Idrottsmedicin 7,5 poäng Linköpings Universitet Skador inom yoga. Sverker Carlsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottsmedicin 7,5 poäng Linköpings Universitet 2009. Skador inom yoga. Sverker Carlsten"

Transkript

1 Idrottsmedicin 7,5 poäng Linköpings Universitet Skador inom yoga. Sverker Carlsten

2 Du är inte äldre än din ryggrad - ordspråk inom yogan. Inledning: Orsaken till detta ämnesval är att jag själv har praktiserat yoga i drygt 15 år och jag är intresserad av ämnet. Jag har även haft kurser inom yoga och det har i sin tur väckt en del frågor. När yogan ännu var en mindre vanlig företeelse i Sverige så ifrågasattes dess nytta och det menades att det skulle vara skadligt, ffa för ryggen genom att ryggen utsattes för ballistiska rörelser. Sedan dess har yogans popularitet ökat kraftigt i Sverige och i hela världen och det finns nu en mängd olika yoga former. Många rapporterar om yogans förträfflighet och kändisar såsom Blossom Tainton har gjort yogan känd för en bredare allmänhet i Sverige. Hon, liksom flera andra, har framfört att yogan varit en anledning till att de blivit bra från sina långvariga ryggbesvär. I och med att yogautövandet har ökat så kraftigt så lärs yoga idag ut både av vana yogautövare, auktoriserade lärare och sådana med mindre erfarenhet. Det ges yogaklasser på gym och många finess och veckotidningar har yogaövningar för hemträning i sina reportage. En stor mängd yogaböcker och dvdskivor publiceras varav många är inriktade på egenträning. Kändisar som Madonna och Sting har gjort yoga känt internationellt. En del är ute efter de fysiska fördelarna med Yoga och vissa strävar efter en yogarumpa. Brad Pitt tränade t.ex. mkt yoga inför sin roll i filmen Troja för att få en slank och muskulös kropp. Andra är mer intresserade av hela konceptet med fokus på kroppssjälslig hälsa. Eftersom det finns miljontals utövare i världen så måste det ju även förekomma skador. Vissa yogaställningar kan vara rätt krävande och vissa yogaformer är mycket fysiskt krävande medan andra är mer lugna och meditativa. När jag själv har lärt mig yoga, bland annat i Indien, så har jag inte stött på mycket skador men jag har hört ryktesvägen om personer som har utvecklat smärtor efter alltför idogt yogatränande. Jag har även blivit varnad för att gå alltför fort fram ffa med pranayamaövningar. Pranayama är indiska andningsövningar som involverar andningskontroll, kontrollerad in och utandning samt att hålla andan inuti eller utanför kroppen (Raub 2002). Det stärker de respiratoriska musklerna och ger ökad ventilation (Raub 2002). Kontroll över andningen skall även ge kontroll över sinnet (Iyengar 2000). Flera lärare samt flera böcker ((Iyengar 2000), (Satayananda 1999), (Norberg 2007)) inom yogan har menat att det är väldigt viktigt att man får en professionell handledning av en tränad och erfaren lärare just vid sådana övningar. Riskerna skulle annars vara störd andning och psykiska sidoeffekter. Jag har även blivit varnad för att om man går för snabbt fram med vissa övningar, ffa kundaliniövningar så kan negativa effekter förekomma, till och med psykostillstånd. Vänner och bekanta och enstaka patienter har rapporterat om temporärt ryggont och muskelsträckningar efter att ha praktiserat yoga och själv har jag någon gång fått temporärt ont i ryggen eller känt övergående smärta från något muskelfäste. Någon enstaka gång har en elev rapporterat ryggont efter något av mina ledda yogapass. En vän rapporterade ett kraftig ryggskott som kom dagen efter ett asthanga yoga pass. Han hade då tränat yoga intensivt under en period. Det menas även att yoga löser upp muskelspänningar och att det ska kunna göra att psykiska trauman som varit glömda ska kunna aktualiseras genom yogan vilket temporärt kan ge obehag och lättare ångest. Som sjukgymnast vill jag inte att mina patienter eller träningsadepter skadar sig av det som jag lär ut. Jag vill att de enbart ska ha goda effekter av min träning och mina övningar. Därför vill jag i möjligaste mån förebygga skador och negativa sidoeffekter.

3 Dessa påståenden och reflektioner gör att jag vill titta närmare på vilka skador och negativa bieffekter som förekommer vid yoga. Jag vill även undersöka om det finns några speciella delar av yogan eller speciella övningar som är extra riskabla. Metod: Frågeställningar: Vilka rapporterade skador och negativa bieffekter finns rapporterade i vetenskapliga artiklar? Vilka är de möjliga riskfaktorerna vid yoga? För att få svar på mina frågeställningar har jag sökt på Yoga och injury på Cochrane, Pubmed samt Cinahl mellan början av september till och med 17 oktober Både yoga och Injury var Mesch termer. Jag sökte även på Amed med sökorden Yoga och psychotic disorder (mesch term) samt yoga och psychosis den 2 oktober Vidare sökte jag Amed efter kundalini och psychotic disorder den 2 oktober Vidare söktes Cinahl, Amed och Cohrane med sökorden Yoga, side effect samt yoga och adverse effect under september och oktober Jag uteslöt artiklar skrivna på andra språk än engelska eller svenska samt artiklar som var svåra att få tag på och samtidigt inte ansågs vara av avgörande intresse. Dvs. de verkade inte direkt besvara eller beröra mina frågeställningar. För att undersöka möjliga riskfaktorer vid yoga så har jag utgått från mina egna erfarenheter av yoga och vilka yoga ställningar som brukar praktiseras. Jag har studerat referenslitteratur inom yogan och studerat vilka ställningar som skulle kunna vara riskfyllda ur ett biomekaniskt perspektiv. Jag har även studerat ett par andra böcker för att jämföra hur yoga och yogaövningar presenteras och praktiseras ur ett idrottsskadeperspektiv. Resultat/Diskussion: Sökningen i databaserna på sökorden gav fler än 1000 svar sammanlagt. Samma artikel kom vid vissa tillfällen upp flera gånger vid olika sökordskombinationer. Bara ett fåtal berörde negativa effekter av yoga och de flesta berörde studier där yogans positiva effekter studerades eller berördes. Många svar var från mer alternativa tidskrifter där det vetenskapliga underlaget var bristfälligt. De mest relevanta artiklarna har jag tagit upp i min redogörelse som följer. Vid de olika sökningarna på yoga, kundalini och negativa psykologiska effekter framkom ett flertal svar men inga negativa effekter berördes i någon av artiklarna vad jag kunde finna. I en artikel i TIME som kom upp vid sökningen (Paul, 2007) hävdas det att det var 14 miljoner utövare av Yoga och Tai chi i USA år 2007 och att det har varit ca fall av yogaskador som har uppsökt en akutavdelning eller doktor de senaste 3 åren. Oftast då otränade individer som går på gym och skadar sig i en yogaklass. Artikeln kommer inte från en vetenskaplig tidskrift men i den hänvisas till mer trovärdiga källor (Consumer Product Safety Commission). Den ger ändå en trovärdig indikation på att det trots allt förekommer skador inom yoga. I artikeln beskrivs bland annat en ruptur i hamstrings som uppkom under ett yogapass. I en annan artikel i TIME (Fundenburg, 2001) menar Christy Turlington, som är en van och välkänd yogautövare som även har skrivit böcker inom ämnet, att det är många som skadar sig i Yoga. : "Gym yoga isn't always the healthiest thing. I talk to so many people who say

4 they've hurt themselves in a class and will never go back. Gym yoga är vad vi i Sverige skulle kalla Power yoga och är en vanlig yogaform på gymmen. I en prevalensstudie från USA (Saper et al, 2004) menar de att det 1998 var ca 15 miljoner som hade utövat yoga någon gång under sin livstid och att 7,5 miljoner hade utövat yoga under det senaste året. Jag har ej funnit någon studie som har undersökt antalet yogautövare i Sverige. Antalet utövare har sannolikt ökat sedan 1998 både i Sverige och USA. I Sverige har det införts yoga även på Friskis och svettis de senaste åren vilket borde vara en indikation på ökat utövande. Att det skrivs en stor mängd yogaböcker behöver inte vara en indikation på att fler utövar yoga men visar på att det finns ett stort intresse för yoga och meditation. Slutsatsen att det är många som utövar eller har provat yoga kan dock anses sannolik. I en vetenskaplig artikel (Kashayap et al, 2007) rapporteras det om ett fall av svullnad i ansiktet och nacken i samband med Pranayamas (andningsövningar) av en 40 årig utövare. Undersökningar visade att han hade utvecklat subcutant emfysem och luft i lungsäcken (pneumomediastinum) som kan vara farligt och kräva läkarvård. Ett tillstånd som kan uppkomma i samband med operation men som i ovanliga fall kan uppkomma spontant eller vid Valsavas manöver. Det framkommer inte om personen är en van yoga utövare eller om det är en nybörjare eller vilken/vilka övningar som praktiserats. Många olika pranayama utövar ett tryck mot andningsystemet som vid Valsalvas manöver. Vissa övningar ger ett större tryck och andra ett lättare tryck. Olika personer har sannolikt också olika känslighet i vävnaden. Eftersom det beskrivna tillståndet kan uppstå spontant så kan det vara en olycklig tillfällighet att det uppkom under yogautövandet. Trots detta är det troligtvis ändå bra att börja med enklare övningar och vara uppmärksam på hur kroppen reagerar precis som det förklaras i flera yogaböcker ((Iyengar 2000), (Satayananda 1999)). I en cochrane revivew (Halloway and Ram, 2004) studie som granskades togs ej de negativa effekterna av yoga upp utan de studerade effekter av andningsövningar vid astma. De kunde ej visa övertygande effekter pga. brister i studier såsom få deltagare samt att det var få studier gjorda. Dock kunde man se en tendens till positiva effekter som skulle kunna tyda på att yogan hade en god effekt, ffa på livskvaliteten. I två av de granskade studierna mättes den upplevda livskvaliteten som astmatiker med olika formulär (Marks, Dunn and Woolcok questionnaire respektive Asthma Quality of life Questionnaire)) och där sågs en signifikant skillnad i positiv riktning för yogautövarna jämfört med kontrollgrupp respektive medianvärde. I de bedömda studierna ingick både yoga andningsövningar och andra andningsövningar. (Halloway and Ram, 2004). Inga allvarliga bieffekter rapporterades trots att det var många inkluderade sammanlagt i de inkluderade studierna. Sammanlagt 153 stycken som utförde andningsövningar av olika slag. I en av studierna utövade de yogaövningar och yogaandningsövningar i 2,5 timmar per dag i 2 veckor - inga bieffekter rapporterades. (Nagarthna and Nagendra, 1985) I en studie (Sharma et al, 2007) rapporteras två fall av brustna artärer i magområdet. Ett tillstånd som är ovanligt och har tidigare ej beskrivits i liknande fall utan speciella riskfaktorer eller kontaktsporter. I det ena fallet uppkom artärskadan vid skratterapi, i det andra uppkom skadan i samband med pranayamas (andningsövningar) under ett yogapass. Det var en 61 årig kvinna som under yoga passet drabbades av en brusten artär under yogapasset när hon utövade pranayamas. Kvinnan led av högt blodtryck och gick på blodförtunnande medicin (acetylsalicylsyra) samt bendrofluazide. Brustna artärer i magområdet kan vara livshotande och i fallet där det uppkom i samband med yoga så var tillståndet hos patienten så allvarligt

5 att det krävdes både blodtransfusioner och operation. Hon blev fullt återställd efter händelsen. I diskussionen menar författarna att ansträngande övningar med högt buktryck såsom vid pranayama i kombination med blodförtunnande ska vara något som kan förknippas med artärskada i buken. Ett tillstånd som kan vara svårt att särskilja från andra liknande tillstånd. Det var inte beskrivet i studien om patienten var en van utövare av pranayama och yoga eller om hon var ovan. Det framgick inte vilken typ av pranayama som hon hade utövat. I ett abstract (Duval et al, 1998) nämns yoga tillsammans med kiropraktisk manipulation, pilbågsskytte samt nacktrauman som associerade med skada av vertebrobasilara artärer som sedan har gett upphov till Bow hunters stroke. Bow hunters stroke är en speciell typ av slaganfall. Namnet bow hunter stroke kommer från att tillståndet kan uppkomma vid kraftfull maximal rotation av nacken såsom vid pilbågsskjutning om det samtidigt föreligger abnormala anatomiska riskförhållanden i halsryggen (MayoClinic, 2008). I en annan studie (Caso et al, 2005) framförs en hypotes att episoder med hyperextension av nacken eller maximal rotation av nacken är något som ofta föregår en spontan skada på artäria vertebralis eller carotis. Där nämns yoga övningar med hyperextension av nacken eller maximal rotation tillsammans med att måla ett tak, hosta, nysa, nedsövning samt hjärt- och lungräddning som sysselsättningar som ibland kan förekomma innan spontan skada på kärl i nacken uppkommer. Dessa studier tar inte upp yoga som en direkt anledning till skada på halsartärer men pekar på att det kan finnas en risk med vissa yogaövningar där det förekommer extrema positioner av nacken. Något som kan vara värt att studera närmare. Man har sett ett samband mellan infektioner och skador på kärl i halsryggen (Caso et al, 2005). Detta, anser jag, skulle kunna vara en signal att det ej är lämpligt att utföra yoga asanas (yogaövningar) vid infektioner. Särskilt då att inte utföra yoga övningar där nacken förs i ett ytterläge samtidigt som det finns en infektion i kroppen. I en stor översiktsstudie kring yogans effekter (Raub 2002) fokuserade författarna inte på de negativa effekterna utan studerade om det fanns vetenskapligt stöd för om yoga hade en positiv effekt. De visade på positiva effekter på artrit i handleder samt vid carpaltunnelbesvär dock var studierna små och testernas och utvärderingens reliabilitet ifrågasattes till viss del. Ett flertal studier visade entydigt att yogan hade en positiv effekt på cardiopulmonära komponenter. De såg en ökad lungkapacitet, ökat syreutbyte, minskad VO2 och andningsfrekvens vid konditionstester samt en minskad vilopuls. De kunde inte hitta några tydliga effekter på lungfunktionen i de olika studierna men såg att de positiva cardiopulmonära effekterna var större ju längre de deltagande hade praktiserat yoga. Effekterna av yoga vid astma var inte entydiga utan då studierna hade så olika design och olika resultat kunde inga riktiga konklusioner nås. Dock verkade det finnas en tendens till minskade astmatiska besvär och en ökad livskvalitet vid yogautövandet. Inga övertygande resultat sågs vid besvär såsom kronisk tinnitus eller epilepsi. I flera studier på olika yoga tekniker vid högt blodtryck har man sett en god effekt. Regelbundet yogautövande har i de studierna haft en lika god effekt på blodtrycket som medicinering eller annan nu vanlig blodtrycksbehandling. Studierna var dock små. I studien (Raub 2002) tog de upp ett resonemang som berör mina efterforskningar om negativa effekter av yoga. De menade att pga. förändring i tidskrifternas editoriala policy så är negativa studier svårare att hitta i nyare litteratur. Det är lättare att hitta sådana resultat i äldre litteratur. Detta är i min synvinkel ett anmärkningsvärt påstående om det skulle vara sant. Om

6 det skulle vara så gör det att man kan ifrågasätta värdet av vissa litteratursökande studier. Det är dock tveksamt om författarnas resonemang kring detta verkligen stämmer. Jag har i följande stycke studerat olika yoga ställningar ur ett biomekaniskt perspektiv med åtanke av skador. Enligt Raub skall det finnas mer än olika yogaövningar varav 84 stycken är de viktigaste (Raub 2002). I en yogabok (Norberg 2007) menar de att det idag finns ca 300 olika former av yoga i världen där man har olika fokus och pedagogik och olika sätt att använda sig av övningarna. I en av de utvalda böckerna (Norberg 2007) betonas vikten av att hela tiden ha en aktivitet i Moola bandha samt Uddiyana bandha under alla yogaövningar. Det innebär att utövaren hela tiden skall ha en aktivitet i bäckenbotten (moola bandha) samt i djupa bukmuskulaturen (uddiyana bandha) motsvarande transversus abdominis. Det innebär således att ha fokus på bålstabiliteten under alla övningar. Detta sätt att sätta extra fokus på bålmuskulaturen under övningarna brukar användas inom asthangayoga. I en annan bok (Lalvani, 2005) lägger de ej denna vikt vid bålstabilitet utan menar istället att man alltid innan andra yoga övningar skall börja med uppvärmningsövningar för att förebygga skador. I en referensbok (Iyengar 2000) inom yogan menar man att man alltid skall börja ett pass med att stilla sinnet med pranayamas innan andra yoga övningar börjar praktiseras. Gemensamt för böcker om yoga är det alltid betonas att utövaren skall gå långsamt och försiktigt fram och vara följsam med sin kropp. Om man studerar enskilda yoga asanas (kroppsställningar) så innebär flera ställningar att utövaren går ut i ytterläget och sedan stannar där i en statisk position. Se exempel i bilaga. Att en otränad och ouppvärmd person kan få muskelbristningar i vissa övningar är inte konstigt då det blir en kraftig belastning av muskulatur och muskelfästen. Se exempel f i bilaga som är en vanlig serie som används i olika varianter inom yogan. Om dessutom positionerna bibehålls längre tid så är det tänkbart att utmattningstillstånd kan uppkomma i svag och ouppvärmd muskulatur såväl som bindväv och senor. Position e i bilaga är en vanlig yogaposition även om den utförs något annorlunda för absoluta nybörjare. Enligt resonemangen i studie (Duval et al, 1998) och (Caso et al, 2005) om att övningar i extrempositioner för nacken skulle kunna vara skadliga så är det i så fall en sådan övning. Övning a i bilaga är också en relativt vanlig övning även om den inte introduceras för absoluta nybörjare. Den skulle också kunna vara en övning med observandum enligt tidigare resonemang. Även position b skulle kunna vara en riskposition enligt tidigare resonemang i fall utövaren inte har tillräcklig balans och bålkontroll. Att utföra position b skulle kunna vara skadligt även för en van person om den saknar rätta koncentrationen för tillfället. En anledning till att det är viktigt att innan övningarna påbörjas ha kommit in i ett koncentrerat tillstånd vilket betonas i boken Light on yoga (Iyengar 2000). Övning c och d i bilagan är mer extrema övningar som normalt inte praktiseras av annat än mycket vana yogautövare. Men även dessa skulle kunna vara riskabla övningar enligt tidigare resonemang. I referensboken Light on yoga (Iyengar 2000) finns det många mer extrema övningar som tar ut leder och nacke i extrema positioner som uppenbart inte är lämpliga för otränade eller ovana individer.

7 Enligt mina egna erfarenheter av yoga så har jag stött på såväl lärare och andra yogautövare som har en underliggande hyperflexibilitet. Dessa har lättare för vissa övningar och kan luras att gå fortare fram i övningarna då de har flexibiliteten. Risken är dock att de ej har styrkan och att de därför skulle kunna skada sig av övningarna. Mina erfarenheter är att yogautövande kvinnor generellt är lite flexiblare än män varför de har lättare för vissa rörlighetskrävande övningar medan männen istället generellt är något starkare och har lättare för mer styrkekrävande övningar. Ur ett biomekaniskt och biomedicinskt perspektiv skulle förmodligen bristande Uppvärmningsövningar kunna vara en skaderisk för de flesta yogautövare. Bristande fokus på bålstabilitet skulle kunna vara en skaderisk för vissa personer, särskilt då för hyperflexibla personer. Något som skulle kunna var negativt ur skadesynpunkt är att personer med olika fysiska förutsättningar och erfarenheter jämför sig med varandra och därigenom pressar sig själva för hårt. Detta gällande både rörlighetskrävande övningar, styrekrävande övningar eller mer avancerade andningsövningar. Att gå för snabbt fram och ej lyssna på sin kropp är också en klar skaderisk samt att prova yogaövningar som man ännu ej är redo för. Att ej ha tillräcklig fokus eller koncentration under de mer krävande balansövningarna är i sig också en skaderisk. Avslutande diskussion: Sökning efter vetenskapliga artiklar som tar upp skador och riskfaktorer inom yoga ger ej så många resultat. Det finns desto fler artiklar som rapporterar positiva effekter av yoga. Några studier finns där skador av allvarligt slag har uppkommit i samband med yogautövande. Studier finns också som betonar riskfaktorer ffa för övningar med nacken i ytterlägen, särskilt om det finns anomalier i cervikalen. Det finns stöd för att skador inom yoga förekommer och vid en analys av yogaövningar så framkommer det faktorer som skulle kunna vara predisponerande för skada. Att det inte finns så många rapporter om skador tror jag dock inte kan ses som en garant för att skador inte förekommer i någon större mån. Det förekommer troligtvis en hel del skador trotts att rapporteringen och kartläggningen är bristfällig. Det finns inga rapporter om skadeförekomst i Sverige. För att få svar på skadeförekomst inom yogan skulle det behövas betydligt fler studier. Även då studier som belyser riskfaktorer och hur skadeprevention skulle kunna praktiseras i större utsträckning. Konklusion: Det förekommer skador inom yoga, även av allvarligare slag. Det finns även riskfaktorer inom yoga. Det finns inga studier eller indikationer på att det skulle förekomma psykologiska besvär eller psykotiska tillstånd till följd av yoga utan de rapporterade skadorna är främst av fysisk natur. Det kan dock mycket väl förekomma, det är bara inte närmare utforskat. Dock är skadefrekvensen av yoga till största delen outforskad trots att yogautövandet är mycket utbrett såväl i Sverige som i resten av världen. Det finns ett stort behov av fler studier både vad det gäller förekomst av skador inom yoga såväl som riskfaktorer och hur skadeprevention skulle kunna utformas. Yogan är sannolikt mer till nytta än till skada för de flesta utövare men det utesluter inte ett behov av att se över skador, möjliga riskfaktorer samt skadefrekvens och hur skador kan förebyggas bättre.

8 Referenslista: Raub JA. Psychophysiologic effects of Hatha Yoga on musculoskeletal and cardiopulmonary function: a literature review. J Altern Complement Med Dec;8(6): Review. Iyengar BKS.Light on yoga. New Dehli: HarperCollins Publishers India, Satayananda Saraswati S. Asana Pranayaman Mudra Banda Varanasi: Swami Satyasangananda Saraswati, Honorary Secretaty Bihar school of yoga, ganga Darshan, Munger, Bihar, India, Norberg U. hathayoga. Västerås:ICA bokförlag, Paul P. When yoga hurts. Practising it is supposed to make you feel better, but doing it wrong is dangerous. Time Oct 15;170(16):71 Fundenburg, L. I don t have a problem representing yoga Time Apr 15, 2001 Saper RB, Eisenberg DM, Davis RB, Culpepper L, Phillips RS. Prevalence and patterns of adult yoga use in the United States: results of a national survey Altern Ther Health Med 2004 Mar-Apr;10(2):44-9. Kashayap AsAnand KP, Kashyap S Complications of yoga Emerg Med J Mar:24(3):231. Halloway E, Ram FSF. Breathing exercises for asthma. Review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD DOI: / CD pub2. Nagarathna R, Nagendra HR. Yoga for bronchial asthma: a controlled study. British Medical Journal 1985;291: Sharma H, Shekhawat NS, Bhandari S, Memon B, Memon MA. Rectus sheath haematoma: a rare presentation of non-contact strenuous exercises. Br J Sports Med Oct:41(10): Epub 2007 May 11. Duval EL, Van Coster R, Verstraeten K Acute traumatic stroke: a case of bow hunter's stroke in a child. Eur L Emerg Med 1998 Jun;5(2): (Abstract) MayoClinic. revolutionhealth.com 2008: Okt 19

9 Caso V, Paciaroni M, Bogousslavsky K. Environmental factors and cervical artery dissection. Front Neurol Neurosci. 2005:20:44-53 Lalvani V Yoga träning för inre lugn. Stockholm: Albert Bonniers förlag, Bilaga

10

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se REHABKURSER Välkomna till Active REHAB Tel:031-919600 Adress Göteborg: Järntorgsgatan 8 (Järnhälsans lokaler. Vån 3) Adress Landvetter: Milstensvägen 2 (Hälsans Hus lokaler) info@active-rehab.se Artrosskola

Läs mer

KURS 1 SHRI YOGA DYNAMISKT TISDAGAR

KURS 1 SHRI YOGA DYNAMISKT TISDAGAR NYA KURSER HÖSTEN 2015 Här följer nu ett förslag på kursprogram med många nya kurs kombinationer. Beroende på intresse kommer jag återkoppla till dig efter anmälan om kursen blir av. Du kan också köpa

Läs mer

om yoga, för yogis, av yogis

om yoga, för yogis, av yogis Välkommen till Jåga! Det här fanzinet kommer handla om lite av varje- en del som ni har frågat om och en del som jag har tänkt på själv. Idén är att det kommer ut sisådär varje kvartal och jag hoppas ha

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Maria Nilsson Sjuksköterska Danderyds sjukhus

Maria Nilsson Sjuksköterska Danderyds sjukhus Maria Nilsson Sjuksköterska Danderyds sjukhus Peace in our world can only start with peace in our minds Sri Sri Rari Shankar Vad är yoga? Yoga är sedan ca 5000 år en beprövad teknik för att kropp och själ

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1 MEDICINSK YOGA MEDIYOGA YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1 ETT CD-HÄFTE I SERIEN - VERKTYG FÖR SJÄLVLÄKNING - SAMMANSTÄLLT AV GÖRAN BOLL IMY - Institutet för Medicinsk Yoga Värtavägen 35 115 29 Stockholm Tel: 08

Läs mer

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer.

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer. Träning & graviditet All form av aktivitet under och efter din graviditet kommer att hjälpa dig att komma tillbaka till din tidigare form. Det viktigaste är att du hittar någon träningsform som du tycker

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

Fysisk aktivitet icke farmakologisk metod

Fysisk aktivitet icke farmakologisk metod Fysisk aktivitet icke farmakologisk metod Betydelsen för äldre Gerthi Persson leg. sjukgymnast, Karlskrona Rehabcenter doktorand Lunds universitet FaR -samordnare Ryggmärgsskada Schizofreni Brist på fysisk

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Idrottsskador - riskfaktorer och prevention

Idrottsskador - riskfaktorer och prevention Idrottsskador - riskfaktorer och prevention Suzanne Werner IDROTTSSKADOR: riskfaktorer och prevention Idrottsskador Traumatiska skador Överbelastningsskador IDROTTSSKADOR: riskfaktorer och prevention Idrott

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Mats Djupsjöbacka Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle Översikt Perspektiv på problemet Vad säger vetenskapen om metoder

Läs mer

JULYOGA BOOST Lördag 20 december kl 08:30-10:30 200:- Minimum 10. JULYOGA BOOST Måndag 22 december kl 18:30-20:30 200:- Minimum 10

JULYOGA BOOST Lördag 20 december kl 08:30-10:30 200:- Minimum 10. JULYOGA BOOST Måndag 22 december kl 18:30-20:30 200:- Minimum 10 NYA KURSER VÅREN 2015 Här är först några härliga yogaklasser där vi boostar oss tillsammans inför jul och ett nytt härligt & spännande år som väntar. Massor av härliga kurser väntar sedan 2015 läs nedan.

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL SHRI YOGA STUDIO EN OAS I HJÄRTAT AV VACKRA ALINGSÅS

VARMT VÄLKOMNA TILL SHRI YOGA STUDIO EN OAS I HJÄRTAT AV VACKRA ALINGSÅS VARMT VÄLKOMNA TILL SHRI YOGA STUDIO EN OAS I HJÄRTAT AV VACKRA ALINGSÅS Mitt namn är Magdalena Lagerström, en livsnjutande entreprenör med tre mantran som jag ständigt återkommer till passion-livskraft

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Träning som en del av vardagen Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset 25 min senare Rekommendationer finns om träning/fysisk aktivitet för personer med MS Rekommendationer

Läs mer

Pranayama Yogisk Andning

Pranayama Yogisk Andning Pranayama Yogisk Andning I alla former av traditionell yoga är andningen den rödaste av alla trådar. Den yogiska kunskapen om andningen och dess mekanismer är stor och djup. För dig som går denna utbildning

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Symtomlindring i livets slutskede. Marit Karlsson Med dr, överläkare, LAH Linköping

Symtomlindring i livets slutskede. Marit Karlsson Med dr, överläkare, LAH Linköping Symtomlindring i livets slutskede Marit Med dr, överläkare, LAH Linköping Symtom i livets absoluta slutskede Sista två veckorna i livet Översiktsstudie baserad på 12 studier innehållande totalt 2412 patienter

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Bålstabilitet Träning med balansboll

Bålstabilitet Träning med balansboll Bålstabilitet Träning med balansboll Träning med Balansboll Bålträning - bra för mycket Du får: ökad kroppskännedom bättre koordination starkare rygg hållbarare kroppminskad skaderisk bättre balans bättre

Läs mer

Ergonomi. Ola Bergengren Fystränare SS04 och AIK Fotboll

Ergonomi. Ola Bergengren Fystränare SS04 och AIK Fotboll Ergonomi Ola Bergengren Fystränare SS04 och AIK Fotboll Ergonomi Samspelet mellan människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön Anatomi Läran om kroppens uppbyggnad, utseende och funktion Skelettet

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

Preoperativa ljumskbråcksbesvär

Preoperativa ljumskbråcksbesvär Kirurgkliniken Västerås Preoperativa ljumskbråcksbesvär, Johanna Sigurdardottir Bakgrund Många drabbas av ljumsksmärta efter sin ljumskbråcksoperation 50-60% får någon form av besvär efter sin ljumskbråcksoperation

Läs mer

Rörelseträning. Mmm... vid överbelastning i käksystemet... ...Fria rörelser

Rörelseträning. Mmm... vid överbelastning i käksystemet... ...Fria rörelser Rörelseträning vid överbelastning i käksystemet... Mmm......Fria rörelser Andning - Avslappning Undvik vanor som kan belasta käksystemet Träningsprogram Andning - Avslappning Andning... Hur du andas påverkar

Läs mer

meditation ÖVNINGSBOK

meditation ÖVNINGSBOK meditation ÖVNINGSBOK Meditera en sinnlig väg till hälsobalans Innehåll Hur vi hittar inspiration till att träna och leva våra liv är ytterst individuellt. Några känner att de behöver stark fysisk utmaning,

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Holistisk YogaTerapi i samband med bipolär sjukdom, depression, ångest och liknande, enligt Ulrica Gulz

Holistisk YogaTerapi i samband med bipolär sjukdom, depression, ångest och liknande, enligt Ulrica Gulz Holistisk YogaTerapi i samband med bipolär sjukdom, depression, ångest och liknande, enligt Ulrica Gulz sida 1 Holistisk YogaTerapi enligt Ulrica Gulz Vad menas med Holistisk Yogaterapi? HYT är en holistisk

Läs mer

Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering

Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering Inledning I detta kapitel beskrivs några av de fysiska, energimässiga och psykologiska behandlingar som ofta används av patienter

Läs mer

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar.

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Goda råd till föräldrar Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Sök rådgivning och behandling hos en kiropraktor om smärtorna varar

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

Utbildning till. kundaliniyoga lärare

Utbildning till. kundaliniyoga lärare Utbildning till kundaliniyoga lärare Kurstart i Göteborg hösten 2012 och Malmö hösten 2013 Remember, teaching yoga is not just about teaching physical movements, it is also about knowing how to guide people

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast BEBISLYCKA!! Men även lite besvär Smärta i underliv Amningsbekymmer Inkontinens Rygg/bäckensmärta

Läs mer

Att vara medvetet närvarande. Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare

Att vara medvetet närvarande. Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare Mindfulness Att vara medvetet närvarande Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare Fungera Göteborg AB www.fungera.info www.heka.nu

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3)

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) nr: FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) Namn: Adress: Telenr: - Här följer några frågor och påståenden som kan vara aktuella för Dig som har besvär, värk eller smärta. Läs varje fråga och svara så gott Du

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

TRÄNA DIG I TENTAFORM. Peter Lundell & Karl-Fredrik Andersson

TRÄNA DIG I TENTAFORM. Peter Lundell & Karl-Fredrik Andersson TRÄNA DIG I TENTAFORM Peter Lundell & Karl-Fredrik Andersson INNEHÅLL Vad händer när man tränar? Hur påverkar träning studierna? Hur får man till träningen? Vad, varför och hur ska man träna? Hur får man

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Har Du lagt märke till någon oro, spänning eller ångest de senaste två dagarna?

Har Du lagt märke till någon oro, spänning eller ångest de senaste två dagarna? Klinisk ångestskala (CAS) - för att mäta effekten av ångestbehandling (Snaith & al., Brit J Psychiatry 1982;141:518-23. Keedwell & Snaith, Acta Psychiatr Scand 1996;93:177-80) Om något av ångestsyndromen

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering,

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering, Naturlig hälsa Andas dig frisk och Andas rätt det ökar din energi och fettförbränning och håller dig friskare. Jag vill att folk ska bli medvetna om sin andning i vardagen, inte bara när de går på yoga,

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c Fakta om blodsocker Långtidssocker HbA1c Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. Det viktigaste måttet på detta är HbA1c ett prov som visar hur blodsockret

Läs mer

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas.

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas. Favoritmeditationer Här hittar några andningsövningar, två föremålsmeditationer och två visualiseringmeditationer. Prova dig fram till vilken den eller de som passar dig bäst. När du mediterar till dessa

Läs mer

Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär

Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär En sammanställning av det vetenskapliga underlaget Mars 2007 Ansvariga: Georg Lohse, Jenny Forsberg Uppdraget Hälsokansliet har under 2006 på uppdrag

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Carina Hammarstrand leg sjukgymnast Hälsoutvecklingscoach. www.physiochraft.se

Carina Hammarstrand leg sjukgymnast Hälsoutvecklingscoach. www.physiochraft.se Carina Hammarstrand leg sjukgymnast Hälsoutvecklingscoach www.physiochraft.se Alla kan må bra av vardagsmotion! Alla mår bra av vardagsmotion!!! Hitta genvägarna! Använda tiden på ett för kroppen smart

Läs mer

Mindfulness i primärvårduppföljning

Mindfulness i primärvårduppföljning Mindfulness i primärvårduppföljning av behandlingseffekter Karin Hulting, Leg.sjukgymn., MSc, specialisttjänst inom rehabiliteringsenheten Rörelse&Hälsa, Linköping Tommy Holmberg, MPH, projektsekreterare,

Läs mer

Kan knäböjningar tillsammans med patienten påverka hälsan?

Kan knäböjningar tillsammans med patienten påverka hälsan? Kan knäböjningar tillsammans med patienten påverka hälsan? Lillemor Nyberg distriktsläkare, Karolina vårdcentral, Karlskoga, Örebro läns landsting doktorand, Centrum för allmänmedicin, CeFAM, Karolinska

Läs mer

Träningsprogram med fitness training ball

Träningsprogram med fitness training ball Träningsprogram med fitness training ball Instruktioner inför träningen Alla övningar bör påbörjas i den korrekta utgångsställning som beskrivs vid varje övning. Om det inte är möjligt bör du vänta med

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

RADIANT MORNING YOGA KURS. Möt vår nya yogainstruktör Chris Boyer Så här beskriver han kursen: Torsdagar kl. 7.00 8.00 (7 ggr)

RADIANT MORNING YOGA KURS. Möt vår nya yogainstruktör Chris Boyer Så här beskriver han kursen: Torsdagar kl. 7.00 8.00 (7 ggr) KURS RADIANT MORNING YOGA Möt vår nya yogainstruktör Chris Boyer Så här beskriver han kursen: The Five Elements of Yoga. Each week looks at a different element (Fire, Earth, WInd, Water and Sky). How each

Läs mer

Det är lättare att lura hjärnan än kroppen

Det är lättare att lura hjärnan än kroppen Det är lättare att lura hjärnan än kroppen Från mivida 2013-03-12 15:18 Susanne Wolmesjö vill ha mer rörelse i skolan. Men hon tänker inte i första hand på extra idrotts- eller friskvårdstimmar. Nej, hon

Läs mer

Aktiv avspänning. En övningsbeskrivning av Peter Niesing

Aktiv avspänning. En övningsbeskrivning av Peter Niesing Aktiv avspänning En övningsbeskrivning av Peter Niesing Redigerad och försedd med fotografier av Kristin Olsson Introduktion Aktiv avspänning bygger på de kinesiska metoderna Nei-yang-kung och Ch iang-chuang-kung,

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

Träningsvärk - belöningen för hårt muskelarbete

Träningsvärk - belöningen för hårt muskelarbete Syns inte bilderna? Klicka här... Gott nytt år! Nytt år, nya utmaningar! Förra året bjöd på såväl medgångar som motgångar men vi väljer att blicka framåt och minnas det bästa av året. Helena har slagit

Läs mer

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder 1 Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder Det finns ett antal olika

Läs mer

Viktigt att veta. www.powerbreathe.com. Munstycke

Viktigt att veta. www.powerbreathe.com. Munstycke Munstycke Viktigt att veta Bakstycke Rätt använd kan POWERbreathe utnyttjas av så gott som alla människor utan några som helst skadliga bieffekter. 1. Hyser du tvivel om tillförlitligheten hos POWERbreathe,

Läs mer

Nack- och ryggrehabilitering - hjälper det?

Nack- och ryggrehabilitering - hjälper det? Nack- och ryggrehabilitering - hjälper det? Eva Kristoffersson Leg läk, spec allm med Företagsläkare Lunds Kommun Handledare: Britt Larsson Leg läk, spec yrkes- och miljömed Yrkes- och miljömedicinska

Läs mer

Välkommen till yogayamas yogalärarutbildning i Stockholm. Yoga växer i Sverige.

Välkommen till yogayamas yogalärarutbildning i Stockholm. Yoga växer i Sverige. Välkommen! Välkommen till yogayamas yogalärarutbildning i Stockholm. En internationell Education in Yoga med en möjlighet att studera yoga mer ingående och samtidigt bli internationellt certifierad yogalärare.

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen Introduktion till informationssökning Lotta Janson Lotta Mathiesen Dagens innehåll Om projektet Introduktion till medicinsk informationssökning Vad är en vetenskaplig artikel Sökresurser (vetenskapliga

Läs mer

Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa

Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa Solveig Olausson Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. dr. i psykologi Beroendekliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Psykiska problem hos

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

Rehabilitering efter Bankarts operation

Rehabilitering efter Bankarts operation Rehabilitering efter Bankarts operation Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt över huvudet

Läs mer

Meditation Chi Yoga YogiCho och Tina Hédren för perfekt harmoni i livet som rymmer glädje, lycka, hälsa,

Meditation Chi Yoga YogiCho och Tina Hédren för perfekt harmoni i livet som rymmer glädje, lycka, hälsa, INFINITE TAI JI Meditation Chi Yoga YogiCho och Tina Hédren för perfekt harmoni i livet som rymmer glädje, lycka, hälsa, TREÅRIG UTBILDNING I UPPSALA Infinite Tai Ji Infinite Tai Ji Infinite Tai Ji är

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Sök artiklar i PubMed

Sök artiklar i PubMed Sök artiklar i PubMed En handledning i hur man söker med hjälp av ämnesord. PubMed är en databas med över 20 miljoner referenser som täcker medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och

Läs mer

om yoga, för yogis, av yogis

om yoga, för yogis, av yogis Välkommen till Jåga! Det här fanzinet kommer handla om lite av varje- en del som ni har frågat om och en del som jag har tänkt på själv. Idén är att det kommer ut sisådär varje kvartal och jag hoppas ha

Läs mer

Kropp själ eller mittemellan?

Kropp själ eller mittemellan? Kropp själ eller mittemellan? Barn och ungdomar med långvariga smärtor Psykoedukation? Mats Karling Endagskurs nov 2011 Vad är psykoedukation? Ett sätt att lära patienten hur besvären uppkommit Möjliga

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Värt att veta om kronisk förstoppning

Värt att veta om kronisk förstoppning Värt att veta om kronisk förstoppning 1 När blir förstoppningen kronisk? Skillnaden mellan vanlig förstoppning och kronisk förstoppning är hur länge besvären håller i sig. Förstoppningen övergår i kronisk

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Hälsan ligger i dina händer och sitter i dina fötter. Det är inte alltid som läkemedel, som man skulle kunna tro, är den bästa medicinen för

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

2-årig Fördjupningskurs/ lärarutbildning i Iyengar Yoga med Ingrid Engström 2016-2017

2-årig Fördjupningskurs/ lärarutbildning i Iyengar Yoga med Ingrid Engström 2016-2017 2-årig Fördjupningskurs/ lärarutbildning i Iyengar Yoga med Ingrid Engström 2016-2017 Vasastans Iyengar Yoga i Stockholm, kommer att starta en 2-årig fördjupningskurs i Iyengar Yoga med Ingrid Engström,

Läs mer

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst.

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst. TRÄNING SAMVARO INSPIRATION HÄLSOBROBLADET Special Nr 1 årg 1 Hälsobro Hälsobro är ett lite gym med stor känsla, du hittar oss i centrala Örebro alldeles bredvid Oskarsparken. Hit är alla välkomna att

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken

E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken Snabbsök Innebär att du söker samtidigt i flera förvalda grupper av databaser. Snabbsök är i första hand avsett för att ge en första orientering i ämnet.

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista ryggskott invalidiserad sjukgymnast behandling slappna av muskler smärtstillande röntgenbild spondylit infektion tumör utsliten botemedel invalid

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Vad innebär konditionsträning?

Vad innebär konditionsträning? Med pulsen som coach Mikael Mattsson Vad innebär konditionsträning? Hur ska man träna sin kondition? 1 Konditionsträning: Inga nyheter 1958 Hur man skall få bättre kondition 1. Ryckträning (maximal fart

Läs mer

Blås- och bäckenbottenträning

Blås- och bäckenbottenträning Blås- och bäckenbottenträning För män Blåsan.se Fakta om inkontinens Inkontinens är vanligare än du tror. Cirka 5 % av alla män har någon form av inkontinensbesvär. Inkontinens drabbar inte bara äldre

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Pain Relief Experts. Dr. Michael Ho. Bruksanvisning

Pain Relief Experts. Dr. Michael Ho. Bruksanvisning Pain Relief Experts Dr. Michael Ho Bruksanvisning Innehåll Meddelande från doktor Michael Ho Vem kan använda produkten? 2 3 Olika funktioner För perfekt stöd och komfort För perfekt ryggmassage För perfekt

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

KAN YOGA VARA EFFEKTIV SOM BEHANDLING VID KRONISK LÄNDRYGGSMÄRTA en litteraturstudie

KAN YOGA VARA EFFEKTIV SOM BEHANDLING VID KRONISK LÄNDRYGGSMÄRTA en litteraturstudie KAN YOGA VARA EFFEKTIV SOM BEHANDLING VID KRONISK LÄNDRYGGSMÄRTA en litteraturstudie Författare: Lotta Borglund Kinnekullehälsan Vara Handledare: Lotta Dellve Projektarbete vid Företagssköterskeutbildning

Läs mer