Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare

2 Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5 Förhandlingsverksamhet 6 Medlemsutveckling 10 Förbundsövergripande 12 Personal 13 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 16 Väsentliga händelser 18 Resultaträkning 19 Balansräkning 20 Kassaflödesanalys 22 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 23 Notförteckning 24 Förbundsstyrelsen 30 Revisionsberättelse 31 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013

3 Vd har ordet Det har varit ett händelserikt verksamhetsår, där vi bland annat stärkt vår lönepolitik, drivit opinionsbildning i flera olika frågor, ökat vår kompetens i arbetslivsfrågor och byggt ut vårt karriärstöd. Det och alla andra aktiviteter har medverkat till att vi fortsatt att öka i medlemsantal. I skrivande stund är vi medlemmar, flest någonsin. Genom en omfattande medlemsundersökning vet vi också att arbetet med att kontinuerligt utveckla medlemsnyttan är uppskattat. En viktig uppgift är att teckna nya avtal för Juseks medlemmar. Avtalsrörelsen inom den privata sektorn var en framgång för våra medlemmar. Bra förberedelser och ett samordnat agerande med andra akademiker förbund resulterade i att vi kunde flytta fram positionerna framför allt inom Almegas avtalsområde. Arbetet med att modernisera kollektivavtalen är högt prioriterat! För både det statliga och kommunala avtalsområdet gäller att våra centrala avtal om löner och allmänna villkor löper tills vidare med möjlighet till uppsägning och/eller omförhandling. Vi har som alltid haft omfattande medlemskontakter. Vår medlemsjour hade under året över råd givningssamtal medlemmar fick för handlingshjälp. Dessutom fick många medlemmar direkt hjälp av våra över lokala förtroendevalda. Ett annat viktigt område var arbetsmarknadspolitiken, där Jusek drivit en jobblinje i såväl myndighetskontakter som opinionsbildning. Exempelvis tog vi ställning för att arbetsförmedlingen ska jobba i konkurrens med andra aktörer och även vända sig till akademiker. I jobblinjen märks också Jusekmodellen, för att lyfta invandrarakademikers kompetens. Vårt stora mentorskapsprojekt för invandrade akademiker har rönt uppskattning långt utanför förbundet. Under året arrangerade vi över ett hundratal seminarier, huvudsakligen samhällspolitiska och professionsseminarier i aktuella ämnen. Projektet I medborgarnas tjänst sjösattes som en serie kvalificerade diskussioner om de utmaningar som offentlig sektor står inför. Under seriens gång diskuterades många av de utmaningar som sektorn och Juseks medlemmar står inför, för att skapa en effektiv och kvalitativ verksamhet. Detta handlar i slutändan om demokrati och medborgarnas bästa. Som en följd av seminarieserien tog Jusek fram en sammanhållen politik kring offentlig sektor, vilket framöver ger oss möjligheter att mera aktivt driva Louise Adelborg Vd Jusek frågor om bland annat kompetensförsörjning och konkurrenskraftiga löner inom den offentliga sektorn. Vår opinionsbildning rör sig mycket kring Juseks samhällspolitik, där ett viktigt område var rättspolitiken. Exempelvis drev vi i debattartiklar och sociala medier kravet om att civilt anställda ut redare inom polisen ska få större befogenheter. De ska kunna utföra brottsutredande åtgärder som inte inbegriper våldsanvändning som att bli förunder sökningsledare. Under året lyfte vi också karriärfrågorna, till exempel genom att driva nätverksgrupper med arbets sökande medlemmar. Jusek startade också Karriär luncher, där yrkesverksamma medlemmar registrerade sig för att luncha med studenter. I slutet av verksamhetsåret samlades vårt högsta beslutande organ, fullmäktige. Här fattades beslut i många viktiga frågor, framför allt om en färdplan för förbundet för de kommande sju åren. Den är en ambitionshöjning av Juseks verksamhet och innebär att vi står upp för våra ledord: Mod att gå framåt och kraft att förändra. Förbundet kommer att fokusera på tre huvudmål: ökad medlemsnytta, att ta större plats i samhällsdebatten och fortsatt tillväxt. Målet är medlemmar år Den första oktober lämnar jag Jusek med blandade känslor. Stolthet över det vi har åstadkommit under mina tolv år som vd. Vemod över att lämna förbundet samt mina kunniga och inspirerande kollegor, som gör sitt yttersta varje dag för att medlemmarna ska vara nöjda. Trygghet i att kollegorna kommer att fortsätta se till våra medlemmars behov och fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten. Glädje i att det är Magnus Hedberg som tar över stafettpinnen och ska leda Jusek in i framtiden. Louise Adelborg Stockholm september 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013 3

4 Opinionsbildning Rättspolitik i fokus Det opinionsbildande arbetet rörde sig under året mycket kring Juseks samhällspolitik, där ett stort område var rättspolitiken. Vi drev bland annat frågan om civila utredare inom polisen, i flera debattartiklar och i sociala medier. Kravet var att civilt anställda utredare ska få större befogenheter. De ska kunna utföra alla brottsutredande åtgärder som inte in begriper våldsanvändning och exempelvis kunna bli förundersökningsledare. Rikspolisstyrelsen har för närvarande i uppdrag från regeringen att utreda vilken kompetens polisen behöver utöver den rent polisiära, vilket välkomnades av Jusek. En annan fråga inom rättsområdet var behovet av en reformering av nämndemannarollen. Nämndemännens roll behöver förändras i såväl tingsrätt som hovrätt. Juseks ståndpunkt är att fler mål skulle kunna avgöras av ensamdomare i tingsrätten, utan medverkan av nämndemän. Inflytande och påverkan genom samverkan Jusek tog ställning i arbetsmarknadsfrågor Ett annat stort område var arbetsmarknadspolitiken, där Jusek drev sin jobblinje i såväl myndighets kontakter som i flertalet debatt artiklar och seminarier. Vi tog till exempel ställning för en a-kassa som fungerar i enlighet med inkomstbortfallsprincipen och som borde omfatta många fler människor än idag. Vidare tog vi ställning för en arbetsförmedling som jobbar i konkurrens med andra aktörer och som även vänder sig till akademiker. Ytterligare delar i jobblinjen handlar om Jusekmodellen som förebild när det gäller att ta tillvara invandrade akademikers kompetens. Modellen innebär satsningar på utbildning (med svenskkunskaper på lägst Komvuxnivå), relevanta kompletterande utbildningar på högskolenivå, snabbare bedömning av utländsk examen och ett system för validering av akade miska kunskaper samt satsningar på professionella nätverk, genom exempelvis mentorskapsprogram. Jusek har själv under året genomfört ett mentorskapsprogram för invandrade akademiker. Jusek har också under året, i olika konstellationer, deltagit i treparts samtal med regeringen om jobbpakten. Intressanta seminarier, nätverk och karriärluncher Under året arrangerade Jusek sammanlagt över ett hundratal seminarier för medlemmarna inom en rad olika ämnesområden allt från karriärmål till löne politik och pensionsfrågor. Vi anordnade också externa och interna samhällspolitiska seminarier inom aktuella ämnen. Ett exempel är Samhällsekonomiskt forum, med välkända talare som Kjell Aleklett och Barbro Wickman-Parak. AkademikerKompetens blev ny leverantör av heldagsseminarier för yrkesverksamma medlemmar. Seminarier genomfördes på tio orter runt om i landet med syfte att erbjuda föreläsningar som bidrar till utveckling i medlemmarnas yrkesroller. Angeles Bermudez Svankvist, Björn Ranelid, Stefan Fölster och Christina Jutterström var några av föreläsarna. Under året lyftes karriärfrågorna upp allt mer på Juseks agenda. Exempelvis startades och drevs nätverksgrupper med arbetssökande medlemmar. Grupperna tog avstamp utifrån ett endagsseminarium och hade därefter fem träffar. Syftet var att hjälpa och driva varandra framåt i jobbsökandet. Jusek lanserade också under året ett nytt koncept, Karriärlunch. Syftet var bland annat att ge studerandemedlemmar möjlighet att träffa yrkesverksamma för att bättre få koll på arbetslivet. Alumner som vill karriär luncha samlades på en lista, där studenter kan läsa om de olika profilerna och kontakta den person de önskar luncha med. Sammanlagt anmälde över trehundra personer intresse för Karriärlunch. Under seminarieserien I medborgarnas tjänst lyftes exempelvis frågan om en bättre fungerande offentlig upphandling genom bättre kompetensförsörjning. I medborgarnas tjänst var ett forum som satte samhällsfrågor kring offentlig sektor på agendan. Här diskuterades utmaningar som sektorn och Juseks medlemmar står inför, för att skapa en effektiv och kvalitativ verksamhet vilket i slutänden handlar om demokrati och medborgarnas bästa. Seminarieserien resulterade också i ett utredningsarbete, som exempelvis underströk att Juseks medlemmar utgör ryggraden i den offentliga förvaltningen. Detta ledde fram dels till att Jusek under året sjösatte en sammanhållen politik för en effektiv, kvalitativ och rättssäker offentlig sektor. Dessutom kunde Jusek ännu mera aktivt driva frågor om bland annat kompetens försörjning och konkurrenskraftiga 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013

5 löner inom den offentliga sektorn, vilket fick medial uppmärk samhet. Ett exempel på en annan stor fråga inom den offentliga sektorn var att Jusek drev frågan om att Sverige har för många och för små kommuner. Förbundet vill att regeringen ska ta initiativ till en genomgripande kommunreform, vilket krävs om kommunerna ska klara välfärden. Stärkt statistikarbete Sedan många år tar Jusek fram löneenkät bland medlemmar, som resulterar i en mycket uppskattad och omfattande lönestatistik. Arbetet med lönestatistiken stärktes under året genom ett samarbete med andra externa statistiker, i syfte att höja kvalitet i resultaten. Jusek och andra Sacoförbund fortsatte också under året sitt samarbete med Statistiska Centralbyrån, för att förbättra kvaliteten i förbundens olika undersökningar. Studentverksamheten Studentverksamheten på Jusek omfattade bland annat tre nya mentorskapsprojekt. Totalt drevs 13 aktiva projekt för alla medlemsgrupper, på totalt nio orter. Dessutom ökade samarbetet mellan lokalt förtroende valda på olika universitets- och hög skoleorter och förbundets 35 deltidsanställda studentinformatörer. En av nyheterna i studentverksamheten var samarbete för cv-granskning tillsammans med Jurek. Under året arrangerade Jusek sammanlagt över ett hundratal seminarier för medlemmarna inom en rad olika ämnesområden allt från karriärmål till löne politik och pensionsfrågor. Vi anordnade också externa och interna samhällspolitiska seminarier inom aktuella ämnen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013 5

6 Förhandlingsverksamhet Kontakter med medlemmar och förtroendevalda Juseks förhandlingsverksamhet karaktäriseras av dagliga kontakter med medlemmar och lokalt förtroende valda. Stort arbete läggs också på att stötta sektionsstyrelser och lokalföreningar. Mycket av rådgivningen sker via telefon. Under året har en workshop genomförts för Juseks ombudsmän i syfte att kvalitetssäkra rådgivningen i medlemsjouren. Förutom att medlemsjouren är öppen varje dag har Jusek en omfattande utbildningsverksamhet med centrala kurser och ett stort antal lokalt anpassade utbildningar för lokala styrelser. Under verksamhetsåret har Jusek genomfört en ledarskapsutbildning för en grupp förtroendevalda inom privat och offentlig sektor. Fokus i utbildningen låg på det personliga ledarskapet. Jusek har även genomfört utbildningar och seminarier, exempelvis: Påverka din lön Pensionsträffar Allt om din pension Seminarium för tiotaggare Fackliga grundkurser Lönebildning i samverkan Lokala kurser för styrelser Andra möten för förtroendevalda inom kommunal respektive statlig sektor. Juseks förhandlingsverksamhet karaktäriseras av dagliga kontakter med medlemmar och lokalt förtroendevalda. Stort arbete läggs också på stötta sektionsstyrelser och lokalföreningar. 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013 MED Å RSREDOVISNING 2012/2013

7 Privat sektor Avtalsrörelse Årets avtalsrörelse var en stor framgång för Jusek och övriga akademikerförbund. Bra förberedelser och ett samordnat agerande medförde att Jusek och övriga förbund flyttade fram positionerna framförallt inom Almegas område. Våra möjligheter att företräda medlemmarna och få gehör för våra synpunkter på hur moderna kollektivavtal ska utformas har ökat väsentligt, likaså möjligheterna till självständigt agerande. Saco-P och Almega har skrivit en avsiktsförklaring om framtidens kollektivavtal. Under den treåriga avtalsperioden ska ett partsgemensamt utvecklingsarbete genomföras inom områdena; moderna kollek tiv avtal, det gränslösa arbetet och lönebildning. En organisation med projektledare, referensgrupp och arbetsgrupper finns och deras arbete startar hösten Ny samverkansgrupp Arbetet inom KFO-A har startats upp. Sedan tidigare bedrivs samverkan med övriga akademikerförbund inom många områden bland annat Saco-P, AHT (handels- och tjänsteområdet) och SAFT (bank- och försäkringsområdet). Inom arbetsgivarorganisationen KFOs avtalsområden samverkar nu akademikerförbunden under namnet KFO-A. Jusek är sammankallande för gruppen. Inom ramen för Saco-P deltar Juseks ombudsmän i ett stort antal aktiviteter och projekt. Bland några kan nämnas RSO (regional skyddsombudsverksamhet), rekryteringsaktiviteter och framtagande av gemensamt rekryterings- och informationsmaterial. Studentmedarbetaravtal Jusek har för Saco-P:s räkning deltagit i överläggningar med Almega om avtal för studentmedarbetare. I syfte att få bättre underlag har ett gemensamt studie besök gjorts till Köpenhamn. Där har man insett hur viktig kopplingen mellan studier och arbetsliv är. Genom att föra in det i kollektivavtal ger det en möjlighet att anställa studentmedarbetare. Omställningsavtal Som representant för Saco-P har privata förhandlingsavdelningen ingått i PTKs delegation vid förhandlingar med Svenskt Näringsliv om ett nytt omställnings avtal. Förhandlingarna kommer att återupptas under hösten Pensionsfrågor Privata förhandlingsavdelningens pensionsspecialist har som representant i PTKs pensionsexpertgrupp berett och handlagt pensionsärenden för PTKs styrelse och förhandlingschefsgrupp. Exempel på stora frågor är pensionsåldersutredningen och livförsäkringsutredningen. Jusek är även ledamot i FTP-nämnden och KTP-nämnden. Lokalt arbete Privata förhandlingsavdelningen lägger stor kraft på arbete med de privata sektionsstyrelserna och lokalföreningarna. Ett nära samarbete sker här med de lokalföreningsrekryterare som akademikerförbunden gemensamt har anställt. Verksamheten har resulterat i en stor mängd nya föreningar och kontaktpersoner. Uppsägning dubbelanslutningsavtal Jusek och övriga Sacoförbund med dubbelanslutningsavtal sade upp avtalen med Unionen om möjlighet till dubbelanslutning av medlemmar. Sedan slutet av 1970-talet har vi haft dubbelanslutningsavtal med dåvarande SIF avseende medlemmar på industrins område. I och med sammanslagningen av SIF och Tjänstemannaförbundet HTF och bildandet av Unionen har avtalen från Unionens sida även tilllämpats på avtalsområden utanför industrin. Detta har aldrig varit avsikten med avtalen och har medfört negativa konsekvenser och otydlighet på lokal nivå. Förhandlingsverksamhet inom privat sektor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013 7

8 Offentlig sektor Avtalsförhandlingar Genom att Jusek har åtagit sig en tung roll inom såväl AkademikerAlliansen som Saco-S har vi möjlighet till stor påverkan i det centrala förhandlingsarbetet som sker i avtalsförhandlingar och andra sammanhang inom offentlig sektor. Under året har avtalsförhandlingar genomförts inom såväl kommunal som statlig sektor liksom inom kyrkans område och KFS-området. Inom statlig och kommunal sektor har förhandlingarna skett inom ramen för befintliga tillsvidareavtal. Ett resultat av förhandlingarna har varit att parterna har enats om att genomföra olika gemensamma insatser för att stödja tillämpningen av löneavtalen. Jusek har varit och är engagerat i ett utvecklingsarbete på kommunal sektor som syftar till lokal samverkan i löneöversynen mellan de olika akademikerförbunden som bildar AkademikerAlliansen. På statlig sektor genomförs olika insatser i syfte att stödja och utveckla den lokala lönebildningen. En första utvärdering av tillsvidareavtalet har också gjorts. Olika partsgemensamma arrangemang har genomförts tillsammans med dels Arbetsgivarverket, dels SKL, och i de sammanhangen har Jusek haft en framträdande roll såväl som företrädare för den centrala arbetstagarparten som genom våra lokala företrädare. Pensionsförhandlingar Arbetsgivarparten, SKL, sade i september 2012 upp pensionsavtalet, KAP-KL. Jusek har dels genom rollen som vice ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation, dels som förbund lagt ner ett omfattande arbete under verksamhetsåret på att åstadkomma så bra lösningar som möjligt i det nya helt avgiftsbestämda pensionsavtalet. I början av sommaren 2013 yrkade Arbetsgivarverket på att ett partsgemensamt arbete ska in ledas på statlig sektor i syfte att övergå till avgiftsfinansierade lösningar. Även i det arbetet tar Jusek en framträdande roll. Juseks inriktning är bland annat att ett nytt pensions avtal ska tillämpas på arbetstagare som är så unga att de i princip ännu inte är anställda. Detta för att de ska få ett långt intjänande inom avgiftsbestämd pension. Verksamhetsförändringar Under året har flera myndigheter ombildats vilket har inneburit stora arbetsinsatser. Som exempel kan nämnas Polisen, Åklagarväsendet, skolmyndigheter och vårdmyndigheter. 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013

9 Studentmedarbetaravtal Frågan om att teckna studentmedarbetaravtal har lyfts både inom kommunal och statlig sektor. Inom statlig sektor har ett förhandlingsarbete bedrivits under året gentemot Arbetsgivarverket och intentionen är att teckna ett studentmedarbetaravtal under hösten I medborgarnas tjänst Inom ramen för Juseks satsning på I medborgarnas tjänst har offentliga förhandlingsavdelningen lagt ner ett stort engagemang på att medverka i planering och genomförande av en seminarieserie liksom i arbetet med att ta fram Juseks ståndpunkter i olika frågor som rör offentlig sektor. Satsning på medlemsrekrytering i kommunal sektor Ett projekt rörande medlemsrekrytering inom kommunal sektor har genomförts under verksamhetsåret och avslutades sommaren Under projektet har antalet Jusekföreningar i kommuner ökat från åtta till tretton och Jusek är numera representerat i såväl Malmö stad, Stockholms stad som Göteborgs stad. Antal nya medlemmar är cirka 130, antalet lokalt Förhandlingsverksamhet inom offentlig sektor förtroendevalda är cirka 55 vilket är en nettoökning med 20 personer. I slutrapporten finns olika förslag på hur Jusek kan fortsätta arbetet med att bilda föreningar, stödja lokalt förtroendevalda och öka medlemsrekryteringen inom kommunal sektor. Arbetet med att ta arbetet vidare in i nästa fas är redan inlett. Det kan konstateras att medlemsrekrytering i verksamheter där Jusek inte har någon lokal företrädare är en stor utmaning och det kommer kräva stor arbetsinsats framöver för att öka antalet medlemmar inom kommunal sektor. Självständiga förtroendevalda Offentliga förhandlingsavdelningen tar ett stort ansvar för planering och genomförande av kurser som planeras och genomförs i samarbete med andra Sacoförbund, framför allt inom Saco-S. Ombudsmännen deltar även som resurspersoner i styrelsemöten. Avsikten är att de förtroendevalda ska ha så god kunskap om Juseks politik och om det arbetsrättsliga regelverket så att de i hög utsträckning kan agera självständigt i sitt uppdrag. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013 9

10 Kr. Medlemsutveckling Fortsatt positiv medlemsutveckling Under året ökade det totala antalet medlemmar i Jusek med 1,62 procent, till Antalet yrkesverksamma medlemmar ökade med 1,13 procent, till Antalet studerandemedlemmar ökade samtidigt med 3,34 procent, till Rekryteringsstrategin var att under året marknadsföra förbundet och rekrytera nya medlemmar med såväl telemarketing (TM) som direktmarknadsföring (DM), genom annonser i premietidningarna och satsning på digital marknadsföring i sociala media. Under året var ett av utvecklingsprojekten att förbättra övergångsrutinerna, med attraktiva om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka medlemmar är vi ett av de största akademikerförbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Hur vet jag vad jag vill? Hur hittar jag min drömarbetsgivare? Hur skriver jag en vinnande ansökan? Hur ställer jag upp mitt cv? Hur förbereder jag mig inför intervjun? Vilka frågor kan jag få? Hur får jag rätt lön? Vad ska jag tänka på innan jag skriver på anställningsavtalet? Hur hittar jag utlandsjobben? Hur tar jag mig vidare i karriären? Frågorna kan vara många när du ska ut i arbetslivet. Men som nyexaminerad har du en unik kompetens du kommer med nya kunskaper direkt från din akademiska utbildning. Och en klok arbetsgivare drar nytta av detta. Men hur ska du veta vilka rättigheter och skyldigheter du har samt vilka krav du kan ställa på din nya arbetsgivare? Boost ger svar på alla dina frågor och är det perfekta karriärverktyget för dig som är akademiker och på väg ut i yrkeslivet. Boost vänder sig också till dig som jobbat ett tag och som funderar på om det är dags att ta ytterligare ett kliv i karriären. Vart du än befinner dig i yrkeslivet så kan du ta hjälp av Boost rekryterings erbjudanden till största möjliga kostnadseffektivitet. Juseks karriärtjänster marknadsfördes med stöd av Boost såväl bok, mobilapp som e-bok. Boken Boost är också en premie för så kallade övergångare studenter som övergår till yrkesverksamt medlemskap. Jusek Box 5167, Stockholm Tel E-post jusek.se ISBN Boost karriärboken för akademiker KARRIÄRBOKEN FÖR AKADEMIKER Verktyg och tips för en bra karriär. Den som är väl förberedd har störst chans att få ett utvecklande jobb med bra lön och schysta villkor. Elisabeth Johansson Karriärcoach Lyckat samarbete med andra Sacoförbund Inom ramen för samarbetet med övriga Saco-Sförbund genomfördes rekryterande insatser, bland annat gemensamma utbildningar i medlemsrekrytering och samt utveckling av rekryteringsmaterialet/kanalerna. Även när det gäller Saco-P genomfördes rekryteringsinsatser med andra förbund, till exempel en särskild satsning på lokala företrädare och engagerade medlemmar. Utbildningar genomfördes i marknads föring gentemot samtliga förtroendevalda, argumenttrimning samt utbildning i samtalsmetodik. Studerandemedlemmar Jusek medverkade på ett flertal mässor, arbetsmarknads dagar och andra lokala event över hela landet i syfte att marknadsföra Jusek och direktrekrytera nya studerandemedlemmar. Vi bedrev verksamhet på tolv orter med 35 deltidsanställda studentinformatörer. Under året genomfördes ett systematiskt arbete med att bygga upp och vårda relationer med föreningar på universitet och högskolor. Syftet var att utveckla fler olika kanaler för att möta studenter och komplettera de insatser som idag görs genom klasspresentationer, DM, TM och mässor. Jusek tog under året fram kampanjen Värva en studentkollega. Den erbjuder studenter en premie om man rekryterar andra studenter. Studentrekryteringen innefattar också ett allt större samarbete mellan studentinformatörer och studentaktiva på flera orter, där studentaktiva rekryterar i punktinsatser vid terminsstarter. 10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013

11 Fortsatt positiv medlemsutveckling Medlemsstatistik 2010/2011 Antal yrkesverksamma medlemmar Antal studerandemedlemmar Fördelning medlemmar per kön Kvinnor 56% 56% 56% Män 44% 44% 44% Fördelning medlemmar per utbildningsgrupp Jurister 32% 32% 33% Ekonomer 25% 25% 24% Samhällsvetare 20% 20% 20% Systemvetare 16% 16% 16% Personalvetare 7% 7% 7% Fördelning yrkesverksamma medlemmar per arbetsmarknadssektor Privat sektor 47% 47% 47% Statlig sektor 37% 36% 36% Kommun och landsting 13% 14% 14% Egna företagare 3% 3% 3% Antal utträden Antal övergångar från studerande till yrkesverksam medlem VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/

12 Förbundsövergripande Satsning på sociala medier Juseks webbverksamhet omfattar support, service, underhåll och utveckling av nya funktioner samt uppdateringar och anpassningar av befintliga funktioner på Juseks samtliga webbplatser jusek.se, jusektidningen.se, jusekkarriarlunch.se, saco-s.se, jusekbloggen.se och intranätet. Det huvudsakliga målet med webbarbetet var att underlätta rekryteringen samt utveckla kommunikationen med både medlemmar, förtroendevalda och intresserade. Intranätet fick ett ansiktslyft och en ny webbshop skapades. Ett av utvecklingsprojekten var att ta fram nya funktioner på mobilsajten mobil.jusek.se. Under året satsade Jusek än mer på sociala medier. Nya Facebooksidor skapades för alla tolv orter där Jusek har studerandeverksamhet. Vi har aktivt arbetat med att koppla ihop opinionsbildning med att vara än mer proaktiva i sociala medier Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin och Wikipedia. allt från nyhetsbrev och trycksaker till profilprodukter. Materialet användes flitigt vid olika aktiviteter, mässor och event samt marknadsförings- och rekryteringsprojekt. Jusek producerade även informations- och marknadsföringsmaterial för Saco-S och Saco-P, i samarbete med andra Sacoförbund. IT i ständig utveckling Det största IT-projektet under året var upphandlingen av ett nytt verksamhetssystem, som ska ersätta dagens system för medlemshantering, avisering, utbildningsverksamhet och ärendehantering. Det nya systemet ska ge ökad användbarhet och fler inom Jusek ska själva kunna ta fram information om medlemmar, ärenden och annan verksamhetsrelaterad information som lagras i systemet. Det nya systemet är också bättre lämpat att ta hand om rekrytering, ökad service till medlemmar, kontakter via sociala media och andra liknande verksamhetsbehov. Priser till Jusektidningen Jusektidningen kom ut med nio nummer under året. Nättidningen jusektidningen.se gjordes om för att anpassas till läsning i mobiltelefoner och läsplattor. 25 procent av besökarna på sajten kommer nu från mobila enheter. Redaktionen har ökat sina aktiviteter på sociala medier, såsom Twitter och Facebook. Redaktionen lade under året särskilt fokus på gruppen systemvetare, som en konsekvens av en läsarundersökning. Ytterligare satsningar var en ny fast sida för utlandsbevakning Globala nyheter, i samarbete med danska systertidningen Djoefbladet, samt en särskild IT-spaning i vartannat nummer. Dessutom fick tidningen två nya gästkrönikörer och en regelbunden bevakning av relevanta kulturhändelser. Jusektidningen belönades med två publicistiska priser: Artikeln Guldklockan ett minne blott?, som berörde åldersekvationen, var det bästa svenska bidraget i en tävling utlyst av Europeiska socialfonden. Artikeln Efter utlandsåren ovälkomna hemvändare fick Fackförbundspressens pris för bästa förklarande text. Kommunikation i tryck I syfte att kommunicera Jusek internt och externt producerades en mängd nytt informationsmaterial, Hållbar utveckling Jusek inledde i januari 2012 ett projekt om Hållbar utveckling på Jusek. Projektet har varit inriktat på att se över Juseks interna arbete och säkerställa dess kvalitet. I juni 2013 avslutades projektet och nu integreras miljö och socialt ansvar i ordinarie verksamhet. Stora delar av kansliet har varit involverade under projektets gång. Hållbar utveckling har haft fem fokusområden: 1. Klimatpåverkan vid tjänsteresor ska minska och det sociala ansvarstagandet ska öka. Gäller både personal och förtroendevalda. 2. Den totala mängden pappersavfall ska minska med tio procent. Graden av pappersåtervinningen ska öka. 3. Inköp av presentartiklar och IT-produkter ska ses över och i så hög utsträckning som möjligt vara ansvarsfulla. Vid större upphandlingar av övriga produkter/tjänster bör även miljö- och/eller sociala krav ställas som kriterier, bredvid kvalitet och pris. 4. Socialt ansvar och miljöhänsyn ska tas inom den interna konferensverksamheten. 5. Den totala energianvändningen i lokalen Nybrogatan 30 ska minska. Strävan efter att så mycket som möjligt ska komma från förnybara källor med märkning Bra Miljöval. 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013

13 Personal Satsning på chefer och strategisk kompetensförsörjning Under året har Juseks samtliga chefer genomgått en intern chefsutveckling; Chefsnyckeln, med fokus på organisation, ledarskap och utveckling av verksamhet och medarbetare. Chefsnyckeln avrundades i februari 2013 efter ungefär ett och ett halvt år. Medarbetare har under året också fått arbeta med teman som utveckling, feedback och ett uppskattande förhållningssätt i linje med att Jusek vill vara en organisation under ständig utveckling. Som ett led i arbetet med strategisk kompetensförsörjning har vi intervjuat medarbetare och låtit dem delta i workshops för att vi ska kunna presentera arbetsplatsen Jusek och oss själva som arbetsgivare. Vi har skapat ett utrymme på Juseks webb där vi presenterar oss som arbetsgivare och låter medarbetarna komma till tals. Krisorganisation Vi har under verksamhetsåret byggt upp en tydlig krisorganisation med tydliga roller och ansvarsområden. En krismanual; Krisnyckeln har tagits fram till alla medarbetare och chefer. Kansliorganisation 2010/2011 Totalt antal anställda varav kvinnor varav män Antal chefer varav kvinnor varav män Genomsnittsålder anställda varav kvinnor varav män Genomsnittsålder chefer Antal rekryteringar Antal avgångar Personalomsättning i procent av antal tillsvidareanställda 10,6% 13,1% 8,3% VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/

14 14 Å RSREDOVISNING 2012/2013

15 Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning Å RSREDOVISNING 2012/

16 Individen i centrum är en av grundstenarna i Juseks verksamhet som strävar efter att finna lösningar så nära den enskilde medlemmen som möjligt. Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Jusek avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Information om verksamheten Jusek är ett akademikerförbund för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Medlemsgruppen kommunikatörer tillkom i beslut från Fullmäktige i maj Jusek är medlem i Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco. Juseks vision är att stärka medlemmarnas konkurrens kraft och ställning i arbetslivet under hela karriären. Individen i centrum är en av grundstenarna i Juseks verksamhet som strävar efter att finna lösningar så nära den enskilde medlemmen som möjligt. Genom att stödja medlemmarna i frågor om till exempel lön, karriär och anställningsförhållanden stärks medlemmens konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Fullmäktige beslutade i maj 2013 om Juseks inriktning i Färdplan Juseks vision är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning i arbetslivet under hela karriären. I syfte att uppnå visionen har förbundet formulerat strategiska mål och aktiviteter samt en idépolitisk plattform, som ger förutsättningar för en effektiv styrning och uppföljning av verksamheten. Målen och aktiviteterna för att uppnå dessa handlar om medlemsnytta, tillväxt och opinionsbildning. Genom att Jusek konsekvent arbetar med att öka antalet medlemmar ökar också förbundets tyngd och förhandlingsstyrka. Genom att erbjuda god medlemsnytta ges förutsättningar för nöjda och lojala medlemmar. Genom att synas och vara en trovärdig aktör i samhällsdebatten stärks förbundets varumärke. Under verksamhetsåret har ett nytt verksamhetssystem upphandlats. Det nya systemet ger ökad användbarhet och ska ersätta de flesta av kansliets nuvarande olika system. Verksamhetssystemet beräknas tas i bruk hösten Jusek har under verksamhetsåret avslutat projektet med Hållbar utveckling som nu integreras i den dagliga verksamheten. Projektet har fokuserat på områdena tjänsteresor, pappersavfall, inköp, interna konferenser och energi. 16 Å RSREDOVISNING 2012/2013

17 Förvaltning Juseks organisation är uppbyggd så att förbundets verksamhet utövas genom fullmäktige, ordförandekonferens, förbundsstyrelse samt sektioner, lokalföreningar och lokalombud. För den löpande verksamheten mellan förbundsstyrelsens sammanträden ansvarar en verkställande direktör. Fullmäktige Fullmäktige är Juseks högsta beslutande organ. Fullmäktige är 100 till antalet och utses av sektionerna bland förbundets medlemmar. Fullmäktige sammanträder till ordinarie möte vart tredje år. Medlemmar Per den sista juni 2013 hade Jusek medlemmar (föregående år ), fördelade på yrkesverksamma medlemmar (föregående år ) och studerandemedlemmar (föregående år ). Antalet yrkesverksamma medlemmar har under verksamhetsåret ökat med 1,13 procent (föregående år 1,14 procent). Antalet studerandemedlemmar har under motsvarande period ökat med 3,34 procent (föregående år 14,10 procent). Fullmäktige beslutade i maj 2013 att från och med den 1 juli 2013 höja medlemsavgiften för ordinarie medlemmar från 222 kr till 238 kr. Ordförandekonferens Ordförandekonferensen består av förbundets ordförande och sektionernas ordförande. Dess uppgift är att ge förbundsstyrelsen vägledning inför viktiga beslut samt att vid behov förrätta fyllnadsval till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har den omedelbara ledningen av förbundets verksamhet och utgör mellan fullmäktigemötena förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande samt ytterligare tio ledamöter. Per den sista juni 2013 hade Jusek medlemmar Valberedning Fullmäktiges val ska förberedas av en valberedning. Valberedningen består av fem ledamöter, varav en är sammankallande, och två suppleanter. Valberedningen väljs vid ordinarie fullmäktigemöte. Revisorer Förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av tre revisorer. För var och en ska det finnas en suppleant. En av revisorerna och suppleanten för denne ska vara auktoriserade. Å RSREDOVISNING 2012/

18 Väsentliga händelser Enligt stadgarna ska Jusek ha en stödfond. Stödfonden har till ändamål att vid facklig konflikt lämna ekonomiskt stöd åt medlemmar som berörs av konflikten. Fonden har därutöver till ändamål att trygga åtaganden som förbundet genom medlemskap i någon annan organisation har iklätt sig. Från och med verksamhetsåret särredovisas inte stödfonden och förbundet i årsredovisningen. Den 30 september 2013 gick Juseks vd, Louise Adelborg, i pension. Från och med den 1 oktober 2013 är Juseks tidigare samhällspolitiske chef, Magnus Hedberg, förbundets nye vd. Resultat och ställning Till förbundsstyrelsens förfogande står: Stödfonden :43 Balanserat resultat :53 Arbetsmarknadsfond :00 Årets resultat :43 Totalt :53 Av årets resultat är :17 kronor Stödfondens stadgereglerade kapital. Styrelsen beslutar att :60 kronor ska balanseras i ny räkning. Styrelsen beslutar att från arbetsmarknadsfonden överföra :00 kronor, som utgör den del av premier till inkomstförsäkringen som Jusek har bekostat under verksamhetsåret, till balanserat resultat. Beloppen anges i kkr om inget annat anges 18 Å RSREDOVISNING 2012/2013

19 Resultaträkning Kkr Intäkter Medlemsavgifter Övriga intäkter Not Summa intäkter Verksamhetskostnader Avgifter till andra organisationer Not Externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Not 5, Summa verksamhetskostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt Skatt på grund av ändrad taxering 186 ÅRETS RESULTAT Å RSREDOVISNING 2012/

20 Balansräkning Kkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Maskiner och inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag Not Ideella placeringar Not Övriga långfristiga fordringar Not Långfristiga placeringar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran 188 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Å RSREDOVISNING 2012/2013

Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm. Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se. www.jusek.se. Fotoskrift AB 0901 Endast pdf

Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm. Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se. www.jusek.se. Fotoskrift AB 0901 Endast pdf Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal vetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har cirka 77 000

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

SAMHÄLLS VETENSKAPLIG INNOVATION FÖR KUNSKAP OCH UTVECKLING INNEHÅLL

SAMHÄLLS VETENSKAPLIG INNOVATION FÖR KUNSKAP OCH UTVECKLING INNEHÅLL SAMHÄLLS VETENSKAPLIG INNOVATION FÖR KUNSKAP OCH UTVECKLING INNEHÅLL Sidan 3 Budget och utfall verksamhetsåret 2012/2013 5 Budget och utfall verksamhets året 2013/2014 7 Budget och utfall verksamhetsåret

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Fullmäktige 2013. Ekonomi. Jämförelse budget utfall Årsredovisningar Delårsrapport Rambudget

Fullmäktige 2013. Ekonomi. Jämförelse budget utfall Årsredovisningar Delårsrapport Rambudget Fullmäktige 2013 Ekonomi Jämförelse budget utfall Årsredovisningar Delårsrapport Rambudget 2 Häfte 2 Innehåll Budget och utfall Jämförelse verksamhetsåret 2009/2010 4 Kommentarer till större avvikelser

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer