Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 2 Innehållsförteckning Inwido i korthet :: 4 VD har ordet :: 6 Inwidos strategi :: 8 Våra kunder :: 10 Inwido Sverige :: 14 Inwido Norden :: 18 Inwido Europa :: 22 Inwido Home Improvement & Supply :: 26 Medarbetare :: 28 Hållbarhet :: 30 Finansiell Rapportering :: Förvaltningsberättelse :: 32 Rapport över totalresultat för koncernen :: 37 Rapport över finansiell ställning i koncernen :: 38 Rapport över förändringar i koncernens eget kapital :: 39 Rapport över kassaflöden för koncernen :: 40 Resultaträkning för moderbolaget :: 41 Moderbolagets rapport över totalresultat :: 41 Balansräkning för moderbolaget :: 42 Sammandrag avseende förändringar i moderbolagets eget kapital :: 43 Kassaflödesanalys för moderbolaget :: 44 Noter :: 45 Revisionsberättelse :: 74 Fem år i sammandrag :: 75 Finansiella definitioner :: 76 Bolagsstyrningsrapport :: Bolagsstyrning 2011 :: 77 Styrelse och revisorer :: 80 Koncernledning :: 82 Adresser :: 84

3 3 Ett rum med utsikt Det står en ensam flygel i det stora ljusa sekelskiftesrummet. En kvinna med svart utsläppt hår sitter helt innesluten i sin musik. Fönstret är vidöppet och de genomskinliga vita bomullsgardinerna fladdrar till i den svaga vinden. Tonerna av Mozarts 20:e pianokonsert fyller rummet medan kameran långsamt sveper ut genom fönstret och fångar en man som kommer gående över det böljande gröna landskapet. Denna romantiska filmöppning skulle inte vara möjlig utan dessa vackra fönster och ljusflödet över de grova golvtiljorna. Det sägs att fönstren är husets ögon ut mot världen. Utan fönster inget ljus, utan ljus inget liv. Det är bara att titta på någon av filmfotografen Sven Nykvists Bergmanfilmer för att inse vikten av ljusets insläpp genom fönster och dörrar, men så har han också skrivet boken Vördnad för ljuset, där han beskriver ljuset som fysisk företeelse, som estetisk upplevelse och som symbolen för liv. Vad ljuset betyder vet säkert alla som provat att vistas i ett rum utan fönster. Det är en klaustrofobisk upplevelse och föga njutbar. Ögat strävar efter vida horisonter. Det frigör tanken och gör själen gott. Men ljuset kommer inte bara utifrån - det kommer också inifrån. Eller som Karin Boye skriver: Jag vill gärna stå på gatan här och frysa för att se två fönster på en gavel lysa. Den som bor där inne är mig mycket kär. Jag blir sjuk i hjärtat, när det lyser där.

4 4 i n w i d o i k o r t h e t Inwido i korthet Fönster- och dörrlösningar för välbefinnande Inwido är norra Europas största leverantör av innovativa, miljövänliga fönster- och dörrlösningar. Företaget har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, Ryssland, Storbritannien och Irland samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har cirka anställda och omsatte under 2011 cirka 5,1 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö, Sverige. Företaget riktar fokus mot både konsument- och industrimarknaden och uppnår därmed en bred marknadstäckning. Försäljningen till konsumentmarknaden står dock för majoriteten av försäljningen med omkring 70 procent. Konsumentmarknaden domineras av försäljning till renovering, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder. Försäljningen till industrikunderna, såsom större byggbolag och hustillverkare, sker vanligtvis enligt ramavtal eller genom större volymer för specifika byggprojekt. Inwidos huvudägare är private equity-konglomeratet Ratos, noterat på Stockholmsbörsen. Ratos äger omkring 96 procent av Inwido och ledande befattningshavare inom Inwido innehar resterande 4 procent. NettoOmsättning per segment* Home Improvement & Supply 13% Sverige 38% Europa 5% Norden 44% * Inklusive internförsäljning Nettoomsättning och rörelsemarginal Nettoomsättning, Rörelsemarginal (EBITA), %* * Exklusive jämförelsestörande poster

5 i korthet Nettoomsättningen uppgick till 5 050, en minskning med 1 procent jämfört med föregående år, justerat för valuta- och struktureffekter. Det operativa rörelseresultatet (EBITA)* uppgick 2011 till 476 (527). Den operativa rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (10,2). Bolagets starka kassaflöde de senaste åren möjliggjorde att Inwido i juli 2011 lämnade en utdelning om 301. I februari förvärvade Inwido resterande 5 procent av aktierna i Inwido Denmark. Arbetet med att förvärva samtliga minoritetsandelar i dotterbolagen var därmed genomfört. I juli förvärvade Inwido samtliga aktier i det danska fönsterföretaget Pro Tec Vinduer. Förvärvet stärker positionen på den danska marknaden och har skapat möjligheter för både expansion av och synergier med Inwidos existerande verksamheter. * Justerat för jämförelsestörande poster Inwidokoncernen samt flera av dess varumärken lanserade under 2011 nya konsumentorienterade hemsidor med ambitionen att visa hur fönster och dörrar kan öka människors välbefinnande. En gemensam plattform, logotyp och grafiskt uttryck togs fram för det nordiska dörrvarumärket Diplomat. Ett koncernövergripande hållbarhetsprogram med definierade målområden och indikatorer i enlighet med GRI (Global Reporting Initiative) lanserades. Styrelsen för Q3 Forum för hållbara transporter beslutade att tilldela Q3s Kvalitetsbevis till Inwido AB. Som ett led i effektiviseringen av koncernens produktionsstruktur stängdes fabriker i Sverige, Danmark och Ryssland. Jonna Opitz utsågs under 2011 till koncernens nya marknads- och försäljningsdirektör och Espen Hoff utsågs till VD för Inwido Norway. De ingår båda i koncernledningen för Inwido AB. Finansiell femårsöversikt Nettoomsättning, Bruttoresultat, Rörelseresultat (EBITDA), Rörelseresultat (EBITA), Rörelseresultat (EBITA), exklusive jämförelsestörande poster, Bruttomarginal, % 22,4 22,7 20,8 18,2 20,1 Rörelsemarginal (EBITDA), % 10,7 12,1 10,1 8,3 11,8 Rörelsemarginal (EBITA), % 8,1 8,7 6,9 5,7 9,5 Rörelsemarginal (EBITA), exklusive jämförelsestörande poster, % 9,4 10,2 7,7 7,6 9,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten, Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,6 0,8 2,2 2,3 Avkastning på eget kapital, % 9,2 9,2 3,2 6,4 18,8 Avkastning på operativt kapital, % 10,6 10,7 7,3 6,9 13,3 Medelantal anställda

6 6 v d h a r o r d e t VD har ordet Ett mellanår med stora framsteg 2011 blev liksom 2009 ett delvis annorlunda år för Inwido. För två år sedan blev vi positivt överraskade över hur snabbt efterfrågan vände upp när väl den värsta krisen lagt sig bjöd på det motsatta. Trots att flera av de nordiska ekonomierna var fortsatt starka, inte minst den svenska, och konsumenterna i stort sett hade oförändrade förutsättningar så blev affärsåret något av en besvikelse med sämre efterfrågan än förväntat. På grund av den stora uppmärksamhet som finanskrisen i Europa haft så intecknade kunderna i många av våra marknader sämre tider och konsumerade därmed mindre. Allra mest såg vi detta i Sverige där konsumentmarknaden successivt tappade mer och mer för varje månad under året. Trots allt tal om kris lyckades Inwido växa organiskt på flera marknader såsom Finland, Danmark, Storbritannien och Ryssland. Om jag sammanfattar vår insats under året och den position vi har skapat, så kan vi använda ordet bra på båda. Totalt sett har vi tagit marknadsandelar i de flesta av våra marknader. Vi har ökat effektiviteten i produktionen och sänkt våra materialkostnader samtidigt som vi har stärkt våra bruttomarginaler. Anledningarna till att vår rörelsevinst faller något är lägre försäljning, främst i Sverige, och en något ogynnsam kundmix där industriförsäljningen utgjorde en större andel än under de senaste åren. Med andra ord kan man sammanfatta 2011 som ett år som hade kunnat bli ett nytt rekordår om den generella marknadsefterfrågan på några av våra huvudmarknader hade varit mer normal. Istället måste också Inwido förbereda sig på tuffare tider och vi genomför därför nu ett omfattande effektiviseringsprogram för att säkerställa att vi är fortsatt konkurrenskraftiga oavsett utvecklingen. Fokus på vår konsumentstrategi Trots att 2011 inte fullt ut levde upp till våra förväntningar kan vi ändå slå fast att vår konsumentstrategi som syftar till att förbättra människors välbefinnande är rätt. Inwido har under de senaste åren stärkt sin position med ökade marknadsandelar, stabilt högre marginaler och förbättrat resultat på marknaderna utanför Norden. Trots att vi kommit en bit på väg så har vi, som jag ser det, fortfarande några områden som är oerhört vitala för vår fortsatta utveckling mot ett företag som sätter konsumenten i fokus: Kompetensutvecklingen måste fortsätta avseende marknad, ny teknik och ledarskap Ytterligare initiativ behöver tas inom försäljningsområdet för att skapa tillväxt Vår förmåga att utveckla och lansera nya produkter och koncept ska förbättras En av de stora utmaningarna på marknads- och försäljningssidan är att förstå och möta dagens konsumenter som rör sig i ett nytt kommunikationslandskap och kräver mer direktkontakt med oss som leverantör än tidigare. Kunskap om produkter och erbjudanden både via internet och direkt från kompetenta medarbetare blir allt viktigare för dagens företag. Så också för Inwido. Här har vi startat en resa men har mycket kvar att göra. Ett annat område som vi behöver lägga mycket kraft på är innovation. Många av våra finaste och mest lönsamma produkter utvecklades så långt tillbaka som för 40 år sedan och det är viktigt för oss att nu ta fram framtidens lösningar. Vi behöver med andra ord stärka vår förmåga att utveckla nya produkter och koncept som skapar värde för konsumenterna. En ny process för detta är etablerad och funktionen forskning och utveckling kommer att förstärkas. Med den strategi som beslutades 2009 och som vi nu följer ska Inwido komplettera sin styrka inom produktion med ett perspektiv som utgår från slutkonsumenterna av våra produkter. Därför har vi lagt mycket kraft, och fortsätter att så göra, på att utveckla våra processer och sättet som vi arbetar på utifrån detta reviderade synsätt. Bland annat har vi under året investerat i omfattande ledarträning på flera nivåer inom koncernen. För att vi ska kunna utvecklas snabbare och samtidigt som vi tar fram möjliga samordningsvinster har en ny organisationsstruktur med tydligt ansvar för försäljning,

7 v d h a r o r d e t 7 En av de stora utmaningarna på marknads- och försäljningssidan är att förstå och möta dagens konsumenter som rör sig i ett nytt kommunikationslandskap och kräver mer direktkontakt med oss som leverantör än tidigare, HÅKAN JEPPSSON VD INWIDO AB. marknadsföring, produktion och logistik på koncernnivå också introducerats. Varumärken, produktsortiment och produktion kan på så sätt koordineras bättre över landsgränserna. Tillväxt för att nå våra långsiktiga mål Avgörande för fortsatt framgång är givetvis att vi klarar av att växa. Efter den djupa finansiella krisen 2008/2009 har Inwido haft svårt att öka omsättningen. Jag menar fortfarande att det är viktigt att prioritera marginaler före volym eftersom vår bransch inte är tillräckligt lönsam för att säkerställa fortsatt utveckling för konsumenter och medarbetare. Men för att nå våra långsiktiga mål måste vi hitta tillbaka till tillväxt. Förutom att växa genom nya produkter och koncept har Inwido ambitionen att öka omsättningen både på befintliga såväl som nya marknader i Europa. För att göra detta måste vi klara av att möta konkurrensen från andra material än trä, främst plast. I själva verket har de sämre plastfönstren under de djupa lågkonjunkturerna stärkt sin ställning på många marknader på grund av att de uppfattas som ett billigare alternativ. För Inwido gäller det att på olika sätt stärka positionen i Europa för våra betydligt bättre och mer prisvärda produkter. Träbaserade fönster och dörrar är oerhört mycket bättre för miljön som helhet och konsumenternas energikostnader sjunker betydligt med Inwidos lösningar var för många av Inwidos medarbetare och samarbetspartners ett år präglat av förändrade förutsättningar och nya utmaningar. Jag vill tacka alla er som lägger ner tid, kraft och engagemang för att se till att vi skapar de rätta förutsättningarna för fortsatt tillväxt och ökat välbefinnande. Avslutningsvis kan jag konstatera att Inwido är väl positionerat på marknaden samtidigt som vi har en bra bit kvar innan vi kan kalla oss för ett ledande europeiskt konsumentvaruföretag som på ett tydligt sätt förbättrar konsumentens välbefinnande. Jag hyser emellertid inga tvivel om att vi är på rätt väg och att ledning och medarbetare med beslutsamhet jobbar hårt för att vi ska uppnå våra mål. Håkan Jeppsson VD

8 8 I n w i d o s s t r a t e g i Inwidos Strategi Fortsatt implementering av Inwidos strategi Under 2011 fortsatte Inwido implementeringen av strategin att öka fokus på konsumenten. Prioriterade frågor var bland andra ökad operationell effektivitet, en tydlig innovationsprocess, gemensamma arbetsprocesser och inrättande av nya funktioner för Operations & Development samt Marketing, Sales & Communication. Mission Vi ökar människors välbefinnande. Vision Vi ska bli Europas ledande leverantör av miljövänliga fönster och dörrar genom att utveckla produkter och tjänster som människor behöver. Genom att alltid utgå ifrån konsumentens behov ökar vi människors välbefinnande. Affärsidé Inwido erbjuder miljövänliga fönster och dörrar med tillhörande tjänster och tillbehör till konsumenter, byggbolag och husfabriker i Europa. Med fokus på kunders och slutanvändares behov utvecklar och levererar vi innovativa produkter och tjänster med attraktiv design för att öka människors välbefinnande genom sänkta levnadsomkostnader, bidra till en bättre miljö samt ge en ökad säkerhet och komfort. Affärsmodell Inwidos huvudsakliga försäljning cirka 70 procent sker till konsumentmarknaden. Produkterna marknadsförs främst via nationella varumärken. Inwidos mål är att dessa varumärken ska vara nummer ett eller två inom sina segment på respektive marknad. Försäljningen till konsumenter sker huvudsakligen via återförsäljare eller direkt via mindre byggbolag och snickare, alternativt egna säljare som då också erbjuder installation. Ett omfattande arbete har genomförts för att segmentera och strukturera Inwidos varumärkesportfölj. Detta arbete har lett till en ökad kunskap om hur varje varumärke ska positioneras och förvaltas på bästa sätt. Inwidos resterande försäljning cirka 30 procent sker till industriella kunder som husfabriker och byggbolag. Ny organisationsstruktur Som ett stöd för Inwidos konsumentorienterade strategi genomfördes en organisationsförändring under En ny koncernfunktion Operations & Development skapades och i dess ledningsgrupp finns representanter från företagets affärsområden. Funktionen är övergripande ansvarig för utveckling och produktion. Arbetet inom funktionen syftar till att utveckla och koordinera system och processer för inköp, logistik, produktion och teknisk utveckling. Av tradition och för att tillgodose lokal byggnadsstandard har Inwido ett brett produkterbjudande med en mängd varianter på både funktioner och utseende. För att uppnå ökad effektivitet har Inwido påbörjat arbetet med att skapa produktplattformar, på liknande sätt som i bland annat fordonsindustrin. Marketing, Sales & Communication var ytterligare en koncernfunktion som inrättades under året. Även i denna ledningsgrupp finns representanter från företagets affärsområden. Syftet med funktionen är framför allt att utveckla och koordinera processerna inom marknadsföring, försäljning och kommunikation. Att ta fram mål och mätetal för uppföljning inom dessa områden är en del av detta arbete. Marknads-, konsument-, och kundtrender kommer att följas upp för att resultera i nya attraktiva produkterbjudanden.

9 9 Vår strategi Vi arbetar med följande fem strategiska ambitioner: Tillväxt - växa med ökade marknadsandelar och lönsamhet i Europa. Inwido ska uppnå detta genom utveckling av nya produkter och serviceerbjudanden. Med en fortsatt integration mellan koncernens enheter, utveckling av prisstrategi och kompetens samt förvärv och expansion på nya och befintliga marknader. Effektivitet - utveckla hög operationell effektivitet med synergier i hela koncernen. Detta ska bland annat ske genom ytterligare verksamhetsförbättringar inom områden som produktion, logistik och inköp samt centralisering av koncerngemensamma funktioner. Inwido fokuserar på att strukturera och optimera flödena genom hela försörjningskedjan. Inwido har också inrättat en gemensam inköpsfunktion inom ramen för den nya funktionen Operations & Development. Ökad automatisering, lagerstyrning och samordning av produktionskapacitet är andra viktiga åtgärder för att förbättra produktiviteten. För att få en effektiv uppföljning arbetar Inwido med KPI:er gemensamma nyckeltal för produktionsenheterna. Innovation - utveckla innovativa lösningar som är till nytta för konsumenten. Målet är att lansera nya produkter och lösningar som ökar människors välbefinnande. För att kunna kombinera innovativa produkter med hög produktionseffektivitet utgår företaget från gemensamma produktplattformar. Inwido har också utvecklat en tydlig innovationsprocess som utgår från trend- och kundbehovsanalyser. Genom innovationsprocessen kan Inwido fånga upp idéer från anställda, leverantörer och kunder och på så sätt bli en bättre samarbetspartner. Genom processen sker en kvalitativ utvärdering av förslagen och därefter säkerställer företaget att tillräckliga resurser för teknikutveckling, produktion och marknadslansering tillsätts. Inwido samarbetar också bland annat med Ideon i Lund för att stärka produktutvecklingen. Försäljning och marknadsföring - skapa en ledande position inom konsumentledet med en effektiv marknadsföring och försäljning. Genom utveckling av en marknads- och försäljningsstrategi på varje marknad, utveckling av kommunikationen via webbplatserna och förstärkning av hållbarhetsarbetet flyttas Inwidos marknadsposition fram. Centralt för Inwido är att skapa en säljdriven företagskultur och för detta syfte har en gemensam funktion för Marketing, Sales & Communication bildats. Kompetens - investera i medarbetarnas kompetens för att bevara en ledande position i branschen. Detta sker genom utbildningsinsatser inom ett stort antal kompetensområden som ledarskap, inköp och marknadsföring. Kompetenskartläggning och successionsplanering är andra viktiga åtgärder i detta arbete. Inwido främjar också den interna rörligheten, både geografiskt och mellan yrkesroller, för att bidra till utveckling och ökad kompetens för medarbetaren.

10 1 0 v å r a k u n d e r Våra kunder Med hemmet som bas Hemmets roll som statussymbol har ökat betydligt och det är en trend som verkar hålla i sig. Fönster och dörrar spelar en stor roll för människors välbefinnande i hemmet. I arbetet mot ökad konsumentorientering analyserar och utvärderar Inwido löpande aktuella trender som kan påverka köpbeslut av fönster och dörrar. Fokus för detta arbete är att identifiera konsumenternas framtida behov och önskemål. På så sätt kan Inwido förnya och utveckla sitt sortiment av produkter och lösningar. I en turbulent tid fylld av osäkerhet och ekonomisk oro visar marknadsstudier att hemmet har blivit en viktigare statussymbol än både bilen och karriären. Fler än tidigare prioriterar hemmet framför övriga alternativ. Studier har bland annat visat att 59 procent av svenskarna väljer ett vackert hem framför karriären. I Storbritannien, Kanada och USA väljer 41 procent av kvinnorna hemmet framför övriga alternativ. Detta hänger även tätt ihop med tiden som vi tillbringar i våra hem. I flera länder rapporteras att människor tillbringar mer och mer tid hemma. Ett fenomen som ibland kallas CREAM Cancel Restaurant Eat At Mine. Med tanke på att hemmet även betraktas som en säker investering på sikt finns ytterligare stöd för att det är en trend med tillväxtpotential. Fönstret som inredning Intresset för hemmet har bidragit till renoverings- och inredningsmarknadens starka tillväxt de senaste åren, en tillväxt som spås öka. För Inwido innebär detta en möjlighet att öka närvaron på inredningsarenan, eftersom även fönster och dörrar alltmer är att betrakta som inredningselement. Historiskt sett har fönster och dörrar betraktats som en bygg- och renoveringsprodukt - en del av husets exteriör, inte interiör. Men fönster och dörrar levererar många, ibland oväntade, värden till konsumenten. Det kan vara allt från vackert utformade fönster såväl inifrån som utifrån, ökat ljusinsläpp och minskat ljudinsläpp som ger en mer ombonad känsla i hemmet. Trä en längtan efter äkthet I ett konsumtionsstyrt samhälle söker många konsumenter också efter det som är äkta och jordnära. Det gäller såväl leverantör som materialval. Leverantörer måste leva upp till en stabil och pålitlig bild där ett genuint hantverk är en viktig och ofta avgörande faktor för valet av leverantör. För Inwido är hantverket ständigt närvarande då tillverkningen av fönster och dörrar bygger på en genuin hantverkstradition. Studier visar att trä får ett allt högre värde i bygg- och inredningsbranschen. Konsumenter ser trä som ett miljövänligt, hållbart och vackert material, och efterfrågan på Inwidos träfönster med aluminiumklädd utsida ökar. Målgrupperna som dominerar En stark konsumentgrupp är åldersgruppen född mellan Målgruppen har den högsta genomsnittliga inkomsten i Europa med en stark köpkraft. De ser huset som en mittpunkt för livet, för familjen och för hobbys. Hemmet ger stabilitet och är en statussymbol. Med nyligen utflugna barn har den här generationen alla möjligheter att satsa på sina hem. Det är en medveten målgrupp som söker god design med etiskt och socialt ansvarstagande. Fördelning kunder Konsument 70% Industri 30% Återförsäljare 36% Direkt 22% Byggbolag 18% Husfabriker 12% Snickare och mindre byggbolag 12%

11 1 1 Konsumenternas behov En annan potentiellt stark målgrupp för Inwido är åttiotalisterna. Målgruppen är i många avseenden en mer konservativ grupp än sina föregångare. Det är en grupp som söker stabilitet, värnar om traditioner och högaktar konservativa värden i livet. Mycket tyder på att åttiotalisterna i framtiden kan bli en viktig köpgrupp för Inwido då denna ser hemmet som en trygg och stabil bas i en omgivande turbulent värld. Nya fönster ska ge energi Konsumenter idag saknar ofta tid och energi snarare än ekonomiska medel. Samhället och yrkeslivet upplevs som mer och mer hektiskt och svårigheten ligger konstant i att hitta tid till renoveringen, till fritiden, och till vardagslogistiken. Mot bakgrund av den utvecklingen ser Inwido en stor potential för ett utvecklat servicekoncept. Vare sig det gäller att hitta rätt design för rätt kund, rätt funktion eller att leverera ett komplett servicepaket, från fönsterval och installation till avfallshantering av gamla fönster, så handlar det om att underlätta och göra det enkelt för konsumenten i alla led. Källa: Kairos Future The possibilities in the market place För en konsument är det framför allt följande fem faktorer som har betydelse i valet av fönster och dörrar: Miljö Produkterna ska inte bara minska energiförbrukningen och därmed klimatpåverkan, utan även tillverkas av miljövänliga material och vara en del av ett hållbart kretslopp. Kostnader För att kunna minska levnadsomkostnaderna ställs det krav på energieffektivitet. Detta kan i förlängningen innebära att produkterna blir en aktiv del av husets energilösning. Design För slutkunderna är det viktigt att produkten bidrar till en attraktiv boendemiljö. Design får allt större betydelse för köpbeslutet. För industrimarknaden är detta inte alltid ett avgörande argument. Säkerhet Produkterna måste vara en fungerande del av husets säkerhetslösning. Det ställer krav på både kvalitet och nya funktioner. Komfort En central del av upplevelsen är ljus och luft liksom intelligenta ventilationslösningar som inte ökar energiförbrukningen. Andra viktiga frågor är användarvänlighet och mindre underhåll.

12 1 2 v å r a k u n d e r Lars och Ida Søndergaard Poulsen framför sitt nybyggda funkishus i Thisted, Danmark

13 v å r a k u n d e r 1 3 Nybyggt funkishus fulländat med rätt fönster 2011 flyttade Lars och Ida Søndergaard Poulsen in i sitt nya hus vid strandkanten i danska Thisted. Lars är snickare och tillsammans har paret byggt sitt nya hus i funkisstil. För att fullända arkitekturen krävdes bra och prisvärda fönster i rätt stil. För oss spelade designen stor roll, därför valde vi kvalitetsfönster och dörrar i trä och aluminium istället för plastfönster. Vi är otroligt nöjda med resultatet, säger Lars. I sitt yrke som snickare har Lars en lång erfarenhet av KPK Vinduer. Något som säkrade valet av leverantör. Det faktum att fönstren och dörrarna är närproducerade, då fabriken bara ligger 15 minuter från parets hem, spelade också stor roll. Tack vare treglasfönstren har energiförbrukningen kunnat hållas nere. Utöver fördelarna med glasens isolerande förmåga så har vi även märkt att våra fönster stänger ute mycket av de ljud som kommer från vägen utanför huset, säger Lars. Med ett gott resultat och god service är paret mycket nöjda med sitt val av KPK Vinduer. Allt ifrån design, installation och service har gått enligt planerna och de skulle rekommendera KPK Vinduer till andra i samma situation. Nu återstår bara frågan om vem som ska putsa våra nya fönster, skrattar Lars. KPK Vinduer erbjuder god service och vi har snabbt kunnat få den hjälp vi har behövt. Som alltid vid nybygge uppstår oväntade problem och när det har inträffat så har hjälpen funnits nära och snabbt till hands, fortsätter Lars. Utöver prisvärda, vackra fönster stod funktion högt på listan. Paret valde treglasfönster som isolerar bra och stänger ute kylan på vintern och värmen på sommaren. Namn: lars Søndergaard poulsen Ålder: 31 år Bor i: Thisted, Danmark Civilstatus: Gift Yrke: Snickare Bor i: Nybyggt funkishus Köpmotiv: Har byggt hus Förnyat hem med moderna fönster Mikko och Pirkko Karvonen flyttade in i sitt stenhus i Laukaa i Finland Efter 35 år var det hög tid för ett fönsterbyte. Från mörka, slitna fönster gick familjen till nya, ljusa fönster som förnyade hemmet totalt. När våra grannar bytte sina fönster såg vi hur vackert och bra det kunde bli. Nu är det som att bo i ett helt nytt hus, säger Mikko. Överst på önskelistan stod energisparande fönster, som förhindrar drag. Familjen valde vita Tiivis öppningsbara fönster med 1+2 glas i klassisk stil med inbyggda persienner. Något de inte har ångrat. Vi är oerhört nöjda med våra nya fönster. Vi slipper drag och kyla och upplever dessutom mindre oljud, något vi inte förväntade oss. I kombination med den enastående service som Tiivi har gett oss så är vi mer än nöjda, säger han. Tidigare upplevde familjen stora problem med att färgen på de gamla fönstren skalades av. Något de försökte lösa genom att slipa och måla om fönstren. Idag slipper de det problemet då Tiivis fönster har en aluminiumtäckt utsida som skyddar mot väder och vind. Högt på önskelistan stod också vacker design. Här har Tiivi överträffat deras förväntningar. Idag flödar våra rum i ljus och våra fönster är så fina att vi inte ens använder gardiner längre, säger Mikko. Överlag är familjen Karvonen väldigt nöjda med såväl processen som resultatet. Tiivi tillhandahöll allt från demonstration till installation och avfallshantering vilket fungerade utmärkt. Om vi skulle göra om detta så skulle vi med största sannolikhet inte göra något annorlunda. Vi rekommenderar absolut andra att göra som oss. Såväl service som resultat har varit perfekt, avslutar Mikko. Namn: Mikko Karvonen Ålder: 67 år Bor i: Laukaa, Finland Civilstatus: Gift Yrke: Pensionär Bor i: Stenhus Köpmotiv: Renovering av hus

14 1 4 i n w i d o s v e r i g e Inwido Sverige Kanalmixförändringar minskade resultatet Inwido Sveriges nettoomsättning uppgick till (2 125), vilket motsvarar en minskning med 3 procent för 2011 jämfört med 2010, justerat för struktureffekter. Rörelseresultatet (EBITA) minskade till 273 (373). Rörelseresultatet (EBITA) inkluderade jämförelsestörande poster om -20 (-1). Rörelsemarginalen (EBITA) justerad för jämförelsestörande poster uppgick till 14,4 procent (17,6). Den svenska marknaden för fönster minskade med 4 procent under Den påverkades negativt av omvärldsfaktorer som fallande konsumentförtroende och en försvagad småhusmarknad. För Inwido utvecklades industriförsäljningen positivt medan försäljningen på konsumentmarknaden påverkades negativt av den finansiella oron och en försiktigare hållning bland konsumenterna. Det lägre rörelseresultatet (EBITA) var främst orsakat av den något lägre försäljningen, kanalmixförändringar och högre försäljnings- och marknadsföringskostnader. De jämförelsestörande posterna var relaterade till en omstrukturering av koncernens tillverkningskapacitet. Viktiga händelser under 2011 Under 2011 introducerade Inwido Sverige en ny säljdriven organisation som oavsett säljkanal har konsumenten i fokus. I den ingår den nya affärsenheten Design Brands med varumärkena Hajom och SnickarPer. Design Brands erbjuder framförallt arkitekter och byggentreprenörer ett brett utbud av lösningar för skjutdörrar, fönster och dörrar inom premiumsegmentet. Som ett led i satsningen på Design Brands öppnade Inwido i september ett nytt showroom i Stockholm. Under 2011 lanserade Elitfönster ett nytt energieffektivt fönster för främst nyproduktion av bostäder och Hajom lanserade en motoriserad skjutdörrlösning. Vidare ersattes varumärket Allmoge med Outline som därmed marknadsförs i både Danmark och Sverige. Samtidigt genomfördes en omprofilering av varumärket Diplomat. Detta varumärke är gemensamt på den svenska och den norska marknaden. Om Inwido Sverige Organisation: Fabriker på 8 orter: Lenhovda (2 st), Bjurträsk, Hajom, Vetlanda (2 st), Hånger, Bankeryd, Väröbacka, Edsbyn. Kunder: Konsument via GDS-kedjor, byggfackhandel och direktförsäljning. Industri via byggbolag och husfabriker. Produkter: Fönster, dörrar, skjutdörrar, takfönster samt tillbehör som lamell- och plisségardiner. Varumärken: Elitfönster, Outline, Hajom, SnickarPer, Diplomat, ERA och Wisy. Inwido sverige Nettoomsättning, Rörelseresultat EBITA, * Rörelsemarginal (EBITA), % 13,4 17,6 * Inkluderar jämförelsestörande poster om -20 (-1) inwido Sveriges andel av inwidos totala nettoomsättning* *Inkluderar internförsäljning %

15 i n w i d o s v e r i g e 1 5 Inwido fortsatte sin satsning på industrimarknaden och har idag ett nära samarbete med stora byggbolag som Peab, NCC, JM och Skanska. Det gäller till exempel renoveringsprojekt inom miljonprogrammet där Peab-ägda Interoc samverkat med Elitfönster i ett flertal större projekt. Skanskas projekt ZEB-husen i moderna Limhamns sjöstad är ett annat exempel. Ett framtids- och prestigeprojekt för innovativt och uthålligt byggande. Som ett led i den pågående omstruktureringen av koncernens tillverkning beslutade Inwido i november att stänga tillverkningsenheten i Överum. Konsumentfokus och marknadsaktiviteter Cirka 60 procent av Inwidos försäljning i Sverige kommer från konsumentmarknaden. Under året genomförde Inwido en vår- och en höstkampanj med TV-reklam för Elitfönster som mottogs väl på marknaden. Satsningen befäste Elitfönsters position som det starkaste varumärket på den svenska marknaden. Inwido lanserade också nya konsumentvänliga hemsidor för Elitfönster, Outline (tidigare Allmogefönster), Diplomat och Hajom. Under året lanserade Inwido i samarbete med FOJAB Arkitekter en ny typ av energisnålt fönster från Elitfönster. Konstruktionen är en kombination av standardfönster med isolerande fönsterlucka som förväntas öka fönstrets värmeisolerande förmåga. På industrisidan lanserade Inwido ett nytt inåtgående fönster för framför allt renovering av lägenheterna i miljonprogramområdena. Effektivitetsförbättringar Under året initierades ett omfattande effektiviseringsprojekt inom verksamheten som omfattar allt från administration till produktion. Inom produktionen är målet bland annat att minska ledtider och minimera spill. Ett annat viktigt initiativ är digitala kundlösningar, som innebär att kunderna lägger order direkt i Inwidos ordermottagningssystem. Inwido lanserade också ISOS (Inwido Sweden Operating System) en gemensam produktionsfilosofi som baseras på resurssnål tillverkning (lean manufacturing). Enligt ISOS utgår all utveckling från ett konsumentperspektiv i syfte att förenkla och effektivisera det dagliga arbetet på Inwido. Fokus för 2012 Under 2012 kommer Inwido bland annat genomföra trendanalyser för ökad konsumentinsikt i arbetet med att utveckla sina konsumentvarumärken. Inwido kommer också att lansera ett antal nya innovativa produkter, bland annat i samarbete med välkända designers. Dessutom kommer Inwido att fortsätta satsningen med försäljning direkt mot konsument.

16 1 6 i n w i d o s v e r i g e Jonas Netterström VD för Inwido Sverige hur förbättrar Inwido kundernas välbefinnande? - Våra produkter håller en hög kvalitet fönster och dörrar som är anpassade efter det nordiska klimatet. Produkterna är väldesignade, energisnåla och producerade med hållbara material som trä och trä/aluminium. Utformningen innebär också att konsumenterna ofta har ett minimum av underhåll att tänka på. Vi märker alltmer att konsumenten söker en helhetslösning vid beslut att köpa nya fönster. Fler och fler väljer fönster med installation och montage och denna konsumenttrend möter vi med vårt varumärke Wisy. Marknaden Den svenska fönstermarknaden är relativt konsoliderad med tre nationella aktörer. Inwido är den marknadsledande aktören och har ett antal olika varumärken som marknadsförs mot utvalda kundsegment inom både konsument- och industrimarknaden. På marknaden finns också ett stort antal små och medelstora lokala företag. Varumärken och försäljningskanaler Inwido arbetar med en rad kända varumärken på den svenska marknaden. På konsumentmarknaden når Inwido sina kunder genom byggfackhandeln, Gör-Det-Själv-kedjor (GDS) samt direkt till slutkunden. Byggfackhandeln återförsäljer varumärkena Elitfönster, Outline (tidigare Allmogefönster), Hajom, SnickarPer och Diplomat. Inom GDS-kedjorna återförsäljs varumärkena Outline, ERA och Diplomat. Wisy är varumärket som når konsumenten direkt med både försäljning och installation. Wisy arbetar med ett nätverk av säljare från norr till söder. För några av varumärkena arbetar Inwido med kända designers och arkitekter som Stina Sandwall och Björn Dahlström. På industrimarknaden sker försäljningen direkt till de större byggbolagen samt till hustillverkare. Exempel på kunder är Peab, JM, NCC och Skanska respektive Myresjöhus och Trivselhus.

17 i n w i d o s v e r i g e 1 7 Under 2012 kommer Inwido bland annat genomföra trendanalyser för ökad konsumentinsikt i arbetet med att utveckla sina konsumentvarumärken.

18 1 8 i n w i d o n o r d e n Inwido Norden Stärkt position förutom i Norge Inwido Nordens nettoomsättning uppgick till (2 418), vilket motsvarar en oförändrad nivå jämfört med 2010, justerat för valuta- och struktureffekter. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 230 (183). Rörelseresultatet (EBITA) inkluderade jämförelsestörande poster om -17 (-59). Rörelsemarginalen (EBITA) justerad för jämförelsestörande poster uppgick till 10,3 procent (10,0). Försäljningen i Danmark var i linje med föregående år justerat för förvärvet av Pro Tec. Aktiviteten på den danska marknaden minskade i förhållande till 2010 då tillfälliga statliga subventioner stimulerade efterfrågan, primärt under första halvåret. Under det andra halvåret 2011 började Inwidos försäljning ta fart, samtidigt som marknaden var fortsatt prispressad. Under 2011 flyttade Inwido fram sina positioner och tog marknadsandelar. Rörelseresultatet för Inwidos danska verksamhet förbättrades, främst på grund av högre volymer och lägre tillverkningskostnader under det andra halvåret. I Norge var försäljningen och rörelseresultatet lägre jämfört med föregående år. Marknaden som helhet ökade och Inwido tappade därmed marknadsandelar. Inwido genomförde under det andra halvåret ett antal marknads- och säljfrämjande åtgärder samt ett effektivitetsprogram för att minska kostnaderna. Om Inwido Norden Organisation: Fabriker på 9 orter: Farsø, Holstebro, Nykøbing (2 st), Ugerlöse, Os, Frekhaug, Ruovesi (2 st), Eskopuu (2 st), Haapajärvi. Kunder: Konsumenter via direktförsäljning, återförsäljare, snickare, mindre byggbolag och bostadsrättsföreningar. Industri via byggbolag, arkitekter och husfabriker. Produkter: Fönster, dörrar, skjutdörrar och tillbehör. I Finland ingår även installation vid köp av produkterna. Varumärken: KPK, Outline, Storke, Pro Tec, Frovin, Diplomat, Lyssand, Frekhaug, Tiivi, EP, Pihla Inwido norden Nettoomsättning, Rörelseresultat EBITA, * Rörelsemarginal (EBITA), % 9,6 7,6 * Inkluderar jämförelsestörande poster om -17 (-59) I Finland ökade Inwidos försäljning till både konsument- och industrimarknaden och Inwido nådde en all-time-high nivå. Bakom försäljningsökningen låg en god efterfrågan från främst hustillverkare. Samtidigt minskade marknaden som helhet och Inwido ökade därmed sin marknadsandel. Genom Inwidos positiva försäljningsutveckling ökade även rörelseresultatet. inwido nordens andel av inwidos totala nettoomsättning* De jämförelsestörande posterna var relaterade till en omstrukturering av koncernens tillverkningskapacitet. Viktiga händelser under 2011 I april tecknade Inwido Danmark avtal om förvärv av det danska bolaget Pro Tec. Pro Tec är en ledande leverantör av innovativa fönster och dörrar med en stark marknadsposition bland arkitekter och byggbolag och kompletterar väl Inwidos befintliga verksamhet i Dan % * Inklusive internförsäljning

19 i n w i d o n o r d e n 1 9 mark. Vidare kommer förvärvet av Pro Tec att resultera i en konsolidering av Inwidos danska varumärkesportfölj. I samband med förvärvet beslutade Inwido Danmark att stänga tillverkningen vid den danska enheten Dansk Vindues Industri (DVI). rade en ny hemsida. Vidareutveckling av Diplomats varumärkes plattform genomfördes liksom en lansering av en ny säkerhetsdörr. Inwido introducerade också en ny webblösning för att underlätta för återförsäljarna att lägga order direkt i Inwidos ordermottagningssystem. Mot bakgrund av Inwidos minskade försäljning på en i övrigt växande norsk marknad intensifierades olika marknads- och säljåtgärder. Det inbegrep bland annat varumärkesarbete för Frekhaug och utveckling av en mer offensiv säljstrategi. Dessutom genomförde Inwido effektiviseringsarbete i produktionen. I slutet av november offentliggjordes rekryteringen av Espen Hoff som ny VD för Inwido Norge. Under de senaste tio åren har Espen varit ansvarig för två av de största kedjorna inom dagligvaru- och byggvarubranschen i Norge: RIMI och Byggmakker. Espen Hoff börjar hos Inwido i mars Inwido genomförde två viktiga produktlanseringar i Finland. Under varumärket Pihla lanserades Pihla Eco Comfort-lösningen, baserad på Pihlas fönster och ett ventilationssystem som minskar husets energiförbrukning och samtidigt förbättrar kvaliteten på inomhusluften. Under varumärket Tiivi lanserades det nya fönstret Optimi för konsument- och industrimarknaden. Optimis sortiment kombinerar funktionell design med en kostnadseffektiv produktplattform. Konsumentfokus och marknadsaktiviteter Inwido arbetade under året med att uppgradera och även lansera nya interaktiva och användarvänliga hemsidor. Inwido satsade också på seminarier och annan form av utbildning för återförsäljarna för att öka deras kunskap om produkterna. I Finland investerade Inwido ytterligare i sin direktförsäljning. Rekrytering av fler säljare i kombination med produktlanseringar stärkte Inwidos position på marknaden. Effektivitetsförbättringar I samband med förvärvet av Pro Tec beslutade Inwido Danmark att stänga tillverkningen vid den danska enheten DVI i Farsö. I den andra fabriken i Farsö förbättrades effektiviteten genom att optimera flödet i produktionen och minska ledtiderna. I Norge genomförde Inwido ett effektiviseringsprojekt för att optimera flödet i fabrikerna, främst avseende Lyssand och Frekhaug. Även i Finland lanserade Inwido effektiviseringsprojekt i sina tre fabriker för att förbättra flödet i produktionen. Fokus för 2012 Under 2012 kommer Inwido att fortsätta arbetet med att effektivisera processerna från inköp till leverans. Inwido kommer också lansera nya fönster, dörrar och tillbehör i kombination med fokuserade sälj- och marknadssatsningar. Timo Luhtaniemi VD för Inwido Finland Huvuddelen av Inwidos varumärken på den danska marknaden inkluderar trä/aluminiumfönster, vilka har fått ett mycket positivt mottagande. I Danmark ökade försäljningen av trä/aluminiumfönster under I Norge bearbetades återförsäljarna i en större omfattning än tidigare. Inwido genomförde ett projekt för att stärka varumärket Frekhaug som även inklude- hur förbättrar Inwido kundernas välbefinnande? - Våra produktlanseringar under 2011 bidrar till att förbättra ventilation och inomhusklimat för våra kunder samtidigt som de bidrar till energibesparingar och lägre driftskostnader.

20 2 0 UNDER ÅRET GENOMFÖRDE Frekhaug ETT varumärkesarbete för och utveckling av en mer offensiv säljstrategi.

Innehållsförteckning. 2 i n t r o d u k t i o n. Inwido i korthet :: 4 VD har ordet :: 6 Så styrs Inwido :: 8 Våra kunder :: 10 Marknad :: 12

Innehållsförteckning. 2 i n t r o d u k t i o n. Inwido i korthet :: 4 VD har ordet :: 6 Så styrs Inwido :: 8 Våra kunder :: 10 Marknad :: 12 Årsredovisning 2010 2 i n t r o d u k t i o n Innehållsförteckning Inwido i korthet :: 4 VD har ordet :: 6 Så styrs Inwido :: 8 Våra kunder :: 10 Marknad :: 12 Segment :: 14-27 Inwido Sverige :: 14 Inwido

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Årsstämman 2017 Kai Wärn, VD och koncernchef

Årsstämman 2017 Kai Wärn, VD och koncernchef Årsstämman 2017 Kai Wärn, VD och koncernchef Vi skapar större upplevelser Vi gör verklig skillnad för alla som skapar gröna ytor och urbana miljöer genom att vara ledande inom hållbara och användaranpassade

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Midsona. Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 5 mars 2014

Midsona. Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 5 mars 2014 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 5 mars 2014 Agenda Fokus på starka varumärken Marknaden för hälsa och välbefinnande Finansiell ställning Sammanfattning Mission Vi vill göra

Läs mer

To become the champion of fashion underwear

To become the champion of fashion underwear Björn Borg Q3 2009 To become the champion of fashion underwear Kvartalet i sammandrag Fortsatt utmanande marknad Positiv valutaeffekter och lägre kostnader Nya finansiella mål Nästa steg för USA Portugal

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren

Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren E-handel utan mellanhänder ger bättre marginaler och tydlig konkurrensfördel i branschen Omsättning 31,6 MSEK (+11%) med

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 9

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 9 Årsredovisning 2009 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING VI ÖKAR VÄLBEFINNANDET 3 INWIDO I KORTHET 4 VD HAR ORDET 6 KUNDFOKUS 8 MISSION, VISION, AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 10 MAKROTRENDER 13 SEGMENT 14 23 Inwido Sverige

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Clein Johansson Ullenvik

Clein Johansson Ullenvik Clein Johansson Ullenvik 2015: Händelserikt år med god organisk tillväxt 2 2016: Mycket händelserikt år med god organisk tillväxt och ett stort förvärv Stark organisk tillväxt: 11,9 % exkl. förvärvet av

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Välkommen till Elos årsstämma 2014

Välkommen till Elos årsstämma 2014 Välkommen till Elos årsstämma 2014 Ökad tillväxttakt, förbättrad produktivitet och stärkta marknadspositioner under 2013 Omsättningen ökade med 12% till 479 mkr (434) Rörelseresultatet förbättrades med

Läs mer

Intäkter 398,2 Mkr (410,6), -3,0 %

Intäkter 398,2 Mkr (410,6), -3,0 % Intäkter 398,2 Mkr (410,6), -3,0 % 15% 10% 5% 0% -5% 9,9% 9,3% 9,5% 7,9% 7,6% 5,8% 3,3% 1,8% 1,8% 0,3% 0,5% q4 12 q1 13 q2 13 q3 13 q4 13 q1 14 q2 14-0,7% q3 14 q4 14-1,7% -2,2% -2,0% -3,0% -10% -15% -11,3%-10,9%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Årsstämma 2017 Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2017 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 1 Årsstämma 2017 Håkan Jeppsson VD och koncernchef Först som sist Vår ambition nu är att växa. Med lönsamhet. 2 Företaget och marknaden Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Kort om

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Axfood (publ) - Halvårsrapport

Axfood (publ) - Halvårsrapport Axfood (publ) - Halvårsrapport Perioden 1 januari 30 juni 2000 Ny koncernstrategi och organisationsstruktur fastställd. Koncernens försäljning ökade med 4,5 procent till 14,7 miljarder kronor. Resultat

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2006/07 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2007/08: 1 april 30 juni 2007 PAGE 2 Lagercrantz

Läs mer