Carema Care. Kvalitetsbokslut kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman"

Transkript

1 Carema Care Kvalitetsbokslut kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012

2 Foto där inte annat anges: Carema Care Carema Care oktober 2012

3 Förord Att uppnå hög kvalitet är för oss på Carema Care det överordnade målet. Utan hög kvalitet kan vi inte utveckla framtidens omsorg och inte heller nå vårt mål att ha de mest nöjda omsorgstagarna i Sverige. Under det senaste året har Carema granskats mer än många andra företag och det har varit en tuff period för alla våra medarbetare som vet att de gör sitt bästa varje dag. Men det har också varit nyttigt eftersom det har satt en tydlig press på oss att göra en del nödvändiga förändringar gällande arbetssätt, rutiner och organisation. Det har också inneburit att vi har gett våra med arbetare och verksamhetschefer större mandat i sina roller. Vi har gjort de förändringar som krävs. Idag har Carema ett starkt system för identifiering av svagheter och ständiga förbättringar. Vår bestämda uppfattning är att kvaliteten skapas i mötet mellan våra medarbetare och de personer vi har i vår vård och omsorg. Vi har ca medarbetare som varje dag gör ett fantastiskt jobb med att ta hand om äldre personer på våra boenden och i hemtjänsten eller med barn och vuxna med funktionsnedsättning. Faktum är att externa och interna granskningar visar att den absoluta majoriteten av våra omsorgstagare och deras närstående är nöjda med den vård och omsorg de får av Carema Care idag. Det är ett glädjande resultat men vi är självklart inte nöjda det går alltid att bli bättre och det är viktigt att vi kan visa hur vi arbetar för att bli det. Kvalitetsbokslutet som du nu håller i din hand är avgränsat till att omfatta Carema Cares största verksamhetsområden, det vill säga äldreomsorg, vård och omsorg inom funktionsnedsättning samt hemtjänst. Bokslutet är en del i vår kontinuerliga process för att ständigt bli bättre. Carema Cares kvalitetsarbete börjar och slutar i verksamheten. I detta bokslut kommer vi att presentera hur vi arbetar med både objektiv och subjektiv kvalitet. Den objektiva kvaliteten handlar om lagar och förordningar och att de efterlevs. Den subjektiva den som gör skillnad handlar i grunden om att de vi ger omsorg är nöjda med sitt boende och sin vardag. Genom att bland annat redovisa upplägget av kvalitetsarbetet, resultatet av våra kvalitetsundersökningar och externt jämförelsematerial samt presentera utvecklingsprojekt och koncept hoppas vi kunna visualisera det som gör att 8 av 10 boende rekommenderar oss och ge en bild av vad vi gör för att ständigt bli bättre. Och att ständigt bli bättre är viktigast för oss. Vi vill erbjuda Sveriges bästa omsorg. Fredrik Gren VD Carema Care Anders Friman COO & Kvalitetsdirektör

4 Foto: Knut Koivisto Innehåll 1. Sammanfattning 5 2. Om Carema Care 7 3. Carema Cares kvalitetsarbete 9 4. Nyinrättade kvalitetsfunktioner under 2011 och Medarbetarna är nyckeln till en kvalitativ omsorg Utvecklingsprojekt och samarbeten Resultat kvalitetsarbetet Avvikelseredovisning 41 Bilagor 46

5 5 1. Sammanfattning God kvalitet uppstår i det mänskliga mötet mellan våra medarbetare och omsorgstagare respektive närstående. Ett gott bemötande och respekt för varje enskild individ i våra verksamheter samt att vi upprätthåller en hög säkerhet inom vården och omsorgen är grundförutsättningar för god kvalitet. I detta kvalitetsbokslut lyfter vi fram de avgörande komponenterna för att vi varje dag gör ett bra jobb ute på våra verksamheter, nämligen vårt interna system för ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi berättar också hur vi satsar på våra medarbetare för att de ska kunna ges förutsättningar för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på ett bra sätt. Vi redovisar även exempel på hur vi arbetar med kvalitetshöjande projekt samt resultat från de mätningar som vi själva låtit utföra och jämförelser med andra oberoende mätningar som utförts under tidsperioden för bokslutet. Carema Cares egna, interna kvalitetsledningssystem, Qualimax, är byggt utifrån goda exempel och gällande lagar. Genom att alla våra medarbetare arbetar i Qualimax så blir kvalitetssäkring och ständiga förbättringar till en naturlig del av vardagen. Det oberoende analys- och revisionsföretaget Ernst & Young, som hösten 2011 tittade närmare på Qualimax, menar att Kvalitetsledningssystemet är en mycket bra grund för att den kvalitet som skapas i verksamheten ska kunna bli ledande i branschen. Om detta står att läsa mer på sidan 31 och framåt. Kvalitet uppstår i mötet mellan medarbetare och omsorgstagare på enheterna ute i landet. Allt börjar och slutar med medarbetarna, deras betydelse är helt avgörande för omsorgens kvalitet. Därför tycker vi att det är viktigt att kunna erbjuda våra medarbetare möjlighet att utvecklas och växa i sin roll. På sidan 23 och framåt kan du läsa mer om vår satsning på medarbetarnas utveckling och hälsa, samt att vi som Sveriges första privata arbetsgivare inom omsorg infört meddelarfrihet. Under år 2011 har Carema Care granskats mer än många andra företag. Det har varit tufft för alla medarbetare som vet att de varje dag gör sitt bästa. Samtidigt har det också varit nyttigt och viktigt då det har satt en tydlig press på att göra förändringar. Kvalitetsavdelningen har utökats med 50 procent. Därtill har flera nya funktioner, såsom chefsläkare, kundombudsman och etikombudsman upprättats och tillsats. Vi har också infört en Compliance-funktion som bland annat ska säkerställa att gällande lagar och regelverk implementeras, efterlevs och kontrolleras inom alla delar av organisationen. Mer om detta står att läsa på sidan 19 och framåt. Målet är att vi ska se till att varje individ som vi ger vård och omsorg till ska få det den personen anser vara viktigast för dem, nämligen att de känner sig omhändertagna. Lena Freiholtz, kvalitetschef Carema Care, om målet med vårt kvalitetsarbete. I kvalitetsrapportens sista del presenterar vi resultaten från de mätningar som vi själva låtit utföra samt gör också jämförelser med andra oberoende mätningar som utförts under tidsperioden för bokslutet. Vi använder samma metod som SCB (Statistiska Centralbyrån) i våra mätningar. Vi utgår också ifrån samma mätsystem och genomför årliga så kallade NKI-mätningar (Nöjd Kund Index-mätningar). Dessa är dels uppbyggda av ett antal centrala kvalitetsområden specifika för vår verksamhet, dels de vedertagna, övergripande NKI-frågorna kring: 1. hur nöjd individen (den vårdboende, den anhörige etc) är med verksamheten 2. hur väl den uppfyller individens förväntningar samt 3. hur nära (eller långt ifrån) man ligger idealverksamheten Dessa tre frågor bildar tillsammans NKI (ett index från 0 100). Syftet med detta index är dels att fungera som ett nyckeltal i sig, för jämförelser över tiden, mellan olika enheter och med andra aktörer, dels som underlag för det lokala kvalitetsarbetet. Sambandet mellan de verksamhetsspecifika områdena och NKI, samt hur de variera mellan olika enheter visar vad som driver NKI och ger därmed underlag för den lokala verksamheten för lokala åtgärdsplaner och målsättningar.

6 6 Sammanfattning I resultatredovisningen och bland jämförelserna kan du bland annat läsa om: Äldreomsorg boende: Inom äldreomsorg kan 8 av 10 (79 procent) tänka sig att rekommendera sitt vårdboende till någon annan. Äldreomsorg närstående: Sju av tio (70 procent) är nöjda eller mycket nöjda med den hjälp och vård deras närstående får på Carema Cares äldreboenden. Hemtjänst: En jämförelse mellan Carema Cares NKI inom hemtjänst och Socialstyrelsens brukarundersökning visar att Carema Care når en högre kundnöjdhet (76) jämfört med genomsnittligt index på kommunal nivå (73) runt om i landet. Funktionsnedsättning närstående: Inom funktionsnedsättning anger 90 procent att deras närstående trivs i sin bostad/på korttidshemmet/den dagliga verksamheten. Generell slutsats: Carema Cares resultat i mätningar av våra omsorgstagares uppfattningar är positivt både i en jämförelse med kommunala och i jämförelse med andra enskilda utförare. Totalt NKI Carema Cares verksamheter tydlig förbättring under Hemtjänst Äldreomsorg, boende Äldreomsorg, närstående Funktionsnedsättning

7 7 2. Om Carema Care Carema Cares verksamhet Carema Care är ett av Sveriges största vård- och omsorgsföretag och ingår i Ambea AB, tillsammans med systerföretagen Carema Sjukvård och Mehiläinen. Vårt uppdrag är att ge stöd, service, vård och omsorg till äldre människor samt till personer med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller psykiska sjukdomar. Inom ramen för detta uppdrag driver vi äldreboenden, psykiatriboenden och HVB-hem för barn och vuxna samt PUT-boenden för ensamkommande ungdomar. Vi utför också hemtjänst och hushållsnära tjänster samt driver gruppboenden för de som behöver stöd och service dygnet runt såväl som serviceboende och korttidsboende för de som behöver stöd under vissa perioder. Vi erbjuder även daglig verksamhet och sysselsättning, personlig assistans och särskola. Detta kvalitetsbokslut är avgränsat till att omfatta Carema Cares största verksamhetsområden, det vill säga äldreomsorg, vård och omsorg inom funktionsnedsättning samt hemtjänst. Vitsen med vinst Carema Care är ett vinstdrivande företag. Av den vinst som eventuellt genereras återinvesteras varenda krona tillbaka till verksamheten. Vinsten används till att investera i framtidens omsorg genom kompetensutveckling och infrastrukturinvesteringar. Många äldreboenden och gruppboenden i Sverige är i dag i stort behov av renovering och modernisering. Därför använder Carema sina resurser till exempel till att skapa nya, moderna och funktionella lokaler. Vi investerar också i kompetensutveckling och samarbeten som ger ett mervärde till de vi har i vår omsorg. Ett exempel på det är vårt samarbete med företaget Ung Omsorg, som det står att läsa mer om i kapitlet Utvecklingsprojekt och samarbeten. När allt fokus hamnade på omsorgen Under det senaste året har det pågått en stor diskussion på många plan i samhället om äldreomsorgen och dess förutsättningar i Sverige. Carema Care har granskats intensivt i media, ur många perspektiv. Vi har förstått den kritik som riktats mot oss såväl som mot branschen och i vissa avseenden har den varit mycket betydelsefull. Man kan nog säga att det inte finns ett företag i Sverige idag som är mer medvetna om vikten av att inte göra fel än Carema. Vi ser mycket allvarligt på de tillfällen då vi inte kunnat leva upp till våra högt ställda mål på oss själva och de förväntningarna som finns på oss från uppdragsgivare, omsorgstagare, deras närstående samt allmänheten och vi arbetar med ständiga förbättringar för att kunna göra det. Samtidigt får vi varje dag bekräftelse på att de allra flesta av våra ca medarbetare gör ett fantastiskt jobb. Carema Care är ett omsorgsföretag som till största delen består av undersköterskor, sjuksköterskor och omsorgspersonal. Vårt huvudfokus är och ska alltid vara att utveckla och förbättra omsorgen så att vi på bästa sätt kan ta om hand de som bor hos oss eller på annat sätt får del av våra tjänster. Därför står kvalitet i främsta rummet för Carema Care. Vi har kraften och ambitionen att göra kvalitetsinvesteringar på alla plan. Mediegranskningen förde med sig ett stort fokus på omsorgen av gamla och svaga i samhället. Det har inneburit att såväl debatten kring som kunskapen om våra frågor har ökat och diskussionen har fått utrymme och bredd. Det tycker vi är bra, samhällsdiskussionen om omsorg är mycket betydelsefull och den berör oss alla. Vi har arbetat, och fortsätter att arbeta,aktivt med kvalitetsfrågorna. Vi arbetar också på att hitta sätt att visa våra uppdragsgivare, medarbetare, omsorgstagare och den intresserade allmänheten vad vi gör för att bli bättre. Det här bokslutet är ett led i det arbetet.

8 8 Om Carema Care Fakta om Carema Care: Carema Care har ca anställda inom äldreomsorg, hemtjänst och funktionsnedsättning Carema Care driver ca 415 verksamheter runt om i landet, varav ca 132 inom äldreomsorg och hemtjänst Carema Care driver ca 283 enskilda verksamheter för personer med någon form av funktionsnedsättning Av Sveriges ca äldreboenden drivs den största andelen i kommunal regi, Carema Cares drift motsvarar knappt 4 procent av dessa Carema Care är medlemsföretag i Vårdföretagarna Carema Care har omsorgsverksamheter i stora delar av Sverige En verksamhet Fem verksamheter Fler än 10 verksamheter

9 Fakta om Carema Care 9 3. Carema Cares kvalitetsarbete Kvalitetschefens syn på kvalitet inom omsorgen Intervju med Lena Freiholtz, kvalitetschef Carema Care Hur ser du på kvalitet och vad innebär det för dig i praktiken? För mig innebär det ett stort samhällsansvar att ge vård och omsorg. Min långa erfarenhet från vård och omsorg har lärt mig att goda och väl utvecklade rutiner, som är väl förankrade hos medarbetarna, är en förutsättning för att upprätthålla en god vård och omsorg. Jag har också lärt mig att det inte spelar någon roll hur bra rutiner och kvalitetsledningssystem som finns på plats om de inte kombineras med mycket själ och hjärta. Kvalitetsarbetet har i mina ögon två ben; hjärna och hjärta. Hjärnan symboliserar att de som arbetar inom omsorgen väl ska känna till rutiner och lagstiftning och ha ordning och reda på hur man hanterar det. Hjärtat symboliserar att den som arbetar inom vård och omsorg också måste vilja arbeta med just det och brinna för sitt arbete. Vad är kvalitativ omsorg för dig? Ordet omsorg är bland annat synonymt med noggrannhet, hänsynstagande och omtanke. Kvalitet i omsorgen innebär att vi och våra medarbetare måste leverera vård och omsorg på just detta sätt. Om våra omsorgstagare upplever att de varje dag bemöts på ett hänsynstagande och omtänksamt sätt, närmar vi oss målet. Och vad är målet med Carema Cares kvalitetsarbete? Målet är att vi ska se till att varje individ som vi ger vård och omsorg till ska få det den personen anser vara viktigast för dem, nämligen att de känner sig omhändertagna. Vad krävs för att Carema Care ska lyckas nå målet? En förutsättning för att lyckas är att alla våra duktiga medarbetare känner till sitt eget och verksamhetens uppdrag och ansvar. Oavsett om det rör sig om VDn eller en enskild Foto: Knut Koivisto verksamhetschef eller undersköterska så har alla ett eget ansvar när det gäller att följa rutiner, rapportera avvikelser, klagomål och synpunkter vilka alla är viktiga instrument för att ta tillvara erfarenheter och inte göra om misstag. Det är också viktigt att förbättringsarbetet blir en del av vardagen, att vi alla har en ständig strävan mot att hela tiden utvecklas och bli bättre.

10 10 Carema Cares kvalitetsarbete Carema Cares syn på kvalitet inom omsorgen Ett gott bemötande och respekt för varje enskild individ i våra verksamheter är en grundförutsättning för god kvalitet, samtidigt som vi upprätthåller en hög säkerhet inom både vård och omsorg. God kvalitet uppstår i det mänskliga mötet mellan våra medarbetare och omsorgstagare och närstående. Medarbetarna är därför den absolut viktigast resursen i Carema Cares kvalitetsarbete. Våra medarbetare visar varje dag att de kan möta våra omsorgstagare utifrån deras individuella behov och ge dem god livskvalitet och trygg omsorg i alla skeden av livet. Varje medarbetare är lika viktig och finns med få undantag mitt i det mänskliga mötet där kvaliteten avgörs. Inom vår äldreomsorg kan 8 av 10 (79 procent) tänka sig att rekommendera sitt vårdboende till någon annan. Carema Cares övergripande mål är att alla som vi har i vår omsorg alltid ska känna trygghet och värdighet i den dagliga verksamheten. Därtill har vi som målsättning att Carema Care ska ha de mest nöjda omsorgstagarna i Sverige, något som förutsätter att vi hela tiden arbetar med att utveckla och förbättra vår verksamhet. Ständiga förbättringar är en förutsättning för framgång och Carema Care har idag ett starkt system för att lära av varandra och identifiera svaga punkter. Vårt eget kvalitetsledningssystem Qualimax, som är byggt utifrån goda exempel, gällande lagar samt systematiken i ISO 9001 gör kvalitetssäkring och ständiga förbättringar till en naturlig del av vår vardag. Varje månad följer vi upp och korrigerar det som behövs. Med ett effektivt kvalitetsledningssystem som grund för det dagliga kvalitetsarbetet är det möjligt att förbättra och utveckla verksamheten genom att: Mäta och utveckla omsorgskvalitet Löpande se till att närstående och omsorgstagare är delaktiga Uppnå förbättringar genom att löpande följa upp mätbara nyckeltal för kundbemötande, rutiner och medarbetarnas värderingar Tydliggöra ett bra ledarskap och en effektiv verksamhet med hjälp av kvalitetsnyckeltal Under året som har gått har vi genomlyst varje rutin och process i företaget för att säkerställa kvalitetsarbetet. Resultatet av detta är bland annat: Instiftat en kundombudsman dit kunder och anhöriga kan vända sig med frågor, klagomål eller synpunkter. Utökat antalet kvalitetsutvecklare med 50 procent. Tillsatt en chefsläkare vars uppgift är dels att vara rådgivare till ledningen i komplexa medicinska frågor men även att aktivt delta i det dagliga förbättringsarbetet. En kompletterande granskningsfunktion (sk. Compliance officer) har instiftats med uppgift att granska granskningen och samtidigt säkerställa att förbättringsåtgärder genomförs. Infört meddelarfrihet i alla lokala kollektivavtal. Alla medarbetare är skyddade av klausulen om meddelarfrihet vilket innebär att våra medarbetare har rätten att vara öppna till media och allmänhet utan att bli avslöjade. Infört en Etikombudsman (Whistleblower) som medarbetarna anonymt kan höra av sig till om man märker eller hör något som inte verkar rätt. Startat en medarbetartidning för att förbättra internkommunikationen och tillgodose medarbetarnas behov av information. Vi har under året även ändrat vår rapporteringsmodell. Det innebär tydligare instruktioner och krav på hur rapporteringen ska gå till för att eventuella kvalitetsavvikelser snabbare ska nå ledningen. Anledningen är att vi konstant följer upp vårt arbete i alla led. Vi har under det senaste året infört månadsvisa möten vid varje enhet som följer upp kvalitetsarbetet och att dess resultat skickas uppåt i organisationen för granskning och vidare kontroll. Utgångspunkten är att inget ska falla mellan stolarna. Detta kvalitetsbokslut är en del i Carema Cares löpande kvalitetsarbete. Bokslutet kommer att publiceras en gång per år och riktar sig främst till uppdragsgivare, omsorgstagare och närstående och medarbetare. Vår önskan är att ge en bild av hur vi ser på kvalitet och hur Carema Cares kvalitetsarbete fungerar i det dagliga arbetet.

11 Carema Cares kvalitetsarbete 11 Carema Cares kvalitetsledningssystem Qualimax Stommen i Carema Cares kvalitetsarbete är det egenutvecklade kvalitetsledningssystemet Qualimax. Det är ett unikt kvalitetsledningssystem som har använts och vidareutvecklats i och av Carema Care under flera års tid. Utöver goda exempel från den egna verksamheten bygger Qualimax på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete i SOSFS 2011: 9. Qualimax är i första hand ett verktyg som utöver löpande uppföljningar och förbättringsåtgärder gör det möjligt för verksamhetschefer och medarbetare på enheterna att leda och På Carema Care ser vi mycket allvarligt på de tillfällen då vi inte kan leva upp till våra mål och vi arbetar med ständiga förbättringar för att kunna göra det. Det senaste året har Carema Care granskats mer än många andra företag. Det har varit tufft för alla som vet att de varje dag gör sitt bästa. Att vi har duktiga medarbetare speglas i våra mätningar som till exempel visar att 82 procent av alla äldre i vår omsorg är nöjda. Samtidigt har granskningen av oss också varit nyttig och viktig då det har satt en tydlig press på att göra en del förändringar. forma det dagliga arbetet så att uppsatta kvalitetsmål nås. Med Qualimax kan vi varje dag systematiskt mäta, förbättra och följa upp kvaliteten inom alla våra 415 verksamheter runtom i landet. Qualimax hjälper oss att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten och därmed ge en säker vård och omsorg som ständigt utvecklas och blir bättre. Utgångspunkten är omsorgstagarnas och de närståendes individuella behov i syfte att ge dem en god livskvalitet och trygghet i alla skeden av livet. Kvalitetsarbetet inom Carema Care utgår från tydligt satta kvalitetsmål som varje månad följs upp och utvärderas. Detta görs lokalt på de enskilda enheterna men även centralt så att eventuella avvikelser upptäckts tidigt och kan åtgärdas så snart som möjligt. Förbättringsåtgärder registreras i dokumentationssystemet Q-maxit (se faktaruta), som är en viktig del av kvalitetsledningssystemet. Carema Cares lednings- och stödfunktioner är certifierade enligt ISO 9001 och samt OHSAS avseende etablering, övertagande, drift, utveckling och överlämning av vård och omsorg. Carema Cares kvalitetspolicy Kvalitet är hur våra omsorgstagare, närstående, företrädare och andra intressenter upplever våra tjänster. Kvalitet är alla medarbetares ansvar. Carema Cares VD har det övergripande ansvaret för kvaliteten i företaget och kvalitetspolicyn ska vara känd av alla medarbetare. Med god kvalitet menar vi att: Vi ska uppfylla omsorgstagares, närståendes, företrädare och uppdragsgivares högt ställda krav, behov och förväntningar Vi håller vad vi lovar till omsorgstagare och uppdragsgivare Genom bedömningar och analys av risker förebygger vi kvalitetsbrister och agerar snabbt när vi upptäcker möjliga förbättringsområden för våra omsorgstagares säkerhet Genom ett systematiskt förbättringsarbete utvecklar, dokumenterar, kontrollerar, korrigerar och säkrar vi verksamhetens processer, aktiviteter och rutiner Carema Care redovisar kvalitet med full öppenhet Carema Care uppfyller egna mål samt de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter som är relaterade till kvalitet Kvalitetsledningssystemet uppdateras kontinuerligt, i samverkan med verksamheterna och förbättras därmed systematiskt

12 12 Carema Cares kvalitetsarbete Tydliga och mätbara kvalitetsmål Carema Cares kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy är grundpelarna för kvalitetsledningssystemet Qualimax. Grundade i dessa har vi en rad tydliga kvalitetsmål och mätbara nyckeltal relaterade till mätningar av bland annat kundnöjdhet, klagomål, avvikelser, social dokumentation samt pågående och genomförda förbättringar. Måltalen är unika för varje enhet och baseras på vad som framkommit i nöjdhetsundersökningar, både våra egna och externa, tillsyner som Socialstyrelsen utfört, våra egna kvalitetstillsyner och sådant som framkommit i den så kallade egenkontrollen på respektive enhet. Uppfyllnaden av gällande kvalitetskrav och mål ska i sin tur leda till: Trygg och säker omsorg utifrån de egna behoven: Varje omsorgstagare upplever en trygg och säker omsorg, service och vård som svarar mot dennes behov Trygghet och bra bemötande även för närstående: Varje närstående känner sig trygg med den omsorg, service och vård som erbjuds och får bra bemötande Medinflytande: Såväl omsorgstagare som närstående har möjlighet till inflytande över den insats som erbjuds God arbetsplats och förutsättningar för våra medarbetare: Våra medarbetare ges möjlighet att utvecklas på arbetsplatser som präglas av god samverkan och arbete med ständiga förbättringar Delaktighet i kvalitetsarbetet: Alla medarbetare ska förstå, känna igen och veta sin roll i det fortlöpande kvalitetsarbetet Att vi håller det vi lovar våra uppdragsgivare: Våra uppdragsgivare upplever oss som en seriös samverkanspartner som utför det som utlovats Det är endast genom att ständigt mäta våra resultat i förhållande till de kvalitetsmål vi satt upp som vi vet hur vi kan fortsätta att förbättra vår verksamhet. PROCESSER OCH DOKUMENTATION FÖRBÄTTRING LEDNING MÄTNING Kvalitetsarbetets olika delar ledning, mätning, förbättring och dokumentation Qualimax är uppbyggt av fyra delar alla lika viktiga för att säkerställa en god och säker kvalitet; ledning, mätning, förbättring och dokumentation.

13 Carema Cares kvalitetsarbete 13 Foto: Shutterstock Del I: Ledning Det är genom kvalitetsledningssystemet som Carema Care sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten kontinuerligt med månatliga avstämningar med samtliga chefer. Kvalitetsuppföljningarna som en del i ledningsarbetet bygger på väl förberedda möten mellan alla chefer på samtliga nivåer, där kvalitetsutveckling och dokumentation i Q-maxit gås igenom. Q-maxit är Carema Cares IT-system i vilket alla verksamheter registrerar avvikelser, klagomål, egenkontrolls- och kvalitetstillsynsprotokoll (se faktaruta nästa sida). Tydlig ansvarsfördelning med mandat för att genomföra förändringar Qualimax bygger på en tydlig ansvarsfördelning där chefer har tydligt mandat för att genomföra löpande kvalitetsåtgärder såväl som långsiktiga förbättringsåtgärder. Kvalitetsledningssystemet innefattar beskrivningar över vem som ansvarar för vad och tar sin utgångspunkt i Carema Cares kvalitetspolicy där omsorgstagare och närstående står i centrum. Ansvaret för att nå uppsatta kvalitetsmål är fördelat dels centralt med VD som högsta ansvarig med stöd från kvalitetsavdelningen, dels lokalt med respektive verksamhetschef som ansvarig för att säkra en god kvalitet ute på alla enheter. I uppgiften ingår även att säkerställa att rätt kompetens finns på plats samt att rutiner och arbetsprocesser efterlevs.

14 14 Carema Cares kvalitetsarbete Del II: Mätning Endast genom att ständigt mäta våra resultat vet vi hur vi kan fortsätta att förbättra verksamheten. Carema Care genomför därför kontinuerligt en rad olika kvalitetsmätningar för att fånga upp synpunkter och förbättringsförslag från omsorgstagare, närstående, uppdragsgivare och medarbetare. Mätningarna sker exempelvis genom enkäter och egenkontroller. Även avvikelsehantering och kvalitetstillsyner är viktiga verktyg för att mäta den upplevda kvaliteten ute i verksamheterna. Interna kvalitetstillsyner grunden i Carema Cares kvalitetsmätningar Carema Cares kvalitetsutvecklare, alla med motsvarande MAS-kompetens (medicinskt ansvarig sjuksköterska), är en del av den oberoende kvalitetsavdelningen och har till uppgift att besöka samtliga av Carema Cares enheter för att genomföra så kallade kvalitetstillsyner. Tillsynerna har två syften, kontrollerande och stödjande. Kvalitetsutvecklarna kontrollererar en rad faktorer som bland annat innefattar bemötande av omsorgstagare, medarbetarnas värderingar samt hur väl fastställda rutiner och lagkrav följs. Besöken är en viktig faktor i utvecklingsarbetet eftersom kvalitetsutvecklarna har möjlighet att prata med omsorgstagare, medarbetare och närstående och kan på så vis direkt ta del av deras synpunkter. Efter granskningen har kvalitetsutvecklaren till uppgift att stödja utvecklingsprojekt samt ge löpande råd till chefer och övriga medarbetare. Den interna kontrollen resulterar i ett sammantaget index som bygger på poängvärdet för respektive område, exempelvis; kost och måltider, hälso- och sjukvård, dokumentation, omsorg och introduktion av nyanställda. Detta så kallade Qualimax-index är ett av de nyckeltal som varje månad rapporteras till Carema Cares ledning och styrelse. Efter genomförd kvalitetstillsyn återkopplar kvalitetsutvecklarna resultatet av tillsynen till verksamhetschefen. Resultat och möjliga förbättringsområden dokumenteras i Q-maxit. Berörda chefer kan då direkt se om och i så fall vilka kvalitetsbrister som uppdagats. Kvalitetsutvecklaren framför även förbättringsförslag som beskriver hur saker kan utvecklas baserat på goda erfarenheter från andra verksamheter. Kvalitetsutvecklarna leder även uppföljningsarbetet och säkerställer att eventuella brister har åtgärdats inom den förutbestämda tidsramen. De genomför dessutom regelbundna kvalitetsuppföljningsmöten med affärsområdes-, regionoch verksamhetschefer. Ett kvalitetsledningssystem i framkant Oberoende granskning är en viktig del även inom ramen för kvalitetsledningssystemet. I december 2011 lät Carema Care det oberoende analys- och revisionsföretaget Ernst & Young göra en utvärdering av Qualimax. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur Carema Care styr sitt kvalitetsarbete samt om kvalitetssystemet uppfyller de krav som ställs i tillämpliga lagar och föreskrifter. I Ernst & Youngs utvärdering av Carema Cares kvalitetssystem kom de bland annat fram till följande: Carema Cares kvalitetsledningssystem har en mer välutvecklad struktur än merparten av de ledningssystem vi sett i liknande verksamheter. Kvalitetsledningssystemet är dessutom en mycket bra grund för att den kvalitet som skapas i verksamheten ska kunna bli ledande i branschen. Gällande rapportering av avvikelser framgår även att: Avvikelsehanteringen är standardiserad och väl känd på enheterna där också en god rapporteringskultur i de flesta fall präglar verksamheten. Utvärderingsföretagets, Ernst & Youngs, sammantagna bedömning av Qualimax lyder som följer: Vår sammantagna bedömning är att kvalitetsledningssystemet är utformat så att om det tillämpas fullt ut gör att Carema Cares verksamheter uppfyller de krav som ställs i tillämpliga lagar och föreskrifter på god kvalitet och säker vård. Kvalitetsledningssystemet är dessutom en mycket bra grund för att den kvalitet som skapas i verksamheten ska kunna bli ledande i branschen.

15 Carema Cares kvalitetsarbete 15 Månatlig kvalitetsuppföljning VD Månatlig kvalitetsuppföljning Affärsområdeschef Kvalitetsavdelningen Egenkontroll Månatlig kvalitetsuppföljning Regionchef Allvarlig avvikelse MAS Kvalitetstillsyn Kvalitetsråd VERKSAMHETEN Verksamhetschefer / gruppchefer / övriga medarbetare Ledningsgrupp APT Carema Cares process för kvalitetsarbete samt uppföljning, stöd och utveckling av verksamheten (streckad linje indikerar stödfunktioner). Egenkontroll chefer identifierar egna förbättringsområden Två gånger per år genomför samtliga verksamhetschefer en så kallad egenkontroll. Denna består av ett hundratal enkätfrågor som är anpassade till respektive verksamhetsform, med andra ord skiljer sig frågorna åt mellan äldreomsorg och funktionsnedsättning. Genom en grundlig genomgång av verksamheten via enkätfrågorna identifieras förbättringsområden i den egna verksamheten. När verksamhetschefen identifierar något som behöver förbättras kan denne omedelbart påbörja det faktiska förbättringsarbetet och dokumentation av förbättringsarbetet i förbättringsloggen. Avvikelser löpande dokumentation av verksamhetsutvecklingen Hantering av avvikelser är utgångspunkten för Carema Cares systematiska kvalitetsarbete och arbetet med ständiga förbättringar och verksamhetens utveckling dokumenteras löpande. Det förebyggande arbetet, som sker genom riskanalyser, är avgörande för att fel inte ska inträffa. Arbetet med ständiga förbättringar involverar samtliga medarbetare och är ett resultat av att åtgärder samt erfarenheter återkopplas till verksamheten bland annat genom kvalitetsråd och arbetsplatsträffar (APT). Du kan läsa mer om Carema Cares systematiska arbete med avvikelsehantering på sid (41 i slutlig layout).

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för

Patientsäkerhetsberättelse för 2015-03-04 Patientsäkerhetsberättelse för Trehörna Omsorger AB År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Datum och ansvarig för innehållet 20150208 Solweig Palm /VC Lisbeth Zätterberg /SSK Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN 2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-27 Patrik Sjösten Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-15 Per-Olov Strid, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-21 Lena Bölander Verksamhetschef Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013

Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013 Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning www.carema.se Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013 1. Förord Carema Care har alltid arbetat med öppenhet och transparens i

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Carin Mork-Brandén Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 160215 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Annebergs Behandlingshem

Patientsäkerhetsberättelse för Annebergs Behandlingshem 2015-01-25 Patientsäkerhetsberättelse för Annebergs Behandlingshem År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Ann-Charlotte Nordmark Verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 150219 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Herrgårdsvägens gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Berglunda

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Berglunda 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Berglunda Datum och ansvarig för innehållet 2014-12-31 Kristina Anjou Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS Fruktvägens Gruppboende Målargränds Serviceboende Långgatans Gruppboende Varpvägens Gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 15/2-2015 Verksamhetschef

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-03 Magnus Gustafsson (Verksamhetschef) Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Angela Wallin Källreda gruppboende 14.12.30 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården 2014-02-25 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2013 Datum och ansvarig för innehållet Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för verksamhet Tomtebogården

Patientsäkerhetsberättelse för verksamhet Tomtebogården Patientsäkerhetsberättelse för verksamhet Tomtebogården År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-21 Margaretha Lars-Jos Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden.

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Kvalitetsberättelse Inledning Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Huvudkontoret med ekonomi-, löne- och administrationsavdelning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten Patientsäkerhetsberättelse för Agaten År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2014-03-01 Ann-Charlotte Adamsson Verksamhetschef Agaten Omsorg Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Värjans LSS-boende

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Värjans LSS-boende 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Värjans LSS-boende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-29 Olle Manneteg Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Skolhälsovårdens Patientsäkerhetsberättelse för VIP Gymnasiesärskola

Skolhälsovårdens Patientsäkerhetsberättelse för VIP Gymnasiesärskola 150114 Skolhälsovårdens Patientsäkerhetsberättelse för VIP Gymnasiesärskola År 2014 Marina Smeds, rektor i samarbete med Katja Veldman Wagemakers, skolsköterska Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

Nymilen. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2013. Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15

Nymilen. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2013. Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Nymilen År 2013 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Klippan

Patientsäkerhetsberättelse för Klippan 2014-04-14 Patientsäkerhetsberättelse för Klippan År 2013 2014-04-14 Anna-Mari Kinnunen Verksamhetschef äldreboendet Klippan/Vardaga Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan 2015-02-20 Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20 februari 2015 Helene Yxhammar Verksamhetschef Vardaga äldreomsorg Sveagatan Mallen är anpassad av Vardaga

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Furuvikens sjukhem AB

Patientsäkerhetsberättelse för Furuvikens sjukhem AB Patientsäkerhetsberättelse för Furuvikens sjukhem AB År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 140224 Verksamhetschef Ole Minler Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården

Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården År 2013 Mia Matthed 2014-01-31 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2013-11-28 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Särskilt boende äldreomsorg

Kvalitetsdeklaration Särskilt boende äldreomsorg 1 Kvalitetsdeklaration Särskilt boende äldreomsorg En översikt för att underlätta ditt val av vård och omsorg Vardaga Särskilda boenden Kvalitetsdeklaration för 2016 Att arbeta med kvalitet är en självklarhet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 LINDEGÅRD PROFILBOENDE Suzanne Habra Verksamhetschef 2014-01-31 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Österbo äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Österbo äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Österbo äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-12-31 Birgitta Odell-Carlsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Förord Vi är stolta över att kunna presentera vårt årliga kvalitetsbokslut för Ambeas dotterbolag. Här redovisar vi grundligt och

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Furuviken

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Furuviken 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Furuviken Datum och ansvarig för innehållet 150228 Ole Minler Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer