Introduktion till företagsbeskattningen. Vad är företagsbeskattning? Historik. Termin 5 24 oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-10-22. Introduktion till företagsbeskattningen. Vad är företagsbeskattning? Historik. Termin 5 24 oktober 2014"

Transkript

1 Introduktion till företagsbeskattningen Termin 5 24 oktober 2014 Bertil Wiman Professor i finansrätt 1 Vad är företagsbeskattning? Beskattning av näringsverksamhet oavsett om den bedrivs av fysiska eller av juridiska personer Särskilda frågeställningar - Vem skall beskattas? - Vad skall beskattas? - När skall det beskattas? - Hur skall det beskattas? 2 Historik 1928 års KL, 1947 års SIL många separata lagar Många förändringar under 1900-talet Koncernbidrag 1965 Borttagande av kommunal beskattning av juridiska personer års skattereform EG-inträdet 1994 IL 2000 Skattefrihet på näringsbetingade andelar 2003 Företagsskattekommittén SOU 2014:40 Förenklingskommittén, SOU 2014:68 enskilda näringsidkare 3 1

2 Näringsverksamhet (NV) Inkomstslaget näringsverksamhet (kap ) - Avgränsning, beräkning av resultatet, olika kostnadsposter - Uttag ur näringsverksamhet - Omstruktureringar, företagsförvärv - Utdelningsbeskattning i bolagssektorn - Kapitalvinstbeskattning av andelar mm - Vissa slag av rörelser (skog, byggnadsrörelse) - Periodiseringsfonder mm - Koncernbeskattning - Vissa företagsformer (investmentföretag, försäkringsföretag, bostadsföretag) - Regler för att försvåra skatteplanering (CFC, underskott, skalbolag) 4 Utanför IL Kupongskattelagen Kompletterande skatteformer -Avkastningsskatt på pensionsmedel, fastighetsavgift Avräkningslagen Skatteförfarandelagen Skatteflyktslag Förhandsbesked i skattefrågor - Skatterättsnämnden 5 Vem skall beskattasskattesubjekt? Fysiska personer - Obegränsad skattskyldighet, 3:3 - Begränsad skattskyldighet inkomst från näringsverksamhet från fast driftställe (FD), 3:18 Juridiska personer - Obegränsad skattskyldighet registrering, styrelsens säte, 6:3 - Begränsad skattskyldighet, 6:11, NV från FD m.m. 6 2

3 Former för näringsverksamhet Form av näringsverksamhet Vem beskattas? Enskild näringsverksamhet Enkla bolag (ej rättssubjekt) Handelsbolag/kommanditbolag Aktiebolag Fysisk person Delägarna del i tillgång Delägarna del i nettot Bolaget + delägarna = ekonomisk dubbelbeskattning 7 Dual (cedulär) inkomstskatt Kommuner Kommunal inkomstskatt Statlig inkomstskatt Fysiska personer Landsting Begravningsavgift Inkomst av tjänst Inkomst av näringsverksamhet Kommunal och statlig inkomstskatt Juridiska personer Statlig inkomstskatt Inkomst av kapital Statlig inkomstskatt 8 Skattesatser 2014 a) Statlig inkomstskatt - Juridiska personer 22% - Fysiska personer i) 20% > SEK ii) 25% > SEK på förvärvsinkomster (tjänst/näringsverksamhet) iii) 30% på kapitalinkomst b) Kommunal inkomstskatt - Fysiska personer ca. 33% - Juridiska personer ej skattskyldiga Marginalskatt 33% ca. 67% inkl. skattedelen av socialavgifterna Stor skillnad bolag individer 9 3

4 NÄR SKALL DET BESKATTAS? AVGRÄNSNING I TIDEN KONTANTPRINCIPEN (tjänst/kapital) NÄRINGSVERKSAMHET koppling till god redovisningssed 10 NÄR SKALL DET BESKATTAS? För en tolvmånadersperiod - beskattningsår 11 HUR SKALL DET BESKATTAS? UPPBÖRD: preliminär skatt arbetsgivare - tjänst bank/vpc - kapital företagare - F-skatt) slutlig skatt deklarationsförfarandet/kontrolluppgifter 12 4

5 INKOMSTSLAGET NÄRINGSVERKSAMHET AVGRÄNSNING MOT TJÄNST OCH KAPITAL Yrkesmässighet Självständighet Förvärvsverksamhet/vinstsyfte JURIDISKA PERSONER ENBART INKOMST AV NÄRINGSVERKSAMHET 13 VAD SKALL BESKATTAS? SKATTEOBJEKTET - Inkomst INKOMSTSLAG TJÄNST NÄRING KAPITAL Juridiska personer: enbart inkomstslaget näringsverksamhet, 13:2 förvärvskälla källteorin se t.ex. 14:10 All näringsverksamhet som bedrivs av en juridisk person räknas som en enda näringsverksamhet 14:12 All näringsverksamhet som bedrivs av en enskild näringsidkare räknas som en enda näringsverksamhet. Om han bedriver självständig näringsverksamhet utomlands, räknas dock all sådan verksamhet som en egen näringsverksamhet. Betydelse av näringsverksamhet i betydelse förvärvsverksamhet 14 INKOMSTBERÄKNING I NÄRINGSVERKSAMHET a) Intäkter - Försäljning av varor och tjänster - Uttagsbeskattning b) Kostnader - Omedelbart avdragsgilla - Avskrivningar - Periodiseringsfond - Underskottsavdrag 15 5

6 INKOMSTBERÄKNING I NÄRINGSVERKSAMHET Möjligheter att flytta resultat mellan beskattningsåren Periodiseringsfond carry back Underskottsavdrag carry forward Överavskrivningar 16 ENSKILD NÄRINGSVERKSAMHET Nettoinkomst beskattas progressivt Egenavgifter Neutralitetsaspekter Avkastning på insatt kapital Positiv/negativ räntefördelning Reinvestering av vinst = AB Expansionsmedel: Avsättning avdragsgill Expansionsfondsskatt 22% 17 Enskild näringsverksamhet Positiv/negativ räntefördelning, 33 kap. Syfte: Fördelning mellan inkomstslagen näringsverksamhet och kapital Exempel positiv räntefördelning: Kapitalunderlaget (nettotg i NV) Statslåneränta 3% + 6% = 9 % Positivt fördelningsbelopp Nettoinkomst före räntefördelning Avgår positivt fördelningsbelopp Inkomst av NV Inkomst av kapital

7 Enskild näringsverksamhet Expansionsfonder i NV, 34 kap. Syfte: Åstadkomma neutralitet mellan enskild näringsverksamhet och aktiebolag 1. Reducera inkomst av NV med avsättning expansionsfond 2. Betala expansionsfondskatt 22 % Effekt: avdrag mot full marginalskatt i NV mot skatt 22% Senare år: 1. Återför avsättningen till beskattning i inkomstslaget NV (full marginaleffekt) 2. Avräkna redan inbetald expansionsfondsskatt 19 Enskild näringsverksamhet Fast egendom använd i näringsverksamhet Kapitaltillgång Försäljning utgör inkomst av kapital Avskrivning och reparationsutgifter dras av i näringsverksamhet 20 HANDELS/KOMMANDITBOLAG Ej skattesubjekt Fysisk person Aktiebolag % 22 % Inkomstberäkning Handelsbolag Intäkter och kostnader 21 7

8 Beskattning av aktiebolag Klassisk ekonomisk dubbelbeskattning Aktieägare Andra ledet Utdelning/Förtäckt utdelning AB Första ledet OBS: utdelningar är inte avdragsgilla!!! Ingen kostnad för företaget 22 Ekonomisk dubbelbeskattning Bolagsnivån Intäkt 200 Kostnad 100 = Överskott 100 Skatt 22 Beskattade vinstmedel 78 Aktieägarnivån Utdelning 78 Normalt skattepliktigt för aktieägaren, skattesats beror på aktieägaren (fysisk eller juridisk person) situation och utdelande bolagets karaktär (fåmansföretag, onoterat, noterat) 23 Säkerställande av dubbelbeskattningen Hos bolaget, förstaledsbeskattning Uttagsbeskattning (Undantag för löneuttag i fåab) Utdelning skall ske av beskattat fritt eget kapital Förtäckt utdelning beskattas Hos aktieägaren, andraledsbeskattning Utdelning beskattas, också förtäckt Kupongskatt (innehålls av utdelande bolag) 24 8

9 Marginaleffekter Antag att någon är villig att betala för en tjänst. A. Lönealternativet. Arbetsgivaravgifter Utbetalas lön Marginalskatt 32 % KIS + 25 % SIS = Återstår att konsumera/placera. B. Eget bolag. Utbetalas Bolagsskatt 22 %. Återstår 7800 att placera. För konsumtion krävs dock ett beskattningsled till (lön / utdelning / 25 kapitalvinst) Fåmansföretagsbeskattning Formellt, men inte reellt tvåpartsförhållande Fyra eller färre delägare äger mer än 50 % av rösterna, 56:2 Inkomstuppdelning i familj, 60: Fåmansföretagsbeskattning 57 kap. IL Särskilda bestämmelser om utdelning och kapitalvinst i näringsverksamhet Syfte: Likställa aktiva delägare i fåmansföretag med vanliga löntagare Utvidgad fåmansföretagsdefinition, fåmansföretag där delägaren varit verksam i betydande omfattning 27 9

10 3:12-reglerna Tillämpas på utdelning från fåmansföretag och kapitalvinst vid avyttring av kvalificerade andelar Kvalificerad andel: 57 kap. 4 IL OBS: Kvalificerade andelar kan endast innehas av fysiska personer Utomståenderegeln: 57 kap. 5 IL: Då blir inga andelar kvalificerade 28 Fåmansföretagsbeskattning Utdelning på en kvalificerad andel ska tas upp i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet. Utdelning upp till gränsbeloppet ska tas upp till 2/3 i inkomstslaget kapital, 57:20. Innebär att 20% skatt på utdelning tas ut. Överskjutande del i tjänst = progressivt beskattad 29 Fåmansföretagsbeskattning Årets gränsbelopp, 57:11 Högsta av 2,75 inkomstbasbelopp / bolag (2,75 x = ) eller underlaget för årets gränsbelopp x (statslåneräntan+9%) + lönebaserat utrymme enligt 57:16-19 Underlaget motsvarar ungefär omkostnadsbeloppet OBS. Krav för att använda lönebaserat utrymme är att man äger minst 4% av bolaget - konsultbolagsregeln Sparat utdelningsutrymme får sparas till senare år 30 10

11 Skattesatserna varierar för fysiska personer vid utdelning/kapitalvinst Inom ramen för gränsbeloppen = 20 %, 57:20, 57:21 För onoterade andelar = 25 %, 42:15 a Marknadsnoterade andelar = 30 % Kvalificerade andelar = marginalskattesatsen 31 Beskattning av företagsgrupper Vad är en koncern/företagsgrupp Dubbelbeskattningsprincipen Neutralitetsprincipen Kedjebeskattning Utdelning/kapitalvinster i bolagssektorn Koncernbidrag Företagsförsäljningar Omstruktureringar Underskottsföretag 32 Definition av koncern m.m. 1) Civilrättslig: 2:5 IL någon svensk lag 2) Också utländska motsvarigheter; 2:2 IL 3) Ibland särskilda avgränsningar se t.ex. 40 kap. 4) Ibland särskilda bestämningar (90 %) 5) Intressegemenskapsrekvisit vid nackdelslagstiftning Äkta / oäkta koncerner 33 11

12 Neutralitetsprincipen Betyder olika saker i skilda sammanhang Mellan tjänsteinkomster/näringsinkomster för fysiska personer Mellan enskild näringsverksamhet/fåmansföretag Mellan olika kapitalplaceringar Här: Valet av organisationsform enskilt AB eller koncern/företagsgrupp skall inte påverkas av skattereglerna 34 Koncerner/ neutralitetsprincipen Koncernledning Aktieägare MB AB Ledning Cyklar DB1 DB2 Mopeder Cyklar Mopeder Gräsklippare DDB Gräsklippare 35 Koncernreglerna påverkar framförallt fyra områden 1) Kedjebeskattningsreglerna 2) Resultatutjämning mellan koncernbolag 3) Undantag vid ombildningar och omstruktureringar 4) Regler för att förhindra att närståendeförhållandet leder till oönskad skatteplanering 36 12

13 1. Hur uppkommer kedjebeskattning? Ett moderbolag äger ett dotterbolag Antag att dotterbolaget (DB) gör en vinst före skatt på 100 = vinst efter skatt 78 Om vinsten behålls i DB ökar värdet på aktierna i DB. Säljer MB aktierna blir det en i princip skattepliktig kapitalvinst för MB Om vinsten delas ut till MB, får MB en i princip skattepliktig utdelning Kedjebeskattning uppkommer 37 Kedjebeskattning + Aktie -ägare + MB + + DB1 DDB DB2 38 Kedjebeskattning undanröjs i många fall Utdelning/kapitalvinst på näringsbetingade andelar skattefri. Motsvarande kapitalförluster ej avdragsgilla Utdelningar till utlandet omfattas av motsvarande undantag från kedjebeskattning, KupL Skatteplikt på kapitalplaceringsandelar (motverkar att AB används som sparbössa) och på s.k. lagerandelar 39 13

14 Definition av näringsbetingade andelar, 24:13-17 Omfattar också innehav i utländska AB/Ek. Onoterade innehav (alltid), eller marknadsnoterade och 10 % av röstetalet (röstvillkoret), eller rörelsebetingad (betingandevillkoret), eller EU-företag - 10 % av andelskapitalet (vid utdelning också om det är lagerandelar) Resultatutjämning i koncern MB DB1 DB2 - + DDB DDB 100 i överskott och DB2 100 i underskott Om ingen resultatutjämning kommer DDB att betala 22 i skatt trots att DB2 har ett underskott = merbeskattning strider mot neutralitetsprincipen 41 Olika tekniker för att skatteutjämna Group relief (EUD-målet Marks & Spencer) förlusten flyttas skattemässigt till överskottsbolaget - Jfr fastighetsfålla 25:12 och aktiefålla 48:26 - Koncernavdrag, 35 a kap för utländska förluster. Konsolidering dotterbolagets hela resultat beskattas hos moderbolaget (svensk variant kommissionärsföretagsreglerna, 36 kap) Koncernbidrag = överskottet flyttas till underskottsföretaget, 35 kap svensk huvudmodell Skattereduktion (används inte) 42 14

15 Öppna koncernbidrag Syfte: Neutralitetsprincipen Metod: 35:1 1 st Avdrag + skatteplikt DDB får dra av 100 som kostnad och samma belopp beskattas hos DB2. Därmed har resultatet utjämnats. 43 Vissa förutsättningar Helägt (+90 %) under givarens och mottagarens hela beskattningsår eller sedan dotterföretaget började bedriva näringsverksamhet av något slag. Etappvisa koncernbidrag Ej till utlandet, men se koncernavdrag i 35 a kap. Samordning med reglerna om kedjebeskattning Ej möjligt för schablonbeskattade skattesubjekt, exv. Investmentföretag att ge/ta emot Företagsöverlåtelser a) Överlåta tillgångar/ inkråmsöverlåtelser - Uttagsbeskattning/underprisöverlåtelser - Verksamhetsavyttring - Partiella fissioner b) Sälja andelar - Förpackningar - Skalbolagsreglerna 25 a + 49 a kap - Andelsbyten Säljarens överväganden låg skatt, bli av med risk Köparens överväganden avskrivningsunderlag, överta latent skatt 45 15

16 Tekniker för att möjliggöra uppskov vid transaktioner mellan närstående företag Hur hantera skillnaden mellan marknadsvärde och skattemässigt värde? 1. Kontinuitetsprincipen/identitetsprincipen - Tillåta undantag från uttagsbeskattning (underprisöverlåtelsereglerna), dvs skattemässigt accepteras att man säljer till skattemässigt värde blir kontinuitet med avseende på värdet på tillgången - Sätta köparen i säljarens skattemässiga position (alla skattemässiga positioner tas över), identitet, t.ex. fusion 2.Beskattning till marknadsvärde, men medge anstånd med inbetalning av skatten. 46 Olika skattemässiga omstruktureringsformer Fusion/fission Verksamhetsavyttringar/partiella fissioner Andelsbyten Baseras på EU:s fusionsdirektiv Kan användas såväl internt inom en företagsgrupp som vid externa överlåtelser 47 Absorption ABL Exempel på fusion aä 1) Överföring av tillgångar och skulder. 2) Övertagande 1) Överlåtande 3) 2) Fusionsvederlag i form av aktier eller pengar utgår. 3) Överlåtande bolag upplöses utan likvidation. Rättsföljd: identitetsprincipen aä 48 16

17 Andelsbyten Förvärvande företag Aktieägare Målföretag Målföretag MV 100 Omkostnadsbelopp 75 Aktieägare Hur möjliggöra för aä att få uppskjuten beskattning? Förvärvande företag 49 Andelsbyten Byte = försäljning till marknadsvärdet på tillgångar Undantag: 48 a 49 kap Framskjuten beskattning 48 a kap - Fysiska personer - Kontinuitet, anskaffningsvärdet överförs till vederlagsandelarna Uppskovsgrundande andelsbyte, 49 kap - Kapitalvinsten fördelas på vederlagsandelarna 50 Underskott carry forward 40:2 Ett underskott av näringsverksamheten som kvarstår från det föregående beskattningsåret skall dras av i den utsträckning det inte finns några begränsningar i detta kapitel eller i /23:29/37:21-26 och 28, 38:17, 38a:17 eller 42:

18 Begränsning i rätten dra av underskott efter att bestämmande inflytandet övergått till ny ägare Beloppsspärr allt underskott överstigande 2 x köpeskillingen förloras Koncernbidragsspärr 5 år innan gamla underskott kan kvittas mot koncernbidrag från nya ägaren Påverkar möjligheterna att förvärva underskottsbolag Regler för att förhindra skatteplanering inom företagsgrupp Exempelvis - Internprissättning mot utländska koncernföretag - Skyddsregler vid t.ex. underprisöverlåtelser mm. - Förlustregeln 25:10 - Ränteavdragsbegränsningar, 24 kap 10 a-e (nya regler från 2016?) 53 Välkomna till företagsskattekurserna ht 2015 Företagsbeskattning 30 hp Redovisningsrätt med företagsekonomi 15 hp halvfart Kurserna samordnas 54 18

Lagrum: 5 kap. 2 a och 3, 25 a kap. 23 och 23 a, 48 kap. 26 och 27 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 5 kap. 2 a och 3, 25 a kap. 23 och 23 a, 48 kap. 26 och 27 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref 52 Ett aktiebolag, som är delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, har inte ansetts kunna kvitta sina kapitalförluster på delägarrätter som inte är näringsbetingade mot skattepliktiga

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 489 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241 247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

22 Expansionsfonder. Expansionsfonder 1155

22 Expansionsfonder. Expansionsfonder 1155 22 Expansionsfonder Expansionsfonder 1155 prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop 1999/2000:2 del 2 s.

Läs mer

Vinstutdelning i fåmansbolag 3:12-reglerna För utdelning 2014

Vinstutdelning i fåmansbolag 3:12-reglerna För utdelning 2014 Vinstutdelning i fåmansbolag 3:12-reglerna För utdelning 2014 Livförsäkringsdagen Syd 2014 /Folke Johnsen/ Förändringar i 3:12-reglerna Huvudregeln 2013 Från 1 januari 2014 Lägsta kapitalandel Någon del

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:36

Regeringens proposition 2009/10:36 Regeringens proposition 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn Prop. 2009/10:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-18

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-18 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-18 Närvarande: f.d. justitierådet Nina Pripp, f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson och justitierådet Lars Dahllöf. Sänkt kapitalvinstbeskattning

Läs mer

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151 645 Sakregister A Ackord, 521 Ackumulerad inkomst, 158 dödsbo, 158 Aktiebolag, 23 Aktier och andelar i fastighetsförvaltande företag, 229 andel i handelsbolag, 231 byggnadsarbete på egen fastighet, 236

Läs mer

7 Tidigare års underskott

7 Tidigare års underskott Tidigare års underskott 1441 7 Tidigare års underskott SOU 1958:35, prop. 1960:30, bet. 1960:BevU10 SOU 1989:33 och 34, prop. 1989/90:110, bet. 1989/90:SkU30, SOU 1992:67, Ds Fi 1993:28, prop. 1993/94:50,

Läs mer

Regeringens skrivelse 2003/04:63

Regeringens skrivelse 2003/04:63 Regeringens skrivelse 2003/04:63 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag Skr. 2003/04:63 Regeringen

Läs mer

Lagrådsremiss. Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 19 december 2002 Bosse Ringholm Johan Svanberg (Finansdepartementet)

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

FÖRELÄSNING 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH OBESKATTADE RESERVER SAMT EGET KAPITAL

FÖRELÄSNING 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH OBESKATTADE RESERVER SAMT EGET KAPITAL 1 FÖRELÄSNING 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH OBESKATTADE RESERVER SAMT EGET KAPITAL Kerstin Collman - Vad är bokslutsdispositioner? Bokslutsdispositioner återfinns i resultaträkningen hos enskilda aktiebolag.

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den subjektiva skattskyldigheten) för fysiska personer, dödsbon,

Läs mer

Allmänna avdrag, Avsnitt 10 125. 10 Allmänna avdrag

Allmänna avdrag, Avsnitt 10 125. 10 Allmänna avdrag Allmänna avdrag, Avsnitt 10 125 10 Allmänna avdrag 62 kap. IL prop. 1973:181, bet. 1973:SkU68 prop. 1983/84:140, bet. 1983/84:SkU52 prop. 1985/86:12, bet. 1985/86:SkU4 prop. 1989/90:110 s. 364 366, SkU30

Läs mer

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital * Skatteverket 1 PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113 Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital www.skatteverket.se Postadress Skatteupplysningen, telefon E-postadress

Läs mer

BESKATTNING AV BOSTADSRÄTT ULLA WERKELL

BESKATTNING AV BOSTADSRÄTT ULLA WERKELL BESKATTNING AV BOSTADSRÄTT ULLA WERKELL PRIVATBOSTADSFÖRETA G Inkomstskattelagen 2 kap. 17 Med privatbostadsföretag avses en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag vars verksamhet Till

Läs mer

Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m.

Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m. Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU17 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m. Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag i proposition 2009/10:39 om EUanpassningar

Läs mer

Introduktionsföreläsning till skatterätten

Introduktionsföreläsning till skatterätten Uppsala universitet Juridiska institutionen Mattias Dahlberg, prof. i finansrätt Introduktionsföreläsning till skatterätten Föreläsningens delar 1. Skatterättens grundfrågor 2. Skattefria inkomster 3.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980); SFS 2011:1257 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 98 Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 6. SÄRSKILT OM FÖRETAGSBESKATTNING 99 6 Särskilt om företagsbeskattning

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 827 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

2 Handelsbolag Sammanfattning

2 Handelsbolag Sammanfattning 77 2 Handelsbolag 5 kap. 1 och 3 IL Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, HBL SkU 1989/90:30, prop. 1989/90:110 s. 589 f, 592-596, 646-647, 766-767 SkU 1993/94:15, prop. 1993/94:50 s. 241

Läs mer

26 Egenavgifter. 26.1 Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 1213

26 Egenavgifter. 26.1 Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 1213 Egenavgifter 1213 26 Egenavgifter Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. eller

Läs mer

Nya anvisningar och tips för skattedeklaration 6B (Skattedeklaration för näringsverksamhet Samfund)

Nya anvisningar och tips för skattedeklaration 6B (Skattedeklaration för näringsverksamhet Samfund) Nya anvisningar och tips för skattedeklaration 6B (Skattedeklaration för näringsverksamhet Samfund) Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltningen 2015 Innehåll Anvisningar på kommande Kortare harmoniseringsanvisning

Läs mer

Skatteberäkning - Tax 2010 Sida 1(3)

Skatteberäkning - Tax 2010 Sida 1(3) Skatteberäkning Tax 2010 Sida 1(3) Resultat Kommunalskatt 4 440 Pensionsavgift 2 300 Egenavgifter 9 802 Summa skatter och avgifter 16 542 Skattereduktion allmän pensionsavgift 2 300 Skattereduktion arbetsinkomster

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2015:918 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av delägare m.fl. i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag Skatteverket lämnar följande allmänna råd om beskattning av

Läs mer

De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag

De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Erik Bårdskär De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag Examensarbete 20 poäng Handledare: Christina Moëll Skatterätt

Läs mer

Beskattning av utländska delägare i svenska handelsbolag

Beskattning av utländska delägare i svenska handelsbolag Juridiska institutionen Vårterminen 2015 Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng Beskattning av utländska delägare i svenska handelsbolag Särskilt vad gäller fastighetsavyttringar Författare: Haider

Läs mer

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag Promemoria 2004-02-02 Fi2004/475 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för företagsbeskattning, S1 Telefon vx 08-405 10 00 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14 Målnummer: 1651-07 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-03-11 Rubrik: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till

Läs mer

Regeringens skrivelse 2008/09:122

Regeringens skrivelse 2008/09:122 Regeringens skrivelse 2008/09:122 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån Skr. 2008/09:122 Regeringen

Läs mer

5 Koncernbidrag. 5. 1 Allmänt om koncernbidrag. Koncernbidrag 1425

5 Koncernbidrag. 5. 1 Allmänt om koncernbidrag. Koncernbidrag 1425 Koncernbidrag 1425 5 Koncernbidrag prop. 1965:126, bet. 1965:BevU43, SOU 1964:29 prop. 1978/79:210, bet. 1978/79:SkU57, SOU 1977:86 prop. 1984/85:70, bet. 1984/85:SkU23 prop. 1989/90:110 s. 552-554 och

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av 91 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105-113. SOU 1997:2, del II s.78-85 8.1 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter som inte får dras av. Dessa regler

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

KUPONGSKATT, SKATTEFLYKTSBESTÄMMELSE

KUPONGSKATT, SKATTEFLYKTSBESTÄMMELSE PM KUPONGSKATT, SKATTEFLYKTSBESTÄMMELSE EU:s moder- och dotterbolagsdirektiv har den 27 januari 2015 kompletterats med en ny skatteflyktsbestämmelse. Skatteflyktsbestämmelsen har, såvitt avser kupongskatt,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-30. Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-30. Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-30 Närvarande: F.d. regeringsrådet Lars Wennerström, justitierådet Lars Dahllöf och regeringsrådet Eskil Nord. Skattefri kapitalvinst och utdelning

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:46 2014-10-04

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:46 2014-10-04 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:46 2014-10-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 14-10-20.

Läs mer

Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 Februari 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag

Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag En undersökning av skillnaderna mellan de tre vanligaste bolagsformerna Jonathan Yarnold Aktuell termin HT 2015 Examensarbete, 15 hp Självständigt arbete

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:49 2013-12-22

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:49 2013-12-22 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:49 2013-12-22 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2014-01-02.

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

NSD. Skatte- och tullavdelningen. 103 33 Stockholm. Stockholm, 2008-06-05 INEDNING

NSD. Skatte- och tullavdelningen. 103 33 Stockholm. Stockholm, 2008-06-05 INEDNING NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2008/2857 103 33 Stockholm Stockholm, 2008-06-05 REMISSYTTRANDE FÖRÄNDRADE UNDERPRISREGLER FÖR HANDELSBOLAG M.M. INEDNING

Läs mer

9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag 261 9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag 56 kap. IL SkU 1989/90:30, prop. 1989/90:110 FiU 1996/97:20, prop. 1996/97:150 SkU 1998/99:5, prop. 1998/99:15 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 SkU

Läs mer

15 Underprisöverlåtelser

15 Underprisöverlåtelser 15 Underprisöverlåtelser Underprisöverlåtelser 1649 prop. 1998/99:15 s. 117-163, 270-275 och 295 1998/99: SkU5 s. 8-10 prop. 1998/99:113 s. 22-25, 1998/99:SkU23 s. 3 prop. 1999/2000:2 Del 2 s. 301-306,

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen Juni 2016 1 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att det införs golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen.

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels och kommanditbolag fysiska och juridiska personer. För fysiska personer

Läs mer

Om skatterättslig tillgångspaketering

Om skatterättslig tillgångspaketering LIU-IEI-FIL-A--14-01667--SE Om skatterättslig tillgångspaketering Acquisition of assets from an income tax perspective asset bundling in companies in comparison to direct acquisition Hanna Danielsson Schöld

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

Beskattning av ägare till fåmansbolag

Beskattning av ägare till fåmansbolag Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Beskattning av ägare till fåmansbolag - effekter vid förändrade regler Författare: Maria Lanner och Katarina Sahlin

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik 23 1.1

Läs mer

Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga

Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga Lagrådsremiss Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 februari

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen Principer för inkomstbeskattningen m.m. 817 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen avseende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om beskattningen vid överlåtelser till underpris; SFS 1998:1600 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Kommittédirektiv. Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Dir.

Kommittédirektiv. Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Dir. Kommittédirektiv Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag Dir. 2012:116 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2012 Sammanfattning En

Läs mer

2006-03-29 AdmD 2-2006. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

2006-03-29 AdmD 2-2006. Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRAND YTTRANDE 2006-03-29 AdmD 2-2006 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Vissa företagsbeskattningsfrågor (SOU 2005:99). Slutbetänkande av 2002 års företagsskatteutredning (Fi2005/6016)

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

1 Aktiebolag och ekonomiska föreningar

1 Aktiebolag och ekonomiska föreningar Aktiebolag och ekonomiska föreningar 1277 1 Aktiebolag och ekonomiska föreningar Sammanfattning För aktiebolag och ekonomiska föreningar sker beskattning i ett enda inkomstslag, näringsverksamhet. I vissa

Läs mer

7 Tidigare års underskott

7 Tidigare års underskott 197 7 Tidigare års underskott 40 kap. IL, bet. 1960:BevU10, prop. 1960:30, SOU 1958:35, bet. 1989/90:SkU30, prop. 1989/90:110, SOU 1989:33 och 34, bet. 1993/94:SkU15, prop. 1993/94:50, SOU 1992:67, Ds

Läs mer

Slopad särskild löneskatt för personer födda 1937 och tidigare

Slopad särskild löneskatt för personer födda 1937 och tidigare Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Slopad särskild löneskatt för personer födda 1937 och tidigare September 2007 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext...3 2 Ett avskaffande av särskild löneskatt

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto För att öppna ett Investeringssparkonto (ISK) behöver du godkänna villkoren för ett ISK. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir. 2015:2 Beslut vid regeringssammanträde den 15 januari 2015. Ändring av och

Läs mer

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Handelsrätt Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Författare Anders Tykesson Nina Uusivirta Jenny Widell

Läs mer

4.1 4.2 Löner till anställda som metod att undanta vissa kvalificerade andelar från 3:12- beskattning och en utvidgad löneunderlagsregel.

4.1 4.2 Löner till anställda som metod att undanta vissa kvalificerade andelar från 3:12- beskattning och en utvidgad löneunderlagsregel. R-2005/0198 Stockholm den 29 mars 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/522 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över utredningen Reformerad ägarbeskattning

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

6 Överlåtelse till underpris av kapitalbeskattad egendom till utländsk juridisk person

6 Överlåtelse till underpris av kapitalbeskattad egendom till utländsk juridisk person 6 Överlåtelse till underpris av kapitalbeskattad egendom till utländsk juridisk person 6.1 Inledning 6.1.1 Utredningens uppdrag 1. I 53 kap. IL finns särskilda bestämmelser för de fall att tillgångar som

Läs mer

Koncernavdrag i vissa fall, m.m.

Koncernavdrag i vissa fall, m.m. Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Koncernavdrag i vissa fall, m.m. september 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 19 maj 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 14 juni 2012 i mål nr 2883-11

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

2014 års 3:12-regler. Juridiska institutionen Höstterminen 2013. Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng. - en utvärdering

2014 års 3:12-regler. Juridiska institutionen Höstterminen 2013. Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng. - en utvärdering Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng 2014 års 3:12-regler - en utvärdering Författare: Tobias Jonsson Handledare: Jur. dr Mikaela Sonnerby 1 1 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 18 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2013 Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska

Läs mer

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031)

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) 2007-06-26 F O N D B O L A G E N S REMISSYTTRANDE Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) Fondbolagens Förening har beretts tillfälle att yttra sig

Läs mer

23 Pensionssparavdrag

23 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 365 23 Pensionssparavdrag 59 kap. IL prop. 1989/90:110 prop. 1990/91:54 prop. 1990/91:166 prop. 1992/93:187 prop. 1993/94:85 prop. 1993/94:203 prop. 1995/96:231 prop. 1997/98:146 prop.

Läs mer

Ett höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder, m.m.

Ett höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder, m.m. Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ett höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder, m.m. Augusti 2011 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Lagförslag...4 2 Höjt schablonavdrag vid

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m.

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. 2015-11-27 2015 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Dagens agenda (i stora drag) 1. Inledning 2. Grundläggande planering

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 19 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2010 taxeringsår 2011 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:39

Regeringens proposition 2005/06:39 Regeringens proposition 2005/06:39 Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. Prop. 2005/06:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 oktober 2005 Göran

Läs mer

16 Uttag ur näringsverksamhet

16 Uttag ur näringsverksamhet Uttag ur näringsverksamhet 1083 16 Uttag ur näringsverksamhet prop. 1989/90:110 s. 320-321, 556-558, 591-592, 655, 660 och 693, SkU30 prop. 1990/91:166 s. 63-64, SkU29 prop. 1990/91:167 s. 12-21, 24-27,

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-15. Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-15. Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-15 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

Läs mer

Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga

Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU7 Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2015/16:14

Läs mer

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-11-22 131 751278-10/113 Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) www.skatteverket.se Postadress Telefon E-postadress 171

Läs mer

5 Avgränsning av inkomstslaget näringsverksamhet

5 Avgränsning av inkomstslaget näringsverksamhet 49 5 Avgränsning av inkomstslaget näringsverksamhet 13 kap. IL bet. 1989/90:SkU30 s. 98-102, 107-108 prop. 1989/90:110 s. 3-5, 543-546, 592-596 bet. 1999/2000:SkU2 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 159-172 SOU

Läs mer

Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 April 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624); SFS 2016:52 Utkom från trycket den 16 februari 2016 utfärdad den 4 februari 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2,

Läs mer