HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT"

Transkript

1 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT PERSONALBERÄTTELSE 2011

2 2011 Personalberättelse Innehåll VI LYCKAS TILLSAMMANS 3 MÅL FÖR PERSONALLEDNINGEN KOMPETENT OCH YRKESKUNNIG PERSONAL 7 TILLGÅNGEN PÅ PERSONAL OCH PERSONALOMSÄTTNING 12 PERSONALUTVECKLING OCH INTERAKTIV LEDNING 14 PERSONALENS ARBETSHÄLSA 18 LÖN OCH BELÖNING 22 MOT MORGONDAGEN 24 NYCKELTAL OCH TABELLER 26 FÖRTECKNING ÖVER DIAGRAM 35 FÖRTECKNING ÖVER TABELLER 35 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT samkommunens personalberättelse 2011 Syftet med personalberättelsen är att informera om hur samkommunen HNS personalresurser utvecklats under de senaste åren i fråga om volym och struktur, att beskriva personalens tillstånd och kompetens samt att gestalta de kommande årens särskilda insatsområden. Jämförande data för personal inom kommunernas social- och hälsovårdsväsende år 2010 finns bland annat i en av Institutet för hälsa och välfärd utgiven rapport: tilastot/tilastotiedotteet/2010/tr28_10.pdf Omslagsfoto: Tero Hanski, Mikko Hinkkanen

3 PERSONALBERÄTTELSE 2011 Vi lyckas tillsammans I HNS strategi för konstateras att en tillräcklig, kompetent och motiverad personal utgör kärnan när det gäller att lyckas med att uppnå alla HNS mål. För att vi ska ha framgång i framtiden är det av högsta vikt att HNS lyckas med att rekrytera kompetent personal och dessutom hålla kvar personalen. Målet är att HNS även i fortsättningen är den mest uppskattade arbetsgivaren inom sitt område och att arbetsplatserna på våra sjukhus och andra verksamhetsenheter är eftertraktade. Vi har satt upp höga mål för personalledningen och arbetar aktivt för att målen ska uppnås. Utfallet av våra strävanden och utvecklingsinsatser följdes under ett års tid upp genom sjukvårdsområdenas och affärsverkens delårsrapporter samt vid möten med koncernens personalledning och resultatområdenas personalchefer och andra nyckelpersoner. Under 2011 startade HNS ett eget program för ledningsutbildning. Utöver den introduktion för nya chefer som funnits länge startades på försök en kurs för mer erfarna chefer. Under året deltog cirka 550 chefer i HNS egen chefsutbildning och i externa kurser. Enligt responsen från deltagarna var kurserna i huvudsak givande och behövliga. I slutet av året konkurrensutsattes upphandlingen av långa ledningsutbildningar och de nya programmen startar hösten Utvecklingssamtalen utgör en viktig del av ledningsarbetet. Antalet utvecklingssamtal varierade fortfarande per resultatområde och resultatenhet, och även kvaliteten på samtalen kan ännu höjas. Förbättringar eftersträvas genom utbildning av cheferna. Vi hade även som mål att i fråga om samtalen utnyttja datasystemet HUS Plus och samlade in erfarenheter genom några pilotprojekt. Under året infördes några nya element i belöningssystemet, däribland Nopsa-bonusen (tillåter snabb belöning), prestationslön och en resultatbonus inom den kliniska serviceproduktionen. Med hjälp av motivationsbonus och arbetshälsopenning belönades utveckling av arbetshälsan och en positiv arbetsmiljö. De nya belöningsmetoderna fick ett positivt mottagande. Möjligheten att utnyttja flexibel arbetstid utökades och anvisningarna om distansarbete justerades. Vi började även förbereda införandet av en arbetstidsbank. Tillgången på och rekryteringen av personal har varit och är fortsättningsvis föremål för särskild uppmärksamhet inom HNS. I en arbetsgrupp och vid olika samarbetsmöten behandlades under året nya riktlinjer för utveckling av rekryteringen. I oktober införde vi ett nytt rekryteringsprogram, Kommunrekry, och cirka 500 programanvändare fick utbildning i programmet. Med hjälpa av denna e-tjänst kan vi även effektivisera rekryteringen av korttidsvikarier. För att öka andelen fast anställda utvecklades under året systemet med interna vikarier. Vi kartlade behovet av interna vikarier och justerade dimensioneringen och principerna för användningen av systemet. Styrelsen för HNS godkände ett förslag som ökade antalet befattningar för detta ändamål. Åtgärderna för utveckling av rekryteringen och de mångsidiga och utmanande arbetsuppgifterna är inte nog för att säkerställa tillräcklig tillgång på arbetskraft; de nyanställda måste även få lämplig introduktion och handledning. En lyckad introduktion är den bästa och mest effektiva formen av rekrytering och förbättrar även arbetsgivarbilden. För att utveckla introduktionen genomförs två gånger per år en kvalitetsenkät om introduktionen. Vi frågade nyanställda vad de anser om introduktionens kvalitet, och om de kunde rekommendera HNS som arbetsplats. Ett annat nytt verktyg är den enkät som görs bland anställda som slutat vid HNS. Även denna genomförs två gånger per år. Resultaten från den årligen återkommande och väl etablerade Arbetsmiljöbarometern fortsatte utvecklas i positiv riktning. I många resultatområden ansågs bland annat att chefsarbetet förbättrats sedan föregående år. Så har vi också utvecklat närledarskapet genom satsningar på chefsutbildning, förbättring av kommunikationen och informationsgången samt diskussioner om gemensamma spelregler. Outi Sonkeri Personaldirektör 3

4 2011 PERSONALBERÄTTELSE Mål för personalledningen 2011 STRATEGISKT HUVUDMÅL ÅTGÄRDER ÅR 2011 (MÅL) UTFALL Patientorienterad och effektiv vård som ges i rätt tid Nyckelmål fram till år Patienterna betjänas på det modersmål de väljer, antingen finska eller svenska. Utarbeta rekommendationer för verkställandet av det av HNS styrelse godkända språkprogrammet ( ) samt ordna språkutbildning. Slutrapporten för språkprogrammet blev klar enligt tidsplanen, ledningsgruppens behandling av rapporten sköts fram till början av En broschyr om språkprogrammet ges ut i februari Ledning som stödjer och uppskattar den multiprofessionella expertorganisationen Nyckelmål fram till år Ledningsarbetet inom HNS grundar sig på kunskap samt är sporrande och deltagande. Genom utbildning främja kvaliteten på mål- och utvecklingssamtalen och införa en elektronisk diskussionsmodell med hjälp av HUS Plus. Upprätta ett ledningsutbildningsprogram för samtliga ledningsnivåer och inleda genomförandet av det så att programmet i sin helhet startar år Påbörja införandet av ett nytt mål- och resultatbaserat lönesystem och utveckla systemet så, att det omfattar hela personalen senast år Under året ordnades fyra kurser i utvecklingssamtal för cheferna. En basmodell för utvecklingssamtal och en kompetensinventering gjordes på försök under 2011, men den egentliga utvecklingen av processen och HUS Plus skjuts fram till Programmet för ledningsutbildning godkändes av ledningsgruppen i april Verkställandet har inletts. Hösten 2011 konkurrensutsattes upphandlingen av långa utbildningsprogram och utbildningarna startar hösten Chefsindex, utfall 2011: medelvärde 3,6 (år 2010: 3,5) Genom en ny ledningsutbildning understöds att anställda avancerar till ledande uppgifter. Branschens mest attraktiva arbetsplats med många möjligheter Nyckelmål fram till år HNS sjukhus och andra enheter har sin egen kompetenta, motiverade och permanenta personal. Reformera rekryteringsprinciperna och utveckla rekryteringsprocessen. Införa ett nytt, elektroniskt rekryteringsprogram. Skapa en karriärmodell för experter, vilken kompletterar de befintliga karriärmodellerna (de av styrelsen den 26 mars 2008 fastställda principerna för karriärplanering). 1. I april och november 2011 genomfördes enkäter om introduktionen och om orsakerna till att anställda sagt upp sig hos HNS. Sammandrag över responsen har skickats till personalcheferna och arbetarskyddscheferna, som informerar om utvecklingsobjekten i sina enheter. Vid delårsrapports- och budgetmötena har andelen fast anställda och andelen som varit anställd mindre än ett år följts upp. 2. Genom chefsutbildningen, som reformerades hösten 2011, har såväl nya som erfarna chefer fått handledning och stöd när det gäller närledarskap. Den fast anställda personalens andel av alla anställda vid HNS, utfall 2011: 78,6 %. 4

5 PERSONALBERÄTTELSE 2011 STRATEGISKT HUVUDMÅL ÅTGÄRDER ÅR 2011 (MÅL) UTFALL 2011 Planeringen och uppföljningen av yrkesfortbildningen grundar sig på alla organisationsnivåer på de nationella rekommendationerna. Införa systematiska kvalitetsenkäter angående introduktionen (två gånger per år) och enkäter bland anställda som sagt upp sig (tre gånger per år). Riktlinjerna för utveckling av rekryteringen behandlades i ledningsgruppen i april Det nya rekryteringsprogrammet Kommunrekry togs i bruk Behovet av interna vikarietjänster kartlades under våren, dimensioneringen justerades och styrelsen godkände ett förslag om att utöka antalet interna vikarier. Principerna för att anlita interna vikarier har preciserats och anvisningarna färdigställs i början av Rekommendationen om fortbildning i SHM:s handbok 2004:3 definierar fortbildning som ordnad, yrkesstödjande, planmässig, behovsorienterad kort- eller långvarig utbildning som ordnas för personer som avlagt yrkesinriktad eller vetenskaplig grundexamen eller påbyggnadsexamen eller som inhämtat yrkeskompetens på något annat sätt. Syftet med fortbildning är att underhålla, uppdatera och höja den anställdes yrkesfärdigheter och kunnande i det direkta och indirekta arbetet med patienter och kunder. Utfall 2011: Yrkesgrupp Fortbildning Forti Finlands kommunala bildning social och hälsovård i HNS Läkare 6,6 7,9 8,8 Vårdpersonal 3,5 3,5 3,4 Övrig personal 2,9 1,8 1,8 Specialarbetare 5,3 4,9 5,7 Utbildningsdagar, medelvärde 3,8 3,7 3,7 Uppdateringen av HNS anvisningar för utbildningen och anknytande bilagor blir klar i januari Anvisningarna behandlar yrkesinriktad fortbildning (intern, extern, läroavtal och e-studier inkl. LOVe-utbildning) tjänstledighet bekostad av externa parter utbildning av förtroendepersoner inkluderande av utbildningsdagar i resande återbetalningsvillkor i samband med långa och dyra kurser försäkringar. Hyrd arbetskraft, utfall 2011: Kostnaderna för hyrd arbetskraft var 14,6 miljoner euro (13,5 milj. euro 2010), vilket motsvarar 225 årsverken (2010: 225 årsv.). (Vid beräkning av årsverkena för 2010 och 2011 tillämpades divisorn euro, som är det genomsnittliga priset per årsverke inom HNS.) 5

6 2011 PERSONALBERÄTTELSE Sjukskötarna Soili Suomela (t.v.), Lea Nieminen och Johanna Lahtinen på Aurorasjukhusets poliklinik för infektionssjukdomar. Nyckeltal Antal anställda fast anställda visstidsanställda, av vilka vikarier handhavare av obesatt uppgift korta vikariat (1-12 dagar) Antal anställda per personalgrupp vårdpersonal läkare övrig personal specialarbetare Medelålder 42,9 43,1 43,3 43,4 43,4 kvinnor 43,0 43,3 43,5 43,5 43,6 män 42,1 42,3 42,3 42,4 42,5 fast anställda 44,9 45,1 45,3 45,5 45,6 visstidanställda 35,0 35,2 35,2 35,5 35,5 Könsfördelning kvinnor/män% 85,7 / 14,3% 85,7 / 14,3% 85,8 / 14,2% 85,9 / 14,1% 85,7 / 14,3% Personalomsättning, fast anställda 6% 7% 6% 6% 7% Utbildningsdagar/anställd 3,4 3,5 3,4 3,7 3,7 Löner och arvoden av verksamhetskostnaderna,exkl.lönerbikostnader 52,3 % 52,0 % 51,5 % 52,4 % 51,7 % Användning av inhyrd arbetskraft i euro i årsverken TABELL 1. Nyckeltal för personalen

7 PERSONALBERÄTTELSE 2011 Kompetent och yrkeskunnig personal Antalet anställda var Jämfört med år 2010 var det en ökning med 151 personer. Av de anställda var vårdpersonal, läkare och sammanlagt övrig personal och specialarbetare. Proportionerna mellan personalgrupperna är oförändrade. Cirka 38 procent av alla HNS-anställda har högskoleexamen. Av personalen var 78,6 procent fast anställda och 21,4 procent visstidsanställda. Andelen visstidsanställda var aningen större än föregående år. Andelen visstidsanställda är störst bland läkare och anställda under 30 år. De deltidsanställda utgjorde 11 procent Sjukvårdsområdet (2 300 anställda) HUCS av personalen. De Västra Nylands vanligaste sjukvårdsområde orsakerna till deltidsarbete Lojo sjukvårdsområde var partiell vårdledighet och deltidspension. Hyvinge sjukvårdsområde Borgå sjukvårdsområde HNS anställda arbetade i fem sjukvårdsområden, HUCS nio affärsverk, Lokal- HNS-Lokalcentralen Sjukvårdsområdet Koncernförvaltningen Västra Nylands sjukvårdsområde centralen och Koncernförvaltningen. Affärsverket Lojo sjukvårdsområde HNS-Röntgen Affärsverken erbjuder centralt producerade tjänster för hela HNS-organisatio- Affärsverket Hyvinge HUSLAB sjukvårdsområde Affärsverket Borgå RAVIOLI sjukvårdsområde Affärsverket nen och är verksamma inom samtliga HNS-Lokalcentralen HNS-Desiko Affärsverket sjukvårdsområden. Koncernförvaltningen HNS-Apotek Affärsverket Affärsverket Henkilöstö HNS-Logistik HNS-Röntgen henkilöstöryhmittäin 2011 Henkilöstö henkilöstöryhmittäin 2011 Affärsverket Affärsverket HNS-IT-tjänster HUSLAB Affärsverket Affärsverket HNS-Medicinteknik 5 % RAVIOLI 5 % Affärsverket Affärsverket HNS-Servis HNS-Desiko Affärsverket HNS-Apotek 27 % Affärsverket 27 % HNS-Logistik Affärsverket HNS-IT-tjänster Affärsverket HNS-Medicinteknik Affärsverket HNS-Servis 55 % 55 % 13 % 13 % Vårdpersonal Vårdpersonal Läkare Läkare Övrig personal Övrig personal Specialarbetare Specialarbetare 8 % 2 % Personalens medelålder år 2011 var 43,4 år, vilket är lägre än genomsnittet för kommunsektorn. Åldersstrukturen för HNS personal var balanserad. Detta återspeglas i prognoserna för ålderspension, enligt vilka andelen HNSanställda som kommer att avgå med 0 % 1 % 4 % pension är 1 något % mindre än genomsnittet för kommunsektorn (diagram 1 % 10). 4 % 2 % 1 % 0 % 3 % 8 % DIAGRAM 3. Anställda per resultatområde Kaavio 2. Henkilöstömäärän kehitys Kaavio 2. Henkilöstömäärän kehitys antal antal ,2 % 20,1 % 19,9 % 20,9 % 20,2 20,1 19,9 20, ,8 % ,9 % 80,1 % 79,1 % 78,6 % år Visstidsanställda DIAGRAM 1. Anställda enligt personalgrupp 2011 DIAGRAM 2. Antal anställda, utveckling % 7 % 8 % 4 % 3 % 1 % 0 % 3 % 7 % 0 % 1 % 4 % 1 % 1 % 2 % 3 % 2 % 55 % Kaavio 3. Henkilöstö tulosalueittain % 0 % Anställningstid 1 % och 4 % 1 % personalomsättning 8 % År var % den genomsnittliga anställningstiden 10,8 år och låg därmed 8 % på samma nivå som året innan. Den genomsnittliga 4 % anställningstiden för fast 1 % anställda var 12,9 år och för visstidsanställda 2,9 år. Under 0 % 3 % räkenskapsåret 55 % 7 % 3 % 2 % Sjukvårdsområdet HUCS Västra Nylands sjukvårdsområde Lojo sjukvårdsområde Hyvinge sjukvårdsområde Borgå sjukvårdsområde HNS-Lokalcentralen Koncernförvaltningen Affärsverket HNS-Röntgen Affärsverket HUSLAB Affärsverket RAVIOLI Affärsverket HNS-Desiko Affärsverket HNS-Apotek Affärsverket HNS-Logistik Affärsverket HNS-IT-tjänster Affärsverket HNS-Medicinteknik Affärsverket HNS-Servis Fast anställda ,4 % 21,4 54 % 7

8 8 Elrullstolar körs till reparation på HNS-distriktets gemensamma Hjälpmedelscentral, där hjälpmedel som används inom den specialiserade sjukvården, primärvården och socialväsendet fixas av Jarmo Patja och andra mekaniker specialiserade på medicinsk utrustning.

9 antal PERSONALBERÄTTELSE Kaavio 4. Henkilöstön ikäjakauma % 16 % 26 % 26 % antal Kaavio 5. Henkilöstö ikäryhmittäin under över 61 åldersgrupp % under 30 år år år år över 61 år under över 61 åldersgrupp DIAGRAM 4. Personalens åldersfördelning DIAGRAM 5. Antal anställda per åldersgrupp Kaavio 9. Henkilöstön palveluksessaoloajat Kaavio 24. KuEL-eläkkeelle siirtyneet 18 % 13 % antal % % 150 Under 1 år 1 5 år 5 10 år år över 20 år 21 % Ålderspension Invalidpension Rehabiliteringsstöd Delinvalidpension Deltidspension pensionsslag DIAGRAM 6. Personalens anställningstid DIAGRAM 7. Pensionerade enligt KomPL uppvaktade arbetsgivaren sammanlagt 239 personer som tjänstgjort i 30 eller 40 år och 459 anställda som tjänstgjort i 20 år. Antalet anställda som jobbat hos HNS i mindre än fem år var Vid årsskiftet hade personer varit anställda i mindre än ett år. Av dem var 667 fast anställda och visstidsanställda. Av dem var 301 läkare, vårdpersonal, 201 specialarbetare och 893 övriga anställda. Andelen som varit anställda i mindre än ett år (13,3 %) motsvarade målet för Personalomsättningen för fasta anställda ökade 2011 och var 6,7 procent. Under året avgick 419 anställda med pension, varav 344 med ålderspension (82,1 % av alla pensionerade) och 68 med invalidpension. Antalet anställda som avgick med invalidpension ökade med 17 personer jämfört med året innan. De förtidspensionsgrundade premier som uppstod till följd av arbetsoförmåga uppgick till 4,8 miljoner euro. Pensionsåldern var i genomsnitt 59,9 år. Enligt Kevas prognoser kommer HNS-anställda att avgå med ålders- eller invalidpension åren HNS strävar efter att förebygga invalidpensioneringar genom arbetsprövning och anpassat arbete. Antalet årsverken var , vilket är 1,3 procent mer än föregående år. Av dessa stod de fast anställda för och de visstidsanställda för årsverken. Inhyrd arbetskraft anlitades bl.a. som ersättning för plötslig frånvaro bland vårdpersonal och för att täcka behovet av läkare inom ungdomspsykiatri, röntgen och jourfunktioner. Medelålder för pensionerade 2011 Ålderspension Invalidpension Rehabiliteringsstöd Delinvalidpension Samtliga pensionsslag totalt 63,4 år 57,1 år 45,1 år 56,1 år 59,9 år 9

10 2011 PERSONALBERÄTTELSE Övervaka, analysera och förutse förändringar i ekonomin, säger Piia Backström om sin roll som controller. Det neuro-onkologiska teamet planerar den fortsatta behandlingen Eläkkeelle siirtyneet av en patient vid ett möte efter operationen.. HUS-kuntayhtymä Henkilöstö ja keski-ikä, v. 59 år 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66- år Kaavio 7. Osa-aikaeläkeläiset antal Totalt Antal Ålder Pensionerade Medelålder för pensionerade DIAGRAM 8. Deltidspensionerade DIAGRAM 9. Pensionerade, samkommunen HNS Pensionerade per pensionsslag, antal Förändring Ålderspension Förtida ålderspension Individuell förtidspension Invalidpension Totalt TABELL 2. Pensioneringar

11 PERSONALBERÄTTELSE 2011 Transportchef Jukka Etelä och ambulansförarna Tomi Elonen och Heini Väisänen jobbar för att varje flyttad patient ska föras till rätt vårdplats i rätt tid. Kunta-alan eläkepoistuma HUS-kuntayhtymä Kaavio 10. Vuotuisen työajan jakauma 2011 % 3,5 3, % 8 % 4 % 2,5 2,0 1, % 3 % 70 % 1, , Pensionsavgång (HNS), % Pensionsavgång (hela kommunsektor), % Avgår med pension, antal Ordinarie arbetstid Mertids- och övertidsarbete Semester Sjukfrånvaro Lagstadgad frånvaro Övrig frånvaro DIAGRAM 10. Pensionsavgång inom kommunsektorn (% av personalen) DIAGRAM 11. Fördelning av årlig arbetstid 2011 Orsak till anställningens upphörande, fast anställda Förändring Frivillig uppsägning Anställningen sagts upp, hävts eller upphört e.d Pensionering (inkl. samtliga pensionsformer) Förflyttning till dotterbolag/primärvården Alla orsaker sammanlagda Personalomsättning, fast anställda 6,0 % 7,2 % 6,1 % 5,8 % 6,7 % 0,9 % TABELL 3. Personalomsättning, fast anställda

12 2011 PERSONALBERÄTTELSE Tillgången på personal och personalomsättning Rekrytering Lyckad rekrytering är en viktig framgångsfaktor. HNS är en attraktiv arbetsgivare och det fanns tillräckligt många sökande till såväl fasta anställningar som visstidsanställningar. Varje ledig läkartjänst hade i genomsnitt 2,4 sökande, medan motsvarande siffra för skötare var 7,8 sökande och för andra uppgifter 18,4. I en riksomfattande undersökning som gjordes våren 2011 ansåg mer än hälften av alla läkare som besvarade enkäten att HNS var den mest attraktiva arbetsgivaren. I oktober 2011 ersattes HNS gamla datasystem för rekrytering med det nya systemet Kommunrekry. Förutom Ordinarie anställningar, antal Ordinarie anställningar, antal sökande vid rekryteringen av ordinarie personal kan Kommunrekry även utnyttjas för anställning av korttidsvikarier. Före årsskiftet fick närmare 500 chefer, personal- och kanslisekreterare användarutbildning för systemet. Den förutseende rekryteringen inriktades i högre grad än tidigare på unga. Bland annat inleddes kommunikation om rekrytering i virtuella miljöer och sociala medier. En stor del av den förutseende rekryteringen hänför sig till praktik och lärande i arbetet. Satsningarna på utveckling av den kliniska undervisningen stärker kunskapernas och färdigheternas koppling till arbetslivet och gör HNS mer lockande som arbetsgivare. Visstidsanställningar, antal TABELL 4. Lediga platser och sökande 2011 Visstidsanställningar, antal sökande Genom att inhämta respons om introduktion, studerandes nöjdhet och om orsakerna till att anställda säger upp sig får HNS viktig information till stöd för utvecklingen av ledningsarbetet och arbetsgivarbilden. Våren 2011 inleddes en praxis med enkäter om orsakerna till att anställda slutar vid HNS. Enkäterna genomförs i fortsättningen två gånger per år. Cirka 60 procent av alla anställda och av dem som slutat skulle utan förbehåll rekommendera HNS som arbetsgivare. De främsta orsakerna till att anställda lämnade organisationen var ålderspensionering och att en visstidsanställning upphörde. Andra orsaker var missnöjdhet med närmaste chefen, upplevd brådska och stor belastning i arbetet, lång arbetsväg samt bättre utvecklings- och påverkningsmöjligheter på annat håll. Introduktion för nyanställda Under uppföljningstiden har personalens nöjdhet med introduktionen ökat, även om målet för 2011 inte nåddes. I målkortet för personalledning var målet för introduktionen en berömlig nivå 4 (skala 1 5, där 5 är det högsta betyget). Utfallet kartlades i arbetsmiljöbarometern. Utfall för introduktionen (skala 1 5, 5=bästa) (mål) 3,5 3,5 3,7 3,7 4 Tuija Aarnio och Irja Wahlstedt visar en vacker gåva från en patient till enheten för bröstcancerkirurgi. För att främja utvecklingen av introduktionen skickas från och med våren 2011 en webbaserad enkät om introduktionen ut till organisationens nya 12

13 Forskningsskötare Eija Ruoppa mitt bland patientmapparna. anställda. Enkäten går ut två gånger per år. Responsen ger HNS ytterligare information om introduktionens innehåll och hur introduktionen ordnas. Utifrån enkätresultaten finns det rum för förbättring när det gäller förberedelser inför de nyanställdas ankomst, utnämnande av den som sköter introduktionen och ordnandet av resurser för denne. Utvecklingsbehoven var särskilt framträdande i fråga om läkare i specialistutbildning och specialarbetare. Utgående från resultaten inleddes följande utvecklingsåtgärder: 1) inventering av introduktionsrutiner för läkare som specialiserar sig och specialarbetare samt fortsatta utvecklingsåtgärder 2) insamling, utveckling och spridande av god introduktionspraxis i hela organisationen. Studiehandledning Årligen får över studerande inom hälsovetenskaperna och medicin undervisning vid HNS. Studiehandledningen inom vårdarbete uppgår till cirka studieveckor per år. Syftet med undervisningen är att trygga en kompetens som motsvarar behoven i arbetslivet och säkerställa tillgången på kompetent personal inom olika ansvarsområden. Under praktikperioderna skapar sig de studerande en bild av HNS som arbetsgivare. Studerande inom vårdarbete har för varje år blivit mer nöjda med undervisningen. I en jämförelse mellan universitetssjukhusen 2011 placerade sig HNS på delad andra plats efter Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (VSSHP:s jämförelsetal 8,57). Målsättningen är att HNS ska vara bäst av alla HNS och några av dess samarbetspartner har börjat utveckla en CLESindikator för kvalitetsutvärderingen av handledningen för medicinstuderande. CLES (Clinical Learning Environment Scale) ,67 8,28 8,29 8,38 13

14 2011 PERSONALBERÄTTELSE Personalutveckling och interaktiv ledning Kaavio 13. Henkilöstön koulutusrakenne Under det gångna året inleddes systematisk uppdatering av uppgifter om personalens examina i HUS Plus-systemet. Syftet är att skapa en mer heltäckande bild av personalens utbildningsstruktur för att bl.a. underlätta prognostiseringen av arbetskraftsbehovet. Fortbildning HNS har som mål att planeringen och uppföljningen av yrkesfortbildningen på alla organisationsnivåer ska grunda sig på de nationella rekommendationerna. Fortbildning definieras som ordnad, yrkesstödjande, planmässig, behovsorienterad kort- eller långvarig utbildning som ordnas för personer som avlagt yrkesinriktad eller vetenskaplig grundexamen eller påbyggnadsexamen eller som inhämtat yrkeskompetens på något annat sätt. Genom fortbildning underhålls, uppdateras och höjs den anställdes yrkesfärdigheter och kunnande i det direkta och indirekta arbetet med patienter och kunder. 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 Gymnasiet År 2011 deltog personer i olika utbildningar. Antalet utbildningsdagar var sammanlagt Fokus för utbildningarna låg på utveckling av yrkeskompetensen. Varje dag deltog cirka 250 anställda i utbildning. År 2011 inleddes en uppdatering av HNS utbildningsanvisningar. Anvisningarna blir klara i början av HUS nya plattform för webbstudier Moodle togs i bruk vid årsskiftet Webbundervisning har utnyttjats för kurser i läkemedelsbehandling, anställningsfrågor, planering av arbetsscheman och strålskydd. I det första steget införs IV-kursernas webbstudieavsnitt (det s.k. LOVe-paketet) i Moodle. Utbildning Kaavio 12. Koulutusrakenne sukupuolittain DIAGRAM 12. Utbildningsstruktur per kön externa utbildningstjänster köptes för sammanlagt 7,0 miljoner euro, dvs. cirka 0,9 procent av lönekostnaderna (0,8 % 2010) för utbildning användes arbetsdagar år olika personer hade frånvaro för utbildning Män Grundskolestadiet Mellanstadiet Lägrehögskoleexamen Högre högskoleexamen Kvinnor Forskare 21 % 12 % 5 % 7 % 31 % Grundskolestadiet Mellanstadiet Gymnasiet Lägre högskoleexamen Högre högskoleexamen Forskare 24 % DIAGRAM 13. Personalens utbildningsstruktur Utvecklingssamtal Andelen genomförda utvecklingssamtal 2011 varierade per resultatenhet och resultatområde (diagram 14). Räknat enligt personalgrupp fördes flest utvecklingssamtal inom förvaltning och ekonomi (70 %) och vårdarbete (67 %). De lägsta siffrorna uppvisades bland specialarbetare (52 %), läkare (44 %) och de som anställts med stöd av specialstatsandelen (43 %). Det fanns inga större skillnader i fråga om upplevd nytta av utvecklingssamtalen (medelvärde 73 %), men målet att 80 procent skulle ha deltagit i utvecklingssamtal nåddes inte. De kurser i hur utvecklingssamtal förs och i elementen för en god växelverkan som startade 2010 fortsatte under Under 2011 utvecklades en funktion för kompetensinventering i anslutning till HUS Plus modul för utvecklingssamtal. Försöksanvändningen av funktionen fortsätter under första 14

15 Cancerläkare Hanna Mäenpää och sjukskötaren Riikka Wirlander med neuro-onkologi som specialisering överväger cytostatikabehandling av en patient med en hjärntumör.. delen av Samtidigt insamlades erfarenheter av användningen i syfte att utveckla systemets användbarhet. Deltagare i försöket är HNS-IT-tjänster, HNS-Desiko, Ravioli, HNS-Servis, HUSLAB samt Hyvinge och Borgå sjukvårdsområden. Närledningen utvecklas i önskad riktning Det nya målet 2011 för indexet för chefsarbete var 3,8 (2010 3,7). Enligt Yrkesgrupp Fortbildning i Finlands kommunala socialoch hälsovård Fortbildning i HNS Läkare 6,6 7,9 8,8 Vårdpersonal 3,5 3,5 3,4 Övrig personal 2,9 1,8 1,8 Specialarbetare 5,3 4,9 5,7 Utbildningsdagar, 3,8 3,7 3,7 medelvärde TABELL 5. Fortbildning per yrkesgrupp

16 Sjukskötaren Kukka Nurmi förbereder Kauko Nieminen inför en bypassoperation. Kehityskeskustelut käyty (%) HNS-Medicinteknik HNS-Logistik HNS-IT-tjänster HNS-Röntgen HNS-Servis Hyvinge svo Resultatenheten GynPed, HUCS Re psykiatri, HUCS Borgå svo Ravioli Västra Nylands svo HNS-Apotek HNS totalt Medicinska re, HUCS Operativa re, HUCS HNS-Desiko HUSLAB Koncernförvaltningen Lojo svo Utvecklingssamtal har förts Utvecklingssamtal har inte förts DIAGRAM 14. Genomförande av utvecklingssamtal i procent (arbetsmiljöbarometern 2011) 16

17 PERSONALBERÄTTELSE 2011 Kaavio 15. Esimiesindeksi ,8 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,5 3,6 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,2 3,3 3,1 3,2 3 2,9 Min närmaste chef är en målinriktad ledare Min närmaste chef är rättvis och uppmuntrande Min närmaste chef ger respons och stöder vid behov Min arbetsenhet tar hand om sina anställda Jag är nöjd med ledningen av arbetsenheten/ avdelningen Index för chefsarbete DIAGRAM 15. Index för chefsarbete resultaten från arbetsmiljöbarometern (diagram 15) har den positiva utvecklingen fortsatt. De närmaste cheferna ansågs vara målinriktade (3,7), rättvisa och uppmuntrande ledare. (3,7) Utvecklingsobjekt är lämnande av respons och satsningar på utveckling av arbetshälsan. Resultaten varierar mellan olika ansvarsenheter, dock mindre än tidigare år. HNS har utvecklat närledarskapet genom bl.a. satsningar på chefsutbildning, förbättring av kommunikationen och informationsgången samt diskussioner om gemensamma spelregler. Utöver chefsutbildningen har HNS ordnat teamutbildning och startat projekt för utveckling av såväl verksamheten som arbetshälsan. Erfarenheterna av dessa insatser är goda. på mellannivå för Hösten 2012 startar kurspaketen för tre grupper. Dessutom inleddes diskussioner med Helsingfors läroavtalsbyrå om en utbildning med sikte på specialyrkesexamen i ledarskap för en grupp närchefer. Tre grupper med nya förmän fick introducerande utbildning. I början av året utarbetades en mall för introduktionen av nya förmän. För erfarna förmän planerades en ny tredagars kurs, som genomfördes på försök hösten Alla förmän erbjöds en endagskurs i grunderna inom anställningsfrågor, utvecklingssamtal och arbetshälsoledning. Sammanlagt 550 förmän deltog i dessa kurser. Dessutom ordnades fyra aktualitetseftermiddagar för alla förmän inom HNS. Programmet för ledarskapsutbildning klart Ledningsgruppen för samkommunen HNS drog i april 2011 upp riktlinjerna för ledarskapsutbildningen i dess helhet. I slutet av året konkurrensutsattes de långa (30 studiepoäng) utbildningsprogrammen för närchefer och chefer Alla drar nytta av den elektroniska anamnesblanketten, säger Päivi Valta. 17

18 2011 PERSONALBERÄTTELSE Personalens arbetshälsa Kaavio 15. Sukupuolijakauma eritasoisissa tehtävissä Jämställdhet och språkprogram Hela personalen 14.3 % 85,7 % Syftet med den år 2010 godkända jämställdhetsplanen för är att lyfta fram åtgärder som redan genomförts för att främja jämställdheten och jämlikheten. Utöver detta omfattar planen en rad åtgärder som antingen leder till ny praxis som främjar jämställdheten eller justerar befintlig praxis. Under det gångna året uppdaterades anvisningarna för ledarskap, chefsarbete och samarbete samt infördes ett nytt riskhanteringsprogram. HNS är en kvinnodominerad arbetsplats. Kvinnorna utgör 85,7 procent av de anställda. Andelen kvinnor på den högsta ledningsnivån var cirka 40 procent. Andelen män är störst bland läkarna. På 2000-talet har ökningen av antalet kvinnliga läkare varit avsevärd, vilket bland annat medfört att antalet familjeledigheter har ökat inom denna yrkesgrupp. Med hjälp av ett språkbrukstillägg, språkutbildning och genom chefsarbetet uppmuntras de anställda att använda båda inhemska språken. I december fick anställda språkbrukstillägg, vilket var 60 fler än år Språkambassadörerna har i uppgift att sprida information om HNS språkprogram samt främja en positiv inställning till tvåspråkig verksamhet. Antalet språkambassadörer var cirka 25. Ambassadörerna samlades två gånger under 2011 och inledde ett samarbete med Svenska Finlands folkting. Arbetet och de olika livsfaserna HNS har som mål att de anställda inom de gränser som verksamheten sätter ska ha möjlighet att påverka Högsta ledningen Ledning på mellannivå/högre expert DIAGRAM 16. Könsfördelning i uppgifter på olika nivå sina egna arbetsskift och därigenom underlätta samordningen av arbetet och privatlivet. Under 2011 uppdaterades anvisningen för flexibel arbetstid, varvid morgon- och kvällsflexningen förlängdes. Flexibel arbetstid tillämpas på anställda med allmän arbetstid, kontorsarbetstid eller 37 timmars veckoarbetstid. I slutet av året påbörjades även en uppdatering av anvisningarna för distansarbete. I slutet av 2011 hade HNS-medarbetare utnyttjat möjligheten att förkorta arbetstiden till följd av vård av barn, studier eller andra omständigheter. Möjligheten till partiell vårdledighet utnyttjades av 972 personer, och i slutet av året var 555 personer mamma- eller föräldralediga. Möjligheten till pappaledigt utnyttjades under året av 210 anställda. Samarbete och främjande av arbetshälsan Tema för arbetshälsan 2011 var Arbetsglädje, glädje av arbetet. Temat lyftes fram i de evenemang och kurser som ordnades av resultatområdenas och resultatenheternas arbetshälsogrupper. I samband med att temadagen utlystes premierades 2010 års 60,5 % 52,9 % spetsenheter inom arbetshälsa, dvs. HNS Apoteks apotek i Pejas sjukhus och HUSLABs laboratorietjänster för primärvården. Under aktualitetsdagarna för förmän och i kurserna i arbetshälsoledning informerades om rutiner och metoder som stödjer arbetshälsan. Audioupptagningar av föreläsningar till stöd för kurserna blev klara i december 2011 HNS högsta samarbetsorgan, dvs. personalkommittén skickade ut en enkät till samarbetskommittéerna och samarbetsgrupperna om hur samarbetet fungerar i HNS. I de fritt formulerade svaren lyftes ett flertal bra utvecklingsområden för samarbetet fram. Tema för samarbetsdagen 2011 var Vi lyckas tillsammans. Hälsofrämjande verksamhet 39,5 % 47,1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % män kvinnor HNS fick ett hedersomnämnande i en tävling om Finlands mest aktiva arbetsplats. Hedersomnämnandet riktades till elva HNS-enheter som lokalt och regionalt producerar arbetsplatsmotion på ett utmärkt sätt till nytta för personalens hälsa. På intranätets arbetshälsosidor publicerades material som stödjer ett hälsosamt beteende. Besöksstatistiken för sidorna visade på besökare under året. 18

19 Tiina Tynkkä, Juho Vuorikari, Paula Kauppi, Tuula Vessonen och Mari Holm utgjorde HNS avslappnade lag i motionsidrottsförbundets maratonstafett för företag i maj Arbetshälsa Svarsprocenten för den årliga arbetsmiljöbarometern var 69 procent, vilket var 4 procentenheter mer än föregående år. Liksom under tidigare år lämnades många fritt formulerade kommentarer och förslag på hur arbetshälsan och ledningsarbetet kunde utvecklas. Arbetsmiljöbarometern är ett verktyg för att följa upp hur målen för HNS personalledning och arbetshälsoprogram utfallit. Utgående från resultaten av arbetsmiljöbarometern anser de HNS-anställda att deras arbetsförmåga är god. På arbetsplatserna stöddes de anställdas arbetsförmåga bl.a. genom utveckling av arbetets organisation, utjämning av arbetsbelastningen och genom ergonomiska förbättringar. Riskfaktorer i anknytning till arbetsförmågan Arbetsmiljöbarometerns index för ergonomiproblem och för överbelastning Ergonomiproblem 2011 Överbelastning 2009 Överbelastning 2010 Överbelastning 2011 Oskälig arbetsbörda 2009 Oskälig arbetsbörda 2010 Oskälig arbetsbörda 2011 Trakasserier på arbetsplatsen 2009 Trakasserier på arbetsplatsen 2010 Trakasserier på arbetsplatsen 2011 Hot om våld 2009 Hot om våld 2010 Hot om våld mycket sällan/sällan då och då ofta/mycket ofta DIAGRAM 17. Riskfaktorer i anknytning till arbetsförmåga

20 2011 PERSONALBERÄTTELSE låg på samma nivå som året innan. HNS strävade efter att minska överbelastningen och de oskäliga arbetsbördorna genom att utveckla kärn- och vårdprocesserna samt genom att utarbeta klarare uppgiftsbeskrivningar. Under det gångna året planerades dessutom en patientförflyttningskurs på HNS-nivå. Kursen startar i början av Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron per anställd låg på samma nivå som föregående år. Ar- Kaavio 17. Sairauspoissaolot diagnoosiryhmittäin betsoförmåga förorsakades framför allt av muskuloskeletala sjukdomar (25 % av sjukfrånvarodagarna), sjukdomar i andningsorganen (19 %) samt psykiska sjukdomar (13 %). Sjukfrånvaron uppgick till 4,1 procent av den totala arbetstiden (diagram 11). Företagshälsovården och arbetarskyddet har i samarbete med förmännen och de anställda satsat på förebyggande av muskuloskeletala sjukdomar samt på åtgärder som förbättrar det psykiska klimatet på arbetsplatsen. olika typer av rehabilitering och konditionshöjande insatser. Fakta om sjukfrånvaro: Den korta sjukfrånvaron på högst 3 dagar stod för dagar, frånvaroperioder och personer; den genomsnittliga frånvarolängden var 1,7 dagar Antalet sjukfrånvarodagar ökade totalt med 1,4 procent jämfört med år 2010 Sjukledigheter hade Sammanlagt 326 anställda deltog i personer Kaavio 18. Sairauspoissolopäivät sairausryhmittäinen jakautuminen HUS:ssa vuosina % 25 % 25 % 30 % 25 % % 5 % 19 % 13 % Muskuloskeletala sjukdomar Psykiska sjukdomar Sjukdomar i andningsorganen Tarmsjukdomar Olyckor etc. Övriga sjukdomar 20 % 15 % 10 % 5 % % Muskuloskeletala Psykiska Sjukd. i Tarmsjukd. Olyckor etc. Övriga sjukdomar sjukdomar andningsorgan sjukdomar DIAGRAM 18. Sjukfrånvaro per diagnosgrupp DIAGRAM 19. Sjukfrånvaro enligt sjukdomsgrupp Kaavio 19. Sairauspoissaolopäivät ikäryhmittäin ,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0, år år år v år år år år år DIAGRAM 20. Sjukfrånvaro per åldersgrupp

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

2012 personalberättelse

2012 personalberättelse 2012 personalberättelse innehåll 3 Utveckling, kompetens, växelverkan och arbetshälsa 4 Tillräcklig personal och rekrytering 10 Interaktivt ledarskap 12 Personalens kompetens 15 Arbetshälsa och arbetarskydd

Läs mer

för Västra Nylands sjukvårdsområde

för Västra Nylands sjukvårdsområde HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Västra Nylands sjukvårdsområde 31.5.2012 är en bra arbetsplats PERSONALPOLITISKA PRINCIPER för Västra Nylands sjukvårdsområde PERSONALPOLITISKA PRINCIPER 2 Målsättning:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Mer information: tilastot@keva.fi 28.8.2017 1 Beslut om pensioner och förmåner inom kyrkans pensionssystem

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer?

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Överläkare Nordiskt arbetsmiljöforum 5.9.2014 Faktorer vi diskuterar under denna session allmänt om pensionsystemet i Finland och om pensionsreformen 2017 lite statistiska

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen CIRKULÄR Nr 10/2014 Handläggare Kommunala avtalsdelegationen Henrik Häggblom 2014-02-27 Datum Mottagare Kommunerna och kommunalförbunden på Åland Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011 Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen inom kommunsektorn Introduktion I det kommunala arbetet betjänar man kunder,

Läs mer

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Elos arbetshälsotjänster 1 Stegen i utarbetandet av en modell 1. Företagsledningen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

PERSONALBERÄTTELSE 06

PERSONALBERÄTTELSE 06 PERSONALBERÄTTELSE 06 INNEHÅLL PERSONALEN s. 3 Personalen i korthet s. 3 Personalmål s. 4 Personalstruktur Fast anställda med månadslön Deltidsanställda Visstidsanställda med månadslön Timavlönade Avgång

Läs mer

PERSONALRAPPORT 2014

PERSONALRAPPORT 2014 PERSONALRAPPORT 2014 1 INNEHÅLL Sida 1. Allmänt om personalrapportering 2 2. Pargas stads organisation 31.12.2014 2 3. Stadens personal 3 4. Beskrivning av personalstrukturen (grafer) 3 5. Personalens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 29.1.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/276/00.00.00/2014 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 29.1.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/276/00.00.00/2014 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 29.1.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/276/00.00.00/2014 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Yrkeskompetens, ekonomiskt understöd, utbildningsersättning

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan:

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan: NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VNSNAMND 4/2014 VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan: Nyckeltal 2012-2013 - 2014 euro i 1000-tal bsl 2012

Läs mer

2893/01.00.00.02/2016 PERSONALRAPPORT 2015. Personaltjänster, Personalchef Peter Lindroos

2893/01.00.00.02/2016 PERSONALRAPPORT 2015. Personaltjänster, Personalchef Peter Lindroos 2893/01.00.00.02/2016 PERSONALRAPPORT 2015 Personaltjänster, Personalchef Peter Lindroos Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 2 Utvärdering av personalresurserna.... 1 3 Beskrivning av personalresurserna....

Läs mer

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet 1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet Kommunernas försvagade

Läs mer

Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare

Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Vasa stads löne- och belöningsstrategi Löne- och belöningsstrategin Vasa stad genomför en rättvis och målinriktad belöningspolicy i enlighet med strategin. Vid belönandet

Läs mer

Lönehöjningar till farmaceutisk personal från

Lönehöjningar till farmaceutisk personal från Medlemsinfo 7/12/JK Lönehöjningar till farmaceutisk personal från 1.12.2012 A. Individuella löner 1.12.2012 De individuella månadslönerna och timlönerna till farmaceuter, provisorer och farmacielever i

Läs mer

GRANKULLA STADS PERSONALSTRATEGI 2006-2008

GRANKULLA STADS PERSONALSTRATEGI 2006-2008 GRANKULLA STADS PERSONALSTRATEGI 2006-2008 Grankulla har kunnig och välmående personal. Kulturen i de jämlika arbetsgemenskaperna är respektfull, öppen och sporrar till medverkan. Grankulla stads värderingar

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

1 Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången till kompetent personal under de kommande

1 Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången till kompetent personal under de kommande KA BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 1/2003 1 (5) TILLÄMPNINGSDIREKTIV FÖR AVTALET OM UTVECKLING AV DET KOMMUNALA LÖNESYSTEMET 2003 2007 1 Utgångspunkter Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 2008 ARBETSVÄRDERING År 2008 återupptogs projektet med arbetsvärdering, som är en systematisk metod för att bedöma svårighetsgraden i olika tjänster utgående

Läs mer

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården.

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Språkprogram Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Arbetsgruppen för språkprogrammet Vasa centralsjukhus, Vasa 6.6.2011

Läs mer

Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården

Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården FULLMÄKTIGE 26 12.06.2013 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 195/02/02/00/01/2011 FMGE 26 Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården

Läs mer

PERSONALPROGRAMMET 2014 2017

PERSONALPROGRAMMET 2014 2017 PERSONALPROGRAMMET 2014 2017 Godkänd i stadsstyrelsen 2.6.2014 INLEDNING Personalprogrammet bygger på den nya stadsstrategin som definierar stadens grundläggande uppgift och de viktigaste strategiska målen

Läs mer

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Sida 1 (5) 2014-01-27 BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse och uppföljning av det personalstrategiska arbetet under

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA Cirkulär 12-2014 Bilaga 5 1 (9) Vissa bestämmelser i semesterkapitlet i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA)

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi Statistikfolder september 2013 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Läs mer

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012 Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD Rekryteringsförbudets bakgrund och syften Helsingfors universitets

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från

De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från Aktuellt 2/12 Lönehöjning för arbetstagare på apotek 1.5.2012 A. Individuella löner 1.5.2012 De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från 1.5.2012. B. Tabellöner

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011 PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011 Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Läget med planen för jämställdhet och likabehandling i 2010... 4 3. Jämställdhetsplan... 5 4. Plan för likabehandling... 6 5. Jämställdhet

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Statistikfolder september Lönerna och personalen i kommunsektorn.

Statistikfolder september Lönerna och personalen i kommunsektorn. Statistikfolder september 2011 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner efter avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade år 2010 7 000 6 000 5 000 4 000

Läs mer

god praxis inom arbetarskydd och välmående i arbetet vid olika universitet

god praxis inom arbetarskydd och välmående i arbetet vid olika universitet god praxis inom arbetarskydd och välmående i arbetet vid olika universitet Arbetsgruppens medlemmar Riitta Korhonen Jarmo Ruusila Timo Valtonen Behandlat av YHL:s arbetarskyddsutskott 30.11.2014 och av

Läs mer

Utvärderingen av arbetarskyddsverksamheten och arbetarskyddssamarbetet i praktiken

Utvärderingen av arbetarskyddsverksamheten och arbetarskyddssamarbetet i praktiken Promemoria Bilaga 1 (5) Tehy 17.6.2010 Utvärdering av arbetarskyddssamarbetets resultat Det är svårt att skilja åt resultatutvärderingen av arbetarskyddsåtgärderna från resultatutvärderingen av personalledningens

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Arbetsklimatundersökning 2013 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Universitetens gemensamma

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUNS PERSONALSTRATEGI

SJUNDEÅ KOMMUNS PERSONALSTRATEGI SJUNDEÅ KOMMUNS PERSONALSTRATEGI SJUNDEÅ KOMMUN Godkänd i fullmäktige 17.3. SJUNDEÅ KOMMUNS PERSONALSTRATEGI Det hördes många tack från kommunfullmäktiges medlemmar, när personalstrategin godkändes den

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER

HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER Bilaga till rektors beslut 97/2013 22.5.2013 HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER Personalpolitikens utgångspunkt och mål Helsingfors universitets personalpolitik utgår från att universitetet

Läs mer

Fakta om ungdomsgarantin

Fakta om ungdomsgarantin 9.4.2014 Fakta om ungdomsgarantin Slutrapporten över det forskningsinriktade stödet för ungdomsgarantin publicerades den 1 april 2014. Nedan presenterade fakta bygger till stora delar på nämnda rapport.

Läs mer

PERSONALRAPPORT 2013

PERSONALRAPPORT 2013 PERSONALRAPPORT 2013 1 INNEHÅLL Sida 1. Allmänt om personalrapportering 2 2. Pargas stads organisation 31.12.2013 2 3. Stadens personal 3 4. Beskrivning av personalstrukturen (grafer) 4 5. Personalens

Läs mer

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ny betoning inom den lagstadgade verksamheten (Sata-kommittén 26.5.2009 => riktlinjer)

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård 1.6.2012 Tillsammans för bättre arbetsförmåga Utbildning för företagshälsovården 9.5 14.6.2012 Heikki Palomäki/Lauri Keso Sakkunnigläkaren

Läs mer

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 21.10.2011 SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 Innehåll 1 VERKSAMHETSMILJÖNS TILLSTÅND OCH FÖRVÄNTADE FÖRÄNDRINGAR 2 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade

Läs mer

Arbetshälsa företagets livskraft

Arbetshälsa företagets livskraft Arbetshälsa företagets livskraft En välmående personal gör ett gott arbete Då de anställda i ditt företag upplever arbetet som meningsfullt och belönande, är de villiga att satsa på arbetet. Resultatet

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare:

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare: KT Bilaga till cirkulär 37/2011 1 (14) Ändringar i lönekapitlet i AKTA 2012 2013 I underteckningsprotokollet till AKTA 2010 2011 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att revidera och utveckla lönebestämmelserna

Läs mer

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Kommunala arbetsmarknadsverket 1 (6) Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Som arbetstid räknas enligt 4 mom. 1 i AKTA:s arbetstidskapitel

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 30.9.2016 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/1675/00.00.00/2016 Innehåll Företagshälsovård Avgiftsfri sjukvård Bestämmelser

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

YRKESINRIKTAD REHABILITERING

YRKESINRIKTAD REHABILITERING YRKESINRIKTAD REHABILITERING Du kan kolla beloppet av din intjänade pension på Kevas webbplats www.keva.fi/pensionsuppgifter. 2 Yrkesinriktad rehabilitering hjälp för fortsatt arbete Nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

POLICY MOT DISKRIMINERING

POLICY MOT DISKRIMINERING POLICY MOT DISKRIMINERING Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 1 29.11.2010 Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom bilbranschen är att utbilda

Läs mer

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering och utveckling

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

Att vara anställd på Hanken, personalchef Elina Stadigh tisdag 14.1.2014. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Att vara anställd på Hanken, personalchef Elina Stadigh tisdag 14.1.2014. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Att vara anställd på Hanken, personalchef Elina Stadigh tisdag 14.1.2014 Kollektivavtal för universiteter» Alla Finlands universiteter är med i kollektivavtalet Nuvarande kollektivavtal tar slut 31.3.2014.

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

Medarbetarna i siffror

Medarbetarna i siffror SHMF300 v 1.0 2007-03-27 MILJÖFÖRVALTNINGEN 2010-01-20 SID 1 (5) BILAGA 1: 5 PERSONALBERÄTTELSE 2009 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse för och uppföljning

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2016 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 2013 NYTT PA SYSTEM Under de senaste åren har behovet av ett nytt och modernare löne och personaladministrativt system (PAsystem) blivit allt tydligare. Bristerna

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft 1.6.2015 Innehåll 1. Ordinarie arbetstid ( 9 mom. 1) 1.1 Anställning som inte fortgår

Läs mer