Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 2 Innehållsförteckning Inwido i korthet :: 4 VD har ordet :: 6 Inwidos strategi :: 8 Våra kunder :: 10 Inwido Sverige :: 14 Inwido Norden :: 18 Inwido Europa :: 22 Inwido Home Improvement & Supply :: 26 Medarbetare :: 28 Hållbarhet :: 30 Finansiell Rapportering :: Förvaltningsberättelse :: 32 Rapport över totalresultat för koncernen :: 37 Rapport över finansiell ställning i koncernen :: 38 Rapport över förändringar i koncernens eget kapital :: 39 Rapport över kassaflöden för koncernen :: 40 Resultaträkning för moderbolaget :: 41 Moderbolagets rapport över totalresultat :: 41 Balansräkning för moderbolaget :: 42 Sammandrag avseende förändringar i moderbolagets eget kapital :: 43 Kassaflödesanalys för moderbolaget :: 44 Noter :: 45 Revisionsberättelse :: 74 Fem år i sammandrag :: 75 Finansiella definitioner :: 76 Bolagsstyrningsrapport :: Bolagsstyrning 2011 :: 77 Styrelse och revisorer :: 80 Koncernledning :: 82 Adresser :: 84

3 3 Ett rum med utsikt Det står en ensam flygel i det stora ljusa sekelskiftesrummet. En kvinna med svart utsläppt hår sitter helt innesluten i sin musik. Fönstret är vidöppet och de genomskinliga vita bomullsgardinerna fladdrar till i den svaga vinden. Tonerna av Mozarts 20:e pianokonsert fyller rummet medan kameran långsamt sveper ut genom fönstret och fångar en man som kommer gående över det böljande gröna landskapet. Denna romantiska filmöppning skulle inte vara möjlig utan dessa vackra fönster och ljusflödet över de grova golvtiljorna. Det sägs att fönstren är husets ögon ut mot världen. Utan fönster inget ljus, utan ljus inget liv. Det är bara att titta på någon av filmfotografen Sven Nykvists Bergmanfilmer för att inse vikten av ljusets insläpp genom fönster och dörrar, men så har han också skrivet boken Vördnad för ljuset, där han beskriver ljuset som fysisk företeelse, som estetisk upplevelse och som symbolen för liv. Vad ljuset betyder vet säkert alla som provat att vistas i ett rum utan fönster. Det är en klaustrofobisk upplevelse och föga njutbar. Ögat strävar efter vida horisonter. Det frigör tanken och gör själen gott. Men ljuset kommer inte bara utifrån - det kommer också inifrån. Eller som Karin Boye skriver: Jag vill gärna stå på gatan här och frysa för att se två fönster på en gavel lysa. Den som bor där inne är mig mycket kär. Jag blir sjuk i hjärtat, när det lyser där.

4 4 i n w i d o i k o r t h e t Inwido i korthet Fönster- och dörrlösningar för välbefinnande Inwido är norra Europas största leverantör av innovativa, miljövänliga fönster- och dörrlösningar. Företaget har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, Ryssland, Storbritannien och Irland samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har cirka anställda och omsatte under 2011 cirka 5,1 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö, Sverige. Företaget riktar fokus mot både konsument- och industrimarknaden och uppnår därmed en bred marknadstäckning. Försäljningen till konsumentmarknaden står dock för majoriteten av försäljningen med omkring 70 procent. Konsumentmarknaden domineras av försäljning till renovering, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder. Försäljningen till industrikunderna, såsom större byggbolag och hustillverkare, sker vanligtvis enligt ramavtal eller genom större volymer för specifika byggprojekt. Inwidos huvudägare är private equity-konglomeratet Ratos, noterat på Stockholmsbörsen. Ratos äger omkring 96 procent av Inwido och ledande befattningshavare inom Inwido innehar resterande 4 procent. NettoOmsättning per segment* Home Improvement & Supply 13% Sverige 38% Europa 5% Norden 44% * Inklusive internförsäljning Nettoomsättning och rörelsemarginal Nettoomsättning, Rörelsemarginal (EBITA), %* * Exklusive jämförelsestörande poster

5 i korthet Nettoomsättningen uppgick till 5 050, en minskning med 1 procent jämfört med föregående år, justerat för valuta- och struktureffekter. Det operativa rörelseresultatet (EBITA)* uppgick 2011 till 476 (527). Den operativa rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (10,2). Bolagets starka kassaflöde de senaste åren möjliggjorde att Inwido i juli 2011 lämnade en utdelning om 301. I februari förvärvade Inwido resterande 5 procent av aktierna i Inwido Denmark. Arbetet med att förvärva samtliga minoritetsandelar i dotterbolagen var därmed genomfört. I juli förvärvade Inwido samtliga aktier i det danska fönsterföretaget Pro Tec Vinduer. Förvärvet stärker positionen på den danska marknaden och har skapat möjligheter för både expansion av och synergier med Inwidos existerande verksamheter. * Justerat för jämförelsestörande poster Inwidokoncernen samt flera av dess varumärken lanserade under 2011 nya konsumentorienterade hemsidor med ambitionen att visa hur fönster och dörrar kan öka människors välbefinnande. En gemensam plattform, logotyp och grafiskt uttryck togs fram för det nordiska dörrvarumärket Diplomat. Ett koncernövergripande hållbarhetsprogram med definierade målområden och indikatorer i enlighet med GRI (Global Reporting Initiative) lanserades. Styrelsen för Q3 Forum för hållbara transporter beslutade att tilldela Q3s Kvalitetsbevis till Inwido AB. Som ett led i effektiviseringen av koncernens produktionsstruktur stängdes fabriker i Sverige, Danmark och Ryssland. Jonna Opitz utsågs under 2011 till koncernens nya marknads- och försäljningsdirektör och Espen Hoff utsågs till VD för Inwido Norway. De ingår båda i koncernledningen för Inwido AB. Finansiell femårsöversikt Nettoomsättning, Bruttoresultat, Rörelseresultat (EBITDA), Rörelseresultat (EBITA), Rörelseresultat (EBITA), exklusive jämförelsestörande poster, Bruttomarginal, % 22,4 22,7 20,8 18,2 20,1 Rörelsemarginal (EBITDA), % 10,7 12,1 10,1 8,3 11,8 Rörelsemarginal (EBITA), % 8,1 8,7 6,9 5,7 9,5 Rörelsemarginal (EBITA), exklusive jämförelsestörande poster, % 9,4 10,2 7,7 7,6 9,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten, Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,6 0,8 2,2 2,3 Avkastning på eget kapital, % 9,2 9,2 3,2 6,4 18,8 Avkastning på operativt kapital, % 10,6 10,7 7,3 6,9 13,3 Medelantal anställda

6 6 v d h a r o r d e t VD har ordet Ett mellanår med stora framsteg 2011 blev liksom 2009 ett delvis annorlunda år för Inwido. För två år sedan blev vi positivt överraskade över hur snabbt efterfrågan vände upp när väl den värsta krisen lagt sig bjöd på det motsatta. Trots att flera av de nordiska ekonomierna var fortsatt starka, inte minst den svenska, och konsumenterna i stort sett hade oförändrade förutsättningar så blev affärsåret något av en besvikelse med sämre efterfrågan än förväntat. På grund av den stora uppmärksamhet som finanskrisen i Europa haft så intecknade kunderna i många av våra marknader sämre tider och konsumerade därmed mindre. Allra mest såg vi detta i Sverige där konsumentmarknaden successivt tappade mer och mer för varje månad under året. Trots allt tal om kris lyckades Inwido växa organiskt på flera marknader såsom Finland, Danmark, Storbritannien och Ryssland. Om jag sammanfattar vår insats under året och den position vi har skapat, så kan vi använda ordet bra på båda. Totalt sett har vi tagit marknadsandelar i de flesta av våra marknader. Vi har ökat effektiviteten i produktionen och sänkt våra materialkostnader samtidigt som vi har stärkt våra bruttomarginaler. Anledningarna till att vår rörelsevinst faller något är lägre försäljning, främst i Sverige, och en något ogynnsam kundmix där industriförsäljningen utgjorde en större andel än under de senaste åren. Med andra ord kan man sammanfatta 2011 som ett år som hade kunnat bli ett nytt rekordår om den generella marknadsefterfrågan på några av våra huvudmarknader hade varit mer normal. Istället måste också Inwido förbereda sig på tuffare tider och vi genomför därför nu ett omfattande effektiviseringsprogram för att säkerställa att vi är fortsatt konkurrenskraftiga oavsett utvecklingen. Fokus på vår konsumentstrategi Trots att 2011 inte fullt ut levde upp till våra förväntningar kan vi ändå slå fast att vår konsumentstrategi som syftar till att förbättra människors välbefinnande är rätt. Inwido har under de senaste åren stärkt sin position med ökade marknadsandelar, stabilt högre marginaler och förbättrat resultat på marknaderna utanför Norden. Trots att vi kommit en bit på väg så har vi, som jag ser det, fortfarande några områden som är oerhört vitala för vår fortsatta utveckling mot ett företag som sätter konsumenten i fokus: Kompetensutvecklingen måste fortsätta avseende marknad, ny teknik och ledarskap Ytterligare initiativ behöver tas inom försäljningsområdet för att skapa tillväxt Vår förmåga att utveckla och lansera nya produkter och koncept ska förbättras En av de stora utmaningarna på marknads- och försäljningssidan är att förstå och möta dagens konsumenter som rör sig i ett nytt kommunikationslandskap och kräver mer direktkontakt med oss som leverantör än tidigare. Kunskap om produkter och erbjudanden både via internet och direkt från kompetenta medarbetare blir allt viktigare för dagens företag. Så också för Inwido. Här har vi startat en resa men har mycket kvar att göra. Ett annat område som vi behöver lägga mycket kraft på är innovation. Många av våra finaste och mest lönsamma produkter utvecklades så långt tillbaka som för 40 år sedan och det är viktigt för oss att nu ta fram framtidens lösningar. Vi behöver med andra ord stärka vår förmåga att utveckla nya produkter och koncept som skapar värde för konsumenterna. En ny process för detta är etablerad och funktionen forskning och utveckling kommer att förstärkas. Med den strategi som beslutades 2009 och som vi nu följer ska Inwido komplettera sin styrka inom produktion med ett perspektiv som utgår från slutkonsumenterna av våra produkter. Därför har vi lagt mycket kraft, och fortsätter att så göra, på att utveckla våra processer och sättet som vi arbetar på utifrån detta reviderade synsätt. Bland annat har vi under året investerat i omfattande ledarträning på flera nivåer inom koncernen. För att vi ska kunna utvecklas snabbare och samtidigt som vi tar fram möjliga samordningsvinster har en ny organisationsstruktur med tydligt ansvar för försäljning,

7 v d h a r o r d e t 7 En av de stora utmaningarna på marknads- och försäljningssidan är att förstå och möta dagens konsumenter som rör sig i ett nytt kommunikationslandskap och kräver mer direktkontakt med oss som leverantör än tidigare, HÅKAN JEPPSSON VD INWIDO AB. marknadsföring, produktion och logistik på koncernnivå också introducerats. Varumärken, produktsortiment och produktion kan på så sätt koordineras bättre över landsgränserna. Tillväxt för att nå våra långsiktiga mål Avgörande för fortsatt framgång är givetvis att vi klarar av att växa. Efter den djupa finansiella krisen 2008/2009 har Inwido haft svårt att öka omsättningen. Jag menar fortfarande att det är viktigt att prioritera marginaler före volym eftersom vår bransch inte är tillräckligt lönsam för att säkerställa fortsatt utveckling för konsumenter och medarbetare. Men för att nå våra långsiktiga mål måste vi hitta tillbaka till tillväxt. Förutom att växa genom nya produkter och koncept har Inwido ambitionen att öka omsättningen både på befintliga såväl som nya marknader i Europa. För att göra detta måste vi klara av att möta konkurrensen från andra material än trä, främst plast. I själva verket har de sämre plastfönstren under de djupa lågkonjunkturerna stärkt sin ställning på många marknader på grund av att de uppfattas som ett billigare alternativ. För Inwido gäller det att på olika sätt stärka positionen i Europa för våra betydligt bättre och mer prisvärda produkter. Träbaserade fönster och dörrar är oerhört mycket bättre för miljön som helhet och konsumenternas energikostnader sjunker betydligt med Inwidos lösningar var för många av Inwidos medarbetare och samarbetspartners ett år präglat av förändrade förutsättningar och nya utmaningar. Jag vill tacka alla er som lägger ner tid, kraft och engagemang för att se till att vi skapar de rätta förutsättningarna för fortsatt tillväxt och ökat välbefinnande. Avslutningsvis kan jag konstatera att Inwido är väl positionerat på marknaden samtidigt som vi har en bra bit kvar innan vi kan kalla oss för ett ledande europeiskt konsumentvaruföretag som på ett tydligt sätt förbättrar konsumentens välbefinnande. Jag hyser emellertid inga tvivel om att vi är på rätt väg och att ledning och medarbetare med beslutsamhet jobbar hårt för att vi ska uppnå våra mål. Håkan Jeppsson VD

8 8 I n w i d o s s t r a t e g i Inwidos Strategi Fortsatt implementering av Inwidos strategi Under 2011 fortsatte Inwido implementeringen av strategin att öka fokus på konsumenten. Prioriterade frågor var bland andra ökad operationell effektivitet, en tydlig innovationsprocess, gemensamma arbetsprocesser och inrättande av nya funktioner för Operations & Development samt Marketing, Sales & Communication. Mission Vi ökar människors välbefinnande. Vision Vi ska bli Europas ledande leverantör av miljövänliga fönster och dörrar genom att utveckla produkter och tjänster som människor behöver. Genom att alltid utgå ifrån konsumentens behov ökar vi människors välbefinnande. Affärsidé Inwido erbjuder miljövänliga fönster och dörrar med tillhörande tjänster och tillbehör till konsumenter, byggbolag och husfabriker i Europa. Med fokus på kunders och slutanvändares behov utvecklar och levererar vi innovativa produkter och tjänster med attraktiv design för att öka människors välbefinnande genom sänkta levnadsomkostnader, bidra till en bättre miljö samt ge en ökad säkerhet och komfort. Affärsmodell Inwidos huvudsakliga försäljning cirka 70 procent sker till konsumentmarknaden. Produkterna marknadsförs främst via nationella varumärken. Inwidos mål är att dessa varumärken ska vara nummer ett eller två inom sina segment på respektive marknad. Försäljningen till konsumenter sker huvudsakligen via återförsäljare eller direkt via mindre byggbolag och snickare, alternativt egna säljare som då också erbjuder installation. Ett omfattande arbete har genomförts för att segmentera och strukturera Inwidos varumärkesportfölj. Detta arbete har lett till en ökad kunskap om hur varje varumärke ska positioneras och förvaltas på bästa sätt. Inwidos resterande försäljning cirka 30 procent sker till industriella kunder som husfabriker och byggbolag. Ny organisationsstruktur Som ett stöd för Inwidos konsumentorienterade strategi genomfördes en organisationsförändring under En ny koncernfunktion Operations & Development skapades och i dess ledningsgrupp finns representanter från företagets affärsområden. Funktionen är övergripande ansvarig för utveckling och produktion. Arbetet inom funktionen syftar till att utveckla och koordinera system och processer för inköp, logistik, produktion och teknisk utveckling. Av tradition och för att tillgodose lokal byggnadsstandard har Inwido ett brett produkterbjudande med en mängd varianter på både funktioner och utseende. För att uppnå ökad effektivitet har Inwido påbörjat arbetet med att skapa produktplattformar, på liknande sätt som i bland annat fordonsindustrin. Marketing, Sales & Communication var ytterligare en koncernfunktion som inrättades under året. Även i denna ledningsgrupp finns representanter från företagets affärsområden. Syftet med funktionen är framför allt att utveckla och koordinera processerna inom marknadsföring, försäljning och kommunikation. Att ta fram mål och mätetal för uppföljning inom dessa områden är en del av detta arbete. Marknads-, konsument-, och kundtrender kommer att följas upp för att resultera i nya attraktiva produkterbjudanden.

9 9 Vår strategi Vi arbetar med följande fem strategiska ambitioner: Tillväxt - växa med ökade marknadsandelar och lönsamhet i Europa. Inwido ska uppnå detta genom utveckling av nya produkter och serviceerbjudanden. Med en fortsatt integration mellan koncernens enheter, utveckling av prisstrategi och kompetens samt förvärv och expansion på nya och befintliga marknader. Effektivitet - utveckla hög operationell effektivitet med synergier i hela koncernen. Detta ska bland annat ske genom ytterligare verksamhetsförbättringar inom områden som produktion, logistik och inköp samt centralisering av koncerngemensamma funktioner. Inwido fokuserar på att strukturera och optimera flödena genom hela försörjningskedjan. Inwido har också inrättat en gemensam inköpsfunktion inom ramen för den nya funktionen Operations & Development. Ökad automatisering, lagerstyrning och samordning av produktionskapacitet är andra viktiga åtgärder för att förbättra produktiviteten. För att få en effektiv uppföljning arbetar Inwido med KPI:er gemensamma nyckeltal för produktionsenheterna. Innovation - utveckla innovativa lösningar som är till nytta för konsumenten. Målet är att lansera nya produkter och lösningar som ökar människors välbefinnande. För att kunna kombinera innovativa produkter med hög produktionseffektivitet utgår företaget från gemensamma produktplattformar. Inwido har också utvecklat en tydlig innovationsprocess som utgår från trend- och kundbehovsanalyser. Genom innovationsprocessen kan Inwido fånga upp idéer från anställda, leverantörer och kunder och på så sätt bli en bättre samarbetspartner. Genom processen sker en kvalitativ utvärdering av förslagen och därefter säkerställer företaget att tillräckliga resurser för teknikutveckling, produktion och marknadslansering tillsätts. Inwido samarbetar också bland annat med Ideon i Lund för att stärka produktutvecklingen. Försäljning och marknadsföring - skapa en ledande position inom konsumentledet med en effektiv marknadsföring och försäljning. Genom utveckling av en marknads- och försäljningsstrategi på varje marknad, utveckling av kommunikationen via webbplatserna och förstärkning av hållbarhetsarbetet flyttas Inwidos marknadsposition fram. Centralt för Inwido är att skapa en säljdriven företagskultur och för detta syfte har en gemensam funktion för Marketing, Sales & Communication bildats. Kompetens - investera i medarbetarnas kompetens för att bevara en ledande position i branschen. Detta sker genom utbildningsinsatser inom ett stort antal kompetensområden som ledarskap, inköp och marknadsföring. Kompetenskartläggning och successionsplanering är andra viktiga åtgärder i detta arbete. Inwido främjar också den interna rörligheten, både geografiskt och mellan yrkesroller, för att bidra till utveckling och ökad kompetens för medarbetaren.

10 1 0 v å r a k u n d e r Våra kunder Med hemmet som bas Hemmets roll som statussymbol har ökat betydligt och det är en trend som verkar hålla i sig. Fönster och dörrar spelar en stor roll för människors välbefinnande i hemmet. I arbetet mot ökad konsumentorientering analyserar och utvärderar Inwido löpande aktuella trender som kan påverka köpbeslut av fönster och dörrar. Fokus för detta arbete är att identifiera konsumenternas framtida behov och önskemål. På så sätt kan Inwido förnya och utveckla sitt sortiment av produkter och lösningar. I en turbulent tid fylld av osäkerhet och ekonomisk oro visar marknadsstudier att hemmet har blivit en viktigare statussymbol än både bilen och karriären. Fler än tidigare prioriterar hemmet framför övriga alternativ. Studier har bland annat visat att 59 procent av svenskarna väljer ett vackert hem framför karriären. I Storbritannien, Kanada och USA väljer 41 procent av kvinnorna hemmet framför övriga alternativ. Detta hänger även tätt ihop med tiden som vi tillbringar i våra hem. I flera länder rapporteras att människor tillbringar mer och mer tid hemma. Ett fenomen som ibland kallas CREAM Cancel Restaurant Eat At Mine. Med tanke på att hemmet även betraktas som en säker investering på sikt finns ytterligare stöd för att det är en trend med tillväxtpotential. Fönstret som inredning Intresset för hemmet har bidragit till renoverings- och inredningsmarknadens starka tillväxt de senaste åren, en tillväxt som spås öka. För Inwido innebär detta en möjlighet att öka närvaron på inredningsarenan, eftersom även fönster och dörrar alltmer är att betrakta som inredningselement. Historiskt sett har fönster och dörrar betraktats som en bygg- och renoveringsprodukt - en del av husets exteriör, inte interiör. Men fönster och dörrar levererar många, ibland oväntade, värden till konsumenten. Det kan vara allt från vackert utformade fönster såväl inifrån som utifrån, ökat ljusinsläpp och minskat ljudinsläpp som ger en mer ombonad känsla i hemmet. Trä en längtan efter äkthet I ett konsumtionsstyrt samhälle söker många konsumenter också efter det som är äkta och jordnära. Det gäller såväl leverantör som materialval. Leverantörer måste leva upp till en stabil och pålitlig bild där ett genuint hantverk är en viktig och ofta avgörande faktor för valet av leverantör. För Inwido är hantverket ständigt närvarande då tillverkningen av fönster och dörrar bygger på en genuin hantverkstradition. Studier visar att trä får ett allt högre värde i bygg- och inredningsbranschen. Konsumenter ser trä som ett miljövänligt, hållbart och vackert material, och efterfrågan på Inwidos träfönster med aluminiumklädd utsida ökar. Målgrupperna som dominerar En stark konsumentgrupp är åldersgruppen född mellan Målgruppen har den högsta genomsnittliga inkomsten i Europa med en stark köpkraft. De ser huset som en mittpunkt för livet, för familjen och för hobbys. Hemmet ger stabilitet och är en statussymbol. Med nyligen utflugna barn har den här generationen alla möjligheter att satsa på sina hem. Det är en medveten målgrupp som söker god design med etiskt och socialt ansvarstagande. Fördelning kunder Konsument 70% Industri 30% Återförsäljare 36% Direkt 22% Byggbolag 18% Husfabriker 12% Snickare och mindre byggbolag 12%

11 1 1 Konsumenternas behov En annan potentiellt stark målgrupp för Inwido är åttiotalisterna. Målgruppen är i många avseenden en mer konservativ grupp än sina föregångare. Det är en grupp som söker stabilitet, värnar om traditioner och högaktar konservativa värden i livet. Mycket tyder på att åttiotalisterna i framtiden kan bli en viktig köpgrupp för Inwido då denna ser hemmet som en trygg och stabil bas i en omgivande turbulent värld. Nya fönster ska ge energi Konsumenter idag saknar ofta tid och energi snarare än ekonomiska medel. Samhället och yrkeslivet upplevs som mer och mer hektiskt och svårigheten ligger konstant i att hitta tid till renoveringen, till fritiden, och till vardagslogistiken. Mot bakgrund av den utvecklingen ser Inwido en stor potential för ett utvecklat servicekoncept. Vare sig det gäller att hitta rätt design för rätt kund, rätt funktion eller att leverera ett komplett servicepaket, från fönsterval och installation till avfallshantering av gamla fönster, så handlar det om att underlätta och göra det enkelt för konsumenten i alla led. Källa: Kairos Future The possibilities in the market place För en konsument är det framför allt följande fem faktorer som har betydelse i valet av fönster och dörrar: Miljö Produkterna ska inte bara minska energiförbrukningen och därmed klimatpåverkan, utan även tillverkas av miljövänliga material och vara en del av ett hållbart kretslopp. Kostnader För att kunna minska levnadsomkostnaderna ställs det krav på energieffektivitet. Detta kan i förlängningen innebära att produkterna blir en aktiv del av husets energilösning. Design För slutkunderna är det viktigt att produkten bidrar till en attraktiv boendemiljö. Design får allt större betydelse för köpbeslutet. För industrimarknaden är detta inte alltid ett avgörande argument. Säkerhet Produkterna måste vara en fungerande del av husets säkerhetslösning. Det ställer krav på både kvalitet och nya funktioner. Komfort En central del av upplevelsen är ljus och luft liksom intelligenta ventilationslösningar som inte ökar energiförbrukningen. Andra viktiga frågor är användarvänlighet och mindre underhåll.

12 1 2 v å r a k u n d e r Lars och Ida Søndergaard Poulsen framför sitt nybyggda funkishus i Thisted, Danmark

13 v å r a k u n d e r 1 3 Nybyggt funkishus fulländat med rätt fönster 2011 flyttade Lars och Ida Søndergaard Poulsen in i sitt nya hus vid strandkanten i danska Thisted. Lars är snickare och tillsammans har paret byggt sitt nya hus i funkisstil. För att fullända arkitekturen krävdes bra och prisvärda fönster i rätt stil. För oss spelade designen stor roll, därför valde vi kvalitetsfönster och dörrar i trä och aluminium istället för plastfönster. Vi är otroligt nöjda med resultatet, säger Lars. I sitt yrke som snickare har Lars en lång erfarenhet av KPK Vinduer. Något som säkrade valet av leverantör. Det faktum att fönstren och dörrarna är närproducerade, då fabriken bara ligger 15 minuter från parets hem, spelade också stor roll. Tack vare treglasfönstren har energiförbrukningen kunnat hållas nere. Utöver fördelarna med glasens isolerande förmåga så har vi även märkt att våra fönster stänger ute mycket av de ljud som kommer från vägen utanför huset, säger Lars. Med ett gott resultat och god service är paret mycket nöjda med sitt val av KPK Vinduer. Allt ifrån design, installation och service har gått enligt planerna och de skulle rekommendera KPK Vinduer till andra i samma situation. Nu återstår bara frågan om vem som ska putsa våra nya fönster, skrattar Lars. KPK Vinduer erbjuder god service och vi har snabbt kunnat få den hjälp vi har behövt. Som alltid vid nybygge uppstår oväntade problem och när det har inträffat så har hjälpen funnits nära och snabbt till hands, fortsätter Lars. Utöver prisvärda, vackra fönster stod funktion högt på listan. Paret valde treglasfönster som isolerar bra och stänger ute kylan på vintern och värmen på sommaren. Namn: lars Søndergaard poulsen Ålder: 31 år Bor i: Thisted, Danmark Civilstatus: Gift Yrke: Snickare Bor i: Nybyggt funkishus Köpmotiv: Har byggt hus Förnyat hem med moderna fönster Mikko och Pirkko Karvonen flyttade in i sitt stenhus i Laukaa i Finland Efter 35 år var det hög tid för ett fönsterbyte. Från mörka, slitna fönster gick familjen till nya, ljusa fönster som förnyade hemmet totalt. När våra grannar bytte sina fönster såg vi hur vackert och bra det kunde bli. Nu är det som att bo i ett helt nytt hus, säger Mikko. Överst på önskelistan stod energisparande fönster, som förhindrar drag. Familjen valde vita Tiivis öppningsbara fönster med 1+2 glas i klassisk stil med inbyggda persienner. Något de inte har ångrat. Vi är oerhört nöjda med våra nya fönster. Vi slipper drag och kyla och upplever dessutom mindre oljud, något vi inte förväntade oss. I kombination med den enastående service som Tiivi har gett oss så är vi mer än nöjda, säger han. Tidigare upplevde familjen stora problem med att färgen på de gamla fönstren skalades av. Något de försökte lösa genom att slipa och måla om fönstren. Idag slipper de det problemet då Tiivis fönster har en aluminiumtäckt utsida som skyddar mot väder och vind. Högt på önskelistan stod också vacker design. Här har Tiivi överträffat deras förväntningar. Idag flödar våra rum i ljus och våra fönster är så fina att vi inte ens använder gardiner längre, säger Mikko. Överlag är familjen Karvonen väldigt nöjda med såväl processen som resultatet. Tiivi tillhandahöll allt från demonstration till installation och avfallshantering vilket fungerade utmärkt. Om vi skulle göra om detta så skulle vi med största sannolikhet inte göra något annorlunda. Vi rekommenderar absolut andra att göra som oss. Såväl service som resultat har varit perfekt, avslutar Mikko. Namn: Mikko Karvonen Ålder: 67 år Bor i: Laukaa, Finland Civilstatus: Gift Yrke: Pensionär Bor i: Stenhus Köpmotiv: Renovering av hus

14 1 4 i n w i d o s v e r i g e Inwido Sverige Kanalmixförändringar minskade resultatet Inwido Sveriges nettoomsättning uppgick till (2 125), vilket motsvarar en minskning med 3 procent för 2011 jämfört med 2010, justerat för struktureffekter. Rörelseresultatet (EBITA) minskade till 273 (373). Rörelseresultatet (EBITA) inkluderade jämförelsestörande poster om -20 (-1). Rörelsemarginalen (EBITA) justerad för jämförelsestörande poster uppgick till 14,4 procent (17,6). Den svenska marknaden för fönster minskade med 4 procent under Den påverkades negativt av omvärldsfaktorer som fallande konsumentförtroende och en försvagad småhusmarknad. För Inwido utvecklades industriförsäljningen positivt medan försäljningen på konsumentmarknaden påverkades negativt av den finansiella oron och en försiktigare hållning bland konsumenterna. Det lägre rörelseresultatet (EBITA) var främst orsakat av den något lägre försäljningen, kanalmixförändringar och högre försäljnings- och marknadsföringskostnader. De jämförelsestörande posterna var relaterade till en omstrukturering av koncernens tillverkningskapacitet. Viktiga händelser under 2011 Under 2011 introducerade Inwido Sverige en ny säljdriven organisation som oavsett säljkanal har konsumenten i fokus. I den ingår den nya affärsenheten Design Brands med varumärkena Hajom och SnickarPer. Design Brands erbjuder framförallt arkitekter och byggentreprenörer ett brett utbud av lösningar för skjutdörrar, fönster och dörrar inom premiumsegmentet. Som ett led i satsningen på Design Brands öppnade Inwido i september ett nytt showroom i Stockholm. Under 2011 lanserade Elitfönster ett nytt energieffektivt fönster för främst nyproduktion av bostäder och Hajom lanserade en motoriserad skjutdörrlösning. Vidare ersattes varumärket Allmoge med Outline som därmed marknadsförs i både Danmark och Sverige. Samtidigt genomfördes en omprofilering av varumärket Diplomat. Detta varumärke är gemensamt på den svenska och den norska marknaden. Om Inwido Sverige Organisation: Fabriker på 8 orter: Lenhovda (2 st), Bjurträsk, Hajom, Vetlanda (2 st), Hånger, Bankeryd, Väröbacka, Edsbyn. Kunder: Konsument via GDS-kedjor, byggfackhandel och direktförsäljning. Industri via byggbolag och husfabriker. Produkter: Fönster, dörrar, skjutdörrar, takfönster samt tillbehör som lamell- och plisségardiner. Varumärken: Elitfönster, Outline, Hajom, SnickarPer, Diplomat, ERA och Wisy. Inwido sverige Nettoomsättning, Rörelseresultat EBITA, * Rörelsemarginal (EBITA), % 13,4 17,6 * Inkluderar jämförelsestörande poster om -20 (-1) inwido Sveriges andel av inwidos totala nettoomsättning* *Inkluderar internförsäljning %

Större, starkare, smartare

Större, starkare, smartare Årsredovisning 2014 Större, starkare, smartare Inwido är Europas största tillverkare av fönster och dörrar. Genom innovativa och moderna produkter ökar vi människors välbefinnande. Den filosofin har gjort

Läs mer

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner årsredovisning 2011 INNEHÅLL ÅRET OCH verksamheten 1 Året i korthet 2 Detta är Nobia 4 VD-kommentar förvaltningsberättelse 2 >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar 6 Finansiella mål 8 Strategi och

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab think less lindab think less På Lindab är vår ambition att förenkla byggandet åt våra kunder. Vi anser också att det är viktigt att minska vårt ekologiska

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

Årsredovisning 2010. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2010. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2010 The global leader in door opening solutions Innehåll årsredovisning online ASSA ABLOYs årsredovisning online har många användar vänliga funktioner. Det går att få texter upplästa och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2012. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2012. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2012 The global leader in door opening solutions The global leader in door opening solutions Innehåll Årsredovisning 2012 Verksamhetsbeskrivning ASSA ABLOY-koncernen Kommentar från VD och

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2004 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet 2004 i korthet Omsättningen ökade till 25 526 MSEK (24 080) med en organisk tillväxt om 5 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 GETINGE FIRAR ETT HUNDRA ÅR 2004 Pionjärtiden 1904 1924. Enligt bolagsordningen, daterad den 10 mars 1904 skulle Getinge Nya Mekaniska Verkstad ägna sig åt att tillverka

Läs mer

2006 i korthet. Viktiga händelser

2006 i korthet. Viktiga händelser Årsredovisning 2006 Innehåll ASSA ABLOY i korthet 1 VD-kommentar 2 Vision och strategi 6 Marknaden 8 ASSA ABLOYs produkter 12 Hållbar utveckling 16 Våra medarbetare 18 Division EMEA 20 Division Americas

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2007 The global leader in door opening solutions Innehåll Omslagsbild: Smart Lock gör det enklare att använda passagekontroll. Låset är energisnålt och drivs med batterier, vilket gör att

Läs mer

Innehåll. Bokslut 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse... 1 Koncernredovisning... 9 Moderbolagets bokslut... 50 Revisionsberättelse...

Innehåll. Bokslut 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse... 1 Koncernredovisning... 9 Moderbolagets bokslut... 50 Revisionsberättelse... Innehåll 2Sanitec i korthet Året 2013 i sammandrag... 1 Sanitec i korthet... 2 Koncernchefen har ordet... 4 Finansiella mål... 6 Affärskoncept... 7 Försäljning och marknadsföring... 10 Marknadsöversikt...

Läs mer

Innehåll. Året i korthet 3. Detta är Duni 4. VD har ordet 6. Finansiella mål 10. Strategi 11. Tillväxtområden 12. Affärsområde Professional 16

Innehåll. Året i korthet 3. Detta är Duni 4. VD har ordet 6. Finansiella mål 10. Strategi 11. Tillväxtområden 12. Affärsområde Professional 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Året i korthet 3 Detta är Duni 4 VD har ordet 6 Finansiella mål 10 Strategi 11 Tillväxtområden 12 Affärsområde Professional 16 Affärsområde Consumer 18 Affärsområde Tissue

Läs mer

Innehåll. Finansiell översikt koncernen 72 Aktien 74 Definitioner och ordlista 76 Årstämma 77. Verksamhetsberättelse. Bolagsstyrningsrapport

Innehåll. Finansiell översikt koncernen 72 Aktien 74 Definitioner och ordlista 76 Årstämma 77. Verksamhetsberättelse. Bolagsstyrningsrapport ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse Bolagsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter Ekonomisk information 1 Detta är TradeDoubler 2 Året i korthet 3 VD har ordet

Läs mer

Bolagsstyrning Vår marknad Vår affär Information Midsona AB (publ) Förvaltningsberättelse Midsona Sverige Finansiell information Midsona Norge

Bolagsstyrning Vår marknad Vår affär Information Midsona AB (publ) Förvaltningsberättelse Midsona Sverige Finansiell information Midsona Norge ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 3 Vår marknad En stor och växande marknad 4 6 Vår affär Vi bidrar till ett ökat välbefinnande i vardagen 7 9 Starka varumärken inom välbefinnande

Läs mer

2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision

2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision 2012 Årsredovisning På väg mot vår vision INNEHÅLL SIFFROR 1 Swedish Match i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Swedish Match affärsmodell 6 Global marknadsöversikt 8 Swedish Match verksamhet 8 Snus

Läs mer