INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER. årlig ränta med kvartalsvis utbetalning. Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER. årlig ränta med kvartalsvis utbetalning. Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents"

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER Obligationslån SEK 2011/2021 med 6,5 procents årlig ränta med kvartalsvis utbetalning Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents årlig ränta med kvartalsvis utbetalning

2 DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR Erbjudandet EUR Föreliggande erbjudande till allmänheten att teckna Obligationerna Euro Euroclear Euroclear Sweden AB med organisationsnummer Fundior eller Bolaget Fundior AB (publ) med organisationsnummer Fundior Fastighetsfond 1 Fundior Fastighetsfond 1 AB med organisationsnummer Fundior Omistusasunnot Oy Fundior Omistusasunnot Oy med organisationsnummer F Investeringskapitalet Koncernen Det sammanlagda beloppet av Obligationer utgivna i enlighet med detta Erbjudande Fundior AB (publ) med dotterbolag Mangold Fondkommission Mangold Fondkommission AB med organisationsnummer Obligationerna SEK 2011/2021 Obligationerna EUR 2011/2021 Obligationerna Obligationslån Nr. 1 Obligationslån Nr. 2 Obligationslånen Prospektet SEK Obligationer denominerade i kronor som Bolaget emitterar under Obligationslån Nr. 1 Obligationer denominerad i euro som Bolaget emitterar under Obligationslån Nr. 2 Obligationerna SEK 2011/2021 och Obligationerna EUR 2011/2021 tillsammans Bolagets obligationslån om maximalt kronor med 6,50 procents årlig ränta, lån nr. 1 Bolagets obligationslån om maximalt euro med 6,00 procents årlig ränta, lån nr. 2 Obligationslån Nr. 1 och Obligationslån Nr. 2 tillsammans Föreliggande prospekt avseende Erbjudandet Svenska kronor 2

3 SAMMANFATTNING

4 Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av Fundior AB (publ) ( Fundior eller Bolaget ) med anledning av Bolagets emission av obligationerna ( Obligationerna SEK 2011/2021 ) emitterade under Bolagets obligationslån om maximalt kronor med 6,50 procents årlig ränta, lån nr. 1 ( Obligationslån Nr. 1 ) och Bolagets emission av obligationerna ( Obligationerna EUR 2011/2021 ) emitterade under Bolagets obligationslån om maximalt euro med 6,00 procents årlig ränta, lån nr. 2 ( Obligationslån Nr. 2 ) och Bolagets erbjudande till allmänheten att teckna Obligationerna utgivna under Obligationslånen ( Erbjudandet ). Bolaget har för avsikt att vid ett senare tillfälle inregistrera Obligationerna för handel vid AktieTorget. Obligationslån Nr. 1 och Obligationslån Nr. 2 benämns gemensamt Obligationslånen och Obligationerna SEK 2011/2021 och Obligationerna EUR 2011/2021 utgivna under respektive Obligationslån benämns gemensamt Obligationerna. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Detta Prospekt består av tre delar: denna sammanfattning, registreringsdokumentet samt värdepappersnoten. Detta Prospekt och Erbjudandet riktar sig inte till investerare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Hong Kong eller Australien eller andra länder där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt- registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga Obligationer utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provins i Kanada. Därför får inga Obligationer utgivna av Bolaget överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Varken Prospektet eller någon annan erbjudandedokumentation får distribueras i eller till något land där sådan distribution, eller Erbjudandet, skulle kräva ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Anmälan om teckning i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. För detta Prospekt gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i detta Prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Detta Prospekt innehåller framtidsrelaterad information som inbegriper antaganden rörande framtida marknadsförhållanden, verksamhet och finansiell utveckling. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom samtliga antaganden baseras på nuvarande marknadsförhållanden och förutsättningar. Även om Bolagets styrelse bedömer att framtidsinriktad information i detta Prospekt är baserad på rimliga överväganden kan faktisk utveckling, händelser och finansiell utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Det är av största vikt att en investerare är fullt införstådd med denna osäkerhet och gör sin egen bedömning. Investerare som överväger att teckna Obligationerna uppmanas att studera Prospektet i sin helhet och särskilt avsnitten Riskfaktorer relaterade till de instrument som erbjuds i värdepappersnoten samt Verksamhets- och branschrelaterade riskfaktorer i registreringsdokumentet. Informationen i detta Prospekt har tillhandahållits av Bolaget och ingen rådgivare som Bolaget anlitat i samband med upprättandet av detta Prospekt har åtagit sig någon skyldighet att verifiera information häri och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information. Detta Prospekt eller Erbjudandet att teckna Obligationer utgivna under Obligationslånen är inte en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. 4

5 SAMMANFATTNING Sammanfattningen ska endast ses som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i Obligationerna ska grunda sig på en granskning av Prospektet i dess helhet, inklusive värdepappersnoten och registreringsdokumentet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta Prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av detsamma. Styrelsen kan endast göras ansvarig för uppgifter som ingår i sammanfattningen om den är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av Prospektet. Erbjudandet i sammandrag Styrelsen i Fundior beslöt den 10 november 2010 om utgivande av dels ett obligationslån denominerat i kronor om maximalt nominellt 100 miljoner kronor och dels ett obligationslån denominerat i euro om maximalt nominellt 30 miljoner euro. Erbjudandet att teckna Obligationerna riktar sig till allmänheten och Obligationerna ges ut under Obligationslån 1 och Obligationslån 2. Teckningsperioden infaller mellan den 30 november 2010 och den 20 december Minsta teckningspost för Obligationerna SEK 2011/2021 är kronor och minst teckningspost för Obligationerna EUR 2011/2021 är euro. Varje Obligation SEK 2011/2021 uppgår till nominellt kronor och varje Obligation EUR 2011/2021 uppgår till nominellt euro. Löptiden på Obligationerna är 10 år. Årlig ränta utgår med 6,5 procent för Obligationerna SEK 2011/2021 och utbetalas kvartalsvis med första utbetalningstillfälle 15 april Årlig ränta utgår med 6 procent för Obligationerna EUR 2011/2021 och utbetalas kvartalsvis med första utbetalningstillfälle 15 april Syfte med Erbjudandet Syftet med Erbjudandet är att ge Fundior en lämplig kapitalbas för att finansiera fastighetsinvesteringar i linje med Bolagets strategi. Del av inkommen emissionslikvid i Erbjudandet kan även komma att användas till värdeförbättrande åtgärder i de förvärvade fastigheterna. Genom Erbjudandet kommer Bolaget att tillföras maximalt 100 miljoner kronor och 30 miljoner euro (före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 3 miljoner kronor respektive 0,9 miljoner euro). Utgivandet av Obligationerna under Obligationslånen i enlighet med detta Erbjudande kommer att tillsammans med Bolagets eget kapital och banklån att utgöra bas för uppbyggnaden av en fastighetsportfölj. Riskfaktorer Investering i värdepapper innebär alltid en risk. Värdet på Obligationerna kan både minska och öka. Riskfaktorerna innefattar bland annat: Risker relaterade till verksamheten och branschen Bolaget kommer att vara beroende av kapitaltillförsel för att kunna expandera. Bolaget kan inte garantera att kapital kan anskaffas vilket innebär en risk för Bolaget. Om Bolaget skulle misslyckas med att finansiera investeringarna med mer än 50 procents banklån, kan Bolagets lönsamhet vara i riskzonen. Det finns en risk att fastighetsvärden och hyresintäkter sjunker samtidigt som räntorna höjs. Detta skulle kunna orsaka ett behov av att göra nedskrivningar av fastighets- beståndet i balansräkningen. Fundiors nyckelpersoner har stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Det finns en risk att Bolagets konkurrenter besitter större finansiella resurser samt bedriver mer effektiv och bättre fastighetsförvaltning än vad Fundior gör. Detta kan få negativa effekter på Bolagets möjligheter att göra förvärv av fastigheter. Externa faktorer såsom inflation, ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunktur kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och Bolagets värdering. Det föreligger risker förknippade med dolda fel eller brister i fastigheterna som Bolaget avser att förvärva. Det finns ingen möjlighet för Bolaget att helt eliminera sådana risker. Avkastningen av en bostadsfastighet är bland annat beroende av att ägaren lyckas upprätthålla en låg vakansgrad och att hyresgästerna förmår att betala den löpande hyran. Det finns inga garantier för att Bolaget lyckas upprätthålla en låg vakansgrad. I det fall Bolaget ej erhåller tillstånd från Finansinspektionen att bedriva inlåningsverksamhet begränsar det Bolagets möjlighet till expansion enligt affärsmodellen. Risker relaterade till Obligationerna Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden och konjunkturen kan från tid till annan påverka värdet på de i Bolaget underliggande fastigheterna. Bolaget har för avsikt att inregistrera Obligationerna för handel på AktieTorget. Varken Bolaget eller Aktietorget kan emellertid garantera till vilket pris en investerare kan avyttra sina Obligationer. Bolaget är strukturerat för att vara effektivt ur skatte- och avgiftsperspektiv. Förändringar i gällande regler kan komma att påverka uttag av sådana kostnader vilket kan innebära merkostnader för Bolaget i form av exempelvis ökade skattekostnader. Clearing och avveckling vid handel med Obligationerna sker i Euroclears kontobaserade system liksom utbetalning av ränta och inlösen av kapitalbelopp. Investerarna är därför beroende av funktionaliteten i Euroclears kontobaserade system. Banklån med panträtt i fastighet utgör normalt en prioriterad fordring på Bolaget. Obligationslånen utgör en oprioriterad förpliktelse för Bolaget. Detta innebär att innehavare av Obligationer, i händelse av Bolagets likvidation, företagsrekonstruktion eller konkurs, normalt erhåller betalning först efter det att eventuella prioriterade fordringshavare, normalt sett med förmånsrätt till vissa tillgångar, har fått fullt betalt. 5

6 Detta Prospekt samt villkoren för Obligationslånen är baserade på svensk rätt som gäller på datumet för detta Prospekt. Någon försäkran kan inte ges om inverkan av någon eventuell framtida lagändring eller ändring av administrativ praxis. Bolaget har enligt villkoren för Obligationslånen möjlighet att, i förtid, återköpa samtliga utestående Obligationer. Sker detta ska ett särskilt tilläggsbelopp erläggas. Det finns en risk att marknadsvärdet på Obligationerna är högre än det värde Bolaget har rätt att inlösa Obligationerna till. En förtida inlösen kan dock aldrig ske till en lägre kurs än nominellt 100 procent. Affärsidé Bolagets affärsidé är att erbjuda investerare att via aktieägande och obligationslån investera i hyresfastigheter och ägarlägenheter i Sverige och Finland. Investeringen sker i Fundior, ett svenskt bolag noterat vid AktieTorget. Bolaget avser även att erbjuda övriga tjänster inom finanssektorn som avser stärka Bolagets förutsättningar att lyckas med kapitalanskaffning för fastighetsinvesteringarna. Fundior har för avsikt att bland annat erbjuda inlåningsverksamhet samt fond- och försäkringsförmedling. Affärsmodell Fundior avser att finansiera Bolagets fastighetsinvesteringar genom traditionell bankfinansiering, räntebärande skuldebrev, nyemitterade aktier samt inlåningsverksamhet. Via inlåningen kommer investerare enligt styrelsens bedömning att erbjudas konkurrenskraftiga räntor på sina placeringar. Fastighetsinvesteringar kan ske enligt en traditionell modell baserad på bankfinansiering i kombination med egenfinansiering alternativt enligt en modell där bankfinansiering kompletteras med räntebärande skuldebrev och inlåning. Denna modell skapar möjlighet för större förvärv med stabila kassaflöden. Enligt styrelsens bedömning råder mindre konkurrens vid större förvärv samtidigt som fastigheter av bättre kvalitet kan förvärvas, vilket främjar möjligheten till ett mer högkvalitativt fastighetsbestånd, med lägre drifts- och underhållskostnader, vilket i sin tur främjar ett bättre resultat. Fundior avser också att, via dotterbolag, bedriva verksamhet i form av uthyrning, försäljning och köp av ägarlägenheter i Sverige och Finland. Fundior ska härmed erbjuda möjlighet till investerare som har intresse för ägarlägenheterna att investera i Bolagets aktie eller genom räntebärande skuldebrev. Skuldebreven kommer att ha en fast ränta som enligt styrelsens bedömning ska vara konkurrenskraftig. Räntebärande skuldebrev ska erbjudas i elektronisk form (via Euroclear). Fastighetsinvesteringar kräver oftast stora kapitalinsatser vilket begränsar småinvesterare att göra dessa investeringar. Fundiors affärsmodell kommer enligt styrelsens bedömning att möjliggöra att även mindre kapitalstarka investerare kan delta. Målsättning Fundiors målsättning är att bli en betydande aktör på den svenska fastighetsmarknaden. Direktavkastningskravet från gjorda investeringar i både traditionella fastigheter och ägarlägenheter är 7 8 procent. Målsättningen är att Bolaget ska kontrollera ett fastighetsbestånd som ger ett positivt resultat före den 31 december Marknad Fundiors verksamhet utgörs av investeringar i fastigheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier. I dagsläget äger Fundior 31,67 procent av aktierna i ICT Norden Fastigheter AB (publ). Bolaget har härutöver registrerat två dotterbolag ett i Sverige och ett i Finland vars verksamhet är planerad att omfatta uthyrning, försäljning och köp av ägarlägenheter. Fundior har hela Sverige och Finland som arbetsyta. Bolaget avser främst att investera i bostäder i medelstora städer där styrelsen bedömer att risken är förhållandevis låg. Enligt styrelsens bedömning har priserna på bostadsfastigheter historiskt sett, under de senaste 20 åren, haft en stabil positiv prisutveckling. Ägarlägenheterna kommer att förvärvas i områden där efterfrågan är stabil och avkastningen är god. Bolagets målgrupp är personer och företag som har ett behov av lägenheter eller lokaler. Presumtiva kunder utgörs av hyresgäster, såväl privata som företag. Fundior har ett omfattande nätverk inom fastighetsbranschen varifrån det löpande kommer information om aktuella objekt som är tillgängliga för förvärv. Dessutom har Bolaget ett upparbetat nätverk avseende finansieringsverksamhet. Fundiors marknadsföring sker via Bolagets webbplats. Koncernens verksamhet Fundior Fastighetsfonder (Sverige) Fastigheter Fundior Ägarlägenheter (Finland) Fundior AB (publ) Inlåningsverksamhet (Sverige) Finans & Försäkring Fond- och försäkringsförmedling (Sverige och Finland) Organisationsschema Fundior är Koncernens holdingbolag. Fundiors verksamhet kommer att bestå av två områden: Fastigheter och Finans & Försäkring. Se bild ovan. 6

7 Finansiell information Nedan redovisas Koncernens Resultat- och balansräkning för åren , Kassaflödesanalys samt Nyckeltal. Koncernresultaträkning Rörelsens intäkter m m Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat PERIODENS RESULTAT Koncernbalansräkning TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 Kassaflödesanalys Koncernen Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av koncernföretag Utdelning från koncernföretag Försäljning av andelar i koncernföretag Förvärv av långfristiga värdepapper Försäljning av värdepapper Ny utlåning Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Årets nyemission Upptagna långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Flerårsjämförelse, koncernen Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 75,6% -168,9% 69,6% -327,7% Avkastning på totalt kapital (%) -14,6% -40,0% 69,2% -101,0% Kassalikviditet (%) 77,3% 31,9% 34,0% 13,2% 8

9 Styrelse och ledande befattningshavare Styrelse Befattning Ledamot sedan Mattias Karlsson Styrelseordförande 2008 Reijo Kirstua Ledamot (och VD) 2006 Arto Leino Ledamot 2007 Ledning Befattning Anställningsår Reijo Kirstua VD 2009 Revisor Bolagets revisor är Åke Jansson på BDO Stockholm AB. Åke Jansson är medlem i FAR SRS. Revisorn har adress Karlavägen 100, Stockholm. 9

10 10

11 VÄRDEPAPPERSNOT

12 innehållsförteckning Villkor i sammandrag 3 Risker relaterade till Obligationerna 3 Ansvariga personer 4 Inbjudan till teckning 4 Motiv för Erbjudandet och användning av de medel som Erbjudandet förväntas tillföra 4 Redogörelse för rörelsekapital 5 Uppgifter om inblandade fysiska och juridiska personers eventuella ekonomiska eller andra intressen 5 Analys och riskbedömning 5 VD-ord 6 Villkor och anvisningar 7 Information om Obligationerna 8 Skattefrågor 9 Villkor för Obligationslån Nr Villkor för Obligationslån Nr

13 VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent: Fundior AB (publ) org.nr Minsta investeringsbelopp: Värdepapper: Investeringskapitalet Teckningsberättigade: kronor för teckning av Obligationerna SEK 2011/2021 respektive euro för teckning av Obligationerna EUR 2011/2021 Obligationerna SEK 2011/2021 samt Obligationerna EUR 2011/2021 Det sammanlagda beloppet av Obligationerna utgivna i samband med detta Erbjudande Allmänheten ISIN-koder: Obligationerna SEK 2011/2021: SE Obligationerna EUR 2011/2021: SE Teckningsperiod: 30 november 20 december 2010 Likviddatum: Omkring den 7 januari 2011 Utgivningsdag: 17 januari 2011 Löptid: 10 år, till och med 17 januari 2021 Andrahandsmarknad: Avkastning Obligationerna SEK 2011/2021: Avkastning Obligationerna EUR 2011/2021: AktieTorget En årlig ränta om 6,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Första ränteutbetalningstillfälle den 15 april 2011 En årlig ränta om 6 procent med kvartalsvis utbetalning. Första ränteutbetalningstillfälle den 15 april 2011 RISKER RELATERADE TILL obligationerna Potentiella investerare bör granska hela Prospektet och särskilt beakta de risker som beskrivs nedan och i avsnittet Verksamhets- och branschrelaterade risker i Registreringsdokumentet innan investeringsbeslut fattas. Nedan redogörs för ett antal faktorer som kan påverka värderingen av Bolaget. Dessa riskfaktorer är inte upptagna i prioritetsordning och gör inte heller anspråk på att vara heltäckande. Potentiella investerare bör noggrant överväga de beskrivna riskfaktorerna liksom övrig information i detta Prospekt samt göra en egen analys av omvärlden innan beslut fattas om deltagande i Erbjudandet. Vid osäkerhet bör råd inhämtas från kvalificerade rådgivare. Kapitalmarknaden i allmänhet Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden och konjunkturen kan från tid till annan påverka värdet på de i Bolaget underliggande fastigheterna och därmed också värdet på Obligationerna. Stigande räntor, stigande energikostnader, svag arbetsmarknad är exempel på faktorer som kan påverka det underliggande marknadsvärdet på Bolagets fastigheter negativt. Likviditetsrisk Obligationernas omsättningsbarhet En investering i Obligationerna ska i första hand ses som en investering på 10 års sikt. Bolaget har för avsikt att ansöka om att Obligationerna inregistreras för handel vid AktieTorget. Under normala marknadsförhållanden kan Obligationerna avyttras i förtid. Varken Bolaget eller AktieTorget kan emellertid garantera till vilket pris en investerare kan avyttra Obligationerna. Det finns således risk för att de investerare som önskar sälja sitt innehav på AktieTorget kan uppleva svårigheter att genomföra detta till ett pris motsvarande anskaffningsvärdet eller det värde som investeraren upplever utgöra marknadsvärde. Skatter och avgifter Bolaget är strukturerat för att vara effektivt ur ett skatte- och avgiftsperspektiv. Förändringar i gällande regler kan komma att påverka uttag av sådana kostnader, vilket efter omständigheterna kan innebära väsentliga merkostnader i form av ökade skattekostnader för Bolaget. Härutöver kan motsvarande konsekvenser följa av en tillämpning av föreliggande regelverk, för det fallet att myndigheterna antar ny praxis i förhållande till den anpassning som Bolaget gjort till gällande regler. Clearing och avveckling i Euroclears kontobaserade system Obligationerna är anslutna och kommer fortsättningsvis att vara anslutna till Euroclears kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper har givits ut eller kommer att ges ut. Clearing och avveckling vid handel med Obligationerna sker i 3

14 Euroclears kontobaserade system liksom utbetalning av ränta och inlösen av kapitalbelopp. Investerarna är därför beroende av funktionaliteten i Euroclears kontobaserade system. Förmånsrätt Fundior ämnar söka en för Bolaget ändamålsenlig och förmånlig finansiering. Detta innebär att upptagande av banklån med pantsättning av fastigheter kan komma att genomföras i takt med att Bolaget förvärvar fastigheter. Banklån med panträtt i fastighet utgör normalt en prioriterad fordring på Bolaget. Obligationslånen utgör en oprioriterad förpliktelse för Bolaget. Detta innebär att innehavare av Obligationer, i händelse av Bolagets likvidation, företagsrekonstruktion eller konkurs, normalt erhåller betalning först efter det att eventuella prioriterade fordringshavare, normalt sett med förmånsrätt till vissa tillgångar, har fått fullt betalt. Varje investerare bör vara medveten om att det finns en risk att den som investerar i Obligationer kan förlora hela, eller delar av, sin placering om Bolaget blir försatt i konkurs, genomför en företagsrekonstruktion eller likvideras. Ändrad lagstiftning Detta Prospekt samt villkoren för Obligationslånen är baserade på svensk rätt som gäller på datumet för detta Prospekt. Någon försäkran kan inte ges om inverkan av någon eventuell framtida lagändring eller ändring av administrativ praxis. Risk vid eventuell förtida inlösen Bolaget har enligt villkoren för Obligationslånen möjlighet att, i förtid, återköpa samtliga utestående Obligationer. Sker detta ska ett särskilt tilläggsbelopp erläggas. Det finns en risk att marknadsvärdet på Obligationerna är högre än det värde Bolaget har rätt att inlösa Obligationerna till. En förtida inlösen kan dock aldrig ske till en lägre kurs än nominellt 100 procent. ANSVARIGA PERSONER Detta Prospekt och värdepappersnoten är upprättade med anledning av Bolagets emission av Obligationerna och Erbjudandet till allmänheten att teckna Obligationerna utgivna under Obligationslånen och i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och i Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Styrelsen ansvarar för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att Bolaget har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Bolaget vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Information i Prospektet som anges komma från tredje part har återgivits korrekt och, såvitt Bolaget vet och kan bedöma på grundval av annan information som har offentliggjorts av aktuell tredje part, har inte någon information utelämnats som gör att den återgivna informationen är felaktig eller missvisande. Endast under de förutsättningar och i den omfattning som följer av svensk lag svarar även Bolagets styrelseledamöter för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att Bolagets styrelse har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 25 november 2010 FUNDIOR AB (PUBL) Styrelsen Mattias Karlsson, Styrelseordförande Arto Leino Reijo Kirstua INBJUDAN TILL TECKNING Härmed inbjuds allmänheten att teckna Obligationerna utgivna av Fundior i enlighet med detta Prospekt. Vid styrelsemöte i Bolaget den 10 november 2010 beslutades om utgivande av dels ett obligationslån denominerat i kronor om maximalt nominellt 100 miljoner kronor och dels ett obligationslån denominerat i euro om maximalt nominellt 30 miljoner euro och att erbjuda allmänheten att teckna de Obligationer som ges ut under Obligationslånen. Motiv för erbjudandet och användning av de medel som erbjudandet förväntas tillföra Syftet med Erbjudandet är att ge Bolaget en lämplig kapitalbas för att finansiera fastighetsinvesteringar i linje med Bolagets strategi. Del av inkommen emissionslikvid i Erbjudandet kan även komma att användas till värdeförbättrande åtgärder i de förvärvade fastigheterna. Genom Erbjudandet kommer Bolaget att tillföras maximalt 100 miljoner kronor och 30 4

15 miljoner euro (före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 3 miljoner kronor respektive 0,9 miljoner euro). Utgivandet av Obligationerna under Obligationslånen i enlighet med detta Erbjudande tillsammans med Bolagets eget kapital och banklån kommer att utgöra bas för uppbyggnaden av en fastighetsportfölj. En del av kapitalbasen (upp till 10 miljoner kronor) kommer att användas i utvecklingen av Bolagets finansservice. redogörelse för rörelsekapital Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven under kommande tolvmånadersperiod. Bolaget har dock för avsikt att genomföra förvärv i enlighet med Bolagets affärsmodell som beskrivs närmare i detta Prospekt. Syftet med föreliggande Erbjudande är att ge Bolaget en lämplig kapitalbas för att finansiera framtida förvärv samt eventuellt värdeförbättrande åtgärder i förvärvade fastigheter. Utöver de medel som förväntas inkomma genom detta Erbjudande kommer fastigheterna vara delfinansierade med banklån, räntebärande skuldebrev, nyemitterade aktier samt inlåningsverksamhet i enlighet med Bolagets affärsmodell. Det finns inga begränsningar i användningen av kapital som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka Bolagets verksamhet. Vid full anslutning i Erbjudandet kommer Bolaget att tillföras maximalt 100 miljoner kronor respektive 30 miljoner euro före emissionskostnader 1. I det fall Erbjudandet inte blir fulltecknat kommer omfattningen på Bolagets investeringar att anpassas till storleken på erhållen emissionslikvid. Uppgifter om inblandade fysiska och juridiska personers eventuella ekonomiska eller andra intressen Det föreligger inga ekonomiska eller andra intressen som kan påverka Bolaget hos någon av de personer eller bolag som berörs av Erbjudandet. ANALYS OCH RISKBEDÖMNING Varje potentiell investerare bör, mot bakgrund av investerarens egna förutsättningar, besluta om lämpligheten av en placering i Obligationerna. I synnerhet bör varje potentiell investerare: i. Ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att göra en meningsfull utvärdering av Obligationslånens villkor, samt göra en bedömning av fördelarna och riskerna med placeringen utifrån den information som finns i detta Prospekt eller den information vilken hänvisas till i detta Prospekt samt utifrån sin egen särskilda ekonomiska situation, ii. Ha tillräckliga ekonomiska resurser och tillräcklig likviditet för att bära alla risker som en investering i Obligationerna medför, och iii. Vara bekant med hur relevanta villkor och finansiella marknader fungerar. 1 Emissionskostnader beräknas uppgå till 3 MSEK respektive 0,9 MEUR. 5

16 VD har ordet Som VD i Fundior är det med glädje som jag nu kan konstatera att vi kommit i mål med vår reviderade affärsstrategi som fastighets- och finansbolag. Efter två ekonomiskt turbulenta år i världsekonomin som påverkade Bolaget negativt, så är vi nu redo att lansera vår handlingsplan att bli en betydande investeringsaktör på fastighetsmarknaden. Detta kommer att backas upp med lanseringen av våra nya finansiella tjänster som inlåningsverksamhet och förmedling av kapital- och pensionsförsäkringar och andra investeringsprodukter under Q Jag är övertygad om att vår reviderade affärsstrategi är mycket konkurrenskraftig inom sektorn fastighetsinvesteringar. Som ett första steg i denna affärsutveckling lanserar vi nu våra publika obligationslån på max 100 miljoner kronor och 30 miljoner euro. Detta gör det möjligt för oss att investera totalt ca miljoner kronor i fastigheter både i Sverige och i Finland. Vi räknar med att kunna bankfinansiera upp till 70 % av fastighetsvärdena i den totala investeringsramen. Den automatiserade kvartalsvisa räntebetalningen via Euroclear och noteringen av Obligationerna på AktieTorget kommer att göra Obligationerna attraktiva som investeringar, även för investerare som investerar via kapitalförsäkring. Räntenivån på 6,5 procent i kronor och 6,0 procent i euro, har ansetts både vara konkurrenskraftiga och intressanta för investerare i nuvarande marknadsförhållanden. Men räntenivåerna är också affärsmässigt rimliga för bolaget när den totala finansieringskostnaden kontra intäkter från framtida investeringar i fastigheter har räknats med. Bolaget har en högt ställd målsättning vad gäller obligationsemissionen men har även anpassningsförmåga att göra mindre fastighetsförvärv om teckningsgraden inte når de planerade nivåerna. Jag hoppas att Ni finner vårt Erbjudande intressant och inbjuder Er härmed att investera i våra Obligationer med en fast kvartalsvis ränta från Fundiors fastighetsinvesteringar! Med vänlig hälsning, Reijo Kirstua, VD i Fundior AB (publ) 6

17 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Allmänt Fundiors styrelse beslutade den 10 november 2010 om utgivande av dels ett obligationslån denominerat i kronor om maximalt nominellt 100 miljoner kronor och dels ett obligationslån denominerat i euro om maximalt nominellt 30 miljoner euro och att erbjuda allmänheten att teckna de Obligationer som ges ut under Obligationslånen. Teckningskurs Obligationerna SEK 2011/2021 emitterade under Obligationslån Nr. 1 ges ut till en kurs om nominellt kronor per Obligation och Obligationerna EUR 2011/2021 emitterade under Obligationslån Nr. 2 ges ut till en kurs om nominellt respektive euro. Minsta teckningspost under Obligationslån Nr. 1 är kronor och minsta teckningspost under Obligationslån Nr. 2 är euro. Obligationernas nominella belopp, teckningskurserna samt teckningsposterna i Erbjudandet har fastställts av Bolagets styrelse. Teckningsperiod Teckningsperioden infaller mellan den 30 november 2010 till och med den 20 december Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. För det fall att emissionen blir fulltecknad under teckningsperioden äger styrelsen rätt att stänga emissionen. Anmälan om teckning Anmälan om teckning av Obligationerna SEK 2011/2021 alternativt Obligationerna EUR 2011/2021 ska ske genom att korrekt ifylld anmälningssedel skickas eller lämnas till Mangold Fondkommission på adress enligt nedan: Mangold Fondkommission AB Ärende: Fundior Box Stockholm Besöksadress: Engelbrektsplan 2 Telefon: Telefax: Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Om flera anmälningssedlar skickas in kommer endast den senast inkomna anmälningssedeln att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälan förtryckta texten. Anmälan är bindande. Anmälningssedeln finns att tillgå på Bolagets webbplats: samt kan beställas från Mangold Fondkommission på telefon enligt ovan. Tilldelning Beslut om tilldelning fattas av Bolagets styrelse. Vid överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal poster än vad anmälningssedeln avsåg, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelningen är inte beroende av när under teckningsperioden anmälan görs. Tilldelning beräknas ske i vecka 52, I samband med tilldelning skickas avräkningsnota ut till de som erhåller tilldelning. Betalning Full betalning för tilldelade Obligationer ska erläggas kontant (eller efter särskild överenskommelse med Bolaget med fastighet eller fastighetsrelaterade aktier som apportegendom) enligt instruktioner på avräkningsnotan, dock senast tre (3) bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan. Om full betalning inte erläggs i rätt tid kan tilldelade Obligationer komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid en sådan överlåtelse vara lägre än teckningskursen i detta Erbjudande kan den som först erhöll tilldelning komma att få erlägga mellanskillnaden. Leverans av värdepapper Obligationerna är anslutna till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem. När betalning erlagts och registrerats sänder Euroclear ut en VP-avi som visar det nominella värdet på tecknade och tilldelade Obligationer som registrerats på det VP-konto som angivits på anmälningssedeln. För de som på anmälningssedeln angivit depå hos bank eller annan förvaltare sker leverans av Obligationerna till respektive förvaltare och bokning av värdepappret sker enligt förvaltarens egna rutiner. Offentliggörande av resultat Fundior kommer att senast under vecka 2, 2011 offentliggöra resultatet av Erbjudandet på Bolagets webbplats: ISIN-koder Obligationerna SEK 2011/2021: SE Obligationerna EUR 2011/2021: SE Placeringshorisont och andrahandsmarknad Deltagande i Erbjudandet ska i första hand ses som en investering på tio (10) års sikt. Obligationerna är dock fritt överlåtbara och avses att inregistreras för handel vid AktieTorget eller annan handelsplattform eller reglerad marknad. Innehavare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning. Courtage utgår i enlighet med respektive förvaltares courtagemodell. Courtage Inget courtage utgår i samband med Erbjudandet. 7

18 INFORMATION OM obligationerna Informationen i detta avsnitt är en allmän och översiktlig beskrivning av Obligationslånen och utgör inte en fullständig beskrivning av Obligationslånen. Ett beslut att investera i Obligationerna SEK 2011/2021 eller Obligationerna EUR 2011/2021 ska därför baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet, inklusive de handlingar som införlivas genom hänvisning. De fullständiga villkoren för Obligationslån Nr. 1 respektive Obligationslån Nr. 2 framgår av avsnitten Villkor för Obligationslån Nr. 1 och Villkor för Obligationslån Nr. 2. De handlingar som införlivats genom hänvisning redovisas under avsnittet Handlingar införlivade genom hänvisning. Allmänt Obligationerna är fritt överlåtbara värdepapper och utgör skuldförbindelser som bekräftar Obligationsinnehavarens fordran på Bolaget. Obligationerna utgör direkta, ovillkorade, oprioriterade och icke efterställda förpliktelser för Bolaget. Obligationslån Nr. 1 kommer att uppgå till maximalt 100 miljoner kronor och är denominerat i kronor. Obligationslån Nr. 1 har ISIN-kod SE Obligationslån Nr. 2 kommer att uppgå till maximalt 30 miljoner euro och är denominerat i euro. Obligationslån Nr. 2 har ISIN-kod SE Obligationslånen regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Mangold Fondkommission är emissionsinstitut. Obligationerna SEK 2011/2021 har ett nominellt belopp om kronor och minsta teckningspost är kronor. Obligationerna EUR 2011/2021 har ett nominellt belopp om euro och minsta teckningspost är euro. Obligationerna är registrerade i Euroclears kontobaserade system med Mangold Fondkommisson som kontoförande institut. Registreringen av Obligationerna innebär att innehav av Obligationer registreras på respektive innehavares avstämningskonto och att utbetalning av ränta och nominellt belopp, inklusive eventuellt tillägg vid en förtida inlösen och med eventuellt avdrag för preliminärskatt sker genom Euroclears försorg. Innehavare av Obligationerna har rätt till ränta och Bolaget ska lösa in Obligationerna till deras respektive nominella belopp den 17 januari 2021, såtillvida Obligationslånet inte ska betalas tillbaka i förtid i enlighet med klausulerna 8 (Förtida inlösen på Bolagets begäran) respektive 11 (Uppsägning av Obligationerna) i villkoren för respektive Obligationslån. Vid förtida inlösen av Obligationerna i enlighet med klausul 8 i respektive villkor för Obligationslånen så har innehavarna rätt till deras respektive nominella belopp med ett tillägg om två (2) procentenheter. Sådan inlösen kan ske tidigast 17 januari Vid inlösen av Obligationerna ska Bolaget betala Obligationernas nominella belopp, inklusive eventuellt tilllägg, jämte upplupen ränta beräknad på Obligationernas respektive nominella belopp, till den person som är antecknad på avstämningskonto som innehavare eller som i annat fall är berättigad att ta emot betalning under en Obligation på avstämningsdagen före relevant inlösendag. Rätten till betalning av Obligationernas respektive nominella belopp preskriberas tio år från relevant inlösendag. Fundior har rätt att förvärva varje enskild eller samtliga Obligationer på marknaden. Obligationslån Nr. 1 löper med en räntesats om 6,5 procent per år, från och med 18 januari 2011 (dagen efter emissionsdagen) till och med relevant inlösendag. Obligationslån Nr. 2 löper med en räntesats om 6,0 procent per år, från och med 18 januari 2011 (dagen efter emissionsdagen) till och med relevant inlösendag. Räntan erläggs kvartalsvis i efterskott på respektive ränteförfallodag och beräknas på 30/360-dagars basis. Ränteförfallodag är 15 januari, 15 april, 15 juli och 15 oktober årligen, eller närmast påföljande bankdag och den första Ränteförfallodagen infaller den 15 april Räntan beräknas av Euroclear och erläggs till den person som är antecknad på avstämningskonto som innehavare eller som i annat fall är berättigad att ta emot betalning under en Obligation på avstämningsdagen före relevant ränteförfallodag. Rätten till betalning av räntebelopp preskriberas tre år från respektive förfallodag. Advokatfirman Bohmansson AB är agent för innehavarna av Obligationerna ( Agenten ) i enlighet med respektive villkor för Obligationslånen. Agenten är även utan särskilt uppdrag från innehavarna av Obligationerna, med stöd av villkoren för Obligationslånen berättigat att i allt som rör Obligationerna, såväl vid som utom domstol eller exekutiv myndighet, företräda obligationsinnehavarna i förhållande till Bolaget. Även om Agenten har rätt att företräda obligationsinnehavarna är Agenten inte skyldig att vidta åtgärder förutom i den mån det anges uttryckligen i villkoren för respektive Obligationslån. Obligationsinnehavarnas möjligheter att på egen hand initiera åtgärder för innehavarnas räkning anges i villkoren för respektive Obligationslån. Agenten får därtill när som helst kalla till möte eller påkalla skriftligt beslutsförfarande bland obligationsinnehavarna, se närmare klausul 12 (Agentens rätt att företräda innehavarna, innehavarstämma m.m.) i respektive villkor för Obligationslånen, vilket kan leda till att majoritetsbeslut fattas med bindande verkan för samtliga obligationsinnehavarna. Bolaget har för avsikt att erbjuda en andrahandsmarknad för Obligationerna genom AktieTorget. De skattemässiga konsekvenserna av investeringar i Obligationslånen beskrivs översiktligt i avsnittet Skattefrågor i Sverige. 8

19 SKATTEFRÅGOR Vad som anges nedan är en sammanfattning av skattekonsekvenser med anledning av Erbjudandet för obligationsinnehavare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma. Den behandlar till exempel inte de regler som gäller för obligationer som innehas av handelsbolag eller som utgör lagertillgång i näringsverksamhet. Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna nedan kan uppkomma också för andra kategorier av obligationsinnehavare och varje obligationsinnehavare bör därför rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som kan uppkomma till följd av ägande av obligationer, exempelvis till följd av att utländska regler, skatteavtal eller andra särskilda regler är tillämpliga. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Fysiska personer och dödsbon Fysiska personer och dödsbon som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas för all kapitalinkomst såsom ränta och kapitalvinst som inkomst av kapital med en skattesats om 30 procent. Beskattning vid avyttring av obligationer sker då bindande avtal föreligger och ränta beskattas i princip när den kan disponeras. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter, och de avyttrade obligationernas omkostnadsbelopp (anskaffningsvärde). Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden som innebär att anskaffningskostnaden för en obligation utgörs av den genomsnittliga anskaffningsutgiften för att förvärva samtliga obligationer av samma slag och sort beräknat på förändringar i innehavet. Kapitalförlust på marknadsnoterade obligationer är fullt avdragsgilla mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger kronor och med 21 procent av det återstående underskottet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt vid utbetalning av ränta och för den del av ersättningen vid inlösen av en obligation som utgör ränta. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear Sweden AB, eller beträffande förvaltarregistrerade obligationer, av förvaltaren. Aktiebolag För aktiebolag beskattas all inkomst inklusive kapitalvinster och ränteinkomster i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 26,3 procent. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se ovan Fysiska personer och dödsbon. Kapitalförluster på obligationer, som inte utgör delägarrätter, är normalt fullt avdragsgilla i inkomstslaget näringsverksamhet men kapitalförluster på obligationer kan inte kvittas mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjats ett visst beskattningsår, får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis investeringsfonder och investmentföretag. Ränta beskattas enligt bokföringsmässiga grunder. Obligationsinnehavare som är begränsat skattskyldiga i Sverige Fysiska personer och dödsbon För fysiska personer och dödsbon som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige (begränsat skattskyldiga) som erhåller ränta från Sverige innehålls normalt ingen preliminär skatt. Begränsat skattskyldiga obligationsinnehavare beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av obligationer. Dessa obligationsinnehavare kan dock bli föremål för inkomstbeskattning i sin hemviststat. Sådan obligationsinnehavare bör därför rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som innehavet kan medföra för deras del. Juridiska personer För utländska juridiska personer, som erhåller ränta från Sverige, innehålls normalt inte preliminär skatt. Obligationsinnehavare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster på obligationer. Obligationsinnehavare kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. 9

20 VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN NR. 1 Avsnittet Villkor för Obligationslån Nr. 1 är en översättning av det engelska originalet. I händelse av avvikelser mellan de två versionerna ska den engelska versionen ha företräde. Den engelska versionen av villkoren för Obligationslån Nr. 1 finns tillgänglig på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats VILLKOR FÖR FUNDIOR AB:s OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 6,5 % OBLIGATIONER, LÅN NR 1, 2011/2021, ISIN SE DEFINITIONER I dessa villkor ska följande definitioner gälla: Kontoförande Institut betyder en bank eller annan person som enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument är auktoriserad att verka som ett kontoförande institut och med vilken en innehavare har öppnat ett Avstämnings konto för Obligationerna, Agent betyder Advokatfirman Bohmansson AB, org. nr , Box 5298, Stockholm, Bankdag betyder en dag som inte är en söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige, Obligation betyder en skuldförbindelse såsom definierad i kapitel 1 paragraf 3 i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och som har utgivits av Bolaget i enlighet med dessa Villkor, Bolaget Fundior AB (publ), org. nr , Box 5385, , Stockholm, CSD betyder Bolagets centrala värdepappersförvaltare avseende Obligationerna, initialt Euroclear Sweden AB, org. nr , Box 7822, , Stockholm, Förtida Inlösendag betyder en dag då samtliga obligationer löses in vilken infaller innan den Slutliga Inlösendagen i enlighet med bestämmelserna i Klausu lerna 8 (Förtida inlösen på Bolagets begäran) och 11 (Förtida uppsägning av obligationerna), Slutlig Inlösendag betyder 17 januari 2021, eller om det datumet infaller på en dag som inte är en Bankdag, blir Slutliga Inlösendagen istället närmast följande Bankdag, Finansiell Skuldsättning betyder skuldsättning för Bolaget hänförlig till: a) upptagna lån, b) belopp anskaffade genom emission av Marknadslån, c) belopp hänförliga till åtagande i enlighet med avtal om hyra, köp eller leasing som enligt God Redovisningssed är att betrakta som finansiell leasing, d) överlåtna fordringar (såvida de inte har överlåtits utan att förvärvaren kan göra gällande några anspråk gentemot överlåtaren), e) derivattransaktioner (dock ska, när beloppet av sådan skuldsättning ska beräknas, endast det vid tidpunkten gällande marknadsvärdet beaktas), f) motförbindelser hänförliga till garantier, remburser och andra liknande instrument eller handlingar som utfärdats av en bank eller annan finansiell institution, g) andra förpliktelser, inklusive terminsavtal, som kommersiellt sett är att likställa med skuldsättning, samt h) förpliktelser enligt garantier eller ska deslöshetsförbindelser som utfärdats som säkerhet för någon skuldsättning s om avses i punkterna (a) - (g) ovan. God Redovisningssed betyder IFRS eller allmänt vedertagna redovisningsprinciper, redovisningsstandarder och redovisningssed i Sverige, Koncern betyder Bolaget och dess dotterföretag, vars tillgångar och skulder ska ingå i Bolagets konsoliderade räkenskaper i enlighet med IFRS, Koncernbolag betyder varje bolag i Koncernen, Innehavare betyder den person som är antecknad på Avstämningskonto som innehavare eller som i annat fall är berättigad att ta emot betalning under en Obligation, IFRS betyder internationell redovisningsstandard i betydelsen IAS-förordningen 1606/2002 i den mån denna är tillämpbar på de relevanta räkenskaperna, Ränteförfallodag betyder 15 januari, 15 april, 15 juli och 15 oktober årligen, den första Ränteförfallodagen infaller den 15 april Om en Ränteförfallodag infaller på en dag som inte är Bankdag, blir Ränteförfallodag istället närmast följande Bankdag, Räntesats 6,5 procent per år, Utgivningsdag 17 januari 2011, Marknadslån lån eller annan skuld som uppkommit genom ut givande av företagscertifikat, efterställda skuldförbindelser, obligationer eller andra värdepapper av något slag (inklusive skuld upptagen under MTN- eller andra utgivningsprogram), som är eller kan komma att bli inregistrerade för handel eller sålda på en svensk eller utländsk reglerad marknad eller handelsplattform, Nominellt belopp har den innebörd som anges i Klausul 2.1, Kvalificerad Majoritet har den innebörd som anges i Klausul 12.2(c), Avstämningsdag betyder: a) den femte (5:e) Bankdagen innan Inlösendagen eller Ränteförfallodagen (som tillämpligt), eller b) om den generellt tillämpade standarden på den svenska obligationsmarknaden innebär en Bankdag som ligger närmare den aktuella betalningsdagen, Bankdagen före Inlösendagen eller Ränteförfallodagen (som tillämpligt) i enlighet med den generellt tillämpade standarden på den svenska obligations marknaden, Inlösendag betyder den Slutliga Inlösendagen eller en Förtida Inlösendag, Avstämningskonto avstämningskonto enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument där respektive Innehavares innehav av Obligationer är registrerat, SEK betyder Sveriges officiella valuta, Aktier betyder aktier i Bolaget, och STIBOR betyder (a) den årliga räntesatsen såsom den publiceras på Thomson Reuters til - lämpliga sida (eller om den sidan ersätts eller tjänsten slutar vara tillgänglig, sådan annan sida som visar denna procentsats anvisad av Agenten), eller (b) om sådan procentsats inte är tillgänglig, genomsnittet av de räntesatser som tillhandahållits till Agenten på dess begäran av minst fyra ledande affärsbanker för utlåning i SEK på interbank marknaden i Stockholm, i varje enskilt fall för en period om sju (7) dagar vid kl 10:00 (svensk tid) på den första Bankdagen för den perioden för vilken STI- BOR ska gälla och avrundat uppåt till tre decimaler. 10

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i Concent Hyresfastigheter AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i Concent Hyresfastigheter AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i Concent Hyresfastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION Generellt Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Concent Hyresfastigheter AB (publ) ( Concent Hyresfastigheter

Läs mer

RYSKA FASTIGHETSFONDEN I SVERIGE 2 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 8 FEBRUARI TILL 8 MARS 2013 INVESTMENT MEMORANDUM

RYSKA FASTIGHETSFONDEN I SVERIGE 2 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 8 FEBRUARI TILL 8 MARS 2013 INVESTMENT MEMORANDUM RYSKA FASTIGHETSFONDEN I SVERIGE 2 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 8 FEBRUARI TILL 8 MARS 2013 INVESTMENT MEMORANDUM Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) PROSPEKT Teckning av Preferensaktier serie A Teckningsperiod 21 februari 2013 t.o.m. 19 april 2013 Sista likviddag den 26 april 2013 1 Definitioner Aktiebolagslagen Aktiebolagslag

Läs mer

Realfond Ryssland 1 AB (publ) Teckning av aktier av serie B Teckningsperiod 12 november 2010 till 17 december 2010

Realfond Ryssland 1 AB (publ) Teckning av aktier av serie B Teckningsperiod 12 november 2010 till 17 december 2010 Realfond Ryssland 1 AB (publ) Teckning av aktier av serie B Teckningsperiod 12 november 2010 till 17 december 2010 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2012/2015 om högst 500 000 000 kronor samt av obligationslån 2012/2015, obligationslån nr 2, om

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2012/2015 om högst 500 000 000 kronor samt av obligationslån 2012/2015, obligationslån nr 2, om Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2012/2015 om högst 500 000 000 kronor samt av obligationslån 2012/2015, obligationslån nr 2, om högst 500 000 000 kronor Klövern AB (publ) Viktig information

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt ( Prospekt ) har upprättats av Björn Borg AB (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) PROSPEKT Teckning av Units Teckningsperiod 10 oktober t.o.m. 29 november 2013 Sista likviddag den 6 december 2013 1 Definitioner Aktiebolagslagen Aktiebolagslag (2005:551)

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

Definitioner och förkortningar

Definitioner och förkortningar PROSPEKT Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Teckning av vinstandelsbevis 2012:1 Juni 2012 Definitioner och förkortningar HFF2, Hyresfastighetsfonden nr 2, Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Läs mer

Memorandumet är inte reviderat eller översiktligt granskat av Bolagets revisor.

Memorandumet är inte reviderat eller översiktligt granskat av Bolagets revisor. Inbjudan till teckning av Ränteobligation Olja 1 i Core Resources AB Femårig ränteobligation med 7 % årlig ränta. Viktig information Med "Bolaget" avses i detta Memorandum ( Memorandumet ) Core Resources

Läs mer

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i FASTIGHETER ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III Prospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Inbjudan Estea Sverigefastigheter att teckna

Läs mer

ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III

ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III FASTIGHETER Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission III Att äga och förvalta fastigheter kräver

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ)

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II

Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon II Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II Att äga och förvalta fastigheter kräver en väl fungerande

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB.

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB. Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 11 december 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den den 11 december 2013 och gäller i 12

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB.

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB. Daterat: 16 juli 2015 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank DNB Handelsbanken Capital

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer 556797-1295) ( Bolaget

Läs mer

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av FastPartner AB (publ)

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2014/2019, serie nr 1, om högst 200 000 000 kronor DistIT AB (publ)

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2014/2019, serie nr 1, om högst 200 000 000 kronor DistIT AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2014/2019, serie nr 1, om högst 200 000 000 kronor DistIT AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av DistIT AB (publ),

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i Prime Living AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i Prime Living AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i Prime Living AB (publ) viktig information Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Prime Living AB ( Prime Living eller Bolaget ) med

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) Innehållsförteckning INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER

Läs mer

Wallenstam AB (publ)

Wallenstam AB (publ) Wallenstam AB (publ) Prospekt avseende obligationslån om 500 000 000 SEK med ISIN-kod: SE0006964524 19 maj 2015 Arrangör: Swedbank 1 Viktig information Med anledning av Wallenstam AB:s (publ) ( Bolaget

Läs mer