Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten Förslag till beslut om antagande RN reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10"

Transkript

1 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Förslag till beslut om antagande RN reviderad

2 Antagande Enligt lagen om skydd mot olyckor 3kap. 3 ska kommunen ha ett handlingsprogram som antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas ska samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunala nämnder att under perioden anta närmare riktlinjer. Detta handlingsprogram är framtaget av räddningstjänsten enligt delegation i förvaltningens reglemente, antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008: Nämnden skall därutöver stödja kommunstyrelsens arbete vad avser t.ex. upprättande av handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige den XX-XX-XX och gäller under perioden år Programmet ska aktualitetförklaras av kommunfullmäktige under första kvartalet av en ny mandatperiod. Mål och indikatorer för all verksamhet i kommunen, även för det olycksförebyggande arbetet, beslutas av de politiska nämnderna i XXX månad och gäller för nästkommande år. Dessa redovisas därför med hänvisningar till kommunens verksamhetsplaner och bifogas programmet som bilagor. Sida 2

3 Innehållsförteckning Antagande... 2 Innehållsförteckning Inledning Kartläggning av kommunen Analys Stadens målmodell Internt säkerhetsarbete Trafiksäkerhet Brandskydd Miljöskydd Badsäkerhet Fallolyckor Operativa räddningsinsatser Samhällsstörning Bilagor Antagande... 2 Innehållsförteckning Inledning Kartläggning av kommunen Analys Stadens målmodell Sida 3

4 5. Internt säkerhetsarbete Trafiksäkerhet Brandskydd Miljöskydd Badsäkerhet Fallolyckor Operativa räddningsinsatser Samhällsstörning Bilagor Sida 4

5 1. Inledning Ambitionen med detta handlingsprogram är att beskriva ett långsiktigt arbete för att minska antalet olyckor, samt antalet skadade på grund av olyckor bland de som bor och vistas i Landskrona stad. En del av det säkerhetsarbete och olycksförebyggande arbete som beskrivs har pågått under många år i kommunen. 1.1 Bakgrund Enligt 3 kap. 3 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunerna ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Enligt 3 kap. 8 i samma lag ska kommunerna också ha ett handlingsprogram för räddningstjänst samt den förebyggande verksamheten. Landskrona stad har valt att samordna dessa handlingsprogram till ett dokument eftersom det finns många beröringspunkter mellan räddningstjänsten och den förebyggande verksamheten. 1.2 Syfte och mål Syftet med handlingsprogrammet, förutom att uppnå de skyldigheter kommunen är ålagd enligt lagstiftningen, är att ta fram en samlad bild av kommunens arbete för att förhindra och begränsa olyckor och skador till följd av olyckor. Ett annat syfte är att informera intressenter, såväl samverkansparter som de som bor, arbetar eller vistas i Landskrona stad, om kommunens arbete. Målet är att öka samverkan, både internt och externt, i arbetet för att minska antalet skadade på grund av olyckor eller andra händelser i kommunen och att utveckla de insatser och det arbete som görs i kommunen. 1.3 Avgränsning Handlingsprogrammet ska beskriva ett långsiktigt arbete för att minska olycksriskerna för de som bor, arbetar och vistas i Landskrona stad. En del av detta arbete har pågått under många år i kommunen. Det innefattar internt skydd av kommunens egendom och verksamheter, beredskapsfrågor samt riskfrågor för hela kommunens geografiska område. Sida 5

6 Handlingsprogrammet tar upp sådana händelser som kan föranleda räddningsinsatser och begränsas till de s.k. vardagsolyckorna. 1.4 Arbetet med handlingsprogrammet Handlingsprogrammet i sig innehåller inte nya mål, verksamheter eller aktiviteter utan är en beskrivning över hur Landskrona stad arbetar och har uppsatta mål för sitt olycksförebyggande arbete. Vid arbetet har ingen särskild arbetsgrupp inrättats. Det är beredskapssamordnaren som sammanställt kartläggande statistik och olycksomfattning. Därtill har varje verksamhet som berörs av olycksrisker, tillsammans med beredskapssamordnaren, samarbetat för att ta fram de fakta, mål och aktiviteter som just deras verksamhet har för sitt förebyggande arbete. 1.5 Jämställdhetsanalys Handlingsprogrammet har i sin färdigställda form granskats enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för jämställdhetsanalys. Denna checklista ingår i ett större material med syfte att stödja jämställdhetsarbetet i kommuner och landsting. (www.jamstall.nu) Sida 6

7 2. Kartläggning av kommunen Landskrona är en stad med stora möjligheter. Läget i den expansiva Öresundsregionen, den vackra kusten, täta kommunikationer till flera storstäder i närheten och många andra tillgångar i staden gör att Landskrona kan och ska utvecklas till en kommun som många fler vill bo och verka i. 2.1 Organisation Landskrona stad är organiserad, utöver stadsledningen, i åtta förvaltningar varav flertalet på olika sätt arbetar olycksförebyggande inom sitt verksamhetsområde. Till varje förvaltning hör en nämnd. Kultur- och fritidsförvaltningen Omsorgsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Teknik- och serviceförvaltningen Räddningstjänsten Miljöförvaltningen Utbildningsförvaltningen Sida 7

8 Kultur och fritid Omsorg Stadsbyggnad Individ och familj Teknik och service Räddningstjänsten Miljö Utbildning Stadsledning Handlingsprogram 2012 Brand Trafik Badvatten Båtar och hamnar Kemikalie Fall Miljö Extraordinär händelse Trygghet och säkerhet Inom kommunen berör det förebyggande olycksarbetet flera förvaltningar, och det pågår både inarbetade samverkansformer samt projekt. Räddningstjänsten har samordningsansvaret inom kommunen, enligt kraven i lagen om skydd mot olyckor samt i lagen om extraordinära händelser, både för förebyggande, utbildning och operativa räddningsinsatser när en olycka har inträffat. 2.2 Risk- & krisberedskap I Landskrona stad ligger inom Räddningstjänstens verksamhetsorganisation området Risk- och krisberedskap. Krisberedskapssamordnaren arbetar med att sammanställa de risker som finns i kommunen och tar fram underlag för att man ska kunna ta hänsyn till riskbilden vid exempelvis exploatering och nyetablering av nya verksamheter, farliga godsleder, verksamhetstillstånd. Samordnaren ansvarar dessutom för samverkan med andra kommuner, organisationer, regionen, länsstyrelsen m.fl. Kommunerna i Skåne Nordväst har djupgående och väl etablerade samverkansformer med lokala och regionala forum för erfaren- Sida 8

9 hetsutbyte. Kommunerna tar bl.a. fram gemensamma utbildningar och analysstrukturer. 2.3 Samverkan Räddningstjänsten i Landskrona har ett väl utvecklat samarbete med kommunerna Svalöv och Bjuv, vilket regleras med civilrättsliga avtal. Samverkan utvecklas och fördjupas fortgående enligt politiska direktiv. Avtalen reglerar samarbete inom såväl den operativa som den förebyggande verksamheten. Idag har kommunerna gemensam räddningschef, gemensam riskingenjör samt verksamhetsansvariga inom räddningstjänstens uppdrag, och en stor del av samarbetet innefattar förebyggande insatser som bl. a. tillsyn, utbildning, framtagande av planer och analyser. Skåne Nordväst (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga) samverkar enligt ett gemensamt samverkansavtal. Avtalet omfattar framförallt den operativa verksamheten genom att kommunerna delar funktioner som räddningschef i beredskap, vakthavande brandingenjör och stabsbrandmästare. Kommunerna i Skåne tillämpar gränslös räddningstjänst, vilket innebär att närmsta resursen alltid larmas för att man ska nå fram så fort som möjligt och för att komma fram med tillräckliga resurser i ett tidigt skede. Inom Skåne finns gemensamma specialresurser utstationerade på strategiska platser i länet, t.ex. kemikalieolycksresurs, ledningsfordon samt resurs för att hantera svårbemästrade miljöer. Det finns även resurser inom förebyggande olycksarbete och krishantering. Sida 9

10 3. Analys Varje kommun ska enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, analysera sina risker, sårbarheter samt sin hanteringsförmåga vid kris. 3.1 Bakgrund Landskronas riskanalys arbetades fram under hösten 2010, och den antogs i kommunfullmäktige Sårbarhetsanalysen antogs i kommunstyrelsen Dessa två dokument ligger som underlag till detta handlingsprogram. 3.2 Syfte och mål Syftet med en riskanalys är att se vilka risker det finns i kommunen olyckor som kan föranleda räddningstjänst. Syftet med en sårbarhetsanalys är att reda ut vilken kommunens förmåga att motstå en extraordinär händelse. Analyserna ska, enligt föreskrifterna, tas fram under det första året under mandatperioden, och senast den 30 september i samma period ska det lämnas in en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) till länsstyrelsen. Riskanalysen ligger till grund för detta handlingsprogram samt delge andra intressenter en möjlighet att skapa sig en samlad bild över risker i Landskrona stad. Målet med analysen är att identifiera inom vilka områden som kommunen särskilt behöver beakta risker och anpassa insatser i förhållande till antalet olyckor i den egna kommunen. 3.3 Riskanalys I Landskrona stad delas RSA upp i en separat riskanalys och en sårbarhetsanalys; riskanalysen riktar in sig på olycksrisker och sårbarhetsanalysen definieras utifrån en extraordinär händelse. De båda lämnas in tillsammans. Sida 10

11 3.3.1 Olycksbilden i Landskrona stad I riskanalysen finns statistik över händelser som har inträffat i kommunen. Den visar en samlad bild av vilka olyckor som är mest frekvent förekommande. Bilden jämförs även med andra kommuner, länet samt riket. (Bilaga 2) Innehåll Riskanalysen 2010 (Bilaga 2) har fyra huvudkomponenter: en genomgång av demografin i Landskrona stad, insatsstatistik från räddningstjänstens register, en grafisk presentation av objekt med särskilda risker för sin omgivning samt en grovanalys av risker i Landskrona stad Identifierade risker Kommunens risker är i huvudsak lokaliserade i Landskrona tätort och särskilt de centrala och södra delarna (räddningstjänsthändelser respektive objekt med särskilda risker). Riskerna med vägtrafik finns även längs den trafiktunga E6. De största riskerna är biltrafik och brand i bostäder, vad avser konsekvenser för liv och hälsa, vilket framgår av både statistik och grovanalys. Sett ur ett samhällsperspektiv får var och en olycka inte särskilt stora effekter men eftersom de förekommer frekvent blir den sammanlagda konsekvensen stor. Naturolyckor och skolor är de största riskerna vad avser egendom. Med tanke på tendensen i landet med ökade skolbränder är det inte osannolikt att Landskrona skulle kunna drabbas av en större skolbrand med stora konsekvenser. Störst miljörisk genereras av naturolyckor. Det är framförallt följdeffekterna av en olycka som gör att miljön kommer att påverkas. Sida 11

12 4. Stadens målmodell Staden har fem politiskt prioriterade målområden: skola för kunskap och arbetsro; den arbetande staden; Landskrona den trygga staden; näringsliv; boende. Stadsdirektören svarar för en samordning mellan fokusområdena för att skapa synergieffekter samt för att optimera utfallet av det gemensamma arbetet. Till sin hjälp har stadsdirektören en styrgrupp bestående av processägarna för de prioriterade målområdena. Alla nämnder ska aktivt arbeta med att förverkliga målen inom de prioriterade målområdena. 4.1 Prioriterade områden Kommunens förvaltningar och verksamheter ska ha verksamhetsmål som bidrar till att kommunen uppnår de prioriterade områden som är uppsatta Skola för kunskap med arbetsro Landskrona stad satsar på en skola där våra unga ska nå de uppsatta målen. Våra elever ska få det stöd som krävs för att lära sig läsa, skriva och räkna. Skolan ska vara en trygg plats med samverkan mellan elever och personal och det ska råda arbetsro. En växande andel ska nå grundskolans mål. Elever ska få det stöd som krävs för att lära sig läsa, skriva och räkna. Skolan ska präglas av trygghet och arbetsro Den arbetande staden Sysselsättningsgraden i Landskrona ska öka. Vårt mål är att ingen frisk vuxen ska behöva vara beroende av bidrag och att en växande andel ska ha någon sysselsättning genom insatser för att Landskronaborna ska må. På så vis hålls kostnaderna för ohälsa nere. En växande andel ska arbeta. Hälsotalet ska öka. Antalet bidragsberoende ska minska. Sida 12

13 4.1.3 Landskrona den trygga staden Landskronabornas upplevelse av den trygga staden ska öka för att höja Landskronas attraktionskraft. En viktig del i detta är att tydligt och konsekvent arbeta för att minska brottsligheten och dess orsaker. Det görs i nära samarbete med andra aktörer. Den totala brottsligheten ska pressas tillbaka. Arbetet mot våldsbrottslighet ska särskilt prioriteras. Brottslighetens bakomliggande orsaker ska bekämpas med samma kraft som själva brottsligheten Ett välmående näringsliv Landskrona har mycket goda förutsättningar för ett växande och utvecklande näringsliv. Stadens läge erbjuder goda logistiska möjligheter, gott om mark och tomter, väl fungerande infrastruktur för både tillverkande företag och tjänsteföretag. Näringslivspolitiken och förvaltande enheter ska förmå nya företag att etablera sig i Landskrona. Gemensamt stödja nyföretagande och entreprenörskap. Gemensamt underlätta för befintligt näringsliv genom att arbeta serviceinriktat Attraktivt boende för alla Genom sitt centrala läge i Öresundsregionen, och med strandnära områden, är Landskrona en mycket attraktiv stad att bo och verka i. Under kommande år kommer satsar kommunen på nya attraktiva bostäder. Vi skapar möjligheter för såväl hyresgäster som för bostads- eller bostadsrättsägare. Det ska föras en offensiv bostadspolitik för att skapa en positiv inflyttning till staden. Produktionen av ägande- och bostadsrätter ska prioriteras. Fler hyresrätter ska skapas i Landskronas ytterområden. Bostadsbyggandet ska stärka Landskrona centrum och vara ett föredöme när det gäller energianvändning och miljöpåverkan. Sida 13

14 4.2 Verksamhetsmål/Förvaltningens mål Verksamhetsmålen för varje förvaltning tar respektive nämnd fram. Nämnderna antar målen årligen. (Bilaga 1) Mål Målet ska ange det önskade tillståndet, Det vill säga -Vad är det som ska uppnås? eller -Vilken inriktning har åtgärden? Indikatorer Indikatorn/-erna är de mätbara faktorerna som ska följas upp mot målet och därmed påvisa måluppfyllelsen Även tidsplaner för delmålen kan vara en indikator. Till ett mål kan flera indikatorer anges Aktiviteter Aktiviteterna är vilken verksamhet som ska bedrivas för att uppnå respektive mål. Beskrivningen anger hur den ska genomföras under året. Tidsplan för arbetet anges för de aktiviteter som man bedömer kommer att avslutas under året. 4.3 Värdegrund BRA i Landskrona I Landskrona stad arbetar vi efter värdegrunden BRA. Där står B för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vårt arbete och agerande syftar till att det ska vara BRA att bo och verka i Landskrona för kommuninvånarna, övriga aktörer och för oss som medarbetare Bemötande Vi som arbetar i Landskrona stad strävar efter att ha ett professionellt och respektfullt bemötande, inom den demokratiska processen, till våra kommuninvånare och övriga aktörer, men självklart också till varandra i organisationen. Vi har en positiv inställning till vårt uppdrag där vårt arbetssätt präglas av helhetssyn för den kommunala verksamheten och där vi prioriterar kommuninvånarnas behov och intressen Resultat Vårt arbete är målinriktat och resultatorienterat. Vi verkar för ett effektivt resursutnyttjande och tar aktivt ansvar för att utveckla vår verksamhet Ansvar Vårt förhållningssätt och arbetssätt kännetecknas av ett tydligt ansvarstagande. Vi bidrar till att skapa goda arbetsplatser som präglas av engagemang och arbetsglädje. Vi tar ansvar för att vara goda förebilder för Landskrona. Sida 14

15 4.4 Jämställdhet Nationella, regionala mål DiskriCEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Sida 15

16 5. Internt säkerhetsarbete 5.1 Säkerhetsarbetet inom Landskrona stad I staden finns en säkerhetspolicy med inriktning på säkerheten för politiker och medarbetare samt för verksamheterna inom Landskrona stad. Säkerhetspolicyn beskriver stadens viljeriktning och övergripande mål för säkerhetsarbetet Syfte och mål Landskrona stads verksamheter ska bedrivas i en säker miljö med så få störningar som möjligt. Det systematiska säkerhetsarbetet ska vara förebyggande och ligga till grund för att: säkerställa den dagliga driften för att kunna tillhandahålla god service till medborgarna upprätthålla medborgarnas förtroende för verksamheten inom Landskrona stad skapa en säker och trygg miljö för medarbetare och samverkande partner minimera konsekvensen av oönskade händelser inom stadens verksamheter Ansvarsfördelning Kommunfullmäktige beslutar om säkerhetspolicyn för stadens säkerhetsarbete. Kommunstyrelsen fastställer tillämpningsanvisningar och har det övergripande ansvaret för samordning, delegering, planering och uppföljning av säkerhetsarbetet. Varje nämnd ansvarar för att förvaltningen har en organisation med kompetens för att kunna fullgöra sina åtagande enligt säkerhetspolicyn. Förvaltningschefen ansvarar för säkerhetsarbetet inom förvaltningen och för att stadens säkerhetspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar integreras i verksamheten. Säkerhetschefen har på uppdrag av kommunstyrelsen ansvar för att samordna, utveckla och följa upp stadens säkerhetsarbete. Säkerhetschefen leder den strategiska säkerhetsgruppen som består av representanter från stadens förvaltningar. Sida 16

17 5.1.3 Huvudområden Arbetet med säkerhetsfrågor i Landskrona stad ska ske inom följande områden: fysiskt skydd brandskydd/systematiskt brandskyddsarbete (SBA) informationssäkerhet våld och hot brottshandlingar krisstöd försäkringsskydd Uppföljning Oönskade händelser ska dokumenteras på ett systematiskt sätt för vidare uppföljning och förbättringsarbete. Säkerhetsarbetet ska redovisas i samband med årsredovisningen. 5.2 Systematiskt säkerhetsarbete i Landskrona stad Säkerhetsarbetet ska ingå som en naturlig del i verksamheten och ska omfatta policyns samtliga huvudområden Förebyggande säkerhetsarbete Förebyggande säkerhetsarbete syftar till att öka det allmänna säkerhetsmedvetandet, förhindra oönskade händelser samt reducera konsekvenserna, om de trots allt inträffar. Förebyggande arbete är en process som genomförs av nämnd, förvaltningsledning och medarbetare. I säkerhetsarbetet ska åtgärder alltid vägas mot förväntade kostnader för oönskade händelser. Avvägning ska göras mellan skydd, säkerhet, försäkring och skador Organisation och ansvar Kommunstyrelsen har det övergripande samordningsansvaret för stadens säkerhetsarbete. Säkerhetsorganisationen ska i huvudsak utgöras av den ordinarie linjeorganisationen. Säkerhetschefen ska bistå politiker och tjänstemän med råd, sakkunskap och support i det systematiska säkerhetsarbetet. Alla medarbetare ska aktivt medverka i det systematiska säkerhetsarbetet Riskanalys En riskanalys är en metod för att identifiera och åtgärda brister i verksamheten. Den utgör grunden i det systematiska säkerhetsarbetet. Nämnderna ska, genom sina förvaltningar, återkommande eller vid förändring i verksamheten, göra en riskanalys Sida 17

18 för den egna verksamheten. En gemensam modell för riskanalys ska enligt kommunstyrelsens fastställda tillämpningsanvisningar användas i stadens olika verksamheter Beredskap för avbrott och oönskade händelser Nämnderna ska, genom sina förvaltningar, identifiera kritiska processer, beroenden, risker och sårbarheter som kan störa förvaltningens förmåga att leverera god service till de som bor och verkar i staden. Varje förvaltning ska ha en utsedd och väl förberedd organisation för att hantera avbrott och oönskade händelser som avviker från och har negativ påverkan på den ordinarie verksamheten. Förvaltningschefen ska informera stadsdirektören om det befaras att flera förvaltningar påverkas av ett avbrott eller oönskad händelse Rapportering och uppföljning Varje medarbetare har ett ansvar för säkerheten. Alla ska vara uppmärksamma på brister i säkerheten och snarast rapportera risker, tillbud och skador mot verksamheten och individer i stadens centrala rapporteringssystem. Inrapporterade händelser ska analyseras och utgöra underlag för beslut om åtgärd. Varje nämnd ska årligen göra en analys av inrapporterade risker och oönskade händelser samt lämna in en rapport över det systematiska säkerhetsarbetet till strategiska säkerhetsgruppen. Strategiska säkerhetsgruppen ska årligen göra en sammanställning av nämndernas rapporter och redovisa denna till kommunstyrelsen. Den samlade dokumentationen utgör ett underlag för ständig förbättring av det systematiska säkerhetsarbetet. Sida 18

19 6. Trafiksäkerhet Arbetet med trafikmiljön i Landskrona ska ge en miljö som är självinstruerande i så stor utsträckning som möjligt så att trafikanterna på ett naturligt sätt anpassar sitt körsätt och beteende efter platsens krav. Gaturummet ska anpassas till ortens och/eller platsens befintliga miljö. Restriktioner och förbud genom lokala trafikföreskrifter ska undvikas så långt det är möjligt. 6.1 Strategi Landskrona stads stadsbyggnadsförvaltnings förebyggande arbete för trafikolyckor omfattas av ett handlingsprogram, Trafikprogram för Landskrona stad (Bilaga 4). Där beskrivs strategin för det förebyggande arbetet. Prioriteringarna för åtgärder revideras årligen, och senast 2013 ska programmet revideras i sin helhet. Verksamheten beskrivs inom olika program. Varje område från trafikprogrammet förtydligas i respektive program och avser hur kommunen kan och ska bedriva arbetet för att förbättra trafiksituationen och trafikmiljön Olycksdrabbade platser och trygghetsskapande åtgärder Fordonshastigheterna är en av de viktigaste faktorerna för ökad säkerhet och trygghet, varför det finns stor anledning att arbeta för lägre fordonshastigheter. Främst gäller det i de miljöer där många oskyddade trafikanter rör sig, till exempel bostadsområden. En hastighetsplan är framtagen enligt konceptet Rätt fart i staden (Bilaga 5). Hösten 2011 kommer byarna att få lägre hastighetsbegränsning. Hastigheterna som har 50 km/tim. sänks till 40 km/tim., hastighetsbegränsningen 30 km/tim. ska bibehållas på de sträckor där de finns idag. Även ett förslag är framtaget över hastighetssänkning i tätorten Landskrona. Förslaget kommer att presenteras under Cykel och moped Cykelplan 2008(Bilaga 6) har tagits fram av teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen. Dokumentet ska hjälpa till att underlätta vid framtagandet av detaljplaner. Efter att uppdateringen av förra cykelplanen genomfördes har många åtgärder utförts och cykelbanor byggts för att förbättra trafiksituationen för cyklisterna i Sida 19

20 kommunen. Cykelplan 2008 redogör för det nya cykelnätet och tar även upp nya problem som uppstått och som behöver åtgärdas för att trafiksituationen ska bli ännu bättre för cyklisterna. Även förslag på nya stråk, för att skapa ett mer sammanhängande och heltäckande gång- och cykelnät, presenteras. Trafikverket och Landskrona stad har ett gemensamt intresse av effektiv utbyggnad genom samordnad planering och finansiering mellan parterna Förbättring skolvägar och skolskjutshållplatser Åtgärder längs skolvägarna bygger till största del på elevernas egna upplevelser av otrygghet i åk 0 6. Skolskjutshållplatserna är utmärkta med speciella skyltar för att tydliggöras och visa att det kan förekomma barn i vägens- och hållplatsens närhet Tillgänglighet Viktiga stråk klassificeras efter hur viktiga de bedöms vara. Vägar kan också klassificeras som viktiga stråk även på sådana ställen där kommunen inte är väghållare. Inom kommunens organisation är arbetet med att åtgärda den offentliga gatumiljön förankrad inom berörda verksamheter och pågår kontinuerligt. Utformningen av åtgärder förankras även i kommunens handikappråd Parkering Kommunens arbete med parkeringsplacering/tillgång innefattar områdena: parkeringsplatser och lastzoner till företag boendeparkering taxor och parkeringszoner handikapparkering. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till i samtliga delar som ska övervägas. Parkeringsmöjligheter ska finnas inom rimliga avstånd till företag/butiker, samtidigt som det ska skapas trygga och attraktiva miljöer utan störande biltrafik. Staden ska samverka med fastighetsägare och näringsidkare för att organisera och administrera parkeringsplatser på ett sådant sätt att omsättningen av parkeringsplatser ökar, centrumhandeln gynnas, miljöaspekter beaktas och en god trafikmiljö kan uppnås. Behovet och efterfrågan styr antalet och placeringen av handikapprutorna. Detta är något som måste avvägas i varje enskilt fall. Personer som innehar speciellt tillstånd för handikapparkering har möjlighet att nyttja detta även på platser som inte är speciellt avsedda för dem. Sida 20

21 6.1.6 Kollektivtrafik Landskrona stad har ett bra samarbete med Skånetrafiken kring utvecklingen av kollektivtrafiken i Landskrona, både vid planeringen av stadstrafiken och vid planeringen av den regionala trafiken. Förbättringar sker i en positiv riktning för Landskrona stad Vägvisning Landskrona stad säkerställer att det finns vägvisning till olika geografiska målområden. Dessa målområden kan exempelvis vara orter eller industriområden. Riktlinjer för övrig skyltning och vägvisning finns beskrivna i en bilaga till trafikprogrammet. 6.2 Drift och underhåll Gatuenheten ansvarar för drift och underhåll av gator samt gång- och cykelbanor. I ansvaret ingår beläggningsunderhåll, renhållning och vinterväghållning Vinterväghållning Landskrona stad har tillsammans med fastighetsägarna ett gemensamt ansvar för vinterväghållning inom detaljplanerat område. Landskrona stad genom stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för vinterväghållning på stadens cykelvägar, gator och torg m.m. Snöröjning utförs enligt följande prioritering: 1. Infartsgator, bussgator, gator till industrier, viktiga cykelstråk etc. har högsta prioritet. 2. Övriga större gator och cykelstråk har näst högst prioritet. 3. Villagator har lägst prioritet. Halkbekämpning påbörjas omedelbart efter konstaterad halka. Prioriteringsordningen är densamma som vid snöröjning. På gångbanor används sand och på gator främst befuktat salt. Fastighetsägaren ansvarar för snö- och halkbekämpning på gångbanor och annat utrymme som är avsett för gångtrafikanter i anslutning till fastigheten. Fastighetsägare ansvarar även för att is och snö inte kan falla ner från fastighetens tak, balkonger, rännor och dylikt. Sida 21

22 6.3 Mål Riksdagens transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerhetsställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. (Prop. (2008/09:93) Mål för framtida resor och transporter) Målen är uppdelade i två delar: Funktionsmål Tillgänglighet o Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa o Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås Nollvisionen Trafiksäkerhet handlar om visionen att människor ska kunna resa säkert och därmed kunna resa mer. Nollvisionen är grunden för det nationella trafiksäkerhetsarbetet där innebörden är att ingen människa ska skadas eller dödas vid vistelse i trafikmiljön. Riksdagen beslutade hösten 1997 i enlighet med regeringens förslag att det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen skall dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet (nollvisionen) samt att vägtransportsystemets utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta. Inriktningen de närmaste åren bör vara att fortsätta och intensifiera arbetet med att integrera säkerhet i trafikmiljön på det statliga och kommunala vägnätet, i kvalitetssäkringen av transporter, i arbetsmiljöarbetet samt i fordonsutvecklingen. (Prop. 2003/04:160, Fortsatt arbete för en säker vägtrafik) 6.4 Aktiviteter Landskrona stad ska basera sitt arbete med trafik utifrån Fyrstegsprincipen, vilket innebär att det i första och andra steget identifieras vilka åtgärder som kan påverka transportbehov, val av transportsätt, effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och Sida 22

23 fordon. Det tredje och fjärde steget omfattas av begränsade åtgärder, nyinvesteringar samt ombyggnadsåtgärder. För att kvalitetssäkra kompetensen hos såväl personal som politiker i tekniska nämnden i trafikfrågor, så utbildas samtliga i aktuella trafikfrågor minst en gång per mandatperiod. 6.5 Samverkan Inom arbetet med trafikmiljön måste en kontinuerlig dialog föras med Trafikverket för att påverka så att åtgärder vidtas på det statliga vägnätet, framförallt på statliga vägar i anslutning till bostadsområden. Sida 23

24 7. Brandskydd Var brinner det mest ofta? Arbetsmetodiken som Landskrona räddningstjänst utför baseras på de skyldigheter och rättigheter som gäller vid tillsynsarbete enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt MSB:s allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3). Alltför många omkommer eller blir allvarligt skadade vid bostadsbränder. Men ett utvecklat och intensifierat förebyggande brandskyddsarbete ska minska antalet omkomna och allvarligt skadade. Med anledning av detta fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i november 2009 i uppdrag av regeringen att, i samverkan med berörda myndigheter och organisationer, ta fram en nationell strategi för hur brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda. Preliminär statistik från MSB visar att 104 personer omkom i 97 bränder under Det är något färre än 2010 när 130 personer omkom i 123 bränder. 7.1 Riskgrupper i samhället Personer med speciella behov Arbetet med att identifiera särskilt utsatta personer och att erbjuda ett bra brandskydd gör räddningstjänsten tillsammans med IOF (individ- och familjeförvaltningen) i form av en checklista som hemtjänstpersonalen som kontrolleras vid hembesök. Efter en brand i något av de boenden där IOF är hyresgäst, kontaktas alltid IOF Äldre och personer med funktionshinder Räddningstjänsten och hemtjänsten samarbetar för att förebygga uppkomsten av brand hos de vårdtagare som bor i egen bostad. Hemtjänsten gör löpande kontroller/inventeringar enligt en checklista i samband med att de tittar på andra risker såsom till exempel fallolyckor. De vårdtagare som bedöms ha brister i brandskyddet erbjuds besök av personal från räddningstjänsten för kontroll och rådgivning om brandsäkerhet. Informationen sprids även via äldre- och handikapporganisationer. (Bilaga 7) Sida 24

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor STADSKONTORET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Numreringen beror på att Handlingsprogrammet kallats bilaga 1. BILAGA 2 BESKRIVNING AV KOMMUNEN... 3 BILAGA

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2013

Risk- och sårbarhetsanalys 2013 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-06 94 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.2 Syfte... 6 1.3 Mål... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Metod... 7 1.5.1 MVA- metoden... 7 1.6 Uppföljning

Läs mer

9 16 oktober 2008. Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad

9 16 oktober 2008. Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad 9 16 oktober 2008 Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad 2008-09-01 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antog den 23 november 2000 Konkurrenspolicy för Borås Stad. Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Ta ett samlat grepp. om Trygghet och Säkerhet

Ta ett samlat grepp. om Trygghet och Säkerhet Ta ett samlat grepp om Trygghet och Säkerhet Ta ett samlat grepp om Trygghet och Säkerhet Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-923-2 Författare: Johan Hermelin/ Strategihuset AB Illustrationer:

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN En Säker och Trygg kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Beskrivning av Borås Stad... 7 - Riskbild... 8 - Borås Stads förebyggande arbete utifrån

Läs mer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Fokus på fall-, trafik-, brand- och drunkningsolyckor, självmord samt våld och andra brottsliga handlingar 2011 Du

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Handbok för riskanalys

Handbok för riskanalys Räddningsverket Handbok för riskanalys Kvalitativ analys Bedömningar Kvantitativ analys FTA HTA Systemkonstruktion Riskidentifiering?????? x x x x x?? x x? x???? Kriterier Nytta Kostnader 1. 2. 3. 4. 5.

Läs mer

Nr 79 Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad. 16 Augusti 2012 handlingar separat bilaga

Nr 79 Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad. 16 Augusti 2012 handlingar separat bilaga Nr 79 Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad 16 Augusti 2012 handlingar separat bilaga Version 2 2011-09-30 (rev. 2012-05-07) Antagen av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx, FÖRSLAG till Kommunfullmäktige

Läs mer

POLICY. Handlingsprogram. för förebyggande verksamhet. för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor inom Bengtsfors kommun

POLICY. Handlingsprogram. för förebyggande verksamhet. för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor inom Bengtsfors kommun POLICY Datum Diarienummer 2012-01-27 2011.597.015 Räddningstjänsten Antagen av Paragraf Kommunfullmäktige 14 2012-02-08 Sida 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet för räddningstjänsten enligt

Läs mer