Gender differences in smoking in young people Svensk del

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gender differences in smoking in young people Svensk del"

Transkript

1 Sida 1 (20) Gender differences in smoking in young people Svensk del Målgrupp Studiens målgrupp var rökande ungdomar i årskurs nio, födda under 1986, dvs år gamla. Med rökare menades att man rökte en gång i veckan eller mer, alltså med viss regelbundenhet. Ungdomarna var alla boende i Västerbottens län, i norra Sverige. Urval och rekrytering Ett strukturerat urval genomfördes på grundval av aktuell forskningsfråga. Grupperna bestod av rökande ungdomar och var homogena avseende kön. En demografisk spridning åstadkoms genom att skolor valdes i länets tre olika distrikt. Deltagarna rekryterades i kamratgrupper där deltagarna kände varandra vilket lade grunden för ett bra samtalsklimat. På fyra skolor i Västerbotten anordnades två gruppsamtal med önskemål om sex pojkar och sex flickor vardera. Sammanlagt genomfördes alltså åtta fokusgrupper, med hälften pojkar och hälften flickor. Rektor på deltagande skolor gav formellt sitt godkännande för rekrytering av ungdomar för deltagande i studien. Skolorna var att föredra som rekryteringsbas då projektansvariga genom ett väl fungerande nätverk snabbt kunde nå ut till intresserade ungdomar och uppnå önskat urval. Den huvudsakliga rekryteringen gjordes med hjälp av information till ungdomarna genom elevvårdspersonal, lärare och fritidsledare. Detta påverkade självfallet urvalet så att grupperna huvudsakligen kom att bestå av relativt etablerade rökare. Ungdomar som var intresserade av att delta i studien informerades av kontaktpersonerna med hjälp av ett brev från projektledningen. Målsman informerades via ett brev genom skolans försorg (se bilaga). I breven fanns information om studiens syfte, metod, vissa praktiska detaljer, frivillighet att delta, resultatens behandling, projektansvarigs namn och adressuppgifter mm. I några fall användes snöbollsurvalet, d.v.s. att ungdomar rekryterade ungdomar. En försvårande omständighet i rekryteringen var den korta tid som fanns till förfogande liksom tidpunkten på året då datainsamlingen skulle genomföras, maj-juni månad. Detta är en av de mest arbetsintensiva perioderna på läsåret för elever och skolpersonal. En annan svårighet var att hitta skolor med tillräckligt många kända rökande ungdomar. Ett flertal intresserade skolor tackade efter genomgång nej till deltagande i studien av detta skäl. Genomförande av fokusgrupper och samtalssituation Fokusgrupperna genomfördes under perioden 22/5 11/6 under skoltid i samtalsrum som bokats av kontaktpersonerna på deltagande skolor. Detta underlättade studiens genomförande med tanke på den begränsade projekttiden. Rummen var mer ombonade än klassrum och placerade på ett sådant sätt att man i stort sett kunde genomföra fokusgrupperna utan störningsmoment eller avbrott. Alla samtal dokumenterades med hjälp av bandspelare. I en introduktion till fokusgruppssamtalet presenterades mentorn och studien. Mentorn gick därefter igenom hur bandinspelningen skulle användas samt hur resultaten skulle behandlas. Det poängterades att deltagande var frivilligt. Deltagarna accepterade villkoren för deltagande innan man gick vidare och banspelaren slogs på. De inspelade samtalen varierade i längd mellan 55 och 90 minuter.

2 Sida 2 (20) Åtta fokusgruppssamtal genomfördes, två per skola, varav en grupp med pojkar och en grupp med flickor. Önskat antal deltagare per grupp var sex stycken, alltså totalt 48, men detta visade sig inte vara möjligt att rekrytera under utsatt projekttid. Antalet deltagare blev fem - sex stycken och det totala antalet deltagare blev 44 stycken med fördelningen 23 pojkar och 21 flickor. Under fokusgruppsamtalen användes en ämnesguide där deltagarna inbjöds att reflektera kring vissa i förväg valda nyckelområden. Detta för att få ta del av ungdomarnas erfarenheter, attityder, åsikter, önskningar, funderingar samt olika perspektiv inom forskningsområdet. Inga särskilda gruppuppgifter genomfördes i övrigt. Etiska frågeställningar Tillstånd för genomförande av studien hade lämnats av Forskningsetikkommittén vid Umeå Universitet. Deltagande i studien var frivilligt och deltagarna var i en ålder där man kan förmodas ha uppnått mognad nog för att självständigt fatta beslut om deltagande eller ej. Målsmän till deltagare informerades om studiens syfte mm via brev, genom skolans försorg. I brevet fanns en hänvisning med namn och telefonnummer till projektansvarig om föräldrar önskade mer information, men ingen tog kontakt. De forskningsetiska övervägandena handlade främst om det integritetsskydd deltagarna i studien kunde erbjudas. Fokusgruppssamtalen spelades in med hjälp av bandspelare och skrevs sedan ut. Dessa band förvarades inlåsta av projektansvarig till dess att studien var slutförd och rapporterad. Därefter raderades banden. Resultaten behandlades konfidentiellt och i sammanställningen kan inga enskilda ungdomar identifieras. I introduktionen till varje fokusgrupp informerades deltagarna om villkoren och moderatorn förvissade sig om att de gav sitt godkännande. Deltagarna fick också ge sitt muntliga samtycket till att inte tala med andra om vad som sagts under gruppsamtalet. De skolor som medverkade i studien får tillgång till resultat genom skriftlig rapport. Med hänsyn taget till rökning som folkhälsoproblem samt till de väl dokumenterade svårigheter som finns att påverka ungas beteende genom tobaksförebyggande program måste kontinuerlig kunskapsinhämtning pågå för att hela tiden utveckla preventiva metoder. Det finns ett behov av studier kring genusskillnader avseende ungdomars rökning, studier som kan ligga som grund för ställningstaganden om behov av genusspecifika tobaksförebyggande program. Vid en värdering av risk-nyttoförhållandet bedöms nyttan med studien som stor medan eventuell risk går att kontrollera. Analys Utskriften och analysen utfördes av studiens moderator. Utskriften var ordagrann och bestod sammanlagt av ca 275 sidor. Resultatet presenteras beskrivande i form av en innehållsanalys. I analysarbetet har dataprogrammet Open Code använts, ett dataprogram för arbete med kvalitativt material utvecklat vid Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin vid Umeå Universitet, Sverige. Med hjälp av Open Code kodades materialet nära datat, vilket därefter indelades i kategorier. Följande teman blev resultatet av denna process: Rökbeteende, Snus, Livsstil och rökning, Fördelar, Nackdelar, Uppfattningar, normer, regler och implementering, tillgång, ekonomi, beroende, förändring, att sluta och framtid. Utskrifter och analys granskades av två personer utöver moderatorn.

3 Sida 3 (20) Resultat Rökbeteende Ungdomarnas egna tobaksvanor Alla ungdomar i grupperna sade att de rökte varje vecka. De flesta dagligen (36 st). Under fokusgruppssamtalen framgick att konsumtionen varierade mellan tre, fyra cigaretter per dag upp till De hade lämnat debut- och experimentfas och beskrev sig som mer etablerade rökare. Tre av ungdomarna uppgav att de försökte sluta röka medan ett par försökte minska antalet rökta cigaretter per dag. Föräldrars, syskons och kamraters tobaksvanor Av ungdomarna var det åtta (av 44) som uppgav att ingen av föräldrarna rökte. Av dessa åtta var hälften pojkar och hälften flickor. Det fanns dock en reservation hos ett par av ungdomarna vars föräldrar tidigare rökt. Man sade sig inte vara helt säkra på att föräldrarna inte tjuvrökte ibland. Tjugoen av ungdomarna hade syskon som rökte. Vad gällde kamraters rökning så sade man i fem av grupperna att många av deras kamrater rökte. I tre grupper uppgav man att man hade få kamrater som rökte eller så umgicks man i olika kamratgrupper där rökbeteenden skiljde sig från varandra. Debut Nästan alla ungdomar i grupperna mindes sin rökdebut mycket väl och beskrev känslor och stämningar förknippade med debuten på ett ofta målande sätt. De beskrev ingående vilka värden de upplevt cigaretten vara laddad med. De flesta debuterade i årskurs sex eller sju och påfallande många under sommarlovet mellan dessa båda årskurser. Det fanns ett par ungdomar som sade sig ha börjat i årskurs åtta samt några som provat att röka redan i årskurs två, tre, fyra eller fem. De ungdomar som rökt mellan årskurs två och fem beskrev oftast att de gjorde det av nyfikenhet och/eller för att det var spännande, tillsammans med en kamrat och man rökte i smyg. De fick tag på cigaretter genom att ta enstaka cigaretter av rökande föräldrar eller syskon. Några berättade också att de rökte fimpar de första gångerna de provade att röka. En flicka berättade så här Sen for vi och tog fimpar av någon och så var det typ olika läppstiftsfärger på dom och allt och så satt vi typ ba så här Jag tyckte bara att det var spännande. Det var inget sånt där att man tyckte att det var gott eller någonting, man kunde ju inte röka då. Man ba Oh yeah. Och så sen blev det väl så att man rökte lite då och då sådär. Typ smög och gömde sig så där. Sen vart det väl i sjuan man börja. Även bland ungdomar som började i årskurs sex till sju var det vanligt att man tagit cigaretter hemma eller genom att man fick eller köpte av rökande äldre kamrater de första gångerna man rökte. Man förklarade debuten i denna ålder på olika sätt men sa att en anledning var känslor som uppkom i samband med bytet av skola man i regel gör när man går från årskurs sex till sju. En flicka sa Ja men när man börjar sjuan då är det som nytt allting, man är som minst på skolan och då ska man börja bli vuxen och börja så där, ja du vet. Ja men man är så liten fattaru, och behöver nåt att hålla i handen. Jaa, alltså det går inte att förklara. För sjuan var ändå som helt djävla hemsk. Man är egentligen som en rädd liten skit som hela tiden måste upp till bevis.

4 Sida 4 (20) En pojke beskrev det som Ja men tänk då man började ettan då var man ju jätteliten och jag menar då du var i sexan då var du ju jättestor då och så när du började i sjuan då var du ju liten igen och då var det ju som kris däremellan. Nu har jag blivit större men jag är ändå mindre. Ja då gör man det för att få status och så från dom som är äldre. Att dom tycker att man är lite häftig. Ungdomarna talade om olika former av yttre faktorer som ökade deras benägenhet att börja röka, till exempel reklam. Cigaretten var för ungdomarna laddad med olika positiva egenskaper som man bland annat på grund av osäkerhet önskade få ta del av, till exempel att vara tuff, cool, häftig och vuxen. Man sa också att om många ungdomar rökte i ens omgivning, både jämnåriga kamrater men framförallt äldre kamrater, innebar det större risk för att man själv började röka. Både genom att rökningen riskerade att bilda norm och smittade genom att kamrater påverkade kamrater med sitt beteende men också genom att cigaretten fanns med som ett samtalsämne. En flicka beskrev det så här Det är väl klart det har betydelse både för den som inte har börjat och för den som slutat om man snackar om ciggen hela tiden på nåt sätt. Om dom som går i nian snackar om ciggen hit och dit är det väl klart att det påverkar en när man går i sexan eller sjuan så att man lättare provar. I grupperna talades om förebilders betydelse. Med förebilder avsåg man äldre kamrater, föräldrar och andra vuxna som man antingen tyckte om, såg upp till eller beundrade på något sätt. En flicka sa Även om man inte tänkte att jag vill vara likadan, för man vill ju inte verka så lättpåverkad och dum, så tar man efter. Om förebilderna rökte ökade risken enligt ungdomarna att fler började röka. Under fokusgruppssamtalen kunde man se exempel på identifikation på ett djupare plan mellan barn och förälder där rökningen fick ett värde. En flicka berättade om sin upplevelse av sin mammas rökning Jag har ju varit uppvuxen med att min mamma har rökt, det har hon ju gjort hela mitt liv så hära. Så det är ju som att jag typ äter mat att hon går och röker. Alltså jag ser det men jag tänker ju inte så mycket på det för jag är så himla van vid det. Och det gör ju att jag helt klart får en bild att det är okey ungefär. Av hennes sida att jag röker, det hör som till. Alltså om jag skulle säga tio saker som jag förknippar mamma med då är det ju rökning bland annat, alltså inte så där negativt utan det är som om man har en viss parfym. Rökningen blir en del av en ungefär som Göran Persson och politik. Det är ungefär samma sak. Och så är det inte alls med pappa. Och även om jag inte tänker på det så blir det som typ en del av mig också. Flera av förklaringarna till debuten kunde relateras till den identitetsutveckling tonåringarna genomgick. Liksom i de yngre åldrarna uppgav också de äldre ungdomarna nyfikenhet och spänning som ett skäl till debuten. Att man ville testa nya saker som tillhör ett nytt mer vuxet liv, något som för många är förbjudet. Andra viktiga skäl som var vanliga var en önskan om att vara och göra som alla andra, att inte avvika. Andra sa att behovet av att trotsa, vara tvärtemot var viktigt. Bland flickorna fanns fler inslag av att vilja bryta mot normer och förväntningar. En flicka sa Dom sa att man skulle ju inte röka. Men samtidigt så var det lite så att man ville göra tvärtom Jag har ingen lust att va så himla söt och präktig. Jag vill göra som jag vill.

5 Sida 5 (20) Men samtidigt har man ju himla respekt för tränarna så därför rökte man i smyg typ. Och visste själv att man inte var så himla söt och präktig. Att bli en rökare Alla beskrev under gruppsamtalen en process i olika steg på vägen mot att bli en rökare som överensstämmer väl med den i litteraturen kända processen. Där fanns en fas av experimentering, av etablering och av vidmakthållande. Man lärde sig att röka, man iakttog och härmade. I träningen ingick att man lärde sig att göra rökringar och att dra halsbloss. Antingen tränade man i sin ensamhet eller med en kompis eller så var det äldre kamrater eller syskon som hjälpte till. En del i inlärningen var att vänja sig vid nikotinet och en flicka berättade Det var en kille som lärde mig rö eller dra halsbloss då och han hade rökt jättelänge sen han var typ 12 år eller nåt sånt dära och han sa det alltså Du svimmar aldrig av en nikotinkick men du kan spy av det. Så då ba -Okey jag går och ställer mig här vid diskhon. Så då stod man där och lutade sig mot bänken i stället och en kompis hon fick sätta sig ned på golvet och luta sig mot väggen för hon, det började snurra så mycket så dära. Många beskrev att de var nöjda eller stolta då de lärt sig dra halsbloss. En flicka beskrev känslan som ungefär densamma som när hon hade lärt sig att cykla. I ungdomarnas berättelser kunde man också se att processen från debut till etablerad rökning återspeglades av cigarettpaketens storlek. Först rökte man fimpar eller enstaka cigaretter, för att därefter övergå till små paket och senare till stora paket. Ungdomar dolde i regel sitt rökande under lång tid, i första hand för sina föräldrar. Man dolde det i regel också för andra vuxna till exempel skolpersonal, men då i stort sett alltid för att man var rädd att de skulle berätta om rökningen för föräldrarna. Om föräldrarna fått vetskap om rökningen och accepterat den beskrev ungdomarna sig ofta som mer etablerade rökare. Under tiden man dolde sitt rökande var det vanligt att man tog till olika knep och bortförklaringar. Man kunde spruta på sig mycket parfym, tugga tuggummi eller torka sig med våtservetter för att minska röklukten. Man kunde ljuga och skylla röklukten på kompisarna, en pojke sa till sina föräldrar Nej men alltså mina kompisar röker och jag sa att dom inte får röka och dom blåste röken på mig. Bland flickorna var det vanligare att man dolde sin rökning därför att man trodde att föräldrar, men också mor- och farföräldrar, skulle bli besvikna om de visste. Bland pojkarna berodde det oftare på att man trodde att föräldrarna skulle bli arga. Rökmönster Ungdomarna beskrev att de rökte i skolan, ute på fritiden och i samband med fest. Man lärde sig att röka i ett socialt sammanhang men efter att bruket var etablerat kunde man också röka ensam. Cigarettens funktion som ett slags socialt kitt var påtaglig, framförallt bland flickorna. Man delade cigaretter, bjöd och fick igen och man rökte oftare som en del i en gemenskap och med en känsla av samhörighet. En flicka berättade Ja men det blir ju så här alla tjejkompisarna Men vi far ut och röker, vi kommer snart tillbaka och så bara Ja men jag följer med, jag ska inte röka, jag vill bara ha lite sällskap. Sen ba Äh får jag ett bloss. Det blir så dära.

6 Sida 6 (20) I alla flickgrupper beskrevs ett liknande rökmönster under dagen. Man rökte regelbundet med start på morgonen, antingen i samband med frukosten eller på vägen till skolan. I en av grupperna beskrev en flicka det så här Först kliver jag upp, typ. Ja men först röker man efter att man har ätit frukost. Sen går man till skolan och sen röker man typ på alla raster och sen typ på vägen hem från skolan. Och sen kanske någon gång efter när man väntar på middagen typ och sen efter middagen och sen blir det ju några cigaretter på kvällen också. Bland flickor med lägre cigarettkonsumtion sågs samma mönster men med färre cigaretter och röktillfällen. Flera av flickorna i grupperna rökte hemma men få rökte inomhus. Rasterna beskrevs i alla flickgrupper som farliga därför att då rökte man. I en av fokusgrupperna fanns flickor som bodde i mindre samhällen utanför centralorten och de beskrev att de rökte mindre på helgerna på grund av social kontroll. I två av flickgrupperna talar man också om en slags fikakultur där rökning ingick som en självklar del. I två av pojkgrupperna kunde man se ett liknande mönster som hos flickorna med en viss regelbundet i rökandet under dagen. I en av pojkgrupperna såg man på sitt rökande som något som förgyllde dagen och man försökte därför se till att man rökte i trevlig miljö eller i trevligt sammanhang. Dessa pojkar ansåg sig vara snusare i grunden men som också rökte. Om man rökte på rasten ville man gärna ta mopeden och åka till ett fint ställe så det blev lite guldkant i vardagen. I den fjärde pojkgruppen rökte man på rasterna och lite på fritiden. Få av ungdomarna rökte hemma och när det gjordes så var det i regel utomhus. I många av grupperna, både bland flickor och pojkar, beskrevs cigaretten höra ihop med mat. Då inte istället för mat utan tillsammans med mat. I ingen grupp berördes frågor kring vikt och rökning. En pojke berättade med ett smått poetiskt ansiktsuttryck Om du har ätit en god måltid, typ spagetti och köttfärssås, så där underbart gott ja du vet. Då, då måste man ha en cigarett. En måltid kan inte vara god utan en cigarett efteråt. I alla grupper beskrevs rökningen idag både som en vana och ett fysiskt beroende. Snus Många av ungdomarna i fokusgrupperna hade erfarenhet av snus och en av pojkgrupperna ansåg sig i grunden vara snusare men som rökte regelbundet. Ungdomarna gav uttryck för att det var mer accepterat att snusa bland annat för att det inte var skadligt för omgivningen. Dock tyckte vissa att nedskräpning av snus kan vara ett problem på skolan. Man tyckte också att det kunde vara praktiskt att snusa då det var lätt att snusa på lektioner. Föräldrar verkade också enligt ungdomarna vara mer tillåtande då det gäller snus jämfört med rökning. Det fanns klara genusskillnader hos ungdomarna i synen på och bruket av snus. Det var vanligare att pojkarna snusade än att flickorna gjorde det. De flickor i grupperna som snusade beskrev att man gjorde det som ett slags ersättning för cigaretterna. Man kunde undantagsvis snusa då man inte hade cigaretter eller ibland då man inte kunde röka av olika skäl och så snusade man helst portionssnus, ibland kallat tjejsnus. Flera flickor gav också uttryck för att det var mer manligt att snusa.

7 Sida 7 (20) Bland pojkarna förekom det att man påbörjat sitt tobaksbruk med snus och sen övergått till cigaretter. Det var också vanligare att man hade ett dubbelbruk, dvs både rökte och snusade. Det förkom flera exempel på att pojkar såg snuset som något mer manligt, att man skulle använda lössnus och att det var viktigt att snusa på rätt sätt. Man kunde ge uttryck för att det var fult när tjejer snusade. Jag pratade med en polis för några dagar sedan. Hon tog upp en snus. Och det ser ju riktigt fjantigt ut egentligen för vissa kvinnor dom kan ju inte alltså hon snusade ju knåd. Det såg ju riktigt fjantigt ut. Då la hon snusdosan på bilen och så tog hon, tog så dära inte större än ett gruskorn kanske. Det såg ju riktigt dumt ut. Det ska vara rediga tjejer som kan snusa redigt. Så att det inte ser fjantigt ut. Som karlar gör, det är nåt manligt över snuset. Enligt många pojkar var snusning uttryck för manlighet och del av en manlig identitet. Ett exempel A: Jag ska gå Fordonslinjen, jag ska bli fordonare. B: Men då kan du inte ha kepsen så där (höjer upp skärmen och drar kepsen längre bak i nacken). A: Nu är man en riktig fordonare B: Och så måste du ju ta en grovsnus också om du ska meka med bilar. A: Joo, och så ska man ha blåställ B: Och så ska man ha en snus och sen ska man vara oljig om händerna. Livsstil och rökning I alla fokusgrupper fanns ungdomar som höll på med någon form av träning eller sport. Flickorna red, dansade eller höll på med kampsport medan pojkarna höll på med fotboll eller styrketräning. Alla sa att rökningen hade tydlig negativ påverkan på deras prestationer, främst pga att deras kondition försämrades. Man dolde rökningen för sin tränare om möjligt. Man hade oftast en föreställning om att tränaren skulle få en negativ inställning om han/hon fick veta. Majoriteten av ungdomarna ägnade dock den största delen till att umgås med kompisar. Man var hemma hos varandra eller ute tillsammans. De flesta av kamraterna man tillbringade tid med rökte. Att livsstilen var något som smittade mellan jämnåriga och överfördes av äldre förebilder var något som många var medvetna om. Förutom att detta kunde orsakas av att man upplevde cigaretten laddad med attraktiva symbolvärden så kunde det också påverkas av relationen till förebilden. Som en flicka uttryckte det Kanske inte de häftiga, men typ äldre kompisar som är justa och så. Och då har det varit det som betytt något och som kanske typ man tycker är okey och som har rökt. I flickgrupperna talade man också om föräldrarnas och i synnerhet mammans betydelse som förebild och någon man identifierar sig med och tar efter. Att jag började, jag tror att det har djävligt mycket med att morsan rökte. Då satt man ju bara typ där och wow och vad coolt och hon gjorde ringar. Och sen ba och jag kan också, nej men typ. I början när man rökte stod rökningen för värden som man i årskurs nio tyckte hade tappat sin laddning. Då kändes det coolt, tufft, häftigt och vuxet, att röka kunde minska osäkerheten och ge en slags identitet eller image. Nu när man var femton, sexton år och hade rökt ett eller flera år beskrev man rökningen som en del av sin vardag, med både för- och nackdelar. Men

8 Sida 8 (20) ungdomarna trodde att de som är yngre fortfarande upplevde att rökarna i nian var tuffa, häftiga etc, att laddningen för de yngre fanns kvar. Enligt ungdomarna var helgerna väldigt farliga för då hörde det till att röka och de flesta rökte mer då. Detta sades av vissa höra ihop med att man var ledig men av så gott som alla deltagare hörde det ihop med att man festade på helger och då rökte man mycket mer. Alkoholkonsumtion och rökning hörde enligt ungdomarna mycket tätt samman. En flicka sa När man super då tänker man bara på det ungefär, att man ska ha cigaretter och en öl. Om jag rökte typ tio cigaretter nu då skulle det smaka bajs men om man gör det på fyllan då är det en helt annan sak, då kan man göra det. Då har man alltid en cig i handen. Ingen skillnad kunde ses mellan pojkar och flickor i detta avseende. Flera pojkar talade nedlåtande om fjortisar. Med det avsåg de yngre tjejer som de ansåg gjorde sig till för att verka vuxnare och där rökningen användes som ett attribut. Fjortisar var ett negativt uttryck. Jo men dom försöker få det att se ut som typ att de är så himla vuxna och erfarna och så är dom små spinkiga fjortisar med bar mage, typ. Man får inte respekt för dom. Dom är världens största idioter som inte har fattat nåt, försöker va någon man inte är. Någon som tror att man är mer än vad man är. Det fanns också flickor som själva upplevde att omgivningen hade den synen på unga flickors rökande. I fokusgrupperna gavs, framförallt av flickorna, olika exempel på hur skolan försökt påverka ungdomarnas livsstil och avhålla dem från rökning genom att jobba med information. Ungdomarna tyckte själva att de hade relativt god kunskap om rökningens konsekvenser, vilket de också gav exempel på under samtalen. Flickorna underströk vikten av att informera i tid, dvs före årskurs sju Alltså börjar man gå ut i sjuan, du bryr dig inte ett skit om vad dom säger då då är man mycket mer intresserad av att göra som andra och va rätt Några flickor underströk vikten av att få de yngre att förstå beroendet, att man med att testa cigaretter tog risken att bli beroende. Flickorna efterlyste information som berörde deras känslor och en information som gavs respektfullt, helst i dialogens form. Pojkarna ville ha faktainformation men några var kritiska mot delar av den information de fått som de upplevde som icke trovärdig eller icke anpassad för en ung människa. Både pojkar och flickor ansåg att det var riktigt att jobba med information för att påverka deras livsstil och rökning, att information inte skadat men att den genom att göras på fel sätt inte nått fram. Fördelar Ungdomarna i grupperna gav under samtalen många exempel på vilka fördelar de upplevde höra samman med att röka. Både pojkar och flickor upplevde att rökningen, speciellt under den första tiden efter debuten, tillförde dem värden som var image- och identitetsskapande. De kände sig mer vuxna, tuffa, coola och häftiga, en känsla som dock bleknat något med tiden

9 Sida 9 (20) för de flesta. Ungdomarna talade också om nikokicken som något positivt med rökningen, framförallt i samband med deras första tid som rökare. Både pojkar och flickor talade om röken som något påtagligt positivt i sig, att det är häftigt när det kommer rök ur munnen, att pyssla med röken och göra rökringar mm. Efter att ha rökt ett eller flera år lyfte ungdomarna andra positiva värden. Man berättade att rökning gav positiva känslor av olika slag, att det kunde kännas härligt att röka och att det var gott. Både pojkar och flickor sa att de blev lugna och avslappnade av att röka. Jag tycker att man känner, på riktigt att man blir lugnare. Man blir som avslappnad, man får sitta ner och får lugna ned sig och så sitter man där. Det känns som fysiskt att man slappnar av, varvar ner. Ungdomarna berättade också att rökningen som sysselsättning hade ett positivt värde. Både i betydelse som tidsfördriv men också som något att pyssla med. En flicka sa Om du har en rast i en kvart så där kan du lika bra gå ut. För då har du spenderat fem, tio minuter utav rasten. Det blir ett sätt att fördriva tiden. Både pojkar och flickor gav rökningen ett socialt värde, men med vissa olikheter. Alla flickgrupper berättade om hur väl man lärde känna varandra när man rökte, medan detta bara berördes i en av pojkgrupperna. Övriga pojkgrupper talade mer om att det var trevligt att ha sällskap då man rökte. En flicka försökte beskriva hur hon uppfattade rökningens sociala värde. Man får veta mycket mer hemligheter då man röker, ja men så är det. Man snackar och skvallrar och lär kanna varandra råbra. Det är en råbra social grej. I pojkgruppen sa man att det var skönt att röka och att det kunde förgylla vardagen. Bland flickorna sa man att rökning gjorde en på bättre humör om man var på dåligt humör, men att den också kunde förbättra ett redan gott humör. Flickorna använde också cigaretten som en belöning i olika situationer i vardagen. Det kunde till exempel vara efter att man klarat ett svårt prov i skolan eller efter att man städat hemma. I alla flickgrupper använde man rökningen som en hjälp att hantera negativa känslor, något som inte nämndes bland pojkarna. Flickorna rökte när de var stressade, till exempel när de kände press i skolan eller när det var bråkigt hemma. De rökte också när de var ledsna och när de behövde tröst eller när de ville dämpa känslor de upplevde som negativa. Alltså det är ju som att nu är jag sur, nu är jag arg och det är som en tröst på nåt sätt. Typ så här, nu behöver jag en cig. Jag måste få lite tröst, nej men det blir som tröstätning tröströkning. Det är så, det är verkligen sant. Nackdelar I alla gruppsamtal talade ungdomarna mycket om det negativa med rökning. Ibland upplevdes det av moderatorn som rabblandet av en inlärd läxa, man förstör kroppen, man får cancer medan andra negativa faktorer var påtagligt självupplevda. Ungdomarna tyckte själva att de hade god kunskap om rökningens negativa effekter på hälsan och de flesta exempel de gav var på sjukdomar och besvär de själva upplevt. Både pojkar och flickor talade om besvär i andningsvägarna, att man fick svårt att andas, blev igentäppt, att slem bildades och att man fick hosta. Några av ungdomarna hade också någon typ av astma eller allergi som de visste påverkades negativt av deras rökning. En pojke berättade om hur det kunde vara

10 Sida 10 (20) Då blir jag så här på nätterna ibland alltså jag får perioder då jag får sån där hosta, alltså riktig sån där hosta så jag bara kiknar. Just nu har jag det och då brukar jag, alltså det är mest på nätterna och då blir jag så här helt igentäppt så jag bara sitter. Kan sätta mig upp mitt i natten och så kan jag bara kippa efter luft och hosta så jag kiknar. Fast då måste jag ta min sån dära astmamedicin och jag tror inte att det är så bra att kombinera rökning med astma och pollenallergi (ironiskt). Både pojkar och flickor klagade över att rökning gav dålig andedräkt och att man luktade illa vilket de sade kändes både ofräscht och äckligt. Man upplevde också att man hade sämre kondition på grund av rökningen. Bland de som tränade mer aktivt sade man att man presterade sämre på grund av detta. Bland de som inte tränade regelbundet var det också vanligt att man kände sig i sämre form och med sämre ork. En flicka berättade Man märker att man får väldigt dålig kondition av att röka. Man tänker ju hela tiden att nu måste jag ut och springa men sen så har man sprungit i femtio meter och man är ju död då. Då tänker man att nu går jag en bit och så tänder man en cigarett, det är ju det dummaste man gör (fnissar). Man talade också en hel del om cancer som konsekvens av rökning. Dels så hade många fått information i skolan eller av föräldrar om cancerrisken men det fanns också flera exempel på bekanta och anhöriga som drabbats av olika typer av cancer. Vissa satte inte detta i samband med sin egen rökning medan andra berördes starkt vilket ledde fram till eftertanke, som en av flickorna berättade En kompis farbror han dog nyss i cancer och jag menar att då vart det ju som ba - Öh, öh (ser orolig ut). Vad jobbigt, för han vägde mindre än 30 kilo då han dog så det var ju som hemskt. Då fick man sig en tankeställare. Både pojkar och flickor upplevde kostnaden för tobak som en negativ faktor. De ansåg generellt kostnaden för cigaretter som högre än de egentligen hade råd med. Det var dock en kostnad de var beredda att prioritera. I fokusgruppssamtalen framgick det att flickor upplevde att rökning var stigmatiserad. De hade en känsla av att omgivningen såg ned på dem och hade förutfattade meningar om dem för att de rökte. En flicka sa Jag skäms över min rökning, delvis. För att det är som något handikapp på något sätt. Man känner sig lite dum som röker och inte begriper bättre, alltså att folk ska tänka så. Något som också var tydligt bland flickorna och som bekymrade dem, men inte fanns hos pojkarna, var deras känsla av att föräldrar och/eller mor- och farföräldrar skulle bli så besvikna om de fick veta att och hur mycket flickorna egentligen rökte. Flickorna ville inte slå hål på de vuxnas föreställningar och göra dem ledsna. En strategi som både pojkar och flickor hade för att kunna fortsätta röka, trots kunskap om risker, var att distansera sig och att reducera riskerna. En flicka berättade om hur hon såg på risken att få cancer Jag tänker inte som så att rökning skadar. Min mamma hon har inte rökt och inte min farmor heller men hon har cancer. Alltså typ hudcancer eller bröstcancer eller nåt sånt dära. Och har man fått det utan rökning så varför ska jag få det bara för att jag röker, jag kan lika gärna få det utan att röka. Så därför ser jag det som att rökningen inte har något med det att göra. Ja men alltså, varken mamma eller farmor har rökt någon enda gång i sitt liv, jag tror inte ens dom har smakat någon gång. Och dom har fått cancer så varför ska då jag. Det är ju inte större chans bara för att jag röker tycker jag. Jag

Bilaga 2. Kartläggning av receptfria läkemedel: Ungdomars uppfattning om läkemedel med fokus på receptfria analgetika

Bilaga 2. Kartläggning av receptfria läkemedel: Ungdomars uppfattning om läkemedel med fokus på receptfria analgetika Bilaga 2. Kartläggning av receptfria läkemedel: Ungdomars uppfattning om läkemedel med fokus på receptfria analgetika Rapport från Läkemedelsverket i samarbete med Uppsala Universitet 2012-02-29 Postadress/Postal

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

KONFLIKTER I TONÅRSFAMILJER

KONFLIKTER I TONÅRSFAMILJER KONFLIKTER I TONÅRSFAMILJER En målgruppsanalys med tonårsföräldrar och tonåringar Eva Wallin Charlotta Rehnman September 1998 Rapport nr 6 Förord STAD-projektet (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem)

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

K.R.I.S. något mer än en förening

K.R.I.S. något mer än en förening Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-kurs: Socialt arbete med inriktning mot missbruk. C-uppsats, HT 2001 K.R.I.S. något mer än en förening Om Kriminellas Revansch I Samhället och dess betydelse

Läs mer

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Denna undersökning har beställts av generaldirektoratet för rättsliga frågor och samordnats av generaldirektoratet för kommunikation. Detta dokument speglar

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan 2003:031 PED EXAMENSARBETE MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan SOFIA ASPLING ANNELI WENNBERG PEDAGOGUTBILDNINGARNA PRAKTISK PEDAGOGISK UTBILDNING med inriktning mot gymnasielärare VT

Läs mer

Behandling på Game Over. Klienters självupplevda resultat av behandlingen.

Behandling på Game Over. Klienters självupplevda resultat av behandlingen. Antal sidor 21 Behandling på Game Over Klienters självupplevda resultat av behandlingen. En utvärdering utförd av Mona Pettersson Nacef Citat: Om man är motiverad och om man verkligen vill sluta spela

Läs mer

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling Jytte Rüdiger & Peter Waara 1 1. Inledning Vägen till ett vuxenliv beskrivs idag som en icke linjär process där tidigare etablerade modeller för ungdomars

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 Att få vara precis som jag är - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer