CHECKLISTA FÖR BADSTRÄNDER Hur inspektionerna genomförs, anvisningar för ifyllandet av checklistan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHECKLISTA FÖR BADSTRÄNDER 27.2.2008 Hur inspektionerna genomförs, anvisningar för ifyllandet av checklistan"

Transkript

1 1 CHECKLISTA FÖR BADSTRÄNDER Hur inspektionerna genomförs, anvisningar för ifyllandet av checklistan Anvisningar för inspektionerna : 1. Checklistan för badstränder är avsedd att användas i de inspektioner som företas enligt produktsäkerhetslagstiftningen. Konsumentverket rekommenderar att inspektionerna som företas med stöd av denna lagstiftning inte än så länge kombineras med andra inspektioner inom miljöhälsovården. 2. Innan du beger dig ut på inspektion, bekanta dig med den av Konsumentverket sammanställda checklistan samt verkets brev (Dnr 2006/59/4278, ) till alla som upprätthåller allmänna badstränder. Ta också del av undervisningsministeriets motionsplatspublikation nr 90 Uimarantaopas (handledning för badstränder). 3. Bekanta dig med inspektionsobjektet och de tjänster som det tillhandahåller i förväg genom att studera all tillgänglig information om objektet (t.ex. kommunens / företagets webbsidor, marknadsföringsmaterial, rapporter från eventuella tidigare inspektioner). 4. Avtala med verksamhetsutövaren om en lämplig tidpunkt för inspektionen och reservera tillräckligt med tid för själva granskningen. Be verksamhetsutövaren vara beredd att förete allt skriftligt material och säkerhetsdokumentationen gällande objektet i fråga; alternativt kan du be om att få materialet i förväg till påseende. Informera verksamhetsutövaren om grunderna för och syftet med inspektionen. 5. Inled inspektionen med att ta en överblick av badstranden och fyll sedan i bakgrundsuppgifterna om objektet på blankettens sida Försök konstatera det du granskar så konkret som möjligt, i praktiken. Anvisningar för ifyllandet av checklistan: 1. Frågorna på checklistan anpassas till det objekt som granskas. Eftersom objekten är så olika, är alla frågor på checklistan inte tillämpliga på alla inspektionsobjekt. 2. Om det som beskrivs i en punkt är som det ska vara, sätt kryss i rutan I. Om kraven inte uppfylls eller bara uppfylls delvis, sätts krysset i rutan Ej i. Om kraven i fråga inte gäller för det granskade objektet, sätts krysset i rutan Ej tillämpl.. 3. Om krysset satts i rutan Ej i, ska du i kolumnen Anmärkningar / observationer beskriva bristen eller annat som förtjänar att nämnas. 4. I punkten Annat som bör beaktas om inspektionsobjektet kan du skriva in dina egna observationer, om de inte antecknats på annat håll. 5. Närmare anvisningar om undantag gällande anteckningarna (1. fråga i punkt 3 ( Strandövervakningen ) ingår i punkten i fråga. 6. Checklistan kan ges som bilaga till inspektionsrapporten. Åtgärder efter slutförd granskning: 1. Om det under inspektionen observeras säkerhetsbrister (de punkter på checklistan där krysset satts i rutan Ej i ), ska du överenskomma med verksamhetsutövaren vad som ska göras, tidtabell för åtgärderna och ansvarig person samt tidpunkten för förnyad inspektion. 2. Ett inspektionsprotokoll uppgörs, där det bl.a. ska ingå: observationer under inspektionens gång åtgärder som krävs av verksamhetsutövaren och tidtabell för dessa tidpunkten för den eventuella förnyade inspektionen förslag till höjning av säkerhetsnivån och tillämplig lagstiftning. 3. En kopia av inspektionsprotokollet ges till verksamhetsutövaren. 4. Om bristerna i säkerheten inte rättas till på det sätt som överenskommits, inleds vid behov tillsynsåtgärder. 5. Är bristerna allvarliga, inleds tillsynsåtgärderna i brådskande ordning.

2 2 1. BAKGRUNDSUPPGIFTER OM DET GRANSKADE OBJEKTET Objektets namn Objektets läge (adress) Upprätthållande instans kommun / samkommun församling simklubb campingplats företag i turistbranschen hotell annat, vad? Upprätthållarens namn Kontaktperson / säkerhetsansvarig person Kontaktpersonens adress, telefon och e-post Utrymmen / kringaktiviteter i anslutning till objektet Besökarmängd (uppskattning) Besökargrupper Omklädningsrum / badhytter Bastu och tvättrum Avträde eller WC Kiosk, restaurang eller kafé Lekplats Spelplan / motions- eller träningsområde Uthyrning (t.ex. båtar, kanoter, trampbåtar) Publikevenemang på stranden: konserter m.m. Rörelsehandikappades behov har beaktats Annat, vad? personer per säsong personer under en dag med toppbelastning Antal anställda (medeltal) på stranden (t.ex. badvakter / restaurang- / kioskpersonal, städare osv.) Upprätthållarens egen uppfattning om de allvarligaste riskerna Har olycksfall eller -tillbud inträffat? Av vilka slag?

3 Är upprätthållaren medveten om sin anmälningsskyldighet enligt 4 i KonsSäkL (75/2004)? 3 När det hålls publikevenemang på stranden (konserter m.m.), vem ansvarar i regel för övervakningen / säkerheten på stranden; upprätthållaren eller evenemangets arrangör? Övrigt som framkommit under inspektionen Personer som varit närvarande vid inspektionen (namn, yrkesbeskrivning) Datum, inspektörens namnteckning och namnförtydligande / INSPEKTIONER, SERVICE OCH UNDERHÅLL För underhållet av badstranden, service och inspektioner har en ansvarig instans eller person utsetts. Vem? För badstranden har uppgjorts en inspektions- och underhållsplan samt en servicebok (omfattar hela stranden). Underhållet av badstranden sköts regelbundet (se bilaga 3). Inspektioner och underhållsåtgärder antecknas i serviceboken. I Ej i Ej tilllämpl. Anmärkningar/observationer 3. STRANDÖVERVAKNINGEN Upprätthållaren har gjort en bedömning av de risker som är förknippade med badstrandens användning och har definierat vilka säkerhetsarrangemang som behövs (se bilaga 1). 1 I Ej i Ej tilllämpl. Anmärkningar/observationer 1 Om ingen riskbedömning eller definiering av behövliga säkerhetsarrangemang har gjorts, sätts kryss i rutan Ej i. Om någon slags bedömning eller definiering har gjorts, väljs det nummer bland alternativen (1-3) som bäst motsvarar situationen, och detta nummer antecknas i rutan I. I kolumnen Anmärkningar/observationer ges en kort beskrivning av bristerna.

4 1) Ja, på ett tillbörligt sätt. 2) Ja, men smärre brister förekommer. 3) Ja, men betydande brister förekommer. Riskbedömningen och säkerhetsarrangemangen finns tillgängliga i skriftlig form. Efter riskbedömning har beslut fattats om övervakningen, och stranden har ett vaktsystem: - av vem övervakas stranden? - tidsperioder då övervakningen är ordnad - klockslag dagligen. Efter riskbedömning borde beslut ha fattats om anordnande av strandövervakning, men detta har inte skett. Antalet badvakter är tillräckligt med tanke på antalet besökare, badstrandens storlek osv. Badvakterna är tillräckligt kompetenta för sitt arbete (se bilaga 2). Antalet badvakter utökas vid stor besökartillströmning / vid behov. Badvakten har den utrustning som behövs (t.ex. telefon, räddningsflöte, visselpipa, megafon, kikare, dykarmask, snorkel och simfenor samt vattentät handlampa och återupplivningsmask). Badvakten har tillgång till livbåt eller flotte, som inte hålls låst. I övervakningsbåset och i personalrummet finns den räddningsutrustning som behövs samt förstahjälps- och återupplivningsinstruktioner. Det område på stranden som övervakas är märkt (t.ex. med skyltar och / eller lätt igenkännliga flaggor). Det vattenområde som övervakas är märkt t.ex. med bojar. Om övervakningen är begränsad till bara en del av stranden (t.ex. det område där småbarn simmar), så är: - övervakningens omfattning tydligt märkt och - informationen om övervakningens begränsning effektivt given. Från strandens övervakningsbås är det fri sikt till stranden, bryggorna, hopptornen och eventuella övriga utomhusområden. Övervakningsbåset och andra ställen som är avsedda för badvakterna är tydligt skyltade t.ex. med Strandövervakning 4

5 eller Stol för badvakt. Badvakterna är lätta att känna igen t.ex. med enhetlig klädsel. 2 Information om badvaktsfunktionerna har getts till kommuninvånarna t.ex. i lokaltidningar och på webben. Övervakningstiderna anges - vid strandkartan - vid övervakningsbåset och / eller badvaktens stol - på andra platser efter behov 5 4. ALLMÄNNA KRAV PÅ BADSTRANDENS SÄKERHET Vägen till stranden är skyltad från huvudvägen och stranden kan nås med räddnings- och servicefordon (i skärgården med räddningsväsendets, polisens och sjöbevakningens båtar). Badområdena är vid behov (strömt vatten, båt- och fartygstrafik) avgränsade med bojar eller flytande rep så att de trygga områdena tydligt kan ses och bildar en helhet. För småbarn finns det vid behov ett avgränsat område med maximalt 0,5 meters vattendjup och så märkt att barnen inte av misstag kan hamna på djupare vatten eller fastna t.ex. under en brygga / ponton. Om båtar, kanoter, vattenskotrar och liknande hyrs ut, finns det för bruket av sådan utrustning ett separat, från badområdet avskilt område. Eventuella lekplatser på stranden är inhägnade eller annars klart avgränsade och tillräckligt långt från vattnet. 3 Vattendjupet anges på själva badområdet och på kartan över stranden. Stranden är försedd med ändamålsenliga och hela livbojar (minst 1 per 100 m strandlinje) samt kastlinor. 4 I Ej i Ej tilllämpl. Anmärkningar/observationer 2 Enligt Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf:s (FSL) rekommendation består badvaktens klädsel av röda shorts och en gul t-skjorta. 3 Lekplatsen borde ligga på ett sådant avstånd från vattnet att en vuxen som håller uppsikt över ett lekande barn hinner reagera om barnet plötsligt rusar ut i vattnet. Den bästa platsen för en lekplats är ett område som med beaktande av omständigheterna ligger så långt som möjligt från vattnet. 4 Det måste finnas tillräckligt med räddningsredskap placerade så tätt längs strandlinjen att det inte tar alltför lång tid att komma åt dem i en nödsituation. En kastlina, vanligen förpackad i en skyddspåse, är en lina som kastas ut i vattnet och som har en tyngd (t.ex. en knut) i ena ändan för att underlätta kastet och en handrem i den andra. Varje livboj ska vara försedd med egen kastlina. Kastlinan utgör ett komplement till livbojen bland räddningsredskapen ifall t.ex. livbojen av någon anledning inte kan kastas ut.

6 Livbojen finns nära stranden på ett synligt ställe. Stranden är städad (inga glasskärvor osv.) SKYLTNING OCH ANVISNINGAR Statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster (613/2004) gäller även för badstränder. På badstranden finns en informationstavla där det ges minst följande uppgifter: - badstrandens namn - gatuadress och ort - kontaktuppgifter till den som upprätthåller stranden - kontaktuppgifter till badvakten - anvisningar om tillkallandet av hjälp - uppgift om var närmaste telefon finns (vid behov / för nödfall) - åtgärds- och säkerhetsanvisningar - karta över området med badvattnen angivna. Stranden är vid behov försedd med varningsskyltar t.ex. om: - starka vattenströmmar - bråddjupa ställen - badområden med stenig, hal eller annars besvärlig botten. Utöver den egentliga informationstavlan har badstranden vid behov en eller flera tavlor / skyltar med uppgift om strandens namn och adress samt larmnummer (t.ex. på livbojsstolpen och vid infartsvägarna till stranden). I Ej i Ej tilllämpl. Anmärkningar/observationer 6. BRYGGOR OCH HOPPTORN BRYGGOR I Ej i Ej tilllämpl. Anmärkningar/observationer Bryggorna är tillräckligt stadiga och konstruktionerna är hela (inga delar som gått sönder eller murknat, inga spretande spikhuvuden). Bryggorna är tillräckligt breda (minst 120 cm). Bryggan och dess konstruktioner (t.ex. ledstång för simundervisning), liksom alla konstruktioner under bryggan, är gjorda så att de badande inte kan fastna i dem

7 med händer, fötter eller badkläder och att ingen av misstag kan hamna under bryggan. Bryggan är försedd med badtrappor som inte är i omedelbar närhet av platserna för simhoppning. Trappornas steg når tillräckligt djupt, även med beaktande av variationer i vattenståndet. Kring en brygga där det är tillåtet att hoppa i vattnet är vattendjupet minst två meter då brygglocket i stort sett är i nivå med vattenytan. Bryggan är försedd med en anordning som gör det möjligt att avläsa vattendjupet (fast monterad stång). Om det inte är tryggt att hoppa i vattnet, har bryggan en skylt med förbud mot hoppning. HOPPTORN 7 Hopptornet är tillräckligt starkt konstruerat och konstruktionerna är hela. Tornets trappor och räcken är konstruerade med tanke på att det är tryggt att ta sig upp i tornet och att tillgången till tornet lätt kan spärras, om det behövs. Hopptornet är så placerat att de hoppande inte kan hoppa ned på övriga simmare. Vattendjupet under avsatser från 3 upp till 10 meter är minst 5 meter och under trampoliner på enmetersnivå minst 4 meter. 5 Badtrapporna är placerade på vardera sidan om hopplinjen så att ingen behöver simma tvärs över hoppområdet för att nå trappan och så att följande hoppare i tornet hela tiden kan följa föregående hoppare med ögonen. Annat som bör beaktas om inspektionsobjektet 5 För att eliminera risken för att den som hoppar slår skallen i bottnen ska upprätthållaren av badstranden se till att det i vattnet kring bryggan finns en tillräckligt djup skyddsmarginal. Särskild uppmärksamhet ska också fästas vid variationer i vattenståndet.

8 8 7. ÅTGÄRDER Rådgivning och handledning Skriftlig uppmaning tidsfrist till (datum) Skriftlig begäran om förklaring tidsfrist till (datum) Övrig åtgärd, vad? Tid som åtgått till inspektionen timmar (inkl. förberedelser, resor + kontorsarbete)

9 9 Bilaga 1. Den som upprätthåller en allmän badstrand ska göra en bedömning av de risker som hör ihop med strandens användning och bestämma vilka säkerhetsarrangemang som behövs för stranden. Vid bedömningen av riskerna identifieras de faror som kan förekomma när strandens används bedöms sannolikheten för att en fara uppstår och hur allvarliga skador den kan orsaka bestäms de åtgärder med hjälp av vilka man kan eliminera faran i fråga, minska risken eller förebygga de olyckor som faran orsakar. Beslutet om säkerhetsarrangemang och anordnandet av strandövervakning ska basera sig på riskbedömning, där åtminstone följande omständigheter måste beaktas: antalet personer som använder badstranden (på årsnivå, per dag, under de livligaste dagarna) användarnas simkunnighet och funktionsförmåga (rörelsehandikappade och funktionsstörda, äldre, småbarn) utlänningar (bristfälliga språkkunskaper, kulturella skillnader i badstrandsbeteendet) bottnens beskaffenhet vid stranden (bråddjup, icke-bärande botten, hal botten, stenar eller klippor, närhet till strömmande vatten) vattnets kvalitet (grumlighet, variationer i vattnets hälsomässiga kvalitet) förekomsten av vågor (vind, dyning, svall från passerande båtar och fartyg) strandens storlek (bredd) utrustning och konstruktioner (lekredskap, hoppställningar, bryggor och pontoner, motionsoch träningsredskap, rutschbanor) det övriga serviceutbudet (uthyrning av utrustning, servering av alkohol) ofog möjligheterna att i en nödsituation larma och få hjälp behovet av kundservice publikevenemang som anordnas på stranden: konserter, tävlingar osv. Om övervakningen är begränsad så att den bara omfattar en del av stranden, ska det övervakade området vara tydligt märkt. Strandens användare ska på ett effektivt sätt informeras om att övervakningen är begränsad till vissa delar av stranden.

10 10 Bilaga 2. Kunskaper och färdigheter som krävs av en badvakt / livräddare: - myndig ålder - kan simma med olika teknik, även i öppet vatten med höga vågor - kan dyka även i grumligt vatten till minst fem meters djup - behärskar de olika teknikerna för trygg livräddning även i öppet vatten - kan använda räddningsredskapen rätt och förstår behovet av underhållet - har grundinsikter i människans fysiologi - har utbildning i återupplivning och första hjälpen - kan larma hjälp och vet hur utryckningsfordonen bäst visas till stranden - känner till vilka markeringar och vilken information som gäller på stranden - känner till skyldigheterna, rättigheterna och ansvaret som hör ihop med det egna arbetet - har förmåga att ge kundservice. T.ex. examen som tas efter Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf:s (FSL) livräddarkurser eller motsvarande utbildning ger kompetens som livräddare för badstränder.

11 11 Bilaga 3. Inspektioner som bör företas i början av varje simsäsong och vid behov även vid andra tider: - all botten i simningsområdena genomgås med vadning och dykning - innehållet i förstahjälpsskåpet - skyltningen och räddningsvägarna - informationstavlornas och anvisningsskyltarnas och innehåll - bryggornas, trappornas och hopptornens konstruktioner och infästning samt de konstruktioner som ska hindra de badande från att hamna under bryggorna. Dagligen kontrolleras följande objekt: Simningsställena: - vattenståndet och vattendjupsmärkningen - markeringen av det trygga simningsområdet - markeringen av den övervakade delen av stranden - vattnets kvalitet, med optisk bedömning. Badstranden: - strandens städning och förekomsten av föremål som kan vara farliga. Räddningsredskapen och förstahjälpsutrustningen: - livbojarnas, kastlinornas och livbåtarnas - badvaktens personliga utrustnings - den eventuella nödtelefonens. Bryggor, trappor och hopptorn: - det allmänna et.

Säkerhet vid bad med barngrupp

Säkerhet vid bad med barngrupp Säkerhet vid bad med barngrupp Ta med till badet! Bada ofta och säkert Att bada är bra för barns utveckling. Det ger inte bara nyttig träning av kondition, motorik och sociala färdigheter, det är också

Läs mer

Svenska Simförbundets simmärken

Svenska Simförbundets simmärken Svenska Simförbundets simmärken Baddaren Grön Dopprov: Märkestagaren ska doppa hakan och båda öronen fem gånger. Bubbelprov: Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa ut i vattenytan med hakan

Läs mer

Vägledning för badanläggningar

Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Konsumentverket 2013 Ansvarig handläggare: Maria Lindstedt Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Säkerhet vid

Läs mer

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER 1 (6) Promemoria Tukes diarienr 30.12.2013 777/62/2014 Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER Syftet med trygghetstjänster som ordnas

Läs mer

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7.

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. + 2013-06-09 1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. Simdräkt och våtdräkt... 4 8. Säkerhet... 5 9. Administration

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(7) Förskoleklass Älta skolas mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få inblick i de grovmotoriska grundformerna Åla, krypa, springa, slå kullerbytta, gå balansgång, klättra,

Läs mer

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti TÄVLINGS PM Newline BAMM 19-20 augusti Program Torsdag 18 augusti 15.00 21.00 Tävlingskansliet öppet 18.00 20.00 Pastabuffé 20.00 Tävlingsmöte Fredag 19 augusti 07.00 09.00 Tävlingskansliet öppet 08.00

Läs mer

Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst

Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst 1 Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst Upprättat av: Datum Plats Henrik Norberg 2009-11-19 Storstockholms brandförsvar/stockholm Senaste revidering: Henrik Norberg 2011-02-10 Storstockholms

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Vägledning. Vägledning till guidade turer med snöskoter. Förebyggande säkerhetsarbete

Vägledning. Vägledning till guidade turer med snöskoter. Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning Vägledning till guidade turer med snöskoter Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning till guidade turer med snöskoter förebyggande säkerhetsarbete Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Kerstin

Läs mer

KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN I SIMHALLAR OCH BADINRÄTTNINGAR. Konsumentverkets publikationsserie 1/2003, Finland

KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN I SIMHALLAR OCH BADINRÄTTNINGAR. Konsumentverkets publikationsserie 1/2003, Finland KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN I SIMHALLAR OCH BADINRÄTTNINGAR Konsumentverkets publikationsserie 1/2003, Finland ISSN 0788-544X ISBN 951-681- 030-6(häft.) ISBN 951-681- 031-4(PDF)

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

HYGIENANVISNINGAR. Dusch- och bassängavdelningen

HYGIENANVISNINGAR. Dusch- och bassängavdelningen HYGIENANVISNINGAR Dusch- och bassängavdelningen Användarnas hygien och agerande har den största betydelsen för renligheten gällande badvattnet i bassängerna och de fuktiga utrymmenas ytor. 1. TVÄTTNING

Läs mer

Riskanalys Handledning

Riskanalys Handledning Tips till Chefer/ arbetsledare Kompletterande övning: Vårt arbete // Situationer i vardagen Riskanalys Handledning I detta dokument beskrivs en process som du och dina medarbetare kan arbeta utifrån när

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Teleborgshallen. Växjö

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Teleborgshallen. Växjö Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i Teleborgshallen Växjö Teleborgshallen i Växjö Teleborgshallen passar utmärkt för alla inomhusidrotter och som publikarena för såväl matcher, konserter och andra arrangemang.

Läs mer

Främjande av av säkerheten i ridtjänster i Säkerhets- och och kemikalieverket

Främjande av av säkerheten i ridtjänster i Säkerhets- och och kemikalieverket Dnr 1996/03/2015 0 (53) Tukes-anvisning Tukes-anvisning 5/2015 5/2015 Främjande av av säkerheten i ridtjänster i och Dnr 1996/03/2015 1 (53) Innehållstema Främjande av säkerheten i ridtjänster Målgrupper

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering Friluftsliv, allemansrätt och orientering Har kännedom om allemansrätten. Vet gränserna för skolans område. Kan orientera sig på skolgården med hjälp av en enkel karta. Har kunskap om lämplig klädsel i

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak!

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak! PM Välkommen till 2012 års upplaga av Utmaningen 2012. Utmaningen är den 4:e deltävlingen i Svenska Multisportcupens långa klass. Utmaningen är en tuff tävling för dig som vill prova på multisport för

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

ÖPPET VATTEN P1 ATT AGERA SOM ASSISTERANDE DYKLEDARE

ÖPPET VATTEN P1 ATT AGERA SOM ASSISTERANDE DYKLEDARE P1 ATT AGERA SOM ASSISTERANDE DYKLEDARE Övningen ska genomföras på en känd plats med för övningen lämplig väderlek. Denna övning kan kombineras med andra praktiska lektioner under kursen. Instruktören

Läs mer

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga.

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Övningar och tester Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Genomförs i samråd med simlärarna. Övningarna på sid 2 genomförs hemma på egna skolan.

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Tillsyn av tobak och folköl inom Hörby kommun 2008 RAPPORT 2009-1

HÖRBY KOMMUN. Tillsyn av tobak och folköl inom Hörby kommun 2008 RAPPORT 2009-1 Tillsyn av tobak och folköl inom Hörby kommun 2008 RAPPORT 2009-1 MILJÖNÄMNDEN 2009 Inledning Ett tillsynsprojekt har utförts i 21 butiker av miljökontoret, i Hörby kommun. Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör

Läs mer

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11 SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11 Detta dokument är tänkt att fungera som en hjälp till lärare i årskurs 1-9. Under hösten 2011 reviderades skolans läroplan och

Läs mer

PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014

PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 10.5.2014 1 (8) PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till

Läs mer

Simning och livräddning

Simning och livräddning Simning och livräddning Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 m i en följd, varav 50m ryggsim." Bakgrunden till

Läs mer

Fjärrdressyrhalsband med sprej. Dressyrhandbok

Fjärrdressyrhalsband med sprej. Dressyrhandbok Fjärrdressyrhalsband med sprej Dressyrhandbok Tack för att du har valt märket PetSafe. Du och ditt husdjur är värda ett kamratskap som inkluderar minnesvärda ögonblick och en ömsesidig förståelse. Våra

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA PK2_plus 1 *1439901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA Denna blankett är avsedd för dig, finsk medborgare, vars utländska make/maka ansöker om

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Anvisning för tillfällig övernattning

Anvisning för tillfällig övernattning Sida 1 av 9 Anvisning för tillfällig övernattning 1. Inledning Det är vanligt att grupper tillfälligt övernattar i lokaler som inte är avsedda för övernattning, exempelvis skolsalar och idrottshallar.

Läs mer

Anvisning till myndigheter 7/2012 2 (6)

Anvisning till myndigheter 7/2012 2 (6) Anvisning till myndigheter 7/2012 1 (6) Enligt sändlista Ändringarna av tobakslagen ur barnskyddsanstalternas perspektiv Allmänt Tobakslagen (693/1976) ändrades den 1 januari 2010 (698/2010). Ett nytt

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010.

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010. MEDDELANDE ANSÖKAN OM IDROTTSUNDERSTÖD FÖR ÅR 2011 Idrottsnämnden beviljar understöd för idrottsföreningars samt handikapp och pensionärsföreningars idrottsverksamhet i Helsingfors år 2011. Understöd förutsätter

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet

Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 Diarienummer 2007-000136 1. SYFTE 3 2. OMFATTNING 3 3. RESOR 3 3.1

Läs mer

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande 1 29.4.2015 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Registernummer på fordon eller dragbar anordning som används som kiosk (1 st./avtal) Avtalets giltighet Kioskens namn

Läs mer

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information

Läs mer

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö

Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö Riktlinjer för möblering av offentlig Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö plats inom Hallsbergs kommun Så här söker du tillstånd Du ansöker om tillstånd för uteservering/varustånd hos

Läs mer

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p AHM-PROVET 16.11.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (7) Fråga 1 Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro 2 p./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p./. från detta belopp

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. ANVISNING FÖR BILAGAN Utbildningsanordnarna ska ange de uppgifter som nämns i punkterna A F i bilagan till detta brev: ansökningsblanketten och som bilagor till den kopior av nämnda handlingar samt de

Läs mer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE I personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR SKYLT RESCUE LIFE 247

MONTERINGSANVISNINGAR SKYLT RESCUE LIFE 247 MONTERINGSANVISNINGAR SKYLT RESCUE LIFE 247 På Fristad Plast AB har vi producerat Trygg-Hansa livbojen sedan 1976. Vi tillsammans med våra kunder och leverantörer utvecklar, producerar och levererar livräddnings

Läs mer

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge Vi hoppas ni kommer ha en trevlig dag och en bra tävlingsupplevelse! Kom gärna med synpunkter på både förbättringsområden och sådant som är bra. Vårt mål är att utveckla tävlingen i positiv riktning varje

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i gästhamnar Räddningstjänst och

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

Tillsyn av kameraövervakning över

Tillsyn av kameraövervakning över Tillsyn av kameraövervakning över gallerior/köpcentrum och dess verksamheter 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 GENOMFÖRANDE AV NATIONELL TILLSYN... 2 VAL AV TILLSYNSOBJEKT...

Läs mer

Fallrapport/avvikelserapportering

Fallrapport/avvikelserapportering Fallrapport/avvikelserapportering Namn: Personnr: Adress: Telefon: Kontakt: Kontaktpersons tel. Typ av boende: Enhet: Datum för avvikelsen: 1. Tidpunkt för händelsen 8-14 14-20 20-02 02-08 Exakt tid för

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder 2010:044 Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Dokumenttyp Bestämmelser och anvisningar Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2015-06-17, 154 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Hjo

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2 SST fyller i Reg.nr Läs igenom tillämpningsföreskrifterna noga innan du fyller i blanketten! Denna blankett är till för att fyllas i för hand. Önskar

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Att arrangera ett lajv är en stor process med mycket att tänka på och mycket som ska göras. Det är ofta ett antal personer inblandade och många arbetsområden

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

JL 49 ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN REGLERNA OM FÅNGSTREDSKAP OCH FÅNGSTMETODER FÖR MÖSS, RÅTTOR OCH SORKAR

JL 49 ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN REGLERNA OM FÅNGSTREDSKAP OCH FÅNGSTMETODER FÖR MÖSS, RÅTTOR OCH SORKAR Sökandens namn Kontaktperson till vem beslutet skickas Finlands viltcentrals anteckningar: Adress Postnummer och -anstalt Jvf nr Datum / 20 Beslut nr Personbeteckning och tel. nr E-mail Koordinater: P

Läs mer

Rätt mat till rätt barn

Rätt mat till rätt barn Rätt mat till rätt barn -ett kontrollprojekt i förskolan våren 2014 Sammanfattning Under april 2014 har miljöskyddskontoret i Alingsås besökt 11 kommunala förskolor för att kontrollera hur hanteringen

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB Ansökan Tillstånd till allmän kameraövervakning 1 (6) Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT ANORDNA HUNDPROV ELLER ATT DRESSERA HUND (enligt jaktlagens 52 1 mom.)

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT ANORDNA HUNDPROV ELLER ATT DRESSERA HUND (enligt jaktlagens 52 1 mom.) Sökandens namn Kontaktperson till vem beslutet skickas Adress Postnummer och -anstalt Finlands viltcentrals anteckningar: 700 Jvf nr Datum / 20 Beslut nr Personbeteckning och tel. nr E-mail Koordinater:

Läs mer

SIMMA I STRÖMMEN. Tävlingsdatum: 17 augusti 2013

SIMMA I STRÖMMEN. Tävlingsdatum: 17 augusti 2013 Tävlingsdatum: 17 augusti 2013 SIMMA I STRÖMMEN Vem kunde tror att det skulle vara möjligt att simma i Motala ström? Strömmen, som den benämns av Norrköpingsborna, slingrar sig som en pulsåder genom staden

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter

ANSÖKAN om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter Ansökan/anmälan avser Sida 1 (4) offentlig tillställning idrottsarrangemang allmän sammankomst begagnande av offentlig plats Anordnare (Sökande) Person-/Org.nummer 1 Sökande (för fysisk person anges fullständigt

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 och 8 kap 8 Alkohollagen Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Badvett. Barnens Livräddningsskola 1. Lärarhandledning till BADVETT

Badvett. Barnens Livräddningsskola 1. Lärarhandledning till BADVETT Badvett Lärarhandledning Barnens Livräddningsskola 1 Lärarhandledning till BADVETT 1 Lära för livet Barnens Livräddningsskola finns för att tidigt ge barn rätt attityd till och grundläggande kunskaper

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Skadeförebyggande arbete i den dagliga verksamheten: Ledningen är huvudansvarig för säkerhetsarbetet. All personal skall vara delaktig i den dagliga skadeförebyggande

Läs mer

Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun

Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014-11-14 0 (6) Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun Certifieringsmodell för kommunens lekparker Fastställda rutiner och åtgärder för att en lekpark

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Innehåll 1.1 Taxa för upplåtelser av offentlig plats.... 4 1.2 Försäljning.... 4 1.3 Byggetablering av olika slag.... 5 1.4 Evenemang el liknande....

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

I början är det viktigt att eleven bottnar där övningarna ska göras. Detta för att eleven ska känna sig trygg.

I början är det viktigt att eleven bottnar där övningarna ska göras. Detta för att eleven ska känna sig trygg. Simlinjen i Skolan Simning är en av färdigheterna som finns angivna i kursplanen för Idrott och hälsa. Svenska Simförbundet trycker mycket på vattenvana som grunden när man ska lära sig att simma. Vi vill

Läs mer

Golfens regel I-5 samt definitioner

Golfens regel I-5 samt definitioner Golfens regel I-5 samt definitioner Aspero Idrottsgymnasium Kort historia och bakgrund De första golfreglerna skrevs 1744. Då fanns endast 13 regler. I grunden är reglerna desamma idag, men vissa har förändrats

Läs mer

PADDELMÄRKEN Kanotslalom

PADDELMÄRKEN Kanotslalom PADDELMÄRKEN Kanotslalom Namn: Forsskalan Klass I Strömmande vatten utan vågor Klass II Strömmande vatten med små vågor. Inga valsar eller fall. Klass III Klass IV Klass V Klass VI Större vågor, enstaka

Läs mer

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE ! 16 juni 2012 PM TSOK MULTISPORT RACE 16 juni 2012 1 Välkomna till Trollhättan och den 13:e upplagan av TSOK multisportrace! På följande sidor ges information som är gemensam för alla klasser. Därefter

Läs mer

Kameratillsyn restauranger

Kameratillsyn restauranger Kameratillsyn restauranger December 2011 Kameratillsyn restauranger Inledning Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för allmän kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Syftet med Länsstyrelsens

Läs mer