Årsredovisning. Radiotjänst i Kiruna AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Radiotjänst i Kiruna AB"

Transkript

1 Årsredovisning Radiotjänst i Kiruna AB

2 Framsida: Detaljer 2 av tygtryck, efter original av Astrid Sylwan. Foto: Carl-Johan Söder, Kent Tunlind, Tina Benson, Anna Persson, Anita Svensson

3 Innehåll Några ord från vd Om Radiotjänst Verksamhet Rundradiorörelsen Ekonomi Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter till redovisningen Revisionsberättelse 3

4 Några ord från vd FLER BETALAR! Vi lägger ännu ett framgångsrikt år bakom oss. Under 2011 ökade det genomsnittliga antalet radio- och tv-avgiftsbetalare med Det är en ökning i samma storleksordning som Stödet för radio- och tv-avgiften fortsätter att vara starkt. FÖRBÄTTRAD SERVICE OCH MINDRE MANUELLT ARBETE Vi har gjort om vår hemsida, radiotjanst.se. Förändringarna har ökat tillgängligheten och sökbarheten och webbplatsen erbjuder besökarna fler och bättre självtjänster än tidigare. Nya administrativa verktyg har också tagits i drift under året, bland annat ett elektroniskt fakturahanterings- och budgetverktyg. Anna Pettersson, vd VI VILL NÅ ALLA! Tillsammans med SVT, Sveriges Radio och UR arbetar vi med att öka kunskapen om radio- och tv-avgiften och public service. Målet är fortsatt lojalitet hos dem som betalar avgiften och tillväxt av nya avgiftsbetalare ett mål som nåddes under

5 EKONOMISKT RESULTAT Under 2011 har Radiotjänst levererat 7,26 miljarder kronor till rundradiokontot. Radio- och tv-avgiften har inte höjts sedan Bolaget Radiotjänst har också en stabil ekonomi. Kostnadssänkningar för bland annat fakturadistribution och registertjänster tillsammans med rationaliseringar i verksamheten har lett till kraftigt minskade driftskostnader. Därför kan ägarbolagen SVT, Sveriges Radio och UR minska sina medelsavståenden till Radiotjänst under Kiruna i februari 2012 Anna Pettersson Verkställande direktör Radiotjänst i Kiruna AB 5

6 Förvaltningsberättelse Radiotjänst i Kiruna AB (organisationsnummer ) Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 1 januari-31 december 2011 Om Radiotjänst UPPDRAG OCH ANSVAR Sveriges riksdag har gett Radiotjänst i Kiruna AB i uppdrag att ansvara för radio- och tv-avgiften. Beslutet fattades 1987 och skälet var främst att göra verksamheten mer effektiv. Verksamheten startade i Kiruna i april Sedan 1998 har bolaget även ansvaret för förvaltningen av rundradiomedlen. De utgörs av de radiooch tv-avgifter som betalas enligt lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Förvaltningsansvaret innebär bland annat likviditetsplanering, redovisning samt bedömningar av rundradiorörelsens intäkts- och kostnadsutveckling och av hur stort avgiftsuttaget bör vara på kort och lång sikt. Dessa bedömningar görs tillsammans med de tre programföretagen Sveriges Television AB (SVT), Sveriges Radio AB (Sveriges Radio) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) inrättades ett särskilt distributionskonto för att finansiera SVT:s och UR:s parallella tv-distribution i samband med övergången från det analoga till det digitala marknätet. Radiotjänst ansvarar för förvaltning och redovisning av distributionskontot på uppdrag av staten. ÄGARE SVT, Sveriges Radio och UR äger Radiotjänst. Programföretagen, i sin tur, ägs av en förvaltningsstiftelse (Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB). Förvaltningsstiftelsen är moderstiftelse i public service-koncernen och har till uppgift att främja programföretagens självständighet. Samtliga programföretag och Radiotjänst konsolideras i förvaltningsstiftelsen. UR: 5 % Sveriges Radio: 34 % SVT: 61 % Radiotjänst ägs av de tre public service-bolagen. Diagrammet redovisar ägarandelarna för respektive bolag. 6

7 PUBLIC SERVICE FINNS TACK VARE RADIO- OCH TV-AVGIFTEN Radio- och tv-avgiften finansierar SVT, Sveriges Radio och UR, men även Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF), Granskningsnämnden för radio och tv samt Radiotjänsts verksamhet. Avgiftsmedlen går till rundradiokontot hos Riksgälden. Riksdagen beslutar om anslagen till programföretagen som sedan beslutar om medelstilldelningen till Radiotjänst. OBEROENDE RADIO OCH TV En av tankarna med public service är att Sverige ska ha tv och radio som är oberoende av kommersiella och politiska intressen. De folkvalda politikerna har av demokratiskäl beslutat att systemet med radio- och tv-avgifter är det bästa sättet att finansiera en oberoende public service. Många europeiska länder använder likartade system som Sverige. Radio- och tv-avgiften finansierar SVT, Sveriges Radio och UR 7

8 VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Radiotjänst i Kiruna AB ska effektivt och kompetent administrera den lagstadgade radio- och tv-avgiften. Bolaget kan på affärsmässig basis åta sig externa uppdrag. Radiotjänsts vision är att alla tv-innehavare i Sverige vill betala och betalar radio- och tv-avgiften. ORGANISATION Radiotjänst har ca 100 heltidsanställda medarbetare. Merparten är placerade vid huvudkontoret i Kiruna. Fyra heltidsarbetande kontrollanter är stationerade runt om i Sverige. Dessutom finns cirka 80 frilanskontrollanter från norr till söder och varje kväll arbetar ett 50-tal medarbetare i telemarketingverksamheten i Kiruna. UTVECKLING Radio- och tv-avgiften utgör ett mycket stabilt system för finansiering av public service i Sverige. Under 2011 ökade det genomsnittliga antalet radio- och tv-avgiftsbetalare med

9 LEDNING LEDNING BILD saknas Från vänster: Heidi Franz, Peter Lindgren, Charlotta Elenius, Per Leander, Anna Pettersson, Carl-Gustav Johansson, Eva Selin, Roger Suup, Anita Svensson. Ledningsgruppen är vd:s berednings- och beslutsforum och består av följande personer: Anna Pettersson, verkställande direktör Anita Svensson, vd-assistent Roger Suup, projektledare utvecklingsenheten (UE) Eva Selin, bolagsjurist, projektledare UE, chef för juridiska gruppen Per Leander, kommunikationschef Carl-Gustav Johansson, ekonomi- och IT-chef Charlotta Elenius, marknadschef Peter Lindgren, kundtjänstchef Heidi Franz, personalchef 9

10 STYRELSE Från vänster: Cilla Benkö, Anders Utterström, Tom Pettersson, Nils Patomella, Eva Hamilton, Anders Appelqvist, Anna Pettersson, Anders Lundbeck, Carl-Gustav Johansson, Mats Sjöstrand. Eva Hamilton, Ordförande Vd Sveriges Television AB Cilla Benkö, Ledamot Vice vd Sveriges Radio AB Erik Fichtelius, Ledamot (ej på bild) Vd Sveriges Utbildningsradio AB Anders Appelqvist, Ledamot Vd Sveriges Radio- & Hemelektronikleverantörer (SRL) Mats Sjöstrand, Ledamot Generaldirektör regeringskansliet Anna Pettersson, Ledamot Vd Radiotjänst i Kiruna AB Cecilia Edström, Ledamot (ej på bild) Handläggare Radiotjänst i Kiruna AB Arbetstagarnas fackliga representant (Unionen) Nils Patomella, Ledamot Vaktmästare Radiotjänst i Kiruna AB Arbetstagarnas fackliga representant (Unionen) Carl-Gustav Johansson, Styrelsens sekreterare Ekonomi- och IT-chef Radiotjänst i Kiruna AB Anders Utterström, Suppleant Ekonomidirektör Sveriges Television AB Jyrki Elo, Suppleant (ej på bild) Administrativ och teknisk direktör Sveriges Radio AB Anders Lundbeck, Suppleant Ekonomichef Sveriges Utbildningsradio AB Tom Pettersson, Suppleant Handläggare Radiotjänst i Kiruna AB Arbetstagarnas fackliga representant (Unionen) 10

11 Verksamhet AKTIVITETER Radiotjänsts aktiviteter syftar till att motivera hushåll, företag och organisationer att betala och vilja betala radio- och tv-avgiften. Bolaget använder sig av olika redskap och aktiviteter för att nå fram med informationen till olika målgrupper. TELEMARKETING Telemarketing är den aktivitet som bidrar med flest nya radio- och tv-avgiftsbetalare. Hushåll, företag och organisationer kontaktas via telefon och får information om public service och den lagstadgade radio- och tv-avgiften. För att undvika att kontakta redan betalande hushåll erbjuds avgiftsbetalarna att via webben samregistrera personer som hör till hushållet. Radiotjänst kontaktar inte heller personer som har samma telefonnummer eller fastighetsuppgifter som en registrerad betalare. Alla hushåll som inte betalar radio- och tv-avgift kontaktas vid ett par tillfällen under året. Ett hushåll kan dessutom få telefonsamtal om man bytt adress eller köpt tv-mottagarutrustning. AVGIFTSKONTROLL Det är viktigt för Radiotjänst att nå alla hushåll i arbetet med att informera om radio- och tvavgiften. De personliga besöken är betydelsefulla då de ger möjlighet att föra en direkt dialog med personen som besöks. Avgiftskontrollanterna bidrar till att öka kunskapen och förståelsen för avgiftssystemet. Med hjälp av utdrag från Radiotjänsts kundregister arbetar kontrollanterna på anvisade geografiska områden och besöker de hushåll som inte finns upptagna som betalande. Därefter kontrolleras uppgifterna och en avgift kan registreras. UTSKICK Radiotjänsts brevutskick är en kompletterande aktivitetet. Ett par gånger per år skickas informationsbrev till de hushåll som inte betalar. Breven informerar om regelverket och ger möjlighet för hushållen att anmäla sitt tv-innehav direkt, via en bifogad talong eller på webben. Lyckade rekryteringsaktiviteter till telemarketingverksamheten 11

12 SERVICE TILL AVGIFTSBETALARNA På kundtjänstavdelningen besvarar 45 personer cirka samtal och administrerar omkring ärenden varje vardag. De vanligaste frågorna gäller fakturor, autogiro, adressändringar, betalningsplaner samt ny- och avanmälningar av tv-innehav. Målet är att det ska vara enkelt att kontakta Radiotjänst för personlig service och att bemötandet ska vara kompetent och effektivt. Radiotjänst fortsätter att utveckla servicen för avgiftsbetalarna genom att kontinuerligt ta tillvara kundernas synpunkter från bland annat de enkäter som genomförs två gånger per år. fått kompetensutveckling med syftet att genom samnyttjande öka tillgängligheten i telefon vid hög belastning. På webben och i talsvaret har kunderna möjlighet att utföra sina ärenden under hela dygnet. FAKTUROR OCH INFORMATIONSFOLDRAR Radiotjänst skickar varje år ut cirka 14 miljoner fakturor. De flesta får sin faktura fyra gånger per år. Radiotjänst har tillsammans med Sveriges Radio, SVT och UR fortsatt att informera om public service och vad radio- och tv-avgiften används till. Två fakturafoldrar har skickats tillsammans med fakturorna under Under 2011 har personal från andra avdelningar Folder med programtips och information om public service distribueras med radio- och tv-avgiftsfakturan. Under hösten 2011 hade foldern barntema. 12

13 KOMMUNIKATION Radiotjänsts kommunikation har som huvudsyfte att få de som ännu inte betalar sin radio- och tv-avgift att börja göra det. Kommunikationen vill också förklara att avgiften är grunden till att vi har radio och tv som är oberoende av kommersiella och politiska intressen. Under 2011 har Radiotjänst vidareutvecklat tackkonceptet. I filmerna hyllas vardagshjältar för att de betalar radio- och tv-avgiften. Filmerna har sänts i SVT och på bio. Under året har omkring 80 procent av befolkningen sett minst en av filmerna vid något tillfälle. STUDENTER OCH SFI På universitet och högskolor runt om i landet har Radiotjänst tillsammans med programbolagen informerat studenterna om public service och radio- och tv-avgiften. Radiotjänst har också mött boende i miljonprogramområden och tagit fram material om avgiften, som kan användas inom svenskundervisning för invandrare (sfi). ANPASSNINGSBAR DESIGN PÅ WEBBEN 2011 togs en ny design för webben fram och plattformen uppgraderades. Den nya webben anpassar sig efter vilken skärm den visas på, så kallad responsive design. Nya radiotjanst.se lanserades i november

14 Rundradiorörelsen RUNDRADIOKONTOT Radiotjänst i Kiruna AB ansvarar för samordning, förvaltning och redovisning av rundradiokontot och distributionskontot. Dessa uppdrag regleras i särskilda avtal med staten. Varje år görs en särskild rapport, Rundradiorörelsens samlade ekonomi, som beskriver verksamhetens ställning och resultat. Faktorer som påverkar rundradiorörelsens resultat: radio- och tv-avgiftens storlek antalet betalda avgifter riksdagens medelstilldelning till programföretagen Nedan redovisas ett sammandrag av Rundradiorörelsens samlade ekonomi RADIO- OCH TV-AVGIFTENS STORLEK År Löpande priser, kr Höjning, % 1,42 1,80 2,17 0,00 0,00 Ovanstående tabell visar avgiftens utveckling Riksdagen har beslutat att avgiften ska vara oförändrad även år ANTAL RADIO- OCH TV-AVGIFTER År Antal avgifter, tal * Tabellen redovisar det genomsnittliga antalet avgifter de senaste åren. Antalet radio- och tv-avgifter uppgick den 31 december 2011 till * Den 1 januari 2010 reducerades antalet avgifter med till följd av förändrade regler för juridiska personer. BETALNINGSEFFEKTIVITET År Betalningseffektivitet, % 97,86 97,92 97,90 97,75 97,90 Betalningseffektiviteten definieras som det totala antalet inbetalningar i förhållande till fakturerade radio- och tv-avgifter. 14

15 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR RUNDRADIORÖRELSEN I SAMMANDRAG Belopp i miljoner kronor Resultaträkning Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Årets resultat Belopp i miljoner kronor Balansräkning Kundfordringar Likvida medel Summa tillgångar Ackumulerat resultat Förskottsbetalda radio- och tv-avgifter Lån i Riksgälden avseende distributionskontot Övriga skulder Summa skulder och resultat

16 Förvaltningsberättelse FAKTUROR OCH BETALNINGSEFFEKTIVITET Under året har fakturor ( ) producerats och distribuerats. Betalningsviljan är fortsatt hög. I genomsnitt betalades 93,60 % (93,39) av fakturorna i rätt tid. Betalningseffektiviteten, mätt som kvoten mellan inbetalt belopp och fakturerat belopp, uppgick till 97,90 % (97,75). Under verksamhetsåret 2011 har miljoner kronor (7 205) inbetalats till rundradiokontot hos Riksgälden. RÖRELSENS INTÄKTER Radiotjänsts intäkter består i huvudsak av avgiftsmedel, vilka företagets ägare, SVT, Sverige Radio och UR tillhandahåller. Avgiftsmedelsnivån baseras på ett årligt budgetförslag som tillställs ägarna. Under 2011 uppgick avgiftsmedlen till 166,6 miljoner kronor. RÖRELSENS KOSTNADER Rörelsens kostnader uppgick till 158,7 miljoner kronor (160,3). De minskade kostnaderna är ett resultat av den pågående övergången från fysiska till elektroniska fakturor samt nya avtal inom porto- och brevdistribution. Även personalkostnaderna har minskat. INVESTERINGAR Under 2011 investerades 2,6 miljoner kronor (4,8). Investeringarna bestod i huvudsak av reinvesteringar i IT-utrustning och kontorsinventarier. VINSTDISPOSITION Radiotjänst i Kiruna AB saknar fritt eget kapital att disponera. Fjolårets siffror inom parentes. 16

17 Resultaträkning Belopp i tusental kronor Not Rörelsens intäkter Avgiftsmedel Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Summa finansiella poster Rörelseresultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt 0 0 Skatt på årets resultat Årets resultat

18 Balansräkning Belopp i tusental kronor Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Datorsystem Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andel i bostadsrättsförening Lämnade depositioner 0 12 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar koncernföretag Aktuella skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

19 Belopp i tusental kronor Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Skuld koncernföretag 0 1 Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 19

20 Kassaflödesanalys Belopp i tusental kronor LÖPANDE VERKSAMHET Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0-12 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 12 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

21 Redovisningsprinciper REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens anvisningar och allmänna råd. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år. AVGIFTSMEDEL OCH SÄRSKILDA SKATTEFÖRHÅLLANDEN Avgiftsmedel som bolaget har erhållit genom att SVT, Sveriges Radio och UR avstått medel till förmån för bolaget och som nyttjats för att täcka drifts- och investeringsutgifter i verksamheten, redovisas i resultaträkningen som intäkter. Avgiftsmedel som erhållits men som inte nyttjats för att täcka utgifter för verksamhetsåret, redovisas som skuld per balansdagen. Erhållna avgiftsmedel jämställs skattemässigt med statliga näringsbidrag. Investeringar finansierade med avgiftsmedel direktavskrivs därför skattemässigt i sin helhet mot erhållna avgiftsmedel. Skillnaden mellan avskrivning enligt plan och skattemässig avskrivning redovisas i resultaträkningen som en bokslutsdisposition och i balansräkningen som en obeskattad reserv. MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella och immateriella anläggningstillgångar består i huvudsak av datorer och program för uppbördsverksamheten och redovisas på balansräkningens tillgångssida till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. AVSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan för materiella och immateriella anläggningstillgångar görs på anskaffningsvärdet i förhållande till beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande: IT-utrustning 3 år Datorprogram 5 år Kontorsinventarier 5-8 år Fordon 3 år De immateriella anläggningstillgångarna utgörs i huvudsak av företagets egenutvecklade uppbördssystem TUR, vilket togs i drift år STATLIGA STÖD Erhållet statligt stöd har reducerat bolagets personalkostnader. 21

22 Noter till redovisningen Not 1 AVGIFTSMEDEL Radiotjänsts intäkter består i huvudsak av avgiftsmedel, vilka företagets ägare, de tre programföretagen SVT, Sveriges Radio och UR tillhandahåller. Avgiftsmedelsnivån baseras på ett årligt budgetförslag till ägarna. Belopp i tusental kronor Erhållna avgiftsmedel Balanserade avgiftsmedel från föregående år Skuldförda avgiftsmedel Intäktsförda avgiftsmedel Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Övriga rörelseintäkter består i huvudsak av vinst vid avyttring av maskiner och inventarier. Not 3 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Merparten av övriga externa kostnader utgörs av distributionskostnader som postoch bankgirokostnader, porto, blanketter och kuvert. Vidare ingår administrationskostnader för lokaler, förbrukningsmaterial och telefoni. Inköp från koncernföretag ingår med 63,2 tkr (65,2 tkr). Under året betalda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal, exklusive kontorshyror, uppgår till 0,0 tkr (0,0 tkr). Avtalade leasingavgifter år 2012 är 0 tkr. Fjolårets siffror inom parentes. ERSÄTTNING TILL REVISORERNA Belopp i tusental kronor Arvoden för revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 425,3 443,7 Arvoden, revisionsrelaterade Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 31,0 32,4 Arvoden för skattefrågor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 7,5 4,9 22

23 Not 4 PERSONALKOSTNADER Personalkostnaderna är reducerade med 181 tkr, motsvarande erhållna stöd och bidrag. Medeltalet anställda, ett genomsnitt av under redovisningsperioden faktiskt anställda, har uppgått till 165 personer (158) varav 110 kvinnor (103) och 55 män (55). Fjolårets siffror inom parentes. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen Varav män Antal på balansdagen Varav män Styrelseledamöter 8 50 % 8 50 % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 7 43 % 7 57 % Belopp i tusental kronor Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelse och verkställande direktör, varav vd tkr (967 tkr) Andra ledande befattningshavare Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag Pensionskostnader, varav för vd 218 tkr (228 tkr) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

24 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR I anställningsavtal mellan bolaget och verkställande direktören regleras förutsättningarna vid en eventuell avgång på bolagets initiativ. Dessa innebär att verkställande direktören har en uppsägningstid på 12 månader. Skulle verkställande direktören erhålla ersättning från annan anställning eller förvärvsverksamhet skall lönen under uppsägningstiden reduceras med motsvarande belopp. Om verkställande direktören väljer att säga upp anställningsavtalet har bolaget möjlighet att kräva fyra månaders uppsägningtid. Styrelsens ordförande förhandlar om verkställande direktörens lön och anställningsvillkor och styrelsen har att ta ställning till dessa. För verkställande direktören och övriga anställda inom företagets ledning finns sedvanliga pensionsutfästelser inom ramen för allmän pensionsplan. För dessa personer har inga särskilda avtal ingåtts om rätt till avgångsvederlag vid uppsägning från företagets sida. STYRELSEARVODEN Årsstämman har beslutat att de externa styrelseledamöternas arvode ska uppgå till ett prisbasbelopp vilket under 2011 uppgick till kr. Personalrepresentanterna erhåller ett sammanträdesarvode per möte. Övriga ledamöter erhåller inget styrelsearvode. 24

25 SJUKFRÅNVARO Kvinnor Yngre än 30 år 6,8 % 14,6 % 25,9 % 65,2 % år 3,5 % 3,0 % 69,1 % 0,0 % 50 år och äldre 2,9 % 4,4 % 0,0 % 15,3 % Kvinnor sammanlagt 3,8 % 4,6 % 39,2 % 24,8 % Män Yngre än 30 år 3,4 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % år 2,7 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 50 år och äldre 1,1 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % Män sammanlagt 2,1 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % Summa Sjukfrånvaro, andel av ordinarie arbetstid Långtidsfrånvaro, andel av den totala sjukfrånvaron Yngre än 30 år 5,8 % 11,3 % 21,4 % 61,6 % år 3,3 % 2,6 % 58,4 % 0,0 % 50 år och äldre 2,4 % 3,4 % 0,0 % 13,7 % Sammanlagt 3,3 % 3,7 % 32,9 % 22,4 % Långtidsfrånvaro definieras som frånvaro som pågått minst 60 sammanhängande kalenderdagar. Vid fastställande av om sjukfrånvaro är lång räknas sjukdagar som infaller före redovisningsperioden med, men endast den del av frånvaron som faller inom räkenskapsåret redovisas. Radiotjänst uppmuntrar till en aktiv fritid. Jägarmilen i Kiruna, augusti

26 Not 5 BOKSLUTSDISPOSITIONER Belopp i tusental kronor Skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning Not 6 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Belopp i tusental kronor Aktuell skatt för året 0 0 Aktuell skatt avseende tidigare år 0 0 Summa 0 0 Not 7 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Belopp i tusental kronor Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar 0 0 Avyttringar och utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Avyttringar och utrangeringar 10 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde 0 20 Ackumulerade avskrivningar över plan 0-20 Bokfört värde

27 Not 8 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Belopp i tusental kronor Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Avyttringar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Ackumulerade avskrivningar utöver plan Bokfört värde 0 0 Not 9 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Belopp i tusental kronor Ingående anskaffningsvärden 100,0 100,0 Avgående värdepapper 0,0 0,0 Utgående anskaffningsvärden 100,0 100,0 27

28 Not 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter utgör i huvudsak hyror med 823 tkr (832 tkr), service- och licensavtal med 833 tkr (800 tkr), porto 159 tkr (12 tkr), reklam 504 tkr (0 tkr) och telefon och bredband med 51 tkr (176 tkr). Övriga poster uppgår till 694 tkr (524 tkr). Fjolårets siffror inom parentes. Not 11 EGET KAPITAL Aktiekapital, aktier à kvotvärde Not 12 OBESKATTADE RESERVER Belopp i tusental kronor IB Förändring enligt resultaträkningen Summa Obeskattade reserver består av ackumulerade överavskrivningar. Not 13 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER I upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ingår förutbetalda avgiftsmedel med tkr ( tkr). Övriga poster uppgår till tkr (3 239 tkr). Fjolårets siffror inom parentes. 28

29 KIRUNA DEN 18 APRIL Eva Hamilton Ordförande Cilla Benkö Ledamot Erik Fichtelius Ledamot Anders Appelqvist Ledamot Mats Sjöstrand Ledamot Cecilia Edström Arbetstagarrepresentant Nils Patomella Arbetstagarrepresentant Anna Pettersson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 18 april 2012 ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB Anna Hesselman Auktoriserad revisor Utsedd av årsstämman Nicklas Kullberg Auktoriserad revisor Utsedd av regeringen 29

30 Revisionsberättelse Till årsstämman i Radiotjänst i Kiruna AB, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Radiotjänst i Kiruna AB för år 2011 Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Radiotjänst i Kiruna AB:s finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 30

31 Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Radiotjänst i Kiruna AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att vinst eller förlust saknas att disponera och att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 18 april 2012 ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB Anna Hesselman Auktoriserad revisor Utsedd av årsstämman Nicklas Kullberg Auktoriserad revisor Utsedd av regeringen 31

Årsredovisning 2013. Radiotjänst i Kiruna AB

Årsredovisning 2013. Radiotjänst i Kiruna AB 1 radiotjänstikirunaaboberoenderadioochtvra diotjänstikirunaaboberoenderadioochtvradi otjänstikirunaaboberoenderadioochtvradiot jänstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjä nstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjäns

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Motion Display Scandinavia AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB 11»t 1 3' I i Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB Org.nr 556378-253 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 österåkers Stadsnät AB 556378-253 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(29) Sveriges Radio Förvaltnings AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB 20 0 Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB Org.nr. 556571-5892 Räkenskapsår 2012-07-01-13-06-30 Org.nr 556571-5892 Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-07-01-201 3-06-30 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer