PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2012/2017 OM KRONOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2012/2017 OM 375 000 000 KRONOR"

Transkript

1 PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2012/2017 OM KRONOR

2 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av WA WallVision AB (publ) ( Bolaget ) med anledning av att Bolaget avser att ansöka om inregistrering av obligationerna ( Obligationerna ) som emitterades den 5 december 2012 under Bolagets obligationslån om kronor med en årlig ränta om 9 procent ( Obligationslånet ) på Företagsobligationslistan på NASDAQ OMX Stockholm AB ( NASDAQ OMX Stockholm ). Hänvisningar till WallVision eller Koncernen avser i detta Prospekt WA Wallvision AB (publ), dess dotterbolag och i tillämpliga fall eventuella intressebolag, om inget annat framgår av sammanhanget och hänvisningar till Bolaget avses endast moderbolaget WA Wallvision AB (publ). Begreppen styrelsen, aktier och Bolagets aktieägare avser moderbolaget WA Wallvison AB:s (publ) styrelse, aktier och aktieägare. Pareto Öhman AB ( Pareto Öhman ) har agerat finansiell rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Törngren Magnell KB ( Törngren Magnell ) har agerat legal rådgivare till Bolaget. Prospektet har upprättats i enlighet med bestämmelserna i lag (1991:980) om handel med finansiella instrument ( LHF ), Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU med ändring av direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) samt Kommissionens förordning (EU) nr 486/2012 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 LHF. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Prospektet har upprättats för att möjliggöra upptagande av Obligationerna till handel på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm och utgör inte till någon del ett erbjudande från Bolaget om teckning eller förvärv av Obligationerna. Prospektet får inte distribueras i något land där distribution eller försäljning kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller strider mot regler i sådant land. Innehavare av Prospektet eller Obligationer emitterade genom Obligationslånet måste därför informera sig om, och iaktta, eventuella restriktioner. Prospektet hålls tillgängligt hos Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.wallvision.se) respektive webbplatser. Papperskopior kan erhållas från Bolaget. Prospektet inklusive de handlingar som är införlivade genom hänvisning (se avsnittet Handlingar som införlivas genom hänvisning ), samt eventuella tillägg till Prospektet, innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka lämnats av Bolagets styrelse och är baserade på styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende Bolaget, marknadsförhållandena och i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter alltid är förenade med osäkerheter. En investering i Obligationerna är förenad med risk och risktagande. Den som överväger att investera i Obligationerna uppmanas därför att noggrant studera Prospektet och speciellt avsnittet Riskfaktorer. Siffrorna i detta Prospekt har i vissa fall avrundats, varför vissa tabeller inte alltid summerar korrekt. Med SEK eller kronor avses svenska kronor. Tvist rörande detta Prospekt ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Definierade begrepp och termer som används i Prospektet har samma innebörd som i avsnittet Lånevillkor, såvida inte annat uttryckligen framgår av Prospektet.

3 Innehållsförteckning 1. RISKFAKTORER ANSVARIGA FÖR PROSPEKTET OBLIGATIONSLÅNET I KORTHET WALLVISION I KORTHET LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION LÅNEVILLKOR HANDLINGAR SOM INFÖRLIVAS GENOM HÄNVISING ADRESSER... 47

4 1. RISKFAKTORER Investeringar i företagsobligationer är alltid förenade med risktagande, inklusive risken att förlora hela värdet av investeringen. Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning samt Obligationerna. I detta avsnitt redovisas riskfaktorer som kan få betydelse för WallVisions verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna är inte rangordnade efter sannolikhet, betydelse eller potentiell påverkan på Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning och gör inte anspråk på att vara uttömmande. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända skulle också kunna påverka WallVisions verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Bolaget kan endast påverka vissa riskfaktorer, medan andra riskfaktorer kan ligga helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. Värdet på en investering i Obligationerna kan komma att påverkas väsentligt om någon av nedan redovisade eller andra riskfaktorer förverkligas, samt därutöver även Bolagets möjligheter att infria sina åtaganden i enlighet med villkoren för Obligationslånet. Riskfaktorerna bör beaktas av investerare tillsammans med såväl övrig information i detta Prospekt som en allmän omvärldsbedömning. Investerare måste därför göra sin egen bedömning av nedan redovisade och andra potentiella riskfaktorers betydelse för Bolagets verksamhet, resultat, finansiella ställning och framtida utveckling. En investerare bör ha tillräckliga kunskaper för att kunna bedöma riskfaktorerna samt tillräcklig finansiell styrka för att kunna bära dess risker. 1.1 Risker relaterade till WallVision Holdingbolag Bolaget är ett holdingbolag och har därmed inga betydande tillgångar annat än investeringar i dotterbolag. Bolaget är således beroende av intäkter och kassaflöde från dotterbolagens verksamheter. En nedgång i sådana intäkter och kassaflöde kan ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets finansiella ställning Produktutveckling WallVision är beroende av sin förmåga att utveckla nya och innovativa produkter, huvudsakligen inom design men även avseende material. Det kan inte garanteras att WallVision kommer fortsätta att vara framgångsrikt inom sitt område vilket kan leda till att WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt Leverantörer och tillgång till råvaror Leveransproblem med befintliga leverantörer, inklusive finansiella svårigheter på deras sida (en av Wallvisions leverantörer av butiksinredning gick i konkurs 2012 vilket kan innebära en kostnad om ungefärligen kronor 1 ), kan bland annat störa WallVisions produktion och leda till en negativ påverkan på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning. Därutöver kan förändringar i priset på insatsvaror i produktionen så som papper och icke-vävt material, såväl som förändrade priser på exempelvis distribution, leda till att WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt. 1 Uppgiften om potentiella kostnader med anledning av leverantörs konkurs kommer från Bolaget och har inte granskats av revisor. 1

5 1.1.4 Produktkvalitet Förändringar i de insatsvaror som ingår i produktionen, så som papper och icke-vävt material, samt färgpigment, som används av WallVision kan påverka kvaliteten hos Koncernens produkter. Det kan inte uteslutas att sådana ändringar kan leda till kvalitetsbrister, vilket i sin tur kan leda till en negativ effekt på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning Immateriella rättigheter WallVisions immateriella rättigheter, inklusive varumärken, tapetdesign och domännamn är av särskild betydelse för verksamheten. Varumärket Cole & Son, som är ett av WallVisions viktigaste varumärken har endast registrerats i Storbritannien. WallVision har endast ett fåtal registrerade varumärken utanför EU och kan inte garantera att tillräckliga åtgärder vidtas för att skydda varumärkena. WallVision kan inte heller garantera att dess konkurrenter inte försöker använda sig av dessa varumärken i marknadsföring av sina produkter eller på annat sätt inkräktar på WallVisions immateriella rättigheter. Om Koncernens immateriella rättigheter inte är tillräckligt skyddade kan WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt Produktions- och distributionsanläggningar Miljö Wallvisons verksamhet är beroende av dess produktions- och distributionsanläggningar. Om dessa störs, eller om utrustning i anläggningarna allvarligt skadas, kommer distributionen och produktionen att hindras eller avbrytas för viss tid. Omfattande och utdragna avbrott i produktionen kan ha en betydande påverkan på WallVisions möjlighet att producera eller distribuera sina produkter. Skada på produktions- eller distributionsanläggningar liksom andra svårigheter relaterade till produktion eller distribution kan därmed ha en negativ påverkan på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning. WallVision och dess dotterbolag regleras av såväl svensk som utländsk lagstiftning avseende miljöfarlig verksamhet, innefattande användning av lösningsmedel, lagring, användning och avlägsnande av farligt avfall och material och ansvar för potentiell sanering på grund av bland annat fastigheter som Bolaget eller dess dotterbolag äger eller tidigare har ägt och i relation till nuvarande och framtida anläggningar. WallVision och dess dotterbolag har under en längre tid bedrivit verksamhet på ett antal fastigheter både i Sverige och utomlands. Med undantag för den anläggning som ligger i Storbritannien (vilken nyligen stängts) har WallVision inte utfört någon utredning om potentiella föroreningar avseende sina anläggningar. Det kan inte garanteras att ett tidigare okänt ansvar kan uppkomma eller att ny, striktare lagstiftning eller regleringar införs, vilket kan innebära ökade kostnader i framtiden. Åtgärder som vidtas för att följa och anpassa sig till gällande lagstiftning och regleringar avseende miljö, hälsa och säkerhet och andra regleringar, liksom andra miljörelaterade kostnader, kan ha en negativ påverkan på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vidare åligger det WallVision att vidta vissa åtgärder för att uppfylla villkor avseende bland annat utsläpp av otillåtna material från sin produktionsanläggning i Borås och ändringar i avfallshantering avseende slam från rengöring av denna produktionsanläggning. Kostnader relaterade till dessa åtgärder kan negativt påverka WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning. Underlåtenhet att vidta sådana åtgärder kan till slut leda till böter och även stängning av verksamheten. 2

6 1.1.8 Nyckelpersoner WallVision är beroende av ett antal anställda som har varit engagerade i Koncernen under en lång tid och som tillsammans utvecklat den dagliga verksamheten och systemen inom WallVision. Dessa anställda har omfattande kunskap om tapetindustrin i allmänhet och WallVision i synnerhet. Det kan inte uteslutas att sådana nyckelpersoner lämnar Koncernen i framtiden. Det är inte heller säkert att WallVision lyckas rekrytera ny, kvalificerad personal i den utsträckning som man önskar, vilket kan få en negativ påverkan på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning Valutarisk Bolagets koncernredovisning upprättas i svenska kronor, och dotterbolagens intäkter och finansiella ställning räknas i svenska kronor. WallVision har emellertid för närvarande försäljning i bland annat, Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Kina och Ryssland, vilket innebär att intäkter erhålls i olika valutor. Vidare köper WallVision sina produkter från tillverkare i ett dussin länder. Det föreligger därför en valutarisk för WallVision, som innebär en risk för ekonomisk förlust till följd av förändringar i valutakurser vilket kan få en negativ påverkan på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning Skatterisk Bolaget kan inte garantera att dess tolkning och tillämpning av lagar, bestämmelser och praxis har varit eller kommer fortsätta att vara, korrekt eller att sådan lagar, bestämmelser eller praxis inte kommer ändras, möjligen med retroaktiv verkan. I händelse av detta kan WallVisions skatteexponering öka, vilket kan få en negativ effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning. WallVision verksamhet är utsatt för särskilda risker som härrör från försäljning av produkter i flera länder. Detta omfattar bland annat internprissättning. Det finns en risk för ökade kostnader hänförliga till skattetillägg och upptaxering för det fall skattemyndighet skulle anse att Bolaget inte följt gällande regler avseende internprissättning, vilket kan få en negativ effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning Finansiering och Bolagets förmåga att betala sina skulder Bolagets förmåga att betala sina skulder beror bland annat på Bolagets finansiella ställning och framtida finansiella och operationella utveckling, vilka påverkas av rådande ekonomiska förhållanden och finansiella, affärsmässiga, regulatoriska faktorer samt andra faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll. Om Bolagets likvida medel eller framtida intäkter inte är tillräckliga för att återbetala sina nuvarande eller framtida skulder kan Bolaget behöva vidta åtgärder som att reducera verksamheten eller skjuta upp investeringar, sälja tillgångar, omstrukturera eller refinansiera sina skulder eller söka ytterligare kapitaltillskott. Det kan vara så att Bolaget inte kan verkställa någon av åtgärderna ovan på tillfredställande villkor eller överhuvudtaget. Villkoren för Obligationslånet innehåller restriktioner för Bolaget när det gäller att ta upp nya lån. Omständigheter utanför Bolagets kontroll, inklusive ändringar i det finansiella och ekonomiska affärsklimat som Bolaget verkar i, kan påverka Bolagets möjlighet att uppfylla kraven i Obligationslånet och att kunna ta upp annan finansiering. En begränsad möjlighet att finna ny finansiering kan påverka Koncernens utveckling och finansiella ställning negativt. 3

7 Kunder och konkurrens WallVisions största kunder består av återförsäljare som är specialiserade på färg och tapeter. Gör-det-själv -kedjor kan vinna marknadsandelar från specialiserade färgåterförsäljare framöver. Detta eller en ändring i kundlojalitet kan få en negativ effekt på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning. Efterfrågan på byggtapet påverkas i stor utsträckning av den svenska byggmarknaden. För närvarande finns det en stor andel hyreslägenheter vilka till stor del ägs och förvaltas av kommunala bostadsbolag som använder WallVisions byggtapet vid nybyggen och renoveringar. Större strukturella ändringar kan påverka WallVisions position på denna marknad negativt och potentiellt påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Efterfrågan på tapeter påverkas av intresset för inredningsdesign i allmänhet. WallVision är beroende av kundernas preferenser avseende design, kvalitet och pris. Det finns ingen garanti för att intresset för inredningsdesign kommer att vara lika starkt i framtiden som idag. Efterfrågan på tapeter påverkas också starkt av konsumenters val av väggmaterial i allmänhet. Under perioder då mer enkla väggtrender efterfrågas tenderar färgtillverkare att ta marknadsandelar från tapetindustrin. Vidare är det inte säkert att WallVision kommer att kunna anpassa sina produkter så att de alltid sammanfaller med de trender som råder, vilket kan innebära en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Tapetmarknaden är konkurrensutsatt. Det kan inte uteslutas att Bolagets konkurrenter blir starkare eller att konkurrensen ökar i framtiden. Det kan inte garanteras att WallVision kommer fortsätta att framgångsrikt konkurrera mot nuvarande och framtida konkurrenter, vilket kan ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning Konjunkturpåverkan Konsumtion påverkas generellt av ett antal allmänna faktorer utanför WallVisions kontroll, bland annat allmänna affärsförhållanden, ränteläget, valutakurser, inflationsnivåer, skatter, kredittillgång, aktiemarknadens utveckling, arbetslöshetsnivån, andra lokala ekonomiska faktorer och osäkerhet om framtida ekonomiska utsikter. En försämrad konjunktur får i allmänhet ett negativt genomslag på hushållens och företagens ekonomi, vilket vanligtvis påverkar deras konsumtionsmönster negativt. Detta kan ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning Majoritetsägare Vid tidpunkten för detta Prospekt kontrolleras cirka 58 procent av aktierna och rösterna i Bolaget av Litorina Coinvest L.P. ( Majoritetsägaren ). Majoritetsägaren kan således utöva ett betydande inflytande över Bolaget i frågor som är föremål för godkännande av aktieägarna. Det kan inte uteslutas att Majoritetsägarens intressen kan skilja sig från obligationsinnehavarnas intressen. Detta kan medföra negativa konsekvenser för obligationsinnehavarna. 1.2 Risker relaterade till Obligationslånet Obligationslån kan innehålla element som medför särskilda risker för potentiella investerare. Nedan angivna specifika risker för en Obligation utgör varken en fullständig eller uttömmande redogörelse för de risker som är relaterade till en investering i Obligationer. 4

8 1.2.1 Kreditrisk och refinansieringsrisk Investerare i Obligationerna tar en kreditrisk på Bolaget. Investerarnas möjlighet att erhålla betalning under Obligationslånets villkor är beroende av Bolagets möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen på Bolagets verksamhet och dess finansiella ställning. En ökad kreditrisk kan medföra att marknaden prissätter Obligatonerna med högre riskpremie, vilket skulle påverka Obligationernas värde negativt. En annan aspekt av kreditrisken är att en försämrad finansiell ställning för Bolaget kan medföra att Bolagets kreditvärdighet minskar och att Bolagets möjligheter att ta upp ny skuldfinansiering vid slutet av Obligationslånets löptid försämras Ränterisk Investeringar i Obligationerna, vilka löper med fast ränta, medför en risk att marknadsvärdet på Obligationerna kan bli väsentligen påverkat av förändringar i marknadsräntan Likvidietsrisker Bolaget kan inte garantera att en likvid handel i Obligationerna kommer att uppstå och upprätthållas. Bolaget kommer att ansöka om inregistrering av Obligationerna på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm i samband med att Finansinspektionen godkänner detta Prospekt. Bolaget kan dock inte garantera att Obligationerna kommer att tas upp till handel. Även om ett värdepapper är upptaget till handel på en reglerad marknad förekommer det inte alltid efterfrågan och handel med värdepappret. Även om Obligationerna skulle tas upp till handel kan det kan det därför finnas en risk att innehavare inte kan sälja sina Obligationer vid önskad tidpunkt eller till kurser som ger en avkastning som är jämförbar med liknande placeringar som har en fungerande andrahandsmarknad. Bristande likviditet i marknaden kan ha en negativ inverkan på Obligationernas marknadsvärde. Vidare bör uppmärksammas att det under en viss tidsperiod kan vara svårt eller omöjligt att avyttra Obligationerna på grund av till exempel kraftiga kursrörelser, på grund av att berörd marknadsplats stängs eller att handeln åläggs restriktioner under viss tid Obligationernas marknadspris Obligationernas marknadspris kan bli föremål för större ändringar som ett resultat av faktiska eller förväntade variationer avseende Bolagets finansiella resultat och hos Bolagets konkurrenter, negativ affärsutveckling, ändringar i lagstiftning och förordning i jurisdiktioner där Bolaget är verksamt, förändringar i analytikers finansiella uppskattningar av värdepapper och den faktiska eller förväntade försäljningen av ett stort antal Obligationer. Svängningar och kriser på den globala finansmarknaden kan också påverka marknadspriset på Obligationerna utan hänsyn till Bolagets rörelseresultat, finansiella ställning eller framtidsutsikter Avtalsbrott eller insolvens avseende dotterbolag I händelse av insolvens, likvidation eller liknande händelse avseende ett av Bolagets dotterbolag kan alla borgenärer till sådant dotterbolag vara berättigade till betalning till fullo från sådant dotterbolags tillgångar innan Bolaget i egenskap av aktieägare har rätt till några betalningar. Avtalsbrott eller insolvens hos dotterbolag kan innebära att Bolaget måste infria åtaganden under moderbolagsgarantier eller fullgörandegarantier relaterade till sådant dotterbolags åtaganden. Det kan inte garanteras att Bolaget eller dess tillgångar 5

9 kommer att vara skyddade från några åtgärder som vidtas av borgenärer till Bolagets dotterbolag under konkurslagstiftning, avtal eller annat Förtida inlösen Bolaget har enligt villkoren för Obligationslånet (se punkten 8 i Lånevillkoren) möjlighet att lösa in alla (men inte endast några) av de utestående Obligationerna före ordinarie förfallodag. Innehavarna har i så fall rätt att erhålla ett förtida inlösenbelopp, vilket överstiger eller motsvarar det nominella beloppet. Det finns en risk att marknadsvärdet på Obligationerna vid sådant tillfälle är högre än det belopp som erhålls vid förtida inlösen, och att det inte är möjligt att återinvestera med en lika hög effektiv ränta som räntan på Obligationerna Euroclear Obligationerna är anslutna till Euroclear Sweden AB:s (publ) ( Euroclear ) kontobaserade system varför inga fysiska värdepapper har eller kommer att ges ut. Clearing och avveckling vid handel med Obligationerna sker i Euroclears kontobaserade system, liksom utbetalning av ränta och inlösen av kapitalbelopp. Investerarna är därför beroende av funktionaliteten i Euroclears kontobaserade system Fordringshavarmöte Villkoren för Obligationslånet innehåller vissa bestämmelser avseende Fordringshavarmöten som kan hållas i syfte att avgöra frågor som rör innehavarnas intressen. Dessa bestämmelser tillåter angivna majoriteter att binda alla innehavare av Obligationer, inklusive innehavare av Obligationer som inte har deltagit och röstat vid det aktuella mötet eller som har röstat på annat vis än majoriteten, vid beslut som är fattade vid ett i behörig ordning sammankallat och genomfört Fordringshavarmöte Ändrad lagstiftning Villkoren för Obligationerna styrs av svensk lag. Någon försäkran kan inte ges om inverkan av någon eventuell framtida lagändring eller ändring av administrativ eller annan praxis. Om Sverige går med i den europeiska monetära unionen (EMU) före förfallodagen för en utestående Obligation, skulle detta kunna få en negativ effekt för innehavaren. Om euro skulle bli ett lagligt betalningsmedel i Sverige, skulle alla belopp i svenska kronor i stället få erläggas i motvärdet i euro. Vidare skulle det kunna bli tillåtet eller krävas att utestående fordringar konverteras till euro, eller att andra åtgärder skulle behöva vidtas avseende Obligationer. Detta kan medföra negativa konsekvenser för innehavare av Obligationer Förmånsrätt WallVision har för sin finansiering tagit upp banklån, vilka är säkerställda med bland annat pantbrev i fastighet, aktier i dotterbolag och företagsinteckningar i dotterbolag. Sådana lån utgör normalt en prioriterad fordran på WallVision. WallVision kan komma att söka ytterligare finansiering varför ytterligare pantsättning inom ramen för sådana nya lån kan komma att ske. Obligationslånet utgör en oprioriterad förpliktelse för Bolaget. Detta innebär att innehavare av Obligationer i händelse av Bolagets likvidation, företagsrekonstruktion eller konkurs normalt erhåller betalning efter det att eventuella prioriterade fordringshavare, normalt sett med förmånsrätt till vissa tillgångar, har fått fullt betalt. 6

10 2. ANSVARIGA FÖR PROSPEKTET Den 5 december 2012 emitterade Bolaget det Obligationslån som avses i detta Prospekt. Beslut om emissionen av Obligationslånet togs på styrelsemöte i Bolaget den 7 november Beslut om att ansöka om upptagande till handel på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm togs på styrelsemöte den 20 december Prospektet är upprättat med anledning av att Bolaget kommer att ansöka om inregistrering av Obligationerna på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm och i enlighet med bestämmelserna i LHF, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU med ändring av direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) samt Kommissionens förordning (EU) nr 486/2012 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004. Bolaget ansvarar för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att Bolaget vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Bolaget vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Information i Prospektet, och handlingar som införlivats i Prospektet genom hänvisning, som anges komma från tredje part har återgivits korrekt och, såvitt Bolaget vet och kan bedöma på grundval av annan information som offentliggjorts av aktuell tredje part, har inte någon information utelämnats som gör att den återgivna informationen är felaktig eller missvisande. Endast under de förutsättningar och i den omfattning som följer av svensk lag svarar även Bolagets styrelseledamöter för innehållet i Prospektet. Borås den 29 januari 2013 WA WallVision AB (publ) Styrelsen 7

11 3. OBLIGATIONSLÅNET I KORTHET Detta avsnitt innehåller en allmän och översiktlig beskrivning av Obligationslånet. Ett beslut att investera i Obligationslånet ska baseras på en bedömning från investerarens sida av Prospektet i dess helhet, inklusive de handlingar som införlivats genom hänvisning. Fullständiga villkor för Obligationslånet framgår av avsnittet Lånevillkor. Emittent: Verksamhet: WA WallVision AB (publ). Föremålet för Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt tillverka och sälja tapeter och förvalta aktier och andelar i dotterbolag samt tillhandahålla administrativa tjänster för dessa dotterbolag och därmed förenlig verksamhet. Obligationerna: Bolagets betalningsförpliktelser är enligt villkoren för Obligationerna ovillkorade, oprioriterade och icke-efterställda. Obligationerna kan fritt överlåtas. ISIN-kod: Kortkod: Inregistrering vid NASDAQ OMX Stockholm: Denominering: Lånebelopp: Valör, nominellt belopp och handelspost: ISIN: SE Obligationerna kommer att bli allokerade en kortkod i samband med upptagande till handel. Sådan kortkod har ännu inte allokerats vid dagen för detta Prospekt. Ansökan om inregistrering vid NASDAQ OMX Stockholm kommer att göras i samband med Finansinspektionens godkännande av detta Prospekt. SEK. Obligationslånets sammanlagda maximala nominella belopp uppgår till kronor. Obligationslånet representeras av Obligationer, vardera med ett nominellt belopp om kronor som även är minsta handelpost. Totalt har således 375 Obligationer emitterats. Utgivningsdag: 5 december Ränta: Räntebetalningsdag: Obligationslånet löper med en fast årlig ränta om 9 procent. 5 juni och 5 december varje år. Första räntebetalningsdag är den 5 juni 2013 och sista räntebetalningsdag är den 5 december Återbetalningsdag: 5 december Förtida inlösen vid ägarskifte: Vid förändring av ägarförhållandet i Bolaget, då en person eller grupp av personer i samråd (som varken är aktieägare i Bolaget vid tidpunkten för utgivandet av Obligationerna eller utgör annat bolag inom majoritetsägarens ägargrupp), direkt eller indirekt, förvärvar mer än 50 procent av rösterna i Bolaget eller, direkt eller indirekt, får rätt att utse eller avsätta hela eller en majoritet av Bolagets styrelse, kan varje enskild 8

12 innehavare av Obligationer begära förtida inlösen av dennes samtliga Obligationer till ett belopp motsvarande 101 procent av nominellt belopp jämte upplupen ränta fram till dagen för förtida lösen. Förtida inlösen: Bolaget har möjlighet att lösa in alla (men inte endast några) av de utestående Obligationerna innan Återbetalningsdagen. Om Obligationerna löses in innan Återbetalningsdagen har innehavarna rätt att erhålla ett förtida inlösenbelopp vilket överstiger eller motsvarar det nominella beloppet. Bolaget kan tidigast begära sådan förtida inlösen 30 månader från Utgivningsdagen. Preskription: Rätt att erhålla betalning av det nominella beloppet upphör tio (10) år från Återbetalningsdag eller sådan tidigare dag då Obligationerna förfallit till betalning. Rätt att erhålla betalning av ränta upphör tre (3) år från dagen för relevant räntebetalning. Ranking: Obligationerna rankar pari passu med Bolagets övriga ovillkorade, oprioriterade och icke-efterställda skulder. Bolaget har enligt Obligationslånets villkor rätt - under vissa förutsättningar - att ta upp lån om maximalt kronor med bättre rätt än Obligationerna. Åtaganden: Bolaget har bland annat åtagit sig att: - inte dela ut medel till sina aktieägare; - inte ta upp ytterligare skuld annat än vad som tillåts under Obligationslånets villkor; - inte sälja väsentliga tillgångar; samt - inte ställa säkerhet utöver vad som följer av befintliga låneavtal eller sådana ytterligare lån som får ingås enligt Obligationslånets villkor. För en fullständig redogörelse över samtliga WallVisions åtaganden i samband med Obligationslånet, se vidare främst punkt 12 i avsnittet Lånevillkor. Kreditvärdighetsbetyg: Euroclear-registrering: Vare sig Bolaget eller Obligationerna har tilldelats en kreditvärdering/rating av ett kreditvärderingsföretag eller liknande. Obligationerna ges ut enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument i elektronisk form och är anslutna till Euroclears kontobaserade system. Detta innebär att innehavaren av Obligationerna registreras på respektive innehavares VP-konto eller depå. Inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Utbetalningar av ränta och nominellt belopp utförs av Euroclear. Euroclear eller förvaltare (vid 9

13 förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för preliminär skatt, för närvarande 30 procent på utbetald ränta, för fysisk person bosatt i Sverige och för svenskt dödsbo. Emissionsinstitut: Pareto Öhman AB. Agent för innehavarna: Swedish Trustee AB (publ), org. nr , Strandvägen 35, Stockholm. Bestämmelser rörande Agentens uppdrag att företräda innehavarna framgår av Obligationslånets villkor i punkt 16. Tillämplig lag: Riskfaktorer: Obligationslånet regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt. Eventuella tvister eller anspråk med anledning av Obligationslånet ska avgöras i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Risker relaterade till WallVision Holdingbolag Produktutveckling Leverantörer och tillgång till råvaror Produktkvalitet Immateriella rättigheter Produktions- och distributionsanläggningar Miljö Nyckelpersoner Valutarisk Skatterisk Finansiering och Bolagets förmåga att betala sina skulder Kunder och konkurrens Konjunkturpåverkan Risker relaterade till Obligationslånet Kreditrisk och refinansieringsrisk Ränterisk Likviditetsrisker Obligationernas marknadspris Avtalsbrott eller insolvens avseende dotterbolag Förtida inlösen Euroclear Fordringshavarmöte Ändrad lagstiftning Förmånsrätt 10

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt ( Prospekt ) har upprättats av Björn Borg AB (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av FastPartner AB (publ)

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2012/2015 om högst 500 000 000 kronor samt av obligationslån 2012/2015, obligationslån nr 2, om

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2012/2015 om högst 500 000 000 kronor samt av obligationslån 2012/2015, obligationslån nr 2, om Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2012/2015 om högst 500 000 000 kronor samt av obligationslån 2012/2015, obligationslån nr 2, om högst 500 000 000 kronor Klövern AB (publ) Viktig information

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ)

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån. 2012/2015 om 350 000 000 kronor. Joint Lead Arrangers

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån. 2012/2015 om 350 000 000 kronor. Joint Lead Arrangers Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2015 om 350 000 000 kronor Joint Lead Arrangers Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Arise Windpower AB (publ) ( Bolaget

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2014/2019, serie nr 1, om högst 200 000 000 kronor DistIT AB (publ)

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2014/2019, serie nr 1, om högst 200 000 000 kronor DistIT AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2014/2019, serie nr 1, om högst 200 000 000 kronor DistIT AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av DistIT AB (publ),

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Wallenstam AB (publ)

Wallenstam AB (publ) Wallenstam AB (publ) Prospekt avseende obligationslån om 500 000 000 SEK med ISIN-kod: SE0006964524 19 maj 2015 Arrangör: Swedbank 1 Viktig information Med anledning av Wallenstam AB:s (publ) ( Bolaget

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2012/2015 om 250 000 000 SEK 10 oktober 2012 Arrangör Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fastighets

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i Concent Hyresfastigheter AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i Concent Hyresfastigheter AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i Concent Hyresfastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION Generellt Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Concent Hyresfastigheter AB (publ) ( Concent Hyresfastigheter

Läs mer

ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III

ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III FASTIGHETER Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission III Att äga och förvalta fastigheter kräver

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 10 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 10 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 12 juni 2015 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 10 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut

Läs mer

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i FASTIGHETER ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III Prospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Inbjudan Estea Sverigefastigheter att teckna

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Program för icke säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 4 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank och Emissionsinstitut Danske Bank Emissionsinstitut

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II

Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon II Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II Att äga och förvalta fastigheter kräver en väl fungerande

Läs mer

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag.

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Castellum AB:s (publ) Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer 556797-1295) ( Bolaget

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 10 februari 2015 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB.

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB. Daterat: 16 juli 2015 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank DNB Handelsbanken Capital

Läs mer

Peab Finans AB (publ)

Peab Finans AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 19 maj 2014. Peab Finans AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om tre miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

Elekta AB (publ) MTN-program

Elekta AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 9 mars 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. Elekta AB (publ) MTN-program Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Viktig

Läs mer

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) MTN-program

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 5 maj 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) MTN-program Ledarbank

Läs mer

BillerudKorsnäs AB (publ)

BillerudKorsnäs AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 11 september 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. BillerudKorsnäs AB (publ) MTN-program Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Läs mer