Svar till Cecilia Cavallin på interpellation avseende OVK besiktning av skolbyggnader i statfanstorps kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar till Cecilia Cavallin på interpellation 2013-11-06 avseende OVK besiktning av skolbyggnader i statfanstorps kommun"

Transkript

1 ( 1) STAFFANSTORPS STAFFANSTORPS Diarienr Z ö t 0. Z. q z_ PL MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADS NÄMNDEN Svar till Cecilia Cavallin på interpellation avseende OVK besiktning av skolbyggnader i statfanstorps kommun Fastighetsägaren ansvarar för att OVK besiktning genomförs. I Staffanstorps kommun är Staffastorps kommunfastigheter AB ägare till skolbyggnaderna. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn och kontrollerar att OVK besiktningen utförs. Staffanstorps skolor kontrolleras enligt gällande lag. Om det finns brister vid OVK besiktning åtgärdas detta. "Kontrollsystem" fastighetsbolaget har uppföljning i ett Excel program. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har uppföljning i Byggreda Bifogar kortfattad redovisning av fastighetschefen Staffan Jacobsson Staffanstorps kommunfastigheter AB angående OVK besiktning i Staffanstorps skolbygg~a~ 8J u1j' p~ c~ Bertil Persson (m) Ordf. miljö och samhällsbyggnadsnämnden Postadress Hemsida Telefon Plus-/bankgiro STAFFANSTORP vvww.staffanstorp.se PG Telefax BG

2 r.r. stoffanstorps ~ Kommunfastigheter AB Datum Beteckning Tjänsteställe/Handläggare Svar på frågor om OVK-kontrollen i Staffanstorp Bakgrund. Syftet med funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader. Målet är att människor inte utsätts for oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. Funktionskontroll av ventilationssystem görs innan ett ventilationssystem for första gången tas i bruk, dels regelbundet vid återkommande till fållen. Intervallen beror på typ av byggnad och ventilationssystem. När det gäller forskolor och skolor är besiktningsintervallen 3 år oavsett typ av ventilationssystem. Det är byggnadens ägare som skall se till att funktionskontroll av ventilationssystemet utförs. Kommunens byggnadsnämnd har tillsyn och övervakar att funktionskontrollen av ventilationssystemet utförs. Staffanstorps Kommunfastigheters efterlevnad av OVK Staffanstorps Kommunfastigheter utfor OVK på bolagets ägda och förvaltade fastigheter. Till hjälp har bolaget en Excellista med samtliga ventilationssystem som finns i byggnaderna, se bild 1. I denna lista redovisas när senaste besiktningen utfordes och när systemet skall ombesiktigas. Visar det sig att det finns anmärkningar på besiktningsprotokollet åtgärdas detta så ett godkännande kan ske. När besiktningsutlåtandet är godkänd uppdateras Excellistan med de nya datumen. Är OVK besiktningen godkänd behövs i regel inte någon forbättring av systemet, dock arbetar Staffanstorps Kommunfastigheter kontinuerligt med energiåtgärder. Ventilationssystemen har en hög potential till energibesparing och därför har bolaget under ett flertal år arbetet med att byta ut ventilationsaggregat till nya energieffektiva system. 160C Stanstotp t 128 AMtloskolan R)11atYagen St.ftanstorp 2 FT TI>2JFA I.JlftwdA41torn.hkochldima.n~20 1) U 1604 Stanttocp t AMtfotkolan RytttfVt9tn SUifanttOtP t FTX TAllFAt 2010-tt-Oa 2013-tt.CS l.mnd Automtllk oc:.h kli~ tnmti~w.gtt 201)-10-U 1601 ~anstojj) AMe~oakoiJn Rytt~Ntg<n SUrlflt'lttorp 2 FT TAllFAl oa 201) Utloi'd~omlllk och ltlimat tn!ninil'lgw U 1603 llo<w' d t 469 BotggWdnltobn Bof~t.rdulltn StllfanstOtp A FTX TA t/fat.() a Botggild t 469 Solggjt'dukolan Botggildult'-' Stlll'anstorp A Skolt kojhringsrum FTX TAllFAl-O () Botw' d t 469 8or~ Wdst~olan Botgg6tdtlll6n StaftMittorp e Skola tl'lf<ktt\"tfk FTX TAllFAt 20t t-06-oe 20U$.t Sorgglid 1 4&9 Botgg.itdnkoiMI Botw'odun"' Staft'anstOtP Sltola kttotl omkl FTX TAl/FAt-V 2011.o6-0I 201~.( Bot~d t 469 ~dn kolan Botw'od - Stlfi'Milotp Skol1fn~ FTX TI>21FA2 V 201t.()6.(11 20U.o& ) Bo.~d t 469 Bo.w'tdtskol"' Botw'odnl!'-' Stal'aftstcwp c SkoCa bibiotek FTX TA!fAS.biott tl 1603 Bot~d t 469 8ofgg.,chsko1Mt Botwi uh ll'!hi Stal!ansiOfP Tdillga skolokaltt FTX TA.IfA I ~i,o 2011.o6-0I 20 W.o& eo.w~o 1469 Bo.wlodssk..., Botwlodnlt'-' Stii!'MJtOtP T4:fallga &kolokaltf FTX TA'I'Al P»fJO a 20 " -06-tS p 660 Btihogukolan Sk~anl Stahrnotorp Skola FTX TAlfAt S ~.) 1 t 602 Bligatp 6 60 Blll169sskol"' Sk~WI3 Sta'-M'IttOtp Skol1 FTX TA'FAl ~ Bligatp 6 60 BlillogukoiWI SI<~M3 Stlll~ntlorp s Skola FTX TAIFAS l t 2014< p 6 60 &it'iogu kolan Skolg""' l St_,.anstorp ' 01 Exp, Slojd mm FTX TA'FAt.FFt 20tt.OS l t 20 14~-l t 1602 Bligatp fihogukolan SI<~M3 Staft'anstorp 2 $kola FTX TAIFA S-lt S-J t p 6 60 BtlhOgsskobn Sl<~an3 SUlanstorp Skola FTX TA/F M S.JI 20"~ p 660 Btlhogukolan SI<~M3 Stlft'MttOtp U gsto6<bmn<i FTX TA/F M S.J I S Bligatp 6 60 Bt~tkoi.M Sl<olgolM\3 Stlf~nUorp Va~slWtnll\lm F ff Rum ~ ~ Bligatp 6 60 Btihogsskolan Sk~anJ Sta«~t~itorp t Spinsug F So'n ug tngo.,.,"'.,. bo~"- t60t Bligatp 6 ts9 Btl6tt"u kol.n Mwntfs \ig 2 Stii!Mst«p e Skola F f f t S.16 20tj.0S.t6 t60t Bligatp 6 tst ~u kolm Mimo<t.og2 Sttllti"OfP B Sk"' F f fl 20tt-05-t S-16 t 60 t Bligatp 6 ts9 Blldtfukolln "'""'vag 2 ShlfJnslotp e Skola f ff GS S Bligatp Blk*uko1M Mimo<s.og 2 Staft'anstOtp B Skol F ff !t S-16 l 1601 t!llg Bak* s skolan Mirnt11 vtg 2 Sttii'M,.torp Skol1 F ff $ S 16 t 1601 Bligatp 6 ts9 Blkkfukolan Mtmetsvtg2 Stalfanstorp S~o'a F f F6 20tt.OS t S &6QMp Bal6tfukollt'l Mimefs \ig: 2 & 1ftanstorp Skol F FFI S-16 20U.OS-16 l 1601 t!llg"p 6 ts9 BlideisskolM Mimtl$ vtg 2 St_,~utorp e Skola F FFI 20tt.()S- t S-16 l 1601 Bligatp 6,., 8tl6tfukolan '-'~ \ tg2 sur.,atorp B Sllo'1 F Ff S ~ Bligatp 6 ts9 Blldlfn~c:Un ""JIMfl dg 2 Stlftanslorp B S~ol:a F ff S-16 20U.o!.-16 s 1601 Bligatp BMdtnslrol.ln f.1ifmfswg2 Slllanworp A Stot.Gyi'MHl.ikoml FTX TA.'FA t.& 20t6-G8 14, t60t Bligatp 6 tst Bas6tfu ltolan Mwntfl \~ 2 s.aran torp c Skol1 l..lndimuw119 tl FTX TA/fli/ ( l t 60t Bligatp 6 ts9 8*"uko&.l Mimtq\-tg2 $t 8ftanstorp S~ola gruppum ""' FTX TA'FAl Q8-1.& l 1601 Bligatp Blkktukot.n Mtmefs \'19 2 Stal!an.torp c Skcla gn.~ppn.smlatatt FTX TA.'fAA & ) 1601 Bligatp 6 ts9 BakStfUkoiM M11nm \'tg 2 Stllfat~atorp B Sltola bibliotek matsa FTX TAifAS & 2016.()8-14.l Bild l Sid l av l

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49 (68) STAFFANSTORI'S Kommunfullmäktige 173 Sammanträdesdatum Interpellation om OVK-kontroll i statfanstorps förskolor (d nr Ks ) Amnäls interpellation av Cecilia Cavallin (MP) till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande om OVK-kontroll i Staffanstops. förskolor och skolor. Kommunfullmäktige beslutar att interpellation får ställas, samt att interpellation ska besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde. Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags estyrkande /?lil {Y/ ~~ci (\&(Ut~

4 migöpo1tiet de 91öno Q1, STAFFANSTORPS 'l' '), ' 1 t') LuJ.J, - J Oiarter.r 201 ~. L L ~ Interpellation till ordföranden för Miljö- och Byggnadsnämnden Frågor om OVK-kontrollen i Staffanstorps förskolor och skolor Enligt TV 4 Nyheter slarvar varannan kommun med kontrollen av skolomas ventilation. I två tredjedelar av dem som utfört kontroller finns allvarliga brister. Det är ett lagkrav på att kontrollera skolors ventilation minst var tredje år. Bristande ventilation kan leda till en ökad risk för tillväxt av kvalster och mikroorganismer och kan orsaka hälsoprob lem, enligt Arbetsmiljöverket Nu undrar jag, hur läget är i Staffanstorp. Har Staffanstorps skolor och förskolor kontrollerats enligt lagen? Vad visade kontrolletna, om de genomförts? Vilket kontrollsystem har man för dessa frågor? Vilka förbättringsplaner har kommunen för ventilationen i kommunens fastigheter? Staffanstorp För Miljöpmtiet de Gröna i Staffanstorp Cecilia~allin ~ - _,~.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57 (68) STAFFANSTORPS Kommunfullmäktige 181 Sammanträdesdatum Val av ny ersättare i valnämnden efter Emelie Sjöström (S) (dnr Ks ) Kommunfullmäktige upptar vid sitt san1manträde den 2 december 2013 ärende val av ny ersättare i valnärrmden efter Emelie Sjöström (S). Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde. Ordförandens sign j Utdragsbestyrkande l \)\~qn(l ~\Yvlt el~~

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 60 (68) STAFFANSTORPS Kommunfullmäktige 184 Sammanträdesdatum Val av två ledamöter i Theodor Jönssons stiftelse för tiden (dnr Ks ) Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 2 december ärende on1 val av två ledan1öter i Theodor Jönssons stiftelse för tiden Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie samman träde. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL 61 (68) STAffANSTORPS Kommunfulln1äktige 185 Sammanträdesdatum Val av tre ersättare i Theodor Jönssons stiftelse för tiden (dnr Ks ) Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 2 december 2013 ärende om val av tre ersättare i Theodor Jönssons stiftelse för tiden Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde. Ordförandens sign F randens sign , ;---; ,;----- Utdragsbeslyrkande l (.} IV ~

8 l S AMMANTRÄDESPROTOKO LL 62 (68) STAFFANSTORPS Kommmtfullmäktige 186 Sammanträdesdatum Val av tre revisorer och tre revisorersättare i Theodor. Jönssons stiftelse för år 2014 (dnr Ks ) Kommunfulln1 äktige upptar vid sitt sammanträde den 2 december 20J 3 ärende om val av tre revisorer och tre revisorersättare i Theodor Jön ssons stiftelse för år Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde. Ordförandens sign

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 67 (68) STAFFANSTO RPS Kommunfullmäktige 191 Samm anträdesdatum Avsägelse av uppdrag från Joy Nilsson (M) (dn r ) Anmäls avsägelse från Joy Nilsson (M) av hennes uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och som nämndeman vid Lunds tingsrätt. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Joy Nilsson (M) från he1m es uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och som nämndeman vid Lunds tingsrätt. att för resterande del av mandatperioden som ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden utse Michael Lavesson (M), Friggs väg 10, Hjärup. att val av nämndeman vid Lunds tingsrätt bordläggs till nästkommande ordinarie sammanträde. Ordforandens sign Justerandens sign tdragsbestyrkande

10 STAFFANSTORPS TEKNISKA NÄMNDEN STAFFANSTORP.. ~ ' Undertecknad avsäger sig härmed uppdrag som ledamot i Tekniska Nämnden, Staffanstorp. Staffanstorp 3 december 2013

11 STA FANSTORPS Till Björn Anbring kommunjurist Staffanstorps kommun Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot för socialdemokraterna i socia lnämnden Staffanstorps kommun. Rickard Severin Ekström ~-- Underskrift J.kl%hJk "':/ Ort ;(?/; - /7' Datum Namnförtydligande

12 KANSLI 1 ( 1) STAFFANSTORPS SKRIVELSE ÄRENDENR: 2013-KS-327 Beslut om handläggning av medborgarförslag om hörselutrustning i kommunfullmäktiges sammanträdeslokal Förslag till beslut Kornmunfullmäktige beslutar l. För yttrande remittera det väckta medborgarförslaget om hörselutrustning i kornmunfullmäktiges sammanträdeslokal till kommunstyrelsen. Kort sammanfattning Till Staffanstorps kornmun har den 9 december 2013 inkommit medborgarförslag om högtalare och hörselslinga i kommunfullmäktiges sammanträdeslokal. Förslagsställaren menar att det är svårt att följa debatten i sin helhet på grund av den dåliga ljudnivån i den nedre delen av kommunfullmäktiges sammanträdeslokal. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om hörselutrustning i kornmunfullmäktiges sammanträdeslokal Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kornmunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kornmunfullmäktiges presidium, lägga fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget Sådana beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget ovan. Då det ankommer på kommunfullmäktige att svara på sådana frågor som medborgarförslaget rör, föreslår kommunfullmäktiges ordförande Ewa Thalen Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till kornmunstyrelsen för yttrande. Beslutet skickas till Kornmunstyrelsen

13 Medborgarförslag till Staffanstorps Kommun STAFFANS10RP::> 201::1-12- o 9 Diarienr zoi-3.z_'is Undertecknad besöker ofta som åhörare kommunfullmäktige så även En åhörare (f.d. politiker) ställde då en fråga till ordf. Eva Thalen-Finne' om det finns hörslinga i salen? Eva visste inte om så var fallet, men skulle undersöka detta. Enligt frågeställaren hade han ställt samma fråga för över ett år sedan, men tyvärr har inget hänt. Det är omöjligt att följa debatten i sin helhet med den dåliga ljudnivån, i den nedre delen av salen. Mitt förslag är, montera två högtalare i nedre delen av lokalen och anlägg en hörslinga. Förhoppningsvis före nästa Fullmäktiges sammanträde. (filt c~'cfl'hu Robert Persson Nordstrands väg Staffanstorp

14 KANSLI 1 ( 1) STAFFANSTORPS SKRIVELSE ÄRENDENR: 2013-KS-335 DAT UM: Beslut om handläggning av medborgarförslag om att införa varannan dag vegetarisk mat Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar l. Medborgarförslag om att införa varannan dag vegetarisk mat överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kort sammanfattning Till Staffanstorps kommun har den 16 december 2013 inkommit medborgarförslag om att införa varannan dag vegetarisk mat. Förslagsställaren menar att varannan dag vegetarisk mat bör införas i alla Staffanstorps kommuns verksamheter för att bl.a. minska växthuseffekten. Beslutsunderlag Skrivelse daterad Medborgarförslag om att införa varannan dag vegetarisk mat Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges presidium, lägga fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget Sådana beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget ovan. I Staffanstorps kommun är det kommunstyrelsen som svarar för sådana frågor som medborgarförslaget rör, därför föreslår kornmunfullmäktiges ordförande Ewa Thalen Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

15 Till: Staffanstorps kommun Kansliet Staffanstorp Medborgarförslag S1AFFANSTORPS l" " - 1 1"\ L ~ ~ J ~ - 4 U Diar1er.r 2 '2 L Y9 OIJ. Från: Lotta Sjögran Dragonvägen Staffanstorp 1 t>-=job "\S)<; g3 Förslag Mitt forslag är att vi inför "varannan dag vegetarisk mat" i alla Staffanstorps kommuns verksamheter. Detta for att bidra till några av viktigaste politiska frågan for framtiden - att minska växthuseffekten och att se till att alla människor kan äta sig mätta. Motivering Det finns många skäl till att vi måste ta ansvar och minska köttkonsumtionen och lära våra barn ett mer hållbart sätt att leva. De djur som föds upp for att vi ska äta dom, äter upp den mat som andra människor kunnat äta sig mätta på annars. Närmre hälften av all mat som produceras i världen går till foder till djur. Dessa djur räcker inte till att göra hälften av jordens befolkning mätt. Det lönar sig alltså inte att föda upp djur för att äta, energiforlusten i kedjan blir for stor. Eftersom nötkreatur släpper ut oerhört stora mängder metangas är de en stor bidragande orsak till växthuseffekten. Viss forskning visar att nötköttet står for Yl av växthuseffekten. Mindre köttkonsumtion- mindre växthuseffekt. Om man järnfor kött och vegetarisk mat visar det sig att nötkött släpper ut 26 kilo koldioxidekvivalenter per kilo kött, medan siffran för baljväxter är 0,7. Att välja baljväxter i stället för nötkött innebär att utsläppen minskar med över 95 procent. Ä ven det stora markanspråk som uppfödningen av boskapsdjur och produktion av spannmål till foder är viktigt att tänka på. I Sverige, liksom i resten av västvärlden tas ungefår två tredjedelar av den odlade marken i anspråk for att producera föda till djur inom köttindustrin, mark där vi kunde odla mat istället till människor. Naturvårdsverket har i en studie kommit fram till vad som vi i Sverige behöver göra for att få en rättvis och ekologiskt hållbar livsmedelsförsörjning. Denna rapport visar att konsumtionen av kött måste minskas med 75 %. Även konsumtionen av mejeriprodukter bör minskas och då med 25 % (Naturvårdsverket 1997). Så med dessa argument i ryggen lägger jag fram forslaget att statfanstorps kommun, i alla sina verksamheter, skall servera vegetarisk mat 3 dagar i veckan. Kött en dag, fisk en dag. Detta är en enkel åtgärd som är oerhört viktig for vår jord och dess befolkning.

16 KANSLI 1 ( 1) STAFFANSTORPS SKRIVELSE ÄRENDENR: 2013-KS-336 Beslut om handläggning av medborgarförslag om källsortering i hushållens soptunnor Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. Medborgarförslag om källsortering i hushållens soptunnor överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. Kort sammanfattning Till Staffanstorps kommun har den 16 december 2013 inkommit ett medborgarförslag om soptunnor. Förslagsställaren anser att Staffanstorps kommun inför källsortering i hushållens soptunnor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om källsortering i hushållens soptunnor Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges presidium, lägga fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget Sådana beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget ovan. I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svarar för sådana frågor som medborgarförslaget rör, därför föreslår kommunfullmäktiges ordförande Ewa Thalen Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. Beslutet skickas till Tekniska nämnden

17 Till: Staffanstorps kommun Kansliet Staffanstorp SrAFFANSTORPS Diart 6 r.f 2 o l3. L 50 Med borgarförslag Från: Lotta Sjögran Dragonvägen Staffanstorp 61t>l? "\<; ~\ 93 Förslag Jag föreslår att Staffanstorps kommun inför källsortering i hushållens soptunnor. I detta ingår självklart sortering av matavfall Motivering Det har funnits källsortering i hushållens soptunnor en längre tid runt om i landet. Det känns nu som om statfanstorps kommun även borde hänga på denna trend. Som hushåll du skyldig att sortera ut matavfall, glas, tidningar, metall-, plast- och pappersförpackningar och lämna till återvinning. Ä ven farligt avfall ska sorteras ut från övriga sopor. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sortera och slänga vårt avfall på rätt sätt så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt. Om dessa sopor ka:n hämtas vid annan sophämtning besparar vi miljön de utsläpp som blir när alla invånare skall köra med sina sopor till återvinningsstationerna. Det är möjligt att detta inte ingår i det avtal ni har med SITA idag, men om man verkligen vill kan säkert detta omförhandlas. Om inte kan man redan nu planera för att göra detta så snart avtalsperioden löper ut.

18 KANSLI 1 ( 1) STAFFANSTORPS SKRIVELSE ÄRENDENR: 2013-KS-337 DATUM: ,er- Beslut om handläggning av medborgarförslag om ekologiska och rättvisemärkta produkter Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar l. Medborgarförslag om ekologiska och rättvisemärkta produkter överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kort sammanfattning Till Staffanstorps kommun har den 16 december 2013 inkommit ett medborgarförslag om ekologiska och rättvisemärkte produkter. Förslagsställaren anser att Staffanstorps kommun borde se över sina upphandlingar och ta ett viktigt steg för att bidra till miljön och en rättvisare värld genom att köpa allt som går ekologiskt och rättvisemärkt. Beslutsunderlag Skrivelse daterad Medborgarförslag om ekologiska och rättvisemärkta produkter Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges presidium, lägga fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget Sådana beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget ovan. I Staffanstorps kommun är det kommunstyrelsen som svarar för sådana frågor som medborgarförslaget rör, därför föreslår kommunfullmäktiges ordförande Ewa Thalen Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

19 Till: Staffanstorps kommun Kansliet Staffanstorp Med borgarförslag STAFFANSTORPS '" 1 " ).. "") 1:' LoJ ;..; '-.) t Diarlefif LO \ ). _ZSJ_j Från: Lotta Sjögran Dragonvägen Staffanstorp C:ilob- 4535&3 Förslag Ekologiskt och rätttvisemärkt. Jag tycker att Staffanstorps kommun borde se över sina upphandlingar och ta ett viktigt steg för att bidra till miljö och en rättvisare värld genom att köpa allt som går ekologiskt och allt som går rättvisemärkt Motivering Eftersom ekologiska råvaror är viktigt både ur miljösynpunkt och hälsosynpunkt tycker jag att nästa steg for Staffanstorpskommun - framtidens kommun- är att göra inköp till kommunens verksamheter ekologiskt i de fall där det finns ekologiska alternativ. Detta kommer att kosta någon krona mer per livsmedel men det tror jag att kommunens invånare är beredda att betala. Rättvisemärkta varor skall såklart också inhandlas i en mån de finns tillgängliga, allt for att bidra med det vi kan for en rättvisare värld.

20 KANSLI 1 ( 1) STAFFANSTORPS SKRIVELSE ÄRENDENR: 2013-KS-345 DATUM: Beslut om handläggning av medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar l. Medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. Kort sammanfattning Till Staffanstorps kommun har den 30 december 2013 inkommit ett medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen. Förslagsställaren menar att det finns många goda motiv att anlägga en cykelväg/gångstig mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen, bland annat ökad tillgänglighet till nära rekreation för boende i Staffanstorps tätort. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges presidium, lägga fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget Sådana beslut får fa ttas u tan föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget ovan. I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svarar för sådana frågor som medborgarförslaget rör, därför föreslår kommunfullmäktiges ordförande Ewa Thalen Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. Beslutet skickas till Tekniska nämnden

21 l --~"'""--~,".! ' c ' H, r,,,,,r.;,ij.,!'c ",l, ' ~ Medborgarförslag r ~._ STAFFANSTORPS ' _ Oiartenr.. statfanstorps kommun Förslagsställare Namn l lngela Folkessen ' J\f STAff 1\NSTORPS KOM~! U~ 0 l:iresentera Mr kort dit1 me'å orgarförslt g Diarierfl' t I ~. ZCo l ~ J_~.:..,..:~~" t;tl j Kansliet stattanstorp J Adress l Lilla Djurslövsvägen 34 l Telefonnummer Postnummer l Postadress lstaffanstorp Förslaget Presentera här kort ditt medborgarförslag Cykelväg mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen. Motivering Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras ( fortsätt på sidan 2om du behöver mer utrymme) Det finns många goda motiv till att anlägga en cykelväg/gångstig mellan Västanvägen och Li lla Djurslövsvägen. Motiv l Ökad tillgänglighet ti ll nära rekreation for boende i Slaffanstorps tätort Redan i tidigare översiktsplaner belyste man problemet om nära rekreation och tillgänglighet till ett landskap som ti ll största delen består utav jordbrukslandskap. På många ställen och framfårallt i jordbrukslandskapet kring Kolböra mosse har man lyckats lösa problemet genom att man i slutet av 1980-talet anlade ett nätverk av smala stråk i gräns mellan olika åkrar så kallade beträdor. Det finns därför stora möjligheter får rekreation i det öppna jordbrukslandskapet kring Kolböra mosse och Sege å, men för boende i Slaffanstorps tätort är det svårt att ta sig dit. l nuvarande översiktsplan antagen 2009 kan man läsa i kapitel " Identitet och framtidsbilder" sid 6 att vackra landsvägar ska lyftas fram och knytas samman med cykelvägar, beträder och ridstigar. Att beträdoroa runt Kolbörra mosse behöver knytas samman med Slaffanstorps tätort syns extra tydligt om man tittar på kartan " Grönstrukturen i Staffanstorp med omnejd" sid 61. l översiktsplanen skriver man också mycket om vikten av nära rekreation, vilket cykelvägen skulle kunna åstadkomma. Underskrift Ortoch datum Blanketten skickas till : statfanstorps kommun Kansliet statfanstorp Postadress Staffanstorp Hemsida Telefon Telefax

22 STAFFANSTORPS Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras. (fortsättning från föragående sida) En passage/cykelväg ut till beträdorna över åkern norr om Kronoslätts fåretagspark borde inte stå i kontlikt med Kronoslätts möjlighet att expandera, tvärtom borde det ligga i deras intresse att skapa ett attraktivt område med bra tillgänglighet. Att bygga ut området utan att ta hänsyn till landskapet bakom, utan att göra området tillgänglig får gående och cyklister skulle innebära att man skapar en lång barriär mellan tätort och öppet landskap. Motiv 2 Cykelpendling till Åkarp, Burlöv och Västra hamnen i Malmö. Idag är man förvisad till att cykla på Malmövägen i väggrenen, det känns inte bra att cykla på en 90 väg. Väggrenen används flitigt av bilisterna när de ska köra ut på vägen och vid högersvängar. Trots detta är det många som fårdas längs med vägen både med cykel och tills fots. Om man anlägger en ny cykelväg mellan Väståkravägen och Lilla Djurslövsvägen och man ska cykla till Burlöv eller Västra Hamnen så är det endast sträckan mellan Tottarp och avfartsvägen mot Burlövs by som man behöver cykla på Malmövägen. Till Åkarp behöver man aldrig cykla längs med Malmövägen, man korsar den vid Tottarp och kör ner på Kabbarps byväg. En cykelväg/gångstråk mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen skulle också innebära att man kan röra sig ut från Slaffanstorp på promenad eller cykeltur i cirklar utan att behöva fårdas längs med Malmövägen ena hållet (nära rekreation). Motiv 3 Ökad tillgänglighet till kollektivtrafik och service i tätorten. För boende, Scoutgården, skola och verksamheter ute vid Li lla Djurslöv och Tottarp med omnejd skulle en cykelväg betyda mycket. Den skulle direkt ha en stor påverkan på våra liv. För Tottarps skola och Tottes förskola skulle det innebära en avsevärt kortare cykelväg in till Staffanstorp. Båda våra barn har gått i skolan på Tottarp och vad vi kan minnas är det bara en gång som de cyklat in till Slaffanstorp tillsammans och då gick hon i 5:an. Jag är övertygad om att en cykelväg skulle innebära att de skulle kunna cykla in oftare och även med yngre barn, för att göra studiebesök, nå biblioteket mm. Tottes förskola har köpt in Kristianiacyklar som de sällan använder då de antingen måste cykla långa omvägar eller cykla längs med stora vägen. För vår familj skulle en cykelväg innebära att vi når busshållplatser på ett vettigt sätt utan att behöva skjutsa varandra in mörka vinterdagar. Våra barn får mycket närmre till kompisar, skola och fritidsaktiviteter och inte minst när de bötjar gymnasiet och vill röra sig själva så kan de ta sig in till busshållplatsen i Staffanstorp på ett trafiksäket1 sätt. J dagsläget bor det inte så många i Lilla Djurslöv men räknar man med Tottarp så blir vi ganska många familj er, lägger man sen till att det har beviljats förhandsbesked i Li lla Djurslöv dvs nyetablering av fler hus, fler familjer så är det ett flertal hushåll. Åke Adolfsson också boende vid Lilla Djurslövsvägen berättar om sina tankar vad gäller en cykelväg i en bifogad bilaga. Slaffanstorps scoutkår som har sin verksamhet på Li lla Djurslövsvägen berättar i en bilaga om vilka möjligheter en cykelväg skulle innebära för dem. Bifogat finns: Brev från Åke Adolfsson boende Lilla Djurslövsvägen Brev från Richard Strand Staffanstorps Scoutgård Katta med förslag på sträckningar av cykelvägen Bilder Postadress Staffanstorp Hemsida Telefon Telefax

STAffiVISJORPS ICO&Iftll. t2 1

STAffiVISJORPS ICO&Iftll. t2 1 STAffiVISJORPS ICO&Iftll 2014 05 2 2 t2 1 STAFFANSTORPS KOMMUN \ 1/1 b. Länsstyrelsen i Skånelän 2014-05- 1 6 PROTOKOLL 2014-05-15 Ny ledamot i kommunfullmäktige ILi - ks-1--'6 onr: 201-12915-14 Länsstyrelsen

Läs mer

Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering av protokollet

Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering av protokollet KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE 1 (5) DATUM: 2015-02-12 statfanstorps kommun SEKRETERARE: Vesna Casitovski 046-25 12 78 Vesna.casitovski@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdatum: 2015-02-23 Sammanträdestid:

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde 1(2) 2013-05-16 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Kallelse till sammanträde Organ Kommunfullmäktige Plats Ekebyskolans aula Tid Måndagen den 27 maj 2013, kl19.00 l Val av protokolljusterare 2 Anmälningsärenden

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-18.15 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses att justera Kurt Vallmark och Jens

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (4) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 februari 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23. Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23. Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00. BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23 Blad l (24 Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-03-06 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling 2upplate KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLNINGSLIS TA 25 maj 2015 Anmälningsärenden: Anmäls dom i Mark- och miljödomstolen den 20 maj 2015 avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2014, 71,

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

Svar på revisionsrapport gällande granskning av styrning och kontroll avseende gatuunderhåll

Svar på revisionsrapport gällande granskning av styrning och kontroll avseende gatuunderhåll TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Diarienummer 2014-02-24 TK 2014/39 Stadsträdgårdsmästare Maria Birgander 0431-87 000 info@engelholm.se Tekniska nämnden Svar på revisionsrapport gällande granskning av styrning och

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-24

Kommunfullmäktige 2011-02-24 Sammanträdesprotokoll 1(89) 2011-02-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.45 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (66) Sammanträdestid Kl. 13.00 18.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NR 1, 2004 DANVIKSLÖSEN innebär bl a att biltrafiken leds genom Henrikdalsberget medan Saltsjöbanan leds runt berget och i tunnel under Danvikskanalen. Vad innebär det i praktiken

Läs mer