Naturvetarnas chefer inom skogen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturvetarnas chefer inom skogen"

Transkript

1 Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarna genomförde under ett par veckor under våren 2012 en enkät riktad till chefer i skogsbranschen. Syftet med enkäten var att fånga upp hur det ser ut för chefer inom skogen när det gäller arbetssituation, anställningsform, ansvar och befogenheter samt framförallt att identifiera hur Naturvetarna på bästa sätt kan ge stöd till denna grupp. Här redovisas de viktigaste resultaten från enkäten när det gäller arbetssituation, anställningsform, ansvar och befogenheter. Resultaten avseende stöd till chefer inom skogsbranschen kommer Naturvetarna chef att omsätta i verksamheten. De svarande Det var 183 stycken chefer som fullföljde hela enkäten vilket ger ett gott underlag för denna grupp hos Naturvetarna. Av de som besvarade enkäten var 84 procent män och 16 procent kvinnor. De flesta chefer som besvarade enkäten är högre chefer eller mellanchefer, 62 procent, medan andelen VD och enhets-/gruppchefer var något lägre. 15 procent av de som besvarade enkäten har en VD-position eller motsvarande. För att ha titeln chef så verkar en grundförutsättning inom branschen vara att man ansvarar för verksamhet däremot är det inte alla som har uppgett att de ansvarar för personal, 80 procent, eller budget, 87 procent. Anställningsavtal, ansvar och befogenheter Av de chefer som besvarade Naturvetarnas enkät så uppgav hela 98 procent att man har en tillsvidareanställning. Resterande chefer uppgav att de har ett visstidsförordnande. Uppsägningstiden visade sig dock variera lite mer än anställningsformen som framgår av diagrammet nedan. Om du skulle bli uppsagd av arbetsgivaren, vad har du för uppsägningstid? Uppsägningstid plus avgångsvederla 9% 6 månader eller mer 51% 3 månader eller mer 36% Mindre än 3 månader 4% Ingen uppsägningstid 1%

2 När det gäller ansvar/och eller beslutsbefogenhet för att sätta lön bland cheferna så är bilden också något spridd. De flesta VD uppgav att de har beslutsbefogenhet att sätta lön men att underställd chef sätter lön. De flesta högre chefer uppgav att de har ansvar och beslutsbefogenhet. Men när det gäller mellanchefer, enhetschefer/gruppchefer och annan chefstjänst så var bilden mer komplicerad. Av dessa chefskategorier varierade svaren en hel del mellan att man har ansvar men inte beslutsbefogenhet, att man vare sig har ansvar eller beslutsbefogenhet och att man har ansvar och beslutsbefogenhet. Av alla chefer totalt så är det endast 40 procent som har beslutsbefogenhet att sätta lön, vilket är anmärkningsvärt då lönen är ett viktigt instrument för att leda medarbetare. Det är svårt att dra några långtgående slutsatser om man tittar på hela branschen annat än att man kan konstatera att det ser väldigt olika ut beroende på var man arbetar när det gäller ansvar och befogenheter för mellanchefer och enhetschefer/gruppchefer. Lön En annan fråga som är kopplad till ansvar och befogenheter är om man anser att man har en lön som motsvarar det ansvar man förväntas ta i sin roll. Lite förvånande så anser bara 29 procent av de som besvarat enkäten att man inte har en lön som motsvarar det arbetet man förväntas göra. Mellanchefer är något överrepresenterade i denna kategori även om det även förekommer någon VD och även chefer på enhets- /gruppchefsnivå. Att 71 procent är nöjda med sin lön är enligt Naturvetarnas erfarenhet en väldigt bra siffra även om 100 procent så klart skulle vara det optimala. En majoritet av de som har kommenterat denna fråga anser att det är just när det gäller korrelationen ansvar och lönenivå som det brister: - Stort ansvar i förhållande till den lön jag har. - Lönen motsvarar inte det breda ansvar och den kompetens som krävs. - Har fått utökat ansvarsområde men ingen korrigering i lön. Naturvetarna förespråkar en individuell lönesättning där närmaste chef ska ha mandat att sätta lön. När man gör en korstabulering mellan de som är missnöjda med sin lön och vilken lönesättningsprocess som råder i organisationen ser man ett tydligt samband. Hela 45 procent av de som arbetar i en organisation där cheferna uppgett att en löneprocess där man har ansvar men inte beslutsbefogenhet råder är missnöjda med sin lön. Detta behöver undersökas närmare i en separat studie men det ger en indikation på att just denna typ av lönesättning inte ger ett resultat som uppfattas som en god lönebildning. Förutom lön så är en annan faktor som nämns ofta som orsak till att man anser att man inte har en lön som motsvarar det arbete man förväntas göra att man arbetar väldigt många timmar i veckan. 2 (5)

3 Arbetssituation Chefer inom skogen har inte möjlighet att vara så strategiskt i sitt arbete om man får tro på resultatet av Naturvetarnas enkät. Som framgår av diagrammet nedan så anser hela 49 procent att fokus i arbetet ligger främst på operativt inkommande arbete. Hur är balansen mellan operativt inkommande chefsarbete och strategiskt chefsarbete? 50% inkommande/50% 25% inkommande/75% 75% inkommande/25% 14% 35% 49% 100% inkommande 3% 100% 0% Även när det gäller kompetensutveckling så verkar det som att tid är den viktigaste faktorn för om en chef inom skogen ska kunna delta i kompetensutveckling eller inte. Hälften av cheferna uppger att de själva råder över beslut om kompetensutveckling men att tiden inte räcker till. Ändå uppger glädjande nog hela 74 procent att de har genomgått en ledarskapsutbildning motsvarande UGL eller annan typ av avancerad ledarskapsutbildning och 6 procent att de ska gå en sådan utbildning under Arbetstid och arbetets förläggning 22 procent har svarat att de arbetar mer än 50 timmar i veckan medan merparten, 75 procent, i genomsnitt arbetar timmar i veckan. Detta är inte något unikt för chefer inom skogen men när man tar in antalet resdagar och del av arbetstiden som man är ute på förrättning så blir bilden lite annorlunda. 51 procent har svarat att man har mellan resdagar per år men hela 28 procent har så mycket som 26 och 50 resdagar per år och 10 procent har hela 50 resdagar per år. Sammanräknat med hur mycket man är ute på förrättning som chef inom skogen, där hela 49 procent har svarat att man är ute på förrättning procent av arbetstiden, så inser man att det kan vara ett väldigt ansträngande arbete. Tillgänglighet Förutom att cheferna inom skogen arbetar många timmar, har många resdagar och är ute på förrättning ofta så förväntas de i de flesta fall vara nåbara på sin fritid. Endast en fjärdedel av de som besvarat enkäten har kategoriskt svarat att de aldrig behöver vara 3 (5)

4 nåbara utanför arbetstid. På frågan om hur det såg ut med nåbarhet kunde man svara flera alternativ och resultatet var följande: 69 procent förväntas vara tillgängliga på kvällar, 62 procent på semestrar och 53 procent på kvällar av de som besvarat enkäten. Arbetet påverkar sömnen Utan att dra några slutsatser om korrelationen mellan resdagar, dagar ute på förrättning, bristen på strategiskt chefsarbete och fritid då man kan koppla bort arbetet helt så har hela 53 procent svarat att arbetet påverkar sömnen negativt i olika utsträckning. Påverkar arbetet din sömn negativt? Nej 45% Iblan d 48% Ofta 7% Avslutande reflektioner Utifrån Naturvetarnas syn på lönebildning, att den ska vara individuell så är det problematiskt att så pass många chefer inom skogen uppger att man inte har såväl ansvar som beslutsbefogenhet för att sätta lön. Att hela 71 procent av cheferna som svarat på enkäten ändå uppger att de har en lön som de är nöjda med tyder ändå på att löneprocessen fungerar tillfredställande. De chefer som har svarat på enkäten har också en trygghet i sin anställningsform då så många är tillsvidareanställda med goda avgångsvillkor. Korrelationen mellan ansvar för lönesättning utan beslutsbefogenhet och missnöje med lönen är en fråga för en separat undersökning. En annan fråga som väcker intresse, och som också bör undersökas närmare i en separat studie, är annars den möjliga korrelationen mellan arbetstid, resdagar, tid ute på förrättning, nåbarhet utanför arbetstid och den negativa inverkan som många upplever att arbetet har på sömnen. Är chefen oersättlig eller är det så att man inte kan/vill delegera? Att så många som 53 procent upplever att arbetet påverkar sömnen negativt är anmärkningsvärt även om chefskap inom alla olika branscher ofta innebär en stor påfrestning. Kan detta ha ett samband med att man aldrig kan koppla bort jobbet helt, då endast en fjärdedel svarat att de aldrig behöver vara nåbara på fritiden? Ytterligare en fråga som kräver fördjupning är om negativ särbehandling för kvinnor förekommer i stor utsträckning inom skogsbranschen. Indikationen i denna enkät är att 4 (5)

5 så är fallet men underlaget är inte tillräckligt för att kunna säga detta med någon statistisk säkerhet. Hela 45 procent av kvinnorna som besvarade enkäten uppgav att de upplevt negativ särbehandling p.g.a. kön. Även när det gäller hur arbetet inkräktar på föräldraskapet, för de som uppgivit att de har hemmavarande barn, är kvinnor något överrepresenterade. 40 procent av kvinnorna anser att arbetet ofta inkräktar på föräldraskapet jämfört med 31 procent för männen. Det är samtidigt fler kvinnor, rent procentuellt, än män som uppgivit att de har hemmavarande barn. Denna fråga skulle också behöva ställas till en större urvalsgrupp för att man ska kunna säga något med säkerhet. Slutligen kan man konstatera att Naturvetarna behöver genomföra liknande undersökningar som denna inom andra branscher för att lokalisera vad som är unikt just för skogsbranschen. Det här är den första enkäten av sitt slag som vi riktat till chefer och för att göra jämförande studier är det troligt att vi kommer att följa upp denna enkät med en riktad till samtliga chefer hos Naturvetarna. 5 (5)

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer