Innehåll. Förslag till beslut Sammanfattning Patienten i centrum Ett mänskligare Sörmland... 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Förslag till beslut... 4. Sammanfattning... 5. Patienten i centrum... 7. 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9"

Transkript

1

2 Innehåll Förslag till beslut... 4 Sammanfattning... 5 Patienten i centrum Ett mänskligare Sörmland Lägg rätt patient i rätt säng i rätt tid Kortare väntetider på akutmottagningarna Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Patientsäkerhet Kultur och hälsa Hälsoval i primärvården nu har sörmlänningen makten! Fritt vårdval Etiken i vården Psykisk ohälsa Beroendevården Folkhälsa och den ideella sektorn Barnsjukvården Barnhälsovården Ungdomsmottagningar Hälso och sjukvård för äldre IT i vården Sjukresor Hållbar utveckling i landstinget Samarbete mellan landstinget och kommunerna Samarbetet med andra landsting och regioner Trafik och kommunikationer Ledning och styrning Demografisk sammansättning Hälsan i Sörmland

3 2.3. Självskattat hälsotillstånd Alkohol och droger Läkemedelsanvändning Barn och ungas hälsa Övervikt Tobak Alkohol Trygga och goda uppväxtvillkor Reproduktiv hälsa Förväntade medellivslängd Sjukskrivningar Sjukskrivningsmiljarden Rehabiliteringsgaranti Medicinsk utveckling i Sverige och Sörmland Nya läkemedel Nationella riktlinjer Landstingets vårdprogram Säker vård Öppna jämförelser Personalfrågor Personalkostnader Lönekartläggning år Kompetensförsörjning Kompetensutveckling Inhyrd personal Arbetsgivarfrågor Hälsa och arbetsmiljö Chefer och ledarskap Personalstrategi Pensioner

4 3.12. Pensionskostnader Fullfonderingsmodellen Pensionsstiftelse Ekonomiska Budgetramar Investeringsbudget Resultaträkning Balansräkning Finansiella nyckeltal Revisionen Landstingsstyrelsen Förändringar i budgetramen för landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvården Karsudden Primärvården Nämnden för habilitering och hjälpmedel Dammsdal Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Patientnämnden Intern kontroll Allmänt om uppföljning av den interna kontrollen Nämndernas internkontroll Interna kontrollplaner Landstingets rapportplan Revision Beskrivning av verksamheten Resultatbudget

5 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta: 1. att godkänna förslag till landstingsbudget med de visioner, långsiktiga mål, strategiska mål och uppdrag som anges inom respektive område 2. att godkänna resursfördelningen i budgeten ifråga om anslag och landstingsbidrag 3. att fastställa investeringsbudgeten och principer för investeringsprocessen 4. att fastställa utdebiteringen till 10,17 kr per skattekrona för år 2012, det vill säga oförändrad 5. att godkänna driftsförändringarna 6. att fastställa nivåerna på avgifterna i enlighet med förslaget 7. att skärpa vårdgarantierna inom hälso- och sjukvården 8. att upphäva det inskränkta fria vårdvalet inom ortopedin och onkologin 9. att fastställa reglerna för sjuk- och behandlingsresor och att kollektivtrafik inom länet ersätts 10. att minska överförskrivning av läkemedel hos äldre genom anställning av farmaceuter/apotekare 11. att införa LEAN Healthcare för landstingets verksamheter 12. att all tillsvidareanställd personal i Landstinget Sörmland ska anställas på heltid, med flexibel (valfri) tjänstgöringsgrad 13. att utöka antalet vårdplatser i Nyköping och Mälarsjukhuset i Eskilstuna för 12 miljoner att satsa 30 miljoner under perioden på psykiatri och beroendevård 15. att Division länssjukvård och närvård tas bort från och med Dagens anslagsfinansiering för sjukhusvården ersätts med ett uppföljningsbart ersättningssystem med uppdragsersättningar baserade på mål, omfattning och kvalitet. 16. att Mälarsjukhuset, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset ska organiseras i varsin separat organisation med tydligt ansvar och uppföljningsbart uppdrag från och med

6 Sammanfattning Härmed framlägger kristdemokraterna förslag till landstingsbudget för 2012 och flerårsplaner för 2013 och Utgångspunkten för vårt huvudförslag vilar på en grundsyn för hälso- och sjukvården, hur vi vill att den ska bedrivas så att den möter patientens och sörmlänningarnas behov av en säker och tillgänglig vård på lika villkor för hela länet. Vården ska utformas med patienten i centrum. Därför ska sörmlänningarnas rättigheter i hälso- och sjukvården stärkas. Tillgängligheten är låg i Sverige och särskilt i Sörmland jämfört med OECD-länderna. Bemötandet är i huvudsak bra, men omdömet beträffande patientens delaktighet är mycket varierande. Arbetet med förbättrade vårdprocesser och patientflöden är prioriterat och har stor potential. Helhetstänkande genom LEAN Healthcare är något som bör prägla hela vår organisation i framtiden. Det finns stora möjligheter att jobba effektivare i vården. Därför bör det införas fasta vårdkontakter till alla som önskar och vårdlotsar eller så kallade VIP-kort till patienter med komplexa vårdbehov. Vårdpersonalens tid med patienterna ska öka och därför behövs investeringar i utrustning och informationsteknik för att frigöra resurser och höja kvaliteten. Hälsovalet är i grunden en god idé och införandet har inneburit att patientens ställning har stärks. Makten har flyttats från verksamheten till den enskilde sörmlänningen. Det har också inneburit att telefontillgängligheten har ökat och att vi har fått fler privata entreprenörer i vården. Prioriteringsarbetet i vården behöver systematiseras bättre. Den etiska dimensionen i prioriteringsarbetet behöver stärkas. Det ska vara en ständigt levande diskussion om vad som är möjligt, rimligt och lämpligt att göra i vården. För detta inrättas särskilda rutiner och organ. Etiska frågor ska få ökat utrymme i vården. Antibiotika är ett av vårdens viktigaste verktyg som allvarligt hotas av resistenta bakterier. Aktiva insatser ska göras för att säkerställa en riktig och minskad användning av antibiotika, samt säkerställa grundläggande hygien. Arbetet med att göra Landstinget Sörmland ledande i Sverige med att skapa en hållbar verksamhet ska intensifieras. Utsläppen av växthusgaser ska minska med 50 procent till år 2020 och 80 procent till år Bland annat ska all lustgas destrueras. Patientavgifterna ska användas för att styra till rätt vårdnivå. Avgiften för besök hos distriktssköterska ska tas bort. Högkostnadsskydd återinförs för hjälpmedel och sänks för speciallivsmedel. Det är landstinget, inte patienten, som ska hålla ordning på om nivån för högkostnadsskydd är nådd. All tillsvidareanställd personal i Landstinget Sörmland ska anställas på heltid, med flexibel (valfri) tjänstgöringsgrad. Rekrytering av chefer ska inte baseras på medicinska meriter. Läkare behövs först och främst i den direkta vården. Chefer ska i första hand vara skickliga på att leda och entusiasmera medarbetarna, inte primärt att göra medicinska bedömningar. 5

7 De övergripande strategier vi har för att möte den demografiska utmaningen, däribland hälsofrämjande arbete, utvecklad närvård, sammanhållen hemsjukvård och ökad hushållning med landstingets resurser bör utvecklas. Införandet av ett kvalitetsledningssystem i hela organisationen bör prioriteras. Strategiska satsningar behövs för investeringar, såväl i fastigheter, utrustning och informationsteknik. Skattenivån är oförändrad år 2012 och ska inte höjas under perioden. Särskilda avsättningar ska göras för personalens pensioner och en pensionsstiftelse inrättas. Avsättningar behövs också för att finansiera byggandet av Citybanan i Stockholm. Landstingets soliditet har de senaste tio åren minskat från omkring 50 till 30 procent, genom återkommande underskott. Det krävs genomgripande och långsiktiga insatser för att effektivisera vården och stöd till så kallade vardagsrationaliseringar. Habilitering o Hjälpmedel 0,31 kr 3% Tandvård 0,31 kr 3% Privata vårdgivare 0,33 kr 3% Landstingsskattens fördelning Kollektivtrafik m.m. Kultur, utbildn. och 0,41 kr 4% friluftsliv 0,16 kr 2% Politisk ledning 0,08 kr 1% Vårdcentraler 1,44 kr 14% Sjukhusvård 4,13 kr 41% Sjukvårdens lokalkostnader 0,43 kr 4% Utomlänsvård 1,09 kr 11% Läkemedel 1,48 kr 14% I år får Landstinget Sörmland nästan 4,7 miljarder kronor av skattebetalarna i länet. Det mesta hamnar hos sjukvården, i läkemedel, på sjukhus och vårdcentraler. Sjukvården är landstingets största, viktigaste och dyraste verksamhet. För varje hundralapp som sörmlänningen betalar i skatt går 10 kronor och 17 öre till landstinget. Den summan delas sedan upp och fördelas på olika sätt, vilket framgår i diagrammet. 6

8 Patienten i centrum För kristdemokraterna är människans unika och okränkbara värde grunden för all vår politik. Det innebär att det inte spelar någon roll om personen är en framgångsrik företagare, har psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar eller är svårt kronisk sjuk. Alla har rätt till en god hälsa och vård på lika villkor. En ekonomi i balans är inte mål utan ett medel för att kunna bedriva en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdens ekonomi är mycket bekymmersam. Kostymen är för stor och kostnaderna behöver anpassas till intäkterna. Det krävs i grunden ett helt nytt ekonomiskt styrsystem för sjukhusvården. Den demografiska utvecklingen pekar på att vi står inför stora utmaningar. Under mandatperiod står Sverige inför stora pensionsavgångar. Därför behöver vi säkra kompetens inom vårdens olika kompetensområden, men också garantera pensionsutbetalningar från landstinget utan att ekonomin ska komma i obalans. Det finns stora behov av fastighetsinvesteringar som kommer att ha stor påverkan på framtida budget om de realiseras. De totala fastighetsinvesteringarna beräknas uppgå till drygt en miljard kronor under mandatperioden. Valfriheten är central för kristdemokraternas politik. Med det menar vi att politiker inte ska lägga sig i människors vardag allt för mycket. För att verkliga detta är det viktigt att landstinget har ett uttalat och tydligt ansvar för valmöjligheter inom vården. Områden som omfattar valfrihet är bemötandet av patienter där de uppmuntras till större delaktighet genom information om olika behandlingar. Det i sin tur skapar realistiska förväntningar om vården. Ny teknologi möjliggör för patienten att i framtiden få tillgång till sin sjukjournal på nätet inom ramen för den nationella IT-strategin. Sjukvårdspersonalens kompetens är därför i många avseenden avgörande för ökad valfrihet, men minst lika viktig är samverkan och samarbete mellan olika aktörer. En viktig utmaning är den fortlöpande uppföljning av vårdprocessen som särskilt omfattar långtids- och multisjuka äldre. De är i stort behov av vårdplatser och drabbas ofta av utträngningseffekten i landstinget. Inför varje förändring är kartläggning av risker nödvändig för värdering av nya åtgärder. En ökad helhetssyn av multisjuka äldre leder till adekvat vård mellan landstingets vårdinrättningar och minskar risken för att äldre ska bollas fram och tillbaka och därmed falla mellan stolarna. I Alliansregeringens budgetproposition 2011 pekar prognoserna för sysselsättningen i både offentliga myndigheter och i näringslivet för kommande mandatperiod svagt uppåt för att senare stabiliseras inför Redan i år beräknas skatteintäkterna öka med 90 miljoner sedan budgeten fastställdes i december Landstinget i Sörmlands ekonomi är i högsta grad beroende av hushållens ekonomi då 71 procent av landstingens totala ekonomi kommer från skatteintäkter och 19 procent från statliga bidrag (SKL 2009). Sist men inte minst vill kristdemokraterna i Sörmland rikta uppmärksamheten till behovet av ett beroendecentrum i Nyköping likt den i Eskilstuna, Stockholm och Örebro. Här behöver frivilligorganisationer och privata alternativ få ökat inflytande och samarbeta med landstinget. Marie-Louise Forslund Mustaniemi Gruppledare 7

9 8

10 1.1. Ett mänskligare Sörmland Vården ska vara offentligt finansierad men den behöver inte vara offentligt producerad. Vårt uppdrag är att tillgodose en säker och tillgänglig vård till sörmlänningarna och då är inte driftformen det viktigaste. Vi vill att vården ska vara: Säker för att undvika patientskador inom vården i syfte att uppnå bästa tänkbara hälso- och sjukvård. Patientfokuserad genom att erbjuda vård som respekterar varje enskild patients behov och de etiska värderingar som det råder bred politisk överensstämmelse om bland annat utifrån riksdagens prioriteringsbeslut från Tillgänglig med kortast tänkbara väntetider till gagn för såväl patienter som vårdens medarbetare. Kostnadseffektiv genom att undvika onödigt spill i fråga om resurser, utrustning, vårdmetoder och energi. Likvärdig genom att erbjuda vård som inte varierar i kvalitet på grund av ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, religion eller socioekonomisk status. Hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande genom att aktivt erbjuda råd, stöd och hjälp till sörmlänningar som riskerar att drabbas av ohälsa. Tio viktiga områden som vi särskilt vill lyfta fram i vårt budgetförslag är: För ett mänskligare Sörmland behöver vi: Fungerade vårdkedjor och processer för våra patienter Snabbare akutmottagningarna med kortare väntetider Hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete Valfrihet och tillgänglighet Patientsäkerhet Stärka den psykiatriska vården Kvalitetssäkra beroendevården Fler alternativa driftformer och entreprenörer i vården Kultur och livskvalité Folkhälsa och Miljö En trygg patient är en nöjd patient. Hälso- och sjukvården ska präglas av ansvarstagande för patientens sammanlagda sjukvårdsbehov istället för specialisering. Människan är inte endast en kroppsdel eller åkomma, vården ska vara utformad utifrån en helhetssyn. Vårt landsting kan idag ge en i huvudsak god och säker hälso- och sjukvård av hög kvalitet som står sig väl i nationella jämförelser. Tack vare Alliansregeringens och socialminister Göran Hägglunds framgångsrika arbete med de långa väntetiderna så får nu patienter vård snabbare både i Sörmland och i övriga landet! Denna utveckling vill vi förstärka i vårt egna landsting genom att inrätta en särskilt tillgänglighetsbonus på 20 miljoner. Bonusen ska fördelas till de kliniker som uppfyller alla delar i väntetidsgarantin. 9

11 Inom samtliga områden ska vi givetvis bedriva en vård som är jämlik och som präglas av ett gott bemötande och respekt för individen. Barnkonventionen och FN:s konventioner ska implementeras och följas Lägg rätt patient i rätt säng i rätt tid Den stora utmaningen i framtiden är att skapa ekonomiskt utrymme för den medicinska utvecklingen, tillgodose vårdbehovet hos våra äldre patienter och säkra kompetensen inom flera specialistområden. Cancervården kommer att öka och är en vårdform som slukar resurser. Gapet mellan resurser och vad vården kan göra har varit i obalans under decennier. Vården ska bedrivas inom den skattenivå vi har idag. Det som vi måste arbeta med är våra inre processer vården. Brister inom logistik, schemaläggning, rutiner och organisation kan leda till enormt slöseri av både pengar, utrymme, personal och energi. Kristdemokraterna vill ha en synlig och aktiv ledning, tydliga mål och snabba beslutsvägar, väldefinierade roller och ansvarsuppdrag, utbildning i coachande ledarskap och intressebaserad problemlösning där medarbetarna driver förändringsarbetet och har mandat att fatta egna beslut. Återkopplingen sker till resultat där de goda exemplen lyfts fram. Kristdemokraterna vill också verka för en effektivisering som inte drabbar patienter och personal negativt utan tvärtom ökar värdet genom förbättrade rutiner och minskat slöseri. Ett strukturerat införande av Lean Healthcare i hela organisationen är nödvändigt. Målet är att vi ska ha rätt patient i rätt säng i rätt tid. Då kan vi skapa högre kvalitet, bättre vårflöden och en bättre patientupplevelse, utan att nämnvärt behöva öka kostnaden. Det krävs ett nytt ledarskap, all personals kompetens behöver tas tillvara och alla ska få vara delaktiga i förändringsarbetet. Ett bra exempel är hur man har arbetat systematiskt med tillgängligheten på Öronkliniken i Sörmland. Målet för förbättringsarbetet har varit att tillgodose en hög kvalité, tillgänglig vård, gott bemötande med patienten i centrum och effektivare användning av resurser genom att förbättra vårdprocesser. Sedan 2008 har man jobbar målmedvetet inom kliniken och förbättrat både tillgängligheten, kvalitén och vårdflöden. Arbeta med rätt patient i rätt säng i rätt tid Inrätta vårdlogistiker i vården Inför Lean Healthcare i hela vården Arbeta med effektiva vårdflöden och vårdprocesser 1.3. Kortare väntetider på akutmottagningarna Det är inte rimligt att patienter ska behöva vänta timmar innan man får hjälp på akuten. Fortfarande är väntetiderna för långa på våra akutmottagningar. Ingen ska behöva vänta längre än tre timmar på vård. Svårt multisjuka äldre ska kunna skrivas in direkt på vårdavdelning. Nuvarande struktur och arbetssätt behöver ses över, bemanning av personal och kompetenser. Vi behöver fler läkare som tjänstgör enbart på akutmottagningarna för att få ett bättre och snabbare omhändertagande av patienter. Bemanna och schemalägga fler läkare på akuten. Införa väntetidsgaranti med max tre timmar. Återbetalning av patientavgiften om patienten får vänta mer än tre timmar på läkarkontakt. 10

12 1.4. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Att arbeta för en bättre hälsa hos befolkningen är den stora utmaningen för landstinget. Alkohol, rökning, och övervikt är de största hoten mot folkhälsan i Sörmland. Vi har en hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande policy i landstinget. Avsikten är att försöka styra över mer av våra resurser genom satsningar på ökad hälsa och därmed förebygga sjukdomar. Det handlar om hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer och KOL. Den hälsofrämjande och förebyggande delen av vården ska vara högt prioriterad och ska ingå som en naturlig del i alla vårdens möten. För att detta ska bli verklighet är det betydelsefullt att ha ett så kallat salutogent perspektiv som fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa och inte enbart fokusera på det som är sjukt patogent. Det finns mycket kunskap om det som avviker det patogena, den kunskapen kan dock inte fullt ut visa på vad som ger hälsa. Det salutogena perspektivet tar vara på friskfaktorer och de möjligheter som finns. Det är viktigt att ha en positiv syn på varje persons möjlighet att själv ta ansvar för sin hälsa. Alla människor har inneboende resurser och det är viktigt att ge makt och möjlighet till den enskilde att själv ta ansvar för sin hälsa. Med rätt stöd i rätt tid kan människor själva påverka och vara aktivt delaktiga i sin egen vård. Förhållningssättet i mötet med den enskilda människan är av avgörande betydelse för hur personen upplever vården. All personal som möter människor i hälso- och sjukvården har en viktig uppgift att skapa vårdande möten för att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. I det hälsofrämjande förhållningssättet är det viktigt att se helheten. Människor ingår i ett socialt sammanhang och alla människor har olika behov som måste beaktas i ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete. Därför måste varje patient få bli bemött med hänsyn till såväl fysiska, psykiska, andliga och sociala behov. Tillit, självbestämmande, respekt för den enskilde och en strävan efter att skapa goda möten i alla vårdrelationer är av stor betydelse för resultatet. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder bör ges ett större utrymme inom ramen för den dagliga hälso- och sjukvården. Det är angeläget att våra sjukhus också blir certifierade som hälsofrämjande sjukhus. Ökade möjligheter för personer som vill få hjälp att gå ner i vikt, förbättra sin hälsa eller sluta röka. Teckna avtal med privata hälsocoacher/centra. Starta projektverksamhet med alternativa behandlingsmetoder ex vis akupunktur. Teckna avtal med leg psykoterapeuter, leg naprapater och leg kiropraktorer Patientsäkerhet Antalet vårdplatser har minskat kraftigt under senare år i hela Sverige. Sjukvårdspersonal får lägga stor tid på att söka vårdplatser, patienter blir liggandes på akutmottagningar i väntan på ledig säng på annan avdelning. För få vårdplatser leder till ökade överbeläggningar vilken i sin tur kan leda till en sämre patientsäkerhet. Det handlar främst om problem med multiresistenta bakterier men den ökade stressen för personalen kan innebära att remisser, provsvar och informationsmissar. 11

13 Att antalet vårdplatser har minskat har naturligtvis inte enbart varit negativt. En mer effektiv och framgångsrik vård har kunnat korta vårdtiderna och det är alltid önskvärt att göra sjukhusvistelsen för en patient så kort som är möjligt och samtidigt medicinskt säkert. Dock finns det en smärtgräns för hur få sängplatser sjukvården kan klara sig med. Strävan efter effektivitet får inte gå så långt att den medicinska säkerheten äventyras. Patientsäkerhet är grundläggande inom en hälso- och sjukvård med god kvalitet. När säkerheten brister finns det ofta bakomliggande orsaker som kan förklaras av brister inom organisationen eller rutinerna. Därför måste vården utveckla säkra system för att minimera de mänskliga fel och misstag som leder till att patienter kommer till skada. Patientsäkerhet handlar om systematisk kvalitetsutveckling som sker genom att lära från egna och andras positiva exempel och gjorda misstag. Socialstyrelsens vårdskadestudie från 2007 visar att nästan nio procent av patienterna i den somatiska sjukhusvården drabbas av en vårdskada. Studien bekräftar också bilden av att skadorna ofta uppkommer till följd av brister inom organisationen, bristfälliga rutiner samt en otillräcklig säkerhetskultur i vården. Studien visar på stora förbättringsområden och på behovet av en omfattande, strategisk och nationell satsning på patientsäkerhet i den svenska hälso- och sjukvården. Varje år drabbas personer i Sverige av skador inom vården som går att undvika. Ungefär var tionde patient som söker vård drabbas. Det skapar ca extra vårddygn till en kostnad av 5,7 miljarder kronor varje år. För Sörmland innebär den kostnaden ca 120 miljoner per år och motsvarar ca extra vårddygn. Vårdskador ianspråktar oacceptabla resurser i sjukvården som dessutom är undvikbara. Det är dyrt att göra fel men det personliga lidandet för den enskilde är stort därför behöver vi en nollvision för vårdskador i Sörmland. Enheten för patientsäkerhet bör förstärkas och utvecklas. Avvikelser ska dokumenteras, redovisas systematiskt och följas upp. Nollvision för vårdskador och vårdrelaterade infektioner ska gälla. Öppna kvalitetsredovisningar ska göras inom vården. Patienterna ska ha lättillgänglig information om resultaten av dessa mätningar. Patientens rättigheter ska stärkas. Arbete med överförskrivning av läkemedel prioriteras för att minska läkemedelsbiverkningar framförallt hos äldre. Satsning bör göras för att anställa flera farmaceuter/apotekare inom slutenvården Kultur och hälsa Landstinget har en viktig uppgift när det gäller att skapa en levande kultur i länet. Vi ska göra allt för att människor som bor i vårt vackra landskap ska ha god tillgång till både konst, musik, teater och naturupplevelser. Kultur skapar livskvalité och är hälsofrämjande. Vi behöver arbeta för att det ska bli mer kultur i vården men också som ett led i arbetet med en bättre hälsa för sörmlänningen. Den kreativa sektorn är en viktig näring i Sörmland och gör att hela Sörmland kan leva och utvecklas. Satsning på nya länsmuseet i Nyköping är prioriterat Främja kultur, integration och hälsa genom folkhögskolorna. Vidareutveckla verksamheterna vid Nynäs och Ökna. 12

14 Bevara länsmuseet och Scenkonst Sörmlands verksamheter för att levandegöra kulturen samt att säkerställa att kunskapen om vårt historiska ursprung inte går förlorad. Hemslöjdsverksamheten behövs för att bevara sörmländska slöjdtraditioner och förmedla de kunskaperna till sörmländska barn och ungdomar. KRUT- den kreativa näringen behöver uppmärksammas och prioriteras Hälsoval i primärvården nu har sörmlänningen makten! Den 1 januari 2010 infördes Hälsoval i Sörmland. Det innebär att primärvården numera drivs som hälsovalsenheter och ska utgöra basen av sjukvården i Sörmland. Alla kan välja vilken enhet man vill lista sig hos och är man inte nöjd så får man byta vårdcentral. Den offentliga vården arbetar på samma villkor som den privata. Det är patienten som styr resurserna. Syftet med Hälsoval är givetvis att skapa en ökad valfrihet för patienterna men också att öka patientens makt. Vården har under många år bedrivits utifrån ett verksamhetsperspektiv; det ska bli spännande att följa hälsovalet och se vilka konsekvenserna blir på kort och lång sikt. Det är den första riktiga valfrihetsreformen i landstingets historia! Hälsovalsenheterna ska också arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom familjecentraler, barn- och mödravårdscentraler, utbildning och information till föräldrar. Arbetet med utformningen av satellitmottagningarna pågår och för oss kristdemokrater är det viktigt att den nära vården också ska vara tillgänglig. Hur verksamheten utformas kan respektive hälsovalsenhet själv orda. Många av distriktssköterskorna har övergått till den kommunala hemsjukvården den 1 januari 2010 så kommunerna kommer att ta ett större ansvar för vård av svårt sjuka äldre i hemmet. I framtiden bör flera delar av den specialiserade vården integreras mer inom hälsovalsenheterna och bli en naturlig del av den nära sjukvården. Kontinuiteten av vården förbättras samtidigt som sjukhusen kan avlastas viss diagnostik och behandling. För att vården ska kunna bedrivas nära patienterna krävs en fortsatt utveckling av nätverksbyggandet mellan primärvård, länssjukvård och den primärkommunala hälso- och sjukvården. Primärvården bör på sikt utvecklas till det som brukar betecknas som närsjukvård. Grundtanken med närsjukvård är att vårdkompetensen samlas runt patienten som så långt som möjligt ska slippa bli hänvisad fram och tillbaka för olika undersökningar och behandlingar. En utveckling av närsjukvård, byggd på en god grundläggande hälso- och sjukvård med inslag av bred specialistkompetens ökar möjligheterna att kunna tillfredsställa de behov och förväntningar som befolkningen ställer Fritt vårdval Alla sörmlänningar ska kunna välja var man vill ha vård någonstans. Det fria vårdvalet ska gälla all vård med undantag för högspecialiserad vård. 13

15 Begränsningen inom ortopedi och cancervård, där patienter endast får välja om inte vårdgarantin kan uppfyllas, anser vi ska tas bort. Vi vill att valfriheten ska gälla i hela Mälardalen. Vi vill att man ska kunna lista sig på en vårdcentral även i andra län i Mälardalen. Bor man i Sörmland men arbetar i Stockholm vill vi att man ska kunna lista sig i Stockholm om man önskar det. Slopa begränsningen av det fria vårdvalet inom ortopedi och onkologi. Vi vill att det ska bli möjligt att lista sig i hela Mälardalen, Stockholm, Västmanland, Örebro eller Östergötland. Det ska finnas lättillgänglig information för att underlätta det fria vårdvalet för sörmlänningen Etiken i vården Hippokrates, läkekonstens och medicinens fader skrev eden som är grunden för etiken i vården och den är lika aktuell och viktig som när den skrevs för 2400 år sedan. Sammanfattningsvis innebär den att vården ska: I mötet med sjukvården är det viktigt att både patienter och anhöriga känner trygghet och tillit. De ska kunna förvänta sig god service samt lättillgänglig och relevant information. Vården och verksamheten ska fokusera på Ofta lindra Alltid trösta patienten som människa och en unik person, inte enbart sjukdomen eller skadan. Ett ansvarsfullt, värdigt och omtänksamt bemötande får inte förhindras eller försvåras av organisatoriska gränser inom vården. Patientens egen upplevelse av mötet med hälso- och sjukvården är ett viktigt mått på vårdens kvalitet. Med personal som strävar efter att möta var och en utifrån dennes förutsättningar och behov ökar medborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården. Ingen människa ska behöva känna sig diskriminerad i mötet med vården. Det är också oerhört viktigt att patienters och anhörigas önskan om information tillgodoses. Även om det kan krävas medicinsk skolning för att fullt ut kunna förstå till exempel ett sjukdomstillstånd eller en behandlingsmetod måste patientens frågor och behov av kunskap om sitt tillstånd respekteras, besvaras och tillgodoses så långt som möjligt. Patienten har rätt att vara och känna sig delaktiga i vården bland annat genom att få ta del av information om olika behandlingar och förväntade resultat. Ett gott bemötande handlar om att respektera patientens självbestämmande, oro och funderingar. Det handlar också om att tydliggöra patientens eget ansvar och medverkan i vården och behandlingen. Många av de anmälningar som görs till patientnämnden handlar om brister i bemötandet. Patientnämndens arbete ska utvecklas och förstärkas. Det etiska arbetet i hela organisationen stärkas. Bemötandefrågor vara centrala i allt patientnära arbete. Både patienter och anhöriga känna trygghet och tillit i mötet med sjukvården. Vården och verksamheten fokusera på patienten som människa och unik person, inte enbart som sjuk eller skadad. Aldrig skada Om möjligt bota 14

16 Ett ansvarsfullt, värdigt och omtänksamt bemötande inte förhindras eller försvåras av organisatoriska gränser inom vården. Barnens rätt både som patient och nära anhörig tillgodoses enligt FN:s Barnkonvention Psykisk ohälsa En människa är så mycket mer än sin fysiska kropp. Ibland blir själen sjuk och behöver vård, men fortfarande står många tabun och rädslor i vägen för att den som behöver skall få den vård och det bemötande som krävs i tid. Sjukvårdens uppgift måste vara att se hela människan, inte bara från fysiska åkommor. Sjukvården måste också bli bättre på att förebygga såväl psykisk som fysisk ohälsa genom att förstärka den hälsofrämjande hälso- och sjukvården. Kan man förhindra att människor blir sjuka och skadade kan man i ett och samma drag spara både pengar och mänskligt lidande. Många drabbas någon gång under livet av psykisk ohälsa. Andelen personer som lider av allvarlig psykisk sjukdom tycks inte ha ökat under senare år men andelen personer som upplever psykiska besvär ökar. En ökning har framförallt skett bland ungdomar i övre tonåren och bland unga vuxna. I Sverige har cirka personer en schizofrenidiagnos och ungefär en till två procent av befolkningen har någon form av personlighetsstörning. Depression är en vanlig sjukdom och studier i Sverige visar att upp till procent av kvinnorna och cirka 30 procent av männen någon gång under livet drabbats av behandlingskrävande depression. Under lång tid har många människor inte fått den psykiatriska vård och det stöd som de har behövt, vilket bland annat visades i slutbetänkandet av den nationella psykiatrisamordningen Ambition och ansvar, under ledning av Anders Milton. Staten, kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar för att komma tillrätta med bristerna inom psykiatrin. Något som idag är särskilt oroande är den ökade psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. För att möta det ökade behovet krävs en utveckling och ekonomisk förstärkning av barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Alliansregeringen med socialminister Göran Hägglund i spetsen har under 2007 och 2008 satsat cirka 1 miljard kronor i särskilda satsningar inom psykiatriområdet. Under tre år, , pågår en psykiatrisatsning som regeringen har avsatt sammanlagt 2,8 miljarder kronor för, det vill säga 900 miljoner kronor per år. Den innefattar en rad olika åtgärder. Syftet är att åstadkomma konkreta och varaktiga förbättringar för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Satsningar på psykiatrisk vård och omsorg ska vara prioriterat inom hälso- och sjukvården och arbetet ska präglas av tillgänglighet och flexibilitet utifrån den enskilde patientens behov. Såväl akut sjuka som kroniskt sjuka patienter ska, utifrån behov, beredas plats inom slutenvård, alternativt öppenvård, och inom närsjukvården. När det gäller tillgång till slutenvård är det viktigt att säkra så att ingen nekas plats eller skrivs ut på grund av platsbrist. Attityden till psykisk ohälsa måste, genom ökad information och kunskap förbättras och bli mer öppen, förstående och tolerant och det är viktigt att kvaliteten inom den psykiatriska vården är lika hög som inom den somatiska vården. I genomsnitt satsar Landstinget Sörmland mindre på psykiatrin än i övriga landet. För Alliansregeringen är psykiatrin ett av de mest prioriterade områdena. För kristdemokrater anser att det är politikens uppdrag att värna om de svaga i samhället. Många patienter med psykisk ohälsa har svårt att hävda sin rätt och gör röst hörd. Alla former av psykoterapi ska vara tillgänglig för patienter som har behov av terapi. Avtal med privata psykoterapeuter tecknas. 15

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

Dags att investera för framtiden

Dags att investera för framtiden Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och planering för 2017 och 2018 Dags att investera för framtiden Tillsammans bygger vi en stark, trygg och jämlik Stockholmsregion

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 ISBN 978-91-978065-9-6 Artikelnr 2009-126-72 Omslag Foto Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Bleking Bildreportage, Hans-Peter Blom Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se Utkast 2013-02-25 Årsredovisning 2012 www.lio.se Årsredovisning 2012 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Landstingets verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018 Miljöpartiet de gröna Västmanland Om Programmet Det här programmet lyfter fram våra politiska idéer och

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Rapport omvärldsbevakning och analys

Rapport omvärldsbevakning och analys HSN 2009-02-16 P 19 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-22 HSN 0805-0673 Handläggare: Kajsa Westling Rapport omvärldsbevakning och analys Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Regionpolitiskt program 2014-2018 Vänsterpartiet Skåne

Regionpolitiskt program 2014-2018 Vänsterpartiet Skåne Regionpolitiskt program 2014-2018 Vänsterpartiet Skåne Vänsterpartiets visioner Regionpolitiken omfattar stora delar av vår vardag. Varje dag sker många tusen händelser som alla bygger på att regionens

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen REGIONPROGRAM Modernisera Stockholmsregionen Modernisera Stockholmsregionen Det kan bli ännu bättre att bo och leva i hela Stockholmsregionen. En klimatvänlig storstadsregion för våra barn. En intelligent

Läs mer