Årsredovisning. Radiotjänst i Kiruna AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Radiotjänst i Kiruna AB"

Transkript

1 Årsredovisning Radiotjänst i Kiruna AB

2 Framsida: Detaljer 2 av tygtryck, efter original av Astrid Sylwan. Foto: Carl-Johan Söder, Kent Tunlind, Tina Benson, Anna Persson, Anita Svensson

3 Innehåll Några ord från vd Om Radiotjänst Verksamhet Rundradiorörelsen Ekonomi Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter till redovisningen Revisionsberättelse 3

4 Några ord från vd FLER BETALAR! Vi lägger ännu ett framgångsrikt år bakom oss. Under 2011 ökade det genomsnittliga antalet radio- och tv-avgiftsbetalare med Det är en ökning i samma storleksordning som Stödet för radio- och tv-avgiften fortsätter att vara starkt. FÖRBÄTTRAD SERVICE OCH MINDRE MANUELLT ARBETE Vi har gjort om vår hemsida, radiotjanst.se. Förändringarna har ökat tillgängligheten och sökbarheten och webbplatsen erbjuder besökarna fler och bättre självtjänster än tidigare. Nya administrativa verktyg har också tagits i drift under året, bland annat ett elektroniskt fakturahanterings- och budgetverktyg. Anna Pettersson, vd VI VILL NÅ ALLA! Tillsammans med SVT, Sveriges Radio och UR arbetar vi med att öka kunskapen om radio- och tv-avgiften och public service. Målet är fortsatt lojalitet hos dem som betalar avgiften och tillväxt av nya avgiftsbetalare ett mål som nåddes under

5 EKONOMISKT RESULTAT Under 2011 har Radiotjänst levererat 7,26 miljarder kronor till rundradiokontot. Radio- och tv-avgiften har inte höjts sedan Bolaget Radiotjänst har också en stabil ekonomi. Kostnadssänkningar för bland annat fakturadistribution och registertjänster tillsammans med rationaliseringar i verksamheten har lett till kraftigt minskade driftskostnader. Därför kan ägarbolagen SVT, Sveriges Radio och UR minska sina medelsavståenden till Radiotjänst under Kiruna i februari 2012 Anna Pettersson Verkställande direktör Radiotjänst i Kiruna AB 5

6 Förvaltningsberättelse Radiotjänst i Kiruna AB (organisationsnummer ) Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 1 januari-31 december 2011 Om Radiotjänst UPPDRAG OCH ANSVAR Sveriges riksdag har gett Radiotjänst i Kiruna AB i uppdrag att ansvara för radio- och tv-avgiften. Beslutet fattades 1987 och skälet var främst att göra verksamheten mer effektiv. Verksamheten startade i Kiruna i april Sedan 1998 har bolaget även ansvaret för förvaltningen av rundradiomedlen. De utgörs av de radiooch tv-avgifter som betalas enligt lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Förvaltningsansvaret innebär bland annat likviditetsplanering, redovisning samt bedömningar av rundradiorörelsens intäkts- och kostnadsutveckling och av hur stort avgiftsuttaget bör vara på kort och lång sikt. Dessa bedömningar görs tillsammans med de tre programföretagen Sveriges Television AB (SVT), Sveriges Radio AB (Sveriges Radio) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) inrättades ett särskilt distributionskonto för att finansiera SVT:s och UR:s parallella tv-distribution i samband med övergången från det analoga till det digitala marknätet. Radiotjänst ansvarar för förvaltning och redovisning av distributionskontot på uppdrag av staten. ÄGARE SVT, Sveriges Radio och UR äger Radiotjänst. Programföretagen, i sin tur, ägs av en förvaltningsstiftelse (Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB). Förvaltningsstiftelsen är moderstiftelse i public service-koncernen och har till uppgift att främja programföretagens självständighet. Samtliga programföretag och Radiotjänst konsolideras i förvaltningsstiftelsen. UR: 5 % Sveriges Radio: 34 % SVT: 61 % Radiotjänst ägs av de tre public service-bolagen. Diagrammet redovisar ägarandelarna för respektive bolag. 6

7 PUBLIC SERVICE FINNS TACK VARE RADIO- OCH TV-AVGIFTEN Radio- och tv-avgiften finansierar SVT, Sveriges Radio och UR, men även Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF), Granskningsnämnden för radio och tv samt Radiotjänsts verksamhet. Avgiftsmedlen går till rundradiokontot hos Riksgälden. Riksdagen beslutar om anslagen till programföretagen som sedan beslutar om medelstilldelningen till Radiotjänst. OBEROENDE RADIO OCH TV En av tankarna med public service är att Sverige ska ha tv och radio som är oberoende av kommersiella och politiska intressen. De folkvalda politikerna har av demokratiskäl beslutat att systemet med radio- och tv-avgifter är det bästa sättet att finansiera en oberoende public service. Många europeiska länder använder likartade system som Sverige. Radio- och tv-avgiften finansierar SVT, Sveriges Radio och UR 7

8 VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Radiotjänst i Kiruna AB ska effektivt och kompetent administrera den lagstadgade radio- och tv-avgiften. Bolaget kan på affärsmässig basis åta sig externa uppdrag. Radiotjänsts vision är att alla tv-innehavare i Sverige vill betala och betalar radio- och tv-avgiften. ORGANISATION Radiotjänst har ca 100 heltidsanställda medarbetare. Merparten är placerade vid huvudkontoret i Kiruna. Fyra heltidsarbetande kontrollanter är stationerade runt om i Sverige. Dessutom finns cirka 80 frilanskontrollanter från norr till söder och varje kväll arbetar ett 50-tal medarbetare i telemarketingverksamheten i Kiruna. UTVECKLING Radio- och tv-avgiften utgör ett mycket stabilt system för finansiering av public service i Sverige. Under 2011 ökade det genomsnittliga antalet radio- och tv-avgiftsbetalare med

9 LEDNING LEDNING BILD saknas Från vänster: Heidi Franz, Peter Lindgren, Charlotta Elenius, Per Leander, Anna Pettersson, Carl-Gustav Johansson, Eva Selin, Roger Suup, Anita Svensson. Ledningsgruppen är vd:s berednings- och beslutsforum och består av följande personer: Anna Pettersson, verkställande direktör Anita Svensson, vd-assistent Roger Suup, projektledare utvecklingsenheten (UE) Eva Selin, bolagsjurist, projektledare UE, chef för juridiska gruppen Per Leander, kommunikationschef Carl-Gustav Johansson, ekonomi- och IT-chef Charlotta Elenius, marknadschef Peter Lindgren, kundtjänstchef Heidi Franz, personalchef 9

10 STYRELSE Från vänster: Cilla Benkö, Anders Utterström, Tom Pettersson, Nils Patomella, Eva Hamilton, Anders Appelqvist, Anna Pettersson, Anders Lundbeck, Carl-Gustav Johansson, Mats Sjöstrand. Eva Hamilton, Ordförande Vd Sveriges Television AB Cilla Benkö, Ledamot Vice vd Sveriges Radio AB Erik Fichtelius, Ledamot (ej på bild) Vd Sveriges Utbildningsradio AB Anders Appelqvist, Ledamot Vd Sveriges Radio- & Hemelektronikleverantörer (SRL) Mats Sjöstrand, Ledamot Generaldirektör regeringskansliet Anna Pettersson, Ledamot Vd Radiotjänst i Kiruna AB Cecilia Edström, Ledamot (ej på bild) Handläggare Radiotjänst i Kiruna AB Arbetstagarnas fackliga representant (Unionen) Nils Patomella, Ledamot Vaktmästare Radiotjänst i Kiruna AB Arbetstagarnas fackliga representant (Unionen) Carl-Gustav Johansson, Styrelsens sekreterare Ekonomi- och IT-chef Radiotjänst i Kiruna AB Anders Utterström, Suppleant Ekonomidirektör Sveriges Television AB Jyrki Elo, Suppleant (ej på bild) Administrativ och teknisk direktör Sveriges Radio AB Anders Lundbeck, Suppleant Ekonomichef Sveriges Utbildningsradio AB Tom Pettersson, Suppleant Handläggare Radiotjänst i Kiruna AB Arbetstagarnas fackliga representant (Unionen) 10

11 Verksamhet AKTIVITETER Radiotjänsts aktiviteter syftar till att motivera hushåll, företag och organisationer att betala och vilja betala radio- och tv-avgiften. Bolaget använder sig av olika redskap och aktiviteter för att nå fram med informationen till olika målgrupper. TELEMARKETING Telemarketing är den aktivitet som bidrar med flest nya radio- och tv-avgiftsbetalare. Hushåll, företag och organisationer kontaktas via telefon och får information om public service och den lagstadgade radio- och tv-avgiften. För att undvika att kontakta redan betalande hushåll erbjuds avgiftsbetalarna att via webben samregistrera personer som hör till hushållet. Radiotjänst kontaktar inte heller personer som har samma telefonnummer eller fastighetsuppgifter som en registrerad betalare. Alla hushåll som inte betalar radio- och tv-avgift kontaktas vid ett par tillfällen under året. Ett hushåll kan dessutom få telefonsamtal om man bytt adress eller köpt tv-mottagarutrustning. AVGIFTSKONTROLL Det är viktigt för Radiotjänst att nå alla hushåll i arbetet med att informera om radio- och tvavgiften. De personliga besöken är betydelsefulla då de ger möjlighet att föra en direkt dialog med personen som besöks. Avgiftskontrollanterna bidrar till att öka kunskapen och förståelsen för avgiftssystemet. Med hjälp av utdrag från Radiotjänsts kundregister arbetar kontrollanterna på anvisade geografiska områden och besöker de hushåll som inte finns upptagna som betalande. Därefter kontrolleras uppgifterna och en avgift kan registreras. UTSKICK Radiotjänsts brevutskick är en kompletterande aktivitetet. Ett par gånger per år skickas informationsbrev till de hushåll som inte betalar. Breven informerar om regelverket och ger möjlighet för hushållen att anmäla sitt tv-innehav direkt, via en bifogad talong eller på webben. Lyckade rekryteringsaktiviteter till telemarketingverksamheten 11

12 SERVICE TILL AVGIFTSBETALARNA På kundtjänstavdelningen besvarar 45 personer cirka samtal och administrerar omkring ärenden varje vardag. De vanligaste frågorna gäller fakturor, autogiro, adressändringar, betalningsplaner samt ny- och avanmälningar av tv-innehav. Målet är att det ska vara enkelt att kontakta Radiotjänst för personlig service och att bemötandet ska vara kompetent och effektivt. Radiotjänst fortsätter att utveckla servicen för avgiftsbetalarna genom att kontinuerligt ta tillvara kundernas synpunkter från bland annat de enkäter som genomförs två gånger per år. fått kompetensutveckling med syftet att genom samnyttjande öka tillgängligheten i telefon vid hög belastning. På webben och i talsvaret har kunderna möjlighet att utföra sina ärenden under hela dygnet. FAKTUROR OCH INFORMATIONSFOLDRAR Radiotjänst skickar varje år ut cirka 14 miljoner fakturor. De flesta får sin faktura fyra gånger per år. Radiotjänst har tillsammans med Sveriges Radio, SVT och UR fortsatt att informera om public service och vad radio- och tv-avgiften används till. Två fakturafoldrar har skickats tillsammans med fakturorna under Under 2011 har personal från andra avdelningar Folder med programtips och information om public service distribueras med radio- och tv-avgiftsfakturan. Under hösten 2011 hade foldern barntema. 12

13 KOMMUNIKATION Radiotjänsts kommunikation har som huvudsyfte att få de som ännu inte betalar sin radio- och tv-avgift att börja göra det. Kommunikationen vill också förklara att avgiften är grunden till att vi har radio och tv som är oberoende av kommersiella och politiska intressen. Under 2011 har Radiotjänst vidareutvecklat tackkonceptet. I filmerna hyllas vardagshjältar för att de betalar radio- och tv-avgiften. Filmerna har sänts i SVT och på bio. Under året har omkring 80 procent av befolkningen sett minst en av filmerna vid något tillfälle. STUDENTER OCH SFI På universitet och högskolor runt om i landet har Radiotjänst tillsammans med programbolagen informerat studenterna om public service och radio- och tv-avgiften. Radiotjänst har också mött boende i miljonprogramområden och tagit fram material om avgiften, som kan användas inom svenskundervisning för invandrare (sfi). ANPASSNINGSBAR DESIGN PÅ WEBBEN 2011 togs en ny design för webben fram och plattformen uppgraderades. Den nya webben anpassar sig efter vilken skärm den visas på, så kallad responsive design. Nya radiotjanst.se lanserades i november

14 Rundradiorörelsen RUNDRADIOKONTOT Radiotjänst i Kiruna AB ansvarar för samordning, förvaltning och redovisning av rundradiokontot och distributionskontot. Dessa uppdrag regleras i särskilda avtal med staten. Varje år görs en särskild rapport, Rundradiorörelsens samlade ekonomi, som beskriver verksamhetens ställning och resultat. Faktorer som påverkar rundradiorörelsens resultat: radio- och tv-avgiftens storlek antalet betalda avgifter riksdagens medelstilldelning till programföretagen Nedan redovisas ett sammandrag av Rundradiorörelsens samlade ekonomi RADIO- OCH TV-AVGIFTENS STORLEK År Löpande priser, kr Höjning, % 1,42 1,80 2,17 0,00 0,00 Ovanstående tabell visar avgiftens utveckling Riksdagen har beslutat att avgiften ska vara oförändrad även år ANTAL RADIO- OCH TV-AVGIFTER År Antal avgifter, tal * Tabellen redovisar det genomsnittliga antalet avgifter de senaste åren. Antalet radio- och tv-avgifter uppgick den 31 december 2011 till * Den 1 januari 2010 reducerades antalet avgifter med till följd av förändrade regler för juridiska personer. BETALNINGSEFFEKTIVITET År Betalningseffektivitet, % 97,86 97,92 97,90 97,75 97,90 Betalningseffektiviteten definieras som det totala antalet inbetalningar i förhållande till fakturerade radio- och tv-avgifter. 14

15 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR RUNDRADIORÖRELSEN I SAMMANDRAG Belopp i miljoner kronor Resultaträkning Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Årets resultat Belopp i miljoner kronor Balansräkning Kundfordringar Likvida medel Summa tillgångar Ackumulerat resultat Förskottsbetalda radio- och tv-avgifter Lån i Riksgälden avseende distributionskontot Övriga skulder Summa skulder och resultat

16 Förvaltningsberättelse FAKTUROR OCH BETALNINGSEFFEKTIVITET Under året har fakturor ( ) producerats och distribuerats. Betalningsviljan är fortsatt hög. I genomsnitt betalades 93,60 % (93,39) av fakturorna i rätt tid. Betalningseffektiviteten, mätt som kvoten mellan inbetalt belopp och fakturerat belopp, uppgick till 97,90 % (97,75). Under verksamhetsåret 2011 har miljoner kronor (7 205) inbetalats till rundradiokontot hos Riksgälden. RÖRELSENS INTÄKTER Radiotjänsts intäkter består i huvudsak av avgiftsmedel, vilka företagets ägare, SVT, Sverige Radio och UR tillhandahåller. Avgiftsmedelsnivån baseras på ett årligt budgetförslag som tillställs ägarna. Under 2011 uppgick avgiftsmedlen till 166,6 miljoner kronor. RÖRELSENS KOSTNADER Rörelsens kostnader uppgick till 158,7 miljoner kronor (160,3). De minskade kostnaderna är ett resultat av den pågående övergången från fysiska till elektroniska fakturor samt nya avtal inom porto- och brevdistribution. Även personalkostnaderna har minskat. INVESTERINGAR Under 2011 investerades 2,6 miljoner kronor (4,8). Investeringarna bestod i huvudsak av reinvesteringar i IT-utrustning och kontorsinventarier. VINSTDISPOSITION Radiotjänst i Kiruna AB saknar fritt eget kapital att disponera. Fjolårets siffror inom parentes. 16

17 Resultaträkning Belopp i tusental kronor Not Rörelsens intäkter Avgiftsmedel Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Summa finansiella poster Rörelseresultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt 0 0 Skatt på årets resultat Årets resultat

18 Balansräkning Belopp i tusental kronor Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Datorsystem Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andel i bostadsrättsförening Lämnade depositioner 0 12 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar koncernföretag Aktuella skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

19 Belopp i tusental kronor Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Skuld koncernföretag 0 1 Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 19

20 Kassaflödesanalys Belopp i tusental kronor LÖPANDE VERKSAMHET Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0-12 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 12 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

21 Redovisningsprinciper REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens anvisningar och allmänna råd. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år. AVGIFTSMEDEL OCH SÄRSKILDA SKATTEFÖRHÅLLANDEN Avgiftsmedel som bolaget har erhållit genom att SVT, Sveriges Radio och UR avstått medel till förmån för bolaget och som nyttjats för att täcka drifts- och investeringsutgifter i verksamheten, redovisas i resultaträkningen som intäkter. Avgiftsmedel som erhållits men som inte nyttjats för att täcka utgifter för verksamhetsåret, redovisas som skuld per balansdagen. Erhållna avgiftsmedel jämställs skattemässigt med statliga näringsbidrag. Investeringar finansierade med avgiftsmedel direktavskrivs därför skattemässigt i sin helhet mot erhållna avgiftsmedel. Skillnaden mellan avskrivning enligt plan och skattemässig avskrivning redovisas i resultaträkningen som en bokslutsdisposition och i balansräkningen som en obeskattad reserv. MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella och immateriella anläggningstillgångar består i huvudsak av datorer och program för uppbördsverksamheten och redovisas på balansräkningens tillgångssida till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. AVSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan för materiella och immateriella anläggningstillgångar görs på anskaffningsvärdet i förhållande till beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande: IT-utrustning 3 år Datorprogram 5 år Kontorsinventarier 5-8 år Fordon 3 år De immateriella anläggningstillgångarna utgörs i huvudsak av företagets egenutvecklade uppbördssystem TUR, vilket togs i drift år STATLIGA STÖD Erhållet statligt stöd har reducerat bolagets personalkostnader. 21

22 Noter till redovisningen Not 1 AVGIFTSMEDEL Radiotjänsts intäkter består i huvudsak av avgiftsmedel, vilka företagets ägare, de tre programföretagen SVT, Sveriges Radio och UR tillhandahåller. Avgiftsmedelsnivån baseras på ett årligt budgetförslag till ägarna. Belopp i tusental kronor Erhållna avgiftsmedel Balanserade avgiftsmedel från föregående år Skuldförda avgiftsmedel Intäktsförda avgiftsmedel Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Övriga rörelseintäkter består i huvudsak av vinst vid avyttring av maskiner och inventarier. Not 3 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Merparten av övriga externa kostnader utgörs av distributionskostnader som postoch bankgirokostnader, porto, blanketter och kuvert. Vidare ingår administrationskostnader för lokaler, förbrukningsmaterial och telefoni. Inköp från koncernföretag ingår med 63,2 tkr (65,2 tkr). Under året betalda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal, exklusive kontorshyror, uppgår till 0,0 tkr (0,0 tkr). Avtalade leasingavgifter år 2012 är 0 tkr. Fjolårets siffror inom parentes. ERSÄTTNING TILL REVISORERNA Belopp i tusental kronor Arvoden för revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 425,3 443,7 Arvoden, revisionsrelaterade Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 31,0 32,4 Arvoden för skattefrågor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 7,5 4,9 22

23 Not 4 PERSONALKOSTNADER Personalkostnaderna är reducerade med 181 tkr, motsvarande erhållna stöd och bidrag. Medeltalet anställda, ett genomsnitt av under redovisningsperioden faktiskt anställda, har uppgått till 165 personer (158) varav 110 kvinnor (103) och 55 män (55). Fjolårets siffror inom parentes. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen Varav män Antal på balansdagen Varav män Styrelseledamöter 8 50 % 8 50 % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 7 43 % 7 57 % Belopp i tusental kronor Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelse och verkställande direktör, varav vd tkr (967 tkr) Andra ledande befattningshavare Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag Pensionskostnader, varav för vd 218 tkr (228 tkr) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

24 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR I anställningsavtal mellan bolaget och verkställande direktören regleras förutsättningarna vid en eventuell avgång på bolagets initiativ. Dessa innebär att verkställande direktören har en uppsägningstid på 12 månader. Skulle verkställande direktören erhålla ersättning från annan anställning eller förvärvsverksamhet skall lönen under uppsägningstiden reduceras med motsvarande belopp. Om verkställande direktören väljer att säga upp anställningsavtalet har bolaget möjlighet att kräva fyra månaders uppsägningtid. Styrelsens ordförande förhandlar om verkställande direktörens lön och anställningsvillkor och styrelsen har att ta ställning till dessa. För verkställande direktören och övriga anställda inom företagets ledning finns sedvanliga pensionsutfästelser inom ramen för allmän pensionsplan. För dessa personer har inga särskilda avtal ingåtts om rätt till avgångsvederlag vid uppsägning från företagets sida. STYRELSEARVODEN Årsstämman har beslutat att de externa styrelseledamöternas arvode ska uppgå till ett prisbasbelopp vilket under 2011 uppgick till kr. Personalrepresentanterna erhåller ett sammanträdesarvode per möte. Övriga ledamöter erhåller inget styrelsearvode. 24

25 SJUKFRÅNVARO Kvinnor Yngre än 30 år 6,8 % 14,6 % 25,9 % 65,2 % år 3,5 % 3,0 % 69,1 % 0,0 % 50 år och äldre 2,9 % 4,4 % 0,0 % 15,3 % Kvinnor sammanlagt 3,8 % 4,6 % 39,2 % 24,8 % Män Yngre än 30 år 3,4 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % år 2,7 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 50 år och äldre 1,1 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % Män sammanlagt 2,1 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % Summa Sjukfrånvaro, andel av ordinarie arbetstid Långtidsfrånvaro, andel av den totala sjukfrånvaron Yngre än 30 år 5,8 % 11,3 % 21,4 % 61,6 % år 3,3 % 2,6 % 58,4 % 0,0 % 50 år och äldre 2,4 % 3,4 % 0,0 % 13,7 % Sammanlagt 3,3 % 3,7 % 32,9 % 22,4 % Långtidsfrånvaro definieras som frånvaro som pågått minst 60 sammanhängande kalenderdagar. Vid fastställande av om sjukfrånvaro är lång räknas sjukdagar som infaller före redovisningsperioden med, men endast den del av frånvaron som faller inom räkenskapsåret redovisas. Radiotjänst uppmuntrar till en aktiv fritid. Jägarmilen i Kiruna, augusti

26 Not 5 BOKSLUTSDISPOSITIONER Belopp i tusental kronor Skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning Not 6 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Belopp i tusental kronor Aktuell skatt för året 0 0 Aktuell skatt avseende tidigare år 0 0 Summa 0 0 Not 7 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Belopp i tusental kronor Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar 0 0 Avyttringar och utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Avyttringar och utrangeringar 10 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde 0 20 Ackumulerade avskrivningar över plan 0-20 Bokfört värde

27 Not 8 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Belopp i tusental kronor Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Avyttringar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Ackumulerade avskrivningar utöver plan Bokfört värde 0 0 Not 9 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Belopp i tusental kronor Ingående anskaffningsvärden 100,0 100,0 Avgående värdepapper 0,0 0,0 Utgående anskaffningsvärden 100,0 100,0 27

28 Not 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter utgör i huvudsak hyror med 823 tkr (832 tkr), service- och licensavtal med 833 tkr (800 tkr), porto 159 tkr (12 tkr), reklam 504 tkr (0 tkr) och telefon och bredband med 51 tkr (176 tkr). Övriga poster uppgår till 694 tkr (524 tkr). Fjolårets siffror inom parentes. Not 11 EGET KAPITAL Aktiekapital, aktier à kvotvärde Not 12 OBESKATTADE RESERVER Belopp i tusental kronor IB Förändring enligt resultaträkningen Summa Obeskattade reserver består av ackumulerade överavskrivningar. Not 13 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER I upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ingår förutbetalda avgiftsmedel med tkr ( tkr). Övriga poster uppgår till tkr (3 239 tkr). Fjolårets siffror inom parentes. 28

29 KIRUNA DEN 18 APRIL Eva Hamilton Ordförande Cilla Benkö Ledamot Erik Fichtelius Ledamot Anders Appelqvist Ledamot Mats Sjöstrand Ledamot Cecilia Edström Arbetstagarrepresentant Nils Patomella Arbetstagarrepresentant Anna Pettersson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 18 april 2012 ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB Anna Hesselman Auktoriserad revisor Utsedd av årsstämman Nicklas Kullberg Auktoriserad revisor Utsedd av regeringen 29

30 Revisionsberättelse Till årsstämman i Radiotjänst i Kiruna AB, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Radiotjänst i Kiruna AB för år 2011 Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Radiotjänst i Kiruna AB:s finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 30

31 Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Radiotjänst i Kiruna AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att vinst eller förlust saknas att disponera och att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 18 april 2012 ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB Anna Hesselman Auktoriserad revisor Utsedd av årsstämman Nicklas Kullberg Auktoriserad revisor Utsedd av regeringen 31

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen för Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning O-Ringen AB

Årsredovisning O-Ringen AB Årsredovisning O-Ringen AB 2014 Kort om O-Ringen AB O-RINGEN AB, org. nr 556937-4084, ägs till 100 % av Svenska Orienteringsförbundet och driver arrangemanget O-Ringen samt från och med verksamhetsår 2015

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2012 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer