Frisk rygg i sjukvården. En kunskapsöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frisk rygg i sjukvården. En kunskapsöversikt"

Transkript

1 Frisk rygg i sjukvården En kunskapsöversikt

2 Centrum för arbetsmiljöforskning Arbetsmiljöinstitutet forskar, utbildar och informerar om arbetsmiljö. Institutet är Sveriges största centrum för forskning inom arbetsmiljöområdet. Forskning bedrivs inom ämnesområdena fysiologi, kemi, medicin, psykologi, teknik och toxikologi. Totalt arbetar 390 personer vid AI, varav drygt 300 med forskning. AI finns i Solna och Umeå. Vid institutet bedrivs både tillämpad forskning och riktad grundforskning. Verksamheten sker i samarbete med bl a högskolor, företagshälsovård och yrkesmedicinska kliniker, både inom och utom Norden. Institutets satsning på 90-talet är den goda arbetsmiljön. Satsningen sker genom fyra särskilda forskningsprogram som inriktar sig på ungdomar, äldre, yrkesförare samt anställda inom sjukvården. Sedan flera år prioriterar institutet forskning om problem som: belastningsskador, lungsjukdomar, cancer och genetiska skador, hudsjukdomar, olycksfall, datorn som hjälpmedel samt elektromagnetiska riskfaktorer. De senaste forskningsrönen inom arbetsmiljöområdet presenteras bla i institutets vetenskapliga skriftserie Arbete och Hälsa samt i Undersökningsrapporter. Dessutom ges Utbildningsrapporter och Metodrapporter ut. Produktionsgrupp Suzanne Kolare och Eva Nilsson Layout: Eva Nilsson Omslagsfoto: Superstock/Great Shots Arbetsmiljöinstitutet 1994 Arbetsmiljöinstitutet, Solna, Sverige ISBN Tryckt hos Schmidts Boktryckeri

3 Förord Att sjukvårdspersonal har besvär med ryggen uppmärksammades av Arbetsmiljökommissionen i slutet av 1980-talet. Arbetsmiljöinstitutet ägnar nu flera forskningsprojekt åt problemet. Frisk rygg i sjukvården är en kunskapsöversikt om ryggskador, samt hur de kan förebyggasas. Den är också avsedd som lärobok för vårdskolor och som en praktisk hjälp att utforma en god arbetsmiljö. Kunskapsöversikten är beställd av institutets programkommitté Sjukvårdens arbetsmiljö och ingår i en serie översikter om arbetsmiljön i vården. Kemiska hälsorisker i sjukvården har publicerats i Arbete och Hälsa 1993:13. Boken redovisar vad som är känt om olika risker för ryggbesvär som anställda inom hälso- och sjukvården utsätts för i arbetet och på fritiden. Det är såväl fysiska risker, som stress och dålig arbetsorganisation. Vidare finns kapitel om anatomi och hur belastning på ryggen beräknas. Effekterna av fysisk träning redovisas, samt grundläggande principer för förflyttningsteknik. I ett kapitel visas de ekonomiska konsekvenserna av en ryggskada, att den totala kostnaden kan vara fyra gånger högre än den sjuklön som betalas ut. Rehabilitering, behandling och nödvändigheten att anmäla arbetsskador ingår i ett annat kapitel. Slutligen berättas om PROSA, programmet mot ryggolyckor i sjukvården, som Arbetsmiljöinstitutet tagit initiativ till. Vi tackar författarna varmt för deras engagemang och bidrag. Vi riktar också ett stort tack till Eva Nilsson, Arbetsmiljöinstitutet, för layouten. Solna i juni, 1994 Monica Lagerström Mats Hagberg Suzanne Kolare

4 Författarpresentation Björn Ahlberg, jur kand, är personaladministrativ chef vid avdelningen för personal och organisationsutveckling inom landstinget Skaraborg. Han är specialinriktad på arbetsrätt, och har bl a medverkat i arbetet att ta fram modeller för personalekonomi som en del i styrningen av landstingets verksamhet. Ruth Carlsson är företagssjukgymnast och har under många år undervisat vårdpersonal i arbetsteknik och rygghälsovård. Ruth Carlsson är medförfattare till Egen rygghälsa i aktiv omvårdnad, som är en lärobok i den s k Stockholmstekniken för patientförflyttning. Inga-Lill Engkvist är företagssjukgymnast och 1:e forskningsingenjör vid enheten för arbets- och miljöfysiologi på Arbetsmiljöinstitutet i Solna. Hon är doktorand och har publicerat vetenskapliga artiklar inom specialområdet belastningsolycksfall i vårdsektorn. Mats Hagberg är läkare, specialist i yrkesmedicin och professor i arbets- och miljöfysiologi vid Arbetsmiljöinstitutet i Solna. Han är chef för enheten för arbets- och miljöfysiologi och ordförande för Arbetsmiljöinstitutets programkommitté God arbetsmiljö i sjukvården. Mats Hagberg har skrivit många vetenskapliga artikar och böcker om arbetsrelaterade besvär i muskler, leder och skelett. Monica Lagerström är företagssköterska, fil dr och forskare vid enheten för arbets- och miljöfysiologi, Arbetsmiljöinstitutet i Solna. Hon har sjukvårdens arbetsmiljö som främsta arbetsområde och har skrivit vetenskapliga artiklar om bl a ryggbesvär hos sjukvårdens anställda. Ewa Wigaeus-Hjelm är gymnastikdirektör, dr med sc i arbetsfysiologi, och forskare vid enheten för arbets- och miljöfysiologi vid Arbetsmiljöinstitutet i Solna. Ewa Wigaeus-Hjelm har sjukvårdens arbetsmiljö som ett viktigt arbetsområde och har publicerat många vetenskapliga artiklar, bl a om fysisk träning och ryggbesvär. Suzanne Kolare är journalist vid informationsenheten på Arbetsmiljöinstitutet och har textredigerat denna bok. Hon arbetar bl a med institutets populärvetenskapliga tidskrift och med information om programområdet God arbetsmiljö i sjukvården.

5 Frisk rygg i sjukvården 1 Innehåll 1 Hälsa och ohälsa i sjukvården Risker för ryggen Ryggens anatomi Att räkna med tunga lyft Fysisk träning mot ryggbesvär Utbildning i förflyttningsteknik Skonsam arbetsteknik Vårdmodeller, chefer och skiftarbete Stress i vårdarbetet Personalen som ekonomisk resurs Rehabilitering och behandling PROSA, program mot ryggskador Appendix, Checklista för vårdrum

6 2 Frisk rygg i sjukvården

7 Frisk rygg i sjukvården 3. 1 Hälsa och ohälsa i sjukvården Mats Hagberg Undersköterskor och sjukvårdsbiträden löper sex gånger högre risk än andra förvärvsarbetande kvinnor i Sverige att drabbas av ryggolyckor på grund av överbelastning. Ryggbesvär är ett vanligt problem även bland andra hälso- och sjukvårdsanställda. Var sjunde har ont i nedre delen av ryggen var eller varannan dag. Att skapa en god arbetsmiljö i sjukvården är en viktig uppgift i samhället, eftersom sjukvården svarar för en stor del av sysselsättningen. Var tionde yrkesarbetande svensk hade 1989 ett direkt vårdanknutet yrke. Totalt arbetade då cirka personer i sjukvården (1). Enligt preliminära uppgifter har antalet vårdanställda minskat med cirka till och med år 1993 och under 1994 väntas ytterligare tjänster försvinna. Landstingen har bl a dragit in tjänster för sjukvårdsbiträden och laboratorieassistenter. De två största yrkesgrupperna i sjukvården är sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden. I vardera gruppen ingick år 1989 cirka personer. Den tredje största gruppen var undersköterskor, omkring Det fanns nära mentalskötare och drygt läkare.

8 4 Frisk rygg i sjukvården God arbetsmiljö i den svenska sjukvården handlar framförallt om arbetsmiljö för kvinnor. Var fjärde yrkesarbetande kvinna är verksam inom vårdsektorn eller i någon av dess servicesektioner. Endast 16 procent av de anställda inom sjukvården är män. Friska sjukvårdare Hälsoläget bland sjukvårdens anställda har beskrivits i olika utredningar och studier. År 1989 var de sjukskrivna två dagar färre än övriga svenskar, enligt en undersökning av Landstingsförbundet. De landstingsanställda kvinnorna hade då 27 sjukdagar och männen 19,3 sjukdagar i genomsnitt. Antalet sjukdagar varierar mellan olika vårdyrken. Lägsta siffran, 7,5 dagar, noterades för manliga läkare medan den högsta gällde manlig städpersonal, 49,2 dagar. Sjukvårdsbiträden var i genomsnitt sjuka 36 dagar, undersköterskor 25 och sjuksköterskor 20 dagar. I Stockholms läns landsting var anställda sjukskrivna fyra till sju dagar längre än sjukvårdspersonal i övriga Sverige, enligt en studie av landstinget år Riskerna för hälsan är olika i olika vårdyrken. Sjuksköterskor och laboratoriepersonal arbetar med cellgifter, cytostatika. Personalen på avdelningar med patienter som har hepatit eller immunbristsjukdomen HIV riskerar att smittas av dessa sjukdomar genom kanyler och stickskador. Handeksem är vanligt bland städ- och vårdpersonal som arbetar mycket med kemikalier och vatten. Många inom vården använder skyddshandskar av latexgummi, som kan ge kontakteksem och nässelutslag. Det finns givetvis också psykosociala risker inom sjukvården. Långa arbetsdagar, skiftarbete, tidspress och det sätt på vilket arbetet organiseras kan bidra till stress. Det kan i sin tur orsaka skador i muskler, leder och skelett. Var sjunde har värk Att hälso- och sjukvårdens personal ofta har besvär med ryggen framgår av Sveriges officiella statistik för Var sjunde vårdanställd rapporterade värk eller smärtor i nedre delen av ryggen var eller varannan dag. Bland lärare och andra pedagogiska yrken var ryggont hälften så vanligt.

9 Frisk rygg i sjukvården 5 I en undersökning från Sundsvalls sjukhus rapporterades ländryggsbesvär hos 64 procent av sjukvårdsbiträdena, 55 procent av undersköterskorna och 46 procent av sjuksköterskorna (2). Belastningsskador är den ojämförligt vanligaste anledningen till anmälningar om arbetsskador och arbetssjukdomar bland vårdpersonal. Risken att drabbas är 3,5 gånger högre för sjukvårdsbiträden och undersköterskor än för andra förvärvsarbetande kvinnor, enligt en genomgång av anmälda arbetsskador åren (3). Totalt drabbades kvinnliga sjukvårdsbiträden och undersköterskor av belastningsolyckor under Olyckor av överbelastning Risken för att belastningsolyckan ska drabba ryggen är sex gånger förhöjd för sjukvårdsbiträden och undersköterskor, enligt en studie åren Det var vanligast med skador i ryggen, därefter axelarm, hals-nacke samt höftled-ben. Nästan samtliga belastningsolyckor i ryggen, 84 procent, inträffade i samband med lyft (4) (figur 1). Belastningsolyckor Rygg Axel Arm Hals Nacke Höft Ben Hand Handled Övrigt Kroppsdel Figur 1. Ryggen skadas ofta vid belastningsolyckor. Diagrammet visar anmälda belastningsolyckor bland sjukvårdsbiträden och undersköterskor (4).

10 6 Frisk rygg i sjukvården Främst yngre kvinnor, i åldersgruppen år, drabbas av belastningsolyckor i ryggen. De råkade ut för 12,2 olyckor per anställda. Hälften så många olyckor inträffade i den minst drabbade åldersgruppen, åringar. Belastningsolyckor i ryggen leder ofta till långa sjukskrivningar, i medeltal 59 dagar. Sjukskrivningstiden ökar med stigande ålder (4) (figur 2). Antal sjukskrivningsdagar i medeltal Ålder Figur 2. Den genomsnittliga sjukfrånvaron ökar med stigande ålder för sjukvårdsbiträden och undersköterskor, som drabbats av ryggolycksfall år i Sverige (4). God prognos Ryggbesvär är vanligt i befolkningen. Omkring 80 procent har någon gång ont i ryggen och cirka 50 procent är någon gång frånvarande från arbetet på grund av ryggen. Prognosen för tillfrisknande är god för flertalet. Det visar en studie av mer än personer som sjukskrev sig själva eller blev sjukskrivna av läkare på grund av ryggbesvär. Inom två veckor hade 67 procent återvänt till arbetet och inom sex veckor var 88 procent i arbete. Efter ett år var bara en procent fortfarande sjukskrivna. Risken för återfall var dock stor. Inom 18 månader hade hälften sjukskrivits på grund av nya ryggbesvär (5). Andra studier har gett liknande tal. Därför behövs åtgärder för att minska antalet nya fall.

11 Frisk rygg i sjukvården 7 Alla sjukhus är inte byggda för patienter i rullstolar. Foto: Peter de Ru Förhandstest omöjligt Det kan vara svårt att ställa diagnos på ryggsmärtor. Endast cirka åtta procent av dessa skador kan studeras med dagens vetenskapliga metoder, enligt professor Tommy Hansson (6). Det är bl a diskbråck, frakturer, inflammationer, cancer och benskörhet. Det är också svårt att förutse vem som kommer drabbas av ryggbesvär. Vid en del sjukhus utomlands tillfrågas sjuksköterskor, biträden och undersköterskor vid anställningsintervjun om de haft ryggbesvär tidigare. De som svarar ja riskerar att inte få fast anställning, eftersom den som tidigare fått en ryggskada löper viss risk för nya skador. Detta förfarande kan inte försvaras ur vetenskaplig och etisk synvinkel. Det finns andra risker än att tidigare ha drabbats av ryggbesvär. Det är t ex dålig kunskap i lyftteknik, omodern utrustning, stress, dålig arbetsorganisation eller arbete på en vårdavdelning med många lyft. Därför finns det vetenskapligt sett små chanser att förebygga ryggbesvär med anställningsundersökningar. Förhandstester ger inte säkra besked om vem som kommer att drabbas. Det går inte att utifrån röntgenfynd om degenererade diskar avgöra om en person är lämplig för jobbet eller inte. Det finns inget eller endast något samband mellan sådana fynd och senare ländryggsbesvär.

12 8 Frisk rygg i sjukvården Den enda teoretiskt selektiva möjligheten vid nyanställning är att välja bort rökare, eftersom de löper en statistiskt säkerställd ökad risk för ryggbesvär. Det är dock tveksamt ur etisk synpunkt att välja bort rökare redan vid anställningen. På flertalet svenska sjukhus är det dessutom numera rökförbud. Det är bättre att sjukhusledningen propagerar mot rökning, eftersom rökfrihet inte bara minskar risken för ryggbesvär utan också rent allmänt främjar hälsa. Dyra skador Belastningssjukdomar är de dyraste arbetsskadorna. Det visar statistik från Arbetarskyddsstyrelsen (7). En sjukfrånvaro på 100 dagar kostar samhället cirka kronor. Företaget betalar cirka , medan den enskilde själv får en inkomstförlust på kronor (figur 3). Skattad ersättning för lön respektive inkomstbortfall för olika typer av arbetsskador Belastningssjukdomar Psykosociala sjukdomar Kemiskt orsakade sjd Vibrationsskador Elolyckor Fallolyckor Maskinolyckor Belastningsolyckor 0 Kr per skada Individens kostnader Företaget Samhället Källa: ASS/ISA Arbetslivsfakta 2/93 Den enskilde kan gå miste om stora inkomster genom att förtidspensioneras på grund av en belastningsskada. Det handlar om totalt en halv miljon kronor i uteblivna inkomster för den som tjänade kronor i månaden och förtidspensionerades vid 55 års ålder. Samhällets kostnad blir 1,3 miljoner kronor. En arbetsolycka ger vanligen kortare sjukskrivning än arbetssjukdomar. Det är vanligt med dagars frånvaro vid belastningsolyckor. Företaget svarar för en större del av kostnaden.

13 Frisk rygg i sjukvården 9 Företagets merkostnader för olika typer av arbetsskador har beräknats av Arbetarskyddsstyrelsen. Belastningssjukdomarna är dyrast, cirka kronor per skada. Då ingår kostnader för produktionsstörningar, övertid, rekrytering av ersättare, försämrad kvalitet m m (figur 4). Företagets skattade merkostnader för olika typer av arbetsskador Belastningssjukdomar Psykosociala sjukdomar Kemiskt orsakade sjd Vibrationsskador Elolyckor Fallolyckor Maskinolyckor Belastningsolyckor Kr per skada Källa: ASS/ISA, SAF Arbetslivsfakta 2/93 Referenser 1. Toomingas, A. Vårdarbetare i Sverige. Statistiska uppgifter om antal anställda, frånvaro, förtids-och sjukpension, personalomsättning, arbetsskadeanmälningar, besvär i rörelseorganen, fosterpåverkan, cancer, hjärtinfarkt, självmord samt dödlighet. Arbetsmiljöinstitutet (Undersökningsrapport1992:4). 2. Lagerström M & The Moses-study group. Grundutbildning i förflyttningsteknik och ryggvård samt MOSES I. Resultat från basenkät och kursutvärdering vid Sundsvalls sjukhus. Arbetsmiljöinstitutet (Undersökningsrapport 1992:3). 3. Malker HSR, Hedlin M, Malker B K,Weiner J A. Yrkesrelaterade belastningsskador. Riskidentifiering med hjälp av ISA. Arbete och Hälsa 1990; Engkvist I-L, Hagberg M, Linden A, Malker B. Over-excertion back accidents among nurses aides in Sweden. Safety Science 1992;15:

14 10 Frisk rygg i sjukvården 5. Nachemsson A. Hårdträning eller måttlig konditionsträning för ländryggssmärtor. Idrottsmedicin 1992;2. 6. Hansson T. Ländryggsbesvär och arbete. Stockholm: Arbetsmiljöfonden Arbetslivsfakta 2/93. Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetslivsfonden, Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen.

15 Frisk rygg i sjukvården Risker för ryggen Monica Lagerström Risken för diskbråck är tre gånger förhöjd för den som lyfter mer än 11 kilo fler än 25 gånger om dagen. Så tungt är arbetet ofta på en vårdavdelning. Men även ålder, livsstil, sjukdomar och tidigare ryggbesvär kan innebära risker för ryggskador. Det har gjorts en hel del vetenskapliga studier om misstänkta risker för ryggbesvär. I det här kapitlet redovisas vad olika forskare kommit fram till om företeelser i privatlivet och på arbetet, om medfödda risker och om vanor som kan ge besvär. Det är exempel från både sjukvården och andra arbetsplatser. Sjukvårdspersonal ingick i en kanadensisk studie om sambanden mellan ryggskador, arbete och personliga omständigheter (1). En grupp på sjuksköterskor och biträden följdes i tolv månader. Forskarna rangordnade fyra faktorer som är viktiga för att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av ryggolyckor: 1. Typ av avdelning. Avdelningarna indelades i fyra olika grupper beroende på hur mycket lyft som förekom. 2. Exponering för lyft. Gruppindelning efter hur många och hur tunga lyft som personalen behövde göra dagligen. 3. Yrke. 4. Tidigare ryggolycksfall.

16 12 Frisk rygg i sjukvården Den viktigaste faktorn vad gäller ryggolycksfall kan sökas i nummer ett, typ av avdelning. Risken var 4,3 gånger förhöjd för de som arbetade på avdelningar med flest lyft jämfört med de som hade få lyft. Den näst största risken är att tillhöra den personalgrupp som måste utföra många och tunga dagliga lyft. Olycksfallsrisken var 2,2 högre än för övrig personal. Yrkesvalet, riskfaktor tre, påverkar också. Sjukvårdsbiträden löpte en 1,8 gånger förhöjd risk jämfört med sjuksköterskor. Att tidigare råkat ut för ett ryggolycksfall, riskfaktor fyra, innebar en 1,7 gånger förhöjd risk för ny skada. En studie av sjukvårdspersonal vid ett universitetssjukhus i USA gav delvis andra resultat (2). Typiskt för dem som anmälde ryggskador var hög ålder, att de arbetade på en avdelning med många upprepade lyft, att någon familjemedlem hade ryggproblem, att de var rökare, att de var stresskänsliga, motionerade lite och hade dålig kondition. En fall-kontrollstudie i San Diego jämförde 84 ryggskadefall med en kontrollgrupp på 168 personer (3). Forskarna fann följande riskfaktorer: tidigare ländryggsbesvär, arbete under dagskift, att vara ogift och hög kroppsvikt. I en finsk undersökning jämfördes 880 sjuksköterskor och biträden i fråga om ryggbesvär (4). Det var vanligare med sjukdomar och sjukpension bland biträdena än bland sjuksköterskorna. En stor skillnad mellan grupperna var vilka arbetsställningar som de oftast intog eller hade intagit i arbetet. Sjuksköterskorna hade mer sittande och stående arbete, medan biträdena arbetade mer i framåtböjd ställning. De utförde dubbelt så många lyft som sköterskorna. Det var vanligare med ryggbesvär bland både biträden och sköterskor som var yngre än 30 år och utförde tungt arbete. Alkohol Två amerikanska studier har gjorts om vårdpersonal, alkohol och olyckor i ländryggen. Ingen av studierna visade något samband mellan alkohol och ryggbesvär. Studier av andra typer av arbetsplatser visar att alkohol framförallt konsumeras i arbeten med oregelbundna arbetstider, helgarbete, mycket övertid, otillräcklig bemanning, dålig planering och dålig arbetsledning (5). Risken är givetvis att alkohol kan bidra till att arbetsolyckor uppstår.

17 Frisk rygg i sjukvården 13 Det finns inga entydiga tecken på att övervikt hör samman med ryggbesvär. Foto: Mikael Andersson/Mira Arbetsorganisation Skiftarbete, vårdform vid avdelningen, relation till chefen och arbetskamraterna kan ha betydelse för att ryggbesvär uppstår. Läs mer om arbetsorganisationen i kapitel 8. Fysisk träning och motion Det finns delvis motsägande uppgifter om fysisk träning, kondition och ryggbesvär. En studie av amerikanska brandmän visade att ökad fysisk arbetsförmåga var den viktigaste faktorn för att minska risken för ryggbesvär (6, 7). Däremot fanns inget samband mellan kondition och ryggbesvär i en femårig prospektiv studie som följt personer. Vid uppföljningen efter fem år fann forskarna ingen skillnad i graden av ryggbesvär mellan de som hade bra respektive dålig kondition. Se vidare kapitel 5, som helt ägnas åt fysisk träning. Graviditet Gravida kvinnor har ofta ländryggsbesvär mot slutet av graviditeten. Troliga orsaker är att fostret och fostervattnets tyngd belastar ryggen samt hormonella förändringar som påverkar ligamenten (8). Att drabbas av diskbråck under graviditeten är relativt ovanligt, men två

18 14 Frisk rygg i sjukvården studier antyder att det finns samband mellan graviditet och uppkomst av diskbråck (9, 10). Ju fler barn en kvinna föder desto större är risken för ländryggsbesvär (11). En svensk studie visar på överrisk för bestående ryggbesvär efter graviditeten för den kvinna som haft besvär före 20 års ålder, röker och har stor fysisk arbetsbelastning. Bidragande faktorer var låg utbildning och dåligt gehör från chefen (12). Hållning och rörlighet Det finns inga studier som visar klara samband mellan dålig eller bra hållning och ländryggsbesvär. Inte heller tycks förmågan till rörlighet i ryggen påverka graden av besvär. Kost I en litteraturöversikt noteras att patienter med ländryggsbesvär ofta har dåliga hälsovanor, dålig kosthållning samt att de inte motionerar och vilar tillräckligt (13). Det betyder dock inte att dessa faktorer orsakar ryggbesvären. Ett fåtal studier har gjorts om kostvanor bland vårdanställda och ryggsjuklighet. En amerikansk studie visade inga samband mellan ryggolycksfall och kostvanor eller alkohol- och kaffekonsumtion (3). Rökning tycktes däremot vara en riskfaktor (se nedan). En senare studie omvärderar kaffe. Två koppar kaffe per dag eller mer ökar risken för benskörhet i höft och ryggrad hos kvinnor över 50 år. Men de kaffedrickande kvinnor i studien som också druckit ett glas mjölk om dagen sedan 20 årsåldern hade ingen benskörhet (14). Kroppsmått Långa individer löper större risk för ländryggsskador än kortare personer (15). Sannolikt hänger det ihop med att långa personer får större belastning på ryggen när de böjer sig fram för att lyfta något. Läs om betydelsen av att lyfta rätt i kapitel 4 om biomekanik. Psykosociala faktorer och personlighet Att ha litet inflytande över sitt arbete kan bidra till värk i muskler, leder och skelett. Läs mer om det i kapitel 8 om arbetsorganisation, och kapitel 9 om stress.

19 Frisk rygg i sjukvården 15 Rökning Det finns tre teorier om varför rökning innebär en risk för ryggen (3). Den första är att kronisk rökhosta ökar trycket mellan kotorna och den andra att blodcirkulationen försämras. Den tredje teorin handlar om att rökningen minskar skelettets innehåll av mineraler. Benskörhet, osteoporos, kan leda till mikrofrakturer i kotkropparna. Kvinnliga vårdanställda som röker löper en 1,3 gånger förhöjd risk för ländryggsbesvär jämfört med icke rökare, enligt en studie av 430 kvinnor vid ett svenskt sjukhus (16). Drygt en tredjedel av undersköterskorna och sjukvårdsbiträdena rökte, medan bara 18 procent av sjuksköterskorna rökte. Två år senare rökte 19 procent av sjuksköterskorna, 29 procent av undersköterskorna och 40 procent av sjukvårdsbiträdena. 17 kvinnor hade slutat, medan tio börjat röka mellan de två undersökningarna (17). Rökning och ryggolycksfall samt ryggbesvär hör samman, enligt två amerikanska studier, men det motsägs av en tredje studie (2). Vårdpersonal som i medeltal rökte 23 cigaretter om dagen hade råkat ut för ryggolycksfall medan det inte hade drabbat de som rökte 13 cigaretter/dag. Rökning minskar skelettets innehåll av mineraler, vilket kan leda till benbrott. Foto: David Skoog/Mira

20 16 Frisk rygg i sjukvården Sjukdom Det är svårt att ställa diagnos på sjukdomar i ryggen. Endast cirka åtta procent kan konstateras med dagens metoder. Det är bla diskbråck, frakturer, inflammationer, cancer och benskörhet (15, 18). Reumatiska sjukdomar kan ge besvär i ländryggen. Ett exempel är Bechterews sjukdom, som innebär smärtsamma inflammationer och en tilltagande stelhet i ryggraden. Sjukdomen kan medföra försämrad funktion i ryggmusklerna. Fibromyalgi, som framförallt drabbar kvinnor, definieras som kronisk muskelvärk i minst tre kroppsregioner samt trötthet och svaghet i musklerna. Smärtan kan provoceras fram med tryck på särskilt känsliga punkter, trigger points. Andra symtom är sömnproblem, allmän trötthet, huvudvärk och magbesvär. Det finns inga tecken på att fibromyalgi orsakas av belastning, men alltför mycket fysisk belastning, stress och oro försämrar besvären. Sjukgymnastik i lagom dos kan få en patient att må bättre (19). Hos äldre män kan smärta i ländryggen vara ett första tecken på prostatacancer. Hos kvinnor kan smärta i ländryggen uppstå vid menstruationen. Sport Det finns inga klara samband mellan svåra ryggsmärtor och olika typer av motionsidrott, enligt Frymoyer och medarbetare som 1983 studerade frågan (20). De fann dock att patienter med måttliga ryggbesvär ofta var joggare eller längdskidåkare. En studie har utpekat golf och bowling som riskfaktorer för diskbråck (21). Se vidare kapitel 5 om fysisk träning. Stress Stress kan göra att en person presterar sämre och mår sämre. Det kan ge psykosomatiska besvär och ryggont. Se vidare kapitel 9. Tidigare ryggbesvär Den som en gång haft ryggbesvär riskerar att drabbas av samma problem igen. Det visar flera studier av vårdpersonal (1, 2, 8, 22). En ryggskada kan leda till att ryggbesvär uppstår senare (3). Att ha släktingar med ryggbesvär är en riskfaktor liksom att ha släktingar med tidigt debuterande ryggbesvär (6). Flera faktorer

21 Frisk rygg i sjukvården 17 jämfördes i studien och den viktigaste särskiljande faktorn var just familjens ryggbesvär. De som jobbat längre tid i vårdyrket hade ofta besvär liksom de som upplevde att de var överbelastade i arbete. Grupperna skilde sig också åt i fråga om längden på benen: mer besvär i gruppen med olika längd på benen. Patienter med måttliga ryggbesvär var ofta joggare, enligt en studie. Men det innebär inte att motion ger ryggbesvär. Foto: Tommy Olofsson/Mira

22 18 Frisk rygg i sjukvården Tunga lyft Personer som har tungt manuellt arbete löper risk att drabbas av diskbråck, enligt bl a en studie av finska förtidspensionerade med diskbråck. Risken var 2,2 gånger högre för sjuksköterskor och biträden än för kvinnliga tjänstemän (23). Att lyfta och förflytta patienter är ofta ett tungt arbete. För sjukvårdsbiträden är det inte ovanligt med två patientlyft om cirka 20 kg per person och timme. Studier visar att mikrofrakturer kan uppträda på kotorna vid upprepade lyft på cirka 20 kg. Det är svårt att säga exakt hur många och tunga lyft som är acceptabelt. Ett försök till riskbedömning har gjorts av Dr Jennifer Kelsey med medarbetare (9). Risken för diskbråck är tre gånger förhöjd för den som lyfter mer än 11,3 kg (25 pounds) mer än 25 gånger om dagen. Skaderisken är sex gånger förhöjd för den som utför lyften med kroppen i vriden ställning och utan att böja knäna. Utbildning Kurser och utbildning i ergonomi kan minska risken för ryggbesvär. Ergonomiutbildningens omfattning är viktig, visar en enkät till drygt sjukvårdsbiträden och undersköterskor inom långvården i Östergötland. 64 procent hade längdryggsbesvär och av dem hade nära hälften inte fått någon utbildning alls i ergonomi. De som fått utbildning i flera dagar hade mindre besvär (24) (figur 1) % Ingen utbildning Några timmar Någon dag Flera dagar Ergonomiutbildning Figur 1. Ju bättre utbildning i ergonomi desto färre ryggbesvär. Nära 50 procent av vårdanställda med ryggbesvär hade inte fått någon utbildning i ergonomi (23).

23 Frisk rygg i sjukvården 19 En finsk studie visar att den som är mindre skicklig i omvårdnadsarbete och har stor arbetsbelastning löper risk att få ryggbesvär. 100 sjuksköterskor fick en utvidgad kurs i omvårdnadsarbete under utbildningen och jämfördes efter ett år med en kontrollgrupp, som fått kort traditionell träning under utbildningen. Kontrollgruppen bedömdes i en test vara mindre skickliga i omvårdnad. Ryggskador hade drabbat 24 procent av kontrollgruppen, men bara två procent av de som var skickliga eller mycket skickliga i omvårdnad (12). Vikt Det finns inga entydiga tecken på att övervikt hänger ihop med ryggsjuklighet. En studie tyder på att överviktiga män, men inte kvinnor, har mer ryggbesvär än personer med normal vikt. Andra studier har inte gett samma resultat (25). I en amerikansk studie om vårdanställda fanns samband mellan låg vikt och ryggolycksfall (3). Hur görs studier över ryggbesvär? Epidemiologi är läran om sjukdomars förekomst i befolkningen. Från början betecknade termen smittsamma sjukdomars utbredning, men numera är epidemiologi en vetenskaplig metod att studera förekomst av alla möjliga sjukdomar och skador. Epidemiologiska studier kan redovisa förekomst av sjukdomar och skador på två olika sätt beroende på vilka uppgifter forskarna har tillgång till: prevalens och incidens. Prevalensen anger hur stor andel av en grupp som vid en viss tidpunkt har en skada eller sjukdom eller minns att de haft det. Incidensen anger hur många som skadats eller insjuknat under en viss tid, vanligen ett år. Ett exempel på incidensen är hur många sjukvårdsanställda som under ett år får en arbetsskada i ryggen. Prevalensen uttrycks ofta i procent, medan incidensen vanligen redovisas som antal fall per tusen individer och år, dvs promille per år. Flertalet studier av arbetsskador i muskler, leder och skelett är s k tvärsnittsstudier över olika grupper och anger prevalensen. Forskarna studerar och redovisar gruppens hälsa och skador vid en viss tidpunkt, men kan egentligen inte säga vad som orsakat skadorna. För det krävs prospektiva studier där en grupp följs under en period och där olika faktorer och exponeringar studeras.

Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg

Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg - en kunskapssammanställning Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002: 2 Lena Backman, Ola Leijon, Magnus Lindberg, Gunilla Pernold, Inga-Lill

Läs mer

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet.

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. Teckning Robert Nyberg 1 I stressens spår www.kommunal.se 2 INNEHÅLL Innehåll Sid Sju åtgärder för bättre hälsa 3 1. Inledning 4 2.

Läs mer

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet och folkhälsa Fysisk aktivitet och folkhälsa liselotte schäfer elinder och johan faskunger (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet och folkhälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut

Läs mer

KARTLÄGGNING AV DEN FYSISKA OCH PSYKOSOCIALA ARBETSMILJÖN FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER I HOFORS KOMMUN.

KARTLÄGGNING AV DEN FYSISKA OCH PSYKOSOCIALA ARBETSMILJÖN FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER I HOFORS KOMMUN. Företagshälsovården i Hofors AB KARTLÄGGNING AV DEN FYSISKA OCH PSYKOSOCIALA ARBETSMILJÖN FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER I HOFORS KOMMUN. Liliann Lindqvist Leg sjukgymnast Företagshälsovården i Hofors AB Projektarbete

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 65:2010. Personliga assistenters ländryggsbelastning och skadlig inverkan när klient hjälps vid förflyttning

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 65:2010. Personliga assistenters ländryggsbelastning och skadlig inverkan när klient hjälps vid förflyttning Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 65:2010 Personliga assistenters ländryggsbelastning och skadlig inverkan när klient hjälps vid förflyttning Annette Lind Gunvor Gard, Handledare

Läs mer

Ryggsträckare Högskolan på Gotland

Ryggsträckare Högskolan på Gotland Ryggsträckare Högskolan på Gotland 2010/ 09 Examensarbete Författare: Therese Henriksson Avdelningen för Industriell design Handledare: Bo Löfgren Katinka Kundler Lena Lorentzen Titelblad Utbildning: Design

Läs mer

Hållbara arbetsförhållanden?

Hållbara arbetsförhållanden? Hållbara arbetsförhållanden? Sug- och spolbilförares fysiska belastning vid slamsugningsarbete en pilotstudie Eva Bernmark, ergonom, tekn. dr. Anders Lundin, civilingenjör, yrkeshygieniker Mikael Forsman,

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

Arbetssjukdom skadlig inverkan samband med arbete

Arbetssjukdom skadlig inverkan samband med arbete nr 2002:15 Arbetssjukdom skadlig inverkan samband med arbete Ett vetenskapligt underlag för försäkringsmedicinska bedömningar (sju skadeområden) Andra, utökade och reviderade utgåvan Peter Westerholm (red)

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Akten

Protokollsutdrag dokument till Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-05-19 LS-LED09-040 79 Slutrapport Programmet för arbetsmiljö och hälsa Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande slutrapport

Läs mer

Arbete och helkroppsvibrationer hälsorisker. Kunskapsöversikt. Rapport 2011:8

Arbete och helkroppsvibrationer hälsorisker. Kunskapsöversikt. Rapport 2011:8 Arbete och helkroppsvibrationer hälsorisker Kunskapsöversikt Rapport 2011:8 Arbete och helkroppsvibrationer hälsorisker Lage Burström Tohr Nilsson Jens Wahlström UMEÅ UNIVERSITET Folkhälsa och klinisk

Läs mer

Må bra med marfan. Friskvård för människor med Marfans syndrom och andra liknande tillstånd

Må bra med marfan. Friskvård för människor med Marfans syndrom och andra liknande tillstånd Må bra med marfan Friskvård för människor med Marfans syndrom och andra liknande tillstånd 1 Utgiven av: Svenska Marfanföreningen, 2013 Specialnummer av: Svenska Marfanföreningens medlemstidning Manus

Läs mer

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT INNEHÅLL Inledning 3 17 Psykologiska aspekter Värdet av regelbunden idrott/fysisk aktivitet 4 19 Fysisk aktivitet och

Läs mer

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi Belastningsergonomi Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi ISBN 978-91-7930-565-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Psykisk ohälsa, våld och trakasserier. Arbetsliv och hälsa. en kartläggning. Bengt Järvholm (red.)

Psykisk ohälsa, våld och trakasserier. Arbetsliv och hälsa. en kartläggning. Bengt Järvholm (red.) Psykisk ohälsa, våld och trakasserier Arbetsliv och hälsa en kartläggning Bengt Järvholm (red.) a Arbetsmiljöns påverkan på hälsan Produktionsgrupp Redaktör: Lars Grönkvist Omslag: Lena Karlsson Omslagsbild:

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FRISKA BEN & LEDER HITTA DIN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FRISKA BEN & LEDER HITTA DIN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/September 2009 FRISKA BEN & LEDER 6TIPS HITTA DIN FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM LIVSGLÄDJE IGEN Rörlig livsstil Fortsätt med din träning

Läs mer

Han arbetar i en farlig fart

Han arbetar i en farlig fart En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning 1/2010 Premiärnummer Han arbetar i en farlig fart Nästan alla vägarbetare oroar sig när de delar arbetsplats med trafiken. Flertalet bilister följer inte hastighetsgränserna.

Läs mer

Motionen. Livsstilsförändring. av Åsa Cider och Karin Kjellgren. sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.

Motionen. Livsstilsförändring. av Åsa Cider och Karin Kjellgren. sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis. SE.GLA.08.11.11 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Motionen av Åsa Cider och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se Livsstilsförändring

Läs mer

KinesioTapens påverkan på smärtlindring och funktionsnivå vid arbetsrelaterade nackbesvär

KinesioTapens påverkan på smärtlindring och funktionsnivå vid arbetsrelaterade nackbesvär KinesioTapens påverkan på smärtlindring och funktionsnivå vid arbetsrelaterade nackbesvär Åsa Gustavsson Sofia Larsson Examensarbete i Sjukgymnastik, 15 hp (grundnivå) Höstterminen 2009 Höstterminen 2010

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering 1999:22 Ett friskt arbetsliv Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering Kerstin Jeding Göran M Hägg Staffan Marklund Åke Nygren Töres Theorell Eva

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Vinster med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet Anders Johrén Labora Konsultforum AB på uppdrag av Hjärnkoll Mars 2013 Sida 1 av 33 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Hälsan i Sörmland Äldre

Hälsan i Sörmland Äldre Hälsan i Sörmland Äldre Foto: www.fotoakuten.se FoU i Sörmland Statistikrapport 214:1 Hans Eriksson 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Bakgrund... 4 Material och metoder... 4

Läs mer

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år Författare: Elin Ekblom-Bak Lars-Magnus Engström Örjan Ekblom Björn Ekblom Datum: 2011-02-18 Serie:, Rapport 1 Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna

Läs mer

Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv

Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv En handledning om att anpassa arbetsmiljön till äldre arbetstagares särskilda förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende Anpassning av arbetsförhållandena

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Inga-Lill Petterson Lena Backman Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Äldreomsorgens personal med fokus på

Läs mer