Svar till Cecilia Cavallin på interpellation avseende OVK besiktning av skolbyggnader i statfanstorps kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar till Cecilia Cavallin på interpellation 2013-11-06 avseende OVK besiktning av skolbyggnader i statfanstorps kommun"

Transkript

1 ( 1) STAFFANSTORPS STAFFANSTORPS Diarienr Z ö t 0. Z. q z_ PL MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADS NÄMNDEN Svar till Cecilia Cavallin på interpellation avseende OVK besiktning av skolbyggnader i statfanstorps kommun Fastighetsägaren ansvarar för att OVK besiktning genomförs. I Staffanstorps kommun är Staffastorps kommunfastigheter AB ägare till skolbyggnaderna. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn och kontrollerar att OVK besiktningen utförs. Staffanstorps skolor kontrolleras enligt gällande lag. Om det finns brister vid OVK besiktning åtgärdas detta. "Kontrollsystem" fastighetsbolaget har uppföljning i ett Excel program. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har uppföljning i Byggreda Bifogar kortfattad redovisning av fastighetschefen Staffan Jacobsson Staffanstorps kommunfastigheter AB angående OVK besiktning i Staffanstorps skolbygg~a~ 8J u1j' p~ c~ Bertil Persson (m) Ordf. miljö och samhällsbyggnadsnämnden Postadress Hemsida Telefon Plus-/bankgiro STAFFANSTORP vvww.staffanstorp.se PG Telefax BG

2 r.r. stoffanstorps ~ Kommunfastigheter AB Datum Beteckning Tjänsteställe/Handläggare Svar på frågor om OVK-kontrollen i Staffanstorp Bakgrund. Syftet med funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader. Målet är att människor inte utsätts for oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. Funktionskontroll av ventilationssystem görs innan ett ventilationssystem for första gången tas i bruk, dels regelbundet vid återkommande till fållen. Intervallen beror på typ av byggnad och ventilationssystem. När det gäller forskolor och skolor är besiktningsintervallen 3 år oavsett typ av ventilationssystem. Det är byggnadens ägare som skall se till att funktionskontroll av ventilationssystemet utförs. Kommunens byggnadsnämnd har tillsyn och övervakar att funktionskontrollen av ventilationssystemet utförs. Staffanstorps Kommunfastigheters efterlevnad av OVK Staffanstorps Kommunfastigheter utfor OVK på bolagets ägda och förvaltade fastigheter. Till hjälp har bolaget en Excellista med samtliga ventilationssystem som finns i byggnaderna, se bild 1. I denna lista redovisas när senaste besiktningen utfordes och när systemet skall ombesiktigas. Visar det sig att det finns anmärkningar på besiktningsprotokollet åtgärdas detta så ett godkännande kan ske. När besiktningsutlåtandet är godkänd uppdateras Excellistan med de nya datumen. Är OVK besiktningen godkänd behövs i regel inte någon forbättring av systemet, dock arbetar Staffanstorps Kommunfastigheter kontinuerligt med energiåtgärder. Ventilationssystemen har en hög potential till energibesparing och därför har bolaget under ett flertal år arbetet med att byta ut ventilationsaggregat till nya energieffektiva system. 160C Stanstotp t 128 AMtloskolan R)11atYagen St.ftanstorp 2 FT TI>2JFA I.JlftwdA41torn.hkochldima.n~20 1) U 1604 Stanttocp t AMtfotkolan RytttfVt9tn SUifanttOtP t FTX TAllFAt 2010-tt-Oa 2013-tt.CS l.mnd Automtllk oc:.h kli~ tnmti~w.gtt 201)-10-U 1601 ~anstojj) AMe~oakoiJn Rytt~Ntg<n SUrlflt'lttorp 2 FT TAllFAl oa 201) Utloi'd~omlllk och ltlimat tn!ninil'lgw U 1603 llo<w' d t 469 BotggWdnltobn Bof~t.rdulltn StllfanstOtp A FTX TA t/fat.() a Botggild t 469 Solggjt'dukolan Botggildult'-' Stlll'anstorp A Skolt kojhringsrum FTX TAllFAl-O () Botw' d t 469 8or~ Wdst~olan Botgg6tdtlll6n StaftMittorp e Skola tl'lf<ktt\"tfk FTX TAllFAt 20t t-06-oe 20U$.t Sorgglid 1 4&9 Botgg.itdnkoiMI Botw'odun"' Staft'anstOtP Sltola kttotl omkl FTX TAl/FAt-V 2011.o6-0I 201~.( Bot~d t 469 ~dn kolan Botw'od - Stlfi'Milotp Skol1fn~ FTX TI>21FA2 V 201t.()6.(11 20U.o& ) Bo.~d t 469 Bo.w'tdtskol"' Botw'odnl!'-' Stal'aftstcwp c SkoCa bibiotek FTX TA!fAS.biott tl 1603 Bot~d t 469 8ofgg.,chsko1Mt Botwi uh ll'!hi Stal!ansiOfP Tdillga skolokaltt FTX TA.IfA I ~i,o 2011.o6-0I 20 W.o& eo.w~o 1469 Bo.wlodssk..., Botwlodnlt'-' Stii!'MJtOtP T4:fallga &kolokaltf FTX TA'I'Al P»fJO a 20 " -06-tS p 660 Btihogukolan Sk~anl Stahrnotorp Skola FTX TAlfAt S ~.) 1 t 602 Bligatp 6 60 Blll169sskol"' Sk~WI3 Sta'-M'IttOtp Skol1 FTX TA'FAl ~ Bligatp 6 60 BlillogukoiWI SI<~M3 Stlll~ntlorp s Skola FTX TAIFAS l t 2014< p 6 60 &it'iogu kolan Skolg""' l St_,.anstorp ' 01 Exp, Slojd mm FTX TA'FAt.FFt 20tt.OS l t 20 14~-l t 1602 Bligatp fihogukolan SI<~M3 Staft'anstorp 2 $kola FTX TAIFA S-lt S-J t p 6 60 BtlhOgsskobn Sl<~an3 SUlanstorp Skola FTX TA/F M S.JI 20"~ p 660 Btlhogukolan SI<~M3 Stlft'MttOtp U gsto6<bmn<i FTX TA/F M S.J I S Bligatp 6 60 Bt~tkoi.M Sl<olgolM\3 Stlf~nUorp Va~slWtnll\lm F ff Rum ~ ~ Bligatp 6 60 Btihogsskolan Sk~anJ Sta«~t~itorp t Spinsug F So'n ug tngo.,.,"'.,. bo~"- t60t Bligatp 6 ts9 Btl6tt"u kol.n Mwntfs \ig 2 Stii!Mst«p e Skola F f f t S.16 20tj.0S.t6 t60t Bligatp 6 tst ~u kolm Mimo<t.og2 Sttllti"OfP B Sk"' F f fl 20tt-05-t S-16 t 60 t Bligatp 6 ts9 Blldtfukolln "'""'vag 2 ShlfJnslotp e Skola f ff GS S Bligatp Blk*uko1M Mimo<s.og 2 Staft'anstOtp B Skol F ff !t S-16 l 1601 t!llg Bak* s skolan Mirnt11 vtg 2 Sttii'M,.torp Skol1 F ff $ S 16 t 1601 Bligatp 6 ts9 Blkkfukolan Mtmetsvtg2 Stalfanstorp S~o'a F f F6 20tt.OS t S &6QMp Bal6tfukollt'l Mimefs \ig: 2 & 1ftanstorp Skol F FFI S-16 20U.OS-16 l 1601 t!llg"p 6 ts9 BlideisskolM Mimtl$ vtg 2 St_,~utorp e Skola F FFI 20tt.()S- t S-16 l 1601 Bligatp 6,., 8tl6tfukolan '-'~ \ tg2 sur.,atorp B Sllo'1 F Ff S ~ Bligatp 6 ts9 Blldlfn~c:Un ""JIMfl dg 2 Stlftanslorp B S~ol:a F ff S-16 20U.o!.-16 s 1601 Bligatp BMdtnslrol.ln f.1ifmfswg2 Slllanworp A Stot.Gyi'MHl.ikoml FTX TA.'FA t.& 20t6-G8 14, t60t Bligatp 6 tst Bas6tfu ltolan Mwntfl \~ 2 s.aran torp c Skol1 l..lndimuw119 tl FTX TA/fli/ ( l t 60t Bligatp 6 ts9 8*"uko&.l Mimtq\-tg2 $t 8ftanstorp S~ola gruppum ""' FTX TA'FAl Q8-1.& l 1601 Bligatp Blkktukot.n Mtmefs \'19 2 Stal!an.torp c Skcla gn.~ppn.smlatatt FTX TA.'fAA & ) 1601 Bligatp 6 ts9 BakStfUkoiM M11nm \'tg 2 Stllfat~atorp B Sltola bibliotek matsa FTX TAifAS & 2016.()8-14.l Bild l Sid l av l

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49 (68) STAFFANSTORI'S Kommunfullmäktige 173 Sammanträdesdatum Interpellation om OVK-kontroll i statfanstorps förskolor (d nr Ks ) Amnäls interpellation av Cecilia Cavallin (MP) till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande om OVK-kontroll i Staffanstops. förskolor och skolor. Kommunfullmäktige beslutar att interpellation får ställas, samt att interpellation ska besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde. Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags estyrkande /?lil {Y/ ~~ci (\&(Ut~

4 migöpo1tiet de 91öno Q1, STAFFANSTORPS 'l' '), ' 1 t') LuJ.J, - J Oiarter.r 201 ~. L L ~ Interpellation till ordföranden för Miljö- och Byggnadsnämnden Frågor om OVK-kontrollen i Staffanstorps förskolor och skolor Enligt TV 4 Nyheter slarvar varannan kommun med kontrollen av skolomas ventilation. I två tredjedelar av dem som utfört kontroller finns allvarliga brister. Det är ett lagkrav på att kontrollera skolors ventilation minst var tredje år. Bristande ventilation kan leda till en ökad risk för tillväxt av kvalster och mikroorganismer och kan orsaka hälsoprob lem, enligt Arbetsmiljöverket Nu undrar jag, hur läget är i Staffanstorp. Har Staffanstorps skolor och förskolor kontrollerats enligt lagen? Vad visade kontrolletna, om de genomförts? Vilket kontrollsystem har man för dessa frågor? Vilka förbättringsplaner har kommunen för ventilationen i kommunens fastigheter? Staffanstorp För Miljöpmtiet de Gröna i Staffanstorp Cecilia~allin ~ - _,~.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57 (68) STAFFANSTORPS Kommunfullmäktige 181 Sammanträdesdatum Val av ny ersättare i valnämnden efter Emelie Sjöström (S) (dnr Ks ) Kommunfullmäktige upptar vid sitt san1manträde den 2 december 2013 ärende val av ny ersättare i valnärrmden efter Emelie Sjöström (S). Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde. Ordförandens sign j Utdragsbestyrkande l \)\~qn(l ~\Yvlt el~~

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 60 (68) STAFFANSTORPS Kommunfullmäktige 184 Sammanträdesdatum Val av två ledamöter i Theodor Jönssons stiftelse för tiden (dnr Ks ) Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 2 december ärende on1 val av två ledan1öter i Theodor Jönssons stiftelse för tiden Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie samman träde. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL 61 (68) STAffANSTORPS Kommunfulln1äktige 185 Sammanträdesdatum Val av tre ersättare i Theodor Jönssons stiftelse för tiden (dnr Ks ) Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 2 december 2013 ärende om val av tre ersättare i Theodor Jönssons stiftelse för tiden Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde. Ordförandens sign F randens sign , ;---; ,;----- Utdragsbeslyrkande l (.} IV ~

8 l S AMMANTRÄDESPROTOKO LL 62 (68) STAFFANSTORPS Kommmtfullmäktige 186 Sammanträdesdatum Val av tre revisorer och tre revisorersättare i Theodor. Jönssons stiftelse för år 2014 (dnr Ks ) Kommunfulln1 äktige upptar vid sitt sammanträde den 2 december 20J 3 ärende om val av tre revisorer och tre revisorersättare i Theodor Jön ssons stiftelse för år Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde. Ordförandens sign

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 67 (68) STAFFANSTO RPS Kommunfullmäktige 191 Samm anträdesdatum Avsägelse av uppdrag från Joy Nilsson (M) (dn r ) Anmäls avsägelse från Joy Nilsson (M) av hennes uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och som nämndeman vid Lunds tingsrätt. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Joy Nilsson (M) från he1m es uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och som nämndeman vid Lunds tingsrätt. att för resterande del av mandatperioden som ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden utse Michael Lavesson (M), Friggs väg 10, Hjärup. att val av nämndeman vid Lunds tingsrätt bordläggs till nästkommande ordinarie sammanträde. Ordforandens sign Justerandens sign tdragsbestyrkande

10 STAFFANSTORPS TEKNISKA NÄMNDEN STAFFANSTORP.. ~ ' Undertecknad avsäger sig härmed uppdrag som ledamot i Tekniska Nämnden, Staffanstorp. Staffanstorp 3 december 2013

11 STA FANSTORPS Till Björn Anbring kommunjurist Staffanstorps kommun Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot för socialdemokraterna i socia lnämnden Staffanstorps kommun. Rickard Severin Ekström ~-- Underskrift J.kl%hJk "':/ Ort ;(?/; - /7' Datum Namnförtydligande

12 KANSLI 1 ( 1) STAFFANSTORPS SKRIVELSE ÄRENDENR: 2013-KS-327 Beslut om handläggning av medborgarförslag om hörselutrustning i kommunfullmäktiges sammanträdeslokal Förslag till beslut Kornmunfullmäktige beslutar l. För yttrande remittera det väckta medborgarförslaget om hörselutrustning i kornmunfullmäktiges sammanträdeslokal till kommunstyrelsen. Kort sammanfattning Till Staffanstorps kornmun har den 9 december 2013 inkommit medborgarförslag om högtalare och hörselslinga i kommunfullmäktiges sammanträdeslokal. Förslagsställaren menar att det är svårt att följa debatten i sin helhet på grund av den dåliga ljudnivån i den nedre delen av kommunfullmäktiges sammanträdeslokal. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om hörselutrustning i kornmunfullmäktiges sammanträdeslokal Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kornmunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kornmunfullmäktiges presidium, lägga fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget Sådana beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget ovan. Då det ankommer på kommunfullmäktige att svara på sådana frågor som medborgarförslaget rör, föreslår kommunfullmäktiges ordförande Ewa Thalen Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till kornmunstyrelsen för yttrande. Beslutet skickas till Kornmunstyrelsen

13 Medborgarförslag till Staffanstorps Kommun STAFFANS10RP::> 201::1-12- o 9 Diarienr zoi-3.z_'is Undertecknad besöker ofta som åhörare kommunfullmäktige så även En åhörare (f.d. politiker) ställde då en fråga till ordf. Eva Thalen-Finne' om det finns hörslinga i salen? Eva visste inte om så var fallet, men skulle undersöka detta. Enligt frågeställaren hade han ställt samma fråga för över ett år sedan, men tyvärr har inget hänt. Det är omöjligt att följa debatten i sin helhet med den dåliga ljudnivån, i den nedre delen av salen. Mitt förslag är, montera två högtalare i nedre delen av lokalen och anlägg en hörslinga. Förhoppningsvis före nästa Fullmäktiges sammanträde. (filt c~'cfl'hu Robert Persson Nordstrands väg Staffanstorp

14 KANSLI 1 ( 1) STAFFANSTORPS SKRIVELSE ÄRENDENR: 2013-KS-335 DAT UM: Beslut om handläggning av medborgarförslag om att införa varannan dag vegetarisk mat Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar l. Medborgarförslag om att införa varannan dag vegetarisk mat överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kort sammanfattning Till Staffanstorps kommun har den 16 december 2013 inkommit medborgarförslag om att införa varannan dag vegetarisk mat. Förslagsställaren menar att varannan dag vegetarisk mat bör införas i alla Staffanstorps kommuns verksamheter för att bl.a. minska växthuseffekten. Beslutsunderlag Skrivelse daterad Medborgarförslag om att införa varannan dag vegetarisk mat Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges presidium, lägga fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget Sådana beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget ovan. I Staffanstorps kommun är det kommunstyrelsen som svarar för sådana frågor som medborgarförslaget rör, därför föreslår kornmunfullmäktiges ordförande Ewa Thalen Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

15 Till: Staffanstorps kommun Kansliet Staffanstorp Medborgarförslag S1AFFANSTORPS l" " - 1 1"\ L ~ ~ J ~ - 4 U Diar1er.r 2 '2 L Y9 OIJ. Från: Lotta Sjögran Dragonvägen Staffanstorp 1 t>-=job "\S)<; g3 Förslag Mitt forslag är att vi inför "varannan dag vegetarisk mat" i alla Staffanstorps kommuns verksamheter. Detta for att bidra till några av viktigaste politiska frågan for framtiden - att minska växthuseffekten och att se till att alla människor kan äta sig mätta. Motivering Det finns många skäl till att vi måste ta ansvar och minska köttkonsumtionen och lära våra barn ett mer hållbart sätt att leva. De djur som föds upp for att vi ska äta dom, äter upp den mat som andra människor kunnat äta sig mätta på annars. Närmre hälften av all mat som produceras i världen går till foder till djur. Dessa djur räcker inte till att göra hälften av jordens befolkning mätt. Det lönar sig alltså inte att föda upp djur för att äta, energiforlusten i kedjan blir for stor. Eftersom nötkreatur släpper ut oerhört stora mängder metangas är de en stor bidragande orsak till växthuseffekten. Viss forskning visar att nötköttet står for Yl av växthuseffekten. Mindre köttkonsumtion- mindre växthuseffekt. Om man järnfor kött och vegetarisk mat visar det sig att nötkött släpper ut 26 kilo koldioxidekvivalenter per kilo kött, medan siffran för baljväxter är 0,7. Att välja baljväxter i stället för nötkött innebär att utsläppen minskar med över 95 procent. Ä ven det stora markanspråk som uppfödningen av boskapsdjur och produktion av spannmål till foder är viktigt att tänka på. I Sverige, liksom i resten av västvärlden tas ungefår två tredjedelar av den odlade marken i anspråk for att producera föda till djur inom köttindustrin, mark där vi kunde odla mat istället till människor. Naturvårdsverket har i en studie kommit fram till vad som vi i Sverige behöver göra for att få en rättvis och ekologiskt hållbar livsmedelsförsörjning. Denna rapport visar att konsumtionen av kött måste minskas med 75 %. Även konsumtionen av mejeriprodukter bör minskas och då med 25 % (Naturvårdsverket 1997). Så med dessa argument i ryggen lägger jag fram forslaget att statfanstorps kommun, i alla sina verksamheter, skall servera vegetarisk mat 3 dagar i veckan. Kött en dag, fisk en dag. Detta är en enkel åtgärd som är oerhört viktig for vår jord och dess befolkning.

16 KANSLI 1 ( 1) STAFFANSTORPS SKRIVELSE ÄRENDENR: 2013-KS-336 Beslut om handläggning av medborgarförslag om källsortering i hushållens soptunnor Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. Medborgarförslag om källsortering i hushållens soptunnor överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. Kort sammanfattning Till Staffanstorps kommun har den 16 december 2013 inkommit ett medborgarförslag om soptunnor. Förslagsställaren anser att Staffanstorps kommun inför källsortering i hushållens soptunnor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om källsortering i hushållens soptunnor Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges presidium, lägga fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget Sådana beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget ovan. I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svarar för sådana frågor som medborgarförslaget rör, därför föreslår kommunfullmäktiges ordförande Ewa Thalen Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. Beslutet skickas till Tekniska nämnden

17 Till: Staffanstorps kommun Kansliet Staffanstorp SrAFFANSTORPS Diart 6 r.f 2 o l3. L 50 Med borgarförslag Från: Lotta Sjögran Dragonvägen Staffanstorp 61t>l? "\<; ~\ 93 Förslag Jag föreslår att Staffanstorps kommun inför källsortering i hushållens soptunnor. I detta ingår självklart sortering av matavfall Motivering Det har funnits källsortering i hushållens soptunnor en längre tid runt om i landet. Det känns nu som om statfanstorps kommun även borde hänga på denna trend. Som hushåll du skyldig att sortera ut matavfall, glas, tidningar, metall-, plast- och pappersförpackningar och lämna till återvinning. Ä ven farligt avfall ska sorteras ut från övriga sopor. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sortera och slänga vårt avfall på rätt sätt så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt. Om dessa sopor ka:n hämtas vid annan sophämtning besparar vi miljön de utsläpp som blir när alla invånare skall köra med sina sopor till återvinningsstationerna. Det är möjligt att detta inte ingår i det avtal ni har med SITA idag, men om man verkligen vill kan säkert detta omförhandlas. Om inte kan man redan nu planera för att göra detta så snart avtalsperioden löper ut.

18 KANSLI 1 ( 1) STAFFANSTORPS SKRIVELSE ÄRENDENR: 2013-KS-337 DATUM: ,er- Beslut om handläggning av medborgarförslag om ekologiska och rättvisemärkta produkter Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar l. Medborgarförslag om ekologiska och rättvisemärkta produkter överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kort sammanfattning Till Staffanstorps kommun har den 16 december 2013 inkommit ett medborgarförslag om ekologiska och rättvisemärkte produkter. Förslagsställaren anser att Staffanstorps kommun borde se över sina upphandlingar och ta ett viktigt steg för att bidra till miljön och en rättvisare värld genom att köpa allt som går ekologiskt och rättvisemärkt. Beslutsunderlag Skrivelse daterad Medborgarförslag om ekologiska och rättvisemärkta produkter Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges presidium, lägga fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget Sådana beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget ovan. I Staffanstorps kommun är det kommunstyrelsen som svarar för sådana frågor som medborgarförslaget rör, därför föreslår kommunfullmäktiges ordförande Ewa Thalen Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

19 Till: Staffanstorps kommun Kansliet Staffanstorp Med borgarförslag STAFFANSTORPS '" 1 " ).. "") 1:' LoJ ;..; '-.) t Diarlefif LO \ ). _ZSJ_j Från: Lotta Sjögran Dragonvägen Staffanstorp C:ilob- 4535&3 Förslag Ekologiskt och rätttvisemärkt. Jag tycker att Staffanstorps kommun borde se över sina upphandlingar och ta ett viktigt steg för att bidra till miljö och en rättvisare värld genom att köpa allt som går ekologiskt och allt som går rättvisemärkt Motivering Eftersom ekologiska råvaror är viktigt både ur miljösynpunkt och hälsosynpunkt tycker jag att nästa steg for Staffanstorpskommun - framtidens kommun- är att göra inköp till kommunens verksamheter ekologiskt i de fall där det finns ekologiska alternativ. Detta kommer att kosta någon krona mer per livsmedel men det tror jag att kommunens invånare är beredda att betala. Rättvisemärkta varor skall såklart också inhandlas i en mån de finns tillgängliga, allt for att bidra med det vi kan for en rättvisare värld.

20 KANSLI 1 ( 1) STAFFANSTORPS SKRIVELSE ÄRENDENR: 2013-KS-345 DATUM: Beslut om handläggning av medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar l. Medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. Kort sammanfattning Till Staffanstorps kommun har den 30 december 2013 inkommit ett medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen. Förslagsställaren menar att det finns många goda motiv att anlägga en cykelväg/gångstig mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen, bland annat ökad tillgänglighet till nära rekreation för boende i Staffanstorps tätort. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges presidium, lägga fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget Sådana beslut får fa ttas u tan föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget ovan. I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svarar för sådana frågor som medborgarförslaget rör, därför föreslår kommunfullmäktiges ordförande Ewa Thalen Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. Beslutet skickas till Tekniska nämnden

21 l --~"'""--~,".! ' c ' H, r,,,,,r.;,ij.,!'c ",l, ' ~ Medborgarförslag r ~._ STAFFANSTORPS ' _ Oiartenr.. statfanstorps kommun Förslagsställare Namn l lngela Folkessen ' J\f STAff 1\NSTORPS KOM~! U~ 0 l:iresentera Mr kort dit1 me'å orgarförslt g Diarierfl' t I ~. ZCo l ~ J_~.:..,..:~~" t;tl j Kansliet stattanstorp J Adress l Lilla Djurslövsvägen 34 l Telefonnummer Postnummer l Postadress lstaffanstorp Förslaget Presentera här kort ditt medborgarförslag Cykelväg mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen. Motivering Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras ( fortsätt på sidan 2om du behöver mer utrymme) Det finns många goda motiv till att anlägga en cykelväg/gångstig mellan Västanvägen och Li lla Djurslövsvägen. Motiv l Ökad tillgänglighet ti ll nära rekreation for boende i Slaffanstorps tätort Redan i tidigare översiktsplaner belyste man problemet om nära rekreation och tillgänglighet till ett landskap som ti ll största delen består utav jordbrukslandskap. På många ställen och framfårallt i jordbrukslandskapet kring Kolböra mosse har man lyckats lösa problemet genom att man i slutet av 1980-talet anlade ett nätverk av smala stråk i gräns mellan olika åkrar så kallade beträdor. Det finns därför stora möjligheter får rekreation i det öppna jordbrukslandskapet kring Kolböra mosse och Sege å, men för boende i Slaffanstorps tätort är det svårt att ta sig dit. l nuvarande översiktsplan antagen 2009 kan man läsa i kapitel " Identitet och framtidsbilder" sid 6 att vackra landsvägar ska lyftas fram och knytas samman med cykelvägar, beträder och ridstigar. Att beträdoroa runt Kolbörra mosse behöver knytas samman med Slaffanstorps tätort syns extra tydligt om man tittar på kartan " Grönstrukturen i Staffanstorp med omnejd" sid 61. l översiktsplanen skriver man också mycket om vikten av nära rekreation, vilket cykelvägen skulle kunna åstadkomma. Underskrift Ortoch datum Blanketten skickas till : statfanstorps kommun Kansliet statfanstorp Postadress Staffanstorp Hemsida Telefon Telefax

22 STAFFANSTORPS Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras. (fortsättning från föragående sida) En passage/cykelväg ut till beträdorna över åkern norr om Kronoslätts fåretagspark borde inte stå i kontlikt med Kronoslätts möjlighet att expandera, tvärtom borde det ligga i deras intresse att skapa ett attraktivt område med bra tillgänglighet. Att bygga ut området utan att ta hänsyn till landskapet bakom, utan att göra området tillgänglig får gående och cyklister skulle innebära att man skapar en lång barriär mellan tätort och öppet landskap. Motiv 2 Cykelpendling till Åkarp, Burlöv och Västra hamnen i Malmö. Idag är man förvisad till att cykla på Malmövägen i väggrenen, det känns inte bra att cykla på en 90 väg. Väggrenen används flitigt av bilisterna när de ska köra ut på vägen och vid högersvängar. Trots detta är det många som fårdas längs med vägen både med cykel och tills fots. Om man anlägger en ny cykelväg mellan Väståkravägen och Lilla Djurslövsvägen och man ska cykla till Burlöv eller Västra Hamnen så är det endast sträckan mellan Tottarp och avfartsvägen mot Burlövs by som man behöver cykla på Malmövägen. Till Åkarp behöver man aldrig cykla längs med Malmövägen, man korsar den vid Tottarp och kör ner på Kabbarps byväg. En cykelväg/gångstråk mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen skulle också innebära att man kan röra sig ut från Slaffanstorp på promenad eller cykeltur i cirklar utan att behöva fårdas längs med Malmövägen ena hållet (nära rekreation). Motiv 3 Ökad tillgänglighet till kollektivtrafik och service i tätorten. För boende, Scoutgården, skola och verksamheter ute vid Li lla Djurslöv och Tottarp med omnejd skulle en cykelväg betyda mycket. Den skulle direkt ha en stor påverkan på våra liv. För Tottarps skola och Tottes förskola skulle det innebära en avsevärt kortare cykelväg in till Staffanstorp. Båda våra barn har gått i skolan på Tottarp och vad vi kan minnas är det bara en gång som de cyklat in till Slaffanstorp tillsammans och då gick hon i 5:an. Jag är övertygad om att en cykelväg skulle innebära att de skulle kunna cykla in oftare och även med yngre barn, för att göra studiebesök, nå biblioteket mm. Tottes förskola har köpt in Kristianiacyklar som de sällan använder då de antingen måste cykla långa omvägar eller cykla längs med stora vägen. För vår familj skulle en cykelväg innebära att vi når busshållplatser på ett vettigt sätt utan att behöva skjutsa varandra in mörka vinterdagar. Våra barn får mycket närmre till kompisar, skola och fritidsaktiviteter och inte minst när de bötjar gymnasiet och vill röra sig själva så kan de ta sig in till busshållplatsen i Staffanstorp på ett trafiksäket1 sätt. J dagsläget bor det inte så många i Lilla Djurslöv men räknar man med Tottarp så blir vi ganska många familj er, lägger man sen till att det har beviljats förhandsbesked i Li lla Djurslöv dvs nyetablering av fler hus, fler familjer så är det ett flertal hushåll. Åke Adolfsson också boende vid Lilla Djurslövsvägen berättar om sina tankar vad gäller en cykelväg i en bifogad bilaga. Slaffanstorps scoutkår som har sin verksamhet på Li lla Djurslövsvägen berättar i en bilaga om vilka möjligheter en cykelväg skulle innebära för dem. Bifogat finns: Brev från Åke Adolfsson boende Lilla Djurslövsvägen Brev från Richard Strand Staffanstorps Scoutgård Katta med förslag på sträckningar av cykelvägen Bilder Postadress Staffanstorp Hemsida Telefon Telefax

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-04 Sid 1 av 16 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 18.00 21.00 Beslutande Enligt närvarolista 2/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Eva-Karin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08. Kultur- och fritidsnämnden 1 (15) Staff anstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-04-28 Sammanträdestid: Klockan 18.00-19.00 Plats: Rådhuset, Sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-09. Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken

Sammanträdesdatum 2014-01-09. Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken l SAlA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-01-09 ',< '11' T T' ' ('1 :Il J'.-'.u..L_-,'c, 19 (25) 15 Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken Dnr 2013/64 INLEDNING

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Ärende 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Dnr. Ks 2014.528 2.7.3 Svar från tf Gata/park chef. Ärende 4 - Anmälan

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2j- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 48 Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 Redovisning av ej avslutade motioner Motioner som inte är avslutade redovisas med hänvisning till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar

Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 K.F:s HANDLING NR 52 2011 32 (44) 205 Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar Dnr 2011/179 INLEDNING Medborgarförslag

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1 I bilaga SALA KOMMUN '.'.S 2015; 109/1 1 (1) 2015-05-11 DIARIENR: 2014/1093 KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I Komrnunstyn.)lsens förvaitning lnk_ LIJ i:j -05-1 2 Svar på medborgarförslag

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-11-21. Tekniska nämndens arbetsutskott. Berit Lagergren (M) Stefan Johnsson (M) Pia Jönsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-11-21. Tekniska nämndens arbetsutskott. Berit Lagergren (M) Stefan Johnsson (M) Pia Jönsson (S) 1 (23) Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Knästorp A, fredagen den 21 november 2014, klockan 09.00-11.30 Beslutande Berit Lagergren (M) Stefan Johnsson (M) Pia Jönsson (S) övriga deltagande

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 3 (14) 2014-12-18 Kf 28 Ks 111 Au 153 Ks/2013-0470 Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare Kommunstyrelsen föreslå besluta att motionen

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun Kallelse/ärendelista Sida 15 (16) Kommunfullmäktige 2015-03-26 Kf Ks 49 Au 49 Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning

Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 8 Ks 12 Au 3 Dnr 237/2009-041 Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning Kommunfullmäktiges

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 64 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Svar på motion - Öka tillgängligheten på Österröd

Svar på motion - Öka tillgängligheten på Österröd STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (16) 2015-03-26 Kf Ks 42 Au 41 Ks/ 2014-0346 Svar på motion - Öka tillgängligheten på Österröd Kommunstyrelsens förslag till s beslut att avslå motionen Beslutsmotivering

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-03 KS-2014/124.539 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng, viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 49 Ks 62 Au 94 Ks/2011-0293 Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Motion om att servera klimatsmart mat. (AU 236) KS 2014-212

Motion om att servera klimatsmart mat. (AU 236) KS 2014-212 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 210 Motion om att servera klimatsmart mat. (AU 236) KS 2014-212 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-09-22. Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen

Sammanträdesdatum 2015-09-22. Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen BsALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 215-9-22 13 (18) 195 Dnr 215/ 392-7- Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen vid Bryggeriet INLEDNING Gunnel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Motion om att servera klimatsmart mat. KS 2014-212

Motion om att servera klimatsmart mat. KS 2014-212 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-19 236 Motion om att servera klimatsmart mat. KS 2014-212 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller ._,.,,~,~....,...,,,,,_. ~.. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013 20 (37) 15 Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller Dnr 2012/212 INLEDNING

Läs mer

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning STAFFANSTO RPS T JÄNSTESKRIVELSE 5 1 ( 1) ÄRE NDENR: 2015-SN-17 DATUM: 2015-04-07 Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 28(36) t:' 2014 214 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun Dnr 2014/813 INLEDNING Eva Axelsson (KD) och

Läs mer

BNAU extra budget PROTOKOLL

BNAU extra budget PROTOKOLL BNAU extra budget PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN Sarrvnaolraoesdatum s... 1 (7), extra budget Plats och tid Tjadernhuset. sammantradesrum Vargen, kl. 10.50-12.45 Beslutande Ledamoter Anki Rooslien (S). ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-16 t, r T " Le.C, 25 (47) 74 Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan Dnr 2015/214 INLEDNING johanna Ritvadatter (V) inkom den 25 februari 2015 med rubricerad

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18 Plats Tranemosalen i Tranemo Tid 18:00-19:00 Närvarande Beslutande Enligt närvarolista 4/2015 Övriga närvarande Tina Haglund, processekreterare Annika Hedvall, kommunchef Anna Fagefors, förbundschef samordningsförbundet

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNFULLMÄKTIGE i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset onsdagen den 24 november 2010, kl 18.30 för behandling av nedanstående ärenden: - Hälsningsanförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Paragrafer 1-9 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 272 Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 mars 2012 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Protokollet anslås på www.libo.se

Protokollet anslås på www.libo.se TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 15.00 16.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Kurt Scharnke Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, vvd Gerd

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Kommunstyrelsen. Ks 59 Au 61 Dnr 250/2009-101

ARBOGA KOMMUN. Kommunstyrelsen. Ks 59 Au 61 Dnr 250/2009-101 7 2010-05-10 Blad 10 Ks 59 Au 61 Dnr 250/2009-101 Svar på motion om miljöflyktingar i den nya översiktsplanen Från Agneta Lambert-Meuller, MP, har inkommit motion till kommunfullmäktiges sammanträde den

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 2013-10-22 322 Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur- och

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Plats/tid Rådhuset, Bjällerup A, tisdagen den 11 december 2012, klockan 17.00-18.00. 3 Driftupphandling park. Kerstin Jensen kl 17.

Plats/tid Rådhuset, Bjällerup A, tisdagen den 11 december 2012, klockan 17.00-18.00. 3 Driftupphandling park. Kerstin Jensen kl 17. KALLELSE 2012-12-03 1 (2) STAFFANSTORPS Tekniska nämnden Plats/tid Rådhuset, Bjällerup A, tisdagen den 11 december 2012, klockan 17.00-18.00. Förmöten kl 16.30-17.00. Ärenden 1 Fastställande av tid och

Läs mer

Borgen fiberutbyggnad Hotagen

Borgen fiberutbyggnad Hotagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 41(50) Ks 65 Dnr 2014-000186 Borgen fiberutbyggnad Hotagen Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen med

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer