Dela rsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30"

Transkript

1 Dela rsrapport

2 Delårsrapport 2015, sida 2 (31) Innehåll 1. RESULTATREDOVISNING Ekonomiskt resultat uppdelat per verksamhet Redovisning av överskott efter avkastningskrav och avsättningar Förvaltningsverksamhet Prestationer för förvaltningsverksamheten Uppdragsverksamhet Prestationer för uppdragsverksamheten Avyttringsverksamhet Prestationer för avyttringsverksamheten FINANSIELL REDOVISNING Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Finansieringsanalys Kommentarer och noter Redovisningsprinciper Noter till resultat- och balansräkning UNDERSKRIFTER 31 Omslagsbild Karlbergs slott, Stockholm. Fotograf: Ingela Andersson

3 Delårsrapport 2015, sida 3 (31) 1. Resultatredovisning 1.1 Ekonomiskt resultat uppdelat per verksamhet Fortifikationsverkets verksamhet redovisas i tre områden, förvaltning, uppdrag och avyttring. Resultat per verksamhet Verksamhet Budget Prognos Förvaltning Intäkter Kostnader Resultat Uppdrag Intäkter Kostnader Resultat Avyttring Intäkter Kostnader Resultat Total Kommentarer till prognoser och utfall redovisas under avsnitt för respektive verksamhet. 1.2 Redovisning av överskott efter avkastningskrav och avsättningar Budget Prognos 2015 Resultat av verksamheten Avkastningskrav Förändring av avsatta medel enligt regleringsbrev Resultat efter avkastningskrav och avsättningar Verksamheten beräknas enligt budget ge ett överskott med 50,0 Mkr. I överskottet ingår avkastning på myndighetskapital (33 Mkr) och förändring av avsatta medel enligt regleringsbrev, (14,3 Mkr). et första halvåret visar ett överskott på 67,9 Mkr efter avkastningskrav (17,6 Mkr) och förändring av avsatta medel (6,1 Mkr). Prognosen för helår är ett överskott på 26,9 Mkr.

4 Delårsrapport 2015, sida 4 (31) 1.3 Förvaltningsverksamhet Fortifikationsverket förvaltar och hyr ut försvarsfastigheter geografiskt fördelade över hela landet. Huvuddelen av fastigheterna hyrs ut till Försvarsmakten. Upplåtelse av mark, anläggningar och lokaler görs, enligt Hyresmodell 2006, vilken är framtagen tillsammans med Försvarsmakten. Försvarets materielverk (FMV), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarets radioanstalt (FRA) har upplåtelseavtal uppbyggda enligt samma modell. Uthyrning av lokaler, bostäder, fritidshus m m görs även till hyresgäster, som inte har upplåtelseavtal enligt den särskilda hyresmodellen. Dessa uthyrningar beror ofta på att fastigheterna inte kan säljas på grund av Försvarsmaktens verksamhet. Uthyrning görs till myndigheter, företag, privatpersoner och föreningar. Hyresersättningen är huvudsakligen marknadsbaserad. Inom förvaltningen ingår omfattande investeringsverksamhet, vilken omfattar alla åtgärder som medför ny-, om- och tillbyggnad samt förvärv av fastigheter. Förvaltningen omfattar även förvaltning av skogsmark för försvarets övnings-, skjut-, test- och provverksamhet. Intäkter och kostnader Verksamhet Budget Prognos Förvaltning Intäkter Kostnader Resultat Resultatet för förvaltningsverksamheten beräknas bli 15,5 Mkr lägre än budgeterat. Intäkterna beräknas bli 5,2 Mkr lägre och kostnaderna 10,3 Mkr högre. Avskrivningarna för fastigheterna blir högre än budgeterat Prestationer för förvaltningsverksamheten Av förvaltningsverksamhetens budgeterade kostnader utgör 49 % kostnader för drift, media och planerat underhåll. Inom förvaltningen ingår också omfattande investeringsverksamhet. Kostnaderna för drift, media och planerat underhåll samt utgifterna för genomförda investeringar anses vara verkets viktigaste prestationer inom förvaltningsverksamheten. Nedan redovisas kostnader och utgifter för dessa prestationer 1. 1 Volymer kan inte redovisas för prestationerna.

5 Delårsrapport 2015, sida 5 (31) Kostnader för drift och media Driftkostnaderna omfattar tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll samt administration av fastigheter, vård av fordon med mera. I redovisningen ingår även kostnader för förvaltning av objekt som är under försäljning samt kostnader för media. Mediakostnaderna delas upp i reglerbar media och försörjningsmedia. Reglerbar media utgörs av värme, vatten, el, gas, kyla och bränsle. Med försörjningsmedia avses infrastruktur för mottagning, produktion, distribution och efterbehandling av media. Kostnader för drift inkl media % % % Tillsyn och skötsel , , ,7 Felavhjälpande underhåll , , ,7 Övriga driftkostnader , , ,5 Drift av fastigheter som är under försäljning , , ,3 Summa drift Reglerbar media , , ,0 Försörjningsmedia , , ,8 Summa media Total summa , , ,0 Kostnaderna för tillsyn och skötsel har ökat med 12,4 Mkr jämfört med föregående år. Ökningen beror bland annat på högre kostnader för snöröjning Övriga driftkostnader har minskat med 16,2 Mkr jämfört med föregående år. Huvudsaklig orsak är den organisationsförändring som gjordes vid årsskiftet. Ett antal tjänster som tidigare redovisades som driftverksamhet redovisas från och med 2015 som administration. Kostnader för planerat underhåll Planerat underhåll omfattar underhållsåtgärder med en periodicitet om ett år eller längre. Det planerade underhållet syftar till att bevara eller återställa ett objekts värde, funktion och tekniska egenskaper. Kostnader för planerat underhåll fördelat på objektstyp % % % Byggnader , , ,9 Befästningar , , ,0 Vägar och planer , , ,6 Anordningar , , ,5 Summa , , ,0 2 Till anordningar hänförs flygfält, hamnar, kajer, bryggor, vägbelysning m m.

6 Delårsrapport 2015, sida 6 (31) Investeringar i fastigheter Inom förvaltningen ingår investeringsverksamhet, vilken omfattar alla åtgärder som medför ny-, omoch tillbyggnad samt förvärv av fastigheter. Utgifter fördelade på nybyggnad, ombyggnad och inköp av fastigheter (Mkr) % % % Nybyggnad 152,5 40,9 154,0 36,2 129,0 42,6 Ombyggnad 209,5 56,1 268,8 63,1 167,7 55,3 Inköp fastigheter 11,1 3,0 3,1 0,7 6,5 2,1 Summa 373,1 100,0 425,9 100,0 303,2 100,0 Exempel på större investeringar som pågått under första halvåret: Infrastrukturprojekt i Ronneby (19,0 Mkr). Nybyggnad av flygledartorn i Ronneby (13,3 Mkr). Ombyggnad av kontor i Karlskrona (10,4 Mkr). Nybyggnad av förråd i Skredsvik (10,1 Mkr). Utgifter för avslutade investeringar fördelade på nybyggnad, ombyggnad och inköp av fastigheter (Mkr) % % % Nybyggnad 121,5 38,9 47,4 17,7 273,9 63,1 Ombyggnad 186,8 59,8 215,7 80,7 137,6 31,7 Inköp fastigheter 4,2 1,3 4,3 1,6 22,8 5,2 Summa 312,5 100,0 267,4 100,0 434,3 100,0 Under första halvåret avslutades 116 stycken investeringsprojekt. Tre investeringar med belopp över 10 Mkr avslutades; nybyggnad av elevförläggning och centralbyggnad i Kvarn (74,6 Mkr), tillbyggnad av gymnastikhall i Kvarn (29,6 Mkr) samt nybyggnad av träningsanläggning i Boden (18,3 Mkr). Investeringsprojekt för ny- och ombyggnad av anläggningar avslutades för 48,6 Mkr. 3 Utgifterna (312,5 Mkr) för avslutade investeringar inkluderar även utgifter för investeringarna från tidigare år.

7 Delårsrapport 2015, sida 7 (31) 1.4 Uppdragsverksamhet Fortifikationsverket genomför uppdrag. De olika typerna av uppdrag är: Att hyra in lokaler, arrenden med flera förhyrningar åt Försvarsmakten (från andra hyresvärdar än Fortifikationsverket). Uppdraget innefattar slutande av avtal, förvaltning av avtalen samt uppsägning och avveckling av avtalen då Försvarsmakten inte längre behöver förhyrningen. Att utföra tilläggstjänster åt de kunder som har upplåtelseavtal med Fortifikationsverket och utföra tjänster åt andra fastighetsägare. Att bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete för det svenska samhällets behov inom skyddsoch anläggningsteknik. Att genomföra övriga uppdrag tillhörande myndighetens verksamhetsområde. Intäkter och kostnader Verksamhet Budget Prognos Uppdrag Intäkter Kostnader Resultat Intäkterna för uppdragsverksamheten beräknas bli 37,5 Mkr högre och kostnaderna 41,4 Mkr högre än budget. Större delen av ökningen avser beställningar av tilläggstjänster från Försvarsmakten. Budgeten för tilläggstjänster är 2015 lagd på en lägre nivå än tidigare år, då det under hösten 2014 fanns restriktioner inom Försvarsmakten för köp av tilläggstjänster Prestationer för uppdragsverksamheten Prestationerna som utförs inom uppdragsverksamheten finansieras med ersättning från uppdragsgivarna. Genomförda prestationer är kostnader för uppdragen fördelat enligt nedan: Förhyrningar på uppdrag av Försvarsmakten. Genomförda tilläggstjänster åt kunder med upplåtelseavtal- och genomförda tjänster åt andra fastighetsägare. Fortifikatoriska och övriga uppdrag. Kostnader för förhyrningar åt Försvarsmakten Kostnader

8 Delårsrapport 2015, sida 8 (31) Kostnader för tilläggstjänster och genomförda tjänster åt andra fastighetsägare Kostnader Genomförda tilläggstjänster fördelar sig enligt nedan Tjänster utförda enligt årliga avtal Anpassning av lokaler Kostnader för skador Verksamhetsel och andra mediakostnader Övriga tjänster Summa Kostnaderna för övriga tjänster har ökat med 7,6 Mkr jämfört med föregående år. Av ökningen avser cirka 4 Mkr omskyltning som görs på uppdrag av Försvarsmakten. Drift m m åt andra fastighetsägare genomfördes till en kostnad av 8,9 Mkr (f å 9,5 Mkr). Kostnader för fortifikatoriska och övriga uppdrag Kostnader Avyttringsverksamhet Inom avyttringsverksamheten genomförs försäljning av fastigheter samt avveckling och återställande av anläggningar. Intäkter och kostnader 4 Verksamhet Budget Prognos Avyttring Intäkter Kostnader Resultat Intäkter och kostnader för försäljningsverksamheten redovisas med bruttobelopp för att möjliggöra jämförelser med budget. 5 I de budgeterade kostnaderna ingår 68 Mkr för avyttring/återställande av anläggningar samt avyttring- och teknikutveckling på övnings- och skjutfält innehållande oexploderad ammunition.

9 Delårsrapport 2015, sida 9 (31) Intäkterna för första halvåret fördelar sig på: Försäljning av fastigheter (9,5 Mkr). Ersättning från Försvarsmakten för återställande och sanering (10,3 Mkr). Intäkter för uthyrning av uppsagda fastigheter (0,6 Mkr). I kostnadsutfallet ingår avveckling och återställande av anläggningar och övnings- och skjutfält med 26,5 Mkr (f å 23,7 Mkr). Resultatet för helår beräknas bli cirka 12 Mkr lägre än budget. Intäkterna beräknas bli 15 Mkr lägre, varav lägre intäkter för fastighetsförsäljningar (18,5 Mkr) och högre ersättning för återställande av befästningar (3,5 Mkr). Kostnaderna beräknas bli 3,0 Mkr lägre Prestationer för avyttringsverksamheten Prestationer för avyttringsverksamheten är avslutade försäljningar av fastigheter. Avyttringar till följd av försvarsbeslut 2000 Avyttringar avslutade under första halvåret Intäkter Kostnader Resultat Gotland Fide Odvalds 1:47, mark Summa Avyttringar avslutade under första halvåret Intäkter Kostnader Resultat Hudiksvall Långhede 1:12, mark och bergrum Karlskrona Tjurkö 2:37,38,44, 51, mark Summa Avyttringar övnings- och skjutfält Avyttringar avslutade under första halvåret Intäkter Kostnader Resultat Södertälje Almnäs 5:5, 5:6, mark och byggnad Sorsele Dockmyran 1:6, mark Summa Inga avslut av avyttringar avseende försvarsbeslut 2000 gjordes under motsvarande period Inga avslut av avyttringar avseende övnings- och skjutfält gjordes under motsvarande period åren 2014 och Överföring till Naturvårdsverket.

10 Delårsrapport 2015, sida 10 (31) Övriga avyttringar Avyttringar avslutade under första halvåret Intäkter Kostnader Resultat Tanum Kuseröd 2:149, mark och byggnad Skellefteå Rönnskär fyr- och lotsplats 1: Älmhult Strommaköp 1:6, byggnad Östersund Rossbol 6:39, byggnad Karlskrona Sturkö-Ryd 9:21, 10:15, mark Summa Avyttringar avslutade under första halvåret Intäkter Kostnader Resultat Svedala Lindholmen 1: Jönköping Bunnström 1: Summa Avyttringar avslutade under första halvåret Intäkter Kostnader Resultat Ystad, Sandskogen 2: Skara, Axvall 1: Malå, Malådalen 3: Karlskrona, Fredriksdal 8: Österåker, Hummelmora 1: Torsby, Tallen Motala, Karlsby 3: Kalmar, Torsås 5: Östhammar, Vässarön 1: Söderhamn, Östansjö 8: Försäljningar av objekt på ofri grund Summa

11 Delårsrapport 2015, sida 11 (31) 2 Finansiell redovisning 2.1 Resultaträkning VERKSAMHETENS INTÄKTER PROGNOS Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Not Summa verksamhetens intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Kostnader för personal Not Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Not Finansiella kostnader Not Avskrivningar och nedskrivningar Not Summa verksamhetens kostnader VERKSAMHETSUTFALL Not PERIODENS KAPITALFÖRÄNDRING Not 7,

12 Delårsrapport 2015, sida 12 (31) 2.2 Balansräkning TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar Not Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och annan fast egendom Not Maskiner, inventarier, installationer m m Not Pågående nyanläggningar Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Not Andra långfristiga fordringar Not Summa finansiella anläggningstillgångar Varulager m m Varulager och förråd Not Summa varulager m m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Not Övriga kortfristiga fordringar Summa fordringar Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Not Övriga upplupna intäkter Not Summa periodavgränsningsposter Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgälden Not Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

13 Delårsrapport 2015, sida 13 (31) KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Not 20 Statskapital Not Överskott av fastighetsförsäljningar Not Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa myndighetskapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not Övriga avsättningar Not Summa avsättningar Skulder m m Lån i Riksgälden Not Kortfristiga skulder till andra myndigheter Not Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder m m Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Not Övriga förutbetalda intäkter Not Summa periodavgränsningsposter SUMMA KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Statliga garantier för lån och krediter Inga Inga Övriga ansvarsförbindelser Not 29 Inga Inga

14 Delårsrapport 2015, sida 14 (31) 2.3 Anslagsredovisning Redovisning mot inkomsttitel Inkomsttitel Inkomster Amortering statskapital Avkastningsränta Försäljning fastigheter Övriga ränteinkomster Amortering energilån 0 Summa I kolumnen redovisas de medel som Fortifikationsverket har betalat in till statens centralkonto.

15 Delårsrapport 2015, sida 15 (31) 2.4 Finansieringsanalys DRIFT Kostnader Not Finansiering av drift - Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not Intäkter av bidrag Not Övriga intäkter Not Medel som tillförts statsbudgeten - Avkastning på statskapital Ränteinkomster Summa medel som tillförts för finansiering av driften Minskning (+) av lager Minskning (+) av kortfristiga fordringar Minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från drift INVESTERINGAR Investeringar i fastigheter Investeringar i maskiner och inventarier Investeringar i immateriella tillgångar Summa investeringsutgifter Finansiering av investeringar Lån från Riksgälden, fastighetsinnehav Lån från Riksgälden, förvaltningsändamål amortering lån för fastigheter amortering lån för förvaltningsändamål Minskning av statskapital med medel som tillförts statens budget: - avseende fastigheter - avseende energilån Försäljning av anläggningstillgångar - fastigheter maskiner och inventarier Medel som tillförts statens budget - Försäljning fastigheter Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar Kassaflöde till investeringar FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

16 Delårsrapport 2015, sida 16 (31) SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid periodens början Minskning (-) av tillgodohavande hos Riksgälden Summa förändring likvida medel Likvida medel vid periodens slut Noter till finansieringsanalys Not 1 Kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Korrigeringsposter avseende: Förändring avsättning för pensioner Förändring kompetensutveckling Förändring övriga avsättningar Ersättning och realisationsresultat avyttring av anläggningstillgångar Räntekostnader till inkomsttitel Summa Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter enligt resultaträkningen not Korrigeringsposter avseende: Försäljningsintäkter och realisationsresultat avyttringar av anläggningstillgångar Summa Not 3 Intäkter av bidrag Bidrag från statliga organisationer och bolag Summa Not 4 Övriga intäkter Ränteintäkter enligt resultaträkningens not Summa

17 Delårsrapport 2015, sida 17 (31) 2.5 Kommentarer och noter Redovisningsprinciper Allmänt Delårsrapporten är upprättad i enlighet med förordning (2000:606) om myndigheters bokföring samt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Hyresmodell 2006 Upplåtelse av mark, anläggningar och lokaler till Försvarsmakten med flera kunder sker enligt överenskommelse Hyresmodell Modellen är självkostnadsbaserad och hyresersättningen baseras på Fortifikationsverkets kalkylerade kostnader för kapital, media, drift, planerat underhåll och administration. Media omfattar kostnader för försörjningsmedia och reglerbar media. Ersättningen för reglerbar media baseras på kostnader för förbrukning inklusive abonnemangsavgifter m m. Ersättningen för reglerbar media regleras mot de faktiska kostnaderna genom en årlig avstämning. Hyresersättningen från kunder som inte har upplåtelseavtal enligt hyresmodellen är marknadsbaserad. Försäljning av anläggningstillgångar I not till resultaträkningen redovisas resultatet av fastighetsförsäljningar. Detta för att möjliggöra jämförelser med andra fastighetsförvaltande myndigheter och bolag. I resultatet av fastighetsförsäljningen ingår enbart avslutade avyttringsprojekt. Intäkter och kostnader avseende pågående fastighetsförsäljningar redovisas som periodavgränsningsposter i balansräkningen, fordran som Övriga upplupna intäkter och skuld som Upplupna kostnader. Myndighetskapital Fortifikationsverket disponerar ett myndighetskapital, vilket består av statskapital och balanserad kapitalförändring. Avkastningskravet uppgår till 4,2 % baserat på ett genomsnittligt myndighetskapital. I det genomsnittliga myndighetskapitalet exkluderas statskapital avseende energilån som lämnats före och avsättningar som Fortifikationsverket disponerar för att betala kostnader som uppstår som följd av avvecklingen av lokaler, mark och anläggningar med anledning av försvarsbeslut 1996, 2000 och Beräkning av avkastningskravet sker per dag med hänsyn till amortering och nedsättning av statskapital (se Undantag från EA-regler).

18 Delårsrapport 2015, sida 18 (31) Undantag från EA-regler Enligt regleringsbrevet för år 2015 gäller följande för avyttringar med anledning av statsmakternas beslut om omstrukturering av Försvarsmakten med anledning av försvarsbeslut 1996, 2000 och 2004: De intäkter som uppstår vid försäljningen av försvarsfastigheter i enlighet med statsmakternas fattade försvarsbeslut (prop. 1996/97:4, prop 1999/2000:30 och prop 1999/2000:97, prop 2004/05:5, prop 2004/05:43) får Fortifikationsverket disponera för att betala sådana kostnader som uppstår som följd av avveckling av lokaler, mark och anläggningar. Överskottet får inte användas för att bekosta den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöskyddslagen (1969:387) är skyldig att bekosta i egenskap av verksamhetsansvarig. Fortifikationsverket får sätta ned statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid med det bokförda värdet på respektive objekt, som ska avyttras med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut. Nedsättning ska ske på så sätt att det bokförda värdet för de berörda försvarsfastigheterna minskas på balansräkningen med samma belopp som nedsättningen minskar statskapitalet på balansräkningen. För sådan fast egendom som har karaktären av verksamhetstillbehör, och som Fortifikationsverket övertar till bokfört värde från Försvarsmakten får nedsättning ske med det bokförda värdet. Fortifikationsverket medges enligt regleringsbrev för år 2015 oberoende av finansieringssätt nedsätta statskapitalet vid avyttringar med anledning av försvarsbeslut 1996, 2000 samt försvarsbeslut 2004 om de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter 1 juli Nedsättning av statskapitalet har under 2015 skett med tkr. Enligt regleringsbrevet för 2015 får Fortifikationsverket behålla överskott av försäljningar av övningsoch skjutfält inklusive byggnadsobjekt för att bekosta: avveckling av fält som varken kan avyttras eller användas, avveckling av riskarrenden eller inlösen av mark, t ex inom inarrenderade riskområden, avveckling och förvaltning av fält som är under försäljning, förädling och avyttring av fält samt metod- och teknikutveckling för hantering av oexploderad ammunition (OXA). Skuld till Riksgälden, långfristig skuld för fastigheter I låneskuld till Riksgälden för fastigheter ( tkr) ingår lån med tkr, vilka är en konsekvens av nedskrivningar av bokförda värden mot statskapital. Nedskrivning av bokförda värden mot statskapital sker oberoende av finansieringsätt enligt Undantag från EA-regler. Nedskrivning av bokförda värden mot statskapitalet har under perioden skett med tkr för fastigheter, vilka har anskaffats efter 1 juli 1994 och som har finansierats med lån i Riksgälden. Fordringar och skulder Fordringarna har upptagits till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalda. I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter brytdag (fastställt ) eller när fordrings- eller skuldbeloppet inte är exakt känt när bokslutet upprättas, redovisas beloppen som periodavgränsningsposter. Övriga händelser tas upp som fordringar respektive skulder.

19 Delårsrapport 2015, sida 19 (31) Periodavgränsningsposter En lägsta gräns på 50 tkr finns angiven för att beloppet efter ska beaktas som periodavgränsningspost för skuld. En lägsta gräns på 50 tkr finns angiven för att beloppet efter ska beaktas som fordran. Avyttrings- och uppdragsprojekt som faktureras kund, intäktsförs i takt med att arbetet utförs. Värdering av ofakturerat sker till anskaffningsvärdet och redovisas som övriga upplupna intäkter. Anläggningstillgångar Aktier upptas till nominellt värde. Inventarier avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd på tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar, och är upptagna till anskaffningsvärdet vid förvärvstillfället. Avskrivning enligt plan sker på tillgångens anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd enligt nedan. Immateriella anläggningstillgångar 5 år Övriga inventarier 10 år Bilar och andra transportmedel 5-10 år Maskiner 5 år Datorer och kringutrustning 3 år Mark, byggnader och anläggningar anskaffade före har ett invärderat värde grundat på en bokföringsmässig rekonstruktion av tidigare anskaffningsvärden, med undantag av marken som marknadsvärderades. Invärderingsprinciperna är godkända av regeringen. I anskaffningsvärdet inräknas del av indirekta kostnader så kallat administrativt pålägg 2 % på investeringsutgiften. I anskaffningsvärdet inräknas ränta på kapital under pågående investering. Räntesatsen är 3 %, se not 2. Avskrivning enligt plan sker på byggnaders och anläggningars anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd enligt nedan. Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och markanläggningar år Lånefinansierade försvarsanläggningar 20 år Anpassningsåtgärder och åtgärder med kortvarigt bruk 5-20 år Direktavskrivna försvarsanläggningar finansierade med engångshyra 0 år För alla försvarsanläggningar anskaffade efter tillämpas en individuell avskrivningstid anpassad efter tillgångens karaktär och kända hyresförhållanden med utgångspunkt i ovan angivna avskrivningstider. Varulager Varulagret upptas till ett värde grundat på fysisk inventering per balansdagen enligt lägsta värdets princip. Inkuransbedömning avseende lager för fastighetsdrift har utförts enligt individuell prövning.

20 Delårsrapport 2015, sida 20 (31) Brytdag Brytdag avseende räkenskapsåret har fastställts till Noter till resultat- och balansräkning Not Intäkter av avgifter och andra ersättningar Hyra och arrenden Ersättning införhyrningar Ersättning direktavskrivna anläggningar Ersättning uppdrag Avyttringsintäkter Realisationsvinster Ersättning skogsbruk Övriga rörelseintäkter Summa Motsvarande avskrivningskostnader för Ersättning direktavskrivna anläggningar ingår i not 5. Not 2 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Riksgälden, räntekonto Riksgälden, ränta lån fastigheter Dröjsmålsränta Övriga 2 64 Summa Räntekostnader Riksgälden, räntekonto 823 Riksgälden, ränta lån fastigheter Riksgälden, ränta på lån för inventarier för förvaltningsändamål Övriga räntekostnader Övriga finansiella kostnader Aktiverad ränta pågående nyanläggningar Summa Not 3 Kostnader för personal Lönekostnader exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal är tkr (f å tkr). Motsvarande lönekostnader för styrelse och uppdragstagare 177 tkr (f å 11 tkr). Från och med september 2014 leds Fortifikationsverket av en styrelse.

21 Delårsrapport 2015, sida 21 (31) Not 4 Övriga driftkostnader Media Införhyrningar Köpta tjänster, planerat underhåll Köpta tjänster, uppdrag Köpta tjänster, drift Köpta tjänster, avyttring Köpta tjänster, övrigt Materialkostnader egna fastigheter Förbrukningsinventarier och kontorsmaterial Skog Realisations- och utrangeringsförluster Övriga kostnader Summa Not 5 Av- och nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar Maskiner, inventarier, installationer m m Byggnader och markanläggningar Byggnader och markanläggningar b-objekt Summa I posten Byggnader och markanläggningar b-objekt ingår avskrivningar för direktavskrivna anläggningar med tkr (f å tkr) Not 6 Verksamhetsutfall I verksamhetsutfallet ingår resultatet för fastighetsförsäljningar. Intäkter fastighetsförsäljningar Kostnader fastighetsförsäljningar Resultat fastighetsförsäljningar Not 7 Periodens kapitalförändring (avgiftsbelagd verksamhet) Inleverans beräknat avkastningskrav 4,2 % (f å 4,6 %) Inleverans överskott övriga fastighetsförsäljningar Kapitalförändring efter inleveranser Reservering överskott från försvarsbeslut Reservering överskott övnings- och skjutfält Projektkostnader täckta av medel från försvarsbeslut 1996, 2000 och Disponibel kapitalförändring Avsättning för riskreducerande åtgärder på mark belastad med oexploderad ammunition (OXA) uppgår till 0 tkr (f å 0 tkr).

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut VI:1 Socialdepartementet 2014-12-19 S2014/6917/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD... 4 RESULTATBEDÖMNING OCH EKONOMISK ÖVERSIKT... 5 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 7 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET... 8 Försvarsmakten...

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 2010

FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 2010 Årsfakta B FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA Årsfakta Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Om Fortifikationsverket 6 Kunder lokalbehov 1 Fortifikationsverkets hyresgäster 1 Hyres- och arrendeintäkter 12 Upplåtelsernas

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen Statliga inrapporteringskoder 2015 (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen ESV 2015:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 5. Fördjupning 6. Sökordsregister Svensk Redovisning BOKSLUTSBOKEN 2014 Innehåll 1. Om boken 9 Bokens

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2002. Finansiell redovisning

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2002. Finansiell redovisning Finansiell redovisning 85 86 Resultaträkning, tusental kronor Verksamhetens intäkter Utfall Utfall Intäkter av anslag Not 1 63 557 57 128 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 2 2 732 2 899 Intäkter

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Stefan Rosén, Redog Helen Nylander, Sonat Ulf Hansson, NCC Årsredovisning 2013 Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer