Kvalitetsredovisning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2008"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2008 I enlighet med Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm 1997:702 med ändringar 2005:609 samt 2006:279 och Skolverkets Allmänna råd för kvalitetsredovisning \l:ltlelcnc\kvalilel\kvalltelsredovlsning200B.doc\h ~1.1

2 Innehållsförteckning O. Sammanfattning och åtgärder för utveckling 1. Inledning 2. Kvalitetsredovisningen 3. Grundfakta om kommunen 4. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning 5. Förutsättningar och nulägesbeskrivning - måluppfyllelse 6. Uppföljning av likabehandlingsplanen 7. Arbetet i verksamheten Kvalitetssäkring Kompetensutveckling Ledning och styrning Tendenser i verksamheterna Barn och vuxna i behov av särskilt stöd 8. Resultat och måluppfyllelse Barnomsorg 1-5 år 1. Normer och värden 2. Ansvar och inflytande 3. Utveckling och lärande 4. Barn i behov av särskilt stöd Grundskola 1. Normer och värden 2. Ansvar och inflytande 3. Utveckling och lärande 4. Elever i behov av särskilt stöd Skolbarnsomsorg 1. Normer och värden, ansvar och inflytande, hälsa och livsstil 2. Barn i behov av särskilt stöd. Gymnasieskola 1. Normer och värden, elever i behov av särskilt stöd 2. Ansvar och inflytande 3. Utveckling och lärande 9. Analys - åtgärder för utveckling 10. Avslutning 09Q420\l:\helone\kvallllll\kvaJi!lllsrcdovisning2008.doc\h 2

3 O. Sammanfattning och åtgärder för utveckling Den bild som växer fram i årets kvalitetsredovisning är till största delen ljus. Kommunen redovisar god måluppfyllelse avseende normer och värden, ansvar och inflytande, utveckling och lärande samt bam, elever och studerande i behov av särskilt stöd mot bakgrund av bl. a. betyg, nationella prov och enkätundersökningar. Men för att kunna genomföra djupare analyser måste fler och mer fokuserade utvärderingar komma till stånd där bl. a. samtal förs med olika intressenter. Kommunen har haft goda förutsättningar avseende material, utbildad personal, ledning - styrning och kompetensutveckling. Skolinspektionen har gjort tillsyn under andra halvåret och ger en positiv bild i sin rapport. Men pekar på vissa områden som behöver utvecklas, dessa är kunskaper, utveckling och lärande, lednings- och kvalitetsarbete, barngrupperna i förskolan och arbetet med likabehandlingsplaner. Rektorernas arbetssituation är ett område som tas upp, man skriver att oavsett bakomliggande orsaker behöver kommunen se till att rektorerna på samtliga skolor kan prioritera sitt pedagogiska ledarskap och ansvaret för att utveckla skolan. Skolinspektionen skriver en rapport som rör Bildningsnämndens verksamhet som helhet men varje enhet har också fått en egen tillsynsrapport i syfte att utvecklas. När verksamheterna beskriver arbetet de bedriver inom olika områden finns ambition, entusiasm och utvecklingsbenägenhet som röda trådar mellan raderna. Resultatet av den psykosociala enkäten visar en till största delen nöjd personal. 1. Inledning Syftet med den kommunala kvalitetsredovisningen är att beskriva och analysera arbetet och måluppfyllelse mot bakgrund av både statliga och kommunala styrdokument. Det vill säga skollag, läroplaner, skolplan och allmänna råd. "Varje kommun skall årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten" (Förordning 1997:702 om kvaliletsredovisning inom skolväsendet mm). Båstads kommun gör följande tolkning av kvalitetsredovisningens syften: Kvaliletsredovisningen ska ge barn, elever, studerande, personal och föräldrar en tydlig och gemensam bild av verksamheten, som grund för att diskutera behovet av utvecklingsåtgärder. Kvalitetsredovisningen ska ge föräldrar och övriga invånare en god insyn i verksamheten för att de ska kunna delta i diskussioner om utveckling och på så sätt ha inflytande. Kvalitetsredovisningen ska ge information och underlag för bildningsnämndens ställningstaganden och besiut i frågor rörande verksamhetens utveckling. Kvaliletsredovisningen ska ge Skolverket underlag för tillsyns- och utvecklingsarbete tillsammans med kommunerna. 2. Kvalitetsredovisningen Omfattar tiden 1 januari 2008 tom den 31 december Grundfakta om kommunen 3.1 Ekonomi Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader uppgick 2008 till 273,347 mkr \l:lhelene\kvaJitcl\kvalitetsfedovisning2008.doc\h 3,,- 1.1

4 3.2 Upptagningsområde Båstads kommun är en kustnära kommun i nordvästra Skåne. Kommunen har cirka invånare. Det finns 6 tätorter j kommunen, varav Båstad är den största och kommunens centralort. Bebyggelsen består huvudsakligen av enfamiljshus. I varje tätort finns förskola och skola. Barnomsorg och grundskola Barnen och eleverna kommer till allra största delen från den egna kommunen. Gymnasium Eleverna kommer från ett stort upptagningsområde. De flesta kommer från Bjärehalvön. De kommer också från Nordvästra Skåne efter det samarbetsavtal som tecknades hösten Samarbetsavtal med Laholms kommun tillåter också elever att gå j Båstad. Vuxenutbildning De som deltar i vuxenutbildningarna kommer dels från närområdet dels från hela Sverige beroende på vilken form av utbildning man går. Utbudet varierar från grundläggande vuxenutbildning inklusive särvux och svenska för invandrare (sfi), gymnasial utbildning till kvalificerad yrkesutbildning, KY. 3.3 Bakgrundsfaktorer Barnomsorg och grundskola Det fanns cirka 93 barn och elever med annat modersmål i barnomsorgen och grundskola F - 9. I åk F - 9 fanns 322 elever (25%) i behov av särskilt stöd. Antalet elever i behov av särskilt stöd varierar mellan skolorna. I förskolan finns också barn i behov av särskilt stöd men inte i motsvarande grad som i skolan. Familjestrukturen är ofta kärnfamilj. Men det finns också familjer med ensamstående föräldrar och familjer där barnet/eleven har växelvis boende. I vissa områden är det många elever som åker skolskjuts, i andra väldigt få. Många familjer arbetar inom turismnäringen' varför man inte kan ha semester annat än då barnen går i skolan. De flesta skolor har gjort flera anmälningar till socialtjänsten avseende barn som far illa. Stöd- och utvecklingsenheten, STU, finns som resurs för rektorerna i deras arbete med barnlelever som har särskilda behov. Gymnasium Elevstrukturen på skolan sammanfaller med samhällets sociala struktur i övrigt. Andelen elever med invandrarföräldrar är omkring 14%. 3.4 Organisation av verksamheten Kommunen erbjuder förskoleverksamhet i form av nio kommunala förskolor och tre enskilda samt elva familjedaghem. Det finns åtta kommunala grundskolor, varav sex har undervisning för förskoleklass till och med årskurs 6 och de övriga två har undervisning för 7-9. I kommunal regi finns också en gymnasieskola och en vuxenutbildning som omfattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särvux och svenska för invandrare, sfi. Det finns en fristående grundskola och två fristående gymnasieskolor. Fritidshem finns i grundskolorna, även den fristående. För elever som är mottagna i den obligatoriska särskolan erbjuds plats i Ängelholms kommuns särskola eller undervisning i kommunens skolor. Det finns idag sju elever som är individintegrerade i den ordinarie verksamheten. För särskoleeleverna på gymnasienivå och elever i träningsskolan erbjuds undervisning genom ett samverkansavtal med Ängelholms kommun. Det finns kulturskola. Två familjecentraler finns i kommunen, en i Förslöv, Kullerbyttan och en i Båstad, Bubblan. Tre områdeskontor erbjuder administrativt stöd till enheterna \1:lholono\llVaJJ1ot\kvalllclsredovisning20D8.doc\h 4 ~/l

5 3.5 Barn, elever och studerande Förskola och familjedaghem: 432 barn. Förskoleklass: 91 elever. Fritidshem: 351 elever. Grundskola 1-9: elever. Akademi Båstad Gymnasium: 244 elever. Vuxenutbildningen: 157 studerande (exklusive KY). Enligt uppgifter från Skolverkets databas SALSA hade 7% av eleverna utländsk bakgrund och var födda utomlands. Föräldrars sammanvägda utbildningsnivå hade värde 2,14 att jämföra med riket som var 2,20. 86% av eleverna uppnådde målen i årskurs 9 (07/08) att jämföra med 77% i riket och 78% som var Skolverkets modellberäknade värde för Båstads kommun. Genomsnittligt meritvärde för eleverna i årskurs 9 var 210, att jämföra med riket 209. I Akademi Båstad Gymnasium lämnade 82% av eleverna skolan med grundläggande behörighet. Rikssnittet var 80%. 4. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning Det underlag som ligger till grund för redovisningen är verksamheternas kvalitetsredovisningar, Skolinspektionens rapport, enkätundersökningar, resultat från nationella prov, betyg, protokoll samt lärande samtal. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en årscykel för när och på vilket sätt enkätundersökningar skall ske. Enkätundersökningarna mäter måluppfyllelse bl. a. kopplade till värdegrunden och ansvar och inflytande. Enkäterna riktar sig både till elever, föräldrar och personal. Resultatet av enkätundersökningarna redovisas till Bildningsnämnden. Rektorerna tar till vara resultatet i det interna utvecklingsarbetet. Det fanns kvalitetsutvecklare inom varje förskola, skola och fritidshem. Kvalitetsutvecklarnas uppdrag är att : Ingå i en av rektor initierad grupp Ansvara för att i arbetslaget lyfta fram prioriterade mål i diskussionen. Rektor har huvudansvaret för att utvärdera verksamheten. Dock skall kvalitetsutvecklaren tillsammans med rektor planera och genomföra löpande utvärdering och uppföljning över tid Hålla sig uppdaterad kring kvalitetsfrågor Ingå i ett förvaltningsövergripande nätverk Två studiedagar är avsatta under året för att följa upp och utvärdera verksamheten. En dag på våren och en dag på hösten. Många enheter har infört att man vid personaimöten har de pedagogiska frågorna först på dagordningen. Flera rektorer har strategigrupper eller ledningsgrupper där rektor, kvalitetsutvecklare och lärare ingår. Flera rektorer har ambitionen att planera på ett sådant sätt att tid för reflektion och planering ska öka. Reflektionsböcker har införts på många ställen. Utvecklingspedagoger medverkar i reflektionsarbetet. Ekonomiuppföljning görs varje månad av rektor. Uppföljningen rapporteras till barnoch utbildningskontor \1:\hclcne\kvillilel\kvalllc!sredovisning200B,doc\h 5 L..-. el

6 Förutsättningar och nulägesbeskrivning - måluppfyllelse Nyckeltal/balanserade styrkort - Barn- och utbildningsförvaltningen Bokslut 08 Budaet 08 Bokslut 07 Budaet07 Bam..fSkolbamsomsol"ll (1-12 årl Antalolatser i familiedaahem Antal platser i förskola/fritidshem varav i kommunal regi, procent Förskola f1-5 år kommunal reail Antal bam Kostnad (kr) per inskrivet bam Inskrivna bam per årsarbetare 5,1 5,0 4,6 5,1 FamIlledaahem år) linkl. Dooll Antal barn Kostnad (krl Der inskrivet barn Inskrivna barn Der daabamvårdartiänst Fritidshem år kommunal reail Antal skolbarn Kostnad (krl Der Inskrivet bam Inskrivna barn Der årsarbetare O 141 Måltidsverksamhet Kostnad (krl Der barnoortion exkl. lokaler Kostnad (krl oer elevnortion exkl. lokaler Förskoleklass Antal 6-årinoar Kostnad (kr) oer elev Antal årsarbetare Der 100 elever Grundskola Antal elever år Kostnad (kr) per elev, totalt varav för lokaler varav för undervisnina Antal lärare Der 100 elever Kostnad (krl Der elev för läromedel mm Kostnad (krl Der elev för elewård Kostnad (krl Der elev 1-9 för skolmåltider Kostnad (krl Der elev för skolskluts Gvmnasieskola Antal avmnasleelever hos annan huvudman Kr Der elev I interkommunal ersättnino Antal elever vid Båstads Gvmnasium varav folkbokförda i Båstad kommun. Drocent Kostnad (kr) per elev, Båstads Gymnasium varav för undervisning varav för lokaler Antal lärare Der 100 elever \t:\helenc\kvalltel\kvaliteWedovisnlng2008.doc\h 6 <::..--- I l

7 Personalgruppen i sin helhet är stabil, frisk och erfaren, det finns engagerade skolledare och en politisk vilja att Båstads kommun ska ha en bra utbildningsverksamhet Det finns en central IT-grupp som hanterar både tekniska och pedagogiska frågor. Det finns också en utvecklingspedagog som arbetar 100% av sin lärartjänst-med IT-frågor ur ett till största delen pedagogiskt perspektiv. IT-pedagogen organiserar regelbundet möten för IT-ansvariga vid alla skolor. Skolbibliotek finns i anslutning till varje skola. I Lärarförbundets årliga rankning av Sveriges bästa skolkommun kom Båstad på fjortonde plats. Förra året kom Båstad på tredje plats. Båstad hade bra värden inom områden som utbildade lärare, friska lärare, kommunen som avtalspart och kunskapsresultat för åk. 9. Sämre värden hade Båstad när det gäller resurser och lärartäthet. Enligt Skolverkets statistik är 54% i förskolan, 100% iförskoleklass, 89% i grundskolan, 74% i fritidshemmen och 72% i gymnasieskolan pedagogiskt högskoleutbildad. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings statistik kom Båstad på fjärde plats totalt i grundskolemätningen Ledningen lägger ner mycket tid på att försöka lösa praktiska problem avseende underhåll och reparationer men lokalerna är i de flesta fall ändamålsenliga. Vikande elevunderlag men också ett ökande behov av förskoleplatser är en del av nuläget. Framtidens klassrum med modern teknik utvecklas vid varje F - 9 skola. Antalet inskrivna barn i förskolan är i vissa fall högre än intentionerna i skolplanen och allmänna råd för kvalitet i förskolan. Vid mätningar avseende hur många barn som är närvarande över tid visar det sig dock att det är mycket sällan som alla inskrivna barn är närvarande. Skolbarnsomsorgen vänder sig till barn i åldern 6-12 år, verksamheten bedrivs i lokaiintegrerade fritidshem i sex av kommunens grundskolor. Ca 10 procent av barnen får sin fritidshemsvistelse i kommunens enskilda fritidshem. 78% av barnen i åldern 6-9 år är inskrivna i fritidshem och 11% av barnen i åldrarna år deltar. Detta är i överensstämmelse med riket i övrigt. Akademi Båstad Gymnasium har goda materiella resurser och lokalerna är nya. Lärartätheten har varit relativt hög, personalens kompetens bedöms av rektor vara hög. Elevgrupperna var förhållandevis små vilket bedöms gynna måluppfyllelsen. Programutbudet är föremål för utveckling. När det gäller vuxenutbildningen har arbetet med lärcenter gått in i en genomförandefas. Den nya foajeln i biblioteket färdigställs, samarbetet med Högskolan i Kristianstad har inneburit att tre utbildningar med studiegrupper i Båstad kan påbörjas. Större delen av 2008 präglades av högkonjunktur i näringslivet vilket generellt sett innebär ett lägre antal sökande till vuxenutbildningen. I slutet av året märktes ett ökat tryck på verksamheterna. De åtgärder som anges i kvalitetsredovisningarna från föregående år tas upp året därpå, på ett tydligt sätt. Verksamheterna beskriver också vad man gjort och vad man inte hunnit med och hur man tänker fortsätta att arbeta med det som inte har genomförts. 5. Uppföljning av likabehandlingsplanen Skolinspektionen har i sin rapport pekat på att Båstads kommun behöver utveckla arbetet med likabehandlingsplanerna på så sätt att de behöver konkretiseras ytterligare \t:\hcleno\kvalllel\kvaJltclsrcdovisning200B.doc\h 7 <; ;t

8 och redovisa vilka åtgärder som ska genomföras med utgångspunkt från en kartläggning kopplad till de olika diskrimineringsgrunderna. För fritidshemmen, förskolorna och familjedaghemmen behöver planerna anpassas bättre till respektive verksamhets specifika förutsättningar. Kommunen har svarat Skolinspektionen och har en plan för åtgärder som bl. a. innebär att kommunen kommer att följa upp alla verksamheters likabehandlingsplaner under hösten mot bakgrund av den kritik som framkommit. Alla verksamheter har idag likabehandlingsplaner. Inga anmälningar har gjorts till bam och elevombudsmannen, SEG. En anmälan gjordes till nämnden. Två polisanmälningar har gjorts. I övrigt beskriver verksamheterna att incidenter uppstår under året, oftast handlar det om muntliga kränkningar men att man löser dem inom organisationen eventuellt med stöd av STU. Planen är för det allra mesta förankrad hos elever och föräldrar. Revidering genomförs regelbundet. Likabehandlingsplanen är en del av värdegrundsarbetet och de planer för detta som finns på respektive enhet. 7. Arbetet i verksamheten Kvalitetssäkring Kommunen arbetar med processen IUP och skriftliga omdömen. Ett utbildningsföretag är inkopplat för att tillsammans med kvalitetsutvecklare och rektorer ta fram en gemensam mall för skriftliga omdömen samt lokala delmål för alla ämnen. Allt i syfte att utveckla bedömarkompetens hos lärarna och öka måluppfyllelsen för eleverna. Mångfald är ett område som har bäring på normer och värden och blir allt viktigare i vårt samhälle. En föreläsare har pratat om detta. Utvecklingspedagogen i förskolan arbetar målmedvetet för att öka måluppfyllelsen i enlighet med Lpfö 98. Ett kvalitetssäkringsverktyg, Quaiis, är inköpt för att så småningom användas i alla verksamheter. Regeringen har fattat beslut om att nationella prov skall genomföras i åk 3 i ämnena svenska, svenska A och matematik. Skolverket fick uppdraget att implementera mål i åk 3. Tre personer har sedan varit implementeringsansvariga för mål i åk 3 i Båstads kommun. Under våren 2009 börjar proven genomföras. Kompetensutveckling Kommunen arbetar med kompetensutveckling genom att initiera till strukturerade nätverk med kvalitetsutvecklare inom verksamheterna, förskola, F - 9 samt skolbarnsomsorgen. Utvecklingspedagog, utvecklingsledare, rektorer och extern utbildare leder dessa möten. Kompetensutveckling diskuteras regelbundet vid ledningskonferenserna. Men arbetet bör utvecklas till att omfatta en plan över längre tid. Skolchefen tar initiativ till utbildning för rektorerna. Fyra lärare har deltagit i lärarlyftet, tre har läst halvtid och en har läst heltid. Kommunen har sökt om och erhållit statsbidrag för att utveckla arbetet med att läsa, skriva och räkna i de lägre åldrarna. Ledning och styrning Skolchefen ansvarar för ledningskonferenserna. Frågorna som tas upp kommer från verksamheten och skolchefen. Ledningskonferenserna utvecklas hela tiden beroende på erfarenheter och behov. Alla rektorer skall genomgå rektorsutbildning, de flesta har gått. Medarbetarsamtal och verksamhetsutveckling i form av flerdagarskonferenser är andra sätt som ledningsutveckling bedrivits på. Alla i ledningsgruppen deltar i en ledarskapsutbildning som pågår över tid.

9 Chefen för stöd- och utvecklingsenheten, utvecklingsledaren, chefen för måltidsverksamheten och kulturskoleledaren har egna tider för möte med skolchefen. Ekonomistyrning fokuseras genom regelbunden uppföljning och krav på att budget hålls. Tendenser i verksamheterna Förskolan Alla förskolor arbetar med att utveckla verksamheten inom områdena hälsa och livsstil, normer och värden, utveckling och lärande samt ansvar och inflytande. Det finns en stark vilja bland personal och ledning att öka måluppfyllelsen och sin egen medvetenhet när det gäller att se och lyssna på barnen och anpassa miljön utifrån detta. Rektorerna upplever ibland att de inte räcker till. Många beskriver vikten av färre barn i barngrupperna och ett väl fungerande stabilt arbetslag som oerhört viktigt för barnens trygghet och personalens välmående. Familjedaghem Verksamheten i familjedaghemmen fungerar väl. God kompetens utveckling har erbjudits och möjlighet till samarbete med förskolor och allmän förskola finns. Grundskola F - g Aroetet i grundskolan fokuserar områdena normer och värden, ansvar och inflytande, hälsa och livsstil och i hög grad utveckling och lärande. Medvetenheten om vikten av bedömarkompetens, skriftliga omdömen och tolkning av målen ökar bland personalen. Skolbarnsomsorg Fritidsverksamheten har fokuserat på arbetet med kvalitetsfrågor och allmänna råd i fritidshem. Samverkansfrågan med skolan har lyfts och diskuterats. Arbetet med att planera kompetensutveckling 2009 intensifierades. Akademi Båstad Gymnasium Arbetet har haft fokus på arbetslagsutveckling, teamarbete, samsyn i betygssättning, normer och värden, elevsociala frågor och lärarrollen. Vuxenutbildning Arbetet i verksamheten har framförallt berört lärarlage!. Ett arbete har bedrivits där fokus har legat på hur de studerande ska bli mer delaktiga och medverkande i undervisning och studier. Lärarlaget har också haft ansvar för projektering av ett nytt studeranderåd. Vad gäller särvux har ett utvecklingsarbete bedrivits för ett ökat samarbete med daglig verksamhet och därmed ett bättre resursutnyttjande. Sfi undervisningen har förstärkts med kvällsundervisning och arbete med meritportföljer.. Barn, elever och studerande i behov av särskilt stöd Som beskrivits inledningsvis finns stöd- och utvecklingsenheten (STU). SkoIinspektionen skriver i sin tillsynsrapport att det pågår en diskussion i kommunen om huruvida resurserna räcker till i förhållande till de behov som finns ute på skolorna. Man skriver också att möjligheterna att få särskilt stöd för elever vid bristande måluppfyllelse i andra ämnen än svenska, matematik eller engelska är begränsad. Barnomsorg 1-5 år Vid både förskola och familjedaghem finns rutiner för hur verksamheten skall gå till väga när barn har behov av särskilt stöd. Alla förskolor har en väl fungerande struktur för och har tänkt mycket på hur dessa barns behov skall kunna tillgodoses. Vid behov kontaktas STU. Cirka 12 barn var i behov av särskilt stöd. Vid vissa förskolor finns fler barn och vid andra finns inga barn i behov av särskilt stöd. O~20\l,,,,,,,"...ti 'Ii,,~,edO""ring200ll.do'\h g

10 Grundskola F - 9 Grundskolan arbetar med kartläggning och åtgärdsprogram på samma sätt som förskolan. Man arbetar med barnen enskilt, i smågrupper, genom stöd i klassen, med stöd av elevassistenter och tekniska hjälpmedel samt genom att arbetslagen tydligt samverkar runt dessa frågor. Samverkan sker i förekommande fall med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och individ och familj (IOF). En 7-9 skola har organiserat ett resurscentrum för elever i behov av särskilt stöd. Vid detta finns skolans specialmaterial och speciallärarna har det som arbetsplats. Som beskrivits inledningsvis är det cirka 25% av barnen som bedöms ha särskilda behov. Atgärdsprogram upprättas till i stort sett alla elever Skolbarnsomsorg Skolinspektionen bedömer i sin tillsynsrapport att åtgärder behövs när det gäller att erbjuda varje barn den omsorg som deras speciella behov kräver. Kommunen har svarat att man skall förtydliga befintliga rutiner samt att specialpedagog från STU skall delta vid fritidspedagogernas kvalitetsträffar och STU har också erbjudit konsultationsträffar. Gymnasieskola Vid skolan finns en specialpedagog som har arbetat med de elever som behövt extra stöd och hjälp. Elewårdsteamet fångar upp signaler från mentorer alternativt lagsamordnare om elever med behov av särskilt stöd. I de flesta fallen kommer informationen direkt från överlämnande skola. Vuxenutbildning Verksamheten inom särvux och grundvux är särskilt specialiserade mot detta område. Inom särvux planeras ett utvecklat samarbete med den dagliga öppna verksamheten som bedrivs av den sociala verksamheten. Lärarresurser och deras möjligheter till särskilt stöd kan om de integreras ge synergieffekter som kan komma brukarna till gagn. Svenska för invandrare, sfi, kan och bör utvecklas genom ett närmare samarbete med arbetsmarknadsenheten. Idag är samarbetet mellan sfi och grundvux etablerat och väl fungerande. Man erbjuder alla studerande att göra ett standardiserat läs- och skrivtest. Resultaten följs upp individuellt med respektive studerande. Det är sedan frivilligt att delta i undervisning om den studerande så önskar, utifrån resultaten vid testen. 8. Resultat och måluppfyllelse Skolinspektionen skriver i sin tillsynsrapport "Utbildningsverksamheten i Båstads kommun har en god, i vissa avseenden mycket god kvalitet. Elever och studerande uppnår goda kunskapsresultat och det finns en god studiemiljö för barn, elever och vuxenstuderande. Förskolor, familjedaghem och skolbarnsomsorg erbjuder en verksamhet som utgår från barnens behov och intressen och i förskolan finns det en tydlig inriktning mot uppdragen i förskolans läroplan." Atgärdsområden som Skolinspektionen bedömer vara gemensamma för alla verksamheter är arbetet med likabehandlingsplaner, uppföljning och utvärdering samt utvecklingsarbete - kvalitetsarbete. I förskolan och skolbamsomsorgen pekar man på att gruppstorlekarna och gruppernas sammansättning måste följas upp och utvärderas. Rapporten finns på När det gäller barn och elever med annat modersmål är detta ett område som Skolinspektionen bedömer behöver åtgärdas på så sätt att kommunen behöver arbeta på ett mer medvetet och systematiskt sätt för att stödja utvecklingen av modersmålet hos de barn som har annat modersmål än svenska. Kommunen har i skrivelse med dnr svarat Skolinspektionen och beskrivit de åtgärder som kommunen skall vidta \l:\helene\kvalilet\kvamel5ledollisning2008.doc\h ~1 1O

11 Nedan redovisas en sammanfattning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till utvalda nationella mål. I de allmänna råden för kvalitetsredovisning står att fördjupade utvärderingar bör redovisas regelbundet inom följande områden: bam och elever i behov av särskilt stöd barn och elever med funktionshinder barn och elever med annat modersmål än svenska flickor och pojkar hälsa och livsstil. Detta är ännu inte. gjort men avsikten är att så snart som möjligt påbörja utvärdering inom något eller några av dessa områden. Mot bakgrund av personaltäthet, personalens kompetens och resurstilldelning jämfört med andra motsvarande kommuner, enkätundersökningar. enheternas kvalitetsredovisningar och Skolinspektionens tillsynsrapport, gör kommunen bedömningen att måluppfyllelsen är god avseende alla verksamheter. Resultatet av föräldraenkäten redovisas här övergripande och omfattar förskola, familjedaghem, fritidshem, förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8 samt gymnasiet årskurs 2. Resultatet visar att de flesta föräldrar anser att deras barn trivs i den verksamhet de befinner sig, att verksamheten ger deras barn möjlighet till engagemang och utveckling samt att man har förtroende för personalen i kontakten med verksamheten. Det är dock skillnad i svaren beroende på vilken ålder barnet har. Barnomsorg 1-5 <!Jr Förskola och familjedaghem Normer och värden Alla förskolor och familjedaghem arbetar med normer och värden på ett tydligt sätt. Det är ett arbete som pågår år från år. Den skillnad man kan urskilja nu i jämförelse med för några år sedan är att medvetenheten blir större och större i takt med att den pedagogiska diskussionen förs regelbundet. Man ser situationer och "det kompetenta barnet" i allt högre grad. Förändringar görs i samband med att medvetenheten ökar. Sammanfattning av resultat - enkätundersökning Positiva påst<!jendena i enkät till föräldrar, delas in i tre områden: 1. Påstående 1-4 handlar om föräldrars uppfattning om sina barns/unga vuxnas trivsel. 2. Påstående 5-6 handlar om föräldrars uppfattning om verksamheten. 3. Påstående 7-11 handlar om föräldrars uppfattning om kontakt och information med verksamheten. Föräldrar till barn i förskola och familjedaghem svarar övervägande att de positiva påståendena "stämmer heit och hållet". Det finns dock oro för att barngrupperna blir för stora och att personalen kan bli för stressade liksom en oro för ökad olycksrisk. Kommunen gör bedömningen att måluppfyllelsen är göd, i många fall mycket god. Ansvar och inflytande Ansvar och inflytande kan handla om att: ge barnen större inflytande över sin dag inom vissa ramar stärka barnen i att utveckla sina tankar och åsikter öka barnens självständighet vara med och bestämma lek/utvecklingstema för projekt barnen känner sig viktiga och att de är en tillgång i gruppen barnen känner att de har möjlighet att påverka utifrån sin mognad \l:\helene\kvalilellJwalillllsrcdovlsning2008.doc\h 11 ~/l

12 barnen känner att de har ett medansvar för den gemensamma miljön Enheterna redovisar ibland sitt arbete med bilder. I stort sett alla enheter utvecklar former utifrån ett barnperspektiv för att arbeta med ansvar och inflytande. Man lyssnar på barnen, anpassar lärandemiljön till bamens ålder och man dokumenterar verksamheten. Kommunen gör bedömningen att måluppfyllelsen är god. Utveckling och iärande Enhetema arbetar ofta på så sätt att avdelningama sätter egna mål för sitt arbete. Det kan vara den inre miljön, känslor, språket eller att genom leken utveckla sin skapande förmåga. Det kompetenta barnet är ett förhållningssätt som genomsyrar alla enheterna, liksom att möta barnet där det befinner sig just nu och att ta till vara barnens intressen. Ofta vävs ansvar och inflytande ihop med området utveckling och lärande, liksom normer och värden. Men personalen gör också en egen bedömning av vad barnen behöver utveckla. Alla arbetar strukturerat med mål, genomförandepjanering och uppföljning. Man kan se hur resonemang tar form bland personal och barn för att komma vidare utifrån de lärdomar man drar av det valda utvecklingsområdet. Kommunen gör bedömningen att måluppfyllelsen är god. Barn i behov av särskilt stöd Ett bra samarbete med STU i form av både handledning och kompetensinsatser ökar fokus på hur man i verksamheten bättre kan stötta de barn som finns i behov av särskilt stöd. Måluppfyllelsen ökar successivt. Det varierar hur många barn i behov av särskilt stöd som finns vid varje förskola Kommunen gör bedömningen att måluppfyllelsen är god. Grundskola Normer och värden Detta är ett område som man ständigt arbetar med. Det finns organisation och former för hur det ska gå till vid alla skolor och fritidshem. Nolltolerans mot kränkningar, kamratstödjare, dramapedagoger, föräldrasamverkan, planer, samtal, mobbingteam är exempel på hur man arbetar med normer och värden. Måluppfyllelsen är god. Men detta är ett område som förändras ständigt beroende på hur barnen mår, hur personalen mår och hur förutsättningarna ser ut. Barnens och elevernas familjesituation och det samhälle som vi lever i är andra faktorer som naturligtvis spelar stor roll. Trivselenkäten som genomfördes i åk. 2, 5, 8 och åk 1 på gymnasiet visar att de allra flesta eleverna generellt trivs i skolan, har kompisar och tycker att de kan prata med lärare och andra vuxna i skolan. Områden där eleverna svarar lite mindre positivt är frågor som rör relationen till varandra när det gäller tex hänsyn, samtalston och konfliktlösning och situationen vid idrottslektioner samt skolmaten. Eleverna i åk 2 svarar till övervägande del att påståendena stämmer mycket bra. När det gäller svaren från åk 5 förändras svaren. Nu används svarsalternativet stämmer ganska bra i högre grad. I åk 8 fortsätter trenden från åk 5 men förändras i åk 1 på gymnasiet på så sätt att svaren blir mer positiva och svarsaltemativet stämmer mycket bra, ökar. a90420\1:\hclenc\kvalltel\kvajilelsredovisning200b.doc\h 12 ~ 1

13 Påståendena i enkäten kan delas in i 6 olika områden, påståendena är positiva. 1. Påstående 1-3 handlar om trivseln i skolan, om man är glad och trivs på rasterna. 2. Påstående 4-5 handlar om huruvida man har kompisar i klassen eller i andra klasser på skolan. 3. Påstående 6-9 handlar om hur man beter sig mot varandra, hur bra man är på att lösa kamratproblem och konflikter samt situationen vid omklädning då man har idrott. 4. Påstående handlar om måltidssituationen och vad man tycker om skolmaten. 5. Påstående handlar om kommunikationen med de vuxna i skolan. 6. Påstående 15 handlar om rättviseaspekten i skolan. 7. Påstående 16 handlar om hur resan med skolbussen eller skoltaxin fungerar. Skolinspektionen skriver i tillsynsrapporten att åtgärder behövs när det gäller att bedriva ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller annan kränkande behandling i alla verksamheter. Kommunen kommer att bjuda in en föreläsare under hösten som skall tala om diskrimineringsgrunderna och likabehandlingsplanerna. Kommunen bedömer att måluppfyllelsen är god. Ansvar och inflytande Klassråd, elevråd, loggböcker, elevens val, utvärderingar, diskussion om demokrati och begreppen ansvar, inflytande och påverkan samt prao är fonner som alla skolorarbetar med. Dock är många elever duktiga på att ta ansvar för sitt eget lärande men oftast är de inte mogna för att planera och lägga upp sitt arbete. Detta avser F-6. I de äldre årskurserna finns råd för olika områden där eleverna utövar ansvar och har inflytande. Arbetet med ansvar och inflytande förändras över tid och i takt med elevernas mognad. Enkätundersökning genomförd under året ger följande resultat: En generell bild av alla elevers svar i åk 3, 6, 9 i grundskolan och åk 2 på gymnasiet visar på att åk 3 och 6 i högre grad svarar att de anser att påståendena stämmer ganska bra eller mycket bra. Intressant att notera påstående 12 som handlar om huruvida man talar om demokrati, besvaras mindre och mindre positivt över de år som undersökningen har gjorts. Intressant att också notera påstående 13 och 14 som handlar om huruvida alla får säga vad de tycker samt ansvar för det egna skolarbetet, här svarar övervägande andel elever positivt, skillnaden är marginell över de år som undersökningen har gjorts. Ak 9 och åk 2 på gymnasiet svarar generellt att de är mindre nöjda. Minst positivt svarar man på påståendena som handlar om att kunna få påverka förändringar av undervisningen och utomhusmiljön. Påståendena i enkäten kan delas in i 4 olika områden, påståendena är positiva. 1. Påstående 1-3 handlar om frågor som rör planering, på vilket sätt man skall arbeta samt hur man skall redovisa skolarbetet. 2. Påstående 4-5 handlar om uppföljning och utvärdering samt hur man kan få vara med och påverka förändringen av undervisningen. 3. Påstående 6-9 handlar om inomhus och utomhusmiljön. 4. Påstående handlar om demokratiska uttrycksformer som tex. att ha klassråd och elevråd, att alla ska få möjlighet att säga vad man tycker och att alla ska ges möjlighet att ta ansvar för sitt arbete. Kommunen gör bedömningen att måluppfyllelsen är god. D90420\l:\herenc\kvlIlitlll\kval\1olsredovisnln92OOB.doc\h 13 S; il

14 Redovisning av resultat kursplanemål och nationella prov i år 5 Skolor F-6 Antal elever år Svenska Båstads kommun 5 Kursplanelllål Nationella prov Nationella prov Uppnått % Uppnått % Uppnått KurspIa- målen i målen vissa % nemål alla delprov delprov men ej alla Antal elever Engelska år 5 Kursplanelllål Nationella prov Nationella prov Uppnått % Uppnått % Uppnått Kursplane Målen målen vissa % mål i alla delprov delorov men ei alla Antal elever år Matematik 5 Kursplanelllål Nationella prov Nationella prov Uppnått % Uppnått % Uppnått kursplane Målen målen vissa % mål i alla delprov delprov men ej alla O\l:\helenc\kvalllet\kvalilelsredovisnlng2008.doc\h 14 S 1

15 Redovisning av nationella prov och betyg i åk 9 Skola Svenska! svenska 2 Svenska! svenska 2 F"" orsr" ov 79 - Betyg Nationel Ia prov - Antal elever Ej nått G VG MVG Uppnått Ej upp- Ej deltamålen målen nått må- git len O O O Matematik Betyg Matematik Nationel Ia prov Antal elever Ej nått G VG MVG Uppnått Ej upp- Ej deltamålen målen nått må- git len O O Engelska Betyg Engelska Nationel Ia prov Antal elever Ej nått G VG MVG Uppnått Ej upp- Ej deltamålen målen nått må- git len O O \l:\hclonc\kvalllcl\kvalllelsredolJisning2006.doc\h 15 ~ Ii

16 Skola Strand ängs Svenska! svenska 2 Betyg Svenska! svenska 2 Nationella prov Skolan Antal elever Ej nått G VG MVG Uppnått Ej upp- Ej deltamålen målen nått må- git len O Matematik Betyg Matematik Nationella prov Antal elever Ej nått G VG MVG Uppnått Ej upp- Ej deltamålen målen nått må- git len Engelska Betyg Engelska Nationella prov Antal elever Ej nått G VG MVG Uppnått Ej upp- Ej deltamålen målen nått må- git len Utveckling och lärande Ett övergripande utvecklingsarbete pågår just nu i syfte att dels ta fram lokala delmål för varje ämne dels ta fram en mall för skriftliga omdömen som skall läggas in i ett JT baserat system för kommunikation skola - hem. På så sätt ökar kommunen lärarnas möjlighet att kunna göra en professionell likvärdig bedömning av kunskapsresultaten i varje ämne. Skolchefen ordnar regelbundet tematräffar dels med rektorer dels med lärare för att diskutera resultaten av de nationella proven och kursplanemål i åk 5 och 9. För 2008 redovisar kommunen dock att resultaten i de nationella ämnesproven för årskurs 5 försämrats i svenska och matematik. I åk 9 har resultaten i nationella ämnesproven i matematik också försämrats. Processen med IUP har inneburit en större medvetenhet om kunskapssyn, samarbetssamtal och själva planen för IUP. Reflektioner om det egna lärandet har i takt med detta ökat. Eleverna blir bättre och bättre på att sätta upp egna mål och navigera mot dessa. Inför utvecklingssamtal skickas någon form av dokumentation hem till föräldrar på ett tydligare sätt än tidigare. Det kan vara t.ex. elevens portfolio. Personalen har utvecklats mot större medvetenhet. Kommunen bedömer alt måluppfyllelsen är god men området måste fortsätta att utvecklas \l:\hclene\kvalilel\kvalilctsredovisnlng2008.doc\h 16 c: I.J

17 Barn i behov av särskilt stöd Den bild som växer fram i kvalitetsredovisningarna är att arbetet för att tillgodose alla barns behov prioriteras i hög grad. Personalen behöver dock ständigt kompetensutveckling inom området. STU finns som en resurs. Om man med måluppfyllelse menar att barn i behov av särskilt stöd prioriteras och att man gör allt man kan för att möta deras behov får man nog anse att måluppfyllelsen är god. Trots det upplever rektorerna att man inte har de resurser i form av personal, material, plats och tid, man skulle behöva för att möta alla barns behov. Diskussionen om hur kommunen skall kunna garantera alla elever det som står i läroplanema pågår ständigt. Det finns en frustration i verksamheterna över att inte alltid lyckas. Kommunen bedömer att måluppfyllelsen är god men området bör fortsätta att utvecklas. Skolbarnsomsorg. Normer och värden - ansvar och inflytande - hälsa och livsstil Alla arbetar aktivt med områdena normer och värden, ansvar och inflytande samt hälsa och livsstil. Personalen är välutbildad och erfaren, de har ett gott förhållningssätt, lokalerna är ofta bra, barngrupperna bedöms ibland för stora och många fritidshem lägger ner stort arbete för att få barngrupperna att fungera tillsammans. Många barn har långa dagar. Kvalitetsutvecklarna som finns vid varje fritidshem är viktiga för enhetens kvalitetsarbete. Skolinspektionen skriver att det inte finns någon gemensam grund- och helhetssyn mellan de olika verksamhetsformerna. Kommunen har svarat inspektionen och gjort en handlingsplan för hur detta skall utvecklas. Ett utvecklingsarbete har påbörjats tillsammans med en konsult, detta kommer att fortsätta under Kommunen gör bedömningen att måluppfyllelsen avseende områdena normer och värden, ansvar och inflytande samt hälsa och livsstil är god. Barn i behov av särskilt stöd Skolinspektionen skriver att kommunen bör utveckla arbetet med att utreda barns behov av särskilt stöd i skolbarnsomsorgen och där behov finns, ge sådant stöd. Kommunen har utarbetat en handlinsplan i syfte att förtydliga befintliga rutiner för barn i behov av särskilt stöd som gäller specifikt för skolbarnsomsorgen. Kommunen bedömer att måluppfyllelsen är god. Gymnasieskola Normer och värden - elever i behov av särskilt stöd Måluppfyllelsen har ökat i och med att IV-elever integrerats i övrig verksamhet samt att elevhälsan nu finns lokaliserad i gymnasieskolans lokaler. Under hösten anställdes en skolsköterska med gymnasieerfarenhet. En idrottspsykolog arbetade med eleverna inom områdena moral, etik, utanförskap, samhörighet och teambyggande. Trivselenkät till elever i åk 1 på gymnasiet ger en bild av nöjda elever. Resultaten domineras av svaren "stämmer ganska bra eller mycket bra". De områden som visar något sämre resultat är hur samtalstonen och konfliktlösningssituationer fungerar samt skolmaten. Kommunen bedömer att måluppfyllelsen är god, \l:\hcICloc\kvalIIClI\kvalitetsredovisning200B.doclJl 17 ~ 1-.1

18 Ansvar och inflytande Området har varit och är föremål för utveckling på olika sätt. Enkät om ansvar och inflytande visar att de flesta eleverna är nöjda. Men jämfört med de yngre eleverna är det fler som ändå generellt sett svarar med alternativen stämmer ganska dåligt eller mycket dåligt. Rektor skriver i sin kvalitetsredovisning att elevernas ansvar för skolan verkar öka. Kommunens bedömning är att måluppfyllelsen är god. Utveckling och lärande Akademi Båstad gymnasium är en skola med god måluppfyllelse, kompetent personal och god medelstilldelning. 82% av studenterna gick ut med grundläggande behörighet för högskolestudier. Resultatet av föräldraenkäten visar att de flesta föräldrar är nöjda. Områden där man är något mindre nöjd handlar om maten och information från skolan. Kommunen bedömer att måluppfyllelsen är god. Vuxenutbildning Har under året prioriterat arbetet med ansvar och inflytande. Diskussioner för att uppnå målet som handlar om att utveckla distansstudier har pågått och ger resultat. Utvecklingsarbete för att få till stånd studeranderåd och ökat ansvar och inflytande har pågått. Skolinspektionen skriver i sin rapport att vuxenutbildningen måste utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete så att verksamheten fortlöpande kan ifrågasätta sina undervisningsmåi och arbetsformer, utvärdera sina resultat och pröva nya metoder i syfte att utbildningen svarar mot uppställda mål. En handlingsplan finns. Kommunens bedömning är att måluppfyllelsen bör förbättras. 9. Analys I allmänna råd för kvalitetsredovisning står att: "Inom varje verksamhet är ledningens viktigaste uppgift att tillsammans med arbetslagen, lärarna och övrig ansvarig personal analysera sambanden mellan de strukturella förutsättningarna, det pedagogiska arbetet och måluppfyllelsen". De strukturella förutsättningarna i form av faktorer som påverkat verksamheten utifrån har varit besparingar och regeringens många fattade beslut om förändringar och utvecklingsåtgärder. Dessa slår inte igenom fullt ut under 2008 men påverkar verksamheterna ändå därför att de kräver omställning och nytänkande och kan skapa oro. Andra yttre faktorer är vikande elevunderlag, en politisk inriktning som främjar konkurrens och valfrihet samt gymnasieelever som rör sig mellan kommuner i sina val av utbildning i en allt högre utsträckning innebär utmaningar för kommunen. Kommunen har ett samhälleligt ansvar att stå för ett standardiserat basutbud till medborgarna. Dvs parallellt med ett rikt och varierat utbud av verksamheter ska det finnas en god service som kommunen tillhandahåller medborgaren så gott som likvärdigt oavsett var hanlhon bor. Andelen barn och elever som har särskilda behov ligger omkring % och verkar inte minska de närmaste åren. De kommer att fortsatt kräva stora insatser av verksamheternas personal OU:\helcne\kvalllel\kvalilelsredovisning2008.doc\h 18 <;; ~2

19 Kommunen har goda skolresultat som ligger kring 10% över modellberäknat värde, stabil och välutbildad personal, frisk personal och politiskt högt ställda mål för verksamheterna. Ledningsgruppen är erfaren men förutsättningarna för att fullfölja det pedagogiska uppdraget bör utvecklas. Både personal, elever och föräldrar visar i enkätsvar att de är nöjda. Den bedömning och analys som rektorerna gör i kvalitetsredovisningarna ger generellt sett en god bild av verksamheternas samlade måluppfyllelse. Skolinspektionens tillsynsrapport ger även den en positiv bild av utbildningsverksamheten i Båstads kommun. Kommunens kvalitetsarbete måste utvecklas för att kunna göra än djupare analyser av delområden i styrdokumenten. Qualis är ett intstrument för att lyckas med detta kommer kompetensutvecklingsinsatserna att riktas mot språkutveckling inom alla verksamheter och arbetet med lokala delmål och IUP processen kommer att fortsätta. Statsbidrag för läsa, skriva och räkna är ett tillskott. Rektorerna erbjuds kompetensutveckling genom Skolverket och den lokala ledarskapsutbildningen fortsätter. Lärarlyftet fortsätter och ledningsgruppen, ytterst skolchefen beslutar om vem som skall erbjudas möjlighet att gå. Kommunen har svarat Skolinspektionen och det innebär ett ansvar att följa upp och genomföra de åtgärder som kommunen har sagt att man skall göra. Kvalitetsutvecklarnas uppdrag fortsätter och utvecklas. Verksamheternas utvecklingsområden finns att tillgå i de egna kvalitetsredovisningarna. När det gäller vuxenutbildningen finns ett behov av samarbete mellan gymnasiet och vuxenutbildningen. Blandade åldrar och lägre takt kan gagna kvalitet och måiuppfyllelse bl. a. på så sätt att fler tar examen. Genom att erbjuda kurser lokalt kan fler få möjlighet att utbilda sig. Qualis ska medverka till ökad analys. Genom att aktivt medverka till studeranderåd och återkoppla detta till studierna ökar elevernas ansvar och inflytande. Ett lärarlagsarbete med ökat fokus på frågor kring de studerandes medinflytande har haft till syfte att förbättra måluppfyllelsen. Kommunen bedömer att det utvecklingsarbete som har pågått och pågår är väl strukturerat och framgångsrikt. Det kommer att fortsätta över tid, vilket är en framgångsfaktor i allt utvecklingsarbete. 10. Avslutning Skolan - från förskolan till vuxenutbildningen - har samhällets viktigaste uppdrag. Att tillsammans med föräldrar, studerande och andra aktörer i samhället utveckla och lära, stötta, fostra och i en kärleksfull anda vägleda det bästa vi har - våra barn och ungdomar. Våra styrdokument ger barn, elever, studerande och personal ett stort friutrymme att tillsammans lyckas i detta uppdrag. Givetvis ligger huvudansvaret på de vuxna. De värderingar som alla i förskola och skola skall gestalta och förmedla utgörs av människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta skall ske genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Med utgångspunkt i gemensamma värderingar skall vi sedan ta oss an ansvaret för att eleverna och de studerande inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje ind~~ch- sal}lhällsmedlem. \::f-0-lw»-~ Helene Steinlein Utvecklingsledare U:\hcJcnelkvaIilCI\kvalile!sredollisnlng2008.doC\h 19 s: 1.1-

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

~ Barn- och utbildningskontoret

~ Barn- och utbildningskontoret o,c)1. BASTADS KOMMUN ~ Barn- och utbildningskontoret 2009-03-10. 1 (8) Rapport Enkätundersökning Elever Årskurs 2, 5, 8 grundskolan samt årskurs 1 gymnasiet Trivsel HT 2008 2 (8) Inledning Kommunen liksom

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun 1 (5) Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Nynäshamns kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Vad gäller för dig som förälder? 2. Vår definition av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5390 Grantomta Montessoristiftelse Org.nr. 814000-9518 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse 2 (9) Tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse har genomfört tillsyn

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Regelbunden tillsyn i Lunds kommun International School of Lund Katedralskolan Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun 1 (17) Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra Förskoleenheten Marieberg 1 Likabehandlingsplan Denna plan är upprättad för att förbättra arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda i de fall diskriminering och kränkningar uppkommer eller fortsätter.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4206 Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola Org.nr. 556357-1248 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Sigrid Rudebecks gymnasium belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola en Beslut Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag Beslut 2 (7) Tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Ängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Ängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Ängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Tillsynen bedömer inom detta område skolans måluppfyllelse gällande kunskapsresultat och värdegrundsarbete och förskoleklassens

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Dingtuna skolor (Dingtuna skola och Ekeby skola)

Regelbunden tillsyn i Dingtuna skolor (Dingtuna skola och Ekeby skola) Regelbunden tillsyn i Dingtuna skolor (Dingtuna skola och Ekeby skola) Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Dingtuna skolor Dnr 43-2008:0138 Skolinspektionen

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gärdslösa Förskola 2015 2016 På vår förskola är man respekterad för den man är! Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Gärdslösa

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548 r% Skolinspektionen Beslut Malmö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund Beslut 2(8) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Utbildningsinspektion i Uddevalla kommun Sandersdalsskolan Dnr 53-2006:3406 Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Social och utbildningsförvaltningen 2014-08-11 Ludvika kommun Håksbergs förskola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015

Social och utbildningsförvaltningen 2014-08-11 Ludvika kommun Håksbergs förskola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Förskolans vision är att: Skapa en förskola som stödjer sig på våra fyra grundstenar: Trygghet alla barn ska känna sig trygga Gemenskap att

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ljusdals kommun lena.tonners@ljusdal.se för fritidshem i Ljusdals kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Göteborgs Stads arbete mot kränkande behandling i fritidshem. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Göteborgs Stads arbete mot kränkande behandling i fritidshem. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Göteborgs Stads arbete mot kränkande behandling i fritidshem goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Göteborgs Stads arbete mot kränkande behandling i fritidshem Alla elever

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer