CHECKLISTA FÖR BADSTRÄNDER Hur inspektionerna genomförs, anvisningar för ifyllandet av checklistan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHECKLISTA FÖR BADSTRÄNDER 27.2.2008 Hur inspektionerna genomförs, anvisningar för ifyllandet av checklistan"

Transkript

1 1 CHECKLISTA FÖR BADSTRÄNDER Hur inspektionerna genomförs, anvisningar för ifyllandet av checklistan Anvisningar för inspektionerna : 1. Checklistan för badstränder är avsedd att användas i de inspektioner som företas enligt produktsäkerhetslagstiftningen. Konsumentverket rekommenderar att inspektionerna som företas med stöd av denna lagstiftning inte än så länge kombineras med andra inspektioner inom miljöhälsovården. 2. Innan du beger dig ut på inspektion, bekanta dig med den av Konsumentverket sammanställda checklistan samt verkets brev (Dnr 2006/59/4278, ) till alla som upprätthåller allmänna badstränder. Ta också del av undervisningsministeriets motionsplatspublikation nr 90 Uimarantaopas (handledning för badstränder). 3. Bekanta dig med inspektionsobjektet och de tjänster som det tillhandahåller i förväg genom att studera all tillgänglig information om objektet (t.ex. kommunens / företagets webbsidor, marknadsföringsmaterial, rapporter från eventuella tidigare inspektioner). 4. Avtala med verksamhetsutövaren om en lämplig tidpunkt för inspektionen och reservera tillräckligt med tid för själva granskningen. Be verksamhetsutövaren vara beredd att förete allt skriftligt material och säkerhetsdokumentationen gällande objektet i fråga; alternativt kan du be om att få materialet i förväg till påseende. Informera verksamhetsutövaren om grunderna för och syftet med inspektionen. 5. Inled inspektionen med att ta en överblick av badstranden och fyll sedan i bakgrundsuppgifterna om objektet på blankettens sida Försök konstatera det du granskar så konkret som möjligt, i praktiken. Anvisningar för ifyllandet av checklistan: 1. Frågorna på checklistan anpassas till det objekt som granskas. Eftersom objekten är så olika, är alla frågor på checklistan inte tillämpliga på alla inspektionsobjekt. 2. Om det som beskrivs i en punkt är som det ska vara, sätt kryss i rutan I. Om kraven inte uppfylls eller bara uppfylls delvis, sätts krysset i rutan Ej i. Om kraven i fråga inte gäller för det granskade objektet, sätts krysset i rutan Ej tillämpl.. 3. Om krysset satts i rutan Ej i, ska du i kolumnen Anmärkningar / observationer beskriva bristen eller annat som förtjänar att nämnas. 4. I punkten Annat som bör beaktas om inspektionsobjektet kan du skriva in dina egna observationer, om de inte antecknats på annat håll. 5. Närmare anvisningar om undantag gällande anteckningarna (1. fråga i punkt 3 ( Strandövervakningen ) ingår i punkten i fråga. 6. Checklistan kan ges som bilaga till inspektionsrapporten. Åtgärder efter slutförd granskning: 1. Om det under inspektionen observeras säkerhetsbrister (de punkter på checklistan där krysset satts i rutan Ej i ), ska du överenskomma med verksamhetsutövaren vad som ska göras, tidtabell för åtgärderna och ansvarig person samt tidpunkten för förnyad inspektion. 2. Ett inspektionsprotokoll uppgörs, där det bl.a. ska ingå: observationer under inspektionens gång åtgärder som krävs av verksamhetsutövaren och tidtabell för dessa tidpunkten för den eventuella förnyade inspektionen förslag till höjning av säkerhetsnivån och tillämplig lagstiftning. 3. En kopia av inspektionsprotokollet ges till verksamhetsutövaren. 4. Om bristerna i säkerheten inte rättas till på det sätt som överenskommits, inleds vid behov tillsynsåtgärder. 5. Är bristerna allvarliga, inleds tillsynsåtgärderna i brådskande ordning.

2 2 1. BAKGRUNDSUPPGIFTER OM DET GRANSKADE OBJEKTET Objektets namn Objektets läge (adress) Upprätthållande instans kommun / samkommun församling simklubb campingplats företag i turistbranschen hotell annat, vad? Upprätthållarens namn Kontaktperson / säkerhetsansvarig person Kontaktpersonens adress, telefon och e-post Utrymmen / kringaktiviteter i anslutning till objektet Besökarmängd (uppskattning) Besökargrupper Omklädningsrum / badhytter Bastu och tvättrum Avträde eller WC Kiosk, restaurang eller kafé Lekplats Spelplan / motions- eller träningsområde Uthyrning (t.ex. båtar, kanoter, trampbåtar) Publikevenemang på stranden: konserter m.m. Rörelsehandikappades behov har beaktats Annat, vad? personer per säsong personer under en dag med toppbelastning Antal anställda (medeltal) på stranden (t.ex. badvakter / restaurang- / kioskpersonal, städare osv.) Upprätthållarens egen uppfattning om de allvarligaste riskerna Har olycksfall eller -tillbud inträffat? Av vilka slag?

3 Är upprätthållaren medveten om sin anmälningsskyldighet enligt 4 i KonsSäkL (75/2004)? 3 När det hålls publikevenemang på stranden (konserter m.m.), vem ansvarar i regel för övervakningen / säkerheten på stranden; upprätthållaren eller evenemangets arrangör? Övrigt som framkommit under inspektionen Personer som varit närvarande vid inspektionen (namn, yrkesbeskrivning) Datum, inspektörens namnteckning och namnförtydligande / INSPEKTIONER, SERVICE OCH UNDERHÅLL För underhållet av badstranden, service och inspektioner har en ansvarig instans eller person utsetts. Vem? För badstranden har uppgjorts en inspektions- och underhållsplan samt en servicebok (omfattar hela stranden). Underhållet av badstranden sköts regelbundet (se bilaga 3). Inspektioner och underhållsåtgärder antecknas i serviceboken. I Ej i Ej tilllämpl. Anmärkningar/observationer 3. STRANDÖVERVAKNINGEN Upprätthållaren har gjort en bedömning av de risker som är förknippade med badstrandens användning och har definierat vilka säkerhetsarrangemang som behövs (se bilaga 1). 1 I Ej i Ej tilllämpl. Anmärkningar/observationer 1 Om ingen riskbedömning eller definiering av behövliga säkerhetsarrangemang har gjorts, sätts kryss i rutan Ej i. Om någon slags bedömning eller definiering har gjorts, väljs det nummer bland alternativen (1-3) som bäst motsvarar situationen, och detta nummer antecknas i rutan I. I kolumnen Anmärkningar/observationer ges en kort beskrivning av bristerna.

4 1) Ja, på ett tillbörligt sätt. 2) Ja, men smärre brister förekommer. 3) Ja, men betydande brister förekommer. Riskbedömningen och säkerhetsarrangemangen finns tillgängliga i skriftlig form. Efter riskbedömning har beslut fattats om övervakningen, och stranden har ett vaktsystem: - av vem övervakas stranden? - tidsperioder då övervakningen är ordnad - klockslag dagligen. Efter riskbedömning borde beslut ha fattats om anordnande av strandövervakning, men detta har inte skett. Antalet badvakter är tillräckligt med tanke på antalet besökare, badstrandens storlek osv. Badvakterna är tillräckligt kompetenta för sitt arbete (se bilaga 2). Antalet badvakter utökas vid stor besökartillströmning / vid behov. Badvakten har den utrustning som behövs (t.ex. telefon, räddningsflöte, visselpipa, megafon, kikare, dykarmask, snorkel och simfenor samt vattentät handlampa och återupplivningsmask). Badvakten har tillgång till livbåt eller flotte, som inte hålls låst. I övervakningsbåset och i personalrummet finns den räddningsutrustning som behövs samt förstahjälps- och återupplivningsinstruktioner. Det område på stranden som övervakas är märkt (t.ex. med skyltar och / eller lätt igenkännliga flaggor). Det vattenområde som övervakas är märkt t.ex. med bojar. Om övervakningen är begränsad till bara en del av stranden (t.ex. det område där småbarn simmar), så är: - övervakningens omfattning tydligt märkt och - informationen om övervakningens begränsning effektivt given. Från strandens övervakningsbås är det fri sikt till stranden, bryggorna, hopptornen och eventuella övriga utomhusområden. Övervakningsbåset och andra ställen som är avsedda för badvakterna är tydligt skyltade t.ex. med Strandövervakning 4

5 eller Stol för badvakt. Badvakterna är lätta att känna igen t.ex. med enhetlig klädsel. 2 Information om badvaktsfunktionerna har getts till kommuninvånarna t.ex. i lokaltidningar och på webben. Övervakningstiderna anges - vid strandkartan - vid övervakningsbåset och / eller badvaktens stol - på andra platser efter behov 5 4. ALLMÄNNA KRAV PÅ BADSTRANDENS SÄKERHET Vägen till stranden är skyltad från huvudvägen och stranden kan nås med räddnings- och servicefordon (i skärgården med räddningsväsendets, polisens och sjöbevakningens båtar). Badområdena är vid behov (strömt vatten, båt- och fartygstrafik) avgränsade med bojar eller flytande rep så att de trygga områdena tydligt kan ses och bildar en helhet. För småbarn finns det vid behov ett avgränsat område med maximalt 0,5 meters vattendjup och så märkt att barnen inte av misstag kan hamna på djupare vatten eller fastna t.ex. under en brygga / ponton. Om båtar, kanoter, vattenskotrar och liknande hyrs ut, finns det för bruket av sådan utrustning ett separat, från badområdet avskilt område. Eventuella lekplatser på stranden är inhägnade eller annars klart avgränsade och tillräckligt långt från vattnet. 3 Vattendjupet anges på själva badområdet och på kartan över stranden. Stranden är försedd med ändamålsenliga och hela livbojar (minst 1 per 100 m strandlinje) samt kastlinor. 4 I Ej i Ej tilllämpl. Anmärkningar/observationer 2 Enligt Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf:s (FSL) rekommendation består badvaktens klädsel av röda shorts och en gul t-skjorta. 3 Lekplatsen borde ligga på ett sådant avstånd från vattnet att en vuxen som håller uppsikt över ett lekande barn hinner reagera om barnet plötsligt rusar ut i vattnet. Den bästa platsen för en lekplats är ett område som med beaktande av omständigheterna ligger så långt som möjligt från vattnet. 4 Det måste finnas tillräckligt med räddningsredskap placerade så tätt längs strandlinjen att det inte tar alltför lång tid att komma åt dem i en nödsituation. En kastlina, vanligen förpackad i en skyddspåse, är en lina som kastas ut i vattnet och som har en tyngd (t.ex. en knut) i ena ändan för att underlätta kastet och en handrem i den andra. Varje livboj ska vara försedd med egen kastlina. Kastlinan utgör ett komplement till livbojen bland räddningsredskapen ifall t.ex. livbojen av någon anledning inte kan kastas ut.

6 Livbojen finns nära stranden på ett synligt ställe. Stranden är städad (inga glasskärvor osv.) SKYLTNING OCH ANVISNINGAR Statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster (613/2004) gäller även för badstränder. På badstranden finns en informationstavla där det ges minst följande uppgifter: - badstrandens namn - gatuadress och ort - kontaktuppgifter till den som upprätthåller stranden - kontaktuppgifter till badvakten - anvisningar om tillkallandet av hjälp - uppgift om var närmaste telefon finns (vid behov / för nödfall) - åtgärds- och säkerhetsanvisningar - karta över området med badvattnen angivna. Stranden är vid behov försedd med varningsskyltar t.ex. om: - starka vattenströmmar - bråddjupa ställen - badområden med stenig, hal eller annars besvärlig botten. Utöver den egentliga informationstavlan har badstranden vid behov en eller flera tavlor / skyltar med uppgift om strandens namn och adress samt larmnummer (t.ex. på livbojsstolpen och vid infartsvägarna till stranden). I Ej i Ej tilllämpl. Anmärkningar/observationer 6. BRYGGOR OCH HOPPTORN BRYGGOR I Ej i Ej tilllämpl. Anmärkningar/observationer Bryggorna är tillräckligt stadiga och konstruktionerna är hela (inga delar som gått sönder eller murknat, inga spretande spikhuvuden). Bryggorna är tillräckligt breda (minst 120 cm). Bryggan och dess konstruktioner (t.ex. ledstång för simundervisning), liksom alla konstruktioner under bryggan, är gjorda så att de badande inte kan fastna i dem

7 med händer, fötter eller badkläder och att ingen av misstag kan hamna under bryggan. Bryggan är försedd med badtrappor som inte är i omedelbar närhet av platserna för simhoppning. Trappornas steg når tillräckligt djupt, även med beaktande av variationer i vattenståndet. Kring en brygga där det är tillåtet att hoppa i vattnet är vattendjupet minst två meter då brygglocket i stort sett är i nivå med vattenytan. Bryggan är försedd med en anordning som gör det möjligt att avläsa vattendjupet (fast monterad stång). Om det inte är tryggt att hoppa i vattnet, har bryggan en skylt med förbud mot hoppning. HOPPTORN 7 Hopptornet är tillräckligt starkt konstruerat och konstruktionerna är hela. Tornets trappor och räcken är konstruerade med tanke på att det är tryggt att ta sig upp i tornet och att tillgången till tornet lätt kan spärras, om det behövs. Hopptornet är så placerat att de hoppande inte kan hoppa ned på övriga simmare. Vattendjupet under avsatser från 3 upp till 10 meter är minst 5 meter och under trampoliner på enmetersnivå minst 4 meter. 5 Badtrapporna är placerade på vardera sidan om hopplinjen så att ingen behöver simma tvärs över hoppområdet för att nå trappan och så att följande hoppare i tornet hela tiden kan följa föregående hoppare med ögonen. Annat som bör beaktas om inspektionsobjektet 5 För att eliminera risken för att den som hoppar slår skallen i bottnen ska upprätthållaren av badstranden se till att det i vattnet kring bryggan finns en tillräckligt djup skyddsmarginal. Särskild uppmärksamhet ska också fästas vid variationer i vattenståndet.

8 8 7. ÅTGÄRDER Rådgivning och handledning Skriftlig uppmaning tidsfrist till (datum) Skriftlig begäran om förklaring tidsfrist till (datum) Övrig åtgärd, vad? Tid som åtgått till inspektionen timmar (inkl. förberedelser, resor + kontorsarbete)

9 9 Bilaga 1. Den som upprätthåller en allmän badstrand ska göra en bedömning av de risker som hör ihop med strandens användning och bestämma vilka säkerhetsarrangemang som behövs för stranden. Vid bedömningen av riskerna identifieras de faror som kan förekomma när strandens används bedöms sannolikheten för att en fara uppstår och hur allvarliga skador den kan orsaka bestäms de åtgärder med hjälp av vilka man kan eliminera faran i fråga, minska risken eller förebygga de olyckor som faran orsakar. Beslutet om säkerhetsarrangemang och anordnandet av strandövervakning ska basera sig på riskbedömning, där åtminstone följande omständigheter måste beaktas: antalet personer som använder badstranden (på årsnivå, per dag, under de livligaste dagarna) användarnas simkunnighet och funktionsförmåga (rörelsehandikappade och funktionsstörda, äldre, småbarn) utlänningar (bristfälliga språkkunskaper, kulturella skillnader i badstrandsbeteendet) bottnens beskaffenhet vid stranden (bråddjup, icke-bärande botten, hal botten, stenar eller klippor, närhet till strömmande vatten) vattnets kvalitet (grumlighet, variationer i vattnets hälsomässiga kvalitet) förekomsten av vågor (vind, dyning, svall från passerande båtar och fartyg) strandens storlek (bredd) utrustning och konstruktioner (lekredskap, hoppställningar, bryggor och pontoner, motionsoch träningsredskap, rutschbanor) det övriga serviceutbudet (uthyrning av utrustning, servering av alkohol) ofog möjligheterna att i en nödsituation larma och få hjälp behovet av kundservice publikevenemang som anordnas på stranden: konserter, tävlingar osv. Om övervakningen är begränsad så att den bara omfattar en del av stranden, ska det övervakade området vara tydligt märkt. Strandens användare ska på ett effektivt sätt informeras om att övervakningen är begränsad till vissa delar av stranden.

10 10 Bilaga 2. Kunskaper och färdigheter som krävs av en badvakt / livräddare: - myndig ålder - kan simma med olika teknik, även i öppet vatten med höga vågor - kan dyka även i grumligt vatten till minst fem meters djup - behärskar de olika teknikerna för trygg livräddning även i öppet vatten - kan använda räddningsredskapen rätt och förstår behovet av underhållet - har grundinsikter i människans fysiologi - har utbildning i återupplivning och första hjälpen - kan larma hjälp och vet hur utryckningsfordonen bäst visas till stranden - känner till vilka markeringar och vilken information som gäller på stranden - känner till skyldigheterna, rättigheterna och ansvaret som hör ihop med det egna arbetet - har förmåga att ge kundservice. T.ex. examen som tas efter Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf:s (FSL) livräddarkurser eller motsvarande utbildning ger kompetens som livräddare för badstränder.

11 11 Bilaga 3. Inspektioner som bör företas i början av varje simsäsong och vid behov även vid andra tider: - all botten i simningsområdena genomgås med vadning och dykning - innehållet i förstahjälpsskåpet - skyltningen och räddningsvägarna - informationstavlornas och anvisningsskyltarnas och innehåll - bryggornas, trappornas och hopptornens konstruktioner och infästning samt de konstruktioner som ska hindra de badande från att hamna under bryggorna. Dagligen kontrolleras följande objekt: Simningsställena: - vattenståndet och vattendjupsmärkningen - markeringen av det trygga simningsområdet - markeringen av den övervakade delen av stranden - vattnets kvalitet, med optisk bedömning. Badstranden: - strandens städning och förekomsten av föremål som kan vara farliga. Räddningsredskapen och förstahjälpsutrustningen: - livbojarnas, kastlinornas och livbåtarnas - badvaktens personliga utrustnings - den eventuella nödtelefonens. Bryggor, trappor och hopptorn: - det allmänna et.

SÄKERHETSPLAN FÖR DAGVÅRDEN I PEDERSÖRE KOMMUN OCH FÖR DAGHEMMET

SÄKERHETSPLAN FÖR DAGVÅRDEN I PEDERSÖRE KOMMUN OCH FÖR DAGHEMMET SÄKERHETSPLAN FÖR DAGVÅRDEN I PEDERSÖRE KOMMUN OCH FÖR DAGHEMMET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 4 2. Säkerhetsplanen 5 2.1 Lagstiftning 5 3. Allmänna uppgifter för verksamhetens enheter 7 3.1 Verksamhetsenhetens

Läs mer

KONSUMENTVERKETS ANVISNING OM UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS OM KONSUMTIONSVAROR OCH KONSUMENTTJÄNSTER

KONSUMENTVERKETS ANVISNING OM UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS OM KONSUMTIONSVAROR OCH KONSUMENTTJÄNSTER KONSUMENTVERKETS ANVISNING OM UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS OM KONSUMTIONSVAROR OCH KONSUMENTTJÄNSTER Konsumentverkets publikationsserier, Finland 1/2008 ISSN 0788-544X (Tryckt) ISSN 1796-0118 (Online) ISBN

Läs mer

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING!

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Enligt personuppgiftslagen skall alla nättjänster som samlar in personuppgifter förses med en tillbörlig

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

Marknadskontroll av lekredskap 2008 Säkerhet och tillgänglighet

Marknadskontroll av lekredskap 2008 Säkerhet och tillgänglighet Rapport 2008:15 Marknadskontroll av lekredskap 2008 Säkerhet och tillgänglighet Marknadskontroll av lekredskap 2008 Rapport 2008:15 Sammanfattning Enligt Produktsäkerhetslagen (PSL) ska varor och tjänster

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Ingripanden, överklaganden

Ingripanden, överklaganden Kapitel 7 Ingripanden, överklaganden med mera I detta kapitel går vi igenom de olika verktyg tillsynsmyndigheten kan använda sig av för att få till stånd en rättelse av de brister som kan ha påträffats

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser

Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser Arbetarskyddsanvisningar och guider 33 Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2007 Originaltitel: Ensiapuvalmius työpaikoilla Översättning: Carola Rönnberg,

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket, bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet,

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket, bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, SALTSJÖN - MÄLARENS 2005-04-22 BÅTFÖRBUND SJÖSÄKERHET Svenskt fritidsbåtsliv har under de senaste åren drabbats av i genomsnitt 50 dödsfall varje år. Detta är en minskning av antalet dödsfall jämfört med

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun Informationsavdelningen Falköpings kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 Innehållsförteckning Sociala medier 3 Ett strategiskt val

Läs mer

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder Branschöverenskommelse behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder förord en gemensam branschöverenskommelse för säkert boende Fastighetsägarna Sverige och SABO

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT Svenska Kanotförbundet / Tävlingstekniska regler drakbåt 2015-03-21 Sidan 1 TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT 1 kapitlet Tekniska regler 1 Definition 2 Drakbåtens utformning 3 Paddelns utformning 4 Framdrivning

Läs mer

Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC

Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC en guide för alla som arbetar inom torg- och evenemangsnäringen, tydligt indelad i delområden och med de särskilda krav som ställs på utomhusförsäljning

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Närings-, trafik- och miljöcentralerna ANVISNING Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Servicecentren för arbetskraften Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS-

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om förarexamensverksamhet

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion för bedömningen till universitet och övriga läroanstalter Anvisning 3/2014 Anvisning

Läs mer