UTBYTESGUIDE FÖR LÄKARPROGRAMMET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBYTESGUIDE FÖR LÄKARPROGRAMMET"

Transkript

1 1 UTBYTESGUIDE FÖR LÄKARPROGRAMMET Här följer en förteckning över de utländska universitet som läkarprogrammet, medicinska fakulteten, Umeå universitet har utbytesavtal med samt förslag till lämpliga utbytesstudier vid de olika universiteten. Avtal finns inom följande utbytesprogram: Erasmus, Nordplus och Linnaeus-Palme, dessutom har läkarprogrammet tecknat två bilaterala avtal, ett med USA och ett med Indien Enligt Umeå universitets policy måste man ha läst 60 högskolepoäng ( avklarat 1års godkända studier) innan man kan ansöka om utbyte. Med andra ord är termin fyra den första terminen som kan läsas utomlands. Deadline för ansökan är 1 mars respektive 1 oktober. En del universitet har kursplaner som liknar Umeås, medan andra har en helt annan struktur. Även undervisningssätt och andelen klinisk undervisning varierar stort. Bra att komma ihåg är att ingen kurs sällan har exakt samma innehåll som kursen hemma, inte ens en kurs vid ett annat svenskt universitet! Det viktigaste är att undervisningen man får är likvärdig, dvs. att grundinnehållet är detsamma samt att eventuell andel praktik är samma. Den som i varje enskilt fall slutgiltigt avgör om utbytet kan godkännas är alltid den kursansvarige för motsvarande kurs i Umeå. Ibland kan man behöva pussla ihop kurser från olika terminer och/eller komplettera med extra praktik. Skillnader i terminstiden kan också kräva lite kompromisser som att använda en del av sitt sommarlov eller att ta ett studieuppehåll i anslutning till utbytet. Vid de flesta icke-nordiska universitet börjar höstterminen i oktober och vårterminen sträcker sig in på vårt sommarlov. Vanligtvis har universiteten inte intag två gånger per år vilket gör att kurserna oftast bara ges vid ett tillfälle per läsår. Därför kan ett utbyte som fungerar bra på hösten vara omöjligt på våren och tvärtom. Detta gör också att tentamensperioder kan misstämma, men i vissa fall kan man göra en överenskommelse med det mottagande universitetet så att man kan tentera av de kurser man läst innan man åker hem. Ett annat alternativ är att man väljer att tentera vid hemmauniversitetet Under utbytet är man själv ansvarig för att få ut så mycket som möjligt av utbildningen och hålla sig informerad om eventuella förändringar i kursinnehåll o.s.v. Var beredd på att organiserandet kräver lite extra energi och att man får kanske ägna mycket mera tid för självstudier! Detta ger dock god utdelning i form av helt nya upplevelser, språkkunskaper och kontakter! Inom Erasmus utbytesprogram finns speciella språkkurser, EILC ( Erasmus Intensive Language Course) för studenter som väljer att studera vid universitet vars undervisningsspråk tillhör d. s.k minoritetsspråken. Om student antas till språkkurs erhåller studenten ett resebidrag och ett stipendium för denna språkkurs. I foldern anges vid vilka utbytesavtal man kan ansöka om EILC. Läs gärna reseberättelserna för att få ytterligare information: under länken Internationalisering. Kurser i läkarprogrammet Umeå universitet se mittuppslaget.

2 2 ERASMUS UTBYTESPROGAM För att erhålla ett Erasmusstipendium måste utbytestiden omfatta minst 18 högskolepoäng Erasmusstipendium kan student erhålla endast 1 gång under utbildningstiden. Frankrike Utbildningen omfattar minst sex år och delas upp i cykler. Första cykeln (PCEM) är två år lång och innehåller prekliniska ämnen. Andra cykeln (DCEM) är fyra år lång och innehåller undervisning i kliniska ämnen samt utplaceringsperioder à 3 eller 4 månaders längd. Teori och praktik är normalt inte tidsmässigt koordinerat, studenterna har med andra ord oftast praktik inom ett område och undervisning inom ett annat. Under denna period skall också ett visst antal jourer göras inom vissa områden. Efter grundutbildningen följer specialisering eller allmänläkarutbildning. Terminerna går från oktober-februari och från april-slutet av juni. Université Henri-Poincaré Nancy 1, Nancy Från och med första cykelns andra år sker en del av undervisningen genom PBL (apprentissage par problèmes, APP). Under APP byggs studieplanen upp efter organsystem. Förutom arbetet i APP-grupperna har man klinisk gruppundervisning på ett sjukhus under varje tema samt föreläsning i helkurs en gång i veckan. Utbytesstudenter har möjlighet att få en individuell, muntlig tentamen efter varje tema. Den normala tentamensperioden ligger i juni. Termin 4 Termin 6 Termin 7 Första terminen, oktober till februari, under DCEM 1 innehåller patologi och sjukdomslära. Exakt timantal och kursinnehåll finns på universitetets hemsida. APP-kurserna under DCEM 1 stämmer bra överens med innehållet i klinisk baskurs I, men ordningen på kurserna kan göra att det blir svårt att täcka allt innehåll på en termin eftersom varje kurs endast ges en gång per läsår. Aktuell kursplan för kommande läsår finns på universitetets hemsida (under Scolarité). Klinisk placering ingår inte i studieplanen, men komplettering skulle eventuellt kunna göras under mars månad då studenterna har lov, och/eller på sommarlovet. APP-kurserna under DCEM stämmer bra överens med innehållet i klinisk baskurs II, men ordningen på kurserna kan misstämma och klinisk placering ingår inte, se ovan

3 3 Irland The Royal College of Surgeons, Dublin Här finns möjlighet att göra utplacering (s.k elective) under fyra till åtta veckor. De flesta specialiteter under internmedicin och kirurgi erbjuds, se speciell lista på universitetets hemsida. Bästa tidpunkt är sommarmånaderna (vilket antagligen betyder maj t.o.m september). Svårt att få ihop de minimumpoäng som krävs, som är 18 högskolepoäng för ett Erasmusstipendium. Island University of Iceland,Reykjavik Utbildningen är sex år lång, terminstiderna är samma som de svenska. Studieplanen har ett traditionellt upplägg: två prekliniska år följs av fyra kliniska med avgränsade ämneskurser. Att kunna viss isländska är ett krav för utländska studenter. Ansökan om EILC (Erasmus Intensive Language Course) inför ett höstutbyte är möjligt. Extra resebidrag och stipendium erhålls under tiden språkkurs i isländska pågår (ca 4 veckor). Termin 3, 4 Mikrobiologi, virologi, immunologi, medicinsk genetik och patologi ges under tredje året. Dessa skulle tillsammans kunna motsvara attack och försvar samt sjukdomslära. (under detta år finns även farmakologi) Kirurgi och medicin ges under fjärde året tillsammans med andra kurser som inte hör till klinisk baskurs 1 och 2. Utbyte skulle därför kräva att man väljer ut de relevanta delarna. Obstetrik, gynekologi, pediatrik och familjemedicin ges under femte året. (under detta år finns även psykiatri, neurologi och oftalmologi). Rättsmedicin och ledarskapsutbildning måste kompletteras. Norge Utbildningen är sex år lång och kursplanen innehåller integrerade organ- och temakurser i olika utsträckning. Läsåret är uppdelat i höst- och vårtermin som det svenska, mitten av augusti till december, januari till slutet av juni. University of Bergen, Bergen Bergen har den mest traditionella, d.v.s. minst integrerade studieplanen, av de norska universiteten. Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppundervisningar, praktiska övningar, patientdemonstrationer samt avdelningsplaceringar. Termin 6, 7 Internmedicin och kirurgi läser man pararellt under år 3-6 fördelat på vardera fyra

4 4 undervisningsblock à fem veckor. För att alla studenter ska få plats är kullarna fr.o.m. tredje året delade i två halvor. Halva B läser en extrakurs innan kliniska delen och läser därefter alla kliniska kurser ett steg efter halva A. Halvorna är i sin tur delade i hälften under vissa kurser, vilket gör att varje kurs ges vid minst två olika tillfällen varje läsår. Möjligheten att plocka ihop delar för att täcka innehållet i hela/delar av de kliniska baskurserna finns därför, men kräver ett visst pusslande. Termin 9 Ögon och öron- näsa- halskursen läses tillsammans, neurologi läses med hud. Utbytet kan därför inte omfatta hela terminen. Båda kurserna är nio veckor långa och ges fyra gånger vardera under fjärde året. Pediatrik, obstetrik och gynekologi omfattar tillsammans 19 veckor och ges antingen från sen höst till våren under femte året, eller från sen vår femte året till hösten sjätte året. Kursens första fem veckor ligger alltså alltid på slutet av en termin. Utbyte kräver därför komplettering eller studieuppehåll en termin. Rättsmedicin måste kompletteras. Polen Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznan. Det finns ett 4-årigt och ett 6-årigt utbildningsprogram och undervisningen sker på engelska. Det 4-åriga programmet, designat för USA och riktar sig till internationella collegestudenter med premedicinsk utbildning. Under 4:e året som består av 32 veckor + 16 veckor electives, ingår ämnena: neurologi, radiologi, rättsmedicin, onkologi, infektion, tropikmedicin, öron- näsa- halssjukdomar, ögon, ortopedi, dermatologi och anestesi och intensivård. EILC kan sökas vid utbytesstudier vid University of Poznan, språkkurs i polska Termin 4 Termin 7-11 Under 2.a året som börjar i augusti, ingår bl. a patologi, patofysiologi och farmakologi. Delar av patologikursen går bra att läsa. Kliniska studier inom olika områden går bra under olika långa perioder. Portugal University of Porto, Porto Läkarutbildningen är 6 år och inga kurser ges för närvarande på engelska. Fullt möjligt att enbart göra utbyte med kliniska studier inom olika områden. EILC kan sökas vid utbytesstudier vid University of Porto, språkkurs i portugisiska. Termin 6, 7 På deras termin 7-12 förekommer i huvudsak medicin och kirurgi, teori och praktik (30

5 5 veckor medicin och 20 veckor kirurgi), men även många andra ämnen. På deras 4:e år ingår bl a: Pneumology 4 ECTS Endocrinology 4 ECTS Cardiology 4 ECTS Clinical Hematology 4 ECTS På deras 5:e år ingår bl a: Gastroenterology 4 ECTS Infectious diseases 4 ECTS Nephrology 3,5 ECTS Rheumatology 3,5 ECTS Ett Erasmusutbyte borde kunna genomföras i Porto, minsta antal utbytespoäng för att erhålla ett stipendium är 18 ECTS ( = 18 högskolepoäng). Eget erbete Under deras termin 9-12 läser man bl. a gynekologi, obstetrik och pediatrik. Inte möjligt att läsa hela vår Kvinna-Barnkurs där, men delar av de kliniska avsnitten borde fungera. Spanien Universidad De Murcia, Läsåret sträcker sig från början av oktober till slutet av maj. Examinationsperioder under slutet av nov-dec, slutet av mars-början av april samt september. Studieplan finns endast på spanska. Goda kunskaper i spanska ett måste. Termin 8, 9 Kliniska delar från klinisk baskurs 1 och 2 kan förläggas i Murcia. Psykiatrikursen, allmänmedicin, neurologi, ögon och ÖNH-kurserna går att läsa. Viss komplettering måste ske hemma samt examination. Pediatrik, gynekologi och obstetrik går att pussla ihop i Murcia. Räkna med vissa kompletteringar hemma förutom rättsmedicinkursen. Examination bör ske hemma. Tjeckien Masaryk University in Brno Läkarutbildningen i Brno är 6-årig och kurserna ges på engelska. Under de två första åren ges kurser i medicinsk terminologi, kemi, biokemi, anatomi, histologi, neurovetenskap och fysiologi. Under tredje året läser man patologi, immunologi, mikrobiologi, allmän medicin. Klinisk träning och klinisk examination inom

6 6 medicin och kirurgi förekommer under de 3: året. Farmakologi ges under 6:e och 7:e terminen. Nästföljande två åren följer kliniska studier inom medicin, kirurgi, gynekologi, obstetrik, pediatrik, rättsmedicin, neurologi, psykiatri, dermatologi, ophtalmologi, otorhinolaryngologi, ortopedi och intensivvård. Under de sista året ingår tjänstgöring inom invärtes medicin 7 veckor, kirurgi 5 veckor och allmän medicin 3 veckor. EILC kan sökas vid utbytesstudier vid Masaryk University i Brno, språkkurs i tjeckiska. Termin 4 Patologikursen borde kunna pusslas ihop med deras kurser under deras termin 5 och termin 6. I övrigt borde kliniska studier inom olika områden fungera. Tyskland Utbildningen omfattar sex år, två prekliniska år, tre kliniska år och ett praktiskt år. Höstterminen (wintersemester, ws) sträcker sig från oktober till februari och vårterminen (sommersemester, ss) från april till juli. Den traditionella utbildningens första två år innehåller bara prekliniska kurser och avslutas med en tentamen, 1. Ärztliche Prüfung. Under kliniska delen föreläses flera kurser parallellt och tenteras av i uppsamlingstentamina efter termin sex och tio. Under denna tid ges även praktiska seminarier och viss klinisk undervisning, Den huvudsakliga praktiken sker under enmånadsplaceringar, famulatur, som ofta görs på loven. Utbildningens sjätte år är helt praktiskt och innehåller tre månader vardera av internmedicin och kirurgi samt tre månader valfri placering. Efter grundutbildningen görs 18 månader Artz in Praktikum (motsv. AT) varefter man får sin legitimation. Sammantaget är den tyska utbildningen mer teoretisk än den svenska. Charité- Universität Medizin, Berlin P.g.a. den pågående nationella omarbetningen av den traditionella kursplanen är det i nuläget svårt att föreslå lämpliga utbyten under kliniska delen. Termin 5-10 har tidigare bestått av flera små kurser som parallelläses vilket gör att man måste läsa med flera årskurser samtidigt och pussla ihop föreläsningar, seminarier och utplaceringar. En ny, mer integrerad studieplan för dessa terminer är på gång vilket antagligen gör det lättare att hitta passande utbyten i framtiden. Vid Charité finns även en ny kursplan, Reformstudiengang. Denna är en projektutbildning där för nuvarande endast 60 studenter per år antas. Kurserna delas de första fem terminerna upp efter organsystem och under resterande fem kliniska terminerna efter livets olika perioder. Huvudsakliga undervisningssättet är PBL (Problemorienterte Lernen, POL). Den teoretiska undervisningen blandas upp med praktikblock på fyra veckor. Parallellt med de ordinarie kurserna ges varje termin en kurs ( motsvarande professionell utveckling ) där kommunikation och interaktion är huvudtema. IISC, International Integrated Surgery Course Kursen är en separat kurs som ligger utanför den normala studieplanen och innehåller allmänkirurgi,

7 7 ortopedi/traumatologi, urologi samt kurs i öron-näsa-hals. Undervisningen ges på engelska. Inga föreläsningar, undervisning sker genom praktiska och teoretiska seminarier samt casearbete i små PBLgrupper. Tre dagars avdelningsarbete per vecka gör att det är en stor fördel att kunna tyska. Kursen har hittills getts två gånger under hösten, oklart hur det blir i fortsättningen. Termin 4 Allmänpatologi, klinisk kemi och hematologi, allmänradiologi, genetik samt examinationskurs ligger under tredje året. Tillämpad patologi ligger under fjärde året, man måste stanna ett helt läsår för att täcka hela patologikursen. Vad gäller första delen av klinisk baskurs finns en akutmedicinkurs ( 2,25 ECTS), men akut kardiologi, stroke och akut buk finns inte som egna kurser utan ligger inbakade i internmedicin och kirurgi. Internmedicin och kirurgi undervisas under fjärde och femte året. Intensivvård ges under femte året. För att täcka innehållet i termin 7 måste man alltså stanna ett helt läsår och plocka ut de intressanta delarna samt lägga till praktik. Sjätte terminen på Reformstudiengang motsvarar innehållsmässigt termin 11. Kursen är dock kortare och innehåller väsentligt mindre praktik. En del av pediatrik ligger dessutom under början av sjunde terminen. Eftersom kursen ges under sommarteminen finns dock utrymme att komplettera med mer praktik inom pediatrik efter kursens slut (juli/aug). Rättsmedicin och ledarskapsutbildning kompletteras i Umeå samt examination. Bayerische Julius-Maximilians-Universität, Würzburg P.g.a. den pågående nationella omarbetningen av kursplanen är det i nuläget svårt att föreslå lämpliga utbyten under kliniska delen. Generellt gäller dock att man måste vara beredd att kombinera kurser från fler än en termin samt komplettera med extra praktik. Termin 4 Termin 6, 7 Patologikursen kan man läsa i Wurzburg, vissa kompletteringar måste dock göras. Delar av klinisk baskurs 1 och 2 går att förlägga i Wurzburg. Examination sker hemma. Universität zu Rostock, Rostock P.g.a. den pågående nationella omarbetningen av kursplanen är det i nuläget svårt att föreslå lämpliga utbyten under kliniska delen. Generellt gäller dock att man måste vara beredd att kombinera kurser från fler än en termin samt komplettera med extra praktik. Aktuella föreläsningsscheman för de olika terminerna finns på hemsidan under Vortesungsverzeichnis. Termin 4 Helt möjligt att läsa patologikursen i Rostock, med viss komplettering hemma

8 8 Termin 6, 7 Delar av klinisk baskurs 1 och 2 fullt möjligt att läsa i Rostock. Examination hemma. Österrike Medical University of Innsbruck Läkarutbildningen i Innsbruck är 6 år. Sista året är enbart kliniska studier Erasmusavtalet tecknades under vårterminen 2007 så någon erfarenhet av utbyten finns inte än så länge. Termin 8,9 Kirurgi och medicin läser man på termin 8 och 9 som även inkluderar rättsmedicin. På termin 9 och 10 läser man neurologi, öron-näsa-hals, ögon, hud och gynekologi/obstetrik. Kliniska studier inom dessa områden borde vara möjligt för ett utbyte Möjligt med kliniska studier inom pediatrik, gynekologi och obstetrik NORDPLUS UTBYTESPROGRAM Danmark Utbildningen är sex år lång. Danmark har antagit det Anglo-Amerikanska utbildningssystemet vilket gör att läkarutbildningen är uppdelad i tre år Bachelorutbildning och tre år Kandidatutbildnig. Läsåret är uppdelat ungefär som det svenska, 1 september till 22 december, 1 februari till 31 maj. I Danmark gör studenterna en frivillig praktik efter att de gjort sin kandidatexamen. (d v s efter termin 6). Denna organiseras via landstingen och har alltså ingen koppling till universiteten. University of Copenhagen, Köpenhamn Utbildningen delas upp i fyra delar. Första delen löper över ett år och innehåller baskurser som kemi, cellbiologi och psykologi. Andra delen omfattar termin 3-5 och innehåller integrerade organkurser samt statistik, epidemiologi och vetenskapsteori. Tredje delen varar två år och utgör grundutbildningen inom medicin och kirurgi. Här ingår även farmakologi, mikrobiologi samt patoanatomi. Fjärde delen, termin 10-12, innehåller kurser som psykiatri, rättsmedicin och pediatrik.

9 9 Termin 3 Termin 9 Motsvaras i stort av termin 6 som innehåller mikrobiologi, infektionssjukdomar, lungsjukdomar, endokrinologi samt rörelseapparatens sjukdomar. Klinisk baskurs I och II motsvarar medicin/kirurgikursen som ges under termin 7 och 8 i Köpenhamn. Under detta år gör studenterna även ett eget arbete, OSVAL II. Motsvaras i stort sett av deras termin 11 vad gäller öron- näsa- hals och ögon. Dessa kurser ges ibland på engelska.. Gynekologi, obstetrik samt pediatrik ges under termin 12, fyra veckors praktik inom vardera område. Det förkommer att man ger dessa kurser på engelska sommartid. Information finns på fakultetens hemsida när dessa kurser infaller. Rättsmedicin ges under termin 10 måste därför kompletteras hemmavid University of Odense, Odense Universitetet har en stark internationell framtoning men inom medicin ges all undervisning på danska. Svenska studenter behöver dock inte göra något språkprov. Kandidatutbildningen (termin sju till tretton) är uppdelade i organblock. Termin 7 innehåller block 4-7, termin åtta block 8-11, termin 10 block 12-15, termin 11 block 16-17, och termin 13 block Undervisningen under organblocken består av föreläsningar, casearbete och träning i klinisk färdighet. Termin 9 och 12 innehåller s.k. praktikanttjänst med praktikblock om 4 veckor vardera inom olika specialiteter. Termin 8 Block 4 och 5 som ligger på termin 7 innehåller hjärta och kärl (9 hp) respektive respiration (4,5 hp). Block 10 och 11 som ligger på termin 8 innehåller gastroenterologi (9 hp) och endokrinologi (4,5 hp). Tillsammans omfattar de 27 hp. Eventuellt kan extra praktik behövas. Block 9 på termin 8 omfattar 6 veckor och kunde därför motsvara psykiatrikursen med komplettering av extra praktik. Block 12 och 13 på termin 10 innehåller mor- barn respektive kvinna - reproduktion. Tillsammans omfattar de 13,5 hp och räcker därför inte till att motsvara termin 11, men delar av denna. Eventuellt kan utbyte fungera med tillägg av extra praktikblock. University of Aarhus, Århus Universitetet har en traditionell studieplan med en preklinisk del och en klinisk del. Under termin 8-12 läser studenterna enligt ett rotationsschema. Termin 3 Motsvarar i stort sett deras termin 6

10 10 Termin 4 Motsvarar i stort sett deras termin 7 Termin 8 Medicin och kirurgi läses under termin 8 och 9. Under termin 8 har man utplacering på förmiddagarna (4 v + 4 v medicin, 4 v allmän kirurgi, 4 v ortopedi, 2 v anestesiologi, 1 v radiologi, 1 v klinisk biokemi). Varje klinik har en undervisningsplan med bedsideundervisning, undersökningsövningar, journalskrivning, casearbete, grupparbeten osv. På eftermiddagarna har man teoretisk undervisning med sammanlagt 40 föreläsningstimmar vardera för medicin och kirurgi. Under termin 9 fokuseras undervisningen på kliniska färdigheter, framförallt utredningsförfarande och behandlingsstagtegier. Medicindelen omfattar 9 veckor och delas upp i medicin, hematologi, endokrinologi, lungmedicin, hepatologi, gastroenterologi, kardiologi, nefrologi och infektion. Kirurgidelen omfattar också 9 veckor och delas upp i ortopedi, allmän kirurgi, urologi och thoraxkirurgi. Innehållet i dessa två kurser motsvarar i stort sett klinisk baskurs I och II under termin 6-7 Psykiatrikursen är uppdelad i två delar, under termin 10 finns teoretisk introduktionsundervisning samt 4 veckors klinikplacering. Den teoretiska undervisningen ligger under termin 11 och omfattar 50 föreläsningstimmar. Dermatologi och venerologi läses under termin 9 och omfattar sammanlagt 44 timmars teoretisk undervisning. Eventuellt skulle detta med extra praktik kunna motsvara vår hudkurs. Infektion läses under termin 8 och 9 (medicinkursen).. Gynekologi och obstetrik läses under termin 10 och 11.Under termin 10 ligger 4 veckors klinikplacering, jämsides ges 20 undersökningslektioner. Under termin 11 sker den huvudsakliga teoretiska undervisningen, sammanlagt 40 föreläsningstimmar. Pediatrik läses under termin veckors klinikplacering jämsides med teoretisk undervisning ligger under termin 10, föreläsningar om sammanlagt 40 timmar ligger under termin 11 och 12. Under termin 12 ges även sammanlagt 24 timmar undersökningsundervisning. Innehållet i de två kurserna motsvarar teoretiskt vår kvinna - barnkurs, men i praktiken kan det vara svårt att kombinera undervisningen från de tre terminerna. Finland Finsk läkarutbildning är minst sex år lång. Läsåret är uppdelat som det svenska, början av augusti och slutet av december, början av januari och slutet av maj. University of Helsinki, Helsingfors Universitetet har sedan 1999 en ny kursplan med integrerade kurser under prekliniska delen. Undervisningen sker via case, mentorgrupper, föreläsningar och klinisk praktik. Vad gäller språket kan en del kurser ges på engelska eller svenska. Termin 8 Psykiatri ges under femte året och omfattar 9 högskolepoäng vilket är 3 hp mindre än kursen i Umeå. Eventuellt kunde utbyte fungera med tillägg av extra praktik. Infektion och

11 11 dermatologi ges som två separata kurser på varsitt läsår och är även de kortare än kursen i Umeå.. Under femte året finns kurserna pediatrik, barnneurologi, barn-/ungdomspsykiatri, samt gynekologi/obstetrik. Dessa omfattar tillsammans drygt 20p. Den kliniska praktiken, totalt 107 timmar ligger inom pediatrik och gynekologi och obstetrik. Kurserna ges under vår/höst och kan med undantag för gynekologi/obstetrik efter överenskommelse undervisas på engelska eller svenska. Rättsmedicin, 90 undervisningstimmar ges under sjätte året augusti-november eller januari-maj. University of Kuopio, Kupoio Har en integrerad kursplan med finska som undervisningsspråk. Kurserna är ofta utspridda över olika läsår vilket gör det svårt att läsa en hel termin som utbytesstudent om man inte är beredd att pussla ihop flera kurser. Hela kursplanen finns presenterad med ECTS-poäng. Genom IFMSA (International Federation of Medical Student s Association) anordnas specialkurser (electives) på engelska: Clinical Physiology (4-6 veckor) Gynaecology and Obstetrics (4-8 veckor) Intensive Care (4 veckor) Genom IFMSA finns möjlighet att göra ett forskningsprojekt under 4-12 veckor. Möjliga områden är fysiologi, kardiologi, klinisk fysiologi, dermatologi, intensivvård, obstetrik/gynekologi och onkologi. University of Tampere, Tammerfors Tammerfors var först bland den finska medicinska fakulteten med att introducera problembaserad inlärning. PBI är nu den centrala undervisningsmetoden under första delen av utbildningen. Kurserna är integrerade och delas in i organblock. Undervisningsspråk är finska. Termin 6, 7 Internmedicin och kirurgi ges under fjärde årets vårtermin och femte årets hösttermin. Eventuellt vore det möjligt att plocka ut de delar som behövs för Klinisk baskurs och komplettera med praktik. Pediatrik, obstetrik och gynekologi ges under fjärde årets vårtermin och femte årets hösttermin. Andelen praktik under kurserna är oklar. University of Oulu,Uleåborg Undervisningen under de kliniska terminerna består av föreläsningar, gruppundervisning, seminarier och praktik. Hela studieplanen finns presenterad med ECTS-poäng ( motsvarar högskolepoäng).

12 12 Termin 6, 7 Termin 8,11 Internmedicin, kirurgi, anestesiologi och radiologi ges under tredje året. Dessa kurser tillsammans med geriatrik och onkologi från sjätte året täcker hela termin 7 och 8.. Pediatrik, psykiatri, barnpsykiatri, dermatologi, och obstetrik/gynekologi ges under femte året. Ingen motsvarighet till infektionskursen finns. University of Turku, Åbo Studieplanen är till viss del integrerad, men i huvudsak uppbyggd på klassiskt vis med ämneskurser. Problembaserad inlärning används till viss del i undervisningen. Termin 7 Termin 9 Internmedicin, kirurgi, lungsjukdomar allergologi, anestesi och diagnostisk radiologi ges under termin 6 (våren) och 7 (hösten). För att täcka hela terminens innehåll måste man plocka ut de intressanta delarna samt lägga till praktik. Psykiatrikursen är uppdelad i två delar. Under termin 7 (höstterminen) ges en kort introduktionskurs till psykiatrisk undersökning. Under termin 8 (vårterminen) ges huvudkursen vilken omfattar 10,5 högskolepoäng. Ingen motsvarighet till hudinfektionskursen finns.. Obstetrik/gynekologi ges under termin 9, pediatrik ges under termin 10. Tillsammans omfattar de 30 högskolepoäng och båda kurserna går vår och höst. Teoretiskt motsvarar kurserna vår kvinna - barnkurs, men utbyte förutsätter att det även i praktiken fungerar att läsa kurserna samtidigt. Island University of Iceland,Reykjavik Utbildningen är sex år lång, terminstiderna är samma som de svenska. Studieplanen har ett traditionellt upplägg: två prekliniska år följs av fyra kliniska med avgränsade ämneskurser. Att kunna viss isländska är ett krav för utländska studenter. Termin 3, 4 Mikrobiologi, virologi, immunologi, medicinsk genetik och patologi ges under tredje året. Dessa skulle tillsammans kunna motsvara attack och försvar samt sjukdomslära. (under detta år finns även farmakologi) Kirurgi och medicin ges under fjärde året tillsammans med andra kurser som inte hör till klinisk baskurs 1 och 2. Utbyte skulle därför kräva att man väljer ut de relevanta delarna.

13 13 Obstetrik, gynekologi, pediatrik och familjemedicin ges under femte året. (under detta år finns även psykiatri, neurologi och oftalmologi). Rättsmedicin och ledarskapsutbildning måste kompletteras. Norge Utbildningen är sex år lång, de fyra olika universitet har varsin kursplan som samtliga innehåller integrerade organ-/temakurser i olika utsträckning. Läsåret är uppdelat i höst- och vårtermin som det svenska, mitten av augusti till december, januari till slutet av juni. University of Bergen, Bergen Bergen har den mest traditionella, d.v.s. minst integrerade studieplanen, av de norska universiteten. Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppundervisningar, praktiska övningar, patientdemonstrationer samt avdelningsplaceringar. Termin 6, 7 Termin 9 Internmedicin och kirurgi läser man pararellt under år 3-6 fördelat på vardera fyra undervisningsblock à fem veckor. För att alla studenter ska få plats är kullarna fr.o.m. tredje året delade i två halvor. Halva B läser en extrakurs innan kliniska delen och läser därefter alla kliniska kurser ett steg efter halva A. Halvorna är i sin tur delade i hälften under vissa kurser, vilket gör att varje kurs ges vid minst två olika tillfällen varje läsår. Möjligheten att plocka ihop delar för att täcka innehållet i hela/delar av de kliniska baskurserna finns därför, men kräver ett visst pusslande. Ögon och öron- näsa- halskursen läses tillsammans, neurologi läses med hud. Utbytet kan därför inte omfatta hela terminen. Båda kurserna är nio veckor långa och ges fyra gånger vardera under fjärde året. Pediatrik, obstetrik och gynekologi omfattar tillsammans 19 veckor och ges antingen från sen höst till våren under femte året, eller från sen vår femte året till hösten sjätte året. Kursens första fem veckor ligger alltså alltid på slutet av en termin. Utbyte kräver därför komplettering eller studieuppehåll en termin. Rättsmedicin måste kompletteras. University of Oslo, Oslo Under första halvan av utbildningen är PBL den centrala undervisningsformen. Oslos termin 5 innehåller tre organblock; hjärta/cirkulation, lungor/respiration samt njure/urinvägar. Termin 6 första tio veckor innehåller gastroenterologi och endokrinologi. Dessa kurser följt av eget arbete ger alltså ett helt års utbyte. Termin 9 Neurologi och ögon/öron- näsa- hals ges under termin 7 och omfattar tillsammans 19 veckor. Samhällsmedicin ingår inte och måste därför kompletteras.

14 14 Kvinna/barn ges under termin nio och undervisas alltid på engelska. Kursen är i stort sett samma som den svenska, men rättsmedicin måste kompletteras. University of Tromsø, Tromsö Från och med andra året är kurserna numrerade, I-XVI. Termin 6, 10 Tredje årets kurs VIII, X, XI, XII samt andra årets kurs VII utgör tillsammans 30,5 veckor och täcker innehållet i Klinisk baskurs I. kan läggas in mellan kurs VIII och X (fem veckor) samt efter kursernas slut på vårterminen. University of Trondheim, Trondheim Studieplanen är baserad på integrerade kurser i organblock och tidig patientkontakt. PBL är det centrala undervisningssättet genom hela utbildningen (utom under de sista två åren vilka innehåller praktisk, uppsamlingskurser och eget arbete). Utbildningen är indelad i stadium I-III med fyra terminer, A-D, vardera. Stadium I är helt prekliniskt. Termin 8 Termin 9 Termin IIB innehåller blocken hjärta/kärl, mage/tarm, lunga och blod. Kursen går både under höst- och vårterminen. Motsvarar i stort sett deras termin 11C Motsvarar i stort sett deras termin 11A Termin IID innehåller kvinnosjukdomar, obstetrik, barn och rörelseapparaten. Utbyte skulle kräva att man ersätter rörelseapparaten med extra pediatrik och/eller gynekologi. Rättsmedicinkursen måste kompletteras hemmavid

15 15 LINNAEUS-PALME UTBYTESPROGRAM För att erhålla ett Linnaeus-Palmestipendium måste studietiden omfatta minst 18 Högskoleepoäng Ecuador Universidad Central Del Ecuador, Quito, Sydamerika Goda kunskaper i spanska språket är ett krav för utbytesstudier i Ecuador. Termin 4 Termin 9 Patologikursen kan man läsa i Quito från oktober till mars vilket innebär att man måste vara borta ett helt år. Studenter som tidigare gjort utbytesstudier i Quito har läst internmedicin och kirurgi enligt gamla studieplanen. Undervisningen har varit individuell och anpassats efter önskemålen samt bestått av mycket praktik. Bra spanskkunskaper är ett krav. Kurserna i neurologi, ögon, öron-näsa-hals har förlagts till Ecuador. Mycket egna studier krävs och krav på extra praktik. Examination sker hemma. Hela Kvinna - Barnkursen kan man inte läsa i Quito, däremot finns möjlighet att göra delar av de kliniska avsnitten om 4-8 veckor, dock inte som Linnaeusstipendiat. Indien St.John s Medical College, Bangalore Läkarutbildningen är 6-årig och kurserna ges på engelska De kliniska studierna inom pediatrik och/eller Gynekologi/ Obstetrik fullt möjligt att genomföra i Bangalore, måste uppgå till 18 högskolepoäng för att få ett stipendium. Nicaragua University of Nicaragua, Leon Ett nytt Linnaeus-Palmeavtal som kommer igång tidigast under läsåret Efter planeringsbesöken har man diskuterat att under följande terminer kan utbyte ske:

16 16 Termin 4 Patologikursen, åtminstone delar av denna kan man läsa i Nicaragua De kliniska avsnitten från Kvinna-barnkursen fullt möjligt att göra, med vissa kompletteringar hemma. Sydafrika University of Limpopo, Pretoria, Sydafrika. Undervisningen ges på engelska. Termin 8 Termin 9 Psykiatrikursen kan läsas här men det krävs viss komplettering. Examination sker hemma. Öron-näsa-halskursen är helt möjlig att läsa vid University of Limpopo. Vissa kompletteringar kan bli nödvändiga. Examination sker hemma. Kvinna - Barnkursen passar bra att läsa här ca 16 veckors utlandsvistelse, komplettering med BUP och rättsmedicin. Examination sker hemma. Vietnam University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City ( Saigon). Ett helt nytt Linnaeus-Palmeprojekt från läsåret Inga kurser ges f n på engelska. Det som under planeringsbesöken diskuterats är följande förslag till utbytesstudier: Under deras 4 och 6:e år ingår 10 veckors kurser i bl. a pediatrik och gynekologi/obstetrik, kirurgi, medicin, dermatologi, neurologi och öron- näsa - halssjukdomar.

17 17 BILATERALA UTBYTES AVTAL USA Wright State University, Dayton, Ohio Termin 4 Termin 7-11 Motsvarar till stor del deras termin IV, vissa kompletteringar måste dock göras. Rekommenderas dock att studenterna stannar ett helt läsår, höst- och vårtermin. Möjlighet att göra kliniska studier som ingår i dessa terminer, 4-12 veckor är lämpligt. Indien St. John s Medical College, Bangalore De kliniska studierna inom pediatrik och/eller Gynekologi/ Obstetrik fullt möjligt att genomföra i Bangalore, ca 4-8 veckor. NORTH2NORTH stipendieprogarm North2North är utbytesprogram med syfte att öka samarbetet mellan ett antal deltagande universitet i de nordliga regionerna i USA, Kanada, Ryssland, Island, Norge och Finland. Utbytet gäller för en period av 3-12 månader. Stipendium och resebidrag söks via Britt-Marie Nordgren, International Office, Umeå Universitet, där du även kan få ytterligare information. Universiteten i USA och Kanada är följande: University of Alaska Fair Banks Lakehead University Nunavut Artic College Université Laval University of Northern British Colombia University of Saskatchewa

18 18 Förslag till Electives / valbara kurser utomlands, vanligen kliniska studier i 4-5 veckor: Information om universitet i hela världen: Beställ ansökningsformulär och inhämta nödvändig information genom; Wellington School of Medicine, Nya Zeeland University of Otago, Dunedin, Nya Zeeland Royal Cornwall Hospitals, Cornwall, United Kingdom Royal College of Surgeons in Ireland, Dublin Royal Free and University College, Medical School, University of London, United Kingdom Medical School Administration Gower Street London WC1 E 6BT University of Leeds, Leeds, United Kingdom The electives Coordinator, Electives Office Room 7.10, level 7 Worsley Medical & Dental Building University of Leeds Leeds, LS2 9JT Guy s King s College & St Thomas Hospitals Medical and Dental School Elective Service Room 4.20 James Clerk Maxwell Building 57 Waterloo Road St. James s Hospital James s Street Dublin 8 Irland Tel:

19 19 International Student Affairs University of Dublin Trinity College Dublin 2 Irland Tel: Malta Medical Student s Association_ MMSA The Elective Coordinator University of Malta Pieta, Malta MSD 08 Denna guide är sammanställd vårterminen 2003 av läkarstudent. Sara Jonsson i samarbete med internationella samordnaren Anita Elmqvist., medicinska fakultetens kansli. Reviderad och uppdaterad januari 2008.

Utlandsstudier vid Handelshögskolan

Utlandsstudier vid Handelshögskolan Utlandsstudier vid GUIDE för läsåret 2013/2014 s internationella koordinatorer & programkoordinatorer INNEHÅLL: Varför studera utomlands?...3 Några ord från rektor... 3 Några ord från s koordinatorer...

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Innehåll Ta chansen att studera utomlands 2 Flera sätt att studera utomlands 3 Låt planeringsarbetet ta tid 6 Var vill du studera? 8 Så bekostar

Läs mer

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna MED EUROPAÖVERSIKT Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna SNAPS Samnordisk Arbetsgrupp för Prognos- och Specialistutbildningsfrågor 2010 Lægeforeningen Kristianiagade 12 DK-2100 KØBENHAVN Ø Tfn:

Läs mer

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015 2014-03-25 UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015 I det här häftet finns diverse information om vilka möjligheter det finns för fysikstuderande att läsa vid ett utländskt universitet under läsåret 2014/2015.

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 Uppsala universitet Juridiska institutionen INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 OBS! Sista ansökningsdag till höstterminens

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

moderna läkare Tema: Att läsa utomlands AT-ranking / Korsordstävling / Sudoku / MSF Appendix

moderna läkare Tema: Att läsa utomlands AT-ranking / Korsordstävling / Sudoku / MSF Appendix moderna läkare ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #04/2009 ÅRGÅNG 68 Tema: Att läsa utomlands AT-ranking / Korsordstävling / Sudoku / MSF Appendix Nu 8 sidor! Kunskap för klokare vård Välkommen

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Språkstöd på Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz (KUT)

Språkstöd på Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz (KUT) Vuxenutbildningen Språkstöd på Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz (KUT) Ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Svenska för akademiker

Läs mer

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Produktion: IBG, juli 2013. Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

Nr 4 2009 Volym 13. Infpreg. en tioåring som bara växer. Riksstämman. program och abstrakt

Nr 4 2009 Volym 13. Infpreg. en tioåring som bara växer. Riksstämman. program och abstrakt Nr 4 2009 Volym 13 Infpreg en tioåring som bara växer Riksstämman program och abstrakt LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Infektionsläkaren Tidskrift

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Reserapport utbytesstudier Porto VT 2013

Reserapport utbytesstudier Porto VT 2013 Karin, Läkarprogrammet Termin 9 Reserapport utbytesstudier Porto VT 2013 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet. 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Universidade do Porto, Porto,

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Reseberättelse ERASMUS. Technische Universität München. Luft- und Raumfahrt 2011-2012. Jonne Niskanen jonnen@kth.se T-08

Reseberättelse ERASMUS. Technische Universität München. Luft- und Raumfahrt 2011-2012. Jonne Niskanen jonnen@kth.se T-08 Reseberättelse ERASMUS Technische Universität München Luft- und Raumfahrt 2011-2012 Jonne Niskanen jonnen@kth.se T-08 Innehållsförteckning Introduktion... s.2 Förberedelser... s.2 Flytt till München...

Läs mer

Skandinavisk specialistutbildning i allmänmedicin

Skandinavisk specialistutbildning i allmänmedicin Skandinavisk specialistutbildning i allmänmedicin likheter och skillnader under ST i Danmark, Norge och Sverige Kristina Jonaityte Sofie Andreasson Projektarbete enligt Kompetens inom medicinsk vetenskap

Läs mer

SKANDINAVISKA INSTITUTET ASSE. EN UPPLEVELSE FÖR LIVET High School år i USA LÄSÅRET 2015/16

SKANDINAVISKA INSTITUTET ASSE. EN UPPLEVELSE FÖR LIVET High School år i USA LÄSÅRET 2015/16 SKANDINAVISKA INSTITUTET ASSE EN UPPLEVELSE FÖR LIVET High School år i USA LÄSÅRET 2015/16 Som High School student får du chansen att uppleva den stora världen, en annan kultur och ett annat skolsystem

Läs mer