Svenska Röda Korset 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Röda Korset 2009"

Transkript

1 Svenska Röda Korset 2009

2 Innehåll Sju grundprinciper Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens organisation 2 Sju grundprinciper förenar medlemmarna i alla rödakors- och rödahalvmåneföreningar runtom i världen. Behovet av vår verksamhet är större i dag än för 150 år sedan! 4 Vi skapar arenor för människor att mötas och stärkas 8 Vi kämpar för människors rättigheter i både ord och handling 12 Vi bistår människor på både kort och lång sikt 16 Trend vi skänker mer till fler 18 Sverige engagerar sig 19 Mål och resultatuppföljning 20 Våra medarbetare 28 Kodrapport Vår verksamhet ska granskas och tål att granskas! 30 Föreningens styrning 32 Styrelsens rapport om intern kontroll 36 Styrelse 38 Ledningsgrupp 39 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 42 Resultaträkning 46 Balansräkning 47 Kassaflödesanalys 48 Nyckeltal 49 Redovisnings- och värderingsprinciper 50 Noter 52 Revisionsberättelse 62 Humanitet Röda Korset skapades ur viljan att utan åtskillnad bistå dem som sårats på slagfältet. Organisationen arbetar internationellt och nationellt för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Målet är att skydda liv och hälsa och att värna respekten för människovärdet. Röda Korset främjar ömsesidig förståelse och vänskap, samarbete och varaktig fred mellan alla folk. Opartiskhet Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, samhällsställning eller politisk åsikt. Organisationen arbetar uteslutande för att lindra människors lidande och att i första hand hjälpa de mest nödställda. Neutralitet Röda Korset tar inte ställning i fråga om politik, etnisk tillhörighet, religion eller ideologi. Röda Korset är neutralt för att bevara människors förtroende. Självständighet Röda Korset är självständigt. De nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna hjälper statsmakterna på det humanitära området och alla föreningar är underställda respektive lands lagar. Men de ska behålla ett oberoende som gör att de alltid kan handla i enlighet med Röda Korsets principer. Frivillighet Röda Korset ger hjälp frivilligt och osjälviskt. Frivillighet gäller både givare och mottagare. Den frivilliga hjälpen får inte innebära att man ger avkall på kvaliteten. Med osjälvisk hjälp menas att Röda Korset inte har några egna intressen att tillgodose. Enhet I varje land får endast finnas en rödakorsförening. Den ska vara öppen för alla och den humanitära verksamheten ska omfatta hela landet. Universalitet Röda Korset är en världsomfattande organisation inom villken alla nationella rödakorsföreningar har samma skyldigheter och rättigheter att bistå varandra. Röda Korset i Sverige 63 Läsanvisning Svenska Röda Korset är en ideell förening. Den formella årsredovisningen avser Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org nr , redovisning för verksamhet under år I redovisningen av centralt insamlade medel ingår de medel som Svenska Röda Korsets lokala kretsar (lokalföreningar) bidragit med till dessa insamlingar. Däremot ingår inte de intäkter och kostnader som kretsarna har i sin lokala verksamhet och därmed inte heller de medel som samlas in för denna verksamhet då kretsarna är egna juridiska personer. Verksamhetsberättelsen avser Röda Korsets verksamhet och Kodrapporten avser styrning och intern kontroll. Verksamhetsberättelsen och Kodrapporten är inte reviderad av föreningens revisorer. Alla värden uttrycks i svenska kronor. Miljoner kronor förkortas mkr och tusen kronor kkr. Sifferuppgifterna inom parentes avser 2008 om inte annat uppges. Data om marknader och trender är Röda Korsets egna bedömningar, om inte specifik källa anges. Dessa bedömningar baserar sig på bästa och senaste tillgängliga faktaunderlag från publicerade källor. Intresserade har möjlighet att via prenumerera på pressmeddelanden samt ta del av annan rapportering från föreningen. Önskar ni en utskriven årsredovisning kan en sådan beställas från: Svenska Röda Korset Kommunikationsavdelningen Hornsgatan 54 Box Stockholm

3 Året i korthet Svenska Röda Korset svarade på 17 katastrofappeller. 10 ambulanser till Gaza och insatser till tyfondrabbade i Filippinerna frivilliga medarbetare deltog i massvaccinationen i samband med AH1N1-influensan äldre människor besöktes av frivilliga rödakorsare människor fick stöd i läx- och språkträning. Ökat stöd till asylsökande och till arbetet med efterforskning och familjeåterförening. Opinionsbildning för att påverka tolkningen av väpnad konflikt samt tillsättandet av en utredning för papperslösa i Sverige. Föreningen utsattes för ett ekonomiskt bedrägeri där rättegång sker under våren Besparingsprogram genomfördes för att förbättra kostnadsstrukturen med förväntad effekt under Totala intäkter 2009 Totala kostnader 2009 Externa bidrag, 378 Mkr Insamlade medel inkl. försäljning av skänkta varor, 352 Mkr Kursintäkter, övriga verksamhetsintäkter, 59 Mkr Medlemsavgifter, 42 Mkr Övrigt, 21 Mkr Hälsa och social trygghet, 398 Mkr Kris- och katastrofhantering, 194 Mkr Föreningsutveckling, 137 Mkr Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar, 95 Mkr Kommunikation, 31 Mkr Övrigt, 34 Mkr Intäkter och kostnader SFI nyckeltal 1) Mkr % ) 06 2) År År Intäkter Kostnader 1) 2005 års intäkter påverkades av insamlingen i samband med tsunamin. 1) Nyckeltalet avser endast Svenska Röda Korsets centralstyrelse och visar på insamlings-, administrations- och medlemskostnader genom totala intäkter. 2) 2006 års kostnader påverkades av tsunamiinsatser. Svenska Röda Korset 2009 Verksamhetsberättelse 1

4 Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens organisation Internationella rödakorskommittén, ICRC (Schweiz) 1863 Ett unikt mandat med rätt att skydda krigets offer Förvaltar de fyra Genèvekonventionerna med tillägg Röda Korset arbetar för och tillsammans med människor i utsatta situationer. Utsatthet är ingen personlig egenskap utan ett tillstånd som vem som helst av oss kan försättas i vid något tillfälle i livet. En lyckad hjälpinsats är ett samarbete där vi visar respekt för mottagare och förståelse för den situation som är orsaken till att stödet behövs. Världsomspännande nätverk Rödakors- och rödahalvmånerörelsens nätverk av 97 miljoner frivilliga och medlemmar breder ut sig i nationella rödakors- eller rödahalvmåneföreningar i 186 länder. Genom detta unika skyddsnät finns vi på plats över hela världen och kan direkt efter en katastrof påbörja räddnings- och katastrofinsatser. Detta trots att våra rödakorsare frivilliga såväl som personal så gott som alltid är lika hårt drabbade av en katastrof som alla andra. Tack vare att vi redan från början finns på plats går det inte åt någon onödig tid för att upprätta en fungerande organisation i en redan kaotisk situation. I akutskedet då ingen tid får gå till spillo för att hinna rädda människors liv har detta en avgörande betydelse. Arbetet baseras på frivilliga insatser och människors vilja att ge av sin tid och sitt engagemang till vår verksamhet. En federation som samarbetar För att samordna våra insatser på bästa sätt och öka möjligheterna att påverka utsatta människors liv är de 186 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna världen över samlade i Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen. Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen har sitt huvudkontor i Genève och styrs av en Generalförsamling med representanter för de nationella föreningarna. Generalförsamlingen har möte vartannat år och väljer en president och en styrelse som leder arbetet mellan dessa möten. 2 Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korset 2009

5 ASIA AND THE PACIFIC ICRC delegation EUROPE AND THE AMERICAS ICRC regional delegation MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA ICRC mission Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen nationella föreningar som samarbetar Stöd till ICRC Hjälp och bistånd i egna landet i fredstid ICRC ANNUAL REPORT 2007 FIC MERICAS NORTH AFRICA ICRC:s headquarters huvudkontor ICRC delegationer ICRCs regionala delegationer ICRC regional delegation ICRC annan närvaro ICRC mission Det är också Generalförsamlingen som ser till att de pengar som rödakorsrörelsen samlar in används på bästa sätt. Vart fjärde år samlas hela rörelsen, inklusive Internationella rödakorskommittén (ICRC) och de länder som har undertecknat Genèvekonventionerna, till Internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen för att överlägga om viktiga humanitära frågor. Lokalt nätverk i Sverige Svenska Röda Korset är Sveriges största humanitära organisation och har i dag lokala rödakorsföreningar (kretsar) runtom i landet. Det lokala arbetet skiljer sig från plats till plats eftersom det alltid utgår ifrån de specifika behov som råder på varje ort. Vi tar på oss ansvaret att synliggöra de behov som finns lokalt och antingen möta det behovet med verksamhet eller påvisa behov för lokala myndigheter och beslutsfattare eller andra organisationer. De finns ofta flera lokala rödakorskretsar i en och samma kommun. För att samordna sina aktiviteter och arbeta så effektivt som möjligt samarbetar dessa genom ett samverkansråd. Runtom i landet finns också anställda rödakorskonsulenter som har till uppgift att stödja det lokala rödakorsarbetet. Svenska Röda Korsets högsta beslutande organ är riksstämman som hålls vart tredje år. Den årliga lokala kretsstämman utser kretsstyrelse och ledamöter till samverkansrådet och kan nominera riksstämmoombud. Samverkansrådet kan även utse ombud till riksstämman. Ur gruppen riksstämmoombud utses regionråd som är ett led mellan centralstyrelsen och de lokala rödakorskretsarna. Svenska Röda Korsets centralstyrelse och huvudkontor finns i Stockholm, där arbetet leds av generalsekreteraren. Utöver huvudkontoret i Stockholm finns tio regionkontor. Fyra olika institutioner har koppling till Svenska Röda Korset: Röda Korsets behandlingscenter för tortyrskadade flyktingar i Stockholm, Röda Korsets folkhögskola, Röda Korsets Högskola och Röda Korsets sjukhus, vilket även gäller för Röda Korsets Ungdomsförbund som arbetar inom barn- och ungdoms verksamhet i Sverige. Svenska Röda Korset 2009 Verksamhetsberättelse 3

6 Generalsekreteraren har ordet Behovet av vår verksamhet är större i dag än för 150 år sedan! Organisationer med rötter så långt tillbaka i tiden som Röda Korset ska naturligtvis alltid fråga sig om de längre behövs. Organisationen får aldrig bli ett självändamål. I Röda Korsets fall kan vi konstatera att behovet av våra insatser snarare är större i dag än för 150 år sedan. Krigen mellan stater är kanske färre nu än då men konflikterna inom länder snarare fler och framförallt berörs många fler människor, särskilt civila, av konflikterna. Även de naturkatastrofer som inträffar berör fler människor, främst därför att det bor så många fler människor i dag i de områden som är särskilt katastrofdrabbade. Därtill fruktar många att klimatförändringarna kommer att leda till fler och värre katastrofer. Konflikter och katastrofer leder till att många människor tvingas på flykt. Migranter lever ofta under svåra förhållanden som kräver stödjande insatser. En kraft som gör skillnad för många Svenska Röda Korset gör skillnad för många såväl internationellt som i Sverige. Föreningen är en av totalt 186 som tillsammans utgör den Internationella rödakors- och rödahalvemånefederationen. I Sverige har vi närmare frivilliga rödakorsare samt en tjänstemannaorganisation som möjliggör vår verksamhet. Tillsammans utgör vi en kraft som kan agera snabbt vid internationella naturkatastrofer, finnas nära utsatta människor över hela Sverige samt framgångsrikt driva opinionsbildning. Även i en välfärdsstat som Sverige har vi under de senaste 20 åren kunnat konstatera att behovet av frivilliga sociala insatser inte försvinner utan snarare ökar. Det märktes inte minst under hösten då cirka rödakorsare under tio veckor bistod landets kommuner vid massvaccinationerna i samband med den så kallade svinfluensan. Vi kommer att behöva rekrytera många nya frivilliga medarbetare under de närmaste åren för att kunna möta ökade behov. Konflikten i Gaza inledde ett tufft år Även om insamlingarna ökade från 2008 års nivå var de inte i linje med förväntningarna. Förutom att vidta åtgärder för att öka framtida intäkter så genomfördes även ett besparingsprogram för att reducera kostnadsstrukturen vilket förväntas ge effekt under Även under kommande år kommer vi att se över vår verksamhet för att se hur vi kan öka kvalitén i vår verksamhet och bli än mer kostnadseffektiva. I början av året samlade vi in pengar till tio ambulanser i det krigsdrabbade Gaza och under hösten bistod vi bland annat vid insatser i det tyfondrabbade Filippinerna. Här hemma ändrade Migrationsöverdomstolen sin tolkning av vad som är väpnad konflikt efter påtryckningar från bland annat Röda Korset vilket gjorde att människor från Somalia som sökt asyl i Sverige äntligen fick möjlighet att stanna. Dessutom påverkade vi regeringen att tillsätta en utredning om rätten till vård för asylsökande, gömda och papperslösa. Under året har vi blivit hårt ansatta av både media och allmänhet. Kulmen nåddes under sommaren då en polisanmälan lämnades in mot en före detta chef inom organisationen som står misstänkt för flera års bedrägeri mot både Röda Korset och mot ytterligare en tidigare arbets givare. Det öppnade upp för kritik, inte bara mot personer i ledande ställning inom Röda Korset, utan mot vårt arbete som helhet. I kölvattnet av dessa diskussioner synliggjordes även avståndet mellan synen på Röda Korset som en traditionell folkrörelse och en modern organisation som utsätts för ett allt större externt tryck och ständigt måste redovisa effekter av sin verksamhet. Det är genom att kom municera effekterna av våra insatser i såväl Sverige som resten av världen som vi kan öka förståelsen för vårt arbete och få fler att engagera sig för en bättre värld. Haiti och Chile inledde 2010 De inledande månaderna på 2010 präglades av jordbävningar först i Haiti och en kort tid därefter även i Chile. Jag var själv på plats i Haiti några dagar efter jordbävningen och fick uppleva den förödelse som området närmast Port-au-Prince präglades av. Det lokala Röda Korset i Haiti agerade i ett tidigt skede för att bland annat hitta överlevande människor i rasmassorna. Hjälpinsatsen i Haiti är massiv och för Röda Korsets del kan detta komma att bli den största mobiliseringen i historien till ett enskilt land. Här hemma i Sverige visade den svenska allmänheten samtidigt sin solidaritet genom att skänka 49 miljoner kronor enbart till Röda Korsets verksamhet för drabbade i Haiti. Ett fortsatt starkt stöd för vår verksamhet Slutligen vill jag uttrycka min tacksamhet till alla förtroendevalda, frivilliga och anställda medarbetare som under året fortsatt att bidra till och bedriva vår viktiga verksamhet trots en emellanåt infekterad debatt i framförallt media. Stort tack även till alla svenska privatpersoner och företag som fortsätter visa stort förtroende för vårt arbete. Behovet av vår verksamhet är större i dag än för 150 år sedan och Svenska Röda Korset kommer fortsatt att bistå utsatta människor i Sverige och internationellt. Christer Zettergren Generalsekreterare Svenska Röda Korset 4 Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korset 2009

7 2010 Christer Zettergren besöker det jordbävningsdrabbade Haiti.

8

9 2009 Rödakorsaren Louise Karstensdotter besöker Rune Olsson, som är döv.

10 Vi skapar arenor för människor att mötas och stärkas Många människor lever i utanförskap och isolation i Sverige. Att vara i en utsatt situation är inget statiskt tillstånd. Vi kan alla hamna i en livssituation som vi känner att vi inte tar oss ur av egen kraft. Röda Korset fokuserar därför alltid på att stödja den enskilda människans egen inneboende kraft. Vårt uppdrag är att möta behoven där de finns. Ambitionen är inte att ersätta det ansvar som åligger samhället, utan att komplettera och förstärka på de områden där det finns gap och brister och där våra insatser kan spela en viktig roll. Sociala nätverk gör äldre friskare Om tjugo år förväntas var femte svensk vara ålderspensionär. Åldrandet öppnar många möjligheter för enskilda individer men ökar också risken för exempelvis fysisk och psykisk ohälsa. Det är vanligare att de personer som har ett svagt socialt nätverk upplever större psykisk ohälsa. Äldre betonar dessutom ofta social gemenskap och aktivitet som betydelsefullt för god hälsa. Svenska Röda Korset har genom våra frivilliga under långt tid arbetat för att bryta isolering och främja hälsan hos såväl äldre som yngre. Frivilligarbete ökar i sig välbefinnandet inte bara hos den som tar emot stödet utan också hos den som utför arbetet. Ett besök betyder så mycket Under 2009 besökte frivilliga rödakorsare äldre i deras hemmiljö och på äldreboenden samt arrangerade olika aktiviteter som exempelvis minnesträning, sittgymnastik, rullstolspromenader, utflykter och andra aktiviteter. Det finns ett stort gap mellan vad som utlovas politiskt, i lagstiftning och mål, och det som äldre, anhöriga och personal möter i verkligheten. Röda Korset har en viktig uppgift att fånga upp behov som inte tillgodoses av samhället. Vård efter behov gäller det alla? Människor som lever i Sverige utan uppehållstillstånd benämns ofta som papperslösa. De kan exempelvis ha fått avslag på sin asylansökan men valt att gömma sig för att undvika utvisning eller ha kommit till Sverige med anledning av familjeanknytning. Ett har de alla gemensamt: de saknar tillgång till vård utifrån behov. Röda Korset anser att alla människor är lika mycket värda och har samma rätt till bästa uppnåeliga hälsa i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Röda Korset driver sedan 2006 vårdförmedlingar för papperslösa i Stockholm och i samarbete med Rosengrenska Stiftelsen i Göteborg. Hit kan papperslösa migranter vända sig för att komma i kontakt med den svenska sjukvården. Många av dem som söker sig till vårdförmedlingarna är gravida kvinnor som inte har tillgång till den offentliga mödravården. Vi möter också barn och unga. Många papperslösa väntar alltför länge med att kontakta sjukvården på grund av att de saknar pengar eller av rädsla för att sjukvårdspersonalen ska ange dem. Under 2009 skedde närmare patientkontakter genom Röda Korsets vårdförmedling i Stockholm. Allt fler kommer till läxhjälp och språkträningar Vi möter många människor genom våra träna svenska-grupper och läxhjälpsarbete på skolor och bibliotek runtom i landet. Bara förra året deltog cirka barn och vuxna i läxhjälp och språkträning. Utöver detta möter vi människor som är nyanlända till Sverige genom det vi kallar mentor-till-mentor, där en nyanländ individ möter en individ som är etablerad här för ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och ett stöd för att finna vägar in i det svenska samhället. Fler patienter än någonsin till Röda Korsets behandlingscenter Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade tog under 2009 emot drygt patienter, vilket är det största antalet patienter sedan verksamheten startade Behandlingscenter finns i dag på fem platser i Sverige: Stockholm, Malmö, Skövde, Uppsala och Skellefteå. Filialmottagningar finns dessutom i Luleå, Umeå, Hedemora samt Hässleholm/Kristianstad. Hit kommer såväl vuxna som barn och ungdomar samt deras familjer. Målet för verksamheten är att människor som utsatts för krigstrauma och tortyr får den vård som behövs för att de i så stor utsträckning som möjligt ska kunna återfå sin psykiska och fysiska hälsa. Till de mest sårbara hör barn och ungdomar med traumatiska upplevelser. Flera av våra unga patienter har sett sina föräldrar utsättas för svåra kränkningar eller har själva upplevt övergrepp. Våra center satsar därför särskilt på att stödja dessa ungdomar. Migranter som söker hjälp för sina traumatiska upplevelser kommer från fler än 50 olika länder. Den största gruppen (455 personer) under 2009 kom från Irak. Röda Korsets Mötesplatser hela 303 stycken fördelade över hela landet! I 236 av landets kommuner finns minst en mötesplats, där en mängd aktiviteter äger rum. Fler än människor besöker oss varje vecka för att delta i utbildningar, sociala aktiviteter eller för att fynda bland skänkta gåvor i vår secondhand-försäljning. Genom att handla i våra second hand-butiker, bidrar man inte bara till att Röda Korset kan genomföra många sociala lokala aktiviteter, utan även till att stödja nationella och internationella insamlingar och sist men inte minst till en bättre miljö genom återbruk. På många av våra mötesplatser tar vi också emot människor som får arbetsträning. Omkring personer om året får på så sätt bättre förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden igen. Röda Korset kommer att fortsätta utöka antalet mötesplatser runtom i landet. Vi ska finnas där människor finns. Framöver kommer vi även i större utsträckning att skapa nya mötesplatser och arenor digitalt. Mobilisering inför influensaepidemi Röda Korset har en beredskap att agera i samband med kriser och katastrofer. Vi kan snabbt mobilisera resurser och bistå med medmänskligt och praktiskt stöd i hela landet vid behov var året vi lärde oss ett nytt ord: svininfluensa. Precis då Sverige nåddes av de första rapporterna om den nya influensan, förberedde sig både myndigheter och arbetsplatser runtom i landet på att influensan skulle kunna lamslå stora delar av samhället. Under hösten 2009 engagerade sig drygt frivilliga rödakorsare när den största vaccinationsinsatsen någonsin genomfördes i Sverige. Röda Korsets frivilliga stod för det medmänskliga stödet under de vänte- 8 Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korset 2009

11 Varje dag är en kamp för rätten till vård Det är onsdag förmiddag på Röda Korsets sjukvårdsförmedling för papperslösa i Stockholm. Det är ett hårt tryck på vårdförmedlingen och pressen bara ökar. För att systemet ska fungera måste patienterna först ringa och boka tid. Det finns dessvärre inte resurser att ta emot alla som behöver hjälp. En kvinna från Mongoliet som vill göra en abort ringer till Röda Korsets sjukvårdsförmedling. Sjuksköterskorna Ellinor Björk och Lena Jansson pressar in en tid trots att det egentligen är fullbokat flera veckor framöver. En abort kan inte vänta. Nu gäller det att hitta någon som kan tolka eftersom kvinnans vän, som ringer Röda Korset, inte kan följa med på fredagens besök. Och själv pratar kvinnan bara mongoliska. Ibland blir jag så arg. När jag åker till jobbet passerar jag flera vårdcentraler och ett sjukhus och där blir inte våra patienter insläppta, säger Ellinor Björk och beskriver en komplicerad arbetssituation. Här finns bland många andra en diabetespatient som gått utan medicin i månader, en man som behöver en gastroskopi och en kvinna som riskerar permanenta ögonskador om hon inte får en operation. Att ta reda på vad som är problemet är dock inte det enklaste. Tolkar är en bristvara och språket är ofta ett hinder. Det är inte heller lätt att skapa tillit. Många av de papperslösa är rädda för att söka vård. De är rädda att bli avvisade och rädda att bli anmälda till polisen. I det lilla mottagningsrummet på sjukvårdsförmedlingen finns en brits och några fåtöljer. Här kan sköterskorna göra enklare undersökningar men i första hand gäller det att slussa människor vidare, in i den offentliga vården om det är möjligt, annars till någon av de frivilliga läkare och psykologer som finns i Röda Korsets nätverk. Kvinnor som behöver mödravård är en av de största patientgrupperna på Röda Korsets sjukvårdsförmedling. Ellinor Björk berättar att det verkar som om den nya policy som Stockholms läns landsting har aviserat har lett till en viss minskning. Sedan årsskiftet 2008/2009 har papperslösa som tidigare sökt asyl rätt till mödravård. Den andra gruppen, som aldrig sökt asyl, nekas inte mödravård men de krävs ofta på full betalning. För att ta ett exempel är kostnaden för en förlossning omkring kronor. På en del vårdinrättningar möts de av mer välvilja än på andra. Det händer att Ellinor Björk ringer upp läkare som nekat papperslösa. Läkarna säger att deras chefer har sagt nej men man måste vara tuff och ifrågasätta. De flesta inom vården vill ju hjälpa och det måste vara hemskt att inte få ge vård. Text: Anna Dahlqvist Ursprungsartikeln publicerades i Röda Korsets tidning Henry nr 2/2009 tider som uppkom i samband med vaccineringarna och hjälpte till med att dela ut kölappar och hälsodeklarationer, allt i syfte att bidra till att såväl vårdpersonalen som de som vaccinerades skulle uppleva situationen så avslappnad som möjligt. Röda Korset hade en avgörande betydelse för att insatsen kunde genomföras under så pass ordnade former och fick mycket uppskattning för att vi lyckades skapa lugn i en stundtals kaotisk situation. Kunskap räddar liv En första hjälpen-utbildning är inte bara en utbildning utan också ett sätt att omsätta Röda Korsets värderingar i konkret handling. Under 2009 utbildade Röda Korset personer i första hjälpen och kris- och medmänskligt stöd. Genom utbildningarna förser Röda Korset människor med kunskap och mod att agera för att rädda liv. Svenska Röda Korset 2009 Verksamhetsberättelse 9

12

13 2009 Röda Korset hjälpte Zahra Yousefi i Götene att återförenas med sina barn och senare även med maken.

14 Vi kämpar för människors rättigheter i både ord och handling Röda Korset möter dagligen människor som lever i skuggan av samhället. Oavsett vilka de är eller var de kommer ifrån arbetar vi för att deras mänskliga rättigheter tillgodoses. Det handlar inte sällan om människor som lämnat allt i förhoppning om ett bättre liv i Sverige, asylsökande, ensamkommande flyktingbarn eller migranter utan identitetshandlingar. Många människor ger upp allt för att få möjlighet att leva i frihet, utan rädsla. Vi ser det som en förmån att få förtroendet att lotsa människor genom asylprocessen. Ibland leder vårt arbete fram till ett efterlängtat besked om uppehållstillstånd och vi får dela glädjen. Vi deltar även i processer där individer får avslag på sin ansökan och upplever att livet faller i spillror. Också efter ett avslag finns rödakorsare till hands. En del av de personer som ska avvisas placeras på Migrationsverkets slutna förvar. Där finns vi på plats för att som medmänniskor möta och stödja dem som väntar på att resa ifrån Sverige. Vi erbjuder också både rådgivning och stöd på plats till dem som återvänder till Irak, Serbien och Kosovo. Familjen måste vara nära Den som kommit ifrån sin familj i en konflikt- eller katastrofsituation kan när som helst vända sig till Röda Korset för att få hjälp med att söka rätt på sina familjemedlemmar. Tack vare att Röda Korset och Röda Halvmånen bildar ett världsomspännande nätverk som i dag breder ut sig i 186 länder kan vi genom kontakter och moderna databaser lokalisera människor och upprätta kontakter mellan familjemedlemmar som inte sett varandra på väldigt länge. Vi bistår dem som söker återförening med sin familj i Sverige. Ofta finns frivilliga med på flygplatser i olika delar av landet för att delta i glädjen när exempelvis föräldrar återser sina barn efter månader och år av ovisshet och längtan. Röda Korset har vetat det länge, men nu visar också studier att det är först när man har sin familj nära som man har krafter att möta och ta del av det nya samhälle man kommit till. Under 2009 har Svenska Röda Korset gett stöd och råd vid tillfällen vilket har inneburit att människor fått direkt stöd i sina asyloch efterforskningsärenden. Vi har samlat på oss en unik erfarenhet inom asyl området ända sedan 1970-talet. Den samlade erfarenheten använder vi oss aktivt av för att skapa opinion inom migrations- och asylfrågor. Vi möter allt fler ensamkommande flyktingbarn Svenska Röda Korset har under året profilerat sig som en viktig aktör när det gäller ensamkommande flyktingbarn. Anledningarna till att barn kommer till Sverige utan sina föräldrar varierar. En kan vara att de är på flykt undan krig och konflikter av rädsla eller för att de vill undvika att värvas till stridande grupper. Ett annat skäl, även om hela familjen är i fara, är att det kostar så mycket att anlita en människosmugglare att föräldrar endast har råd att skicka ett av sina barn. Inte sällan väljer man då den son som de tror har störst möjlighet att skapa sig en ny framtid. Ensamkommande barn och unga är en målgrupp som behöver olika former av stöd beroende på var de befinner sig i migrationsprocessen. Under de senaste åren har antalet ensamkommande barn och unga ökat. Svenska Röda Korset kan bland annat bistå med medmänskligt stöd, sociala verksamheter och integrationsfrämjande aktiviteter. Orden spelar en viktig roll Utifrån det vi ser, både genom alla frivilliga rödakorsare i landet och från föreningens tjänstemän, påverkar vi samhället i en medmänskligare riktning. Det gör vi genom att svara på remisser, samtala med politiker och andra opinionsbildare, delta i debatter och seminarier och skriva debattartiklar. För oss är resultatet av de många timmarna vid datorn mer än bara torra dokument. Vi vet att många människors framtid balanserar på de ord och formuleringar som slutligen hamnar i lagtexter och direktiv. Kritik mot försörjningskrav fick genomslag Efter en utredning kom riksdagen 2009 med ett lagförslag om försörjningskrav som villkor för anhöriginvandring, det vill säga att den som vill återförenas med sina anhöriga i Sverige först måste ordna arbete och bostad. Röda Korset riktade kritik mot utredningens förslag. Vi hävdade att personer som bedömts ha skyddsbehov eller beviljats uppehållstillstånd på humanitära grunder borde undantas från ett försörjningskrav, samt att alla barns rätt till sina föräldrar måste respekteras. När regeringen slutligen presenterade sitt lagförslag, hade glädjande nog stora delar av kritiken fått genomslag. Barnfamiljer undantas nu exempelvis från kravet. Undantag kan också göras om det finns särskilda skäl, till exempel om en person har svårt att uppfylla kraven på grund av en mer långvarig nedsättning av arbetsförmågan. Migrationsöverdomstolen lyssnade på kritiken Den definition av inre väpnad konflikt som tidigare använts av Migrationsverket och domstolarna har inte stämt med den vedertagna definitionen inom den internationella humanitära rätten i väpnade konflikter. I en skrivelse till Migrationsöverdomstolen i april 2009 var Röda Korset tydligt med att Migrationsöverdomstolen måste tänka om. I oktober 2009 beslöt Migrationsöverdomstolen i tre vägledande domar att tre somaliska medborgare skulle få permanent uppehållstillstånd i Sverige på grund av att det för närvarande råder inre väpnad konflikt i Somalias huvudstad Mogadishu. Det glädjande beskedet från Migrationsöverdomstolen inger hopp hos dem som söker skydd i Sverige från urskillningslöst våld i krig. Röda Korset en organisation med unikt mandat Röda Korset är unikt i mer än ett hänseende. Vi är den enda organisationen som har fått ett alldeles särskilt mandat i Genèvekonventionerna, alltså de internationella överenskommelser som reglerar väpnade konflikter. I dag ställer sig 194 länder bakom konventionerna som skyddat civila och icke stridande i krig och konflikter under 60 år. Som nationell rödakorsförening har vi en skyldighet att utbilda i den internationella humanitära rätten, det som vi i dagligt tal kallar krigets lagar. Vi såg under 2009 ett ökat intresse för denna utbildning och arrangerade även utbildningar i de mänskliga rättigheterna, rödakorskunskap, diskrimineringsfrågor och mångfald. Totalt nådde Svenska Röda Korset förra året drygt människor genom utbildningar och informationstillfällen, inte minst tack vare våra byråer mot diskriminering i Luleå, Östersund, Sundsvall och på Gotland. Det röda korset en symbol att värna och skydda Nej, det röda korset får man inte hantera hur som helst. Det fick ett svenskt företag i november 2009 med besked veta efter en dom i Marknadsdomstolen som förbjöd företaget att använda ett rött kors som utformning av sina första hjälpen-tavlor. 12 Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korset 2009

15 Röda Korset vägleder Migrationsöverdomstolen i definitionen av väpnad konflikt Migrationsöverdomstolen beslutade i början av oktober i vägledande domar att tre somaliska medborgare får permanent uppehållstillstånd på grund av att det för närvarande råder inre väpnad konflikt i Somalias huvudstad Mogadishu. Det är glädjande besked från Migrationsöverdomstolen vilket ger hopp för människor som söker skydd i Sverige från urskillningslöst våld i krig. Redan i februari 2007 kritiserade Röda Korset domstolen för att ha använt en snäv och felaktig definition av begreppet inre väpnad konflikt i en vägledande dom. Det ledde till att människor från till exempel Somalia, Gaza, Afghanistan och Irak inte fick rätt till skydd, säger Christer Zettergren, generalsekreterare i Röda Korset. Den definition av inre väpnad konflikt som tidigare använts av Migrationsverket och domstolarna har inte stämt med den vedertagna definitionen inom den internationella humanitära rätten i väpnade konflikter. I en skrivelse till Migrationsöverdomstolen i april 2009 gällande de i dag aktuella målen framförde Röda Korset juridiska argument som nu har hörsammats. Röda Korset, som har fått en särskild roll från världens stater att bevaka den humanitära rätten, har nu kunnat medverka till att en korrekt definition av begreppet antagits även i Sverige. Att Röda Korset kan bidra med sakkunskap i viktiga juridiska humanitära frågor känns mycket tillfredsställande. Vi arbetar med människor som direkt drabbas av krig, både i konfliktområden och i Sverige och det är viktigt att de får det skydd de har rätt till. Ett uppehållstillstånd kan innebära skillnaden mellan liv och död, säger Christer Zettergren. Enligt de vägledande domarna är definitionen av inre väpnad konlikt följande: För att situationen i ett land eller i en del av ett land ska betraktas som inre väpnad konflikt i utlänningslagens mening krävs bland annat att det råder svåra motsättningar mellan befolkningsgrupperna med utdragna och pågående stridigheter mellan regeringsstyrkor och en eller flera andra organiserade väpnade grupper eller mellan två eller flera sådana grupper. Det våld konflikten för med sig är urskillningslöst och så allvarligt att det finns skäl att tro att en civilperson bara genom sin närvaro löper en verklig risk att utsättas för ett allvarligt hot att dödas eller skadas. Artikeln publicerades på Röda Korsets hemsida den 6 oktober Ett rött kors på vit botten är en skyddssymbol i krig och det är därför viktigt att inte respekten för det röda korset urholkas. Det finns bestämda regler, både i svensk och i internationell lag, för hur skyddsemblemet får användas. I Sverige får endast beredskapsregistrerade sjukhus och ambulanser märkas upp med skyddsemblemet i fredstid. Militären får också använda rödakorssymbolen vid övning i fredstid. Svenska Röda Korset har rätt att använda det röda korset tillsammans med namnet på vår förening som organisationssymbol. Svenska Röda Korset 2009 Verksamhetsberättelse 13

16

17 2009 Rent vatten räddar liv, Zimbabwe.

18 Vi bistår människor på både kort och lång sikt Svenska Röda Korset ligger alltid i beredskap inför katastrofer. Vi vet i regel både när och var katastrofer kommer att inträffa. Denna kunskap baseras på vår erfarenhet av att många katastrofer är återkommande och slår till mot samma region år efter år. Däremot kan vi aldrig veta exakt hur katastrofen slår till och i vilken omfattning. Samtidigt som vi arbetar i så gott som alla världens katastrofområden deltar vi i mängder av långsiktiga insatser som rör exempelvis att säkra tillgången till rent vatten, grundläggande hälsovård samt att förhindra spridning av hiv. Att arbeta i katastrof- och konfliktsituationer handlar om att snabbt göra bedömningar och att ständigt ta risker. Det är nödvändigt men vi strävar hela tiden efter att bli ännu bättre på att bedöma och kontrollera riskerna. Människors liv hänger på det. 23 katastrofappeller Antalet katastrofer under 2009 var något färre än vanligt. Under året vädjade internationella rödakorsrörelsen om stöd för 23 katastrofappeller i världen. Svenska Röda Korset bistod 17 av dessa finansiellt. En katastrofappell skickas till många nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar världen över som tillsammans hjälper till med att stödja en specifik insats. Ambulanser till Gaza Bara ett par dagar in på året 2009 förvärrades konflikten i Gaza markant och som alltid var det civilbefolkningen som drabbades hårdast. Många barn dödades och skadades och hjälpen hade svårt att nå fram till de behövande. Eftersom det rådde akut brist på läkarvård i Gaza-området och flera av Palestinska Röda Halvmånens ambulanser skadats redan under de inledande striderna startade Svenska Röda Korset insamlingen Tio ambulanser till Gaza. På bara ett par veckor, och tack vare samarbete med bland andra TV4-gruppen, samlade Svenska Röda Korset in tillräckligt mycket pengar för att kunna köpa tio ambulanser som snabbt kunde tas i bruk. Röda Korset väljer aldrig sida i en konflikt, däremot tar vi alltid ställning för de människor som drabbas. Röda Korset arbetar därför på båda sidor i en konflikt, så också vid konflikten i Gaza. På gränsen till svält Under våren 2009 stod det klart att länderna på Afrikas Horn än en gång hotades av en svältkatastrof. Kombinationen av de globalt stigande matpriserna och en förödande torka hotade uppemot 20 miljoner människor som hamnat i kronisk fattigdom på grund av konflikter, flyktingströmmar och naturkatastrofer i regionen. Femton länder i Afrika påbörjade under 2009 insatser för att säkra en långsiktig matsäkerhet. Svenska Röda Korset lade under året upp ett långsiktigt program för att effektivt förebygga och undvika svältkatastrofer. Svenska Röda Korset driver nu matsäkerhetsprojekt i både Etiopien och Namibia. I alla sammanhang som rör Afrikas framtid har matsäkerhet högsta prioritet vid sidan av hiv och aids. Under året som gått har Svenska Röda Korset fortsatt att arbeta strategiskt med långsiktiga hälsoinsatser i både Asien och Afrika. Det finns inget mer effektivt sätt att förbättra människors hälsa än att utbilda personer på lokal nivå som i sin tur för vidare kunskap om exempelvis vikten av rent vatten och grundläggande hälsovård. Detta lyckas vi bra med tack vare Röda Korsets världsomspännande nätverk av engagerade frivilliga. Klimatet och katastrofer För att världen inte ska förlora kontrollen över klimatförändringarna krävs det att utsläppen minskar med procent till Enligt FN:s Klimatpanel skulle det begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till omkring två grader. För att skapa opinion inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december 2009 startade Svenska Röda Korset tillsammans med ett antal organisationer, studieförbund, företag och föreningar klimatkampanjen 2grader.se. Röda Korset har under de senaste åren fått en ökad medvetenhet om den påverkan som klimatförändringarna har vid naturkatastrofer. Klimatrelaterade katastrofer kommer framöver även att drabba områden som vanligtvis inte drabbas av exempelvis cykloner. Det ställer i sin tur nya krav på oss i våra katastrofinsatser. Klimatkampanjen gav Svenska Röda Korset en möjlighet att än en gång understryka vikten av att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna och att koppla detta arbete till riskreducerande insatser. I samband med flera av de katastrofappeller som Svenska Röda Korset svarade på ingick också riskreducerande delar. Det kan handla om allt ifrån att bistå vid framtagandet av riktlinjer och policyer till att starta inkomstgenererande projekt och informera om hiv och aids samt vikten av fungerande sanitära förhållanden. Inget sparar så många människoliv och så mycket pengar som riskreducerande insatser. I dag satsas blygsamma fyra procent av totala anslag vad gäller katastrofhjälp på förebyggande insatser, detta trots att vi vet att för varje krona som satsas på beredskap och förebyggande åtgärder så sparar vi mångdubbelt. Tjejgrupper i Malawi en ljusglimt En av ljusglimtarna från året som gick är tjejgrupperna i Malawi som startade i januari Grupperna är till för att stärka flickornas självförtroende och självkänsla och bemöta de specifika svårigheter unga flickor står inför i Malawi i dag och bidra till en ökad jämställdhet i lokalsamhället. I grupperna diskuteras flickors rättigheter att själva bestämma över exempelvis sexliv, utbildning och framtid. Kunskap om och krav på jämställdhet höjs även i hela byar när flickorna fortsätter att inspirera sina vänner, systrar och hela familjer. Hittills i år har 53 flickgruppsledare blivit utbildade och totalt är 316 flickor med i flickgrupper på sex skolor i södra Malawi. Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund har i mer än tio år jobbat med flickgruppsmodellen i Sverige och sedan två år tillbaka har den även med positivt resultat genomförts i Liberia. Svenska Röda Korset har under året engagerat sig i flera jämställdhetsinsatser. I Tchad har 45 procent av kvinnorna utsatts för könsstympning, ett ingrepp som oftast sker före 10 års ålder. Svenska Röda Korset 16 Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korset 2009

19 Malawi: Vakna upp tjejer det killar kan göra kan vi också göra! Tjejgrupperna i Malawi startade i januari Grupperna är till för att stärka tjejernas självförtroende och självkänsla och bemöta de specifika svårigheter unga tjejer står inför i Malawi i dag. Stödet är inte påtvingat utan erbjuds till de tjejer som vill delta och intresset har varit stort. I grupperna diskuteras tjejernas rättigheter och möjligheter att själva bestämma över sexliv, utbildning och framtid. Kunskap om och krav på jämställdhet höjs även i hela byar när tjejerna fortsätter att inspirera sina vänner, systrar och hela familjer. Svenska Röda Korsets ungdomsförbund har i mer än tio år jobbat med modellen i Sverige och sedan två år tillbaka har den även med positivt resultat genomförts i Liberia. I november 2009 besökte vi tjejgrupper på tre skolor i Malawi. Jag träffade ett flertal av tjejerna tidigare under året och den personliga utvecklingen hos många av dem är enorm. Glädjen, kraften och kämpaglöden är högst påtaglig. Tjejerna vet nu att de kan bli och förtjänar att bli vad helst pojkar kan bli. Hittills i år har 53 tjejgruppsledare blivit utbildade och totalt är 316 tjejer med i tjejgrupper på sex skolor i Chiradzulu och Mwanza i södra Malawi. Lärarna i skolorna rapporterar att tjejerna som gått med i grupperna presterar mycket bättre i skolan. De vågar ta plats på lektionerna, de är aktiva i diskussioner och många av dem finns nu bland topp tio i klassen något som tidigare nästan bara pojkar var. Färre antal tjejer från grupperna har också slutat skolan. När vi frågar några av tjejerna varför de tror att färre slutar skolan får vi följande svar: Att inte gå till skolan för att vi inte kan betala skolavgiften är något som är utanför vår kontroll, något som vi inte kan påverka. Men att vara frånvarande från skolan av någon annan anledning är inte okej. Vi i tjejgrupperna stöttar varandra att komma till skolan och kämpa hårt för att uppnå våra mål. Text: Jenny Sarén, Röda Korset Artikeln publicerades på Röda Korsets hemsida den 23 november Vakna upp tjejer Öppna dina ögon och se Låna dina öron och dina sinnen till det som tjejgruppen utför Tjejen, varför studerar du inte hårdare? Varför är du inte ambitiös? Varför känner du dig blyg när du uttrycker dig själv? Kom igen tjejer, vakna upp! Tjejer, håll er till era uppsatta mål och håll alltid huvudet högt Var ambitiösa, studera flitigt och känn er inte blyga när ni uttrycker er själva Då blir ni förebilder för medlemmarna i tjejgrupperna Tjejer, vakna upp! Skäms aldrig för att ni är de människor ni är. Skriven av Ennifer Gunde Tjejgruppsledare från Mphande secondary school Mwanza, Malawi kommer därför under det kommande året att initiera ett flerårigt projekt tillsammans med Röda Korset i Tchad för att motarbeta förekomsten av kvinnlig könsstympning i landet. Vi vill alla se förändringar slå igenom snabbt. Men att påverka samhällsstrukturer, destruktiva mönster och kulturella vanor sker inte i en handvändning. Stora förändringar måste få ta tid för att de ska bli genomgripande och spela någon roll i det långa loppet. Framtiden Röda Korset arbetar allt oftare i konfliktområden. Det beror inte på att antalet konflikter i världen nödvändigtvis ökar utan snarare på att konflikter tenderar att bli utdragna som i exempelvis Somalia, Sudan och Irak. Dessutom drabbas även konfliktdrabbade områden av katastrofer vilket gör det nödvändigt att i större utsträckning framöver även ha ett säkerhetstänkande i alla slags insatser. Under 2009 ifrågasattes biståndet i flera olika sammanhang. Sida väljer att kanalisera en del av sitt stöd genom Röda Korset eftersom vi har en lång och gedigen erfarenhet av insatser i hela världen tack vare vårt nätverk och för att Sida har förtroende för det arbete vi gör lokalt. För att allmänheten även fortsättningsvis ska ha förtroende för vårt arbete är det avgörande att ännu tydligare berätta om effekterna av våra insatser. Svenska Röda Korset 2009 Verksamhetsberättelse 17

20 Trend vi skänker mer till fler Svenska folket skänker varje år omkring fem miljarder kronor till ideella organisationer. Det är cirka kronor per hushåll, en siffra som stadigt ökar. De tio organisationer som samlade in mest pengar i Sverige 2009 ökade sin insamling med 100 miljoner kronor från föregående år. En undersökning som gjordes av Swedbank Robur i början av 2010 visar att 66 procent av svenskarna i åldern år uppger att de skänkt pengar till någon ideell hjälporganisation under de senaste sex månaderna. Av dessa valde hela 29 procent att stödja Röda Korset. Röda Korset är därmed den ideella organisation som flest svenskar har skänkt pengar till det senaste halvåret. Andelen som uppger att de skänkt pengar till Röda Korset har ökat kraftigt sedan tidigare mätningar. Unga och män allt givmildare Undersökningen visar att liksom tidigare återfinns givarna främst bland äldre och kvinnor. Den största ökningen av andel givare sker däremot bland de yngsta undersökningsdeltagarna samt bland männen. Vid förra mätningen var det 41 procent i åldersgruppen år som valt att skänka pengar till en ideell hjälporganisation det senaste halvåret. Denna andel är i dag 52 procent. Bland männen ökade andelen från 51 procent till 62 procent. Dessutom fortsätter insamlingsmetoder via internet och mobiltelefoni att vinna terräng. Som helhet kan nämnas att hela 82 procent av svenskarna har en positiv eller mycket positiv inställning till ideella hjälporganisationer. De som inte kan tänka sig att skänka pengar har sjunkit från 8 procent till 5 procent. Det har blivit en del av den moderna livsstilen att skänka pengar. I många familjer tar man gemensamt beslut om vilken organisation eller vilket slags forskning man vill stödja. Människor inser att samhällets resurser inte räcker, och oavsett hur man ställer sig till detta menar många att ideella organisationer har en viktig uppgift i dagens samhälle. Den ökade givmildheten tar sig inte bara uttryck i ett ökat givande utan även i allt fler frivilligtimmar. Svenskarna jobbar ideellt, utanför den egna familjen, omkring 16 timmar per månad. En rapport från Ersta Sköndal högskola visar att kvinnor och män i dag gör lika stora insatser i tid räknat. Tidigare har alltid männen varit fler och gjort mer. En tydlig trend är också det ökade intresset hos både givare och media för hur vi som organisation använder insamlade pengar. Det tidigare intresset för administrations- och insamlingskostnader har i stor utsträckning övergivits för att nu istället handla om frågor om organisationers effekt och måluppfyllelse. Antalet ideella organisationer ökar stadigt i Sverige. Gallupundersökningen från Swedbank visar också att de personer som faktiskt har skänkt pengar till ideella hjälporganisationer de senaste månaderna har valt att skänka till något fler organisationer än tidigare. Det kommer därför att bli ännu viktigare för Röda Korset att tydligt kommunicera vad som särskiljer oss och vårt arbete från andra organisationers för att göra det tydligt för både privatpersoner, företag och myndigheter vad som är våra styrkor och möjligheter. Företagens engagemang vidgas Företagen har alltjämt en positiv inställning till frivilligsektorn och trots det rådande ekonomiska världsläget ser vi att gåvor från företagen till den ideella sektorn ökar. Samtidigt blir det också allt vanligare att företag vidgar engagemanget genom att exempelvis låta personalen arbeta frivilligt på arbetstid. Där företag tidigare kunde nöja sig med att bidra ekonomiskt till ett specifikt projekt vill allt fler företag att samarbetet ska vara en kombination av engagerade anställda och engagerade kunder och att företaget självt lägger en ekonomisk grundplåt. Bara några veckor in på 2010 genomfördes exempelvis en volontärdag där 450 medarbetare från Trygg-Hansa på sju orter runtom i Sverige fick välja att, på betald arbetstid, arbeta som volontärer för Röda Korset eller ett par andra organisationer. Momsfrågan ständigt het Momsutredningen Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58) föreslår att momslagen ytterligare anpassas till EG-rätten vilket länge varit ett krav från EU. Om förslagen går igenom kommer det att drabba Röda Korset och andra ideella föreningar negativt. I huvudsak avhandlar förslaget nya momsregler, vilket berör de delar av Röda Korsets verksamhet som säljer varor och tjänster, som exempelvis Röda Korsets 303 Mötesplatser liksom våra Första hjälpen-utbildningar. Försäljning av skänkta varor på Mötesplatserna har tidigare varit momsbefriad men nu föreslås en momssats på sex procent. Vår strävan är att det ska vara enkelt att engagera sig frivilligt och vi är därför oroade över att dessa ökade krav på administrativ kompetens kommer att äventyra människors vilja att engagera sig frivilligt. Utredningen föreslår dessutom obligatorisk momsplikt vid uthyrning av verksamhetslokaler, ett förslag som inte föranletts av krav från EU. För hyresgäster som inte bedriver momspliktig verksamhet, till exempel lokala rödakorskretsar utan second hand-försäljning, blir det i och med detta en avsevärd fördyring av verksamheten. Svenska Röda Korset har reagerat starkt mot momsförslaget och har från både centralt och lokalt håll lämnat in kritiska remissvar. liksom avdragsrätten Sverige är i dag det enda landet inom EU som saknar avdragsrätt för att stimulera givande. Det är inte bara bland enskilda personer som det finns förutsättningar att kraftigt öka givandet. Sju av tio företag skulle ge mer om avdragsrätten infördes. Röda Korset fortsätter därför att arbeta med frågan. Källor Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Undersökning om svenska folkets attityder och givande till ideella hjälporganisationer, synen på ideella fonder samt inställningen till företagens samhälls- och miljöansvar, (Swedbank Robur, januari 2010) Svenskarnas engagemang är större än någonsin Insatser i och utanför föreningslivet, (Lars Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm, Ersta Sköndal högskola 2010) 18 Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korset 2009

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015 VISION INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. UPPDRAG VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. HUVUDMÅLGRUPPER* ÄLDRE OCH MIGRANTER. ÖVERGRIPANDE MÅL VI ÄR EN RESURSSTARK OCH ENAD

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006.

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Om Röda Korset och vårt uppdrag...3 Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar...4 Akut katastrofhjälp...9

Läs mer

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014 Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014 Denna verksamhetsplan för år 2014 bygger på det fortsatta engagerade, omfattande och kompetenta arbete som idag utförs av många aktiva frivilliga och anställda

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

Vi ger akut medicinsk hjälp till människor som riskerar att dö på grund av krig, katastrofer och epidemier. Eller i sviterna. lagstiftning.

Vi ger akut medicinsk hjälp till människor som riskerar att dö på grund av krig, katastrofer och epidemier. Eller i sviterna. lagstiftning. Vi ger akut medicinsk hjälp till människor som riskerar att dö på grund av krig, katastrofer och epidemier. Eller i sviterna av svensk lagstiftning. Läkare i världen Läkare i världen är en internationell

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Stadgar för föreningen Svenska Röda Korset

Stadgar för föreningen Svenska Röda Korset Stadgar för föreningen Svenska Röda Korset Gällande från 2012-01-01 Innehållsförteckning 1 Ändamål...3 2 Legal status...3 3 Mandat och uppgifter...3 4 Inträde...4 5 Medlemskap...5 6 Utträde, avstängning

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar Internationellt engagemang Påverkansarbete för säkra vägar Påverkansarbete för säkra vägar Vill du engagera dig i Rädda Barnens internationella påverkansarbete? Nu lyfter vi frågan om barn på flykt från

Läs mer

Vårdpersonal. VARFÖR i Sverige 2012? Lagen - 2008:344 Rädsla hos de papperslösa Okunskap. Akut vård

Vårdpersonal. VARFÖR i Sverige 2012? Lagen - 2008:344 Rädsla hos de papperslösa Okunskap. Akut vård Anne Sjögren Om Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset Köpenhamn 120912 Sjuksköterska/teamledare Rosengrenska / Röda Korset Andra Långgatan 19 413 28 Göteborg Tel: + 46 31 741 6207, - 08 Jourtelefon:

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS Hösten 2013 Du är en del av världens största mänskliga skyddsnät ta chansen att bli utbildad! Information Utbildningarna är avsedda för kompetensutvecklingen för

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som nu är internationell

Läs mer

Volontärbarometern 2011

Volontärbarometern 2011 Volontärbarometern 2011 Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang Vanja Höglund Volontärbyrån 2011 Någon frågade Har vänner som volontärjobbat och sett till

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar

skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar Bfd22 080929 1 (8) Rättslig styrning 2014-04-24 RCI 12/2014 Rättsligt ställningstagande angående skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Ge papperslösa patienter vård!

Ge papperslösa patienter vård! Ge papperslösa patienter vård! Ställningstagande för allas rätt till hälso- och sjukvård på lika villkor Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskornas etiska råd Introduktion Människors rätt till

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN?

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Annika Rosén Doktorand i socialt arbete Malmö Högskola Högskolepedagogisk utbildning modul 3 HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Bakgrund Jag undervisar socionomstudenter i juridik under

Läs mer

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, P 24 1 (3) HSN 1306-0685 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige

Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige I mitten av maj samlades cirka 45 ensamkommande flyktingungdomar från Stockholm för att delta i en heldagskonferens som Rädda Barnen och Stadsmuseet bjudit

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

Nordisk Hjälp Humanitär Policy

Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall vara transparant, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård Region skånes policy 2008 2011! Vuxna fd asylsökande, så kallade gömda, får rätt till omedelbar vård och vård/ tandvård som inte kan anstå,

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas KURSKALAS! Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas Målgrupp: Medlemmar som vill öka sina kunskaper och sin kompetens för engagemang i det lokala eller regionala barnrättsarbetet. Mål för kurshelgen: Information,

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Länsstyrelsen, Malmö, 12 mars Mikaela Hagan, mikaela.hagan@rb.se, www.connectproject.eu The contents of this presentation can in no way be taken

Läs mer

Migration. Rödgrön migrationspolitik 2011-2014

Migration. Rödgrön migrationspolitik 2011-2014 Migration Rödgrön migrationspolitik 2011-2014 2/13 Inledning Att människor av olika skäl flyttar mellan länder är en naturlig process som ställer naturliga krav på samhället och som tillför nya erfarenheter

Läs mer

ASYLRATT, KON OCH POLITIK. En handbok for jåmstålldhet och kvinnors råttigheter

ASYLRATT, KON OCH POLITIK. En handbok for jåmstålldhet och kvinnors råttigheter ASYLRATT, KON OCH POLITIK En handbok for jåmstålldhet och kvinnors råttigheter Maria Bexelius Rådgivningsbyrån for asylsokande och flyktingar INNEHÅLL FORORD 9 KAPITEL 1. INLEDNING 11 Viktiga begrepp,

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

PTSD och Dissociation

PTSD och Dissociation PTSD och Dissociation { -Vård som inte kan anstå? Asylsökande vuxna Samma sjukvård och tandvård som alla barn i Sverige asylsökande barn Papperslösa/gömda Hälsovård för asylsökande Gravida kvinnor Kvinnor

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Alla barn. har egna rättigheter. Barnkonventionen i Partille

Alla barn. har egna rättigheter. Barnkonventionen i Partille Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille Reviderad oktober 2013 Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer