UTBYTESGUIDE FÖR LÄKARPROGRAMMET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBYTESGUIDE FÖR LÄKARPROGRAMMET"

Transkript

1 1 UTBYTESGUIDE FÖR LÄKARPROGRAMMET Här följer en förteckning över de utländska universitet som läkarprogrammet, medicinska fakulteten, Umeå universitet har utbytesavtal med samt förslag till lämpliga utbytesstudier vid de olika universiteten. Avtal finns inom följande utbytesprogram: Erasmus, Nordplus och Linnaeus-Palme, dessutom har läkarprogrammet tecknat två bilaterala avtal, ett med USA och ett med Indien Enligt Umeå universitets policy måste man ha läst 60 högskolepoäng ( avklarat 1års godkända studier) innan man kan ansöka om utbyte. Med andra ord är termin fyra den första terminen som kan läsas utomlands. Deadline för ansökan är 1 mars respektive 1 oktober. En del universitet har kursplaner som liknar Umeås, medan andra har en helt annan struktur. Även undervisningssätt och andelen klinisk undervisning varierar stort. Bra att komma ihåg är att ingen kurs sällan har exakt samma innehåll som kursen hemma, inte ens en kurs vid ett annat svenskt universitet! Det viktigaste är att undervisningen man får är likvärdig, dvs. att grundinnehållet är detsamma samt att eventuell andel praktik är samma. Den som i varje enskilt fall slutgiltigt avgör om utbytet kan godkännas är alltid den kursansvarige för motsvarande kurs i Umeå. Ibland kan man behöva pussla ihop kurser från olika terminer och/eller komplettera med extra praktik. Skillnader i terminstiden kan också kräva lite kompromisser som att använda en del av sitt sommarlov eller att ta ett studieuppehåll i anslutning till utbytet. Vid de flesta icke-nordiska universitet börjar höstterminen i oktober och vårterminen sträcker sig in på vårt sommarlov. Vanligtvis har universiteten inte intag två gånger per år vilket gör att kurserna oftast bara ges vid ett tillfälle per läsår. Därför kan ett utbyte som fungerar bra på hösten vara omöjligt på våren och tvärtom. Detta gör också att tentamensperioder kan misstämma, men i vissa fall kan man göra en överenskommelse med det mottagande universitetet så att man kan tentera av de kurser man läst innan man åker hem. Ett annat alternativ är att man väljer att tentera vid hemmauniversitetet Under utbytet är man själv ansvarig för att få ut så mycket som möjligt av utbildningen och hålla sig informerad om eventuella förändringar i kursinnehåll o.s.v. Var beredd på att organiserandet kräver lite extra energi och att man får kanske ägna mycket mera tid för självstudier! Detta ger dock god utdelning i form av helt nya upplevelser, språkkunskaper och kontakter! Inom Erasmus utbytesprogram finns speciella språkkurser, EILC ( Erasmus Intensive Language Course) för studenter som väljer att studera vid universitet vars undervisningsspråk tillhör d. s.k minoritetsspråken. Om student antas till språkkurs erhåller studenten ett resebidrag och ett stipendium för denna språkkurs. I foldern anges vid vilka utbytesavtal man kan ansöka om EILC. Läs gärna reseberättelserna för att få ytterligare information: under länken Internationalisering. Kurser i läkarprogrammet Umeå universitet se mittuppslaget.

2 2 ERASMUS UTBYTESPROGAM För att erhålla ett Erasmusstipendium måste utbytestiden omfatta minst 18 högskolepoäng Erasmusstipendium kan student erhålla endast 1 gång under utbildningstiden. Frankrike Utbildningen omfattar minst sex år och delas upp i cykler. Första cykeln (PCEM) är två år lång och innehåller prekliniska ämnen. Andra cykeln (DCEM) är fyra år lång och innehåller undervisning i kliniska ämnen samt utplaceringsperioder à 3 eller 4 månaders längd. Teori och praktik är normalt inte tidsmässigt koordinerat, studenterna har med andra ord oftast praktik inom ett område och undervisning inom ett annat. Under denna period skall också ett visst antal jourer göras inom vissa områden. Efter grundutbildningen följer specialisering eller allmänläkarutbildning. Terminerna går från oktober-februari och från april-slutet av juni. Université Henri-Poincaré Nancy 1, Nancy Från och med första cykelns andra år sker en del av undervisningen genom PBL (apprentissage par problèmes, APP). Under APP byggs studieplanen upp efter organsystem. Förutom arbetet i APP-grupperna har man klinisk gruppundervisning på ett sjukhus under varje tema samt föreläsning i helkurs en gång i veckan. Utbytesstudenter har möjlighet att få en individuell, muntlig tentamen efter varje tema. Den normala tentamensperioden ligger i juni. Termin 4 Termin 6 Termin 7 Första terminen, oktober till februari, under DCEM 1 innehåller patologi och sjukdomslära. Exakt timantal och kursinnehåll finns på universitetets hemsida. APP-kurserna under DCEM 1 stämmer bra överens med innehållet i klinisk baskurs I, men ordningen på kurserna kan göra att det blir svårt att täcka allt innehåll på en termin eftersom varje kurs endast ges en gång per läsår. Aktuell kursplan för kommande läsår finns på universitetets hemsida (under Scolarité). Klinisk placering ingår inte i studieplanen, men komplettering skulle eventuellt kunna göras under mars månad då studenterna har lov, och/eller på sommarlovet. APP-kurserna under DCEM stämmer bra överens med innehållet i klinisk baskurs II, men ordningen på kurserna kan misstämma och klinisk placering ingår inte, se ovan

3 3 Irland The Royal College of Surgeons, Dublin Här finns möjlighet att göra utplacering (s.k elective) under fyra till åtta veckor. De flesta specialiteter under internmedicin och kirurgi erbjuds, se speciell lista på universitetets hemsida. Bästa tidpunkt är sommarmånaderna (vilket antagligen betyder maj t.o.m september). Svårt att få ihop de minimumpoäng som krävs, som är 18 högskolepoäng för ett Erasmusstipendium. Island University of Iceland,Reykjavik Utbildningen är sex år lång, terminstiderna är samma som de svenska. Studieplanen har ett traditionellt upplägg: två prekliniska år följs av fyra kliniska med avgränsade ämneskurser. Att kunna viss isländska är ett krav för utländska studenter. Ansökan om EILC (Erasmus Intensive Language Course) inför ett höstutbyte är möjligt. Extra resebidrag och stipendium erhålls under tiden språkkurs i isländska pågår (ca 4 veckor). Termin 3, 4 Mikrobiologi, virologi, immunologi, medicinsk genetik och patologi ges under tredje året. Dessa skulle tillsammans kunna motsvara attack och försvar samt sjukdomslära. (under detta år finns även farmakologi) Kirurgi och medicin ges under fjärde året tillsammans med andra kurser som inte hör till klinisk baskurs 1 och 2. Utbyte skulle därför kräva att man väljer ut de relevanta delarna. Obstetrik, gynekologi, pediatrik och familjemedicin ges under femte året. (under detta år finns även psykiatri, neurologi och oftalmologi). Rättsmedicin och ledarskapsutbildning måste kompletteras. Norge Utbildningen är sex år lång och kursplanen innehåller integrerade organ- och temakurser i olika utsträckning. Läsåret är uppdelat i höst- och vårtermin som det svenska, mitten av augusti till december, januari till slutet av juni. University of Bergen, Bergen Bergen har den mest traditionella, d.v.s. minst integrerade studieplanen, av de norska universiteten. Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppundervisningar, praktiska övningar, patientdemonstrationer samt avdelningsplaceringar. Termin 6, 7 Internmedicin och kirurgi läser man pararellt under år 3-6 fördelat på vardera fyra

4 4 undervisningsblock à fem veckor. För att alla studenter ska få plats är kullarna fr.o.m. tredje året delade i två halvor. Halva B läser en extrakurs innan kliniska delen och läser därefter alla kliniska kurser ett steg efter halva A. Halvorna är i sin tur delade i hälften under vissa kurser, vilket gör att varje kurs ges vid minst två olika tillfällen varje läsår. Möjligheten att plocka ihop delar för att täcka innehållet i hela/delar av de kliniska baskurserna finns därför, men kräver ett visst pusslande. Termin 9 Ögon och öron- näsa- halskursen läses tillsammans, neurologi läses med hud. Utbytet kan därför inte omfatta hela terminen. Båda kurserna är nio veckor långa och ges fyra gånger vardera under fjärde året. Pediatrik, obstetrik och gynekologi omfattar tillsammans 19 veckor och ges antingen från sen höst till våren under femte året, eller från sen vår femte året till hösten sjätte året. Kursens första fem veckor ligger alltså alltid på slutet av en termin. Utbyte kräver därför komplettering eller studieuppehåll en termin. Rättsmedicin måste kompletteras. Polen Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznan. Det finns ett 4-årigt och ett 6-årigt utbildningsprogram och undervisningen sker på engelska. Det 4-åriga programmet, designat för USA och riktar sig till internationella collegestudenter med premedicinsk utbildning. Under 4:e året som består av 32 veckor + 16 veckor electives, ingår ämnena: neurologi, radiologi, rättsmedicin, onkologi, infektion, tropikmedicin, öron- näsa- halssjukdomar, ögon, ortopedi, dermatologi och anestesi och intensivård. EILC kan sökas vid utbytesstudier vid University of Poznan, språkkurs i polska Termin 4 Termin 7-11 Under 2.a året som börjar i augusti, ingår bl. a patologi, patofysiologi och farmakologi. Delar av patologikursen går bra att läsa. Kliniska studier inom olika områden går bra under olika långa perioder. Portugal University of Porto, Porto Läkarutbildningen är 6 år och inga kurser ges för närvarande på engelska. Fullt möjligt att enbart göra utbyte med kliniska studier inom olika områden. EILC kan sökas vid utbytesstudier vid University of Porto, språkkurs i portugisiska. Termin 6, 7 På deras termin 7-12 förekommer i huvudsak medicin och kirurgi, teori och praktik (30

5 5 veckor medicin och 20 veckor kirurgi), men även många andra ämnen. På deras 4:e år ingår bl a: Pneumology 4 ECTS Endocrinology 4 ECTS Cardiology 4 ECTS Clinical Hematology 4 ECTS På deras 5:e år ingår bl a: Gastroenterology 4 ECTS Infectious diseases 4 ECTS Nephrology 3,5 ECTS Rheumatology 3,5 ECTS Ett Erasmusutbyte borde kunna genomföras i Porto, minsta antal utbytespoäng för att erhålla ett stipendium är 18 ECTS ( = 18 högskolepoäng). Eget erbete Under deras termin 9-12 läser man bl. a gynekologi, obstetrik och pediatrik. Inte möjligt att läsa hela vår Kvinna-Barnkurs där, men delar av de kliniska avsnitten borde fungera. Spanien Universidad De Murcia, Läsåret sträcker sig från början av oktober till slutet av maj. Examinationsperioder under slutet av nov-dec, slutet av mars-början av april samt september. Studieplan finns endast på spanska. Goda kunskaper i spanska ett måste. Termin 8, 9 Kliniska delar från klinisk baskurs 1 och 2 kan förläggas i Murcia. Psykiatrikursen, allmänmedicin, neurologi, ögon och ÖNH-kurserna går att läsa. Viss komplettering måste ske hemma samt examination. Pediatrik, gynekologi och obstetrik går att pussla ihop i Murcia. Räkna med vissa kompletteringar hemma förutom rättsmedicinkursen. Examination bör ske hemma. Tjeckien Masaryk University in Brno Läkarutbildningen i Brno är 6-årig och kurserna ges på engelska. Under de två första åren ges kurser i medicinsk terminologi, kemi, biokemi, anatomi, histologi, neurovetenskap och fysiologi. Under tredje året läser man patologi, immunologi, mikrobiologi, allmän medicin. Klinisk träning och klinisk examination inom

6 6 medicin och kirurgi förekommer under de 3: året. Farmakologi ges under 6:e och 7:e terminen. Nästföljande två åren följer kliniska studier inom medicin, kirurgi, gynekologi, obstetrik, pediatrik, rättsmedicin, neurologi, psykiatri, dermatologi, ophtalmologi, otorhinolaryngologi, ortopedi och intensivvård. Under de sista året ingår tjänstgöring inom invärtes medicin 7 veckor, kirurgi 5 veckor och allmän medicin 3 veckor. EILC kan sökas vid utbytesstudier vid Masaryk University i Brno, språkkurs i tjeckiska. Termin 4 Patologikursen borde kunna pusslas ihop med deras kurser under deras termin 5 och termin 6. I övrigt borde kliniska studier inom olika områden fungera. Tyskland Utbildningen omfattar sex år, två prekliniska år, tre kliniska år och ett praktiskt år. Höstterminen (wintersemester, ws) sträcker sig från oktober till februari och vårterminen (sommersemester, ss) från april till juli. Den traditionella utbildningens första två år innehåller bara prekliniska kurser och avslutas med en tentamen, 1. Ärztliche Prüfung. Under kliniska delen föreläses flera kurser parallellt och tenteras av i uppsamlingstentamina efter termin sex och tio. Under denna tid ges även praktiska seminarier och viss klinisk undervisning, Den huvudsakliga praktiken sker under enmånadsplaceringar, famulatur, som ofta görs på loven. Utbildningens sjätte år är helt praktiskt och innehåller tre månader vardera av internmedicin och kirurgi samt tre månader valfri placering. Efter grundutbildningen görs 18 månader Artz in Praktikum (motsv. AT) varefter man får sin legitimation. Sammantaget är den tyska utbildningen mer teoretisk än den svenska. Charité- Universität Medizin, Berlin P.g.a. den pågående nationella omarbetningen av den traditionella kursplanen är det i nuläget svårt att föreslå lämpliga utbyten under kliniska delen. Termin 5-10 har tidigare bestått av flera små kurser som parallelläses vilket gör att man måste läsa med flera årskurser samtidigt och pussla ihop föreläsningar, seminarier och utplaceringar. En ny, mer integrerad studieplan för dessa terminer är på gång vilket antagligen gör det lättare att hitta passande utbyten i framtiden. Vid Charité finns även en ny kursplan, Reformstudiengang. Denna är en projektutbildning där för nuvarande endast 60 studenter per år antas. Kurserna delas de första fem terminerna upp efter organsystem och under resterande fem kliniska terminerna efter livets olika perioder. Huvudsakliga undervisningssättet är PBL (Problemorienterte Lernen, POL). Den teoretiska undervisningen blandas upp med praktikblock på fyra veckor. Parallellt med de ordinarie kurserna ges varje termin en kurs ( motsvarande professionell utveckling ) där kommunikation och interaktion är huvudtema. IISC, International Integrated Surgery Course Kursen är en separat kurs som ligger utanför den normala studieplanen och innehåller allmänkirurgi,

7 7 ortopedi/traumatologi, urologi samt kurs i öron-näsa-hals. Undervisningen ges på engelska. Inga föreläsningar, undervisning sker genom praktiska och teoretiska seminarier samt casearbete i små PBLgrupper. Tre dagars avdelningsarbete per vecka gör att det är en stor fördel att kunna tyska. Kursen har hittills getts två gånger under hösten, oklart hur det blir i fortsättningen. Termin 4 Allmänpatologi, klinisk kemi och hematologi, allmänradiologi, genetik samt examinationskurs ligger under tredje året. Tillämpad patologi ligger under fjärde året, man måste stanna ett helt läsår för att täcka hela patologikursen. Vad gäller första delen av klinisk baskurs finns en akutmedicinkurs ( 2,25 ECTS), men akut kardiologi, stroke och akut buk finns inte som egna kurser utan ligger inbakade i internmedicin och kirurgi. Internmedicin och kirurgi undervisas under fjärde och femte året. Intensivvård ges under femte året. För att täcka innehållet i termin 7 måste man alltså stanna ett helt läsår och plocka ut de intressanta delarna samt lägga till praktik. Sjätte terminen på Reformstudiengang motsvarar innehållsmässigt termin 11. Kursen är dock kortare och innehåller väsentligt mindre praktik. En del av pediatrik ligger dessutom under början av sjunde terminen. Eftersom kursen ges under sommarteminen finns dock utrymme att komplettera med mer praktik inom pediatrik efter kursens slut (juli/aug). Rättsmedicin och ledarskapsutbildning kompletteras i Umeå samt examination. Bayerische Julius-Maximilians-Universität, Würzburg P.g.a. den pågående nationella omarbetningen av kursplanen är det i nuläget svårt att föreslå lämpliga utbyten under kliniska delen. Generellt gäller dock att man måste vara beredd att kombinera kurser från fler än en termin samt komplettera med extra praktik. Termin 4 Termin 6, 7 Patologikursen kan man läsa i Wurzburg, vissa kompletteringar måste dock göras. Delar av klinisk baskurs 1 och 2 går att förlägga i Wurzburg. Examination sker hemma. Universität zu Rostock, Rostock P.g.a. den pågående nationella omarbetningen av kursplanen är det i nuläget svårt att föreslå lämpliga utbyten under kliniska delen. Generellt gäller dock att man måste vara beredd att kombinera kurser från fler än en termin samt komplettera med extra praktik. Aktuella föreläsningsscheman för de olika terminerna finns på hemsidan under Vortesungsverzeichnis. Termin 4 Helt möjligt att läsa patologikursen i Rostock, med viss komplettering hemma

8 8 Termin 6, 7 Delar av klinisk baskurs 1 och 2 fullt möjligt att läsa i Rostock. Examination hemma. Österrike Medical University of Innsbruck Läkarutbildningen i Innsbruck är 6 år. Sista året är enbart kliniska studier Erasmusavtalet tecknades under vårterminen 2007 så någon erfarenhet av utbyten finns inte än så länge. Termin 8,9 Kirurgi och medicin läser man på termin 8 och 9 som även inkluderar rättsmedicin. På termin 9 och 10 läser man neurologi, öron-näsa-hals, ögon, hud och gynekologi/obstetrik. Kliniska studier inom dessa områden borde vara möjligt för ett utbyte Möjligt med kliniska studier inom pediatrik, gynekologi och obstetrik NORDPLUS UTBYTESPROGRAM Danmark Utbildningen är sex år lång. Danmark har antagit det Anglo-Amerikanska utbildningssystemet vilket gör att läkarutbildningen är uppdelad i tre år Bachelorutbildning och tre år Kandidatutbildnig. Läsåret är uppdelat ungefär som det svenska, 1 september till 22 december, 1 februari till 31 maj. I Danmark gör studenterna en frivillig praktik efter att de gjort sin kandidatexamen. (d v s efter termin 6). Denna organiseras via landstingen och har alltså ingen koppling till universiteten. University of Copenhagen, Köpenhamn Utbildningen delas upp i fyra delar. Första delen löper över ett år och innehåller baskurser som kemi, cellbiologi och psykologi. Andra delen omfattar termin 3-5 och innehåller integrerade organkurser samt statistik, epidemiologi och vetenskapsteori. Tredje delen varar två år och utgör grundutbildningen inom medicin och kirurgi. Här ingår även farmakologi, mikrobiologi samt patoanatomi. Fjärde delen, termin 10-12, innehåller kurser som psykiatri, rättsmedicin och pediatrik.

9 9 Termin 3 Termin 9 Motsvaras i stort av termin 6 som innehåller mikrobiologi, infektionssjukdomar, lungsjukdomar, endokrinologi samt rörelseapparatens sjukdomar. Klinisk baskurs I och II motsvarar medicin/kirurgikursen som ges under termin 7 och 8 i Köpenhamn. Under detta år gör studenterna även ett eget arbete, OSVAL II. Motsvaras i stort sett av deras termin 11 vad gäller öron- näsa- hals och ögon. Dessa kurser ges ibland på engelska.. Gynekologi, obstetrik samt pediatrik ges under termin 12, fyra veckors praktik inom vardera område. Det förkommer att man ger dessa kurser på engelska sommartid. Information finns på fakultetens hemsida när dessa kurser infaller. Rättsmedicin ges under termin 10 måste därför kompletteras hemmavid University of Odense, Odense Universitetet har en stark internationell framtoning men inom medicin ges all undervisning på danska. Svenska studenter behöver dock inte göra något språkprov. Kandidatutbildningen (termin sju till tretton) är uppdelade i organblock. Termin 7 innehåller block 4-7, termin åtta block 8-11, termin 10 block 12-15, termin 11 block 16-17, och termin 13 block Undervisningen under organblocken består av föreläsningar, casearbete och träning i klinisk färdighet. Termin 9 och 12 innehåller s.k. praktikanttjänst med praktikblock om 4 veckor vardera inom olika specialiteter. Termin 8 Block 4 och 5 som ligger på termin 7 innehåller hjärta och kärl (9 hp) respektive respiration (4,5 hp). Block 10 och 11 som ligger på termin 8 innehåller gastroenterologi (9 hp) och endokrinologi (4,5 hp). Tillsammans omfattar de 27 hp. Eventuellt kan extra praktik behövas. Block 9 på termin 8 omfattar 6 veckor och kunde därför motsvara psykiatrikursen med komplettering av extra praktik. Block 12 och 13 på termin 10 innehåller mor- barn respektive kvinna - reproduktion. Tillsammans omfattar de 13,5 hp och räcker därför inte till att motsvara termin 11, men delar av denna. Eventuellt kan utbyte fungera med tillägg av extra praktikblock. University of Aarhus, Århus Universitetet har en traditionell studieplan med en preklinisk del och en klinisk del. Under termin 8-12 läser studenterna enligt ett rotationsschema. Termin 3 Motsvarar i stort sett deras termin 6

10 10 Termin 4 Motsvarar i stort sett deras termin 7 Termin 8 Medicin och kirurgi läses under termin 8 och 9. Under termin 8 har man utplacering på förmiddagarna (4 v + 4 v medicin, 4 v allmän kirurgi, 4 v ortopedi, 2 v anestesiologi, 1 v radiologi, 1 v klinisk biokemi). Varje klinik har en undervisningsplan med bedsideundervisning, undersökningsövningar, journalskrivning, casearbete, grupparbeten osv. På eftermiddagarna har man teoretisk undervisning med sammanlagt 40 föreläsningstimmar vardera för medicin och kirurgi. Under termin 9 fokuseras undervisningen på kliniska färdigheter, framförallt utredningsförfarande och behandlingsstagtegier. Medicindelen omfattar 9 veckor och delas upp i medicin, hematologi, endokrinologi, lungmedicin, hepatologi, gastroenterologi, kardiologi, nefrologi och infektion. Kirurgidelen omfattar också 9 veckor och delas upp i ortopedi, allmän kirurgi, urologi och thoraxkirurgi. Innehållet i dessa två kurser motsvarar i stort sett klinisk baskurs I och II under termin 6-7 Psykiatrikursen är uppdelad i två delar, under termin 10 finns teoretisk introduktionsundervisning samt 4 veckors klinikplacering. Den teoretiska undervisningen ligger under termin 11 och omfattar 50 föreläsningstimmar. Dermatologi och venerologi läses under termin 9 och omfattar sammanlagt 44 timmars teoretisk undervisning. Eventuellt skulle detta med extra praktik kunna motsvara vår hudkurs. Infektion läses under termin 8 och 9 (medicinkursen).. Gynekologi och obstetrik läses under termin 10 och 11.Under termin 10 ligger 4 veckors klinikplacering, jämsides ges 20 undersökningslektioner. Under termin 11 sker den huvudsakliga teoretiska undervisningen, sammanlagt 40 föreläsningstimmar. Pediatrik läses under termin veckors klinikplacering jämsides med teoretisk undervisning ligger under termin 10, föreläsningar om sammanlagt 40 timmar ligger under termin 11 och 12. Under termin 12 ges även sammanlagt 24 timmar undersökningsundervisning. Innehållet i de två kurserna motsvarar teoretiskt vår kvinna - barnkurs, men i praktiken kan det vara svårt att kombinera undervisningen från de tre terminerna. Finland Finsk läkarutbildning är minst sex år lång. Läsåret är uppdelat som det svenska, början av augusti och slutet av december, början av januari och slutet av maj. University of Helsinki, Helsingfors Universitetet har sedan 1999 en ny kursplan med integrerade kurser under prekliniska delen. Undervisningen sker via case, mentorgrupper, föreläsningar och klinisk praktik. Vad gäller språket kan en del kurser ges på engelska eller svenska. Termin 8 Psykiatri ges under femte året och omfattar 9 högskolepoäng vilket är 3 hp mindre än kursen i Umeå. Eventuellt kunde utbyte fungera med tillägg av extra praktik. Infektion och

11 11 dermatologi ges som två separata kurser på varsitt läsår och är även de kortare än kursen i Umeå.. Under femte året finns kurserna pediatrik, barnneurologi, barn-/ungdomspsykiatri, samt gynekologi/obstetrik. Dessa omfattar tillsammans drygt 20p. Den kliniska praktiken, totalt 107 timmar ligger inom pediatrik och gynekologi och obstetrik. Kurserna ges under vår/höst och kan med undantag för gynekologi/obstetrik efter överenskommelse undervisas på engelska eller svenska. Rättsmedicin, 90 undervisningstimmar ges under sjätte året augusti-november eller januari-maj. University of Kuopio, Kupoio Har en integrerad kursplan med finska som undervisningsspråk. Kurserna är ofta utspridda över olika läsår vilket gör det svårt att läsa en hel termin som utbytesstudent om man inte är beredd att pussla ihop flera kurser. Hela kursplanen finns presenterad med ECTS-poäng. Genom IFMSA (International Federation of Medical Student s Association) anordnas specialkurser (electives) på engelska: Clinical Physiology (4-6 veckor) Gynaecology and Obstetrics (4-8 veckor) Intensive Care (4 veckor) Genom IFMSA finns möjlighet att göra ett forskningsprojekt under 4-12 veckor. Möjliga områden är fysiologi, kardiologi, klinisk fysiologi, dermatologi, intensivvård, obstetrik/gynekologi och onkologi. University of Tampere, Tammerfors Tammerfors var först bland den finska medicinska fakulteten med att introducera problembaserad inlärning. PBI är nu den centrala undervisningsmetoden under första delen av utbildningen. Kurserna är integrerade och delas in i organblock. Undervisningsspråk är finska. Termin 6, 7 Internmedicin och kirurgi ges under fjärde årets vårtermin och femte årets hösttermin. Eventuellt vore det möjligt att plocka ut de delar som behövs för Klinisk baskurs och komplettera med praktik. Pediatrik, obstetrik och gynekologi ges under fjärde årets vårtermin och femte årets hösttermin. Andelen praktik under kurserna är oklar. University of Oulu,Uleåborg Undervisningen under de kliniska terminerna består av föreläsningar, gruppundervisning, seminarier och praktik. Hela studieplanen finns presenterad med ECTS-poäng ( motsvarar högskolepoäng).

12 12 Termin 6, 7 Termin 8,11 Internmedicin, kirurgi, anestesiologi och radiologi ges under tredje året. Dessa kurser tillsammans med geriatrik och onkologi från sjätte året täcker hela termin 7 och 8.. Pediatrik, psykiatri, barnpsykiatri, dermatologi, och obstetrik/gynekologi ges under femte året. Ingen motsvarighet till infektionskursen finns. University of Turku, Åbo Studieplanen är till viss del integrerad, men i huvudsak uppbyggd på klassiskt vis med ämneskurser. Problembaserad inlärning används till viss del i undervisningen. Termin 7 Termin 9 Internmedicin, kirurgi, lungsjukdomar allergologi, anestesi och diagnostisk radiologi ges under termin 6 (våren) och 7 (hösten). För att täcka hela terminens innehåll måste man plocka ut de intressanta delarna samt lägga till praktik. Psykiatrikursen är uppdelad i två delar. Under termin 7 (höstterminen) ges en kort introduktionskurs till psykiatrisk undersökning. Under termin 8 (vårterminen) ges huvudkursen vilken omfattar 10,5 högskolepoäng. Ingen motsvarighet till hudinfektionskursen finns.. Obstetrik/gynekologi ges under termin 9, pediatrik ges under termin 10. Tillsammans omfattar de 30 högskolepoäng och båda kurserna går vår och höst. Teoretiskt motsvarar kurserna vår kvinna - barnkurs, men utbyte förutsätter att det även i praktiken fungerar att läsa kurserna samtidigt. Island University of Iceland,Reykjavik Utbildningen är sex år lång, terminstiderna är samma som de svenska. Studieplanen har ett traditionellt upplägg: två prekliniska år följs av fyra kliniska med avgränsade ämneskurser. Att kunna viss isländska är ett krav för utländska studenter. Termin 3, 4 Mikrobiologi, virologi, immunologi, medicinsk genetik och patologi ges under tredje året. Dessa skulle tillsammans kunna motsvara attack och försvar samt sjukdomslära. (under detta år finns även farmakologi) Kirurgi och medicin ges under fjärde året tillsammans med andra kurser som inte hör till klinisk baskurs 1 och 2. Utbyte skulle därför kräva att man väljer ut de relevanta delarna.

13 13 Obstetrik, gynekologi, pediatrik och familjemedicin ges under femte året. (under detta år finns även psykiatri, neurologi och oftalmologi). Rättsmedicin och ledarskapsutbildning måste kompletteras. Norge Utbildningen är sex år lång, de fyra olika universitet har varsin kursplan som samtliga innehåller integrerade organ-/temakurser i olika utsträckning. Läsåret är uppdelat i höst- och vårtermin som det svenska, mitten av augusti till december, januari till slutet av juni. University of Bergen, Bergen Bergen har den mest traditionella, d.v.s. minst integrerade studieplanen, av de norska universiteten. Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppundervisningar, praktiska övningar, patientdemonstrationer samt avdelningsplaceringar. Termin 6, 7 Termin 9 Internmedicin och kirurgi läser man pararellt under år 3-6 fördelat på vardera fyra undervisningsblock à fem veckor. För att alla studenter ska få plats är kullarna fr.o.m. tredje året delade i två halvor. Halva B läser en extrakurs innan kliniska delen och läser därefter alla kliniska kurser ett steg efter halva A. Halvorna är i sin tur delade i hälften under vissa kurser, vilket gör att varje kurs ges vid minst två olika tillfällen varje läsår. Möjligheten att plocka ihop delar för att täcka innehållet i hela/delar av de kliniska baskurserna finns därför, men kräver ett visst pusslande. Ögon och öron- näsa- halskursen läses tillsammans, neurologi läses med hud. Utbytet kan därför inte omfatta hela terminen. Båda kurserna är nio veckor långa och ges fyra gånger vardera under fjärde året. Pediatrik, obstetrik och gynekologi omfattar tillsammans 19 veckor och ges antingen från sen höst till våren under femte året, eller från sen vår femte året till hösten sjätte året. Kursens första fem veckor ligger alltså alltid på slutet av en termin. Utbyte kräver därför komplettering eller studieuppehåll en termin. Rättsmedicin måste kompletteras. University of Oslo, Oslo Under första halvan av utbildningen är PBL den centrala undervisningsformen. Oslos termin 5 innehåller tre organblock; hjärta/cirkulation, lungor/respiration samt njure/urinvägar. Termin 6 första tio veckor innehåller gastroenterologi och endokrinologi. Dessa kurser följt av eget arbete ger alltså ett helt års utbyte. Termin 9 Neurologi och ögon/öron- näsa- hals ges under termin 7 och omfattar tillsammans 19 veckor. Samhällsmedicin ingår inte och måste därför kompletteras.

14 14 Kvinna/barn ges under termin nio och undervisas alltid på engelska. Kursen är i stort sett samma som den svenska, men rättsmedicin måste kompletteras. University of Tromsø, Tromsö Från och med andra året är kurserna numrerade, I-XVI. Termin 6, 10 Tredje årets kurs VIII, X, XI, XII samt andra årets kurs VII utgör tillsammans 30,5 veckor och täcker innehållet i Klinisk baskurs I. kan läggas in mellan kurs VIII och X (fem veckor) samt efter kursernas slut på vårterminen. University of Trondheim, Trondheim Studieplanen är baserad på integrerade kurser i organblock och tidig patientkontakt. PBL är det centrala undervisningssättet genom hela utbildningen (utom under de sista två åren vilka innehåller praktisk, uppsamlingskurser och eget arbete). Utbildningen är indelad i stadium I-III med fyra terminer, A-D, vardera. Stadium I är helt prekliniskt. Termin 8 Termin 9 Termin IIB innehåller blocken hjärta/kärl, mage/tarm, lunga och blod. Kursen går både under höst- och vårterminen. Motsvarar i stort sett deras termin 11C Motsvarar i stort sett deras termin 11A Termin IID innehåller kvinnosjukdomar, obstetrik, barn och rörelseapparaten. Utbyte skulle kräva att man ersätter rörelseapparaten med extra pediatrik och/eller gynekologi. Rättsmedicinkursen måste kompletteras hemmavid

15 15 LINNAEUS-PALME UTBYTESPROGRAM För att erhålla ett Linnaeus-Palmestipendium måste studietiden omfatta minst 18 Högskoleepoäng Ecuador Universidad Central Del Ecuador, Quito, Sydamerika Goda kunskaper i spanska språket är ett krav för utbytesstudier i Ecuador. Termin 4 Termin 9 Patologikursen kan man läsa i Quito från oktober till mars vilket innebär att man måste vara borta ett helt år. Studenter som tidigare gjort utbytesstudier i Quito har läst internmedicin och kirurgi enligt gamla studieplanen. Undervisningen har varit individuell och anpassats efter önskemålen samt bestått av mycket praktik. Bra spanskkunskaper är ett krav. Kurserna i neurologi, ögon, öron-näsa-hals har förlagts till Ecuador. Mycket egna studier krävs och krav på extra praktik. Examination sker hemma. Hela Kvinna - Barnkursen kan man inte läsa i Quito, däremot finns möjlighet att göra delar av de kliniska avsnitten om 4-8 veckor, dock inte som Linnaeusstipendiat. Indien St.John s Medical College, Bangalore Läkarutbildningen är 6-årig och kurserna ges på engelska De kliniska studierna inom pediatrik och/eller Gynekologi/ Obstetrik fullt möjligt att genomföra i Bangalore, måste uppgå till 18 högskolepoäng för att få ett stipendium. Nicaragua University of Nicaragua, Leon Ett nytt Linnaeus-Palmeavtal som kommer igång tidigast under läsåret Efter planeringsbesöken har man diskuterat att under följande terminer kan utbyte ske:

16 16 Termin 4 Patologikursen, åtminstone delar av denna kan man läsa i Nicaragua De kliniska avsnitten från Kvinna-barnkursen fullt möjligt att göra, med vissa kompletteringar hemma. Sydafrika University of Limpopo, Pretoria, Sydafrika. Undervisningen ges på engelska. Termin 8 Termin 9 Psykiatrikursen kan läsas här men det krävs viss komplettering. Examination sker hemma. Öron-näsa-halskursen är helt möjlig att läsa vid University of Limpopo. Vissa kompletteringar kan bli nödvändiga. Examination sker hemma. Kvinna - Barnkursen passar bra att läsa här ca 16 veckors utlandsvistelse, komplettering med BUP och rättsmedicin. Examination sker hemma. Vietnam University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City ( Saigon). Ett helt nytt Linnaeus-Palmeprojekt från läsåret Inga kurser ges f n på engelska. Det som under planeringsbesöken diskuterats är följande förslag till utbytesstudier: Under deras 4 och 6:e år ingår 10 veckors kurser i bl. a pediatrik och gynekologi/obstetrik, kirurgi, medicin, dermatologi, neurologi och öron- näsa - halssjukdomar.

17 17 BILATERALA UTBYTES AVTAL USA Wright State University, Dayton, Ohio Termin 4 Termin 7-11 Motsvarar till stor del deras termin IV, vissa kompletteringar måste dock göras. Rekommenderas dock att studenterna stannar ett helt läsår, höst- och vårtermin. Möjlighet att göra kliniska studier som ingår i dessa terminer, 4-12 veckor är lämpligt. Indien St. John s Medical College, Bangalore De kliniska studierna inom pediatrik och/eller Gynekologi/ Obstetrik fullt möjligt att genomföra i Bangalore, ca 4-8 veckor. NORTH2NORTH stipendieprogarm North2North är utbytesprogram med syfte att öka samarbetet mellan ett antal deltagande universitet i de nordliga regionerna i USA, Kanada, Ryssland, Island, Norge och Finland. Utbytet gäller för en period av 3-12 månader. Stipendium och resebidrag söks via Britt-Marie Nordgren, International Office, Umeå Universitet, där du även kan få ytterligare information. Universiteten i USA och Kanada är följande: University of Alaska Fair Banks Lakehead University Nunavut Artic College Université Laval University of Northern British Colombia University of Saskatchewa

18 18 Förslag till Electives / valbara kurser utomlands, vanligen kliniska studier i 4-5 veckor: Information om universitet i hela världen: Beställ ansökningsformulär och inhämta nödvändig information genom; Wellington School of Medicine, Nya Zeeland University of Otago, Dunedin, Nya Zeeland Royal Cornwall Hospitals, Cornwall, United Kingdom Royal College of Surgeons in Ireland, Dublin Royal Free and University College, Medical School, University of London, United Kingdom Medical School Administration Gower Street London WC1 E 6BT University of Leeds, Leeds, United Kingdom The electives Coordinator, Electives Office Room 7.10, level 7 Worsley Medical & Dental Building University of Leeds Leeds, LS2 9JT Guy s King s College & St Thomas Hospitals Medical and Dental School Elective Service Room 4.20 James Clerk Maxwell Building 57 Waterloo Road St. James s Hospital James s Street Dublin 8 Irland Tel:

19 19 International Student Affairs University of Dublin Trinity College Dublin 2 Irland Tel: Malta Medical Student s Association_ MMSA The Elective Coordinator University of Malta Pieta, Malta MSD 08 Denna guide är sammanställd vårterminen 2003 av läkarstudent. Sara Jonsson i samarbete med internationella samordnaren Anita Elmqvist., medicinska fakultetens kansli. Reviderad och uppdaterad januari 2008.

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Läkarprogrammet Umeå Universitet

Läkarprogrammet Umeå Universitet LÄKARPROGRAMMET 11 Terminer 330 Högskolepoäng Leder till LÄKAREXAMEN Cellen Organen A Organen B Sjukdomslära Kliniska Undersökningsmetoder, Farmakologi mm Termin 1 Umeå Termin 2 Umeå Termin 3 Umeå Termin

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 Etikett Läkares specialitet Ansvar Arbetstidens förläggning Arvoderad tjänst 1 Inledning Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Läkarstudier i Europa?

Läkarstudier i Europa? Läkarstudier i Europa? En kort sammanställning av europeiska läkarutbildningar, studieplaner, kurser och studenters erfarenheter till och med läsåret 2009/2010 F underar du på att studera en period utomlands?

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare Utbytesstudier 2012/2013 The world is my oyster /Shakespeare Idag: USBE information - Utbytesmöjligheter - Avtal/Stipendier - Behörighet - Ansökan - Urval - Tillgodoräknande - Praktisk information Utbytesstudenter

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2014,

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2014, Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2014, by the way... Utlandsstudierna var det svåraste och mest krävande jag någonsin gjort. Men herregud vad jag växt som människa. Lätt det bästa jag

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Internationellt utbyte

Internationellt utbyte Internationellt utbyte Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete - ABS Socionomprogrammet Oktober2009 INTERNATIONELLA ABS Under dina år på socionomutbildningen kommer du få många möjligheter

Läs mer

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda Jag har lärt mig oerhört mycket både om arbetsterapi och mig själv under mitt utbyte. När jag kom hem så kände jag att om jag klarar detta så kan jag nog klara av precis vad som helst. Johanna, Belgien

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa?

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa? ERASMUS Vill du studera eller praktisera i Europa? Erasmus ger dig möjligheter Upplev ett annat land och en annan kultur. Träffa nya vänner. Förbättra dina språkkunskaper. Vässa på ditt cv. Att studera

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium?

Läs mer

Studiemedel för utbytesstudier

Studiemedel för utbytesstudier Studiemedel för utbytesstudier 1 Ansökan Du måste skicka in en separat ansökan för studier utomlands. Ange utbytesstudier i ansökan Ange högskolepoäng i ansökan (inte credits eller units) Alla ansökningar

Läs mer

Utbytesstudier 2013-2014

Utbytesstudier 2013-2014 Utbytesstudier 2013-2014 Centrala och fakultetsanknutna avtal (utanför Europa) Helena Gradin & Kristin Hägglund International Office Du förlägger en termin eller ett läsår av din utbildning utomlands vid

Läs mer

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE LiU TurRetur Praktisk information från din fakultet StudentUT försäkring Utvärdering, bloggar, information LiU-material

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

LIF. Ann Maliniak 2015-04-29

LIF. Ann Maliniak 2015-04-29 LIF Utbildning till auktoriserad läkemedelsinformatör (konsulent) samt möjlighet att läsa hela eller delar av Medicinsk grundutbildning och att som privatist avlägga sluttentamen Ann Maliniak 2015-04-29

Läs mer

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1 Så tycker konsultläkaren om sin vardag 1 Syfte med undersökningen Syfte: att undersöka och kartlägga konsultläkarnas situation och behov Undersökningen har genomförts via TNS Sifo Navigares webbpanel.

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Information om utbytesstudier. Utlandsstudier. Examenskrav för 300 hp. Utresande W 2010/2011 o 2011/2012. Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01

Information om utbytesstudier. Utlandsstudier. Examenskrav för 300 hp. Utresande W 2010/2011 o 2011/2012. Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01 2012 10 02 Utresande W 2010/2011 o 2011/2012 Information om utbytesstudier för W2 och W3 Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01 Danmarks Tekniske Universitet University of Iceland Aalto universitet,

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Reserapport utbytesstudier Porto VT 2013

Reserapport utbytesstudier Porto VT 2013 Karin, Läkarprogrammet Termin 9 Reserapport utbytesstudier Porto VT 2013 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet. 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Universidade do Porto, Porto,

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23 Sökordstaggning av verksamhetskoder 2013-04-23 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Syftet att tagga verksamhetskoder med sökord... 3 Huvudområde: Kirurgirelaterade verksamheter...

Läs mer

Reseberättelse Polen

Reseberättelse Polen Reseberättelse Polen Utgången från centralstationen Introduktion Jag åkte på utbytesstudier till Polen och studerade vid Warsaw University of Technology höstterminen 2013/2014. Jag valde Polen för min

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Utlandsstudier 2015/2016

Utlandsstudier 2015/2016 Utlandsstudier 2015/2016 Tea Nygren Utbildningsledare Data och Medieteknik Torun Berlind Utbildningsledare Elektroteknik, Fysik och Matematik TFK - Origo 2015-10-12 2 Vilka är vi? Tea Nygren Utbildningsledare

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik.

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik. Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Elektroteknik Företagsekonomi Hospitality Management Informationsteknik Maskinteknik sjöfart Vård 2.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan

I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan AT I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan AT-UTBILDNING På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns 80-100 AT-läkare. Tillsättning sker två gånger

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga!

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! -En praktisk guide med tips och råd kring utlandsstudier Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: Det är glädjande att du har tagit första

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

Studera utomlands genom Handelshögskolan

Studera utomlands genom Handelshögskolan Studera utomlands genom Handelshögskolan - skaffa dig en merit utöver det vanliga! 2009-03-11 Kajsa Gerdin, utlandsavdelningen vid Handelshögskolan Handelshögskolan 1923 Handelshögskolan startar sin verksamhet.

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Jonna Mäenpää Internationell koordinator Utlandsterminen Utlandsterminen kan utföras som: 1. Utbytesstudier» en termin»

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Målbeskrivningsarbetet. Gemensam kunskapsbas. Rubrik Förnamn Efternamn 11/18/13

Målbeskrivningsarbetet. Gemensam kunskapsbas. Rubrik Förnamn Efternamn 11/18/13 Målbeskrivningsarbetet Rubrik Förnamn Efternamn Gemensam kunskapsbas 11/18/13 Syfte med översynen Att undersöka behov av justeringar av enskilda specialiteters placering i specialitetsstrukturen Att undersöka

Läs mer

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Uppsala universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Anmälan NN har i en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) riktat

Läs mer

UTBYTESSTUDIER, VT14, HT14, VT15 2013/14

UTBYTESSTUDIER, VT14, HT14, VT15 2013/14 UTBYTESSTUDIER, VT4, HT4, VT5 03/4 Dnr. HS7-03/90 Härmed utlyses ett antal avgiftsfria studie inom ramen för Malmö högskolas och Fakulteten för Hälsa och samhälles avtal. På följande sidor listas de utländska

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi.

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi. Reserapport efter utbytesstudier 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Crete, Heraklion, Grekland 3. Vilken termin åkte du och

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008

Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008 Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008 Förberedelser inför utbytesstudierna Jag gick Samhällsbyggnad och hade valt inriktningen Naturresursteknik. Tanken på att plugga utomlands

Läs mer

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. 2015-06-25 1(6) Om statistiken Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. Uppgifterna redovisas för inkomna och avslutade

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2015 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt)

Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2015 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt) Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2015 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt) Ansökningsdatum 2015 Linnaeus Palme (LP), HT 2015 MFS, magister/master-uppsats, HT2015 MFS,

Läs mer

I. Kur-SPA terapeut utbildning i JÖNKÖPING HT-08. II. Medicinsk Kur-Spa terapeut vidareutbildning i JÖNKÖPING HT-09

I. Kur-SPA terapeut utbildning i JÖNKÖPING HT-08. II. Medicinsk Kur-Spa terapeut vidareutbildning i JÖNKÖPING HT-09 Jönköping, 2008 I. Kur-SPA terapeut utbildning i JÖNKÖPING HT-08 Kur-SPA Kurs nivå I distansutbildning, 2 terminer Medicinsk baskurs termin 1 MediSpa/Kur-Spa kurs termin 2 Antagningskriterier * 2 eller

Läs mer

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Barbro Molander Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Anmälan NN har i anmälan till Högskoleverket anfört bl.a. följande. Han är inskriven

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer