PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2012/2017 OM KRONOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2012/2017 OM 375 000 000 KRONOR"

Transkript

1 PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2012/2017 OM KRONOR

2 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av WA WallVision AB (publ) ( Bolaget ) med anledning av att Bolaget avser att ansöka om inregistrering av obligationerna ( Obligationerna ) som emitterades den 5 december 2012 under Bolagets obligationslån om kronor med en årlig ränta om 9 procent ( Obligationslånet ) på Företagsobligationslistan på NASDAQ OMX Stockholm AB ( NASDAQ OMX Stockholm ). Hänvisningar till WallVision eller Koncernen avser i detta Prospekt WA Wallvision AB (publ), dess dotterbolag och i tillämpliga fall eventuella intressebolag, om inget annat framgår av sammanhanget och hänvisningar till Bolaget avses endast moderbolaget WA Wallvision AB (publ). Begreppen styrelsen, aktier och Bolagets aktieägare avser moderbolaget WA Wallvison AB:s (publ) styrelse, aktier och aktieägare. Pareto Öhman AB ( Pareto Öhman ) har agerat finansiell rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Törngren Magnell KB ( Törngren Magnell ) har agerat legal rådgivare till Bolaget. Prospektet har upprättats i enlighet med bestämmelserna i lag (1991:980) om handel med finansiella instrument ( LHF ), Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU med ändring av direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) samt Kommissionens förordning (EU) nr 486/2012 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 LHF. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Prospektet har upprättats för att möjliggöra upptagande av Obligationerna till handel på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm och utgör inte till någon del ett erbjudande från Bolaget om teckning eller förvärv av Obligationerna. Prospektet får inte distribueras i något land där distribution eller försäljning kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller strider mot regler i sådant land. Innehavare av Prospektet eller Obligationer emitterade genom Obligationslånet måste därför informera sig om, och iaktta, eventuella restriktioner. Prospektet hålls tillgängligt hos Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.wallvision.se) respektive webbplatser. Papperskopior kan erhållas från Bolaget. Prospektet inklusive de handlingar som är införlivade genom hänvisning (se avsnittet Handlingar som införlivas genom hänvisning ), samt eventuella tillägg till Prospektet, innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka lämnats av Bolagets styrelse och är baserade på styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende Bolaget, marknadsförhållandena och i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter alltid är förenade med osäkerheter. En investering i Obligationerna är förenad med risk och risktagande. Den som överväger att investera i Obligationerna uppmanas därför att noggrant studera Prospektet och speciellt avsnittet Riskfaktorer. Siffrorna i detta Prospekt har i vissa fall avrundats, varför vissa tabeller inte alltid summerar korrekt. Med SEK eller kronor avses svenska kronor. Tvist rörande detta Prospekt ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Definierade begrepp och termer som används i Prospektet har samma innebörd som i avsnittet Lånevillkor, såvida inte annat uttryckligen framgår av Prospektet.

3 Innehållsförteckning 1. RISKFAKTORER ANSVARIGA FÖR PROSPEKTET OBLIGATIONSLÅNET I KORTHET WALLVISION I KORTHET LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION LÅNEVILLKOR HANDLINGAR SOM INFÖRLIVAS GENOM HÄNVISING ADRESSER... 47

4 1. RISKFAKTORER Investeringar i företagsobligationer är alltid förenade med risktagande, inklusive risken att förlora hela värdet av investeringen. Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning samt Obligationerna. I detta avsnitt redovisas riskfaktorer som kan få betydelse för WallVisions verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna är inte rangordnade efter sannolikhet, betydelse eller potentiell påverkan på Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning och gör inte anspråk på att vara uttömmande. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända skulle också kunna påverka WallVisions verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Bolaget kan endast påverka vissa riskfaktorer, medan andra riskfaktorer kan ligga helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. Värdet på en investering i Obligationerna kan komma att påverkas väsentligt om någon av nedan redovisade eller andra riskfaktorer förverkligas, samt därutöver även Bolagets möjligheter att infria sina åtaganden i enlighet med villkoren för Obligationslånet. Riskfaktorerna bör beaktas av investerare tillsammans med såväl övrig information i detta Prospekt som en allmän omvärldsbedömning. Investerare måste därför göra sin egen bedömning av nedan redovisade och andra potentiella riskfaktorers betydelse för Bolagets verksamhet, resultat, finansiella ställning och framtida utveckling. En investerare bör ha tillräckliga kunskaper för att kunna bedöma riskfaktorerna samt tillräcklig finansiell styrka för att kunna bära dess risker. 1.1 Risker relaterade till WallVision Holdingbolag Bolaget är ett holdingbolag och har därmed inga betydande tillgångar annat än investeringar i dotterbolag. Bolaget är således beroende av intäkter och kassaflöde från dotterbolagens verksamheter. En nedgång i sådana intäkter och kassaflöde kan ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets finansiella ställning Produktutveckling WallVision är beroende av sin förmåga att utveckla nya och innovativa produkter, huvudsakligen inom design men även avseende material. Det kan inte garanteras att WallVision kommer fortsätta att vara framgångsrikt inom sitt område vilket kan leda till att WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt Leverantörer och tillgång till råvaror Leveransproblem med befintliga leverantörer, inklusive finansiella svårigheter på deras sida (en av Wallvisions leverantörer av butiksinredning gick i konkurs 2012 vilket kan innebära en kostnad om ungefärligen kronor 1 ), kan bland annat störa WallVisions produktion och leda till en negativ påverkan på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning. Därutöver kan förändringar i priset på insatsvaror i produktionen så som papper och icke-vävt material, såväl som förändrade priser på exempelvis distribution, leda till att WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt. 1 Uppgiften om potentiella kostnader med anledning av leverantörs konkurs kommer från Bolaget och har inte granskats av revisor. 1

5 1.1.4 Produktkvalitet Förändringar i de insatsvaror som ingår i produktionen, så som papper och icke-vävt material, samt färgpigment, som används av WallVision kan påverka kvaliteten hos Koncernens produkter. Det kan inte uteslutas att sådana ändringar kan leda till kvalitetsbrister, vilket i sin tur kan leda till en negativ effekt på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning Immateriella rättigheter WallVisions immateriella rättigheter, inklusive varumärken, tapetdesign och domännamn är av särskild betydelse för verksamheten. Varumärket Cole & Son, som är ett av WallVisions viktigaste varumärken har endast registrerats i Storbritannien. WallVision har endast ett fåtal registrerade varumärken utanför EU och kan inte garantera att tillräckliga åtgärder vidtas för att skydda varumärkena. WallVision kan inte heller garantera att dess konkurrenter inte försöker använda sig av dessa varumärken i marknadsföring av sina produkter eller på annat sätt inkräktar på WallVisions immateriella rättigheter. Om Koncernens immateriella rättigheter inte är tillräckligt skyddade kan WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt Produktions- och distributionsanläggningar Miljö Wallvisons verksamhet är beroende av dess produktions- och distributionsanläggningar. Om dessa störs, eller om utrustning i anläggningarna allvarligt skadas, kommer distributionen och produktionen att hindras eller avbrytas för viss tid. Omfattande och utdragna avbrott i produktionen kan ha en betydande påverkan på WallVisions möjlighet att producera eller distribuera sina produkter. Skada på produktions- eller distributionsanläggningar liksom andra svårigheter relaterade till produktion eller distribution kan därmed ha en negativ påverkan på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning. WallVision och dess dotterbolag regleras av såväl svensk som utländsk lagstiftning avseende miljöfarlig verksamhet, innefattande användning av lösningsmedel, lagring, användning och avlägsnande av farligt avfall och material och ansvar för potentiell sanering på grund av bland annat fastigheter som Bolaget eller dess dotterbolag äger eller tidigare har ägt och i relation till nuvarande och framtida anläggningar. WallVision och dess dotterbolag har under en längre tid bedrivit verksamhet på ett antal fastigheter både i Sverige och utomlands. Med undantag för den anläggning som ligger i Storbritannien (vilken nyligen stängts) har WallVision inte utfört någon utredning om potentiella föroreningar avseende sina anläggningar. Det kan inte garanteras att ett tidigare okänt ansvar kan uppkomma eller att ny, striktare lagstiftning eller regleringar införs, vilket kan innebära ökade kostnader i framtiden. Åtgärder som vidtas för att följa och anpassa sig till gällande lagstiftning och regleringar avseende miljö, hälsa och säkerhet och andra regleringar, liksom andra miljörelaterade kostnader, kan ha en negativ påverkan på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vidare åligger det WallVision att vidta vissa åtgärder för att uppfylla villkor avseende bland annat utsläpp av otillåtna material från sin produktionsanläggning i Borås och ändringar i avfallshantering avseende slam från rengöring av denna produktionsanläggning. Kostnader relaterade till dessa åtgärder kan negativt påverka WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning. Underlåtenhet att vidta sådana åtgärder kan till slut leda till böter och även stängning av verksamheten. 2

6 1.1.8 Nyckelpersoner WallVision är beroende av ett antal anställda som har varit engagerade i Koncernen under en lång tid och som tillsammans utvecklat den dagliga verksamheten och systemen inom WallVision. Dessa anställda har omfattande kunskap om tapetindustrin i allmänhet och WallVision i synnerhet. Det kan inte uteslutas att sådana nyckelpersoner lämnar Koncernen i framtiden. Det är inte heller säkert att WallVision lyckas rekrytera ny, kvalificerad personal i den utsträckning som man önskar, vilket kan få en negativ påverkan på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning Valutarisk Bolagets koncernredovisning upprättas i svenska kronor, och dotterbolagens intäkter och finansiella ställning räknas i svenska kronor. WallVision har emellertid för närvarande försäljning i bland annat, Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Kina och Ryssland, vilket innebär att intäkter erhålls i olika valutor. Vidare köper WallVision sina produkter från tillverkare i ett dussin länder. Det föreligger därför en valutarisk för WallVision, som innebär en risk för ekonomisk förlust till följd av förändringar i valutakurser vilket kan få en negativ påverkan på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning Skatterisk Bolaget kan inte garantera att dess tolkning och tillämpning av lagar, bestämmelser och praxis har varit eller kommer fortsätta att vara, korrekt eller att sådan lagar, bestämmelser eller praxis inte kommer ändras, möjligen med retroaktiv verkan. I händelse av detta kan WallVisions skatteexponering öka, vilket kan få en negativ effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning. WallVision verksamhet är utsatt för särskilda risker som härrör från försäljning av produkter i flera länder. Detta omfattar bland annat internprissättning. Det finns en risk för ökade kostnader hänförliga till skattetillägg och upptaxering för det fall skattemyndighet skulle anse att Bolaget inte följt gällande regler avseende internprissättning, vilket kan få en negativ effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning Finansiering och Bolagets förmåga att betala sina skulder Bolagets förmåga att betala sina skulder beror bland annat på Bolagets finansiella ställning och framtida finansiella och operationella utveckling, vilka påverkas av rådande ekonomiska förhållanden och finansiella, affärsmässiga, regulatoriska faktorer samt andra faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll. Om Bolagets likvida medel eller framtida intäkter inte är tillräckliga för att återbetala sina nuvarande eller framtida skulder kan Bolaget behöva vidta åtgärder som att reducera verksamheten eller skjuta upp investeringar, sälja tillgångar, omstrukturera eller refinansiera sina skulder eller söka ytterligare kapitaltillskott. Det kan vara så att Bolaget inte kan verkställa någon av åtgärderna ovan på tillfredställande villkor eller överhuvudtaget. Villkoren för Obligationslånet innehåller restriktioner för Bolaget när det gäller att ta upp nya lån. Omständigheter utanför Bolagets kontroll, inklusive ändringar i det finansiella och ekonomiska affärsklimat som Bolaget verkar i, kan påverka Bolagets möjlighet att uppfylla kraven i Obligationslånet och att kunna ta upp annan finansiering. En begränsad möjlighet att finna ny finansiering kan påverka Koncernens utveckling och finansiella ställning negativt. 3

7 Kunder och konkurrens WallVisions största kunder består av återförsäljare som är specialiserade på färg och tapeter. Gör-det-själv -kedjor kan vinna marknadsandelar från specialiserade färgåterförsäljare framöver. Detta eller en ändring i kundlojalitet kan få en negativ effekt på WallVisions verksamhet, resultat och finansiella ställning. Efterfrågan på byggtapet påverkas i stor utsträckning av den svenska byggmarknaden. För närvarande finns det en stor andel hyreslägenheter vilka till stor del ägs och förvaltas av kommunala bostadsbolag som använder WallVisions byggtapet vid nybyggen och renoveringar. Större strukturella ändringar kan påverka WallVisions position på denna marknad negativt och potentiellt påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Efterfrågan på tapeter påverkas av intresset för inredningsdesign i allmänhet. WallVision är beroende av kundernas preferenser avseende design, kvalitet och pris. Det finns ingen garanti för att intresset för inredningsdesign kommer att vara lika starkt i framtiden som idag. Efterfrågan på tapeter påverkas också starkt av konsumenters val av väggmaterial i allmänhet. Under perioder då mer enkla väggtrender efterfrågas tenderar färgtillverkare att ta marknadsandelar från tapetindustrin. Vidare är det inte säkert att WallVision kommer att kunna anpassa sina produkter så att de alltid sammanfaller med de trender som råder, vilket kan innebära en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Tapetmarknaden är konkurrensutsatt. Det kan inte uteslutas att Bolagets konkurrenter blir starkare eller att konkurrensen ökar i framtiden. Det kan inte garanteras att WallVision kommer fortsätta att framgångsrikt konkurrera mot nuvarande och framtida konkurrenter, vilket kan ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning Konjunkturpåverkan Konsumtion påverkas generellt av ett antal allmänna faktorer utanför WallVisions kontroll, bland annat allmänna affärsförhållanden, ränteläget, valutakurser, inflationsnivåer, skatter, kredittillgång, aktiemarknadens utveckling, arbetslöshetsnivån, andra lokala ekonomiska faktorer och osäkerhet om framtida ekonomiska utsikter. En försämrad konjunktur får i allmänhet ett negativt genomslag på hushållens och företagens ekonomi, vilket vanligtvis påverkar deras konsumtionsmönster negativt. Detta kan ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning Majoritetsägare Vid tidpunkten för detta Prospekt kontrolleras cirka 58 procent av aktierna och rösterna i Bolaget av Litorina Coinvest L.P. ( Majoritetsägaren ). Majoritetsägaren kan således utöva ett betydande inflytande över Bolaget i frågor som är föremål för godkännande av aktieägarna. Det kan inte uteslutas att Majoritetsägarens intressen kan skilja sig från obligationsinnehavarnas intressen. Detta kan medföra negativa konsekvenser för obligationsinnehavarna. 1.2 Risker relaterade till Obligationslånet Obligationslån kan innehålla element som medför särskilda risker för potentiella investerare. Nedan angivna specifika risker för en Obligation utgör varken en fullständig eller uttömmande redogörelse för de risker som är relaterade till en investering i Obligationer. 4

8 1.2.1 Kreditrisk och refinansieringsrisk Investerare i Obligationerna tar en kreditrisk på Bolaget. Investerarnas möjlighet att erhålla betalning under Obligationslånets villkor är beroende av Bolagets möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen på Bolagets verksamhet och dess finansiella ställning. En ökad kreditrisk kan medföra att marknaden prissätter Obligatonerna med högre riskpremie, vilket skulle påverka Obligationernas värde negativt. En annan aspekt av kreditrisken är att en försämrad finansiell ställning för Bolaget kan medföra att Bolagets kreditvärdighet minskar och att Bolagets möjligheter att ta upp ny skuldfinansiering vid slutet av Obligationslånets löptid försämras Ränterisk Investeringar i Obligationerna, vilka löper med fast ränta, medför en risk att marknadsvärdet på Obligationerna kan bli väsentligen påverkat av förändringar i marknadsräntan Likvidietsrisker Bolaget kan inte garantera att en likvid handel i Obligationerna kommer att uppstå och upprätthållas. Bolaget kommer att ansöka om inregistrering av Obligationerna på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm i samband med att Finansinspektionen godkänner detta Prospekt. Bolaget kan dock inte garantera att Obligationerna kommer att tas upp till handel. Även om ett värdepapper är upptaget till handel på en reglerad marknad förekommer det inte alltid efterfrågan och handel med värdepappret. Även om Obligationerna skulle tas upp till handel kan det kan det därför finnas en risk att innehavare inte kan sälja sina Obligationer vid önskad tidpunkt eller till kurser som ger en avkastning som är jämförbar med liknande placeringar som har en fungerande andrahandsmarknad. Bristande likviditet i marknaden kan ha en negativ inverkan på Obligationernas marknadsvärde. Vidare bör uppmärksammas att det under en viss tidsperiod kan vara svårt eller omöjligt att avyttra Obligationerna på grund av till exempel kraftiga kursrörelser, på grund av att berörd marknadsplats stängs eller att handeln åläggs restriktioner under viss tid Obligationernas marknadspris Obligationernas marknadspris kan bli föremål för större ändringar som ett resultat av faktiska eller förväntade variationer avseende Bolagets finansiella resultat och hos Bolagets konkurrenter, negativ affärsutveckling, ändringar i lagstiftning och förordning i jurisdiktioner där Bolaget är verksamt, förändringar i analytikers finansiella uppskattningar av värdepapper och den faktiska eller förväntade försäljningen av ett stort antal Obligationer. Svängningar och kriser på den globala finansmarknaden kan också påverka marknadspriset på Obligationerna utan hänsyn till Bolagets rörelseresultat, finansiella ställning eller framtidsutsikter Avtalsbrott eller insolvens avseende dotterbolag I händelse av insolvens, likvidation eller liknande händelse avseende ett av Bolagets dotterbolag kan alla borgenärer till sådant dotterbolag vara berättigade till betalning till fullo från sådant dotterbolags tillgångar innan Bolaget i egenskap av aktieägare har rätt till några betalningar. Avtalsbrott eller insolvens hos dotterbolag kan innebära att Bolaget måste infria åtaganden under moderbolagsgarantier eller fullgörandegarantier relaterade till sådant dotterbolags åtaganden. Det kan inte garanteras att Bolaget eller dess tillgångar 5

9 kommer att vara skyddade från några åtgärder som vidtas av borgenärer till Bolagets dotterbolag under konkurslagstiftning, avtal eller annat Förtida inlösen Bolaget har enligt villkoren för Obligationslånet (se punkten 8 i Lånevillkoren) möjlighet att lösa in alla (men inte endast några) av de utestående Obligationerna före ordinarie förfallodag. Innehavarna har i så fall rätt att erhålla ett förtida inlösenbelopp, vilket överstiger eller motsvarar det nominella beloppet. Det finns en risk att marknadsvärdet på Obligationerna vid sådant tillfälle är högre än det belopp som erhålls vid förtida inlösen, och att det inte är möjligt att återinvestera med en lika hög effektiv ränta som räntan på Obligationerna Euroclear Obligationerna är anslutna till Euroclear Sweden AB:s (publ) ( Euroclear ) kontobaserade system varför inga fysiska värdepapper har eller kommer att ges ut. Clearing och avveckling vid handel med Obligationerna sker i Euroclears kontobaserade system, liksom utbetalning av ränta och inlösen av kapitalbelopp. Investerarna är därför beroende av funktionaliteten i Euroclears kontobaserade system Fordringshavarmöte Villkoren för Obligationslånet innehåller vissa bestämmelser avseende Fordringshavarmöten som kan hållas i syfte att avgöra frågor som rör innehavarnas intressen. Dessa bestämmelser tillåter angivna majoriteter att binda alla innehavare av Obligationer, inklusive innehavare av Obligationer som inte har deltagit och röstat vid det aktuella mötet eller som har röstat på annat vis än majoriteten, vid beslut som är fattade vid ett i behörig ordning sammankallat och genomfört Fordringshavarmöte Ändrad lagstiftning Villkoren för Obligationerna styrs av svensk lag. Någon försäkran kan inte ges om inverkan av någon eventuell framtida lagändring eller ändring av administrativ eller annan praxis. Om Sverige går med i den europeiska monetära unionen (EMU) före förfallodagen för en utestående Obligation, skulle detta kunna få en negativ effekt för innehavaren. Om euro skulle bli ett lagligt betalningsmedel i Sverige, skulle alla belopp i svenska kronor i stället få erläggas i motvärdet i euro. Vidare skulle det kunna bli tillåtet eller krävas att utestående fordringar konverteras till euro, eller att andra åtgärder skulle behöva vidtas avseende Obligationer. Detta kan medföra negativa konsekvenser för innehavare av Obligationer Förmånsrätt WallVision har för sin finansiering tagit upp banklån, vilka är säkerställda med bland annat pantbrev i fastighet, aktier i dotterbolag och företagsinteckningar i dotterbolag. Sådana lån utgör normalt en prioriterad fordran på WallVision. WallVision kan komma att söka ytterligare finansiering varför ytterligare pantsättning inom ramen för sådana nya lån kan komma att ske. Obligationslånet utgör en oprioriterad förpliktelse för Bolaget. Detta innebär att innehavare av Obligationer i händelse av Bolagets likvidation, företagsrekonstruktion eller konkurs normalt erhåller betalning efter det att eventuella prioriterade fordringshavare, normalt sett med förmånsrätt till vissa tillgångar, har fått fullt betalt. 6

10 2. ANSVARIGA FÖR PROSPEKTET Den 5 december 2012 emitterade Bolaget det Obligationslån som avses i detta Prospekt. Beslut om emissionen av Obligationslånet togs på styrelsemöte i Bolaget den 7 november Beslut om att ansöka om upptagande till handel på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm togs på styrelsemöte den 20 december Prospektet är upprättat med anledning av att Bolaget kommer att ansöka om inregistrering av Obligationerna på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm och i enlighet med bestämmelserna i LHF, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU med ändring av direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) samt Kommissionens förordning (EU) nr 486/2012 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004. Bolaget ansvarar för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att Bolaget vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Bolaget vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Information i Prospektet, och handlingar som införlivats i Prospektet genom hänvisning, som anges komma från tredje part har återgivits korrekt och, såvitt Bolaget vet och kan bedöma på grundval av annan information som offentliggjorts av aktuell tredje part, har inte någon information utelämnats som gör att den återgivna informationen är felaktig eller missvisande. Endast under de förutsättningar och i den omfattning som följer av svensk lag svarar även Bolagets styrelseledamöter för innehållet i Prospektet. Borås den 29 januari 2013 WA WallVision AB (publ) Styrelsen 7

11 3. OBLIGATIONSLÅNET I KORTHET Detta avsnitt innehåller en allmän och översiktlig beskrivning av Obligationslånet. Ett beslut att investera i Obligationslånet ska baseras på en bedömning från investerarens sida av Prospektet i dess helhet, inklusive de handlingar som införlivats genom hänvisning. Fullständiga villkor för Obligationslånet framgår av avsnittet Lånevillkor. Emittent: Verksamhet: WA WallVision AB (publ). Föremålet för Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt tillverka och sälja tapeter och förvalta aktier och andelar i dotterbolag samt tillhandahålla administrativa tjänster för dessa dotterbolag och därmed förenlig verksamhet. Obligationerna: Bolagets betalningsförpliktelser är enligt villkoren för Obligationerna ovillkorade, oprioriterade och icke-efterställda. Obligationerna kan fritt överlåtas. ISIN-kod: Kortkod: Inregistrering vid NASDAQ OMX Stockholm: Denominering: Lånebelopp: Valör, nominellt belopp och handelspost: ISIN: SE Obligationerna kommer att bli allokerade en kortkod i samband med upptagande till handel. Sådan kortkod har ännu inte allokerats vid dagen för detta Prospekt. Ansökan om inregistrering vid NASDAQ OMX Stockholm kommer att göras i samband med Finansinspektionens godkännande av detta Prospekt. SEK. Obligationslånets sammanlagda maximala nominella belopp uppgår till kronor. Obligationslånet representeras av Obligationer, vardera med ett nominellt belopp om kronor som även är minsta handelpost. Totalt har således 375 Obligationer emitterats. Utgivningsdag: 5 december Ränta: Räntebetalningsdag: Obligationslånet löper med en fast årlig ränta om 9 procent. 5 juni och 5 december varje år. Första räntebetalningsdag är den 5 juni 2013 och sista räntebetalningsdag är den 5 december Återbetalningsdag: 5 december Förtida inlösen vid ägarskifte: Vid förändring av ägarförhållandet i Bolaget, då en person eller grupp av personer i samråd (som varken är aktieägare i Bolaget vid tidpunkten för utgivandet av Obligationerna eller utgör annat bolag inom majoritetsägarens ägargrupp), direkt eller indirekt, förvärvar mer än 50 procent av rösterna i Bolaget eller, direkt eller indirekt, får rätt att utse eller avsätta hela eller en majoritet av Bolagets styrelse, kan varje enskild 8

12 innehavare av Obligationer begära förtida inlösen av dennes samtliga Obligationer till ett belopp motsvarande 101 procent av nominellt belopp jämte upplupen ränta fram till dagen för förtida lösen. Förtida inlösen: Bolaget har möjlighet att lösa in alla (men inte endast några) av de utestående Obligationerna innan Återbetalningsdagen. Om Obligationerna löses in innan Återbetalningsdagen har innehavarna rätt att erhålla ett förtida inlösenbelopp vilket överstiger eller motsvarar det nominella beloppet. Bolaget kan tidigast begära sådan förtida inlösen 30 månader från Utgivningsdagen. Preskription: Rätt att erhålla betalning av det nominella beloppet upphör tio (10) år från Återbetalningsdag eller sådan tidigare dag då Obligationerna förfallit till betalning. Rätt att erhålla betalning av ränta upphör tre (3) år från dagen för relevant räntebetalning. Ranking: Obligationerna rankar pari passu med Bolagets övriga ovillkorade, oprioriterade och icke-efterställda skulder. Bolaget har enligt Obligationslånets villkor rätt - under vissa förutsättningar - att ta upp lån om maximalt kronor med bättre rätt än Obligationerna. Åtaganden: Bolaget har bland annat åtagit sig att: - inte dela ut medel till sina aktieägare; - inte ta upp ytterligare skuld annat än vad som tillåts under Obligationslånets villkor; - inte sälja väsentliga tillgångar; samt - inte ställa säkerhet utöver vad som följer av befintliga låneavtal eller sådana ytterligare lån som får ingås enligt Obligationslånets villkor. För en fullständig redogörelse över samtliga WallVisions åtaganden i samband med Obligationslånet, se vidare främst punkt 12 i avsnittet Lånevillkor. Kreditvärdighetsbetyg: Euroclear-registrering: Vare sig Bolaget eller Obligationerna har tilldelats en kreditvärdering/rating av ett kreditvärderingsföretag eller liknande. Obligationerna ges ut enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument i elektronisk form och är anslutna till Euroclears kontobaserade system. Detta innebär att innehavaren av Obligationerna registreras på respektive innehavares VP-konto eller depå. Inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Utbetalningar av ränta och nominellt belopp utförs av Euroclear. Euroclear eller förvaltare (vid 9

13 förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för preliminär skatt, för närvarande 30 procent på utbetald ränta, för fysisk person bosatt i Sverige och för svenskt dödsbo. Emissionsinstitut: Pareto Öhman AB. Agent för innehavarna: Swedish Trustee AB (publ), org. nr , Strandvägen 35, Stockholm. Bestämmelser rörande Agentens uppdrag att företräda innehavarna framgår av Obligationslånets villkor i punkt 16. Tillämplig lag: Riskfaktorer: Obligationslånet regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt. Eventuella tvister eller anspråk med anledning av Obligationslånet ska avgöras i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Risker relaterade till WallVision Holdingbolag Produktutveckling Leverantörer och tillgång till råvaror Produktkvalitet Immateriella rättigheter Produktions- och distributionsanläggningar Miljö Nyckelpersoner Valutarisk Skatterisk Finansiering och Bolagets förmåga att betala sina skulder Kunder och konkurrens Konjunkturpåverkan Risker relaterade till Obligationslånet Kreditrisk och refinansieringsrisk Ränterisk Likviditetsrisker Obligationernas marknadspris Avtalsbrott eller insolvens avseende dotterbolag Förtida inlösen Euroclear Fordringshavarmöte Ändrad lagstiftning Förmånsrätt 10

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande begrepp ha den innebörd som anges nedan: bankdag dag som inte är söndag eller annan

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 14 000 000 SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE0007500020

VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 14 000 000 SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE0007500020 VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 14 000 000 SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE0007500020 1. Definitioner I dessa Villkor har definierade termer följande betydelse: Avstämningsdag

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla:

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2014/2018 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet PREFERENSAKTIEEMISSION I ALLIANCE OIL COMPANY LTD Erbjudande avseende teckning av preferensaktier i Alliance Oil Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferensaktier, genom depåbevis, i Alliance Oil. Utdelningen

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 485

SAMMANFATTNING avseende lån 485 SAMMANFATTNING avseende lån 485 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 476

SAMMANFATTNING avseende lån 476 SAMMANFATTNING avseende lån 476 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB

Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB Styrelsen föreslår att bolaget genom en emission av konvertibler ska ta upp ett förlagslån med ett nominellt belopp om 9.000.000 kronor

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman.

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman. Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) fullständiga beslutsförslag till årsstämma den 10 juni 2015 Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om 600 000 000 kronor Arrangör 2013-07-22 viktig information VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av AB Sagax (publ)

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 482

SAMMANFATTNING avseende lån 482 SAMMANFATTNING avseende lån 482 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Wallenstam offentliggör prospekt och noterar obligationer på Nasdaq OMX Stockholm

Wallenstam offentliggör prospekt och noterar obligationer på Nasdaq OMX Stockholm Pressmeddelande Att: Nyhetschefen Göteborg 2014-08-27 Wallenstam offentliggör prospekt och noterar obligationer på Nasdaq OMX Stockholm Styrelsen för Wallenstam AB har fattat beslut om ett prospekt avseende

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2011/2015 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer