eye tillväxt Det finns en risk att EU faller ned i en ekonomisk nedgång där man inte längre har råd att finansiera sin omhuldade sociala modell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eye tillväxt Det finns en risk att EU faller ned i en ekonomisk nedgång där man inte längre har råd att finansiera sin omhuldade sociala modell"

Transkript

1 Det finns en risk att EU faller ned i en ekonomisk nedgång där man inte längre har råd att finansiera sin omhuldade sociala modell Tony Barber, ekonom och krönikör på Financial Times. 4 eye

2 Paket för tillväxt Det råder samstämmighet kring behovet av bättre förutsättningar för tillväxt i Europa. Frågan är hur man gör. EU:s nya åtgärdspaket får blandad kritik av bedömare även om många välkomnar att unionen nu tar ett samlat grepp om tillväxtproblematiken. Text: Carolina Johansson Foto: Jörgen Hildebrandt Tillväxten i Europa ökar igen, men återhämtningen är skör. Risker kvarstår kring de statsfinansiella underskotten i södra Europa, samtidigt som allt fler frågar sig hur unionen ska klara tillväxten på sikt. Tillväxtmotorn tycks ha skiftat. I dag är det snabbväxande regioner som Kina och Latinamerika som driver den globala tillväxten. Utvecklingen är till viss del naturlig givet högre efterfrågan och potentiell efterfrågan i utvecklingsländer än på mogna marknader. Samtidigt råder samstämmighet bland medlemsländerna om att EU måste förbättra sin tillväxtpotential för att inte bli helt omsprunget av snabbväxarna i framför allt Asien. Det är viktigt att skapa bättre tillväxtförutsättningar. Det finns en risk annars att EU faller ned i en ekonomisk nedgång där man inte längre har råd att finansiera sin omhuldade sociala modell, säger Tony Barber, ekonom och krönikör på Financial Times och under många år tidningens byråchef i Bryssels. Förra året lanserade EU en strategi för tillväxt under namnet Europa 2020 som är tänkt att visa vägen till smart, uthållig och inkluderande tillväxt. Dokumentet ersätter det Lissabonfördrag som täckte perioden Mot slutet av förra året presenterades även det så kallade inre marknad-paketet som syftar till att skapa bättre förutsättningar för företag som är verksamma inom EU. En stark, homogen hemmamarknad är en förutsättning för expansion utanför EU. När Henrik Mörch, enhetschef på EU-kommissionens generaldirektorat i Bryssel, besökte Stockholm i höstas sade han att målet är att möjliggöra ett bättre utnyttjande av den inre marknadens potential. Det finns ett behov av att täppa till de luckor i regelverken som finns inom de olika medlemsländerna på detta område, sade han. Ett förslag är exempelvis skapandet av ett gemensamt EU-system för patent, så att företag Europa 2020 Smart, hållbar och för alla Europa 2020 är en ekonomisk färdplan, eller strategi, för att lyfta EU ur krisen och skapa förutsättningar för en starkare tillväxt och ekonomi det kommande decenniet. Den bygger på tre tillväxtpelare: smart tillväxt (som ska uppnås genom att främja kunskap, innovation, utbildning och ett digitalt samhälle), hållbar tillväxt (en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi samt bättre konkurrenskraft) och tillväxt för alla (som ska uppnås genom fler jobb, höjd kompetens och satsningar på fattigdomsbekämpning). Strategin har fem mål. Dessa är: 1: att 75 procent av befolkningen (ålder år) har ett arbete (upp från 69 procent i dag) 2: att öka investeringar i forskning och utveckling till 3 procent av EU:s samlade BNP 3: klimat- och miljömålen ska nås och koldioxidutsläppen ska minska till en nivå på 20 procent under 1990 års nivåer 4: antalet personer som lever på fattigdomsgränsen ska minskas med 25 procent, motsvarande 20 miljoner människor 5: andelen ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 procent (i dag 15 procent). eye

3 slipper söka patent i varje enskilt medlemsland. Andra är att samordna yrkeskvalifikationer, samt att underlätta kapitalförsörjningen för små och medelstora företag. Lotta Norberg, analytiker och internationell samordnare på Företagarna säger att många av de åtgärder som kommissionen föreslår är viktiga. Som exempel lyfter hon fram det gemensamma EU-patentet, men även en inre marknad för tjänster, Small Business Act och elektroniska identifierings- och autenticieringssystem. Vissa förslag är dock allmänt beskrivna och det är svårt att veta vilka resultat de får när de väl tar form. Sedan återstår det att se hur mycket dessa förslag i sig kan bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i Europa, säger hon. Annika Bröms, ansvarig på Svenskt Näringsliv för EU:s inre marknad, är också tudelad till förslagen. Det är positivt att kommissionen tar ett helhetsgrepp och visar en önskan att förbättra den inre marknaden. Men mycket i paketet är väldigt övergripande och det är i detaljerna som problem kan uppstå, säger hon. Ett område som vållat viss diskussion är strejkrätten som en del fackliga förespråkare hade hoppats skulle få ett ännu starkare skydd. Man kan ifrågasätta hur stor plats denna typ av arbetsrättliga aspekter ska ha i ett europeiskt ramverk när strejkrätten redan har ett starkt skydd både på EU-nivå och nationellt, menar Annika Bröms. Välfärd och trygghet skapas genom tillväxt, nya företag och fler anställningar. Man kan inte skriva ned regler Tony Barber, ekonom och krönikör på Financial Times. Det är viktigt att de europeiska reglerna hänger ihop med den övriga världen och inte blir något unikum för Europa Vad som förbryllar mig med kommissionens förslag är hur dessa mål relaterar till att öka Europas tillväxtpotential tydligare koppling mellan dessa mål och en strategi för tillväxt. Vad som förbryllar mig med kommissionens förslag är hur dessa mål var tagna, och hur de relaterar till att öka Europas tillväxtpotential. Det är självklart inget fel att säga att man vill ha bättre utbildning, mindre miljöförstöring, eller färre fattiga medborgare, men om det inte finns någon genomtänkt plan för hur detta ska integreras med det övergripande målet att öka konkurrenskraften och tillväxten, ja, då blir det inte mycket mer än en önskelista, säger Tony Barber. Olof Erixon, expert på internationell handelspolitik på Svensk Näringsliv, har studerat Europa 2020 utifrån dess handelspolitiska perspektiv och delar delvis den uppfattningen. Man kallar det för strategi, men det är det inte. Dokumentet ger en utmärkt översikt av den relativa förskjutningen i ekonomisk styrka från västvärlden till de uppstigande ekonomierna, främst i Asien, och de handelspolitiska utmaningar som EU därmed står inför. Men mycket lite av det som står på kommissionens att-göra-lista kan betecknas som strategi, säger Olof Erixon. Olof Erixon, Svenskt Näringsliv. Annika Bröms, Svenskt Näringsliv. för hur arbetena ska regleras utan att tänka på att det viktigaste är att jobben finns, säger hon. Den globala aspekten får inte heller glömmas bort. Det är viktigt att de europeiska reglerna hänger ihop med den övriga världen och inte blir något unikum för Europa, tillägger hon. Om det inre marknad-paketet främst handlar om att skapa en starkare mer enhetlig inre marknad så är Strategi 2010 inriktat just på tillväxtmöjligheter. Underrubriken är smart, hållbar och inkluderande tillväxt, och kommissionen sätter här en rad konkreta mål, som att öka sysselsättningen, satsa på forskning, och minska fattigdomen. Här saknar dock vissa bedömare en En enda hemmamarknad Inre marknad-paketet som lanserades i slutet av 2010 syftar till att främja tillväxten, konkurrenskraften och de sociala framstegen genom att underlätta för alla marknadsaktörer, företag, konsumenter och arbetstagare. Bland huvudprioriteringarna återfinns: Att underlätta tillgång till kapital för små och medelstora företag genom att göra de mindre företagen mer synliga för investerare och genom att se över komplexa krav på kapitalmarknaderna. Att förenkla bokföringsreglerna för dessa företag samt förbättra möjligheterna att delta i offentliga upphandlingar. Att studera möjligheterna att införa en gemensam skattebas för företag som bedriver verksamhet över gränserna. Att uppmuntra socialt entreprenörskap och främja etiska investeringar. 6 eye

4 Tyngdpunkten förskjuts hela tiden österut Efter en tillfällig dipp har tillväxttakten vänt uppåt och Atlas Copco är relativt optimistiska inför framtiden. Efterfrågan spås öka något kommande år, främst med hjälp av stark efterfrågan från tillväxtländer. Text: Carolina Johansson Foto: Jesper Frisk Ett av verkstadskoncernens Atlas Copcos finansiella mål är en åttaprocentig årlig tillväxttakt över en konjunkturcykel. Förra året slogs den och försäljningen steg 10 procent, och utsikterna för i år är positiva. De positiva utsikterna bärs upp främst av fortsatt stark efterfrågan i utvecklingsländerna. I vissa delar av Europa och Nordamerika spås en viss ökad efterfrågan, men i lägre takt. Enligt företagets tillväxtstrategi ska två tredjedelar av tillväxten ske organiskt och resten via förvärv. Det blir ganska många förvärv varje år, och vi tittar på uppemot hundra potentiella målföretag årligen, säger Pauli Arenram, Group Acquisition Process Manager. I snitt, menar han, ligger förvärvstakten på runt tio förvärv per år. Fast det skiljer sig från år till år avslutade vi bara två affärer vilket hängde samman med finanskrisen, men nu är det tillbaka på en normal aktivitetsnivå igen med fokus på tillväxt. Förra året köpte vi åtta företag, säger han. Konkurrensen kring de åtråvärda objekten skiljer sig från fall till fall. Många mindre förvärv görs efter det att Atlas Copco själv kontaktat ett intressant företag, medan det i större affärer kan finnas fler potentiella köpare. Där kommer man ju in med olika bedömningar. I större projekt kommer även private equity-firmor in och lägger bud och de är ofta benägna att gå upp högre i pris. Vi märker dock att PE-företagen varit mindre aktiva en tid och i vissa fall haft svårigheter med sina finansieringsmodeller. Men det verkar vända nu på den fronten, säger han. Atlas Copco har en koncerngemensam Acquisition Process Council som har en övergripande roll i förvärvsprocessen, men de flesta förvärv sker på divisionsnivå. Företaget verkar inom tre affärsområden som i sin tur är uppdelade i olika divisioner. Det blir ganska många förvärv varje år, och vi tittar på uppemot hundra potentiella målföretag årligen, säger Pauli Arenram, Group Acquisition Process Manager, Atlas Copco. Varje division har en affärsutvecklingsstrategi som inbegriper förvärv. Det är ofta produktdrivet, men vi tittar också efter marknadstäckning, det vill säga att vi letar efter en kompletterande produkt som vi inte har. Det kan också handla om en vilja att växa inom ett givet produktsegment samt på marknader där man vill bli större, säger han. Om man ser till de geografiska trenderna har Atlas Copcos tillväxt under senare år alltmer förskjutits. Europa är fortfarande den största marknaden, med 31 procent av orderingången, men numera är Asien/Australien inte långt efter med 29 procent. Tyngdpunkten vad gäller tillväxt förskjuts hela tiden österut, men det är inget speciellt för oss utan det gäller alla, säger han. Och detta är en utveckling som antagligen kommer att fortsätta givet att den europeiska marknaden är relativt mogen. Tillväxt drivs av efterfrågan och därför till stor del av saker som populationstillväxt och demografiska faktorer. Asien växer snabbt och kommer från en låg nivå. Hur många har en bil i Kina? Hur många skulle kunna ha en bil? Sådant driver även vår industri, säger han. Atlas Copco bedriver verksamhet inom kompressorteknik, anläggnings- och gruvteknik samt inom industriteknik. Företaget har verksamhet i Nord- och Sydamerika, Europa, Afrika/Mellanöstern och Asien/Australien var omsättningen 70 miljarder kronor. Atlas Copco säljer till över 170 länder och har egen verksamhet i 80 länder. eye

5 Att göra affärer är en rätt liten del av vår verksamhet Utsikterna för den globala tillväxten kunde vara bättre och Europa halkar efter, men det betyder inte att det saknas affärsmöjligheter. Tvärtom, menar Arne Karlsson, vd på Ratos. Tuffa förhållanden skapar unika möjligheter. Text: Carolina Johansson Foto: Mattias Bardå Som Kebnekaises kam vid sydtoppen. Det är den bild som Ratos vd Arne Karlsson målar upp när man ber honom beskriva det ekonomiska läget. Han vet. För några år sedan besteg han Sveriges högsta topp och där, nära målet, smalnar vägen och blir till en kam mellan två livsfarliga stup på var sin sida. Målet hägrar. Men det gäller att inte trampa fel. Att inte ta för mycket för givet. Att inte bli rädd och vingla till. Det ser bra ut. Inte lysande men bra. Orienterare som jag är, brukar jag säga att vi befinner oss i ej kartlagd terräng. Kartan skapas när vi går, säger han. Det där med ej kartlagd terräng syftar på att en del av de ekonomiska samband som förr togs för givet har satts ur spel under de gångna krisåren. Historien är inte en lika tillförlitlig vägvisare som den en gång var. Prognoserna mer osäkra. Vad vi hoppas på är sub-par growth, en tillväxt under den potentiella gränsen, säger Arne Karlsson, men tillägger snabbt att även om tillväxten inte når sin fulla potential så innebär det inte en brist på affärsmöjligheter. För private equity-marknaden har kasten varit tvära. Boomåren innan krisen gjorde stjärnor av PE-bolagen, men transaktionsaktiviteten har sjunkit sedan dess. Förra året tog det dock fart igen efter ett magert Men det är egentligen inte så viktigt hur många affärer man gör. Det viktiga är vad man gör med dem. Framgång Arne Karlsson, bergsbestigare och vd. 8 eye

6 Stark återhämtning på transaktionsmarknaden Svenska storföretag är på bettet igen. Totalt slutfördes 124 affärer under 2010, en ökning med 54 procent sedan USA-marknaden lockar mest. Ernst & Youngs studie Corporate Transaction Trends Transactions by large Swedish companies som utkommer kvartalsvis, visar att transaktionsaktiviteten ökade markant under Under fjärde kvartalet med hela 100 procent jämfört med föregående kvartal. Bygg- och tillverkningsindustrin var de mest aktiva branscherna. Under 2010 såg vi att transaktionsmarknaden började tina upp och särskilt det sista kvartalet var starkt med antalet transaktioner nästan i nivå med volymerna innan krisen. Men det är fortfarande en bra bit kvar till rekordåret 2007, Pär-Ola Hansson, se.ey.com säger Pär-Ola Hansson, chef för Transaction Advisory Services på Ernst & Young. Under 2010 var det främst medelstora förvärv och avyttringar, där målbolagets omsättning låg mellan 20 och 100 miljoner euro, som drev upp transaktionsaktiviteten. Vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling under Utfallet under 2011 är dock beroende av makrofaktorer som utvecklingen av skuldkrisen i eurozonen, avslutar Pär-Ola Hansson. Rapporten finns att läsa i sin helhet på rapporter EMU är inte ett ekonomiskt, utan ett politiskt projekt som ofta resulterar i politiska kompromisser och som inte förmår skapa dynamik och tillväxt handlar främst om hur man hanterar sämre tider än om hur man hanterar bra tider. Att göra affärer är en rätt liten del av vår verksamhet. Nittio procent av vår tid går åt till att arbeta med de innehav som vi har, säger han. Arne Karlsson ser heller inte Ratos som ett renodlat PE-bolag utan beskriver det som ett PEK (private equitykonglomerat). Ratos strävar efter att föra samman det bästa från Private Equity med det bästa från konglomeratsidan. Om man tänker sig en skala mellan ett renodlat PE-företag och ett konglomerat så var Ratos närmare PE-sidan innan finanskraschen, medan bolaget de senaste åren befunnit sig närmare konglomeratsidan med fokus på processer och på att arbeta med innehaven. Många renodlade PE-bolag är väldigt duktiga, men en del tar för stora finansiella risker. Det har funnits en kortsiktighet i branschen som kan riskera ett bolags långsiktighet, säger han. Arne Karlsson understryker långsiktigheten i Ratos investeringar. En av förra årets största transaktioner var Haglöfs som såldes till Japanska Ascis med en exitvinst på 765 miljoner kronor. Ratos tog över Haglöfs för mer än tio år sedan i samband med köpet av Atle. I genomsnitt tittar Ratos på förvärvsobjekt om året, men av dessa blir det kanske 4 6 affärer. Portföljen består uteslutande av nordiska företag och kommer så förbli. Det handlar inte om att det saknas intressanta bolag på andra platser i Europa, utan snarare om vikten av att utöva aktivt ägarskap, vilket blir svårare ju längre bort bolaget är. Det går knappast att tala om Europa som en marknad i dag. Grekland står inför en av de största åtstramningar som någonsin skådats, medan Sverige tuffar på som om ingenting har hänt, och så har vi mycket däremellan, säger han. I fråga om den ekonomiska utvecklingen tror Arne Karlsson att Europa kommer fortsätta sacka efter jämfört med tillväxtmarknaderna i Asien till exempel. Han ser heller inte ökade EU-initiativ som en väg till starkare tillväxt. EMU är inte ett ekonomiskt utan ett politiskt projekt som ofta resulterar i politiska kompromisser och som inte förmår skapa dynamik och tillväxt, säger han. Ratos historia går långt tillbaka och bolaget har sitt ursprung i stålgrossisten Söderberg & Haak som bildades redan Namnet Ratos inregistrerades 1934 och bolaget börsnoterades tjugo år senare. I dag är Ratos ett av Europas största börsnoterade private equity-konglomerat och aktien handlas på Large Cap-listan på Stockholmsbörsen. Affärsidén är att skapa högsta möjliga avkastning genom aktivt ägarskap i ett antal utvalda företag. Ratos har för närvarande 20 innehav i Norden som tillsammans omsatte 37 miljarder kronor förra året och genererade ett rörelseresultat på 2,8 miljarder kronor. eye

7 Private equity har andra mål Sverige är en av Europas ledande private equity-marknader och Ernst & Youngs specialister erbjuder integrerad revision och rådgivning anpassad till PE-företagens särskilda behov. Text: Carolina Johansson, Jonas Rehnberg Foto: Jörgen Hildebrandt Sverige var tidigt ute med att ta till sig PE-modellen som investeringsmodell och är i dag en ganska mogen marknad. Sett som andel av den totala investeringsmarknaden har PE-bolagen i Sverige betydligt högre andel än de flesta europeiska länder, i nivå med USA och Storbritannien. Det säger David Ramm, branschansvarig för private equity på Ernst & Young. Ernst & Young har PE-specialister inom alla affärsområden, som bistår med rådgivning, oavsett om det gäller transaktioner, skattefrågor eller revision. Flera PE-bolag har sina huvudkontor i Stockholm, medan många portföljbolag finns ute i landet. Vi har etablerat ett rikstäckande nätverk av revisorer och rådgivare som är specialutbildade för att möta PE-sektorns speciella krav och förväntningar. Vi förstår PEbolagens agenda och våra revisionsteam är strukturerade och anpassade för att stödja den agendan, berättar Thomas Forslund, revisor. PE-bolagen fokuserar på delvis andra aspekter än publika bolag, förklarar Thomas Forslund: Genom att private equity-bolag har en tydlig exitstrategi måste ägare, styrelse och ledning gemensamt arbeta målinriktat och vara snabba till beslut. Om inte effektivitet och produktivitet ökar i de förvärvade bolagen kommer ägarna inte att tjäna några pengar. Exitstrategin leder till ett tydligt och snabbt fokus på att bland annat förbättra bolagets kassaflöden, rapporteringsstrukturer, interna styrning och kontroll så att bolaget är i bästa skick inför en försäljning. Transaktions-, skatte- och finansieringsstruktur är andra viktiga områden för PEbolag, som generellt är mera högbelånade än andra företag. Värderings- och covenantfrågor samt incentive-strukturer är andra väsentliga aspekter som påverkar vårt arbete som revisorer och rådgivare, påpekar Carl-Johan Regell, revisor. Revisorn måste förstå hur ägaren tänker i samband med förvärv, förädling och försäljning av portföljbolag. Ernst & Young arbetar med en integrerad process där revisorn finns med redan under transaktionsfasen och samarbetar med Ernst & Youngs specialiserade transaktionskonsulter. Processen ger en bra förståelse för affärslogiken i förvärvet och ger oss en kortare startsträcka för en effektiv och värdedriven revision, förklarar Carl-Johan Regell. För bolag som har en ambition om börsnotering utgår Ernst & Young från att ledning och ägare vill uppnå börsfäighet, vilket underlättas genom en så kallad pre-ipo review som identifierar områden som behöver utvecklas eller förbättras. Vår uppfattning är att flertalet av dessa aktörer ställer höga krav på sina rådgivare, men att de också tillskjuter nödvändiga resurser för att uppnå sina mål. Det är väldigt utmanade och stimulerande att få arbeta med denna typ av kunder säger Thomas Forslund. Fjolårets starka börsutveckling har ökat intresset för att notera innehav samtidigt som förbättrade finansieringsmöjligheter möjliggjort fler företagsförvärv. Efter en svacka i kölvattnet av finanskrisen märker David Ramm att aktiviteten inom PE-sektorn ökar. Vi såg en kraftig återhämtning förra året som nu fortsätter i 2011 med ett antal små och stora avyttringar och förvärv på gång. Om inte effektivitet och produktivitet ökar i de förvärvade bolagen kommer ägarna inte att tjäna några pengar Thomas Forslund, och Carl-Johan Regell, 10 eye

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Oktober 2015 Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 19 innehav med total omsättning om 36 miljarder kronor operativ EBITA på 2,4 miljarder kronor

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Så bygger du en ledande FOI-miljö

Så bygger du en ledande FOI-miljö Så bygger du en ledande FOI-miljö Globala innovationsvärdekedjor och lokala innovationsekosystem Göran Hallin Sverige investerar mycket i FoU men ändå allt mindre Sveriges investeringar i FoU ligger på

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

VD Arne Karlsson. Växjö 2012-03-08

VD Arne Karlsson. Växjö 2012-03-08 VD Arne Karlsson Växjö 2012-03-08 1 Mål Avkastningen på varje enskild investering (IRR) ska överstiga 20% Totalavkastning bättre än genomsnittet på Stockholmsbörsen Offensiv utdelningspolitik Ratos information

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

Stabilitet, lönsamhet och tillväxt har länge varit kännetecknande för Atlas Copco och 2004 har inneburit ytterligare framsteg i dessa avseenden.

Stabilitet, lönsamhet och tillväxt har länge varit kännetecknande för Atlas Copco och 2004 har inneburit ytterligare framsteg i dessa avseenden. Gunnar Brocks anförande på bolagsstämman 2005 Ärade aktieägare, mina damer och herrar, varmt välkomna till Atlas Copcos bolagsstämma. Det är första gången vi är här i vackra Aula Magna och vi är glada

Läs mer

AKTIEANALYS Februari 2013

AKTIEANALYS Februari 2013 AKTIEANALYS Februari 2013 Nokia Hur ljus är framtiden? En rapport av: Henrik Bergkvist Finlands stolthet Nokia, en gång världsledare på mobiltelefoner, tills Apple klev in på marknaden med sin iphone som

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden?

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden? Sammanfattning Revisionen har en betydelsefull funktion på en kapitalmarknad som garant för kvaliteten i företagens finansiella information. Det är revisorernas uppgift att skapa förtroende för informationen,

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars i korthet Kontor Produktion Distributionsenhet Nyckeltal 2013 Omsättning 798,6 Milj euro EBIT exkl. poster av engångsnatur 73,8 Milj.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX - EMI

EXPORTCHEFSINDEX - EMI EXPORTCHEFSINDEX - EMI Andra kvartalet 14 14-05-15 BUSINESS SWEDEN 15 MAJ 14 EXPORTCHEFSINDEX MÄTNINGEN MAJ 14 EMI konstrueras av svaren på sju frågor där tre handlar om nuläget och fyra är framåtblickande.

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 FKG Vägvisaren april 2014 Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 1 Nästan hälften av leverantörerna är helt beroende av fordonsindustrins utveckling Andel av omsättningen till fordonsindustrin 2 2 Över hälften

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid Investor ABs årsstämma den 21 mars 2006

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid Investor ABs årsstämma den 21 mars 2006 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid Investor ABs årsstämma den 21 mars 2006 Kära aktieägare, mina damer och herrar! Det känns extra roligt att som nyutnämnd VD få stå inför så här många

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 17 april 2012

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 17 april 2012 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 17 april 2012 Kära aktieägare. Välkomna. Ja, kära aktieägare. Än en gång välkomna till Investors årsstämma. Stämman är

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 Concentric (Köp) Concentric får order på vattenpumpar för dieselmotorer från en av världens ledande tillverkare av lantbruksmaskiner i Kina till ett värde av 20

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Kunskapsinvesterare Comset www.comset.se www.comset.4i www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Kunskapsinvesterare Comset www.comset.se www.comset.4i www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken 1 Bolagsvärdet är summan av framtida kassa4löden. Ett växande bolagsvärde = växande kassa3löden. Ett värdefullt bolag fungerar som en god företagsmedborgare och skapar

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling Fakta i korthet Nr. 3 2012 Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling EU-kommissionen presenterade 2010 EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi, Europa 2020 som

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Noterat Private Equity

Noterat Private Equity Noterat Private Equity VD Arne Karlsson www.ratos.se Telefonkonferens 2008-11-07 1 Q3 Still Alive And Well God utveckling i portföljbolagen l Stabil konjunktur men moln vid horisonten Mycket begränsad

Läs mer

Riskkapital och kollektivavtal

Riskkapital och kollektivavtal Riskkapital och kollektivavtal Riktlinjer för förhandlingar med portföljföretag Internationella unionen för livsmedels-, njutningsmedels- och lantarbetarförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011 REDEYE - ICM Industrials, Cleantech and Mining Börsdagarna, November 2011 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye ICM Översikt sektorn Makro och drivkrafter Värdering Redeyes favoriter 2 Introduktion

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Finansiell situation 2007-2011. Analytiker: Daniel Berglund Jonas Olsson

Finansiell situation 2007-2011. Analytiker: Daniel Berglund Jonas Olsson 2012-11-12. Den globala industrijätten Atlas Copco har varit på stark uppgång sedan krisen 2009 och aktiekursen har klättrat hela 60 % på tre år. Den finansiella situationen ser mycket god ut men en köprekommendation

Läs mer

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Trafikutskottets utlåtande 2012/13:TU8 Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok En integrerad marknad för

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer