(24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg"

Transkript

1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3 Utsedd att justera Marie-Louise Bäckman Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Anne Elfving Ordförande... Ann-Britth Fröjd Justerande... Marie-Louise Bäckman ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialnämnden, Sundsgatan 29, Vänersborg Underskrift... utdragsbestyrkande Helene Bolinder

2 (24) ANSLAG/BEVIS Paragraferna är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden, 88, Val av ersättare för ordföranden i socialnämnden och socialutskottet samt 90, Mål och resursplan för socialnämnden Organ Socialnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialnämnden, Sundsgatan 29, Vänersborg Underskrift... utdragsbestyrkande Anne Elfving

3 (24) Närvarolista Beslutande Johanna Olsson (S) Marie-Louise Bäckman (KD) Ann-Britth Fröjd (C) Elisabeth Bohlin (S) Kenneth Persson (S) Anne Sophie Aronsson (S) Abdullahi Hassan Moalin (MP) Jeanette Dahlbom (M) Irma Fredriksson (M) Sofia Jacobsson (M) Lutz Rininsland (V) Marianne Ramm (V) Ola Wesley (SD) Tjänstgör för Lennart Niklasson (S) Reidar Eriksson (S) Hans-J Ackermann (FP) Ersättare Anna-Karin Sandberg (MP) Laila Haglund (MP) Tommy Christensson (M) Henrik Harlitz (M) Stefan Larsson (V) Carina Jällbrink (SD), Personalföreträdare - Övriga deltagare Karin Hallberg, socialchef Kristina Wallstedt, avdelningschef vård och omsorg Maria Tapper Andersson, avdelningschef individ- och familjeomsorg Sten Nilsson, avdelningschef omsorg om funktionshindrade Ewa Ferm Björklund, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen Anders Lundberg, ekonom, Stefanie Abdallah, COOP-praktikant, Sara Gunnarsson, drogsamordnare, 94 Anne Elfving, förvaltningssekreterare

4 (24) Ärenden 84 Parentation 85 Val av protokollsjusterare 86 Justering i föredragningslistan 87 Godkännande av deltagande 88 Val av ersättare för ordföranden i socialnämnden och socialutskottet 89 Månadsuppföljning per mars 2015, dnr SN 2015/40 90 Mål- och resursplan för socialnämnden , dnr SN 2015/80 91 Yttrande över motion om att utöka den avgiftsfria kollektivtrafiken till alla invånare som fyllt 65 år, dnr SN 2015/60 92 Verksamhetsberättelse Nytida AB år 2014, dnr SN 2015/78 93 Uppdrag till socialförvaltningen att planera och genomföra Vänersborgs Pensionärsfest 2015, dnr SN 2015/69 94 Information om drogförebyggande arbete i Vänersborg 95 Information om öppna jämförelser inom vård och omsorg, dnr SN 2015/79 96 Information - Ordföranden - Socialchefen - Kommunala pensionärsrådet, KPR - Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF - Beredningen för integrationsfrågor - Beredningen för drogpolitiska frågor 97 Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2014/237- sekretess 98 Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2014/270 - sekretess 99 Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2015/16 sekretess 100 Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2015/17 sekretess 101 Anmälan av delegationsbeslut 102 Anmälan av beslut, rapporter, meddelanden m m

5 (24) 84 Parentation Socialnämndens tjänstgörande ordförande Ann-Britth Fröjd (C) hälsar välkommen och inleder mötet med parentation med anledning av att socialnämndens ordförande Lennart Niklasson hastigt har gått bort under påskhelgen. Ann-Britth Fröjd håller ett minnestal och läser en dikt. En tyst stund hålls sedan och därefter visas ett bildspel med Lennart Niklasson.

6 (24) 85 Val av protokollsjusterare Marie-Louise Bäckman (KD) utses att justera dagens protokoll. 86 Justering i föredragningslistan Föredragningslistan, ärende 2, justeras med tillägg av val av ersättare för ordföranden i socialnämnden. 87 Godkännande att deltagare vid socialnämndens sammanträde Stefanie Abdallah, COOP-praktikant vid Högskolan Väst, medges att närvara vid socialnämndens sammanträde.

7 (24) 88 Dnr SN 2015/87 Val av ersättare för ordföranden i socialnämnden och socialutskottet Med anledning av att socialnämndens ordförande Lennart Niklasson (S) hastigt har avlidit, behöver ersättare för ordföranden utses, i avvaktan på att kommunfullmäktige fattat beslut om ny ordförande för socialnämnden. Enligt reglemente med föreskrifter om styrelsens och nämndernas arbetsformer är det nämnden som utser ordförande när denne inte kan fullgöra sina uppgifter för nämnden samt ordförande för socialutskottet. Socialnämnden beslutar att i avvaktan på att kommunfullmäktige har utsett ny ordförande för socialnämnden, utse 2:e vice ordförande, Ann-Britth Fröjd (C), att fullgöra uppgifterna som ordförande för socialnämnden. Socialnämnden beslutar att i avvaktan på att kommunfullmäktige har utsett ny ordförande för socialnämnden, utse 2:e vice ordförande, Ann-Britth Fröjd (C), till ordförande i socialutskottet. Socialnämnden har därefter att utse ny ordförande i socialutskottet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Protokollsutdrag till Socialnämndens 2:e vice ordförande

8 (24) 89 Dnr SN 2015/40 Månadsuppföljning per mars 2015 Sammanfattning Månadsuppföljning redovisas med statistik i enlighet med socialnämndens tidigare beslut. Följande redovisas i handlingarna; - ekonomisk uppföljning, årsprognos per avdelning och verksamhet - nyckeltal individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen - utskrivningsklara och betalningsdagar över medicinskt färdigbehandlade - orsaker till betalningsdagar - ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll - färdtjänst, kostnad och antal resor - hemvård, procentuellt utförd tid och antal vårdtagare - sjukfrånvaro - mertid och övertid Informationen läggs till handlingarna. Beslutsunderlag Statistik, nyckeltal med mera Protokollsutdrag till -

9 (24) 90 Dnr SN 2015/80 Mål- och resursplan för socialnämnden Sammanfattning Kommunstyrelsen fattade beslut om anvisningar för budget 2016 och ekonomisk plan I samband med beslutet justerades socialnämndens budgetram upp med sammanlagt 3,3 Mkr, varav 5,0 Mkr är ramhöjning med halvårseffekt för Gläntans äldreboende och sänkt internränta med 1,7 Mkr. Socialnämndens budget för 2016 är lagd utifrån kommunstyrelsens beslutade anvisningar och de beräkningar som är gjorda utgår från lag- och författningskrav, avtal med andra huvudmän, lokala politiska mål och demografiska förändringar. Utöver föreslagen budgetram 2016 finns osäkra poster på cirka 11,5 Mkr. Osäkerheter finns inom personlig assistans och hemvård där volymutvecklingen är svår att prognostisera och opåverkbar. Osäkerheter finns också för köpta platser inom avdelningarna omsorg om funktionshindrade och individ- och familjeomsorg, samt delegerad hälso- och sjukvård. För tillkommer ytterligare behov framförallt kopplade till om- och tillbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorgen samt nybyggnation av gruppbostäder inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Samverkan med fackliga organisationer (Kommunal, Jusek, Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna och FSA) har genomförts Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige begära en ramökning motsvarande 8,3 Mkr för ökade driftskostnader (lokal- och personalkostnader m m) av särskilda boenden inom LSS. 2. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige begära en ramökning motsvarande 1,5 Mkr avseende kostnader för hjälpmedel. 3. Socialnämnden beslutar för egen del att överlämna förslag till Mål- och resursplan till kommunstyrelsen, inklusive investeringsbudget Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Reservation Lutz Rininsland (V) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga.

10 (24) Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Mål- och resursplan för socialnämnden Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen

11 (24) 91 Dnr SN 2015/60 Yttrande över motion om att utöka den avgiftsfria kollektivtrafiken till alla invånare som fyllt 65 år Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat att remitterat en motion från Marianne Ramm för Vänsterpartiet, om att utöka den avgiftsfria kollektivtrafiken till alla invånare som fyllt 65 år, till socialnämnden för yttrande. För socialnämndens del är det positivt om fler äldre ges möjlighet att få åka med kollektivtrafiken gratis. Ett ökat kollektivt resande kan medföra att kostnaderna för färdtjänstresor minskar. Kollektivt resande främjar också sociala kontakter och deltagande i olika aktiviteter i samhället, till gagn för både den enskilde och samhället. Den sammantagna bedömningen är att motionen är positiv. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Motion om att utöka den avgiftsfria kollektivtrafiken till alla invånare som fyllt 65 år, Marianne Ramm (V) Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen

12 (24) 92 Dnr SN 2015/78 Verksamhetsberättelse Nytida AB år 2014 Sammanfattning På uppdrag av Vänersborgs kommun driver Nytida AB entreprenad sedan avseende verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Enligt avtal ska Nytida AB årligen inkomma med verksamhetsberättelse. Socialnämnden noterar verksamhetsberättelsen 2014 från Nytida AB och lägger densamma till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Nytida AB verksamhetsberättelse 2014 Protokollsutdrag till Avdelningschef omsorg om funktionshindrade Avdelningschef vård och omsorg Nytida AB

13 (24) 93 Dnr SN 2015/69 Uppdrag till socialförvaltningen att planera och genomföra Vänersborgs Pensionärsfest 2015 Sammanfattning Makarna Sonja och Joel Hansson överlämnade hela sin kvarlåtenskap, i reda pengar kr, per I testamente har makarna angivit att pengarna skulle användas till aktiviteter för befrämjande av avkoppling och rekreation för pensionärer bosatta i Vänersborgs kommun. Kommunfullmäktige bemyndigade socialnämnden , 18, att disponera medlen i enlighet med testamentet. Socialnämnden uppdrog, , 102, åt socialförvaltningen att genomföra Vänersborgs Pensionärsfest Sammanlagt arrangerades fyra fester på tre olika platser i kommunen samt att samtliga boende på kommunens särskilda boenden erhöll lättare förtäring och underhållning av engagerad artist via inköpta CD-skivor. Total kostnad kr. Återstoden av gåvan per är kr. Socialförvaltningen ber socialnämnden om mandat att nyttja återstoden av gåvan och därmed kunna teckna nödvändiga avtal för planering och genomförande av Vänersborgs Pensionärsfest Socialnämnden beslutar att återstoden av gåvan kan användas för att på nytt genomföra aktiviteter i enlighet med intentionerna i makarna Hanssons testamente. 2. Redovisning av genomfört uppdrag ska ske till socialnämnden senast under december månad Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Protokollsutdrag till Ekonomiavdelningen Sylvia Forsström, projektledare

14 (24) 94 Information om drogförebyggande arbete i Vänersborg Sara Gunnarsson, drogförebyggande samordnare, informerar om drogförebyggande arbete i Vänersborgs kommun. Information ges bland annat om följande aktiviteter. Kraftsamling mot spice och cannabis Fortsatt information till elever på högstadier om spice och cannabis, föräldrautbildning och information på föräldramöten under Kampanj mot langning av alkohol. Samarbete mot dopning - 100% Ren Hårdträning Vänersborg Övrigt - ny drogpolicy Kunskapsförbundet Väst, School s out, Kaktusen, revidering av det drogpolitiska handlingsprogrammet, föräldramöten. Informationen läggs till handlingarna.

15 (24) 95 Dnr SN 2015/79 Information om öppna jämförelser inom vård och omsorg Kristina Wallstedt, avdelningschef för vård och omsorg, informerar om resultatet från Öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre Öppna jämförelser publiceras varje år av Socialstyrelsen inom en rad verksamheter inom socialtjänst och hälso-och sjukvård. Genom öppna jämförelser kan kvaliteten jämföras mellan kommuner och med hela riket. Öppna jämförelser är en viktig källa till information och som underlag för det systematiska kvalitetsarbetet. Utvecklingsområden att arbeta vidare med är användandet av läkemedel och förebyggande åtgärder för fall, trycksår och munhälsa. Informationen läggs till handlingarna.

16 (24) 96 Information Information från ordföranden Tiden sedan påskafton har präglats av det sorgliga budet att Lennart avlidit. En tid som varit mycket omtumlande både känslomässigt och rent praktiskt. Men jag har känt ett stort stöd från omgivningen och inte minst från förvaltningen. Vi i nämnden får försöka göra det bästa och hjälpas åt. 7 april träffade jag kommunalråden Marie Dahlin och Bo Carlsson för dialog med anledning av det som hänt. 26 mars träffade vi revisorerna. Det var en bra dialog och vi tar med oss att bättre beskriva ekonomiska vinster på alla våra förebyggande insatser. 9 april hade vi presidiemöte. 15 april hade vi presidie- och förvaltningsledningsöverläggningar med samhällsbyggnadsnämnden: samverkan kring fastighetsfrågor, kostutredningen och kretsloppspark. Det var ett mycket bra möte och dialog. 15 april träffade jag tf förbundschef Linda Säterstam på samordningsförbundet för att skaffa mig om deras verksamhet och mötesplan den närmaste tiden. 16 april var jag i Uddevalla på nätverksträff för socialnämndsordförande i Fyrbodal. Det var första mötet mandatperioden med många nya deltagare. En del av ordförandena är också ledamöter i beredningen hälsa. Vi diskuterade aktuella frågor att samverka om, bl a utskrivningsklara patienter, integration och ensamkommande barn och ungdomar samt vårdsamverkan. Alla redovisade utmaningar och goda exempel från våra kommuner. Alla var överens om att nätverket behövs för att kunna få ut mer av pengarna och inte uppfinna hjulet igen. Nästa möte är 12 juni och då gemensamt med socialchefernas nätverk. Information från socialchefen Det pågår ett internt arbete inom förvaltningen med alla chefer, med syfte för att de personer som behöver våra tjänster ska få ut bästa möjliga nytta av våra tjänster och hur gör vi ska göra för att nå detta. Ledningsgruppen har lämnat inriktning utifrån lag, mål och grupperna jobbar nu med hur.

17 (24) Socialchefen har varit inbjuden på centerns samt borgerliga gruppens möte. Socialchefen har varit på Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) och informerat om mål- och resursplanen. Kyrkängens akutboende stängdes för tre-fyra veckor sedan och nycklar har lämnats tillbaka. Huset brann ner fredag den 10 april. Samtal förs med samhällsbyggnadsförvaltningen om möjlighet att bygga upp akutboende på samma plats, enligt det ursprungliga önskemålet. Möte med presidierna för samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden 15 april, för en strategisk dialog kring samarbete. Vid mötet diskuterades boendeplanen och hur samhällsbyggnadsförvaltningen kan bli mer involverade i den, avseende tidsplan med mera. Vidare fördes samtal kring köksutredning och kretsloppspark. Möte med kanslichefen och förvaltningssekreteraren 16 april, för genomgång av socialnämndens reglemente, vilket behöver revideras. Möte med beredning psykiatri/missbruk där socialchefen är ordförande. Samtal fördes kring (samordnad individuell vårdplan) och avvikelsehantering. Möte med styrgruppen för samordningsförbundet 17 april. Bland annat samtalades om sociala företag. Förlikningsmöte mellan Vardaga och förvaltningen har genomförts. Förslag till förlikningsavtal kommer att tas fram. Förslaget innebär att förvaltningen har tagit ut för mycket och ska betala tillbaka pengar. Beslut tagits i centrala samverkansgruppen om att IT-enheten ska utforma beredskap i hemmet alla dygnets timmar året runt, för att förvaltningarna ska ha en trygghet och en säkerhet när system ligger nere utanför kontorstid. Information från Kommunala pensionärsrådet, KPR Kenneth Persson (S), ordförande i KPR, informerar om att pensionärsrådet har möte 7 maj. Socialnämndens ordförande deltar vid mötet. KPR deltog i mötet MRP 9 april. KPR kommer att få en utbildning i kommunallagen 4 juni. Planering för höstens möten pågår.

18 (24) Information från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF Anna-Karin Sandberg (MP), ordförande i KRF, informerar om att det inte varit något möte i KRF sedan socialnämndens förra möte. Aktuellt är att reglementet behöver revideras. Nästa möte är i juni månad. Information från beredningen för integrationsfrågor Anne Sophie Aronsson (S), ordförande i beredningen, informerar från möte på Restad gård. Information från beredningen för drogpolitiska frågor Johanna Olsson (S), ordförande i beredningen, informerar om att det drogpolitiska programmet kommer att revideras. Informationen läggs till handlingarna.

19 (24) 97 Dnr SN 2014/237 Utredning av rapport enligt lex Sarah Sekretess

20 (24) 98 Dnr SN 2014/270 Utredning av rapport enligt lex Sarah Sekretess

21 (24) 99 Dnr SN 2015/16 Utredning av rapport enligt lex Sarah Sekretess

22 (24) 100 Dnr SN 2015/17 Utredning av rapport enligt lex Sarah Sekretess

23 (24) 101 Anmälan av delegationsbeslut Avdelning individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd Daterat Nummer Avdelningarna individ- och familjeomsorg, vård och omsorg, omsorg om funktionshindrade Daterat Nummer Socialutskottet Datum Paragrafer , även innehållande ordförandebeslut , även innehållande ordförandebeslut. Informationen om beslut fattade med stöd av delegation läggs till handlingarna. 102 Anmälan av domar, beslut, rapporter, meddelanden m m Anmälan av domar, beslut, rapporter och meddelanden enligt förteckning. Anmälan läggs till handlingarna.

24 (24) 103 Avslutning Mötet avslutas med att ordföranden överlämnar en blomma till Monica Andersson (V), som fyllt 50 år den 10 april.

25

Socialnämnden kallas till sammanträde

Socialnämnden kallas till sammanträde 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-01-05 Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Måndagen den 12 januari 2015, klockan 08.30 Plats Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Lennart Niklasson

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-11-29 1 (15) Sammanträdesrum Bohuslän, 1:a vån Högskolecentrum, Vänersborg. Lutz Rininsland ANSLAG/BEVIS.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-11-29 1 (15) Sammanträdesrum Bohuslän, 1:a vån Högskolecentrum, Vänersborg. Lutz Rininsland ANSLAG/BEVIS. 2007-11-29 1 (15) Plats Sammanträdesrum Bohuslän, 1:a vån Högskolecentrum, Vänersborg Tid Torsdagen 29 november 2007, kl 08.30 10.50. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

(22) Tid Torsdag 21 januari 2016, kl 08:30-12:45 Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

(22) Tid Torsdag 21 januari 2016, kl 08:30-12:45 Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2016-01-21 1 (22) Tid Torsdag 21 januari 2016, kl 08:30-12:45 Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 14 april 2005, klockan Kerstin Andersson-Carlsson (m)

Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 14 april 2005, klockan Kerstin Andersson-Carlsson (m) Socialnämnden 2005-04-14 1(7) Plats och tid Underskrift... Katarina Andersson Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 14 april 2005, klockan 14.00 17.15 Beslutande Lennart Niklasson

Läs mer

(25) Tid Torsdag den 29 januari, kl 08:30-11:35, 13:00-17:00 Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

(25) Tid Torsdag den 29 januari, kl 08:30-11:35, 13:00-17:00 Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-01-29 1 (25) Tid Torsdag den 29 januari, kl 08:30-11:35, 13:00-17:00 Plats Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Henrik Harlitz. Ordförande... Tove af Geijerstam

Sammanträdesdatum. Henrik Harlitz. Ordförande... Tove af Geijerstam 2012-04-16 1 (18) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen 16 april 2012, kl 08.30-12.45. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

(21) Tid Torsdag 25 juni 2015, kl 08:30-12:00 Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

(21) Tid Torsdag 25 juni 2015, kl 08:30-12:00 Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-06-25 1 (21) Tid Torsdag 25 juni 2015, kl 08:30-12:00 Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

2014-10-30 1 (19) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 30 oktober 2014, kl 08.30-11.45.

2014-10-30 1 (19) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 30 oktober 2014, kl 08.30-11.45. 2014-10-30 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 30 oktober 2014, kl 08.30-11.45. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

(20) Tid Torsdag 16 juni 2016, kl 08:30-11:00 Servicehuset Prästkragen, Vardaga, Brålanda

(20) Tid Torsdag 16 juni 2016, kl 08:30-11:00 Servicehuset Prästkragen, Vardaga, Brålanda 2016-06-16 1 (20) Tid Torsdag 16 juni 2016, kl 08:30-11:00 Plats Servicehuset Prästkragen, Vardaga, Brålanda Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lutz Rininsland. Ordförande... Tove af Geijerstam

Sammanträdesdatum. Lutz Rininsland. Ordförande... Tove af Geijerstam 2011-09-29 1 (20) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 29 september 2011, kl 08.30 14.15. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

(24) Tid Torsdag 22 september 2016, kl , Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

(24) Tid Torsdag 22 september 2016, kl , Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2016-09-22 1 (24) Tid Torsdag 22 september 2016, kl 08.30-12.20, 13.30-14.35 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ordförande... Tove af Geijerstam. Justerande... Marianne Ramm

Sammanträdesdatum. Ordförande... Tove af Geijerstam. Justerande... Marianne Ramm 2011-10-27 1 (15) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 27 oktober 2011, kl 08.30 10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Gullmarsstrand, Fiskebäckskil

Gullmarsstrand, Fiskebäckskil 2008-05-19 1 (13) Plats Gullmarsstrand, Fiskebäckskil Tid 19 maj 2008, kl 10.00-11.55. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

(21) Marie-Louise Bäckman (KD)

(21) Marie-Louise Bäckman (KD) 2013-03-21 1 (21) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30-12.50. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

(23) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 27 februari 2014, kl Anna-Karin Sandberg

(23) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 27 februari 2014, kl Anna-Karin Sandberg 2014-02-27 1 (23) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 27 februari 2014, kl 08.30-13.05. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum. Justerande... Ann-Britth Fröjd

Sammanträdesdatum. Justerande... Ann-Britth Fröjd 2008-04-28 1 (16) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 28 april 2008, kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-05-10 1 (7) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 10 maj 2012, kl 08.30-10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Justerande... Margit Bäckemo

Sammanträdesdatum. Justerande... Margit Bäckemo 2008-11-27 1 (28) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 27 november 2008, kl 08.30 11.50. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vesna Petrusic. Justerande... Vesna Petrusic

Sammanträdesdatum. Vesna Petrusic. Justerande... Vesna Petrusic 2008-03-27 1 (22) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 27 mars 2008, kl 08.30 14.50 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2002-09-26 1 ( 11 ) Kerstin Andersson-Carlsson Marianne Vänerlöv Ann-Britth Fröjd Christian Mossberg Reidar Eriksson Margareta Francke

Socialnämnden 2002-09-26 1 ( 11 ) Kerstin Andersson-Carlsson Marianne Vänerlöv Ann-Britth Fröjd Christian Mossberg Reidar Eriksson Margareta Francke Socialnämnden 2002-09-26 1 ( 11 ) Plats och tid Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 26 september 2002, klockan 15.00 17.45 Beslutande Michael Johanson, ordförande Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Sjödiken, kl 18:30-19:45 Beslutande se sid 2 Övriga deltagare se sid 2 Utses att justera Leif Göthed Datum för justering

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

(23) Tid Torsdag 21 april 2016, kl 08: Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

(23) Tid Torsdag 21 april 2016, kl 08: Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2016-04-21 1 (23) Tid Torsdag 21 april 2016, kl 08:30-11.40 Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2005-07-01 1 (7) Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Fredagen 1 juli 2005, klockan 15.00 16.40.

Socialnämnden 2005-07-01 1 (7) Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Fredagen 1 juli 2005, klockan 15.00 16.40. Socialnämnden 2005-07-01 1 (7) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Fredagen 1 juli 2005, klockan 15.00 16.40. Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell (m)

Läs mer

Socialnämnden 2003-07-01 1 (12) Ann-Britth Fröjd Lutz Rininsland Kerstin Andersson-Carlsson Tove af Geijerstam Inga-Lisa Ericsson Margit Bäckemo

Socialnämnden 2003-07-01 1 (12) Ann-Britth Fröjd Lutz Rininsland Kerstin Andersson-Carlsson Tove af Geijerstam Inga-Lisa Ericsson Margit Bäckemo Socialnämnden 2003-07-01 1 (12) Plats och tid Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Tisdagen den 1 juli 2003, klockan 08.30 10.00. Beslutande Lennart Niklasson, ordförande Ersättare Gunnar

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten, kl. 16.00 16.50 Beslutande Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Thomas

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-03-19 1 (23) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdag 19 mars 2009, kl 08.30-14.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg. Bengt Fröjd ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg. Bengt Fröjd ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-11-20 1 (15) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 20 november 2012, kl 13.00-15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18. Vänerparken 5, Vänersborg. Marika Isetorp

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18. Vänerparken 5, Vänersborg. Marika Isetorp Plats Vänerparken 5, Vänersborg Tid Tisdagen den 18 juni 2013, kl 13.00-17.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-02 1-12

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-02 1-12 Socialnämnden 2015-01-02 1-12 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren kl. 11.00-12.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-01-30 Social- och arbetsmarknadsnämnden Tid 09:00-12:00 Plats Beslutande ledamöter Magnus Andersson (S) (ordförande) Veronica Wallgren (S) (vice ordförande)

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

(26) Lennart Niklasson

(26) Lennart Niklasson 2012-02-23 1 (26) Plats Lindens äldreboende, Niklasbergsvägen 13, Vänersborg Tid Torsdagen den 23 februari 2012, kl 08.30-13.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid

Läs mer

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00 11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Larry

Läs mer

Gunnar Henriksson. Justerande... Gunnar Henriksson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Henriksson. Justerande... Gunnar Henriksson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-09-18 1 (12) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 18 september 2012, kl 13.00-15.10. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg 2012-02-14 1 (12) Plats Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg Tid Tisdagen den 14 februari 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-04-11 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30.

Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid ande Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30. Kristina Cavetoft (S), 1:e vice ordförande Bengt Hedlund (SPI), 2:e vice ordförande Matilda

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 14.35, lokal Strået Anders Svärd (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Stefan Pettersson

Läs mer

Justerande... Orvar Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Justerande... Orvar Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2008-02-26 1 (11) Plats Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, konferensrummet Tid Tisdagen den 26 februari 2008, kl 13.00-17.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Service och fritidskontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 18 december 2013, kl

Service och fritidskontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 18 december 2013, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Övriga Utses att justera Service och fritidskontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 18 december 2013, kl 13.00 15.10 Hans Sternbro

Läs mer

Socialnämnden (20)

Socialnämnden (20) Socialnämnden 2003-05-23 1 (20) Plats och tid Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Fredagen den 23 maj 2003, klockan 13.30 19.05. Beslutande Lennart Niklasson, ordförande Ersättare Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid Onsjö konferencenter, kl 13.00-17.40 Beslutande Se närvarolista, sidan 2 Övriga deltagande Se närvarolista, sidan 2 Utses att justera Orvar Carlsson Justeringens

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg. James Bucci ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg. James Bucci ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-03-13 1 (15) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 13 mars 2012, kl 13.00-15.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats 2010-05-12 1 (9) Plats Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg Tid Onsdagen den 12 maj, kl. 15.00 18.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C) Sida 1/9 Plats och tid Lokal Strået, kl. 14.15 15.25 (ajournering kl. 14.15 14.30) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Åsa Johansson (S) 1:e vice Ordförande... Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Åsa Johansson (S) 1:e vice Ordförande... Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-06-04 1 (6) Plats Konf.rum 522, 4:e vån Kommunhuset, Sundsgatan 29 Tid Torsdagen den 4 juni, 2015 Kl: 09:00 09:15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 110 Avvikelserapporter från HSL-verksamheten... 2 111 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 112 Budgetuppföljning... 4 113 Rapport avseende ej verkställda beslut... 5 114 Redovisning

Läs mer