Dela rsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30"

Transkript

1 Dela rsrapport

2 Delårsrapport 2015, sida 2 (31) Innehåll 1. RESULTATREDOVISNING Ekonomiskt resultat uppdelat per verksamhet Redovisning av överskott efter avkastningskrav och avsättningar Förvaltningsverksamhet Prestationer för förvaltningsverksamheten Uppdragsverksamhet Prestationer för uppdragsverksamheten Avyttringsverksamhet Prestationer för avyttringsverksamheten FINANSIELL REDOVISNING Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Finansieringsanalys Kommentarer och noter Redovisningsprinciper Noter till resultat- och balansräkning UNDERSKRIFTER 31 Omslagsbild Karlbergs slott, Stockholm. Fotograf: Ingela Andersson

3 Delårsrapport 2015, sida 3 (31) 1. Resultatredovisning 1.1 Ekonomiskt resultat uppdelat per verksamhet Fortifikationsverkets verksamhet redovisas i tre områden, förvaltning, uppdrag och avyttring. Resultat per verksamhet Verksamhet Budget Prognos Förvaltning Intäkter Kostnader Resultat Uppdrag Intäkter Kostnader Resultat Avyttring Intäkter Kostnader Resultat Total Kommentarer till prognoser och utfall redovisas under avsnitt för respektive verksamhet. 1.2 Redovisning av överskott efter avkastningskrav och avsättningar Budget Prognos 2015 Resultat av verksamheten Avkastningskrav Förändring av avsatta medel enligt regleringsbrev Resultat efter avkastningskrav och avsättningar Verksamheten beräknas enligt budget ge ett överskott med 50,0 Mkr. I överskottet ingår avkastning på myndighetskapital (33 Mkr) och förändring av avsatta medel enligt regleringsbrev, (14,3 Mkr). et första halvåret visar ett överskott på 67,9 Mkr efter avkastningskrav (17,6 Mkr) och förändring av avsatta medel (6,1 Mkr). Prognosen för helår är ett överskott på 26,9 Mkr.

4 Delårsrapport 2015, sida 4 (31) 1.3 Förvaltningsverksamhet Fortifikationsverket förvaltar och hyr ut försvarsfastigheter geografiskt fördelade över hela landet. Huvuddelen av fastigheterna hyrs ut till Försvarsmakten. Upplåtelse av mark, anläggningar och lokaler görs, enligt Hyresmodell 2006, vilken är framtagen tillsammans med Försvarsmakten. Försvarets materielverk (FMV), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarets radioanstalt (FRA) har upplåtelseavtal uppbyggda enligt samma modell. Uthyrning av lokaler, bostäder, fritidshus m m görs även till hyresgäster, som inte har upplåtelseavtal enligt den särskilda hyresmodellen. Dessa uthyrningar beror ofta på att fastigheterna inte kan säljas på grund av Försvarsmaktens verksamhet. Uthyrning görs till myndigheter, företag, privatpersoner och föreningar. Hyresersättningen är huvudsakligen marknadsbaserad. Inom förvaltningen ingår omfattande investeringsverksamhet, vilken omfattar alla åtgärder som medför ny-, om- och tillbyggnad samt förvärv av fastigheter. Förvaltningen omfattar även förvaltning av skogsmark för försvarets övnings-, skjut-, test- och provverksamhet. Intäkter och kostnader Verksamhet Budget Prognos Förvaltning Intäkter Kostnader Resultat Resultatet för förvaltningsverksamheten beräknas bli 15,5 Mkr lägre än budgeterat. Intäkterna beräknas bli 5,2 Mkr lägre och kostnaderna 10,3 Mkr högre. Avskrivningarna för fastigheterna blir högre än budgeterat Prestationer för förvaltningsverksamheten Av förvaltningsverksamhetens budgeterade kostnader utgör 49 % kostnader för drift, media och planerat underhåll. Inom förvaltningen ingår också omfattande investeringsverksamhet. Kostnaderna för drift, media och planerat underhåll samt utgifterna för genomförda investeringar anses vara verkets viktigaste prestationer inom förvaltningsverksamheten. Nedan redovisas kostnader och utgifter för dessa prestationer 1. 1 Volymer kan inte redovisas för prestationerna.

5 Delårsrapport 2015, sida 5 (31) Kostnader för drift och media Driftkostnaderna omfattar tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll samt administration av fastigheter, vård av fordon med mera. I redovisningen ingår även kostnader för förvaltning av objekt som är under försäljning samt kostnader för media. Mediakostnaderna delas upp i reglerbar media och försörjningsmedia. Reglerbar media utgörs av värme, vatten, el, gas, kyla och bränsle. Med försörjningsmedia avses infrastruktur för mottagning, produktion, distribution och efterbehandling av media. Kostnader för drift inkl media % % % Tillsyn och skötsel , , ,7 Felavhjälpande underhåll , , ,7 Övriga driftkostnader , , ,5 Drift av fastigheter som är under försäljning , , ,3 Summa drift Reglerbar media , , ,0 Försörjningsmedia , , ,8 Summa media Total summa , , ,0 Kostnaderna för tillsyn och skötsel har ökat med 12,4 Mkr jämfört med föregående år. Ökningen beror bland annat på högre kostnader för snöröjning Övriga driftkostnader har minskat med 16,2 Mkr jämfört med föregående år. Huvudsaklig orsak är den organisationsförändring som gjordes vid årsskiftet. Ett antal tjänster som tidigare redovisades som driftverksamhet redovisas från och med 2015 som administration. Kostnader för planerat underhåll Planerat underhåll omfattar underhållsåtgärder med en periodicitet om ett år eller längre. Det planerade underhållet syftar till att bevara eller återställa ett objekts värde, funktion och tekniska egenskaper. Kostnader för planerat underhåll fördelat på objektstyp % % % Byggnader , , ,9 Befästningar , , ,0 Vägar och planer , , ,6 Anordningar , , ,5 Summa , , ,0 2 Till anordningar hänförs flygfält, hamnar, kajer, bryggor, vägbelysning m m.

6 Delårsrapport 2015, sida 6 (31) Investeringar i fastigheter Inom förvaltningen ingår investeringsverksamhet, vilken omfattar alla åtgärder som medför ny-, omoch tillbyggnad samt förvärv av fastigheter. Utgifter fördelade på nybyggnad, ombyggnad och inköp av fastigheter (Mkr) % % % Nybyggnad 152,5 40,9 154,0 36,2 129,0 42,6 Ombyggnad 209,5 56,1 268,8 63,1 167,7 55,3 Inköp fastigheter 11,1 3,0 3,1 0,7 6,5 2,1 Summa 373,1 100,0 425,9 100,0 303,2 100,0 Exempel på större investeringar som pågått under första halvåret: Infrastrukturprojekt i Ronneby (19,0 Mkr). Nybyggnad av flygledartorn i Ronneby (13,3 Mkr). Ombyggnad av kontor i Karlskrona (10,4 Mkr). Nybyggnad av förråd i Skredsvik (10,1 Mkr). Utgifter för avslutade investeringar fördelade på nybyggnad, ombyggnad och inköp av fastigheter (Mkr) % % % Nybyggnad 121,5 38,9 47,4 17,7 273,9 63,1 Ombyggnad 186,8 59,8 215,7 80,7 137,6 31,7 Inköp fastigheter 4,2 1,3 4,3 1,6 22,8 5,2 Summa 312,5 100,0 267,4 100,0 434,3 100,0 Under första halvåret avslutades 116 stycken investeringsprojekt. Tre investeringar med belopp över 10 Mkr avslutades; nybyggnad av elevförläggning och centralbyggnad i Kvarn (74,6 Mkr), tillbyggnad av gymnastikhall i Kvarn (29,6 Mkr) samt nybyggnad av träningsanläggning i Boden (18,3 Mkr). Investeringsprojekt för ny- och ombyggnad av anläggningar avslutades för 48,6 Mkr. 3 Utgifterna (312,5 Mkr) för avslutade investeringar inkluderar även utgifter för investeringarna från tidigare år.

7 Delårsrapport 2015, sida 7 (31) 1.4 Uppdragsverksamhet Fortifikationsverket genomför uppdrag. De olika typerna av uppdrag är: Att hyra in lokaler, arrenden med flera förhyrningar åt Försvarsmakten (från andra hyresvärdar än Fortifikationsverket). Uppdraget innefattar slutande av avtal, förvaltning av avtalen samt uppsägning och avveckling av avtalen då Försvarsmakten inte längre behöver förhyrningen. Att utföra tilläggstjänster åt de kunder som har upplåtelseavtal med Fortifikationsverket och utföra tjänster åt andra fastighetsägare. Att bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete för det svenska samhällets behov inom skyddsoch anläggningsteknik. Att genomföra övriga uppdrag tillhörande myndighetens verksamhetsområde. Intäkter och kostnader Verksamhet Budget Prognos Uppdrag Intäkter Kostnader Resultat Intäkterna för uppdragsverksamheten beräknas bli 37,5 Mkr högre och kostnaderna 41,4 Mkr högre än budget. Större delen av ökningen avser beställningar av tilläggstjänster från Försvarsmakten. Budgeten för tilläggstjänster är 2015 lagd på en lägre nivå än tidigare år, då det under hösten 2014 fanns restriktioner inom Försvarsmakten för köp av tilläggstjänster Prestationer för uppdragsverksamheten Prestationerna som utförs inom uppdragsverksamheten finansieras med ersättning från uppdragsgivarna. Genomförda prestationer är kostnader för uppdragen fördelat enligt nedan: Förhyrningar på uppdrag av Försvarsmakten. Genomförda tilläggstjänster åt kunder med upplåtelseavtal- och genomförda tjänster åt andra fastighetsägare. Fortifikatoriska och övriga uppdrag. Kostnader för förhyrningar åt Försvarsmakten Kostnader

8 Delårsrapport 2015, sida 8 (31) Kostnader för tilläggstjänster och genomförda tjänster åt andra fastighetsägare Kostnader Genomförda tilläggstjänster fördelar sig enligt nedan Tjänster utförda enligt årliga avtal Anpassning av lokaler Kostnader för skador Verksamhetsel och andra mediakostnader Övriga tjänster Summa Kostnaderna för övriga tjänster har ökat med 7,6 Mkr jämfört med föregående år. Av ökningen avser cirka 4 Mkr omskyltning som görs på uppdrag av Försvarsmakten. Drift m m åt andra fastighetsägare genomfördes till en kostnad av 8,9 Mkr (f å 9,5 Mkr). Kostnader för fortifikatoriska och övriga uppdrag Kostnader Avyttringsverksamhet Inom avyttringsverksamheten genomförs försäljning av fastigheter samt avveckling och återställande av anläggningar. Intäkter och kostnader 4 Verksamhet Budget Prognos Avyttring Intäkter Kostnader Resultat Intäkter och kostnader för försäljningsverksamheten redovisas med bruttobelopp för att möjliggöra jämförelser med budget. 5 I de budgeterade kostnaderna ingår 68 Mkr för avyttring/återställande av anläggningar samt avyttring- och teknikutveckling på övnings- och skjutfält innehållande oexploderad ammunition.

9 Delårsrapport 2015, sida 9 (31) Intäkterna för första halvåret fördelar sig på: Försäljning av fastigheter (9,5 Mkr). Ersättning från Försvarsmakten för återställande och sanering (10,3 Mkr). Intäkter för uthyrning av uppsagda fastigheter (0,6 Mkr). I kostnadsutfallet ingår avveckling och återställande av anläggningar och övnings- och skjutfält med 26,5 Mkr (f å 23,7 Mkr). Resultatet för helår beräknas bli cirka 12 Mkr lägre än budget. Intäkterna beräknas bli 15 Mkr lägre, varav lägre intäkter för fastighetsförsäljningar (18,5 Mkr) och högre ersättning för återställande av befästningar (3,5 Mkr). Kostnaderna beräknas bli 3,0 Mkr lägre Prestationer för avyttringsverksamheten Prestationer för avyttringsverksamheten är avslutade försäljningar av fastigheter. Avyttringar till följd av försvarsbeslut 2000 Avyttringar avslutade under första halvåret Intäkter Kostnader Resultat Gotland Fide Odvalds 1:47, mark Summa Avyttringar avslutade under första halvåret Intäkter Kostnader Resultat Hudiksvall Långhede 1:12, mark och bergrum Karlskrona Tjurkö 2:37,38,44, 51, mark Summa Avyttringar övnings- och skjutfält Avyttringar avslutade under första halvåret Intäkter Kostnader Resultat Södertälje Almnäs 5:5, 5:6, mark och byggnad Sorsele Dockmyran 1:6, mark Summa Inga avslut av avyttringar avseende försvarsbeslut 2000 gjordes under motsvarande period Inga avslut av avyttringar avseende övnings- och skjutfält gjordes under motsvarande period åren 2014 och Överföring till Naturvårdsverket.

10 Delårsrapport 2015, sida 10 (31) Övriga avyttringar Avyttringar avslutade under första halvåret Intäkter Kostnader Resultat Tanum Kuseröd 2:149, mark och byggnad Skellefteå Rönnskär fyr- och lotsplats 1: Älmhult Strommaköp 1:6, byggnad Östersund Rossbol 6:39, byggnad Karlskrona Sturkö-Ryd 9:21, 10:15, mark Summa Avyttringar avslutade under första halvåret Intäkter Kostnader Resultat Svedala Lindholmen 1: Jönköping Bunnström 1: Summa Avyttringar avslutade under första halvåret Intäkter Kostnader Resultat Ystad, Sandskogen 2: Skara, Axvall 1: Malå, Malådalen 3: Karlskrona, Fredriksdal 8: Österåker, Hummelmora 1: Torsby, Tallen Motala, Karlsby 3: Kalmar, Torsås 5: Östhammar, Vässarön 1: Söderhamn, Östansjö 8: Försäljningar av objekt på ofri grund Summa

11 Delårsrapport 2015, sida 11 (31) 2 Finansiell redovisning 2.1 Resultaträkning VERKSAMHETENS INTÄKTER PROGNOS Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Not Summa verksamhetens intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Kostnader för personal Not Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Not Finansiella kostnader Not Avskrivningar och nedskrivningar Not Summa verksamhetens kostnader VERKSAMHETSUTFALL Not PERIODENS KAPITALFÖRÄNDRING Not 7,

12 Delårsrapport 2015, sida 12 (31) 2.2 Balansräkning TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar Not Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och annan fast egendom Not Maskiner, inventarier, installationer m m Not Pågående nyanläggningar Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Not Andra långfristiga fordringar Not Summa finansiella anläggningstillgångar Varulager m m Varulager och förråd Not Summa varulager m m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Not Övriga kortfristiga fordringar Summa fordringar Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Not Övriga upplupna intäkter Not Summa periodavgränsningsposter Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgälden Not Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

13 Delårsrapport 2015, sida 13 (31) KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Not 20 Statskapital Not Överskott av fastighetsförsäljningar Not Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa myndighetskapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not Övriga avsättningar Not Summa avsättningar Skulder m m Lån i Riksgälden Not Kortfristiga skulder till andra myndigheter Not Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder m m Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Not Övriga förutbetalda intäkter Not Summa periodavgränsningsposter SUMMA KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Statliga garantier för lån och krediter Inga Inga Övriga ansvarsförbindelser Not 29 Inga Inga

14 Delårsrapport 2015, sida 14 (31) 2.3 Anslagsredovisning Redovisning mot inkomsttitel Inkomsttitel Inkomster Amortering statskapital Avkastningsränta Försäljning fastigheter Övriga ränteinkomster Amortering energilån 0 Summa I kolumnen redovisas de medel som Fortifikationsverket har betalat in till statens centralkonto.

15 Delårsrapport 2015, sida 15 (31) 2.4 Finansieringsanalys DRIFT Kostnader Not Finansiering av drift - Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not Intäkter av bidrag Not Övriga intäkter Not Medel som tillförts statsbudgeten - Avkastning på statskapital Ränteinkomster Summa medel som tillförts för finansiering av driften Minskning (+) av lager Minskning (+) av kortfristiga fordringar Minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från drift INVESTERINGAR Investeringar i fastigheter Investeringar i maskiner och inventarier Investeringar i immateriella tillgångar Summa investeringsutgifter Finansiering av investeringar Lån från Riksgälden, fastighetsinnehav Lån från Riksgälden, förvaltningsändamål amortering lån för fastigheter amortering lån för förvaltningsändamål Minskning av statskapital med medel som tillförts statens budget: - avseende fastigheter - avseende energilån Försäljning av anläggningstillgångar - fastigheter maskiner och inventarier Medel som tillförts statens budget - Försäljning fastigheter Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar Kassaflöde till investeringar FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

16 Delårsrapport 2015, sida 16 (31) SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid periodens början Minskning (-) av tillgodohavande hos Riksgälden Summa förändring likvida medel Likvida medel vid periodens slut Noter till finansieringsanalys Not 1 Kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Korrigeringsposter avseende: Förändring avsättning för pensioner Förändring kompetensutveckling Förändring övriga avsättningar Ersättning och realisationsresultat avyttring av anläggningstillgångar Räntekostnader till inkomsttitel Summa Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter enligt resultaträkningen not Korrigeringsposter avseende: Försäljningsintäkter och realisationsresultat avyttringar av anläggningstillgångar Summa Not 3 Intäkter av bidrag Bidrag från statliga organisationer och bolag Summa Not 4 Övriga intäkter Ränteintäkter enligt resultaträkningens not Summa

17 Delårsrapport 2015, sida 17 (31) 2.5 Kommentarer och noter Redovisningsprinciper Allmänt Delårsrapporten är upprättad i enlighet med förordning (2000:606) om myndigheters bokföring samt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Hyresmodell 2006 Upplåtelse av mark, anläggningar och lokaler till Försvarsmakten med flera kunder sker enligt överenskommelse Hyresmodell Modellen är självkostnadsbaserad och hyresersättningen baseras på Fortifikationsverkets kalkylerade kostnader för kapital, media, drift, planerat underhåll och administration. Media omfattar kostnader för försörjningsmedia och reglerbar media. Ersättningen för reglerbar media baseras på kostnader för förbrukning inklusive abonnemangsavgifter m m. Ersättningen för reglerbar media regleras mot de faktiska kostnaderna genom en årlig avstämning. Hyresersättningen från kunder som inte har upplåtelseavtal enligt hyresmodellen är marknadsbaserad. Försäljning av anläggningstillgångar I not till resultaträkningen redovisas resultatet av fastighetsförsäljningar. Detta för att möjliggöra jämförelser med andra fastighetsförvaltande myndigheter och bolag. I resultatet av fastighetsförsäljningen ingår enbart avslutade avyttringsprojekt. Intäkter och kostnader avseende pågående fastighetsförsäljningar redovisas som periodavgränsningsposter i balansräkningen, fordran som Övriga upplupna intäkter och skuld som Upplupna kostnader. Myndighetskapital Fortifikationsverket disponerar ett myndighetskapital, vilket består av statskapital och balanserad kapitalförändring. Avkastningskravet uppgår till 4,2 % baserat på ett genomsnittligt myndighetskapital. I det genomsnittliga myndighetskapitalet exkluderas statskapital avseende energilån som lämnats före och avsättningar som Fortifikationsverket disponerar för att betala kostnader som uppstår som följd av avvecklingen av lokaler, mark och anläggningar med anledning av försvarsbeslut 1996, 2000 och Beräkning av avkastningskravet sker per dag med hänsyn till amortering och nedsättning av statskapital (se Undantag från EA-regler).

18 Delårsrapport 2015, sida 18 (31) Undantag från EA-regler Enligt regleringsbrevet för år 2015 gäller följande för avyttringar med anledning av statsmakternas beslut om omstrukturering av Försvarsmakten med anledning av försvarsbeslut 1996, 2000 och 2004: De intäkter som uppstår vid försäljningen av försvarsfastigheter i enlighet med statsmakternas fattade försvarsbeslut (prop. 1996/97:4, prop 1999/2000:30 och prop 1999/2000:97, prop 2004/05:5, prop 2004/05:43) får Fortifikationsverket disponera för att betala sådana kostnader som uppstår som följd av avveckling av lokaler, mark och anläggningar. Överskottet får inte användas för att bekosta den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöskyddslagen (1969:387) är skyldig att bekosta i egenskap av verksamhetsansvarig. Fortifikationsverket får sätta ned statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid med det bokförda värdet på respektive objekt, som ska avyttras med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut. Nedsättning ska ske på så sätt att det bokförda värdet för de berörda försvarsfastigheterna minskas på balansräkningen med samma belopp som nedsättningen minskar statskapitalet på balansräkningen. För sådan fast egendom som har karaktären av verksamhetstillbehör, och som Fortifikationsverket övertar till bokfört värde från Försvarsmakten får nedsättning ske med det bokförda värdet. Fortifikationsverket medges enligt regleringsbrev för år 2015 oberoende av finansieringssätt nedsätta statskapitalet vid avyttringar med anledning av försvarsbeslut 1996, 2000 samt försvarsbeslut 2004 om de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter 1 juli Nedsättning av statskapitalet har under 2015 skett med tkr. Enligt regleringsbrevet för 2015 får Fortifikationsverket behålla överskott av försäljningar av övningsoch skjutfält inklusive byggnadsobjekt för att bekosta: avveckling av fält som varken kan avyttras eller användas, avveckling av riskarrenden eller inlösen av mark, t ex inom inarrenderade riskområden, avveckling och förvaltning av fält som är under försäljning, förädling och avyttring av fält samt metod- och teknikutveckling för hantering av oexploderad ammunition (OXA). Skuld till Riksgälden, långfristig skuld för fastigheter I låneskuld till Riksgälden för fastigheter ( tkr) ingår lån med tkr, vilka är en konsekvens av nedskrivningar av bokförda värden mot statskapital. Nedskrivning av bokförda värden mot statskapital sker oberoende av finansieringsätt enligt Undantag från EA-regler. Nedskrivning av bokförda värden mot statskapitalet har under perioden skett med tkr för fastigheter, vilka har anskaffats efter 1 juli 1994 och som har finansierats med lån i Riksgälden. Fordringar och skulder Fordringarna har upptagits till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalda. I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter brytdag (fastställt ) eller när fordrings- eller skuldbeloppet inte är exakt känt när bokslutet upprättas, redovisas beloppen som periodavgränsningsposter. Övriga händelser tas upp som fordringar respektive skulder.

19 Delårsrapport 2015, sida 19 (31) Periodavgränsningsposter En lägsta gräns på 50 tkr finns angiven för att beloppet efter ska beaktas som periodavgränsningspost för skuld. En lägsta gräns på 50 tkr finns angiven för att beloppet efter ska beaktas som fordran. Avyttrings- och uppdragsprojekt som faktureras kund, intäktsförs i takt med att arbetet utförs. Värdering av ofakturerat sker till anskaffningsvärdet och redovisas som övriga upplupna intäkter. Anläggningstillgångar Aktier upptas till nominellt värde. Inventarier avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd på tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar, och är upptagna till anskaffningsvärdet vid förvärvstillfället. Avskrivning enligt plan sker på tillgångens anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd enligt nedan. Immateriella anläggningstillgångar 5 år Övriga inventarier 10 år Bilar och andra transportmedel 5-10 år Maskiner 5 år Datorer och kringutrustning 3 år Mark, byggnader och anläggningar anskaffade före har ett invärderat värde grundat på en bokföringsmässig rekonstruktion av tidigare anskaffningsvärden, med undantag av marken som marknadsvärderades. Invärderingsprinciperna är godkända av regeringen. I anskaffningsvärdet inräknas del av indirekta kostnader så kallat administrativt pålägg 2 % på investeringsutgiften. I anskaffningsvärdet inräknas ränta på kapital under pågående investering. Räntesatsen är 3 %, se not 2. Avskrivning enligt plan sker på byggnaders och anläggningars anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd enligt nedan. Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och markanläggningar år Lånefinansierade försvarsanläggningar 20 år Anpassningsåtgärder och åtgärder med kortvarigt bruk 5-20 år Direktavskrivna försvarsanläggningar finansierade med engångshyra 0 år För alla försvarsanläggningar anskaffade efter tillämpas en individuell avskrivningstid anpassad efter tillgångens karaktär och kända hyresförhållanden med utgångspunkt i ovan angivna avskrivningstider. Varulager Varulagret upptas till ett värde grundat på fysisk inventering per balansdagen enligt lägsta värdets princip. Inkuransbedömning avseende lager för fastighetsdrift har utförts enligt individuell prövning.

20 Delårsrapport 2015, sida 20 (31) Brytdag Brytdag avseende räkenskapsåret har fastställts till Noter till resultat- och balansräkning Not Intäkter av avgifter och andra ersättningar Hyra och arrenden Ersättning införhyrningar Ersättning direktavskrivna anläggningar Ersättning uppdrag Avyttringsintäkter Realisationsvinster Ersättning skogsbruk Övriga rörelseintäkter Summa Motsvarande avskrivningskostnader för Ersättning direktavskrivna anläggningar ingår i not 5. Not 2 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Riksgälden, räntekonto Riksgälden, ränta lån fastigheter Dröjsmålsränta Övriga 2 64 Summa Räntekostnader Riksgälden, räntekonto 823 Riksgälden, ränta lån fastigheter Riksgälden, ränta på lån för inventarier för förvaltningsändamål Övriga räntekostnader Övriga finansiella kostnader Aktiverad ränta pågående nyanläggningar Summa Not 3 Kostnader för personal Lönekostnader exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal är tkr (f å tkr). Motsvarande lönekostnader för styrelse och uppdragstagare 177 tkr (f å 11 tkr). Från och med september 2014 leds Fortifikationsverket av en styrelse.

21 Delårsrapport 2015, sida 21 (31) Not 4 Övriga driftkostnader Media Införhyrningar Köpta tjänster, planerat underhåll Köpta tjänster, uppdrag Köpta tjänster, drift Köpta tjänster, avyttring Köpta tjänster, övrigt Materialkostnader egna fastigheter Förbrukningsinventarier och kontorsmaterial Skog Realisations- och utrangeringsförluster Övriga kostnader Summa Not 5 Av- och nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar Maskiner, inventarier, installationer m m Byggnader och markanläggningar Byggnader och markanläggningar b-objekt Summa I posten Byggnader och markanläggningar b-objekt ingår avskrivningar för direktavskrivna anläggningar med tkr (f å tkr) Not 6 Verksamhetsutfall I verksamhetsutfallet ingår resultatet för fastighetsförsäljningar. Intäkter fastighetsförsäljningar Kostnader fastighetsförsäljningar Resultat fastighetsförsäljningar Not 7 Periodens kapitalförändring (avgiftsbelagd verksamhet) Inleverans beräknat avkastningskrav 4,2 % (f å 4,6 %) Inleverans överskott övriga fastighetsförsäljningar Kapitalförändring efter inleveranser Reservering överskott från försvarsbeslut Reservering överskott övnings- och skjutfält Projektkostnader täckta av medel från försvarsbeslut 1996, 2000 och Disponibel kapitalförändring Avsättning för riskreducerande åtgärder på mark belastad med oexploderad ammunition (OXA) uppgår till 0 tkr (f å 0 tkr).

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut VI:1 Socialdepartementet 2014-12-19 S2014/6917/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning 2012 POD 16/2013

Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 2 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsresultat... 3 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö ÅRSREDOVISNING HSB Brf Berguven i Malmö 2007-05-01 2008-04-30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF HALLABACKEN I TRELLEBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ATLE I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /8 2010

ÅRSREDOVISNING 1/ /8 2010 ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING HENRIKSDAL I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ~ HSB Bil Henriksdal i Malmö Org Nr: 746001-0726 Noter Not 15 Not 16 Not 17 KortfristIga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2014 31/8 2015 HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut IV:11 Socialdepartementet 2013-12-19 S2013/7507/SFÖ S2013/9067/SAM(delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1996-01-01-1995-01-01 - 1996-12-31 1995-12-31 INTÄKTER Avgifter 2 242 950 2 185 224 Hyresintäkter 169 712 171 336 Övriga intäkter 278 857 78 148 S:A INTÄKTER

Läs mer

Årsredovisning 2013 POD 19/2014

Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer