ett seminarium för politiker och tjänstemän

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ett seminarium för politiker och tjänstemän"

Transkript

1 Inspiration och kunskap från Hästen och dess miljö som resurs inom hälsa, vård, omsorg och skola ett seminarium för politiker och tjänstemän Linköpings kommun linkoping.se 15

2 Text: Karin Christoffersson /Klara språket AB Omslagsfoto: Shutterstock/Ahturner Foto sidan 8: Shutterstock /Patricia Hofmeester Övriga bilder: Klara språket AB 2

3 Inspiration och kunskap från Hästen och dess miljö som resurs inom hälsa, vård, omsorg och skola ett seminarium för politiker och tjänstemän Om drygt en månad startar bygget av Smedstad ridsportcenter. Verksamheten är till för vuxna och barn som har hästar och ridning som intresse. Den blir också en arena för lokala, regionala, nationella och internationella tävlingar för såväl amatör- som elitryttare. Men, hur kan blivande Smedstad ridsportanläggning bli en tillgång för alla? Den frågan ställde sig kultur- och fritidschefen Karin Semberg, Linköpings kommun. Eftersom jag själv är ryttare och befunnit mig i olika delar av hästvärlden sedan barnsben kände jag till att det finns större potential än så. Tillsammans med hästar kan man göra så mycket gott för både individen och samhället. Det handlar om såväl hälsofrämjande som terapeutisk, social och pedagogisk verksamhet. De hästunderstödda verksamheterna gör gott på det fysiska, psykiska och sociala planet och ger i förlängningen samhälleliga vinster, säger Karin Semberg. Hon diskuterade detta med social chefen i Karin Semberg kommunen, Anita Lhådö, som nappade direkt och bollen rullade snabbt vidare. Och för att tidigt i byggprocessen göra det möjligt att bygga in lämpliga delar av sådan verksamhet i den nya anläggningen har kultur- och fritidsnämnden, i samverkan med vård- och omsorgs- samt socialnämnderna i kommunen, genomfört ett halvdagseminarium för politiker och tjänstemän. Seminariet leddes av Christina Risshytt-Collman, från Kultura, med lång erfarenhet av utvecklingsarbete som involverar både samhället och hästsektorn. Christina Risshytt-Collman De som delade med sig av kunskap och erfarenheter var nationella och regionala aktörer från offentliga, privata och ideella delar av branschen. Bland annat fick vi ta del av intressanta forskningsresultat om ridterapins roll för strokedrabbade och om vad som åstadkommits i Motala i ett välutvecklat samarbete mellan en insiktsfull hästentreprenör och kommunens dagliga verksamhet/ sysselsättning då det gäller unga vuxna med psykisk ohälsa, berättar Lars Vikinge, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. En av föreläsarna, sjukgymnasten Pia Tillberg, med lång erfarenhet av olika typer av ridterapi, lovordade initiativet: Jag har faktiskt aldrig hört talas om att tänka på den här nivån av planering i så tidigt skede där olika idéer och målsättningar kan samverka redan innan start. Lars Vikinge Det innebär att alla inblandade kan ha ett ord med i laget redan från början. Här följer en sammanfattning från det aktuella halvdagsseminariet. 3

4 Vad säger forskningen om hästen som terapeutisk resurs? Exempel och erfarenheter från neurologisk vuxenrehabilitering, barnrehabilitering, social omsorg, daglig verksamhet och särskola. Gunilla Silfverberg, Ersta Sköndal högskola Pia Tillberg, Stiftelsen Hippocampus och IRT 4

5 Gunilla Silfverberg är professor i vårdetik vid Ersta Sköndal högskola. Bland hennes uppdrag ingår att vara koordinator för forskningsprogrammet Hästen, hunden och den mänskliga hälsan. Programmet etablerades 2010 och det syftar till att bidra till en mångsidig kunskap om djurens betydelse och funktion för människors hälsa, för livskvalitet och välbefinnande. Det är frågor som hittills inte lockat forskarvärlden i någon större utsträckning, berättar Gunilla Silfverberg. Men vi ser att djur, och då speciellt häst och hund, allt oftare används som terapeutisk resurs i olika delar av vården och även i socialt behandlingsarbete. Inspirationen till Gunilla Silfverbergs forskning kom bland annat från att hon själv ramlat av en häst och i rehabiliteringen fick kontakt med Pia Tillberg, sjukgymnast och certifierad ridterapeut som bland annat driver Stiftelsen Hippocampus som arbetar med hästunderstödd terapi och ridterapi. I det aktuella forskningsprogrammet har vi arbetat tillsammans i projektet Ridterapi fakta och framtid, ett Några av de centrala begreppen inom vårdetik är autonomi (alltså självbestämmande) och integritet, värdighet, hälsa och livskvalitet. Ridterapi är i sig en komplex aktivitet och såväl hästens rörelser som ridningens terapeutiska egenskaper berör många aspekter av en persons förmåga. Ett annat viktigt begrepp i denna forskning är rehabilitering. I det ingår bland annat att återställa funktioner som påverkats av en skada eller sjukdom och att återge någon sitt anseende och sin värdighet. Rehabilitering bör bygga på en helhetssyn, alltså såväl medicinska som psykologiska och sociala behov, och ta hänsyn till individuella behov och förmågor. Människan och hästen har en mycket lång historia tillsammans i arbete och i strid, i nytta och nöje. Hästen är det mest allsidiga djur vi umgås med och den nära samhistorian kan även användas terapeutiskt. Alltsedan 1950-talet har det pågått studier kring hästen och patienter med diagnoser som Multiple skleros, stroke och cerebral pares, berättar Gunilla Silfverberg. Gunilla Silfverberg, professor i vårdetik vid Ersta Sköndal högskola Det är inte speciellt intressant att stå och dra i några rep eller maskiner på ett gym. I ridningen däremot känner jag att jag tränar upp musklerna samtidigt som det ger stimulans. Man lär sig något nytt och det känns meningsfullt. Ridningen ökar ens lust att träna mera och komma vidare. En av Gunilla Silfverbergs informanter arbete som nu föreligger i rapportform, berättar Gunilla Silfverberg. Rapporten handlar om hästunderstödd terapi och neurologisk rehabilitering. Bland mycket annat tar den upp effekter och kostnader för denna behandlingsform i förhållande till annan sjukgymnastikbehandling. Hästen ett unikt terapeutiskt verktyg I sitt arbete är Gunilla Silfverberg särskilt intresserad av kopplingen mellan hästunderstödd terapi och vårdetik: Hästunderstödd terapi handlar inte bara om uppsuttna aktiviteter, att rida, utan också om avsuttna aktiviteter som att rykta och sadla. Under seminariet berättade Gunilla Silfverberg om hur forskningen visar att för personer som drabbats av stroke eller annan neurologisk skada kan hästumgänge och ridning underlätta olika lärandeprocesser och dessutom återupprätta mänsklig värdighet och bidra till upplevelser av välbefinnande och livskvalitet. 5

6 Så här har en person i en av studierna uttryckt det: Ridningen har förändrat hur jag går och min funktion i högerbenet. Man får en hint om att man kan reglera knäet fram och tillbaka. Det har påskyndats av ridningen. Vissa saker med ryggmusklerna har jag fått tillbaka. De som sett mig säger också att jag rör mig mera naturligt. Det är även så att ridterapi, genom att man blir extremt kroppsmedveten i ridning, ofta underlättar självförståelsen för olika aspekter av den egna förmågan, tilllägger Gunilla Silfverberg. I Sverige finns cirka 100 anläggningar där man i större eller mindre utsträckning använder hästen i rehabiliteringsarbetet. På frågan om skillnaden mellan aktivitet och terapi svarade Gunilla Silfverberg: Terapi är alltid kopplat till ett behandlingsmål. Och all forskning visar att man inte kan uppnå några mål om inte varje steg i rehabiliteringen känns meningsfull. Återigen får en av Gunilla Silfverbergs informanter ordet: Det är inte speciellt intressant att stå och dra i några rep eller maskiner på ett gym. I ridningen däremot känner jag att jag tränar upp musklerna samtidigt som det ger stimulans. Man lär sig något nytt och det känns meningsfullt. Ridningen ökar ens lust att träna mera och komma vidare. Avslutningsvis berörde Gunilla Silfverberg att man inom vårdsektorn bör se det som en möjlighet att hästunderstödd terapi ger allsidig stimulans och att genom ett salutogent perspektiv på hälso- och sjukvård så kommer det friska, och inte det sjuka, i fokus. För näringen är hästunderstödd terapi en outnyttjad resurs för många ridskolor. Det som hindrar är begränsade kunskaper hos beslutsfattare, begränsade uppfattningar om rehabiliteringsbegreppet och orealistiska föreställningar om evidens, menar Gunilla Silfverberg. I forskningens framtid ligger områden som barn med autism, flickor utsatta för sexuella övergrepp, hästens specifika roll som vän, coach, anknytningsobjekt, medterapeut, olika tvärvetenskapliga studier och utvidgad begrepps- och teoribildning. Hästen gör nytta fysiskt, psykologiskt och socialt Sjukgymnasten och ridterapeuten Pia Tillberg har lång erfarenhet av olika former av hästunderstödd terapi, både i egen regi och som ordförande för Intresseföreningen för Ridterapi. Pia föreläser också vid Svenska Ridsportförbundets utbildningar. På seminariet berättade hon om hur umgänget med hästen berör hela människan, alltså fysiskt, psykologiskt och socialt. Och det gäller oavsett om man är frisk eller har en funktionsnedsättning. Om vi börjar med det fysiska så är det så att vi människor hela tiden omges av en mängd sinnesintryck, de är livsviktiga för oss annars kan vi inte leva, inte agera. Och på hästryggen stimuleras alla sinnen. Där handlar det också om rörlighet, vår kropp måste i möjligaste mån följa hästens rörelser för att det ska fungera och vara bekvämt och det hjälper oss hästen att göra. Pia Tillberg fortsätter: Vidare handlar det om koordination, och det är en stor och svår del att kunna isolera en rörelse och att skilja ut olika rörelser. Andra saker hästen hjälper oss med att träna upp är kroppshållningen, när hästen rör sig triggar det igång reflexer för att hålla oss upprätta. Balans och kroppskännedom är ytterligare funktioner som tränas upp då man rider. Pia Tillberg berättade att det inte är alla som tycker att umgänget med hästar är så kul från början, men att det inte brukar ta lång stund innan hennes patienter är 6

7 vi människor hela tiden omges av en mängd sinnesintryck, de är livsviktiga för oss annars kan vi inte leva, inte agera. Och på hästryggen stimuleras alla sinnen. Där handlar det också om rörlighet, vår kropp måste i möjligaste mån följa hästens rörelser för att det ska fungera och vara bekvämt och det hjälper oss hästen att göra. Pia Tillberg, sjukgymnast och ridterapeut förälskade i hästen: Att umgås med djur handlar mycket om känslor och efter ett tag upplever de allra flesta olika typer av positiva känslor i form av ökat självförtroende, välbefinnande och möjlighet att lyckas vilket är en del i vårt uppdrag som terapeuter. Jag tror även att det ger ett större förtroende för oss terapeuter att vi, med hästar i närheten, är mer känslomässiga och därmed mer tillgängliga. För de allra flesta innebär ridningen också, eftersom man måste vara väldigt koncentrerad, att man tar rast från sina bekymmer. Även den sociala delen hos oss människor berörs, menar Pia Tillberg: Det har först och främst med kommunikation att göra, vilket är själva essensen i umgänget med hästen. Vidare har det med identitet att göra, som ryttare blir man någon, både i sina egna och i andras ögon. Det handlar också om samspel och för att träna den aspekten är stallet och ridningen en perfekt miljö eftersom det av säkerhetsskäl ingår många rutiner. Empati och inkludering är ytterligare begrepp inom det sociala området som berörs. Både genom forskningsprojekt och i vardagen har Pia Tillberg också mött otaliga bevis för att miljön kring hästverksamheten är pedagogiskt värdefull både när det gäller sådant som motivation (det viktigaste), initiativförmåga, uppmärksamhet, fokus och meningsfullhet. Med sina olika moment i en aktivitet innebär hästunderstödd terapi helt enkelt en multimodal rehabilitering, menar Pia Tillberg. En kortare film visade olika exempel på framgångsrik terapi, bland annan intervjuades en man som drabbats av en stroke. Han hade lyckats övertyga omgivningen att i sin rehabilitering få börja med ridning. Efter bara några tillfällen på hästryggen kom bäckenmuskulaturen i gång och därmed så sakta förmågan att kunna gå. Till sist Avslutningsvis beskrev Pia Tillberg några anläggningar och organisationer med olika organisatoriska och ekonomiska lösningar då det gäller själva terapi- och behandlingsverksamheten: Humlamaden Rehabilitering, Stall Xena, Stiftelsen Hippocampus, Neuroförbundet och Göteborgs handikappridklubb. Det finns alltså många goda exempel på att hästunderstödd terapi är en värdefull behandlingsform av olika typer av fysiska, psykiska eller sociala sjukdomar och besvär. I sin forskning har Gunilla Silfverberg och Pia Tillberg kommit fram till att hästunderstödd terapi främst stöter på två hinder: 1) Avsaknad av vårdavtal eller liknande med sjukgymnast som bedriver hästunderstödd terapi. 2) En tolkning av rehabiliteringsuppdraget hos vårdgivare och beslutsfattare som inte ger utrymme för att anlita extern verksamhet. 7

8 Sysselsättning med hästen som hjälpmedel för unga vuxna med psykisk ohälsa Monika Wilhelmsson, Motala kommun Margareta Forsberg, Stall Nyckelby 8

9 I Motala kommun finns det en innovativ samverkan mellan kommunen och en privat ridskoleföretagare. Det är ett projekt som bland annat haft Gunilla Silfverbergs forskning, forskningsrapporter och uppsatser från Sveri ges lantbruksuniversitet (SLU) som teoretisk referensram. Under seminariet berättade Monika Wilhelmsson, som är enhetschef för daglig verksamhet/sysselsättning i Motala kommun och Margareta Forsberg från Stall Nyckelby om det framgångsrika projektet kring hästen som hjälpmedel för unga vuxna med psykisk ohälsa. alternativ på hemmaplan istället för att skicka iväg unga vuxna med psykisk ohälsa på behandlingshem eller liknande, berättade Monika Wilhelmsson. Margareta Forsberg igen: Det ena gav det andra och med god vilja och handlingskraft, bland annat från kommunen, så upprättades ett samarbete för ett pilotprojekt mellan Motala kommun, Stall Nyckelby och Leader Folkungaland. För dem har detta blivit ett av deras framgångsprojekt. I det påföljande projektet som pågick mellan 2009 och 2013 deltog Projektets syfte var alltså att, i kontakt med djur och natur, hitta meningsfull sysselsättning/socialt behandlingsarbete för personer i målgruppen unga vuxna (16 24 år) som har psykisk ohälsa i form av självskadebeteende, fobier, ångesttillstånd och svårigheter att klara praktikplats eller studier. Margareta Forsberg, Stall Nyckelby, Motala Initiativet kom från Margareta Forsberg: I min verksamhet i stallet märkte jag att alltfler av de unga tjejerna fick tilltagande besvär till exempel i form av panikångest och olika typer av självskadebeteende. Jag såg ju att de mådde dåligt och tänkte, vad kan jag göra? Det som sedan hände var att Margareta Forsberg fick höra talas om en idé kring en verksamhet för ungdomar med den här typen av problem som inte blev av. Det fanns därför en öppning för något annat. Från kommunens sida var vi intresserade att få till även Landstinget i Östergötland och Samordningsförbundet Motala-Vadstena (som är en finansiell samordning på kommun-, landstings-, försäkringskasse- och arbetsförmedlingsnivå) stöttade ekonomiskt. Positiva resultat Projektets syfte var alltså att, i kontakt med djur och natur, hitta meningsfull sysselsättning/socialt behandlingsarbete för personer i målgruppen unga vuxna (16 24 år) som har psykisk ohälsa i form av självskadebeteende, 9

10 Ytterligare ett viktigt resultat är den ökade motivationen att ta tag i andra saker i livet. Monika Wilhelmsson fobier, ångesttillstånd och svårigheter att klara praktikplats eller studier. I det aktuella projektet har alltså Stall Nyckelby stått för arbetsledning, utbildning, lokaler och tillgång till hästar. Motala kommun har stått för personal med kompetens inom psykiatri och TBA-utbildning (Tillämpad beteendeanalys). Från landstinget har det funnits med en arbetsterapeut från vuxenpsykiatrin. Sammanlagt har 27 personer (3 män och 24 kvinnor) deltagit. Själva verksamheten bestod varje gång av ett 12-veckorsprogram enligt en modell som vi arbetade fram under pilotprojektet med hjälp av egen erfarenhet, andras forskning och studier, berättar Margareta Forsberg. I modellen var utgångspunkten att jag som hästmänniskan som har hand om den praktiska utbildningen i stallet och med hästarna har valt att inte veta något om vars och ens speciella problem. Jag har tagit hand om det friska och de övriga i teamet har tagit hand om det andra på ett professionellt sätt. I det praktiska arbetet börjar verksamheten med basala uppgifter som att lära sig mocka, fixa persedelvård och att kratta gårdsplanen. Inga uppgifter är påhittade, allt handlar om sådant som förekommer i och kring ett stall, och det blir många tillfällen till bra samtal. Då det gäller hästkunskapen jobbar vi bara med unghästar. Det ger de unga tillfälle att se vad de har lärt hästarna under de 12 veckorna, inte bara vad de själva har lärt sig, berättar Margareta Forsberg. Ridning en gång i veckan ingår också i programmet. Efter en grundlig genomgång av olika detaljer i 12-veckorsprogrammet redovisades några av resultaten: Deltagarnas fysiska och psykiska hälsa är den tydligaste positiva förändringen till exempel förbättrad sömn, aptit och kondition, minskad oro och ångest. Även i det sociala umgänget kan man se en tydlig förändring, och tillsammans med hästarna var deltagarna betydligt modigare och mer självsäkra efter avslutat program än då det började. 10

11 Ytterligare ett viktigt resultat är den ökade motivationen att ta tag i andra saker i livet, berättade Monika Wilhelmsson. En deltagare har uttryckt det så här: jag har blivit en bättre människa och känner mig stolt över det jag gör. Jag har fått chansen att förändra mig och min framtid på grund av detta projekt. Jag känner äntligen att det är värt att vakna på morgonen. Jag och mitt liv (istället för en destruktiv vardag). Ytterligare en deltagare beskriver: Nyckelbyprojektet har gett mig så mycket, saker jag inte kunnat drömma om för ett år sedan. Jag har slutat helt och hållet med mediciner, fått in bra rutiner, känner mig behövd. Jag har fått en meningsfull sysselsättning som jag älskar, jag har fått nya vänner och mitt självförtroende har stärkts. Av de sammanlagt 27 personerna har 3 lyckats få en anställning, 6 har börjat studera, 8 har genomfört praktik genom arbetsförmedlingen. Resterande har flyttat, börjat i daglig verksamhet, gått till behandlingshem eller flyttat. inom landstinget. För framtiden ställdes frågan hur kan verksamheten bli ett ordinarie utbud i samarbetet omkring unga vuxna med psykisk ohälsa? Har vi råd att låta bli? Det tar mycket tid att lära ut hur bra det här är, men de som har lyssnat tycker och förstår för det mesta att det är en framgångsrik verksamhet, men det skulle behövas mer forskning, ett mätverktyg som kan visa vad som händer under dessa veckor. Dessutom är det svårt att få sådan här verksamhet finansierad, avslutar Margareta Forsberg. Bland de sammanfattande punkterna från Motalaprojektets erfarenheter kan nämnas: Hästen och stallmiljön är terapeutisk i sig Rutiner struktur och tydlighet är viktigt Det salutogena perspektivet, att ta vara på det friska, är viktigt KASAM (känsla av sammanhang) finns naturligt i hästarnas vardag Samverkan är nödvändig Viktigt med rätt kompetens hos personalen som är med och att det finns kompetens och socialt engagemang hos företagaren Sammanfattning Projekt Nyckelby har medfört att olika verksamheter inom kommunen har samverkat i allt högre grad. Det har också etablerats ett samarbete med vuxenpsykiatrin Kontaktpersoner: Nyckelbyprojektet har gett mig så mycket, saker jag inte kunnat drömma om för ett år sedan. Jag har slutat helt och hållet med mediciner, fått in bra rutiner, känner mig behövd. Jag har fått en meningsfull sysselsättning som jag älskar, jag har fått nya vänner och mitt självförtroende har stärkts. 11

12 12

13 Anette Tholf, Östergötlands Ridsportförbund Mia Thun, Svenska Ridsportförbundet Fritidsridning och sport för funktionsnedsatta, den ideella föreningsverksamheten som resurs Östergötlands Ridsportförbund är ett av Svenska Rid sportförbundets 19 distrikt. I distriktet finns ca 50 ridklubbar, cirka 25 ridskolor och enskilda medlemmar. Geografiskt sett är det ett ganska litet distrikt, men vi är stora verksamhetsmässigt, berättade Anette Tholf, konsulent vid Östergötlands Ridsportförbund som fungerar som en länk mellan Svenska Ridsportförbundet och de lokala ridklubbarna. Nästan alla ridskolor har någon liten eller stor verksamhetet med funktionshindrade. Många klubbar och ridskolor vill göra mera. Det kan handla om daglig verksamhet i stallet, barn och vuxna från olika boenden, skolsamverkan, sommarläger, rehabilitering och så vidare. Inom Ridsportförbundet finns cirka ryttare med funktionsnedsättning som sysslar antingen med sport- eller fritidsridning. Som funktionsnedsatt kan man delta i såväl Paralympics som Special Olympics. Irene Slättengren är förresten en Linköpingsbo som deltagit i OS Paralympics. Vårt mål är att ridsporten ska vara för alla, berättade Mia Thun från Ridsportförbundet. Många funktionsnedsättningar märks mindre i stallet eller på hästryggen då hästen lånar ut sina ben Strukturen och ramarna i ett stall gör till exempel också att en diagnos som ADHD inte märks så tydligt i den miljön. Det är en ynnest att få uppleva så många lyckliga ögonblick i den lilla vardagen som vi som sysslar med det här får göra. God tillgänglighet praktiskt och i bemötande är en förutsättning för att det ska fungera. Inom Ridsportförbundet finns en ledarutbildning som kallas Funktionsnedsättning och delaktighet. Syftet är att förmedla en grundläggande kunskap för att leda och möta ryttare med funktionsnedsättning så att alla kan vara tillsammans över åldersgränserna, menade Mia Thun. Det som bland annat är fantastiskt med hästarna är att de tar bort fokus från oss själva och de egna tillkortakommandena. Vi vill skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i ridklubbarnas verksamhet och på så sätt kunna dela den glädje, gemenskap och stolthet som ridsporten erbjuder. Avrundning av seminariet På frågan vad som händer nu, berättar kultur- och fritidschefen Karin Semberg: Vi kommer att fortsätta vår samverkan mellan de olika förvaltningarna och arbeta fram konkreta förslag att presentera för politikerna. Själv är jag övertygad om att detta kommer att leda till en ridanläggning präglad av jämställdhet och mångfald som verkligen kan sägas vara till för alla. Det kommer säkert också att visa sig att hästunderstödda verksamheter inte bara kan påverka många på det fysiska, psykiska och sociala planet utan på olika sätt även bidra till en samhällelig ekonomisk vinst. 13

14 14

Smedstad Ridsportcenter -

Smedstad Ridsportcenter - Rapport Smedstad Ridsportcenter - en resurs inom hälsa, skola, vård och omsorg Linköpings kommun Kultur- och fritidsnämnden Rapporten beställd av Kultur- och fritidsförvaltningen 2014 Sammanfattning Byggnationsarbetet

Läs mer

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja rida eller köra häst. Drygt en miljon människor i Sverige

Läs mer

Hopp-HAA [hoppa]/stall Nyckelby

Hopp-HAA [hoppa]/stall Nyckelby Hopp-HAA [hoppa]/stall Nyckelby Verksamheten bedrivs på stall Nyckelby i kontakt med djur och natur. Syfte är att skapa meningsfull sysselsättning/socialt behandlingsarbete för individer som ingår i målgruppen

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Kriterier för certifiering av terapeuter

Kriterier för certifiering av terapeuter Kriterier för certifiering av terapeuter Foto Vanja Sandgren Hästunderstödd terapi Certifieringskriterier för Hästunderstödd terapi HUT Hästunderstödd terapi Hästunderstödd terapi syftar till en optimal

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Sysselsättning med Hästen som hjälpmedel för unga vuna med psykisk ohälsa Journalnummer:

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen Närståendepolicy Policy för närståendes delaktighet i vuxenpsykiatrisk vård Psykiatrin antar utmaningen Under de senaste tjugofem åren har det pågått ett målmedvetet arbete med att minska den psykiatriska

Läs mer

HÄSTANKNUTEN VERKSAMHET FÖR BARN MED AUTISM. Stiftelsen Hippocampus

HÄSTANKNUTEN VERKSAMHET FÖR BARN MED AUTISM. Stiftelsen Hippocampus HÄSTANKNUTEN VERKSAMHET FÖR BARN MED AUTISM Stiftelsen Hippocampus PROJEKTANSVARIG Stiftelsen Hippocampus: www.stiftelsenhippocampus.se Stiftelsens syfte är att främja utveckling av behandlingsformen ridterapi.

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Green Care - en introduktion. Ingrid Whitelock ingrid@whitelock.se www.whitelock.se

Green Care - en introduktion. Ingrid Whitelock ingrid@whitelock.se www.whitelock.se Green Care - en introduktion Ingrid Whitelock ingrid@whitelock.se www.whitelock.se Green Care idag Meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med särskilda behov Green Care i Sverige

Läs mer

Må bra med kultur 2014

Må bra med kultur 2014 Må bra med kultur 2014 Sammanfattning av årssammanställning Bakgrund Må bra med kultur är ett erbjudande om kulturaktiviteter för patienter inom hälso-och sjukvården i Region Östergötland. Konceptet vilar

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Hälsoträdgård i Malmö

Hälsoträdgård i Malmö Hälsoträdgård i Malmö Grönt är skönt Forskning, både internationell och på närmare håll från SLU i Alnarp, visar att regelbunden vistelse och aktivet i grön miljö förbättrar både vårt fysiska och psykiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se REHABKURSER Välkomna till Active REHAB Tel:031-919600 Adress Göteborg: Järntorgsgatan 8 (Järnhälsans lokaler. Vån 3) Adress Landvetter: Milstensvägen 2 (Hälsans Hus lokaler) info@active-rehab.se Artrosskola

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning.

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. (LiÖ 2012-2095) Anna Tjäder har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Foto: Per Groth. VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet

Foto: Per Groth. VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet Foto: Per Groth VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet Sverige är ett riktigt hästland. Det näst hästtätaste i Europa (efter Island) faktiskt, med ungefär 350 000 hästar totalt. Här finns många sätt

Läs mer

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem Vi är ett mindre förstärkt familjevårdsföretag med säte i Borås. I vår verksamhet arbetar personal med lång, gedigen utbildning och erfarenhet inom missbruksvård och mänskligt beteende (konsulenter). Vi

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst.

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst. TRÄNING SAMVARO INSPIRATION HÄLSOBROBLADET Special Nr 1 årg 1 Hälsobro Hälsobro är ett lite gym med stor känsla, du hittar oss i centrala Örebro alldeles bredvid Oskarsparken. Hit är alla välkomna att

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Intern ledarutbildning på Ridklubben!

Intern ledarutbildning på Ridklubben! VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND Intern ledarutbildning på Ridklubben! Utbildningssystem för barn & ungdomar på Ridklubben! Datum: 2002-02-27 Bilder tagna på Hallsta Ridklubb Rubriker Vad, varför, hur? Innehåll

Läs mer

Att anordna kurser i att ha häst

Att anordna kurser i att ha häst Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för hästsektorn - Regionala

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

HÄSTANKNUTEN VERKSAMHET FÖR BARN MED AUTISM. Period 2010-12-01 2013-12-31. Stiftelsen Hippocampus SLUTRAPPORT

HÄSTANKNUTEN VERKSAMHET FÖR BARN MED AUTISM. Period 2010-12-01 2013-12-31. Stiftelsen Hippocampus SLUTRAPPORT HÄSTANKNUTEN VERKSAMHET FÖR BARN MED AUTISM Period 2010-12-01 2013-12-31 Stiftelsen Hippocampus SLUTRAPPORT INLEDNING Vi har nu genomfört samtliga 3 år av projektet Hästanknuten verksamhet för barn med

Läs mer

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende Sundsvall 11-12 & 2-26 oktober Dag 2 1 personer var anmälda på utbildningen dag 2, 28 personer valde att svara på utvärderingen. Svaren redovisas

Läs mer

Eskilstuna 2011-12-09 Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne

Eskilstuna 2011-12-09 Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne Eskilstuna 2011-12-09 Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne Ingela Sjöberg, folkhälsostrateg Kommunförbundet Skåne Vad är viktigast för hälsan? Levnadsvillkor: Trygg uppväxt Utbildning Arbete Inkomst Gemenskap

Läs mer

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Vernissage 17 december 2012 kl. 13.00 16.00 Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Det pågår en strukturförändring inom svensk vård och social omsorg. För att svara upp mot de ökade krav

Läs mer

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Kunskapsdagar kring hästar och ridsport 14-16 november 2014 Västmanlands- och Södermanlands Ridsportförbund tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, hälsar dig

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade Mobilt trygghetslarm För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade TRYGGHETSLARM ÄR FÖR MÅNGA DEN LÖSNING SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BO KVAR HEMMA TROTS FUNKTIONSHINDER ELLER KRONISK SJUKDOM. SYFTET MED ETT

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Idrotten som behandlingmetod

Idrotten som behandlingmetod Idrotten som behandlingmetod Inledning Detta dokument vill visa på de fördelar som finns med att blanda in idrottsaktiviteter i olika behandlingsprocesser vid olika former av funktionsnedsättningar. Dessa

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan hjälp. Stöd och service

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till personer som åldras Innehåll 1. Om kompetensinventeringen i delprojektet... 3 2. Grundläggande kompetensutvecklingsbehov... 3 Kontakt

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

Ridterapi. Leder den även till ökad fritidsaktivitet. Författare: Karin Syk Zackrisson. Handledare: Staffan Norlander

Ridterapi. Leder den även till ökad fritidsaktivitet. Författare: Karin Syk Zackrisson. Handledare: Staffan Norlander FoU-Centrum Sektionen för allmänmedicin (AmC) Ridterapi Leder den även till ökad fritidsaktivitet Författare: Karin Syk Zackrisson Handledare: Staffan Norlander Projektredovisning 1:2007 FoU-Centrum/CKFD

Läs mer

Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge?

Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge? Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge? Fokus på smärta i rörelseorganen Raija Tyni-Lenné, PhD, MSc, PT Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska Institutet Smärta i rörelseorganen den

Läs mer

FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA.

FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA. FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA. FUNKTIONSHINDRADES FRITID EN YRKESROLL I HABILITERINGEN 2 TILLGÄNGLIG FRITID EN SOCIAL OCH EKONOMISK VINST Aktuell forskning visar att insatser som påverkar livsstilen

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa!

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! En psykolog kan inte lösa flertalet av psykets problem eftersom de är komplexa, och då gäller givetvis samma sak för coacher, forskare

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri MOTION 2010-08-23 Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri I Sverige gör vi i allmänhet stor skillnad mellan psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är en källa till glädje! Mat är ett stort och roligt

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin Struktur och samverkan Samarbete mellan primärvård - specialistvård När landstinget har breddad kompetensen inom primärvården för det psykiatriska

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet!

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! - Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! Projekt Framtidens ridskola FRAMTIDENS RIDSKOLA Det vi vill är att arbeta fram en ny ridsportanläggning som är anpassad efter våra och samhällets

Läs mer

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer?

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? A Landstinget genom utbildning/praktik, handledning, Alvesta kommun Utbildning men inga rutiner

Läs mer

Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering

Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering Maria Hellbom Leg psykolog, fil dr Enheten för rehabilitering och stöd Skånes Onkologiska klinik 1 Cancer berör oss alla 2 Varför ska vi tänka på rehabilitering?

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR på barns vis I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing,

Läs mer

En sportslig chans. Ett studiematerial inför Special Olympics Stockholm 2012 den 5 juni

En sportslig chans. Ett studiematerial inför Special Olympics Stockholm 2012 den 5 juni En sportslig chans Ett studiematerial inför Special Olympics Stockholm 2012 den 5 juni Förbered dina elever för Special Olympics Stockholm Den 5 juni genomförs Special Olympics Stockholm 2012 på Stockholm

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

(O)Hälsan bland unga

(O)Hälsan bland unga (O)Hälsan bland unga Missar vi något fundamentalt? Fredrik Söderqvist Med dr, Epidemiolog / Centrum för klinisk forskning Hur kommer det sig att så många går ut skolan med ofullständiga betyg neuropsykiatriska

Läs mer

Upplevelser av alkohol och andra droger samt recovery hos personer med svår psykisk sjukdom

Upplevelser av alkohol och andra droger samt recovery hos personer med svår psykisk sjukdom Upplevelser av alkohol och andra droger samt recovery hos personer med svår psykisk sjukdom Gunilla Cruce Socionom, PhD POM-teamet i Lund & Inst kliniska vetenskaper - psykiatri Lunds universitet Sverige

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

PåGång. Projektutvärdering 2009-09-01 2011-01-01 2011-02-28 1(7) Mia Eriksson Samordnare Samspelet. PåGång. 054 540 52 58 maria.eriksson3@karlstad.

PåGång. Projektutvärdering 2009-09-01 2011-01-01 2011-02-28 1(7) Mia Eriksson Samordnare Samspelet. PåGång. 054 540 52 58 maria.eriksson3@karlstad. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-02-28 1(7) Mia Eriksson Samordnare Samspelet PåGång 054 540 52 58 maria.eriksson3@karlstad.se PåGång Projektutvärdering 2009-09-01 2011-01-01 Post- och

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Klassificering för medicinskt kort från och med april 2015

Klassificering för medicinskt kort från och med april 2015 Klassificering för medicinskt kort från och med april 2015 Medicinskt kortet För att kunna starta i en tävling på nationell nivå för ryttare/kuskar med funktionsnedsättning krävs ett medicinskt kort. Det

Läs mer