PERSONALBERÄTTELSE 06

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONALBERÄTTELSE 06"

Transkript

1 PERSONALBERÄTTELSE 06

2 INNEHÅLL PERSONALEN s. 3 Personalen i korthet s. 3 Personalmål s. 4 Personalstruktur Fast anställda med månadslön Deltidsanställda Visstidsanställda med månadslön Timavlönade Avgång och pensionsprognos s. 4 Löner Personalresultaträkning Jämställdhet mellan könen i avlöningen Premiering RUNDRADION AB Rundradion Besöksadress: Radiogatan 5, Helsingfors Telefon: (09) Fax: (09) Internet: och svenska.yle.fi YLE KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING Kommunikations- och marknadsföringschef Päivi Nummi-Aho YLES PERSONALBERÄTTELSE 2006 Produktion: YLE HR / Liisa Ojala-Walker och YLE Kommunikation och marknadsföring / Marja Niemi Svensk text: Scandix Oy Ab Grafisk planering: Tähtikuviot Oy KOMPETENS OCH ARBETSHÄLSA s. 5 Kompetensutveckling Chefscoachning Utvecklingsprogram för verksamhetsområdena Språkvård och språkutbildning IT-utbildning s. 6 Arbetsförmåga Projekt för att främja arbetshälsan Sjukfrånvaro Arbetarskydd s. 7 DIAGRAM OCH TABELLER Antal anställda Personalen enligt kön per chefsnivå år 2006 Personalen per åldersgrupp och anställningstid (antal)

3 3 PERSONALEN Personalen i korthet I slutet av år 2006 hade YLE fast anställda, dvs. 116 personer färre än ett år tidigare. Även visstidsanställd arbetskraft utnyttjades mindre än under föregående år. Den totala mängden tidsavlönad arbetskraft minskade med Personalmål YLEs strategiska mål är att bolaget år 2010 ska vara medieproffsens mest eftersökta, dynamiska och kompetenta arbetsgemenskap. Följande faktorer definierades som de mest centrala med avseende på målen: sammanlagt cirka 140 årsverken (3,6 %). Öppenhet i arbetsgemenskapernas samtalskultur och en känsla av 135 nya ordinarie anställningar ingicks och 248 anställningar upphörde. 131 personer gick i pension. Anställningsstrukturen stabiliserades fortsättningsvis; de ordinarie anställdas andel av hela arbetskraften var 82 % (80 % år 2005) Andelen anställda inom programverksamheten steg till 81 % (80 % år 2005). att arbeta för samma mål. Resultatmålet är att 60 % av personalen ska uppleva att samtalskulturen är öppen och samarbetet fungerar. Målet uppnåddes inte eftersom resultatet i enkäten för utveckling av arbetsgemenskapen år 2006 var 52 %. Målet ställdes på nytt för år Jämställdhet i verksamhetskulturen. Värdenavigeringen i början av året visade att jämställdheten mellan könen inte helt hade uppnåtts. Detta Antal fast anställda i YLE åren ska närmare utredas genom en intervjuundersökning och slutledningarna dras i början av år Att utveckla en enhetlig arbetskultur ansågs också som strategiskt viktigt. Ett trettiotal YLE-anställda skapade de hörnstenar mot vilka var och en kan spegla sitt eget arbetsbeteende. Dessa förändringshandledare ska stöda utvecklingen i arbetsgemenskaperna. Arbetskulturens hörnstenar är: Anställningsstrukturen år 2006 Tillsvidareanställda 82 % Visstidsanställda 18 % I vilken utsträckning målen nåtts kommer att utvärderas i två allmänna undersökningar (Finlands bästa arbetsplats och Arbetsgivarbild) som görs av ett utomstående företag.

4 Personalstruktur Löner 4 Personalen vid YLE 2006 Personalresultaträkning Fast anställda med månadslön Förändring från föreg. år Under räkenskapsperioden 2006 användes cirka 48 % av intäkterna för Antal (31.12) (-3,3 %) olika personalposter. Årsverken (-3,3 %) Kvinnor 49 % 2 procentenheter Medelålder 45 år ingen förändring 2006 Förändring från föregående år mn euro mn euro % Deltidsanställda Antal (31.12) Andel av de fast anställda 8,3 % - 0,7 procentenheter Kvinnor 51 % - 3 procentenheter Deltidspensionerade (31.12) Löner 135,4-4,5-3,2 Lönetillägg 9,0 0,4 4,45 Resultatpremier 0,62 0,002-0,25 Lagstadgade lönebikostnader 29,0-38,7-57,2 Frivilliga lönebikostnader 2,7 0,017 0,67 Totalt 176,7-42,8-19,5 Visstidsanställda med månadslön Årsverken (-5,3 %) Kvinnor 57 % + 5 procentenheter Medelålder år Jämställdhet mellan könen i avlöningen På bolagsnivå steg kvinnornas medellön från år 2005 med cirka tre procentenheter till 97 %. Timavlönade Medellönen för kvinnor av medellönen för män per uppgiftsgrupp (%) Årsverken 109 ingen förändring Kvinnor 50 % - 4 procentenheter Avgång och pensionsprognos Avgång åren och pensionsprognos åren i YLE Direktörer Chefer Sektorchefer Övriga chefer Chefsposter totalt Övrig personal Premiering Under årets lopp utdelades totalt cirka euro ( 0,6 % av lönesumman) i form av mål- och resultatpremier Sammanlagt 105 personer fick 20-årshonoraret. Honorarens sammanlagda värde var euro ( 0,4 % av lönesumman). Ålderspension och pensionsprognos Övrig pension Övrig avgång

5 5 KOMPETENS OCH ARBETSHÄLSA Kompetensutveckling Chefsdagar anordnades i juni och december. Cirka 230 chefer deltog båda gångerna. Värdenavigering-undersökningen visade att YLEs personal inte fann utvecklingen och utbildningen vara så planmässig och målinriktad som ledningen ansåg. YLE har nu tagit fram ett nytt HR-system (HERA) som ett verktyg för personalledning och personalförvaltning. Ambitionen är att utvecklingen och kompetensstyrningen ska bli ännu grundligare och mer planmässig. HERA-systemets utvecklingsmodul omfattar utvecklingssamtal (både på individnivå och inom arbetsgemenskaperna), resultatkort samt beskrivningar av arbetsuppgifter och behörighetsvillkoren för dem. Systemet tas i bruk våren En enkät för utveckling av arbetsgemenskapen (TYKE), som granskade både arbetsklimatet och ledarskapet, utfördes för första gången inom hela bolaget. Svarsprocenten var över 80 %. På skalan 1 5 var YLE-medarbetarnas totala belåtenhet 3,43. Utifrån resultaten inleddes många utvecklingsprojekt. Chefscoachning YLEs nya organisation medförde många interna förändringar, vilket ställer chefsarbetet inför stora utmaningar. YLE har coachat sina chefer på ett enhetligt sätt sedan år 2002, först med JET-utbildningen och från år 2006 med det nya Nosturi-konceptet. Fram till våren 2006 hade nästan 80 chefer genomgått JET-utbildningen. År 2006 introducerades nya Nosturi-coachningar; Nosturi 1 är ett baspaket för nya chefer och Nosturi 2 fördjupad coachning för chefer med erfarenhet. Sammanlagt anordnades fem Nosturi-utbildningar och i dem deltog cirka 70 chefer. Coachningen omfattar också ett s.k. Nosturi-projekt för handledd utveckling i grupp. En grupp inledde sitt arbete. Chefsarbetet stöddes också genom möjligheter till arbetshandledning. Nyhetschefsskolan fortsatte med en tredje grupp som startade hösten Varje grupp har cirka 15 deltagare från olika medier. Målet med coachningen är enhetligare arbetsmetoder inom YLE Nyheter och ett integrerat arbetssätt. Ett nytt utbildningskoncept togs fram för producenter. Den första gruppen startar i januari Utvecklingsprogram för verksamhetsområdena Inom verksamhetsområdena pågick under året flera bolagsinterna utbildnings- och utvecklingsprojekt. Inom TV-verksamheten fortsatte utvecklingen av innehållsarbetet inom ramen för projektet Oiva. Fokus lades dessutom på att skapa en ny arbetskultur och göra befattningsbeskrivningarna mångsidigare samt på att utveckla programmens audiovisuella framtoning. I ekonomiutbildningen för TV-verksamheten deltog 200 personer. Inom Radioverksamheten låg fokus på att introducera on air-producentmodellen inom landskapsradiorna samt på att utveckla programledarnas yrkeskompetens och det multimediala arbetet. Svenska YLE fokuserade på narrativa färdigheter, ledarskapsutbildning och idéprocesser som en del av beställarsystemet. Språkvård och språkutbildning Den finska språkvården befäste sin ställning och skräddarsyddes för att bättre svara mot redaktionernas behov. Tjänsterna köptes från språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken. Det hölls 20 kurser och i dessa deltog över 200 redaktörer. Till de köpta tjänsterna hörde också uppdateringen av språkvårdssidan Kielo på intranätet.

6 Inom Svenska YLE finns Språkbubblan, som är en databank avsedd för de svenskspråkiga redaktörernas språkvård. Utbildning i främmande språk köptes fortsättningsvis från IDA (International Development Centre of Adulta) och genomfördes både individuellt och i grupper. Utbildningshelheterna var sammanlagt 27 till antalet och cirka 150 personer deltog. IT-utbildning Utbildning anordnas fortlöpande vid ibruktagningen av nya system, oftast som interna utvecklingsprojekt. YLE köpte in (arto) cirka 740 elevdagar närmast IT-grundutbildning. Nästan hälften var körkortsutbildning och resten olika typer av grundutbildning. I kurserna deltog sammanlagt 370 personer. andelen sjukdagar p.g.a. sjukdomar i stöd- och rörelseorganen minskade; deras andel av alla sjukdagar var 20 % (-1 procentenhet), antalet fall var sammanlagt 542 (-54 fall) andelen sjukdagar p.g.a. sjukdomar i andningsorganen minskade; deras andel av alla sjukdagar var 13 % (-2 procentenheter), antalet fall var sammanlagt (-259 fall) andelen sjukdagar p.g.a. olycksfall ökade; deras andel av alla sjukdagar var 12 % (+2 procentenheter), antalet fall var sammanlagt 225 (+4 fall) Under året inträffade 152 olycksfall i arbetet. Ett olycksfall ledde i genomsnitt till 5,4 dagars frånvaro. 56 av dessa olycksfall inträffade på arbetsresor. Antalet är nästan detsamma som år Antalet olycksfall som helhet ökade med nästan 20 %, men å andra sidan minskade antalet sjukdagar med 4 %. En tredjedel av alla olycksfall inträffade i YLEs lokaler. 6 Arbetsförmåga Projekt för att främja arbetshälsan Företagshälsovården deltog i 16 projekt till förmån för arbetshälsan. Projekten omfattade alla verksamhetsområden och syftet var främst att hjälpa de anställda att mentalt orka i sitt arbete och anpassa sig till förändringar på arbetsplatsen. Inom Svenska YLE startade en regional Aslak-kurs för programmedarbetare i form av grupprehabilitering anordnad av FPA. För personer som utför skiftarbete anordnades en sömnskola i syfte att förebygga sömnstörningar. Företagshälsovården höll även kurser för tidig rehabilitering för personer som lider av burn out eller metabolt syndrom. Dessutom arrangerades rökavvänjningsgrupper. Fysioterapin gjorde upp ett individuellt träningsprogram för 152 personer. Sjukfrånvaro Den sammanlagda sjukfrånvaron minskade från föregående år (dagar -3 % och fall -9 %), men sjukledigheternas genomsnittliga längd ökade till 11 dagar (10 dagar år 2005). Kvinnornas andel har ökat både i fråga om antalet fall av arbetsoförmåga och antalet dagar. Kvinnorna stod för cirka 55 % av fallen av arbetsoförmåga (53 % år 2005) och för 52 % av dagarna (49 % år 2005). Ett fall av misstänkt yrkessjukdom förekom, men inget beslut fattades under år Sjukfrånvarodagar per person inom olika verksamhetsområden: Den centrala bolagsledningen 6,3 (7,4 år 2005) Radioverksamheten 11,9 (11,0 år 2005) TV-verksamheten 9,5 (9,4 år 2005) Svenska YLE 11,8 (7,1 år 2005) På YLE är sjukfrånvaron i genomsnitt mindre än på den finländska arbetsmarknaden i allmänhet. Också uppgifterna från EBU-bolagen ger vid handen att YLE har färre sjukfrånvarodagar än utländska radio- och tv-bolag. Åtgärder som främjar arbetarskyddet Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet uppdaterades. I det nya programmet behandlas utvärderingen av den psykiska och sociala belastningen i arbetet mer utförligt än tidigare. Arbetssäkerhetskortet togs i bruk i hela bolaget och arbetsplatserna ålades att utarbeta egna verksamhetsprogram. En verksamhetsanvisning om bullerriskerna på publikevenemang togs i bruk och YLE anslöt sig till forumet Noll olycksfall. Förändringarna i sjukfrånvaron enligt de vanligaste orsakerna föregående år var följande: andelen sjukdagar p.g.a. psykiska problem minskade; deras andel av alla sjukdagar var 21 % (-1 procentenhet), antalet fall var sammanlagt 295 (-16 fall)

7 7 TABELLER Antal anställda åren Månadsavlönad personal i slutet av åren Förändring Förändring Förändring År Fast anställda från föreg. år Visstidsanställda från föreg. år Deltidsanställda från föreg. år Årsverken i genomsnitt åren Förändring Förändring Förändring Årsverken Förändring År Fast anställda från föreg. år Visstidsanställda från föreg. år Timavlönade från föreg. år totalt från föreg. år Ett årsverke är en kalkylerad storhet med vilken man beskriver, mäter och planerar den avlönade personalresursens storlek utgående från beräknat antal dagar. Beräkningen baserar sig på det totala antalet dagsverken, från vilket avdras söndagar och söckenhelger.

8 Personalen enligt kön per chefsnivå år Antal anställda Kvinnor Antal Män Antal Totalt Kvinnor (%) Antal Män (%) Antal YLE totalt , , Chefsposter totalt , ,1 229 Direktörer 19 31,6 6 68,4 13 Chefer , ,3 58 Red.chefer o.d , ,9 61 Övriga förmän , ,3 97 Övrig personal , , Personalen enligt åldersgrupp och anställningstid (antal) Tillsvidareanställda med månadslön YLE totalt ANSTÄLLDA TOTALT 3401 Män 1786 Kvinnor 1615 ÄLDER under 25 år år år år år år år år år 304 MEDELÅLDER (år) Män 45 Kvinnor 44 ANSTÄLLNINGSTID under 5 år år år år år år år år 178 över 40 år 96 ANSTÄLLNINGSTID I GENOMSNITT (år) Män 18 Kvinnor 16

2012 personalberättelse

2012 personalberättelse 2012 personalberättelse innehåll 3 Utveckling, kompetens, växelverkan och arbetshälsa 4 Tillräcklig personal och rekrytering 10 Interaktivt ledarskap 12 Personalens kompetens 15 Arbetshälsa och arbetarskydd

Läs mer

PERSONALBERÄTTELSE 2014

PERSONALBERÄTTELSE 2014 PERSONALBERÄTTELSE 2014 Kyrkslätts kommun Samarbetsgruppen 8.5.2015 Personalsektionen 20.5.2015 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 2 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Utvärdering av personalresurserna i ledningen

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 ALLMÄNT År 2013 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 44:e verksamhetsår. Behandlingen av ansökningarna löpte smidigt under året och behandlingstiderna

Läs mer

Personalrapport 2013

Personalrapport 2013 Personalrapport Personalrapport Innehåll. Inledning.... Personalstrategin.... Arbetsgivarens och personalens samarbete...7. Personalens antal...7 5. Personalens struktur...9 6. Frånvaro från arbetet...

Läs mer

2007 15.6. YLE öppnar Finlands mest mångsidiga tjänst för radio och tv på webben... 6 27.3. YLEs ekonomi allt mer balanserad... 7

2007 15.6. YLE öppnar Finlands mest mångsidiga tjänst för radio och tv på webben... 6 27.3. YLEs ekonomi allt mer balanserad... 7 1 YLES PRESSMEDDELANDEN 2009-2002 2009 15.12. YLE Arenan symbol påminner om att program kan ses via webben... 2 13.10. Kulturkliniken fick pris på bulgarisk tv-festival... 2 7.1. Ändrade kanalplatser i

Läs mer

FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13. Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden

FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13. Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13 Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden Barnsjukhuset Barnkliniken och användningen av de trånga

Läs mer

Personalberättelse 2009

Personalberättelse 2009 1(12) Personalberättelse 2009 Sveriges Radio ska vara landets viktigaste medieföretag och ledande kulturskapare. För att nå denna vision måste Sveriges Radios unika innehåll möta uppskattning hos en engagerad

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

Bemanningsekonomi. en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson. www.kommunal.

Bemanningsekonomi. en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson. www.kommunal. 1 Bemanningsekonomi en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals medlemsutvecklingsenhet och Starck Design

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

redovisning Personalredovisning

redovisning Personalredovisning redovisning Personalredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning... 2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål... 4 1 Malmö stad rekryterar och utvecklar... 5 1.1 Kompetensförsörjning...

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Medarbetare och organisation

Medarbetare och organisation Byråns interna hållbarhetsarbete Medarbetare och organisation Som kunskapsföretag är Mannheimer Swartling helt beroende av både den professionella kvaliteten och de personliga egenskaperna hos medarbetarna.

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Organisation och medarbetare

Organisation och medarbetare Organisation och medarbetare Som kunskapsföretag är vi beroende av hur våra medarbetare presterar. Att attrahera de bästa medarbetarna samt att därefter utveckla och behålla dem är centralt för byråns

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa

Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa 1 (36) Partsrådet, Satsa Friskt Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa Slutrapport 2 (36) Försäkringskassan lämnar härmed sin slutrapport för projektet Utveckling av lärande

Läs mer

Bättre service - effektivare förvaltning

Bättre service - effektivare förvaltning Bättre service - effektivare förvaltning Utredning till förvaltningsutskottet om läget inom personalpolitiken, åtgärderna, resultaten och utvecklingsbehoven inom central-, regional- och lokalförvaltningen

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... - 2-1.1 Styr- och ledningssystem... - 2-1.2 Vision... - 2-1.3 Strategiska områden... - 2-1.4 Resurser... - 2-2. SYFTE... - 2-3. UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Ständig strävan att bli bättre

Ständig strävan att bli bättre Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2013 Ständig strävan att bli bättre Den utan jämförelse viktigaste resursen i kommunal verksamhet är all innovativ personal och det arbete de dagligen utför. Vad

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1 (7) STÄLLNINGSTAGANDE STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1. Mål Målet med detta ställningstagande som gäller personalledning är att: nå gott resultat i kommunal

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Hemvårdsnämnden

Verksamhetsberättelse 2014. Hemvårdsnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Hemvårdsnämnden Innehållsförteckning 1 Organisation... 3 2 Viktiga händelser 2014... 4 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 6 4 Personalredovisning...

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer