Hållbart företagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbart företagande"

Transkript

1 Hållbart företagande

2 HÅLLBART FÖRETAGANDE För en hållbar framtid En av Martin & Serveras viktigaste utmaningar är att erbjuda varor och tjänster som möter våra kunders efterfrågan och samtidigt är långsiktigt hållbara för människor, djur och natur. För oss är handling viktigare än ord. Våra ledstjärnor visar vägen till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur. Hållbart företagande är en viktig och naturlig del av Martin & Serveras verksamhet. Vi levererar varje dag varor och tjänster till restauranger, skolor, sjukhus, caféer och snabbmatsställen runt om i hela Sverige. Vår ledande ställning i branschen ger oss många möjligheter att påverka i positiv riktning. Vi tar till exempel tydlig ställning för hållbart fiske och ansvarsfull djur omsorg. Martin & Serveras kunder finns i Sverige, och många av våra leverantörer är svenska men vi handlar råvaror och livsmedelsprodukter även i andra delar av världen. Vår uppförandekod ger tydliga riktlinjer för vårt samarbete med leverantörerna. En annan viktig del av vårt arbete är att jobba med hållbarhet inom vårt eget företag. Prioriterade områden är transporternas miljö påverkan, energiförbrukning, avfallshantering, svinn samt mångfaldsfrågor. Våra kunder är olika och representerar hela den mångfald som Sverige består av. Vi är övertygade om att vårt arbete för lika möjligheter för kvinnor och män och för människor med olika bakgrund skapar både bättre affärer och ett bättre samhälle. Frågan om en hållbar framtid är vår tids största utmaning. Vi kommer att fortsätta driva utveckling på området. För 2014 sammanställde vi Martin & Serveras första hållbarhetsredovisning. Ladda gärna ner den, så får du veta mer om vårt arbete för en hållbar framtid. Håkan Åkerström, vd, Martin & Servera Hållbart erbjudande Brett sortiment av hållbara produkter och tjänster till dagens medvetna restauranger. Resurseffektiv verksamhet Effektiv användning av energi och resurser i vår egen verksamhet. Hållbar produktion Varor som är producerade med omsorg om människor, djur och natur. God arbets - givare Anställda som utvecklas och trivs och en arbetsplats som lockar till sig kompetenta medarbetare. Kvalitet och matsäkerhet Trygg och säker varu försörjning från råvara till servering. Läs mer på sidan 14. Ladda gärna ner eller beställ vår hållbarhetsredovisning på martinservera.se. 3

3 HÅLLBART ERBJUDANDE Hållbart erbjudande martin & servera vill bidra till en hållbar framtid och ge våra kunder ökade möjligheter att göra medvetna och väl informerade val, till exempel bland våra ekologiska, etiskt producerade och miljömärkta produkter. Vi jobbar hela tiden för att ytterligare öka sortimentsbredden. Martin & Servera vill aktivt bidra till levande hav och sjöar och ett hållbart och välskött fiske. Vi har en egen fisk- och skaldjurspolicy beslutade vi att enbart sälja fisk och skaldjur från hållbart fiske, till exempel MSC (vildfångat), ASC (odlat) och KRAV. Martin & Servera har tydliga policyer som reglerar ställningstagandet gällande oetiska och miljöskadliga produkter. Bland annat tog vi under 2014 bort gödkalv ur sortimentet. Beslutet togs eftersom det i produktionen av gödkalv används stora mängder antibiotika i både förebyggande och behandlande syfte av hela djurbesättningar. Vi tar ställning mot oetiska och miljöskadliga produkter Utvecklad fisk- och skaldjurspolicy inklusive egen fisklista. Beslut om att inte sälja gödkalv. Marknadsundersökning om svenskarnas syn på ekologiskt ekologiska och miljömärkta produkter i sortimentet. Ekologiskt och miljömärkt stod för 10,7 % av den totala försäljningen i kr. Försäljningen av ekologiska och miljömärkta produkter ökade med 24 %. Säkrad tillgång av ekologiska produkter från svenska producenter. 12,5 % av den totala försäljningen i kr ska vara ekologiska och miljömärkta produkter. Bidra i arbetet med den nya svenska livsmedelsstrategin. 4 Läs mer på martinservera.se 5

4 RESURSEFFEKTIV VERKSAMHET Resurseffektiv verksamhet vi arbetar systematiskt för att minska den miljöpåverkan som energiförbrukning, transporter och svinn medför. Smart logistik, effektiv ruttplanering för våra transporter och välfyllda bilar är en självklarhet. När vi bygger nya lager prioriterar vi hållbarhetsfrågorna. Ett effektivt sätt att förbättra vårt företags energiprestanda är att öka volymen, det vill säga hantera en större mängd varor utan att öka energianvändningen. Martin & Servera har en energiförbrukning på hanterad varumängd som 2014 uppgick till 11,48 kg per kwh. Transport av varor tillhör vår kärnverksamhet. Våra transporter (egna och inhyrda) körde under 2014 ungefär 340 varv runt jorden. Minskning av bränsleförbrukning och miljöpåverkande utsläpp från de egna transporterna är en prioriterad fråga för oss. Vi arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar Värme som genereras av egna kyl- och frysanläggningar började användas för att värma upp andra delar av våra lokaler. Hållbarhetsfokus i bygget av nytt Umeå-lager. Nytt samarbete med åkeri som kör på HVO fossilfritt bränsle. Ny tjänstebilsleverantör erbjuder större sortiment bilar med hög miljö prestanda. 11,48 kg utlevererade varor per förbrukad kwh (2013: 11,47 kg). Snittleveransvärde kr, dvs nettoförsäljning i kr delat på antal leveranser (2013: kr). 0,45 % andel svinn (2013: 0,39 %). Införa nytt lagerhanteringssystem. Effektiviseringar för att minska bränsleförbrukning och miljöutsläpp. Skapa system för utsläppsstatistik för egna och externa transporter. Uppföljning av sociala krav inkluderas i revisioner av transportörer. 6 Ladda ner hållbarhetsredovisningen på martinservera.se. 7

5 HÅLLBAR PRODUKTION Hållbar produktion vi har sedan 2008 en uppförandekod för hållbart företagande, för att på bästa sätt företräda våra kunder i samarbetet med våra leverantörer. Självutvärderingar och sociala revisioner på plats hos leverantörerna är några av de verktyg som används för att säkra goda villkor i leverantörs- och produktionsledet. Djuromsorg, arbets förhållanden och miljöpåverkan är några av de viktiga delar som vi värnar om. Ansvarsfull djurhållning är en global hälsofråga. En utbredd antibiotikaanvändning ökar riskerna för spridning av antibiotikaresistenta bakterier. Därför beslöt vi 2014 bland annat att sluta sälja gödkalv (se sidan 5). Målet är att 2017 ska Martin & Serveras egna märkesvaror endast innehålla hållbart producerad palmolja. Fram tills dess använder vi ansvarsfullt producerad palmolja alternativt annan vegetabilisk olja och köper GreenPalm-certifikat, för att stödja ansvarsfull produktion. Vi har aktivt tagit ställning till frågan om hållbar djuruppfödning Medverkan i bransch initiativet Sojadialogen för att öka andelen ansvarsfullt producerad soja i de produkter Martin & Servera säljer. AxFoundations projekt kring metoder för att minska användningen av antibiotika vid djurupp födning. Sociala krav införda för leverantörer av transporttjänster samt arbetskläder. Fem hållbarhetsrevisioner enligt Martin & Serveras uppförandekod (miljö, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, korruption) av leverantörer. 68 % av huvudleverantörerna (leverantörer av 90 % av omsättningen) har undertecknat företagets uppförandekod. Fler leverantörsrevisioner. 85 % av leverantörerna undertecknar upp förandekoden. Utveckla uppförandekoden för leverantörer av tjänster och indirekt material. Ökat kundmedvetande i antibiotikafrågan. 8 Läs mer på martinservera.se 9

6 GOD ARBETSGIVARE God arbetsgivare våra medarbetare representerar oss i tusentals kundkontakter varje dag. Goda relationer mellan människor skapar de bästa affärerna. Engagerade, kunniga och väl presterande medarbetare är en förutsättning för vår fortsatta framgång. Martin & Servera vill vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare. Många ungdomar får en första kontakt med arbetsmarknaden genom sommararbete hos oss. Martin & Servera ska vara en hälsosam och säker arbetsplats och alla våra medarbetare ska känna sig trygga på jobbet. Martin & Servera prioriterar mångfaldsfrågan inom företaget högt. Målsättningen är att medarbetarna på Martin & Servera ska spegla våra kunder och vårt samhälle. Vi är övertygade om att olikheter berikar och att mångfald är en framgångsfaktor som ger en bättre arbetsplats och tydliga konkurrensfördelar. Under 2014 skapade Martin & Servera en handlingsplan för mångfaldsarbetet som sträcker sig till Våra värdeord: engagerad, modig och kompetent Policy och handlingsplan för ökad mångfald. Lansering av företagets nya värdegrund Engagerad, Modig och Kompetent. Utbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och svåra samtal för chefer. Utvecklade kanaler för med arbetarinformation, bland annat nytt intranät. Andelen kvinnor i chefsbefattning var 25 % (i företagsledning 27 %). Frisknärvaron, dvs andelen anställda med mindre än fem sjukdagar, var 45 % utbildningstimmar genom den interna Martin & Servera-skolan. Vi skrev nya anställningsavtal. Satsning på fler kvinnor i logistikfunktionen vid årets rekrytering av sommarvikarier. Ökad frisknärvaro. Fortsatt ledarskapsutbildning, som bland annat innehåller imple mentering av mångfaldsarbetet. Medarbetarundersökning. Fortsatt fokus på arbetsmiljöfrågor. 10 Ladda ner hållbarhetsredovisningen på martinservera.se 11

7 KVALITET & MATSÄKERHET Kvalitet & matsäkerhet våra kunder och deras gäster ska känna sig trygga. Vi har en noggrann kedja av kontroll åtgärder och strikta rutiner innan maten levereras till dem. Vi ställer tydliga krav på våra leverantörer och följer upp kraven med bland annat laboratorietester, stickprovskontroller och löpande produkttemperaturmätningar. Skulle ett så kallat matlarm inträffa så har vi effektiva och väl fungerande rutiner för vad som ska ske, vem som ska informeras och vilka åtgärder som ska vidtas. En obruten kylkedja är viktig för matsäkerhet och kvalitet. Martin & Servera gör löpande stora investeringar i lager med tempererade zoner, bilar med kyl utrymmen och mätsystem för att ha kontroll så att inte kylkedjan bryts. Vi arbetar även med kvalitet i vår egen verksamhet, som till exempel att minimera antalet felexpedieringar, felregistreringar och felbeställningar. Att rätt kund får rätt vara i rätt tid är avgörande i vårt arbete. Den obrutna kylkedjan är absolut avgörande i vårt arbete för matsäkerhet Intern utbildning i mat säkerhet (557 personer utbildades). Tagit initiativ till frivillig ursprungsmärkning av produkter (samarbete med LRF, Miljöstyrningsrådet och Dabas). Kvalitetsuppföljning av producenter av egna märkesvaror. Andelen felexpedieringar minskade till 0,076 %. Andelen felregistreringar/ felbeställningar minskade till 0,173 %. Minska felexpedieringar, felregistreringar och felbeställningar. Ny och förbättrad i nformationsdatabas för produktfakta. 12 Läs mer på martinservera.se 13

8 VÅRA LEDSTJÄRNOR Ledstjärna Väsentliga frågor Styrning Uppföljning Ledstjärnor för hållbart arbete Martin & Serveras hållbarhetsarbete utgår från våra fem ledstjärnor. Här beskrivs våra viktiga frågor samt hur vi styr och följer upp dem. Ledstjärna Väsentliga frågor Styrning Uppföljning Hållbar produktion Varor som är producerade med omsorg om människor, djur och natur. Kravställan enligt uppförandekoden på leverantörer Leverantörsuppföljning och dialog gällande ställda krav Djuromsorg Ekologisk produktion Martin & Serveras uppförandekod Policyer för soja, palmolja, fisk och skaldjur, GMO Internrevisioner Dialog med leverantörer Revision av leverantörer Hållbart erbjudande Brett sortiment av hållbara produkter och tjänster till dagens medvetna restauranger. Främjande av tillgången på ekologiska produkter Kravställan på leverantörer enligt upp förandekoden samt uppföljning och dialog gällande ställda krav Tydligt ställningstagande rörande oetiska och miljöskadliga varor och ingredienser Djuromsorg Motverka korruption och mutor Miljö- och kvalitetspolicy Policyer för fisk och skaldjur, gödkalv, palmolja, GMO Krav i avtal Martin & Serveras uppförandekod Certifikat för MSC, ASC, KRAV Internrevisioner Dialog med leverantörer Revision av leverantörer God arbetsgivare Anställda som utvecklas och trivs och en arbetsplats som lockar till sig kompetenta medarbetare. Nöjda medarbetare Mångfald Trygg och säker arbetsmiljö Affärsidé, vision och värderingar Mångfaldspolicy Handlingsplan för ökad mångfald Policyer för Arbetsmiljö och hälsa samt Alkohol och narkotika Handlingsplan för arbetsmiljö Kollektivavtal Rekryteringsprocessen Avvikelsehantering Internrevisioner Externa revisioner Nöjd medarbetarundersökning Medarbetarsamtal Samverkan med facket Arbetsmiljökommittémöten Resurseffektiv verksamhet Effektiv användning av energi och resurser i vår egen verksamhet. Avfall och matsvinn Energianvändning Utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar Långsiktigt lönsam kärnverksamhet Ledningssystem enligt ISO 1400 och ISO 9001 Miljö- och kvalitetspolicy Policy för transportinköp Rutiner för datuminventeringar, utförsäljningar och inköpsverktyg Internrevision Externrevision Kvalitet och matsäkerhet Trygg och säker varuförsörjning från råvara till servering. Trygg och effektiv samarbetspartner Restauranggästernas hälsa och säkerhet Ledningssystem enligt ISO 9001 Miljö- och kvalitetspolicy BRC-certifiering av lagret i Halmstad Rutiner vid matlarm Hygienriktlinjer Utbildning av medarbetare Internrevision Externa revisioner Laboratorietester, stickprovs kontroller, kontroll av produktmärkningar och löpande produkttemperaturmätningar av inkommande leveranser 14

9 CERTIFIERAT LEDNINGSSYSTEM ISO 9001 ISO För en hållbar framtid Hållbart företagande är en viktig och naturlig del av Martin & Serveras verksamhet. Vi levererar varje dag varor och tjänster till restauranger, skolor, sjukhus, caféer och snabbmatsställen runt om i hela Sverige. Vi vill bidra till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur. Ladda gärna ner Martin & Serveras hållbarhetsredovisning 2014 på martinservera.se. Kontaktuppgifter till våra lokala säljkontor över hela Sverige hittar du på martinservera.se/kontakt. Följ oss även på Facebook! Välkommen!

Långsiktigt agerande. Ansvarsfullt företagande

Långsiktigt agerande. Ansvarsfullt företagande Ansvarsfullt företagande 2012 Christer Lind, vd, Martin & Servera Martin & Servera är ett ansvarsfullt företag med trygga grundsystem som kvalitetscertifiering, miljöcertifiering och uppförandekod. Det

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2013

Det ansvarsfulla företaget 2013 Det ansvarsfulla företaget 2013 Svensk Handels undersökning om CSR-frågor, baserad på enkäter till handelsföretag och konsumenter svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom och Filippa Frisk

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING Innehåll Vd-ord 3 Året som gått 5 Om oss 7 Medarbetare 10 Ansvar från böna till kopp 15 Kaffeodling 19 Transport 23 Förädling 24 Leverans 29 Konsumtion 30 Samhällsansvar

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 inledning Vårt ansvar för mat, miljö och människor Procordia är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag. Vi säger att vi har Sveriges godaste

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Resultat 2008 2 Förord av VD 3 Om Coca-Cola Drycker Sverige 4 Strategi 6 Produkt & Marknad 9 Miljö 14 Människor 20 The Coca-Cola Company 26 GRI 30 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 Viktiga framsteg

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods hanterar frågor som rör etik och kvalitet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för att säkerställa företagets anseende

Läs mer

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete.

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Textil- och modevärlden är under omvandling. De traditionella

Läs mer

Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Årsredovisning + 2012 Hållbarhetsredovisning Apoteket erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och kvalificerade farmaceutiska tjänster till konsumenter, vården och företag. Hos

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer