CHECKLISTA FÖR BADSTRÄNDER Hur inspektionerna genomförs, anvisningar för ifyllandet av checklistan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHECKLISTA FÖR BADSTRÄNDER 27.2.2008 Hur inspektionerna genomförs, anvisningar för ifyllandet av checklistan"

Transkript

1 1 CHECKLISTA FÖR BADSTRÄNDER Hur inspektionerna genomförs, anvisningar för ifyllandet av checklistan Anvisningar för inspektionerna : 1. Checklistan för badstränder är avsedd att användas i de inspektioner som företas enligt produktsäkerhetslagstiftningen. Konsumentverket rekommenderar att inspektionerna som företas med stöd av denna lagstiftning inte än så länge kombineras med andra inspektioner inom miljöhälsovården. 2. Innan du beger dig ut på inspektion, bekanta dig med den av Konsumentverket sammanställda checklistan samt verkets brev (Dnr 2006/59/4278, ) till alla som upprätthåller allmänna badstränder. Ta också del av undervisningsministeriets motionsplatspublikation nr 90 Uimarantaopas (handledning för badstränder). 3. Bekanta dig med inspektionsobjektet och de tjänster som det tillhandahåller i förväg genom att studera all tillgänglig information om objektet (t.ex. kommunens / företagets webbsidor, marknadsföringsmaterial, rapporter från eventuella tidigare inspektioner). 4. Avtala med verksamhetsutövaren om en lämplig tidpunkt för inspektionen och reservera tillräckligt med tid för själva granskningen. Be verksamhetsutövaren vara beredd att förete allt skriftligt material och säkerhetsdokumentationen gällande objektet i fråga; alternativt kan du be om att få materialet i förväg till påseende. Informera verksamhetsutövaren om grunderna för och syftet med inspektionen. 5. Inled inspektionen med att ta en överblick av badstranden och fyll sedan i bakgrundsuppgifterna om objektet på blankettens sida Försök konstatera det du granskar så konkret som möjligt, i praktiken. Anvisningar för ifyllandet av checklistan: 1. Frågorna på checklistan anpassas till det objekt som granskas. Eftersom objekten är så olika, är alla frågor på checklistan inte tillämpliga på alla inspektionsobjekt. 2. Om det som beskrivs i en punkt är som det ska vara, sätt kryss i rutan I. Om kraven inte uppfylls eller bara uppfylls delvis, sätts krysset i rutan Ej i. Om kraven i fråga inte gäller för det granskade objektet, sätts krysset i rutan Ej tillämpl.. 3. Om krysset satts i rutan Ej i, ska du i kolumnen Anmärkningar / observationer beskriva bristen eller annat som förtjänar att nämnas. 4. I punkten Annat som bör beaktas om inspektionsobjektet kan du skriva in dina egna observationer, om de inte antecknats på annat håll. 5. Närmare anvisningar om undantag gällande anteckningarna (1. fråga i punkt 3 ( Strandövervakningen ) ingår i punkten i fråga. 6. Checklistan kan ges som bilaga till inspektionsrapporten. Åtgärder efter slutförd granskning: 1. Om det under inspektionen observeras säkerhetsbrister (de punkter på checklistan där krysset satts i rutan Ej i ), ska du överenskomma med verksamhetsutövaren vad som ska göras, tidtabell för åtgärderna och ansvarig person samt tidpunkten för förnyad inspektion. 2. Ett inspektionsprotokoll uppgörs, där det bl.a. ska ingå: observationer under inspektionens gång åtgärder som krävs av verksamhetsutövaren och tidtabell för dessa tidpunkten för den eventuella förnyade inspektionen förslag till höjning av säkerhetsnivån och tillämplig lagstiftning. 3. En kopia av inspektionsprotokollet ges till verksamhetsutövaren. 4. Om bristerna i säkerheten inte rättas till på det sätt som överenskommits, inleds vid behov tillsynsåtgärder. 5. Är bristerna allvarliga, inleds tillsynsåtgärderna i brådskande ordning.

2 2 1. BAKGRUNDSUPPGIFTER OM DET GRANSKADE OBJEKTET Objektets namn Objektets läge (adress) Upprätthållande instans kommun / samkommun församling simklubb campingplats företag i turistbranschen hotell annat, vad? Upprätthållarens namn Kontaktperson / säkerhetsansvarig person Kontaktpersonens adress, telefon och e-post Utrymmen / kringaktiviteter i anslutning till objektet Besökarmängd (uppskattning) Besökargrupper Omklädningsrum / badhytter Bastu och tvättrum Avträde eller WC Kiosk, restaurang eller kafé Lekplats Spelplan / motions- eller träningsområde Uthyrning (t.ex. båtar, kanoter, trampbåtar) Publikevenemang på stranden: konserter m.m. Rörelsehandikappades behov har beaktats Annat, vad? personer per säsong personer under en dag med toppbelastning Antal anställda (medeltal) på stranden (t.ex. badvakter / restaurang- / kioskpersonal, städare osv.) Upprätthållarens egen uppfattning om de allvarligaste riskerna Har olycksfall eller -tillbud inträffat? Av vilka slag?

3 Är upprätthållaren medveten om sin anmälningsskyldighet enligt 4 i KonsSäkL (75/2004)? 3 När det hålls publikevenemang på stranden (konserter m.m.), vem ansvarar i regel för övervakningen / säkerheten på stranden; upprätthållaren eller evenemangets arrangör? Övrigt som framkommit under inspektionen Personer som varit närvarande vid inspektionen (namn, yrkesbeskrivning) Datum, inspektörens namnteckning och namnförtydligande / INSPEKTIONER, SERVICE OCH UNDERHÅLL För underhållet av badstranden, service och inspektioner har en ansvarig instans eller person utsetts. Vem? För badstranden har uppgjorts en inspektions- och underhållsplan samt en servicebok (omfattar hela stranden). Underhållet av badstranden sköts regelbundet (se bilaga 3). Inspektioner och underhållsåtgärder antecknas i serviceboken. I Ej i Ej tilllämpl. Anmärkningar/observationer 3. STRANDÖVERVAKNINGEN Upprätthållaren har gjort en bedömning av de risker som är förknippade med badstrandens användning och har definierat vilka säkerhetsarrangemang som behövs (se bilaga 1). 1 I Ej i Ej tilllämpl. Anmärkningar/observationer 1 Om ingen riskbedömning eller definiering av behövliga säkerhetsarrangemang har gjorts, sätts kryss i rutan Ej i. Om någon slags bedömning eller definiering har gjorts, väljs det nummer bland alternativen (1-3) som bäst motsvarar situationen, och detta nummer antecknas i rutan I. I kolumnen Anmärkningar/observationer ges en kort beskrivning av bristerna.

4 1) Ja, på ett tillbörligt sätt. 2) Ja, men smärre brister förekommer. 3) Ja, men betydande brister förekommer. Riskbedömningen och säkerhetsarrangemangen finns tillgängliga i skriftlig form. Efter riskbedömning har beslut fattats om övervakningen, och stranden har ett vaktsystem: - av vem övervakas stranden? - tidsperioder då övervakningen är ordnad - klockslag dagligen. Efter riskbedömning borde beslut ha fattats om anordnande av strandövervakning, men detta har inte skett. Antalet badvakter är tillräckligt med tanke på antalet besökare, badstrandens storlek osv. Badvakterna är tillräckligt kompetenta för sitt arbete (se bilaga 2). Antalet badvakter utökas vid stor besökartillströmning / vid behov. Badvakten har den utrustning som behövs (t.ex. telefon, räddningsflöte, visselpipa, megafon, kikare, dykarmask, snorkel och simfenor samt vattentät handlampa och återupplivningsmask). Badvakten har tillgång till livbåt eller flotte, som inte hålls låst. I övervakningsbåset och i personalrummet finns den räddningsutrustning som behövs samt förstahjälps- och återupplivningsinstruktioner. Det område på stranden som övervakas är märkt (t.ex. med skyltar och / eller lätt igenkännliga flaggor). Det vattenområde som övervakas är märkt t.ex. med bojar. Om övervakningen är begränsad till bara en del av stranden (t.ex. det område där småbarn simmar), så är: - övervakningens omfattning tydligt märkt och - informationen om övervakningens begränsning effektivt given. Från strandens övervakningsbås är det fri sikt till stranden, bryggorna, hopptornen och eventuella övriga utomhusområden. Övervakningsbåset och andra ställen som är avsedda för badvakterna är tydligt skyltade t.ex. med Strandövervakning 4

5 eller Stol för badvakt. Badvakterna är lätta att känna igen t.ex. med enhetlig klädsel. 2 Information om badvaktsfunktionerna har getts till kommuninvånarna t.ex. i lokaltidningar och på webben. Övervakningstiderna anges - vid strandkartan - vid övervakningsbåset och / eller badvaktens stol - på andra platser efter behov 5 4. ALLMÄNNA KRAV PÅ BADSTRANDENS SÄKERHET Vägen till stranden är skyltad från huvudvägen och stranden kan nås med räddnings- och servicefordon (i skärgården med räddningsväsendets, polisens och sjöbevakningens båtar). Badområdena är vid behov (strömt vatten, båt- och fartygstrafik) avgränsade med bojar eller flytande rep så att de trygga områdena tydligt kan ses och bildar en helhet. För småbarn finns det vid behov ett avgränsat område med maximalt 0,5 meters vattendjup och så märkt att barnen inte av misstag kan hamna på djupare vatten eller fastna t.ex. under en brygga / ponton. Om båtar, kanoter, vattenskotrar och liknande hyrs ut, finns det för bruket av sådan utrustning ett separat, från badområdet avskilt område. Eventuella lekplatser på stranden är inhägnade eller annars klart avgränsade och tillräckligt långt från vattnet. 3 Vattendjupet anges på själva badområdet och på kartan över stranden. Stranden är försedd med ändamålsenliga och hela livbojar (minst 1 per 100 m strandlinje) samt kastlinor. 4 I Ej i Ej tilllämpl. Anmärkningar/observationer 2 Enligt Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf:s (FSL) rekommendation består badvaktens klädsel av röda shorts och en gul t-skjorta. 3 Lekplatsen borde ligga på ett sådant avstånd från vattnet att en vuxen som håller uppsikt över ett lekande barn hinner reagera om barnet plötsligt rusar ut i vattnet. Den bästa platsen för en lekplats är ett område som med beaktande av omständigheterna ligger så långt som möjligt från vattnet. 4 Det måste finnas tillräckligt med räddningsredskap placerade så tätt längs strandlinjen att det inte tar alltför lång tid att komma åt dem i en nödsituation. En kastlina, vanligen förpackad i en skyddspåse, är en lina som kastas ut i vattnet och som har en tyngd (t.ex. en knut) i ena ändan för att underlätta kastet och en handrem i den andra. Varje livboj ska vara försedd med egen kastlina. Kastlinan utgör ett komplement till livbojen bland räddningsredskapen ifall t.ex. livbojen av någon anledning inte kan kastas ut.

6 Livbojen finns nära stranden på ett synligt ställe. Stranden är städad (inga glasskärvor osv.) SKYLTNING OCH ANVISNINGAR Statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster (613/2004) gäller även för badstränder. På badstranden finns en informationstavla där det ges minst följande uppgifter: - badstrandens namn - gatuadress och ort - kontaktuppgifter till den som upprätthåller stranden - kontaktuppgifter till badvakten - anvisningar om tillkallandet av hjälp - uppgift om var närmaste telefon finns (vid behov / för nödfall) - åtgärds- och säkerhetsanvisningar - karta över området med badvattnen angivna. Stranden är vid behov försedd med varningsskyltar t.ex. om: - starka vattenströmmar - bråddjupa ställen - badområden med stenig, hal eller annars besvärlig botten. Utöver den egentliga informationstavlan har badstranden vid behov en eller flera tavlor / skyltar med uppgift om strandens namn och adress samt larmnummer (t.ex. på livbojsstolpen och vid infartsvägarna till stranden). I Ej i Ej tilllämpl. Anmärkningar/observationer 6. BRYGGOR OCH HOPPTORN BRYGGOR I Ej i Ej tilllämpl. Anmärkningar/observationer Bryggorna är tillräckligt stadiga och konstruktionerna är hela (inga delar som gått sönder eller murknat, inga spretande spikhuvuden). Bryggorna är tillräckligt breda (minst 120 cm). Bryggan och dess konstruktioner (t.ex. ledstång för simundervisning), liksom alla konstruktioner under bryggan, är gjorda så att de badande inte kan fastna i dem

7 med händer, fötter eller badkläder och att ingen av misstag kan hamna under bryggan. Bryggan är försedd med badtrappor som inte är i omedelbar närhet av platserna för simhoppning. Trappornas steg når tillräckligt djupt, även med beaktande av variationer i vattenståndet. Kring en brygga där det är tillåtet att hoppa i vattnet är vattendjupet minst två meter då brygglocket i stort sett är i nivå med vattenytan. Bryggan är försedd med en anordning som gör det möjligt att avläsa vattendjupet (fast monterad stång). Om det inte är tryggt att hoppa i vattnet, har bryggan en skylt med förbud mot hoppning. HOPPTORN 7 Hopptornet är tillräckligt starkt konstruerat och konstruktionerna är hela. Tornets trappor och räcken är konstruerade med tanke på att det är tryggt att ta sig upp i tornet och att tillgången till tornet lätt kan spärras, om det behövs. Hopptornet är så placerat att de hoppande inte kan hoppa ned på övriga simmare. Vattendjupet under avsatser från 3 upp till 10 meter är minst 5 meter och under trampoliner på enmetersnivå minst 4 meter. 5 Badtrapporna är placerade på vardera sidan om hopplinjen så att ingen behöver simma tvärs över hoppområdet för att nå trappan och så att följande hoppare i tornet hela tiden kan följa föregående hoppare med ögonen. Annat som bör beaktas om inspektionsobjektet 5 För att eliminera risken för att den som hoppar slår skallen i bottnen ska upprätthållaren av badstranden se till att det i vattnet kring bryggan finns en tillräckligt djup skyddsmarginal. Särskild uppmärksamhet ska också fästas vid variationer i vattenståndet.

8 8 7. ÅTGÄRDER Rådgivning och handledning Skriftlig uppmaning tidsfrist till (datum) Skriftlig begäran om förklaring tidsfrist till (datum) Övrig åtgärd, vad? Tid som åtgått till inspektionen timmar (inkl. förberedelser, resor + kontorsarbete)

9 9 Bilaga 1. Den som upprätthåller en allmän badstrand ska göra en bedömning av de risker som hör ihop med strandens användning och bestämma vilka säkerhetsarrangemang som behövs för stranden. Vid bedömningen av riskerna identifieras de faror som kan förekomma när strandens används bedöms sannolikheten för att en fara uppstår och hur allvarliga skador den kan orsaka bestäms de åtgärder med hjälp av vilka man kan eliminera faran i fråga, minska risken eller förebygga de olyckor som faran orsakar. Beslutet om säkerhetsarrangemang och anordnandet av strandövervakning ska basera sig på riskbedömning, där åtminstone följande omständigheter måste beaktas: antalet personer som använder badstranden (på årsnivå, per dag, under de livligaste dagarna) användarnas simkunnighet och funktionsförmåga (rörelsehandikappade och funktionsstörda, äldre, småbarn) utlänningar (bristfälliga språkkunskaper, kulturella skillnader i badstrandsbeteendet) bottnens beskaffenhet vid stranden (bråddjup, icke-bärande botten, hal botten, stenar eller klippor, närhet till strömmande vatten) vattnets kvalitet (grumlighet, variationer i vattnets hälsomässiga kvalitet) förekomsten av vågor (vind, dyning, svall från passerande båtar och fartyg) strandens storlek (bredd) utrustning och konstruktioner (lekredskap, hoppställningar, bryggor och pontoner, motionsoch träningsredskap, rutschbanor) det övriga serviceutbudet (uthyrning av utrustning, servering av alkohol) ofog möjligheterna att i en nödsituation larma och få hjälp behovet av kundservice publikevenemang som anordnas på stranden: konserter, tävlingar osv. Om övervakningen är begränsad så att den bara omfattar en del av stranden, ska det övervakade området vara tydligt märkt. Strandens användare ska på ett effektivt sätt informeras om att övervakningen är begränsad till vissa delar av stranden.

10 10 Bilaga 2. Kunskaper och färdigheter som krävs av en badvakt / livräddare: - myndig ålder - kan simma med olika teknik, även i öppet vatten med höga vågor - kan dyka även i grumligt vatten till minst fem meters djup - behärskar de olika teknikerna för trygg livräddning även i öppet vatten - kan använda räddningsredskapen rätt och förstår behovet av underhållet - har grundinsikter i människans fysiologi - har utbildning i återupplivning och första hjälpen - kan larma hjälp och vet hur utryckningsfordonen bäst visas till stranden - känner till vilka markeringar och vilken information som gäller på stranden - känner till skyldigheterna, rättigheterna och ansvaret som hör ihop med det egna arbetet - har förmåga att ge kundservice. T.ex. examen som tas efter Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf:s (FSL) livräddarkurser eller motsvarande utbildning ger kompetens som livräddare för badstränder.

11 11 Bilaga 3. Inspektioner som bör företas i början av varje simsäsong och vid behov även vid andra tider: - all botten i simningsområdena genomgås med vadning och dykning - innehållet i förstahjälpsskåpet - skyltningen och räddningsvägarna - informationstavlornas och anvisningsskyltarnas och innehåll - bryggornas, trappornas och hopptornens konstruktioner och infästning samt de konstruktioner som ska hindra de badande från att hamna under bryggorna. Dagligen kontrolleras följande objekt: Simningsställena: - vattenståndet och vattendjupsmärkningen - markeringen av det trygga simningsområdet - markeringen av den övervakade delen av stranden - vattnets kvalitet, med optisk bedömning. Badstranden: - strandens städning och förekomsten av föremål som kan vara farliga. Räddningsredskapen och förstahjälpsutrustningen: - livbojarnas, kastlinornas och livbåtarnas - badvaktens personliga utrustnings - den eventuella nödtelefonens. Bryggor, trappor och hopptorn: - det allmänna et.

Utrustning för vattenlivräddning

Utrustning för vattenlivräddning Utrustning för vattenlivräddning 1 Säkerhet vid vatten I december 2007 publicerade Statens Räddningsverk, SRV, allmänna råd och kommentarer om utrustning för vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om utrustning för vattenlivräddning vid hamnar,

Läs mer

BADVATTENPROFIL SANDBANKEN

BADVATTENPROFIL SANDBANKEN BADVATTENPROFIL SANDBANKEN INNEHÅLL 1. KONTAKTUPPGIFTER 1.1 Badstrandens ägare och 1.2 Badstrandens huvudansvariga skötare och 1.3 Badstrandens övervakande myndighet och 1.4 Laboratoriet som undersöker

Läs mer

Utrustning för vattenlivräddning

Utrustning för vattenlivräddning Utrustning för vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser och liknande vattennära anläggningar 1 Utgåva 2008-1 Säkerhet vid vatten I december 2007 publicerade Statens Räddningsverk, SRV, allmänna

Läs mer

Vägledning. Vägledning för badanläggningar

Vägledning. Vägledning för badanläggningar Vägledning Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Konsumentverket, reviderad 2014 Ansvarig handläggare: Maria Lindstedt Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Inledning... 6 2.1

Läs mer

Säkerhet vid bad med barngrupp

Säkerhet vid bad med barngrupp Säkerhet vid bad med barngrupp Ta med till badet! Bada ofta och säkert Att bada är bra för barns utveckling. Det ger inte bara nyttig träning av kondition, motorik och sociala färdigheter, det är också

Läs mer

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER 1 (6) Promemoria Tukes diarienr 30.12.2013 777/62/2014 Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER Syftet med trygghetstjänster som ordnas

Läs mer

Vägledning för badanläggningar

Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Konsumentverket 2013 Ansvarig handläggare: Maria Lindstedt Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Säkerhet vid

Läs mer

Valet av rätt badstege underlättas av regeln: Alltid 3 steg under vattenytan.

Valet av rätt badstege underlättas av regeln: Alltid 3 steg under vattenytan. Grupp 30: BADSTEGAR MED TILLBEHÖR. Marknadens mest sålda BadStegar. SF BADSTEGAR I BYGGSATS. Välj mellan Trä eller AluminiumFotsteg. Vår egentillverkade BadStege är gjord av 38 mm:s dubbla stålrör som

Läs mer

ANVISNING OM SÄKERHETSARRANGEMANGEN VID TILLFÄLLIG INKVARTE- RING I SAMLINGSUTRYMMEN

ANVISNING OM SÄKERHETSARRANGEMANGEN VID TILLFÄLLIG INKVARTE- RING I SAMLINGSUTRYMMEN ANVISNING 1 (5) ANVISNING OM SÄKERHETSARRANGEMANGEN VID TILLFÄLLIG INKVARTE- RING I SAMLINGSUTRYMMEN Anvisningen har utarbetats i samarbete av partnerskapsnätverket och Kommunförbundet, och det centrala

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer

SÄKERHETSDOKUMENT. Badstränder i Korsnäs. för konsumenttjänst. I enlighet med Konsumentsäkerhetslag 22.7.2011/920

SÄKERHETSDOKUMENT. Badstränder i Korsnäs. för konsumenttjänst. I enlighet med Konsumentsäkerhetslag 22.7.2011/920 SÄKERHETSDOKUMENT för konsumenttjänst Badstränder i Korsnäs I enlighet med Konsumentsäkerhetslag 22.7.2011/920 Uppdaterad 2015 INNEHÅLL 1 TILLSYNSREGISTRERADE BADSTRÄNDER I KORSNÄS... 1 2 KONTAKTUPPGIFTER...

Läs mer

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang Räddningstjänstens Råd och anvisningar beskriver vår tolkning av tillämpliga lagar och regelverk som

Läs mer

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7.

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. + 2013-06-09 1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. Simdräkt och våtdräkt... 4 8. Säkerhet... 5 9. Administration

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Kan vi bli en Sälle-hamn?

Kan vi bli en Sälle-hamn? Kan vi bli en Sälle-hamn? INNEHÅLL Vad går Sälle-hamnprogrammet ut på? Vad förutsätts av Sälle-hamnarna? Så här stöds Sälle-hamnarna av HSR rf Hur kan vi bli en Sälle-hamn? Sälle-hamnprogrammet pågår året

Läs mer

Svenska Simförbundets simmärken

Svenska Simförbundets simmärken Svenska Simförbundets simmärken Baddaren Grön Dopprov: Märkestagaren ska doppa hakan och båda öronen fem gånger. Bubbelprov: Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa ut i vattenytan med hakan

Läs mer

Tukes-anvisning S8-2009

Tukes-anvisning S8-2009 Tukes-anvisning S8-2009 UNDERHÅLL AV HISSAR 1. INLEDNING Avsikten med denna anvisning är att hjälpa hissinnehavaren och den som underhåller en hiss att sörja för att hissen fortsättningsvis är säker och

Läs mer

Svenska Simförbundets simmärken

Svenska Simförbundets simmärken Svenska Simförbundets simmärken Baddaren Dopprov Märkestagaren skall doppa huvudet under vattnet fem gånger. Bubbelprov Märkestagaren skall andas in, hålla andan och blåsa ut under vattnet. Detta skall

Läs mer

Vägledning. Vägledning till guidade turer med snöskoter. Förebyggande säkerhetsarbete

Vägledning. Vägledning till guidade turer med snöskoter. Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning Vägledning till guidade turer med snöskoter Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning till guidade turer med snöskoter förebyggande säkerhetsarbete Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Kerstin

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Vägledning. Vägledning till guidade turer i fjällen. Förebyggande säkerhetsarbete

Vägledning. Vägledning till guidade turer i fjällen. Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning Vägledning till guidade turer i fjällen Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning till guidade turer i fjällen förebyggande säkerhetsarbete Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Kerstin Jönsson

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA

VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA GRUNDFÖR- UTSÄTTNINGAR FÖR ETT LYCKAT EVENEMANG VAR HITTA UTRYMME FÖR EVENEMANGET? TILLSTÅND OCH ANMÄLNINGAR Foto: Pyry Keto VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR

Läs mer

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti TÄVLINGS PM Newline BAMM 19-20 augusti Program Torsdag 18 augusti 15.00 21.00 Tävlingskansliet öppet 18.00 20.00 Pastabuffé 20.00 Tävlingsmöte Fredag 19 augusti 07.00 09.00 Tävlingskansliet öppet 08.00

Läs mer

Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning

Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning Datum senast reviderat: 2011-12-01 Bakgrund och syfte Det blir allt vanligare att skolor, idrottshallar, daghem och liknande objekt används vid tillfällig övernattning.

Läs mer

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 19.12.2013 1 (5) Hembesök som främjar de äldres välbefinnande Anvisningar för dem som gör hembesök som främjar välbefinnandet Tupu Holma & Hannele Häkkinen Bakgrund I Finland har

Läs mer

STOLPBRYGGA º PLASTPONTONBRYGGA VATTENSKOTERBRYGGA º TILLBEHÖR ÄNDA SEDAN ÅR 1965

STOLPBRYGGA º PLASTPONTONBRYGGA VATTENSKOTERBRYGGA º TILLBEHÖR ÄNDA SEDAN ÅR 1965 STOLPBRYGGA º PLASTPONTONBRYGGA VATTENSKOTERBRYGGA º TILLBEHÖR ÄNDA SEDAN ÅR 1965 1 Njut av livet vid vattnet. Vad består din perfekta dag vid vattnet av? Båtliv, sol och bad, rekreation? Lip-Lap konstruerar

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04 Information angående regler för tillfällig övernattning Räddningstjänsten får ofta frågor om det finns möjlighet att övernatta (tillfällig förläggning) i kommunens lokaler, skolor, idrottshallar, samlingslokaler,

Läs mer

Simmärken i Varbergs Sim

Simmärken i Varbergs Sim Simmärken i Varbergs Sim Baddaren Grön Doppa Märkestagaren ska doppa hakan och ena örat under vattnet. Detta upprepas fem gånger för varje sida. Bubbla Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa

Läs mer

Märk dina redskap rätt

Märk dina redskap rätt Märk dina redskap rätt Lagen om fiske har ändrats från början av april 2012. Det är nu obligatoriskt att tydligt märka ut stående och fasta fångstredskap såsom nät, katsa, ryssja och långrev. Syftet med

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(7) Förskoleklass Älta skolas mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få inblick i de grovmotoriska grundformerna Åla, krypa, springa, slå kullerbytta, gå balansgång, klättra,

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

2013-09-10. Medborgarförslag om livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadets regi. (AU 241) Dnr KS 2013-110

2013-09-10. Medborgarförslag om livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadets regi. (AU 241) Dnr KS 2013-110 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-09-10 185 Medborgarförslag om livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadets regi. (AU 241) Dnr KS 2013-110 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Simning i läroplanen I SKOLSIMMET TIPS OCH ÖVNINGAR I

Simning i läroplanen I SKOLSIMMET TIPS OCH ÖVNINGAR I TIPS OCH ÖVNINGAR Simning i läroplanen Simning är en av färdigheterna som finns angivna i kursplanen för Idrott och hälsa. I årskurs 1-3 ska simning finnas med i undervisningen. Det ska leda till att eleverna

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 (6) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 (6) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 (6) PM 2002 Information och riktlinjer för tillfälliga övernattningslokaler Vid olika typer av arrangemang och tävlingar uppkommer ofta behov av att ordna tillfälliga övernattningsplatser

Läs mer

2013-08-20. Medborgarförslag om livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadets regi. Dnr KS 2013-110

2013-08-20. Medborgarförslag om livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadets regi. Dnr KS 2013-110 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 241 Medborgarförslag om livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadets regi. Dnr KS 2013-110 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Föreskrift 2/2010 1/(7)

Föreskrift 2/2010 1/(7) Föreskrift 2/2010 1/(7) Anmälan till produktregistret gällande produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax Beslut Nr 35/2011/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/127/04.09/2010 Givet efter anslag 21.4.2011 ÄRENDE Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax SÖKANDE Bergö Båtklubb r.f. ANSÖKAN

Läs mer

Okunskap är farligt. Inte vatten.

Okunskap är farligt. Inte vatten. Okunskap är farligt. Inte vatten. ingen ska behöva drunkna Drunkning är den vanligaste dödsolyckan för barn mellan 1 och 6 år. Varje år drunknar cirka nio barn. En betydande del av dessa olyckor sker nära

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Riskanalys Handledning

Riskanalys Handledning Tips till Chefer/ arbetsledare Kompletterande övning: Vårt arbete // Situationer i vardagen Riskanalys Handledning I detta dokument beskrivs en process som du och dina medarbetare kan arbeta utifrån när

Läs mer

1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt allmänna parkeringsplatser

1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt allmänna parkeringsplatser TRIVSELREGLER I HAMNVIKEN I denna handling sammanfattas vilken verksamhet Hamnvikens samfällighetsförening bedriver och de Trivselregler som föreningens medlemmar har att följa. För de som har tilldelats

Läs mer

Logen nr 21 Arkipelagia av Finland I.O.O.F. RÄDDNINGSPLAN

Logen nr 21 Arkipelagia av Finland I.O.O.F. RÄDDNINGSPLAN Logen nr 21 Arkipelagia av Finland I.O.O.F. RÄDDNINGSPLAN Uppgifter om räddningsplanen Räddningsplanens mål är: - att identifiera risker som finns i byggnaden och dess närhet - att ge vägledning för att

Läs mer

EXCEPTIONELLA SITUATIONER I KOMMUNENS PRODUKT- SÄKERHETSTILLSYN. Konsumentverkets publikationsserier 6/2006

EXCEPTIONELLA SITUATIONER I KOMMUNENS PRODUKT- SÄKERHETSTILLSYN. Konsumentverkets publikationsserier 6/2006 EXCEPTIONELLA SITUATIONER I KOMMUNENS PRODUKT- SÄKERHETSTILLSYN Konsumentverkets publikationsserier 6/2006 ISSN 0788-544X (Tryckt) ISSN 1796-0118 (Online) ISBN 951-681-102-7 (Häftad) ISBN 951-681-103-5

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR FÖR SÄKERHET VID LEKPLATS CHRISTINE HALLBERG OCH ÅSA THONFORS FRUKOSTMÖTE STOCKHOLM DEN 13 JANUARI 2015

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR FÖR SÄKERHET VID LEKPLATS CHRISTINE HALLBERG OCH ÅSA THONFORS FRUKOSTMÖTE STOCKHOLM DEN 13 JANUARI 2015 FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR FÖR SÄKERHET VID LEKPLATS CHRISTINE HALLBERG OCH ÅSA THONFORS FRUKOSTMÖTE STOCKHOLM DEN 13 JANUARI 2015 RUBRIKER I PRESS Hyresgästerna hotar stämma värden på grund av att denne

Läs mer

1 (5) SÄKERHETSDOKUMENT ENLIGT KONSUMENTSÄKERHETSLAGEN. 1. Skyldighet att uppgöra säkerhetsdokument

1 (5) SÄKERHETSDOKUMENT ENLIGT KONSUMENTSÄKERHETSLAGEN. 1. Skyldighet att uppgöra säkerhetsdokument 1 (5) 27.12.2011 SÄKERHETSDOKUMENT ENLIGT KONSUMENTSÄKERHETSLAGEN 1. Skyldighet att uppgöra säkerhetsdokument Enligt konsumentsäkerhetslagen (920/2011) 7 ska verksamhetsutövare som erbjuder vissa konsumenttjänster

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Östbergsbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Östbergsbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Östbergsbadet! Adress: Nybovägen 3 på Frösön. Entré på översidan av sporthallen och sedan går ni en trappa ner. Där finns damernas omklädningsrum på vänster sida

Läs mer

Främjande av säkerheten i simhallar och badanläggningar

Främjande av säkerheten i simhallar och badanläggningar Anvisning 1/2015 17.3.2015 0 (55) Tukes-anvisning 1/2015 Främjande av säkerheten i simhallar och badanläggningar Säkerhets- Säkerhetsoch och kemikalieverke Anvisning 1/2015 17.3.2015 1 (55) Innehållsområde

Läs mer

Social- och hälsovårdsverket Hälsoinspektionen. Plan för tobakstillsyn 2015-2019 (bilaga 4)

Social- och hälsovårdsverket Hälsoinspektionen. Plan för tobakstillsyn 2015-2019 (bilaga 4) Social- och hälsovårdsverket Hälsoinspektionen Plan för tobakstillsyn 2015-2019 (bilaga 4) Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 1 2. TYNGDPUNKTSOMRÅDEN... 1 3. INSPEKTIONER... 2 3.1 nas innehåll... 2 3.2

Läs mer

Hantering av allergikost

Hantering av allergikost 1 (5) Miljökontoret 2011-01-11 Dnr Hantering av allergikost Hösten 2010 Kalle Tegnestedt Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping Växel: 013-20 60 00,

Läs mer

Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala

Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala Lekplats adress: Kuggebro Objektnamn/nr: Beställare/ombud: Kuggebro samfällighetsförening/ Ingemar Svalander Driftansvarig: Besiktningsman

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? CNC-maskiner Maskinchecklista Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Olyckor vid CNC-maskinen ger oftast svåra skador med stort personligt lidande och höga kostnader för både

Läs mer

Huvudinstruktören sköter kontakten med anhöriga och med räddningstjänsten om en olycka inträffar.

Huvudinstruktören sköter kontakten med anhöriga och med räddningstjänsten om en olycka inträffar. Sid. 1 av 5 Målsättning en skall genomföras med högsta säkerhet. Alla instruktörer skall kunna utföra en riskanalys innan aktivitet påbörjas. Målet är att undvika person och materialskador. Minst en instruktör

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Ifylls av Skogscentralen Mottagningsdatum Finlands skogscentral Kemeranummer Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk

Läs mer

En bad- och vattensäker kommun

En bad- och vattensäker kommun En bad- och vattensäker kommun s handlingsprogram för en bad- och vattensäker kommun inom ramen för lagen om skydd mot olyckor. Antagen i Kommunstyrelsen den 10 april 2013 Reviderat 2015-12-10 Hallindenvägen

Läs mer

Föreskrift 1/ (9)

Föreskrift 1/ (9) Föreskrift 1/2014 1 (9) Föreskrift om planen för egenkontroll för privat socialservice och offentlig äldreomsorg: innehåll, uppgörande och uppföljning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om privat

Läs mer

VISNING MODUL PONTONBRYGGA. LIP-LAP LAITURI OY tfn Vandaparksvägen 23, FI Vanda e-post:

VISNING MODUL PONTONBRYGGA. LIP-LAP LAITURI OY tfn Vandaparksvägen 23, FI Vanda  e-post: VISNING MODUL PONTONBRYGGA LIP-LAP LAITURI OY tfn +358 9 2764 440 Vandaparksvägen 23, FI-01730 Vanda www.lip-lap.se e-post: lip-lap@lip-lap.fi Välkommen som ägare till en LIP-LAP-brygga Grattis till ditt

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket fn:s konvention om barnets rättigheter understryker. Samhällets olika organ

Läs mer

Postnummer och postanstalt. Tfn. Stadsdelens/byns namn

Postnummer och postanstalt. Tfn. Stadsdelens/byns namn Kontaktuppgifter och ansvarig organisation Namn TASO Anmälan om skogsdikning 1/4 Adress Postnummer och postanstalt Ansvarig organisation Tfn E-post PROJEKTETS ALLMÄNNA UPPGIFTER OCH LÄGE Kommun Stadsdelens/byns

Läs mer

Om inget annat anges gäller kriteriet både Allsvenskan och Superettan. Svenska Elitlicenskriterier är markerade med (E).

Om inget annat anges gäller kriteriet både Allsvenskan och Superettan. Svenska Elitlicenskriterier är markerade med (E). KRAVSPECIFIKATION ARENAN (SÄKERHET) Arena: Förening: Datum: Närvarande: Om inget annat anges gäller kriteriet både Allsvenskan och Superettan. Svenska Elitlicenskriterier är markerade med (E). 1. Arenacertifiering

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad Dnr TE11/409 Blomlådor som farthinder Reviderad 110429 Dnr Dnr 2/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad gäller för gatan där blomlådan ska placeras?... 3 3 Placering av blomlådor... 3 4 Det här

Läs mer

UTRYMNING BROMMASALEN

UTRYMNING BROMMASALEN Projekt Projektnummer Kv. Biografen 2 Medborgarhuset, Alvik 105654 Handläggare Datum Johan Andersson 2012-09-03 Internkontroll Datum Björn Andersson 2012-09-10 UTRYMNING BROMMASALEN 1 INLEDNING Brandskyddslaget

Läs mer

Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst

Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst 1 Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst Upprättat av: Datum Plats Henrik Norberg 2009-11-19 Storstockholms brandförsvar/stockholm Senaste revidering: Henrik Norberg 2011-02-10 Storstockholms

Läs mer

Fjällsäkerhetsrådets utbildningsmaterial för årskurs åtta praktiska övningar

Fjällsäkerhetsrådets utbildningsmaterial för årskurs åtta praktiska övningar Fjällsäkerhetsrådets utbildningsmaterial för årskurs åtta praktiska övningar Om övningarna Övningarnas övergripande syfte är att förbereda eleverna för en säker, trygg och rolig fjällvistelse genom att

Läs mer

Information och bestämmelser om badplatsen vid: Mörudden

Information och bestämmelser om badplatsen vid: Mörudden Mörudden - Dykning från pir med dolda stenblock under ytan. - Dykning från bryggor med lågt vatten. - Bad i hamninloppet och från ångbåtsbryggan = Kollisionsrisk. - Skiftande vattendjup. - Mycket folk

Läs mer

Simning och livräddning

Simning och livräddning Simning och livräddning Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 m i en följd, varav 50m ryggsim." Bakgrunden till

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Vägvakt Bef.: 12 Utgåva: September 2005 Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet Att arrangera en Rallytävling det kompletta

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt ANSÖKAN om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret (Avfallslagen 94 ) Yrkesmässig avfallstransport Avfallsmäklare Ny verksamhet Ändring av verksamheten Ansökan om godkännande

Läs mer

Vågön. Standardrapport

Vågön. Standardrapport Vågön Standardrapport 1 14,7% 5 2 55,9% 19 3 5,9% 2 4 17,6% 6 5 2,9% 1 6 eller fler 2,9% 1 1 2 3 4 5 6 eller fler Svarande Inget svar 0-17 år 40% 50% 10 % 0% 0% 0% 10 25 18-35 år 80% 20% 0% 0% 0% 0% 5

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Margretelund - Åkersberga Dykande besiktning 2014-12-02

Margretelund - Åkersberga Dykande besiktning 2014-12-02 Margretelund - Åkersberga Dykande besiktning 2014-12-02 Rapport från besiktning av föreningens brygganläggningar i Margretelund Bakgrund I enlighet med offert daterad 2014-10-12 har besiktning av brygganläggningarnas

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut.

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. 1 (6) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler

Läs mer

Badvattenprofil Glafsfjorden, Ingestrand

Badvattenprofil Glafsfjorden, Ingestrand Badvattenprofil Glafsfjorden, Ingestrand Sammanfattning I Arvika kommun ligger Ingestrands badplats vid sjön Glafsfjorden. Glafsfjorden är Värmlands näst största sjö efter Vänern och sjöns yta uppgår till

Läs mer

KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN I SKIDPISTER. Konsumentverkets publikationsserie 3/2002, Finland

KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN I SKIDPISTER. Konsumentverkets publikationsserie 3/2002, Finland KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN I SKIDPISTER Konsumentverkets publikationsserie 3/2002, Finland ISSN 0788-544X ISBN 951-681-026-8 (häft.) ISBN 951-681-027-6 (PDF) Konsumentverkets

Läs mer

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information

Läs mer

Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo

Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo Västra och Inre Finland Beslut Nr 1/2012/2 Dnr LSSAVI/82/04.09/2011 Givet efter anslag 2.1.2012 ÄRENDE SÖKANDE ANSÖKAN PLAN Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo Larsmo

Läs mer

Regler för användning av blomlådor som farthinder

Regler för användning av blomlådor som farthinder 2015-05-11 1 (8) Regler för användning av blomlådor som farthinder Alla vill nog att det ska vara trafiksäkert i sitt bostadsområde. Många tänker nog inte på att precis samma faror som de upplever på sin

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning Autorobot Finland Oy, 2014 4-2014, Srj 8 fr. EasyBoatRoller - Monteringsanvisning 3 MONTERINGSSANVISNING Grundarbeten Marken på stranden behöver nödvändigtvis inte jämnas

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11 SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11 Detta dokument är tänkt att fungera som en hjälp till lärare i årskurs 1-9. Under hösten 2011 reviderades skolans läroplan och

Läs mer

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016 Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning Innehåll Allmänna anvisningar 2 Uppgiftslämnare... 2 Genomförande av datainsamlingen 2 Centrala begrepp och uppgiftsinnehåll... 3 Utbildning. 3 Antalet

Läs mer

Islagsytans (fallunderlag) stötdämpande förmåga har ej kunnat bedömas på grund av tjäle vid besiktningstillfället.

Islagsytans (fallunderlag) stötdämpande förmåga har ej kunnat bedömas på grund av tjäle vid besiktningstillfället. Gylleröds samfällighetsförening esiktningsutlåtande över utförd säkerhetsbesiktning av lekplats Datum 2010-12-13 esiktning utförd av Carola Mooe på uppdrag av Höganäs Kommun Information Denna kontroll/besiktning

Läs mer

Främjande av av säkerheten i ridtjänster i Säkerhets- och och kemikalieverket

Främjande av av säkerheten i ridtjänster i Säkerhets- och och kemikalieverket Dnr 1996/03/2015 0 (53) Tukes-anvisning Tukes-anvisning 5/2015 5/2015 Främjande av av säkerheten i ridtjänster i och Dnr 1996/03/2015 1 (53) Innehållstema Främjande av säkerheten i ridtjänster Målgrupper

Läs mer

Ärendeprocessen. Handläggning/ Beredning. Diarieföring/ Registrering. Beslut/ meddelande. Avslut/ Arkiv

Ärendeprocessen. Handläggning/ Beredning. Diarieföring/ Registrering. Beslut/ meddelande. Avslut/ Arkiv Ärendeprocessen Diarieföring/ Registrering Handläggning/ Beredning Beslut/ meddelande Avslut/ Arkiv 1. Inkommen handling 1. Prövning 1. Delegationsbeslut 1. Avslut/arkiv 2. Egeninitierade ärenden 2. Tillsyn/kontroll

Läs mer

Sida 1 av 6. Org nr: Upplagsvägen 23. Tel: Stockholm

Sida 1 av 6. Org nr: Upplagsvägen 23. Tel: Stockholm Sida 1 av 6 Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap och lekplatser esiktningen är utförd enligt gällande Svenska Standard SS-EN 1176:2008 och 1177:2008, samt gällande lagstiftning såsom PL, R. Ordningslagen,

Läs mer

MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN

MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN Uppdaterad 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Modell för registeransvariga inom den offentliga hälsovården (modellen

Läs mer

2. SYFTET MED OCH DE CENTRALA PRINCIPERNA I STATSGARANTISYSTEMET

2. SYFTET MED OCH DE CENTRALA PRINCIPERNA I STATSGARANTISYSTEMET Dnr 8/011/2001 Föreskrift x Anvisning Datum 2.1.2002 Rätten att meddela föreskrifter/anvisningar följer av L om statsgaranti för konstutställningar (411/1986) Målgrupp Museer och utställningsarrangörer

Läs mer