2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03"

Transkript

1 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor under 30 har varit helårsfriska det senaste året... 5 Helårsfrisk... 5 Trenden negativ färre helårsfriska i arbetslivet... 6 Mer än hälften av alla kvinnor under 30 har arbetat trots sjukdom det senaste året... 7 Hela 80 procent av kvinnor under 30 tror att de kommer att vara sjukfrånvarande under det kommande året procent av kvinnor under 30 har känt fysisk smärta i relation till arbetet... 9 Över 40 procent av kvinnor under 40 har känt psykiskt obehag att gå till jobbet Nära var tredje kvinna under 30 tror att det nuvarande arbetet inom 2 år kommer att påverka hälsan negativt Olika arbetsförhållanden är det som påverkar hälsan negativt Varannan person över 55 år är mycket nöjd med sin hälsa Balansen mellan arbete och privatliv är mindre bra för de yngre De yngre är mer missnöjda med den fysiska arbetsmiljön Män upplever att sjukfrånvaron är låg på deras arbetsplatser i större utsträckning än kvinnor

3 Sammanfattning De äldre går i pension medan de yngre går hem! Så kan rapporten Jobbhälsobarometern ett mått på ohälsa i det svenska arbetslivet sammanfattas med en kort mening. Vi ser att sjukfrånvaron ökar och det gäller särskilt de yngre anställda de upp till 40 år. Yngre har i större utsträckning varit frånvarande jämfört med äldre. Dessutom tror yngre att de kommer att vara sjukfrånvarande i större utsträckning än vad äldre tror. har varit frånvarande i större utsträckning än männen och de tror också att de kommer att ha en högre sjukfrånvaro kommande år. uppger även i större omfattning än männen att de gått till arbetet trots att de har varit sjuka och borde stannat hemma. Det är vanligare att kvinnor känt fysisk smärta i relation till arbetet jämfört med männen. Det är också vanligare att de yngre känner fysisk smärta jämfört med de äldre. Det är betydligt vanligare att kvinnor känt psykiskt obehag att gå till arbetet jämfört med männen. Det är också vanligare att de yngre känner psykiskt obehag jämför med de äldre bland både män och kvinnor. De yngre är i mer än dubbelt så stor omfattning som de äldre missnöjda med den fysiska arbetsmiljön. Var sjätte anställd från 55 år är missnöjda med den fysiska arbetsmiljön. Samma siffra för de upp till 30 år är en av tre. Den upplevda balansen mellan arbete och privatliv är relativt likartad mellan män och kvinnor för de flesta åldersgrupper utom den äldsta. De yngre är inte riktigt lika nöjda med sin egen hälsa jämfört med de äldre. De yngre anser i klart mindre omfattning jämfört med de äldre att de har en låg sjukfrånvaro på sina arbetsplatser. 3

4 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern för 2013 omfattar ett urval på 4518 personer. Den kompletterar på ett statistiskt sätt den bild vi inom företagshälsovården ser bland anställda och på arbetsplatser. Samtliga uppgifter i Jobbhälsobarometern bygger på de anställdas egen uppfattning och skattning. Syftet med Jobbhälsobarometern är att visa på trender när det gäller hälsa och synen på arbetet, skillnader mellan sektorer, åldrar och branscher mm samt att visa på samband mellan hälsa, sjukdagar och arbete. Sveriges Företagshälsor samarbetar med SKI, Svenskt Kvalitetsindex när det gäller datainsamling till Jobbhälsobarometern. Om Sveriges Företagshälsor Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation. Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva arbetsplatser. Medarbetarna ska samtidigt få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv. Investeringar i företagshälsovård är en vinst för alla parter. Sveriges Företagshälsors medlemmar motsvarar 90 procent av branschen, med ca 150 företag och närmare 4000 samverkande specialister inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering. Kontakt för mer information Lars Hjalmarson, vd Sveriges Företagshälsor Tel: , E-post: 4

5 Bara 2 av 10 kvinnor under 30 har varit helårsfriska det senaste året 6 54% 5 25% 29% 31% 42% 36% män 1 Diagram 1: Andelen som varit helårsfriska de senaste 12 månaderna i respektive åldersgrupp Av diagrammet framgår att bara 20 procent av kvinnorna upp till 40 år har inte varit frånvarande en enda dag det senaste året. Bland de äldre männen är det hela 55 procent som inte varit borta från jobbet någon dag på grund av sjukdom. Det innebär också det omvända att hela 8 av 10 kvinnor upp till 40 år har haft minst någon sjukdag det senaste året medan färre än en av två äldre män haft det. Diagrammet visar också att kvinnorna har varit frånvarande minst en dag det senaste året i betydligt större utsträckning än männen i alla åldrar. Denna skillnad mellan könen är större i de äldre åldersgrupperna. Det anmärkningsvärda är härutöver att det är de yngre, oavsett kön, som i betydligt större utsträckning än de äldre har varit frånvarande åtminstone någon dag. Detta mönster känner vi dock till sedan tidigare år. De yngre mer frånvarande än de äldre. mer frånvarande åtminstone någon dag. Skillnaderna i frånvaro mellan könen ökar ju äldre de anställda är. Helårsfrisk Vår erfarenhet inom företagshälsovården är att hälsan är smittsam. När arbetskamraten mår bra, mår man själv bättre. En av de viktigaste effekterna av att mäta hur många friska det är i en grupp, ett företag eller inom en sektor är att uppmärksamheten flyttas från sjukdom och sjukfrånvaro till hälsa och närvaro. I diagram 1-4 redovisas svaren från de som säger att de inte har varit, eller kommer att vara, frånvarande en enda dag på grund av sjukdom den senaste respektive kommande 12- månadersperioden. Vi mäter alltså andelen av så kallade helårsfriska. 5

6 Trenden negativ färre helårsfriska i arbetslivet 6 55% 54% 5 45% 47% 49% 49% 46% 43% 46% 55< 35% % Diagram 2: Andelen helårsfriska i olika åldrar och år -30 Av diagrammet framgår hur stor andel av de anställda som inte varit frånvarande någon gång den senaste 12-månadersperioden åren 2007 till Diagrammet visar en ökande ohälsa i arbetslivet var det 36-37procent av de anställda i åldern upp till 40 år som var helårsfriska hade den andelen sjunkit till ca 23 procent. De helårsfriska blir allt färre. Det omvända gäller naturligtvis också det är fler som har någon sjukdag. Diagrammet säger också att de yngre i större utsträckning varit frånvarande. Skillnaden i frånvaro mellan olika åldersgrupper har dessutom tenderat att öka med åren. De yngre är mer frånvarande än de äldre. Trenden är i huvudsak negativ allt färre helårsfriska de senaste åren. Skillnaderna i frånvaro mellan åldrarna har ökat. 6

7 Mer än hälften av alla kvinnor under 30 har arbetat trots sjukdom det senaste året % 57% 53% 52% 54% 55% 49% 45% män 1 Diagram 3: Andelen kvinnor som gått till arbetet under det senaste året trots att de varit sjuk och då borde varit sjukfrånvarande I Jobbhälsobarometern tittar vi också på sjuknärvaron. Över hälften av samtliga anställda uppger att de har gått till arbetet någon gång under det senaste året trots att de är sjuka och borde stannat hemma. Av diagrammet framgår också att kvinnorna i något större utsträckning än männen uppger att de varit sjuknärvarande på arbetet. I åldersgruppen upp till 30 år har 57 procent av kvinnorna varit sjuknärvarande medan bara 45 procent av de äldre männen gått till arbetet och känt sig sjuka. 7

8 Hela 80 procent av kvinnor under 30 tror att de kommer att vara sjukfrånvarande under det kommande året % 28% 37% 34% män 1 Diagram 4: Andel som tror de kommer att vara helårsfriska kommande år i respektive åldergrupp. I Jobbhälsobarometern ingår också en fråga hur man bedömer sin egen ohälsa och sjukfrånvaro kommande period, en sorts egenställd diagnos över den framtida sjukfrånvaron. Diagrammet visar hur stor andel av kvinnor och män i olika åldrar som bedömer att de inte kommer att vara frånvarande en enda dag kommande 12-månadersperiod. Hälften av alla män från 55 års ålder tror att de kommer att vara helårsfriska kommande 12 månader. Endast 20 procent av kvinnorna i åldersgruppen upp till 40 år tror sig vara helårsfriska det kommande året. Det omvända gäller också, nämligen att 8 av 10 kvinnor i åldersgruppen upp till 40 år tror att de kommer att vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom kommande 12 månader. Motsvarande andel för männen över 55 år är endast en av två. Sammantaget De äldre tror sig vara mer helårsfriska kommande år jämfört med de yngre. Män tror sig vara mer helårsfriska än kvinnor kommande 12 månader. Skillnaderna i frånvaro mellan könen är större i de äldre åldersgrupperna. 8

9 63 procent av kvinnor under 30 har känt fysisk smärta i relation till arbetet % 62% 53% 59% 57% 5 46% 46% 43% män 1 Diagram 5: Andel som känt fysisk smärta (ont i nacke, leder, rygg etc) Över hälften av alla anställda uppger att de känt fysisk smärta såsom ont i nacke, leder, rygg i relation till arbetet. Fler kvinnor än män i alla åldersgrupper uppger att de känt fysisk smärta i relation till arbetet. Diagrammet visar att 63 procent av kvinnorna upp till 30 år har upplevt smärta i relation till arbetet. Motsvarande andel för de äldre männen de över 55 år är bara 43 procent. 9

10 Över 40 procent av kvinnor under 40 har känt psykiskt obehag att gå till jobbet 45% 35% 25% 15% 1 5% 42% 39% 41% 26% 25% 28% 18% Diagram 6: Andel som känt psykiskt obehag att gå till jobbet. män Diagrammet redovisar andelen män respektive kvinnor i olika åldrar som känt psykiskt obehag att gå till arbetet. Av diagrammet framgår att det är betydligt vanligare att kvinnor känt psykiskt obehag jämfört med männen. Det är dessutom vanligare att de unga känt psykiskt obehag jämfört med de äldre. I åldersgruppen upp till 30 år har 42 procent av kvinnorna känt psykiskt obehag att gå till jobbet. Motsvarande siffra för de äldre männen är 18 procent. 10

11 Nära var tredje kvinna under 30 tror att det nuvarande arbetet inom 2 år kommer att påverka hälsan negativt 35% 28% 29% 25% 15% 24% 21% 18% 24% 15% män 1 5% Diagram 7: Andel som tror att det nuvarande arbetet kommer att påverka hälsan negativt under de närmaste två åren Är jobbet ohälsosamt? De flesta tror inte det men nästan 30 procent av de yngre tror att det nuvarande arbetet kommer att påverka hälsan negativt under en två årsperiod. I åldersgruppen upp till 30 år tror nästan 30 procent att jobbet kommer att påverka hälsan negativt. från 30 år och uppåt tror i större utsträckning än männen att jobbet påverkar hälsan negativt. Bland de äldre männen är det bara 15 procent som tror att jobbet har en negativ inverkan på hälsan under en två årsperiod. 11

12 Olika arbetsförhållanden är det som påverkar hälsan negativt I föregående diagram redovisades hur stor andel av män och kvinnor i olika åldrar som tror att det nuvarande arbetet påverkar hälsan negativt i ett två årsperspektiv. Här nedan redovisas vilka olika arbetsförhållanden det är som man uppger påverkar hälsan negativt. Annat 1 9% 13% 11% 1 13% 6% 6% 7% i olika åldrar Diagram 8a: Arbetsförhållanden i nuvarande arbete som kvinnor uppger påverkar hälsan negativt Är understimulerande Är psykiskt krävande Att arbetet är fysiskt krävande Av ovanstående diagram framgår att bland kvinnorna i åldern upp till 30 år uppger 9 procent att arbetet är så psykiskt krävande och 13 procent att arbetet är så fysiskt krävande att det påverkar deras hälsa i ett två årsperspektiv. Bland kvinnor 55 år och äldre är det 13 procent som anger att arbetet är så psykiskt påfrestande att det påverkar deras hälsa i ett två årsperspektiv. Annat 1 11% 9% 9% 6% 9% 6% 5% 6% Män i olika åldrar Diagram 8b: Arbetsförhållanden i nuvarande arbete som män uppger påverkar hälsan negativt Är understimulerande Är psykiskt krävande Att arbetet är fysiskt krävande Bland män upp till 30 år uppger 11 procent att arbetet är så psykiskt krävande och 9 procent att arbetet är så fysiskt krävande att de påverkar deras hälsa negativt i ett två årsperspektiv. Bland de äldre männen är det bara 6 procent som anser att arbetet är så psykiskt respektive fysiskt krävande att det påverkar deras hälsa. 12

13 Varannan person över 55 år är mycket nöjd med sin hälsa % 44% 36% 46% 46% 55% 5 Män 1 Diagram 9: Andel som är mycket nöjda nöja med den egna hälsan Och hur står det till med hälsan? Jo tack - ganska bra, svarar de flesta. Diagrammet redovisar de som angett mycket bra på frågan om man är nöjd med hälsan. Skillnaderna mellan män och kvinnor är relativt små däremot tenderar de äldre i större utsträckning vara nöjda med sin hälsa jämfört med de yngre. Andelen som är mer eller mindre missnöjd med sin hälsa är relativt lika mellan såväl män och kvinnor som mellan olika åldersgrupper. Ungefär 10 procent i samtliga åldersgrupper och bland såväl män som kvinnor anger att de är missnöjda eller mycket missnöjda med sin hälsa. 13

14 Balansen mellan arbete och privatliv är mindre bra för de yngre 25% 26% 24% 22% 22% 21% 18% 17% 15% 12% 1 Män 5% Diagram 10: Andelen i olika åldrar som inte tycker att det oftast är bra balans arbete privatliv Av diagrammet framgår att kvinnor i större utsträckning än män upplever att balansen mellan arbete och privatliv är mindre bra. Sämst är det för kvinnor under 30 år där var fjärde kvinna upplever obalans. Därefter sjunker siffrorna något för att sen stiga igen för kvinnor över 55 år där 21 procent uppfattar sämre balans mellan arbete och privatliv. Av männen i samma åldersgrupp är det endast 12 procent som har samma uppfattning. 14

15 De yngre är mer missnöjda med den fysiska arbetsmiljön 45% 35% 25% 15% 1 5% 38% 33% 24% 17% 18% 15% 14% Diagram 11: Inte nöjda med den fysiska arbetsmiljön Män Mer än var tredje anställd bland de upp till 30 år anger att de inte är nöjda med den fysiska arbetsmiljön. Av diagrammet framgår att 38 procent av kvinnorna och 33 procent av männen i åldersgruppen upp till 30 år är missnöjda med den fysiska arbetsmiljön. na är något mer missnöjda än männen. Minst missnöjda med den fysiska arbetsmiljön är de äldre männen där 14 procent tycker så. 15

16 Män upplever att sjukfrånvaron är låg på deras arbetsplatser i större utsträckning än kvinnor % 62% 6 55% 57% 5 41% 45% 43% 5 kvinnor män Diagram 12: Andelen anställda som anser att sjukfrånvaron är låg på sina arbetsplatser Diagrammet redovisar andelen personer som upplever att sjukfrånvaron är låg på arbetsplatsen. Bland kvinnor i åldersgruppen upp till 30 år är det 41 procent som upplever att sjukfrånvaron är låg på deras arbetsplats. Bland de äldre männen är samma siffra 71 procent. Det tycks alltså som att kvinnor arbetar på arbetsplatser där sjukfrånvaro är vanligare, åtminstone enligt deras egen uppfattning. Generellt upplever också de äldre att de har låg sjukfrånvaro på sina arbetsplatser jämfört med de yngre. 16

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet.

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. Teckning Robert Nyberg 1 I stressens spår www.kommunal.se 2 INNEHÅLL Innehåll Sid Sju åtgärder för bättre hälsa 3 1. Inledning 4 2.

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26 Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006 Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 2 Röster om facket och jobbet Rapport 2 av 7 2007 Synen på lönesättning och löneskillnader Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 6 2. Vad anses som rimlig lön för olika yrken 9 3. Synen på löneskillnader

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 1 Röster om facket och jobbet Rapport 1 av 5 2011 Synen på löner och löneskillnader Innehåll Sammanfattning.3 1 Inledning...6 2 Rimlig lön för olika yrken..7 3 Synen på löneskillnader mellan yrken..22

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer