för att bara nämna något som berör våra områden, har egnahemsföreningen en viktig uppgift att fylla. En rad åtgärder som ett led i detta har genomförts och några är påbörjade. För att få den yngre generationen att känna sig mer delaktiga i vad som händer i våra områden har styrelsen påbörjat försök att bilda en juniorstyrelse. Arbetet för att få detta till stånd kommer att fortsätta under våren Under året har föreningens postgiro avvecklats och betalning via Internet har införts. Uppbörden av medlemsavgifter sker numera centralt via riksförbundet. Översyn av föreningens stadgar har påbörjats. Rapporter har vid flertalet tillfällen inkommit gällande inbrott i villor och bilar samt stölder från trädgårdar i områdena. Information om detta har vidarbefodrats till medlemmarna med uppmaning om försiktighet. Undersökning om möjligheten till gemensam renhållning av gångbanor har påbörjats. Egen utbyggd hemsida har upprättats. Förutom aktuell information, finns här även historik, köp och sälj samt HJ-hjälpen med mera. Hemsidan finns under Sida 16 av 20

17 Fyra HJ-blad har delats ut till medlemmarna, dessa finns numera även att läsa även på hemsidan. Under hösten har en inventering av våra förråd genomförts och viss nytt materiel kommer att anskaffas kommande år. Genomläsning av den undersökning som miljöförvaltningen låtit göra apropå miljöfarligt avfall från industrier inom Johanneslust har gjorts. Utredningen finns på hemsidan. Styrelsen har beslutat att överlämnat denna till en expert för utlåtande, svar får vi i början av år Under hösten gjordes en omfattande ombyggnad av korsningen Sallerupsvägen/Johanneslustgatan/Danska vägen. Styrelsen har tillskrivet ansvarig politiker, Polismyndigheten i Skåne samt Trafikplaneringen vid Malmö stad. I skrivelsen påtalar styrelsen de brister som uppstått i samband med ombyggnaden och föreslår omedelbara åtgärder. Skrivelsen finns i sin helhet på föreningens hemsida. Skrivelse har även sänts till kommunen gällande cykelbana på Johanneslustgatan. Styrelsen har besvarat ett antal skrivelser från medlemmar gällande trafik. Arbetsgrupp för att kartlägga trafiken på kontinentaljärnvägen har bildats i samråd med boendeföreningar längs järnvägen. Vår förenings representant är Eva Larsson- Lindfors. I samband med att kommunen, för att eliminera översvämningar i källare, vidtog vissa åtgärden runt Karlshögsskolan erbjöds de boende att mot ersättning koppla bort dagvattenanslutningar från kommunala nätet. Styrelsen menar då att dagvattenavgiften för dessa skall slopas, något som kommunen håller med om bara till viss del. Styrelsen ar tillskrivit Villaägarna region syd för att få dessa att påverka kommunen genom att hela dagvattenavgiften tas bort. Vid Villaägarnas regionstämma i Malmö, där föreningen var representerad, valdes från vår förening Lars Körner till ny ordförande samt Eva Larsson-Lindfors till ny ledamot i regionstyrelsen. Remisser från riksförbundet gällande ny regionindelning, miljöpolitiskt program samt ändring av stadgar har besvarats. Under hösten har en almanacka, med hjälp av sponsorer, tagits fram. Denna kommer att delas ut i början av jubileumsåret Årets glöggvagn rullade den 21 december och ett 50 talet medlemmar kom för att dricka glögg och eventuellt vinna en julkorv. Förslag till beslut: Styrelsen vill sammanfatta året som mycket positivt för våra områden och förslår årsmötet besluta att godkänna och därmed lägga årets verksamhetsberättelse till handlingarna Sida 17 av 20

18 Malmö den 31 december 2002 Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening Tommy Starck Åsa Hagring Eva Larsson-Lindfors Anita Bjerle-Frisk Lars Körner Magnus Melin Magnus Olofsson Valberedningen har nu slutfört sitt arbete och kommer att presentera följande kandidater vid årsmötet 20 mars. Ordförande:...Omval Tommy Starck Håkanstorpsvägen 31 Tel Ledamot... Omval Åsa Hagring Bältegatan 27 Tel Suppleant...Nyval Emma Tidevik Gärsnäsgatan 3 Tel Suppleant...Nyval Maria Schölin Fylkinggatan 61 Tel Revisor...Nyval Ann-Christin Jansson Smedstorpsgatan 14 Tel Revisorssuppleant..Omval Nikola Ratkov Johanneslsutgatan 33 Tel Förslag till att leda årsmötet: Mötesordförande Ola Neckling, Johanneslustgatan och mötessekreterare Staffan Waxegård, Bågegatan Malmö den 10 februari 2003 Med vänliga hälsningar Valberedningen Christina och Maths Sida 18 av 20

19 MOTION 2 Styrelsen Håkanstorp-Johanneslusts Egnahemsförening Motion angående genomfartstrafik på Veberödsgatan Bakgrund: Veberödsgatan är en gata som används för genomfartstrafik av bilister som vill spara ett par sekunder genom att undvika farthindren på Johanneslustgatan. Veberödsgatan är utformad med upphöjda in- och utfarter i båda ändar och ger därför intrycket av att vara en lugn gata i ett villaområde. Skenet bedrar, Veberödsgatan är ingen lugn gata, det kan säkert alla boende vid gatan intyga. Antalet barnfamiljer som bor vid Veberödsgatan har ökat betydligt de senaste åren och vi är mycket bekymrade för våra barns säkerhet. Gatan har dessutom mycket smala trottoarer så det finns i stort sett ingen plats för barnen att leka och cykla på. Då det är ett gammalt villaområde finns det inte heller någon bilfri miljö i närområdet där barnen kan leka. Veberödsgatan är också skolväg för flertalet barn i området. Detta innebär att många barn dagligen är i rörelse på och omkring Veberödsgatan. Sikten är också ofta skymd av parkerade bilar och anpassning av hastigheten till rådande omständigheter sker inte av den kategori förare som använder gatan som genväg. De fartdämpande in- och utfarterna räcker ej för att få en minskad hastighet på genomfartstrafiken. Eftersom Malmö stad har utrustat gatan med upphöjda in- och utfarter kan det ju inte vara deras ambition att gatan skall ha genomfartstrafik. Åtgärd: Jag kräver att föreningen aktivt medverkar för att Veberödsgatan stängs av för genomfartstrafik antingen genom fysiska hinder eller om det anses vara för dyrt, genom skyltning. Ett par skyltar kan väl ändå våra barns säkerhet vara värd i en närmiljö som till största delen enbart främjar trafiken. Lars Hansson Veberödsgatan Malmö Sida 19 av 20

20 7 MOTION 3 Styrelsen Håkanstorp-Johanneslusts Egnahemsförening Motion angående besöksparkering på Mölledalsgatan Bakgrund: Östra Sommarstaden disponerar en parkering med ca 30 platser på Mölledalsgatan. Dessa platser är enligt skyltningen förhyrda. Under de senaste somrarna har maximalt 5-6 platser varit utnyttjade, resten av parkeringen har varit tom. Samtidigt har Veberödsgatan och angränsande gator varit mer eller mindre igenkorkade av parkerade bilar som inte tillhör boende eller folk med anknytning till dessa gator. Åtgärd: Det kan inte vara Malmö stads intention att parkeringen ska vara outnyttjad och att det istället ska vara fullt av parkerade bilar på områdets gator Jag kräver att föreningen aktivt medverkar till att parkeringen utnyttjas till fullo. Jag föreslår därför att ett antal- eller alla platser görs om till avgiftsfri besöksparkering. Parkeringsplatsen bör också skyltas upp bättre så att folk kan hitta den. Lars Hansson Veberödsgatan Malmö Sida 20 av 20

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer