ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Universitetssjukhuset Örebro. -Vård och vetenskap i samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Universitetssjukhuset Örebro. -Vård och vetenskap i samverkan"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro -Vård och vetenskap i samverkan

2

3 Välkommen till USÖ Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett hälso- och sjukvårdscentrum i stark utveckling. Som universitetssjukhus erbjuder vi modern och serviceinriktad sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Målmedvetna satsningar görs inom områdena Kvalitet, Högspecialiserad vård, Forskning och Utbildning samt Kompetens. Den högspecialiserade vården är en viktig del av verksamheten vid Universitetssjukhuset Örebro som har högt uppsatta mål kring detta område och en ambition att ha en ledande position inom strategiska områden. Utvecklingen de senaste åren har varit mycket positiv. Högspecialiserad vård bedrivs på flertalet av sjukhusets kliniker men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård, ögonsjukvård, urologi och kirurgi. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Mellansverige. Tillsammans med Örebro universitet bygger vi upp den kliniskt patientnära forskningen och bygger en medicinsk fakultet. Idag bedrivs flertalet vårdutbildningar samt forskarutbildning inom olika ämnen som berör hälsa, medicin och vård. Universitetssjukhuset Örebro är ett miljömedvetet sjukhus. Vi arbetar med ständiga miljöförbättringar för en hållbar utveckling. Miljöaspekten är en del i den dagliga verksamheten med tydliga mål inom områdena upphandling, energi, transport, avfall, kemikalier och läkemedel. Sjukhuset har vacker arkitektur och är rikt på konstnärliga utsmyckningar. Läget mellan centrum och Stadsparken erbjuder både stad och stillhet på promenadavstånd. Sedan universitetssjukhuset invigdes 2001 har utvecklingen varit mycket stark. Som sjukhusdirektör är jag stolt över allt vi byggt upp under dessa år. Nu ser jag fram emot vår fortsatta resa framåt. Tore Öberg, sjukhusdirektör

4

5 Läns- och länsdelssjukvård Läns- och länsdelssjukvård är en stor del av USÖ:s verksamhet. Läns- och länsdelssjukvård, eller bassjukvård, är till för människor i vårt eget län och innefattar allt från vård av det nyfödda barnet till vård och behandling av den äldre multisjuka människan och vård i livets slutskede. Till USÖ kommer patienter som fått remiss för att träffa specialist eller som behöver vård akut. USÖ tar emot alla typer av akuta fall, från akut hjärtsjukvård till traumakirurgi och intensivvård av nyfödda. I mycket speciella fall finns samarbete med andra universitetssjukhus, då patienterna efter en första undersökning och behandling vid USÖ skickas vidare för kompletterande behandling. För att utveckla bassjukvården kring den multisjuka äldre patienten samordnas den allt mer med övriga vårdgivare, främst kommunerna och primärvården. Viktiga länkar i vårdkedjan är Medicinska klinikens allvårdsavdelning ALLVA, och akutvårdsavdelning AVA. Härifrån utgår ett multiprofessionellt team med bred kompetens för att ge bästa möjliga vård till multisjuka äldre, oavsett var på USÖ de vårdas. Kompetensteamet kan genomföra ronder på USÖ:s kliniker, se till att patienter i behov av inläggning hamnar på rätt avdelning, underlätta hemgång genom samverkan med kommunerna samt tillhandahålla rådgivning och utbildning till olika personalgrupper i vården. Smärtcentrum är ett av flera kompetenscentrum som byggts upp på USÖ. Här samordnas olika specialistkompetenser för att diagnostisera och behandla långvariga smärttillstånd. Härifrån sprids också kunskap om kronisk smärtproblematik till andra delar av hälso- och sjukvården. När bot inte längre är möjligt tar den palliativa vården vid. Den sker antingen i patientens hem eller på sjukhuset. Vården i livets slutskede genomsyras av helhetssyn, där man tar hänsyn till såväl fysiska, psykiska, sociala som existentiella faktorer. En välfungerande bassjukvård skapar förtroende hos våra länsinvånare och utgör en förutsättning för universitetssjukhusets fortsatta utveckling med högspecialiserad vård, forskning och utbildning. Mats Björeman, områdeschef för Område medicin

6

7 Högspecialiserad vård På USÖ sker en målmedveten satsning på att bredda och utveckla den högspecialiserade vården. Hjärt-, cancer- och ögonsjukvård liksom urologi och kirurgi är områden vi kraftsamlar kring och där utvecklingen är stark. Hjärtsjukvård USÖ erbjuder en bred hjärtsjukvård för de flesta sjukdomstillstånd med undantag för transplantationskirurgi och barnhjärtkirurgi. De största patientgrupperna som opereras är kranskärls- och klaffsjukdomar. Vi erbjuder operationer med klaffplastik istället för klaffprotes när det är lämpligt. Det innebär att man som patient slipper livslång blodförtunnande behandling. Avancerad behandling vid hjärtrytmrubbningar ökar också alltmer. Arytmiverksamheten omfattar en rad behandlingsmetoder såsom ablation vid förmaksflimmer och andra förmaksarytmier, kirurgisk behandling av förmaksflimmer samt implantation av både pacemaker och defibrillator. Forskningen inom hjärtområdet är dels koncentrerad kring rytmrubbningar, dels kring förebyggande av komplikationer i samband med hjärtkirurgi, till exempel sårinfektioner, hjärtsvikt och tilltäppning av inopererade kärl vid kranskärlsoperationer. Cancersjukvård På USÖ behandlas flertalet cancerdiagnoser med hjälp av kirurgi, cellgifter, laserbehandling och strålning. Brachyterapi är en speciell form av inre strålbehandling som används allt mer. Tekniken används framgångsrikt vid olika former av gynekologisk cancer, prostatacancer (urologisk cancer), bröstcancer samt huvud- och halscancer. Forskning pågår på flera områden för att identifiera faktorer som påverkar cancersjukdomens förlopp och för att utveckla effektivare behandlingsmetoder. Centrum för huvud- och halsonkologi bedriver framgångsrikt ett nära samarbete mellan flera kliniker, både vad gäller forskning och högspecialiserad vård. Vid Centrum utvecklas nya behandlingsmetoder och samordnas resurser för en optimal vård och behandling av patienter som kommer från hela landet och även andra delar av Europa. Ögonsjukvård Ögonkliniken har länge tillhört de främsta i landet och tillhandahåller avancerad ögonsjukvård till patienter från hela Sverige. Idag är USÖ i frontlinjen när det gäller behandling av sjukdomar i gula fläcken och hornhinnetransplantationer. Ögonkliniken är också ett centrum för svensk näthinnekirurgi och här finns en av Sveriges sex hornhinnebanker. Kliniken bedriver även forskning, främst med inriktning på olika typer av ögonkirurgi, till exempel behandling av näthinneavlossning, hål i gula fläcken eller grumlingar i ögats glaskropp. Den högspecialiserade vården har de senaste åren utvecklats mycket framgångsrikt på USÖ. Effektiviseringar och utveckling av nya områden har lett till att vi kan erbjuda vård till fler patienter. Förhoppningen är att vi med ökad samverkan i regionen ska kunna ge en fortsatt bra högspecialiserad vård till invånarna i vårt upptagningsområde. Inger Dedorsson, områdeschef och ansvarig för den högspecialiserade vården

8

9 Högspecialiserad vård Handkirurgi Vid Handkirurgiska kliniken behandlas patienter med handskador och handsjukdomar för att nå optimal handfunktion. All förekommande handkirurgi utförs på kliniken, men verksamheten är framför allt inriktad mot högspecialiserad handkirurgi. Olika typer av behandling såsom reumakirurgi och proteskirurgi i hand- och fingerleder genomförs. Handkirurgiska kliniken erbjuder också muskelförflyttning och Botoxbehandling, bland annat till vuxna med neurologiska skador och barn med CP-skador. Kirurgi USÖ ligger långt framme inom kärlkirurgi. Avancerad kärlkirurgi genomförs vid bland annat aneurysm i kroppspulsådern och vid förträngda blodkärl. En stor del av alla operationer utförs endovaskulärt, det vill säga inifrån kärlet med hjälp av katetrar. Denna typ av ingrepp utgör ett mindre trauma för kroppen och är på så sätt skonsammare för patienten. Fetmakirurgi, operationer där magsäcken förminskas, gjordes redan under 1970-talet på USÖ. Fortfarande spelar sjukhuset en viktig nationell roll inom denna verksamhet. Vid USÖ finns ett av de centra i världen som har lång erfarenhet av den nu vanligaste operationsmetoden, gastric bypass. Dysmeli Dysmeli- och armprotesenheten är ett nationellt kunskapscentrum för barn och vuxna med reduktionsmissbildningar (dysmeli) eller traumatisk armamputation. Verksamheten var från början inriktad på att erbjuda protes till barn med reduktioner i övre extremiteten, men har nu breddats till att även innefatta mottagning och uppföljning av reduktionsmissbildningar i nedre extremiteten och reduktioner på hand- och fingernivå. De insatser som från början mest var inriktade på hjälpmedel, diagnos och information har kompletterats med ett psykosocialt omhändertagande där teamarbetet har en central roll. Enhetens utvecklings- och utbildningsaktiviteter har också successivt ökat. Muskelcentrum Muskelcentrum erbjuder en högkvalitativ neuromuskulär diagnostik till patienter från hela landet. Alla nödvändiga undersökningar kan göras vid ett mottagningsbesök innefattande klinisk bedömning, muskelbiopsidiagnostik och neurofysiologisk undersökning. Muskelcentrum erbjuder också muskelskola med samlade kompetenser som är till nytta för patienterna. Patienterna får såväl djupgående information av läkare och paramedicinsk personal, som individuell bedömning av läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.

10

11 Forskning och utbildning Forskning är en förutsättning för utveckling av hälso- och sjukvården, i första hand den forskning som benämns klinisk och patientnära. USÖ har denna forskning högt prioriterad, vilket lett till stark utveckling. Samverkan med Örebro universitet är en viktig framgångsfaktor. Dagens situation är mycket gynnsam då det gemensamma forskningsfältet kunnat breddas genom tillsättningen av flera professorer inom det biomedicinska området. Ett nyckelord idag är translationell forskning där ett kliniskt problem ligger till grund för kombinerad klinisk-biomedicinsk problemlösning, och resultatet tas tillvara på kliniken för test och förhoppningsvis implementering i vardagen. Kliniskt forskningscentrum tillsammans med universitetssjukhusets laboratorier är ett nav i forskningen och har mycket goda förutsättningar för vidare utveckling. Vårdutbildningarna i samverkan mellan universitetssjukhuset och universitet är av stor betydelse, givetvis för yrkesutbildningen i sig, men också för att dessa genererar forskning. Även här har rekrytering skett som i hög grad förbättrat denna möjlighet. Att egen läkarutbildning ännu inte kunnat etableras får inte undanskymma det faktum att den utbildning vi ger studenter från Hälsouniversitetet Linköping rankas högt. USÖ står sig väl vad gäller nivå på forskningen. Den viktigaste utmaningen för framtiden är att bibehålla och utöka forskningsbefrämjande åtgärder som att finna tid för kliniskt verksamma att koncentrerat få ägna sig åt sin forskning. Lars Norgren, FoU-chef

12 För de multisjuka äldre som vårdas på USÖ har det så kallade MÄRTAteamet inrättats. Teamet består av läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator som inför Vårdriktlinjer för multisjuka äldre, klinik för klinik. Detta säkerställer en hög medicinsk kvalitet och en god omvårdnad för en växande patientgrupp med komplexa problem. Dessutom ansvarar USÖ:s vårdplatskoordinatorer för att redan på akuten se över den multisjukas problem. Vårdplatskoordinatorerna slussar sedan patienter i behov av inläggning till rätt vårdavdelning. Mikael Rizell, medicinskt ansvarig läkare i det multiprofessionella kompetensteamet.

13 Kvalitetsarbete I kvalitetsarbetet ingår att arbeta systematiskt och målmedvetet utifrån vetenskapligt grundade metoder, samt att mäta, redovisa, följa upp och förbättra sjukvården. Det handlar om medicinska resultat, tillgänglighet och säkerhet, men också om kontakten med patient och närstående. Genom regelbundna patientenkäter följer vi upp patientens upplevelse av vården. Resultaten ligger sedan till grund för att utveckla kontakt och bemötande av våra patienter. USÖ arbetar mycket aktivt med nationella kvalitetsregister. Registren innehåller uppgifter om problem/diagnos, behandling, och resultat. Kvalitetsregistren möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete och de är således en nödvändig ingrediens i ett modernt hälso- och sjukvårdssystem. USÖ deltar i de allra flesta nationella kvalitetsregister och i ytterligare en del lokala och regionala register. De medicinska resultaten är på många områden mycket goda. Vi har en hög medicinsk kvalitet, men upplevs ibland av patienter som svåra att nå fram till. I vissa fall förekommer även för långa väntetider. Tillgänglighet är därför en av de viktigaste kvalitetsfrågorna. USÖ arbetar målmedvetet med att dels, tillsammans med länets vårdcentraler, förbättra patientens väg in på sjukhuset, dels förbättra patientens väg mellan sjukhusets kliniker. Våra processledare stöder klinikernas förbättringsarbete med goda resultat. Ökad tillgänglighet sker också genom utveckling av Internet- och telefonitjänster. Medicinsk säkerhet är en annan viktig aspekt på kvalitetsarbetet. USÖ:s insatser för medicinsk säkerhet görs på flera olika nivåer och innefattar allt från noggranna hygienrutiner som kan förhindra infektioner till grundliga analyser av avvikelser i vården. Detta arbete leder till att vi i högre utsträckning kan undvika olyckshändelser och därmed erbjuda en god och säker vård. För våra patienter är det allra viktigaste att vi använder metoder för diagnostik, behandling och omvårdnad som vilar på bäst vetenskaplig grund och att resultaten av våra medicinska insatser är av en hög kvalitet. Kan vi dessutom ge en säker och tillgänglig vård har vi nått långt. Jan-Erik Johansson, biträdande sjukhusdirektör Effektiva vårdkedjor handlar inte alltid om att springa fortare utan om att arbeta smartare. På Handkirurgiska kliniken har vi sett över våra interna processer och på så sätt ökat vår tillgänglighet. Vi kan nu erbjuda högspecialiserad handkirurgi till betydligt fler patienter, både till våra egna länsinvånare och till patienter från andra delar av landet. Kurt Pettersson, klinikchef, Handkirurgiska kliniken På Barnmottagningen har vi gjort en kartläggning för att följa patientens väg från vårdcentralen in till USÖ. Bättre samverkan med primärvården och vikten av ökad tillgänglighet lyftes. Vi har därför förbättrat vår tillgänglighet. Remisshanteringen har setts över. Tillgängligheten via telefon och utökade Internettjänster med möjligheten att förnya recept och omboka besökstid har också utvecklats. Agneta Gustafsson, avdelningchef, Barn- och ungdomskliniken

14

15 Arbete och kompetensutveckling Genom att erbjuda stöd och utbildning till både chefer och medarbetare på våra kliniker kan vi göra USÖ till en attraktiv arbetsplats. Universitetssjukhuset Örebro är en av länets största arbetsplatser. Här arbetar mer än anställda inom ett 50-tal olika yrkesgrupper. Alla nyanställda får dels en gemensam introduktion om vad det innebär att vara medarbetare hos oss, dels en arbetsplatsintroduktion. Fortbildning erbjuds genom utbildning på arbetsplatsen eller via gemensamma utbildningar och seminarier på USÖ. Vidareutbildning till specialistsjuksköterskor stöds genom särskilda utbildningsförmåner. För AT-läkare finns seminarie- och mentorsprogram och för ST-läkare handledar- och ledarskapsutbildning. Ledare på USÖ erbjuds ett särskilt utbildningsprogram där vi arbetar aktivt tillsammans med övriga universitetssjukhus. Chefer på USÖ har också möjlighet till personlig handledning som stöd i sin ledarskapsutveckling. För att skapa arbetsglädje samt en lärande och god arbetsmiljö gör vi regelbundet medarbetarenkäter. Resultaten användes ute på arbetsplatserna för att formulera tydliga mål för verksamheten, öka medarbetarnas delaktighet och för att utveckla ett gott ledarskap. USÖ är en fantastisk arbetsplats med ett myller av människor som representerar en sådan mångfald, t ex. olika kompetens, ålder, bakgrund och nationaliteter. Du kan alltid möta både nya och gamla medarbetare var gång du rör dig på USÖ. De allra flesta har ett enormt engagemang för sitt jobb och vill verkligen patientens bästa! Eliane Forsse, personalchef

16 Universitetssjukhuset Örebro Örebro Tele: Redaktör: Ulrika Julin, Ledningsstaben Information. Grafisk form: Erik Lundell (www.eriklundell.se). Bilder: Maria Bergman, Lars-Göran Jansson och Magnus Westerborn. Tryck: Tabergs tryckeri AB 2008.

BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer

BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer Cancersjukvården inom Västra Götalandsregionen innefattar många specialistområden. För att illustrera bredden av möjliga arbetsuppgifter för dig som funderar

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Landstinget Gävleborgs revisorer

Landstinget Gävleborgs revisorer Jämlik palliativ vård? Landstinget Gävleborgs revisorer Revisionsrapport Mars 2011 Karin Magnusson Innehåll Sammanfattning...3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund...... 5 1.2 Uppdrag och revisionsfråga... 5

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård?

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? 19 Rapport från idéseminariet om palliativ vård på grundnivå i vårdutbildningarna 3 Inledning 4 Alla

Läs mer

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning BarncancerRAPPORTEN 2013 Den här rapporten lyfter fram delar av den forskning som Barncancerfonden stöttar. Fokus i årets rapport är leukemi. Det är den vanligaste cancerdiagnosen för barn och ungdomar

Läs mer

Capio. Årsöversikt 2012

Capio. Årsöversikt 2012 Capio Årsöversikt 2012 23 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 1 3 2 9 2 18 8 9 2 4 10 4 8 9 9 9 9 9 9 10 1 9 5 9 5 7 1 2 3 4 5 6 11 17 6 10 39 9 8 3 8 9 10 HELSINKII

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Capio Årsöversikt 2011

Capio Årsöversikt 2011 Capio Årsöversikt 2011 23 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 1 3 2 9 2 18 8 9 2 4 10 4 8 9 9 9 9 9 9 10 1 9 5 9 5 7 1 2 3 4 5 6 11 17 6 10 39 9 8 3 8 9 10 HELSINKII

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 ISBN 978-91-978065-9-6 Artikelnr 2009-126-72 Omslag Foto Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Bleking Bildreportage, Hans-Peter Blom Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Vård och omsorg i en ny tid

Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid FS 2013-11-13 Sammanfattning 10 punkter för en god vård och omsorg: SPF eftersträvar på sikt en sammanhållen vård och omsorg med en huvudman vilket innebär att landstingen avvecklas.

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program Tillsammans kan vi besegra cancer Intressepolitiskt program Cancerfondens intressepolitiska program antaget av Cancerfondens styrelse den 8 april 2014. Foto sid 4 Cancerfonden, sid 5 Karl Gabor, sid 9

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Framtidens Karriär. Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar

Framtidens Karriär. Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar Framtidens Karriär Sjuksköterska Många vägar för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar Goda villkor krävs för att säkra kompetens inom

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer