Rapport - Livsstilsprojektet 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport - Livsstilsprojektet 2001"

Transkript

1 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 1 Rapport - Livsstilsprojektet 2001 Inledning Livsstilsprojektet är ett helhetsorienterat utvecklingsprojekt som utgår från människans egen inneboende förmåga att återskapa hälsa såväl fysiskt som psykiskt. Projektet har som utgångspunkt att kropp och själ är en helhet. Kroppen andning, rörelser, uttryck har stort utrymme i utvecklingsprocessen liksom att medvetandegöra tankar, känslor, värderingar och föreställningar som omedvetet styr vårt handlande. En grundprincip i programmet är att lära om, utvecklas och praktisera där man lever och verkar, då en förändring i invand miljö ger mer långsiktiga resultat (28). Projektet har pågått under sammanlagt fyra månader ( ), fyra förmiddagar i grupp plus individuella behandlingar och hemuppgifter som redovisats veckovis. Under sensommaren och hösten följer fyra uppföljande träffar. Projektet avslutas den 5 november Deltagarnas närvaro i projektet har varit mycket hög med endast enstaka frånvaro p.g.a. förkylning eller liknande. Externa parter involverade i projektet Försäkringskassan i Östergötland (rehabiliteringsansvarig, handläggare) och behandlande läkare. Vid två tillfällen har handläggarna bjudits in dels för att ta del av projektets innehåll dels för att informera om olika vägar tillbaka till arbete och/eller studier. Behandlande läkare har också inbjudits för information. Projektets mål Att deltagarna efter avslutat program a) upplever ökad livskvalitet, b) har minskat antalet fysiska och psykiska symtom, c) återgått till arbete och/eller studier och d) skrivit en personlig handlingsplan för det närmast kommande året. Beskrivning av målgruppen Långtidssjukskrivna/arbetslösa med lättare fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar, t ex funktionsnedsättande trötthet, diffus värk i rygg, axlar och nacke, andningsproblem eller depression till följd av den aktuella livssituationen.

2 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 2 Deltagare i projektet Arbetsteam Leg. sjukgymnast, med specialistkompetens i manuell ortopedisk terapi Dipl. andningspedagog och yogalärare, lärare i självkännedom Leg. arbetsterapeut, fil.mag., massageterapeut, lärare i självkännedom Kursdeltagare Projektgruppen består av åtta kvinnor. Åldern varierar mellan 34 och 47 år med medianen 43,5. Samtliga deltagare är kommunanställda inom barnomsorg eller skola. Sjukskrivningsperioden varierar mellan tre och 13 månader med medianen fyra månader. Diagnoser: Två av kvinnorna har fått diagnosen utmattningssyndrom, fyra kvinnor har diagnosen utbrändhetssyndrom (varav en kombinerat med trötthet) och en kvinna är sjukskriven p.g.a. stressymtom. Kursmaterial Den självläkande människan (5) Spännande gröna rätter (9) En bok för kvinnor som har för mycket att göra (30) Hinder och mål i personlig utveckling (ICU Stress Managemant) Aktuella artiklar ur tidningar och tidskrifter inom hälso-området Upplevda besvär hos kursdeltagarna under de senaste 10 åren Då utbrändheten kommer successivt, oftast efter ett antal år med diffusa symtom, fick kursdeltagarna skriva ner upplevda besvär under den senaste 10-årsperioden för att tydliggöra förloppet. Deltagare A. Panikångest, svårt att andas, "tunnelseende", gråtattacker, huvudvärk, minnesluckor, ilska, sömnbrist, sömnsvårigheter, att inte orka med tillvaron. Deltagare B. Oregelbunden hjärtrytm som kan ge plötslig smärta i övre bröstet, ångest och oro för att bli sjuk (som mamman var), arg och ledsen, känslomässigt labil och anser att hon förstör livet för sin familj, duger inte, känner social ångest, har panikkänsla för att inte klara jobbet, orkeslös i armar och ben, ryggont, går med ständiga spänningar, är glömsk ("kaos i huvudet"). Deltagare C. Nackont, huvudvärk, känsla av att ingenting duga till, orkeslös, utan lust, ledsen, ilsken och oberäknelig, deprimerad, skakningar med gråt, gråt, gråt. Deltagare D. Magbesvär, ryggvärk, huvudvärk, värk i nacken och axlar, värk i knäna, stel i lederna, trött, nedstämd sedan 1993, mycket påverkad av ständiga omorganisationer på arbetsplatsen. Deltagare E. Trötthet, sömnstörningar, infektioner, bröstsmärtor, koncentrationssvårigheter, minnesluckor, svettningar, darrningar, svaghetskänsla i armar och ben,

3 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 3 förlamning i hand och arm, irritation, ledsen, cynisk mot närstående, brist på empati, depression, känslor av vanmakt, att inte kunna påverka, brist på glädje. Deltagare F. Oregelbunden hjärtrytm, andningssvårigheter, stickningar i hjärttrakten, magont, magkatarr, (har gjort gastroskopi), förstoppning, gaser, stelhet, muskelknutor i rygg och nacke, ont i leder (spec. knän, ljumske, arm samt hand- och fotleder), oregelbunden menstruation, eksem kring ögonen, urinvägsinfektioner, div. stämbandsinflammationer, sömnstörningar, aggressiv. Deltagare G. Trött, labil, yrsel, värk i kroppen, oro, ångest, darrig, biter ihop med tänderna, kramp i käkarna. Deltagare H. Kluvenhet, otillräcklighet, utanförskap, skuld, tomhet, ilska, irriterad, trött, håglös, yrsel, huvudvärk, klump i magen, innesluten i en glaskupa. Metoder Metoderna är valda med utgångspunkt från att ge kursdeltagarna möjlighet att öka sin medvetenhet och självkännedom. "Man kan inte lära en annan människa någonting. Man kan endast hjälpa henne att hitta det inom sig själv"(gallileo Gallelei, ). Samtal individuellt och i grupp Stärk dig själv-processen handlar om att utöka kunskapen om sig själv, dvs. ökad medvetenhet, självinsikt, självkänsla, självrespekt och tillit. Grundmönster, tankar, känslor, värderingar samt föreställningar om sig själv och omvärlden belyses och genomskådas. Positiva beteendemönster utvecklas och stärks kontinuerligt under utvecklingsperioden. Stärk dig själv-processen består av ifrågasättande samtal och mental träning som leder till handlingskraft och ökat eget ansvarstagande (3, 27). Andningssessioner individuellt och i grupp En andningssession pågår under tre timmar och består av tre delar: a) delning kommunikation utifrån ett jag-budskap och aktivt lyssnande; b) andningssession cirkulär, kontinuerlig andningsteknik, och c) avslutning delning av upplevelser/ insikter under andningen. När hela gruppen deltar i en session stödjer två terapeuter andningsprocessen (7, 10, 22). Massagebehandlingar individuellt och i grupp "Massage kan ges i symptomlindrande, lugnande, bekräftande och stimulerande syfte Beröring av öppna, varsamma och lyhörda händer kan ge en tillit och ett lugn, som kan hjälpa patienten att vila i sitt varande och lyssna till budskapet från sin kropp"(1). Beröring är livsviktigt för individens överlevnad. Några exempel på positiva effekter är: - ökad endorfinutsöndring (kroppens eget morfin), vilket medför smärtlindring - minskad stelhet och spänningar i muskulatur - ökat psykiskt välbefinnande - minskad mängd av stresshormoner (cortisol) i blodet - kroppsrenande effekt - ökat självförtroende och vitalitet (1, 19, 29)

4 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 4 Sjukgymnastisk bedömning individuellt och i grupp Undersökning av klientens fysiska och psykiska kondition. Undersökningens fynd ligger till grund för programmets övriga aktiviteter, t.ex. att stelhet i bröstkorgen (som hindrar en fullödig andning) mjukas upp med självträningsövningar från sjukgymnast i kombination med projektets övriga metoder. Programmet avslutas med en ny bedömning som dels kommer att visa klientens progress och dels utgöra en grund för fortsatt träning efter programmets slut (21). Arbetsterapeutisk bedömning i grupp Individens möjligheter att återta förlorade roller och aktivitetsförmåga medvetandegörs genom samtal via de i projektet aktuella metoderna. Individen är alltid i centrum och deltar aktivt i att formulera de mål som sätts upp i rehabiliteringsplanen ( 2, 12, 13). Yoga och meditation i grupp Yoga - enkla, uppmjukande kroppsrörelser (i kombination med andning), fr.a. för rygg, hals och nacke för att lösa upp spänningar/smärta orsakade av stress och monotona rörelser; energi- och medvetandehöjande övningar för fysisk och psykisk uthållighet. Andningsteknik - s.k. medveten andning - som kan användas akut i vardagen, t ex inför en intervju, svår arbetsuppgift eller som smärtlindring. Meditationer stillsamma och aktiva leder till mental avspänning. Stillsam meditation har fokus på andning, kroppsställning och man stillar tankarna med hjälp av ett s.k. mantra. Aktiv meditation består av andning och rörelser till musik; därefter följer tystnad och stillhet. Meditation leder bl.a. till ökad koncentrationsförmåga, närvaro i nuet och lyhördhet inåt, lugnare hjärtrytm, ökad serotoninhalt i blodet och muskulär avspänning (14, 15, 23, 25). Motivationshöjande samtal kring stress, kost, motion, relationer, aktivitetsnivå Gruppsamtal som varvas med kortare teoretiska avsnitt om: - Andningens centrala roll för en tillvaro utan stress och stressrelaterad utmattning - Vikten av näringsriktig kost för att hålla sig fri från sjukdom och smärta - Vikten av motion och att hålla kroppen mjuk och smidig - Mentalt välbefinnande - hur vi kan styra våra tankar och känslor från oro och frustration till tillit och inre lugn - Relationer, kommunikation och inre resurser (feminina och maskulina aspekter) (4, 5, 6, 9, 11, 17, 20) Självkännedom i internatform Under ett dygn träffades gruppen på en kursgård utanför Norrköping för att gå djupare i andning, meditation och självkännedom. Olika medvetandehöjande övningar varvades med självreflekterande samtal om de känslor och insikter som kommit fram under övningarna. (8, 18, 26).

5 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 5 Kursdeltagarnas utvärdering Följande är ett axplock ur kursdeltagarnas skriftliga utvärderingar, som redovisas i citatform. (Utvärderingarna i sin helhet finns tillgängliga på AntiStressKliniken). Samtal i grupp "Mycket bra. Man får ge och ta emot. Marias lyhördhet och kloka ord har satt sina spår. Jag har vågat öppna mig". "Våra diskussioner har varit fantastiska. Att få vara så nära så många. Det har för mig varit den stora behållningen och jag har lärt mig massor". "Jag är störtimponerad av hur både Maria och Gunnel har lyckats få oss vidare utan att tala om för oss vad vi skall göra, utan hela tiden bollat tillbaka och genom frågor fått oss till insikt". "Har varit jobbiga men nyttiga". "Skönt att höra att andra har liknande problem med familj, chefer, f-kassa osv. Det är så lätt att känna sig ensam i sina svårigheter när man inte "förstår sig själv". "Det har varit bra att alla har fått yttra sig. Lärorikt för mig att hålla tyst. Jag har t.o.m. upplevt att jag inte haft lust att prata. Bra ledning, vinkling av samtal, fingertoppskänsla ". "Jag har känt förtroende för alla från början. Känt att det varit skönt att få säga sitt. Jag har fått stöd från andra och bara upplevt att människor lyssnar aktivt, och bryr sig och förstår. Helt fantastiskt!" "Att våga prata i grupp stärker mig och har ökat mitt självförtroende". Andningssessioner "I början var jag rädd och osäker för vad som kunde hända. Jag blev mer och mer bejakande av vad som skedde". "Första individuella andningssessionen var jag nervös, eftersom det var en helt ny upplevelse. Men med Maria som stöd har det aldrig varit skrämmande". "Spännande! Jag har andningen att tacka för att jag nu tycker att jag har gått igenom en stor del av mina rädslor och lämnat händelserna på jobbet bakom mig". "Upplevelse, men inte den stora behållningen". "Andningen ger mig ett inre lugn - medveten om min kropp". Andning i grupp har en enorm kraft. Jag möter mina känslor bland andra " "Jag har fått ur mig mycket sorg och ilska, och efteråt känt ett lugn jag inte trodde var möjligt för mig längre att känna". Massage "Har var mycket skönt och avslappnande. mycket roligt att få massera själv". "Blev medveten om min egen kropp på ett sätt jag inte varit tidigare. Kände lättare när jag var spänd respektive avslappnad". "Skön! Sinnlig! Jag upplevde total avslappning under de senaste massagetillfällena. Även en njutning att massera andra". "Massagen har betytt oerhört mycket för mitt tillfrisknande och välbefinnande. Spänningsvärken i axlar, nacke och huvud är nästan helt borta. Det har varit väldigt roligt att lära sig ge massage och jag fortsätter att ge hemma". "Avkopplande och lugnande för min kropp".

6 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 6 "Roligt att få med sig praktiskt hantverk. Skön avslappning. Pratstunderna med bara Gunnel var viktiga". "Mycket skönt och rogivande, avslappnande. Gunnel känner in hur man mår. Det har gett både mig och min familj mycket att jag kan ge dem massage". Sjukgymnastik "Jag har anammat alla övningar som är bra för mig. Louise är skicklig". "Kunskap om den egna kroppen borde komma in mycket tidigare än till ett gäng på 40+. Så illa vi hanterar vår egen kropp. Jag är nu medveten och hanterar min kropp därefter." "Har gjort att jag äntligen har tagit itu med med nacke och arm." "Hittade muskler jag inte visste att jag hade". "Det individuella var bra. Många råd, tips om övningar för höfter, nacke, höfter, gång, muskelstyrka". "Jättebra med individuellt". " där jag fått tips och råd om hur jag skall få min kropp att må bra. Att vara i grupp var positivt och vi hade roligt ihop". Yoga "Har känt mig stel och oformlig i kroppen. Den har lärt mig mycket och jag kommer att fortsätta med yoga hemma". "Har gjort mig medveten om min kropp och lärt mig att respektera kroppens signaler och begränsningar vid olika tillfällen". "Jag har upptäckt att jag har en smidig kropp". "Min kropp och själ mår bra av den. Maria är en lyhörd, suverän ledare. Jag vill absolut fortsätta". "Härlig. Kroppen blev min igen. Jag var fortfarande stark och smidig. Att gå in i yogasalen och vara tyst med mig själv är något jag tar med mig till nästa del av livet". "Har ökat min smidighet och cirkulation. Positiva känslor, känner inre frid". "Har gett mig smidighet, koncentration, närvaro". Aktiva meditationer "Jag har lättare att komma ner i varv efter dem". "Tränat fokus och att vara med mig själv. Tankarna blev mina igen. Fortsätter själv "Har lite blandade känslor. Det är nog inget jag kommer att fortsätta med på egen hand". "Jag rör mig mera fritt och avslappnat än tidigare. Jag känner mig stark och glad efteråt". "Tycker jag har varit det bästa under Livsstilsprojektet. Meditationerna med musik och rörelse har väckt min kropp, rytm, puls, blod, dansen, glädjen Det känns om att ha vaknat efter många års sömn. Självkänsla - tankens skapande kraft". "Jag är mycket förtjust i hjärtchakra-meditationen. Utövar den hemma". " med musik och rytmik, de öppnar mina sinnen. Många bra övningar som stärker kroppen fysiskt och psykiskt".

7 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 7 Självkännedom i internatform "Andningshål i tillvaron. Där hade vi möjlighet att vara längre i arbetet med oss själva. Hade gärna varit där en gång till". "Var otroligt intensivt och jobbigt. Jag hade önskat en dag till för att få lite mer andrum och utomhusvistelse. Känslor är ett svårt ämne". "Härlig gemenskap för mig som bor ensam. Jag upptäckte att det var kul att umgås med människor igen. Intensivt, men bra övningar". "Hade önskat två dygn minst. Skönt med maximalt utnyttjande av tid. Det här dygnet blev min största händelse känslomässigt under våren. Påverkade mig att ta beslutet att radikalt förändra mitt liv". "Blev teater fast jag ville få fram egna känslor. Blev besviken när de inte infann sig. försöker bryta mönster, ej lätt". "Jag var såå nervös, både innan och där. Jag visste ju inte vad som skulle hända. Längtar inte direkt tillbaka, men kanske nån gång". "Ett tufft program, men mycket lärorikt. Många tankar och känslor väcktes inom mig". Teamets utvärdering - Resultat För att bryta en långtidssjukskrivning krävs ett förändringsarbete där tilltron till den egna kapaciteten är central. Det dagliga livets aktiviteter påverkas vid en sjukskrivning och det är av vikt att den sjukskrivna använder sig av sina resurser, tar ansvar för sin situation och återgår till aktivitet. Upplevd livskvalitet Gruppen kännetecknas av en hög aktivitetsnivå, där alla varit delaktiga. I samtal och skriftligen har det framkommit att samtliga kursdeltagare på olika sätt upplever en ökad livskvalitet. En kursdeltagare som i början uttryckte att hon ville vara ensam, upptäckte under kursen att hon fick stor behållning av sällskap och sociala kontakter. Flera kursdeltagare har kommit igång med/återupptagit för dem lämpliga motionsformer och andra kreativa aktiviteter. Alla kursdeltagare har uttryckt en känsla av trygghet och gemenskap i gruppen. Detta har också gjort det lättare att överbrygga känslan av utanförskap och isolering. Det har objektivt visat sig i andra sociala sammanhang i form av större initiativ och egenansvar vid kontakt med t.ex. arbetsplats, arbetsförmedling och försäkringskassa. Upplevda fysiska och psykiska symtom Majoriteten av kursdeltagarna upplevde bland annat att den egna kapaciteten stärkts i att påverka sin smärta med andra metoder än med ökad medicinering, att kunna fortsätta med sina dagliga aktiviteter, påverka sin trötthet samt att kunna hantera den besvikelse/ vanmakt som en sjukdom medför. En kursdeltagare har framgångsrikt helt upphört med antidepressiv medicinering. Vid en beskrivning av hur man känt sig den senaste veckan (ur Duke Health Profile, 24), anger 7 av 8 deltagare sig vara betydligt mindre besvärade av sina symtom i juni jämfört med starten i februari. Nedan följer en sammanfattning av deltagarnas svar.

8 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 8 Tabell I. Deltagarnas beskrivning vid kursens start ( ) av upplevda symtom under den senaste veckan. (Bortfall: Ett på fråga nr 2, ett på fråga nr 3 och två på fråga nr 5). Inte Lite Ganska Mycket/kan i alls mycket inte vara värre 1. Torr i munnen Dimsyn Svettas över hela kroppen Muskelryckningar Het/varm över hela kroppen Svaghets-/svimningskänsla Pirrningar i magen Värk i nackmusklerna Yr, svimningskänsla Stramhetskänsla, som ett band över pannan 11. Svaghetskänsla i benen Illamående Smärtor/värk i magen Summa Tabell II. Deltagarnas beskrivning vid kursens slut ( ) av upplevda symtom under den senaste veckan. (0 bortfall). Inte Lite Ganska Mycket/kan i alls mycket inte vara värre 1. Torr i munnen Dimsyn 8 3. Svettas över hela kroppen Muskelryckningar Het/varm över hela kroppen Svaghets-/svimningskänsla Pirrningar i magen Värk i nackmusklerna Yr, svimningskänsla Stramhetskänsla, som ett band över pannan 11. Svaghetskänsla i benen Illamående Smärtor/värk i magen Summa Som exempel kan nämnas att en deltagare vid första tillfället upplevde smärtor/värk i magen som mycket/kan inte vara värre. Fyra månader senare upplever hon endast lite smärtor/värk i magen. En annan kvinna upplevde värk i nackmuskler som mycket/kan inte vara värre och fyra månader senare uppgavs endast lite besvär. Samma kvinna hade vid första tillfället ganska mycket stramhetskänsla, som ett band över pannan. Fyra månader senare hade symtomen helt upphört. En tredje kvinna upplevde vid första tillfället ganska mycket svaghets-/svimningskänsla, vilken också helt upphört efter fyra månader.

9 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 9 Tabell I och II visar att ingen kvinna i juni upplevde något symtom som mycket/kan inte vara värre. I februari uppgav kvinnorna tillsammans 20 symtom som ganska mycket och dessa hade i juni reducerats till 6. Vidare uppgav kvinnorna tillsammans i februari 51 symtom som inte alls; i juni markerades 73 symtom som inte alls. Subjektiva uttalanden från kvinnorna visar också i riktningen att allmäntillståndet förbättrats. Projektet har stärkt deltagarna i att skapa/bevara motivationen, tron på att bli friska, att handskas med känslor och att möta vardagen genom att finna nya uttryckssätt. Återgång till arbete och/eller studier Under fyra veckor mot slutet av projektet hade deltagarna som hemuppgift att färdigställa en personlig handlingsplan för det närmast kommande året. Handlingsplanen består av 6 olika områden: hälsa/välbefinnande, familj/privatliv/relationer, arbete/ sysselsättning, kompetensutveckling, nya erfarenheter/kreativitet samt ekonomi/ materiell standard. Vid varje återträff under hösten görs en tillbakablick på den personliga handlingsplanen som en del i det medvetna målarbetet. Några av orsakerna till långtidssjukskrivningarna i gruppen uppgavs vara nedskärningar i personalstyrkan och återkommande omorganisationer som genomfördes inom barnomsorg och skola under 90-talet. Detta kan ha bidragit till att det i gruppen som helhet finns en tydlig tendens till nyorientering inom arbetslivet. Samtliga kursdeltagare befinner sig idag på olika sätt i en utvecklingsprocess och är motiverade att förändra sin aktivitetsnivå: En deltagare har avbrutit sin sjukskrivning, har på eget initiativ sökt nytt arbete, och är idag verksam som arbetsledare. En deltagare vill fortsätta att arbeta med människor och uttrycker sin vilja att utbilda sig till undersköterska. En tredje deltagare är fortsatt sjukskriven på 75%, och avslutar sina universitetsstudier (specialpedagog) under det kommande läsåret. Två deltagare avser att höja sin kompetens genom att gå en distansutbildning inom personlig utveckling. En deltagare har beviljats avgångsvederlag och tar idag själv ansvar för sin kompetensutveckling. En deltagare har kontakt med Arbetsförmedlingen och kommer till hösten att auskultera på olika arbetsplatser för att nyorientera sig inom arbetslivet. En deltagare funderar kring olika utbildningsalternativ och undersöker just nu möjligheterna att öka sin kompetens i datakunskap.

10 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 10 Slutsatser - Framtidsperspektiv De metoder som använts i projektet har haft stor genomslagskraft. Kursdeltagarna har upplevt metoderna som lustfyllda och kommentarer har fällts att "det är alltid lika spännande att komma hit". Teamets såväl som kursdeltagarnas upplevelser är att metoderna fungerar väl för förmågan att möta och hantera stress, förbättra koncentrationsförmågan, öka medvetenheten och självrespekten, ta ansvar för sin hälsa samt öka välbefinnandet inom relationer, arbete och fritid. Metoderna tillsammans har lagt en holistisk grund för bete-endet, dvs. att kropp, själ, tanke och känsla interagerar. Då projektet mottagits så positivt, är vår rekommendation inför framtiden att ytterligare kurser skall komma till stånd. Medvetenheten om en holistisk grundsyn som bas för självläkning och personlig utveckling är en framkomlig väg för långtidssjukskrivna. Ekonomisk redovisning (alla belopp redovisas exkl. moms) Utbetalt för första projektperioden Kursmaterial 2.010:- Lokalhyra 3.360:- A. Arvode yogalärare/andningspedagog :- B. Arvode arbetsterapeut/massör :- C. Arvode sjukgymnast :- Totalt kr :- Resterande utbetalning vid projektets slut Kursmaterial 2.630:- Arvode A :- Arvode B :- Totalt kr :- Hela projektet: Totalt kr :- Norrköping Maria Lindelöf Gunnel Westerberg AntiStressKliniken AB Gunnel Westerberg YogaStudion i Norrköping Carin Nilssons villa Garvaregatan 32, Norrköping Tunnbindaregatan 4, Linköping tel ; tel ; fax fax

11 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 11 Referenser 1. Bjerknes Lima de Faria, H.: Beröring - en hjälp att hitta sin kraft och sitt sanna själv. Nordisk Fysioterapi vol. 4, nr. 3, s , Bränholm, J.B. et al: Långtidssjukskrivning förändrar livet. Läkartidningen 92: , van Deurzen, E.: Det existentiella samtalet. Natur och Kultur Edgson, V. & Marber, I.: Functional Food - matens helande kraft. Natur och Kultur Ehdin, S.: Den självläkande människan. Forum Frankenhaeuser, M.: Kvinnligt, manligt, stressigt. Bra Böcker Fried, R.: Psychology and Physiology of Breathing in Behavioral Medicine, Clinical Psychology and Psychiatry. Plenum Publishing Co Goleman, D.: Känslans intelligens. W & W Hammarberg, L.: Spännande gröna rätter. Hälsokostrådets Förlag Hendricks, G.: Andningsövningar för ett bättre liv. SvD:s Förlag Hendricks, G. & Hendricks, K.: Kroppens egen intelligens. SvD:s Förlag Holmgren, K.: Att komma tillbaka - en studie olika faktorers betydelse för arbetsåtergång (fördjupningskurs i arbetsterapi 20 poäng). Centrum för Samhällsmedicin, Lunds Universitet Holmgren, K.: Hälsouppfattning, upplevd kapacitet och psykosociala faktorer hos sjukskrivna personer (magisteruppsats). Avd. för arbetsterapi. Inst. för klinisk neurovetenskap, Lunds Universitet Khalsa, D.S.: Besegra din smärta. Metoder till hjälp vid ständig smärta. Svenska Förlaget Khalsa, D.S.: Meditation as Medicine. Activate the Power of Your Natural Healing Force. First Pocket Books Kielhofner, G.: A model of human occupation. Theory and application. Williams & Wilkins Leonard, J. & Laut, P.: Vivation - the Science of Enjoying All of your Life. Vivation Publishing Co Lowen, A. & Lowen, L.: Bioenergetiske kroppsövelser. Borgen 1980.

12 Livsstilsprojektet 2001 Rapport Lund, I.: Beröring, massage och behandlingseffekter. Nordisk Fysioterapi vol. 4, nr. 3, s , Martensen.Larsen, O. & Sörrig, K.: Familjemönster och personlighet. Natur och Kultur Mattsson, M.: Body Awareness - Applications in Physiotherapy. Umeå University Medical Dissertations (New Series 545). 22. Minett, G.: Andningen som helande kraft. Energica Förlag Osho: A Practical Guide to Meditation. St. Martin s Press Parkerson, G.R. et al: A 17-item measure of health and dysfunction. Med. Care : , Shivapremananda, S.: Yoga mot stress. Wahlströms Stern, B.: Möt dig själv bortom allt förnuft. Linnaeus Förlag Stone, H. & Stone, S.: Omfamna ditt inre. Energica Förlag Uneståhl, L-E.: Personlig utveckling genom mental träning, Ledarhögskolan Uvnäs Moberg, K.: Lugn och beröring. Oxytocinets läkande verkan i kroppen. Natur och Kultur Wilson Schaef, A.: En bok för kvinnor som har för mycket att göra. Forum 1999.

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer

för avancerad självkännedom

för avancerad självkännedom M U L L I N G S T O R P KURSGÅRD AB för avancerad självkännedom Otto Runmark Mullingstorps ledning Jag tycker det är viktigt att ett sådant här ställe finns där människor ges en möjlighet att kunna växa

Läs mer

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren SE.GLA.09.12.23 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Stressen av Aleksander Perski och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se

Läs mer

Upplevelser av yoga. En undersökning av hur elever med Aspergers syndrom upplever att yoga påverkar deras hälsa och lärande.

Upplevelser av yoga. En undersökning av hur elever med Aspergers syndrom upplever att yoga påverkar deras hälsa och lärande. Upplevelser av yoga En undersökning av hur elever med Aspergers syndrom upplever att yoga påverkar deras hälsa och lärande. Harke Steenbergen, Maria Larsson och Maria Sandström Kurs: Lärande C Höstterminen

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Arbetsterapi/Fysioterapi. Examinationsuppgift. änglarna i himlen inte vad de ska göra med Dig

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Arbetsterapi/Fysioterapi. Examinationsuppgift. änglarna i himlen inte vad de ska göra med Dig Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi/Fysioterapi Examinationsuppgift Frigörande dans sett ur ett sjukgymnastiskt perspektiv. Jag älskar dansen för den befriar människan från tingens

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer

Hälsosant Jönköping Kvantitativ och kvalitativ analys

Hälsosant Jönköping Kvantitativ och kvalitativ analys Hälsosant Jönköping Kvantitativ och kvalitativ analys Gunilla Brattberg Teckning: Catarina Kylberg och VÄRKSTADEN, 2005 Gunilla Brattberg, 2005 Leg.läk., specialist i anestesi och smärtlindring Steg-1

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund Mer tid för själen En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet av Per-Anders Hedlund Det finns en fridfull, lugn plats. Det finns en förnöjsamhet

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

SPECIALARBETE I IDROTT OCH HÄLSA - RELIGION - FILOSOFI

SPECIALARBETE I IDROTT OCH HÄLSA - RELIGION - FILOSOFI YOGA SOM REHABILITERANDE OCH FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD Agneta Jakas SPECIALARBETE I IDROTT OCH HÄLSA - RELIGION - FILOSOFI STOCKHOLM 2001-03-29 Handledare: Nils Gräns Yoga som rehabiliterande och förebyggande

Läs mer

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom - ett patient och sjuksköterskeperspektiv FÖRFATTARE PROGRAM / KURS Elisabeth Johansson Helena Rosén Sjuksköterskeprogrammet, 120 p. Omvårdnad Eget arbete VT

Läs mer

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD Fördjupat anhörigstöd - Stöd till anhöriga på Östermalm vars närstående flyttat till vård och omsorgsboende Eva Norman Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

RESURSNYTT. Utbildning och personlig utveckling. Tema: Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats.

RESURSNYTT. Utbildning och personlig utveckling. Tema: Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats. RESURSNYTT ser dina resurser #5 Tema: Utbildning och personlig utveckling Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats. Lasse börjar sina arbetsdagar med mindfulness LEDARE

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Chefer i lärande organisation

Chefer i lärande organisation Chefer i lärande organisation Rapport nr 1. Deltagande chefers egen värdering av Stockholmsmodellen för ledarutveckling Christer Sandahl, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet 2 Förord I Stockholms

Läs mer