Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare

2 Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5 Förhandlingsverksamhet 6 Medlemsutveckling 10 Förbundsövergripande 12 Personal 13 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 16 Väsentliga händelser 18 Resultaträkning 19 Balansräkning 20 Kassaflödesanalys 22 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 23 Notförteckning 24 Förbundsstyrelsen 30 Revisionsberättelse 31 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013

3 Vd har ordet Det har varit ett händelserikt verksamhetsår, där vi bland annat stärkt vår lönepolitik, drivit opinionsbildning i flera olika frågor, ökat vår kompetens i arbetslivsfrågor och byggt ut vårt karriärstöd. Det och alla andra aktiviteter har medverkat till att vi fortsatt att öka i medlemsantal. I skrivande stund är vi medlemmar, flest någonsin. Genom en omfattande medlemsundersökning vet vi också att arbetet med att kontinuerligt utveckla medlemsnyttan är uppskattat. En viktig uppgift är att teckna nya avtal för Juseks medlemmar. Avtalsrörelsen inom den privata sektorn var en framgång för våra medlemmar. Bra förberedelser och ett samordnat agerande med andra akademiker förbund resulterade i att vi kunde flytta fram positionerna framför allt inom Almegas avtalsområde. Arbetet med att modernisera kollektivavtalen är högt prioriterat! För både det statliga och kommunala avtalsområdet gäller att våra centrala avtal om löner och allmänna villkor löper tills vidare med möjlighet till uppsägning och/eller omförhandling. Vi har som alltid haft omfattande medlemskontakter. Vår medlemsjour hade under året över råd givningssamtal medlemmar fick för handlingshjälp. Dessutom fick många medlemmar direkt hjälp av våra över lokala förtroendevalda. Ett annat viktigt område var arbetsmarknadspolitiken, där Jusek drivit en jobblinje i såväl myndighetskontakter som opinionsbildning. Exempelvis tog vi ställning för att arbetsförmedlingen ska jobba i konkurrens med andra aktörer och även vända sig till akademiker. I jobblinjen märks också Jusekmodellen, för att lyfta invandrarakademikers kompetens. Vårt stora mentorskapsprojekt för invandrade akademiker har rönt uppskattning långt utanför förbundet. Under året arrangerade vi över ett hundratal seminarier, huvudsakligen samhällspolitiska och professionsseminarier i aktuella ämnen. Projektet I medborgarnas tjänst sjösattes som en serie kvalificerade diskussioner om de utmaningar som offentlig sektor står inför. Under seriens gång diskuterades många av de utmaningar som sektorn och Juseks medlemmar står inför, för att skapa en effektiv och kvalitativ verksamhet. Detta handlar i slutändan om demokrati och medborgarnas bästa. Som en följd av seminarieserien tog Jusek fram en sammanhållen politik kring offentlig sektor, vilket framöver ger oss möjligheter att mera aktivt driva Louise Adelborg Vd Jusek frågor om bland annat kompetensförsörjning och konkurrenskraftiga löner inom den offentliga sektorn. Vår opinionsbildning rör sig mycket kring Juseks samhällspolitik, där ett viktigt område var rättspolitiken. Exempelvis drev vi i debattartiklar och sociala medier kravet om att civilt anställda ut redare inom polisen ska få större befogenheter. De ska kunna utföra brottsutredande åtgärder som inte inbegriper våldsanvändning som att bli förunder sökningsledare. Under året lyfte vi också karriärfrågorna, till exempel genom att driva nätverksgrupper med arbets sökande medlemmar. Jusek startade också Karriär luncher, där yrkesverksamma medlemmar registrerade sig för att luncha med studenter. I slutet av verksamhetsåret samlades vårt högsta beslutande organ, fullmäktige. Här fattades beslut i många viktiga frågor, framför allt om en färdplan för förbundet för de kommande sju åren. Den är en ambitionshöjning av Juseks verksamhet och innebär att vi står upp för våra ledord: Mod att gå framåt och kraft att förändra. Förbundet kommer att fokusera på tre huvudmål: ökad medlemsnytta, att ta större plats i samhällsdebatten och fortsatt tillväxt. Målet är medlemmar år Den första oktober lämnar jag Jusek med blandade känslor. Stolthet över det vi har åstadkommit under mina tolv år som vd. Vemod över att lämna förbundet samt mina kunniga och inspirerande kollegor, som gör sitt yttersta varje dag för att medlemmarna ska vara nöjda. Trygghet i att kollegorna kommer att fortsätta se till våra medlemmars behov och fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten. Glädje i att det är Magnus Hedberg som tar över stafettpinnen och ska leda Jusek in i framtiden. Louise Adelborg Stockholm september 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013 3

4 Opinionsbildning Rättspolitik i fokus Det opinionsbildande arbetet rörde sig under året mycket kring Juseks samhällspolitik, där ett stort område var rättspolitiken. Vi drev bland annat frågan om civila utredare inom polisen, i flera debattartiklar och i sociala medier. Kravet var att civilt anställda utredare ska få större befogenheter. De ska kunna utföra alla brottsutredande åtgärder som inte in begriper våldsanvändning och exempelvis kunna bli förundersökningsledare. Rikspolisstyrelsen har för närvarande i uppdrag från regeringen att utreda vilken kompetens polisen behöver utöver den rent polisiära, vilket välkomnades av Jusek. En annan fråga inom rättsområdet var behovet av en reformering av nämndemannarollen. Nämndemännens roll behöver förändras i såväl tingsrätt som hovrätt. Juseks ståndpunkt är att fler mål skulle kunna avgöras av ensamdomare i tingsrätten, utan medverkan av nämndemän. Inflytande och påverkan genom samverkan Jusek tog ställning i arbetsmarknadsfrågor Ett annat stort område var arbetsmarknadspolitiken, där Jusek drev sin jobblinje i såväl myndighets kontakter som i flertalet debatt artiklar och seminarier. Vi tog till exempel ställning för en a-kassa som fungerar i enlighet med inkomstbortfallsprincipen och som borde omfatta många fler människor än idag. Vidare tog vi ställning för en arbetsförmedling som jobbar i konkurrens med andra aktörer och som även vänder sig till akademiker. Ytterligare delar i jobblinjen handlar om Jusekmodellen som förebild när det gäller att ta tillvara invandrade akademikers kompetens. Modellen innebär satsningar på utbildning (med svenskkunskaper på lägst Komvuxnivå), relevanta kompletterande utbildningar på högskolenivå, snabbare bedömning av utländsk examen och ett system för validering av akade miska kunskaper samt satsningar på professionella nätverk, genom exempelvis mentorskapsprogram. Jusek har själv under året genomfört ett mentorskapsprogram för invandrade akademiker. Jusek har också under året, i olika konstellationer, deltagit i treparts samtal med regeringen om jobbpakten. Intressanta seminarier, nätverk och karriärluncher Under året arrangerade Jusek sammanlagt över ett hundratal seminarier för medlemmarna inom en rad olika ämnesområden allt från karriärmål till löne politik och pensionsfrågor. Vi anordnade också externa och interna samhällspolitiska seminarier inom aktuella ämnen. Ett exempel är Samhällsekonomiskt forum, med välkända talare som Kjell Aleklett och Barbro Wickman-Parak. AkademikerKompetens blev ny leverantör av heldagsseminarier för yrkesverksamma medlemmar. Seminarier genomfördes på tio orter runt om i landet med syfte att erbjuda föreläsningar som bidrar till utveckling i medlemmarnas yrkesroller. Angeles Bermudez Svankvist, Björn Ranelid, Stefan Fölster och Christina Jutterström var några av föreläsarna. Under året lyftes karriärfrågorna upp allt mer på Juseks agenda. Exempelvis startades och drevs nätverksgrupper med arbetssökande medlemmar. Grupperna tog avstamp utifrån ett endagsseminarium och hade därefter fem träffar. Syftet var att hjälpa och driva varandra framåt i jobbsökandet. Jusek lanserade också under året ett nytt koncept, Karriärlunch. Syftet var bland annat att ge studerandemedlemmar möjlighet att träffa yrkesverksamma för att bättre få koll på arbetslivet. Alumner som vill karriär luncha samlades på en lista, där studenter kan läsa om de olika profilerna och kontakta den person de önskar luncha med. Sammanlagt anmälde över trehundra personer intresse för Karriärlunch. Under seminarieserien I medborgarnas tjänst lyftes exempelvis frågan om en bättre fungerande offentlig upphandling genom bättre kompetensförsörjning. I medborgarnas tjänst var ett forum som satte samhällsfrågor kring offentlig sektor på agendan. Här diskuterades utmaningar som sektorn och Juseks medlemmar står inför, för att skapa en effektiv och kvalitativ verksamhet vilket i slutänden handlar om demokrati och medborgarnas bästa. Seminarieserien resulterade också i ett utredningsarbete, som exempelvis underströk att Juseks medlemmar utgör ryggraden i den offentliga förvaltningen. Detta ledde fram dels till att Jusek under året sjösatte en sammanhållen politik för en effektiv, kvalitativ och rättssäker offentlig sektor. Dessutom kunde Jusek ännu mera aktivt driva frågor om bland annat kompetens försörjning och konkurrenskraftiga 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013

5 löner inom den offentliga sektorn, vilket fick medial uppmärk samhet. Ett exempel på en annan stor fråga inom den offentliga sektorn var att Jusek drev frågan om att Sverige har för många och för små kommuner. Förbundet vill att regeringen ska ta initiativ till en genomgripande kommunreform, vilket krävs om kommunerna ska klara välfärden. Stärkt statistikarbete Sedan många år tar Jusek fram löneenkät bland medlemmar, som resulterar i en mycket uppskattad och omfattande lönestatistik. Arbetet med lönestatistiken stärktes under året genom ett samarbete med andra externa statistiker, i syfte att höja kvalitet i resultaten. Jusek och andra Sacoförbund fortsatte också under året sitt samarbete med Statistiska Centralbyrån, för att förbättra kvaliteten i förbundens olika undersökningar. Studentverksamheten Studentverksamheten på Jusek omfattade bland annat tre nya mentorskapsprojekt. Totalt drevs 13 aktiva projekt för alla medlemsgrupper, på totalt nio orter. Dessutom ökade samarbetet mellan lokalt förtroende valda på olika universitets- och hög skoleorter och förbundets 35 deltidsanställda studentinformatörer. En av nyheterna i studentverksamheten var samarbete för cv-granskning tillsammans med Jurek. Under året arrangerade Jusek sammanlagt över ett hundratal seminarier för medlemmarna inom en rad olika ämnesområden allt från karriärmål till löne politik och pensionsfrågor. Vi anordnade också externa och interna samhällspolitiska seminarier inom aktuella ämnen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013 5

6 Förhandlingsverksamhet Kontakter med medlemmar och förtroendevalda Juseks förhandlingsverksamhet karaktäriseras av dagliga kontakter med medlemmar och lokalt förtroende valda. Stort arbete läggs också på att stötta sektionsstyrelser och lokalföreningar. Mycket av rådgivningen sker via telefon. Under året har en workshop genomförts för Juseks ombudsmän i syfte att kvalitetssäkra rådgivningen i medlemsjouren. Förutom att medlemsjouren är öppen varje dag har Jusek en omfattande utbildningsverksamhet med centrala kurser och ett stort antal lokalt anpassade utbildningar för lokala styrelser. Under verksamhetsåret har Jusek genomfört en ledarskapsutbildning för en grupp förtroendevalda inom privat och offentlig sektor. Fokus i utbildningen låg på det personliga ledarskapet. Jusek har även genomfört utbildningar och seminarier, exempelvis: Påverka din lön Pensionsträffar Allt om din pension Seminarium för tiotaggare Fackliga grundkurser Lönebildning i samverkan Lokala kurser för styrelser Andra möten för förtroendevalda inom kommunal respektive statlig sektor. Juseks förhandlingsverksamhet karaktäriseras av dagliga kontakter med medlemmar och lokalt förtroendevalda. Stort arbete läggs också på stötta sektionsstyrelser och lokalföreningar. 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013 MED Å RSREDOVISNING 2012/2013

7 Privat sektor Avtalsrörelse Årets avtalsrörelse var en stor framgång för Jusek och övriga akademikerförbund. Bra förberedelser och ett samordnat agerande medförde att Jusek och övriga förbund flyttade fram positionerna framförallt inom Almegas område. Våra möjligheter att företräda medlemmarna och få gehör för våra synpunkter på hur moderna kollektivavtal ska utformas har ökat väsentligt, likaså möjligheterna till självständigt agerande. Saco-P och Almega har skrivit en avsiktsförklaring om framtidens kollektivavtal. Under den treåriga avtalsperioden ska ett partsgemensamt utvecklingsarbete genomföras inom områdena; moderna kollek tiv avtal, det gränslösa arbetet och lönebildning. En organisation med projektledare, referensgrupp och arbetsgrupper finns och deras arbete startar hösten Ny samverkansgrupp Arbetet inom KFO-A har startats upp. Sedan tidigare bedrivs samverkan med övriga akademikerförbund inom många områden bland annat Saco-P, AHT (handels- och tjänsteområdet) och SAFT (bank- och försäkringsområdet). Inom arbetsgivarorganisationen KFOs avtalsområden samverkar nu akademikerförbunden under namnet KFO-A. Jusek är sammankallande för gruppen. Inom ramen för Saco-P deltar Juseks ombudsmän i ett stort antal aktiviteter och projekt. Bland några kan nämnas RSO (regional skyddsombudsverksamhet), rekryteringsaktiviteter och framtagande av gemensamt rekryterings- och informationsmaterial. Studentmedarbetaravtal Jusek har för Saco-P:s räkning deltagit i överläggningar med Almega om avtal för studentmedarbetare. I syfte att få bättre underlag har ett gemensamt studie besök gjorts till Köpenhamn. Där har man insett hur viktig kopplingen mellan studier och arbetsliv är. Genom att föra in det i kollektivavtal ger det en möjlighet att anställa studentmedarbetare. Omställningsavtal Som representant för Saco-P har privata förhandlingsavdelningen ingått i PTKs delegation vid förhandlingar med Svenskt Näringsliv om ett nytt omställnings avtal. Förhandlingarna kommer att återupptas under hösten Pensionsfrågor Privata förhandlingsavdelningens pensionsspecialist har som representant i PTKs pensionsexpertgrupp berett och handlagt pensionsärenden för PTKs styrelse och förhandlingschefsgrupp. Exempel på stora frågor är pensionsåldersutredningen och livförsäkringsutredningen. Jusek är även ledamot i FTP-nämnden och KTP-nämnden. Lokalt arbete Privata förhandlingsavdelningen lägger stor kraft på arbete med de privata sektionsstyrelserna och lokalföreningarna. Ett nära samarbete sker här med de lokalföreningsrekryterare som akademikerförbunden gemensamt har anställt. Verksamheten har resulterat i en stor mängd nya föreningar och kontaktpersoner. Uppsägning dubbelanslutningsavtal Jusek och övriga Sacoförbund med dubbelanslutningsavtal sade upp avtalen med Unionen om möjlighet till dubbelanslutning av medlemmar. Sedan slutet av 1970-talet har vi haft dubbelanslutningsavtal med dåvarande SIF avseende medlemmar på industrins område. I och med sammanslagningen av SIF och Tjänstemannaförbundet HTF och bildandet av Unionen har avtalen från Unionens sida även tilllämpats på avtalsområden utanför industrin. Detta har aldrig varit avsikten med avtalen och har medfört negativa konsekvenser och otydlighet på lokal nivå. Förhandlingsverksamhet inom privat sektor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013 7

8 Offentlig sektor Avtalsförhandlingar Genom att Jusek har åtagit sig en tung roll inom såväl AkademikerAlliansen som Saco-S har vi möjlighet till stor påverkan i det centrala förhandlingsarbetet som sker i avtalsförhandlingar och andra sammanhang inom offentlig sektor. Under året har avtalsförhandlingar genomförts inom såväl kommunal som statlig sektor liksom inom kyrkans område och KFS-området. Inom statlig och kommunal sektor har förhandlingarna skett inom ramen för befintliga tillsvidareavtal. Ett resultat av förhandlingarna har varit att parterna har enats om att genomföra olika gemensamma insatser för att stödja tillämpningen av löneavtalen. Jusek har varit och är engagerat i ett utvecklingsarbete på kommunal sektor som syftar till lokal samverkan i löneöversynen mellan de olika akademikerförbunden som bildar AkademikerAlliansen. På statlig sektor genomförs olika insatser i syfte att stödja och utveckla den lokala lönebildningen. En första utvärdering av tillsvidareavtalet har också gjorts. Olika partsgemensamma arrangemang har genomförts tillsammans med dels Arbetsgivarverket, dels SKL, och i de sammanhangen har Jusek haft en framträdande roll såväl som företrädare för den centrala arbetstagarparten som genom våra lokala företrädare. Pensionsförhandlingar Arbetsgivarparten, SKL, sade i september 2012 upp pensionsavtalet, KAP-KL. Jusek har dels genom rollen som vice ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation, dels som förbund lagt ner ett omfattande arbete under verksamhetsåret på att åstadkomma så bra lösningar som möjligt i det nya helt avgiftsbestämda pensionsavtalet. I början av sommaren 2013 yrkade Arbetsgivarverket på att ett partsgemensamt arbete ska in ledas på statlig sektor i syfte att övergå till avgiftsfinansierade lösningar. Även i det arbetet tar Jusek en framträdande roll. Juseks inriktning är bland annat att ett nytt pensions avtal ska tillämpas på arbetstagare som är så unga att de i princip ännu inte är anställda. Detta för att de ska få ett långt intjänande inom avgiftsbestämd pension. Verksamhetsförändringar Under året har flera myndigheter ombildats vilket har inneburit stora arbetsinsatser. Som exempel kan nämnas Polisen, Åklagarväsendet, skolmyndigheter och vårdmyndigheter. 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013

9 Studentmedarbetaravtal Frågan om att teckna studentmedarbetaravtal har lyfts både inom kommunal och statlig sektor. Inom statlig sektor har ett förhandlingsarbete bedrivits under året gentemot Arbetsgivarverket och intentionen är att teckna ett studentmedarbetaravtal under hösten I medborgarnas tjänst Inom ramen för Juseks satsning på I medborgarnas tjänst har offentliga förhandlingsavdelningen lagt ner ett stort engagemang på att medverka i planering och genomförande av en seminarieserie liksom i arbetet med att ta fram Juseks ståndpunkter i olika frågor som rör offentlig sektor. Satsning på medlemsrekrytering i kommunal sektor Ett projekt rörande medlemsrekrytering inom kommunal sektor har genomförts under verksamhetsåret och avslutades sommaren Under projektet har antalet Jusekföreningar i kommuner ökat från åtta till tretton och Jusek är numera representerat i såväl Malmö stad, Stockholms stad som Göteborgs stad. Antal nya medlemmar är cirka 130, antalet lokalt Förhandlingsverksamhet inom offentlig sektor förtroendevalda är cirka 55 vilket är en nettoökning med 20 personer. I slutrapporten finns olika förslag på hur Jusek kan fortsätta arbetet med att bilda föreningar, stödja lokalt förtroendevalda och öka medlemsrekryteringen inom kommunal sektor. Arbetet med att ta arbetet vidare in i nästa fas är redan inlett. Det kan konstateras att medlemsrekrytering i verksamheter där Jusek inte har någon lokal företrädare är en stor utmaning och det kommer kräva stor arbetsinsats framöver för att öka antalet medlemmar inom kommunal sektor. Självständiga förtroendevalda Offentliga förhandlingsavdelningen tar ett stort ansvar för planering och genomförande av kurser som planeras och genomförs i samarbete med andra Sacoförbund, framför allt inom Saco-S. Ombudsmännen deltar även som resurspersoner i styrelsemöten. Avsikten är att de förtroendevalda ska ha så god kunskap om Juseks politik och om det arbetsrättsliga regelverket så att de i hög utsträckning kan agera självständigt i sitt uppdrag. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013 9

10 Kr. Medlemsutveckling Fortsatt positiv medlemsutveckling Under året ökade det totala antalet medlemmar i Jusek med 1,62 procent, till Antalet yrkesverksamma medlemmar ökade med 1,13 procent, till Antalet studerandemedlemmar ökade samtidigt med 3,34 procent, till Rekryteringsstrategin var att under året marknadsföra förbundet och rekrytera nya medlemmar med såväl telemarketing (TM) som direktmarknadsföring (DM), genom annonser i premietidningarna och satsning på digital marknadsföring i sociala media. Under året var ett av utvecklingsprojekten att förbättra övergångsrutinerna, med attraktiva om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka medlemmar är vi ett av de största akademikerförbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Hur vet jag vad jag vill? Hur hittar jag min drömarbetsgivare? Hur skriver jag en vinnande ansökan? Hur ställer jag upp mitt cv? Hur förbereder jag mig inför intervjun? Vilka frågor kan jag få? Hur får jag rätt lön? Vad ska jag tänka på innan jag skriver på anställningsavtalet? Hur hittar jag utlandsjobben? Hur tar jag mig vidare i karriären? Frågorna kan vara många när du ska ut i arbetslivet. Men som nyexaminerad har du en unik kompetens du kommer med nya kunskaper direkt från din akademiska utbildning. Och en klok arbetsgivare drar nytta av detta. Men hur ska du veta vilka rättigheter och skyldigheter du har samt vilka krav du kan ställa på din nya arbetsgivare? Boost ger svar på alla dina frågor och är det perfekta karriärverktyget för dig som är akademiker och på väg ut i yrkeslivet. Boost vänder sig också till dig som jobbat ett tag och som funderar på om det är dags att ta ytterligare ett kliv i karriären. Vart du än befinner dig i yrkeslivet så kan du ta hjälp av Boost rekryterings erbjudanden till största möjliga kostnadseffektivitet. Juseks karriärtjänster marknadsfördes med stöd av Boost såväl bok, mobilapp som e-bok. Boken Boost är också en premie för så kallade övergångare studenter som övergår till yrkesverksamt medlemskap. Jusek Box 5167, Stockholm Tel E-post jusek.se ISBN Boost karriärboken för akademiker KARRIÄRBOKEN FÖR AKADEMIKER Verktyg och tips för en bra karriär. Den som är väl förberedd har störst chans att få ett utvecklande jobb med bra lön och schysta villkor. Elisabeth Johansson Karriärcoach Lyckat samarbete med andra Sacoförbund Inom ramen för samarbetet med övriga Saco-Sförbund genomfördes rekryterande insatser, bland annat gemensamma utbildningar i medlemsrekrytering och samt utveckling av rekryteringsmaterialet/kanalerna. Även när det gäller Saco-P genomfördes rekryteringsinsatser med andra förbund, till exempel en särskild satsning på lokala företrädare och engagerade medlemmar. Utbildningar genomfördes i marknads föring gentemot samtliga förtroendevalda, argumenttrimning samt utbildning i samtalsmetodik. Studerandemedlemmar Jusek medverkade på ett flertal mässor, arbetsmarknads dagar och andra lokala event över hela landet i syfte att marknadsföra Jusek och direktrekrytera nya studerandemedlemmar. Vi bedrev verksamhet på tolv orter med 35 deltidsanställda studentinformatörer. Under året genomfördes ett systematiskt arbete med att bygga upp och vårda relationer med föreningar på universitet och högskolor. Syftet var att utveckla fler olika kanaler för att möta studenter och komplettera de insatser som idag görs genom klasspresentationer, DM, TM och mässor. Jusek tog under året fram kampanjen Värva en studentkollega. Den erbjuder studenter en premie om man rekryterar andra studenter. Studentrekryteringen innefattar också ett allt större samarbete mellan studentinformatörer och studentaktiva på flera orter, där studentaktiva rekryterar i punktinsatser vid terminsstarter. 10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013

11 Fortsatt positiv medlemsutveckling Medlemsstatistik 2010/2011 Antal yrkesverksamma medlemmar Antal studerandemedlemmar Fördelning medlemmar per kön Kvinnor 56% 56% 56% Män 44% 44% 44% Fördelning medlemmar per utbildningsgrupp Jurister 32% 32% 33% Ekonomer 25% 25% 24% Samhällsvetare 20% 20% 20% Systemvetare 16% 16% 16% Personalvetare 7% 7% 7% Fördelning yrkesverksamma medlemmar per arbetsmarknadssektor Privat sektor 47% 47% 47% Statlig sektor 37% 36% 36% Kommun och landsting 13% 14% 14% Egna företagare 3% 3% 3% Antal utträden Antal övergångar från studerande till yrkesverksam medlem VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/

12 Förbundsövergripande Satsning på sociala medier Juseks webbverksamhet omfattar support, service, underhåll och utveckling av nya funktioner samt uppdateringar och anpassningar av befintliga funktioner på Juseks samtliga webbplatser jusek.se, jusektidningen.se, jusekkarriarlunch.se, saco-s.se, jusekbloggen.se och intranätet. Det huvudsakliga målet med webbarbetet var att underlätta rekryteringen samt utveckla kommunikationen med både medlemmar, förtroendevalda och intresserade. Intranätet fick ett ansiktslyft och en ny webbshop skapades. Ett av utvecklingsprojekten var att ta fram nya funktioner på mobilsajten mobil.jusek.se. Under året satsade Jusek än mer på sociala medier. Nya Facebooksidor skapades för alla tolv orter där Jusek har studerandeverksamhet. Vi har aktivt arbetat med att koppla ihop opinionsbildning med att vara än mer proaktiva i sociala medier Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin och Wikipedia. allt från nyhetsbrev och trycksaker till profilprodukter. Materialet användes flitigt vid olika aktiviteter, mässor och event samt marknadsförings- och rekryteringsprojekt. Jusek producerade även informations- och marknadsföringsmaterial för Saco-S och Saco-P, i samarbete med andra Sacoförbund. IT i ständig utveckling Det största IT-projektet under året var upphandlingen av ett nytt verksamhetssystem, som ska ersätta dagens system för medlemshantering, avisering, utbildningsverksamhet och ärendehantering. Det nya systemet ska ge ökad användbarhet och fler inom Jusek ska själva kunna ta fram information om medlemmar, ärenden och annan verksamhetsrelaterad information som lagras i systemet. Det nya systemet är också bättre lämpat att ta hand om rekrytering, ökad service till medlemmar, kontakter via sociala media och andra liknande verksamhetsbehov. Priser till Jusektidningen Jusektidningen kom ut med nio nummer under året. Nättidningen jusektidningen.se gjordes om för att anpassas till läsning i mobiltelefoner och läsplattor. 25 procent av besökarna på sajten kommer nu från mobila enheter. Redaktionen har ökat sina aktiviteter på sociala medier, såsom Twitter och Facebook. Redaktionen lade under året särskilt fokus på gruppen systemvetare, som en konsekvens av en läsarundersökning. Ytterligare satsningar var en ny fast sida för utlandsbevakning Globala nyheter, i samarbete med danska systertidningen Djoefbladet, samt en särskild IT-spaning i vartannat nummer. Dessutom fick tidningen två nya gästkrönikörer och en regelbunden bevakning av relevanta kulturhändelser. Jusektidningen belönades med två publicistiska priser: Artikeln Guldklockan ett minne blott?, som berörde åldersekvationen, var det bästa svenska bidraget i en tävling utlyst av Europeiska socialfonden. Artikeln Efter utlandsåren ovälkomna hemvändare fick Fackförbundspressens pris för bästa förklarande text. Kommunikation i tryck I syfte att kommunicera Jusek internt och externt producerades en mängd nytt informationsmaterial, Hållbar utveckling Jusek inledde i januari 2012 ett projekt om Hållbar utveckling på Jusek. Projektet har varit inriktat på att se över Juseks interna arbete och säkerställa dess kvalitet. I juni 2013 avslutades projektet och nu integreras miljö och socialt ansvar i ordinarie verksamhet. Stora delar av kansliet har varit involverade under projektets gång. Hållbar utveckling har haft fem fokusområden: 1. Klimatpåverkan vid tjänsteresor ska minska och det sociala ansvarstagandet ska öka. Gäller både personal och förtroendevalda. 2. Den totala mängden pappersavfall ska minska med tio procent. Graden av pappersåtervinningen ska öka. 3. Inköp av presentartiklar och IT-produkter ska ses över och i så hög utsträckning som möjligt vara ansvarsfulla. Vid större upphandlingar av övriga produkter/tjänster bör även miljö- och/eller sociala krav ställas som kriterier, bredvid kvalitet och pris. 4. Socialt ansvar och miljöhänsyn ska tas inom den interna konferensverksamheten. 5. Den totala energianvändningen i lokalen Nybrogatan 30 ska minska. Strävan efter att så mycket som möjligt ska komma från förnybara källor med märkning Bra Miljöval. 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013

13 Personal Satsning på chefer och strategisk kompetensförsörjning Under året har Juseks samtliga chefer genomgått en intern chefsutveckling; Chefsnyckeln, med fokus på organisation, ledarskap och utveckling av verksamhet och medarbetare. Chefsnyckeln avrundades i februari 2013 efter ungefär ett och ett halvt år. Medarbetare har under året också fått arbeta med teman som utveckling, feedback och ett uppskattande förhållningssätt i linje med att Jusek vill vara en organisation under ständig utveckling. Som ett led i arbetet med strategisk kompetensförsörjning har vi intervjuat medarbetare och låtit dem delta i workshops för att vi ska kunna presentera arbetsplatsen Jusek och oss själva som arbetsgivare. Vi har skapat ett utrymme på Juseks webb där vi presenterar oss som arbetsgivare och låter medarbetarna komma till tals. Krisorganisation Vi har under verksamhetsåret byggt upp en tydlig krisorganisation med tydliga roller och ansvarsområden. En krismanual; Krisnyckeln har tagits fram till alla medarbetare och chefer. Kansliorganisation 2010/2011 Totalt antal anställda varav kvinnor varav män Antal chefer varav kvinnor varav män Genomsnittsålder anställda varav kvinnor varav män Genomsnittsålder chefer Antal rekryteringar Antal avgångar Personalomsättning i procent av antal tillsvidareanställda 10,6% 13,1% 8,3% VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/

14 14 Å RSREDOVISNING 2012/2013

15 Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning Å RSREDOVISNING 2012/

16 Individen i centrum är en av grundstenarna i Juseks verksamhet som strävar efter att finna lösningar så nära den enskilde medlemmen som möjligt. Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Jusek avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Information om verksamheten Jusek är ett akademikerförbund för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Medlemsgruppen kommunikatörer tillkom i beslut från Fullmäktige i maj Jusek är medlem i Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco. Juseks vision är att stärka medlemmarnas konkurrens kraft och ställning i arbetslivet under hela karriären. Individen i centrum är en av grundstenarna i Juseks verksamhet som strävar efter att finna lösningar så nära den enskilde medlemmen som möjligt. Genom att stödja medlemmarna i frågor om till exempel lön, karriär och anställningsförhållanden stärks medlemmens konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Fullmäktige beslutade i maj 2013 om Juseks inriktning i Färdplan Juseks vision är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning i arbetslivet under hela karriären. I syfte att uppnå visionen har förbundet formulerat strategiska mål och aktiviteter samt en idépolitisk plattform, som ger förutsättningar för en effektiv styrning och uppföljning av verksamheten. Målen och aktiviteterna för att uppnå dessa handlar om medlemsnytta, tillväxt och opinionsbildning. Genom att Jusek konsekvent arbetar med att öka antalet medlemmar ökar också förbundets tyngd och förhandlingsstyrka. Genom att erbjuda god medlemsnytta ges förutsättningar för nöjda och lojala medlemmar. Genom att synas och vara en trovärdig aktör i samhällsdebatten stärks förbundets varumärke. Under verksamhetsåret har ett nytt verksamhetssystem upphandlats. Det nya systemet ger ökad användbarhet och ska ersätta de flesta av kansliets nuvarande olika system. Verksamhetssystemet beräknas tas i bruk hösten Jusek har under verksamhetsåret avslutat projektet med Hållbar utveckling som nu integreras i den dagliga verksamheten. Projektet har fokuserat på områdena tjänsteresor, pappersavfall, inköp, interna konferenser och energi. 16 Å RSREDOVISNING 2012/2013

17 Förvaltning Juseks organisation är uppbyggd så att förbundets verksamhet utövas genom fullmäktige, ordförandekonferens, förbundsstyrelse samt sektioner, lokalföreningar och lokalombud. För den löpande verksamheten mellan förbundsstyrelsens sammanträden ansvarar en verkställande direktör. Fullmäktige Fullmäktige är Juseks högsta beslutande organ. Fullmäktige är 100 till antalet och utses av sektionerna bland förbundets medlemmar. Fullmäktige sammanträder till ordinarie möte vart tredje år. Medlemmar Per den sista juni 2013 hade Jusek medlemmar (föregående år ), fördelade på yrkesverksamma medlemmar (föregående år ) och studerandemedlemmar (föregående år ). Antalet yrkesverksamma medlemmar har under verksamhetsåret ökat med 1,13 procent (föregående år 1,14 procent). Antalet studerandemedlemmar har under motsvarande period ökat med 3,34 procent (föregående år 14,10 procent). Fullmäktige beslutade i maj 2013 att från och med den 1 juli 2013 höja medlemsavgiften för ordinarie medlemmar från 222 kr till 238 kr. Ordförandekonferens Ordförandekonferensen består av förbundets ordförande och sektionernas ordförande. Dess uppgift är att ge förbundsstyrelsen vägledning inför viktiga beslut samt att vid behov förrätta fyllnadsval till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har den omedelbara ledningen av förbundets verksamhet och utgör mellan fullmäktigemötena förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande samt ytterligare tio ledamöter. Per den sista juni 2013 hade Jusek medlemmar Valberedning Fullmäktiges val ska förberedas av en valberedning. Valberedningen består av fem ledamöter, varav en är sammankallande, och två suppleanter. Valberedningen väljs vid ordinarie fullmäktigemöte. Revisorer Förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av tre revisorer. För var och en ska det finnas en suppleant. En av revisorerna och suppleanten för denne ska vara auktoriserade. Å RSREDOVISNING 2012/

18 Väsentliga händelser Enligt stadgarna ska Jusek ha en stödfond. Stödfonden har till ändamål att vid facklig konflikt lämna ekonomiskt stöd åt medlemmar som berörs av konflikten. Fonden har därutöver till ändamål att trygga åtaganden som förbundet genom medlemskap i någon annan organisation har iklätt sig. Från och med verksamhetsåret särredovisas inte stödfonden och förbundet i årsredovisningen. Den 30 september 2013 gick Juseks vd, Louise Adelborg, i pension. Från och med den 1 oktober 2013 är Juseks tidigare samhällspolitiske chef, Magnus Hedberg, förbundets nye vd. Resultat och ställning Till förbundsstyrelsens förfogande står: Stödfonden :43 Balanserat resultat :53 Arbetsmarknadsfond :00 Årets resultat :43 Totalt :53 Av årets resultat är :17 kronor Stödfondens stadgereglerade kapital. Styrelsen beslutar att :60 kronor ska balanseras i ny räkning. Styrelsen beslutar att från arbetsmarknadsfonden överföra :00 kronor, som utgör den del av premier till inkomstförsäkringen som Jusek har bekostat under verksamhetsåret, till balanserat resultat. Beloppen anges i kkr om inget annat anges 18 Å RSREDOVISNING 2012/2013

19 Resultaträkning Kkr Intäkter Medlemsavgifter Övriga intäkter Not Summa intäkter Verksamhetskostnader Avgifter till andra organisationer Not Externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Not 5, Summa verksamhetskostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt Skatt på grund av ändrad taxering 186 ÅRETS RESULTAT Å RSREDOVISNING 2012/

20 Balansräkning Kkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Maskiner och inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag Not Ideella placeringar Not Övriga långfristiga fordringar Not Långfristiga placeringar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran 188 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Å RSREDOVISNING 2012/2013

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... Årsredovisning 2013 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Marknad och medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 22 Juridisk rådgivning och rättshjälp... 24 Personal...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Det är helt ok att tycka att facket har spelat ut sin roll. Men då måste man också skriva under på att vi

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal... Årsredovisning 2011 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 10 Medlemsservice... 14 Förbundsövergripande... 18 Personal... 20 Förvaltningsberättelse... 24 Resultaträkning,

Läs mer

2011 både orosmoln och glädjeämnen för småhusägarna

2011 både orosmoln och glädjeämnen för småhusägarna Årsberättelse 2011 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi syns, hörs och påverkar Vi är experter Vi finns i varje kvarter I TV och tidningar profilering

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118 Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014 Organisationsnummer 802003-7118 1 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Förvaltningsberättelse Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 013 2013 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning3 Verksamhetsberättelse 2013Årsre 013 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2013 20 Tack för ett fantastiskt bra år! Under 2013 fortsatte FTF växa. Vid årsskiftet

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2013 I sydsvenska företags intresse Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

KONCERNREDOVISNING 2014-2015

KONCERNREDOVISNING 2014-2015 KONCERNREDOVISNING 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCERNREDOVISNING 2014/2015 Förord av Ordförande Tomas Byberg 3 Förord av Verkställande Direktör Charlotte Gustavsson 4 Förord av General Manager Per

Läs mer

årsberättelse Motormännen

årsberättelse Motormännen årsberättelse Motormännen 2011 Innehåll 3...VD har ordet 4...Bilisten alltid i första rummet 6...Juristen som alltid är redo 7...Experten du kan lita på 8...Gör resan till ett nöje 9...Alla är lika viktiga

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelse och partsgrupper per 31 december 2012 REPRESENTANTSKAPET Arbetsgivarverkets ledamöter Claes Vallin, Affärsverket Svenska kraftnät Dan Hultgren, Arbetsgivarverket Karl

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Detta är Utvecklingsrådet

Detta är Utvecklingsrådet Detta är Utvecklingsrådet...2 Förord...3 Lokalt utvecklingsarbete...4 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Satsa friskt...7 Olikhet som tillgång...9 Lika möjligheter för kvinnor och män...9 UTVECKLINGSOMRÅDEN

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

visning 2011 Årsredo

visning 2011 Årsredo Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse 2011 Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisation bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, landsting, församlingar och andra arbetsgivare

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer