Idrottsmedicin 7,5 poäng Linköpings Universitet Skador inom yoga. Sverker Carlsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottsmedicin 7,5 poäng Linköpings Universitet 2009. Skador inom yoga. Sverker Carlsten"

Transkript

1 Idrottsmedicin 7,5 poäng Linköpings Universitet Skador inom yoga. Sverker Carlsten

2 Du är inte äldre än din ryggrad - ordspråk inom yogan. Inledning: Orsaken till detta ämnesval är att jag själv har praktiserat yoga i drygt 15 år och jag är intresserad av ämnet. Jag har även haft kurser inom yoga och det har i sin tur väckt en del frågor. När yogan ännu var en mindre vanlig företeelse i Sverige så ifrågasattes dess nytta och det menades att det skulle vara skadligt, ffa för ryggen genom att ryggen utsattes för ballistiska rörelser. Sedan dess har yogans popularitet ökat kraftigt i Sverige och i hela världen och det finns nu en mängd olika yoga former. Många rapporterar om yogans förträfflighet och kändisar såsom Blossom Tainton har gjort yogan känd för en bredare allmänhet i Sverige. Hon, liksom flera andra, har framfört att yogan varit en anledning till att de blivit bra från sina långvariga ryggbesvär. I och med att yogautövandet har ökat så kraftigt så lärs yoga idag ut både av vana yogautövare, auktoriserade lärare och sådana med mindre erfarenhet. Det ges yogaklasser på gym och många finess och veckotidningar har yogaövningar för hemträning i sina reportage. En stor mängd yogaböcker och dvdskivor publiceras varav många är inriktade på egenträning. Kändisar som Madonna och Sting har gjort yoga känt internationellt. En del är ute efter de fysiska fördelarna med Yoga och vissa strävar efter en yogarumpa. Brad Pitt tränade t.ex. mkt yoga inför sin roll i filmen Troja för att få en slank och muskulös kropp. Andra är mer intresserade av hela konceptet med fokus på kroppssjälslig hälsa. Eftersom det finns miljontals utövare i världen så måste det ju även förekomma skador. Vissa yogaställningar kan vara rätt krävande och vissa yogaformer är mycket fysiskt krävande medan andra är mer lugna och meditativa. När jag själv har lärt mig yoga, bland annat i Indien, så har jag inte stött på mycket skador men jag har hört ryktesvägen om personer som har utvecklat smärtor efter alltför idogt yogatränande. Jag har även blivit varnad för att gå alltför fort fram ffa med pranayamaövningar. Pranayama är indiska andningsövningar som involverar andningskontroll, kontrollerad in och utandning samt att hålla andan inuti eller utanför kroppen (Raub 2002). Det stärker de respiratoriska musklerna och ger ökad ventilation (Raub 2002). Kontroll över andningen skall även ge kontroll över sinnet (Iyengar 2000). Flera lärare samt flera böcker ((Iyengar 2000), (Satayananda 1999), (Norberg 2007)) inom yogan har menat att det är väldigt viktigt att man får en professionell handledning av en tränad och erfaren lärare just vid sådana övningar. Riskerna skulle annars vara störd andning och psykiska sidoeffekter. Jag har även blivit varnad för att om man går för snabbt fram med vissa övningar, ffa kundaliniövningar så kan negativa effekter förekomma, till och med psykostillstånd. Vänner och bekanta och enstaka patienter har rapporterat om temporärt ryggont och muskelsträckningar efter att ha praktiserat yoga och själv har jag någon gång fått temporärt ont i ryggen eller känt övergående smärta från något muskelfäste. Någon enstaka gång har en elev rapporterat ryggont efter något av mina ledda yogapass. En vän rapporterade ett kraftig ryggskott som kom dagen efter ett asthanga yoga pass. Han hade då tränat yoga intensivt under en period. Det menas även att yoga löser upp muskelspänningar och att det ska kunna göra att psykiska trauman som varit glömda ska kunna aktualiseras genom yogan vilket temporärt kan ge obehag och lättare ångest. Som sjukgymnast vill jag inte att mina patienter eller träningsadepter skadar sig av det som jag lär ut. Jag vill att de enbart ska ha goda effekter av min träning och mina övningar. Därför vill jag i möjligaste mån förebygga skador och negativa sidoeffekter.

3 Dessa påståenden och reflektioner gör att jag vill titta närmare på vilka skador och negativa bieffekter som förekommer vid yoga. Jag vill även undersöka om det finns några speciella delar av yogan eller speciella övningar som är extra riskabla. Metod: Frågeställningar: Vilka rapporterade skador och negativa bieffekter finns rapporterade i vetenskapliga artiklar? Vilka är de möjliga riskfaktorerna vid yoga? För att få svar på mina frågeställningar har jag sökt på Yoga och injury på Cochrane, Pubmed samt Cinahl mellan början av september till och med 17 oktober Både yoga och Injury var Mesch termer. Jag sökte även på Amed med sökorden Yoga och psychotic disorder (mesch term) samt yoga och psychosis den 2 oktober Vidare sökte jag Amed efter kundalini och psychotic disorder den 2 oktober Vidare söktes Cinahl, Amed och Cohrane med sökorden Yoga, side effect samt yoga och adverse effect under september och oktober Jag uteslöt artiklar skrivna på andra språk än engelska eller svenska samt artiklar som var svåra att få tag på och samtidigt inte ansågs vara av avgörande intresse. Dvs. de verkade inte direkt besvara eller beröra mina frågeställningar. För att undersöka möjliga riskfaktorer vid yoga så har jag utgått från mina egna erfarenheter av yoga och vilka yoga ställningar som brukar praktiseras. Jag har studerat referenslitteratur inom yogan och studerat vilka ställningar som skulle kunna vara riskfyllda ur ett biomekaniskt perspektiv. Jag har även studerat ett par andra böcker för att jämföra hur yoga och yogaövningar presenteras och praktiseras ur ett idrottsskadeperspektiv. Resultat/Diskussion: Sökningen i databaserna på sökorden gav fler än 1000 svar sammanlagt. Samma artikel kom vid vissa tillfällen upp flera gånger vid olika sökordskombinationer. Bara ett fåtal berörde negativa effekter av yoga och de flesta berörde studier där yogans positiva effekter studerades eller berördes. Många svar var från mer alternativa tidskrifter där det vetenskapliga underlaget var bristfälligt. De mest relevanta artiklarna har jag tagit upp i min redogörelse som följer. Vid de olika sökningarna på yoga, kundalini och negativa psykologiska effekter framkom ett flertal svar men inga negativa effekter berördes i någon av artiklarna vad jag kunde finna. I en artikel i TIME som kom upp vid sökningen (Paul, 2007) hävdas det att det var 14 miljoner utövare av Yoga och Tai chi i USA år 2007 och att det har varit ca fall av yogaskador som har uppsökt en akutavdelning eller doktor de senaste 3 åren. Oftast då otränade individer som går på gym och skadar sig i en yogaklass. Artikeln kommer inte från en vetenskaplig tidskrift men i den hänvisas till mer trovärdiga källor (Consumer Product Safety Commission). Den ger ändå en trovärdig indikation på att det trots allt förekommer skador inom yoga. I artikeln beskrivs bland annat en ruptur i hamstrings som uppkom under ett yogapass. I en annan artikel i TIME (Fundenburg, 2001) menar Christy Turlington, som är en van och välkänd yogautövare som även har skrivit böcker inom ämnet, att det är många som skadar sig i Yoga. : "Gym yoga isn't always the healthiest thing. I talk to so many people who say

4 they've hurt themselves in a class and will never go back. Gym yoga är vad vi i Sverige skulle kalla Power yoga och är en vanlig yogaform på gymmen. I en prevalensstudie från USA (Saper et al, 2004) menar de att det 1998 var ca 15 miljoner som hade utövat yoga någon gång under sin livstid och att 7,5 miljoner hade utövat yoga under det senaste året. Jag har ej funnit någon studie som har undersökt antalet yogautövare i Sverige. Antalet utövare har sannolikt ökat sedan 1998 både i Sverige och USA. I Sverige har det införts yoga även på Friskis och svettis de senaste åren vilket borde vara en indikation på ökat utövande. Att det skrivs en stor mängd yogaböcker behöver inte vara en indikation på att fler utövar yoga men visar på att det finns ett stort intresse för yoga och meditation. Slutsatsen att det är många som utövar eller har provat yoga kan dock anses sannolik. I en vetenskaplig artikel (Kashayap et al, 2007) rapporteras det om ett fall av svullnad i ansiktet och nacken i samband med Pranayamas (andningsövningar) av en 40 årig utövare. Undersökningar visade att han hade utvecklat subcutant emfysem och luft i lungsäcken (pneumomediastinum) som kan vara farligt och kräva läkarvård. Ett tillstånd som kan uppkomma i samband med operation men som i ovanliga fall kan uppkomma spontant eller vid Valsavas manöver. Det framkommer inte om personen är en van yoga utövare eller om det är en nybörjare eller vilken/vilka övningar som praktiserats. Många olika pranayama utövar ett tryck mot andningsystemet som vid Valsalvas manöver. Vissa övningar ger ett större tryck och andra ett lättare tryck. Olika personer har sannolikt också olika känslighet i vävnaden. Eftersom det beskrivna tillståndet kan uppstå spontant så kan det vara en olycklig tillfällighet att det uppkom under yogautövandet. Trots detta är det troligtvis ändå bra att börja med enklare övningar och vara uppmärksam på hur kroppen reagerar precis som det förklaras i flera yogaböcker ((Iyengar 2000), (Satayananda 1999)). I en cochrane revivew (Halloway and Ram, 2004) studie som granskades togs ej de negativa effekterna av yoga upp utan de studerade effekter av andningsövningar vid astma. De kunde ej visa övertygande effekter pga. brister i studier såsom få deltagare samt att det var få studier gjorda. Dock kunde man se en tendens till positiva effekter som skulle kunna tyda på att yogan hade en god effekt, ffa på livskvaliteten. I två av de granskade studierna mättes den upplevda livskvaliteten som astmatiker med olika formulär (Marks, Dunn and Woolcok questionnaire respektive Asthma Quality of life Questionnaire)) och där sågs en signifikant skillnad i positiv riktning för yogautövarna jämfört med kontrollgrupp respektive medianvärde. I de bedömda studierna ingick både yoga andningsövningar och andra andningsövningar. (Halloway and Ram, 2004). Inga allvarliga bieffekter rapporterades trots att det var många inkluderade sammanlagt i de inkluderade studierna. Sammanlagt 153 stycken som utförde andningsövningar av olika slag. I en av studierna utövade de yogaövningar och yogaandningsövningar i 2,5 timmar per dag i 2 veckor - inga bieffekter rapporterades. (Nagarthna and Nagendra, 1985) I en studie (Sharma et al, 2007) rapporteras två fall av brustna artärer i magområdet. Ett tillstånd som är ovanligt och har tidigare ej beskrivits i liknande fall utan speciella riskfaktorer eller kontaktsporter. I det ena fallet uppkom artärskadan vid skratterapi, i det andra uppkom skadan i samband med pranayamas (andningsövningar) under ett yogapass. Det var en 61 årig kvinna som under yoga passet drabbades av en brusten artär under yogapasset när hon utövade pranayamas. Kvinnan led av högt blodtryck och gick på blodförtunnande medicin (acetylsalicylsyra) samt bendrofluazide. Brustna artärer i magområdet kan vara livshotande och i fallet där det uppkom i samband med yoga så var tillståndet hos patienten så allvarligt

5 att det krävdes både blodtransfusioner och operation. Hon blev fullt återställd efter händelsen. I diskussionen menar författarna att ansträngande övningar med högt buktryck såsom vid pranayama i kombination med blodförtunnande ska vara något som kan förknippas med artärskada i buken. Ett tillstånd som kan vara svårt att särskilja från andra liknande tillstånd. Det var inte beskrivet i studien om patienten var en van utövare av pranayama och yoga eller om hon var ovan. Det framgick inte vilken typ av pranayama som hon hade utövat. I ett abstract (Duval et al, 1998) nämns yoga tillsammans med kiropraktisk manipulation, pilbågsskytte samt nacktrauman som associerade med skada av vertebrobasilara artärer som sedan har gett upphov till Bow hunters stroke. Bow hunters stroke är en speciell typ av slaganfall. Namnet bow hunter stroke kommer från att tillståndet kan uppkomma vid kraftfull maximal rotation av nacken såsom vid pilbågsskjutning om det samtidigt föreligger abnormala anatomiska riskförhållanden i halsryggen (MayoClinic, 2008). I en annan studie (Caso et al, 2005) framförs en hypotes att episoder med hyperextension av nacken eller maximal rotation av nacken är något som ofta föregår en spontan skada på artäria vertebralis eller carotis. Där nämns yoga övningar med hyperextension av nacken eller maximal rotation tillsammans med att måla ett tak, hosta, nysa, nedsövning samt hjärt- och lungräddning som sysselsättningar som ibland kan förekomma innan spontan skada på kärl i nacken uppkommer. Dessa studier tar inte upp yoga som en direkt anledning till skada på halsartärer men pekar på att det kan finnas en risk med vissa yogaövningar där det förekommer extrema positioner av nacken. Något som kan vara värt att studera närmare. Man har sett ett samband mellan infektioner och skador på kärl i halsryggen (Caso et al, 2005). Detta, anser jag, skulle kunna vara en signal att det ej är lämpligt att utföra yoga asanas (yogaövningar) vid infektioner. Särskilt då att inte utföra yoga övningar där nacken förs i ett ytterläge samtidigt som det finns en infektion i kroppen. I en stor översiktsstudie kring yogans effekter (Raub 2002) fokuserade författarna inte på de negativa effekterna utan studerade om det fanns vetenskapligt stöd för om yoga hade en positiv effekt. De visade på positiva effekter på artrit i handleder samt vid carpaltunnelbesvär dock var studierna små och testernas och utvärderingens reliabilitet ifrågasattes till viss del. Ett flertal studier visade entydigt att yogan hade en positiv effekt på cardiopulmonära komponenter. De såg en ökad lungkapacitet, ökat syreutbyte, minskad VO2 och andningsfrekvens vid konditionstester samt en minskad vilopuls. De kunde inte hitta några tydliga effekter på lungfunktionen i de olika studierna men såg att de positiva cardiopulmonära effekterna var större ju längre de deltagande hade praktiserat yoga. Effekterna av yoga vid astma var inte entydiga utan då studierna hade så olika design och olika resultat kunde inga riktiga konklusioner nås. Dock verkade det finnas en tendens till minskade astmatiska besvär och en ökad livskvalitet vid yogautövandet. Inga övertygande resultat sågs vid besvär såsom kronisk tinnitus eller epilepsi. I flera studier på olika yoga tekniker vid högt blodtryck har man sett en god effekt. Regelbundet yogautövande har i de studierna haft en lika god effekt på blodtrycket som medicinering eller annan nu vanlig blodtrycksbehandling. Studierna var dock små. I studien (Raub 2002) tog de upp ett resonemang som berör mina efterforskningar om negativa effekter av yoga. De menade att pga. förändring i tidskrifternas editoriala policy så är negativa studier svårare att hitta i nyare litteratur. Det är lättare att hitta sådana resultat i äldre litteratur. Detta är i min synvinkel ett anmärkningsvärt påstående om det skulle vara sant. Om

6 det skulle vara så gör det att man kan ifrågasätta värdet av vissa litteratursökande studier. Det är dock tveksamt om författarnas resonemang kring detta verkligen stämmer. Jag har i följande stycke studerat olika yoga ställningar ur ett biomekaniskt perspektiv med åtanke av skador. Enligt Raub skall det finnas mer än olika yogaövningar varav 84 stycken är de viktigaste (Raub 2002). I en yogabok (Norberg 2007) menar de att det idag finns ca 300 olika former av yoga i världen där man har olika fokus och pedagogik och olika sätt att använda sig av övningarna. I en av de utvalda böckerna (Norberg 2007) betonas vikten av att hela tiden ha en aktivitet i Moola bandha samt Uddiyana bandha under alla yogaövningar. Det innebär att utövaren hela tiden skall ha en aktivitet i bäckenbotten (moola bandha) samt i djupa bukmuskulaturen (uddiyana bandha) motsvarande transversus abdominis. Det innebär således att ha fokus på bålstabiliteten under alla övningar. Detta sätt att sätta extra fokus på bålmuskulaturen under övningarna brukar användas inom asthangayoga. I en annan bok (Lalvani, 2005) lägger de ej denna vikt vid bålstabilitet utan menar istället att man alltid innan andra yoga övningar skall börja med uppvärmningsövningar för att förebygga skador. I en referensbok (Iyengar 2000) inom yogan menar man att man alltid skall börja ett pass med att stilla sinnet med pranayamas innan andra yoga övningar börjar praktiseras. Gemensamt för böcker om yoga är det alltid betonas att utövaren skall gå långsamt och försiktigt fram och vara följsam med sin kropp. Om man studerar enskilda yoga asanas (kroppsställningar) så innebär flera ställningar att utövaren går ut i ytterläget och sedan stannar där i en statisk position. Se exempel i bilaga. Att en otränad och ouppvärmd person kan få muskelbristningar i vissa övningar är inte konstigt då det blir en kraftig belastning av muskulatur och muskelfästen. Se exempel f i bilaga som är en vanlig serie som används i olika varianter inom yogan. Om dessutom positionerna bibehålls längre tid så är det tänkbart att utmattningstillstånd kan uppkomma i svag och ouppvärmd muskulatur såväl som bindväv och senor. Position e i bilaga är en vanlig yogaposition även om den utförs något annorlunda för absoluta nybörjare. Enligt resonemangen i studie (Duval et al, 1998) och (Caso et al, 2005) om att övningar i extrempositioner för nacken skulle kunna vara skadliga så är det i så fall en sådan övning. Övning a i bilaga är också en relativt vanlig övning även om den inte introduceras för absoluta nybörjare. Den skulle också kunna vara en övning med observandum enligt tidigare resonemang. Även position b skulle kunna vara en riskposition enligt tidigare resonemang i fall utövaren inte har tillräcklig balans och bålkontroll. Att utföra position b skulle kunna vara skadligt även för en van person om den saknar rätta koncentrationen för tillfället. En anledning till att det är viktigt att innan övningarna påbörjas ha kommit in i ett koncentrerat tillstånd vilket betonas i boken Light on yoga (Iyengar 2000). Övning c och d i bilagan är mer extrema övningar som normalt inte praktiseras av annat än mycket vana yogautövare. Men även dessa skulle kunna vara riskabla övningar enligt tidigare resonemang. I referensboken Light on yoga (Iyengar 2000) finns det många mer extrema övningar som tar ut leder och nacke i extrema positioner som uppenbart inte är lämpliga för otränade eller ovana individer.

7 Enligt mina egna erfarenheter av yoga så har jag stött på såväl lärare och andra yogautövare som har en underliggande hyperflexibilitet. Dessa har lättare för vissa övningar och kan luras att gå fortare fram i övningarna då de har flexibiliteten. Risken är dock att de ej har styrkan och att de därför skulle kunna skada sig av övningarna. Mina erfarenheter är att yogautövande kvinnor generellt är lite flexiblare än män varför de har lättare för vissa rörlighetskrävande övningar medan männen istället generellt är något starkare och har lättare för mer styrkekrävande övningar. Ur ett biomekaniskt och biomedicinskt perspektiv skulle förmodligen bristande Uppvärmningsövningar kunna vara en skaderisk för de flesta yogautövare. Bristande fokus på bålstabilitet skulle kunna vara en skaderisk för vissa personer, särskilt då för hyperflexibla personer. Något som skulle kunna var negativt ur skadesynpunkt är att personer med olika fysiska förutsättningar och erfarenheter jämför sig med varandra och därigenom pressar sig själva för hårt. Detta gällande både rörlighetskrävande övningar, styrekrävande övningar eller mer avancerade andningsövningar. Att gå för snabbt fram och ej lyssna på sin kropp är också en klar skaderisk samt att prova yogaövningar som man ännu ej är redo för. Att ej ha tillräcklig fokus eller koncentration under de mer krävande balansövningarna är i sig också en skaderisk. Avslutande diskussion: Sökning efter vetenskapliga artiklar som tar upp skador och riskfaktorer inom yoga ger ej så många resultat. Det finns desto fler artiklar som rapporterar positiva effekter av yoga. Några studier finns där skador av allvarligt slag har uppkommit i samband med yogautövande. Studier finns också som betonar riskfaktorer ffa för övningar med nacken i ytterlägen, särskilt om det finns anomalier i cervikalen. Det finns stöd för att skador inom yoga förekommer och vid en analys av yogaövningar så framkommer det faktorer som skulle kunna vara predisponerande för skada. Att det inte finns så många rapporter om skador tror jag dock inte kan ses som en garant för att skador inte förekommer i någon större mån. Det förekommer troligtvis en hel del skador trotts att rapporteringen och kartläggningen är bristfällig. Det finns inga rapporter om skadeförekomst i Sverige. För att få svar på skadeförekomst inom yogan skulle det behövas betydligt fler studier. Även då studier som belyser riskfaktorer och hur skadeprevention skulle kunna praktiseras i större utsträckning. Konklusion: Det förekommer skador inom yoga, även av allvarligare slag. Det finns även riskfaktorer inom yoga. Det finns inga studier eller indikationer på att det skulle förekomma psykologiska besvär eller psykotiska tillstånd till följd av yoga utan de rapporterade skadorna är främst av fysisk natur. Det kan dock mycket väl förekomma, det är bara inte närmare utforskat. Dock är skadefrekvensen av yoga till största delen outforskad trots att yogautövandet är mycket utbrett såväl i Sverige som i resten av världen. Det finns ett stort behov av fler studier både vad det gäller förekomst av skador inom yoga såväl som riskfaktorer och hur skadeprevention skulle kunna utformas. Yogan är sannolikt mer till nytta än till skada för de flesta utövare men det utesluter inte ett behov av att se över skador, möjliga riskfaktorer samt skadefrekvens och hur skador kan förebyggas bättre.

8 Referenslista: Raub JA. Psychophysiologic effects of Hatha Yoga on musculoskeletal and cardiopulmonary function: a literature review. J Altern Complement Med Dec;8(6): Review. Iyengar BKS.Light on yoga. New Dehli: HarperCollins Publishers India, Satayananda Saraswati S. Asana Pranayaman Mudra Banda Varanasi: Swami Satyasangananda Saraswati, Honorary Secretaty Bihar school of yoga, ganga Darshan, Munger, Bihar, India, Norberg U. hathayoga. Västerås:ICA bokförlag, Paul P. When yoga hurts. Practising it is supposed to make you feel better, but doing it wrong is dangerous. Time Oct 15;170(16):71 Fundenburg, L. I don t have a problem representing yoga Time Apr 15, 2001 Saper RB, Eisenberg DM, Davis RB, Culpepper L, Phillips RS. Prevalence and patterns of adult yoga use in the United States: results of a national survey Altern Ther Health Med 2004 Mar-Apr;10(2):44-9. Kashayap AsAnand KP, Kashyap S Complications of yoga Emerg Med J Mar:24(3):231. Halloway E, Ram FSF. Breathing exercises for asthma. Review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD DOI: / CD pub2. Nagarathna R, Nagendra HR. Yoga for bronchial asthma: a controlled study. British Medical Journal 1985;291: Sharma H, Shekhawat NS, Bhandari S, Memon B, Memon MA. Rectus sheath haematoma: a rare presentation of non-contact strenuous exercises. Br J Sports Med Oct:41(10): Epub 2007 May 11. Duval EL, Van Coster R, Verstraeten K Acute traumatic stroke: a case of bow hunter's stroke in a child. Eur L Emerg Med 1998 Jun;5(2): (Abstract) MayoClinic. revolutionhealth.com 2008: Okt 19

9 Caso V, Paciaroni M, Bogousslavsky K. Environmental factors and cervical artery dissection. Front Neurol Neurosci. 2005:20:44-53 Lalvani V Yoga träning för inre lugn. Stockholm: Albert Bonniers förlag, Bilaga

10

SPECIALARBETE I IDROTT OCH HÄLSA - RELIGION - FILOSOFI

SPECIALARBETE I IDROTT OCH HÄLSA - RELIGION - FILOSOFI YOGA SOM REHABILITERANDE OCH FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD Agneta Jakas SPECIALARBETE I IDROTT OCH HÄLSA - RELIGION - FILOSOFI STOCKHOLM 2001-03-29 Handledare: Nils Gräns Yoga som rehabiliterande och förebyggande

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet

Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet Inställning till läkemedel bland läkare och äldre patienter - betydelse för läkemedelsanvändningen Det är bara på tabletter jag blir sjuk, egentligen Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet

Läs mer

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom - ett patient och sjuksköterskeperspektiv FÖRFATTARE PROGRAM / KURS Elisabeth Johansson Helena Rosén Sjuksköterskeprogrammet, 120 p. Omvårdnad Eget arbete VT

Läs mer

Upplevelser av yoga. En undersökning av hur elever med Aspergers syndrom upplever att yoga påverkar deras hälsa och lärande.

Upplevelser av yoga. En undersökning av hur elever med Aspergers syndrom upplever att yoga påverkar deras hälsa och lärande. Upplevelser av yoga En undersökning av hur elever med Aspergers syndrom upplever att yoga påverkar deras hälsa och lärande. Harke Steenbergen, Maria Larsson och Maria Sandström Kurs: Lärande C Höstterminen

Läs mer

Webbaserad träning en modell skapad för att öka compliance inom rehabilitering av hund.

Webbaserad träning en modell skapad för att öka compliance inom rehabilitering av hund. Webbaserad träning en modell skapad för att öka compliance inom rehabilitering av hund. Web-based training a model to increase compliance in the rehabilitation of dogs. Matilda Smeds Skara 2013 Djursjukskötarprogrammet

Läs mer

Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning?

Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning? Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning? En systematisk litteraturstudie Författare: Göran Larsson, sjukgymnast Närhälsan Skara rehabmottagning Rapport

Läs mer

Farmaceuter och stress

Farmaceuter och stress Farmaceuter och stress Stressens påverkan på farmaceuter och deras yrkesutövning Helena Blomqvist Institutionen för farmaci, Uppsala universitet Samhällsfarmaci, VT-2011 15 Högskolepoäng Handledare: Sofia

Läs mer

Ryggsträckare Högskolan på Gotland

Ryggsträckare Högskolan på Gotland Ryggsträckare Högskolan på Gotland 2010/ 09 Examensarbete Författare: Therese Henriksson Avdelningen för Industriell design Handledare: Bo Löfgren Katinka Kundler Lena Lorentzen Titelblad Utbildning: Design

Läs mer

Det är mycket som påverkar En litteraturstudie om patientupplevda svårigheter med att följa föreskriven behandling

Det är mycket som påverkar En litteraturstudie om patientupplevda svårigheter med att följa föreskriven behandling EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2008:41 Det är mycket som påverkar En litteraturstudie om patientupplevda svårigheter med att

Läs mer

Svenska upplevelser av spice

Svenska upplevelser av spice Svenska upplevelser av spice En kvalitativ studie av upplevelser av spice på ett svenskt internet forum Swedish experiences of spice A qualitative study of the experiences of Spice on a Swedish internet

Läs mer

Nintendo Wii som arbetsterapeutisk åtgärd för patienter som är äldre eller drabbade av stroke

Nintendo Wii som arbetsterapeutisk åtgärd för patienter som är äldre eller drabbade av stroke Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2012 Nintendo Wii som arbetsterapeutisk åtgärd för patienter som är äldre eller drabbade av stroke (Nintendo

Läs mer

Institutionen för Ersta Sköndal Högskola Sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot äldre, 240p Kandidatuppsats C-nivå, 15p VT 2009

Institutionen för Ersta Sköndal Högskola Sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot äldre, 240p Kandidatuppsats C-nivå, 15p VT 2009 Institutionen för Ersta Sköndal Högskola Sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot äldre, 240p Kandidatuppsats C-nivå, 15p VT 2009 Äldres rädsla för fall en litteraturstudie om hur rädsla kan uppstå,

Läs mer

Alternativa metoder för att hantera ADHD

Alternativa metoder för att hantera ADHD UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2014 Alternativa metoder för att hantera ADHD Alternative methods for dealing with ADHD Handledare: Daniel

Läs mer

HUR UNGA FLICKOR I ÅLDRARNA 12-19 ÅR PÅVERKAS PSYKISK AV MEDIA, I FÖRHÅLLANDE TILL SINA KROPPAR -En litteraturstudie

HUR UNGA FLICKOR I ÅLDRARNA 12-19 ÅR PÅVERKAS PSYKISK AV MEDIA, I FÖRHÅLLANDE TILL SINA KROPPAR -En litteraturstudie HUR UNGA FLICKOR I ÅLDRARNA 12-19 ÅR PÅVERKAS PSYKISK AV MEDIA, I FÖRHÅLLANDE TILL SINA KROPPAR -En litteraturstudie HOW YOUNG GIRLS AGED 12-19 YEARS ARE MENTALLY AFFECTED BY MEDIA IN RELATION TO THEIR

Läs mer

Hur provisionslön påverkar säljares motivation

Hur provisionslön påverkar säljares motivation Victor Wiklund Viktor Harén Hur provisionslön påverkar säljares motivation How commission salary influence salespeople motivation Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: HT-13 Johan Kaluza Förord

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Hjälp - hur gör vi med vikten?

Hjälp - hur gör vi med vikten? Hjälp - hur gör vi med vikten? En litteraturstudie över olika överviktbehandlingar inom primärvården Examensarbete i omvårdnad 10 poäng Högskolan i Skövde, höstterminen 2005 Författare Kristina Baxter,

Läs mer

Må bra med marfan. Friskvård för människor med Marfans syndrom och andra liknande tillstånd

Må bra med marfan. Friskvård för människor med Marfans syndrom och andra liknande tillstånd Må bra med marfan Friskvård för människor med Marfans syndrom och andra liknande tillstånd 1 Utgiven av: Svenska Marfanföreningen, 2013 Specialnummer av: Svenska Marfanföreningens medlemstidning Manus

Läs mer

Mittuniversitetet. Abstrakt. Institutionen för hälsovetenskap. Östersund. Yoga och meditation som stressreducerande behandling vid hypertoni

Mittuniversitetet. Abstrakt. Institutionen för hälsovetenskap. Östersund. Yoga och meditation som stressreducerande behandling vid hypertoni Mittuniversitetet Institutionen för hälsovetenskap Östersund Yoga och meditation som stressreducerande behandling vid hypertoni Abstrakt Syftet med studien var att undersöka om yoga och meditation har

Läs mer

ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen BSR Socionomprogrammet Termin 7 11-20 poäng C-uppsats Examinator: Jürgen Degner. Handledare: Björn Johansson

ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen BSR Socionomprogrammet Termin 7 11-20 poäng C-uppsats Examinator: Jürgen Degner. Handledare: Björn Johansson ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen BSR Socionomprogrammet Termin 7 11-20 poäng C-uppsats Examinator: Jürgen Degner Vi är inget jävla kickersgäng En studie om hur huliganer organiserar sig, vidmakthåller

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS Hälsa och samhälle VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS EN LITTERATURSTUDIE OM HUR VÅRDPERSONAL MED SITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT KAN FRAMKALLA FÖRÄNDRINGAR I BETEENDE HOS PERSONER MED

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer

Unga med Anorexia Nervosa

Unga med Anorexia Nervosa Unga med Anorexia Nervosa - Hur kan sjuksköterskan stödja? FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Ghazaleh Sarvi Therese Strandberg Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng OM5250 HT 2013 OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR

Läs mer

PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD

PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD Hälsa och samhälle PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD En litteraturstudie om sjuksköterskans stödjande funktion till familjer som förlorat sitt barn DENNIS NYHLÈN JOHAN WIDERBERG Examensarbete Kurs HT 01 Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer