Budget Foto Sven Jönsson. Flerårsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2011. Foto Sven Jönsson. Flerårsplan"

Transkript

1 Budget 2011 Foto Sven Jönsson Flerårsplan

2 2

3 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisation 5 Förvaltningsplan 6-15 Omvärldsanalys 6 Finansiell analys 7 God ekonomisk hushållning 8 Skatte- och bidragsprognos 9 Driftbudget 2011, Budgetflyttningar mellan förvaltningar 10 Driftbudgetens flerårsplan , Förändringar 10 Investeringsbudget 2011, erade större projekt 11 Investeringsplan Sammanställning nämndernas driftbudget 12 Sammanställning nämndernas investeringsbudget 13 Resultatbudget 14 Kassaflödesanalys 14 Balansbudget 15 Verksamhetsplan Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret 16 Kommunstyrelsen, Arbetsmarknadskontor 19 Lokala säkerhetsnämnden 21 Samhällsbyggnadsnämnden 22 Fritidsnämnden 25 Kulturnämnden 29 Tekniska nämnden 31 VA-verksamhet 34 Renhållnings-verksamhet 36 Barn- och utbildningsnämnden 38 Socialnämnden 44 3

4 Organisation och övergripande kommentarer Kommunstyrelsens ordförande har ordet Östhammars kommun Rätt in i framtiden var ett sätt att marknadsföra vår kommun under slutet av förra årtusendet. Det kan uppfattas som ett till intet förpliktigande slagord, eller som en uppmaning att styra rätt mellan alla blindskär. I skrivande stund känns det som vår kommun är på väg rätt in i framtiden. Vi har nyligen gått igenom en finansiell kris som över hela världen skakade om företag, banker, offentliga organisationer ordentligt. Flera bedömare talade om att det finansiella systemet ett tag var på väg mot en ren härdsmälta. Genom koordinerade insatser över hela världen lyckades stater och riksbanker förhindra en katastrof. De offentliga finanserna blev också kraftigt påverkade, så även i vårt land. Osäkerheten om skattunderlagets storlek, dvs. lönesummornas storlek och alla övriga skatters storlek har varit betydande. Östhammars kommun baserar liksom övrig kommuner sina inkomstprognoser, på en sammanvägd analys framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Denna baseras på antaganden om hur ekonomin utvecklas framöver och tillsammans med det kommunala utjämningssystemet skapas skatteintäkter för att kunna producera all den välfärd som kommunen ansvarar för. Varje kommuninvånare bidrar med ett belopp om ca kr till den kommunala intäktssidan. Tvärtemot vad många tror är det så att alla innevånare bidrar med lika mycket till kommunens intäkter. Utjämningssystemet gör att våra olika personliga inkomster distribueras i ett nationellt system, som antas skapa likvärdighet i landet oavsett var man bor. Om man jämför vår kommun med riket, har vi en något lägre skattekraft än genomsnittet. Vi tar alltså emot resurser genom utjämningssystemet. Ovanstående resonemang ger vid handen att det inte är helt enkelt att kunna göra en säker prognos för vilka resurser som är tillgängliga. Vi måste således alltid ha en god beredskap för att kunna justera under gång i verksamhetens kostnader ser ut att kunna bli ett bra år ur bokslutssynpunkt. Troligen kan vi uppfylla kommunfullmäktiges resultatmål om + 2% (20 mkr) för året. Dessa resurser behövs för att kunna finansiera de stora investeringar som nu står för dörren. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att investera i ombyggnation av Österbyskolan och Frösåkersskolan vilket kommer att innebära en stor finansiell utmaning. Detta är en del i ett större beslut som fattats om omstrukturering av våra skolor. I den budget för år 2011 som Du har i din hand så är det budgeterade resultatmålet inte uppfyllt. Till en del beror det på eftersläpning i skatteunderlagets tillväxt. Den nuvarande starka ekonomiska tillväxten i Sverige kommer inte att ge effekt förrän tidigast under Kommunstyrelsen har gjort årets prioritering på att så långt möjligt bibehålla resurser till välfärdens kärna. Östhammars kommun är en kommun med mycket stor potential att utvecklas positivt under de kommande åren. Flera stora framtidssatsningar skapar tillförsikt om jobbtillväxt och utveckling; Ombyggnad av väg 288, återstart Dannemora gruva, platsval för slutförvar i Forsmark, stark konjunktur för våra större exportföretag Sandvik, Österby gjuteri och JACO. Allt detta skapar goda möjligheter för utveckling. Östhammars kommun är redo att möta detta genom fortsatt god kvalitet i välfärden, planberedskap för nya bostäder, aktivt miljöarbete i kontinuerlig dialog med medborgarna. Vi förtroendevalda ska alltid lyssna! Jacob Spangenberg (C) Ordförande kommunstyrelsen 4

5 Organisation och övergripande kommentarer Organisation Valnämnd Revision Överförmyndare Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen även krisledningsnämnd Kommunledningskontor Ekonomikontor - IT-kontor Kommunkansli - Personalkontor Tillväxtkontor Kommunalförbund tillsammans med Tierps kommun Politisk organisation för information och beredning av slutförvarsärenden Räddningstjänsten- Norduppland Pensionärs - och handikappsråd Slutförvarsenhet Arbetsmarknadskontor Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsförvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Fritidsnämnd Fritidsförvaltning Kulturnämnd Kulturförvaltning Teknisk nämnd Trafiknämnd Teknisk förvaltning Socialnämnd Socialförvaltning Hargshamn AB Stiftelsen Östhammarshem 5

6 Förvaltningsplan Förvaltningsplan Omvärldsanalys Samhällsekonomisk utveckling och situation Tillväxten i den svenska ekonomin har 2010, så här långt, varit mycket stark. Företagens och hushållens förväntningar inför framtiden är även fortsättningsvis ytterligt positiva. Tillväxttalen förväntas därför bli starka även under återstoden av BNP beräknas öka med 4,5 procent 2010 samtidigt som sysselsättningen (antal arbetade timmar) stiger med 1,4 procent. Även 2011 blir tillväxttalen höga med en BNP-tillväxt på närmare 4 procent. Den starka utvecklingen ska i huvudsak beskrivas som en rekyl en återhämtning från det omfattande ras i produktion och efterfrågan som skedde vintern 2008/2009. Detta ras var emellertid så stort att det inte räcker med en tillväxt på 4 till 4,5 procent i två års tid för att förhållandena ska hinna bli fullt ut normala. SKL räknar med att det tar längre tid än så. Först 2015 beräknas arbetslösheten vara tillbaka på den nivå som rådde före krisen. Att återhämtningen beräknas bli så utdragen beror på förhållanden i omvärlden. Åtskilliga länder brottas med omfattande statsfinansiella underskott samtidigt som problemen i de finansiella systemen ännu inte övervunnits helt. Förutsättningarna i Sverige är i dessa avseenden betydligt bättre. Statsfinanserna är i god ordning och svenska hushåll har under en rad av år haft ett högt sparande. De inhemska förutsättningarna för en fortsatt snabb tillväxt och återhämtning är på flera sätt ypperliga men problemen i omvärlden bromsar denna återgång. Mot den bakgrunden beräknas svensk export växa långsammare än vad som brukar vara normalt i en konjunkturuppgång. I sin tur innebär detta att industriproduktion och investeringar hålls tillbaka. Utvecklingen på arbetsmarknaden har förvånat med ett betydligt mindre fall än förväntat under krisen och en tidig vändning till det bättre. Redan under 2009 kom vändpunkten, antalet sysselsatta vände uppåt och antalet arbetade timmar slutade minska. Från årsskiftet minskar också arbetslösheten. De närmaste åren sker en relativt långsam återhämtning och gapet till potentiell sysselsättning sluts Lönesumman ökar mycket långsamt 2010, betydligt långsammare än vad ökningen av arbetade timmar och avtalade löneökningar egentligen motiverar. Det innebär att skatteunderlaget väntas bli oförändrat 2010 när prisökningarna rensats bort. Från och med 2011 ökar det reala skatteunderlaget igen. Relativt beskedliga kostnadsökningar, den betydligt mörkare bilden av ekonomin för ett år sedan när budgetarna för 2010 beslutades och ökade statsbidrag leder till att kommunerna respektive landstingen sammantaget 2010 förväntas redovisa stora positiva resultat. Bortfallet av det tillfälliga kon-junkturstödet och relativt stora demografiskt be-tingade behovsökningar ger markant sämre förut-sättningar redan Det är en viktig förklaring till återhållsamheten i sektorn 2010 trots de stora intäkterna. Skatteunderlagets utveckling Efter en svag ökning av skatteunderlaget år tilltar ökningstakten de närmaste åren. Men den ser ändå inte särskilt imponerande ut, år 2013 växer skatteunderlaget i ungefär samma takt som genomsnittet hittills under 2000-talet. Den lägre tillväxttakten än den vi vant oss vid historiskt, beror till stor del på en lägre löneökningstakt. I reala termer, det vill säga sett till hur mycket mer verk-samhet som kommuner och landsting kan finansiera med skattepengar utan att ändra skattesats, växer därför skatteunderlaget ändå avsevärt. Då är ökningstakten i slutet av perioden i paritet med de bästa åren hittills under 2000-talet, rekordåret 2007 undantaget. Skatteunderlagsprognosen bygger på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas ovan. Den svaga utvecklingen 2009 förklaras av att antalet arbetade timmar minskade som en följd av lågkonjunkturen. Nu har en konjunkturåterhämtning inletts men det ser ut som om effekten på sysselsättningen inte kommer att bli så stor. Det beror delvis på att det finns gott om lediga resurser i företagen efter den stora produktionsminskning som skett. När efterfrågan ökar kan den därför till stor del tillgodoses genom ökad produktivitet, varför antalet arbetade timmar ökar relativt måttligt. Dessutom har det svaga arbetsmarknadsläget bidragit till en nedväxling av löneökningstakten, framför allt i år. Pensionsinkomsterna bromsas också under flera år för att säkerställa att AP-fondens tillgångar till-sammans med framtida pensionsavgifter ska täcka pensionsskulden. SKL beräknar att skatteunderlaget ökar med 3,0% 2011, 3,9% 2012 och 4,4% Kommunalekonomisk utjämning Den statliga kommunalekonomiska utjämningen garanterar kommunerna 115 procent av medelskattekraften. Räcker inte anslagets nivå att finansiera den garanterade nivån justeras detta genom att kommunerna själva får betala en regleringsavgift. Överstiger anslagets nivå den garanterade nivån betalar staten ut ett regleringsbidrag. Inom ramen för anslaget finansieras även de av regeringen förslagna regleringar som berör kommunerna. Tre större regleringar finns i regeringens budgetproposition som berör kommunerna Anslaget för kommunalekonomisk utjämning tillförs 2,1miljarder 2011 (4,8 Mkr Östhammars kommun) som ett obundet tillskott bara för Fortsatt sänkning av skatten för pensionärer genom ett förhöjt grundavdrag motsvarande drygt 4,9 miljarder. Den minskade kommunala intäkten regleras mot anslaget för kommunalekonomisk ut- 6

7 Förvaltningsplan jämning genom en ökning med lika stort belopp som intäktsminskningen. Indragning med totalt 2 miljarder åren enligt den bedömning som regeringen gör, att förslagen till högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan kommer att leda till kostnadseffektiviseringar. Riktade bidrag Riktad satsning till kommuner och landsting på sammanhållen vård och omsorg om äldre 2011 med 150 miljoner, 1,0 miljard 2012 och 1,3 miljarder Ett omvårdnadslyft för äldreomsorgens medarbetare med 150 miljoner år 2011, 250 miljoner 2012 och med 300 miljoner åren Befolkningsutvecklingen 2007 och 2009 har befolkningen minskat. Bidragande orsaker är födelseunderskott och nettoutflyttning hade kommunen i liten folkökning. Befolkningen bedöms vara personer den 1 november Därefter beräknas antalet invånare till under planperioden Tabell: Befolkningsförändringar (1 november är det datum som avgör nästkommande års nivå inom skatte- och utjämningssystemen) År 30 juni 1 nov Förändring 1 november året innan ( ) (prognos) (prognos) (prognos) (prognos) 0 Känslighetsanalys En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens resultat. Händelseförändring Kostn/intäkt (Mkr) Ränteförändring med 1 % +/- 1,0 Löneförändring med 1% +/- 7,7 Bruttokostnadsförändring 1% +/- 12,3 Socialbidragsförändring 10% +/- 1,5 100 kommuninvånare +/- 4,6 Förändrad utdebitering 1 kr +/- 38,6 10 årsarbetare +/- 4,3 I tabellen ovan framgår bland annat att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på ca 7,7 Mkr. Vidare framgår det att en procents ökning av bruttokostnaderna medför en kostnad på ca 12,3 Mkr. En skatteintäktsökning med 1 krona ger ca 38,6 Mkr och en ökad befolkning med 100 personer ger 4,6 Mkr i ökade intäkter. Tabellen visar med tydlighet att ovanstående exempel på förändringar kan få en avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. Finansiell analys Analysen skall ses som en sammanfattning av kommunens finansiella ställning och utveckling. Den bygger på samma finansiella analysmodell som används i övriga delar i årsredovisningen, nämligen perspektiven resultat kapacitet och risk kontroll. Resultat kapacitet Under 2011 beräknas Östhammars kommuns löpande driftsverksamhet exklusive avskrivningar och finansnetto ta i anspråk 94,1 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Avskrivningarnas andel beräknas bli 5,2 % och finansnettot beräknas ta i anspråk 0,5 %. Tillsammans beräknas de löpande nettokostnaderna ta i anspråk 99,8 % av kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Det innebär att kommunen har 0,2 % lägre kostnader än intäkter under året och ett positivt resultat på 1,9 Mkr eller +0,2 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning vilket är lägre än uppsatt resultatmål om 2 %. Kommunens räntenettokostnader bedöms öka beroende på högre ränte- och högre investeringsnivåer. Räntenettot budgeteras till 5,0 Mkr vilket är lika med budget Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser som anger hur stor del av kommunens totala tillgångar som har finansierat med eget kapital uppgår till 6 %, vilket inte når upp till det finansiella målet om att soliditeten skall öka med 2 procent. Soliditeten visar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt, till skillnad från likviditetsmåtten som visar betalningsberedskap på kort sikt. Kommunens långfristiga skulder budgeteras till 120,9 Mkr vilket är 11,0 Mkr mer än jämfört med delårsbokslut Risk kontroll Kassalikviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100 % täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel och kortfristiga fordringar Kommunens likviditet i form av kassalikviditet beräknas till 24 % vilket är sämre än delårsbokslut En 7

8 Förvaltningsplan fjärdedel av kommunens kortfristiga skulder utgörs dock av en semesterlöneskuld som ej bedöms omsättas under de närmaste åren. Även den borträknad innebär kassalikviditeten att kommunens finansiella beredskap inte ännu kan anses tillfredställande. God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Vidare anges att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmaste följande tre åren. Budgeten för 2011 och den ekonomiska planen för uppfyller balanskravet. Det finansiella resultatmålet uppfylls inte Målet beräknas inte heller uppfyllas under planperioden I kommunallagen sägs att kommuner och landsting i budgeten ska ange finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Östhammars kommunfullmäktige har fastställt tre övergripande verksamhetsmål som gäller för all kommunal verksamhet. - God kommunal service - God ekonomisk hushållning - Långsiktig hållbar utveckling Nämnderna har utifrån dessa övergripande mål fastsällt verksamhetsmål för sin verksamhet. Dessa redovisas i nämndernas verksamhetsplaner under rubriken verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning. Följande finansiella mål gäller för Östhammars kommun: Ju högre soliditet desto starkare finansiellt handlingsutrymme. Den praxis som utvecklats på senare tid är att soliditeten även skall inkludera pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 och som anges som en ansvarsförbindelse i balansräkningen. Soliditeten, inkl. pensionsåtagan-den var 4 % för Östhammars kommun Ett långsiktigt mål är att soliditeten skall öka till minst rikets medelvärde, som 2009 var 19 %. Soliditeten bör öka med minst 2 % varje år. Finansieringsmål för investeringar Investeringar bör så långt som möjligt finansieras av avskrivningar och kommunens resultat. För 2011 bedöms dessa investeringar kunna finansieras till 58 % av kommunens avskrivningar och resultat. År bedöms finansieringsgraden ligga på samma låga nivå. Budgetmål Varje nämnd skall bedriva verksamheten inom beslutad budget. Målet är att inget budgetöverskridande uppstår. Vid befarat budgetöverskridande om minst 1 % av nettobudgeten skall nämnden omgående anmäla detta till kommunstyrelsen. Mål för skattesats Även skattesatsen är ett finansiellt mål. Kommunen bör ta ställning till skattesatsens storlek under planperioden. Kommunens skattesats är 22, och planeras vara oförändrad under planperioden (t.o.m. 2014). Resultatmål För att konsolidera ekonomin, finansiera investeringar samt ha handlingsutrymme för framtida verksamhetsförändringar skall Östhammars kommuns årliga resultat uppgå till minst 2 % av summan av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning. Soliditetsmål Soliditeten anger hur stor del av kommunens totala tillgångar som finansieras med eget kapital och beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. 8

9 Förvaltningsplan Skatte- och bidragsprognos Prognosen bygger på hur Sveriges Kommuner och Landsting har bedömt skatteunderlagets utveckling samt utjämningssystemens förändringar under perioden Enligt prognos bedöms antalet invånare vara den 1 november Befolkningen bedöms vara lika under hela planperioden.. Skatte- och bidragsprognos Antal invånare den 1/11 året före Fastställt Prognos Prognos Prognos Prognos Eget skatteunderlag Garanterat skatteunderlag Underlag för inkomstutjämning Kommunens skattesats 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 Länsvis skattesats 19,63 19,63 19,63 19,63 19,63 MKR MKR MKR MKR MKR Skatteinkomst före utjämning 813,6 832,1 864,5 901,7 935,0 Inkomstutjämning 123,0 136,7 134,7 133,5 138,4 Kostnadsutjämning -11,7-10,1-10,1-10,1-10,1 Regleringsavgift 5,5 2,9-3,1-8,2-11,8 Tillfälligt konjunkturstöd 20,9 4,8 Fastighetsavgift 39,4 39,9 40,4 40,9 41,4 LSS utjämning -12,7-16,3-16,3-16,3-16,3 SKATTER, BIDRAG O UTJÄMNING 978,0 990, , , ,8 Korrigerad positiv slutavräkning ,4 Preliminär positiv slutavräkning ,3 SUMMA SKATTER, BIDRAG OCH UT- JÄMNING 992,7 990, , , ,8 9

10 Förvaltningsplan Driftbudget 2011 Större förändringar jämfört med 2010 års budget. Ekonomikontoret tillförs 0,25 Mkr för genomförande av E-handel, i syfte att ytterligare effektivisera kommunens inköp. Kommunstyrelsens budget, utvecklings och välfärdsfond minskas med 1,5 Mkr. Kommunkansliets budget minskas med 0,5 Mkr. IT-kontorets budget minskas med 0,5 Mkr. Tillväxtskontorets budget ökas med 0,5 Mkr. Personalkontorets budget minskas med 1,0 Mkr. Räddningstjänstens budget minskas med 0,5 Mkr Barn- och utbildningsnämnden tillförs 1,0 Mkr Socialnämnden tillförs 11,0 Mkr utifrån utökade verksamhetsbehov. Finansförvaltningen tillförs 1,0 Mkr för ökade pensionskostnader. Budgeten för avskrivningar ökas med 2,5 Mkr. Intäkten från skatter och bidrag ökas med 16,0 Mkr, varav 4,8 Mkr är tillfälligt konjunkturstöd för Finansnettot ökas med 1,0 Mkr Nämnderna kompenseras med 1,0 procent för löneoch prisökningar Driftbudgetens flerårsplan Större förändringar jämfört med 2011 års budget. Det tillfälliga konjunkturstödet 2011 på 4,8 Mkr försvinner fr.o.m Kommunstyrelsens anslag för strukturmedel förstärks med 2,0 Mkr 2013 och ytterligare med 1,0 Mkr Kommunstyrelsens anslag för utvecklings- och välfärdsfond sänks med 2,0 Mkr Kommunkansliet tillförs 0,9 Mkr 2012 avs. hyreskostnad för bl.a. ny hörsal i Östhammar. Kulturnämnden tillförs 1,8 Mkr 2012 avs. hyreskostnader för nytt huvudbibliotek i Östhammar. Utifrån demografiska skäl (fler äldre) och därmed ökade vårdbehov tillförs socialnämnden 2,0 Mkr 2012 och 6,0 Mkr Uppräkningen planeras till 1,5 procent åren 2012 och 2013 samt 2,5 procent Finansförvaltningen tillförs 3,0 Mkr 2012, 1,5 Mkr 2013 och 1,0 Mkr 2014 för ökade pensionskostnader. Budgeten för avskrivningar ökas med 1,0 Mkr 2012, 2,0 Mkr 2013 och 4,0 Mkr Räntenettot ökas med 0,5 Mkr 2012 och med 1,0 Mkr

11 Förvaltningsplan Investeringar Investeringsbudget 2011 erade större investeringsprojekt För att möta investeringsbehov kopplat till Framtidsbild avsätts 5,0 Mkr Under kommunstyrelsen avsätts 2,0 Mkr för oförutsedda investeringar. 2,0 Mkr budgeteras under kommunledningskontoret för bredbandsinvesteringar. Projektering och produktion av ombyggnation av Österby- och Frösåkersskolan beräknas starta 2011 och budgeteras till 22 Mkr. Totalt beräknas ombyggnadskostnaderna uppgå till 194 Mkr i 2011års prisläge. För exploatering av bostadsområde budgeteras 3,0 Mkr. I övrigt budgeteras investeringsram för respektive nämnd. Varje nämnd prioriterar och beslutar om igångsättningstillstånd för äskade projekt inom beslutad investeringsram. Investeringsplan Investeringarna anges i 2011 års prisläge. Därtill kommer inflationsuppräkning. För att möta investeringsbehov kopplat till Framtidsbild avsätts 5 Mkr respektive år erade större investeringsprojekt Skolombyggnader Totalt budgeteras 171,5 Mkr under planperioden. Exploatering bostadsområden , totalt 9 Mkr. Avgiftsfinansierad verksamhet Investeringar för VA- och renhållningsverksamheterna budgeteras enligt äskade belopp. Dessa investeringar finansieras inom respektive taxekollektiv. Avgiftsfinansierad verksamhet 2011 Investeringar för VA- och renhållningsverksamheterna budgeteras enligt äskade belopp. Dessa investeringar finansieras inom respektive taxekollektiv. 11

12 Förvaltningsplan Driftbudget Nämndernas nettobudget, tkr Budget 2011 Kommunstyrelse Strukturmedel Utvecklings- och välfärdsfond Finansförvaltning m.m Kommunledningskontor varav Kommunkansli varav It kontor varav Tillväxtkontor varav Personalkontor varav Ekonomikontor varav Kollektivtrafik/färdtjänst varav Arbetsmarknadskontor varav räddningstjänstverksamh Samhällsbyggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Teknisk nämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Avskrivningar Avskr affärsverksamhet Kapitaltjänst Inflationsuppräkning, 1,5 % (1% 2011) Verksamhetens netto

13 Förvaltningsplan Investeringsbudget Nämndernas nettobudget, tkr Budget Kommunstyrelse Framtidsbild Oförutsett Kommunledningskontor Arbetsmarknadskontoret Fritidsnämnd Kulturnämnd Teknisk nämnd varav skolombyggnationer varav exploatering bostadsområden varav exploatering industriområden Övrig investeringsram varav VA-verksamhet varav Renhållning Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Inflationsuppräkning 3 % Klassificering av investeringar Av Kommunala redovisningslagen framgår i 6:1 att anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande innehav, och som inte är av ringa värde. För Östhammars kommun gäller beloppsgränsen för direktavskrivning 20 tkr. Det är tillåtet att via driftredovisningen ta kostnader upp till ett basbelopp, idag ca 43 tkr. Följande kriterier skall vara uppfyllda för att kunna godkännas som en investeringsutgift. Tillgången är avsedd för stadigvarande innehav. Tillgången har en ekonomisk livslängd överstigande 3 år. Den totala utgiften för tillgången överstiger kronor. Finansieringsmål för investeringar Investeringar bör så långt som möjligt finansieras av avskrivningar och kommunens resultat. För 2011 bedöms dessa investeringar kunna finansieras till 58 % av kommunens avskrivningar och resultat. År bedöms finansieringsgraden ligga på samma låga nivå. 13

14 Förvaltningsplan Resultatbudget Mkr Bokslut 2009 B.progn 2010 Budget Verksamhetens intäkter 495,5 473,5 462,8 462,8 462,8 462,8 Verksamhetens kostnader -1380, , , , , ,0 Avskrivningar -52,2-49,2-51,1-52,6-55,1-59,1 Verksamhetens nettokostnader -936,9-973,9-983, , , ,3 Skatteintäkter 805,7 831,7 826,1 858,5 896,3 932,1 Gen. Statsbidrag o utjämning 149,6 160,9 163,9 151,6 145,3 144,7 Finansiella intäkter 1,6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 Finansiella kostnader -2,8-2,8-5,5-6,0-7,0-7,0 Res. före extraordinära poster 17,2 16,2 1,9 1,0 6,2 12,0 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 17,2 16,2 1,9 1,0 6,2 12, Kassaflödesanalys Mkr Bokslut 2009 B.progn 2010 Budget DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat 17,2 16,2 1,9 1,0 6,2 12,0 Ökning (+)/minskn. (-) av avsättn. -8,0-2,3 1,2 2,2 1,5 2,0 Justering för av- och nedskrivningar 52,2 49,2 51,1 52,6 55,1 59,1 Medel från verksamheten före förändring 61,4 63,1 54,3 55,9 62,8 73,1 av rörelsekapital Ökn (-)/minskn (+) kortfr. fordr. -2,4 Ökn (-)/minskn (+) förråd/exploateringsfastigh -6,6 0,3 Ökn (+)/minskn (-) kortfr. skulder 46,7 0,0 Medel fr den löpande verksamh. 99,1 63,4 54,3 55,9 62,8 73,1 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av matrl/immatrl anläggningstillg. -76,5-103,6-90,7-137,7-145,7-93,7 Omfört t omsättn.tillg (expl.fastgh 7 Försäljn. av matrl anläggn.tillg. 2 3,0 Försäljn. av finansiella anläggn.tillg. -1,1-0,1 Omfört till driftredovisningen 0,4 Medel från investeringsverksamheten -68,2-100,7-90,7-137,7-145,7-93,7 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 20,0 80,0 80,0 20,0 Utnyttj checkkredit 3,2 1,9 2,8 0,6 Ökn (+)/minskn (-) av övr långfr skulder 17,9 Medel fr finansieringsverksamh. 17,9 0,0 23,2 81,9 82,8 20,6 ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början 1,7 50,5 13,2 0,0 0,0 0,0 Likvida medel vid periodens slut 50,5 13,2 0,0 0,0 0,0 0,

15 Förvaltningsplan Balansbudget Bokslut B Progn Budget Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella/immatrl anläggningstillg. 774,1 825,5 865,1 950, , ,2 Finansiella anläggningstillgångar 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 Summa anläggningstillgångar 799,9 851,3 890,9 975, , ,0 Omsättningstillgångar Förråd/exploateringstillgångar 7,6 7,3 1,5 1,5 1,5 1,5 Kortfristiga fordringar 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 Kassa och bank 50,5 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa omsättningstillgångar 125,1 87,5 68,5 68,5 68,5 68,5 SUMMA TILLGÅNGAR 925,0 938,8 959, , , ,5 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Summa eget kapital 515,5 531,7 533,6 534,6 540,8 552,8 (varav årets resultat) 17,2 16,2 1,9 1,0 6,2 12,0 Avsättningar Avsättn f pension o likn förpliktelser 25,5 23,2 23,3 23,0 22,7 22,7 Summa avsättningar 25,5 23,2 23,3 23,0 22,7 22,7 Skulder Långfristiga skulder 102,4 102,3 120,9 205,3 289,9 312,5 Kortfristiga skulder 281,6 281,6 281,6 281,6 281,6 281,6 Summa skulder 384,0 383,9 402,5 486,9 571,5 594,1 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER 925,0 938,8 959, , , ,5 15

16 Verksamhetsplan Kommunstyrelsen Kommunledningskontor Verksamhetsområde Kommunledningskontoret (kommunkansli, tillväxt-, ekonomi-, personal- och IT-kontor) är kommunstyrelsens strategiska tjänstemannaorganisation som leder, planerar, samordnar och har ansvar för kommunens övergripande administrativa verksamheter. Kontoren ska också ge professionellt stöd och service till förvaltningar och nämnder inom områdena juridik, personal, ekonomi och IT samt arbeta för en kommunal helhetssyn. Under kommunledningskontoret ingår även politisk verksamhet samt bidrag till olika organisationer bl.a. Upplands Lokaltrafik och Räddningstjänsten Norduppland Omvärldsanalys Kommunen påverkas i stor grad av vilka förutsättningar staten ger i form av lagstiftning och finansiering inom vitt skilda områden. Ny och förändrad lagstiftning är ständigt pågående som inverkar på kommunens ansvar. Kommunledningskontoret behöver därför vara en mycket flexibel organisation med bred och god kompetens som löpande ser över planeringsförutsättningarna för att anpassa kommunalpolitik, organisation och verksamhet till givna förutsättningar. Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har fastställt tre övergripande mål för Östhammars kommun. Nämnderna ska utifrån dessa fastställa egna verksamhetsmål som ska kunna följas upp och utvärderas i årsredovisningen Kommunfullmäktiges mål Kommunstyrelsens mål God kommunal service Attraktiv arbetsgivare Effektiv och kompetent organisation Hög tillgänglighet och öppenhet God ekonomisk hushållning Långsiktig hållbar utveckling Uppfyllande av finansiella mål Beslut ska fattas ur ett ekonomiskt helhetsperspektiv Klimatneutral kommun Gott företagsklimat God folkhälsa Övriga mål och riktlinjer Kommunledningskontoret skall inom ramen för givna resurser alltid ge bästa möjliga service åt allmänhet, företag, förtroendevalda och övriga kontor inom kommunförvaltningen. IT-systemen ska vara funktionella, lättillgängliga och användarvänliga. Kommunledningskontoret har som högsta prioritet att företagsklimatet är gott att förutsättningar finns så att nya bostäder kan tillskapas att planerade infrastrukturprojekt kan genomföras skyndsamt att kommunens verksamheter är effektiva och serviceinriktade Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2011 För att värna kommunens kärnverksamheter anslås 3,5 Mkr i en utvecklings och välfärdsfond. Under ekonomikontoret avsätts 0,75 Mkr för genomförande av E-handel, i syfte att ytterligare effektivisera kommunens inköp. Bidraget till Räddningstjänsten Norduppland minskas med 0,5 Mkr. Verksamheten Anslaget för utvecklings- och välfärdsfond reduceras med 2,0 Mkr fr.o.m. 2012, då finansiering i dagsläget saknas. Anslaget för strukturmedel förstärks med 2 Mkr 2013 och med ytterligare 1 Mkr Kommunkansliet tillförs 0,9 Mkr 2012 avs. hyreskostnad för bl.a. ny hörsal. Kvantitet och kvalitet Kommunövergripande dokument som produceras av kommunledningskontoret skall vara begripligt och lättillgängligt. Ärenden skall handläggas korrekt enligt lagstiftning och enligt fastställda rutiner och reglementen. Investeringar För investeringar kopplat till Framtidsbild avsätts 5 Mkr respektive år För att möta oförutsedda investeringsbehov avsätts 2 Mkr per år. För att säkerställa fortsatt utbyggnad/reinvestering av IT -infrastrukturen avsätts 2 Mkr per år. 16

Budget 2010. Flerårsplan 2011-2013. Stuga i Forsmarks bruk. Dannemora gruva, Storrymningen. Foto Hans Jivander

Budget 2010. Flerårsplan 2011-2013. Stuga i Forsmarks bruk. Dannemora gruva, Storrymningen. Foto Hans Jivander Budget 2010 Stuga i Forsmarks bruk Foto Hans Jivander Flerårsplan 2011-2013 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige 8 december 2009 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och

Läs mer

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen Budget 2009 Flerårsplan 2010-2012 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 9 december 2008 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens

Läs mer

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2011

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2011 Budget 2008 Flerårsplan 2009-2011 Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 6 november 2007 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4

Läs mer

N O S LS L O TO: JAR FO Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013

N O S LS L O TO: JAR FO Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013 FOTO: JARL OLSSON Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013 1 Innehållsförteckning Sida Vision 3 Organisationsschema 4 Mandatfördelning 2011-2014 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 6 Planeringsförutsättningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Denna och följande sida ger en mer detaljerad innehållsmässig beskrivning av de olika delarna i Östhammars kommuns årsredovisning. Organisation och övergripande

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Mål- och resursplan 2012-2014

Mål- och resursplan 2012-2014 VÄNERSBORGS KOMMUN Mål- och resursplan 2012-2014 Kommunfullmäktige 2011-06-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr Del I Vision och mål - Förutsättningar och beslut Vision Vänersborg... Del

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 113 Kommunplan 2014-2016 (KS 2012.478) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Inre hamnen, Uddevalla Foto: Michael Mårtensson Medie-programmet Uddevalla Gymnasieskola Vision 2020 Strategisk plan 2007-2010 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

Budget 2015 och plan 2016-2017

Budget 2015 och plan 2016-2017 Budget 2015 och plan 2016-2017 Sida 0 Innehållsförteckning Budget 2015 och plan 2016-2017 Förutsättningar 3 Utvecklingstendenser 4 Budget och plan 5 Investeringsbudget/-plan 7 Driftbudget/-plan 8 Resultatbudget

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer

Mnkr Omsättning Resultat

Mnkr Omsättning Resultat Mnkr Omsättning Resultat Lysekils kommun 809,4 18,5 Lysekils Energi AB 42,0 8,6 Lysekilsbostäder 46,9 4,6 Havets Hus i Lysekil AB 6,3-0,4 Rambo AB 59,6 3,0 Koncernen 886,8 27,3 0 6 Årsredovisning 2006

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30 3 Innehållsförteckning Budget 2008 samt plan för 2009-2011 Inledande budgetskrivelse----------------------------------------------------------------------------------------- 5 Resultatplan, finansieringsplan,

Läs mer

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188)

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Årsbudget 2010 Verksamhetsplan 2011-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Foto: Gotlandfärjan i Oskarshamns hamn Fotograf: Lars Olofsson OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Reviderad 2010-11-22 Reviderad 2010-11-29 Reviderad 2010-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-17 Reviderad av kommunfullmäktige 2010-12-16 Innehåll 1

Läs mer