Rapport - Livsstilsprojektet 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport - Livsstilsprojektet 2001"

Transkript

1 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 1 Rapport - Livsstilsprojektet 2001 Inledning Livsstilsprojektet är ett helhetsorienterat utvecklingsprojekt som utgår från människans egen inneboende förmåga att återskapa hälsa såväl fysiskt som psykiskt. Projektet har som utgångspunkt att kropp och själ är en helhet. Kroppen andning, rörelser, uttryck har stort utrymme i utvecklingsprocessen liksom att medvetandegöra tankar, känslor, värderingar och föreställningar som omedvetet styr vårt handlande. En grundprincip i programmet är att lära om, utvecklas och praktisera där man lever och verkar, då en förändring i invand miljö ger mer långsiktiga resultat (28). Projektet har pågått under sammanlagt fyra månader ( ), fyra förmiddagar i grupp plus individuella behandlingar och hemuppgifter som redovisats veckovis. Under sensommaren och hösten följer fyra uppföljande träffar. Projektet avslutas den 5 november Deltagarnas närvaro i projektet har varit mycket hög med endast enstaka frånvaro p.g.a. förkylning eller liknande. Externa parter involverade i projektet Försäkringskassan i Östergötland (rehabiliteringsansvarig, handläggare) och behandlande läkare. Vid två tillfällen har handläggarna bjudits in dels för att ta del av projektets innehåll dels för att informera om olika vägar tillbaka till arbete och/eller studier. Behandlande läkare har också inbjudits för information. Projektets mål Att deltagarna efter avslutat program a) upplever ökad livskvalitet, b) har minskat antalet fysiska och psykiska symtom, c) återgått till arbete och/eller studier och d) skrivit en personlig handlingsplan för det närmast kommande året. Beskrivning av målgruppen Långtidssjukskrivna/arbetslösa med lättare fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar, t ex funktionsnedsättande trötthet, diffus värk i rygg, axlar och nacke, andningsproblem eller depression till följd av den aktuella livssituationen.

2 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 2 Deltagare i projektet Arbetsteam Leg. sjukgymnast, med specialistkompetens i manuell ortopedisk terapi Dipl. andningspedagog och yogalärare, lärare i självkännedom Leg. arbetsterapeut, fil.mag., massageterapeut, lärare i självkännedom Kursdeltagare Projektgruppen består av åtta kvinnor. Åldern varierar mellan 34 och 47 år med medianen 43,5. Samtliga deltagare är kommunanställda inom barnomsorg eller skola. Sjukskrivningsperioden varierar mellan tre och 13 månader med medianen fyra månader. Diagnoser: Två av kvinnorna har fått diagnosen utmattningssyndrom, fyra kvinnor har diagnosen utbrändhetssyndrom (varav en kombinerat med trötthet) och en kvinna är sjukskriven p.g.a. stressymtom. Kursmaterial Den självläkande människan (5) Spännande gröna rätter (9) En bok för kvinnor som har för mycket att göra (30) Hinder och mål i personlig utveckling (ICU Stress Managemant) Aktuella artiklar ur tidningar och tidskrifter inom hälso-området Upplevda besvär hos kursdeltagarna under de senaste 10 åren Då utbrändheten kommer successivt, oftast efter ett antal år med diffusa symtom, fick kursdeltagarna skriva ner upplevda besvär under den senaste 10-årsperioden för att tydliggöra förloppet. Deltagare A. Panikångest, svårt att andas, "tunnelseende", gråtattacker, huvudvärk, minnesluckor, ilska, sömnbrist, sömnsvårigheter, att inte orka med tillvaron. Deltagare B. Oregelbunden hjärtrytm som kan ge plötslig smärta i övre bröstet, ångest och oro för att bli sjuk (som mamman var), arg och ledsen, känslomässigt labil och anser att hon förstör livet för sin familj, duger inte, känner social ångest, har panikkänsla för att inte klara jobbet, orkeslös i armar och ben, ryggont, går med ständiga spänningar, är glömsk ("kaos i huvudet"). Deltagare C. Nackont, huvudvärk, känsla av att ingenting duga till, orkeslös, utan lust, ledsen, ilsken och oberäknelig, deprimerad, skakningar med gråt, gråt, gråt. Deltagare D. Magbesvär, ryggvärk, huvudvärk, värk i nacken och axlar, värk i knäna, stel i lederna, trött, nedstämd sedan 1993, mycket påverkad av ständiga omorganisationer på arbetsplatsen. Deltagare E. Trötthet, sömnstörningar, infektioner, bröstsmärtor, koncentrationssvårigheter, minnesluckor, svettningar, darrningar, svaghetskänsla i armar och ben,

3 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 3 förlamning i hand och arm, irritation, ledsen, cynisk mot närstående, brist på empati, depression, känslor av vanmakt, att inte kunna påverka, brist på glädje. Deltagare F. Oregelbunden hjärtrytm, andningssvårigheter, stickningar i hjärttrakten, magont, magkatarr, (har gjort gastroskopi), förstoppning, gaser, stelhet, muskelknutor i rygg och nacke, ont i leder (spec. knän, ljumske, arm samt hand- och fotleder), oregelbunden menstruation, eksem kring ögonen, urinvägsinfektioner, div. stämbandsinflammationer, sömnstörningar, aggressiv. Deltagare G. Trött, labil, yrsel, värk i kroppen, oro, ångest, darrig, biter ihop med tänderna, kramp i käkarna. Deltagare H. Kluvenhet, otillräcklighet, utanförskap, skuld, tomhet, ilska, irriterad, trött, håglös, yrsel, huvudvärk, klump i magen, innesluten i en glaskupa. Metoder Metoderna är valda med utgångspunkt från att ge kursdeltagarna möjlighet att öka sin medvetenhet och självkännedom. "Man kan inte lära en annan människa någonting. Man kan endast hjälpa henne att hitta det inom sig själv"(gallileo Gallelei, ). Samtal individuellt och i grupp Stärk dig själv-processen handlar om att utöka kunskapen om sig själv, dvs. ökad medvetenhet, självinsikt, självkänsla, självrespekt och tillit. Grundmönster, tankar, känslor, värderingar samt föreställningar om sig själv och omvärlden belyses och genomskådas. Positiva beteendemönster utvecklas och stärks kontinuerligt under utvecklingsperioden. Stärk dig själv-processen består av ifrågasättande samtal och mental träning som leder till handlingskraft och ökat eget ansvarstagande (3, 27). Andningssessioner individuellt och i grupp En andningssession pågår under tre timmar och består av tre delar: a) delning kommunikation utifrån ett jag-budskap och aktivt lyssnande; b) andningssession cirkulär, kontinuerlig andningsteknik, och c) avslutning delning av upplevelser/ insikter under andningen. När hela gruppen deltar i en session stödjer två terapeuter andningsprocessen (7, 10, 22). Massagebehandlingar individuellt och i grupp "Massage kan ges i symptomlindrande, lugnande, bekräftande och stimulerande syfte Beröring av öppna, varsamma och lyhörda händer kan ge en tillit och ett lugn, som kan hjälpa patienten att vila i sitt varande och lyssna till budskapet från sin kropp"(1). Beröring är livsviktigt för individens överlevnad. Några exempel på positiva effekter är: - ökad endorfinutsöndring (kroppens eget morfin), vilket medför smärtlindring - minskad stelhet och spänningar i muskulatur - ökat psykiskt välbefinnande - minskad mängd av stresshormoner (cortisol) i blodet - kroppsrenande effekt - ökat självförtroende och vitalitet (1, 19, 29)

4 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 4 Sjukgymnastisk bedömning individuellt och i grupp Undersökning av klientens fysiska och psykiska kondition. Undersökningens fynd ligger till grund för programmets övriga aktiviteter, t.ex. att stelhet i bröstkorgen (som hindrar en fullödig andning) mjukas upp med självträningsövningar från sjukgymnast i kombination med projektets övriga metoder. Programmet avslutas med en ny bedömning som dels kommer att visa klientens progress och dels utgöra en grund för fortsatt träning efter programmets slut (21). Arbetsterapeutisk bedömning i grupp Individens möjligheter att återta förlorade roller och aktivitetsförmåga medvetandegörs genom samtal via de i projektet aktuella metoderna. Individen är alltid i centrum och deltar aktivt i att formulera de mål som sätts upp i rehabiliteringsplanen ( 2, 12, 13). Yoga och meditation i grupp Yoga - enkla, uppmjukande kroppsrörelser (i kombination med andning), fr.a. för rygg, hals och nacke för att lösa upp spänningar/smärta orsakade av stress och monotona rörelser; energi- och medvetandehöjande övningar för fysisk och psykisk uthållighet. Andningsteknik - s.k. medveten andning - som kan användas akut i vardagen, t ex inför en intervju, svår arbetsuppgift eller som smärtlindring. Meditationer stillsamma och aktiva leder till mental avspänning. Stillsam meditation har fokus på andning, kroppsställning och man stillar tankarna med hjälp av ett s.k. mantra. Aktiv meditation består av andning och rörelser till musik; därefter följer tystnad och stillhet. Meditation leder bl.a. till ökad koncentrationsförmåga, närvaro i nuet och lyhördhet inåt, lugnare hjärtrytm, ökad serotoninhalt i blodet och muskulär avspänning (14, 15, 23, 25). Motivationshöjande samtal kring stress, kost, motion, relationer, aktivitetsnivå Gruppsamtal som varvas med kortare teoretiska avsnitt om: - Andningens centrala roll för en tillvaro utan stress och stressrelaterad utmattning - Vikten av näringsriktig kost för att hålla sig fri från sjukdom och smärta - Vikten av motion och att hålla kroppen mjuk och smidig - Mentalt välbefinnande - hur vi kan styra våra tankar och känslor från oro och frustration till tillit och inre lugn - Relationer, kommunikation och inre resurser (feminina och maskulina aspekter) (4, 5, 6, 9, 11, 17, 20) Självkännedom i internatform Under ett dygn träffades gruppen på en kursgård utanför Norrköping för att gå djupare i andning, meditation och självkännedom. Olika medvetandehöjande övningar varvades med självreflekterande samtal om de känslor och insikter som kommit fram under övningarna. (8, 18, 26).

5 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 5 Kursdeltagarnas utvärdering Följande är ett axplock ur kursdeltagarnas skriftliga utvärderingar, som redovisas i citatform. (Utvärderingarna i sin helhet finns tillgängliga på AntiStressKliniken). Samtal i grupp "Mycket bra. Man får ge och ta emot. Marias lyhördhet och kloka ord har satt sina spår. Jag har vågat öppna mig". "Våra diskussioner har varit fantastiska. Att få vara så nära så många. Det har för mig varit den stora behållningen och jag har lärt mig massor". "Jag är störtimponerad av hur både Maria och Gunnel har lyckats få oss vidare utan att tala om för oss vad vi skall göra, utan hela tiden bollat tillbaka och genom frågor fått oss till insikt". "Har varit jobbiga men nyttiga". "Skönt att höra att andra har liknande problem med familj, chefer, f-kassa osv. Det är så lätt att känna sig ensam i sina svårigheter när man inte "förstår sig själv". "Det har varit bra att alla har fått yttra sig. Lärorikt för mig att hålla tyst. Jag har t.o.m. upplevt att jag inte haft lust att prata. Bra ledning, vinkling av samtal, fingertoppskänsla ". "Jag har känt förtroende för alla från början. Känt att det varit skönt att få säga sitt. Jag har fått stöd från andra och bara upplevt att människor lyssnar aktivt, och bryr sig och förstår. Helt fantastiskt!" "Att våga prata i grupp stärker mig och har ökat mitt självförtroende". Andningssessioner "I början var jag rädd och osäker för vad som kunde hända. Jag blev mer och mer bejakande av vad som skedde". "Första individuella andningssessionen var jag nervös, eftersom det var en helt ny upplevelse. Men med Maria som stöd har det aldrig varit skrämmande". "Spännande! Jag har andningen att tacka för att jag nu tycker att jag har gått igenom en stor del av mina rädslor och lämnat händelserna på jobbet bakom mig". "Upplevelse, men inte den stora behållningen". "Andningen ger mig ett inre lugn - medveten om min kropp". Andning i grupp har en enorm kraft. Jag möter mina känslor bland andra " "Jag har fått ur mig mycket sorg och ilska, och efteråt känt ett lugn jag inte trodde var möjligt för mig längre att känna". Massage "Har var mycket skönt och avslappnande. mycket roligt att få massera själv". "Blev medveten om min egen kropp på ett sätt jag inte varit tidigare. Kände lättare när jag var spänd respektive avslappnad". "Skön! Sinnlig! Jag upplevde total avslappning under de senaste massagetillfällena. Även en njutning att massera andra". "Massagen har betytt oerhört mycket för mitt tillfrisknande och välbefinnande. Spänningsvärken i axlar, nacke och huvud är nästan helt borta. Det har varit väldigt roligt att lära sig ge massage och jag fortsätter att ge hemma". "Avkopplande och lugnande för min kropp".

6 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 6 "Roligt att få med sig praktiskt hantverk. Skön avslappning. Pratstunderna med bara Gunnel var viktiga". "Mycket skönt och rogivande, avslappnande. Gunnel känner in hur man mår. Det har gett både mig och min familj mycket att jag kan ge dem massage". Sjukgymnastik "Jag har anammat alla övningar som är bra för mig. Louise är skicklig". "Kunskap om den egna kroppen borde komma in mycket tidigare än till ett gäng på 40+. Så illa vi hanterar vår egen kropp. Jag är nu medveten och hanterar min kropp därefter." "Har gjort att jag äntligen har tagit itu med med nacke och arm." "Hittade muskler jag inte visste att jag hade". "Det individuella var bra. Många råd, tips om övningar för höfter, nacke, höfter, gång, muskelstyrka". "Jättebra med individuellt". " där jag fått tips och råd om hur jag skall få min kropp att må bra. Att vara i grupp var positivt och vi hade roligt ihop". Yoga "Har känt mig stel och oformlig i kroppen. Den har lärt mig mycket och jag kommer att fortsätta med yoga hemma". "Har gjort mig medveten om min kropp och lärt mig att respektera kroppens signaler och begränsningar vid olika tillfällen". "Jag har upptäckt att jag har en smidig kropp". "Min kropp och själ mår bra av den. Maria är en lyhörd, suverän ledare. Jag vill absolut fortsätta". "Härlig. Kroppen blev min igen. Jag var fortfarande stark och smidig. Att gå in i yogasalen och vara tyst med mig själv är något jag tar med mig till nästa del av livet". "Har ökat min smidighet och cirkulation. Positiva känslor, känner inre frid". "Har gett mig smidighet, koncentration, närvaro". Aktiva meditationer "Jag har lättare att komma ner i varv efter dem". "Tränat fokus och att vara med mig själv. Tankarna blev mina igen. Fortsätter själv "Har lite blandade känslor. Det är nog inget jag kommer att fortsätta med på egen hand". "Jag rör mig mera fritt och avslappnat än tidigare. Jag känner mig stark och glad efteråt". "Tycker jag har varit det bästa under Livsstilsprojektet. Meditationerna med musik och rörelse har väckt min kropp, rytm, puls, blod, dansen, glädjen Det känns om att ha vaknat efter många års sömn. Självkänsla - tankens skapande kraft". "Jag är mycket förtjust i hjärtchakra-meditationen. Utövar den hemma". " med musik och rytmik, de öppnar mina sinnen. Många bra övningar som stärker kroppen fysiskt och psykiskt".

7 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 7 Självkännedom i internatform "Andningshål i tillvaron. Där hade vi möjlighet att vara längre i arbetet med oss själva. Hade gärna varit där en gång till". "Var otroligt intensivt och jobbigt. Jag hade önskat en dag till för att få lite mer andrum och utomhusvistelse. Känslor är ett svårt ämne". "Härlig gemenskap för mig som bor ensam. Jag upptäckte att det var kul att umgås med människor igen. Intensivt, men bra övningar". "Hade önskat två dygn minst. Skönt med maximalt utnyttjande av tid. Det här dygnet blev min största händelse känslomässigt under våren. Påverkade mig att ta beslutet att radikalt förändra mitt liv". "Blev teater fast jag ville få fram egna känslor. Blev besviken när de inte infann sig. försöker bryta mönster, ej lätt". "Jag var såå nervös, både innan och där. Jag visste ju inte vad som skulle hända. Längtar inte direkt tillbaka, men kanske nån gång". "Ett tufft program, men mycket lärorikt. Många tankar och känslor väcktes inom mig". Teamets utvärdering - Resultat För att bryta en långtidssjukskrivning krävs ett förändringsarbete där tilltron till den egna kapaciteten är central. Det dagliga livets aktiviteter påverkas vid en sjukskrivning och det är av vikt att den sjukskrivna använder sig av sina resurser, tar ansvar för sin situation och återgår till aktivitet. Upplevd livskvalitet Gruppen kännetecknas av en hög aktivitetsnivå, där alla varit delaktiga. I samtal och skriftligen har det framkommit att samtliga kursdeltagare på olika sätt upplever en ökad livskvalitet. En kursdeltagare som i början uttryckte att hon ville vara ensam, upptäckte under kursen att hon fick stor behållning av sällskap och sociala kontakter. Flera kursdeltagare har kommit igång med/återupptagit för dem lämpliga motionsformer och andra kreativa aktiviteter. Alla kursdeltagare har uttryckt en känsla av trygghet och gemenskap i gruppen. Detta har också gjort det lättare att överbrygga känslan av utanförskap och isolering. Det har objektivt visat sig i andra sociala sammanhang i form av större initiativ och egenansvar vid kontakt med t.ex. arbetsplats, arbetsförmedling och försäkringskassa. Upplevda fysiska och psykiska symtom Majoriteten av kursdeltagarna upplevde bland annat att den egna kapaciteten stärkts i att påverka sin smärta med andra metoder än med ökad medicinering, att kunna fortsätta med sina dagliga aktiviteter, påverka sin trötthet samt att kunna hantera den besvikelse/ vanmakt som en sjukdom medför. En kursdeltagare har framgångsrikt helt upphört med antidepressiv medicinering. Vid en beskrivning av hur man känt sig den senaste veckan (ur Duke Health Profile, 24), anger 7 av 8 deltagare sig vara betydligt mindre besvärade av sina symtom i juni jämfört med starten i februari. Nedan följer en sammanfattning av deltagarnas svar.

8 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 8 Tabell I. Deltagarnas beskrivning vid kursens start ( ) av upplevda symtom under den senaste veckan. (Bortfall: Ett på fråga nr 2, ett på fråga nr 3 och två på fråga nr 5). Inte Lite Ganska Mycket/kan i alls mycket inte vara värre 1. Torr i munnen Dimsyn Svettas över hela kroppen Muskelryckningar Het/varm över hela kroppen Svaghets-/svimningskänsla Pirrningar i magen Värk i nackmusklerna Yr, svimningskänsla Stramhetskänsla, som ett band över pannan 11. Svaghetskänsla i benen Illamående Smärtor/värk i magen Summa Tabell II. Deltagarnas beskrivning vid kursens slut ( ) av upplevda symtom under den senaste veckan. (0 bortfall). Inte Lite Ganska Mycket/kan i alls mycket inte vara värre 1. Torr i munnen Dimsyn 8 3. Svettas över hela kroppen Muskelryckningar Het/varm över hela kroppen Svaghets-/svimningskänsla Pirrningar i magen Värk i nackmusklerna Yr, svimningskänsla Stramhetskänsla, som ett band över pannan 11. Svaghetskänsla i benen Illamående Smärtor/värk i magen Summa Som exempel kan nämnas att en deltagare vid första tillfället upplevde smärtor/värk i magen som mycket/kan inte vara värre. Fyra månader senare upplever hon endast lite smärtor/värk i magen. En annan kvinna upplevde värk i nackmuskler som mycket/kan inte vara värre och fyra månader senare uppgavs endast lite besvär. Samma kvinna hade vid första tillfället ganska mycket stramhetskänsla, som ett band över pannan. Fyra månader senare hade symtomen helt upphört. En tredje kvinna upplevde vid första tillfället ganska mycket svaghets-/svimningskänsla, vilken också helt upphört efter fyra månader.

9 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 9 Tabell I och II visar att ingen kvinna i juni upplevde något symtom som mycket/kan inte vara värre. I februari uppgav kvinnorna tillsammans 20 symtom som ganska mycket och dessa hade i juni reducerats till 6. Vidare uppgav kvinnorna tillsammans i februari 51 symtom som inte alls; i juni markerades 73 symtom som inte alls. Subjektiva uttalanden från kvinnorna visar också i riktningen att allmäntillståndet förbättrats. Projektet har stärkt deltagarna i att skapa/bevara motivationen, tron på att bli friska, att handskas med känslor och att möta vardagen genom att finna nya uttryckssätt. Återgång till arbete och/eller studier Under fyra veckor mot slutet av projektet hade deltagarna som hemuppgift att färdigställa en personlig handlingsplan för det närmast kommande året. Handlingsplanen består av 6 olika områden: hälsa/välbefinnande, familj/privatliv/relationer, arbete/ sysselsättning, kompetensutveckling, nya erfarenheter/kreativitet samt ekonomi/ materiell standard. Vid varje återträff under hösten görs en tillbakablick på den personliga handlingsplanen som en del i det medvetna målarbetet. Några av orsakerna till långtidssjukskrivningarna i gruppen uppgavs vara nedskärningar i personalstyrkan och återkommande omorganisationer som genomfördes inom barnomsorg och skola under 90-talet. Detta kan ha bidragit till att det i gruppen som helhet finns en tydlig tendens till nyorientering inom arbetslivet. Samtliga kursdeltagare befinner sig idag på olika sätt i en utvecklingsprocess och är motiverade att förändra sin aktivitetsnivå: En deltagare har avbrutit sin sjukskrivning, har på eget initiativ sökt nytt arbete, och är idag verksam som arbetsledare. En deltagare vill fortsätta att arbeta med människor och uttrycker sin vilja att utbilda sig till undersköterska. En tredje deltagare är fortsatt sjukskriven på 75%, och avslutar sina universitetsstudier (specialpedagog) under det kommande läsåret. Två deltagare avser att höja sin kompetens genom att gå en distansutbildning inom personlig utveckling. En deltagare har beviljats avgångsvederlag och tar idag själv ansvar för sin kompetensutveckling. En deltagare har kontakt med Arbetsförmedlingen och kommer till hösten att auskultera på olika arbetsplatser för att nyorientera sig inom arbetslivet. En deltagare funderar kring olika utbildningsalternativ och undersöker just nu möjligheterna att öka sin kompetens i datakunskap.

10 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 10 Slutsatser - Framtidsperspektiv De metoder som använts i projektet har haft stor genomslagskraft. Kursdeltagarna har upplevt metoderna som lustfyllda och kommentarer har fällts att "det är alltid lika spännande att komma hit". Teamets såväl som kursdeltagarnas upplevelser är att metoderna fungerar väl för förmågan att möta och hantera stress, förbättra koncentrationsförmågan, öka medvetenheten och självrespekten, ta ansvar för sin hälsa samt öka välbefinnandet inom relationer, arbete och fritid. Metoderna tillsammans har lagt en holistisk grund för bete-endet, dvs. att kropp, själ, tanke och känsla interagerar. Då projektet mottagits så positivt, är vår rekommendation inför framtiden att ytterligare kurser skall komma till stånd. Medvetenheten om en holistisk grundsyn som bas för självläkning och personlig utveckling är en framkomlig väg för långtidssjukskrivna. Ekonomisk redovisning (alla belopp redovisas exkl. moms) Utbetalt för första projektperioden Kursmaterial 2.010:- Lokalhyra 3.360:- A. Arvode yogalärare/andningspedagog :- B. Arvode arbetsterapeut/massör :- C. Arvode sjukgymnast :- Totalt kr :- Resterande utbetalning vid projektets slut Kursmaterial 2.630:- Arvode A :- Arvode B :- Totalt kr :- Hela projektet: Totalt kr :- Norrköping Maria Lindelöf Gunnel Westerberg AntiStressKliniken AB Gunnel Westerberg YogaStudion i Norrköping Carin Nilssons villa Garvaregatan 32, Norrköping Tunnbindaregatan 4, Linköping tel ; tel ; fax fax

11 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 11 Referenser 1. Bjerknes Lima de Faria, H.: Beröring - en hjälp att hitta sin kraft och sitt sanna själv. Nordisk Fysioterapi vol. 4, nr. 3, s , Bränholm, J.B. et al: Långtidssjukskrivning förändrar livet. Läkartidningen 92: , van Deurzen, E.: Det existentiella samtalet. Natur och Kultur Edgson, V. & Marber, I.: Functional Food - matens helande kraft. Natur och Kultur Ehdin, S.: Den självläkande människan. Forum Frankenhaeuser, M.: Kvinnligt, manligt, stressigt. Bra Böcker Fried, R.: Psychology and Physiology of Breathing in Behavioral Medicine, Clinical Psychology and Psychiatry. Plenum Publishing Co Goleman, D.: Känslans intelligens. W & W Hammarberg, L.: Spännande gröna rätter. Hälsokostrådets Förlag Hendricks, G.: Andningsövningar för ett bättre liv. SvD:s Förlag Hendricks, G. & Hendricks, K.: Kroppens egen intelligens. SvD:s Förlag Holmgren, K.: Att komma tillbaka - en studie olika faktorers betydelse för arbetsåtergång (fördjupningskurs i arbetsterapi 20 poäng). Centrum för Samhällsmedicin, Lunds Universitet Holmgren, K.: Hälsouppfattning, upplevd kapacitet och psykosociala faktorer hos sjukskrivna personer (magisteruppsats). Avd. för arbetsterapi. Inst. för klinisk neurovetenskap, Lunds Universitet Khalsa, D.S.: Besegra din smärta. Metoder till hjälp vid ständig smärta. Svenska Förlaget Khalsa, D.S.: Meditation as Medicine. Activate the Power of Your Natural Healing Force. First Pocket Books Kielhofner, G.: A model of human occupation. Theory and application. Williams & Wilkins Leonard, J. & Laut, P.: Vivation - the Science of Enjoying All of your Life. Vivation Publishing Co Lowen, A. & Lowen, L.: Bioenergetiske kroppsövelser. Borgen 1980.

12 Livsstilsprojektet 2001 Rapport Lund, I.: Beröring, massage och behandlingseffekter. Nordisk Fysioterapi vol. 4, nr. 3, s , Martensen.Larsen, O. & Sörrig, K.: Familjemönster och personlighet. Natur och Kultur Mattsson, M.: Body Awareness - Applications in Physiotherapy. Umeå University Medical Dissertations (New Series 545). 22. Minett, G.: Andningen som helande kraft. Energica Förlag Osho: A Practical Guide to Meditation. St. Martin s Press Parkerson, G.R. et al: A 17-item measure of health and dysfunction. Med. Care : , Shivapremananda, S.: Yoga mot stress. Wahlströms Stern, B.: Möt dig själv bortom allt förnuft. Linnaeus Förlag Stone, H. & Stone, S.: Omfamna ditt inre. Energica Förlag Uneståhl, L-E.: Personlig utveckling genom mental träning, Ledarhögskolan Uvnäs Moberg, K.: Lugn och beröring. Oxytocinets läkande verkan i kroppen. Natur och Kultur Wilson Schaef, A.: En bok för kvinnor som har för mycket att göra. Forum 1999.

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Utbildningen är intensiv och kan vara personligt utmanande. Vågar och kan du vara dig själv, visa dina starka och svaga

Läs mer

28-dagars Medveten andningsträning

28-dagars Medveten andningsträning 28-dagars Medveten andningsträning Andas bättre - må bättre Medveten andningsträning steg 1 AndningsINDEX 18 FRÅGOR Nedanstående frågor handlar om dina andningsvanor och hur fria eller blockerade dina

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11)

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI J Z AKUPUNKTUR-TERAPI Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Jag arbetar med människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv för att ge ett fysiskt och mentalt välbefinnande. Behandlingsmöjligheter: Akupunktur

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer, 2010 SBU:s sammanfattning och slutsatser, 2005 Nordlund. (2004).Ångest om orsaker, uttryck och vägen bort

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer, 2010 SBU:s sammanfattning och slutsatser, 2005 Nordlund. (2004).Ångest om orsaker, uttryck och vägen bort Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer, 2010 SBU:s sammanfattning och slutsatser, 2005 Nordlund. (2004).Ångest om orsaker, uttryck och vägen bort från den Ottosson & d`elia. (2008). Rädsla, oro, ångest

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating.

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating. En genväg till djup avslappning och meditation Floating. FLOATING återskapar balans Att flyta i ett viktlöst tillstånd och låta hjärnan vila från intryck, såsom ljud, ljus, tryck och friktioner frigör

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11)

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

KURS 1 SHRI YOGA DYNAMISKT TISDAGAR

KURS 1 SHRI YOGA DYNAMISKT TISDAGAR NYA KURSER HÖSTEN 2015 Här följer nu ett förslag på kursprogram med många nya kurs kombinationer. Beroende på intresse kommer jag återkoppla till dig efter anmälan om kursen blir av. Du kan också köpa

Läs mer

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1 MEDICINSK YOGA MEDIYOGA YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1 ETT CD-HÄFTE I SERIEN - VERKTYG FÖR SJÄLVLÄKNING - SAMMANSTÄLLT AV GÖRAN BOLL IMY - Institutet för Medicinsk Yoga Värtavägen 35 115 29 Stockholm Tel: 08

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1 Bilaga 1 Sammanfattning av sjukgymnastiska interventioner vid akutomhändertagande för patienter med whiplashrelaterade besvär. 1. Första besöket inom 10 dagar efter skadetillfället. Bilaga 2 - Kontrollera

Läs mer

-ett steg på vägen Vad är grön helhet?

-ett steg på vägen Vad är grön helhet? - ett steg på vägen -ett steg på vägen Vad är grön helhet? 3-årigt ESF-projekt ett team på fem personer fokus på det friska i människan 8 veckor, 4 dagar i veckan korta dagar inledningsvis 3 grupper, 7-8

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Innehåll Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Example - not for use

Example - not for use Frågeformulär om livskvalitet vid sköldkörtelsjukdomar -ThyPROse- Detta frågeformulär handlar om hur det har påverkat dig att ha en sköldkörtelsjukdom. Besvara varje fråga genom att sätta kryss vid det

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

Ilska har många namn. Full av vrede Arg Förbannad Frustrerad Irriterad Uppriven Vansinnig Ursinnig Upphetsad Enerverad Uppretad Rasande Upprörd

Ilska har många namn. Full av vrede Arg Förbannad Frustrerad Irriterad Uppriven Vansinnig Ursinnig Upphetsad Enerverad Uppretad Rasande Upprörd För att kunna förstå din ilska och aggressioner behöver du bli medveten om styrkan i ilska och när det är tid för dig att ta kontroll över din känsla och lära dig att styra dig själv i stället för att

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering,

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering, Naturlig hälsa Andas dig frisk och Andas rätt det ökar din energi och fettförbränning och håller dig friskare. Jag vill att folk ska bli medvetna om sin andning i vardagen, inte bara när de går på yoga,

Läs mer

Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se

Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se 10-03-24 Dr. Walter Osika, Doc. Aleksander Perski, Stressforskningsinstitutet 1 Behandling av utmattningssyndrom - hur bra blir man? Erfarenheter

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Seminarium. 1.Ångest. 1. Ångest 2. Utmattning 3. Depression 4. Bipolär sjukdom 5. Psykoser. Orsak:

Seminarium. 1.Ångest. 1. Ångest 2. Utmattning 3. Depression 4. Bipolär sjukdom 5. Psykoser. Orsak: [Psykiatri Seminarium STUDIEOMRÅDE 4] Seminarium 1. Ångest 2. Utmattning 3. Depression 4. Bipolär sjukdom 5. Psykoser 1.Ångest Orsak: Något obehagligt som hänt eller som man oroar sig för. En gammal rädsla

Läs mer

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO Ifylles av vårdgivare K Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign 4375501847 1 / 20 SP_k_v2 Instruktion

Läs mer

Body Code studie 2012-2013

Body Code studie 2012-2013 Body Code studie 212-213 Metod och förutsättningar: Studien gick över ca ett halvt år och bestod av 77 sessioner på 2 klienter, varje har fått minst 3 ar, varierande upp till max 7 sessioner. Klienten

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Traditionell kinesisk medicin kan hjälpa Traditionell kinesisk medicin kan behandla både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Inom den kinesiska medicinen

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

REHABPROGRAM. Hjärt & Lung. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg

REHABPROGRAM. Hjärt & Lung. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg REHABPROGRAM Hjärt & Lung Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg Träningsglädje = Livskvalitet Friskare hjärtan! Fysisk aktivitet bidrar till att vi håller

Läs mer

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson Om oss Neurologiska rehabiliteringkliniken är en del av stiftelsen Stora Sköndal som ligger en mil söder om Stockholm city. Kliniken

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Burnout in parents of chronically ill children

Burnout in parents of chronically ill children Burnout in parents of chronically ill children Caisa Lindström Kurator, med.lic. Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro 2013-04-25 Publicerade artiklar Att vara förälder till ett barn

Läs mer

Välkommen till Osteopat Akuten!

Välkommen till Osteopat Akuten! Välkommen till Osteopat Akuten! Osteopat Akuten ligger centralt i Kungälv och erbjuder osteopatiska och massageterapeutiska behandlingar. Osteopati bygger på att kroppen är en enhet och att alla delar

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Vad erbjuder Gunilla och G-kraft Akupressur? Jag gör behandlingar utifrån traditionell kinesisk medicin. Akupressur Öronakupunktur Koppning/koppningsmassage

Läs mer

Information om Inre Balans-terapi

Information om Inre Balans-terapi Information om Inre Balans-terapi Inre Balans-terapi är en enkel och effektiv metod för stresshantering och personlig utveckling. Under tre sessioner arbetar man direkt med det undermedvetna för att starta

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Projekt anhörigstöd inriktning taktil massage

Projekt anhörigstöd inriktning taktil massage Projekt anhörigstöd inriktning taktil massage Köpings Kommun Vård & Omsorg september 2008 - december 2010 Vård & Omsorg Birgitta Daubner, projekt anhörigstöd 2011-03-09 Innehåll Taktipro- taktil massage

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Litet råd kring speciella typer av lidande

Litet råd kring speciella typer av lidande Litet råd kring speciella typer av lidande I detta avsnitt kommer vi kort belysa några olika typer av lidande. Vi kommer att reflektera över egenvård i sammanhanget men också över när det är en god idé

Läs mer

Banta med Börje del 4 VILA

Banta med Börje del 4 VILA Banta med Börje del 4 VILA Återkoppling till förra program: Förra programmet handlade om motion och Börje, med tittarna, har fått utmaning att börja promenera 10 min, samt öka den med 1 min varje dag och

Läs mer

Förutom yogan jobbar man med att synliggöra de beteendemönster som har bidragit till och förstärkt symptomen, oavsett grundorsaken till dem.

Förutom yogan jobbar man med att synliggöra de beteendemönster som har bidragit till och förstärkt symptomen, oavsett grundorsaken till dem. FIBROYOGAN SOM BLEV HOLISTISK! Fibroyoga är en helhetsmetod utarbetad av Ulrica Gulz., Kundaliniyoga- och meditationslärare på Shanti Yoga & Kultur i Kungsör. På www.fibroyoga.se kan du läsa om Ulricas

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Twistterapi. Hetero Rak rörelse. Homo Cirkulär rörelse. Neuto Ingen eller mycket liten rörelse. Neutro Spiralrörelse

Twistterapi. Hetero Rak rörelse. Homo Cirkulär rörelse. Neuto Ingen eller mycket liten rörelse. Neutro Spiralrörelse Allt som existerar rör sig hela tiden, även om vi inte ser det. Rörelser i rummet, växande och själva livet är en rörelse i tiden, allt detta är olika former av rörelser och förändringar. Jag tänker, alltså

Läs mer

vila Meditation & Avslappning AV Per Erkersgård

vila Meditation & Avslappning AV Per Erkersgård HANDLEDNING vila Meditation & Avslappning AV Per Erkersgård Dipl. Stress- och Massageterapeut Handledning till VILA CD:n Vilas handledning beskriver de olika spåren på skivan och vad som är syftet med

Läs mer

Vad är en våga tala-kurs?

Vad är en våga tala-kurs? Vad är en våga tala-kurs? På de flesta universitet och högskolor ges idag våga tala-kurser. För att få gå en sådan kurs krävs att man är inskriven som student och att man har en rejäl oro inför att hålla

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem Vi är ett mindre förstärkt familjevårdsföretag med säte i Borås. I vår verksamhet arbetar personal med lång, gedigen utbildning och erfarenhet inom missbruksvård och mänskligt beteende (konsulenter). Vi

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD)

Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Sedan 1990 talets början har Mälargården mottagit nackskadade för rehabilitering och har

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Hälsoträdgård i Malmö

Hälsoträdgård i Malmö Hälsoträdgård i Malmö Grönt är skönt Forskning, både internationell och på närmare håll från SLU i Alnarp, visar att regelbunden vistelse och aktivet i grön miljö förbättrar både vårt fysiska och psykiska

Läs mer

Stressrelaterad sjukdom

Stressrelaterad sjukdom Stressrelaterad sjukdom För att skapa mer frihet i ditt liv, fundera inte på de områden där du inte har frihet, uppmärksamma istället de områden där du har skapat frihet. Sanaya Roman Jag har valt att

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka 1 FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka Syftet med denna guide är att ge information om hur det är att leva med en person

Läs mer

Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering

Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering Inledning I detta kapitel beskrivs några av de fysiska, energimässiga och psykologiska behandlingar som ofta används av patienter

Läs mer

AP Närpsykiatri, Karlskoga. Carina van Eijk, arbetsterapeut Elsie-Marie Gylebrandt Larsson, skötare Tove Reis, kurator

AP Närpsykiatri, Karlskoga. Carina van Eijk, arbetsterapeut Elsie-Marie Gylebrandt Larsson, skötare Tove Reis, kurator AP Närpsykiatri, Karlskoga Carina van Eijk, arbetsterapeut Elsie-Marie Gylebrandt Larsson, skötare Tove Reis, kurator Hur det började hos oss på Rehab.. 2005 Utbildning i Ett Sundare Liv. - Hälsa och Välbefinnande

Läs mer

Mindfulness i primärvårduppföljning

Mindfulness i primärvårduppföljning Mindfulness i primärvårduppföljning av behandlingseffekter Karin Hulting, Leg.sjukgymn., MSc, specialisttjänst inom rehabiliteringsenheten Rörelse&Hälsa, Linköping Tommy Holmberg, MPH, projektsekreterare,

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL SHRI YOGA STUDIO EN OAS I HJÄRTAT AV VACKRA ALINGSÅS

VARMT VÄLKOMNA TILL SHRI YOGA STUDIO EN OAS I HJÄRTAT AV VACKRA ALINGSÅS VARMT VÄLKOMNA TILL SHRI YOGA STUDIO EN OAS I HJÄRTAT AV VACKRA ALINGSÅS Mitt namn är Magdalena Lagerström, en livsnjutande entreprenör med tre mantran som jag ständigt återkommer till passion-livskraft

Läs mer

om yoga, för yogis, av yogis

om yoga, för yogis, av yogis Välkommen till Jåga! Det här fanzinet kommer handla om lite av varje- en del som ni har frågat om och en del som jag har tänkt på själv. Idén är att det kommer ut sisådär varje kvartal och jag hoppas ha

Läs mer

(O)Hälsan bland unga

(O)Hälsan bland unga (O)Hälsan bland unga Missar vi något fundamentalt? Fredrik Söderqvist Med dr, Epidemiolog / Centrum för klinisk forskning Hur kommer det sig att så många går ut skolan med ofullständiga betyg neuropsykiatriska

Läs mer

Färdiga föredrag/ workshops

Färdiga föredrag/ workshops Färdiga föredrag/ workshops Behov av något spännande och att det andas framtid Kicki-off, Personalträff, Något annorlunda, Hälso-Tema, 2000-talets människa, Samvaro, Framtidsseminarie. Behov av något spännande,

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Har Du lagt märke till någon oro, spänning eller ångest de senaste två dagarna?

Har Du lagt märke till någon oro, spänning eller ångest de senaste två dagarna? Klinisk ångestskala (CAS) - för att mäta effekten av ångestbehandling (Snaith & al., Brit J Psychiatry 1982;141:518-23. Keedwell & Snaith, Acta Psychiatr Scand 1996;93:177-80) Om något av ångestsyndromen

Läs mer

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar.

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Goda råd till föräldrar Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Sök rådgivning och behandling hos en kiropraktor om smärtorna varar

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Holistisk YogaTerapi i samband med bipolär sjukdom, depression, ångest och liknande, enligt Ulrica Gulz

Holistisk YogaTerapi i samband med bipolär sjukdom, depression, ångest och liknande, enligt Ulrica Gulz Holistisk YogaTerapi i samband med bipolär sjukdom, depression, ångest och liknande, enligt Ulrica Gulz sida 1 Holistisk YogaTerapi enligt Ulrica Gulz Vad menas med Holistisk Yogaterapi? HYT är en holistisk

Läs mer

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc.

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc. Tänk i golf. Cai Nilsson Som människor styrs vi av inlärda vanor och mönster, att bryta dessa gör oss osäkra och otrygga. (matvanor, rökning, motion osv..) Dessa måste brytas och ersättas med nya för att

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Är kognitiv beteendeterapi något för dig?

Är kognitiv beteendeterapi något för dig? Målet med kognitiv psykoterapi är att lindra individens känslomässiga lidande via tankar, föreställningar, mentala bilder, principer eller kognitioner som kan resultera i plågsamma känslor och försämrad

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte ❿Det övergripande syftet är att genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun Tabeller med bostadsområden Innehållsförteckning: FYSISK HÄLSA... 3 Självrapporterat hälsotillstånd... 3 Andra hälsobesvär... 5 Hjärt- och kärlbesvär... 6 Mediciner

Läs mer

JULYOGA BOOST Lördag 20 december kl 08:30-10:30 200:- Minimum 10. JULYOGA BOOST Måndag 22 december kl 18:30-20:30 200:- Minimum 10

JULYOGA BOOST Lördag 20 december kl 08:30-10:30 200:- Minimum 10. JULYOGA BOOST Måndag 22 december kl 18:30-20:30 200:- Minimum 10 NYA KURSER VÅREN 2015 Här är först några härliga yogaklasser där vi boostar oss tillsammans inför jul och ett nytt härligt & spännande år som väntar. Massor av härliga kurser väntar sedan 2015 läs nedan.

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Hälsopunkt Stenungsund

Hälsopunkt Stenungsund Hälsopunkt Stenungsund om STRESS Hälsopunkt Stenungsund är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsorådet, 4S-förbundet, primärvården, apoteket och Stenungsunds bibliotek. Du hittar oss i Kulturhuset Fregatten,

Läs mer

meditation ÖVNINGSBOK

meditation ÖVNINGSBOK meditation ÖVNINGSBOK Meditera en sinnlig väg till hälsobalans Innehåll Hur vi hittar inspiration till att träna och leva våra liv är ytterst individuellt. Några känner att de behöver stark fysisk utmaning,

Läs mer

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se REHABKURSER Välkomna till Active REHAB Tel:031-919600 Adress Göteborg: Järntorgsgatan 8 (Järnhälsans lokaler. Vån 3) Adress Landvetter: Milstensvägen 2 (Hälsans Hus lokaler) info@active-rehab.se Artrosskola

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas.

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas. Favoritmeditationer Här hittar några andningsövningar, två föremålsmeditationer och två visualiseringmeditationer. Prova dig fram till vilken den eller de som passar dig bäst. När du mediterar till dessa

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se Sömn och stress www.somnhjalpen.se S ömnen tillhör ett av våra primära behov. Vi sover i genomsnitt ca 1/3 av våra liv. Sömnen är livsviktig för våra olika kroppsfunktioner. Om vi inte sover tillräckligt

Läs mer

Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall

Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall JAG! Ambulanssjuksköterska Malmö Lärare på spec-utb akut och ambulans Lund Ansvarig för FoU vid Falck ambulans AB i Skåne Docent #toaselfie Presentation

Läs mer

Personnummer: Namn: Adress: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl. 3 Slog Du i huvudet? ڤ Nej ڤ Vet ej ڤ Ja, var på huvudet?

Personnummer: Namn: Adress: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl. 3 Slog Du i huvudet? ڤ Nej ڤ Vet ej ڤ Ja, var på huvudet? 2 Del 1 Omvårdnadsdel Fylls i av patienten före läkarundersökningen Datum: Personnummer: Namn: Adress: Tel: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl 2 Minns Du hela händelseförloppet? ڤ Nej

Läs mer

Om en annan symbol dyker upp, då är det dags att ta reda på innebörden och ta till dig insikten men att vänta en tid med att agera.

Om en annan symbol dyker upp, då är det dags att ta reda på innebörden och ta till dig insikten men att vänta en tid med att agera. BIM Introduktionsprogram 6 steg till att ta reda på vad du vill och hur du kommer dit. 1. Ta reda på vad du vill 2. Följ universums tecken 3. Ta dig själv och det du gör på allvar 4. Gör en ceremoni 5.

Läs mer

19 maj Tog bara toppen av smärtberget Fick ambulans och taxi till akuten tog bara toppen av smärtberget

19 maj Tog bara toppen av smärtberget Fick ambulans och taxi till akuten tog bara toppen av smärtberget 19 maj Anitha ramlade och fick fraktur på L4 Sjukgymnastik, träningsprogram att ha hemma, akupunktur och ultraljudsbehandling Morfinliknande preparat samt Alvedon Tog bara toppen av smärtberget Fick Diskbråck

Läs mer

Information om Anorexi-Bulimi Dagvårdsenhet

Information om Anorexi-Bulimi Dagvårdsenhet Information om Anorexi-Bulimi Dagvårdsenhet April 2015 Om oss Anorexi-Bulimiverksamheten Anorexi-Bulimiverksamheten vid Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus består av tre enheter. Förutom dagvårdsavdelningen

Läs mer

Frågeunderlag. Bilaga 1

Frågeunderlag. Bilaga 1 Bilaga 1 Frågeunderlag Elevhälsan ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål och därför är huvudfokus i elevhälsoarbetet att eleven ska ha en fungerande skolsituation. Psykisk ohälsa riskerar

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer