Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten Förslag till beslut om antagande RN reviderad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10"

Transkript

1 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Förslag till beslut om antagande RN reviderad

2 Antagande Enligt lagen om skydd mot olyckor 3kap. 3 ska kommunen ha ett handlingsprogram som antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas ska samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunala nämnder att under perioden anta närmare riktlinjer. Detta handlingsprogram är framtaget av räddningstjänsten enligt delegation i förvaltningens reglemente, antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008: Nämnden skall därutöver stödja kommunstyrelsens arbete vad avser t.ex. upprättande av handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige den XX-XX-XX och gäller under perioden år Programmet ska aktualitetförklaras av kommunfullmäktige under första kvartalet av en ny mandatperiod. Mål och indikatorer för all verksamhet i kommunen, även för det olycksförebyggande arbetet, beslutas av de politiska nämnderna i XXX månad och gäller för nästkommande år. Dessa redovisas därför med hänvisningar till kommunens verksamhetsplaner och bifogas programmet som bilagor. Sida 2

3 Innehållsförteckning Antagande... 2 Innehållsförteckning Inledning Kartläggning av kommunen Analys Stadens målmodell Internt säkerhetsarbete Trafiksäkerhet Brandskydd Miljöskydd Badsäkerhet Fallolyckor Operativa räddningsinsatser Samhällsstörning Bilagor Antagande... 2 Innehållsförteckning Inledning Kartläggning av kommunen Analys Stadens målmodell Sida 3

4 5. Internt säkerhetsarbete Trafiksäkerhet Brandskydd Miljöskydd Badsäkerhet Fallolyckor Operativa räddningsinsatser Samhällsstörning Bilagor Sida 4

5 1. Inledning Ambitionen med detta handlingsprogram är att beskriva ett långsiktigt arbete för att minska antalet olyckor, samt antalet skadade på grund av olyckor bland de som bor och vistas i Landskrona stad. En del av det säkerhetsarbete och olycksförebyggande arbete som beskrivs har pågått under många år i kommunen. 1.1 Bakgrund Enligt 3 kap. 3 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunerna ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Enligt 3 kap. 8 i samma lag ska kommunerna också ha ett handlingsprogram för räddningstjänst samt den förebyggande verksamheten. Landskrona stad har valt att samordna dessa handlingsprogram till ett dokument eftersom det finns många beröringspunkter mellan räddningstjänsten och den förebyggande verksamheten. 1.2 Syfte och mål Syftet med handlingsprogrammet, förutom att uppnå de skyldigheter kommunen är ålagd enligt lagstiftningen, är att ta fram en samlad bild av kommunens arbete för att förhindra och begränsa olyckor och skador till följd av olyckor. Ett annat syfte är att informera intressenter, såväl samverkansparter som de som bor, arbetar eller vistas i Landskrona stad, om kommunens arbete. Målet är att öka samverkan, både internt och externt, i arbetet för att minska antalet skadade på grund av olyckor eller andra händelser i kommunen och att utveckla de insatser och det arbete som görs i kommunen. 1.3 Avgränsning Handlingsprogrammet ska beskriva ett långsiktigt arbete för att minska olycksriskerna för de som bor, arbetar och vistas i Landskrona stad. En del av detta arbete har pågått under många år i kommunen. Det innefattar internt skydd av kommunens egendom och verksamheter, beredskapsfrågor samt riskfrågor för hela kommunens geografiska område. Sida 5

6 Handlingsprogrammet tar upp sådana händelser som kan föranleda räddningsinsatser och begränsas till de s.k. vardagsolyckorna. 1.4 Arbetet med handlingsprogrammet Handlingsprogrammet i sig innehåller inte nya mål, verksamheter eller aktiviteter utan är en beskrivning över hur Landskrona stad arbetar och har uppsatta mål för sitt olycksförebyggande arbete. Vid arbetet har ingen särskild arbetsgrupp inrättats. Det är beredskapssamordnaren som sammanställt kartläggande statistik och olycksomfattning. Därtill har varje verksamhet som berörs av olycksrisker, tillsammans med beredskapssamordnaren, samarbetat för att ta fram de fakta, mål och aktiviteter som just deras verksamhet har för sitt förebyggande arbete. 1.5 Jämställdhetsanalys Handlingsprogrammet har i sin färdigställda form granskats enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för jämställdhetsanalys. Denna checklista ingår i ett större material med syfte att stödja jämställdhetsarbetet i kommuner och landsting. (www.jamstall.nu) Sida 6

7 2. Kartläggning av kommunen Landskrona är en stad med stora möjligheter. Läget i den expansiva Öresundsregionen, den vackra kusten, täta kommunikationer till flera storstäder i närheten och många andra tillgångar i staden gör att Landskrona kan och ska utvecklas till en kommun som många fler vill bo och verka i. 2.1 Organisation Landskrona stad är organiserad, utöver stadsledningen, i åtta förvaltningar varav flertalet på olika sätt arbetar olycksförebyggande inom sitt verksamhetsområde. Till varje förvaltning hör en nämnd. Kultur- och fritidsförvaltningen Omsorgsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Teknik- och serviceförvaltningen Räddningstjänsten Miljöförvaltningen Utbildningsförvaltningen Sida 7

8 Kultur och fritid Omsorg Stadsbyggnad Individ och familj Teknik och service Räddningstjänsten Miljö Utbildning Stadsledning Handlingsprogram 2012 Brand Trafik Badvatten Båtar och hamnar Kemikalie Fall Miljö Extraordinär händelse Trygghet och säkerhet Inom kommunen berör det förebyggande olycksarbetet flera förvaltningar, och det pågår både inarbetade samverkansformer samt projekt. Räddningstjänsten har samordningsansvaret inom kommunen, enligt kraven i lagen om skydd mot olyckor samt i lagen om extraordinära händelser, både för förebyggande, utbildning och operativa räddningsinsatser när en olycka har inträffat. 2.2 Risk- & krisberedskap I Landskrona stad ligger inom Räddningstjänstens verksamhetsorganisation området Risk- och krisberedskap. Krisberedskapssamordnaren arbetar med att sammanställa de risker som finns i kommunen och tar fram underlag för att man ska kunna ta hänsyn till riskbilden vid exempelvis exploatering och nyetablering av nya verksamheter, farliga godsleder, verksamhetstillstånd. Samordnaren ansvarar dessutom för samverkan med andra kommuner, organisationer, regionen, länsstyrelsen m.fl. Kommunerna i Skåne Nordväst har djupgående och väl etablerade samverkansformer med lokala och regionala forum för erfaren- Sida 8

9 hetsutbyte. Kommunerna tar bl.a. fram gemensamma utbildningar och analysstrukturer. 2.3 Samverkan Räddningstjänsten i Landskrona har ett väl utvecklat samarbete med kommunerna Svalöv och Bjuv, vilket regleras med civilrättsliga avtal. Samverkan utvecklas och fördjupas fortgående enligt politiska direktiv. Avtalen reglerar samarbete inom såväl den operativa som den förebyggande verksamheten. Idag har kommunerna gemensam räddningschef, gemensam riskingenjör samt verksamhetsansvariga inom räddningstjänstens uppdrag, och en stor del av samarbetet innefattar förebyggande insatser som bl. a. tillsyn, utbildning, framtagande av planer och analyser. Skåne Nordväst (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga) samverkar enligt ett gemensamt samverkansavtal. Avtalet omfattar framförallt den operativa verksamheten genom att kommunerna delar funktioner som räddningschef i beredskap, vakthavande brandingenjör och stabsbrandmästare. Kommunerna i Skåne tillämpar gränslös räddningstjänst, vilket innebär att närmsta resursen alltid larmas för att man ska nå fram så fort som möjligt och för att komma fram med tillräckliga resurser i ett tidigt skede. Inom Skåne finns gemensamma specialresurser utstationerade på strategiska platser i länet, t.ex. kemikalieolycksresurs, ledningsfordon samt resurs för att hantera svårbemästrade miljöer. Det finns även resurser inom förebyggande olycksarbete och krishantering. Sida 9

10 3. Analys Varje kommun ska enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, analysera sina risker, sårbarheter samt sin hanteringsförmåga vid kris. 3.1 Bakgrund Landskronas riskanalys arbetades fram under hösten 2010, och den antogs i kommunfullmäktige Sårbarhetsanalysen antogs i kommunstyrelsen Dessa två dokument ligger som underlag till detta handlingsprogram. 3.2 Syfte och mål Syftet med en riskanalys är att se vilka risker det finns i kommunen olyckor som kan föranleda räddningstjänst. Syftet med en sårbarhetsanalys är att reda ut vilken kommunens förmåga att motstå en extraordinär händelse. Analyserna ska, enligt föreskrifterna, tas fram under det första året under mandatperioden, och senast den 30 september i samma period ska det lämnas in en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) till länsstyrelsen. Riskanalysen ligger till grund för detta handlingsprogram samt delge andra intressenter en möjlighet att skapa sig en samlad bild över risker i Landskrona stad. Målet med analysen är att identifiera inom vilka områden som kommunen särskilt behöver beakta risker och anpassa insatser i förhållande till antalet olyckor i den egna kommunen. 3.3 Riskanalys I Landskrona stad delas RSA upp i en separat riskanalys och en sårbarhetsanalys; riskanalysen riktar in sig på olycksrisker och sårbarhetsanalysen definieras utifrån en extraordinär händelse. De båda lämnas in tillsammans. Sida 10

11 3.3.1 Olycksbilden i Landskrona stad I riskanalysen finns statistik över händelser som har inträffat i kommunen. Den visar en samlad bild av vilka olyckor som är mest frekvent förekommande. Bilden jämförs även med andra kommuner, länet samt riket. (Bilaga 2) Innehåll Riskanalysen 2010 (Bilaga 2) har fyra huvudkomponenter: en genomgång av demografin i Landskrona stad, insatsstatistik från räddningstjänstens register, en grafisk presentation av objekt med särskilda risker för sin omgivning samt en grovanalys av risker i Landskrona stad Identifierade risker Kommunens risker är i huvudsak lokaliserade i Landskrona tätort och särskilt de centrala och södra delarna (räddningstjänsthändelser respektive objekt med särskilda risker). Riskerna med vägtrafik finns även längs den trafiktunga E6. De största riskerna är biltrafik och brand i bostäder, vad avser konsekvenser för liv och hälsa, vilket framgår av både statistik och grovanalys. Sett ur ett samhällsperspektiv får var och en olycka inte särskilt stora effekter men eftersom de förekommer frekvent blir den sammanlagda konsekvensen stor. Naturolyckor och skolor är de största riskerna vad avser egendom. Med tanke på tendensen i landet med ökade skolbränder är det inte osannolikt att Landskrona skulle kunna drabbas av en större skolbrand med stora konsekvenser. Störst miljörisk genereras av naturolyckor. Det är framförallt följdeffekterna av en olycka som gör att miljön kommer att påverkas. Sida 11

12 4. Stadens målmodell Staden har fem politiskt prioriterade målområden: skola för kunskap och arbetsro; den arbetande staden; Landskrona den trygga staden; näringsliv; boende. Stadsdirektören svarar för en samordning mellan fokusområdena för att skapa synergieffekter samt för att optimera utfallet av det gemensamma arbetet. Till sin hjälp har stadsdirektören en styrgrupp bestående av processägarna för de prioriterade målområdena. Alla nämnder ska aktivt arbeta med att förverkliga målen inom de prioriterade målområdena. 4.1 Prioriterade områden Kommunens förvaltningar och verksamheter ska ha verksamhetsmål som bidrar till att kommunen uppnår de prioriterade områden som är uppsatta Skola för kunskap med arbetsro Landskrona stad satsar på en skola där våra unga ska nå de uppsatta målen. Våra elever ska få det stöd som krävs för att lära sig läsa, skriva och räkna. Skolan ska vara en trygg plats med samverkan mellan elever och personal och det ska råda arbetsro. En växande andel ska nå grundskolans mål. Elever ska få det stöd som krävs för att lära sig läsa, skriva och räkna. Skolan ska präglas av trygghet och arbetsro Den arbetande staden Sysselsättningsgraden i Landskrona ska öka. Vårt mål är att ingen frisk vuxen ska behöva vara beroende av bidrag och att en växande andel ska ha någon sysselsättning genom insatser för att Landskronaborna ska må. På så vis hålls kostnaderna för ohälsa nere. En växande andel ska arbeta. Hälsotalet ska öka. Antalet bidragsberoende ska minska. Sida 12

13 4.1.3 Landskrona den trygga staden Landskronabornas upplevelse av den trygga staden ska öka för att höja Landskronas attraktionskraft. En viktig del i detta är att tydligt och konsekvent arbeta för att minska brottsligheten och dess orsaker. Det görs i nära samarbete med andra aktörer. Den totala brottsligheten ska pressas tillbaka. Arbetet mot våldsbrottslighet ska särskilt prioriteras. Brottslighetens bakomliggande orsaker ska bekämpas med samma kraft som själva brottsligheten Ett välmående näringsliv Landskrona har mycket goda förutsättningar för ett växande och utvecklande näringsliv. Stadens läge erbjuder goda logistiska möjligheter, gott om mark och tomter, väl fungerande infrastruktur för både tillverkande företag och tjänsteföretag. Näringslivspolitiken och förvaltande enheter ska förmå nya företag att etablera sig i Landskrona. Gemensamt stödja nyföretagande och entreprenörskap. Gemensamt underlätta för befintligt näringsliv genom att arbeta serviceinriktat Attraktivt boende för alla Genom sitt centrala läge i Öresundsregionen, och med strandnära områden, är Landskrona en mycket attraktiv stad att bo och verka i. Under kommande år kommer satsar kommunen på nya attraktiva bostäder. Vi skapar möjligheter för såväl hyresgäster som för bostads- eller bostadsrättsägare. Det ska föras en offensiv bostadspolitik för att skapa en positiv inflyttning till staden. Produktionen av ägande- och bostadsrätter ska prioriteras. Fler hyresrätter ska skapas i Landskronas ytterområden. Bostadsbyggandet ska stärka Landskrona centrum och vara ett föredöme när det gäller energianvändning och miljöpåverkan. Sida 13

14 4.2 Verksamhetsmål/Förvaltningens mål Verksamhetsmålen för varje förvaltning tar respektive nämnd fram. Nämnderna antar målen årligen. (Bilaga 1) Mål Målet ska ange det önskade tillståndet, Det vill säga -Vad är det som ska uppnås? eller -Vilken inriktning har åtgärden? Indikatorer Indikatorn/-erna är de mätbara faktorerna som ska följas upp mot målet och därmed påvisa måluppfyllelsen Även tidsplaner för delmålen kan vara en indikator. Till ett mål kan flera indikatorer anges Aktiviteter Aktiviteterna är vilken verksamhet som ska bedrivas för att uppnå respektive mål. Beskrivningen anger hur den ska genomföras under året. Tidsplan för arbetet anges för de aktiviteter som man bedömer kommer att avslutas under året. 4.3 Värdegrund BRA i Landskrona I Landskrona stad arbetar vi efter värdegrunden BRA. Där står B för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vårt arbete och agerande syftar till att det ska vara BRA att bo och verka i Landskrona för kommuninvånarna, övriga aktörer och för oss som medarbetare Bemötande Vi som arbetar i Landskrona stad strävar efter att ha ett professionellt och respektfullt bemötande, inom den demokratiska processen, till våra kommuninvånare och övriga aktörer, men självklart också till varandra i organisationen. Vi har en positiv inställning till vårt uppdrag där vårt arbetssätt präglas av helhetssyn för den kommunala verksamheten och där vi prioriterar kommuninvånarnas behov och intressen Resultat Vårt arbete är målinriktat och resultatorienterat. Vi verkar för ett effektivt resursutnyttjande och tar aktivt ansvar för att utveckla vår verksamhet Ansvar Vårt förhållningssätt och arbetssätt kännetecknas av ett tydligt ansvarstagande. Vi bidrar till att skapa goda arbetsplatser som präglas av engagemang och arbetsglädje. Vi tar ansvar för att vara goda förebilder för Landskrona. Sida 14

15 4.4 Jämställdhet Nationella, regionala mål DiskriCEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Sida 15

16 5. Internt säkerhetsarbete 5.1 Säkerhetsarbetet inom Landskrona stad I staden finns en säkerhetspolicy med inriktning på säkerheten för politiker och medarbetare samt för verksamheterna inom Landskrona stad. Säkerhetspolicyn beskriver stadens viljeriktning och övergripande mål för säkerhetsarbetet Syfte och mål Landskrona stads verksamheter ska bedrivas i en säker miljö med så få störningar som möjligt. Det systematiska säkerhetsarbetet ska vara förebyggande och ligga till grund för att: säkerställa den dagliga driften för att kunna tillhandahålla god service till medborgarna upprätthålla medborgarnas förtroende för verksamheten inom Landskrona stad skapa en säker och trygg miljö för medarbetare och samverkande partner minimera konsekvensen av oönskade händelser inom stadens verksamheter Ansvarsfördelning Kommunfullmäktige beslutar om säkerhetspolicyn för stadens säkerhetsarbete. Kommunstyrelsen fastställer tillämpningsanvisningar och har det övergripande ansvaret för samordning, delegering, planering och uppföljning av säkerhetsarbetet. Varje nämnd ansvarar för att förvaltningen har en organisation med kompetens för att kunna fullgöra sina åtagande enligt säkerhetspolicyn. Förvaltningschefen ansvarar för säkerhetsarbetet inom förvaltningen och för att stadens säkerhetspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar integreras i verksamheten. Säkerhetschefen har på uppdrag av kommunstyrelsen ansvar för att samordna, utveckla och följa upp stadens säkerhetsarbete. Säkerhetschefen leder den strategiska säkerhetsgruppen som består av representanter från stadens förvaltningar. Sida 16

17 5.1.3 Huvudområden Arbetet med säkerhetsfrågor i Landskrona stad ska ske inom följande områden: fysiskt skydd brandskydd/systematiskt brandskyddsarbete (SBA) informationssäkerhet våld och hot brottshandlingar krisstöd försäkringsskydd Uppföljning Oönskade händelser ska dokumenteras på ett systematiskt sätt för vidare uppföljning och förbättringsarbete. Säkerhetsarbetet ska redovisas i samband med årsredovisningen. 5.2 Systematiskt säkerhetsarbete i Landskrona stad Säkerhetsarbetet ska ingå som en naturlig del i verksamheten och ska omfatta policyns samtliga huvudområden Förebyggande säkerhetsarbete Förebyggande säkerhetsarbete syftar till att öka det allmänna säkerhetsmedvetandet, förhindra oönskade händelser samt reducera konsekvenserna, om de trots allt inträffar. Förebyggande arbete är en process som genomförs av nämnd, förvaltningsledning och medarbetare. I säkerhetsarbetet ska åtgärder alltid vägas mot förväntade kostnader för oönskade händelser. Avvägning ska göras mellan skydd, säkerhet, försäkring och skador Organisation och ansvar Kommunstyrelsen har det övergripande samordningsansvaret för stadens säkerhetsarbete. Säkerhetsorganisationen ska i huvudsak utgöras av den ordinarie linjeorganisationen. Säkerhetschefen ska bistå politiker och tjänstemän med råd, sakkunskap och support i det systematiska säkerhetsarbetet. Alla medarbetare ska aktivt medverka i det systematiska säkerhetsarbetet Riskanalys En riskanalys är en metod för att identifiera och åtgärda brister i verksamheten. Den utgör grunden i det systematiska säkerhetsarbetet. Nämnderna ska, genom sina förvaltningar, återkommande eller vid förändring i verksamheten, göra en riskanalys Sida 17

18 för den egna verksamheten. En gemensam modell för riskanalys ska enligt kommunstyrelsens fastställda tillämpningsanvisningar användas i stadens olika verksamheter Beredskap för avbrott och oönskade händelser Nämnderna ska, genom sina förvaltningar, identifiera kritiska processer, beroenden, risker och sårbarheter som kan störa förvaltningens förmåga att leverera god service till de som bor och verkar i staden. Varje förvaltning ska ha en utsedd och väl förberedd organisation för att hantera avbrott och oönskade händelser som avviker från och har negativ påverkan på den ordinarie verksamheten. Förvaltningschefen ska informera stadsdirektören om det befaras att flera förvaltningar påverkas av ett avbrott eller oönskad händelse Rapportering och uppföljning Varje medarbetare har ett ansvar för säkerheten. Alla ska vara uppmärksamma på brister i säkerheten och snarast rapportera risker, tillbud och skador mot verksamheten och individer i stadens centrala rapporteringssystem. Inrapporterade händelser ska analyseras och utgöra underlag för beslut om åtgärd. Varje nämnd ska årligen göra en analys av inrapporterade risker och oönskade händelser samt lämna in en rapport över det systematiska säkerhetsarbetet till strategiska säkerhetsgruppen. Strategiska säkerhetsgruppen ska årligen göra en sammanställning av nämndernas rapporter och redovisa denna till kommunstyrelsen. Den samlade dokumentationen utgör ett underlag för ständig förbättring av det systematiska säkerhetsarbetet. Sida 18

19 6. Trafiksäkerhet Arbetet med trafikmiljön i Landskrona ska ge en miljö som är självinstruerande i så stor utsträckning som möjligt så att trafikanterna på ett naturligt sätt anpassar sitt körsätt och beteende efter platsens krav. Gaturummet ska anpassas till ortens och/eller platsens befintliga miljö. Restriktioner och förbud genom lokala trafikföreskrifter ska undvikas så långt det är möjligt. 6.1 Strategi Landskrona stads stadsbyggnadsförvaltnings förebyggande arbete för trafikolyckor omfattas av ett handlingsprogram, Trafikprogram för Landskrona stad (Bilaga 4). Där beskrivs strategin för det förebyggande arbetet. Prioriteringarna för åtgärder revideras årligen, och senast 2013 ska programmet revideras i sin helhet. Verksamheten beskrivs inom olika program. Varje område från trafikprogrammet förtydligas i respektive program och avser hur kommunen kan och ska bedriva arbetet för att förbättra trafiksituationen och trafikmiljön Olycksdrabbade platser och trygghetsskapande åtgärder Fordonshastigheterna är en av de viktigaste faktorerna för ökad säkerhet och trygghet, varför det finns stor anledning att arbeta för lägre fordonshastigheter. Främst gäller det i de miljöer där många oskyddade trafikanter rör sig, till exempel bostadsområden. En hastighetsplan är framtagen enligt konceptet Rätt fart i staden (Bilaga 5). Hösten 2011 kommer byarna att få lägre hastighetsbegränsning. Hastigheterna som har 50 km/tim. sänks till 40 km/tim., hastighetsbegränsningen 30 km/tim. ska bibehållas på de sträckor där de finns idag. Även ett förslag är framtaget över hastighetssänkning i tätorten Landskrona. Förslaget kommer att presenteras under Cykel och moped Cykelplan 2008(Bilaga 6) har tagits fram av teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen. Dokumentet ska hjälpa till att underlätta vid framtagandet av detaljplaner. Efter att uppdateringen av förra cykelplanen genomfördes har många åtgärder utförts och cykelbanor byggts för att förbättra trafiksituationen för cyklisterna i Sida 19

20 kommunen. Cykelplan 2008 redogör för det nya cykelnätet och tar även upp nya problem som uppstått och som behöver åtgärdas för att trafiksituationen ska bli ännu bättre för cyklisterna. Även förslag på nya stråk, för att skapa ett mer sammanhängande och heltäckande gång- och cykelnät, presenteras. Trafikverket och Landskrona stad har ett gemensamt intresse av effektiv utbyggnad genom samordnad planering och finansiering mellan parterna Förbättring skolvägar och skolskjutshållplatser Åtgärder längs skolvägarna bygger till största del på elevernas egna upplevelser av otrygghet i åk 0 6. Skolskjutshållplatserna är utmärkta med speciella skyltar för att tydliggöras och visa att det kan förekomma barn i vägens- och hållplatsens närhet Tillgänglighet Viktiga stråk klassificeras efter hur viktiga de bedöms vara. Vägar kan också klassificeras som viktiga stråk även på sådana ställen där kommunen inte är väghållare. Inom kommunens organisation är arbetet med att åtgärda den offentliga gatumiljön förankrad inom berörda verksamheter och pågår kontinuerligt. Utformningen av åtgärder förankras även i kommunens handikappråd Parkering Kommunens arbete med parkeringsplacering/tillgång innefattar områdena: parkeringsplatser och lastzoner till företag boendeparkering taxor och parkeringszoner handikapparkering. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till i samtliga delar som ska övervägas. Parkeringsmöjligheter ska finnas inom rimliga avstånd till företag/butiker, samtidigt som det ska skapas trygga och attraktiva miljöer utan störande biltrafik. Staden ska samverka med fastighetsägare och näringsidkare för att organisera och administrera parkeringsplatser på ett sådant sätt att omsättningen av parkeringsplatser ökar, centrumhandeln gynnas, miljöaspekter beaktas och en god trafikmiljö kan uppnås. Behovet och efterfrågan styr antalet och placeringen av handikapprutorna. Detta är något som måste avvägas i varje enskilt fall. Personer som innehar speciellt tillstånd för handikapparkering har möjlighet att nyttja detta även på platser som inte är speciellt avsedda för dem. Sida 20

21 6.1.6 Kollektivtrafik Landskrona stad har ett bra samarbete med Skånetrafiken kring utvecklingen av kollektivtrafiken i Landskrona, både vid planeringen av stadstrafiken och vid planeringen av den regionala trafiken. Förbättringar sker i en positiv riktning för Landskrona stad Vägvisning Landskrona stad säkerställer att det finns vägvisning till olika geografiska målområden. Dessa målområden kan exempelvis vara orter eller industriområden. Riktlinjer för övrig skyltning och vägvisning finns beskrivna i en bilaga till trafikprogrammet. 6.2 Drift och underhåll Gatuenheten ansvarar för drift och underhåll av gator samt gång- och cykelbanor. I ansvaret ingår beläggningsunderhåll, renhållning och vinterväghållning Vinterväghållning Landskrona stad har tillsammans med fastighetsägarna ett gemensamt ansvar för vinterväghållning inom detaljplanerat område. Landskrona stad genom stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för vinterväghållning på stadens cykelvägar, gator och torg m.m. Snöröjning utförs enligt följande prioritering: 1. Infartsgator, bussgator, gator till industrier, viktiga cykelstråk etc. har högsta prioritet. 2. Övriga större gator och cykelstråk har näst högst prioritet. 3. Villagator har lägst prioritet. Halkbekämpning påbörjas omedelbart efter konstaterad halka. Prioriteringsordningen är densamma som vid snöröjning. På gångbanor används sand och på gator främst befuktat salt. Fastighetsägaren ansvarar för snö- och halkbekämpning på gångbanor och annat utrymme som är avsett för gångtrafikanter i anslutning till fastigheten. Fastighetsägare ansvarar även för att is och snö inte kan falla ner från fastighetens tak, balkonger, rännor och dylikt. Sida 21

22 6.3 Mål Riksdagens transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerhetsställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. (Prop. (2008/09:93) Mål för framtida resor och transporter) Målen är uppdelade i två delar: Funktionsmål Tillgänglighet o Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa o Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås Nollvisionen Trafiksäkerhet handlar om visionen att människor ska kunna resa säkert och därmed kunna resa mer. Nollvisionen är grunden för det nationella trafiksäkerhetsarbetet där innebörden är att ingen människa ska skadas eller dödas vid vistelse i trafikmiljön. Riksdagen beslutade hösten 1997 i enlighet med regeringens förslag att det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen skall dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet (nollvisionen) samt att vägtransportsystemets utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta. Inriktningen de närmaste åren bör vara att fortsätta och intensifiera arbetet med att integrera säkerhet i trafikmiljön på det statliga och kommunala vägnätet, i kvalitetssäkringen av transporter, i arbetsmiljöarbetet samt i fordonsutvecklingen. (Prop. 2003/04:160, Fortsatt arbete för en säker vägtrafik) 6.4 Aktiviteter Landskrona stad ska basera sitt arbete med trafik utifrån Fyrstegsprincipen, vilket innebär att det i första och andra steget identifieras vilka åtgärder som kan påverka transportbehov, val av transportsätt, effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och Sida 22

23 fordon. Det tredje och fjärde steget omfattas av begränsade åtgärder, nyinvesteringar samt ombyggnadsåtgärder. För att kvalitetssäkra kompetensen hos såväl personal som politiker i tekniska nämnden i trafikfrågor, så utbildas samtliga i aktuella trafikfrågor minst en gång per mandatperiod. 6.5 Samverkan Inom arbetet med trafikmiljön måste en kontinuerlig dialog föras med Trafikverket för att påverka så att åtgärder vidtas på det statliga vägnätet, framförallt på statliga vägar i anslutning till bostadsområden. Sida 23

24 7. Brandskydd Var brinner det mest ofta? Arbetsmetodiken som Landskrona räddningstjänst utför baseras på de skyldigheter och rättigheter som gäller vid tillsynsarbete enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt MSB:s allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3). Alltför många omkommer eller blir allvarligt skadade vid bostadsbränder. Men ett utvecklat och intensifierat förebyggande brandskyddsarbete ska minska antalet omkomna och allvarligt skadade. Med anledning av detta fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i november 2009 i uppdrag av regeringen att, i samverkan med berörda myndigheter och organisationer, ta fram en nationell strategi för hur brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda. Preliminär statistik från MSB visar att 104 personer omkom i 97 bränder under Det är något färre än 2010 när 130 personer omkom i 123 bränder. 7.1 Riskgrupper i samhället Personer med speciella behov Arbetet med att identifiera särskilt utsatta personer och att erbjuda ett bra brandskydd gör räddningstjänsten tillsammans med IOF (individ- och familjeförvaltningen) i form av en checklista som hemtjänstpersonalen som kontrolleras vid hembesök. Efter en brand i något av de boenden där IOF är hyresgäst, kontaktas alltid IOF Äldre och personer med funktionshinder Räddningstjänsten och hemtjänsten samarbetar för att förebygga uppkomsten av brand hos de vårdtagare som bor i egen bostad. Hemtjänsten gör löpande kontroller/inventeringar enligt en checklista i samband med att de tittar på andra risker såsom till exempel fallolyckor. De vårdtagare som bedöms ha brister i brandskyddet erbjuds besök av personal från räddningstjänsten för kontroll och rådgivning om brandsäkerhet. Informationen sprids även via äldre- och handikapporganisationer. (Bilaga 7) Sida 24

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten Att gälla 2012-2014. Antagen av kommunfullmäktige 2012.12.17

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten Att gälla 2012-2014. Antagen av kommunfullmäktige 2012.12.17 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Att gälla 2012-2014 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Pressinformation torsdagen den 9 april 2015, kl. 09.30 - - i miljöförvaltningens bibliotek

Pressinformation torsdagen den 9 april 2015, kl. 09.30 - - i miljöförvaltningens bibliotek KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2015-04-01 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Svalövs kommuns. Handlingsprogram. för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor.

Svalövs kommuns. Handlingsprogram. för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Svalövs kommuns Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten att gälla för åren 2015-2018 Sida 2 Handlingsprogram

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen 2012-03-16, 6 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillsynsverksamhet

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Strategi för tillsynsverksamheten. 3. Uppföljning

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Landskrona stads. Handlingsprogram. för skydd mot olyckor, tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor.

Landskrona stads. Handlingsprogram. för skydd mot olyckor, tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor, tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-07 107 KS 2015/1459 Att gälla

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-25 38 Dokumentet Brandsäkerhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram

Läs mer

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen Särskilde utredaren: Europaparlamentarikern Kent Johansson Sekretariatet:

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Ansvarig för riktlinje Socialnämnden Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden 2017-05-31 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: Till vidare Riktlinje

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby kommun. Granskning av brandskydd på. äldreboenden. Marlen Dagersten. maj 2013

Revisionsrapport. Mjölby kommun. Granskning av brandskydd på. äldreboenden. Marlen Dagersten. maj 2013 Revisionsrapport Granskning av brandskydd på äldreboenden Mjölby kommun Marlen Dagersten maj 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Kommunstyrelsen

Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Kommunstyrelsen Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Fallprevention är framtaget av arbetsgruppen för fallprevention och är ett delprogram till Handlingsprogram trygghet

Läs mer

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Katrineholms kommun \. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ Förslag till Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun 2009-03-02 Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun Syfte

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete SBA Systematiskt BrandskyddsArbete Anders Lundberg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för brandskydd och brandfarlig vara Mars/April 2015 Var kommer SBA ifrån? Ett brandskydd i skälig

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler.

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler. Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor (LSO) i kraft och ersatte den tidigare Räddningstjänstlagen. Enligt lagen skall kommunen i brand- förebyggande syfte ansvara

Läs mer

Brandskyddspolicy. Brandskyddspolicy KS Fastställt av kommunstyrelsen Giltigt tillsvidare

Brandskyddspolicy. Brandskyddspolicy KS Fastställt av kommunstyrelsen Giltigt tillsvidare Brandskyddspolicy KS 2013 00733 Fastställt av kommunstyrelsen 2013 11 11 313 Giltigt tillsvidare Brandskyddspolicy Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-11-14 Gunnar Åberg Mathias

Läs mer

Arbetsmetodik för tillsynsarbete inom Skåne NordVäst Räddning

Arbetsmetodik för tillsynsarbete inom Skåne NordVäst Räddning Arbetsmetodik för tillsynsarbete inom Skåne NordVäst Räddning Version 2011:1 1 INLEDNING... 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Mål och syfte med tillsynshandboken... 5 1.3 Avgränsningar... 5 2 LAGSTIFTNING... 7 2.1.1

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete. VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-11-05 DNR SN 2014.206 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Policy för brandskydd Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Lagstiftning, föreskrifter mm... 2 Övergripande mål... 3 Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige SÄKERHETSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-31 26 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver vad

Läs mer

Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning

Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning Landstingsstyrelsens förvaltning Administration 1 (6) Handläggare: Hendry Andersson Rickard Fröling Locum AB Landstingsstyrelsen Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning med förslag till

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN 106-0501/ 2007 SID 1 (5) Handläggare: Sture Svedjedal Telefon: 08/ 508 25 072 Till Socialtjänstnämnden Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads

Läs mer

Introduktion till professionell fastighetsförvaltning i Landskrona

Introduktion till professionell fastighetsförvaltning i Landskrona Introduktion till professionell fastighetsförvaltning i Landskrona 1 Innehåll Tillsammans utvecklar vi staden! Byggnation och underhåll 4 Boendemiljö och hälsa 8 Brandskydd och säkerhet 12 Landskrona är

Läs mer

Brandförsvaret gör tillsyn

Brandförsvaret gör tillsyn Brandförsvaret gör tillsyn Här får du information om hur tillsynen går till, varför tillsyn utförs, vad som kontrolleras samt vad som händer efter tillsynen. Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) I lagen

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan 1 Upprättad: 080707/AC Reviderad: 080909 /JH Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.) Objekt:

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun.

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 11 mars 2014, 29. 1. INLEDNING Malung-Sälens kommun ska, på demokratisk grund,

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

Äldre är överrepresenterade i skadestatistiken, men inte i brottsstatistiken. Olyckor, skador och otrygghet bland äldre medför

Äldre är överrepresenterade i skadestatistiken, men inte i brottsstatistiken. Olyckor, skador och otrygghet bland äldre medför Uppdraget Att ge förslag på en handlings-och åtgärdsplan för äldres säkerhet (fall, trafik, brand, drunkning, suicid, våld och andra brott) Ett regeringsuppdrag i samverkan mellan Socialstyrelsen, MSB,

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Tillsynsplan enligt LSO och LBE Version 3.1

Tillsynsplan enligt LSO och LBE Version 3.1 Tillsynsplan enligt LSO och LBE 2013-2015 Version 3.1 Räddningstjänsten, 2013-10-09 Innehållsförteckning Allmänt 3 Före under efter 3 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 Handlingsprogram 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-13. Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Med kommunfullmäktige

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan Version 1.3 2009-08-20 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Brandskyddsplan INNEHÅLL BRANDSKYDDSPLAN ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 3 MÅL 3 FÖREBYGGANDE ARBETE 3 SKADEBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER 4 ANSVARSFÖRDELNING INTERNT/EXTERNT

Läs mer

Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778 Kommunstyrelsen 2010-02-08 46 96 Räddnings- och beredskapsutskottet 2010-01-20 4 1 Dnr 10.43-17 febks27 Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Läs mer

RISK- OCH KRISHANTERING I STÖRNINGSJOUREN. Störningsjouren i Göteborg AB Telefon: Åvägen Göteborg

RISK- OCH KRISHANTERING I STÖRNINGSJOUREN. Störningsjouren i Göteborg AB Telefon: Åvägen Göteborg RISK- OCH KRISHANTERING I STÖRNINGSJOUREN 2016 Störningsjouren i Göteborg AB Telefon: 031-773 83 80 Åvägen 40 412 51 Göteborg 1 1. Bakgrund Störningsjouren i Göteborg AB ingår i Framtidenkoncernen helägt

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Eriksson Per Datum 2015-11-06 Diarienummer KSN-2015-1931 Kommunstyrelsen Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 108 Bakgrund 3 Syfte 3 Omfattning..3 Tillämpning.3 Ansvar och organisation Kommunfullmäktige

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet

Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet Delprogram till handlingsprogram Trygghet och säkerhet 2015-2018 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner 2015-10-02 Dnr 2015.790.900 Handlingsprogram

Läs mer

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar och skador. Genom en god planering ska kommunen förhindra eller minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet,

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Planering av tillsynsverksamheten

Planering av tillsynsverksamheten Kapitel 1 Planering av tillsynsverksamheten Tillsynsverksamheten kan ses som en process där planeringen är det första steget. För att tillsynen ska bli effektiv på det sätt som förarbetena till LSO avser,

Läs mer

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun 2007 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETE Fastställt av kommunstyrelsen 2007-11-21 267. Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun Syfte Kristianstads kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun med bilagorna Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun. Risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-28

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

Förebyggandekonferensen 2009

Förebyggandekonferensen 2009 Förebyggandekonferensen 2009 Underlag för ett bättre förebyggande arbete SBSC Gunnar Brandsjö gunnar.brandsjo@sbsc.se Områdesansvarig Brand www.sbsc.se AB 1 Besiktningar som underlag vid tillsyn Hur kan

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2010-09-15 R.7.4 Riktlinjer för Lars Eliasson/Thomas Thid Karin Sjöndin Lars Eliasson 2010-09-15 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Tel 0381-368 81 Fax 0381-132 95 www.eksjo.se Skriftlig redogörelse Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE KOMMUNGEMENSAMT STYRDOKUMENT Dnr KS/2012:40 2012-01-27 Version 1 Handläggare Eva Hamberg Kommunledningskontoret Innehåll 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige , 19)

REGLEMENTE FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige , 19) REGLEMENTE FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige 2016-01-28, 19) Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun En trygg och säker kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 3 september 2001, 94 Dnr KS2006/458 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Definition...

Läs mer