Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2014"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2014

2 ::Vinjett 2 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

3 GRI 1 Ytterligare en bit på väg Transportbranschen är fortsatt den näst största utsläpparen av växthusgaser globalt. Mycket återstår att göra innan vi kommer tillrätta med problemen. Framför allt måste transporter högre upp på agendan inom samhällsplaneringen. Just godstransporter tenderar att komma i skymundan när ny infrastruktur planeras. Man allt ser inte dystert ut lite skrytsamt kan vi berätta att vi just nu i skrivande stund går i väntans tider. Det vi väntar på är att vår ägare och moderbolaget Deutsche Bahn ska meddela våra nya miljömål. Anledningen är att koncernen i år redan har uppnått det övergripande koldioxidmålet som var satt till år Basåret var 2006 och målsättningen att minska det relativa koldioxidutsläppet med 20 procent har redan uppnåtts. Bidraget till måluppfyllelsen skiljer sig något åt beroende på transportslag och verksamhet. Resultatet varierar också lite bland DB Schenker-bolagen i olika länder. Generellt har sjöfarten bidragit med mer än sitt måltal och i Sverige har exempelvis landtransporter på väg överträffat måltalet med runt tio procent. Detta är vi givetvis mycket stolta över i Sverige. Vi fortsätter att arbete med koncern strategin för hållbarhet. Hållbarhetsarbetet har tre huvudområden; ekonomi, socialt ansvarstagande och miljö. Bryter vi ner det lite till, så inriktar vi oss på en lönsam tillväxt genom ett starkt kund- och kvalitetsfokus, att vara den bästa arbetsgivaren med en kulturell mångfald och nöjda medarbetare samt en föregångare på miljöområdet genom att hushålla med resurser, och arbeta för låga utsläpp och låg bullernivå från transporter. DB Schenkers landdivision i Sverige har minskat sitt relativa koldioxidutsläpp med 32 procent. Detta har vi våra duktiga åkerier, som arbetar enligt vårt sjupunktsprogram, att tacka för. Den enskilt största bidragsgivaren till det lyckade resultatet är att vi nu tankar mycket biobränsle. Det gör att vi är oroade för signaler från politiskt håll, som innebär att biobränslen snart kommer att beskattas på ett annorlunda sätt. Vi anser att vi nationellt behöver en långsiktig plan som gynnar biobränsleutvecklingen inte tvärtom. Självklart behöver vi som nation och som företag också hjälpa till med att minska energianvändningen i stort. Av EU:s tre 2020-mål, så är det just minskningen av energianvändning som släpar. Förhoppningsvis kommer implementeringen av energidirektivet (EU: 2012/27) att få effekt. Det är inte enbart fasta anläggningar som berörs utan all verksamhet som bedrivs av större företag och även transporter omfattas. I första steget ska en kartläggning göras och resultatet meddelas Energimyndigheten. Lite oklart är det dock exempelvis ännu hur gränsöverskridande transporter ska redovisas. En enligt vår åsikt bra metod att öka energieffektiviteten från transporter att öka den tillåtna fordonslängden på våra vägar. Här har DB Schenker i Sverige hjälpt till genom projektet DUO-2. En 32 meter lång fordonskombination har gått i trafik mellan Göteborg och Malmö i flera år nu. Efterföljaren DUO-kärran är också i gång. Båda projekten är också en del av det så kallade HCT-projektet (High Capacity Trucks). Att mer gods kan transporteras per fordonsenhet innebär också ett mer effektivt utnyttjande av vårt vägnät. Men det är inte bara regelverket för användningen av de stora tunga lastfordonen som behöver ändras. Små reglerförändringar avseende fordonsvikter och klassificering av riktigt små lätta lastfordon skulle också innebära en effektivisering och hjälpa fram fler mindre biogasfordon och nya elfordon. Anledningen är att såväl gasdrift som batteridrift menligt påverkar utrymmet för nyttolasten. Ett annat effektivt sätt att hushålla med transporter och effektivisera logistiken är att öppna upp dialogen. Och inte bara dialogen mellan beslutfattare hos myndigheter och transportutförare, utan också dialogen mellan transportköpare och transportutförare. Med en gemensam vision om hållbara transporter kan onödiga hinder på vägen undanröjas. I Sverige är vi väl skickade på detta område med flera olika nätverk som arbetar med detta. Mats Grundius CEO Schenker AB Göteborg, maj 2015 HÅLLBARHETSREDOVISNING

4 Innehållsförteckning SIDA GRI 3 VD har ordet 1 5 Hållbarhetsfrågor i DB Schenkers vardag 15 Hållbarhetsredovisningen följer GRI-standard Redovisningens omfattning 2 18 Hållbart och kostnadseffektivt går hand i hand 2 19 Sjupunktsprogrammet 21 DB Schenkers svenska organisation 2 22 Intressenter 2 23 Våra värderingar 3 24 Policies 3 26 Hög kvalitet skapar konkurrenskraft Ekonomiska nyckeltal 5 31 Miljönyckeltal 5 38 Sociala nyckeltal 5 4 HÅLLBARHETSREDOVISNING Vad är en hållbarhetsredovisning? Begreppet hållbarhetsredovisning är en översättning från de engelska begreppen corporate sustainable reporting och sustainable development reporting. En hållbarhetsredovisning ska tydligt visa hur ett företag arbetar med ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor.

5 Hållbarhetsfrågor i DB Schenkers vardag För 20 år sedan började DB Schenker i Sverige att redovisa miljöaspekter på verksamheten, och i över 15 år har vi även inkluderat fler hållbarhetsfrågor som arbetsmiljö och socialt ansvarstagande. Deutsche Bahn i Tyskland har stakat ut kursen för alla företag i koncernen. Vi ska arbeta aktivt och offensivt med miljöfrågor, vi ska vara ett lönsamt företag som är en bra arbetsgivare, och vi ska ta ansvar för trafiksäkerhet, arbetsmiljö och kvalitet. Denna redovisning följer GRI-standard Men vi vill även berätta om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor, utöver de strikt redovisande delarna i GRI. De följande sidorna (sidorna 6 13) speglar delar av hur den svenska organisa tionen arbetar med dessa frågor i vardagen. En del inslag kanske du känner igen från vår tidning Logistikmagasinet som publiceras fyra gånger per år. Vi hoppas att du oavsett om du är kund eller intresserad av arbeta hos oss, ska få en rättvisande bild av oss som företag och hur vi arbetar för att transporter ska bli mindre miljöbelastande för vårt samhälle.

6 Nya möjligheter med Mitt Livs Chans Mentorer från DB Schenker hjälper utlandsfödda att hitta in på den svenska arbetsmarknaden. Det handlar om ett medlemskap i Mitt Liv, en organisation som kopplar ihop företag med personer som har utbildning och kompetens men behöver professionell vägledning. Under 2014 tilldelades fem mentorer från DB Schenker var sin adept. Adepterna guidas in i det svenska företagsklimatet och får hjälp att utveckla sitt nätverk och hitta nya kontakter i arbetslivet. De är allihop utlandsfödda akademiker mellan 25 och 40 år som pratar grundläggande svenska. Nina Johansson, personalchef på DB Schenker, är före tagets ansvariga för projektet. Det är spännande att vi är det första transportföretag som är med, säger hon. Kanske finns det många utbildade logistiker eller andra som är intresserade av vår bransch bland adepterna. Det kan vi ha stor nytta av bara att kunna ett udda språk är bra i dagens globala värld. I kurs- och mentorprogrammet som heter Mitt Livs Chans, får mentorerna först en kort utbildning för att senare matchas ihop med adepter. Mentorn träffar sedan sin adept regelbundet för att på bästa sätt guida personen in i arbetslivet med hjälp av sitt eget kunnande och kompetens. Dessutom ingår möjligheten att vara med vid Mitt Livs olika föredrag och nätverksträffar som anordnas regelbundet. Hur en mentor matchas med en adept beror på adeptens egen utbildning och erfarenhet. En av mentorerna är Tina Rundström, IT-chef på DB Schenker. Hennes adept heter Shilan Parsaean, utbildad programmerare inom robotteknik. För att få tillgodoräkna sig sin femåriga utbildning från Iran har hon just kompletterat den med två år på Chalmers. Jag kan bidra med kunskap om hur man tar sig fram på den svenska arbetsmarknaden, säger Tina Rundström. Det kan gälla allt från att skriva CV och brev och råd kring anställningsintervjuer till hur olika klädkoder fungerar. Genom mitt arbete som IT-chef har jag också en del kontakter som kanske kan vara nyttiga. Totalt ingår ett 70-tal par i programmet som avslutas i juni DB Schenker kommer att utvärdera sin del, och faller projektet väl ut finns det planer på ett fortsatt samarbete. Mitt Liv grundades 2008 och vänder sig såväl till dem som vill in på arbetsmarknaden som till näringsliv och organisationer. Mitt Liv är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, det vill säga att ägarna inte får någon aktieutdelning. Ett utdrag ur Logistikmagasinet #2 respektive # Du kan läsa magasinet på / Nyheter & media Får du inte magasinet till dig? Kontakta 6 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

7

8 Prisad för smart programvara Det var en strålande glad Lars Johansson, VD och ägare i åkeriet ÖGS Bolaget, som fick ta emot DB Schenkers Hållbarhetspris Jag blev jätteglad! Jag har önskat att vinna varje år, men blev ändå överraskad när mitt namn ropades upp, säger han. Det blev stående ovationer när Lars Johansson tog emot priset på hemmaplan den årliga BTF*-kongressen som 2014 hölls i ÖGS Bolagets hemstad Örebro. I publiken satt förutom Örebro- och åkarkollegor gäster som Claes Tingvall, säkerhetsdirektör på Trafikverket, och Anders Ygeman, då ordförande i riksdagens trafikutskott och numera inrikesminister. ÖGS Bolaget fick priset för att man i största allmänhet arbetar offensivt med miljö- och trafiksäkerhetsfrågor, och i synnerhet för det egenutvecklade Cost Stop. Det är en programvara för uppföljning av en mängd parametrar som bränsleförbrukning och underhåll av fordonen. Även godsskador och incidentrapporter kan hanteras i programmet, vilket i hög grad bidrar till ett hållbart och lönsamt åkeri. Reparations- och underhållskostnader utgör normalt mellan sju och 15 procent av omsättningen för ett åkeri. Hos ÖGS Bolaget är siffrorna ner på åtta-nio procent. Vi kommer alltid att ha en viss andel slarvskador, men att får ner vet-ej-skadorna är en stor vinst för oss. Systemet har sparat minst en halv miljon om året, säger Lars Johansson. Jag vet exakt vad varje bil kostar per körd mil. Det är först när du har full koll på dina kostnader som du kan påverka dem. Ekonomi och miljö går hand i hand, det behöver man inte vara en Einstein för att begripa, kommenterar han. Lars Johansson är något av en innovatör. Förutom Cost Stop har han bland annat tagit fram en speciell backvarnare som ökar trafiksäkerheten. I juryns motivering ingår formuleringen: Åkeriet har utvecklat såväl praktiska hjälpmedel för trafiksäkerhet som IT-lösningar kopplade till DB Schenkers handdator. Miljöarbetet nämns också: Åkeriets miljömedvetenhet visar sig bland annat i nya fordon, HVO-bränsle och en egen tvätthall med vattenrening och vattenåtervinning samt ett aktivt arbete på förarnivå med att minska bränsleförbrukningen. * Bilspeditions Transportörförening, det vill säga åkerinätverket inom DB Schenker. DB Schenkers Hållbarhetspris delades för sjunde gången ut av Schenker AB för att belöna ett åkeri i sitt nätverk. Kriteriet är att åkeriet genom kompetent ledarskap ska arbeta aktivt inom det egna åkeriet med något eller några av DB Schenkers egna fokusområden: Förbättrad arbetsmiljö Ökad trafiksäkerhet Minskad miljöbelastning Ett utdrag ur Logistikmagasinet # Du kan läsa magasinet på / Nyheter & media Får du inte magasinet till dig? Kontakta 8 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

9

10 LIKA-spelet lever vidare Lika men olika ett spel som gör skillnad utmanar attityder och fördomar på arbetsplatsen. Till vardags kallar vi det LIKA-spelet och det har nu spelats av fler än tusen medarbetare inom DB Schenker i Sverige. LIKA-spelet gjorde 2010 entré inom DB Schenker och är ingen regelrätt tävling med vinnare och förlorare. Målet är att få igång diskussioner kring attityder, fördomar, diskriminering och likabehandlingsfrågor. Vissa delar är rena faktafrågor med rätt eller fel svar, till exempel om vad lagen säger. Men i övrigt är frågorna tänkta att väcka samtal snarare än ge exakta svar. Exempel på sådana diskussionsfrågor är En kollega drar ett rasistiskt skämt vid fikabordet. Du ser att en kollega med invandrarbakgrund tar illa vid sig. Vad gör du? En annan rör vilken klädkod som är acceptabel eller inte på en arbetsplats och varför. Jag fick några bra tankeställare. Man fick tid att fundera och diskutera med sina kollegor kring viktiga frågor som mobbning och likabehandling, säger Ivita Jakobsson, Traffic Coordinator på Schenker Dedicated Services i Malmö, som är en av dem som spelat LIKA under hösten Att diskutera saker genom ett spel var ett bra upplägg. Deltagarnas personliga upplevelser var väldigt intressanta att lyssna på, säger hon. Spelet belönades 2012 med förstapriset i DB Schenker European Innovation Award. Initiativtagarna Yvonne Pokropek och Ulla Åhrlin fick ta emot priset på plats på DB Schenkers huvudkontor i Essen i Tyskland. Yvonne Pokropek är idag HR-direktör i DB Schenker Region North/East och Ulla Åhrlin har gått i pension, men LIKA-spelet lever vidare i allra högsta grad. Spelet har översatts till både engelska och tyska, och används bland annat på huvudkontoret. LIKA spelas även inom DB Schenkers moderbolag Deutsche Bahn, både i Tyskland och England, och används inom den internationella ledarskapsutbildningen LEAPup. De sista under 2014 att spela LIKA var alla medarbetare inom Schenker Dedicated Services i Sverige och fler än tusen personer inom DB Schenker har nu alltså spelat det hittills. DB Schenkers medarbetare kommer att fortsätta spela LIKA, liksom uppföljaren Fair Play. Det är ett liknande spel som tar upp frågor kring moral och etiska regler som gäller för hur anställda ska uppträda i olika sammanhang. Lika men olika ett spel som gör skillnad har översatts till engelska och tyska och spelas såväl i Sverige som på DB Schenkers tyska huvudkontor. 10 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

11 Framgångståget som allt fler vill hoppa på Ett år har gått sedan Jula och DB Schenker invigde tågpendeln mellan Göteborgs Hamn och Falköping. De första tre månaderna körde vi dagligen elva vagnar utan en enda tom plats på tåget till Falköping. Nu ligger genomsnittet på 15 vagnar om dagen, säger Lennart Karlsson, logistikchef på Jula. Pendeln fraktar Julas varor från Göteborgs Hamn till Falköping, för vidare transport till det jättelika lagret i Skara. Åt motsatt håll fylls vagnarna med gods från bland annat Swedish Match och möbeltillverkaren Gyllensvaans. Tack vare att ytterligare kunder velat haka på under året fraktas nu nästan dubbelt så stora volymer som i starten. Tågpendeln har också klarat det första året enligt tidtabell och inte ens vintern har orsakat några förseningar. Det har fungerat perfekt från första början. Vi har fått bort motsvarande kilometer lastbilstrafik på E20 vilket har minskat miljöpåverkan från våra transporter med 80 procent. Samtidigt har trafiksäkerheten ökat, till en lägre kostnad än när vi körde allt vårt gods med lastbil, säger Lennart Karlsson. Den 10 juni invigdes en ny stensatt kombiterminal i Falköping vilket gjorde pendeln ännu effektivare. Nu kan vi dra in ett hel tåg på upp till 21 vagnar på området, mot tidigare fem, och lossar tåget på betydligt kortare tid, säger Joakim Eriksson, Commercial Director på DB Schenkers sjö- och flygdivision. När containrarna tömts av Jula i Skara skickas de till kunder som har gods som ska till Göteborgs Hamn. Intresset för pendeln är stort. Vi tror långsiktigt på det här, det visar inte minst att alla avtal vi skrivit med olika aktörer är på minst fem år. Att det inte är en dagslända har gjort även andra kunder intresserade, säger Lasse Widfeldt, Major Account Manager på DB Schenker. Rickard Bergqvist, professor i logistik och transportekonomi på Handelshögskolan i Göteborg, har följt utvecklingen av pendeln under året. Det är spännande, inte många trodde att det skulle gå att få lönsamhet i en järnvägslösning på bara tolv mil, men det fungerar ju, säger han. Förhoppningen är att Jula ska få dispens att lasta två 40-fotscontainrar på 30 meter långa lastbilar och köra dem mellan terminalen och Julas lager i Skara. Det skulle halvera antalet lastbilar på sträckan och ge oss ett ännu jämnare flöde till vårt lager. Vi tycker att detta visar att långa lastbilar inte alls behöver vara ett hot mot järnvägen. I det här fallet kompletterar de varandra, säger Lennart Karlsson. DB Schenker klimatkompenserar För de två tranporttjänsterna DB Schenker Privpak och DB Schenker Skicka Enkelt har vi redan i förväg klimatkompenserat hela koldioxidutsläppet. Detta sker i ett projekt i den indiska staden Tonk, genom det tyska företaget Atmosfair. Projektet innebär att restprodukt från senapsodling blir till bioenergi som ersätter tidigare elproduktion som skedde med hjälp av fossilt bränsle. Projektet följer WWF:s Gold Standard. Läs mer på Även transporterna i den så kallade Jula-pendeln mellan Göteborg och Skara är kompenserade på samma sätt för vår svenska sjö- och flygdivision. Läs mer om den här bredvid.

12 Fullträff för Kick Off For Africa par fotbolls- och idrottsskor samlades in under DB Schenkers kampanj Kick Off For Africa i samband med ungdomsturneringen Gothia Cup i Göteborg Under själva Gothia Cup-turneringen hade DB Schenker insamlingar på de nio största spelplatserna runt Göteborg. För att öka intresset anordnade man bland annat en Kick Off -tävling som lockade nästan besökare att försöka sparka en sko genom olika hål i ett fotbollsmål. Det är dubbelt så många som året före, och en siffra vi är mycket nöjda med, säger Johan Ahlstrand, event- och sponsringsansvarig på DB Schenker. Insamlingen skedde på tre fronter. Under våren pågick insamlingar bland DB Schenkers personal på alla kontor och terminaler och i maj samlades skor in i samarbete med SBS Radio. Skorna skickades sedan vidare till Gothia Cups fotbollsskolor i Kongo Kinshasa och Brazzaville. De skor som samlades in året dessförinnan hade redan nått fotbollsspelande barn och ungdomar i Kongo och Burkina Faso. DB Schenker är Official Logistic Supplier för Gothia Cup som är världens största fotbollsturnering. Ett utdrag ur Logistikmagasinet #1 respektive # Du kan läsa magasinet på / Nyheter & media Får du inte magasinet till dig? Kontakta 12 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

13

14 Lika

15 Hållbarhetsredovisningen följer GRI-standard

16 GRI 4 Hållbarhetsredovisningen följer GRI-standard 2002 Denna redovisning följer de principer och den standard som tagits fram av organisationen Global Reporting Initiative* (GRI) med säte i Amsterdam. GRI bildades 1997 i samarbete mellan CERES (Coalition for Environmental Responsible Economies) och UNEP (United Nations Environment Programme). GRI:s medlemmar utgörs av ideella organisationer, internationella koncerner och branschorganisationer. GRI-standarden främjar internationell harmonisering av redovisningar och underlättar sammanställningen av en relevant och trovärdig information om företagsekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden. I korthet ska en Hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer ha följande innehåll och du hittar sidhänvisningar till denna redovisning nedan: 1. Vision och strategier (GRI 1 / sid 3) Företagets hållbarhetsfrågor inklusive uttalande från VD. 2. Profil (GRI 2 / sid 17, 18, 21, 22) Intressentdialogen, företagets verksamhetsområden och organisation samt redovisningens omfattning. 3. Kundernas konkurrenskraft (GRI 3 / sid 26) 4. Korsreferens mellan GRI-index (GRI 4 / sid 16) och rapportens innehåll 5. Nyckeltal (GRI 5 / sid 27 46) Ekonomi, EC1 EC10 (sid 28 30) Miljö, EN1 EN16 (sid 31 37) Samhällsansvar, LA1 LA11, HR1 HR7, SO1 SO3, PR1 PR3 (sid 38 46) Branschnyckeltal, LT1 LT12 (sid 30, 36, 37) Vi redovisar inte några integrerade nyckeltal (integrated indicators) utan begränsar oss till de viktigaste (core indicators) nyckeltalen för ekonomi, miljö och sociala relationer. Vi redovisar enligt GRI 2002 och även nyckeltal från GRI:s Logistics and Transport Sector Supplement, pilotversionen. Information om GRI finns på För mer information om DB Schenkers hållbarhetsarbete: (företagsinformation) (personal) (miljö) (ekonomi) (kopior av ISO-certifikat) 16 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 * GRI har varken granskat innehållet i den här redovisningen eller bedömt trovärdigheten i lämnad information. Redovisningen är ej heller granskad av annan oberoende part. Redovisningen är baserad på GRIs riktlinjer från juni 2002.

17 GRI 2 Redovisningens omfattning Denna hållbarhetsredovisning innehåller siffror för och beskriver händelser inom DB Schenker i Sverige och dess systerbolag från januari 2014 till december Föregående Hållbarhetsredovisning omfattar år Redovisningen vänder sig främst till kunder som söker information om hur vi behandlar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. Den vänder sig också till andra grupper som intresseorganisationer, medarbetare, leverantörer, EU och andra myndigheter samt studenter. Vi använder GRIguidelines från Nyckeltalen i redovisningen avser DB Schenkers samtliga tre divisioner, Land, Air & Ocean samt Logistics. Även Schenker AB:s svenska systerbolag omfattas av denna rapport. Schenker AB delar lokaler med systerbolagen på flera orter. Många av systerbolagen är underleverantörer till Schenker AB (och omvänt i några fall). Inga organisationsförändringar som påverkar den redovisade företagsgruppen som samlad enhet har ägt rum sedan föregående redovisning. Bolaget har två anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, nämligen tvättanläggningar för fordon samt lagring av oljeprodukter. Lagring av oljeprodukter och andra brandfarliga kemikalier berörs också av Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen och Förordningen om brandfarliga och explosiva varor. Bolaget bedriver två tillståndspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken. Verksamheterna är transport av avfall och farligt avfall i åkeriverksamheten. Verksamheten kan innebära risk att avfall sprids och inte når godkänd avfallshanterare. GRI Redovisningen omfattar följande enheter inom DB Schenker i Sverige. Miljönyckeltal Ekonominyckeltal Sociala nyckeltal Schenker AB, division Land* Schenker AB, division Air & Ocean Schenker Logistics AB Schenker Consulting AB Schenker Åkeri AB Schenker Property Sweden AB * miljönyckeltal även emissioner etc från fordon tillhörande våra underleverantörer redovisas. HÅLLBARHETSREDOVISNING

18 GRI 2 Hållbart och kostnadseffektivt går hand i hand DB Schenker utvecklar och producerar transport- och logistiktjänster som möter marknadens krav på kvalitet, effektivitet, enkelhet och miljöansvar. DB Schenkers logistiknät gör det möjligt att ta vara på kunskap, erfarenhet och idéer från världens alla hörn. Det i sin tur tillgodoser krav från kunder och samhälle. Logistiknätet ger också möjlighet att kombinera olika transportsätt bil, båt, flyg och tåg och skapa logistiklösningar med bästa möjliga avvägning mellan ekonomiska och ekologiska krav. Vi skapar en optimal kostnads- och miljöeffektiv försörjningskedja så att kundens konkurrenskraft ökar. Ofta visar det sig att den logistiklösning som bäst svarar mot kraven på en hållbar utveckling, samtidigt är den mest kostnadseffektiva. Det är utgångspunkten för allt vårt arbete lokalt och globalt. DB Schenker i Sverige erbjuder in- och utrikes logistiktjänster för alla transportslag för företag på den svenska marknaden. För närvarande dominerar vägtransporter. Våra kunder är främst stora och medelstora industri-, handels- och livsmedelsföretag. DB Schenker i Sverige har medarbetare fördelat på tjänstemän och kollektivanställda. Därutöver är cirka medarbetare indirekt sysselsatta via samverkande åkerier. Dominerande fackföreningar är Transportarbetareförbundet, Unionen och Ledarna. DB Schenker i Sverige är ett bolag i DB Schenkerkoncernen, som i sin tur ägs av Deutsche Bahn. Under 2014 omsatte DB Schenker bolagen i Sverige 12 miljarder kronor. Världen över har DB Schenker närmare medarbetare på platser i 130 länder och omsatte 2013 cirka 20 miljarder euro. De största branschföretagens marknadsposition 2014 baserad på omsättning DSV 12% Bring 14% Postnord Logistics 23% DB Schenker 29% DHL 22% Koncernens miljövision Vår ambition är att använda alla för DB Schenker tillgängliga medel för att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. Minskat koldioxidutsläpp DB-koncernen arbetar för att bryta sambandet mellan transporttillväxt och ökade utsläpp av växthusgaser (CO 2 ). Ett antal gröna projekt har valts ut som har genomförts i olika nationella DB Schenkerbolag. Dessa projekt är nu referensobjekt för det fortsatta hållbarhetsarbetet. Transporttillväxt CO 2 -utsläpp från transporter 18 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

19 Aktivitet Vid start 2006 Status 2014 Uppskattad total sparpotential CO 2 i % till 2020 Sjupunktsprogrammet 1. Ändrat förarebeteende Sparsam körning Sänkt hastighet 50 % utbildade Viss överhastighet i de olika hastighetssegmenten. 86 % utbildade Avtal med NTF Säker Trafik. 5 % 2 % DB Schenkers övergripande klimatmål är att reducera de relativa koldioxidutsläppen med minst 20 procent till år 2020, basår är Bättre bränslen 2 % biobränsle 23 % biobränsle % 3. Nya fordon Ny fordonsteknik 66 % Euro 3 eller bättre 75 % Euro 4 eller bättre 58 % Euro 5 eller bättre Test av MDE-fordon med komprimerad och flytande gas. 4. Intermodalitet/kombi 10 % av transportarbetet 9 % av transportarbetet 3 5 % 5. Optimerade fordonsstorlekar Längre fordon Rätt kombination fordon/ uppdrag 6. Ökad fyllnadsgrad/färre körda mil Diskussion inom KNEG om projekt kring test av längre fordonskombinationer framtagen. Identifierat vikten av rätt kombination fordon/upppdrag. Projektet DUO-2 del 1 avslutad och visar en CO 2 -besparing mellan % jämfört med standard fordon. Del 2, DUOkärra, påbörjat. Integrerad del av inköpspolicy för fordon hos vårt eget åkeri. 10 % 7 10 % % (volym fjärr) 76 % (volym fjärr) 5 10 % 7. Smartare citylogistik Koncept definierat Pilot genomförd 2 4 % Målet har brutits ned per bolag/enhet och per transportslag och är som följer: Landtransport (bil) 26 % Flygtransport 25 % Sjötransport 25 % Järnvägstransport 19 % (energi) Det innebär exempelvis att DB Schenkers svenska Division Land måste minska sina relativa utsläpp med 26 procent till år Men DB Schenkers Division Land i Sverige vill mer och har därför antagit ett tuffare mål för sin inrikestrafik, nämligen att halvera utsläppen per tonkilometer till samma år. För att lyckas med detta arbetar vi efter en handlingsplan i sju punkter. Ingen punkt i sig är tillräcklig för nå målet, men här gäller principen många bäckar små HÅLLBARHETSREDOVISNING

20

21 GRI 2 CEO Mats Grundius Aktuell styrelse och ledningsgrupp för år 2014 återfinns på Styrelse i Schenker AB år 2014 PM Ocean Anette Sjöberg, t.f. PM Air Gustaf Sundqvist t.f. PM Land Mats Grundius PM Logistic Mikael Eisner CFO Rüdiger Münch CIO Tina Rundström KAM/Sales Maria Libäck Schenker Åkeri AB Göran Knutsson Schenker Logistics AB Mikael Eisner Schenker Consulting AB Linda Borgenstam Ordinarie styrelseledamöter: Mats Grundius Kristin Hedlund Tina M Johansson (A) Karsten Keller Göran Åberg Maria Sjölin Bergman (A) Johan Nyman (A) Styrelsesuppleanter: Mats Rasmusson (A) Rolf Bylin (A) Kjell Eriksson (A) Ordförande: Göran Åberg Verkställande direktör: Mats Grundius DB Schenkers svenska organisation för år 2014/2015 Vår organisation Verkställande direktör för DB Schenker Region North & East är Göran Åberg. Verkställande direktör för Schenker AB är Mats Grundius. Verkställande direktörer för övriga svenska bolag framgår av figuren ovan. Ledningsgrupper finns på varje nivå. I ledningsgrupperna för DB Schenker Sverige ingår ansvariga för de största verksamheterna samt stabschefer och verkställande direktör. Schenker AB:s styrelse fattar beslut av övergripande strategisk betydelse som ledningsgruppen sedan genomför. Respektive bolag fastställer sina egna Mats Grundius. HR Michael Behrendt Schenker Property AB Bengt-Arne Björk policies inom ramen för DB-koncernens förhållningsregler och övriga koncerndirektiv. Bolagsstämma hålls inte i Sverige, eftersom DB Schenkerkoncernen ägs av DB (Deutsche Bahn). Bonusprogram finns för såväl företagsledning som för en del medarbetare på olika nivåer. Bonusutbetalning är främst kopplat till ekonomiskt resultat för företaget. Även energisparmål finns för högsta ledningen. Den svenska organisationen ingår i DB Schenker Region North & East. A = Arbetstagarrepresentanter Ledningsgrupp för DB Schenkers verksamhet i Sverige 2014/2015 Mats Grundius (CEO och Direktör Landdivisionen) Mikael Eisner (VD Schenker Logistics) Gustaf Sundqvist (T.f divisionschef Air) Anette Sjöberg (T.f divisionschef Ocean) Rüdiger Münch (CFO) Maria Libäck (Marknadsdirektör) Tina Rundström (CIO) Michael Behrendt (Direktör Human Resources) Schenker AB består av de centrala staberna samt de två divisionerna Land och Air & Ocean. DB Schenker i Sverige är benämningen för samtliga DB Schenkerbolag i landet, det vill säga Schenker AB samt företagen Schenker Logstics AB, Schenker Åkeri AB, Schenker Consulting AB och Schenker Property Sweden AB. DB Schenker Region North & East består av DB Schenkerkoncernens företag i Danmark, Irland, Norge, Island, England, Sverige, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Ukraina, Finland samt Vitryssland. HÅLLBARHETSREDOVISNING

22 GRI 2 En stor del i framgången vår kommunikation Våra mest betydelsefulla intressenter är kunder, medarbetare och leverantörer. Den i särklass viktigaste leverantörsgruppen är de åkerier vi engagerar som transportörer. Kunddialog DB Schenker i Sveriges kommunikation med kunder sker främst via säljkår, kundservice, webbplats och kundtidning. Varje år sedan 1998 har vi låtit en representativ del av våra kunder (cirka 2 500) bedöma oss i en så kallad NKI-undersökning (Nöjd Kund Index). NKI är en värdemätare på vad vi är bra på och vad vi måste förbättra. Varje distrikt inom landdivisionen utformar sina verksamhetsplaner med utgångspunkt i NKI. Många kunder ställer specifika kvalitets- och miljökrav vid upphandlingstillfället medan andra kunder bedömer vårt arbete inom detta område genom så kallade kundoch leverantörsenkäter. Vi behandlar kvalitets- och miljökrav som en del av vår normala kontraktsgenomgång med kunden. Vi refererar ofta till vår hållbarhetsredovisning som ger en samlad bild av vårt företag. Medarbetarsamtal Medarbetare på DB Schenker i Sverige har årliga utvecklingssamtal med närmaste chef. Dessutom genomförs sedan lång tid årliga medarbetarundersökningar som fångar upp medarbetarnas uppfattning om sina arbetsförhållanden ur en mängd olika perspektiv. Under 2012 introducerade vår ägare DB en global medarbetarundersökning som riktade sig till drygt medarbetare i 44 länder. Undersökningen genomförs vartannat år och ersätter den undersökning som tidigare genomförts i DB Schenkers svenska verksamhet. Senaste globala undersökningen skedde hösten 2014.»NKI är en värdemätare på vad vi är bra på och vad vi måste förbättra«transportörer och övriga leverantörer De flesta åkerier vi anlitar är medlemmar i BTF (Bilspeditions Transportörförening) som därmed också är en av våra kommunikationskanaler till transportörerna. Åkerierna har också tillgång till en egen webbplats hos DB Schenker i Sverige. Här publiceras ett månatligt nyhetsbrev och annan information som åkerierna behöver för att kunna fullfölja sina uppdrag för DB Schenker i Sverige. Här finns också en omfattande interaktiv enkät som måste besvaras en gång om året. Åkeriernas svar används som underlag för uppföljning mellan distriktskontor och transportör. Samhälle DB Schenker i Sverige följer den allmänna debatten och deltar i olika grupper, såsom olika kommittéer inom TransportGruppen. Vi är medlemmar i NTM (Nätverket för Transporter och Miljö) och KNEG (Klimatneutrala godstransporter på väg). DB Schenker i Sverige deltar på inbjudan i olika initiativ som finns bland transportköpare, främst representerat av den ideella föreningen Q3, som verkar för bättre upphandling av transporter inom områdena arbetsmiljö, miljö och trafiksäkerhet. 22 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Hållbar utveckling i fokus för logistiklösningarna 2 5 Sjupunktsprogrammet 6 10 Så här arbetar DB

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Erfarenheter från världens alla hörn 2 5 Sjupunktsprogrammet 6-9 Så här arbetar DB Schenker med

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015 DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald Policy, mål och fokusområden DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald En strategisk fråga

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

DB Schenkers Emission Report

DB Schenkers Emission Report Sida 1 av 10 DB Schenkers Emission Report Emission Report är DB Schenkers verktyg för beräkning av emissioner/utsläpp från landbaserade sändningar som har transporterats i DB Schenkers nätverk. Verktyget

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige 1 avajer och klänningar växer som bekant inte i tikerna, och bomullen växer inte

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV på en sundare transport? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT ETT SAMARBETE MELL AN SVERIGES ÅKERIFÖRTEAG OCH Q3 FORUM FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER Hållbar kunskap

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler sunda transporter på våra svenska vägar!

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen

DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Globalt nätverk Air & Ocean i korta drag Snabba sändningar hög service Branschanpassad och effektiv sjöfrakt DB Schenker i Sverige

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Effektiva transporter av partigods

Effektiva transporter av partigods DB SCHENKERdirect Effektiva transporter av partigods Globalt nätverk DB SCHENKERdirect i korta drag Snabbaste vägen till mottagaren Skräddarsydda lösningar Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör

Läs mer

SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert. Globalt nätverk. Brett paketutbud. Flexibla privatleveranser. Smarta företagspaket

SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert. Globalt nätverk. Brett paketutbud. Flexibla privatleveranser. Smarta företagspaket SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert Globalt nätverk Brett paketutbud Flexibla privatleveranser Smarta företagspaket Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett globalt

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter. Globalt nätverk. Schenker Concepts i korta drag. Verktygslåda. Konceptmoduler. Så kontaktar du Schenker

SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter. Globalt nätverk. Schenker Concepts i korta drag. Verktygslåda. Konceptmoduler. Så kontaktar du Schenker SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter Globalt nätverk Schenker Concepts i korta drag Verktygslåda Konceptmoduler Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett globalt nätverk Schenker Concepts

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete Vårt hållbarhetsarbete Vi går i täten för hållbar utveckling i vår bransch! Vi vet att ni inte bara efterfrågar pålitliga, tillgängliga, och effektiva lösningar av oss. Ni efter frågar också ansvarsfulla

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget

Det ansvarsfulla företaget Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden med hållbara produktval Försäkrar sig om att produkter är säkra att använda Uppfyller producentansvaret

Läs mer