Kvalitetsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2008"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2008 I enlighet med Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm 1997:702 med ändringar 2005:609 samt 2006:279 och Skolverkets Allmänna råd för kvalitetsredovisning \l:ltlelcnc\kvalilel\kvalltelsredovlsning200B.doc\h ~1.1

2 Innehållsförteckning O. Sammanfattning och åtgärder för utveckling 1. Inledning 2. Kvalitetsredovisningen 3. Grundfakta om kommunen 4. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning 5. Förutsättningar och nulägesbeskrivning - måluppfyllelse 6. Uppföljning av likabehandlingsplanen 7. Arbetet i verksamheten Kvalitetssäkring Kompetensutveckling Ledning och styrning Tendenser i verksamheterna Barn och vuxna i behov av särskilt stöd 8. Resultat och måluppfyllelse Barnomsorg 1-5 år 1. Normer och värden 2. Ansvar och inflytande 3. Utveckling och lärande 4. Barn i behov av särskilt stöd Grundskola 1. Normer och värden 2. Ansvar och inflytande 3. Utveckling och lärande 4. Elever i behov av särskilt stöd Skolbarnsomsorg 1. Normer och värden, ansvar och inflytande, hälsa och livsstil 2. Barn i behov av särskilt stöd. Gymnasieskola 1. Normer och värden, elever i behov av särskilt stöd 2. Ansvar och inflytande 3. Utveckling och lärande 9. Analys - åtgärder för utveckling 10. Avslutning 09Q420\l:\helone\kvallllll\kvaJi!lllsrcdovisning2008.doc\h 2

3 O. Sammanfattning och åtgärder för utveckling Den bild som växer fram i årets kvalitetsredovisning är till största delen ljus. Kommunen redovisar god måluppfyllelse avseende normer och värden, ansvar och inflytande, utveckling och lärande samt bam, elever och studerande i behov av särskilt stöd mot bakgrund av bl. a. betyg, nationella prov och enkätundersökningar. Men för att kunna genomföra djupare analyser måste fler och mer fokuserade utvärderingar komma till stånd där bl. a. samtal förs med olika intressenter. Kommunen har haft goda förutsättningar avseende material, utbildad personal, ledning - styrning och kompetensutveckling. Skolinspektionen har gjort tillsyn under andra halvåret och ger en positiv bild i sin rapport. Men pekar på vissa områden som behöver utvecklas, dessa är kunskaper, utveckling och lärande, lednings- och kvalitetsarbete, barngrupperna i förskolan och arbetet med likabehandlingsplaner. Rektorernas arbetssituation är ett område som tas upp, man skriver att oavsett bakomliggande orsaker behöver kommunen se till att rektorerna på samtliga skolor kan prioritera sitt pedagogiska ledarskap och ansvaret för att utveckla skolan. Skolinspektionen skriver en rapport som rör Bildningsnämndens verksamhet som helhet men varje enhet har också fått en egen tillsynsrapport i syfte att utvecklas. När verksamheterna beskriver arbetet de bedriver inom olika områden finns ambition, entusiasm och utvecklingsbenägenhet som röda trådar mellan raderna. Resultatet av den psykosociala enkäten visar en till största delen nöjd personal. 1. Inledning Syftet med den kommunala kvalitetsredovisningen är att beskriva och analysera arbetet och måluppfyllelse mot bakgrund av både statliga och kommunala styrdokument. Det vill säga skollag, läroplaner, skolplan och allmänna råd. "Varje kommun skall årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten" (Förordning 1997:702 om kvaliletsredovisning inom skolväsendet mm). Båstads kommun gör följande tolkning av kvalitetsredovisningens syften: Kvaliletsredovisningen ska ge barn, elever, studerande, personal och föräldrar en tydlig och gemensam bild av verksamheten, som grund för att diskutera behovet av utvecklingsåtgärder. Kvalitetsredovisningen ska ge föräldrar och övriga invånare en god insyn i verksamheten för att de ska kunna delta i diskussioner om utveckling och på så sätt ha inflytande. Kvalitetsredovisningen ska ge information och underlag för bildningsnämndens ställningstaganden och besiut i frågor rörande verksamhetens utveckling. Kvaliletsredovisningen ska ge Skolverket underlag för tillsyns- och utvecklingsarbete tillsammans med kommunerna. 2. Kvalitetsredovisningen Omfattar tiden 1 januari 2008 tom den 31 december Grundfakta om kommunen 3.1 Ekonomi Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader uppgick 2008 till 273,347 mkr \l:lhelene\kvaJitcl\kvalitetsfedovisning2008.doc\h 3,,- 1.1

4 3.2 Upptagningsområde Båstads kommun är en kustnära kommun i nordvästra Skåne. Kommunen har cirka invånare. Det finns 6 tätorter j kommunen, varav Båstad är den största och kommunens centralort. Bebyggelsen består huvudsakligen av enfamiljshus. I varje tätort finns förskola och skola. Barnomsorg och grundskola Barnen och eleverna kommer till allra största delen från den egna kommunen. Gymnasium Eleverna kommer från ett stort upptagningsområde. De flesta kommer från Bjärehalvön. De kommer också från Nordvästra Skåne efter det samarbetsavtal som tecknades hösten Samarbetsavtal med Laholms kommun tillåter också elever att gå j Båstad. Vuxenutbildning De som deltar i vuxenutbildningarna kommer dels från närområdet dels från hela Sverige beroende på vilken form av utbildning man går. Utbudet varierar från grundläggande vuxenutbildning inklusive särvux och svenska för invandrare (sfi), gymnasial utbildning till kvalificerad yrkesutbildning, KY. 3.3 Bakgrundsfaktorer Barnomsorg och grundskola Det fanns cirka 93 barn och elever med annat modersmål i barnomsorgen och grundskola F - 9. I åk F - 9 fanns 322 elever (25%) i behov av särskilt stöd. Antalet elever i behov av särskilt stöd varierar mellan skolorna. I förskolan finns också barn i behov av särskilt stöd men inte i motsvarande grad som i skolan. Familjestrukturen är ofta kärnfamilj. Men det finns också familjer med ensamstående föräldrar och familjer där barnet/eleven har växelvis boende. I vissa områden är det många elever som åker skolskjuts, i andra väldigt få. Många familjer arbetar inom turismnäringen' varför man inte kan ha semester annat än då barnen går i skolan. De flesta skolor har gjort flera anmälningar till socialtjänsten avseende barn som far illa. Stöd- och utvecklingsenheten, STU, finns som resurs för rektorerna i deras arbete med barnlelever som har särskilda behov. Gymnasium Elevstrukturen på skolan sammanfaller med samhällets sociala struktur i övrigt. Andelen elever med invandrarföräldrar är omkring 14%. 3.4 Organisation av verksamheten Kommunen erbjuder förskoleverksamhet i form av nio kommunala förskolor och tre enskilda samt elva familjedaghem. Det finns åtta kommunala grundskolor, varav sex har undervisning för förskoleklass till och med årskurs 6 och de övriga två har undervisning för 7-9. I kommunal regi finns också en gymnasieskola och en vuxenutbildning som omfattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särvux och svenska för invandrare, sfi. Det finns en fristående grundskola och två fristående gymnasieskolor. Fritidshem finns i grundskolorna, även den fristående. För elever som är mottagna i den obligatoriska särskolan erbjuds plats i Ängelholms kommuns särskola eller undervisning i kommunens skolor. Det finns idag sju elever som är individintegrerade i den ordinarie verksamheten. För särskoleeleverna på gymnasienivå och elever i träningsskolan erbjuds undervisning genom ett samverkansavtal med Ängelholms kommun. Det finns kulturskola. Två familjecentraler finns i kommunen, en i Förslöv, Kullerbyttan och en i Båstad, Bubblan. Tre områdeskontor erbjuder administrativt stöd till enheterna \1:lholono\llVaJJ1ot\kvalllclsredovisning20D8.doc\h 4 ~/l

5 3.5 Barn, elever och studerande Förskola och familjedaghem: 432 barn. Förskoleklass: 91 elever. Fritidshem: 351 elever. Grundskola 1-9: elever. Akademi Båstad Gymnasium: 244 elever. Vuxenutbildningen: 157 studerande (exklusive KY). Enligt uppgifter från Skolverkets databas SALSA hade 7% av eleverna utländsk bakgrund och var födda utomlands. Föräldrars sammanvägda utbildningsnivå hade värde 2,14 att jämföra med riket som var 2,20. 86% av eleverna uppnådde målen i årskurs 9 (07/08) att jämföra med 77% i riket och 78% som var Skolverkets modellberäknade värde för Båstads kommun. Genomsnittligt meritvärde för eleverna i årskurs 9 var 210, att jämföra med riket 209. I Akademi Båstad Gymnasium lämnade 82% av eleverna skolan med grundläggande behörighet. Rikssnittet var 80%. 4. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning Det underlag som ligger till grund för redovisningen är verksamheternas kvalitetsredovisningar, Skolinspektionens rapport, enkätundersökningar, resultat från nationella prov, betyg, protokoll samt lärande samtal. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en årscykel för när och på vilket sätt enkätundersökningar skall ske. Enkätundersökningarna mäter måluppfyllelse bl. a. kopplade till värdegrunden och ansvar och inflytande. Enkäterna riktar sig både till elever, föräldrar och personal. Resultatet av enkätundersökningarna redovisas till Bildningsnämnden. Rektorerna tar till vara resultatet i det interna utvecklingsarbetet. Det fanns kvalitetsutvecklare inom varje förskola, skola och fritidshem. Kvalitetsutvecklarnas uppdrag är att : Ingå i en av rektor initierad grupp Ansvara för att i arbetslaget lyfta fram prioriterade mål i diskussionen. Rektor har huvudansvaret för att utvärdera verksamheten. Dock skall kvalitetsutvecklaren tillsammans med rektor planera och genomföra löpande utvärdering och uppföljning över tid Hålla sig uppdaterad kring kvalitetsfrågor Ingå i ett förvaltningsövergripande nätverk Två studiedagar är avsatta under året för att följa upp och utvärdera verksamheten. En dag på våren och en dag på hösten. Många enheter har infört att man vid personaimöten har de pedagogiska frågorna först på dagordningen. Flera rektorer har strategigrupper eller ledningsgrupper där rektor, kvalitetsutvecklare och lärare ingår. Flera rektorer har ambitionen att planera på ett sådant sätt att tid för reflektion och planering ska öka. Reflektionsböcker har införts på många ställen. Utvecklingspedagoger medverkar i reflektionsarbetet. Ekonomiuppföljning görs varje månad av rektor. Uppföljningen rapporteras till barnoch utbildningskontor \1:\hclcne\kvillilel\kvalllc!sredovisning200B,doc\h 5 L..-. el

6 Förutsättningar och nulägesbeskrivning - måluppfyllelse Nyckeltal/balanserade styrkort - Barn- och utbildningsförvaltningen Bokslut 08 Budaet 08 Bokslut 07 Budaet07 Bam..fSkolbamsomsol"ll (1-12 årl Antalolatser i familiedaahem Antal platser i förskola/fritidshem varav i kommunal regi, procent Förskola f1-5 år kommunal reail Antal bam Kostnad (kr) per inskrivet bam Inskrivna bam per årsarbetare 5,1 5,0 4,6 5,1 FamIlledaahem år) linkl. Dooll Antal barn Kostnad (krl Der inskrivet barn Inskrivna barn Der daabamvårdartiänst Fritidshem år kommunal reail Antal skolbarn Kostnad (krl Der Inskrivet bam Inskrivna barn Der årsarbetare O 141 Måltidsverksamhet Kostnad (krl Der barnoortion exkl. lokaler Kostnad (krl oer elevnortion exkl. lokaler Förskoleklass Antal 6-årinoar Kostnad (kr) oer elev Antal årsarbetare Der 100 elever Grundskola Antal elever år Kostnad (kr) per elev, totalt varav för lokaler varav för undervisnina Antal lärare Der 100 elever Kostnad (krl Der elev för läromedel mm Kostnad (krl Der elev för elewård Kostnad (krl Der elev 1-9 för skolmåltider Kostnad (krl Der elev för skolskluts Gvmnasieskola Antal avmnasleelever hos annan huvudman Kr Der elev I interkommunal ersättnino Antal elever vid Båstads Gvmnasium varav folkbokförda i Båstad kommun. Drocent Kostnad (kr) per elev, Båstads Gymnasium varav för undervisning varav för lokaler Antal lärare Der 100 elever \t:\helenc\kvalltel\kvaliteWedovisnlng2008.doc\h 6 <::..--- I l

7 Personalgruppen i sin helhet är stabil, frisk och erfaren, det finns engagerade skolledare och en politisk vilja att Båstads kommun ska ha en bra utbildningsverksamhet Det finns en central IT-grupp som hanterar både tekniska och pedagogiska frågor. Det finns också en utvecklingspedagog som arbetar 100% av sin lärartjänst-med IT-frågor ur ett till största delen pedagogiskt perspektiv. IT-pedagogen organiserar regelbundet möten för IT-ansvariga vid alla skolor. Skolbibliotek finns i anslutning till varje skola. I Lärarförbundets årliga rankning av Sveriges bästa skolkommun kom Båstad på fjortonde plats. Förra året kom Båstad på tredje plats. Båstad hade bra värden inom områden som utbildade lärare, friska lärare, kommunen som avtalspart och kunskapsresultat för åk. 9. Sämre värden hade Båstad när det gäller resurser och lärartäthet. Enligt Skolverkets statistik är 54% i förskolan, 100% iförskoleklass, 89% i grundskolan, 74% i fritidshemmen och 72% i gymnasieskolan pedagogiskt högskoleutbildad. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings statistik kom Båstad på fjärde plats totalt i grundskolemätningen Ledningen lägger ner mycket tid på att försöka lösa praktiska problem avseende underhåll och reparationer men lokalerna är i de flesta fall ändamålsenliga. Vikande elevunderlag men också ett ökande behov av förskoleplatser är en del av nuläget. Framtidens klassrum med modern teknik utvecklas vid varje F - 9 skola. Antalet inskrivna barn i förskolan är i vissa fall högre än intentionerna i skolplanen och allmänna råd för kvalitet i förskolan. Vid mätningar avseende hur många barn som är närvarande över tid visar det sig dock att det är mycket sällan som alla inskrivna barn är närvarande. Skolbarnsomsorgen vänder sig till barn i åldern 6-12 år, verksamheten bedrivs i lokaiintegrerade fritidshem i sex av kommunens grundskolor. Ca 10 procent av barnen får sin fritidshemsvistelse i kommunens enskilda fritidshem. 78% av barnen i åldern 6-9 år är inskrivna i fritidshem och 11% av barnen i åldrarna år deltar. Detta är i överensstämmelse med riket i övrigt. Akademi Båstad Gymnasium har goda materiella resurser och lokalerna är nya. Lärartätheten har varit relativt hög, personalens kompetens bedöms av rektor vara hög. Elevgrupperna var förhållandevis små vilket bedöms gynna måluppfyllelsen. Programutbudet är föremål för utveckling. När det gäller vuxenutbildningen har arbetet med lärcenter gått in i en genomförandefas. Den nya foajeln i biblioteket färdigställs, samarbetet med Högskolan i Kristianstad har inneburit att tre utbildningar med studiegrupper i Båstad kan påbörjas. Större delen av 2008 präglades av högkonjunktur i näringslivet vilket generellt sett innebär ett lägre antal sökande till vuxenutbildningen. I slutet av året märktes ett ökat tryck på verksamheterna. De åtgärder som anges i kvalitetsredovisningarna från föregående år tas upp året därpå, på ett tydligt sätt. Verksamheterna beskriver också vad man gjort och vad man inte hunnit med och hur man tänker fortsätta att arbeta med det som inte har genomförts. 5. Uppföljning av likabehandlingsplanen Skolinspektionen har i sin rapport pekat på att Båstads kommun behöver utveckla arbetet med likabehandlingsplanerna på så sätt att de behöver konkretiseras ytterligare \t:\hcleno\kvalllel\kvaJltclsrcdovisning200B.doc\h 7 <; ;t

8 och redovisa vilka åtgärder som ska genomföras med utgångspunkt från en kartläggning kopplad till de olika diskrimineringsgrunderna. För fritidshemmen, förskolorna och familjedaghemmen behöver planerna anpassas bättre till respektive verksamhets specifika förutsättningar. Kommunen har svarat Skolinspektionen och har en plan för åtgärder som bl. a. innebär att kommunen kommer att följa upp alla verksamheters likabehandlingsplaner under hösten mot bakgrund av den kritik som framkommit. Alla verksamheter har idag likabehandlingsplaner. Inga anmälningar har gjorts till bam och elevombudsmannen, SEG. En anmälan gjordes till nämnden. Två polisanmälningar har gjorts. I övrigt beskriver verksamheterna att incidenter uppstår under året, oftast handlar det om muntliga kränkningar men att man löser dem inom organisationen eventuellt med stöd av STU. Planen är för det allra mesta förankrad hos elever och föräldrar. Revidering genomförs regelbundet. Likabehandlingsplanen är en del av värdegrundsarbetet och de planer för detta som finns på respektive enhet. 7. Arbetet i verksamheten Kvalitetssäkring Kommunen arbetar med processen IUP och skriftliga omdömen. Ett utbildningsföretag är inkopplat för att tillsammans med kvalitetsutvecklare och rektorer ta fram en gemensam mall för skriftliga omdömen samt lokala delmål för alla ämnen. Allt i syfte att utveckla bedömarkompetens hos lärarna och öka måluppfyllelsen för eleverna. Mångfald är ett område som har bäring på normer och värden och blir allt viktigare i vårt samhälle. En föreläsare har pratat om detta. Utvecklingspedagogen i förskolan arbetar målmedvetet för att öka måluppfyllelsen i enlighet med Lpfö 98. Ett kvalitetssäkringsverktyg, Quaiis, är inköpt för att så småningom användas i alla verksamheter. Regeringen har fattat beslut om att nationella prov skall genomföras i åk 3 i ämnena svenska, svenska A och matematik. Skolverket fick uppdraget att implementera mål i åk 3. Tre personer har sedan varit implementeringsansvariga för mål i åk 3 i Båstads kommun. Under våren 2009 börjar proven genomföras. Kompetensutveckling Kommunen arbetar med kompetensutveckling genom att initiera till strukturerade nätverk med kvalitetsutvecklare inom verksamheterna, förskola, F - 9 samt skolbarnsomsorgen. Utvecklingspedagog, utvecklingsledare, rektorer och extern utbildare leder dessa möten. Kompetensutveckling diskuteras regelbundet vid ledningskonferenserna. Men arbetet bör utvecklas till att omfatta en plan över längre tid. Skolchefen tar initiativ till utbildning för rektorerna. Fyra lärare har deltagit i lärarlyftet, tre har läst halvtid och en har läst heltid. Kommunen har sökt om och erhållit statsbidrag för att utveckla arbetet med att läsa, skriva och räkna i de lägre åldrarna. Ledning och styrning Skolchefen ansvarar för ledningskonferenserna. Frågorna som tas upp kommer från verksamheten och skolchefen. Ledningskonferenserna utvecklas hela tiden beroende på erfarenheter och behov. Alla rektorer skall genomgå rektorsutbildning, de flesta har gått. Medarbetarsamtal och verksamhetsutveckling i form av flerdagarskonferenser är andra sätt som ledningsutveckling bedrivits på. Alla i ledningsgruppen deltar i en ledarskapsutbildning som pågår över tid.

9 Chefen för stöd- och utvecklingsenheten, utvecklingsledaren, chefen för måltidsverksamheten och kulturskoleledaren har egna tider för möte med skolchefen. Ekonomistyrning fokuseras genom regelbunden uppföljning och krav på att budget hålls. Tendenser i verksamheterna Förskolan Alla förskolor arbetar med att utveckla verksamheten inom områdena hälsa och livsstil, normer och värden, utveckling och lärande samt ansvar och inflytande. Det finns en stark vilja bland personal och ledning att öka måluppfyllelsen och sin egen medvetenhet när det gäller att se och lyssna på barnen och anpassa miljön utifrån detta. Rektorerna upplever ibland att de inte räcker till. Många beskriver vikten av färre barn i barngrupperna och ett väl fungerande stabilt arbetslag som oerhört viktigt för barnens trygghet och personalens välmående. Familjedaghem Verksamheten i familjedaghemmen fungerar väl. God kompetens utveckling har erbjudits och möjlighet till samarbete med förskolor och allmän förskola finns. Grundskola F - g Aroetet i grundskolan fokuserar områdena normer och värden, ansvar och inflytande, hälsa och livsstil och i hög grad utveckling och lärande. Medvetenheten om vikten av bedömarkompetens, skriftliga omdömen och tolkning av målen ökar bland personalen. Skolbarnsomsorg Fritidsverksamheten har fokuserat på arbetet med kvalitetsfrågor och allmänna råd i fritidshem. Samverkansfrågan med skolan har lyfts och diskuterats. Arbetet med att planera kompetensutveckling 2009 intensifierades. Akademi Båstad Gymnasium Arbetet har haft fokus på arbetslagsutveckling, teamarbete, samsyn i betygssättning, normer och värden, elevsociala frågor och lärarrollen. Vuxenutbildning Arbetet i verksamheten har framförallt berört lärarlage!. Ett arbete har bedrivits där fokus har legat på hur de studerande ska bli mer delaktiga och medverkande i undervisning och studier. Lärarlaget har också haft ansvar för projektering av ett nytt studeranderåd. Vad gäller särvux har ett utvecklingsarbete bedrivits för ett ökat samarbete med daglig verksamhet och därmed ett bättre resursutnyttjande. Sfi undervisningen har förstärkts med kvällsundervisning och arbete med meritportföljer.. Barn, elever och studerande i behov av särskilt stöd Som beskrivits inledningsvis finns stöd- och utvecklingsenheten (STU). SkoIinspektionen skriver i sin tillsynsrapport att det pågår en diskussion i kommunen om huruvida resurserna räcker till i förhållande till de behov som finns ute på skolorna. Man skriver också att möjligheterna att få särskilt stöd för elever vid bristande måluppfyllelse i andra ämnen än svenska, matematik eller engelska är begränsad. Barnomsorg 1-5 år Vid både förskola och familjedaghem finns rutiner för hur verksamheten skall gå till väga när barn har behov av särskilt stöd. Alla förskolor har en väl fungerande struktur för och har tänkt mycket på hur dessa barns behov skall kunna tillgodoses. Vid behov kontaktas STU. Cirka 12 barn var i behov av särskilt stöd. Vid vissa förskolor finns fler barn och vid andra finns inga barn i behov av särskilt stöd. O~20\l,,,,,,,"...ti 'Ii,,~,edO""ring200ll.do'\h g

10 Grundskola F - 9 Grundskolan arbetar med kartläggning och åtgärdsprogram på samma sätt som förskolan. Man arbetar med barnen enskilt, i smågrupper, genom stöd i klassen, med stöd av elevassistenter och tekniska hjälpmedel samt genom att arbetslagen tydligt samverkar runt dessa frågor. Samverkan sker i förekommande fall med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och individ och familj (IOF). En 7-9 skola har organiserat ett resurscentrum för elever i behov av särskilt stöd. Vid detta finns skolans specialmaterial och speciallärarna har det som arbetsplats. Som beskrivits inledningsvis är det cirka 25% av barnen som bedöms ha särskilda behov. Atgärdsprogram upprättas till i stort sett alla elever Skolbarnsomsorg Skolinspektionen bedömer i sin tillsynsrapport att åtgärder behövs när det gäller att erbjuda varje barn den omsorg som deras speciella behov kräver. Kommunen har svarat att man skall förtydliga befintliga rutiner samt att specialpedagog från STU skall delta vid fritidspedagogernas kvalitetsträffar och STU har också erbjudit konsultationsträffar. Gymnasieskola Vid skolan finns en specialpedagog som har arbetat med de elever som behövt extra stöd och hjälp. Elewårdsteamet fångar upp signaler från mentorer alternativt lagsamordnare om elever med behov av särskilt stöd. I de flesta fallen kommer informationen direkt från överlämnande skola. Vuxenutbildning Verksamheten inom särvux och grundvux är särskilt specialiserade mot detta område. Inom särvux planeras ett utvecklat samarbete med den dagliga öppna verksamheten som bedrivs av den sociala verksamheten. Lärarresurser och deras möjligheter till särskilt stöd kan om de integreras ge synergieffekter som kan komma brukarna till gagn. Svenska för invandrare, sfi, kan och bör utvecklas genom ett närmare samarbete med arbetsmarknadsenheten. Idag är samarbetet mellan sfi och grundvux etablerat och väl fungerande. Man erbjuder alla studerande att göra ett standardiserat läs- och skrivtest. Resultaten följs upp individuellt med respektive studerande. Det är sedan frivilligt att delta i undervisning om den studerande så önskar, utifrån resultaten vid testen. 8. Resultat och måluppfyllelse Skolinspektionen skriver i sin tillsynsrapport "Utbildningsverksamheten i Båstads kommun har en god, i vissa avseenden mycket god kvalitet. Elever och studerande uppnår goda kunskapsresultat och det finns en god studiemiljö för barn, elever och vuxenstuderande. Förskolor, familjedaghem och skolbarnsomsorg erbjuder en verksamhet som utgår från barnens behov och intressen och i förskolan finns det en tydlig inriktning mot uppdragen i förskolans läroplan." Atgärdsområden som Skolinspektionen bedömer vara gemensamma för alla verksamheter är arbetet med likabehandlingsplaner, uppföljning och utvärdering samt utvecklingsarbete - kvalitetsarbete. I förskolan och skolbamsomsorgen pekar man på att gruppstorlekarna och gruppernas sammansättning måste följas upp och utvärderas. Rapporten finns på När det gäller barn och elever med annat modersmål är detta ett område som Skolinspektionen bedömer behöver åtgärdas på så sätt att kommunen behöver arbeta på ett mer medvetet och systematiskt sätt för att stödja utvecklingen av modersmålet hos de barn som har annat modersmål än svenska. Kommunen har i skrivelse med dnr svarat Skolinspektionen och beskrivit de åtgärder som kommunen skall vidta \l:\helene\kvalilet\kvamel5ledollisning2008.doc\h ~1 1O

11 Nedan redovisas en sammanfattning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till utvalda nationella mål. I de allmänna råden för kvalitetsredovisning står att fördjupade utvärderingar bör redovisas regelbundet inom följande områden: bam och elever i behov av särskilt stöd barn och elever med funktionshinder barn och elever med annat modersmål än svenska flickor och pojkar hälsa och livsstil. Detta är ännu inte. gjort men avsikten är att så snart som möjligt påbörja utvärdering inom något eller några av dessa områden. Mot bakgrund av personaltäthet, personalens kompetens och resurstilldelning jämfört med andra motsvarande kommuner, enkätundersökningar. enheternas kvalitetsredovisningar och Skolinspektionens tillsynsrapport, gör kommunen bedömningen att måluppfyllelsen är god avseende alla verksamheter. Resultatet av föräldraenkäten redovisas här övergripande och omfattar förskola, familjedaghem, fritidshem, förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8 samt gymnasiet årskurs 2. Resultatet visar att de flesta föräldrar anser att deras barn trivs i den verksamhet de befinner sig, att verksamheten ger deras barn möjlighet till engagemang och utveckling samt att man har förtroende för personalen i kontakten med verksamheten. Det är dock skillnad i svaren beroende på vilken ålder barnet har. Barnomsorg 1-5 <!Jr Förskola och familjedaghem Normer och värden Alla förskolor och familjedaghem arbetar med normer och värden på ett tydligt sätt. Det är ett arbete som pågår år från år. Den skillnad man kan urskilja nu i jämförelse med för några år sedan är att medvetenheten blir större och större i takt med att den pedagogiska diskussionen förs regelbundet. Man ser situationer och "det kompetenta barnet" i allt högre grad. Förändringar görs i samband med att medvetenheten ökar. Sammanfattning av resultat - enkätundersökning Positiva påst<!jendena i enkät till föräldrar, delas in i tre områden: 1. Påstående 1-4 handlar om föräldrars uppfattning om sina barns/unga vuxnas trivsel. 2. Påstående 5-6 handlar om föräldrars uppfattning om verksamheten. 3. Påstående 7-11 handlar om föräldrars uppfattning om kontakt och information med verksamheten. Föräldrar till barn i förskola och familjedaghem svarar övervägande att de positiva påståendena "stämmer heit och hållet". Det finns dock oro för att barngrupperna blir för stora och att personalen kan bli för stressade liksom en oro för ökad olycksrisk. Kommunen gör bedömningen att måluppfyllelsen är göd, i många fall mycket god. Ansvar och inflytande Ansvar och inflytande kan handla om att: ge barnen större inflytande över sin dag inom vissa ramar stärka barnen i att utveckla sina tankar och åsikter öka barnens självständighet vara med och bestämma lek/utvecklingstema för projekt barnen känner sig viktiga och att de är en tillgång i gruppen barnen känner att de har möjlighet att påverka utifrån sin mognad \l:\helene\kvalilellJwalillllsrcdovlsning2008.doc\h 11 ~/l

12 barnen känner att de har ett medansvar för den gemensamma miljön Enheterna redovisar ibland sitt arbete med bilder. I stort sett alla enheter utvecklar former utifrån ett barnperspektiv för att arbeta med ansvar och inflytande. Man lyssnar på barnen, anpassar lärandemiljön till bamens ålder och man dokumenterar verksamheten. Kommunen gör bedömningen att måluppfyllelsen är god. Utveckling och iärande Enhetema arbetar ofta på så sätt att avdelningama sätter egna mål för sitt arbete. Det kan vara den inre miljön, känslor, språket eller att genom leken utveckla sin skapande förmåga. Det kompetenta barnet är ett förhållningssätt som genomsyrar alla enheterna, liksom att möta barnet där det befinner sig just nu och att ta till vara barnens intressen. Ofta vävs ansvar och inflytande ihop med området utveckling och lärande, liksom normer och värden. Men personalen gör också en egen bedömning av vad barnen behöver utveckla. Alla arbetar strukturerat med mål, genomförandepjanering och uppföljning. Man kan se hur resonemang tar form bland personal och barn för att komma vidare utifrån de lärdomar man drar av det valda utvecklingsområdet. Kommunen gör bedömningen att måluppfyllelsen är god. Barn i behov av särskilt stöd Ett bra samarbete med STU i form av både handledning och kompetensinsatser ökar fokus på hur man i verksamheten bättre kan stötta de barn som finns i behov av särskilt stöd. Måluppfyllelsen ökar successivt. Det varierar hur många barn i behov av särskilt stöd som finns vid varje förskola Kommunen gör bedömningen att måluppfyllelsen är god. Grundskola Normer och värden Detta är ett område som man ständigt arbetar med. Det finns organisation och former för hur det ska gå till vid alla skolor och fritidshem. Nolltolerans mot kränkningar, kamratstödjare, dramapedagoger, föräldrasamverkan, planer, samtal, mobbingteam är exempel på hur man arbetar med normer och värden. Måluppfyllelsen är god. Men detta är ett område som förändras ständigt beroende på hur barnen mår, hur personalen mår och hur förutsättningarna ser ut. Barnens och elevernas familjesituation och det samhälle som vi lever i är andra faktorer som naturligtvis spelar stor roll. Trivselenkäten som genomfördes i åk. 2, 5, 8 och åk 1 på gymnasiet visar att de allra flesta eleverna generellt trivs i skolan, har kompisar och tycker att de kan prata med lärare och andra vuxna i skolan. Områden där eleverna svarar lite mindre positivt är frågor som rör relationen till varandra när det gäller tex hänsyn, samtalston och konfliktlösning och situationen vid idrottslektioner samt skolmaten. Eleverna i åk 2 svarar till övervägande del att påståendena stämmer mycket bra. När det gäller svaren från åk 5 förändras svaren. Nu används svarsalternativet stämmer ganska bra i högre grad. I åk 8 fortsätter trenden från åk 5 men förändras i åk 1 på gymnasiet på så sätt att svaren blir mer positiva och svarsaltemativet stämmer mycket bra, ökar. a90420\1:\hclenc\kvalltel\kvajilelsredovisning200b.doc\h 12 ~ 1

13 Påståendena i enkäten kan delas in i 6 olika områden, påståendena är positiva. 1. Påstående 1-3 handlar om trivseln i skolan, om man är glad och trivs på rasterna. 2. Påstående 4-5 handlar om huruvida man har kompisar i klassen eller i andra klasser på skolan. 3. Påstående 6-9 handlar om hur man beter sig mot varandra, hur bra man är på att lösa kamratproblem och konflikter samt situationen vid omklädning då man har idrott. 4. Påstående handlar om måltidssituationen och vad man tycker om skolmaten. 5. Påstående handlar om kommunikationen med de vuxna i skolan. 6. Påstående 15 handlar om rättviseaspekten i skolan. 7. Påstående 16 handlar om hur resan med skolbussen eller skoltaxin fungerar. Skolinspektionen skriver i tillsynsrapporten att åtgärder behövs när det gäller att bedriva ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller annan kränkande behandling i alla verksamheter. Kommunen kommer att bjuda in en föreläsare under hösten som skall tala om diskrimineringsgrunderna och likabehandlingsplanerna. Kommunen bedömer att måluppfyllelsen är god. Ansvar och inflytande Klassråd, elevråd, loggböcker, elevens val, utvärderingar, diskussion om demokrati och begreppen ansvar, inflytande och påverkan samt prao är fonner som alla skolorarbetar med. Dock är många elever duktiga på att ta ansvar för sitt eget lärande men oftast är de inte mogna för att planera och lägga upp sitt arbete. Detta avser F-6. I de äldre årskurserna finns råd för olika områden där eleverna utövar ansvar och har inflytande. Arbetet med ansvar och inflytande förändras över tid och i takt med elevernas mognad. Enkätundersökning genomförd under året ger följande resultat: En generell bild av alla elevers svar i åk 3, 6, 9 i grundskolan och åk 2 på gymnasiet visar på att åk 3 och 6 i högre grad svarar att de anser att påståendena stämmer ganska bra eller mycket bra. Intressant att notera påstående 12 som handlar om huruvida man talar om demokrati, besvaras mindre och mindre positivt över de år som undersökningen har gjorts. Intressant att också notera påstående 13 och 14 som handlar om huruvida alla får säga vad de tycker samt ansvar för det egna skolarbetet, här svarar övervägande andel elever positivt, skillnaden är marginell över de år som undersökningen har gjorts. Ak 9 och åk 2 på gymnasiet svarar generellt att de är mindre nöjda. Minst positivt svarar man på påståendena som handlar om att kunna få påverka förändringar av undervisningen och utomhusmiljön. Påståendena i enkäten kan delas in i 4 olika områden, påståendena är positiva. 1. Påstående 1-3 handlar om frågor som rör planering, på vilket sätt man skall arbeta samt hur man skall redovisa skolarbetet. 2. Påstående 4-5 handlar om uppföljning och utvärdering samt hur man kan få vara med och påverka förändringen av undervisningen. 3. Påstående 6-9 handlar om inomhus och utomhusmiljön. 4. Påstående handlar om demokratiska uttrycksformer som tex. att ha klassråd och elevråd, att alla ska få möjlighet att säga vad man tycker och att alla ska ges möjlighet att ta ansvar för sitt arbete. Kommunen gör bedömningen att måluppfyllelsen är god. D90420\l:\herenc\kvlIlitlll\kval\1olsredovisnln92OOB.doc\h 13 S; il

14 Redovisning av resultat kursplanemål och nationella prov i år 5 Skolor F-6 Antal elever år Svenska Båstads kommun 5 Kursplanelllål Nationella prov Nationella prov Uppnått % Uppnått % Uppnått KurspIa- målen i målen vissa % nemål alla delprov delprov men ej alla Antal elever Engelska år 5 Kursplanelllål Nationella prov Nationella prov Uppnått % Uppnått % Uppnått Kursplane Målen målen vissa % mål i alla delprov delorov men ei alla Antal elever år Matematik 5 Kursplanelllål Nationella prov Nationella prov Uppnått % Uppnått % Uppnått kursplane Målen målen vissa % mål i alla delprov delprov men ej alla O\l:\helenc\kvalllet\kvalilelsredovisnlng2008.doc\h 14 S 1

15 Redovisning av nationella prov och betyg i åk 9 Skola Svenska! svenska 2 Svenska! svenska 2 F"" orsr" ov 79 - Betyg Nationel Ia prov - Antal elever Ej nått G VG MVG Uppnått Ej upp- Ej deltamålen målen nått må- git len O O O Matematik Betyg Matematik Nationel Ia prov Antal elever Ej nått G VG MVG Uppnått Ej upp- Ej deltamålen målen nått må- git len O O Engelska Betyg Engelska Nationel Ia prov Antal elever Ej nått G VG MVG Uppnått Ej upp- Ej deltamålen målen nått må- git len O O \l:\hclonc\kvalllcl\kvalllelsredolJisning2006.doc\h 15 ~ Ii

16 Skola Strand ängs Svenska! svenska 2 Betyg Svenska! svenska 2 Nationella prov Skolan Antal elever Ej nått G VG MVG Uppnått Ej upp- Ej deltamålen målen nått må- git len O Matematik Betyg Matematik Nationella prov Antal elever Ej nått G VG MVG Uppnått Ej upp- Ej deltamålen målen nått må- git len Engelska Betyg Engelska Nationella prov Antal elever Ej nått G VG MVG Uppnått Ej upp- Ej deltamålen målen nått må- git len Utveckling och lärande Ett övergripande utvecklingsarbete pågår just nu i syfte att dels ta fram lokala delmål för varje ämne dels ta fram en mall för skriftliga omdömen som skall läggas in i ett JT baserat system för kommunikation skola - hem. På så sätt ökar kommunen lärarnas möjlighet att kunna göra en professionell likvärdig bedömning av kunskapsresultaten i varje ämne. Skolchefen ordnar regelbundet tematräffar dels med rektorer dels med lärare för att diskutera resultaten av de nationella proven och kursplanemål i åk 5 och 9. För 2008 redovisar kommunen dock att resultaten i de nationella ämnesproven för årskurs 5 försämrats i svenska och matematik. I åk 9 har resultaten i nationella ämnesproven i matematik också försämrats. Processen med IUP har inneburit en större medvetenhet om kunskapssyn, samarbetssamtal och själva planen för IUP. Reflektioner om det egna lärandet har i takt med detta ökat. Eleverna blir bättre och bättre på att sätta upp egna mål och navigera mot dessa. Inför utvecklingssamtal skickas någon form av dokumentation hem till föräldrar på ett tydligare sätt än tidigare. Det kan vara t.ex. elevens portfolio. Personalen har utvecklats mot större medvetenhet. Kommunen bedömer alt måluppfyllelsen är god men området måste fortsätta att utvecklas \l:\hclene\kvalilel\kvalilctsredovisnlng2008.doc\h 16 c: I.J

17 Barn i behov av särskilt stöd Den bild som växer fram i kvalitetsredovisningarna är att arbetet för att tillgodose alla barns behov prioriteras i hög grad. Personalen behöver dock ständigt kompetensutveckling inom området. STU finns som en resurs. Om man med måluppfyllelse menar att barn i behov av särskilt stöd prioriteras och att man gör allt man kan för att möta deras behov får man nog anse att måluppfyllelsen är god. Trots det upplever rektorerna att man inte har de resurser i form av personal, material, plats och tid, man skulle behöva för att möta alla barns behov. Diskussionen om hur kommunen skall kunna garantera alla elever det som står i läroplanema pågår ständigt. Det finns en frustration i verksamheterna över att inte alltid lyckas. Kommunen bedömer att måluppfyllelsen är god men området bör fortsätta att utvecklas. Skolbarnsomsorg. Normer och värden - ansvar och inflytande - hälsa och livsstil Alla arbetar aktivt med områdena normer och värden, ansvar och inflytande samt hälsa och livsstil. Personalen är välutbildad och erfaren, de har ett gott förhållningssätt, lokalerna är ofta bra, barngrupperna bedöms ibland för stora och många fritidshem lägger ner stort arbete för att få barngrupperna att fungera tillsammans. Många barn har långa dagar. Kvalitetsutvecklarna som finns vid varje fritidshem är viktiga för enhetens kvalitetsarbete. Skolinspektionen skriver att det inte finns någon gemensam grund- och helhetssyn mellan de olika verksamhetsformerna. Kommunen har svarat inspektionen och gjort en handlingsplan för hur detta skall utvecklas. Ett utvecklingsarbete har påbörjats tillsammans med en konsult, detta kommer att fortsätta under Kommunen gör bedömningen att måluppfyllelsen avseende områdena normer och värden, ansvar och inflytande samt hälsa och livsstil är god. Barn i behov av särskilt stöd Skolinspektionen skriver att kommunen bör utveckla arbetet med att utreda barns behov av särskilt stöd i skolbarnsomsorgen och där behov finns, ge sådant stöd. Kommunen har utarbetat en handlinsplan i syfte att förtydliga befintliga rutiner för barn i behov av särskilt stöd som gäller specifikt för skolbarnsomsorgen. Kommunen bedömer att måluppfyllelsen är god. Gymnasieskola Normer och värden - elever i behov av särskilt stöd Måluppfyllelsen har ökat i och med att IV-elever integrerats i övrig verksamhet samt att elevhälsan nu finns lokaliserad i gymnasieskolans lokaler. Under hösten anställdes en skolsköterska med gymnasieerfarenhet. En idrottspsykolog arbetade med eleverna inom områdena moral, etik, utanförskap, samhörighet och teambyggande. Trivselenkät till elever i åk 1 på gymnasiet ger en bild av nöjda elever. Resultaten domineras av svaren "stämmer ganska bra eller mycket bra". De områden som visar något sämre resultat är hur samtalstonen och konfliktlösningssituationer fungerar samt skolmaten. Kommunen bedömer att måluppfyllelsen är god, \l:\hcICloc\kvalIIClI\kvalitetsredovisning200B.doclJl 17 ~ 1-.1

18 Ansvar och inflytande Området har varit och är föremål för utveckling på olika sätt. Enkät om ansvar och inflytande visar att de flesta eleverna är nöjda. Men jämfört med de yngre eleverna är det fler som ändå generellt sett svarar med alternativen stämmer ganska dåligt eller mycket dåligt. Rektor skriver i sin kvalitetsredovisning att elevernas ansvar för skolan verkar öka. Kommunens bedömning är att måluppfyllelsen är god. Utveckling och lärande Akademi Båstad gymnasium är en skola med god måluppfyllelse, kompetent personal och god medelstilldelning. 82% av studenterna gick ut med grundläggande behörighet för högskolestudier. Resultatet av föräldraenkäten visar att de flesta föräldrar är nöjda. Områden där man är något mindre nöjd handlar om maten och information från skolan. Kommunen bedömer att måluppfyllelsen är god. Vuxenutbildning Har under året prioriterat arbetet med ansvar och inflytande. Diskussioner för att uppnå målet som handlar om att utveckla distansstudier har pågått och ger resultat. Utvecklingsarbete för att få till stånd studeranderåd och ökat ansvar och inflytande har pågått. Skolinspektionen skriver i sin rapport att vuxenutbildningen måste utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete så att verksamheten fortlöpande kan ifrågasätta sina undervisningsmåi och arbetsformer, utvärdera sina resultat och pröva nya metoder i syfte att utbildningen svarar mot uppställda mål. En handlingsplan finns. Kommunens bedömning är att måluppfyllelsen bör förbättras. 9. Analys I allmänna råd för kvalitetsredovisning står att: "Inom varje verksamhet är ledningens viktigaste uppgift att tillsammans med arbetslagen, lärarna och övrig ansvarig personal analysera sambanden mellan de strukturella förutsättningarna, det pedagogiska arbetet och måluppfyllelsen". De strukturella förutsättningarna i form av faktorer som påverkat verksamheten utifrån har varit besparingar och regeringens många fattade beslut om förändringar och utvecklingsåtgärder. Dessa slår inte igenom fullt ut under 2008 men påverkar verksamheterna ändå därför att de kräver omställning och nytänkande och kan skapa oro. Andra yttre faktorer är vikande elevunderlag, en politisk inriktning som främjar konkurrens och valfrihet samt gymnasieelever som rör sig mellan kommuner i sina val av utbildning i en allt högre utsträckning innebär utmaningar för kommunen. Kommunen har ett samhälleligt ansvar att stå för ett standardiserat basutbud till medborgarna. Dvs parallellt med ett rikt och varierat utbud av verksamheter ska det finnas en god service som kommunen tillhandahåller medborgaren så gott som likvärdigt oavsett var hanlhon bor. Andelen barn och elever som har särskilda behov ligger omkring % och verkar inte minska de närmaste åren. De kommer att fortsatt kräva stora insatser av verksamheternas personal OU:\helcne\kvalllel\kvalilelsredovisning2008.doc\h 18 <;; ~2

19 Kommunen har goda skolresultat som ligger kring 10% över modellberäknat värde, stabil och välutbildad personal, frisk personal och politiskt högt ställda mål för verksamheterna. Ledningsgruppen är erfaren men förutsättningarna för att fullfölja det pedagogiska uppdraget bör utvecklas. Både personal, elever och föräldrar visar i enkätsvar att de är nöjda. Den bedömning och analys som rektorerna gör i kvalitetsredovisningarna ger generellt sett en god bild av verksamheternas samlade måluppfyllelse. Skolinspektionens tillsynsrapport ger även den en positiv bild av utbildningsverksamheten i Båstads kommun. Kommunens kvalitetsarbete måste utvecklas för att kunna göra än djupare analyser av delområden i styrdokumenten. Qualis är ett intstrument för att lyckas med detta kommer kompetensutvecklingsinsatserna att riktas mot språkutveckling inom alla verksamheter och arbetet med lokala delmål och IUP processen kommer att fortsätta. Statsbidrag för läsa, skriva och räkna är ett tillskott. Rektorerna erbjuds kompetensutveckling genom Skolverket och den lokala ledarskapsutbildningen fortsätter. Lärarlyftet fortsätter och ledningsgruppen, ytterst skolchefen beslutar om vem som skall erbjudas möjlighet att gå. Kommunen har svarat Skolinspektionen och det innebär ett ansvar att följa upp och genomföra de åtgärder som kommunen har sagt att man skall göra. Kvalitetsutvecklarnas uppdrag fortsätter och utvecklas. Verksamheternas utvecklingsområden finns att tillgå i de egna kvalitetsredovisningarna. När det gäller vuxenutbildningen finns ett behov av samarbete mellan gymnasiet och vuxenutbildningen. Blandade åldrar och lägre takt kan gagna kvalitet och måiuppfyllelse bl. a. på så sätt att fler tar examen. Genom att erbjuda kurser lokalt kan fler få möjlighet att utbilda sig. Qualis ska medverka till ökad analys. Genom att aktivt medverka till studeranderåd och återkoppla detta till studierna ökar elevernas ansvar och inflytande. Ett lärarlagsarbete med ökat fokus på frågor kring de studerandes medinflytande har haft till syfte att förbättra måluppfyllelsen. Kommunen bedömer att det utvecklingsarbete som har pågått och pågår är väl strukturerat och framgångsrikt. Det kommer att fortsätta över tid, vilket är en framgångsfaktor i allt utvecklingsarbete. 10. Avslutning Skolan - från förskolan till vuxenutbildningen - har samhällets viktigaste uppdrag. Att tillsammans med föräldrar, studerande och andra aktörer i samhället utveckla och lära, stötta, fostra och i en kärleksfull anda vägleda det bästa vi har - våra barn och ungdomar. Våra styrdokument ger barn, elever, studerande och personal ett stort friutrymme att tillsammans lyckas i detta uppdrag. Givetvis ligger huvudansvaret på de vuxna. De värderingar som alla i förskola och skola skall gestalta och förmedla utgörs av människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta skall ske genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Med utgångspunkt i gemensamma värderingar skall vi sedan ta oss an ansvaret för att eleverna och de studerande inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje ind~~ch- sal}lhällsmedlem. \::f-0-lw»-~ Helene Steinlein Utvecklingsledare U:\hcJcnelkvaIilCI\kvalile!sredollisnlng2008.doC\h 19 s: 1.1-

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Utbildningsinspektion i Borås kommun

Utbildningsinspektion i Borås kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:120 Utbildningsinspektion i Borås kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Aplaredskolan och Gånghesterskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007 Bildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2007 1. INLEDNING Bildningsförvaltningen är organiserad under Bildningsnämnden. Området omfattar drygt hälften av hela Motala kommuns verksamhet. Att få ett

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Information om kvalitetsredovisning 3-7 Ny lagstiftning Övergripande information

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1. Sammanfattning 5 Inledande diskussion 5 Generell bedömning 5 Utvecklingsområden 6 Barnomsorg 6 Grundskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk Vittraskolornas Kvalitetsredovisning 211/212 Vittra en historik I samband med friskolereformen i Sverige under början av 19-talet uppmuntrade Sollentuna kommun sina skolledare att knoppa av, att bli fristående

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6 KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN 2009 Förskoleklass skolår 6 Anneli Hultin Januari 2010 Inledning Nationella styrdokument Verksamheten i grundskola, grundsärskola och fritidshem regleras av olika styrdokument

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer