Carema Care. Kvalitetsbokslut kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman"

Transkript

1 Carema Care Kvalitetsbokslut kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012

2 Foto där inte annat anges: Carema Care Carema Care oktober 2012

3 Förord Att uppnå hög kvalitet är för oss på Carema Care det överordnade målet. Utan hög kvalitet kan vi inte utveckla framtidens omsorg och inte heller nå vårt mål att ha de mest nöjda omsorgstagarna i Sverige. Under det senaste året har Carema granskats mer än många andra företag och det har varit en tuff period för alla våra medarbetare som vet att de gör sitt bästa varje dag. Men det har också varit nyttigt eftersom det har satt en tydlig press på oss att göra en del nödvändiga förändringar gällande arbetssätt, rutiner och organisation. Det har också inneburit att vi har gett våra med arbetare och verksamhetschefer större mandat i sina roller. Vi har gjort de förändringar som krävs. Idag har Carema ett starkt system för identifiering av svagheter och ständiga förbättringar. Vår bestämda uppfattning är att kvaliteten skapas i mötet mellan våra medarbetare och de personer vi har i vår vård och omsorg. Vi har ca medarbetare som varje dag gör ett fantastiskt jobb med att ta hand om äldre personer på våra boenden och i hemtjänsten eller med barn och vuxna med funktionsnedsättning. Faktum är att externa och interna granskningar visar att den absoluta majoriteten av våra omsorgstagare och deras närstående är nöjda med den vård och omsorg de får av Carema Care idag. Det är ett glädjande resultat men vi är självklart inte nöjda det går alltid att bli bättre och det är viktigt att vi kan visa hur vi arbetar för att bli det. Kvalitetsbokslutet som du nu håller i din hand är avgränsat till att omfatta Carema Cares största verksamhetsområden, det vill säga äldreomsorg, vård och omsorg inom funktionsnedsättning samt hemtjänst. Bokslutet är en del i vår kontinuerliga process för att ständigt bli bättre. Carema Cares kvalitetsarbete börjar och slutar i verksamheten. I detta bokslut kommer vi att presentera hur vi arbetar med både objektiv och subjektiv kvalitet. Den objektiva kvaliteten handlar om lagar och förordningar och att de efterlevs. Den subjektiva den som gör skillnad handlar i grunden om att de vi ger omsorg är nöjda med sitt boende och sin vardag. Genom att bland annat redovisa upplägget av kvalitetsarbetet, resultatet av våra kvalitetsundersökningar och externt jämförelsematerial samt presentera utvecklingsprojekt och koncept hoppas vi kunna visualisera det som gör att 8 av 10 boende rekommenderar oss och ge en bild av vad vi gör för att ständigt bli bättre. Och att ständigt bli bättre är viktigast för oss. Vi vill erbjuda Sveriges bästa omsorg. Fredrik Gren VD Carema Care Anders Friman COO & Kvalitetsdirektör

4 Foto: Knut Koivisto Innehåll 1. Sammanfattning 5 2. Om Carema Care 7 3. Carema Cares kvalitetsarbete 9 4. Nyinrättade kvalitetsfunktioner under 2011 och Medarbetarna är nyckeln till en kvalitativ omsorg Utvecklingsprojekt och samarbeten Resultat kvalitetsarbetet Avvikelseredovisning 41 Bilagor 46

5 5 1. Sammanfattning God kvalitet uppstår i det mänskliga mötet mellan våra medarbetare och omsorgstagare respektive närstående. Ett gott bemötande och respekt för varje enskild individ i våra verksamheter samt att vi upprätthåller en hög säkerhet inom vården och omsorgen är grundförutsättningar för god kvalitet. I detta kvalitetsbokslut lyfter vi fram de avgörande komponenterna för att vi varje dag gör ett bra jobb ute på våra verksamheter, nämligen vårt interna system för ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi berättar också hur vi satsar på våra medarbetare för att de ska kunna ges förutsättningar för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på ett bra sätt. Vi redovisar även exempel på hur vi arbetar med kvalitetshöjande projekt samt resultat från de mätningar som vi själva låtit utföra och jämförelser med andra oberoende mätningar som utförts under tidsperioden för bokslutet. Carema Cares egna, interna kvalitetsledningssystem, Qualimax, är byggt utifrån goda exempel och gällande lagar. Genom att alla våra medarbetare arbetar i Qualimax så blir kvalitetssäkring och ständiga förbättringar till en naturlig del av vardagen. Det oberoende analys- och revisionsföretaget Ernst & Young, som hösten 2011 tittade närmare på Qualimax, menar att Kvalitetsledningssystemet är en mycket bra grund för att den kvalitet som skapas i verksamheten ska kunna bli ledande i branschen. Om detta står att läsa mer på sidan 31 och framåt. Kvalitet uppstår i mötet mellan medarbetare och omsorgstagare på enheterna ute i landet. Allt börjar och slutar med medarbetarna, deras betydelse är helt avgörande för omsorgens kvalitet. Därför tycker vi att det är viktigt att kunna erbjuda våra medarbetare möjlighet att utvecklas och växa i sin roll. På sidan 23 och framåt kan du läsa mer om vår satsning på medarbetarnas utveckling och hälsa, samt att vi som Sveriges första privata arbetsgivare inom omsorg infört meddelarfrihet. Under år 2011 har Carema Care granskats mer än många andra företag. Det har varit tufft för alla medarbetare som vet att de varje dag gör sitt bästa. Samtidigt har det också varit nyttigt och viktigt då det har satt en tydlig press på att göra förändringar. Kvalitetsavdelningen har utökats med 50 procent. Därtill har flera nya funktioner, såsom chefsläkare, kundombudsman och etikombudsman upprättats och tillsats. Vi har också infört en Compliance-funktion som bland annat ska säkerställa att gällande lagar och regelverk implementeras, efterlevs och kontrolleras inom alla delar av organisationen. Mer om detta står att läsa på sidan 19 och framåt. Målet är att vi ska se till att varje individ som vi ger vård och omsorg till ska få det den personen anser vara viktigast för dem, nämligen att de känner sig omhändertagna. Lena Freiholtz, kvalitetschef Carema Care, om målet med vårt kvalitetsarbete. I kvalitetsrapportens sista del presenterar vi resultaten från de mätningar som vi själva låtit utföra samt gör också jämförelser med andra oberoende mätningar som utförts under tidsperioden för bokslutet. Vi använder samma metod som SCB (Statistiska Centralbyrån) i våra mätningar. Vi utgår också ifrån samma mätsystem och genomför årliga så kallade NKI-mätningar (Nöjd Kund Index-mätningar). Dessa är dels uppbyggda av ett antal centrala kvalitetsområden specifika för vår verksamhet, dels de vedertagna, övergripande NKI-frågorna kring: 1. hur nöjd individen (den vårdboende, den anhörige etc) är med verksamheten 2. hur väl den uppfyller individens förväntningar samt 3. hur nära (eller långt ifrån) man ligger idealverksamheten Dessa tre frågor bildar tillsammans NKI (ett index från 0 100). Syftet med detta index är dels att fungera som ett nyckeltal i sig, för jämförelser över tiden, mellan olika enheter och med andra aktörer, dels som underlag för det lokala kvalitetsarbetet. Sambandet mellan de verksamhetsspecifika områdena och NKI, samt hur de variera mellan olika enheter visar vad som driver NKI och ger därmed underlag för den lokala verksamheten för lokala åtgärdsplaner och målsättningar.

6 6 Sammanfattning I resultatredovisningen och bland jämförelserna kan du bland annat läsa om: Äldreomsorg boende: Inom äldreomsorg kan 8 av 10 (79 procent) tänka sig att rekommendera sitt vårdboende till någon annan. Äldreomsorg närstående: Sju av tio (70 procent) är nöjda eller mycket nöjda med den hjälp och vård deras närstående får på Carema Cares äldreboenden. Hemtjänst: En jämförelse mellan Carema Cares NKI inom hemtjänst och Socialstyrelsens brukarundersökning visar att Carema Care når en högre kundnöjdhet (76) jämfört med genomsnittligt index på kommunal nivå (73) runt om i landet. Funktionsnedsättning närstående: Inom funktionsnedsättning anger 90 procent att deras närstående trivs i sin bostad/på korttidshemmet/den dagliga verksamheten. Generell slutsats: Carema Cares resultat i mätningar av våra omsorgstagares uppfattningar är positivt både i en jämförelse med kommunala och i jämförelse med andra enskilda utförare. Totalt NKI Carema Cares verksamheter tydlig förbättring under Hemtjänst Äldreomsorg, boende Äldreomsorg, närstående Funktionsnedsättning

7 7 2. Om Carema Care Carema Cares verksamhet Carema Care är ett av Sveriges största vård- och omsorgsföretag och ingår i Ambea AB, tillsammans med systerföretagen Carema Sjukvård och Mehiläinen. Vårt uppdrag är att ge stöd, service, vård och omsorg till äldre människor samt till personer med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller psykiska sjukdomar. Inom ramen för detta uppdrag driver vi äldreboenden, psykiatriboenden och HVB-hem för barn och vuxna samt PUT-boenden för ensamkommande ungdomar. Vi utför också hemtjänst och hushållsnära tjänster samt driver gruppboenden för de som behöver stöd och service dygnet runt såväl som serviceboende och korttidsboende för de som behöver stöd under vissa perioder. Vi erbjuder även daglig verksamhet och sysselsättning, personlig assistans och särskola. Detta kvalitetsbokslut är avgränsat till att omfatta Carema Cares största verksamhetsområden, det vill säga äldreomsorg, vård och omsorg inom funktionsnedsättning samt hemtjänst. Vitsen med vinst Carema Care är ett vinstdrivande företag. Av den vinst som eventuellt genereras återinvesteras varenda krona tillbaka till verksamheten. Vinsten används till att investera i framtidens omsorg genom kompetensutveckling och infrastrukturinvesteringar. Många äldreboenden och gruppboenden i Sverige är i dag i stort behov av renovering och modernisering. Därför använder Carema sina resurser till exempel till att skapa nya, moderna och funktionella lokaler. Vi investerar också i kompetensutveckling och samarbeten som ger ett mervärde till de vi har i vår omsorg. Ett exempel på det är vårt samarbete med företaget Ung Omsorg, som det står att läsa mer om i kapitlet Utvecklingsprojekt och samarbeten. När allt fokus hamnade på omsorgen Under det senaste året har det pågått en stor diskussion på många plan i samhället om äldreomsorgen och dess förutsättningar i Sverige. Carema Care har granskats intensivt i media, ur många perspektiv. Vi har förstått den kritik som riktats mot oss såväl som mot branschen och i vissa avseenden har den varit mycket betydelsefull. Man kan nog säga att det inte finns ett företag i Sverige idag som är mer medvetna om vikten av att inte göra fel än Carema. Vi ser mycket allvarligt på de tillfällen då vi inte kunnat leva upp till våra högt ställda mål på oss själva och de förväntningarna som finns på oss från uppdragsgivare, omsorgstagare, deras närstående samt allmänheten och vi arbetar med ständiga förbättringar för att kunna göra det. Samtidigt får vi varje dag bekräftelse på att de allra flesta av våra ca medarbetare gör ett fantastiskt jobb. Carema Care är ett omsorgsföretag som till största delen består av undersköterskor, sjuksköterskor och omsorgspersonal. Vårt huvudfokus är och ska alltid vara att utveckla och förbättra omsorgen så att vi på bästa sätt kan ta om hand de som bor hos oss eller på annat sätt får del av våra tjänster. Därför står kvalitet i främsta rummet för Carema Care. Vi har kraften och ambitionen att göra kvalitetsinvesteringar på alla plan. Mediegranskningen förde med sig ett stort fokus på omsorgen av gamla och svaga i samhället. Det har inneburit att såväl debatten kring som kunskapen om våra frågor har ökat och diskussionen har fått utrymme och bredd. Det tycker vi är bra, samhällsdiskussionen om omsorg är mycket betydelsefull och den berör oss alla. Vi har arbetat, och fortsätter att arbeta,aktivt med kvalitetsfrågorna. Vi arbetar också på att hitta sätt att visa våra uppdragsgivare, medarbetare, omsorgstagare och den intresserade allmänheten vad vi gör för att bli bättre. Det här bokslutet är ett led i det arbetet.

8 8 Om Carema Care Fakta om Carema Care: Carema Care har ca anställda inom äldreomsorg, hemtjänst och funktionsnedsättning Carema Care driver ca 415 verksamheter runt om i landet, varav ca 132 inom äldreomsorg och hemtjänst Carema Care driver ca 283 enskilda verksamheter för personer med någon form av funktionsnedsättning Av Sveriges ca äldreboenden drivs den största andelen i kommunal regi, Carema Cares drift motsvarar knappt 4 procent av dessa Carema Care är medlemsföretag i Vårdföretagarna Carema Care har omsorgsverksamheter i stora delar av Sverige En verksamhet Fem verksamheter Fler än 10 verksamheter

9 Fakta om Carema Care 9 3. Carema Cares kvalitetsarbete Kvalitetschefens syn på kvalitet inom omsorgen Intervju med Lena Freiholtz, kvalitetschef Carema Care Hur ser du på kvalitet och vad innebär det för dig i praktiken? För mig innebär det ett stort samhällsansvar att ge vård och omsorg. Min långa erfarenhet från vård och omsorg har lärt mig att goda och väl utvecklade rutiner, som är väl förankrade hos medarbetarna, är en förutsättning för att upprätthålla en god vård och omsorg. Jag har också lärt mig att det inte spelar någon roll hur bra rutiner och kvalitetsledningssystem som finns på plats om de inte kombineras med mycket själ och hjärta. Kvalitetsarbetet har i mina ögon två ben; hjärna och hjärta. Hjärnan symboliserar att de som arbetar inom omsorgen väl ska känna till rutiner och lagstiftning och ha ordning och reda på hur man hanterar det. Hjärtat symboliserar att den som arbetar inom vård och omsorg också måste vilja arbeta med just det och brinna för sitt arbete. Vad är kvalitativ omsorg för dig? Ordet omsorg är bland annat synonymt med noggrannhet, hänsynstagande och omtanke. Kvalitet i omsorgen innebär att vi och våra medarbetare måste leverera vård och omsorg på just detta sätt. Om våra omsorgstagare upplever att de varje dag bemöts på ett hänsynstagande och omtänksamt sätt, närmar vi oss målet. Och vad är målet med Carema Cares kvalitetsarbete? Målet är att vi ska se till att varje individ som vi ger vård och omsorg till ska få det den personen anser vara viktigast för dem, nämligen att de känner sig omhändertagna. Vad krävs för att Carema Care ska lyckas nå målet? En förutsättning för att lyckas är att alla våra duktiga medarbetare känner till sitt eget och verksamhetens uppdrag och ansvar. Oavsett om det rör sig om VDn eller en enskild Foto: Knut Koivisto verksamhetschef eller undersköterska så har alla ett eget ansvar när det gäller att följa rutiner, rapportera avvikelser, klagomål och synpunkter vilka alla är viktiga instrument för att ta tillvara erfarenheter och inte göra om misstag. Det är också viktigt att förbättringsarbetet blir en del av vardagen, att vi alla har en ständig strävan mot att hela tiden utvecklas och bli bättre.

10 10 Carema Cares kvalitetsarbete Carema Cares syn på kvalitet inom omsorgen Ett gott bemötande och respekt för varje enskild individ i våra verksamheter är en grundförutsättning för god kvalitet, samtidigt som vi upprätthåller en hög säkerhet inom både vård och omsorg. God kvalitet uppstår i det mänskliga mötet mellan våra medarbetare och omsorgstagare och närstående. Medarbetarna är därför den absolut viktigast resursen i Carema Cares kvalitetsarbete. Våra medarbetare visar varje dag att de kan möta våra omsorgstagare utifrån deras individuella behov och ge dem god livskvalitet och trygg omsorg i alla skeden av livet. Varje medarbetare är lika viktig och finns med få undantag mitt i det mänskliga mötet där kvaliteten avgörs. Inom vår äldreomsorg kan 8 av 10 (79 procent) tänka sig att rekommendera sitt vårdboende till någon annan. Carema Cares övergripande mål är att alla som vi har i vår omsorg alltid ska känna trygghet och värdighet i den dagliga verksamheten. Därtill har vi som målsättning att Carema Care ska ha de mest nöjda omsorgstagarna i Sverige, något som förutsätter att vi hela tiden arbetar med att utveckla och förbättra vår verksamhet. Ständiga förbättringar är en förutsättning för framgång och Carema Care har idag ett starkt system för att lära av varandra och identifiera svaga punkter. Vårt eget kvalitetsledningssystem Qualimax, som är byggt utifrån goda exempel, gällande lagar samt systematiken i ISO 9001 gör kvalitetssäkring och ständiga förbättringar till en naturlig del av vår vardag. Varje månad följer vi upp och korrigerar det som behövs. Med ett effektivt kvalitetsledningssystem som grund för det dagliga kvalitetsarbetet är det möjligt att förbättra och utveckla verksamheten genom att: Mäta och utveckla omsorgskvalitet Löpande se till att närstående och omsorgstagare är delaktiga Uppnå förbättringar genom att löpande följa upp mätbara nyckeltal för kundbemötande, rutiner och medarbetarnas värderingar Tydliggöra ett bra ledarskap och en effektiv verksamhet med hjälp av kvalitetsnyckeltal Under året som har gått har vi genomlyst varje rutin och process i företaget för att säkerställa kvalitetsarbetet. Resultatet av detta är bland annat: Instiftat en kundombudsman dit kunder och anhöriga kan vända sig med frågor, klagomål eller synpunkter. Utökat antalet kvalitetsutvecklare med 50 procent. Tillsatt en chefsläkare vars uppgift är dels att vara rådgivare till ledningen i komplexa medicinska frågor men även att aktivt delta i det dagliga förbättringsarbetet. En kompletterande granskningsfunktion (sk. Compliance officer) har instiftats med uppgift att granska granskningen och samtidigt säkerställa att förbättringsåtgärder genomförs. Infört meddelarfrihet i alla lokala kollektivavtal. Alla medarbetare är skyddade av klausulen om meddelarfrihet vilket innebär att våra medarbetare har rätten att vara öppna till media och allmänhet utan att bli avslöjade. Infört en Etikombudsman (Whistleblower) som medarbetarna anonymt kan höra av sig till om man märker eller hör något som inte verkar rätt. Startat en medarbetartidning för att förbättra internkommunikationen och tillgodose medarbetarnas behov av information. Vi har under året även ändrat vår rapporteringsmodell. Det innebär tydligare instruktioner och krav på hur rapporteringen ska gå till för att eventuella kvalitetsavvikelser snabbare ska nå ledningen. Anledningen är att vi konstant följer upp vårt arbete i alla led. Vi har under det senaste året infört månadsvisa möten vid varje enhet som följer upp kvalitetsarbetet och att dess resultat skickas uppåt i organisationen för granskning och vidare kontroll. Utgångspunkten är att inget ska falla mellan stolarna. Detta kvalitetsbokslut är en del i Carema Cares löpande kvalitetsarbete. Bokslutet kommer att publiceras en gång per år och riktar sig främst till uppdragsgivare, omsorgstagare och närstående och medarbetare. Vår önskan är att ge en bild av hur vi ser på kvalitet och hur Carema Cares kvalitetsarbete fungerar i det dagliga arbetet.

11 Carema Cares kvalitetsarbete 11 Carema Cares kvalitetsledningssystem Qualimax Stommen i Carema Cares kvalitetsarbete är det egenutvecklade kvalitetsledningssystemet Qualimax. Det är ett unikt kvalitetsledningssystem som har använts och vidareutvecklats i och av Carema Care under flera års tid. Utöver goda exempel från den egna verksamheten bygger Qualimax på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete i SOSFS 2011: 9. Qualimax är i första hand ett verktyg som utöver löpande uppföljningar och förbättringsåtgärder gör det möjligt för verksamhetschefer och medarbetare på enheterna att leda och På Carema Care ser vi mycket allvarligt på de tillfällen då vi inte kan leva upp till våra mål och vi arbetar med ständiga förbättringar för att kunna göra det. Det senaste året har Carema Care granskats mer än många andra företag. Det har varit tufft för alla som vet att de varje dag gör sitt bästa. Att vi har duktiga medarbetare speglas i våra mätningar som till exempel visar att 82 procent av alla äldre i vår omsorg är nöjda. Samtidigt har granskningen av oss också varit nyttig och viktig då det har satt en tydlig press på att göra en del förändringar. forma det dagliga arbetet så att uppsatta kvalitetsmål nås. Med Qualimax kan vi varje dag systematiskt mäta, förbättra och följa upp kvaliteten inom alla våra 415 verksamheter runtom i landet. Qualimax hjälper oss att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten och därmed ge en säker vård och omsorg som ständigt utvecklas och blir bättre. Utgångspunkten är omsorgstagarnas och de närståendes individuella behov i syfte att ge dem en god livskvalitet och trygghet i alla skeden av livet. Kvalitetsarbetet inom Carema Care utgår från tydligt satta kvalitetsmål som varje månad följs upp och utvärderas. Detta görs lokalt på de enskilda enheterna men även centralt så att eventuella avvikelser upptäckts tidigt och kan åtgärdas så snart som möjligt. Förbättringsåtgärder registreras i dokumentationssystemet Q-maxit (se faktaruta), som är en viktig del av kvalitetsledningssystemet. Carema Cares lednings- och stödfunktioner är certifierade enligt ISO 9001 och samt OHSAS avseende etablering, övertagande, drift, utveckling och överlämning av vård och omsorg. Carema Cares kvalitetspolicy Kvalitet är hur våra omsorgstagare, närstående, företrädare och andra intressenter upplever våra tjänster. Kvalitet är alla medarbetares ansvar. Carema Cares VD har det övergripande ansvaret för kvaliteten i företaget och kvalitetspolicyn ska vara känd av alla medarbetare. Med god kvalitet menar vi att: Vi ska uppfylla omsorgstagares, närståendes, företrädare och uppdragsgivares högt ställda krav, behov och förväntningar Vi håller vad vi lovar till omsorgstagare och uppdragsgivare Genom bedömningar och analys av risker förebygger vi kvalitetsbrister och agerar snabbt när vi upptäcker möjliga förbättringsområden för våra omsorgstagares säkerhet Genom ett systematiskt förbättringsarbete utvecklar, dokumenterar, kontrollerar, korrigerar och säkrar vi verksamhetens processer, aktiviteter och rutiner Carema Care redovisar kvalitet med full öppenhet Carema Care uppfyller egna mål samt de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter som är relaterade till kvalitet Kvalitetsledningssystemet uppdateras kontinuerligt, i samverkan med verksamheterna och förbättras därmed systematiskt

12 12 Carema Cares kvalitetsarbete Tydliga och mätbara kvalitetsmål Carema Cares kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy är grundpelarna för kvalitetsledningssystemet Qualimax. Grundade i dessa har vi en rad tydliga kvalitetsmål och mätbara nyckeltal relaterade till mätningar av bland annat kundnöjdhet, klagomål, avvikelser, social dokumentation samt pågående och genomförda förbättringar. Måltalen är unika för varje enhet och baseras på vad som framkommit i nöjdhetsundersökningar, både våra egna och externa, tillsyner som Socialstyrelsen utfört, våra egna kvalitetstillsyner och sådant som framkommit i den så kallade egenkontrollen på respektive enhet. Uppfyllnaden av gällande kvalitetskrav och mål ska i sin tur leda till: Trygg och säker omsorg utifrån de egna behoven: Varje omsorgstagare upplever en trygg och säker omsorg, service och vård som svarar mot dennes behov Trygghet och bra bemötande även för närstående: Varje närstående känner sig trygg med den omsorg, service och vård som erbjuds och får bra bemötande Medinflytande: Såväl omsorgstagare som närstående har möjlighet till inflytande över den insats som erbjuds God arbetsplats och förutsättningar för våra medarbetare: Våra medarbetare ges möjlighet att utvecklas på arbetsplatser som präglas av god samverkan och arbete med ständiga förbättringar Delaktighet i kvalitetsarbetet: Alla medarbetare ska förstå, känna igen och veta sin roll i det fortlöpande kvalitetsarbetet Att vi håller det vi lovar våra uppdragsgivare: Våra uppdragsgivare upplever oss som en seriös samverkanspartner som utför det som utlovats Det är endast genom att ständigt mäta våra resultat i förhållande till de kvalitetsmål vi satt upp som vi vet hur vi kan fortsätta att förbättra vår verksamhet. PROCESSER OCH DOKUMENTATION FÖRBÄTTRING LEDNING MÄTNING Kvalitetsarbetets olika delar ledning, mätning, förbättring och dokumentation Qualimax är uppbyggt av fyra delar alla lika viktiga för att säkerställa en god och säker kvalitet; ledning, mätning, förbättring och dokumentation.

13 Carema Cares kvalitetsarbete 13 Foto: Shutterstock Del I: Ledning Det är genom kvalitetsledningssystemet som Carema Care sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten kontinuerligt med månatliga avstämningar med samtliga chefer. Kvalitetsuppföljningarna som en del i ledningsarbetet bygger på väl förberedda möten mellan alla chefer på samtliga nivåer, där kvalitetsutveckling och dokumentation i Q-maxit gås igenom. Q-maxit är Carema Cares IT-system i vilket alla verksamheter registrerar avvikelser, klagomål, egenkontrolls- och kvalitetstillsynsprotokoll (se faktaruta nästa sida). Tydlig ansvarsfördelning med mandat för att genomföra förändringar Qualimax bygger på en tydlig ansvarsfördelning där chefer har tydligt mandat för att genomföra löpande kvalitetsåtgärder såväl som långsiktiga förbättringsåtgärder. Kvalitetsledningssystemet innefattar beskrivningar över vem som ansvarar för vad och tar sin utgångspunkt i Carema Cares kvalitetspolicy där omsorgstagare och närstående står i centrum. Ansvaret för att nå uppsatta kvalitetsmål är fördelat dels centralt med VD som högsta ansvarig med stöd från kvalitetsavdelningen, dels lokalt med respektive verksamhetschef som ansvarig för att säkra en god kvalitet ute på alla enheter. I uppgiften ingår även att säkerställa att rätt kompetens finns på plats samt att rutiner och arbetsprocesser efterlevs.

14 14 Carema Cares kvalitetsarbete Del II: Mätning Endast genom att ständigt mäta våra resultat vet vi hur vi kan fortsätta att förbättra verksamheten. Carema Care genomför därför kontinuerligt en rad olika kvalitetsmätningar för att fånga upp synpunkter och förbättringsförslag från omsorgstagare, närstående, uppdragsgivare och medarbetare. Mätningarna sker exempelvis genom enkäter och egenkontroller. Även avvikelsehantering och kvalitetstillsyner är viktiga verktyg för att mäta den upplevda kvaliteten ute i verksamheterna. Interna kvalitetstillsyner grunden i Carema Cares kvalitetsmätningar Carema Cares kvalitetsutvecklare, alla med motsvarande MAS-kompetens (medicinskt ansvarig sjuksköterska), är en del av den oberoende kvalitetsavdelningen och har till uppgift att besöka samtliga av Carema Cares enheter för att genomföra så kallade kvalitetstillsyner. Tillsynerna har två syften, kontrollerande och stödjande. Kvalitetsutvecklarna kontrollererar en rad faktorer som bland annat innefattar bemötande av omsorgstagare, medarbetarnas värderingar samt hur väl fastställda rutiner och lagkrav följs. Besöken är en viktig faktor i utvecklingsarbetet eftersom kvalitetsutvecklarna har möjlighet att prata med omsorgstagare, medarbetare och närstående och kan på så vis direkt ta del av deras synpunkter. Efter granskningen har kvalitetsutvecklaren till uppgift att stödja utvecklingsprojekt samt ge löpande råd till chefer och övriga medarbetare. Den interna kontrollen resulterar i ett sammantaget index som bygger på poängvärdet för respektive område, exempelvis; kost och måltider, hälso- och sjukvård, dokumentation, omsorg och introduktion av nyanställda. Detta så kallade Qualimax-index är ett av de nyckeltal som varje månad rapporteras till Carema Cares ledning och styrelse. Efter genomförd kvalitetstillsyn återkopplar kvalitetsutvecklarna resultatet av tillsynen till verksamhetschefen. Resultat och möjliga förbättringsområden dokumenteras i Q-maxit. Berörda chefer kan då direkt se om och i så fall vilka kvalitetsbrister som uppdagats. Kvalitetsutvecklaren framför även förbättringsförslag som beskriver hur saker kan utvecklas baserat på goda erfarenheter från andra verksamheter. Kvalitetsutvecklarna leder även uppföljningsarbetet och säkerställer att eventuella brister har åtgärdats inom den förutbestämda tidsramen. De genomför dessutom regelbundna kvalitetsuppföljningsmöten med affärsområdes-, regionoch verksamhetschefer. Ett kvalitetsledningssystem i framkant Oberoende granskning är en viktig del även inom ramen för kvalitetsledningssystemet. I december 2011 lät Carema Care det oberoende analys- och revisionsföretaget Ernst & Young göra en utvärdering av Qualimax. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur Carema Care styr sitt kvalitetsarbete samt om kvalitetssystemet uppfyller de krav som ställs i tillämpliga lagar och föreskrifter. I Ernst & Youngs utvärdering av Carema Cares kvalitetssystem kom de bland annat fram till följande: Carema Cares kvalitetsledningssystem har en mer välutvecklad struktur än merparten av de ledningssystem vi sett i liknande verksamheter. Kvalitetsledningssystemet är dessutom en mycket bra grund för att den kvalitet som skapas i verksamheten ska kunna bli ledande i branschen. Gällande rapportering av avvikelser framgår även att: Avvikelsehanteringen är standardiserad och väl känd på enheterna där också en god rapporteringskultur i de flesta fall präglar verksamheten. Utvärderingsföretagets, Ernst & Youngs, sammantagna bedömning av Qualimax lyder som följer: Vår sammantagna bedömning är att kvalitetsledningssystemet är utformat så att om det tillämpas fullt ut gör att Carema Cares verksamheter uppfyller de krav som ställs i tillämpliga lagar och föreskrifter på god kvalitet och säker vård. Kvalitetsledningssystemet är dessutom en mycket bra grund för att den kvalitet som skapas i verksamheten ska kunna bli ledande i branschen.

15 Carema Cares kvalitetsarbete 15 Månatlig kvalitetsuppföljning VD Månatlig kvalitetsuppföljning Affärsområdeschef Kvalitetsavdelningen Egenkontroll Månatlig kvalitetsuppföljning Regionchef Allvarlig avvikelse MAS Kvalitetstillsyn Kvalitetsråd VERKSAMHETEN Verksamhetschefer / gruppchefer / övriga medarbetare Ledningsgrupp APT Carema Cares process för kvalitetsarbete samt uppföljning, stöd och utveckling av verksamheten (streckad linje indikerar stödfunktioner). Egenkontroll chefer identifierar egna förbättringsområden Två gånger per år genomför samtliga verksamhetschefer en så kallad egenkontroll. Denna består av ett hundratal enkätfrågor som är anpassade till respektive verksamhetsform, med andra ord skiljer sig frågorna åt mellan äldreomsorg och funktionsnedsättning. Genom en grundlig genomgång av verksamheten via enkätfrågorna identifieras förbättringsområden i den egna verksamheten. När verksamhetschefen identifierar något som behöver förbättras kan denne omedelbart påbörja det faktiska förbättringsarbetet och dokumentation av förbättringsarbetet i förbättringsloggen. Avvikelser löpande dokumentation av verksamhetsutvecklingen Hantering av avvikelser är utgångspunkten för Carema Cares systematiska kvalitetsarbete och arbetet med ständiga förbättringar och verksamhetens utveckling dokumenteras löpande. Det förebyggande arbetet, som sker genom riskanalyser, är avgörande för att fel inte ska inträffa. Arbetet med ständiga förbättringar involverar samtliga medarbetare och är ett resultat av att åtgärder samt erfarenheter återkopplas till verksamheten bland annat genom kvalitetsråd och arbetsplatsträffar (APT). Du kan läsa mer om Carema Cares systematiska arbete med avvikelsehantering på sid (41 i slutlig layout).

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-15 Per-Olov Strid, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN 2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-27 Patrik Sjösten Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS Fruktvägens Gruppboende Målargränds Serviceboende Långgatans Gruppboende Varpvägens Gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 15/2-2015 Verksamhetschef

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Angela Wallin Källreda gruppboende 14.12.30 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten Patientsäkerhetsberättelse för Agaten År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2014-03-01 Ann-Charlotte Adamsson Verksamhetschef Agaten Omsorg Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan 2015-02-20 Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20 februari 2015 Helene Yxhammar Verksamhetschef Vardaga äldreomsorg Sveagatan Mallen är anpassad av Vardaga

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Nymilen. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2013. Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15

Nymilen. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2013. Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Nymilen År 2013 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 LINDEGÅRD PROFILBOENDE Suzanne Habra Verksamhetschef 2014-01-31 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården

Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården År 2013 Mia Matthed 2014-01-31 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2013-11-28 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Förord Vi är stolta över att kunna presentera vårt årliga kvalitetsbokslut för Ambeas dotterbolag. Här redovisar vi grundligt och

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo Datum och ansvarig för innehållet Maria Westling 2015-03-01 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan

Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-16 Eija Sjödin Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet 2014 01 10 Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet År 2013 Datum och ansvarig för innehållet Liss-Marie Nyström Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-20 Birgitta Söderström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stigslunds Äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Stigslunds Äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Stigslunds Äldreboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 140313 Bo Österholm Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut Nytida och Kvalitetsbokslut för Nytida och Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Kvalitetsbokslut Nytida och Ett prioriterat mål för kvalitetsarbetet handlar om hur vi kan

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Furans gruppboende

Patientsäkerhetsberättelse för Furans gruppboende Patientsäkerhetsberättelse för Furans gruppboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet Christina Edholm och Britt-Inger Kajnäs Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014 för Nytidas och Vardagas verksamheter inom funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Kvalitetsbokslut 2014 för Nytidas och Vardagas verksamheter inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Kvalitetsbokslut 2014 för Nytidas och Vardagas verksamheter inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. 3 Systematiskt kvalitetsarbete i alla processer, nytänkande och framåtanda Sedan 2011 har Nytida och

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 KVALITETSPLANENS FORTSATTA DISPOSITION... 2 GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA

Läs mer

4.1.1. Iakttagelser... 6. 4.2. Roll och ansvarsfördelning... 8. 4.2.1. Iakttagelser... 8. 4.3. Styrning, uppföljning och kontroll...

4.1.1. Iakttagelser... 6. 4.2. Roll och ansvarsfördelning... 8. 4.2.1. Iakttagelser... 8. 4.3. Styrning, uppföljning och kontroll... Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier... 3 2.4. Metod och avgränsning... 4 3. Organisation... 5 4. Granskningsresultat...

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun SOCIALNÄMNDEN SÖDERHAMNS KOMMUN Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU och LVM Utgångspunkter, principer och ansvar Fastställd av socialnämnden 2013

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Augustendals äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Augustendals äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Augustendals äldreboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2013-12-27 Maria Gustavsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-14 Ann-Sophie Rudolph verksamhetschef Gabriels gård KVALITETSAVDELNINGEN UE, UD 2012-12 Innehållsförteckning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten Beslutad av stadsdelsnämnden 2012-08-23 SID 2(18) 1 Inledning... 3 2 Stockholms

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 1 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Inom verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen (inklusive äldreomsorg), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 5

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialförvaltningen Foto: Karolina Edgren Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Utgångspunkter, principer och ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Broby Gård

Patientsäkerhetsberättelse för Broby Gård Patientsäkerhetsberättelse för Broby Gård År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-20 Mimmi Hellström Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Öppenhet och transparens inte bara tomma ord Nu är det dags för det nionde kvartalsvisa kvalitetsbokslutet sedan

Läs mer