eye tillväxt Det finns en risk att EU faller ned i en ekonomisk nedgång där man inte längre har råd att finansiera sin omhuldade sociala modell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eye tillväxt Det finns en risk att EU faller ned i en ekonomisk nedgång där man inte längre har råd att finansiera sin omhuldade sociala modell"

Transkript

1 Det finns en risk att EU faller ned i en ekonomisk nedgång där man inte längre har råd att finansiera sin omhuldade sociala modell Tony Barber, ekonom och krönikör på Financial Times. 4 eye

2 Paket för tillväxt Det råder samstämmighet kring behovet av bättre förutsättningar för tillväxt i Europa. Frågan är hur man gör. EU:s nya åtgärdspaket får blandad kritik av bedömare även om många välkomnar att unionen nu tar ett samlat grepp om tillväxtproblematiken. Text: Carolina Johansson Foto: Jörgen Hildebrandt Tillväxten i Europa ökar igen, men återhämtningen är skör. Risker kvarstår kring de statsfinansiella underskotten i södra Europa, samtidigt som allt fler frågar sig hur unionen ska klara tillväxten på sikt. Tillväxtmotorn tycks ha skiftat. I dag är det snabbväxande regioner som Kina och Latinamerika som driver den globala tillväxten. Utvecklingen är till viss del naturlig givet högre efterfrågan och potentiell efterfrågan i utvecklingsländer än på mogna marknader. Samtidigt råder samstämmighet bland medlemsländerna om att EU måste förbättra sin tillväxtpotential för att inte bli helt omsprunget av snabbväxarna i framför allt Asien. Det är viktigt att skapa bättre tillväxtförutsättningar. Det finns en risk annars att EU faller ned i en ekonomisk nedgång där man inte längre har råd att finansiera sin omhuldade sociala modell, säger Tony Barber, ekonom och krönikör på Financial Times och under många år tidningens byråchef i Bryssels. Förra året lanserade EU en strategi för tillväxt under namnet Europa 2020 som är tänkt att visa vägen till smart, uthållig och inkluderande tillväxt. Dokumentet ersätter det Lissabonfördrag som täckte perioden Mot slutet av förra året presenterades även det så kallade inre marknad-paketet som syftar till att skapa bättre förutsättningar för företag som är verksamma inom EU. En stark, homogen hemmamarknad är en förutsättning för expansion utanför EU. När Henrik Mörch, enhetschef på EU-kommissionens generaldirektorat i Bryssel, besökte Stockholm i höstas sade han att målet är att möjliggöra ett bättre utnyttjande av den inre marknadens potential. Det finns ett behov av att täppa till de luckor i regelverken som finns inom de olika medlemsländerna på detta område, sade han. Ett förslag är exempelvis skapandet av ett gemensamt EU-system för patent, så att företag Europa 2020 Smart, hållbar och för alla Europa 2020 är en ekonomisk färdplan, eller strategi, för att lyfta EU ur krisen och skapa förutsättningar för en starkare tillväxt och ekonomi det kommande decenniet. Den bygger på tre tillväxtpelare: smart tillväxt (som ska uppnås genom att främja kunskap, innovation, utbildning och ett digitalt samhälle), hållbar tillväxt (en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi samt bättre konkurrenskraft) och tillväxt för alla (som ska uppnås genom fler jobb, höjd kompetens och satsningar på fattigdomsbekämpning). Strategin har fem mål. Dessa är: 1: att 75 procent av befolkningen (ålder år) har ett arbete (upp från 69 procent i dag) 2: att öka investeringar i forskning och utveckling till 3 procent av EU:s samlade BNP 3: klimat- och miljömålen ska nås och koldioxidutsläppen ska minska till en nivå på 20 procent under 1990 års nivåer 4: antalet personer som lever på fattigdomsgränsen ska minskas med 25 procent, motsvarande 20 miljoner människor 5: andelen ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 procent (i dag 15 procent). eye

3 slipper söka patent i varje enskilt medlemsland. Andra är att samordna yrkeskvalifikationer, samt att underlätta kapitalförsörjningen för små och medelstora företag. Lotta Norberg, analytiker och internationell samordnare på Företagarna säger att många av de åtgärder som kommissionen föreslår är viktiga. Som exempel lyfter hon fram det gemensamma EU-patentet, men även en inre marknad för tjänster, Small Business Act och elektroniska identifierings- och autenticieringssystem. Vissa förslag är dock allmänt beskrivna och det är svårt att veta vilka resultat de får när de väl tar form. Sedan återstår det att se hur mycket dessa förslag i sig kan bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i Europa, säger hon. Annika Bröms, ansvarig på Svenskt Näringsliv för EU:s inre marknad, är också tudelad till förslagen. Det är positivt att kommissionen tar ett helhetsgrepp och visar en önskan att förbättra den inre marknaden. Men mycket i paketet är väldigt övergripande och det är i detaljerna som problem kan uppstå, säger hon. Ett område som vållat viss diskussion är strejkrätten som en del fackliga förespråkare hade hoppats skulle få ett ännu starkare skydd. Man kan ifrågasätta hur stor plats denna typ av arbetsrättliga aspekter ska ha i ett europeiskt ramverk när strejkrätten redan har ett starkt skydd både på EU-nivå och nationellt, menar Annika Bröms. Välfärd och trygghet skapas genom tillväxt, nya företag och fler anställningar. Man kan inte skriva ned regler Tony Barber, ekonom och krönikör på Financial Times. Det är viktigt att de europeiska reglerna hänger ihop med den övriga världen och inte blir något unikum för Europa Vad som förbryllar mig med kommissionens förslag är hur dessa mål relaterar till att öka Europas tillväxtpotential tydligare koppling mellan dessa mål och en strategi för tillväxt. Vad som förbryllar mig med kommissionens förslag är hur dessa mål var tagna, och hur de relaterar till att öka Europas tillväxtpotential. Det är självklart inget fel att säga att man vill ha bättre utbildning, mindre miljöförstöring, eller färre fattiga medborgare, men om det inte finns någon genomtänkt plan för hur detta ska integreras med det övergripande målet att öka konkurrenskraften och tillväxten, ja, då blir det inte mycket mer än en önskelista, säger Tony Barber. Olof Erixon, expert på internationell handelspolitik på Svensk Näringsliv, har studerat Europa 2020 utifrån dess handelspolitiska perspektiv och delar delvis den uppfattningen. Man kallar det för strategi, men det är det inte. Dokumentet ger en utmärkt översikt av den relativa förskjutningen i ekonomisk styrka från västvärlden till de uppstigande ekonomierna, främst i Asien, och de handelspolitiska utmaningar som EU därmed står inför. Men mycket lite av det som står på kommissionens att-göra-lista kan betecknas som strategi, säger Olof Erixon. Olof Erixon, Svenskt Näringsliv. Annika Bröms, Svenskt Näringsliv. för hur arbetena ska regleras utan att tänka på att det viktigaste är att jobben finns, säger hon. Den globala aspekten får inte heller glömmas bort. Det är viktigt att de europeiska reglerna hänger ihop med den övriga världen och inte blir något unikum för Europa, tillägger hon. Om det inre marknad-paketet främst handlar om att skapa en starkare mer enhetlig inre marknad så är Strategi 2010 inriktat just på tillväxtmöjligheter. Underrubriken är smart, hållbar och inkluderande tillväxt, och kommissionen sätter här en rad konkreta mål, som att öka sysselsättningen, satsa på forskning, och minska fattigdomen. Här saknar dock vissa bedömare en En enda hemmamarknad Inre marknad-paketet som lanserades i slutet av 2010 syftar till att främja tillväxten, konkurrenskraften och de sociala framstegen genom att underlätta för alla marknadsaktörer, företag, konsumenter och arbetstagare. Bland huvudprioriteringarna återfinns: Att underlätta tillgång till kapital för små och medelstora företag genom att göra de mindre företagen mer synliga för investerare och genom att se över komplexa krav på kapitalmarknaderna. Att förenkla bokföringsreglerna för dessa företag samt förbättra möjligheterna att delta i offentliga upphandlingar. Att studera möjligheterna att införa en gemensam skattebas för företag som bedriver verksamhet över gränserna. Att uppmuntra socialt entreprenörskap och främja etiska investeringar. 6 eye

4 Tyngdpunkten förskjuts hela tiden österut Efter en tillfällig dipp har tillväxttakten vänt uppåt och Atlas Copco är relativt optimistiska inför framtiden. Efterfrågan spås öka något kommande år, främst med hjälp av stark efterfrågan från tillväxtländer. Text: Carolina Johansson Foto: Jesper Frisk Ett av verkstadskoncernens Atlas Copcos finansiella mål är en åttaprocentig årlig tillväxttakt över en konjunkturcykel. Förra året slogs den och försäljningen steg 10 procent, och utsikterna för i år är positiva. De positiva utsikterna bärs upp främst av fortsatt stark efterfrågan i utvecklingsländerna. I vissa delar av Europa och Nordamerika spås en viss ökad efterfrågan, men i lägre takt. Enligt företagets tillväxtstrategi ska två tredjedelar av tillväxten ske organiskt och resten via förvärv. Det blir ganska många förvärv varje år, och vi tittar på uppemot hundra potentiella målföretag årligen, säger Pauli Arenram, Group Acquisition Process Manager. I snitt, menar han, ligger förvärvstakten på runt tio förvärv per år. Fast det skiljer sig från år till år avslutade vi bara två affärer vilket hängde samman med finanskrisen, men nu är det tillbaka på en normal aktivitetsnivå igen med fokus på tillväxt. Förra året köpte vi åtta företag, säger han. Konkurrensen kring de åtråvärda objekten skiljer sig från fall till fall. Många mindre förvärv görs efter det att Atlas Copco själv kontaktat ett intressant företag, medan det i större affärer kan finnas fler potentiella köpare. Där kommer man ju in med olika bedömningar. I större projekt kommer även private equity-firmor in och lägger bud och de är ofta benägna att gå upp högre i pris. Vi märker dock att PE-företagen varit mindre aktiva en tid och i vissa fall haft svårigheter med sina finansieringsmodeller. Men det verkar vända nu på den fronten, säger han. Atlas Copco har en koncerngemensam Acquisition Process Council som har en övergripande roll i förvärvsprocessen, men de flesta förvärv sker på divisionsnivå. Företaget verkar inom tre affärsområden som i sin tur är uppdelade i olika divisioner. Det blir ganska många förvärv varje år, och vi tittar på uppemot hundra potentiella målföretag årligen, säger Pauli Arenram, Group Acquisition Process Manager, Atlas Copco. Varje division har en affärsutvecklingsstrategi som inbegriper förvärv. Det är ofta produktdrivet, men vi tittar också efter marknadstäckning, det vill säga att vi letar efter en kompletterande produkt som vi inte har. Det kan också handla om en vilja att växa inom ett givet produktsegment samt på marknader där man vill bli större, säger han. Om man ser till de geografiska trenderna har Atlas Copcos tillväxt under senare år alltmer förskjutits. Europa är fortfarande den största marknaden, med 31 procent av orderingången, men numera är Asien/Australien inte långt efter med 29 procent. Tyngdpunkten vad gäller tillväxt förskjuts hela tiden österut, men det är inget speciellt för oss utan det gäller alla, säger han. Och detta är en utveckling som antagligen kommer att fortsätta givet att den europeiska marknaden är relativt mogen. Tillväxt drivs av efterfrågan och därför till stor del av saker som populationstillväxt och demografiska faktorer. Asien växer snabbt och kommer från en låg nivå. Hur många har en bil i Kina? Hur många skulle kunna ha en bil? Sådant driver även vår industri, säger han. Atlas Copco bedriver verksamhet inom kompressorteknik, anläggnings- och gruvteknik samt inom industriteknik. Företaget har verksamhet i Nord- och Sydamerika, Europa, Afrika/Mellanöstern och Asien/Australien var omsättningen 70 miljarder kronor. Atlas Copco säljer till över 170 länder och har egen verksamhet i 80 länder. eye

5 Att göra affärer är en rätt liten del av vår verksamhet Utsikterna för den globala tillväxten kunde vara bättre och Europa halkar efter, men det betyder inte att det saknas affärsmöjligheter. Tvärtom, menar Arne Karlsson, vd på Ratos. Tuffa förhållanden skapar unika möjligheter. Text: Carolina Johansson Foto: Mattias Bardå Som Kebnekaises kam vid sydtoppen. Det är den bild som Ratos vd Arne Karlsson målar upp när man ber honom beskriva det ekonomiska läget. Han vet. För några år sedan besteg han Sveriges högsta topp och där, nära målet, smalnar vägen och blir till en kam mellan två livsfarliga stup på var sin sida. Målet hägrar. Men det gäller att inte trampa fel. Att inte ta för mycket för givet. Att inte bli rädd och vingla till. Det ser bra ut. Inte lysande men bra. Orienterare som jag är, brukar jag säga att vi befinner oss i ej kartlagd terräng. Kartan skapas när vi går, säger han. Det där med ej kartlagd terräng syftar på att en del av de ekonomiska samband som förr togs för givet har satts ur spel under de gångna krisåren. Historien är inte en lika tillförlitlig vägvisare som den en gång var. Prognoserna mer osäkra. Vad vi hoppas på är sub-par growth, en tillväxt under den potentiella gränsen, säger Arne Karlsson, men tillägger snabbt att även om tillväxten inte når sin fulla potential så innebär det inte en brist på affärsmöjligheter. För private equity-marknaden har kasten varit tvära. Boomåren innan krisen gjorde stjärnor av PE-bolagen, men transaktionsaktiviteten har sjunkit sedan dess. Förra året tog det dock fart igen efter ett magert Men det är egentligen inte så viktigt hur många affärer man gör. Det viktiga är vad man gör med dem. Framgång Arne Karlsson, bergsbestigare och vd. 8 eye

6 Stark återhämtning på transaktionsmarknaden Svenska storföretag är på bettet igen. Totalt slutfördes 124 affärer under 2010, en ökning med 54 procent sedan USA-marknaden lockar mest. Ernst & Youngs studie Corporate Transaction Trends Transactions by large Swedish companies som utkommer kvartalsvis, visar att transaktionsaktiviteten ökade markant under Under fjärde kvartalet med hela 100 procent jämfört med föregående kvartal. Bygg- och tillverkningsindustrin var de mest aktiva branscherna. Under 2010 såg vi att transaktionsmarknaden började tina upp och särskilt det sista kvartalet var starkt med antalet transaktioner nästan i nivå med volymerna innan krisen. Men det är fortfarande en bra bit kvar till rekordåret 2007, Pär-Ola Hansson, se.ey.com säger Pär-Ola Hansson, chef för Transaction Advisory Services på Ernst & Young. Under 2010 var det främst medelstora förvärv och avyttringar, där målbolagets omsättning låg mellan 20 och 100 miljoner euro, som drev upp transaktionsaktiviteten. Vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling under Utfallet under 2011 är dock beroende av makrofaktorer som utvecklingen av skuldkrisen i eurozonen, avslutar Pär-Ola Hansson. Rapporten finns att läsa i sin helhet på rapporter EMU är inte ett ekonomiskt, utan ett politiskt projekt som ofta resulterar i politiska kompromisser och som inte förmår skapa dynamik och tillväxt handlar främst om hur man hanterar sämre tider än om hur man hanterar bra tider. Att göra affärer är en rätt liten del av vår verksamhet. Nittio procent av vår tid går åt till att arbeta med de innehav som vi har, säger han. Arne Karlsson ser heller inte Ratos som ett renodlat PE-bolag utan beskriver det som ett PEK (private equitykonglomerat). Ratos strävar efter att föra samman det bästa från Private Equity med det bästa från konglomeratsidan. Om man tänker sig en skala mellan ett renodlat PE-företag och ett konglomerat så var Ratos närmare PE-sidan innan finanskraschen, medan bolaget de senaste åren befunnit sig närmare konglomeratsidan med fokus på processer och på att arbeta med innehaven. Många renodlade PE-bolag är väldigt duktiga, men en del tar för stora finansiella risker. Det har funnits en kortsiktighet i branschen som kan riskera ett bolags långsiktighet, säger han. Arne Karlsson understryker långsiktigheten i Ratos investeringar. En av förra årets största transaktioner var Haglöfs som såldes till Japanska Ascis med en exitvinst på 765 miljoner kronor. Ratos tog över Haglöfs för mer än tio år sedan i samband med köpet av Atle. I genomsnitt tittar Ratos på förvärvsobjekt om året, men av dessa blir det kanske 4 6 affärer. Portföljen består uteslutande av nordiska företag och kommer så förbli. Det handlar inte om att det saknas intressanta bolag på andra platser i Europa, utan snarare om vikten av att utöva aktivt ägarskap, vilket blir svårare ju längre bort bolaget är. Det går knappast att tala om Europa som en marknad i dag. Grekland står inför en av de största åtstramningar som någonsin skådats, medan Sverige tuffar på som om ingenting har hänt, och så har vi mycket däremellan, säger han. I fråga om den ekonomiska utvecklingen tror Arne Karlsson att Europa kommer fortsätta sacka efter jämfört med tillväxtmarknaderna i Asien till exempel. Han ser heller inte ökade EU-initiativ som en väg till starkare tillväxt. EMU är inte ett ekonomiskt utan ett politiskt projekt som ofta resulterar i politiska kompromisser och som inte förmår skapa dynamik och tillväxt, säger han. Ratos historia går långt tillbaka och bolaget har sitt ursprung i stålgrossisten Söderberg & Haak som bildades redan Namnet Ratos inregistrerades 1934 och bolaget börsnoterades tjugo år senare. I dag är Ratos ett av Europas största börsnoterade private equity-konglomerat och aktien handlas på Large Cap-listan på Stockholmsbörsen. Affärsidén är att skapa högsta möjliga avkastning genom aktivt ägarskap i ett antal utvalda företag. Ratos har för närvarande 20 innehav i Norden som tillsammans omsatte 37 miljarder kronor förra året och genererade ett rörelseresultat på 2,8 miljarder kronor. eye

7 Private equity har andra mål Sverige är en av Europas ledande private equity-marknader och Ernst & Youngs specialister erbjuder integrerad revision och rådgivning anpassad till PE-företagens särskilda behov. Text: Carolina Johansson, Jonas Rehnberg Foto: Jörgen Hildebrandt Sverige var tidigt ute med att ta till sig PE-modellen som investeringsmodell och är i dag en ganska mogen marknad. Sett som andel av den totala investeringsmarknaden har PE-bolagen i Sverige betydligt högre andel än de flesta europeiska länder, i nivå med USA och Storbritannien. Det säger David Ramm, branschansvarig för private equity på Ernst & Young. Ernst & Young har PE-specialister inom alla affärsområden, som bistår med rådgivning, oavsett om det gäller transaktioner, skattefrågor eller revision. Flera PE-bolag har sina huvudkontor i Stockholm, medan många portföljbolag finns ute i landet. Vi har etablerat ett rikstäckande nätverk av revisorer och rådgivare som är specialutbildade för att möta PE-sektorns speciella krav och förväntningar. Vi förstår PEbolagens agenda och våra revisionsteam är strukturerade och anpassade för att stödja den agendan, berättar Thomas Forslund, revisor. PE-bolagen fokuserar på delvis andra aspekter än publika bolag, förklarar Thomas Forslund: Genom att private equity-bolag har en tydlig exitstrategi måste ägare, styrelse och ledning gemensamt arbeta målinriktat och vara snabba till beslut. Om inte effektivitet och produktivitet ökar i de förvärvade bolagen kommer ägarna inte att tjäna några pengar. Exitstrategin leder till ett tydligt och snabbt fokus på att bland annat förbättra bolagets kassaflöden, rapporteringsstrukturer, interna styrning och kontroll så att bolaget är i bästa skick inför en försäljning. Transaktions-, skatte- och finansieringsstruktur är andra viktiga områden för PEbolag, som generellt är mera högbelånade än andra företag. Värderings- och covenantfrågor samt incentive-strukturer är andra väsentliga aspekter som påverkar vårt arbete som revisorer och rådgivare, påpekar Carl-Johan Regell, revisor. Revisorn måste förstå hur ägaren tänker i samband med förvärv, förädling och försäljning av portföljbolag. Ernst & Young arbetar med en integrerad process där revisorn finns med redan under transaktionsfasen och samarbetar med Ernst & Youngs specialiserade transaktionskonsulter. Processen ger en bra förståelse för affärslogiken i förvärvet och ger oss en kortare startsträcka för en effektiv och värdedriven revision, förklarar Carl-Johan Regell. För bolag som har en ambition om börsnotering utgår Ernst & Young från att ledning och ägare vill uppnå börsfäighet, vilket underlättas genom en så kallad pre-ipo review som identifierar områden som behöver utvecklas eller förbättras. Vår uppfattning är att flertalet av dessa aktörer ställer höga krav på sina rådgivare, men att de också tillskjuter nödvändiga resurser för att uppnå sina mål. Det är väldigt utmanade och stimulerande att få arbeta med denna typ av kunder säger Thomas Forslund. Fjolårets starka börsutveckling har ökat intresset för att notera innehav samtidigt som förbättrade finansieringsmöjligheter möjliggjort fler företagsförvärv. Efter en svacka i kölvattnet av finanskrisen märker David Ramm att aktiviteten inom PE-sektorn ökar. Vi såg en kraftig återhämtning förra året som nu fortsätter i 2011 med ett antal små och stora avyttringar och förvärv på gång. Om inte effektivitet och produktivitet ökar i de förvärvade bolagen kommer ägarna inte att tjäna några pengar Thomas Forslund, och Carl-Johan Regell, 10 eye

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis 2016H1 M&A summary and outlook En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis Inledande ord Business Insider första halvåret 2016 Fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 2 december 28 Marie Reinius VD Svenska Riskkapitalföreningen Linus Dahg Analytiker Svenska Riskkapitalföreningen

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Oktober 2015 Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 19 innehav med total omsättning om 36 miljarder kronor operativ EBITA på 2,4 miljarder kronor

Läs mer

Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige

Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige Upplägg EU-kommissionens roll EU:s väg ur krisen Europa 2020 EU:s budget Tre nyckelaktörer Europeiska kommissionen främjar gemensamma

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Så bygger du en ledande FOI-miljö

Så bygger du en ledande FOI-miljö Så bygger du en ledande FOI-miljö Globala innovationsvärdekedjor och lokala innovationsekosystem Göran Hallin Sverige investerar mycket i FoU men ändå allt mindre Sveriges investeringar i FoU ligger på

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 6 november 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 6 november 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 6 november 2015 God utveckling och hög transaktionsaktivitet God resultat- och försäljningsutveckling Förvärv av Speed Group och TFS Tre försäljningar Inwido total

Läs mer

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen 2011 Nettoomsättning 106 miljarder SEK 44 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder Världens tredje största hygienföretag TEN och Tork är ledande

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank tillhandahåller EIB långfristig finansiering till solida och hållbara investeringsprojekt till stöd för EU:s politiska mål i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och är

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör Aktiespararna Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör 1 Det här är SCA 2 SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 110 miljarder SEK 52 000 anställda och försäljning i 90 länder TEN och

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME. North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME. North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 BUDGETPROFIL 3 SÄRSKILDA

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

Tydlig strategi att utgå ifrån

Tydlig strategi att utgå ifrån Årsstämma 2017 Tydlig strategi att utgå ifrån Öka substansvärdet Bedriva verksamheten effektivt Generera en attraktiv totalavkastning Betala en stadigt stigande utdelning Vår modell bygger på tydliga roller

Läs mer

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan Nya tider är temat för detta nummer av Mindset. Storbritannien har röstat för att gå ur EU, Donald

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 SÄRSKILDA MÅL 2 Entreprenörskap 3 ÅTGÄRDER UNDER PROGRAMPERIODEN (2014-2020) Entreprenörskap (+/- 58

Läs mer

En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige

En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige. Januari 2014 Om rapporten Denna rapport är en sammanfattning baserad

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Steget in på den största marknaden

Steget in på den största marknaden Steget in på den största marknaden I oktober 2008 är det 20 år sedan Konftel registrerades hos det svenska bolagsverket. 1998 var drömmen hos två affärsmän och två unga uppfinnare att deras konferenstelefon

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden?

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden? Sammanfattning Revisionen har en betydelsefull funktion på en kapitalmarknad som garant för kvaliteten i företagens finansiella information. Det är revisorernas uppgift att skapa förtroende för informationen,

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020

Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020 Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020 Bakom detta yttrande står Stockholmsregionens Europaförening (SEF) 1 som företräder en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer