PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2012/2017 OM KRONOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2012/2017 OM 375 000 000 KRONOR"

Transkript

1 PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2012/2017 OM KRONOR

2 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av WA WallVision AB (publ) ( Bolaget ) med anledning av att Bolaget avser att ansöka om inregistrering av obligationerna ( Obligationerna ) som emitterades den 5 december 2012 under Bolagets obligationslån om kronor med en årlig ränta om 9 procent ( Obligationslånet ) på Företagsobligationslistan på NASDAQ OMX Stockholm AB ( NASDAQ OMX Stockholm ). Hänvisningar till WallVision eller Koncernen avser i detta Prospekt WA Wallvision AB (publ), dess dotterbolag och i tillämpliga fall eventuella intressebolag, om inget annat framgår av sammanhanget och hänvisningar till Bolaget avses endast moderbolaget WA Wallvision AB (publ). Begreppen styrelsen, aktier och Bolagets aktieägare avser moderbolaget WA Wallvison AB:s (publ) styrelse, aktier och aktieägare. Pareto Öhman AB ( Pareto Öhman ) har agerat finansiell rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Törngren Magnell KB ( Törngren Magnell ) har agerat legal rådgivare till Bolaget. Prospektet har upprättats i enlighet med bestämmelserna i lag (1991:980) om handel med finansiella instrument ( LHF ), Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU med ändring av direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) samt Kommissionens förordning (EU) nr 486/2012 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 LHF. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Prospektet har upprättats för att möjliggöra upptagande av Obligationerna till handel på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm och utgör inte till någon del ett erbjudande från Bolaget om teckning eller förvärv av Obligationerna. Prospektet får inte distribueras i något land där distribution eller försäljning kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller strider mot regler i sådant land. Innehavare av Prospektet eller Obligationer emitterade genom Obligationslånet måste därför informera sig om, och iaktta, eventuella restriktioner. Prospektet hålls tillgängligt hos Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.wallvision.se) respektive webbplatser. Papperskopior kan erhållas från Bolaget. Prospektet inklusive de handlingar som är införlivade genom hänvisning (se avsnittet Handlingar som införlivas genom hänvisning ), samt eventuella tillägg till Prospektet, innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka lämnats av Bolagets styrelse och är baserade på styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende Bolaget, marknadsförhållandena och i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter alltid är förenade med osäkerheter. En investering i Obligationerna är förenad med risk och risktagande. Den som överväger att investera i Obligationerna uppmanas därför att noggrant studera Prospektet och speciellt avsnittet Riskfaktorer. Siffrorna i detta Prospekt har i vissa fall avrundats, varför vissa tabeller inte alltid summerar korrekt. Med SEK eller kronor avses svenska kronor. Tvist rörande detta Prospekt ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Definierade begrepp och termer som används i Prospektet har samma innebörd som i avsnittet Lånevillkor, såvida inte annat uttryckligen framgår av Prospektet.

3 Innehållsförteckning 1. RISKFAKTORER ANSVARIGA FÖR PROSPEKTET OBLIGATIONSLÅNET I KORTHET WALLVISION I KORTHET LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION LÅNEVILLKOR HANDLINGAR SOM INFÖRLIVAS GENOM HÄNVISING ADRESSER... 47

4 1. RISKFAKTORER Investeringar i företagsobligationer är alltid förenade med risktagande, inklusive risken att förlora hela värdet av investeringen. Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning samt Obligationerna. I detta avsnitt redovisas riskfaktorer som kan få betydelse för WallVisions verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna är inte rangordnade efter sannolikhet, betydelse eller potentiell påverkan på Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning och gör inte anspråk på att vara uttömmande. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända skulle också kunna påverka WallVisions verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Bolaget kan endast påverka vissa riskfaktorer, medan andra riskfaktorer kan ligga helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. Värdet på en investering i Obligationerna kan komma att påverkas väsentligt om någon av nedan redovisade eller andra riskfaktorer förverkligas, samt därutöver även Bolagets möjligheter att infria sina åtaganden i enlighet med villkoren för Obligationslånet. Riskfaktorerna bör beaktas av investerare tillsammans med såväl övrig information i detta Prospekt som en allmän omvärldsbedömning. Investerare måste därför göra sin egen bedömning av nedan redovisade och andra potentiella riskfaktorers betydelse för Bolagets verksamhet, resultat, finansiella ställning och framtida utveckling. En investerare bör ha tillräckliga kunskaper för att kunna bedöma riskfaktorerna samt tillräcklig finansiell styrka för att kunna bära dess risker. 1.1 Risker relaterade till WallVision Holdingbolag Bolaget är ett holdingbolag och har därmed inga betydande tillgångar annat än investeringar i dotterbolag. Bolaget är således beroende av intäkter och kassaflöde från dotterbolagens verksamheter. En nedgång i sådana intäkter och kassaflöde kan ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets finansiella ställning Produktutveckling WallVision är beroende av sin förmåga att utveckla nya och innovativa produkter, huvudsakligen inom design men även avseende material. Det kan inte garanteras att WallVision kommer fortsätta att vara framgångsrikt inom sitt område vilket kan leda till att WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt Leverantörer och tillgång till råvaror Leveransproblem med befintliga leverantörer, inklusive finansiella svårigheter på deras sida (en av Wallvisions leverantörer av butiksinredning gick i konkurs 2012 vilket kan innebära en kostnad om ungefärligen kronor 1 ), kan bland annat störa WallVisions produktion och leda till en negativ påverkan på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning. Därutöver kan förändringar i priset på insatsvaror i produktionen så som papper och icke-vävt material, såväl som förändrade priser på exempelvis distribution, leda till att WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt. 1 Uppgiften om potentiella kostnader med anledning av leverantörs konkurs kommer från Bolaget och har inte granskats av revisor. 1

5 1.1.4 Produktkvalitet Förändringar i de insatsvaror som ingår i produktionen, så som papper och icke-vävt material, samt färgpigment, som används av WallVision kan påverka kvaliteten hos Koncernens produkter. Det kan inte uteslutas att sådana ändringar kan leda till kvalitetsbrister, vilket i sin tur kan leda till en negativ effekt på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning Immateriella rättigheter WallVisions immateriella rättigheter, inklusive varumärken, tapetdesign och domännamn är av särskild betydelse för verksamheten. Varumärket Cole & Son, som är ett av WallVisions viktigaste varumärken har endast registrerats i Storbritannien. WallVision har endast ett fåtal registrerade varumärken utanför EU och kan inte garantera att tillräckliga åtgärder vidtas för att skydda varumärkena. WallVision kan inte heller garantera att dess konkurrenter inte försöker använda sig av dessa varumärken i marknadsföring av sina produkter eller på annat sätt inkräktar på WallVisions immateriella rättigheter. Om Koncernens immateriella rättigheter inte är tillräckligt skyddade kan WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt Produktions- och distributionsanläggningar Miljö Wallvisons verksamhet är beroende av dess produktions- och distributionsanläggningar. Om dessa störs, eller om utrustning i anläggningarna allvarligt skadas, kommer distributionen och produktionen att hindras eller avbrytas för viss tid. Omfattande och utdragna avbrott i produktionen kan ha en betydande påverkan på WallVisions möjlighet att producera eller distribuera sina produkter. Skada på produktions- eller distributionsanläggningar liksom andra svårigheter relaterade till produktion eller distribution kan därmed ha en negativ påverkan på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning. WallVision och dess dotterbolag regleras av såväl svensk som utländsk lagstiftning avseende miljöfarlig verksamhet, innefattande användning av lösningsmedel, lagring, användning och avlägsnande av farligt avfall och material och ansvar för potentiell sanering på grund av bland annat fastigheter som Bolaget eller dess dotterbolag äger eller tidigare har ägt och i relation till nuvarande och framtida anläggningar. WallVision och dess dotterbolag har under en längre tid bedrivit verksamhet på ett antal fastigheter både i Sverige och utomlands. Med undantag för den anläggning som ligger i Storbritannien (vilken nyligen stängts) har WallVision inte utfört någon utredning om potentiella föroreningar avseende sina anläggningar. Det kan inte garanteras att ett tidigare okänt ansvar kan uppkomma eller att ny, striktare lagstiftning eller regleringar införs, vilket kan innebära ökade kostnader i framtiden. Åtgärder som vidtas för att följa och anpassa sig till gällande lagstiftning och regleringar avseende miljö, hälsa och säkerhet och andra regleringar, liksom andra miljörelaterade kostnader, kan ha en negativ påverkan på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vidare åligger det WallVision att vidta vissa åtgärder för att uppfylla villkor avseende bland annat utsläpp av otillåtna material från sin produktionsanläggning i Borås och ändringar i avfallshantering avseende slam från rengöring av denna produktionsanläggning. Kostnader relaterade till dessa åtgärder kan negativt påverka WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning. Underlåtenhet att vidta sådana åtgärder kan till slut leda till böter och även stängning av verksamheten. 2

6 1.1.8 Nyckelpersoner WallVision är beroende av ett antal anställda som har varit engagerade i Koncernen under en lång tid och som tillsammans utvecklat den dagliga verksamheten och systemen inom WallVision. Dessa anställda har omfattande kunskap om tapetindustrin i allmänhet och WallVision i synnerhet. Det kan inte uteslutas att sådana nyckelpersoner lämnar Koncernen i framtiden. Det är inte heller säkert att WallVision lyckas rekrytera ny, kvalificerad personal i den utsträckning som man önskar, vilket kan få en negativ påverkan på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning Valutarisk Bolagets koncernredovisning upprättas i svenska kronor, och dotterbolagens intäkter och finansiella ställning räknas i svenska kronor. WallVision har emellertid för närvarande försäljning i bland annat, Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Kina och Ryssland, vilket innebär att intäkter erhålls i olika valutor. Vidare köper WallVision sina produkter från tillverkare i ett dussin länder. Det föreligger därför en valutarisk för WallVision, som innebär en risk för ekonomisk förlust till följd av förändringar i valutakurser vilket kan få en negativ påverkan på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning Skatterisk Bolaget kan inte garantera att dess tolkning och tillämpning av lagar, bestämmelser och praxis har varit eller kommer fortsätta att vara, korrekt eller att sådan lagar, bestämmelser eller praxis inte kommer ändras, möjligen med retroaktiv verkan. I händelse av detta kan WallVisions skatteexponering öka, vilket kan få en negativ effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning. WallVision verksamhet är utsatt för särskilda risker som härrör från försäljning av produkter i flera länder. Detta omfattar bland annat internprissättning. Det finns en risk för ökade kostnader hänförliga till skattetillägg och upptaxering för det fall skattemyndighet skulle anse att Bolaget inte följt gällande regler avseende internprissättning, vilket kan få en negativ effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning Finansiering och Bolagets förmåga att betala sina skulder Bolagets förmåga att betala sina skulder beror bland annat på Bolagets finansiella ställning och framtida finansiella och operationella utveckling, vilka påverkas av rådande ekonomiska förhållanden och finansiella, affärsmässiga, regulatoriska faktorer samt andra faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll. Om Bolagets likvida medel eller framtida intäkter inte är tillräckliga för att återbetala sina nuvarande eller framtida skulder kan Bolaget behöva vidta åtgärder som att reducera verksamheten eller skjuta upp investeringar, sälja tillgångar, omstrukturera eller refinansiera sina skulder eller söka ytterligare kapitaltillskott. Det kan vara så att Bolaget inte kan verkställa någon av åtgärderna ovan på tillfredställande villkor eller överhuvudtaget. Villkoren för Obligationslånet innehåller restriktioner för Bolaget när det gäller att ta upp nya lån. Omständigheter utanför Bolagets kontroll, inklusive ändringar i det finansiella och ekonomiska affärsklimat som Bolaget verkar i, kan påverka Bolagets möjlighet att uppfylla kraven i Obligationslånet och att kunna ta upp annan finansiering. En begränsad möjlighet att finna ny finansiering kan påverka Koncernens utveckling och finansiella ställning negativt. 3

7 Kunder och konkurrens WallVisions största kunder består av återförsäljare som är specialiserade på färg och tapeter. Gör-det-själv -kedjor kan vinna marknadsandelar från specialiserade färgåterförsäljare framöver. Detta eller en ändring i kundlojalitet kan få en negativ effekt på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning. Efterfrågan på byggtapet påverkas i stor utsträckning av den svenska byggmarknaden. För närvarande finns det en stor andel hyreslägenheter vilka till stor del ägs och förvaltas av kommunala bostadsbolag som använder WallVisions byggtapet vid nybyggen och renoveringar. Större strukturella ändringar kan påverka WallVisions position på denna marknad negativt och potentiellt påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Efterfrågan på tapeter påverkas av intresset för inredningsdesign i allmänhet. WallVision är beroende av kundernas preferenser avseende design, kvalitet och pris. Det finns ingen garanti för att intresset för inredningsdesign kommer att vara lika starkt i framtiden som idag. Efterfrågan på tapeter påverkas också starkt av konsumenters val av väggmaterial i allmänhet. Under perioder då mer enkla väggtrender efterfrågas tenderar färgtillverkare att ta marknadsandelar från tapetindustrin. Vidare är det inte säkert att WallVision kommer att kunna anpassa sina produkter så att de alltid sammanfaller med de trender som råder, vilket kan innebära en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Tapetmarknaden är konkurrensutsatt. Det kan inte uteslutas att Bolagets konkurrenter blir starkare eller att konkurrensen ökar i framtiden. Det kan inte garanteras att WallVision kommer fortsätta att framgångsrikt konkurrera mot nuvarande och framtida konkurrenter, vilket kan ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning Konjunkturpåverkan Konsumtion påverkas generellt av ett antal allmänna faktorer utanför WallVisions kontroll, bland annat allmänna affärsförhållanden, ränteläget, valutakurser, inflationsnivåer, skatter, kredittillgång, aktiemarknadens utveckling, arbetslöshetsnivån, andra lokala ekonomiska faktorer och osäkerhet om framtida ekonomiska utsikter. En försämrad konjunktur får i allmänhet ett negativt genomslag på hushållens och företagens ekonomi, vilket vanligtvis påverkar deras konsumtionsmönster negativt. Detta kan ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning Majoritetsägare Vid tidpunkten för detta Prospekt kontrolleras cirka 58 procent av aktierna och rösterna i Bolaget av Litorina Coinvest L.P. ( Majoritetsägaren ). Majoritetsägaren kan således utöva ett betydande inflytande över Bolaget i frågor som är föremål för godkännande av aktieägarna. Det kan inte uteslutas att Majoritetsägarens intressen kan skilja sig från obligationsinnehavarnas intressen. Detta kan medföra negativa konsekvenser för obligationsinnehavarna. 1.2 Risker relaterade till Obligationslånet Obligationslån kan innehålla element som medför särskilda risker för potentiella investerare. Nedan angivna specifika risker för en Obligation utgör varken en fullständig eller uttömmande redogörelse för de risker som är relaterade till en investering i Obligationer. 4

8 1.2.1 Kreditrisk och refinansieringsrisk Investerare i Obligationerna tar en kreditrisk på Bolaget. Investerarnas möjlighet att erhålla betalning under Obligationslånets villkor är beroende av Bolagets möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen på Bolagets verksamhet och dess finansiella ställning. En ökad kreditrisk kan medföra att marknaden prissätter Obligatonerna med högre riskpremie, vilket skulle påverka Obligationernas värde negativt. En annan aspekt av kreditrisken är att en försämrad finansiell ställning för Bolaget kan medföra att Bolagets kreditvärdighet minskar och att Bolagets möjligheter att ta upp ny skuldfinansiering vid slutet av Obligationslånets löptid försämras Ränterisk Investeringar i Obligationerna, vilka löper med fast ränta, medför en risk att marknadsvärdet på Obligationerna kan bli väsentligen påverkat av förändringar i marknadsräntan Likvidietsrisker Bolaget kan inte garantera att en likvid handel i Obligationerna kommer att uppstå och upprätthållas. Bolaget kommer att ansöka om inregistrering av Obligationerna på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm i samband med att Finansinspektionen godkänner detta Prospekt. Bolaget kan dock inte garantera att Obligationerna kommer att tas upp till handel. Även om ett värdepapper är upptaget till handel på en reglerad marknad förekommer det inte alltid efterfrågan och handel med värdepappret. Även om Obligationerna skulle tas upp till handel kan det kan det därför finnas en risk att innehavare inte kan sälja sina Obligationer vid önskad tidpunkt eller till kurser som ger en avkastning som är jämförbar med liknande placeringar som har en fungerande andrahandsmarknad. Bristande likviditet i marknaden kan ha en negativ inverkan på Obligationernas marknadsvärde. Vidare bör uppmärksammas att det under en viss tidsperiod kan vara svårt eller omöjligt att avyttra Obligationerna på grund av till exempel kraftiga kursrörelser, på grund av att berörd marknadsplats stängs eller att handeln åläggs restriktioner under viss tid Obligationernas marknadspris Obligationernas marknadspris kan bli föremål för större ändringar som ett resultat av faktiska eller förväntade variationer avseende Bolagets finansiella resultat och hos Bolagets konkurrenter, negativ affärsutveckling, ändringar i lagstiftning och förordning i jurisdiktioner där Bolaget är verksamt, förändringar i analytikers finansiella uppskattningar av värdepapper och den faktiska eller förväntade försäljningen av ett stort antal Obligationer. Svängningar och kriser på den globala finansmarknaden kan också påverka marknadspriset på Obligationerna utan hänsyn till Bolagets rörelseresultat, finansiella ställning eller framtidsutsikter Avtalsbrott eller insolvens avseende dotterbolag I händelse av insolvens, likvidation eller liknande händelse avseende ett av Bolagets dotterbolag kan alla borgenärer till sådant dotterbolag vara berättigade till betalning till fullo från sådant dotterbolags tillgångar innan Bolaget i egenskap av aktieägare har rätt till några betalningar. Avtalsbrott eller insolvens hos dotterbolag kan innebära att Bolaget måste infria åtaganden under moderbolagsgarantier eller fullgörandegarantier relaterade till sådant dotterbolags åtaganden. Det kan inte garanteras att Bolaget eller dess tillgångar 5

9 kommer att vara skyddade från några åtgärder som vidtas av borgenärer till Bolagets dotterbolag under konkurslagstiftning, avtal eller annat Förtida inlösen Bolaget har enligt villkoren för Obligationslånet (se punkten 8 i Lånevillkoren) möjlighet att lösa in alla (men inte endast några) av de utestående Obligationerna före ordinarie förfallodag. Innehavarna har i så fall rätt att erhålla ett förtida inlösenbelopp, vilket överstiger eller motsvarar det nominella beloppet. Det finns en risk att marknadsvärdet på Obligationerna vid sådant tillfälle är högre än det belopp som erhålls vid förtida inlösen, och att det inte är möjligt att återinvestera med en lika hög effektiv ränta som räntan på Obligationerna Euroclear Obligationerna är anslutna till Euroclear Sweden AB:s (publ) ( Euroclear ) kontobaserade system varför inga fysiska värdepapper har eller kommer att ges ut. Clearing och avveckling vid handel med Obligationerna sker i Euroclears kontobaserade system, liksom utbetalning av ränta och inlösen av kapitalbelopp. Investerarna är därför beroende av funktionaliteten i Euroclears kontobaserade system Fordringshavarmöte Villkoren för Obligationslånet innehåller vissa bestämmelser avseende Fordringshavarmöten som kan hållas i syfte att avgöra frågor som rör innehavarnas intressen. Dessa bestämmelser tillåter angivna majoriteter att binda alla innehavare av Obligationer, inklusive innehavare av Obligationer som inte har deltagit och röstat vid det aktuella mötet eller som har röstat på annat vis än majoriteten, vid beslut som är fattade vid ett i behörig ordning sammankallat och genomfört Fordringshavarmöte Ändrad lagstiftning Villkoren för Obligationerna styrs av svensk lag. Någon försäkran kan inte ges om inverkan av någon eventuell framtida lagändring eller ändring av administrativ eller annan praxis. Om Sverige går med i den europeiska monetära unionen (EMU) före förfallodagen för en utestående Obligation, skulle detta kunna få en negativ effekt för innehavaren. Om euro skulle bli ett lagligt betalningsmedel i Sverige, skulle alla belopp i svenska kronor i stället få erläggas i motvärdet i euro. Vidare skulle det kunna bli tillåtet eller krävas att utestående fordringar konverteras till euro, eller att andra åtgärder skulle behöva vidtas avseende Obligationer. Detta kan medföra negativa konsekvenser för innehavare av Obligationer Förmånsrätt WallVision har för sin finansiering tagit upp banklån, vilka är säkerställda med bland annat pantbrev i fastighet, aktier i dotterbolag och företagsinteckningar i dotterbolag. Sådana lån utgör normalt en prioriterad fordran på WallVision. WallVision kan komma att söka ytterligare finansiering varför ytterligare pantsättning inom ramen för sådana nya lån kan komma att ske. Obligationslånet utgör en oprioriterad förpliktelse för Bolaget. Detta innebär att innehavare av Obligationer i händelse av Bolagets likvidation, företagsrekonstruktion eller konkurs normalt erhåller betalning efter det att eventuella prioriterade fordringshavare, normalt sett med förmånsrätt till vissa tillgångar, har fått fullt betalt. 6

10 2. ANSVARIGA FÖR PROSPEKTET Den 5 december 2012 emitterade Bolaget det Obligationslån som avses i detta Prospekt. Beslut om emissionen av Obligationslånet togs på styrelsemöte i Bolaget den 7 november Beslut om att ansöka om upptagande till handel på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm togs på styrelsemöte den 20 december Prospektet är upprättat med anledning av att Bolaget kommer att ansöka om inregistrering av Obligationerna på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm och i enlighet med bestämmelserna i LHF, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU med ändring av direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) samt Kommissionens förordning (EU) nr 486/2012 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004. Bolaget ansvarar för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att Bolaget vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Bolaget vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Information i Prospektet, och handlingar som införlivats i Prospektet genom hänvisning, som anges komma från tredje part har återgivits korrekt och, såvitt Bolaget vet och kan bedöma på grundval av annan information som offentliggjorts av aktuell tredje part, har inte någon information utelämnats som gör att den återgivna informationen är felaktig eller missvisande. Endast under de förutsättningar och i den omfattning som följer av svensk lag svarar även Bolagets styrelseledamöter för innehållet i Prospektet. Borås den 29 januari 2013 WA WallVision AB (publ) Styrelsen 7

11 3. OBLIGATIONSLÅNET I KORTHET Detta avsnitt innehåller en allmän och översiktlig beskrivning av Obligationslånet. Ett beslut att investera i Obligationslånet ska baseras på en bedömning från investerarens sida av Prospektet i dess helhet, inklusive de handlingar som införlivats genom hänvisning. Fullständiga villkor för Obligationslånet framgår av avsnittet Lånevillkor. Emittent: Verksamhet: WA WallVision AB (publ). Föremålet för Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt tillverka och sälja tapeter och förvalta aktier och andelar i dotterbolag samt tillhandahålla administrativa tjänster för dessa dotterbolag och därmed förenlig verksamhet. Obligationerna: Bolagets betalningsförpliktelser är enligt villkoren för Obligationerna ovillkorade, oprioriterade och icke-efterställda. Obligationerna kan fritt överlåtas. ISIN-kod: Kortkod: Inregistrering vid NASDAQ OMX Stockholm: Denominering: Lånebelopp: Valör, nominellt belopp och handelspost: ISIN: SE Obligationerna kommer att bli allokerade en kortkod i samband med upptagande till handel. Sådan kortkod har ännu inte allokerats vid dagen för detta Prospekt. Ansökan om inregistrering vid NASDAQ OMX Stockholm kommer att göras i samband med Finansinspektionens godkännande av detta Prospekt. SEK. Obligationslånets sammanlagda maximala nominella belopp uppgår till kronor. Obligationslånet representeras av Obligationer, vardera med ett nominellt belopp om kronor som även är minsta handelpost. Totalt har således 375 Obligationer emitterats. Utgivningsdag: 5 december Ränta: Räntebetalningsdag: Obligationslånet löper med en fast årlig ränta om 9 procent. 5 juni och 5 december varje år. Första räntebetalningsdag är den 5 juni 2013 och sista räntebetalningsdag är den 5 december Återbetalningsdag: 5 december Förtida inlösen vid ägarskifte: Vid förändring av ägarförhållandet i Bolaget, då en person eller grupp av personer i samråd (som varken är aktieägare i Bolaget vid tidpunkten för utgivandet av Obligationerna eller utgör annat bolag inom majoritetsägarens ägargrupp), direkt eller indirekt, förvärvar mer än 50 procent av rösterna i Bolaget eller, direkt eller indirekt, får rätt att utse eller avsätta hela eller en majoritet av Bolagets styrelse, kan varje enskild 8

12 innehavare av Obligationer begära förtida inlösen av dennes samtliga Obligationer till ett belopp motsvarande 101 procent av nominellt belopp jämte upplupen ränta fram till dagen för förtida lösen. Förtida inlösen: Bolaget har möjlighet att lösa in alla (men inte endast några) av de utestående Obligationerna innan Återbetalningsdagen. Om Obligationerna löses in innan Återbetalningsdagen har innehavarna rätt att erhålla ett förtida inlösenbelopp vilket överstiger eller motsvarar det nominella beloppet. Bolaget kan tidigast begära sådan förtida inlösen 30 månader från Utgivningsdagen. Preskription: Rätt att erhålla betalning av det nominella beloppet upphör tio (10) år från Återbetalningsdag eller sådan tidigare dag då Obligationerna förfallit till betalning. Rätt att erhålla betalning av ränta upphör tre (3) år från dagen för relevant räntebetalning. Ranking: Obligationerna rankar pari passu med Bolagets övriga ovillkorade, oprioriterade och icke-efterställda skulder. Bolaget har enligt Obligationslånets villkor rätt - under vissa förutsättningar - att ta upp lån om maximalt kronor med bättre rätt än Obligationerna. Åtaganden: Bolaget har bland annat åtagit sig att: - inte dela ut medel till sina aktieägare; - inte ta upp ytterligare skuld annat än vad som tillåts under Obligationslånets villkor; - inte sälja väsentliga tillgångar; samt - inte ställa säkerhet utöver vad som följer av befintliga låneavtal eller sådana ytterligare lån som får ingås enligt Obligationslånets villkor. För en fullständig redogörelse över samtliga WallVisions åtaganden i samband med Obligationslånet, se vidare främst punkt 12 i avsnittet Lånevillkor. Kreditvärdighetsbetyg: Euroclear-registrering: Vare sig Bolaget eller Obligationerna har tilldelats en kreditvärdering/rating av ett kreditvärderingsföretag eller liknande. Obligationerna ges ut enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument i elektronisk form och är anslutna till Euroclears kontobaserade system. Detta innebär att innehavaren av Obligationerna registreras på respektive innehavares VP-konto eller depå. Inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Utbetalningar av ränta och nominellt belopp utförs av Euroclear. Euroclear eller förvaltare (vid 9

13 förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för preliminär skatt, för närvarande 30 procent på utbetald ränta, för fysisk person bosatt i Sverige och för svenskt dödsbo. Emissionsinstitut: Pareto Öhman AB. Agent för innehavarna: Swedish Trustee AB (publ), org. nr , Strandvägen 35, Stockholm. Bestämmelser rörande Agentens uppdrag att företräda innehavarna framgår av Obligationslånets villkor i punkt 16. Tillämplig lag: Riskfaktorer: Obligationslånet regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt. Eventuella tvister eller anspråk med anledning av Obligationslånet ska avgöras i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Risker relaterade till WallVision Holdingbolag Produktutveckling Leverantörer och tillgång till råvaror Produktkvalitet Immateriella rättigheter Produktions- och distributionsanläggningar Miljö Nyckelpersoner Valutarisk Skatterisk Finansiering och Bolagets förmåga att betala sina skulder Kunder och konkurrens Konjunkturpåverkan Risker relaterade till Obligationslånet Kreditrisk och refinansieringsrisk Ränterisk Likviditetsrisker Obligationernas marknadspris Avtalsbrott eller insolvens avseende dotterbolag Förtida inlösen Euroclear Fordringshavarmöte Ändrad lagstiftning Förmånsrätt 10

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 19

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 22 MARS 2016 ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007: NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:1 2007-06-27 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 17 DECEMBER 2015 CASTELLUM AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

Maha Energy AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier

Maha Energy AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier Maha Energy AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier 2 Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543 ( Bolaget ), och

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-05-30 B E S L U T Danske Bank A/S FI Dnr 16-11589 A Delgivning nr 2 Holmens Kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn Danmark Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Tillägg 2012:2 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2012:2 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2012:2 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande begrepp ha den innebörd som anges nedan: bankdag dag som inte är söndag eller annan

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2016:947 Utkom från trycket den 15 november 2016 utfärdad den 3 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande TILLÄGG till Oniva Online Group Europe AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Servage AB INNEHÅLL Tillägg till Erbjudandehandlingen 3 Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. WYA HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. WYA HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i WYA HOLDING AB (publ) Fredagen den 18 december 2015 Innehållsförteckning 1. Styrelsens förslag till dagordning 2. Styrelsens förslag till omstrukturering av koncernen

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM]

GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM] [MALL FÖR GARANTI FÖR VISS EMISSION UNDER SVENSKT PROGRAM] GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM] [Datum] Till: Fordringshavarna (enligt definition nedan) GARANTI utfärdad

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Tillägg 2014:2 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2014:2 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 14-14105 Tillägg 2014:2 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen )

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat

Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat Noteringsdokument daterat den 18 september 2014 Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat SEK 10.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Ledarbank Emissionsinstitut Villkor i sammandrag

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:04 2014-02-05 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2014-02-12.

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 14-16062 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen )

Läs mer

VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 14 000 000 SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE0007500020

VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 14 000 000 SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE0007500020 VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 14 000 000 SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE0007500020 1. Definitioner I dessa Villkor har definierade termer följande betydelse: Avstämningsdag

Läs mer

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014 Certifikat Autocall Avseende: Fortum och Stora Enso Med emissionsdag: 18 februari 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2009:34 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 janauari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

1. Bolagets verksamhet och ekonomiska förhållanden.

1. Bolagets verksamhet och ekonomiska förhållanden. Styrelsens redogörelse 31 mars 2010 för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen för 2008 lämnades 13 kap 6 punkt 3 ABL Utöver vad framgår

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOSTADSOBLIGATIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOSTADSOBLIGATIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOSTADSOBLIGATIONER 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Ord och uttryck som anges med stor begynnelsebokstav i dessa allmänna

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

SAMMANFATTNING AV HUVUDPRINCIPERNA

SAMMANFATTNING AV HUVUDPRINCIPERNA SAMMANFATTNING AV HUVUDPRINCIPERNA Den här sammanfattningen skall läsas som en inledning till Prospektet och alla beslut om att investera i RAAM EUROPE skall fattas utifrån ett övervägande av Prospektet

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer