Ärende 19. Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 19. Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss"

Transkript

1 Ärende 19 Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss 240

2 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN KS/2015/430 GODÄNNANDE AV PLAN FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH DELAKTIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING INFÖR REMISS Sammanfattning av ärendet I en tjänsteskrivelse den 13 maj 2015 redogör kommunchefen samt kommunens handikappsamordnare för ett förslag till ny plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet har bedrivits i samverkan med kommunens koncernledning. Förslaget till plan vilar på aktuella lagtexter (Lagen om stöd och service, Socialtjänstlagen, Plan- och bygglagen, med flera), de nationella målen för funktionshinderpolitiken samt FN:s standardregler för personer med funktionsnedsättning. Med detta som utgångspunkt har sju områden identifierats inom vilka kommunen ska koncentrera sina insatser: 1. Attityder och bemötande 2. Information och kommunikation 3. Fysisk miljö - tillgänglighet till offentliga lokaler, utemiljö och bostad. 4. Utbildning och arbete 5. Kultur och fritid 6. Stöd, service och tjänster 7. Vård och omsorg. Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. Kopplad till den nya planen finns ett förslag till åtgärdsplan för perioden Representanter från samtliga förvaltningar har i samråd med koncernledning och respektive förvaltningschef utarbetat förslag till åtgärder för funktionshinderarbetet. Åtgärderna har därefter bearbetats av en arbetsgrupp bestående av representanter från funktionshinderrörelsen. Arbetsgruppen har lämnat feedback och synpunkter på framtagna åtgärdsförslag som därefter har justerats av respektive förvaltning. Samtliga planerade åtgärder inom de sju målområdena har en tidsplan för uppföljning som utförs av respektive förvaltning. En sammanställning av åtgärderna föreslås också slutredovisas årligen i samband med kommunala funktionshinderrådets årsredovisning. Denna uppföljning ska redovisas till kommunfullmäktige. Kommunchefen samt handikappsamordnare gör bedömningen att de flesta åtgärder är sådana att de finansieras inom budgeterade ekonomiska ramar. Vissa åtgärder inom den fysiska miljön som exempelvis tillgänglighetsanpassning av offentliga toaletter och busshållplatser finns iakttagna i teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till investeringsbudget för Genom planen för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt tillhörande åtgärdsplan tar Höganäs kommun ett samlat grepp om funktionshinderfrågorna och lyfter fram de områden som är viktiga att arbeta vidare med under perioden Avsikten är att kontinuerligt väva in tillgänglighets-, bemötande- och delaktighetsfrågorna som en naturlig del i samtliga förvaltningars och bolags ordinarie verksamhet. Det innebär att beslut som fattas måste ta hänsyn till människor med funktionsnedsättning och deras livsvillkor. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 19 maj 2015, 73, Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 13 maj 2015, forts. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

3 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN Förslag till ny plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, Förslag till åtgärdsplan Kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att att godkänna och ställa sig positiv till utarbetat förslag till ny plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt tillhörande åtgärdsplan , skicka utarbetat förslag till ny detaljplan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt tillhörande åtgärdsplan till utbildningsnämnden, socialnämnden och byggnadsnämnden för yttrande senast den 1 augusti Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

4 PROTOKOLLSUTDRAG KS ARBETSUTSKOTT UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde KS Arbetsutskott, Ordförande Péter Kovács Justerande Ulf Molin Sekreterare Johan Bringle Protokollet har justerats den 26 maj 2015 Anslaget på kommunens anslagstavla den 26 maj 2015 HÖGANÄS KOMMUN Höganäs

5 PROTOKOLLSUTDRAG KS ARBETSUTSKOTT KS/2015/ GODKÄNANNDE AV PLAN FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH DELAKTIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING INFÖR REMISS Sammanfattning av ärendet I en tjänsteskrivelse den 13 maj 2015 redogör kommunchefen samt kommunens handikappsamordnare för ett förslag till ny plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet har bedrivits i samverkan med kommunens koncernledning. Förslaget till plan vilar på aktuella lagtexter (Lagen om stöd och service, Socialtjänstlagen, Planoch bygglagen, med flera), de nationella målen för funktionshinderpolitiken samt FN:s standardregler för personer med funktionsnedsättning. Med detta som utgångspunkt har sju områden identifierats inom vilka kommunen ska koncentrera sina insatser: 1. Attityder och bemötande 2. Information och kommunikation 3. Fysisk miljö - tillgänglighet till offentliga lokaler, utemiljö och bostad. 4. Utbildning och arbete 5. Kultur och fritid 6. Stöd, service och tjänster 7. Vård och omsorg. Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. Kopplad till den nya planen finns ett förslag till åtgärdsplan för perioden Representanter från samtliga förvaltningar har i samråd med koncernledning och respektive förvaltningschef utarbetat förslag till åtgärder för funktionshinderarbetet. Åtgärderna har därefter bearbetats av en arbetsgrupp bestående av representanter från funktionshinderrörelsen. Arbetsgruppen har lämnat feedback och synpunkter på framtagna åtgärdsförslag som därefter har justerats av respektive förvaltning. Samtliga planerade åtgärder inom de sju målområdena har en tidsplan för uppföljning som utförs av respektive förvaltning. En sammanställning av åtgärderna föreslås också slutredovisas årligen i samband med kommunala funktionshinderrådets årsredovisning. Denna uppföljning ska redovisas till kommunfullmäktige. Kommunchefen samt handikappsamordnare gör bedömningen att de flesta åtgärder är sådana att de finansieras inom budgeterade ekonomiska ramar. Vissa åtgärder inom den fysiska miljön som exempelvis tillgänglighetsanpassning av offentliga toaletter och busshållplatser finns iakttagna i Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till investeringsbudget för Genom planen för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt tillhörande åtgärdsplan tar Höganäs kommun ett samlat grepp om funktionshinderfrågorna och lyfter fram de områden som är viktiga att arbeta vidare med under perioden Avsikten är att kontinuerligt väva in tillgänglighets-, bemötande- och delaktighetsfrågorna som HÖGANÄS KOMMUN Höganäs

6 PROTOKOLLSUTDRAG KS ARBETSUTSKOTT en naturlig del i samtliga förvaltningars och bolags ordinarie verksamhet. Det innebär att beslut som fattas måste ta hänsyn till människor med funktionsnedsättning och deras livsvillkor. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 13 maj 2015, Förslag till ny plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, Förslag till åtgärdsplan Förslag till beslut på sammanträdet Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande Péter Kovács (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att att godkänna och ställa sig positiv till utarbetat förslag till ny plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt tillhörande åtgärdsplan , skicka utarbetat förslag till ny detaljplan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt tillhörande åtgärdsplan till utbildningsnämnden, socialnämnden och byggnadsnämnden för yttrande senast den 1 augusti Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen HÖGANÄS KOMMUN Höganäs

7 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNSTYRELSEN KS/2015/430 GODÄNNANDE AV PLAN FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH DELAKTIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Sammanfattning av ärendet Kommunchefen har gett kommunens handikappombud i uppdrag att ta fram ett förslag till ny plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet har sedan bedrivits i samverkan med kommun ens koncernledning och har nu resulterat i ett förslag till ny plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Den nya planen vilar på aktuella lagtexter (Lagen om stöd och service, Socialtjänstlagen, Plan- och bygglagen, med flera), de nationella målen för funktionshinderpolitiken samt FN:s standardregler för personer med funktionsnedsättning. Med detta som utgångspunkt har sju områden identifierats inom vilka kommunen ska koncentrera sina insatser: 1. Attityder och bemötande 2. Information och kommunikation 3. Fysisk miljö - tillgänglighet till offentliga lokaler, utemiljö och bostad. 4. Utbildning och arbete 5. Kultur och fritid 6. Stöd, service och tjänster 7. Vård och omsorg. Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. Kopplad till den nya planen finns ett förslag till åtgärdsplan för perioden Representanter från samtliga förvaltningar har i samråd med koncernledning och respektive förvaltningschef utarbetat förslag till åtgärder för funktionshinderarbetet. Åtgärderna har därefter bearbetats av en arbetsgrupp bestående av representanter från funktionshinderrörelsen. Arbetsgruppen har lämnat feedback och synpunkter på framtagna åtgärdsförslag som därefter har justerats av respektive förvaltning. Samtliga planerade åtgärder inom de sju målområdena har en tidsplan för uppföljning som utförs av respektive förvaltning. En sammanställning av åtgärderna föreslås också slutredovisas även årligen i samband med kommunala funktionshinderrådets årsredovisning. Denna uppföljning ska redovisas till kommunfullmäktige. De flesta åtgärder är sådana att de finansieras inom budgeterade ekonomiska ramar. Vissa åtgärder inom den fysiska miljön, t.ex. tillgänglighetsanpassning av offentliga toaletter och busshållplatser, finns iakttagna i Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till investeringsbudget för Således är undertecknades bedömning att genomförandet av åtgärdsplanen inte kräver ytterligare medel än redan budgeterade medel eller föreslagen drift- och investeringsbudget för Genom planen för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt tillhörande åtgärdsplan tar Höganäs kommun nu ett samlat grepp om funktionshinderfrågorna och lyfter fram de områden som är viktiga att arbeta vidare med under perioden Avsikten är att kontinuerligt väva in tillgänglighets-, bemötande- och delaktighetsfrågorna som en naturlig del HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

8 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNSTYRELSEN KS/2015/430 i samtliga förvaltningars och bolags ordinarie verksamhet. Det innebär att beslut som fattas måste ta hänsyn till människor med funktionsnedsättning och deras livsvillkor. Detta arbete måste också ses som en ständig pågående process. Nyckeln till ett framgångsrikt arbete är en bra kommunikation och öppen dialog mellan kommunala instanser och de personer som representerar funktionshinderrörelsen. Beslutsunderlag Förslag till ny plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, Förslag till åtgärdsplan Kommunledningskontorets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att att godkänna och ställa sig positiv till utarbetat förslag till ny plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt tillhörande åtgärdsplan , skicka utarbetat förslag till ny detaljplan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt tillhörande åtgärdsplan till utbildningsnämnden, socialnämnden och byggnadsnämnden för yttrande senast den 1 augusti Herman Crespin Sylvia Månsson Magnus Thene Kommunchef Handikappombud Handikappombud HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

9 PLAN FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH DELAKTIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Höganäs kommun HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING Höganäs (14)

10 (14) SÅ TÄNKER VI KRING FUNKTIONSHINDER Kommunfullmäktige har antagit en ny vision för perioden som innebär att vi år 2025 är invånare som anser att Höganäs är väl värt att investera i. För att komma dit arbetar vi bland annat med att utveckla en varierande livsmiljö. Vi ska också utöka möjligheterna till möten mellan människor, stärka stadskärnan till en livligare handelsplats och skapa smarta forum och former för konstruktivt dialog med medborgare, näringsliv och föreningsliv. Att utveckla en varierande livsmiljö innebär att samhället ska byggas på ett sådant sätt att vi kan möta människors olika behov och skeenden i livet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, ålder och utbildning. Alla ska efter sin förmåga och sina förutsättningar ges samma möjligheter. En skada eller en funktionsnedsättning kan alla drabbas av. Skadan och sjukdomen kan leda till en funktionsnedsättning till exempel syn- och hörselnedsättning eller begränsningar i den intellektuella förmågan. En funktionsnedsättning blir ett funktionshinder först när individen möter brister i en miljö eller verksamhet. Funktionshinder kan reduceras genom förändringar i samhället, vilket denna plan med tillhörande planerade åtgärder har som ambition att kunna medverka till. Ett tillgängligt samhälle är något som alla kommuninvånare får en långsiktig nytta utav, oavsett funktionsnedsättning eller inte. Genom planen för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt tillhörande åtgärdsplan tar Höganäs kommun ett samlat grepp om funktionshinderfrågorna och lyfter fram de områden som är viktiga att arbeta vidare med under perioden Avsikten är att kontinuerligt väva in tillgänglighets-, bemötandeoch delaktighetsfrågorna som en naturlig del i samtliga förvaltningars och bolags ordinarie verksamhet. Det innebär att beslut som fattas måste ta hänsyn till människor med funktionsnedsättning och deras livsvillkor. Detta arbete måste ses som en ständig pågående process. Nyckeln till ett framgångsrikt arbete är en bra kommunikation och HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

11 (14) öppen dialog mellan kommunala instanser och de personer som representerar funktionshinderrörelsen. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

12 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1.1 Bakgrund och utgångspunkter 1.2 Nationella mål för förverkligandet av funktionshinderpolitiken 1.3 Övergripande syfte och mål 1.4 Målområden 1.5 Implementering och uppföljning 1.6 Förvaltningsövergripande samordningsarbete 1.7 Information och publicering 2. Målområden 2.1 Attityder och bemötande 2.2 Information och kommunikation 2.3 Fysisk miljö 2.4 Utbildning och arbete 2.5 Kultur och fritid 2.6 Stöd, service och tjänster 2.7 Vård och omsorg, habilitering, rehabilitering och hjälpmedel 3. Åtgärdsplan HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

13 (14) 1 INLEDNING 1.1 BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga som kan uppstå efter sjukdom eller till följd av medfödd eller förvärvad skada. Funktionsnedsättningen kan vara av bestående eller övergående natur. Funktionshinder är när funktionsnedsättningen leder till hinder eller begränsning i relation till omgivningen och/eller miljön. Det är således den omgivande miljön som gör en person funktionshindrad. Till följd av detta är det således den omgivande miljön som skall anpassas efter individernas behov och inte tvärtom. Till den omgivande miljön räknas fysiska och kommunikativa hinder samt omgivningens bemötande. Onödig ohälsa Personer med funktionsnedsättning har oftare en kortare utbildning och sämre ekonomisk situation jämfört med den övriga befolkningen i stort. Det är även färre som yrkesarbetar. Den ökade ohälsan kopplas till brist på inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering och brist på tillgänglighet. Höganäs kommun arbetar aktivt för att förebygga och eliminera onödig ohälsa. Arbetet i Sverige med att motverka och förebygga hinder i vardagen för personer med funktionsnedsättningar vilar på aktuella lagtexter, regeringspropositioner och centrala policydokument. Följande riktlinjer har varit centrala vid framtagandet av planen för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning för Höganäs kommun. Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikel 9 berör tillgänglighet specifikt, många andra artiklar förutsätter tillgänglighet för att Sverige ska kunna leva upp till dem. Konventionen tar upp rätten till fri rörlighet, ett självständigt liv, personlig säkerhet, deltagande i samhälls- och kulturliv samt flera aspekter. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

14 (14) Det är förbjudet att diskriminera en person i arbetsliv eller utbildning på grund av funktionsnedsättning. Från och med den 1 januari 2015 ingår även bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning ska få möjligheten att delta på likvärdiga villkor. Lagen om stöd och service (LSS). Lagen tillkom 1994 och har än idag stor betydelse för att personer med funktionsnedsättning skall ha lika möjligheter till att leva ett självständigt liv. Höganäs kommun tillerkänner lagens ursprungliga intention och tanke att verka som stöd i vardagen till personer med funktionsnedsättning. Socialtjänstlagen reglerar vilka stödinsatser som kan ges till personer med funktionsnedsättning i vissa behovssituationer och kommunens skyldigheter att ombesörja dessa stödinsatser. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd. Vid arbetets planläggning och anordnande ska arbetsgivaren beakta att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika. Plan- och bygglagen innefattar riktlinjer vid ny-, om- och tillbyggnation. Byggnader ska uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Regler för byggd miljö finns även i Byggnadsverksförordningen och Boverkets byggregler. I lagen om offentlig upphandling står bland annat att när det är möjligt bör specifikationerna bestämmas med hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning eller utformning med tanke på samtliga användares behov. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

15 (14) I Språklagen står bland annat att myndigheterna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket. Dessutom står att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Detta är en viktig förutsättning för att personer med kognitiva begränsningar skall kunna ta del av viktig offentlig samhällsinformation. 1.2 NATIONELLA MÅL FÖR FÖRVERKLIGANDET AV FUNKTIONSHINDERPOLITIKEN Funktionshinderspolitikens mål är att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning. De nationella målen för funktionshinderspolitiken slogs fast redan år Målen är ständigt aktuella och har ingen bortre tidsgräns. Dessa är: samhällsgemenskap med mångfald som grund samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. Inriktningen på arbetet: identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning förebygga och bekämpa diskriminering skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Det är myndigheten för delaktighet (MFD) som har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Myndighetens uppdrag styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken. Dessa bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. MFD arbetar gentemot och genom myndigheter, kommuner och landsting. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

16 (14) MFD arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv för att alla människor ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga. Arbetet utförs genom att: bevaka och analysera utvecklingen ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar sprida kunskap initiera forskning och annat utvecklingsarbete lämna underlag och förslag på åtgärder till regeringen. 1.3 ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL Övergripande syfte och mål för Höganäs kommuns plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning för åren är: Höganäs kommun skall inom alla sina verksamheter främja personer med funktionsnedsättning lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering. Undanröja hinder i vardagen för att möjliggöra full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Verka för att samtliga av kommunens verksamheter och åtgärder riktade till personer med funktionsnedsättning inkluderas vid all kommunal planering. 1.4 MÅLOMRÅDEN Höganäs kommun har identifierat sju målområden inom vilka kommunen koncentrerar sina insatser: 1. Attityder och bemötande 2. Information och kommunikation 3. Fysisk miljö - tillgänglighet till offentliga lokaler, utemiljö och bostad. 4. Utbildning och arbete HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

17 (14) 5. Kultur och fritid 6. Stöd, service och tjänster 7. Vård och omsorg. Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. 1.5 IMPLEMENTERING OCH UPPFÖLJNING Representanter från samtliga förvaltningar har i samråd med koncernledning och respektive förvaltningschef utarbetat förslag till åtgärder för funktionshinderarbetet. Åtgärderna har därefter bearbetats av en arbetsgrupp bestående av representanter från funktionshinderrörelsen. Arbetsgruppen har lämnat feedback och synpunkter på framtagna åtgärdsförslag som därefter har justerats av respektive förvaltning inför presentation av förslagen till kommunfullmäktige. Samtliga planerade åtgärder inom de sju målområdena har en tidsplan för uppföljning som utförs av respektive förvaltning. En sammanställning av åtgärderna slutredovisas även årligen i samband med kommunala funktionshinderrådets årsredovisning. 1.6 FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE SAMORDNINGSARBETE För ett framgångsrikt och lösningsfokuserat arbete krävs ett förvaltningsövergripande samordningsarbete. I arbetet med ett fullt tillgängligt samhälle kommer beslut att röra insatser från flera olika förvaltningar. För en effektiv process i förändringsarbetet finns därför en ansvarig tjänsteman inom varje förvaltning för frågor rörande tillgänglighetsarbetet. Representanterna träffas två gånger per år för avstämning av arbetet. Övergripande ansvarig för att samordna arbetet med genomförandet och uppföljningen av planen i kommunen är kommunchef Herman Crespin i samverkan med koncernledningen. Uppföljningen av åtgärdsplanen redovisas årligen till kommunfullmäktige. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

18 (14) 1.7 INFORMATION OCH PUBLICERING Höganäs kommuns plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning skall vara tillgänglig för alla. Planerade insatser samt uppföljning av åtgärder skall löpande finnas tillgängliga på kommunens hemsida. Planen skall även finnas tillgänglig i skriftlig version samt kunna erbjudas som lättläst version. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

19 (14) 2 MÅLOMRÅDEN Utgångspunkt i framtagandet av Höganäs kommuns plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning har varit FN:s standardregler för personer med funktionsnedsättning. Standardreglerna innebär ett moraliskt och politiskt åtagande från staternas sida att anpassa samhället till människor med funktionsnedsättning. Områden pekas ut som är av avgörande betydelse för livskvaliteten och för möjligheter att nå full delaktighet och jämlikhet. Nedan presenteras de sju huvudområden som omfattar Höganäs kommuns plan. Varje huvudområde inleds med en kort beskrivning av FN:s standardregel och följs av det övergripande mål som Höganäs kommun arbetar mot för perioden ATTITYDER OCH BEMÖTANDE Regel 1: Ökad medvetenhet Staterna bör aktivt öka medvetenheten i samhället om människor med funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad de kan bidra med. Staterna bör se till att ansvariga myndigheter informerar om tillgängliga program och tjänster för människor med funktionsnedsättning. Informationen bör presenteras så att den är tillgänglig för alla. Övergripande mål i Höganäs kommun: Öka delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt främja respekt för målgruppernas rättigheter och lika värde. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

20 (14) 2.2 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Regel 5 b: Tillgång till information och möjlighet till kommunikation Staterna bör inse tillgänglighetens betydelse på alla områden i utvecklingen mot full delaktighet. Oavsett vilka eller hur stora funktionsnedsättningar människor har, skall staten se till att de får tillgång till information och möjlighet till kommunikation. Övergripande mål i Höganäs kommun: All information och kommunikation ska vara anpassad och utformad utifrån största möjliga tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 2.3 FYSISK MILJÖ TILLGÄNGLIGHET TILL OFFENTLIGA LOKALER, UTEMILJÖ OCH BOSTAD Regel 5a: Tillgång till den yttre miljön Staterna bör inse tillgänglighetens betydelse på alla områden i utvecklingen mot full delaktighet. Oavsett vilka eller hur stora funktionsnedsättningar människor har, skall staten införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig. Övergripande mål i Höganäs kommun: Personer med funktionsnedsättning ska ha full tillgång till den fysiska miljön offentliga lokaler, utemiljö och egna bostaden, oberoende av nedsättningens omfattning. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

21 (14) 2.4 UTBILDNING OCH ARBETE Regel 6 och 7: Utbildning och arbete Staterna bör erkänna principen om lika möjligheter till utbildning på grundskole-, gymnasie- och högskolenivå för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. De bör se till att sådan utbildning är en integrerad del av den ordinarie utbildningen. Staterna bör erkänna principen att förutsättningar skapas för människor med funktionsnedsättning så att de skall kunna utnyttja sina mänskliga rättigheter, särskilt rätten till arbete. Såväl på landsbygden som i städerna måste de ha lika möjligheter till produktivt och inkomstbringande arbete. Övergripande mål i Höganäs kommun: Personal som möter och arbetar för personer med funktionsnedsättning ska ha goda kunskaper och hög kompetens inom funktionshinderområdet. 2.5 KULTUR OCH FRITID Regel 10 och 11: Kultur, rekreation och idrott Staterna skall se till att människor med funktionsnedsättning kan delta i kulturlivet på lika villkor. Staterna skall vidta åtgärder för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning samma möjligheter till rekreation och idrott som andra. Övergripande mål i Höganäs kommun: LSS-verksamheten ska erbjuda personer med funktionsnedsättning ett rikt kultur- och fritidsutbud utifrån den enskilde personens önskemål och behov. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

22 (14) 2.6 STÖD, SERVICE OCH TJÄNSTER Regel 4: Stöd och service Staterna bör garantera utvecklingen av och tillgången till stöd och service, inbegripet sådana hjälpmedel som bidrar till att personer med funktionsnedsättning kan bli mer oberoende i det dagliga livet och utöva sina rättigheter. Övergripande mål i Höganäs kommun: Ge förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att leva ett aktivt liv samt motverka utanförskap. 2.7 VÅRD OCH OMSORG. HABILITERING, REHABILITERING och HJÄLPMEDEL Regel 2 och 3: Medicinsk vård och behandling, rehabilitering Staterna bör ansvara för att effektiv medicinsk vård och behandling finns tillgänglig för människor med funktionsnedsättning. Staterna bör se till att rehabilitering erbjuds för människor med funktionsnedsättning för att kunna uppnå och behålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga. Övergripande mål i Höganäs kommun: Personer med funktionsnedsättning ska erbjudas vård och omsorg, habilitering, rehabilitering samt information om hjälpmedel i syfte att den enskilde personen ska uppnå och bibehålla största möjliga funktionsförmåga och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Tillgänglighet för alla!

Tillgänglighet för alla! Handikappolitiskt program för Falköpings kommun Tillgänglighet för alla! 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är ett handikappolitiskt program? 3 Vad är handikapp? 4 Hur är det för personer med funktionshinder

Läs mer

Program för tillgänglighet i Finspång

Program för tillgänglighet i Finspång Program för tillgänglighet i Finspång Antaget av kommunfullmäktige 2010-10-27 Program för tillgänglighet i Finspång Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Tillgänglighetsprogram 2011-2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan beställas i DAISY-format, som lättläst version, på teckenspråk eller på punktskrift. Kontakta

Läs mer

Ett tillgängligt Luleå

Ett tillgängligt Luleå Ett tillgängligt Luleå Rapport om Luleå kommuns arbete med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning 2012-2014 1 Den här rapporten avser att öka kunskapen om tillgängligheten i Luleå

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

Tillgänglighet i gatumiljö

Tillgänglighet i gatumiljö Södertälje kommun, samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Ett handlingsprogram för ökad tillgänglighet i den yttre offentliga miljön Dokumentinformation Titel Tillgänglighet i gatumiljö

Läs mer

~ SALA Bilaga KS 2013/10/1

~ SALA Bilaga KS 2013/10/1 ~ SALA Bilaga KS 2013/10/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING MEDBORGARKONTORET l (l) 2014-01-08 MISSIV PE R SKOG ---sala KOM N. Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsen Ink. 20'1t -01- O 8 Redovisning

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet. Riv hindren

Riktlinjer för tillgänglighet. Riv hindren 2015 Riktlinjer för tillgänglighet Riv hindren En guide till delaktighet Riktlinjer för tillgänglighet är ett stöd och en inspiration för alla som strävar efter att göra sin verksamhet, sina lokaler och

Läs mer

HANDIKAPPLAN HANDIKAPPOLITISK POLICY TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 INNEHÅLLANDE OCH. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

HANDIKAPPLAN HANDIKAPPOLITISK POLICY TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 INNEHÅLLANDE OCH. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 HANDIKAPPLAN INNEHÅLLANDE HANDIKAPPOLITISK POLICY OCH TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Antaget av/ansvarig Kommunfullmäktige 2010-03-01 18 Dokumentbeteckning

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR TILLGÄNGLIGHETSPLAN SAMMANFATTNING En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder i den omgivande miljön. För att så många personer som möjligt ska kunna leva ett fritt

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Grunderna för folkhälso- och handikappolitik. Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning.

Grunderna för folkhälso- och handikappolitik. Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning. Grunderna för folkhälso- och handikappolitik Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning. Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning k FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR Z En ny FN-konvention som kommer att göra skillnad Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ett material från projektet Agenda

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer