Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Bruttokostnad: Bruttoinvesteringar: 519 tkr Budgetavvikelse: -578 Antal årsarbetare: 68,3 Ordförande Lars Rundgren (m) Förvaltningschef Roland Beijer Andel av nämndernas bruttokostnad 10,26 % Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades genom kommunfullmäktiges beslut att dela skolstyrelsen på en grundskolenämnd och en utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd. Till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden hör, förutom gymnasiet och komvux även arbetsbefrämjande åtgärder och flykting- och integrationsservice. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppgift är att att 1. ansvara för utbildning till ungdom i gymnasieskolan inom kommunen 2. svara för kostnader som uppkommer då kommunens ungdomar för gymnasieutbildning studerar vid skolor i andra kommuner, landstinget och vid friskolor 3. bedriva och svara för vuxenutbildning, inklusive kunskapslyftet och svenska för vuxna invandrare 4. anordna uppdragsutbildning 5. svara för flyktingmottagning och invandrarservice 6. svara för arbetsmarknadsåtgärder för arbetslösa Nämnden skall också arbeta för att 1. minska arbetslösheten i kommunen genom olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder 2. flyktingar bosatta i kommunen på bästa sätt integreras i samhället 3. lokalerna skall vara verksamhetsanpassade och ge god och trivsam arbetsmiljö för elever och personal 4. informations- och marknadsföringsaktiviteter runt Vallentuna gymnasium skall stärka kommunens attraktionskraft. Årets händelser Skolutvecklingsavtalet Inrättande av hästskötarinriktning på naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen Beslut om skatteväxling mellan landsting och kommun för landstingsägda vård-, och naturbruksgymnasiet att gälla från 1999 EU-projektet Vallentuna Teamwork Flyktingavtal med Integrationsverket Satsning på vägledning för att nå nya grupper till Kunskapslyftet 61

2 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning Fakta (tkr el. antal) Budget Budget 1999 Intäkter Kostnader Nettokostnader Nettobudget Budgetavvikelse (utfall) -578 Bruttoinvesteringar Antal årsarbetare (årsgenomsnitt) 68,3 68 Ekonomiskt utfall Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget gjordes i den gamla organisationen genom en schablonfördelning mellan de två nya nämnderna. Förvaltningen har upplevt budgeten som väldigt stram och vad avser interkommunala ersättningar otillräcklig. Budget utgick från antagandet att gruppen åringar skulle minska. Istället ökade gruppen gymnasiestuderande med 50 elever samtidigt som kostnaderna för interkommunala ersättningar steg kraftigt till följd av icke budgeterade prishöjningar. Totalt uppvisar nämnden ett nettounderskott i bokslutet om 578 tkr, vilket motsvarar 0,8 % av nettobudgeten. Underskottet härrör sig i första hand från interkommunala ersättningar, dels för gymnasieskolan där bruttokostnaderna blev drygt 2 mkr högre än budgeterat, dels för vuxen- utbildningen där en viss eftersläpning i statsbidragen samt en mycket stor efterfrågan på insatser har bidragit till ett underskott i årsskiftet med tkr. 194 tkr avser ökning av semesterskuld. Genom besparingar på politisk och central administration samt ett överskott från flyktingservice och arbetsmarknadsenheten har underskottet dock kunnat minimeras. Intäkterna från andra kommuner för elever i Vallentuna gymnasium har också varit större än budgeterat, 6,3 mkr i stället för 5 mkr. Verksamheterna Verksamhet/Block Bruttokostn tkr Nettokostn tkr Politisk verksamhet Central förvaltning Gymnasieskola Vuxenutbildning Skolmåltider Särskola Arbetsbefrämjande åtgärder Flykting- och integrationsservice Politisk verksamhet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har sammanträtt nio gånger under. En studiedag på gymnasiet har genomförts där nämnden under en hel dag fick följa verksamheten och träffa elever och lärare. Nämnden har också varit representerade i yrkesråden för byggnads-, el-, fordons- och handelsprogrammen. Central förvaltning Den centrala förvaltningen svarar för utvecklingsfrågor, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, nämndadministration, fakturaregistrering och löneutbetalningar för samtliga verksamheter, intagningskansli, lokalfrågor samt samordnar förvaltningens verksamheter. 62

3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Årsredovisning Gymnasieskolan och vuxenutbildning Målsättning och måluppfyllelse 1. Minska antalet elever i annan kommun Totalt går fler ungdomar i gymnasium och fler elever kommer från andra kommuner till Vallentuna än tidigare år. Läsåret /98 gick 57,5 % av eleverna i Vallentuna, läsåret /99 60,25 %. Sfi-undervisningen har i stort sett flyttats över helt till Vallentuna. 2. Skapa nya attraktiva program i gymnasieskolan Genom att tillskapa en hästskötarinriktning på NV- och SP-programmen, samt en mediainriktning på SP-programmet har gymnasiet kunnat öka tillströmningen av elever från andra kommuner med 27 elever höstterminen jämfört med. 3. Komvux och gymnasieskolan skall ytterligare integreras Målsättningen att effektivt utnyttja gemensamma resurser såsom lokaler och administrativa tjänster, samt att samordna undervisningen för att ge ökad valfrihet för eleverna, har kunnat uppfyllas under året. 4. Utveckla samarbetet gymnasieskola - näringsliv. En tjänst som studie- och yrkesvägledare med övergripande ansvar för att bl a att utveckla verksamheten i yrkesråden och samordna kunskapslyftsfrågor med arbetsförmedlingen har inrättats från november. Detta har gjort att tonvikten nu kan läggas på uppsökande verksamhet Tjänsten finansieras till hälften av arbetsförmedlingen. 5. i samarbete med kommunerna i nordostsektorn skall gymnasieorganisationen anpassas så att de lokal förutsättningarna och resurserna utnyttjas så rationellt och ekonomiskt som möjligt Vallentuna gymnasiums undervisningskostnad för en elev låg i genomsnitt på kr/termin. Motsvarande siffra i riket var kr och för kommungruppen kr. Detta trots att Vallentuna har proportionellt fler elever på de dyrare yrkesförberedande programmen än genomsnittet i riket. Genom att lärartätheten har sjunkit från 7,8 lärare på 100 elever till 6,5 lärare har undervisningskostnaderna kunnat hållas på en lägre nivå än trots en löneökning om ca 11 % från. Arbetet med att få igång distansutbildning i regionen (Danderyd, Täby och Vallentuna) har påbörjats. En fortsatt prioritering på vård- och datautbildningar har gjorts. 6. Utveckla kvalitetssäkringsmetoderna Nämnden beslutade om former för uppföljning och utvärdering under våren och en omfattande enkät till elever och lärare genomfördes och resultatet utvärderades. Sammanfattningsvis kunde konstateras att elever och lärare upplever skolan positivt; duktiga lärare, trivsamma lokaler och elever som tar ansvar för sina studier. Flertalet elever känner att undervisningen är intressant och meningsfull och att man kan kritisera och ha inflytande på skolarbetet. Man är även nöjd med det psykosociala klimatet och skolans litenhet. Enkätsvar och utvärdering av läsåret 97/98 har lett till eller kommer att leda till följande förbättringar: Information i god tid om vilka kursmål och betygskriterier som gäller på varje enskild kurs. Betygsinformation under kursens gång. Ökad datortillgängligheten genom 6 datorer med anpassad programvara till mediaeleverna, 8 elevdatorer som arbetsredskap i biblioteket, en dator per två lärare. Utvecklat mentorskapet genom utbildning för elevvårdsteamet, lärare och administrativ personal. Varje elev skall bli sedd, få utvecklingssamtal varje termin, studieresultat, frånvaro och trivselfrågor kommer att följas upp. Ökat elevinflytande genom bl a centralt placerad lokal. Skolsköterskan kommer att ha fler mottagningstimmar och finnas på skolan varje dag. Kartläggning av elever som av skolans lärare bedöms vara i behov av särskilt stöd. 63

4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Årsredovisning Bättre arbetsrum för lärare Antal gymnasieelever År Antal gymnasieelever varav i andra kommuner/frisk Vuxenutbildningen Antal Dagelever Kvällselever Både dag o kväll Heltidsstuderande I andra kommuner Från andra kommuner Arbetsbefrämjande åtgärder Målsättning Utöka samarbetet med kommunens förvaltningar, arbetsförmedling och andra berörda myndigheter så att alla tillgängliga resurser utnyttjas på effektivaste sätt. Utöka kontakterna och samarbetet med det lokal näringslivet när det gäller praktikplatser och andra åtgärder. Utveckla datortekverksamheten så att även personer över 24 år får möjlighet att delta Under året har enheten drivit ett EU-projekt för långtidsarbetslösa, Vallentuna Teamwork i samarbete med arbetsförmedlingen, AMI, försäkringskassan och socialförvaltningen. 49 deltagare varit inskrivna under året. 19 personer har lämnat projektet till följande verksamheter: anställning 31,6 %, utbildning 26,3 %, annan myndighet 36,8 %, flyttat 2,8 % Övriga 30 var kvar i projektet vid årsskiftet. Datortekets verksamhet omfattar arbetslösa från 20 år och uppåt. 83 deltagare har slutat under året: 44 % fick arbete, 26 % påbörjade studier, 15 % fick praktikplats, 14 % är arbetssökande För ungdomar t o m 24 år har praktikplatser anskaffats och för gymnasieungdomar har feriearbeten tagits fram. Totalt har 71 ungdomar haft praktik under året. Av dessa avslutade 41 praktikperioden innan årets slut: 22 fick arbete, 12 började studier, 2 påbörjade värnplikt, 1 började på Datorteket, 3 har okänd sysselsättning Fr. o. m. oktober har sk KAM-ersättning införts (sysselsättning för personer som har ekonomiskt bistånd) i samarbete med socialförvaltningen. Under året har projektet omfattat 13 personer. Sammanfattningsvis kan konstateras att totalt 422 personer har under året varit föremål för åtgärder inom 15 olika åtgärdsprogram. Detta är en ökning med 125 personer jämfört med. Genomsnittlig nettokostnader för en person i åtgärd har varit kronor. Arbetslösa/i åtgärder Arbetslösa i kommunen i dec resp år ,9 % 2,8 % 2,1 % Personer i åtgärder Flykting/integrationsservice progn 1999 avtal mottagna Flykting/integrationsservice har under året tagit emot 19 nyanlända flyktingar och anhöriga som omfattas av förordningen, dvs personer för vilka schablonersättning erhållits från Statens Integrationsverk. Totalt antal personer i introduktion (3½ år from uppehållstillstånd) under året, för vilka Vallentuna kommun förbundit sig att upprätta individuella introduktionsplaner är enligt följande: 19 personer nyanlända 64

5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Årsredovisning 2 personer sekundärinflyttade 69 personer pågående introduktion - anlänt före 90 personer totalt i introduktion personer i introduktion > 18 år < 18 år Personalberättelse Personalsammansättning/ P.omsättning Under året har antalet anställda minskat från 78 till 72 personer, trots att organisationen inom administrationen inte var fulltalig i början av året. Totalt arbetar 46 kvinnor och 26 män inom förvaltningen och medelåldern är 50 år. Åldersfördelning % år 2, år 5, år 34, år 40,2 60 år och över 16,7 Personalutveckling/kompetensprofil Verksamhetscheferna har under året deltagit i ledarskapsutbildning och kompetensutveckling för ledningsgruppen. Lärarpersonalen har genom professionell handledning stärkts i sin nya mentorsroll. Lärarna deltar också i grupphandledning en gång/månad. Lärarna har även utbildats i att arbeta i arbetslag enligt skolutvecklingsavtalet. En idrottslärare har under året påbörjat studier för att bli tvåämnesbehörig. Fortbildning inom dataområdet har genomförts. Närvaro/frånvaro Sjukfrånvaron inom förvaltningen var under i genomsnitt 16,8 sjukdagar inklusive långdissjukskrivna. Sjukfrånvaron 1-14 dagar var 7,4 dagar i genomsnitt och frånvaron 15 dagar och mera 9,3 dagar. Lönestruktur Medellönen för förvaltningens personal efter års löneförhandlingar är kr. Medellönen för kvinnorna är något högre, kr jämfört med för männen. För lärarpersonalen är medellönen kr för kvinnorna och för männen. Organisation Skolutvecklingsplanen, SKUG, som trädde i kraft 1 juli har inneburit att skolan delats in i fem arbetslag med en arbetslagsledare, 8-14 lärare och elever. Miljöarbete Vallentuna gymnasiums miljödokument anger skolans miljömål och fastställs av skolkonferensen. Framtidsvision Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fortsätter in i nästa årtusende med föresatsen att skapa de bästa förutsättningarna för gymnasiestudier samtidigt som vuxenundervisningen och arbetsmarknadsåtgärderna anpassas till omvärldsförändringar och krav från arbetsmarknaden. Gymnasiet konsoliderar sitt programutbud och i den mån förändringar i utbudet sker, så handlar det om inriktningar eller specialutformning av nationella program för att de bättre ska motsvara kraven från ungdomarna men också för att minimera studieavbrott och ytterligare öka andelen gymnasiestuderande. Vi fortsätter satsningen på vuxenundervisning och etablerar oss på en hög nivå vad gäller uppsökande vägledning men också antalet studerande inom komvux/kunskapslyftet. Det förhållandevis goda sysselsättningsläget i Vallentuna tillåter oss att satsa mera på grupper av arbetssökande som har svårare att komma in på arbetsmarknaden. 65

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Nämndplan 2009. Utbildningsnämnden

Nämndplan 2009. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden UN2008/88 Nämndplan för Utbildningsförvaltningen år 2009 antagen av Utbildningsnämnden 2008-10-23 101 Del 1. Beskrivning 1.1 Ansvarsområde: Nämndens ansvarsområde omfattning framgår

Läs mer

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef Utbildningsnämndens nämndplan 2012 111020 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Kvalitetsredovisning enhetsnivå Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Ansvarig för denna kvalitetsredovisning är Jörgen Norman, samordnande rektor Detta är skolans kvalitetsredovisning

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007 Bildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2007 1. INLEDNING Bildningsförvaltningen är organiserad under Bildningsnämnden. Området omfattar drygt hälften av hela Motala kommuns verksamhet. Att få ett

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium

(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium Sammanfattning Det ekonomiska resultatet (-5,3 mkr) för produktionsstyrelsen innebär en avvikelse med -3,7 mkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget. Förskolorna och verksamheterna för äldre

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Borgarskolan

Kvalitetsredovisning Borgarskolan Kvalitetsredovisning Borgarskolan 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning..2 1. Inledning och bakgrund 2 1. Kvalitet i skolan 2 1.1 Kvalitetsarbetet 2 1.2 Bedömning av måluppfyllelse...3 1.3 Rutiner och

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

Färgelanda kommun. delårsrapport

Färgelanda kommun. delårsrapport Färgelanda kommun delårsrapport 2006 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommentarer delårsbokslut.......................... 1 Kommunfullmäktige................................

Läs mer

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Gävle kommun 7 december 2010 Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Innehåll 1. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Uppdrag och syfte...2

Läs mer