Årsmöte Psykologiska Föreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte Psykologiska Föreningen"

Transkript

1 Årsmöte Psykologiska Föreningen Tisdagen den 9 oktober BT 101 klockan 17:00 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av Dagordning Dagordning 3 Val av mötesordförande: Märta Olauson väljs till mötesordförande 4 Val av mötessekreterare: Martin Södermark väljs till mötessekreterare 5 Ordförande har ordet: Ordförande nämner kort att hon anser det ha varit ett mycket bra år. 6 Val av justerare tillika rösträknare: Johan Persson och Mathilda Isaksson väljs till justerare och rösträknare. 7 Fastställande huruvida årsmötet är behörigt utlyst: Mötets utlysande godkänns 8 Fastställande huruvida årsmötet har beslutsmässighet: Mötet beslutas ha beslutsmässighet 9 Styrelsens ekonomiska berättelse Psykologiska föreningen har under året tagit emot två termins bidrag från bt- sektionen på en sammanlagd summa av kronor, vilket är 6855 kronor mindre än vi räknat med. Övriga bidrag från bt sektionen är 4000 kronor till temadagens gästföreläsare samt 3500 kronor till gästföreläsare Sebastian Näslund. Från institutionen har vi tagit emot ett bidrag på kronor, vilket är mer än det belopp på kronor som vi mottagit tidigare år. Detta beror på att institutionen gett ett extra bidrag till temadagen. Bidraget var på 4000 kronor men 615 kronor drogs av från detta bidrag eftersom institutionen lagt ut pengar åt psykologiska föreningen i samband med tryckningen av ett månadsblad som gavs ut en gång under verksamhetsåret. De största utgifterna under året har varit insparks- och utsparkssittningar på en sammanlagd kostnad av kronor, vilket är inom ramen för den budget vi haft som riktlinje. Andra festarrangemang har varit två psykpubar som hållit sig inom ramen för den sammanlagda budgeten på 4000 kronor. En stor del av ekonomin har också spenderats på gästföreläsningar, sammanlagt har dessa kostat föreningen kronor. Kostnaderna för temadagen uppnådde en summa av kronor men psykologiska föreningen stod endast för kronor eftersom

2 resten av kostnaderna täcktes av bidrag från bt -sektionen samt institutionen. Trots bidragen steg den totala kostnaden för föreningen med 733 kronor över den beräknade budgeten. Årets resultat är en förlust på 8533 kronor, vilket är 533 kronor mer än budgetförslaget. Den 9 oktober fanns kronor i handkassan samt ,63 kronor på postgirot. Föreningens sammanlagda tillgångar är vid denna tidpunkt ,63 kronor. 10 Revisorernas berättelse Revisorns uppgift är att granska om verksamheten skötts i enlighet med det mandat som föregående årsmöte gett. Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmöten och medlemsmöten och därmed ansvariga för detta. Den enskilt viktigaste punkten i revisorns granskning är att säkerställa att ekonomin skött på ett bra sätt och att inga oegentligheter förekommit. Budget och ekonomi På grund av relativt dålig kontinuitet mellan verksamhetsåren och svårigheter i att bedöma hur verksamheten kommer se ut i förväg har ansvaret för budgeten inte lagts på årsmötet som annars är att föredra. En budget har dock antagits efter årsmötet och det är tydligt att man eftersträvat att hålla sig till den i största möjliga grad vilket är lovvärt. Att till punkt och pricka följa en budget är mycket svårt även i mer kontinuerlig verksamhet. Alltför rigida bestämmelser kan dessutom verka hämmande på en verksamhet som har mycket att tjäna på att fånga upp och stötta medlemmarnas initiativ närhelst de kommer. Jag har inget att anmärka på vad gäller användandet av föreningens ekonomiska medel. Bokföring Med undantag av några små tekniska misstag så har bokföring skötts mycket bra under verksamhetsåret. Som tidigare har bokföringen gjorts på SPCS vilket gör det relativt lätt att kontrollera och korrigera felaktigheter som kan uppstå. Jag ser det som nödvändigt att föreningen fortsätter att använda programmet. Till alla betydelsefulla ekonomiska beslut finns dessutom tydliga beslut i justerade styrelseprotokoll vilket är utmärkt. Sittande styrelse har ansträngt sig för att få in bra redovisningar från de festarrangemang som klasserna stått för och lyckats förbättra detta. Här finns dock fortfarande mer att önska även om det finns en viss risk att arrangörerna känner sig tyngda av krav på redovisning. Mitt förslag är att styrelsen utarbetar riktlinjer för hur hantering av pengar till sittningar och liknande ska skötas kompletterat med en guide som kan ges ut till dem som ska ta emot pengarna. Firmatecknare Föreningen har ej ändrats firmatecknare för sitt plusgirokonto vilket är väldigt olyckligt. Dock sköts hanteringen av kontot via internet av kassören, men det är ändå mycket viktigt att det är den aktuella styrelsen som tecknar kontot. Vad som annars gäller är faktiskt att enskilda personer som ej längre tillhör föreningen har rätt att ta ut pengar från det mot uppvisande av legitimation. Övrigt Föreningens stadgar har varit gravt utdaterade vilket i praktiken inneburit att föreningen varit tvungen att bryta mot de regler som årsmötet, i och med att de ej ändrat stadgarna, bestämt ska råda. Det känns väldigt bra att ett nytt stadgeförslag äntligen arbetats fram.

3 Berömvärt är också att informationsarbetet gentemot studenterna har blivit enormt mycket bättre under perioden. Styrelsen har gjort ett berömvärt jobb i år och jag rekommenderar att årsmötet beviljar ansvarsfrihet. 11 Styrelsens Verksamhetsberättelse Styrelsen har haft mycket att göra under det gånga året och det har ansökts om bidrag till många olika aktiviteter. Informationsansvarig har arbetat med att bygga en ny hemsida med en modernare design och mer interaktiva funktioner och har via denna, e-postlistor och affischering försökt se till att studenter hålls underättade om vad som händer i föreningen, på institutionen och universitetet. Två ledamöter har tillsammans arbetat fram förslag på nya stadgar och man har tillsammans anordnat festligheter som grillning med brännboll för alla psykologstudenter. Fest och trivsel gruppen: Arbetsgruppen Fest- och trivselgruppen har under verksamhetsåret 2006/2007 anordnat ett antal psykpubar och fester, en innebandyturnering samt tryckning och försäljning av tröjor för psykologer. För mer information se Fest och trivselgruppens verksamhetsberättelse. Genusgruppen Genusgruppen har varit väldigt aktiv under året och lagt förslag på många föreläsningar samt ordnat årets temadag med ATV som var oerhört populär. Emovere Detta år har vi experimenterat mycket för att försöka öka antalet besökare till Emoveres filmvisningar. Vi har visat många filmer i olika genrer. Vi har bjudit in olika föreläsare att hålla korta föredrag om filmer. Lärare på programmet har fått chansen att visa sina favoritfilmer för studenterna och med hjälp av den nya hemsidan har vi också haft omröstningar där besökare på sidan fått rösta fram den film som visats. Föreläsningsgruppen Sara Wallhed föreläste om hur det är att göra sin PTP tjänst på arbetsförmedlingen. Hon pratade också om jobbansökningar, intervjuer, löneförhandlingar och annat av intresse för blivande psykologer. I samarbete med Sosum, Socionomstudenternas förening anlitades Leg. Psykolog Bengt Jarl från Rättspsyk i Sundsvall att hålla en föreläsning under rubriken Vård av sexualförbrytare. Arrangemanget var välbesökt, cirka 170 åhörare närvarade. Sosum och Psykologiska föreningen bjöd på fika i pausen. Mikal Björkström pratade under parollen Psykologen, lagen och kampen om utrymmet. Denna föreläsning handlade om hur olika professioner kämpar om vårdtagarna och var psykologen kommer in i denna maktkamp. Mikal redogjorde också för det juridiska ramverk som omger psykologiska behandlingsarbete. Psykologiska föreningen bjöd på frukt. Föreläsningen spelades och finns på dvd. Håkan Wisung, Leg. Psykolog och VD på Psykologpartners föreläste om tillämpad beteendeterapi. Världsomseglaren Sebastian Näslund föreläste om att våga lätta ankar och bryta upp från tryggheten, utmana sig själv och uppfylla sina drömmar. Psykologiska föreningen bjöd på fika.

4 12 Fastställande av resultat och balansräkning Revisorn ser inget behov av att fastställa detta eftersom kassören redan redovisat väl för hur det ser ut under punkt 9. Han godkänner hennes rapport och mötet beslutar att det kan fastställas. 13 Fråga om ansvarsfrihet till styrelsen Ansvarsfrihet beviljas. 14 Fastställande av verksamhetsplan Man beslutar att tillsatt styrelse fastställer en verksamhetsplan och att man utlyser ett medlemsmöte där medlemmar kan utrycka sina åsikter angående denna. Alla är medvetna om att detta möte skulle vara rådgivande och inte beslutande. 15 Fastställande av budget Man beslutar att tillsatt styrelse fastställer en budget och att man utlyser ett medlemsmöte där medlemmar kan utrycka sina åsikter angående denna. Alla är medvetna om att detta möte skulle vara rådgivande och inte beslutande. 16 Godkännande av Psykologiska Föreningens reviderade stadgar De nya stadgarna antas med modifiering angående fackförbundets val av representanter i SR. Där det istället skall stå nominering av representanter. 17 Beslut om antal ledamöter i styrelsen Man beslutar enligt de nya stadgarna att man skall ha maximalt 14 ledamöter i styrelsen. Ledamöter inkluderar även specifika poster som exempelvis Ordförande eller Kassör. 18 Val av styrelse Valberedningen informerar om sitt arbete och lägger fram förslag till samtliga poster i styrelsen. Man ämnar att informera nya styrelsen om det man lärt sig via intervjuer av sittande medlemmar vid lämpligt styrelsemöte. Följande medlemmar väljs in i nya styrelsen: Ordförande: Ingela Aronsson Vice Ordförande: Jenny Nilsson Kassör: Jenny Karlsson Informationsansvarig: Martin Södermark Övriga Ledamöter: Yasbir Pipwala, Anna Lindgren, Sebastian Wide, Liza Sjödin, Nina Vesa, Inge Breed, Mathilda Isaksson, Sheeba Huczkowsky, Karin Boson 19 Val av studeranderepresentanter Programkommittén: Tas beslut om att terminerna väljer in sina egna representanter. Tillsatt styrelse ser till att detta blir gjort och att terminerna informeras. Grundutbildningsnämnden: Sheeba Huczkowsky och Anna Björk Institutionsstyrelsen: Laura Fors, Inge Breed och Fredrik Sandin Beteendevetarsektionen: Karin Boson 20 Val av revisor och revisorsuppleant Kent Munuya väljs som revisor och Björn Hoffman som suppleant.

5 21 Val av valberedning, varav en sammankallande Johanna Melin väljs som sammankallande och Kristoffer Månsson som assisterande 22 Möjlighet för psykologförbundet att för de fackligt anslutna genomföra nominering av representanter till studeranderådet. Medlemmarnas nomineringar blir: Ordinarie: Petter Agrell och Martin Södermark Suppleanter: Christer Smeds och Stephanie Sjöö 23 Överlämningsmöte Man beslutar att gamla och nya styrelseledamöter stannar kvar efter årsmötet och bestämmer passande tid. 24 Övriga frågor Inga övriga frågor. 25 Mötets Avslutande Sekreterare: Martin Södermark Justerare: Johan Persson Mathilda Isaksson

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer