Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2014"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2014

2 ::Vinjett 2 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

3 GRI 1 Ytterligare en bit på väg Transportbranschen är fortsatt den näst största utsläpparen av växthusgaser globalt. Mycket återstår att göra innan vi kommer tillrätta med problemen. Framför allt måste transporter högre upp på agendan inom samhällsplaneringen. Just godstransporter tenderar att komma i skymundan när ny infrastruktur planeras. Man allt ser inte dystert ut lite skrytsamt kan vi berätta att vi just nu i skrivande stund går i väntans tider. Det vi väntar på är att vår ägare och moderbolaget Deutsche Bahn ska meddela våra nya miljömål. Anledningen är att koncernen i år redan har uppnått det övergripande koldioxidmålet som var satt till år Basåret var 2006 och målsättningen att minska det relativa koldioxidutsläppet med 20 procent har redan uppnåtts. Bidraget till måluppfyllelsen skiljer sig något åt beroende på transportslag och verksamhet. Resultatet varierar också lite bland DB Schenker-bolagen i olika länder. Generellt har sjöfarten bidragit med mer än sitt måltal och i Sverige har exempelvis landtransporter på väg överträffat måltalet med runt tio procent. Detta är vi givetvis mycket stolta över i Sverige. Vi fortsätter att arbete med koncern strategin för hållbarhet. Hållbarhetsarbetet har tre huvudområden; ekonomi, socialt ansvarstagande och miljö. Bryter vi ner det lite till, så inriktar vi oss på en lönsam tillväxt genom ett starkt kund- och kvalitetsfokus, att vara den bästa arbetsgivaren med en kulturell mångfald och nöjda medarbetare samt en föregångare på miljöområdet genom att hushålla med resurser, och arbeta för låga utsläpp och låg bullernivå från transporter. DB Schenkers landdivision i Sverige har minskat sitt relativa koldioxidutsläpp med 32 procent. Detta har vi våra duktiga åkerier, som arbetar enligt vårt sjupunktsprogram, att tacka för. Den enskilt största bidragsgivaren till det lyckade resultatet är att vi nu tankar mycket biobränsle. Det gör att vi är oroade för signaler från politiskt håll, som innebär att biobränslen snart kommer att beskattas på ett annorlunda sätt. Vi anser att vi nationellt behöver en långsiktig plan som gynnar biobränsleutvecklingen inte tvärtom. Självklart behöver vi som nation och som företag också hjälpa till med att minska energianvändningen i stort. Av EU:s tre 2020-mål, så är det just minskningen av energianvändning som släpar. Förhoppningsvis kommer implementeringen av energidirektivet (EU: 2012/27) att få effekt. Det är inte enbart fasta anläggningar som berörs utan all verksamhet som bedrivs av större företag och även transporter omfattas. I första steget ska en kartläggning göras och resultatet meddelas Energimyndigheten. Lite oklart är det dock exempelvis ännu hur gränsöverskridande transporter ska redovisas. En enligt vår åsikt bra metod att öka energieffektiviteten från transporter att öka den tillåtna fordonslängden på våra vägar. Här har DB Schenker i Sverige hjälpt till genom projektet DUO-2. En 32 meter lång fordonskombination har gått i trafik mellan Göteborg och Malmö i flera år nu. Efterföljaren DUO-kärran är också i gång. Båda projekten är också en del av det så kallade HCT-projektet (High Capacity Trucks). Att mer gods kan transporteras per fordonsenhet innebär också ett mer effektivt utnyttjande av vårt vägnät. Men det är inte bara regelverket för användningen av de stora tunga lastfordonen som behöver ändras. Små reglerförändringar avseende fordonsvikter och klassificering av riktigt små lätta lastfordon skulle också innebära en effektivisering och hjälpa fram fler mindre biogasfordon och nya elfordon. Anledningen är att såväl gasdrift som batteridrift menligt påverkar utrymmet för nyttolasten. Ett annat effektivt sätt att hushålla med transporter och effektivisera logistiken är att öppna upp dialogen. Och inte bara dialogen mellan beslutfattare hos myndigheter och transportutförare, utan också dialogen mellan transportköpare och transportutförare. Med en gemensam vision om hållbara transporter kan onödiga hinder på vägen undanröjas. I Sverige är vi väl skickade på detta område med flera olika nätverk som arbetar med detta. Mats Grundius CEO Schenker AB Göteborg, maj 2015 HÅLLBARHETSREDOVISNING

4 Innehållsförteckning SIDA GRI 3 VD har ordet 1 5 Hållbarhetsfrågor i DB Schenkers vardag 15 Hållbarhetsredovisningen följer GRI-standard Redovisningens omfattning 2 18 Hållbart och kostnadseffektivt går hand i hand 2 19 Sjupunktsprogrammet 21 DB Schenkers svenska organisation 2 22 Intressenter 2 23 Våra värderingar 3 24 Policies 3 26 Hög kvalitet skapar konkurrenskraft Ekonomiska nyckeltal 5 31 Miljönyckeltal 5 38 Sociala nyckeltal 5 4 HÅLLBARHETSREDOVISNING Vad är en hållbarhetsredovisning? Begreppet hållbarhetsredovisning är en översättning från de engelska begreppen corporate sustainable reporting och sustainable development reporting. En hållbarhetsredovisning ska tydligt visa hur ett företag arbetar med ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor.

5 Hållbarhetsfrågor i DB Schenkers vardag För 20 år sedan började DB Schenker i Sverige att redovisa miljöaspekter på verksamheten, och i över 15 år har vi även inkluderat fler hållbarhetsfrågor som arbetsmiljö och socialt ansvarstagande. Deutsche Bahn i Tyskland har stakat ut kursen för alla företag i koncernen. Vi ska arbeta aktivt och offensivt med miljöfrågor, vi ska vara ett lönsamt företag som är en bra arbetsgivare, och vi ska ta ansvar för trafiksäkerhet, arbetsmiljö och kvalitet. Denna redovisning följer GRI-standard Men vi vill även berätta om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor, utöver de strikt redovisande delarna i GRI. De följande sidorna (sidorna 6 13) speglar delar av hur den svenska organisa tionen arbetar med dessa frågor i vardagen. En del inslag kanske du känner igen från vår tidning Logistikmagasinet som publiceras fyra gånger per år. Vi hoppas att du oavsett om du är kund eller intresserad av arbeta hos oss, ska få en rättvisande bild av oss som företag och hur vi arbetar för att transporter ska bli mindre miljöbelastande för vårt samhälle.

6 Nya möjligheter med Mitt Livs Chans Mentorer från DB Schenker hjälper utlandsfödda att hitta in på den svenska arbetsmarknaden. Det handlar om ett medlemskap i Mitt Liv, en organisation som kopplar ihop företag med personer som har utbildning och kompetens men behöver professionell vägledning. Under 2014 tilldelades fem mentorer från DB Schenker var sin adept. Adepterna guidas in i det svenska företagsklimatet och får hjälp att utveckla sitt nätverk och hitta nya kontakter i arbetslivet. De är allihop utlandsfödda akademiker mellan 25 och 40 år som pratar grundläggande svenska. Nina Johansson, personalchef på DB Schenker, är före tagets ansvariga för projektet. Det är spännande att vi är det första transportföretag som är med, säger hon. Kanske finns det många utbildade logistiker eller andra som är intresserade av vår bransch bland adepterna. Det kan vi ha stor nytta av bara att kunna ett udda språk är bra i dagens globala värld. I kurs- och mentorprogrammet som heter Mitt Livs Chans, får mentorerna först en kort utbildning för att senare matchas ihop med adepter. Mentorn träffar sedan sin adept regelbundet för att på bästa sätt guida personen in i arbetslivet med hjälp av sitt eget kunnande och kompetens. Dessutom ingår möjligheten att vara med vid Mitt Livs olika föredrag och nätverksträffar som anordnas regelbundet. Hur en mentor matchas med en adept beror på adeptens egen utbildning och erfarenhet. En av mentorerna är Tina Rundström, IT-chef på DB Schenker. Hennes adept heter Shilan Parsaean, utbildad programmerare inom robotteknik. För att få tillgodoräkna sig sin femåriga utbildning från Iran har hon just kompletterat den med två år på Chalmers. Jag kan bidra med kunskap om hur man tar sig fram på den svenska arbetsmarknaden, säger Tina Rundström. Det kan gälla allt från att skriva CV och brev och råd kring anställningsintervjuer till hur olika klädkoder fungerar. Genom mitt arbete som IT-chef har jag också en del kontakter som kanske kan vara nyttiga. Totalt ingår ett 70-tal par i programmet som avslutas i juni DB Schenker kommer att utvärdera sin del, och faller projektet väl ut finns det planer på ett fortsatt samarbete. Mitt Liv grundades 2008 och vänder sig såväl till dem som vill in på arbetsmarknaden som till näringsliv och organisationer. Mitt Liv är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, det vill säga att ägarna inte får någon aktieutdelning. Ett utdrag ur Logistikmagasinet #2 respektive # Du kan läsa magasinet på / Nyheter & media Får du inte magasinet till dig? Kontakta 6 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

7

8 Prisad för smart programvara Det var en strålande glad Lars Johansson, VD och ägare i åkeriet ÖGS Bolaget, som fick ta emot DB Schenkers Hållbarhetspris Jag blev jätteglad! Jag har önskat att vinna varje år, men blev ändå överraskad när mitt namn ropades upp, säger han. Det blev stående ovationer när Lars Johansson tog emot priset på hemmaplan den årliga BTF*-kongressen som 2014 hölls i ÖGS Bolagets hemstad Örebro. I publiken satt förutom Örebro- och åkarkollegor gäster som Claes Tingvall, säkerhetsdirektör på Trafikverket, och Anders Ygeman, då ordförande i riksdagens trafikutskott och numera inrikesminister. ÖGS Bolaget fick priset för att man i största allmänhet arbetar offensivt med miljö- och trafiksäkerhetsfrågor, och i synnerhet för det egenutvecklade Cost Stop. Det är en programvara för uppföljning av en mängd parametrar som bränsleförbrukning och underhåll av fordonen. Även godsskador och incidentrapporter kan hanteras i programmet, vilket i hög grad bidrar till ett hållbart och lönsamt åkeri. Reparations- och underhållskostnader utgör normalt mellan sju och 15 procent av omsättningen för ett åkeri. Hos ÖGS Bolaget är siffrorna ner på åtta-nio procent. Vi kommer alltid att ha en viss andel slarvskador, men att får ner vet-ej-skadorna är en stor vinst för oss. Systemet har sparat minst en halv miljon om året, säger Lars Johansson. Jag vet exakt vad varje bil kostar per körd mil. Det är först när du har full koll på dina kostnader som du kan påverka dem. Ekonomi och miljö går hand i hand, det behöver man inte vara en Einstein för att begripa, kommenterar han. Lars Johansson är något av en innovatör. Förutom Cost Stop har han bland annat tagit fram en speciell backvarnare som ökar trafiksäkerheten. I juryns motivering ingår formuleringen: Åkeriet har utvecklat såväl praktiska hjälpmedel för trafiksäkerhet som IT-lösningar kopplade till DB Schenkers handdator. Miljöarbetet nämns också: Åkeriets miljömedvetenhet visar sig bland annat i nya fordon, HVO-bränsle och en egen tvätthall med vattenrening och vattenåtervinning samt ett aktivt arbete på förarnivå med att minska bränsleförbrukningen. * Bilspeditions Transportörförening, det vill säga åkerinätverket inom DB Schenker. DB Schenkers Hållbarhetspris delades för sjunde gången ut av Schenker AB för att belöna ett åkeri i sitt nätverk. Kriteriet är att åkeriet genom kompetent ledarskap ska arbeta aktivt inom det egna åkeriet med något eller några av DB Schenkers egna fokusområden: Förbättrad arbetsmiljö Ökad trafiksäkerhet Minskad miljöbelastning Ett utdrag ur Logistikmagasinet # Du kan läsa magasinet på / Nyheter & media Får du inte magasinet till dig? Kontakta 8 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

9

10 LIKA-spelet lever vidare Lika men olika ett spel som gör skillnad utmanar attityder och fördomar på arbetsplatsen. Till vardags kallar vi det LIKA-spelet och det har nu spelats av fler än tusen medarbetare inom DB Schenker i Sverige. LIKA-spelet gjorde 2010 entré inom DB Schenker och är ingen regelrätt tävling med vinnare och förlorare. Målet är att få igång diskussioner kring attityder, fördomar, diskriminering och likabehandlingsfrågor. Vissa delar är rena faktafrågor med rätt eller fel svar, till exempel om vad lagen säger. Men i övrigt är frågorna tänkta att väcka samtal snarare än ge exakta svar. Exempel på sådana diskussionsfrågor är En kollega drar ett rasistiskt skämt vid fikabordet. Du ser att en kollega med invandrarbakgrund tar illa vid sig. Vad gör du? En annan rör vilken klädkod som är acceptabel eller inte på en arbetsplats och varför. Jag fick några bra tankeställare. Man fick tid att fundera och diskutera med sina kollegor kring viktiga frågor som mobbning och likabehandling, säger Ivita Jakobsson, Traffic Coordinator på Schenker Dedicated Services i Malmö, som är en av dem som spelat LIKA under hösten Att diskutera saker genom ett spel var ett bra upplägg. Deltagarnas personliga upplevelser var väldigt intressanta att lyssna på, säger hon. Spelet belönades 2012 med förstapriset i DB Schenker European Innovation Award. Initiativtagarna Yvonne Pokropek och Ulla Åhrlin fick ta emot priset på plats på DB Schenkers huvudkontor i Essen i Tyskland. Yvonne Pokropek är idag HR-direktör i DB Schenker Region North/East och Ulla Åhrlin har gått i pension, men LIKA-spelet lever vidare i allra högsta grad. Spelet har översatts till både engelska och tyska, och används bland annat på huvudkontoret. LIKA spelas även inom DB Schenkers moderbolag Deutsche Bahn, både i Tyskland och England, och används inom den internationella ledarskapsutbildningen LEAPup. De sista under 2014 att spela LIKA var alla medarbetare inom Schenker Dedicated Services i Sverige och fler än tusen personer inom DB Schenker har nu alltså spelat det hittills. DB Schenkers medarbetare kommer att fortsätta spela LIKA, liksom uppföljaren Fair Play. Det är ett liknande spel som tar upp frågor kring moral och etiska regler som gäller för hur anställda ska uppträda i olika sammanhang. Lika men olika ett spel som gör skillnad har översatts till engelska och tyska och spelas såväl i Sverige som på DB Schenkers tyska huvudkontor. 10 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

11 Framgångståget som allt fler vill hoppa på Ett år har gått sedan Jula och DB Schenker invigde tågpendeln mellan Göteborgs Hamn och Falköping. De första tre månaderna körde vi dagligen elva vagnar utan en enda tom plats på tåget till Falköping. Nu ligger genomsnittet på 15 vagnar om dagen, säger Lennart Karlsson, logistikchef på Jula. Pendeln fraktar Julas varor från Göteborgs Hamn till Falköping, för vidare transport till det jättelika lagret i Skara. Åt motsatt håll fylls vagnarna med gods från bland annat Swedish Match och möbeltillverkaren Gyllensvaans. Tack vare att ytterligare kunder velat haka på under året fraktas nu nästan dubbelt så stora volymer som i starten. Tågpendeln har också klarat det första året enligt tidtabell och inte ens vintern har orsakat några förseningar. Det har fungerat perfekt från första början. Vi har fått bort motsvarande kilometer lastbilstrafik på E20 vilket har minskat miljöpåverkan från våra transporter med 80 procent. Samtidigt har trafiksäkerheten ökat, till en lägre kostnad än när vi körde allt vårt gods med lastbil, säger Lennart Karlsson. Den 10 juni invigdes en ny stensatt kombiterminal i Falköping vilket gjorde pendeln ännu effektivare. Nu kan vi dra in ett hel tåg på upp till 21 vagnar på området, mot tidigare fem, och lossar tåget på betydligt kortare tid, säger Joakim Eriksson, Commercial Director på DB Schenkers sjö- och flygdivision. När containrarna tömts av Jula i Skara skickas de till kunder som har gods som ska till Göteborgs Hamn. Intresset för pendeln är stort. Vi tror långsiktigt på det här, det visar inte minst att alla avtal vi skrivit med olika aktörer är på minst fem år. Att det inte är en dagslända har gjort även andra kunder intresserade, säger Lasse Widfeldt, Major Account Manager på DB Schenker. Rickard Bergqvist, professor i logistik och transportekonomi på Handelshögskolan i Göteborg, har följt utvecklingen av pendeln under året. Det är spännande, inte många trodde att det skulle gå att få lönsamhet i en järnvägslösning på bara tolv mil, men det fungerar ju, säger han. Förhoppningen är att Jula ska få dispens att lasta två 40-fotscontainrar på 30 meter långa lastbilar och köra dem mellan terminalen och Julas lager i Skara. Det skulle halvera antalet lastbilar på sträckan och ge oss ett ännu jämnare flöde till vårt lager. Vi tycker att detta visar att långa lastbilar inte alls behöver vara ett hot mot järnvägen. I det här fallet kompletterar de varandra, säger Lennart Karlsson. DB Schenker klimatkompenserar För de två tranporttjänsterna DB Schenker Privpak och DB Schenker Skicka Enkelt har vi redan i förväg klimatkompenserat hela koldioxidutsläppet. Detta sker i ett projekt i den indiska staden Tonk, genom det tyska företaget Atmosfair. Projektet innebär att restprodukt från senapsodling blir till bioenergi som ersätter tidigare elproduktion som skedde med hjälp av fossilt bränsle. Projektet följer WWF:s Gold Standard. Läs mer på Även transporterna i den så kallade Jula-pendeln mellan Göteborg och Skara är kompenserade på samma sätt för vår svenska sjö- och flygdivision. Läs mer om den här bredvid.

12 Fullträff för Kick Off For Africa par fotbolls- och idrottsskor samlades in under DB Schenkers kampanj Kick Off For Africa i samband med ungdomsturneringen Gothia Cup i Göteborg Under själva Gothia Cup-turneringen hade DB Schenker insamlingar på de nio största spelplatserna runt Göteborg. För att öka intresset anordnade man bland annat en Kick Off -tävling som lockade nästan besökare att försöka sparka en sko genom olika hål i ett fotbollsmål. Det är dubbelt så många som året före, och en siffra vi är mycket nöjda med, säger Johan Ahlstrand, event- och sponsringsansvarig på DB Schenker. Insamlingen skedde på tre fronter. Under våren pågick insamlingar bland DB Schenkers personal på alla kontor och terminaler och i maj samlades skor in i samarbete med SBS Radio. Skorna skickades sedan vidare till Gothia Cups fotbollsskolor i Kongo Kinshasa och Brazzaville. De skor som samlades in året dessförinnan hade redan nått fotbollsspelande barn och ungdomar i Kongo och Burkina Faso. DB Schenker är Official Logistic Supplier för Gothia Cup som är världens största fotbollsturnering. Ett utdrag ur Logistikmagasinet #1 respektive # Du kan läsa magasinet på / Nyheter & media Får du inte magasinet till dig? Kontakta 12 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

13

14 Lika

15 Hållbarhetsredovisningen följer GRI-standard

16 GRI 4 Hållbarhetsredovisningen följer GRI-standard 2002 Denna redovisning följer de principer och den standard som tagits fram av organisationen Global Reporting Initiative* (GRI) med säte i Amsterdam. GRI bildades 1997 i samarbete mellan CERES (Coalition for Environmental Responsible Economies) och UNEP (United Nations Environment Programme). GRI:s medlemmar utgörs av ideella organisationer, internationella koncerner och branschorganisationer. GRI-standarden främjar internationell harmonisering av redovisningar och underlättar sammanställningen av en relevant och trovärdig information om företagsekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden. I korthet ska en Hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer ha följande innehåll och du hittar sidhänvisningar till denna redovisning nedan: 1. Vision och strategier (GRI 1 / sid 3) Företagets hållbarhetsfrågor inklusive uttalande från VD. 2. Profil (GRI 2 / sid 17, 18, 21, 22) Intressentdialogen, företagets verksamhetsområden och organisation samt redovisningens omfattning. 3. Kundernas konkurrenskraft (GRI 3 / sid 26) 4. Korsreferens mellan GRI-index (GRI 4 / sid 16) och rapportens innehåll 5. Nyckeltal (GRI 5 / sid 27 46) Ekonomi, EC1 EC10 (sid 28 30) Miljö, EN1 EN16 (sid 31 37) Samhällsansvar, LA1 LA11, HR1 HR7, SO1 SO3, PR1 PR3 (sid 38 46) Branschnyckeltal, LT1 LT12 (sid 30, 36, 37) Vi redovisar inte några integrerade nyckeltal (integrated indicators) utan begränsar oss till de viktigaste (core indicators) nyckeltalen för ekonomi, miljö och sociala relationer. Vi redovisar enligt GRI 2002 och även nyckeltal från GRI:s Logistics and Transport Sector Supplement, pilotversionen. Information om GRI finns på För mer information om DB Schenkers hållbarhetsarbete: (företagsinformation) (personal) (miljö) (ekonomi) (kopior av ISO-certifikat) 16 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 * GRI har varken granskat innehållet i den här redovisningen eller bedömt trovärdigheten i lämnad information. Redovisningen är ej heller granskad av annan oberoende part. Redovisningen är baserad på GRIs riktlinjer från juni 2002.

17 GRI 2 Redovisningens omfattning Denna hållbarhetsredovisning innehåller siffror för och beskriver händelser inom DB Schenker i Sverige och dess systerbolag från januari 2014 till december Föregående Hållbarhetsredovisning omfattar år Redovisningen vänder sig främst till kunder som söker information om hur vi behandlar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. Den vänder sig också till andra grupper som intresseorganisationer, medarbetare, leverantörer, EU och andra myndigheter samt studenter. Vi använder GRIguidelines från Nyckeltalen i redovisningen avser DB Schenkers samtliga tre divisioner, Land, Air & Ocean samt Logistics. Även Schenker AB:s svenska systerbolag omfattas av denna rapport. Schenker AB delar lokaler med systerbolagen på flera orter. Många av systerbolagen är underleverantörer till Schenker AB (och omvänt i några fall). Inga organisationsförändringar som påverkar den redovisade företagsgruppen som samlad enhet har ägt rum sedan föregående redovisning. Bolaget har två anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, nämligen tvättanläggningar för fordon samt lagring av oljeprodukter. Lagring av oljeprodukter och andra brandfarliga kemikalier berörs också av Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen och Förordningen om brandfarliga och explosiva varor. Bolaget bedriver två tillståndspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken. Verksamheterna är transport av avfall och farligt avfall i åkeriverksamheten. Verksamheten kan innebära risk att avfall sprids och inte når godkänd avfallshanterare. GRI Redovisningen omfattar följande enheter inom DB Schenker i Sverige. Miljönyckeltal Ekonominyckeltal Sociala nyckeltal Schenker AB, division Land* Schenker AB, division Air & Ocean Schenker Logistics AB Schenker Consulting AB Schenker Åkeri AB Schenker Property Sweden AB * miljönyckeltal även emissioner etc från fordon tillhörande våra underleverantörer redovisas. HÅLLBARHETSREDOVISNING

18 GRI 2 Hållbart och kostnadseffektivt går hand i hand DB Schenker utvecklar och producerar transport- och logistiktjänster som möter marknadens krav på kvalitet, effektivitet, enkelhet och miljöansvar. DB Schenkers logistiknät gör det möjligt att ta vara på kunskap, erfarenhet och idéer från världens alla hörn. Det i sin tur tillgodoser krav från kunder och samhälle. Logistiknätet ger också möjlighet att kombinera olika transportsätt bil, båt, flyg och tåg och skapa logistiklösningar med bästa möjliga avvägning mellan ekonomiska och ekologiska krav. Vi skapar en optimal kostnads- och miljöeffektiv försörjningskedja så att kundens konkurrenskraft ökar. Ofta visar det sig att den logistiklösning som bäst svarar mot kraven på en hållbar utveckling, samtidigt är den mest kostnadseffektiva. Det är utgångspunkten för allt vårt arbete lokalt och globalt. DB Schenker i Sverige erbjuder in- och utrikes logistiktjänster för alla transportslag för företag på den svenska marknaden. För närvarande dominerar vägtransporter. Våra kunder är främst stora och medelstora industri-, handels- och livsmedelsföretag. DB Schenker i Sverige har medarbetare fördelat på tjänstemän och kollektivanställda. Därutöver är cirka medarbetare indirekt sysselsatta via samverkande åkerier. Dominerande fackföreningar är Transportarbetareförbundet, Unionen och Ledarna. DB Schenker i Sverige är ett bolag i DB Schenkerkoncernen, som i sin tur ägs av Deutsche Bahn. Under 2014 omsatte DB Schenker bolagen i Sverige 12 miljarder kronor. Världen över har DB Schenker närmare medarbetare på platser i 130 länder och omsatte 2013 cirka 20 miljarder euro. De största branschföretagens marknadsposition 2014 baserad på omsättning DSV 12% Bring 14% Postnord Logistics 23% DB Schenker 29% DHL 22% Koncernens miljövision Vår ambition är att använda alla för DB Schenker tillgängliga medel för att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. Minskat koldioxidutsläpp DB-koncernen arbetar för att bryta sambandet mellan transporttillväxt och ökade utsläpp av växthusgaser (CO 2 ). Ett antal gröna projekt har valts ut som har genomförts i olika nationella DB Schenkerbolag. Dessa projekt är nu referensobjekt för det fortsatta hållbarhetsarbetet. Transporttillväxt CO 2 -utsläpp från transporter 18 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

19 Aktivitet Vid start 2006 Status 2014 Uppskattad total sparpotential CO 2 i % till 2020 Sjupunktsprogrammet 1. Ändrat förarebeteende Sparsam körning Sänkt hastighet 50 % utbildade Viss överhastighet i de olika hastighetssegmenten. 86 % utbildade Avtal med NTF Säker Trafik. 5 % 2 % DB Schenkers övergripande klimatmål är att reducera de relativa koldioxidutsläppen med minst 20 procent till år 2020, basår är Bättre bränslen 2 % biobränsle 23 % biobränsle % 3. Nya fordon Ny fordonsteknik 66 % Euro 3 eller bättre 75 % Euro 4 eller bättre 58 % Euro 5 eller bättre Test av MDE-fordon med komprimerad och flytande gas. 4. Intermodalitet/kombi 10 % av transportarbetet 9 % av transportarbetet 3 5 % 5. Optimerade fordonsstorlekar Längre fordon Rätt kombination fordon/ uppdrag 6. Ökad fyllnadsgrad/färre körda mil Diskussion inom KNEG om projekt kring test av längre fordonskombinationer framtagen. Identifierat vikten av rätt kombination fordon/upppdrag. Projektet DUO-2 del 1 avslutad och visar en CO 2 -besparing mellan % jämfört med standard fordon. Del 2, DUOkärra, påbörjat. Integrerad del av inköpspolicy för fordon hos vårt eget åkeri. 10 % 7 10 % % (volym fjärr) 76 % (volym fjärr) 5 10 % 7. Smartare citylogistik Koncept definierat Pilot genomförd 2 4 % Målet har brutits ned per bolag/enhet och per transportslag och är som följer: Landtransport (bil) 26 % Flygtransport 25 % Sjötransport 25 % Järnvägstransport 19 % (energi) Det innebär exempelvis att DB Schenkers svenska Division Land måste minska sina relativa utsläpp med 26 procent till år Men DB Schenkers Division Land i Sverige vill mer och har därför antagit ett tuffare mål för sin inrikestrafik, nämligen att halvera utsläppen per tonkilometer till samma år. För att lyckas med detta arbetar vi efter en handlingsplan i sju punkter. Ingen punkt i sig är tillräcklig för nå målet, men här gäller principen många bäckar små HÅLLBARHETSREDOVISNING

20

21 GRI 2 CEO Mats Grundius Aktuell styrelse och ledningsgrupp för år 2014 återfinns på Styrelse i Schenker AB år 2014 PM Ocean Anette Sjöberg, t.f. PM Air Gustaf Sundqvist t.f. PM Land Mats Grundius PM Logistic Mikael Eisner CFO Rüdiger Münch CIO Tina Rundström KAM/Sales Maria Libäck Schenker Åkeri AB Göran Knutsson Schenker Logistics AB Mikael Eisner Schenker Consulting AB Linda Borgenstam Ordinarie styrelseledamöter: Mats Grundius Kristin Hedlund Tina M Johansson (A) Karsten Keller Göran Åberg Maria Sjölin Bergman (A) Johan Nyman (A) Styrelsesuppleanter: Mats Rasmusson (A) Rolf Bylin (A) Kjell Eriksson (A) Ordförande: Göran Åberg Verkställande direktör: Mats Grundius DB Schenkers svenska organisation för år 2014/2015 Vår organisation Verkställande direktör för DB Schenker Region North & East är Göran Åberg. Verkställande direktör för Schenker AB är Mats Grundius. Verkställande direktörer för övriga svenska bolag framgår av figuren ovan. Ledningsgrupper finns på varje nivå. I ledningsgrupperna för DB Schenker Sverige ingår ansvariga för de största verksamheterna samt stabschefer och verkställande direktör. Schenker AB:s styrelse fattar beslut av övergripande strategisk betydelse som ledningsgruppen sedan genomför. Respektive bolag fastställer sina egna Mats Grundius. HR Michael Behrendt Schenker Property AB Bengt-Arne Björk policies inom ramen för DB-koncernens förhållningsregler och övriga koncerndirektiv. Bolagsstämma hålls inte i Sverige, eftersom DB Schenkerkoncernen ägs av DB (Deutsche Bahn). Bonusprogram finns för såväl företagsledning som för en del medarbetare på olika nivåer. Bonusutbetalning är främst kopplat till ekonomiskt resultat för företaget. Även energisparmål finns för högsta ledningen. Den svenska organisationen ingår i DB Schenker Region North & East. A = Arbetstagarrepresentanter Ledningsgrupp för DB Schenkers verksamhet i Sverige 2014/2015 Mats Grundius (CEO och Direktör Landdivisionen) Mikael Eisner (VD Schenker Logistics) Gustaf Sundqvist (T.f divisionschef Air) Anette Sjöberg (T.f divisionschef Ocean) Rüdiger Münch (CFO) Maria Libäck (Marknadsdirektör) Tina Rundström (CIO) Michael Behrendt (Direktör Human Resources) Schenker AB består av de centrala staberna samt de två divisionerna Land och Air & Ocean. DB Schenker i Sverige är benämningen för samtliga DB Schenkerbolag i landet, det vill säga Schenker AB samt företagen Schenker Logstics AB, Schenker Åkeri AB, Schenker Consulting AB och Schenker Property Sweden AB. DB Schenker Region North & East består av DB Schenkerkoncernens företag i Danmark, Irland, Norge, Island, England, Sverige, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Ukraina, Finland samt Vitryssland. HÅLLBARHETSREDOVISNING

22 GRI 2 En stor del i framgången vår kommunikation Våra mest betydelsefulla intressenter är kunder, medarbetare och leverantörer. Den i särklass viktigaste leverantörsgruppen är de åkerier vi engagerar som transportörer. Kunddialog DB Schenker i Sveriges kommunikation med kunder sker främst via säljkår, kundservice, webbplats och kundtidning. Varje år sedan 1998 har vi låtit en representativ del av våra kunder (cirka 2 500) bedöma oss i en så kallad NKI-undersökning (Nöjd Kund Index). NKI är en värdemätare på vad vi är bra på och vad vi måste förbättra. Varje distrikt inom landdivisionen utformar sina verksamhetsplaner med utgångspunkt i NKI. Många kunder ställer specifika kvalitets- och miljökrav vid upphandlingstillfället medan andra kunder bedömer vårt arbete inom detta område genom så kallade kundoch leverantörsenkäter. Vi behandlar kvalitets- och miljökrav som en del av vår normala kontraktsgenomgång med kunden. Vi refererar ofta till vår hållbarhetsredovisning som ger en samlad bild av vårt företag. Medarbetarsamtal Medarbetare på DB Schenker i Sverige har årliga utvecklingssamtal med närmaste chef. Dessutom genomförs sedan lång tid årliga medarbetarundersökningar som fångar upp medarbetarnas uppfattning om sina arbetsförhållanden ur en mängd olika perspektiv. Under 2012 introducerade vår ägare DB en global medarbetarundersökning som riktade sig till drygt medarbetare i 44 länder. Undersökningen genomförs vartannat år och ersätter den undersökning som tidigare genomförts i DB Schenkers svenska verksamhet. Senaste globala undersökningen skedde hösten 2014.»NKI är en värdemätare på vad vi är bra på och vad vi måste förbättra«transportörer och övriga leverantörer De flesta åkerier vi anlitar är medlemmar i BTF (Bilspeditions Transportörförening) som därmed också är en av våra kommunikationskanaler till transportörerna. Åkerierna har också tillgång till en egen webbplats hos DB Schenker i Sverige. Här publiceras ett månatligt nyhetsbrev och annan information som åkerierna behöver för att kunna fullfölja sina uppdrag för DB Schenker i Sverige. Här finns också en omfattande interaktiv enkät som måste besvaras en gång om året. Åkeriernas svar används som underlag för uppföljning mellan distriktskontor och transportör. Samhälle DB Schenker i Sverige följer den allmänna debatten och deltar i olika grupper, såsom olika kommittéer inom TransportGruppen. Vi är medlemmar i NTM (Nätverket för Transporter och Miljö) och KNEG (Klimatneutrala godstransporter på väg). DB Schenker i Sverige deltar på inbjudan i olika initiativ som finns bland transportköpare, främst representerat av den ideella föreningen Q3, som verkar för bättre upphandling av transporter inom områdena arbetsmiljö, miljö och trafiksäkerhet. 22 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen.

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. DB Schenker Miljöfrågan i fokus Vårt miljöarbete Presentation vid Kristianstads kommuns miljöfika, 2014-09-18 Annika Jönsson myschenker e-business EDI DB Schenkers övergripande miljömål Vårt mål är att

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Hållbar utveckling i fokus för logistiklösningarna 2 5 Sjupunktsprogrammet 6 10 Så här arbetar DB

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Erfarenheter från världens alla hörn 2 5 Sjupunktsprogrammet 6-9 Så här arbetar DB Schenker med

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015 DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald Policy, mål och fokusområden DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald En strategisk fråga

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2009

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2009 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2009 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Effektiva transport- och logistiklösningar 2 5 Redovisningens omfattning 2 6-9 Så här arbetar DB

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs SYN PÅ RELATIONER OCH ANSVAR Billerudkorsnäs arbetar aktivt med att kommunicera koden i hela organisationen. Koden fastställdes av BillerudKorsnäs styrelse 7 maj 2013. 2 INNEHÅLL

Läs mer

- rätt, säkert & hållbart!

- rätt, säkert & hållbart! Uppförandekod Sunda affärer Global Compact Sundfrakt Principer Sundfraktgruppen har en tydlig inställning och hållning till affärsintegritet och följer riktlinjerna i FN:s Global Compact. Global Compact

Läs mer

Vad är Global Compact?

Vad är Global Compact? Vad är Global Compact? Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos i januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagen att ansluta sig till en global pakt med gemensamma

Läs mer

DB Schenkers Emission Report

DB Schenkers Emission Report Sida 1 av 10 DB Schenkers Emission Report Emission Report är DB Schenkers verktyg för beräkning av emissioner/utsläpp från landbaserade sändningar som har transporterats i DB Schenkers nätverk. Verktyget

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2004 2005 Schenker AB med systerbolag i Sverige

Hållbarhetsredovisning 2004 2005 Schenker AB med systerbolag i Sverige Hållbarhetsredovisning 2004 2005 Schenker AB med systerbolag i Sverige Redovisning enligt GRI-standard Miljönyckeltal Ekonomiska nyckeltal Sociala nyckeltal Den stora utmaning för Schenker är att fortsätta

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete Kollektiv godstrafik i Stockholm 1 Schenker Consulting Växande aktör på den nordiska logistikkonsultmarknaden Kontor i Göteborg och Stockholm 28 konsulter och 3 trainees Tillsammans mer än 220 års erfarenhet

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige 1 avajer och klänningar växer som bekant inte i tikerna, och bomullen växer inte

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2010

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2010 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2010 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Vi ökar våra kunders konkurrenskraft 2 5 Sjupunktsprogrammet 6-10 Så här arbetar DB Schenker för

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer