Simklubben Elfsborgs strategiska plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Simklubben Elfsborgs strategiska plan 2013 2016"

Transkript

1 Simklubben Elfsborgs strategiska plan

2 2 Innehåll Inledning Simklubben Elfsborgs uppgift, vision och kärnvärden Prioriterade områden Simkunnighet, träning och tävling Sim- och teknikskola Tävlingsverksamhet Vattenpolo Vuxensim Handikappsim Föreningen Anläggningar Arrangemang Varumärket Simklubben Elfsborg Långsiktiga mål Att styra mot målen Strategi i praktiken Svenska Simförbundets kärnvärden, uppgift, vision och värdegrund Idrottens vision, verksamhetsidé och värdegrund

3 3 Inledning Den strategiska planen är Simklubben Elfsborgs övergripande styrdokument för perioden. Den vänder sig till Simklubben Elfsborgs personal, styrelse, kommittéer, ledare, medlemmar och simmarföräldrar. Planen visar vilka områden som är prioriterade i verksamheten och anger önskvärt läge, långsiktigt mål samt strategiska aktiviteter för att nå dessa. Den strategiska planen ska vara vägledande i utformningen av verksamhetsplanerna för perioden. Alla med besluts- och ledningsfunktion inom Simklubben Elfsborg hittar stöd för policyskapande och beslut i den strategiska planen. Den strategiska planen för utgår från utvärdering av simklubbens verksamheten samt Svenska Simförbundets respektive Västsvenska Simförbundets Strategiska Plan För Simklubben Elfsborg är det viktigt att genom ett övergripande arbete ge förutsättningar för att utveckla föreningen. Genom att etablera en strategisk plan som sträcker sig över flera år säkerställer vi kontinuitet och långsiktig utveckling i vår i övrigt termins-/årsbaserade verksamhet. I planen är hänsyn taget till Borås Stads Vison 2025 i Borås tar vi gemensamt ansvar för barn och unga. Särskilt har följande målområde beaktats: Borås Stad skall uppmuntra och stödja medborgare och ideella organisationer som bidrar till barn och ungas utveckling och lärande. Föreningsverksamhet bidrar till att ge barn och unga en god demokratisk fostran och goda uppväxtvillkor.

4 4 Borås Stads Fritids- och Folkhälsoförvaltnings (FoF) huvuduppgift har också beaktats: Främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. FoF ansvarar även för att genom såväl riktade som generella insatser förbättra hälsan hos stadens befolkning Planen har arbetats fram av en projektgrupp i nära samverkan med Simklubben Elfsborgs operativa organisation och styrelse. I maj 2013 startades arbetet med en omvärlds- och konkurrensanalys där vi sökte svaret på frågan: Vilka omvärldsfaktorer, tendenser och trender finns som kan ha effekt på verksamheten på sikt. Vilka framtidsscenarier kan påverka oss inom den strategiska perioden?. Några exempel är: I åldersgruppen 0-9 år finns ca 10% av barnen i Borås Stad i vår verksamhet Första och andra generationens invandrare är underrepresenterade i vår verksamhet Simkunnighet är en del av läroplanen i årskurs 1-9 med krav på simkunniga elever i årskurs 6 Ett stort problem inom svensk ungdomsidrott är att behålla ungdomarna under tonåren, framförallt tjejerna Därefter fortgick arbetet under sommaren och tidig höst. En arbetsgrupp arbetade under en tvådagarskonferens, i oktober 2013, vidare med planen. De idéer och synpunkter som framkom där låg till grund för projektgruppens fortsatta arbete under hösten. Den slutliga planen fastställdes i januari 2014 av Simklubben Elfsborgs styrelse. Den strategiska planen fokuserar på Simklubben Elfsborg men innehåller också några övergripande delar från Svenska Simförbundet och Riksidrottsförbundet som tillsammans ligger till grund för all verksamhet i simmarsverige.

5 5 Simklubben Elfsborgs uppgift Simklubben Elfsborg ska främja simkunnigheten i Borås Stad med omnejd och vara det naturliga valet för alla som vill utveckla sin simkunnighet, motionera, träna eller tävla i simidrott. Simklubben Elfsborg ska utveckla simidrotten och bereda möjlighet för alla som vill motionera, träna eller tävla i Borås Stad med omnejd. Simklubben Elfsborg ska verka i enlighet med simidrottens och Simklubben Elfsborgs kärnvärden.

6 6 Simklubben Elfsborgs vision Simklubben Elfsborg ska stadigvarande vara en av Sveriges främsta simklubbar och kunna erbjuda barn, ungdomar och vuxna motion, träning och tävling i förekommande simidrotter. Simklubben ska också utveckla och vårda simklubbstraditionen och föreningsprofilen kopplat till simidrotten samt fostra ungdomar socialt och kulturellt.

7 7 Simklubben Elfsborgs kärnvärden SIMIDROTT KAMRATSKAP - ENGAGEMANG S imidrotten främjar simkunnighet, erbjuder möjlighet för alla att deltaga och utvecklas med utgångspunkt från motion, hälsa, träning samt tävling inom förekommande simidrotter. K amratskapet byggs på respekt, ansvar, förståelse för varandra och allas lika värde. Vår klubbmiljö präglas av samverkan, öppenhet och god kamratskap som grund för vår idrottsliga utveckling. E ngagemang, delaktighet och gemensamt ansvar ger mervärde och ligger till grund för det ideella åtagandet. Idrottsledarna och andra föreningsmedlemmar som ställer upp uppmuntras, visas erkännande och ges möjlighet till utveckling.

8 8 Prioriterade områden Prioriterade områden - verksamhetsområden där det ska läggas extra fokus, energi och resurser Simkunnighet, träning och tävling Föreningen Anläggningar Arrangemang Varumärket Simklubben Elfsborg Önskvärt läge beskriver vårt tillstånd inom respektive område i slutet av 2016 Långsiktigt mål mål för 2016 som i hög grad är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna (målen utgår från 2012 års utfall om inget annat anges) Strategiska aktiviteter talar om vad vi ska göra för att uppnå målen

9 9 Simkunnighet, träning och tävling Simkunnighet, träning och tävling är uppdelat på följande områden Sim- och teknikskola Tävlingsverksamhet Vattenpolo Vuxensim Handikappsim

10 10 Sim- och teknikskola Önskvärt läge Vi organiserar, strukturerar och genomför verksamhet som ger alla barn och ungdomar möjlighet att deltaga i verksamhet oavsett bakgrund, färdighet och förutsättningar Verksamheten håller en hög nivå och vi är det naturliga valet för att uppnå och vidareutveckla simkunnighet Långsiktigt mål Ökat simkunnigheten bland barn i Boråsområdet genom att organisera mer än 1450 barn under 10 år i sim- och teknikskolan Minst 230 barn i teknik- och medleyskolan Strategiska aktiviteter Utöka verksamheten i simhallarna Borås Simarena samt i Dalsjöfors och Viskafors Utveckla och säkerställa en kvalificerad ledarstab genom att utöka antalet utbildade ledare anpassat för ett ökat antal barn i verksamheten Bedriva verksamhet för alla åldersgrupper från babysim till tävlingssimning Bedriva riktad verksamhet för nyanlända flyktingar och första och andra generationens invandrare samt arbeta aktivt ihop med Borås Stad i integrationsfrågor Arbeta för att främja en röd tråd från simskola till tävlingssimning Bedriva verksamhet i vattnet från morgon till kväll alla dagar i veckan Bedriva skolsim i samarbete med Borås skolor enligt SSF s riktlinjer Utveckla och utöka lovverksamhet, kollo/lägerverksamhet samt privatundervisning

11 11 Tävlingsverksamheten Önskvärt läge Vi utvecklar varje tävlingssimmare professionellt Vi bedriver en välstrukturerad verksamhet för att skapa bredd i tävlingsverksamhetens yngre grupper samt en internationell toppnivå i de högsta grupperna Långsiktigt mål Minst 115 Octo licensierade tävlingssimmare varav minst 30 är 16 år och äldre Minst två simmare representerade i ungdoms-, talang- eller seniorlandslag En av Sveriges 25 bästa simklubbar avseende mästerskapspoäng Strategiska aktiviteter Minska bortfallet av tävlingsimmare samt vårda och utveckla klubbens simmare Öka den externa rekryteringen genom NIU och en attraktiv profilering av simklubben Tydliggöra information till såväl simmare som föräldrar om vad som krävs för att simma på en viss nivå Utöka grupperna för att anpassa träningen till simmarnas ambitioner och färdigheter Utöka antalet tränare i proportion till antalet simmare

12 12 Vuxensim Önskvärt läge Vi erbjuder motion, träning och tävling för alla som vill utveckla sina simfärdigheter inom simning, triathlon och öppet vatten Långsiktigt mål Minst 200 simmare inom motion, crawl och Masters Strategiska aktiviteter Utveckla och säkerställa en kvalificerad ledarstab genom nyrekrytering och utbildning Samverka med andra friskvårdsaktörer och företag Öka informationen om vuxenverksamheten vid klubbens övriga aktiviteter/arrangemang

13 13 Vattenpolo Önskvärt läge Seriespel med lag inom senior, junior och ungdom Etablerad skolsamverkan för mellan- och högstadieskolor Långsiktigt mål Minst 40 licensierade vattenpolospelare Strategiska aktiviteter Öka antalet träningspass Etablera matchspel i cuper och turneringar Samverka med mellan- och högstadieskolor Erbjuda provapåpass för övriga aktiva inom simklubben Marknadsföra verksamheten Utveckla och säkerställa en kvalificerad ledarstab genom att utöka antalet utbildade ledare

14 14 Handikappsim Önskvärt läge Simklubben Elfsborg erbjuder sim- och teknikskola för barn och ungdomar med fysiska och mentala handikapp, oavsett nivå och bakgrund Verksamheten möjliggör att funktionshindrade barn och ungdomar kan delta integrerat i föreningens verksamhet efter vilja och förmåga Verksamheten organiseras uifrån nivå och färdighet på ett sådant sätt att även tävling kan erbjudas Långsiktigt mål 100% av alla funktionshindrade barn och ungdomar som ansöker erbjuds möjlighet att delta i verksamheten Strategiska aktiviteter Samverka med FUB och Borås Stad Utveckla och säkerställa en kvalificerad ledarstab genom att utöka antalet utbildade ledare Marknadsföra verksamheten Utveckla strukturen och antalet nivåer i verksamheten

15 15 Önskvärt läge Föreningen Simklubben Elfsborg präglas av våra kärnvärden och är effektiv och professionell. Ledarskapet i föreningen är tydligt och ansvarsområdena är väldefinierade. Långsiktigt mål En ekonomi i balans under hela strategiperioden Minst 90% av tävlingssimmarnas föräldrar är engagerade i våra kommittéers genomförande av tävlingar och andra aktiviteter (avser simmare fr o m Simiaden-yngre) Minst två utvecklings- och uppföljningssamtal per år för all personal och alla ledare Ökat antalet sammankomster och aktiviteter i verksamheten (mål sätts hösten 2014) Strategiska aktiviteter Justera föreningens organisation och säkerställa att den leds av en operativ chef Arbeta bort kassörens operativa roll genom att effektivisera intern uppföljning och administration Tydliggöra styrelseledamöternas arbetsområden (baserade på kompetens och intresse) Kartlägga befattningar/ansvarsområden avseende ansvar, befogenheter och kompetens. Skapa en tydlig arbetsfördelning mellan anställda och ideella krafter Utveckla och stärka klubbens ledare Genomföra utvecklingssamtal där utvecklingsplaner sätts och följs upp Etablera en stark finansiell styrning och kostnadsmedvetenhet Stärka den externa intäktsidan

16 16 Anläggningar Önskvärt läge Alidebergsbadet är den naturliga samlingspunkten i Borås på sommaren Anläggningen erbjuder aktiviteter och arrangemang som attraherar besökare oavsett väder Långsiktigt mål Över 100 besökare per dag under 80% av dagarna då anläggningen är öppen Minst fem externa aktivitetsaktörer som vi samarbetar med Strategiska aktiviteter Utöka försäljningen med försäljningställen närmare bassängen Utöka antalet aktiviteter med speciella aktivitetsledare Samarbete med fritidsgårdar i Borås Stad och andra verksamheter där ungdomar finns Anlägga ett utegym Samarbeta med gym- och friskvårdsaktörer som kan använda delar av anläggningen Förbättra gräsmattor och parkområde med syfte att besökarna ska stanna längre Få fler besökare till Alidebergsbadet in i klubbens övriga verksamheter Samarbete med Borås Stad i etableringen av ny djurparksentré Etablera en arbetsgrupp för att utveckla Alidebergsbadet

17 17 Önskvärt läge Arrangemang Vi är en professionell arrangör av simtävlingar på samtliga mästerskapsnivåer Vi arrangerar en egen inbjudningstävling med målsättning att bli Västsveriges populäraste Långsiktigt mål Fyra egna tävlingar per år (två KM, en inbjudningstävling samt Klassikersimmet) Arrangera i snitt två tävlingar ytterligare per år (VSSF, NUSS samt SSF mästerskap) Över 500 starter i Klassikersimmet Strategiska aktiviteter Klassikersimmet Utveckla tävlingen så att den ingår i ett större arrangemang för Öppet Vatten och samtidigt inkludera tankar och uttryckliga önskningar från Per Wengström Skapa fler klasser och distanser; barn, junior, vuxen, Skalle-Almenäs samt Viskan i Borås City Ta fram koncept, inbjudan, maskot m m för vår egen inbjudningstävling Utbilda funktionärer fortlöpande och säkerställa namngivna funktionärer vid egna tävlingar Ansöka om mästerskapstävlingar; SUM-SIM, JSM eller SM vart tredje år Planera för genomförande av NUSS var 18:e månad Ansöka om mästerskapstävlingar; DM/JDM, UGP samt Simiaden, höst och vår, varje år

18 18 Varumärket Simklubben Elfsborg Önskvärt läge Simklubben Elfsborgs kärnvärden är tydliggjorda samt väl kända internt och externt Långsiktigt mål Fördubblat antalet samarbetspartner under perioden Ökat intäkterna från sponsorer så att de uppgår till sex procent av intäkterna Strategiska aktiviteter Paketera våra sponsorspaket på ett sätt så att det tydligt framgår vad våra sponsorer erhåller för mervärde/bidrar till Attrahera samarbetspartner som blir del av och stöttar vår verksamhet Utarbeta en strategi för exponering och genomslag i media och sociala medier Använda Simklubben Elfsborgs kärnvärden i vår interna och externa kommunikation Stärka och utveckla klubbkänslan med profilkläder som har koppling till våra klubbfärger

19 19 Att styra mot målen Den strategiska planen anger den övergripande inriktningen för aktuell period Konkreta aktiviteter för att uppnå målen inkluderas i underliggande verksamhetsplaner och separata dokument Aktiviteterna i dessa verksamhetsplaner följs upp och utvärderas årligen. För varje verksamhetsområde ska den strategiska planen ligga till grund för arbetsplanering, resursoch budgetfördelning. De långsiktiga målen är resultatindikatorer för genomförandet av strategin. Uppföljning av de långsiktiga målen sker årsvis.

20 20 De långsiktiga målen för att mäta genomförandet av vår strategi # Mål Ökat simkunnigheten bland barn i Boråsområdet genom att organisera mer än 1450 barn under 10 år i sim- och teknikskolan Minst 230 barn i teknik-och medleyskolan (hösten 2016) Minst 115 Octo licensierade tävlingssimmare Minst 30 av tävlingssimmarna är 16 år och äldre Minst två simmare representerade i ungdoms-, talang- eller seniorlandslag En av Sveriges 25 bästa simklubbar avseende mästerskapspoäng Minst 200 simmare inom motion, crawl och Masters (vuxensim) Minst 40 licensierade vattenpolospelare % av alla funktionshindrade barn och ungdomar som ansöker erbjuds möjlighet att delta i verksamheten 100% 100% 100% 10 En ekonomi i balans under hela strategiperioden Plusresultat Plusresultat (ack ) Minst 90% av tävlingssimmarnas föräldrar är engagerade i våra kommittéers 11 genomförande av tävlingar och andra aktiviteter (avser simmare fr o m 75% 75% 90% Simiaden-yngre) Minst två utvecklings- och uppföljningssamtal per år för all personal och alla 12 ledare 100% 100% 100% 13 Ökat antalet sammankomster och aktiviteter i verksamheten Utgångsvärde etableras 2014 Ökning jmf med 2014 (mål sätts hösten 2014) Över 100 besökare per dag under 80% av dagarna då anläggningen är 14 öppen 100 st / 55% 100 st / 80% 15 Minst fem externa aktivitetsaktörer som vi samarbetar med Fyra egna tävlingar per år (två KM, en inbjudningstävling samt 16 Klassikersimmet) Arrangera i snitt två tävlingar ytterligare per år (VSSF, NUSS samt SSF 17 mästerskap) Över 500 starter i Klassikersimmet Fördubblat antalet samarbetspartner under perioden Ökat intäkterna från sponsorer så att de uppgår till sex procent av intäkterna 2,3% 6%

21 21 Strategi i praktiken Föreningen har tagit fram mål och strategier i syfte att bedriva en framgångsrik verksamhet Den strategiska planen ska vara vägledande för Simklubben Elfsborg inom alla dess verksamhetsgrenar och nivåer Den strategiska planen ska vara synlig och lättillgänglig för alla

22 Svenska Simförbundets uppgift, vision, kärnvärden & värdegrund Uppgift Att erbjuda en bred och attraktiv verksamhet inom Svensk Simidrott som ska organiseras effektivt och rikta sig till alla samhällsmedborgare. Verksamheten omfattar vattenvana, simundervisning, hälsa och motion, träning och tävlingsdeltagande nationellt och internationellt liksom instruktörsutbildning, ledarutveckling och arrangemang. Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs i ändamålsenliga och moderna anläggningar. Svenska Simförbundets vision är också att vara en av de ledande simidrottsnationerna i Europa och tillhöra de tio främsta nationerna i världen i simning och simhopp. Värdegrund Erbjuda alla lika möjligheter. Behandla alla rättvist och med respekt. Nolltolerans mot alla former av mobbning, sexuella trakasserier eller övergrepp. Motverka alla former av doping och användande av droger. Informera om tobakens och alkoholens negativa effekter. Verksamheten ska bedrivas med en sund ekonomi. Uppmuntra simidrottare att fortbilda sig. Kommunicera öppet, tydligt och effektivt. Arbeta aktivt för ökad jämställdhet och mångfald inom simidrottens alla led. Kärnvärden JÄMLIK Glädje och gemenskap på lika villkor LIVSLÅNG Från baby till veteran HÄLSA - motion, sunt för kropp och själ SUND MILJÖ Hållbarhet,träning, miljö FRAMGÅNGSRIK Motivation och prestation LIVSVIKTIG Trygghet och säkerhet Källa: Svenska Simförbundets Strategiska Plan

23 Idrottens vision Svensk idrott världens bästa Svensk idrott - världens bästa Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass. Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. Idrottens värdegrund Glädje och gemenskap Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Demokrati och delaktighet Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. Allas rätt att vara med Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Rent spel Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. Källa: Svenska Simförbundets Strategiska Plan

24 Simklubben Elfsborg ska stadigvarande vara en av Sveriges främsta simklubbar och kunna erbjuda barn, ungdomar och vuxna motion, träning och tävling i förekommande simidrotter. Simklubben ska också utveckla och vårda simklubbstraditionen och föreningsprofilen kopplat till simidrotten samt fostra ungdomar socialt och kulturellt.

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Idrotten vill Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Innehåll Innehåll 1 Förord 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé 5 Idrott är 5 Idrott består av 5 Vi organiserar vår idrott 5

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2011 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 SVENSKA SIMFÖRBUNDET Svenska Simförbundets uppgift, vision och värdegrund Svenska Simförbundet organiserar

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club

Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club Hemort för föreningen är Kungälvs Kommun. Föreningen är stiftad och stadgarna är fastställda den 1 oktober 1966. Stadgarna är ändrade av

Läs mer