Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2014"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2014

2 ::Vinjett 2 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

3 GRI 1 Ytterligare en bit på väg Transportbranschen är fortsatt den näst största utsläpparen av växthusgaser globalt. Mycket återstår att göra innan vi kommer tillrätta med problemen. Framför allt måste transporter högre upp på agendan inom samhällsplaneringen. Just godstransporter tenderar att komma i skymundan när ny infrastruktur planeras. Man allt ser inte dystert ut lite skrytsamt kan vi berätta att vi just nu i skrivande stund går i väntans tider. Det vi väntar på är att vår ägare och moderbolaget Deutsche Bahn ska meddela våra nya miljömål. Anledningen är att koncernen i år redan har uppnått det övergripande koldioxidmålet som var satt till år Basåret var 2006 och målsättningen att minska det relativa koldioxidutsläppet med 20 procent har redan uppnåtts. Bidraget till måluppfyllelsen skiljer sig något åt beroende på transportslag och verksamhet. Resultatet varierar också lite bland DB Schenker-bolagen i olika länder. Generellt har sjöfarten bidragit med mer än sitt måltal och i Sverige har exempelvis landtransporter på väg överträffat måltalet med runt tio procent. Detta är vi givetvis mycket stolta över i Sverige. Vi fortsätter att arbete med koncern strategin för hållbarhet. Hållbarhetsarbetet har tre huvudområden; ekonomi, socialt ansvarstagande och miljö. Bryter vi ner det lite till, så inriktar vi oss på en lönsam tillväxt genom ett starkt kund- och kvalitetsfokus, att vara den bästa arbetsgivaren med en kulturell mångfald och nöjda medarbetare samt en föregångare på miljöområdet genom att hushålla med resurser, och arbeta för låga utsläpp och låg bullernivå från transporter. DB Schenkers landdivision i Sverige har minskat sitt relativa koldioxidutsläpp med 32 procent. Detta har vi våra duktiga åkerier, som arbetar enligt vårt sjupunktsprogram, att tacka för. Den enskilt största bidragsgivaren till det lyckade resultatet är att vi nu tankar mycket biobränsle. Det gör att vi är oroade för signaler från politiskt håll, som innebär att biobränslen snart kommer att beskattas på ett annorlunda sätt. Vi anser att vi nationellt behöver en långsiktig plan som gynnar biobränsleutvecklingen inte tvärtom. Självklart behöver vi som nation och som företag också hjälpa till med att minska energianvändningen i stort. Av EU:s tre 2020-mål, så är det just minskningen av energianvändning som släpar. Förhoppningsvis kommer implementeringen av energidirektivet (EU: 2012/27) att få effekt. Det är inte enbart fasta anläggningar som berörs utan all verksamhet som bedrivs av större företag och även transporter omfattas. I första steget ska en kartläggning göras och resultatet meddelas Energimyndigheten. Lite oklart är det dock exempelvis ännu hur gränsöverskridande transporter ska redovisas. En enligt vår åsikt bra metod att öka energieffektiviteten från transporter att öka den tillåtna fordonslängden på våra vägar. Här har DB Schenker i Sverige hjälpt till genom projektet DUO-2. En 32 meter lång fordonskombination har gått i trafik mellan Göteborg och Malmö i flera år nu. Efterföljaren DUO-kärran är också i gång. Båda projekten är också en del av det så kallade HCT-projektet (High Capacity Trucks). Att mer gods kan transporteras per fordonsenhet innebär också ett mer effektivt utnyttjande av vårt vägnät. Men det är inte bara regelverket för användningen av de stora tunga lastfordonen som behöver ändras. Små reglerförändringar avseende fordonsvikter och klassificering av riktigt små lätta lastfordon skulle också innebära en effektivisering och hjälpa fram fler mindre biogasfordon och nya elfordon. Anledningen är att såväl gasdrift som batteridrift menligt påverkar utrymmet för nyttolasten. Ett annat effektivt sätt att hushålla med transporter och effektivisera logistiken är att öppna upp dialogen. Och inte bara dialogen mellan beslutfattare hos myndigheter och transportutförare, utan också dialogen mellan transportköpare och transportutförare. Med en gemensam vision om hållbara transporter kan onödiga hinder på vägen undanröjas. I Sverige är vi väl skickade på detta område med flera olika nätverk som arbetar med detta. Mats Grundius CEO Schenker AB Göteborg, maj 2015 HÅLLBARHETSREDOVISNING

4 Innehållsförteckning SIDA GRI 3 VD har ordet 1 5 Hållbarhetsfrågor i DB Schenkers vardag 15 Hållbarhetsredovisningen följer GRI-standard Redovisningens omfattning 2 18 Hållbart och kostnadseffektivt går hand i hand 2 19 Sjupunktsprogrammet 21 DB Schenkers svenska organisation 2 22 Intressenter 2 23 Våra värderingar 3 24 Policies 3 26 Hög kvalitet skapar konkurrenskraft Ekonomiska nyckeltal 5 31 Miljönyckeltal 5 38 Sociala nyckeltal 5 4 HÅLLBARHETSREDOVISNING Vad är en hållbarhetsredovisning? Begreppet hållbarhetsredovisning är en översättning från de engelska begreppen corporate sustainable reporting och sustainable development reporting. En hållbarhetsredovisning ska tydligt visa hur ett företag arbetar med ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor.

5 Hållbarhetsfrågor i DB Schenkers vardag För 20 år sedan började DB Schenker i Sverige att redovisa miljöaspekter på verksamheten, och i över 15 år har vi även inkluderat fler hållbarhetsfrågor som arbetsmiljö och socialt ansvarstagande. Deutsche Bahn i Tyskland har stakat ut kursen för alla företag i koncernen. Vi ska arbeta aktivt och offensivt med miljöfrågor, vi ska vara ett lönsamt företag som är en bra arbetsgivare, och vi ska ta ansvar för trafiksäkerhet, arbetsmiljö och kvalitet. Denna redovisning följer GRI-standard Men vi vill även berätta om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor, utöver de strikt redovisande delarna i GRI. De följande sidorna (sidorna 6 13) speglar delar av hur den svenska organisa tionen arbetar med dessa frågor i vardagen. En del inslag kanske du känner igen från vår tidning Logistikmagasinet som publiceras fyra gånger per år. Vi hoppas att du oavsett om du är kund eller intresserad av arbeta hos oss, ska få en rättvisande bild av oss som företag och hur vi arbetar för att transporter ska bli mindre miljöbelastande för vårt samhälle.

6 Nya möjligheter med Mitt Livs Chans Mentorer från DB Schenker hjälper utlandsfödda att hitta in på den svenska arbetsmarknaden. Det handlar om ett medlemskap i Mitt Liv, en organisation som kopplar ihop företag med personer som har utbildning och kompetens men behöver professionell vägledning. Under 2014 tilldelades fem mentorer från DB Schenker var sin adept. Adepterna guidas in i det svenska företagsklimatet och får hjälp att utveckla sitt nätverk och hitta nya kontakter i arbetslivet. De är allihop utlandsfödda akademiker mellan 25 och 40 år som pratar grundläggande svenska. Nina Johansson, personalchef på DB Schenker, är före tagets ansvariga för projektet. Det är spännande att vi är det första transportföretag som är med, säger hon. Kanske finns det många utbildade logistiker eller andra som är intresserade av vår bransch bland adepterna. Det kan vi ha stor nytta av bara att kunna ett udda språk är bra i dagens globala värld. I kurs- och mentorprogrammet som heter Mitt Livs Chans, får mentorerna först en kort utbildning för att senare matchas ihop med adepter. Mentorn träffar sedan sin adept regelbundet för att på bästa sätt guida personen in i arbetslivet med hjälp av sitt eget kunnande och kompetens. Dessutom ingår möjligheten att vara med vid Mitt Livs olika föredrag och nätverksträffar som anordnas regelbundet. Hur en mentor matchas med en adept beror på adeptens egen utbildning och erfarenhet. En av mentorerna är Tina Rundström, IT-chef på DB Schenker. Hennes adept heter Shilan Parsaean, utbildad programmerare inom robotteknik. För att få tillgodoräkna sig sin femåriga utbildning från Iran har hon just kompletterat den med två år på Chalmers. Jag kan bidra med kunskap om hur man tar sig fram på den svenska arbetsmarknaden, säger Tina Rundström. Det kan gälla allt från att skriva CV och brev och råd kring anställningsintervjuer till hur olika klädkoder fungerar. Genom mitt arbete som IT-chef har jag också en del kontakter som kanske kan vara nyttiga. Totalt ingår ett 70-tal par i programmet som avslutas i juni DB Schenker kommer att utvärdera sin del, och faller projektet väl ut finns det planer på ett fortsatt samarbete. Mitt Liv grundades 2008 och vänder sig såväl till dem som vill in på arbetsmarknaden som till näringsliv och organisationer. Mitt Liv är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, det vill säga att ägarna inte får någon aktieutdelning. Ett utdrag ur Logistikmagasinet #2 respektive # Du kan läsa magasinet på / Nyheter & media Får du inte magasinet till dig? Kontakta 6 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

7

8 Prisad för smart programvara Det var en strålande glad Lars Johansson, VD och ägare i åkeriet ÖGS Bolaget, som fick ta emot DB Schenkers Hållbarhetspris Jag blev jätteglad! Jag har önskat att vinna varje år, men blev ändå överraskad när mitt namn ropades upp, säger han. Det blev stående ovationer när Lars Johansson tog emot priset på hemmaplan den årliga BTF*-kongressen som 2014 hölls i ÖGS Bolagets hemstad Örebro. I publiken satt förutom Örebro- och åkarkollegor gäster som Claes Tingvall, säkerhetsdirektör på Trafikverket, och Anders Ygeman, då ordförande i riksdagens trafikutskott och numera inrikesminister. ÖGS Bolaget fick priset för att man i största allmänhet arbetar offensivt med miljö- och trafiksäkerhetsfrågor, och i synnerhet för det egenutvecklade Cost Stop. Det är en programvara för uppföljning av en mängd parametrar som bränsleförbrukning och underhåll av fordonen. Även godsskador och incidentrapporter kan hanteras i programmet, vilket i hög grad bidrar till ett hållbart och lönsamt åkeri. Reparations- och underhållskostnader utgör normalt mellan sju och 15 procent av omsättningen för ett åkeri. Hos ÖGS Bolaget är siffrorna ner på åtta-nio procent. Vi kommer alltid att ha en viss andel slarvskador, men att får ner vet-ej-skadorna är en stor vinst för oss. Systemet har sparat minst en halv miljon om året, säger Lars Johansson. Jag vet exakt vad varje bil kostar per körd mil. Det är först när du har full koll på dina kostnader som du kan påverka dem. Ekonomi och miljö går hand i hand, det behöver man inte vara en Einstein för att begripa, kommenterar han. Lars Johansson är något av en innovatör. Förutom Cost Stop har han bland annat tagit fram en speciell backvarnare som ökar trafiksäkerheten. I juryns motivering ingår formuleringen: Åkeriet har utvecklat såväl praktiska hjälpmedel för trafiksäkerhet som IT-lösningar kopplade till DB Schenkers handdator. Miljöarbetet nämns också: Åkeriets miljömedvetenhet visar sig bland annat i nya fordon, HVO-bränsle och en egen tvätthall med vattenrening och vattenåtervinning samt ett aktivt arbete på förarnivå med att minska bränsleförbrukningen. * Bilspeditions Transportörförening, det vill säga åkerinätverket inom DB Schenker. DB Schenkers Hållbarhetspris delades för sjunde gången ut av Schenker AB för att belöna ett åkeri i sitt nätverk. Kriteriet är att åkeriet genom kompetent ledarskap ska arbeta aktivt inom det egna åkeriet med något eller några av DB Schenkers egna fokusområden: Förbättrad arbetsmiljö Ökad trafiksäkerhet Minskad miljöbelastning Ett utdrag ur Logistikmagasinet # Du kan läsa magasinet på / Nyheter & media Får du inte magasinet till dig? Kontakta 8 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

9

10 LIKA-spelet lever vidare Lika men olika ett spel som gör skillnad utmanar attityder och fördomar på arbetsplatsen. Till vardags kallar vi det LIKA-spelet och det har nu spelats av fler än tusen medarbetare inom DB Schenker i Sverige. LIKA-spelet gjorde 2010 entré inom DB Schenker och är ingen regelrätt tävling med vinnare och förlorare. Målet är att få igång diskussioner kring attityder, fördomar, diskriminering och likabehandlingsfrågor. Vissa delar är rena faktafrågor med rätt eller fel svar, till exempel om vad lagen säger. Men i övrigt är frågorna tänkta att väcka samtal snarare än ge exakta svar. Exempel på sådana diskussionsfrågor är En kollega drar ett rasistiskt skämt vid fikabordet. Du ser att en kollega med invandrarbakgrund tar illa vid sig. Vad gör du? En annan rör vilken klädkod som är acceptabel eller inte på en arbetsplats och varför. Jag fick några bra tankeställare. Man fick tid att fundera och diskutera med sina kollegor kring viktiga frågor som mobbning och likabehandling, säger Ivita Jakobsson, Traffic Coordinator på Schenker Dedicated Services i Malmö, som är en av dem som spelat LIKA under hösten Att diskutera saker genom ett spel var ett bra upplägg. Deltagarnas personliga upplevelser var väldigt intressanta att lyssna på, säger hon. Spelet belönades 2012 med förstapriset i DB Schenker European Innovation Award. Initiativtagarna Yvonne Pokropek och Ulla Åhrlin fick ta emot priset på plats på DB Schenkers huvudkontor i Essen i Tyskland. Yvonne Pokropek är idag HR-direktör i DB Schenker Region North/East och Ulla Åhrlin har gått i pension, men LIKA-spelet lever vidare i allra högsta grad. Spelet har översatts till både engelska och tyska, och används bland annat på huvudkontoret. LIKA spelas även inom DB Schenkers moderbolag Deutsche Bahn, både i Tyskland och England, och används inom den internationella ledarskapsutbildningen LEAPup. De sista under 2014 att spela LIKA var alla medarbetare inom Schenker Dedicated Services i Sverige och fler än tusen personer inom DB Schenker har nu alltså spelat det hittills. DB Schenkers medarbetare kommer att fortsätta spela LIKA, liksom uppföljaren Fair Play. Det är ett liknande spel som tar upp frågor kring moral och etiska regler som gäller för hur anställda ska uppträda i olika sammanhang. Lika men olika ett spel som gör skillnad har översatts till engelska och tyska och spelas såväl i Sverige som på DB Schenkers tyska huvudkontor. 10 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

11 Framgångståget som allt fler vill hoppa på Ett år har gått sedan Jula och DB Schenker invigde tågpendeln mellan Göteborgs Hamn och Falköping. De första tre månaderna körde vi dagligen elva vagnar utan en enda tom plats på tåget till Falköping. Nu ligger genomsnittet på 15 vagnar om dagen, säger Lennart Karlsson, logistikchef på Jula. Pendeln fraktar Julas varor från Göteborgs Hamn till Falköping, för vidare transport till det jättelika lagret i Skara. Åt motsatt håll fylls vagnarna med gods från bland annat Swedish Match och möbeltillverkaren Gyllensvaans. Tack vare att ytterligare kunder velat haka på under året fraktas nu nästan dubbelt så stora volymer som i starten. Tågpendeln har också klarat det första året enligt tidtabell och inte ens vintern har orsakat några förseningar. Det har fungerat perfekt från första början. Vi har fått bort motsvarande kilometer lastbilstrafik på E20 vilket har minskat miljöpåverkan från våra transporter med 80 procent. Samtidigt har trafiksäkerheten ökat, till en lägre kostnad än när vi körde allt vårt gods med lastbil, säger Lennart Karlsson. Den 10 juni invigdes en ny stensatt kombiterminal i Falköping vilket gjorde pendeln ännu effektivare. Nu kan vi dra in ett hel tåg på upp till 21 vagnar på området, mot tidigare fem, och lossar tåget på betydligt kortare tid, säger Joakim Eriksson, Commercial Director på DB Schenkers sjö- och flygdivision. När containrarna tömts av Jula i Skara skickas de till kunder som har gods som ska till Göteborgs Hamn. Intresset för pendeln är stort. Vi tror långsiktigt på det här, det visar inte minst att alla avtal vi skrivit med olika aktörer är på minst fem år. Att det inte är en dagslända har gjort även andra kunder intresserade, säger Lasse Widfeldt, Major Account Manager på DB Schenker. Rickard Bergqvist, professor i logistik och transportekonomi på Handelshögskolan i Göteborg, har följt utvecklingen av pendeln under året. Det är spännande, inte många trodde att det skulle gå att få lönsamhet i en järnvägslösning på bara tolv mil, men det fungerar ju, säger han. Förhoppningen är att Jula ska få dispens att lasta två 40-fotscontainrar på 30 meter långa lastbilar och köra dem mellan terminalen och Julas lager i Skara. Det skulle halvera antalet lastbilar på sträckan och ge oss ett ännu jämnare flöde till vårt lager. Vi tycker att detta visar att långa lastbilar inte alls behöver vara ett hot mot järnvägen. I det här fallet kompletterar de varandra, säger Lennart Karlsson. DB Schenker klimatkompenserar För de två tranporttjänsterna DB Schenker Privpak och DB Schenker Skicka Enkelt har vi redan i förväg klimatkompenserat hela koldioxidutsläppet. Detta sker i ett projekt i den indiska staden Tonk, genom det tyska företaget Atmosfair. Projektet innebär att restprodukt från senapsodling blir till bioenergi som ersätter tidigare elproduktion som skedde med hjälp av fossilt bränsle. Projektet följer WWF:s Gold Standard. Läs mer på Även transporterna i den så kallade Jula-pendeln mellan Göteborg och Skara är kompenserade på samma sätt för vår svenska sjö- och flygdivision. Läs mer om den här bredvid.

12 Fullträff för Kick Off For Africa par fotbolls- och idrottsskor samlades in under DB Schenkers kampanj Kick Off For Africa i samband med ungdomsturneringen Gothia Cup i Göteborg Under själva Gothia Cup-turneringen hade DB Schenker insamlingar på de nio största spelplatserna runt Göteborg. För att öka intresset anordnade man bland annat en Kick Off -tävling som lockade nästan besökare att försöka sparka en sko genom olika hål i ett fotbollsmål. Det är dubbelt så många som året före, och en siffra vi är mycket nöjda med, säger Johan Ahlstrand, event- och sponsringsansvarig på DB Schenker. Insamlingen skedde på tre fronter. Under våren pågick insamlingar bland DB Schenkers personal på alla kontor och terminaler och i maj samlades skor in i samarbete med SBS Radio. Skorna skickades sedan vidare till Gothia Cups fotbollsskolor i Kongo Kinshasa och Brazzaville. De skor som samlades in året dessförinnan hade redan nått fotbollsspelande barn och ungdomar i Kongo och Burkina Faso. DB Schenker är Official Logistic Supplier för Gothia Cup som är världens största fotbollsturnering. Ett utdrag ur Logistikmagasinet #1 respektive # Du kan läsa magasinet på / Nyheter & media Får du inte magasinet till dig? Kontakta 12 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

13

14 Lika

15 Hållbarhetsredovisningen följer GRI-standard

16 GRI 4 Hållbarhetsredovisningen följer GRI-standard 2002 Denna redovisning följer de principer och den standard som tagits fram av organisationen Global Reporting Initiative* (GRI) med säte i Amsterdam. GRI bildades 1997 i samarbete mellan CERES (Coalition for Environmental Responsible Economies) och UNEP (United Nations Environment Programme). GRI:s medlemmar utgörs av ideella organisationer, internationella koncerner och branschorganisationer. GRI-standarden främjar internationell harmonisering av redovisningar och underlättar sammanställningen av en relevant och trovärdig information om företagsekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden. I korthet ska en Hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer ha följande innehåll och du hittar sidhänvisningar till denna redovisning nedan: 1. Vision och strategier (GRI 1 / sid 3) Företagets hållbarhetsfrågor inklusive uttalande från VD. 2. Profil (GRI 2 / sid 17, 18, 21, 22) Intressentdialogen, företagets verksamhetsområden och organisation samt redovisningens omfattning. 3. Kundernas konkurrenskraft (GRI 3 / sid 26) 4. Korsreferens mellan GRI-index (GRI 4 / sid 16) och rapportens innehåll 5. Nyckeltal (GRI 5 / sid 27 46) Ekonomi, EC1 EC10 (sid 28 30) Miljö, EN1 EN16 (sid 31 37) Samhällsansvar, LA1 LA11, HR1 HR7, SO1 SO3, PR1 PR3 (sid 38 46) Branschnyckeltal, LT1 LT12 (sid 30, 36, 37) Vi redovisar inte några integrerade nyckeltal (integrated indicators) utan begränsar oss till de viktigaste (core indicators) nyckeltalen för ekonomi, miljö och sociala relationer. Vi redovisar enligt GRI 2002 och även nyckeltal från GRI:s Logistics and Transport Sector Supplement, pilotversionen. Information om GRI finns på För mer information om DB Schenkers hållbarhetsarbete: (företagsinformation) (personal) (miljö) (ekonomi) (kopior av ISO-certifikat) 16 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 * GRI har varken granskat innehållet i den här redovisningen eller bedömt trovärdigheten i lämnad information. Redovisningen är ej heller granskad av annan oberoende part. Redovisningen är baserad på GRIs riktlinjer från juni 2002.

17 GRI 2 Redovisningens omfattning Denna hållbarhetsredovisning innehåller siffror för och beskriver händelser inom DB Schenker i Sverige och dess systerbolag från januari 2014 till december Föregående Hållbarhetsredovisning omfattar år Redovisningen vänder sig främst till kunder som söker information om hur vi behandlar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. Den vänder sig också till andra grupper som intresseorganisationer, medarbetare, leverantörer, EU och andra myndigheter samt studenter. Vi använder GRIguidelines från Nyckeltalen i redovisningen avser DB Schenkers samtliga tre divisioner, Land, Air & Ocean samt Logistics. Även Schenker AB:s svenska systerbolag omfattas av denna rapport. Schenker AB delar lokaler med systerbolagen på flera orter. Många av systerbolagen är underleverantörer till Schenker AB (och omvänt i några fall). Inga organisationsförändringar som påverkar den redovisade företagsgruppen som samlad enhet har ägt rum sedan föregående redovisning. Bolaget har två anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, nämligen tvättanläggningar för fordon samt lagring av oljeprodukter. Lagring av oljeprodukter och andra brandfarliga kemikalier berörs också av Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen och Förordningen om brandfarliga och explosiva varor. Bolaget bedriver två tillståndspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken. Verksamheterna är transport av avfall och farligt avfall i åkeriverksamheten. Verksamheten kan innebära risk att avfall sprids och inte når godkänd avfallshanterare. GRI Redovisningen omfattar följande enheter inom DB Schenker i Sverige. Miljönyckeltal Ekonominyckeltal Sociala nyckeltal Schenker AB, division Land* Schenker AB, division Air & Ocean Schenker Logistics AB Schenker Consulting AB Schenker Åkeri AB Schenker Property Sweden AB * miljönyckeltal även emissioner etc från fordon tillhörande våra underleverantörer redovisas. HÅLLBARHETSREDOVISNING

18 GRI 2 Hållbart och kostnadseffektivt går hand i hand DB Schenker utvecklar och producerar transport- och logistiktjänster som möter marknadens krav på kvalitet, effektivitet, enkelhet och miljöansvar. DB Schenkers logistiknät gör det möjligt att ta vara på kunskap, erfarenhet och idéer från världens alla hörn. Det i sin tur tillgodoser krav från kunder och samhälle. Logistiknätet ger också möjlighet att kombinera olika transportsätt bil, båt, flyg och tåg och skapa logistiklösningar med bästa möjliga avvägning mellan ekonomiska och ekologiska krav. Vi skapar en optimal kostnads- och miljöeffektiv försörjningskedja så att kundens konkurrenskraft ökar. Ofta visar det sig att den logistiklösning som bäst svarar mot kraven på en hållbar utveckling, samtidigt är den mest kostnadseffektiva. Det är utgångspunkten för allt vårt arbete lokalt och globalt. DB Schenker i Sverige erbjuder in- och utrikes logistiktjänster för alla transportslag för företag på den svenska marknaden. För närvarande dominerar vägtransporter. Våra kunder är främst stora och medelstora industri-, handels- och livsmedelsföretag. DB Schenker i Sverige har medarbetare fördelat på tjänstemän och kollektivanställda. Därutöver är cirka medarbetare indirekt sysselsatta via samverkande åkerier. Dominerande fackföreningar är Transportarbetareförbundet, Unionen och Ledarna. DB Schenker i Sverige är ett bolag i DB Schenkerkoncernen, som i sin tur ägs av Deutsche Bahn. Under 2014 omsatte DB Schenker bolagen i Sverige 12 miljarder kronor. Världen över har DB Schenker närmare medarbetare på platser i 130 länder och omsatte 2013 cirka 20 miljarder euro. De största branschföretagens marknadsposition 2014 baserad på omsättning DSV 12% Bring 14% Postnord Logistics 23% DB Schenker 29% DHL 22% Koncernens miljövision Vår ambition är att använda alla för DB Schenker tillgängliga medel för att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. Minskat koldioxidutsläpp DB-koncernen arbetar för att bryta sambandet mellan transporttillväxt och ökade utsläpp av växthusgaser (CO 2 ). Ett antal gröna projekt har valts ut som har genomförts i olika nationella DB Schenkerbolag. Dessa projekt är nu referensobjekt för det fortsatta hållbarhetsarbetet. Transporttillväxt CO 2 -utsläpp från transporter 18 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

19 Aktivitet Vid start 2006 Status 2014 Uppskattad total sparpotential CO 2 i % till 2020 Sjupunktsprogrammet 1. Ändrat förarebeteende Sparsam körning Sänkt hastighet 50 % utbildade Viss överhastighet i de olika hastighetssegmenten. 86 % utbildade Avtal med NTF Säker Trafik. 5 % 2 % DB Schenkers övergripande klimatmål är att reducera de relativa koldioxidutsläppen med minst 20 procent till år 2020, basår är Bättre bränslen 2 % biobränsle 23 % biobränsle % 3. Nya fordon Ny fordonsteknik 66 % Euro 3 eller bättre 75 % Euro 4 eller bättre 58 % Euro 5 eller bättre Test av MDE-fordon med komprimerad och flytande gas. 4. Intermodalitet/kombi 10 % av transportarbetet 9 % av transportarbetet 3 5 % 5. Optimerade fordonsstorlekar Längre fordon Rätt kombination fordon/ uppdrag 6. Ökad fyllnadsgrad/färre körda mil Diskussion inom KNEG om projekt kring test av längre fordonskombinationer framtagen. Identifierat vikten av rätt kombination fordon/upppdrag. Projektet DUO-2 del 1 avslutad och visar en CO 2 -besparing mellan % jämfört med standard fordon. Del 2, DUOkärra, påbörjat. Integrerad del av inköpspolicy för fordon hos vårt eget åkeri. 10 % 7 10 % % (volym fjärr) 76 % (volym fjärr) 5 10 % 7. Smartare citylogistik Koncept definierat Pilot genomförd 2 4 % Målet har brutits ned per bolag/enhet och per transportslag och är som följer: Landtransport (bil) 26 % Flygtransport 25 % Sjötransport 25 % Järnvägstransport 19 % (energi) Det innebär exempelvis att DB Schenkers svenska Division Land måste minska sina relativa utsläpp med 26 procent till år Men DB Schenkers Division Land i Sverige vill mer och har därför antagit ett tuffare mål för sin inrikestrafik, nämligen att halvera utsläppen per tonkilometer till samma år. För att lyckas med detta arbetar vi efter en handlingsplan i sju punkter. Ingen punkt i sig är tillräcklig för nå målet, men här gäller principen många bäckar små HÅLLBARHETSREDOVISNING

20

21 GRI 2 CEO Mats Grundius Aktuell styrelse och ledningsgrupp för år 2014 återfinns på Styrelse i Schenker AB år 2014 PM Ocean Anette Sjöberg, t.f. PM Air Gustaf Sundqvist t.f. PM Land Mats Grundius PM Logistic Mikael Eisner CFO Rüdiger Münch CIO Tina Rundström KAM/Sales Maria Libäck Schenker Åkeri AB Göran Knutsson Schenker Logistics AB Mikael Eisner Schenker Consulting AB Linda Borgenstam Ordinarie styrelseledamöter: Mats Grundius Kristin Hedlund Tina M Johansson (A) Karsten Keller Göran Åberg Maria Sjölin Bergman (A) Johan Nyman (A) Styrelsesuppleanter: Mats Rasmusson (A) Rolf Bylin (A) Kjell Eriksson (A) Ordförande: Göran Åberg Verkställande direktör: Mats Grundius DB Schenkers svenska organisation för år 2014/2015 Vår organisation Verkställande direktör för DB Schenker Region North & East är Göran Åberg. Verkställande direktör för Schenker AB är Mats Grundius. Verkställande direktörer för övriga svenska bolag framgår av figuren ovan. Ledningsgrupper finns på varje nivå. I ledningsgrupperna för DB Schenker Sverige ingår ansvariga för de största verksamheterna samt stabschefer och verkställande direktör. Schenker AB:s styrelse fattar beslut av övergripande strategisk betydelse som ledningsgruppen sedan genomför. Respektive bolag fastställer sina egna Mats Grundius. HR Michael Behrendt Schenker Property AB Bengt-Arne Björk policies inom ramen för DB-koncernens förhållningsregler och övriga koncerndirektiv. Bolagsstämma hålls inte i Sverige, eftersom DB Schenkerkoncernen ägs av DB (Deutsche Bahn). Bonusprogram finns för såväl företagsledning som för en del medarbetare på olika nivåer. Bonusutbetalning är främst kopplat till ekonomiskt resultat för företaget. Även energisparmål finns för högsta ledningen. Den svenska organisationen ingår i DB Schenker Region North & East. A = Arbetstagarrepresentanter Ledningsgrupp för DB Schenkers verksamhet i Sverige 2014/2015 Mats Grundius (CEO och Direktör Landdivisionen) Mikael Eisner (VD Schenker Logistics) Gustaf Sundqvist (T.f divisionschef Air) Anette Sjöberg (T.f divisionschef Ocean) Rüdiger Münch (CFO) Maria Libäck (Marknadsdirektör) Tina Rundström (CIO) Michael Behrendt (Direktör Human Resources) Schenker AB består av de centrala staberna samt de två divisionerna Land och Air & Ocean. DB Schenker i Sverige är benämningen för samtliga DB Schenkerbolag i landet, det vill säga Schenker AB samt företagen Schenker Logstics AB, Schenker Åkeri AB, Schenker Consulting AB och Schenker Property Sweden AB. DB Schenker Region North & East består av DB Schenkerkoncernens företag i Danmark, Irland, Norge, Island, England, Sverige, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Ukraina, Finland samt Vitryssland. HÅLLBARHETSREDOVISNING

22 GRI 2 En stor del i framgången vår kommunikation Våra mest betydelsefulla intressenter är kunder, medarbetare och leverantörer. Den i särklass viktigaste leverantörsgruppen är de åkerier vi engagerar som transportörer. Kunddialog DB Schenker i Sveriges kommunikation med kunder sker främst via säljkår, kundservice, webbplats och kundtidning. Varje år sedan 1998 har vi låtit en representativ del av våra kunder (cirka 2 500) bedöma oss i en så kallad NKI-undersökning (Nöjd Kund Index). NKI är en värdemätare på vad vi är bra på och vad vi måste förbättra. Varje distrikt inom landdivisionen utformar sina verksamhetsplaner med utgångspunkt i NKI. Många kunder ställer specifika kvalitets- och miljökrav vid upphandlingstillfället medan andra kunder bedömer vårt arbete inom detta område genom så kallade kundoch leverantörsenkäter. Vi behandlar kvalitets- och miljökrav som en del av vår normala kontraktsgenomgång med kunden. Vi refererar ofta till vår hållbarhetsredovisning som ger en samlad bild av vårt företag. Medarbetarsamtal Medarbetare på DB Schenker i Sverige har årliga utvecklingssamtal med närmaste chef. Dessutom genomförs sedan lång tid årliga medarbetarundersökningar som fångar upp medarbetarnas uppfattning om sina arbetsförhållanden ur en mängd olika perspektiv. Under 2012 introducerade vår ägare DB en global medarbetarundersökning som riktade sig till drygt medarbetare i 44 länder. Undersökningen genomförs vartannat år och ersätter den undersökning som tidigare genomförts i DB Schenkers svenska verksamhet. Senaste globala undersökningen skedde hösten 2014.»NKI är en värdemätare på vad vi är bra på och vad vi måste förbättra«transportörer och övriga leverantörer De flesta åkerier vi anlitar är medlemmar i BTF (Bilspeditions Transportörförening) som därmed också är en av våra kommunikationskanaler till transportörerna. Åkerierna har också tillgång till en egen webbplats hos DB Schenker i Sverige. Här publiceras ett månatligt nyhetsbrev och annan information som åkerierna behöver för att kunna fullfölja sina uppdrag för DB Schenker i Sverige. Här finns också en omfattande interaktiv enkät som måste besvaras en gång om året. Åkeriernas svar används som underlag för uppföljning mellan distriktskontor och transportör. Samhälle DB Schenker i Sverige följer den allmänna debatten och deltar i olika grupper, såsom olika kommittéer inom TransportGruppen. Vi är medlemmar i NTM (Nätverket för Transporter och Miljö) och KNEG (Klimatneutrala godstransporter på väg). DB Schenker i Sverige deltar på inbjudan i olika initiativ som finns bland transportköpare, främst representerat av den ideella föreningen Q3, som verkar för bättre upphandling av transporter inom områdena arbetsmiljö, miljö och trafiksäkerhet. 22 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Hållbar utveckling i fokus för logistiklösningarna 2 5 Sjupunktsprogrammet 6 10 Så här arbetar DB

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Erfarenheter från världens alla hörn 2 5 Sjupunktsprogrammet 6-9 Så här arbetar DB Schenker med

Läs mer

logistik Vindkraftens bästa logistikläge finns i norr magasinet Vinjett grå Julas tågpendel till Falköping en succé

logistik Vindkraftens bästa logistikläge finns i norr magasinet Vinjett grå Julas tågpendel till Falköping en succé logistik NR 3 SEPT 2014 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Julas tågpendel till Falköping en succé Vitvaror en riktig utmaning att hantera Empire State Building ännu

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING Innehåll Vd-ord 3 Året som gått 5 Om oss 7 Medarbetare 10 Ansvar från böna till kopp 15 Kaffeodling 19 Transport 23 Förädling 24 Leverans 29 Konsumtion 30 Samhällsansvar

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009 Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Innehåll Viktiga händelser 2009 Koncernöversikt s.i s.ii Posten Norden 2009 i sammandrag s.1

Läs mer

Posten Hållbarhetsredovisning

Posten Hållbarhetsredovisning Posten Hållbarhetsredovisning 2005 Samarbetspartners sid 18 Medarbetare sid 20 Om Posten Posten är ett av Nordens största företag inom meddelande- och logistiktjänster. Med drygt 30 000 medarbetare och

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett 2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett mindre bolag och ett av flera på en ny marknad. Efter

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete.

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Textil- och modevärlden är under omvandling. De traditionella

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Engagemanget och kompetensen hos Vasakronans medarbetare är nyckeln till vårt framgångsrika hållbarhetsarbete. styrning Vasakronans uppdrag från samheten

Läs mer

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls

Läs mer