(24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg"

Transkript

1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3 Utsedd att justera Marie-Louise Bäckman Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Anne Elfving Ordförande... Ann-Britth Fröjd Justerande... Marie-Louise Bäckman ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialnämnden, Sundsgatan 29, Vänersborg Underskrift... utdragsbestyrkande Helene Bolinder

2 (24) ANSLAG/BEVIS Paragraferna är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden, 88, Val av ersättare för ordföranden i socialnämnden och socialutskottet samt 90, Mål och resursplan för socialnämnden Organ Socialnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialnämnden, Sundsgatan 29, Vänersborg Underskrift... utdragsbestyrkande Anne Elfving

3 (24) Närvarolista Beslutande Johanna Olsson (S) Marie-Louise Bäckman (KD) Ann-Britth Fröjd (C) Elisabeth Bohlin (S) Kenneth Persson (S) Anne Sophie Aronsson (S) Abdullahi Hassan Moalin (MP) Jeanette Dahlbom (M) Irma Fredriksson (M) Sofia Jacobsson (M) Lutz Rininsland (V) Marianne Ramm (V) Ola Wesley (SD) Tjänstgör för Lennart Niklasson (S) Reidar Eriksson (S) Hans-J Ackermann (FP) Ersättare Anna-Karin Sandberg (MP) Laila Haglund (MP) Tommy Christensson (M) Henrik Harlitz (M) Stefan Larsson (V) Carina Jällbrink (SD), Personalföreträdare - Övriga deltagare Karin Hallberg, socialchef Kristina Wallstedt, avdelningschef vård och omsorg Maria Tapper Andersson, avdelningschef individ- och familjeomsorg Sten Nilsson, avdelningschef omsorg om funktionshindrade Ewa Ferm Björklund, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen Anders Lundberg, ekonom, Stefanie Abdallah, COOP-praktikant, Sara Gunnarsson, drogsamordnare, 94 Anne Elfving, förvaltningssekreterare

4 (24) Ärenden 84 Parentation 85 Val av protokollsjusterare 86 Justering i föredragningslistan 87 Godkännande av deltagande 88 Val av ersättare för ordföranden i socialnämnden och socialutskottet 89 Månadsuppföljning per mars 2015, dnr SN 2015/40 90 Mål- och resursplan för socialnämnden , dnr SN 2015/80 91 Yttrande över motion om att utöka den avgiftsfria kollektivtrafiken till alla invånare som fyllt 65 år, dnr SN 2015/60 92 Verksamhetsberättelse Nytida AB år 2014, dnr SN 2015/78 93 Uppdrag till socialförvaltningen att planera och genomföra Vänersborgs Pensionärsfest 2015, dnr SN 2015/69 94 Information om drogförebyggande arbete i Vänersborg 95 Information om öppna jämförelser inom vård och omsorg, dnr SN 2015/79 96 Information - Ordföranden - Socialchefen - Kommunala pensionärsrådet, KPR - Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF - Beredningen för integrationsfrågor - Beredningen för drogpolitiska frågor 97 Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2014/237- sekretess 98 Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2014/270 - sekretess 99 Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2015/16 sekretess 100 Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2015/17 sekretess 101 Anmälan av delegationsbeslut 102 Anmälan av beslut, rapporter, meddelanden m m

5 (24) 84 Parentation Socialnämndens tjänstgörande ordförande Ann-Britth Fröjd (C) hälsar välkommen och inleder mötet med parentation med anledning av att socialnämndens ordförande Lennart Niklasson hastigt har gått bort under påskhelgen. Ann-Britth Fröjd håller ett minnestal och läser en dikt. En tyst stund hålls sedan och därefter visas ett bildspel med Lennart Niklasson.

6 (24) 85 Val av protokollsjusterare Marie-Louise Bäckman (KD) utses att justera dagens protokoll. 86 Justering i föredragningslistan Föredragningslistan, ärende 2, justeras med tillägg av val av ersättare för ordföranden i socialnämnden. 87 Godkännande att deltagare vid socialnämndens sammanträde Stefanie Abdallah, COOP-praktikant vid Högskolan Väst, medges att närvara vid socialnämndens sammanträde.

7 (24) 88 Dnr SN 2015/87 Val av ersättare för ordföranden i socialnämnden och socialutskottet Med anledning av att socialnämndens ordförande Lennart Niklasson (S) hastigt har avlidit, behöver ersättare för ordföranden utses, i avvaktan på att kommunfullmäktige fattat beslut om ny ordförande för socialnämnden. Enligt reglemente med föreskrifter om styrelsens och nämndernas arbetsformer är det nämnden som utser ordförande när denne inte kan fullgöra sina uppgifter för nämnden samt ordförande för socialutskottet. Socialnämnden beslutar att i avvaktan på att kommunfullmäktige har utsett ny ordförande för socialnämnden, utse 2:e vice ordförande, Ann-Britth Fröjd (C), att fullgöra uppgifterna som ordförande för socialnämnden. Socialnämnden beslutar att i avvaktan på att kommunfullmäktige har utsett ny ordförande för socialnämnden, utse 2:e vice ordförande, Ann-Britth Fröjd (C), till ordförande i socialutskottet. Socialnämnden har därefter att utse ny ordförande i socialutskottet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Protokollsutdrag till Socialnämndens 2:e vice ordförande

8 (24) 89 Dnr SN 2015/40 Månadsuppföljning per mars 2015 Sammanfattning Månadsuppföljning redovisas med statistik i enlighet med socialnämndens tidigare beslut. Följande redovisas i handlingarna; - ekonomisk uppföljning, årsprognos per avdelning och verksamhet - nyckeltal individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen - utskrivningsklara och betalningsdagar över medicinskt färdigbehandlade - orsaker till betalningsdagar - ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll - färdtjänst, kostnad och antal resor - hemvård, procentuellt utförd tid och antal vårdtagare - sjukfrånvaro - mertid och övertid Informationen läggs till handlingarna. Beslutsunderlag Statistik, nyckeltal med mera Protokollsutdrag till -

9 (24) 90 Dnr SN 2015/80 Mål- och resursplan för socialnämnden Sammanfattning Kommunstyrelsen fattade beslut om anvisningar för budget 2016 och ekonomisk plan I samband med beslutet justerades socialnämndens budgetram upp med sammanlagt 3,3 Mkr, varav 5,0 Mkr är ramhöjning med halvårseffekt för Gläntans äldreboende och sänkt internränta med 1,7 Mkr. Socialnämndens budget för 2016 är lagd utifrån kommunstyrelsens beslutade anvisningar och de beräkningar som är gjorda utgår från lag- och författningskrav, avtal med andra huvudmän, lokala politiska mål och demografiska förändringar. Utöver föreslagen budgetram 2016 finns osäkra poster på cirka 11,5 Mkr. Osäkerheter finns inom personlig assistans och hemvård där volymutvecklingen är svår att prognostisera och opåverkbar. Osäkerheter finns också för köpta platser inom avdelningarna omsorg om funktionshindrade och individ- och familjeomsorg, samt delegerad hälso- och sjukvård. För tillkommer ytterligare behov framförallt kopplade till om- och tillbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorgen samt nybyggnation av gruppbostäder inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Samverkan med fackliga organisationer (Kommunal, Jusek, Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna och FSA) har genomförts Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige begära en ramökning motsvarande 8,3 Mkr för ökade driftskostnader (lokal- och personalkostnader m m) av särskilda boenden inom LSS. 2. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige begära en ramökning motsvarande 1,5 Mkr avseende kostnader för hjälpmedel. 3. Socialnämnden beslutar för egen del att överlämna förslag till Mål- och resursplan till kommunstyrelsen, inklusive investeringsbudget Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Reservation Lutz Rininsland (V) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga.

10 (24) Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Mål- och resursplan för socialnämnden Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen

11 (24) 91 Dnr SN 2015/60 Yttrande över motion om att utöka den avgiftsfria kollektivtrafiken till alla invånare som fyllt 65 år Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat att remitterat en motion från Marianne Ramm för Vänsterpartiet, om att utöka den avgiftsfria kollektivtrafiken till alla invånare som fyllt 65 år, till socialnämnden för yttrande. För socialnämndens del är det positivt om fler äldre ges möjlighet att få åka med kollektivtrafiken gratis. Ett ökat kollektivt resande kan medföra att kostnaderna för färdtjänstresor minskar. Kollektivt resande främjar också sociala kontakter och deltagande i olika aktiviteter i samhället, till gagn för både den enskilde och samhället. Den sammantagna bedömningen är att motionen är positiv. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Motion om att utöka den avgiftsfria kollektivtrafiken till alla invånare som fyllt 65 år, Marianne Ramm (V) Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen

12 (24) 92 Dnr SN 2015/78 Verksamhetsberättelse Nytida AB år 2014 Sammanfattning På uppdrag av Vänersborgs kommun driver Nytida AB entreprenad sedan avseende verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Enligt avtal ska Nytida AB årligen inkomma med verksamhetsberättelse. Socialnämnden noterar verksamhetsberättelsen 2014 från Nytida AB och lägger densamma till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Nytida AB verksamhetsberättelse 2014 Protokollsutdrag till Avdelningschef omsorg om funktionshindrade Avdelningschef vård och omsorg Nytida AB

13 (24) 93 Dnr SN 2015/69 Uppdrag till socialförvaltningen att planera och genomföra Vänersborgs Pensionärsfest 2015 Sammanfattning Makarna Sonja och Joel Hansson överlämnade hela sin kvarlåtenskap, i reda pengar kr, per I testamente har makarna angivit att pengarna skulle användas till aktiviteter för befrämjande av avkoppling och rekreation för pensionärer bosatta i Vänersborgs kommun. Kommunfullmäktige bemyndigade socialnämnden , 18, att disponera medlen i enlighet med testamentet. Socialnämnden uppdrog, , 102, åt socialförvaltningen att genomföra Vänersborgs Pensionärsfest Sammanlagt arrangerades fyra fester på tre olika platser i kommunen samt att samtliga boende på kommunens särskilda boenden erhöll lättare förtäring och underhållning av engagerad artist via inköpta CD-skivor. Total kostnad kr. Återstoden av gåvan per är kr. Socialförvaltningen ber socialnämnden om mandat att nyttja återstoden av gåvan och därmed kunna teckna nödvändiga avtal för planering och genomförande av Vänersborgs Pensionärsfest Socialnämnden beslutar att återstoden av gåvan kan användas för att på nytt genomföra aktiviteter i enlighet med intentionerna i makarna Hanssons testamente. 2. Redovisning av genomfört uppdrag ska ske till socialnämnden senast under december månad Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Protokollsutdrag till Ekonomiavdelningen Sylvia Forsström, projektledare

14 (24) 94 Information om drogförebyggande arbete i Vänersborg Sara Gunnarsson, drogförebyggande samordnare, informerar om drogförebyggande arbete i Vänersborgs kommun. Information ges bland annat om följande aktiviteter. Kraftsamling mot spice och cannabis Fortsatt information till elever på högstadier om spice och cannabis, föräldrautbildning och information på föräldramöten under Kampanj mot langning av alkohol. Samarbete mot dopning - 100% Ren Hårdträning Vänersborg Övrigt - ny drogpolicy Kunskapsförbundet Väst, School s out, Kaktusen, revidering av det drogpolitiska handlingsprogrammet, föräldramöten. Informationen läggs till handlingarna.

15 (24) 95 Dnr SN 2015/79 Information om öppna jämförelser inom vård och omsorg Kristina Wallstedt, avdelningschef för vård och omsorg, informerar om resultatet från Öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre Öppna jämförelser publiceras varje år av Socialstyrelsen inom en rad verksamheter inom socialtjänst och hälso-och sjukvård. Genom öppna jämförelser kan kvaliteten jämföras mellan kommuner och med hela riket. Öppna jämförelser är en viktig källa till information och som underlag för det systematiska kvalitetsarbetet. Utvecklingsområden att arbeta vidare med är användandet av läkemedel och förebyggande åtgärder för fall, trycksår och munhälsa. Informationen läggs till handlingarna.

16 (24) 96 Information Information från ordföranden Tiden sedan påskafton har präglats av det sorgliga budet att Lennart avlidit. En tid som varit mycket omtumlande både känslomässigt och rent praktiskt. Men jag har känt ett stort stöd från omgivningen och inte minst från förvaltningen. Vi i nämnden får försöka göra det bästa och hjälpas åt. 7 april träffade jag kommunalråden Marie Dahlin och Bo Carlsson för dialog med anledning av det som hänt. 26 mars träffade vi revisorerna. Det var en bra dialog och vi tar med oss att bättre beskriva ekonomiska vinster på alla våra förebyggande insatser. 9 april hade vi presidiemöte. 15 april hade vi presidie- och förvaltningsledningsöverläggningar med samhällsbyggnadsnämnden: samverkan kring fastighetsfrågor, kostutredningen och kretsloppspark. Det var ett mycket bra möte och dialog. 15 april träffade jag tf förbundschef Linda Säterstam på samordningsförbundet för att skaffa mig om deras verksamhet och mötesplan den närmaste tiden. 16 april var jag i Uddevalla på nätverksträff för socialnämndsordförande i Fyrbodal. Det var första mötet mandatperioden med många nya deltagare. En del av ordförandena är också ledamöter i beredningen hälsa. Vi diskuterade aktuella frågor att samverka om, bl a utskrivningsklara patienter, integration och ensamkommande barn och ungdomar samt vårdsamverkan. Alla redovisade utmaningar och goda exempel från våra kommuner. Alla var överens om att nätverket behövs för att kunna få ut mer av pengarna och inte uppfinna hjulet igen. Nästa möte är 12 juni och då gemensamt med socialchefernas nätverk. Information från socialchefen Det pågår ett internt arbete inom förvaltningen med alla chefer, med syfte för att de personer som behöver våra tjänster ska få ut bästa möjliga nytta av våra tjänster och hur gör vi ska göra för att nå detta. Ledningsgruppen har lämnat inriktning utifrån lag, mål och grupperna jobbar nu med hur.

17 (24) Socialchefen har varit inbjuden på centerns samt borgerliga gruppens möte. Socialchefen har varit på Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) och informerat om mål- och resursplanen. Kyrkängens akutboende stängdes för tre-fyra veckor sedan och nycklar har lämnats tillbaka. Huset brann ner fredag den 10 april. Samtal förs med samhällsbyggnadsförvaltningen om möjlighet att bygga upp akutboende på samma plats, enligt det ursprungliga önskemålet. Möte med presidierna för samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden 15 april, för en strategisk dialog kring samarbete. Vid mötet diskuterades boendeplanen och hur samhällsbyggnadsförvaltningen kan bli mer involverade i den, avseende tidsplan med mera. Vidare fördes samtal kring köksutredning och kretsloppspark. Möte med kanslichefen och förvaltningssekreteraren 16 april, för genomgång av socialnämndens reglemente, vilket behöver revideras. Möte med beredning psykiatri/missbruk där socialchefen är ordförande. Samtal fördes kring (samordnad individuell vårdplan) och avvikelsehantering. Möte med styrgruppen för samordningsförbundet 17 april. Bland annat samtalades om sociala företag. Förlikningsmöte mellan Vardaga och förvaltningen har genomförts. Förslag till förlikningsavtal kommer att tas fram. Förslaget innebär att förvaltningen har tagit ut för mycket och ska betala tillbaka pengar. Beslut tagits i centrala samverkansgruppen om att IT-enheten ska utforma beredskap i hemmet alla dygnets timmar året runt, för att förvaltningarna ska ha en trygghet och en säkerhet när system ligger nere utanför kontorstid. Information från Kommunala pensionärsrådet, KPR Kenneth Persson (S), ordförande i KPR, informerar om att pensionärsrådet har möte 7 maj. Socialnämndens ordförande deltar vid mötet. KPR deltog i mötet MRP 9 april. KPR kommer att få en utbildning i kommunallagen 4 juni. Planering för höstens möten pågår.

18 (24) Information från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF Anna-Karin Sandberg (MP), ordförande i KRF, informerar om att det inte varit något möte i KRF sedan socialnämndens förra möte. Aktuellt är att reglementet behöver revideras. Nästa möte är i juni månad. Information från beredningen för integrationsfrågor Anne Sophie Aronsson (S), ordförande i beredningen, informerar från möte på Restad gård. Information från beredningen för drogpolitiska frågor Johanna Olsson (S), ordförande i beredningen, informerar om att det drogpolitiska programmet kommer att revideras. Informationen läggs till handlingarna.

19 (24) 97 Dnr SN 2014/237 Utredning av rapport enligt lex Sarah Sekretess

20 (24) 98 Dnr SN 2014/270 Utredning av rapport enligt lex Sarah Sekretess

21 (24) 99 Dnr SN 2015/16 Utredning av rapport enligt lex Sarah Sekretess

22 (24) 100 Dnr SN 2015/17 Utredning av rapport enligt lex Sarah Sekretess

23 (24) 101 Anmälan av delegationsbeslut Avdelning individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd Daterat Nummer Avdelningarna individ- och familjeomsorg, vård och omsorg, omsorg om funktionshindrade Daterat Nummer Socialutskottet Datum Paragrafer , även innehållande ordförandebeslut , även innehållande ordförandebeslut. Informationen om beslut fattade med stöd av delegation läggs till handlingarna. 102 Anmälan av domar, beslut, rapporter, meddelanden m m Anmälan av domar, beslut, rapporter och meddelanden enligt förteckning. Anmälan läggs till handlingarna.

24 (24) 103 Avslutning Mötet avslutas med att ordföranden överlämnar en blomma till Monica Andersson (V), som fyllt 50 år den 10 april.

25

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland Aktuellt från VKL Förändringsprocesser är utvecklingens moder Just nu förändras mycket på VKL. Överenskommelserna mellan SKL och staten på välfärdsområdet och som under flera år utmynnat i projekt på VKL

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer