INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER. årlig ränta med kvartalsvis utbetalning. Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER. årlig ränta med kvartalsvis utbetalning. Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents"

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER Obligationslån SEK 2011/2021 med 6,5 procents årlig ränta med kvartalsvis utbetalning Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents årlig ränta med kvartalsvis utbetalning

2 DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR Erbjudandet EUR Föreliggande erbjudande till allmänheten att teckna Obligationerna Euro Euroclear Euroclear Sweden AB med organisationsnummer Fundior eller Bolaget Fundior AB (publ) med organisationsnummer Fundior Fastighetsfond 1 Fundior Fastighetsfond 1 AB med organisationsnummer Fundior Omistusasunnot Oy Fundior Omistusasunnot Oy med organisationsnummer F Investeringskapitalet Koncernen Det sammanlagda beloppet av Obligationer utgivna i enlighet med detta Erbjudande Fundior AB (publ) med dotterbolag Mangold Fondkommission Mangold Fondkommission AB med organisationsnummer Obligationerna SEK 2011/2021 Obligationerna EUR 2011/2021 Obligationerna Obligationslån Nr. 1 Obligationslån Nr. 2 Obligationslånen Prospektet SEK Obligationer denominerade i kronor som Bolaget emitterar under Obligationslån Nr. 1 Obligationer denominerad i euro som Bolaget emitterar under Obligationslån Nr. 2 Obligationerna SEK 2011/2021 och Obligationerna EUR 2011/2021 tillsammans Bolagets obligationslån om maximalt kronor med 6,50 procents årlig ränta, lån nr. 1 Bolagets obligationslån om maximalt euro med 6,00 procents årlig ränta, lån nr. 2 Obligationslån Nr. 1 och Obligationslån Nr. 2 tillsammans Föreliggande prospekt avseende Erbjudandet Svenska kronor 2

3 SAMMANFATTNING

4 Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av Fundior AB (publ) ( Fundior eller Bolaget ) med anledning av Bolagets emission av obligationerna ( Obligationerna SEK 2011/2021 ) emitterade under Bolagets obligationslån om maximalt kronor med 6,50 procents årlig ränta, lån nr. 1 ( Obligationslån Nr. 1 ) och Bolagets emission av obligationerna ( Obligationerna EUR 2011/2021 ) emitterade under Bolagets obligationslån om maximalt euro med 6,00 procents årlig ränta, lån nr. 2 ( Obligationslån Nr. 2 ) och Bolagets erbjudande till allmänheten att teckna Obligationerna utgivna under Obligationslånen ( Erbjudandet ). Bolaget har för avsikt att vid ett senare tillfälle inregistrera Obligationerna för handel vid AktieTorget. Obligationslån Nr. 1 och Obligationslån Nr. 2 benämns gemensamt Obligationslånen och Obligationerna SEK 2011/2021 och Obligationerna EUR 2011/2021 utgivna under respektive Obligationslån benämns gemensamt Obligationerna. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Detta Prospekt består av tre delar: denna sammanfattning, registreringsdokumentet samt värdepappersnoten. Detta Prospekt och Erbjudandet riktar sig inte till investerare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Hong Kong eller Australien eller andra länder där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt- registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga Obligationer utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provins i Kanada. Därför får inga Obligationer utgivna av Bolaget överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Varken Prospektet eller någon annan erbjudandedokumentation får distribueras i eller till något land där sådan distribution, eller Erbjudandet, skulle kräva ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Anmälan om teckning i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. För detta Prospekt gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i detta Prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Detta Prospekt innehåller framtidsrelaterad information som inbegriper antaganden rörande framtida marknadsförhållanden, verksamhet och finansiell utveckling. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom samtliga antaganden baseras på nuvarande marknadsförhållanden och förutsättningar. Även om Bolagets styrelse bedömer att framtidsinriktad information i detta Prospekt är baserad på rimliga överväganden kan faktisk utveckling, händelser och finansiell utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Det är av största vikt att en investerare är fullt införstådd med denna osäkerhet och gör sin egen bedömning. Investerare som överväger att teckna Obligationerna uppmanas att studera Prospektet i sin helhet och särskilt avsnitten Riskfaktorer relaterade till de instrument som erbjuds i värdepappersnoten samt Verksamhets- och branschrelaterade riskfaktorer i registreringsdokumentet. Informationen i detta Prospekt har tillhandahållits av Bolaget och ingen rådgivare som Bolaget anlitat i samband med upprättandet av detta Prospekt har åtagit sig någon skyldighet att verifiera information häri och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information. Detta Prospekt eller Erbjudandet att teckna Obligationer utgivna under Obligationslånen är inte en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. 4

5 SAMMANFATTNING Sammanfattningen ska endast ses som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i Obligationerna ska grunda sig på en granskning av Prospektet i dess helhet, inklusive värdepappersnoten och registreringsdokumentet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta Prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av detsamma. Styrelsen kan endast göras ansvarig för uppgifter som ingår i sammanfattningen om den är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av Prospektet. Erbjudandet i sammandrag Styrelsen i Fundior beslöt den 10 november 2010 om utgivande av dels ett obligationslån denominerat i kronor om maximalt nominellt 100 miljoner kronor och dels ett obligationslån denominerat i euro om maximalt nominellt 30 miljoner euro. Erbjudandet att teckna Obligationerna riktar sig till allmänheten och Obligationerna ges ut under Obligationslån 1 och Obligationslån 2. Teckningsperioden infaller mellan den 30 november 2010 och den 20 december Minsta teckningspost för Obligationerna SEK 2011/2021 är kronor och minst teckningspost för Obligationerna EUR 2011/2021 är euro. Varje Obligation SEK 2011/2021 uppgår till nominellt kronor och varje Obligation EUR 2011/2021 uppgår till nominellt euro. Löptiden på Obligationerna är 10 år. Årlig ränta utgår med 6,5 procent för Obligationerna SEK 2011/2021 och utbetalas kvartalsvis med första utbetalningstillfälle 15 april Årlig ränta utgår med 6 procent för Obligationerna EUR 2011/2021 och utbetalas kvartalsvis med första utbetalningstillfälle 15 april Syfte med Erbjudandet Syftet med Erbjudandet är att ge Fundior en lämplig kapitalbas för att finansiera fastighetsinvesteringar i linje med Bolagets strategi. Del av inkommen emissionslikvid i Erbjudandet kan även komma att användas till värdeförbättrande åtgärder i de förvärvade fastigheterna. Genom Erbjudandet kommer Bolaget att tillföras maximalt 100 miljoner kronor och 30 miljoner euro (före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 3 miljoner kronor respektive 0,9 miljoner euro). Utgivandet av Obligationerna under Obligationslånen i enlighet med detta Erbjudande kommer att tillsammans med Bolagets eget kapital och banklån att utgöra bas för uppbyggnaden av en fastighetsportfölj. Riskfaktorer Investering i värdepapper innebär alltid en risk. Värdet på Obligationerna kan både minska och öka. Riskfaktorerna innefattar bland annat: Risker relaterade till verksamheten och branschen Bolaget kommer att vara beroende av kapitaltillförsel för att kunna expandera. Bolaget kan inte garantera att kapital kan anskaffas vilket innebär en risk för Bolaget. Om Bolaget skulle misslyckas med att finansiera investeringarna med mer än 50 procents banklån, kan Bolagets lönsamhet vara i riskzonen. Det finns en risk att fastighetsvärden och hyresintäkter sjunker samtidigt som räntorna höjs. Detta skulle kunna orsaka ett behov av att göra nedskrivningar av fastighets- beståndet i balansräkningen. Fundiors nyckelpersoner har stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Det finns en risk att Bolagets konkurrenter besitter större finansiella resurser samt bedriver mer effektiv och bättre fastighetsförvaltning än vad Fundior gör. Detta kan få negativa effekter på Bolagets möjligheter att göra förvärv av fastigheter. Externa faktorer såsom inflation, ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunktur kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och Bolagets värdering. Det föreligger risker förknippade med dolda fel eller brister i fastigheterna som Bolaget avser att förvärva. Det finns ingen möjlighet för Bolaget att helt eliminera sådana risker. Avkastningen av en bostadsfastighet är bland annat beroende av att ägaren lyckas upprätthålla en låg vakansgrad och att hyresgästerna förmår att betala den löpande hyran. Det finns inga garantier för att Bolaget lyckas upprätthålla en låg vakansgrad. I det fall Bolaget ej erhåller tillstånd från Finansinspektionen att bedriva inlåningsverksamhet begränsar det Bolagets möjlighet till expansion enligt affärsmodellen. Risker relaterade till Obligationerna Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden och konjunkturen kan från tid till annan påverka värdet på de i Bolaget underliggande fastigheterna. Bolaget har för avsikt att inregistrera Obligationerna för handel på AktieTorget. Varken Bolaget eller Aktietorget kan emellertid garantera till vilket pris en investerare kan avyttra sina Obligationer. Bolaget är strukturerat för att vara effektivt ur skatte- och avgiftsperspektiv. Förändringar i gällande regler kan komma att påverka uttag av sådana kostnader vilket kan innebära merkostnader för Bolaget i form av exempelvis ökade skattekostnader. Clearing och avveckling vid handel med Obligationerna sker i Euroclears kontobaserade system liksom utbetalning av ränta och inlösen av kapitalbelopp. Investerarna är därför beroende av funktionaliteten i Euroclears kontobaserade system. Banklån med panträtt i fastighet utgör normalt en prioriterad fordring på Bolaget. Obligationslånen utgör en oprioriterad förpliktelse för Bolaget. Detta innebär att innehavare av Obligationer, i händelse av Bolagets likvidation, företagsrekonstruktion eller konkurs, normalt erhåller betalning först efter det att eventuella prioriterade fordringshavare, normalt sett med förmånsrätt till vissa tillgångar, har fått fullt betalt. 5

6 Detta Prospekt samt villkoren för Obligationslånen är baserade på svensk rätt som gäller på datumet för detta Prospekt. Någon försäkran kan inte ges om inverkan av någon eventuell framtida lagändring eller ändring av administrativ praxis. Bolaget har enligt villkoren för Obligationslånen möjlighet att, i förtid, återköpa samtliga utestående Obligationer. Sker detta ska ett särskilt tilläggsbelopp erläggas. Det finns en risk att marknadsvärdet på Obligationerna är högre än det värde Bolaget har rätt att inlösa Obligationerna till. En förtida inlösen kan dock aldrig ske till en lägre kurs än nominellt 100 procent. Affärsidé Bolagets affärsidé är att erbjuda investerare att via aktieägande och obligationslån investera i hyresfastigheter och ägarlägenheter i Sverige och Finland. Investeringen sker i Fundior, ett svenskt bolag noterat vid AktieTorget. Bolaget avser även att erbjuda övriga tjänster inom finanssektorn som avser stärka Bolagets förutsättningar att lyckas med kapitalanskaffning för fastighetsinvesteringarna. Fundior har för avsikt att bland annat erbjuda inlåningsverksamhet samt fond- och försäkringsförmedling. Affärsmodell Fundior avser att finansiera Bolagets fastighetsinvesteringar genom traditionell bankfinansiering, räntebärande skuldebrev, nyemitterade aktier samt inlåningsverksamhet. Via inlåningen kommer investerare enligt styrelsens bedömning att erbjudas konkurrenskraftiga räntor på sina placeringar. Fastighetsinvesteringar kan ske enligt en traditionell modell baserad på bankfinansiering i kombination med egenfinansiering alternativt enligt en modell där bankfinansiering kompletteras med räntebärande skuldebrev och inlåning. Denna modell skapar möjlighet för större förvärv med stabila kassaflöden. Enligt styrelsens bedömning råder mindre konkurrens vid större förvärv samtidigt som fastigheter av bättre kvalitet kan förvärvas, vilket främjar möjligheten till ett mer högkvalitativt fastighetsbestånd, med lägre drifts- och underhållskostnader, vilket i sin tur främjar ett bättre resultat. Fundior avser också att, via dotterbolag, bedriva verksamhet i form av uthyrning, försäljning och köp av ägarlägenheter i Sverige och Finland. Fundior ska härmed erbjuda möjlighet till investerare som har intresse för ägarlägenheterna att investera i Bolagets aktie eller genom räntebärande skuldebrev. Skuldebreven kommer att ha en fast ränta som enligt styrelsens bedömning ska vara konkurrenskraftig. Räntebärande skuldebrev ska erbjudas i elektronisk form (via Euroclear). Fastighetsinvesteringar kräver oftast stora kapitalinsatser vilket begränsar småinvesterare att göra dessa investeringar. Fundiors affärsmodell kommer enligt styrelsens bedömning att möjliggöra att även mindre kapitalstarka investerare kan delta. Målsättning Fundiors målsättning är att bli en betydande aktör på den svenska fastighetsmarknaden. Direktavkastningskravet från gjorda investeringar i både traditionella fastigheter och ägarlägenheter är 7 8 procent. Målsättningen är att Bolaget ska kontrollera ett fastighetsbestånd som ger ett positivt resultat före den 31 december Marknad Fundiors verksamhet utgörs av investeringar i fastigheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier. I dagsläget äger Fundior 31,67 procent av aktierna i ICT Norden Fastigheter AB (publ). Bolaget har härutöver registrerat två dotterbolag ett i Sverige och ett i Finland vars verksamhet är planerad att omfatta uthyrning, försäljning och köp av ägarlägenheter. Fundior har hela Sverige och Finland som arbetsyta. Bolaget avser främst att investera i bostäder i medelstora städer där styrelsen bedömer att risken är förhållandevis låg. Enligt styrelsens bedömning har priserna på bostadsfastigheter historiskt sett, under de senaste 20 åren, haft en stabil positiv prisutveckling. Ägarlägenheterna kommer att förvärvas i områden där efterfrågan är stabil och avkastningen är god. Bolagets målgrupp är personer och företag som har ett behov av lägenheter eller lokaler. Presumtiva kunder utgörs av hyresgäster, såväl privata som företag. Fundior har ett omfattande nätverk inom fastighetsbranschen varifrån det löpande kommer information om aktuella objekt som är tillgängliga för förvärv. Dessutom har Bolaget ett upparbetat nätverk avseende finansieringsverksamhet. Fundiors marknadsföring sker via Bolagets webbplats. Koncernens verksamhet Fundior Fastighetsfonder (Sverige) Fastigheter Fundior Ägarlägenheter (Finland) Fundior AB (publ) Inlåningsverksamhet (Sverige) Finans & Försäkring Fond- och försäkringsförmedling (Sverige och Finland) Organisationsschema Fundior är Koncernens holdingbolag. Fundiors verksamhet kommer att bestå av två områden: Fastigheter och Finans & Försäkring. Se bild ovan. 6

7 Finansiell information Nedan redovisas Koncernens Resultat- och balansräkning för åren , Kassaflödesanalys samt Nyckeltal. Koncernresultaträkning Rörelsens intäkter m m Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat PERIODENS RESULTAT Koncernbalansräkning TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 Kassaflödesanalys Koncernen Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av koncernföretag Utdelning från koncernföretag Försäljning av andelar i koncernföretag Förvärv av långfristiga värdepapper Försäljning av värdepapper Ny utlåning Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Årets nyemission Upptagna långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Flerårsjämförelse, koncernen Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 75,6% -168,9% 69,6% -327,7% Avkastning på totalt kapital (%) -14,6% -40,0% 69,2% -101,0% Kassalikviditet (%) 77,3% 31,9% 34,0% 13,2% 8

9 Styrelse och ledande befattningshavare Styrelse Befattning Ledamot sedan Mattias Karlsson Styrelseordförande 2008 Reijo Kirstua Ledamot (och VD) 2006 Arto Leino Ledamot 2007 Ledning Befattning Anställningsår Reijo Kirstua VD 2009 Revisor Bolagets revisor är Åke Jansson på BDO Stockholm AB. Åke Jansson är medlem i FAR SRS. Revisorn har adress Karlavägen 100, Stockholm. 9

10 10

11 VÄRDEPAPPERSNOT

12 innehållsförteckning Villkor i sammandrag 3 Risker relaterade till Obligationerna 3 Ansvariga personer 4 Inbjudan till teckning 4 Motiv för Erbjudandet och användning av de medel som Erbjudandet förväntas tillföra 4 Redogörelse för rörelsekapital 5 Uppgifter om inblandade fysiska och juridiska personers eventuella ekonomiska eller andra intressen 5 Analys och riskbedömning 5 VD-ord 6 Villkor och anvisningar 7 Information om Obligationerna 8 Skattefrågor 9 Villkor för Obligationslån Nr Villkor för Obligationslån Nr

13 VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent: Fundior AB (publ) org.nr Minsta investeringsbelopp: Värdepapper: Investeringskapitalet Teckningsberättigade: kronor för teckning av Obligationerna SEK 2011/2021 respektive euro för teckning av Obligationerna EUR 2011/2021 Obligationerna SEK 2011/2021 samt Obligationerna EUR 2011/2021 Det sammanlagda beloppet av Obligationerna utgivna i samband med detta Erbjudande Allmänheten ISIN-koder: Obligationerna SEK 2011/2021: SE Obligationerna EUR 2011/2021: SE Teckningsperiod: 30 november 20 december 2010 Likviddatum: Omkring den 7 januari 2011 Utgivningsdag: 17 januari 2011 Löptid: 10 år, till och med 17 januari 2021 Andrahandsmarknad: Avkastning Obligationerna SEK 2011/2021: Avkastning Obligationerna EUR 2011/2021: AktieTorget En årlig ränta om 6,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Första ränteutbetalningstillfälle den 15 april 2011 En årlig ränta om 6 procent med kvartalsvis utbetalning. Första ränteutbetalningstillfälle den 15 april 2011 RISKER RELATERADE TILL obligationerna Potentiella investerare bör granska hela Prospektet och särskilt beakta de risker som beskrivs nedan och i avsnittet Verksamhets- och branschrelaterade risker i Registreringsdokumentet innan investeringsbeslut fattas. Nedan redogörs för ett antal faktorer som kan påverka värderingen av Bolaget. Dessa riskfaktorer är inte upptagna i prioritetsordning och gör inte heller anspråk på att vara heltäckande. Potentiella investerare bör noggrant överväga de beskrivna riskfaktorerna liksom övrig information i detta Prospekt samt göra en egen analys av omvärlden innan beslut fattas om deltagande i Erbjudandet. Vid osäkerhet bör råd inhämtas från kvalificerade rådgivare. Kapitalmarknaden i allmänhet Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden och konjunkturen kan från tid till annan påverka värdet på de i Bolaget underliggande fastigheterna och därmed också värdet på Obligationerna. Stigande räntor, stigande energikostnader, svag arbetsmarknad är exempel på faktorer som kan påverka det underliggande marknadsvärdet på Bolagets fastigheter negativt. Likviditetsrisk Obligationernas omsättningsbarhet En investering i Obligationerna ska i första hand ses som en investering på 10 års sikt. Bolaget har för avsikt att ansöka om att Obligationerna inregistreras för handel vid AktieTorget. Under normala marknadsförhållanden kan Obligationerna avyttras i förtid. Varken Bolaget eller AktieTorget kan emellertid garantera till vilket pris en investerare kan avyttra Obligationerna. Det finns således risk för att de investerare som önskar sälja sitt innehav på AktieTorget kan uppleva svårigheter att genomföra detta till ett pris motsvarande anskaffningsvärdet eller det värde som investeraren upplever utgöra marknadsvärde. Skatter och avgifter Bolaget är strukturerat för att vara effektivt ur ett skatte- och avgiftsperspektiv. Förändringar i gällande regler kan komma att påverka uttag av sådana kostnader, vilket efter omständigheterna kan innebära väsentliga merkostnader i form av ökade skattekostnader för Bolaget. Härutöver kan motsvarande konsekvenser följa av en tillämpning av föreliggande regelverk, för det fallet att myndigheterna antar ny praxis i förhållande till den anpassning som Bolaget gjort till gällande regler. Clearing och avveckling i Euroclears kontobaserade system Obligationerna är anslutna och kommer fortsättningsvis att vara anslutna till Euroclears kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper har givits ut eller kommer att ges ut. Clearing och avveckling vid handel med Obligationerna sker i 3

14 Euroclears kontobaserade system liksom utbetalning av ränta och inlösen av kapitalbelopp. Investerarna är därför beroende av funktionaliteten i Euroclears kontobaserade system. Förmånsrätt Fundior ämnar söka en för Bolaget ändamålsenlig och förmånlig finansiering. Detta innebär att upptagande av banklån med pantsättning av fastigheter kan komma att genomföras i takt med att Bolaget förvärvar fastigheter. Banklån med panträtt i fastighet utgör normalt en prioriterad fordring på Bolaget. Obligationslånen utgör en oprioriterad förpliktelse för Bolaget. Detta innebär att innehavare av Obligationer, i händelse av Bolagets likvidation, företagsrekonstruktion eller konkurs, normalt erhåller betalning först efter det att eventuella prioriterade fordringshavare, normalt sett med förmånsrätt till vissa tillgångar, har fått fullt betalt. Varje investerare bör vara medveten om att det finns en risk att den som investerar i Obligationer kan förlora hela, eller delar av, sin placering om Bolaget blir försatt i konkurs, genomför en företagsrekonstruktion eller likvideras. Ändrad lagstiftning Detta Prospekt samt villkoren för Obligationslånen är baserade på svensk rätt som gäller på datumet för detta Prospekt. Någon försäkran kan inte ges om inverkan av någon eventuell framtida lagändring eller ändring av administrativ praxis. Risk vid eventuell förtida inlösen Bolaget har enligt villkoren för Obligationslånen möjlighet att, i förtid, återköpa samtliga utestående Obligationer. Sker detta ska ett särskilt tilläggsbelopp erläggas. Det finns en risk att marknadsvärdet på Obligationerna är högre än det värde Bolaget har rätt att inlösa Obligationerna till. En förtida inlösen kan dock aldrig ske till en lägre kurs än nominellt 100 procent. ANSVARIGA PERSONER Detta Prospekt och värdepappersnoten är upprättade med anledning av Bolagets emission av Obligationerna och Erbjudandet till allmänheten att teckna Obligationerna utgivna under Obligationslånen och i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och i Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Styrelsen ansvarar för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att Bolaget har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Bolaget vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Information i Prospektet som anges komma från tredje part har återgivits korrekt och, såvitt Bolaget vet och kan bedöma på grundval av annan information som har offentliggjorts av aktuell tredje part, har inte någon information utelämnats som gör att den återgivna informationen är felaktig eller missvisande. Endast under de förutsättningar och i den omfattning som följer av svensk lag svarar även Bolagets styrelseledamöter för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att Bolagets styrelse har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 25 november 2010 FUNDIOR AB (PUBL) Styrelsen Mattias Karlsson, Styrelseordförande Arto Leino Reijo Kirstua INBJUDAN TILL TECKNING Härmed inbjuds allmänheten att teckna Obligationerna utgivna av Fundior i enlighet med detta Prospekt. Vid styrelsemöte i Bolaget den 10 november 2010 beslutades om utgivande av dels ett obligationslån denominerat i kronor om maximalt nominellt 100 miljoner kronor och dels ett obligationslån denominerat i euro om maximalt nominellt 30 miljoner euro och att erbjuda allmänheten att teckna de Obligationer som ges ut under Obligationslånen. Motiv för erbjudandet och användning av de medel som erbjudandet förväntas tillföra Syftet med Erbjudandet är att ge Bolaget en lämplig kapitalbas för att finansiera fastighetsinvesteringar i linje med Bolagets strategi. Del av inkommen emissionslikvid i Erbjudandet kan även komma att användas till värdeförbättrande åtgärder i de förvärvade fastigheterna. Genom Erbjudandet kommer Bolaget att tillföras maximalt 100 miljoner kronor och 30 4

15 miljoner euro (före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 3 miljoner kronor respektive 0,9 miljoner euro). Utgivandet av Obligationerna under Obligationslånen i enlighet med detta Erbjudande tillsammans med Bolagets eget kapital och banklån kommer att utgöra bas för uppbyggnaden av en fastighetsportfölj. En del av kapitalbasen (upp till 10 miljoner kronor) kommer att användas i utvecklingen av Bolagets finansservice. redogörelse för rörelsekapital Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven under kommande tolvmånadersperiod. Bolaget har dock för avsikt att genomföra förvärv i enlighet med Bolagets affärsmodell som beskrivs närmare i detta Prospekt. Syftet med föreliggande Erbjudande är att ge Bolaget en lämplig kapitalbas för att finansiera framtida förvärv samt eventuellt värdeförbättrande åtgärder i förvärvade fastigheter. Utöver de medel som förväntas inkomma genom detta Erbjudande kommer fastigheterna vara delfinansierade med banklån, räntebärande skuldebrev, nyemitterade aktier samt inlåningsverksamhet i enlighet med Bolagets affärsmodell. Det finns inga begränsningar i användningen av kapital som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka Bolagets verksamhet. Vid full anslutning i Erbjudandet kommer Bolaget att tillföras maximalt 100 miljoner kronor respektive 30 miljoner euro före emissionskostnader 1. I det fall Erbjudandet inte blir fulltecknat kommer omfattningen på Bolagets investeringar att anpassas till storleken på erhållen emissionslikvid. Uppgifter om inblandade fysiska och juridiska personers eventuella ekonomiska eller andra intressen Det föreligger inga ekonomiska eller andra intressen som kan påverka Bolaget hos någon av de personer eller bolag som berörs av Erbjudandet. ANALYS OCH RISKBEDÖMNING Varje potentiell investerare bör, mot bakgrund av investerarens egna förutsättningar, besluta om lämpligheten av en placering i Obligationerna. I synnerhet bör varje potentiell investerare: i. Ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att göra en meningsfull utvärdering av Obligationslånens villkor, samt göra en bedömning av fördelarna och riskerna med placeringen utifrån den information som finns i detta Prospekt eller den information vilken hänvisas till i detta Prospekt samt utifrån sin egen särskilda ekonomiska situation, ii. Ha tillräckliga ekonomiska resurser och tillräcklig likviditet för att bära alla risker som en investering i Obligationerna medför, och iii. Vara bekant med hur relevanta villkor och finansiella marknader fungerar. 1 Emissionskostnader beräknas uppgå till 3 MSEK respektive 0,9 MEUR. 5

16 VD har ordet Som VD i Fundior är det med glädje som jag nu kan konstatera att vi kommit i mål med vår reviderade affärsstrategi som fastighets- och finansbolag. Efter två ekonomiskt turbulenta år i världsekonomin som påverkade Bolaget negativt, så är vi nu redo att lansera vår handlingsplan att bli en betydande investeringsaktör på fastighetsmarknaden. Detta kommer att backas upp med lanseringen av våra nya finansiella tjänster som inlåningsverksamhet och förmedling av kapital- och pensionsförsäkringar och andra investeringsprodukter under Q Jag är övertygad om att vår reviderade affärsstrategi är mycket konkurrenskraftig inom sektorn fastighetsinvesteringar. Som ett första steg i denna affärsutveckling lanserar vi nu våra publika obligationslån på max 100 miljoner kronor och 30 miljoner euro. Detta gör det möjligt för oss att investera totalt ca miljoner kronor i fastigheter både i Sverige och i Finland. Vi räknar med att kunna bankfinansiera upp till 70 % av fastighetsvärdena i den totala investeringsramen. Den automatiserade kvartalsvisa räntebetalningen via Euroclear och noteringen av Obligationerna på AktieTorget kommer att göra Obligationerna attraktiva som investeringar, även för investerare som investerar via kapitalförsäkring. Räntenivån på 6,5 procent i kronor och 6,0 procent i euro, har ansetts både vara konkurrenskraftiga och intressanta för investerare i nuvarande marknadsförhållanden. Men räntenivåerna är också affärsmässigt rimliga för bolaget när den totala finansieringskostnaden kontra intäkter från framtida investeringar i fastigheter har räknats med. Bolaget har en högt ställd målsättning vad gäller obligationsemissionen men har även anpassningsförmåga att göra mindre fastighetsförvärv om teckningsgraden inte når de planerade nivåerna. Jag hoppas att Ni finner vårt Erbjudande intressant och inbjuder Er härmed att investera i våra Obligationer med en fast kvartalsvis ränta från Fundiors fastighetsinvesteringar! Med vänlig hälsning, Reijo Kirstua, VD i Fundior AB (publ) 6

17 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Allmänt Fundiors styrelse beslutade den 10 november 2010 om utgivande av dels ett obligationslån denominerat i kronor om maximalt nominellt 100 miljoner kronor och dels ett obligationslån denominerat i euro om maximalt nominellt 30 miljoner euro och att erbjuda allmänheten att teckna de Obligationer som ges ut under Obligationslånen. Teckningskurs Obligationerna SEK 2011/2021 emitterade under Obligationslån Nr. 1 ges ut till en kurs om nominellt kronor per Obligation och Obligationerna EUR 2011/2021 emitterade under Obligationslån Nr. 2 ges ut till en kurs om nominellt respektive euro. Minsta teckningspost under Obligationslån Nr. 1 är kronor och minsta teckningspost under Obligationslån Nr. 2 är euro. Obligationernas nominella belopp, teckningskurserna samt teckningsposterna i Erbjudandet har fastställts av Bolagets styrelse. Teckningsperiod Teckningsperioden infaller mellan den 30 november 2010 till och med den 20 december Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. För det fall att emissionen blir fulltecknad under teckningsperioden äger styrelsen rätt att stänga emissionen. Anmälan om teckning Anmälan om teckning av Obligationerna SEK 2011/2021 alternativt Obligationerna EUR 2011/2021 ska ske genom att korrekt ifylld anmälningssedel skickas eller lämnas till Mangold Fondkommission på adress enligt nedan: Mangold Fondkommission AB Ärende: Fundior Box Stockholm Besöksadress: Engelbrektsplan 2 Telefon: Telefax: Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Om flera anmälningssedlar skickas in kommer endast den senast inkomna anmälningssedeln att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälan förtryckta texten. Anmälan är bindande. Anmälningssedeln finns att tillgå på Bolagets webbplats: samt kan beställas från Mangold Fondkommission på telefon enligt ovan. Tilldelning Beslut om tilldelning fattas av Bolagets styrelse. Vid överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal poster än vad anmälningssedeln avsåg, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelningen är inte beroende av när under teckningsperioden anmälan görs. Tilldelning beräknas ske i vecka 52, I samband med tilldelning skickas avräkningsnota ut till de som erhåller tilldelning. Betalning Full betalning för tilldelade Obligationer ska erläggas kontant (eller efter särskild överenskommelse med Bolaget med fastighet eller fastighetsrelaterade aktier som apportegendom) enligt instruktioner på avräkningsnotan, dock senast tre (3) bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan. Om full betalning inte erläggs i rätt tid kan tilldelade Obligationer komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid en sådan överlåtelse vara lägre än teckningskursen i detta Erbjudande kan den som först erhöll tilldelning komma att få erlägga mellanskillnaden. Leverans av värdepapper Obligationerna är anslutna till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem. När betalning erlagts och registrerats sänder Euroclear ut en VP-avi som visar det nominella värdet på tecknade och tilldelade Obligationer som registrerats på det VP-konto som angivits på anmälningssedeln. För de som på anmälningssedeln angivit depå hos bank eller annan förvaltare sker leverans av Obligationerna till respektive förvaltare och bokning av värdepappret sker enligt förvaltarens egna rutiner. Offentliggörande av resultat Fundior kommer att senast under vecka 2, 2011 offentliggöra resultatet av Erbjudandet på Bolagets webbplats: ISIN-koder Obligationerna SEK 2011/2021: SE Obligationerna EUR 2011/2021: SE Placeringshorisont och andrahandsmarknad Deltagande i Erbjudandet ska i första hand ses som en investering på tio (10) års sikt. Obligationerna är dock fritt överlåtbara och avses att inregistreras för handel vid AktieTorget eller annan handelsplattform eller reglerad marknad. Innehavare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning. Courtage utgår i enlighet med respektive förvaltares courtagemodell. Courtage Inget courtage utgår i samband med Erbjudandet. 7

18 INFORMATION OM obligationerna Informationen i detta avsnitt är en allmän och översiktlig beskrivning av Obligationslånen och utgör inte en fullständig beskrivning av Obligationslånen. Ett beslut att investera i Obligationerna SEK 2011/2021 eller Obligationerna EUR 2011/2021 ska därför baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet, inklusive de handlingar som införlivas genom hänvisning. De fullständiga villkoren för Obligationslån Nr. 1 respektive Obligationslån Nr. 2 framgår av avsnitten Villkor för Obligationslån Nr. 1 och Villkor för Obligationslån Nr. 2. De handlingar som införlivats genom hänvisning redovisas under avsnittet Handlingar införlivade genom hänvisning. Allmänt Obligationerna är fritt överlåtbara värdepapper och utgör skuldförbindelser som bekräftar Obligationsinnehavarens fordran på Bolaget. Obligationerna utgör direkta, ovillkorade, oprioriterade och icke efterställda förpliktelser för Bolaget. Obligationslån Nr. 1 kommer att uppgå till maximalt 100 miljoner kronor och är denominerat i kronor. Obligationslån Nr. 1 har ISIN-kod SE Obligationslån Nr. 2 kommer att uppgå till maximalt 30 miljoner euro och är denominerat i euro. Obligationslån Nr. 2 har ISIN-kod SE Obligationslånen regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Mangold Fondkommission är emissionsinstitut. Obligationerna SEK 2011/2021 har ett nominellt belopp om kronor och minsta teckningspost är kronor. Obligationerna EUR 2011/2021 har ett nominellt belopp om euro och minsta teckningspost är euro. Obligationerna är registrerade i Euroclears kontobaserade system med Mangold Fondkommisson som kontoförande institut. Registreringen av Obligationerna innebär att innehav av Obligationer registreras på respektive innehavares avstämningskonto och att utbetalning av ränta och nominellt belopp, inklusive eventuellt tillägg vid en förtida inlösen och med eventuellt avdrag för preliminärskatt sker genom Euroclears försorg. Innehavare av Obligationerna har rätt till ränta och Bolaget ska lösa in Obligationerna till deras respektive nominella belopp den 17 januari 2021, såtillvida Obligationslånet inte ska betalas tillbaka i förtid i enlighet med klausulerna 8 (Förtida inlösen på Bolagets begäran) respektive 11 (Uppsägning av Obligationerna) i villkoren för respektive Obligationslån. Vid förtida inlösen av Obligationerna i enlighet med klausul 8 i respektive villkor för Obligationslånen så har innehavarna rätt till deras respektive nominella belopp med ett tillägg om två (2) procentenheter. Sådan inlösen kan ske tidigast 17 januari Vid inlösen av Obligationerna ska Bolaget betala Obligationernas nominella belopp, inklusive eventuellt tilllägg, jämte upplupen ränta beräknad på Obligationernas respektive nominella belopp, till den person som är antecknad på avstämningskonto som innehavare eller som i annat fall är berättigad att ta emot betalning under en Obligation på avstämningsdagen före relevant inlösendag. Rätten till betalning av Obligationernas respektive nominella belopp preskriberas tio år från relevant inlösendag. Fundior har rätt att förvärva varje enskild eller samtliga Obligationer på marknaden. Obligationslån Nr. 1 löper med en räntesats om 6,5 procent per år, från och med 18 januari 2011 (dagen efter emissionsdagen) till och med relevant inlösendag. Obligationslån Nr. 2 löper med en räntesats om 6,0 procent per år, från och med 18 januari 2011 (dagen efter emissionsdagen) till och med relevant inlösendag. Räntan erläggs kvartalsvis i efterskott på respektive ränteförfallodag och beräknas på 30/360-dagars basis. Ränteförfallodag är 15 januari, 15 april, 15 juli och 15 oktober årligen, eller närmast påföljande bankdag och den första Ränteförfallodagen infaller den 15 april Räntan beräknas av Euroclear och erläggs till den person som är antecknad på avstämningskonto som innehavare eller som i annat fall är berättigad att ta emot betalning under en Obligation på avstämningsdagen före relevant ränteförfallodag. Rätten till betalning av räntebelopp preskriberas tre år från respektive förfallodag. Advokatfirman Bohmansson AB är agent för innehavarna av Obligationerna ( Agenten ) i enlighet med respektive villkor för Obligationslånen. Agenten är även utan särskilt uppdrag från innehavarna av Obligationerna, med stöd av villkoren för Obligationslånen berättigat att i allt som rör Obligationerna, såväl vid som utom domstol eller exekutiv myndighet, företräda obligationsinnehavarna i förhållande till Bolaget. Även om Agenten har rätt att företräda obligationsinnehavarna är Agenten inte skyldig att vidta åtgärder förutom i den mån det anges uttryckligen i villkoren för respektive Obligationslån. Obligationsinnehavarnas möjligheter att på egen hand initiera åtgärder för innehavarnas räkning anges i villkoren för respektive Obligationslån. Agenten får därtill när som helst kalla till möte eller påkalla skriftligt beslutsförfarande bland obligationsinnehavarna, se närmare klausul 12 (Agentens rätt att företräda innehavarna, innehavarstämma m.m.) i respektive villkor för Obligationslånen, vilket kan leda till att majoritetsbeslut fattas med bindande verkan för samtliga obligationsinnehavarna. Bolaget har för avsikt att erbjuda en andrahandsmarknad för Obligationerna genom AktieTorget. De skattemässiga konsekvenserna av investeringar i Obligationslånen beskrivs översiktligt i avsnittet Skattefrågor i Sverige. 8

19 SKATTEFRÅGOR Vad som anges nedan är en sammanfattning av skattekonsekvenser med anledning av Erbjudandet för obligationsinnehavare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma. Den behandlar till exempel inte de regler som gäller för obligationer som innehas av handelsbolag eller som utgör lagertillgång i näringsverksamhet. Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna nedan kan uppkomma också för andra kategorier av obligationsinnehavare och varje obligationsinnehavare bör därför rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som kan uppkomma till följd av ägande av obligationer, exempelvis till följd av att utländska regler, skatteavtal eller andra särskilda regler är tillämpliga. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Fysiska personer och dödsbon Fysiska personer och dödsbon som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas för all kapitalinkomst såsom ränta och kapitalvinst som inkomst av kapital med en skattesats om 30 procent. Beskattning vid avyttring av obligationer sker då bindande avtal föreligger och ränta beskattas i princip när den kan disponeras. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter, och de avyttrade obligationernas omkostnadsbelopp (anskaffningsvärde). Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden som innebär att anskaffningskostnaden för en obligation utgörs av den genomsnittliga anskaffningsutgiften för att förvärva samtliga obligationer av samma slag och sort beräknat på förändringar i innehavet. Kapitalförlust på marknadsnoterade obligationer är fullt avdragsgilla mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger kronor och med 21 procent av det återstående underskottet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt vid utbetalning av ränta och för den del av ersättningen vid inlösen av en obligation som utgör ränta. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear Sweden AB, eller beträffande förvaltarregistrerade obligationer, av förvaltaren. Aktiebolag För aktiebolag beskattas all inkomst inklusive kapitalvinster och ränteinkomster i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 26,3 procent. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se ovan Fysiska personer och dödsbon. Kapitalförluster på obligationer, som inte utgör delägarrätter, är normalt fullt avdragsgilla i inkomstslaget näringsverksamhet men kapitalförluster på obligationer kan inte kvittas mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjats ett visst beskattningsår, får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis investeringsfonder och investmentföretag. Ränta beskattas enligt bokföringsmässiga grunder. Obligationsinnehavare som är begränsat skattskyldiga i Sverige Fysiska personer och dödsbon För fysiska personer och dödsbon som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige (begränsat skattskyldiga) som erhåller ränta från Sverige innehålls normalt ingen preliminär skatt. Begränsat skattskyldiga obligationsinnehavare beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av obligationer. Dessa obligationsinnehavare kan dock bli föremål för inkomstbeskattning i sin hemviststat. Sådan obligationsinnehavare bör därför rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som innehavet kan medföra för deras del. Juridiska personer För utländska juridiska personer, som erhåller ränta från Sverige, innehålls normalt inte preliminär skatt. Obligationsinnehavare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster på obligationer. Obligationsinnehavare kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. 9

20 VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN NR. 1 Avsnittet Villkor för Obligationslån Nr. 1 är en översättning av det engelska originalet. I händelse av avvikelser mellan de två versionerna ska den engelska versionen ha företräde. Den engelska versionen av villkoren för Obligationslån Nr. 1 finns tillgänglig på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats VILLKOR FÖR FUNDIOR AB:s OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 6,5 % OBLIGATIONER, LÅN NR 1, 2011/2021, ISIN SE DEFINITIONER I dessa villkor ska följande definitioner gälla: Kontoförande Institut betyder en bank eller annan person som enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument är auktoriserad att verka som ett kontoförande institut och med vilken en innehavare har öppnat ett Avstämnings konto för Obligationerna, Agent betyder Advokatfirman Bohmansson AB, org. nr , Box 5298, Stockholm, Bankdag betyder en dag som inte är en söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige, Obligation betyder en skuldförbindelse såsom definierad i kapitel 1 paragraf 3 i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och som har utgivits av Bolaget i enlighet med dessa Villkor, Bolaget Fundior AB (publ), org. nr , Box 5385, , Stockholm, CSD betyder Bolagets centrala värdepappersförvaltare avseende Obligationerna, initialt Euroclear Sweden AB, org. nr , Box 7822, , Stockholm, Förtida Inlösendag betyder en dag då samtliga obligationer löses in vilken infaller innan den Slutliga Inlösendagen i enlighet med bestämmelserna i Klausu lerna 8 (Förtida inlösen på Bolagets begäran) och 11 (Förtida uppsägning av obligationerna), Slutlig Inlösendag betyder 17 januari 2021, eller om det datumet infaller på en dag som inte är en Bankdag, blir Slutliga Inlösendagen istället närmast följande Bankdag, Finansiell Skuldsättning betyder skuldsättning för Bolaget hänförlig till: a) upptagna lån, b) belopp anskaffade genom emission av Marknadslån, c) belopp hänförliga till åtagande i enlighet med avtal om hyra, köp eller leasing som enligt God Redovisningssed är att betrakta som finansiell leasing, d) överlåtna fordringar (såvida de inte har överlåtits utan att förvärvaren kan göra gällande några anspråk gentemot överlåtaren), e) derivattransaktioner (dock ska, när beloppet av sådan skuldsättning ska beräknas, endast det vid tidpunkten gällande marknadsvärdet beaktas), f) motförbindelser hänförliga till garantier, remburser och andra liknande instrument eller handlingar som utfärdats av en bank eller annan finansiell institution, g) andra förpliktelser, inklusive terminsavtal, som kommersiellt sett är att likställa med skuldsättning, samt h) förpliktelser enligt garantier eller ska deslöshetsförbindelser som utfärdats som säkerhet för någon skuldsättning s om avses i punkterna (a) - (g) ovan. God Redovisningssed betyder IFRS eller allmänt vedertagna redovisningsprinciper, redovisningsstandarder och redovisningssed i Sverige, Koncern betyder Bolaget och dess dotterföretag, vars tillgångar och skulder ska ingå i Bolagets konsoliderade räkenskaper i enlighet med IFRS, Koncernbolag betyder varje bolag i Koncernen, Innehavare betyder den person som är antecknad på Avstämningskonto som innehavare eller som i annat fall är berättigad att ta emot betalning under en Obligation, IFRS betyder internationell redovisningsstandard i betydelsen IAS-förordningen 1606/2002 i den mån denna är tillämpbar på de relevanta räkenskaperna, Ränteförfallodag betyder 15 januari, 15 april, 15 juli och 15 oktober årligen, den första Ränteförfallodagen infaller den 15 april Om en Ränteförfallodag infaller på en dag som inte är Bankdag, blir Ränteförfallodag istället närmast följande Bankdag, Räntesats 6,5 procent per år, Utgivningsdag 17 januari 2011, Marknadslån lån eller annan skuld som uppkommit genom ut givande av företagscertifikat, efterställda skuldförbindelser, obligationer eller andra värdepapper av något slag (inklusive skuld upptagen under MTN- eller andra utgivningsprogram), som är eller kan komma att bli inregistrerade för handel eller sålda på en svensk eller utländsk reglerad marknad eller handelsplattform, Nominellt belopp har den innebörd som anges i Klausul 2.1, Kvalificerad Majoritet har den innebörd som anges i Klausul 12.2(c), Avstämningsdag betyder: a) den femte (5:e) Bankdagen innan Inlösendagen eller Ränteförfallodagen (som tillämpligt), eller b) om den generellt tillämpade standarden på den svenska obligationsmarknaden innebär en Bankdag som ligger närmare den aktuella betalningsdagen, Bankdagen före Inlösendagen eller Ränteförfallodagen (som tillämpligt) i enlighet med den generellt tillämpade standarden på den svenska obligations marknaden, Inlösendag betyder den Slutliga Inlösendagen eller en Förtida Inlösendag, Avstämningskonto avstämningskonto enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument där respektive Innehavares innehav av Obligationer är registrerat, SEK betyder Sveriges officiella valuta, Aktier betyder aktier i Bolaget, och STIBOR betyder (a) den årliga räntesatsen såsom den publiceras på Thomson Reuters til - lämpliga sida (eller om den sidan ersätts eller tjänsten slutar vara tillgänglig, sådan annan sida som visar denna procentsats anvisad av Agenten), eller (b) om sådan procentsats inte är tillgänglig, genomsnittet av de räntesatser som tillhandahållits till Agenten på dess begäran av minst fyra ledande affärsbanker för utlåning i SEK på interbank marknaden i Stockholm, i varje enskilt fall för en period om sju (7) dagar vid kl 10:00 (svensk tid) på den första Bankdagen för den perioden för vilken STI- BOR ska gälla och avrundat uppåt till tre decimaler. 10

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fundior AB (publ) 556695-0100 Bokslutskommuniké 2010 1 januari - 31 december 2010 Fundior AB (publ) FO-nummer: 556695-0100 28 februari 2011 Helåret 2010 - Nettoomsättning var 0 kronor

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fundior AB (publ) 556695-0100 Bokslutskommuniké 2009 1 januari - 31 december 2009 Fundior AB (publ) FO-nummer: 556695-0100 22 februari 2010 Helåret 2009 - Nettoomsättning var 1,9

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100 Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Inledning Definitioner I denna folder gäller

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 22 MARS 2016 ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 17 DECEMBER 2015 CASTELLUM AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d., Avsnitt 32 705 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23 24 IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570 571, 573 574 och 584 585 Vad beskattas? När

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 19

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ)

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bankdag dag som inte

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Börsprospekt Program för Medium Term Notes Arrangör Swedbank Markets INNEHÅLL Detta börsprospekt för FöreningsSparbanken ABs, nedan kallad FöreningsSparbanken, MTNprogram om 40.000.000.000 svenska kronor

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102. Svenska staten genom Riksgäldskontoret.

STATSOBLIGATIONSLÅN FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102. Svenska staten genom Riksgäldskontoret. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102 Låntagare Lånebelopp Försäljningssätt Räntesats Räntebelopp Svenska staten genom

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 Bilaga 2 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR. 1, SERIE NR. 3104

VILLKOR FÖR TRANCH NR. 1, SERIE NR. 3104 VILLKOR FÖR TRANCH NR. 1, SERIE NR. 3104 Utbjuden volym: 500 000 000 kr Real räntesats: 3,5 % Räntebegynnelsedag: 1 december 1998 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 29 april 1999 Likviddag:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Tillägg 2015:2 (Fi Dnr 16-3974) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 629 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23-24 IL prop. 1989/90:110 s. 458 465, 725 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570-571, 573-574 och 584-585 Vad beskattas? När sker beskattning?

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Företagscertifikatprogram SEK 3.000.000.000

Företagscertifikatprogram SEK 3.000.000.000 Företagscertifikatprogram SEK 3.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Arrangör Nordea Emissionsinstitut Nordea SEB Handelsbanken Capital Markets Issuing and Paying Agent Nordea Företagscertifikatprogram

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Fundior investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 20 JUNI TILL 6 JULI 2012

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 20 JUNI TILL 6 JULI 2012 EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 20 JUNI TILL 6 JULI 2012 PROSPEKT Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. EUROPEISKA

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ner räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer