Svar till Cecilia Cavallin på interpellation avseende OVK besiktning av skolbyggnader i statfanstorps kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar till Cecilia Cavallin på interpellation 2013-11-06 avseende OVK besiktning av skolbyggnader i statfanstorps kommun"

Transkript

1 ( 1) STAFFANSTORPS STAFFANSTORPS Diarienr Z ö t 0. Z. q z_ PL MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADS NÄMNDEN Svar till Cecilia Cavallin på interpellation avseende OVK besiktning av skolbyggnader i statfanstorps kommun Fastighetsägaren ansvarar för att OVK besiktning genomförs. I Staffanstorps kommun är Staffastorps kommunfastigheter AB ägare till skolbyggnaderna. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn och kontrollerar att OVK besiktningen utförs. Staffanstorps skolor kontrolleras enligt gällande lag. Om det finns brister vid OVK besiktning åtgärdas detta. "Kontrollsystem" fastighetsbolaget har uppföljning i ett Excel program. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har uppföljning i Byggreda Bifogar kortfattad redovisning av fastighetschefen Staffan Jacobsson Staffanstorps kommunfastigheter AB angående OVK besiktning i Staffanstorps skolbygg~a~ 8J u1j' p~ c~ Bertil Persson (m) Ordf. miljö och samhällsbyggnadsnämnden Postadress Hemsida Telefon Plus-/bankgiro STAFFANSTORP vvww.staffanstorp.se PG Telefax BG

2 r.r. stoffanstorps ~ Kommunfastigheter AB Datum Beteckning Tjänsteställe/Handläggare Svar på frågor om OVK-kontrollen i Staffanstorp Bakgrund. Syftet med funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader. Målet är att människor inte utsätts for oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. Funktionskontroll av ventilationssystem görs innan ett ventilationssystem for första gången tas i bruk, dels regelbundet vid återkommande till fållen. Intervallen beror på typ av byggnad och ventilationssystem. När det gäller forskolor och skolor är besiktningsintervallen 3 år oavsett typ av ventilationssystem. Det är byggnadens ägare som skall se till att funktionskontroll av ventilationssystemet utförs. Kommunens byggnadsnämnd har tillsyn och övervakar att funktionskontrollen av ventilationssystemet utförs. Staffanstorps Kommunfastigheters efterlevnad av OVK Staffanstorps Kommunfastigheter utfor OVK på bolagets ägda och förvaltade fastigheter. Till hjälp har bolaget en Excellista med samtliga ventilationssystem som finns i byggnaderna, se bild 1. I denna lista redovisas när senaste besiktningen utfordes och när systemet skall ombesiktigas. Visar det sig att det finns anmärkningar på besiktningsprotokollet åtgärdas detta så ett godkännande kan ske. När besiktningsutlåtandet är godkänd uppdateras Excellistan med de nya datumen. Är OVK besiktningen godkänd behövs i regel inte någon forbättring av systemet, dock arbetar Staffanstorps Kommunfastigheter kontinuerligt med energiåtgärder. Ventilationssystemen har en hög potential till energibesparing och därför har bolaget under ett flertal år arbetet med att byta ut ventilationsaggregat till nya energieffektiva system. 160C Stanstotp t 128 AMtloskolan R)11atYagen St.ftanstorp 2 FT TI>2JFA I.JlftwdA41torn.hkochldima.n~20 1) U 1604 Stanttocp t AMtfotkolan RytttfVt9tn SUifanttOtP t FTX TAllFAt 2010-tt-Oa 2013-tt.CS l.mnd Automtllk oc:.h kli~ tnmti~w.gtt 201)-10-U 1601 ~anstojj) AMe~oakoiJn Rytt~Ntg<n SUrlflt'lttorp 2 FT TAllFAl oa 201) Utloi'd~omlllk och ltlimat tn!ninil'lgw U 1603 llo<w' d t 469 BotggWdnltobn Bof~t.rdulltn StllfanstOtp A FTX TA t/fat.() a Botggild t 469 Solggjt'dukolan Botggildult'-' Stlll'anstorp A Skolt kojhringsrum FTX TAllFAl-O () Botw' d t 469 8or~ Wdst~olan Botgg6tdtlll6n StaftMittorp e Skola tl'lf<ktt\"tfk FTX TAllFAt 20t t-06-oe 20U$.t Sorgglid 1 4&9 Botgg.itdnkoiMI Botw'odun"' Staft'anstOtP Sltola kttotl omkl FTX TAl/FAt-V 2011.o6-0I 201~.( Bot~d t 469 ~dn kolan Botw'od - Stlfi'Milotp Skol1fn~ FTX TI>21FA2 V 201t.()6.(11 20U.o& ) Bo.~d t 469 Bo.w'tdtskol"' Botw'odnl!'-' Stal'aftstcwp c SkoCa bibiotek FTX TA!fAS.biott tl 1603 Bot~d t 469 8ofgg.,chsko1Mt Botwi uh ll'!hi Stal!ansiOfP Tdillga skolokaltt FTX TA.IfA I ~i,o 2011.o6-0I 20 W.o& eo.w~o 1469 Bo.wlodssk..., Botwlodnlt'-' Stii!'MJtOtP T4:fallga &kolokaltf FTX TA'I'Al P»fJO a 20 " -06-tS p 660 Btihogukolan Sk~anl Stahrnotorp Skola FTX TAlfAt S ~.) 1 t 602 Bligatp 6 60 Blll169sskol"' Sk~WI3 Sta'-M'IttOtp Skol1 FTX TA'FAl ~ Bligatp 6 60 BlillogukoiWI SI<~M3 Stlll~ntlorp s Skola FTX TAIFAS l t 2014< p 6 60 &it'iogu kolan Skolg""' l St_,.anstorp ' 01 Exp, Slojd mm FTX TA'FAt.FFt 20tt.OS l t 20 14~-l t 1602 Bligatp fihogukolan SI<~M3 Staft'anstorp 2 $kola FTX TAIFA S-lt S-J t p 6 60 BtlhOgsskobn Sl<~an3 SUlanstorp Skola FTX TA/F M S.JI 20"~ p 660 Btlhogukolan SI<~M3 Stlft'MttOtp U gsto6<bmn<i FTX TA/F M S.J I S Bligatp 6 60 Bt~tkoi.M Sl<olgolM\3 Stlf~nUorp Va~slWtnll\lm F ff Rum ~ ~ Bligatp 6 60 Btihogsskolan Sk~anJ Sta«~t~itorp t Spinsug F So'n ug tngo.,.,"'.,. bo~"- t60t Bligatp 6 ts9 Btl6tt"u kol.n Mwntfs \ig 2 Stii!Mst«p e Skola F f f t S.16 20tj.0S.t6 t60t Bligatp 6 tst ~u kolm Mimo<t.og2 Sttllti"OfP B Sk"' F f fl 20tt-05-t S-16 t 60 t Bligatp 6 ts9 Blldtfukolln "'""'vag 2 ShlfJnslotp e Skola f ff GS S Bligatp Blk*uko1M Mimo<s.og 2 Staft'anstOtp B Skol F ff !t S-16 l 1601 t!llg Bak* s skolan Mirnt11 vtg 2 Sttii'M,.torp Skol1 F ff $ S 16 t 1601 Bligatp 6 ts9 Blkkfukolan Mtmetsvtg2 Stalfanstorp S~o'a F f F6 20tt.OS t S &6QMp Bal6tfukollt'l Mimefs \ig: 2 & 1ftanstorp Skol F FFI S-16 20U.OS-16 l 1601 t!llg"p 6 ts9 BlideisskolM Mimtl$ vtg 2 St_,~utorp e Skola F FFI 20tt.()S- t S-16 l 1601 Bligatp 6,., 8tl6tfukolan '-'~ \ tg2 sur.,atorp B Sllo'1 F Ff S ~ Bligatp 6 ts9 Blldlfn~c:Un ""JIMfl dg 2 Stlftanslorp B S~ol:a F ff S-16 20U.o!.-16 s 1601 Bligatp BMdtnslrol.ln f.1ifmfswg2 Slllanworp A Stot.Gyi'MHl.ikoml FTX TA.'FA t.& 20t6-G8 14, t60t Bligatp 6 tst Bas6tfu ltolan Mwntfl \~ 2 s.aran torp c Skol1 l..lndimuw119 tl FTX TA/fli/ ( l t 60t Bligatp 6 ts9 8*"uko&.l Mimtq\-tg2 $t 8ftanstorp S~ola gruppum ""' FTX TA'FAl Q8-1.& l 1601 Bligatp Blkktukot.n Mtmefs \'19 2 Stal!an.torp c Skcla gn.~ppn.smlatatt FTX TA.'fAA & ) 1601 Bligatp 6 ts9 BakStfUkoiM M11nm \'tg 2 Stllfat~atorp B Sltola bibliotek matsa FTX TAifAS & 2016.()8-14.l Bild l Sid l av l

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49 (68) STAFFANSTORI'S Kommunfullmäktige 173 Sammanträdesdatum Interpellation om OVK-kontroll i statfanstorps förskolor (d nr Ks ) Amnäls interpellation av Cecilia Cavallin (MP) till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande om OVK-kontroll i Staffanstops. förskolor och skolor. Kommunfullmäktige beslutar att interpellation får ställas, samt att interpellation ska besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde. Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags estyrkande /?lil {Y/ ~~ci (\&(Ut~

4 migöpo1tiet de 91öno Q1, STAFFANSTORPS 'l' '), ' 1 t') LuJ.J, - J Oiarter.r 201 ~. L L ~ Interpellation till ordföranden för Miljö- och Byggnadsnämnden Frågor om OVK-kontrollen i Staffanstorps förskolor och skolor Enligt TV 4 Nyheter slarvar varannan kommun med kontrollen av skolomas ventilation. I två tredjedelar av dem som utfört kontroller finns allvarliga brister. Det är ett lagkrav på att kontrollera skolors ventilation minst var tredje år. Bristande ventilation kan leda till en ökad risk för tillväxt av kvalster och mikroorganismer och kan orsaka hälsoprob lem, enligt Arbetsmiljöverket Nu undrar jag, hur läget är i Staffanstorp. Har Staffanstorps skolor och förskolor kontrollerats enligt lagen? Vad visade kontrolletna, om de genomförts? Vilket kontrollsystem har man för dessa frågor? Vilka förbättringsplaner har kommunen för ventilationen i kommunens fastigheter? Staffanstorp För Miljöpmtiet de Gröna i Staffanstorp Cecilia~allin ~ - _,~.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57 (68) STAFFANSTORPS Kommunfullmäktige 181 Sammanträdesdatum Val av ny ersättare i valnämnden efter Emelie Sjöström (S) (dnr Ks ) Kommunfullmäktige upptar vid sitt san1manträde den 2 december 2013 ärende val av ny ersättare i valnärrmden efter Emelie Sjöström (S). Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde. Ordförandens sign j Utdragsbestyrkande l \)\~qn(l ~\Yvlt el~~

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 60 (68) STAFFANSTORPS Kommunfullmäktige 184 Sammanträdesdatum Val av två ledamöter i Theodor Jönssons stiftelse för tiden (dnr Ks ) Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 2 december ärende on1 val av två ledan1öter i Theodor Jönssons stiftelse för tiden Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie samman träde. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL 61 (68) STAffANSTORPS Kommunfulln1äktige 185 Sammanträdesdatum Val av tre ersättare i Theodor Jönssons stiftelse för tiden (dnr Ks ) Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 2 december 2013 ärende om val av tre ersättare i Theodor Jönssons stiftelse för tiden Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde. Ordförandens sign F randens sign , ;---; ,;----- Utdragsbeslyrkande l (.} IV ~

8 l S AMMANTRÄDESPROTOKO LL 62 (68) STAFFANSTORPS Kommmtfullmäktige 186 Sammanträdesdatum Val av tre revisorer och tre revisorersättare i Theodor. Jönssons stiftelse för år 2014 (dnr Ks ) Kommunfulln1 äktige upptar vid sitt sammanträde den 2 december 20J 3 ärende om val av tre revisorer och tre revisorersättare i Theodor Jön ssons stiftelse för år Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde. Ordförandens sign

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 67 (68) STAFFANSTO RPS Kommunfullmäktige 191 Samm anträdesdatum Avsägelse av uppdrag från Joy Nilsson (M) (dn r ) Anmäls avsägelse från Joy Nilsson (M) av hennes uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och som nämndeman vid Lunds tingsrätt. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Joy Nilsson (M) från he1m es uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och som nämndeman vid Lunds tingsrätt. att för resterande del av mandatperioden som ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden utse Michael Lavesson (M), Friggs väg 10, Hjärup. att val av nämndeman vid Lunds tingsrätt bordläggs till nästkommande ordinarie sammanträde. Ordforandens sign Justerandens sign tdragsbestyrkande

10 STAFFANSTORPS TEKNISKA NÄMNDEN STAFFANSTORP.. ~ ' Undertecknad avsäger sig härmed uppdrag som ledamot i Tekniska Nämnden, Staffanstorp. Staffanstorp 3 december 2013

11 STA FANSTORPS Till Björn Anbring kommunjurist Staffanstorps kommun Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot för socialdemokraterna i socia lnämnden Staffanstorps kommun. Rickard Severin Ekström ~-- Underskrift J.kl%hJk "':/ Ort ;(?/; - /7' Datum Namnförtydligande

12 KANSLI 1 ( 1) STAFFANSTORPS SKRIVELSE ÄRENDENR: 2013-KS-327 Beslut om handläggning av medborgarförslag om hörselutrustning i kommunfullmäktiges sammanträdeslokal Förslag till beslut Kornmunfullmäktige beslutar l. För yttrande remittera det väckta medborgarförslaget om hörselutrustning i kornmunfullmäktiges sammanträdeslokal till kommunstyrelsen. Kort sammanfattning Till Staffanstorps kornmun har den 9 december 2013 inkommit medborgarförslag om högtalare och hörselslinga i kommunfullmäktiges sammanträdeslokal. Förslagsställaren menar att det är svårt att följa debatten i sin helhet på grund av den dåliga ljudnivån i den nedre delen av kommunfullmäktiges sammanträdeslokal. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om hörselutrustning i kornmunfullmäktiges sammanträdeslokal Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kornmunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kornmunfullmäktiges presidium, lägga fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget Sådana beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget ovan. Då det ankommer på kommunfullmäktige att svara på sådana frågor som medborgarförslaget rör, föreslår kommunfullmäktiges ordförande Ewa Thalen Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till kornmunstyrelsen för yttrande. Beslutet skickas till Kornmunstyrelsen

13 Medborgarförslag till Staffanstorps Kommun STAFFANS10RP::> 201::1-12- o 9 Diarienr zoi-3.z_'is Undertecknad besöker ofta som åhörare kommunfullmäktige så även En åhörare (f.d. politiker) ställde då en fråga till ordf. Eva Thalen-Finne' om det finns hörslinga i salen? Eva visste inte om så var fallet, men skulle undersöka detta. Enligt frågeställaren hade han ställt samma fråga för över ett år sedan, men tyvärr har inget hänt. Det är omöjligt att följa debatten i sin helhet med den dåliga ljudnivån, i den nedre delen av salen. Mitt förslag är, montera två högtalare i nedre delen av lokalen och anlägg en hörslinga. Förhoppningsvis före nästa Fullmäktiges sammanträde. (filt c~'cfl'hu Robert Persson Nordstrands väg Staffanstorp

14 KANSLI 1 ( 1) STAFFANSTORPS SKRIVELSE ÄRENDENR: 2013-KS-335 DAT UM: Beslut om handläggning av medborgarförslag om att införa varannan dag vegetarisk mat Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar l. Medborgarförslag om att införa varannan dag vegetarisk mat överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kort sammanfattning Till Staffanstorps kommun har den 16 december 2013 inkommit medborgarförslag om att införa varannan dag vegetarisk mat. Förslagsställaren menar att varannan dag vegetarisk mat bör införas i alla Staffanstorps kommuns verksamheter för att bl.a. minska växthuseffekten. Beslutsunderlag Skrivelse daterad Medborgarförslag om att införa varannan dag vegetarisk mat Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges presidium, lägga fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget Sådana beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget ovan. I Staffanstorps kommun är det kommunstyrelsen som svarar för sådana frågor som medborgarförslaget rör, därför föreslår kornmunfullmäktiges ordförande Ewa Thalen Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

15 Till: Staffanstorps kommun Kansliet Staffanstorp Medborgarförslag S1AFFANSTORPS l" " - 1 1"\ L ~ ~ J ~ - 4 U Diar1er.r 2 '2 L Y9 OIJ. Från: Lotta Sjögran Dragonvägen Staffanstorp 1 t>-=job "\S)<; g3 Förslag Mitt forslag är att vi inför "varannan dag vegetarisk mat" i alla Staffanstorps kommuns verksamheter. Detta for att bidra till några av viktigaste politiska frågan for framtiden - att minska växthuseffekten och att se till att alla människor kan äta sig mätta. Motivering Det finns många skäl till att vi måste ta ansvar och minska köttkonsumtionen och lära våra barn ett mer hållbart sätt att leva. De djur som föds upp for att vi ska äta dom, äter upp den mat som andra människor kunnat äta sig mätta på annars. Närmre hälften av all mat som produceras i världen går till foder till djur. Dessa djur räcker inte till att göra hälften av jordens befolkning mätt. Det lönar sig alltså inte att föda upp djur för att äta, energiforlusten i kedjan blir for stor. Eftersom nötkreatur släpper ut oerhört stora mängder metangas är de en stor bidragande orsak till växthuseffekten. Viss forskning visar att nötköttet står for Yl av växthuseffekten. Mindre köttkonsumtion- mindre växthuseffekt. Om man järnfor kött och vegetarisk mat visar det sig att nötkött släpper ut 26 kilo koldioxidekvivalenter per kilo kött, medan siffran för baljväxter är 0,7. Att välja baljväxter i stället för nötkött innebär att utsläppen minskar med över 95 procent. Ä ven det stora markanspråk som uppfödningen av boskapsdjur och produktion av spannmål till foder är viktigt att tänka på. I Sverige, liksom i resten av västvärlden tas ungefår två tredjedelar av den odlade marken i anspråk for att producera föda till djur inom köttindustrin, mark där vi kunde odla mat istället till människor. Naturvårdsverket har i en studie kommit fram till vad som vi i Sverige behöver göra for att få en rättvis och ekologiskt hållbar livsmedelsförsörjning. Denna rapport visar att konsumtionen av kött måste minskas med 75 %. Även konsumtionen av mejeriprodukter bör minskas och då med 25 % (Naturvårdsverket 1997). Så med dessa argument i ryggen lägger jag fram forslaget att statfanstorps kommun, i alla sina verksamheter, skall servera vegetarisk mat 3 dagar i veckan. Kött en dag, fisk en dag. Detta är en enkel åtgärd som är oerhört viktig for vår jord och dess befolkning.

16 KANSLI 1 ( 1) STAFFANSTORPS SKRIVELSE ÄRENDENR: 2013-KS-336 Beslut om handläggning av medborgarförslag om källsortering i hushållens soptunnor Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. Medborgarförslag om källsortering i hushållens soptunnor överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. Kort sammanfattning Till Staffanstorps kommun har den 16 december 2013 inkommit ett medborgarförslag om soptunnor. Förslagsställaren anser att Staffanstorps kommun inför källsortering i hushållens soptunnor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om källsortering i hushållens soptunnor Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges presidium, lägga fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget Sådana beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget ovan. I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svarar för sådana frågor som medborgarförslaget rör, därför föreslår kommunfullmäktiges ordförande Ewa Thalen Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. Beslutet skickas till Tekniska nämnden

17 Till: Staffanstorps kommun Kansliet Staffanstorp SrAFFANSTORPS Diart 6 r.f 2 o l3. L 50 Med borgarförslag Från: Lotta Sjögran Dragonvägen Staffanstorp 61t>l? "\<; ~\ 93 Förslag Jag föreslår att Staffanstorps kommun inför källsortering i hushållens soptunnor. I detta ingår självklart sortering av matavfall Motivering Det har funnits källsortering i hushållens soptunnor en längre tid runt om i landet. Det känns nu som om statfanstorps kommun även borde hänga på denna trend. Som hushåll du skyldig att sortera ut matavfall, glas, tidningar, metall-, plast- och pappersförpackningar och lämna till återvinning. Ä ven farligt avfall ska sorteras ut från övriga sopor. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sortera och slänga vårt avfall på rätt sätt så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt. Om dessa sopor ka:n hämtas vid annan sophämtning besparar vi miljön de utsläpp som blir när alla invånare skall köra med sina sopor till återvinningsstationerna. Det är möjligt att detta inte ingår i det avtal ni har med SITA idag, men om man verkligen vill kan säkert detta omförhandlas. Om inte kan man redan nu planera för att göra detta så snart avtalsperioden löper ut.

18 KANSLI 1 ( 1) STAFFANSTORPS SKRIVELSE ÄRENDENR: 2013-KS-337 DATUM: ,er- Beslut om handläggning av medborgarförslag om ekologiska och rättvisemärkta produkter Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar l. Medborgarförslag om ekologiska och rättvisemärkta produkter överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kort sammanfattning Till Staffanstorps kommun har den 16 december 2013 inkommit ett medborgarförslag om ekologiska och rättvisemärkte produkter. Förslagsställaren anser att Staffanstorps kommun borde se över sina upphandlingar och ta ett viktigt steg för att bidra till miljön och en rättvisare värld genom att köpa allt som går ekologiskt och rättvisemärkt. Beslutsunderlag Skrivelse daterad Medborgarförslag om ekologiska och rättvisemärkta produkter Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges presidium, lägga fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget Sådana beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget ovan. I Staffanstorps kommun är det kommunstyrelsen som svarar för sådana frågor som medborgarförslaget rör, därför föreslår kommunfullmäktiges ordförande Ewa Thalen Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

19 Till: Staffanstorps kommun Kansliet Staffanstorp Med borgarförslag STAFFANSTORPS '" 1 " ).. "") 1:' LoJ ;..; '-.) t Diarlefif LO \ ). _ZSJ_j Från: Lotta Sjögran Dragonvägen Staffanstorp C:ilob- 4535&3 Förslag Ekologiskt och rätttvisemärkt. Jag tycker att Staffanstorps kommun borde se över sina upphandlingar och ta ett viktigt steg för att bidra till miljö och en rättvisare värld genom att köpa allt som går ekologiskt och allt som går rättvisemärkt Motivering Eftersom ekologiska råvaror är viktigt både ur miljösynpunkt och hälsosynpunkt tycker jag att nästa steg for Staffanstorpskommun - framtidens kommun- är att göra inköp till kommunens verksamheter ekologiskt i de fall där det finns ekologiska alternativ. Detta kommer att kosta någon krona mer per livsmedel men det tror jag att kommunens invånare är beredda att betala. Rättvisemärkta varor skall såklart också inhandlas i en mån de finns tillgängliga, allt for att bidra med det vi kan for en rättvisare värld.

20 KANSLI 1 ( 1) STAFFANSTORPS SKRIVELSE ÄRENDENR: 2013-KS-345 DATUM: Beslut om handläggning av medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar l. Medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. Kort sammanfattning Till Staffanstorps kommun har den 30 december 2013 inkommit ett medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen. Förslagsställaren menar att det finns många goda motiv att anlägga en cykelväg/gångstig mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen, bland annat ökad tillgänglighet till nära rekreation för boende i Staffanstorps tätort. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges presidium, lägga fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget Sådana beslut får fa ttas u tan föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget ovan. I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svarar för sådana frågor som medborgarförslaget rör, därför föreslår kommunfullmäktiges ordförande Ewa Thalen Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. Beslutet skickas till Tekniska nämnden

21 l --~"'""--~,".! ' c ' H, r,,,,,r.;,ij.,!'c ",l, ' ~ Medborgarförslag r ~._ STAFFANSTORPS ' _ Oiartenr.. statfanstorps kommun Förslagsställare Namn l lngela Folkessen ' J\f STAff 1\NSTORPS KOM~! U~ 0 l:iresentera Mr kort dit1 me'å orgarförslt g Diarierfl' t I ~. ZCo l ~ J_~.:..,..:~~" t;tl j Kansliet stattanstorp J Adress l Lilla Djurslövsvägen 34 l Telefonnummer Postnummer l Postadress lstaffanstorp Förslaget Presentera här kort ditt medborgarförslag Cykelväg mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen. Motivering Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras ( fortsätt på sidan 2om du behöver mer utrymme) Det finns många goda motiv till att anlägga en cykelväg/gångstig mellan Västanvägen och Li lla Djurslövsvägen. Motiv l Ökad tillgänglighet ti ll nära rekreation for boende i Slaffanstorps tätort Redan i tidigare översiktsplaner belyste man problemet om nära rekreation och tillgänglighet till ett landskap som ti ll största delen består utav jordbrukslandskap. På många ställen och framfårallt i jordbrukslandskapet kring Kolböra mosse har man lyckats lösa problemet genom att man i slutet av 1980-talet anlade ett nätverk av smala stråk i gräns mellan olika åkrar så kallade beträdor. Det finns därför stora möjligheter får rekreation i det öppna jordbrukslandskapet kring Kolböra mosse och Sege å, men för boende i Slaffanstorps tätort är det svårt att ta sig dit. l nuvarande översiktsplan antagen 2009 kan man läsa i kapitel " Identitet och framtidsbilder" sid 6 att vackra landsvägar ska lyftas fram och knytas samman med cykelvägar, beträder och ridstigar. Att beträdoroa runt Kolbörra mosse behöver knytas samman med Slaffanstorps tätort syns extra tydligt om man tittar på kartan " Grönstrukturen i Staffanstorp med omnejd" sid 61. l översiktsplanen skriver man också mycket om vikten av nära rekreation, vilket cykelvägen skulle kunna åstadkomma. Underskrift Ortoch datum Blanketten skickas till : statfanstorps kommun Kansliet statfanstorp Postadress Staffanstorp Hemsida Telefon Telefax

22 STAFFANSTORPS Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras. (fortsättning från föragående sida) En passage/cykelväg ut till beträdorna över åkern norr om Kronoslätts fåretagspark borde inte stå i kontlikt med Kronoslätts möjlighet att expandera, tvärtom borde det ligga i deras intresse att skapa ett attraktivt område med bra tillgänglighet. Att bygga ut området utan att ta hänsyn till landskapet bakom, utan att göra området tillgänglig får gående och cyklister skulle innebära att man skapar en lång barriär mellan tätort och öppet landskap. Motiv 2 Cykelpendling till Åkarp, Burlöv och Västra hamnen i Malmö. Idag är man förvisad till att cykla på Malmövägen i väggrenen, det känns inte bra att cykla på en 90 väg. Väggrenen används flitigt av bilisterna när de ska köra ut på vägen och vid högersvängar. Trots detta är det många som fårdas längs med vägen både med cykel och tills fots. Om man anlägger en ny cykelväg mellan Väståkravägen och Lilla Djurslövsvägen och man ska cykla till Burlöv eller Västra Hamnen så är det endast sträckan mellan Tottarp och avfartsvägen mot Burlövs by som man behöver cykla på Malmövägen. Till Åkarp behöver man aldrig cykla längs med Malmövägen, man korsar den vid Tottarp och kör ner på Kabbarps byväg. En cykelväg/gångstråk mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen skulle också innebära att man kan röra sig ut från Slaffanstorp på promenad eller cykeltur i cirklar utan att behöva fårdas längs med Malmövägen ena hållet (nära rekreation). Motiv 3 Ökad tillgänglighet till kollektivtrafik och service i tätorten. För boende, Scoutgården, skola och verksamheter ute vid Li lla Djurslöv och Tottarp med omnejd skulle en cykelväg betyda mycket. Den skulle direkt ha en stor påverkan på våra liv. För Tottarps skola och Tottes förskola skulle det innebära en avsevärt kortare cykelväg in till Staffanstorp. Båda våra barn har gått i skolan på Tottarp och vad vi kan minnas är det bara en gång som de cyklat in till Slaffanstorp tillsammans och då gick hon i 5:an. Jag är övertygad om att en cykelväg skulle innebära att de skulle kunna cykla in oftare och även med yngre barn, för att göra studiebesök, nå biblioteket mm. Tottes förskola har köpt in Kristianiacyklar som de sällan använder då de antingen måste cykla långa omvägar eller cykla längs med stora vägen. För vår familj skulle en cykelväg innebära att vi når busshållplatser på ett vettigt sätt utan att behöva skjutsa varandra in mörka vinterdagar. Våra barn får mycket närmre till kompisar, skola och fritidsaktiviteter och inte minst när de bötjar gymnasiet och vill röra sig själva så kan de ta sig in till busshållplatsen i Staffanstorp på ett trafiksäket1 sätt. J dagsläget bor det inte så många i Lilla Djurslöv men räknar man med Tottarp så blir vi ganska många familj er, lägger man sen till att det har beviljats förhandsbesked i Li lla Djurslöv dvs nyetablering av fler hus, fler familjer så är det ett flertal hushåll. Åke Adolfsson också boende vid Lilla Djurslövsvägen berättar om sina tankar vad gäller en cykelväg i en bifogad bilaga. Slaffanstorps scoutkår som har sin verksamhet på Li lla Djurslövsvägen berättar i en bilaga om vilka möjligheter en cykelväg skulle innebära för dem. Bifogat finns: Brev från Åke Adolfsson boende Lilla Djurslövsvägen Brev från Richard Strand Staffanstorps Scoutgård Katta med förslag på sträckningar av cykelvägen Bilder Postadress Staffanstorp Hemsida Telefon Telefax

ORDFÖRANDENs SKRIVELSE. Beslut om handläggning av medborgarförslag om uppsättning av fotbollsmål

ORDFÖRANDENs SKRIVELSE. Beslut om handläggning av medborgarförslag om uppsättning av fotbollsmål KANSLI 1(1) STAFFANSTO RPS ORDFÖRANDENs SKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KS-425 DATUM: 2014-10-09 VAR REFERENS: 046-25 11 00 Beslut om handläggning av medborgarförslag om uppsättning av fotbollsmål Förslag till

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

L x \..-o-. ~-e_~e {D Kommunstyrelsen

L x \..-o-. ~-e_~e {D Kommunstyrelsen 2014-04-11 1(2) L x \..-o-. ~-e_~e {D Kommunstyrelsen STYRELSENS ORDFÖRANDE Diarienr 2014-04- 11 Besvarande av medborgarförslag Kommunfullmäktige har den10mars 2014, 68, beslutat att till kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 172 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uttala sig

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klockan , a journering Rådhuset, Bjällerup A + B 151. Ordinarie ledamöter:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klockan , a journering Rådhuset, Bjällerup A + B 151. Ordinarie ledamöter: Kommunfullmäktige 1(28) statfanstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesda tum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: 2015-12-1 4 Klockan 15.00-18.10, a journering 17.10-17.25 Rådhuset, Bjällerup

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Sammanträde Sammanträdesdatum: 2014-03-10 Sammanträdestid: Klockan 18.00-19.20-19.45-20.50 Plats: Sammanh ädesrum Bjällerup Paragrafer: 40-45, 47-64, 66-69

Läs mer

Medborgarförslag om cykelväg till Ryttargården, SORF

Medborgarförslag om cykelväg till Ryttargården, SORF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 35 Sammanträdesdatum 2013-04-02 95 Medborgarförslag om cykelväg till Ryttargården, SORF Dnr 2013/94 INLEDNING styrelsen för salaortens ryttarförening har 2013-02-18

Läs mer

3nco\( Ingrid Hansson

3nco\( Ingrid Hansson -a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) m Sammantradesdatum 2012-11-16 STAFFAN STOPPS Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Esarp/ fredagen den 16 november 2012 klockan 10.30-11.00

Läs mer

Köttfri måndag är en internationell kampanj som syftar till att minska köttkonsumtionen.

Köttfri måndag är en internationell kampanj som syftar till att minska köttkonsumtionen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-09 Blad 29 Ks 51 Au 54 Dnr 80/2012-101 Svar på motion om köttfri måndag Agneta Lambert-Meuller, MP, inkom till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2012,

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om borttagande av extra sopavgifter

Medborgarförslag om borttagande av extra sopavgifter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (39) -------vcko"m"""m"'u=nstyrelsen r :s Sammanträdesdatum 2013-05-13 --------c~------ -----, l' n T T l.,, 0L..Ll: 136 Medborgarförslag om borttagande av extra sopavgifter D

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-09. Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken

Sammanträdesdatum 2014-01-09. Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken l SAlA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-01-09 ',< '11' T T' ' ('1 :Il J'.-'.u..L_-,'c, 19 (25) 15 Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken Dnr 2013/64 INLEDNING

Läs mer

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Tjänsteutlåtande Anna Österman 2011-09-09 Dnr 2011/175 BUN.600 Barn- och ungdomsnämnden Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Förslag till beslut

Läs mer

Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18.00

Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18.00 KUNGÖRELSE 1(5) 2011-10-10 KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18.00 Kommunfullmäktiges sammanträde kommer att föregås

Läs mer

Svar på Medborgarförslag - att Strömstads skolor bara ska servera kravmärkt kött och fisk

Svar på Medborgarförslag - att Strömstads skolor bara ska servera kravmärkt kött och fisk STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 93 Ks 132 Au 147 KS/2014 0471 Svar på Medborgarförslag - att Strömstads skolor bara ska servera kravmärkt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1 I bilaga SALA KOMMUN '.'.S 2015; 109/1 1 (1) 2015-05-11 DIARIENR: 2014/1093 KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I Komrnunstyn.)lsens förvaitning lnk_ LIJ i:j -05-1 2 Svar på medborgarförslag

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2)

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(2) 192 Svar på medborgarförslag - Se till att Eskilstuna kommuns upphandlingskrav lever upp till den svenska djurskyddsslagstiftningen bl a genom att säkerställa att mejeriprodukter

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ( 11) Sammanträde Sammanträdesdatum: 2014-10-20 Samman trädestid: Klockan 18.00-18.25 Plats: Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer: 147-153 Ordinarie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 192 Dnr KS/2016:375. Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet - svar

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 192 Dnr KS/2016:375. Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet - svar Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-11-27 1 (1) Sida 192 Dnr KS/2016:375 Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet - svar Bakgrund Liberalerna har genom Kristin Kellander

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-19. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-19. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa MsAlA ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2015-05-19 16 {21) 132 Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa Dnr2014/1093 INLEDNING My Lindström inkom den 27 oktober 2014

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-04 Sid 1 av 16 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 18.00 21.00 Beslutande Enligt närvarolista 2/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Eva-Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2015-06-04. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2015-06-04. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 23 (27) Sammanträdesdatum 2015-06-04 124 Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa Dnr 2014/1093 - } INLEDNING My Lindström inkom den 27 oktober 2014 med rubricerat

Läs mer

Svar på medborgarförslag Bygglov över disk

Svar på medborgarförslag Bygglov över disk STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 14 (37) 2015-12-17 Kf 145 Ks 179 Au 211 KS/2015-0226 Svar på medborgarförslag Bygglov över disk s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att

Läs mer

Svar på medborgarförslag avseende inhägnad rastgård för hundar

Svar på medborgarförslag avseende inhägnad rastgård för hundar M V±Viv ty ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-02-08 Blad 20 Ks 29 Au 8 Dnr 204/2009-101 Svar på medborgarförslag avseende inhägnad rastgård för hundar Medborgarförslag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-907-000 SID 1 (5) 2008-12-10 Handläggare: Anne-Marie Hemphälä Telefon: 08-508 10 034 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2008-12-18

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar

Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 K.F:s HANDLING NR 52 2011 32 (44) 205 Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar Dnr 2011/179 INLEDNING Medborgarförslag

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Kommunstyrelsen Sammanhädesdatum 2012-09-11 Blad 30 Ks 130 Au 122 Dnr 183/2011-101 Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Från Janina Isaksson, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Medborgarförslag om maten i Sala kommun

Medborgarförslag om maten i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTVRtcSEJir 24 (39) Sammanträdesdatum 2013-05-13 135 Medborgarförslag om maten i Sala kommun Dnr 2012/406 INLEDNING Medborgarförslag från Sarah Svensson. Förslagsställaren tar

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnr. 1. Uppföljningsrapport 2-2012 KFN/2012:28 2 2. Yttrande över motion av Britt Sonesson (M) angående skyltning Möllegården

Ärende Beteckning Sidnr. 1. Uppföljningsrapport 2-2012 KFN/2012:28 2 2. Yttrande över motion av Britt Sonesson (M) angående skyltning Möllegården Kultur och fritidsnämnden 2012-08-07 Plats: Skärfläckan Tid: 2012-08-13 kl. 19:00 Kl.18:00 Gruppmöten Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Agneta Jakobsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2011-04-04 Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Särslöv, måndagen den 4 april 2011, klockan 08.30-11.20 Beslutande Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(1) 170 Svar på medborgarförslag - Inför bättre snöröjning och halkbekämpning även på de gång- och cykelbanor som inte tillhör de prioriterade

Läs mer

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-04 131 Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2015-02-16 29 Svar på motioner av Monika Ericsson (C) och Björn Bränngård (BEP) om gångförbindelse mellan Solna och Stockholm vid Ålkistan (KS/2014:409,

Läs mer

Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar

Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2016-02-11 ';,'. (' ''.., ' ;,._\:'i LI'.':: 17 (30) 20 Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar Dnr 2015/314 Ruwaida Nazar-Taha

Läs mer

Jimmy Ryde föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen utökar parkeringsmöjligheterna vid Tranås järnvägsstation.

Jimmy Ryde föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen utökar parkeringsmöjligheterna vid Tranås järnvägsstation. TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25 (29) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010 01 19 17 Dnr 398/09 Svar på medborgarförslag angående förbättrade parkeringsrnöj ligheter vid järnvägsstationen,

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2j- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 48 Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 Redovisning av ej avslutade motioner Motioner som inte är avslutade redovisas med hänvisning till

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

109 KS.2015.0434. Handläggning av medborgarförslag om att F-huset på Västra skolan byggs till på höjden

109 KS.2015.0434. Handläggning av medborgarförslag om att F-huset på Västra skolan byggs till på höjden Sammanträdesprotokoll Sida 16 (43) 2015-09-28 109 KS.2015.0434 Handläggning av medborgarförslag om att F-huset på Västra skolan byggs till på höjden Ärendebeskrivning Kotnmunfullmäktige har mottagit ett

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2014-06- 09. Miljö och Samhällsbyggnad 1 Eslöv. 1/ crwälez,,64,4krzz.codliv 70 KS.2014.0242

ESLÖVS KOMMUN 2014-06- 09. Miljö och Samhällsbyggnad 1 Eslöv. 1/ crwälez,,64,4krzz.codliv 70 KS.2014.0242 ESLÖVS KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sida 7 (19) 2014-05-26 Miljö och Samhällsbyggnad 1 Eslöv nr 2014-06- 09 70 KS.2014.0242 Handläggning av medborgarförslag om att införa återbruksområde/container

Läs mer

Redovisning av obesvarade motioner KS

Redovisning av obesvarade motioner KS Redovisning av obesvarade motioner 201 10 KS 201.420 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 201-11-1 184 Redovisning av obesvarade motioner 201 (KS 201.420) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 147 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS 2015-22 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 64 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Ärende 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Dnr. Ks 2014.528 2.7.3 Svar från tf Gata/park chef. Ärende 4 - Anmälan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08. Kultur- och fritidsnämnden 1 (15) Staff anstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-04-28 Sammanträdestid: Klockan 18.00-19.00 Plats: Rådhuset, Sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer:

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 136 Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS 2015-20 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Redovisning av obesvarade motioner. Blad 2. Kommunstyrelsen. Ks 140 Dnr 75/ Au $x -59-j-2OD

ARBOGA KOMMUN. Redovisning av obesvarade motioner. Blad 2. Kommunstyrelsen. Ks 140 Dnr 75/ Au $x -59-j-2OD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-07 Blad 2 Ks 140 Dnr 75/2014-101 Au 117 -$x -59-j-2OD Redovisning av obesvarade motioner Motioner som inte är avslutade redovisas med hänvisning

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) sammanträdesdatum 2012-11-27 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

KUNGÖRELSE DATUM: Sammanträde. Dagordning. 1. Upprop

KUNGÖRELSE DATUM: Sammanträde. Dagordning. 1. Upprop KOMMUNFULLMÄKTI GE 1 (7) statfanstorps NAMNDSEKRETERARE: Vesna Casitovski Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Övrig information: 2016-06-13 Klockan 09.00 OBS! Rådhuset, sammanträdesrum

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 7/ Utegym i Österåkers kommun

Svar på medborgarförslag nr 7/ Utegym i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 AU 3:7 Dnr. KS 2015/0236 Svar på medborgarförslag nr 7/2014 - Utegym i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 27 (33) ~ KOMMUNSTYRElSEN

TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 27 (33) ~ KOMMUNSTYRElSEN I Justerares siqn I Utdraasbeslvrk~nrlp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 27 (33) ~ KOMMUNSTYRElSEN 93 Dnr 459/12 Svar på motion om att inrätta en "bostadsbank" av

Läs mer

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra?

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 10 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 18 Ks 26 Au 42 Ks/2012-0439 Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? Förslag till

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

- Medborgarförslag om övergångsställe korsningen Åkermansgatan/Kvarnsvedsvägen, 2016/2513. Beslut. Ärendet. Beslutsunderlag.

- Medborgarförslag om övergångsställe korsningen Åkermansgatan/Kvarnsvedsvägen, 2016/2513. Beslut. Ärendet. Beslutsunderlag. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott 2017-09-25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10(14) 87 Svar på medborgarförslag om övergångsställe korsningen Åkermansgatan/Kvarnsvedsvägen, 2016/2513 Beslut Serviceutskottets

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 28 september 2015 Föredragningslista l (l) Sammanträde Plats och lid Bohusläns museum, kl. 12:30 måndagen den 28 september 2015 Ordförande sekreterare Föredragningslista Föredragande

Läs mer

Förtroendevaldas tillgång till digitala handlingar

Förtroendevaldas tillgång till digitala handlingar Tjänsteskrivelse VARMDO KOMMUN 2014-04-07 Handläggare Daniel Nilsson Kansli- och utvecklingsavdelningen Diarienummer 13KS/0607 Kommunstyrelsen Förtroendevaldas tillgång till digitala handlingar Förslag

Läs mer

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 340 Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 96 Medborgarförslag om utökning av kollektivtrafik till och från orter utanför Falkenbergs centralort

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) Sammanträdesdatum 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 7 mars 2016 kl Svar på motion angående sensorstyrd belysning

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 7 mars 2016 kl Svar på motion angående sensorstyrd belysning 2 mars 2016 Kommunstyrelsens Teknikutskott KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. Tid och plats Bröderna Ericssonrummet för sammanträde måndag 7 mars 2016 kl. 13.30 Ärenden 1.

Läs mer

Observera att nedan angivna tider endast är en uppskattning.

Observera att nedan angivna tider endast är en uppskattning. KOMMUNF ULLMÄKTIGE 1(6) NAMNDSEKRETERARE: Vesna Casitovski 046-25 12 78 Vesna.casitovski@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Övrig information: 2016-04-25

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-10-08. Svar på medborgarförslag om offentlig toalett vid Fiskartorget

Sammanträdesdatum 2015-10-08. Svar på medborgarförslag om offentlig toalett vid Fiskartorget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-10-08 '.':: F: s HANDLING NR 62 2015 14 (27) 168 Dnr 2015/482 Svar på medborgarförslag om offentlig toalett vid Fiskartorget INLEDNING Birgitta

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Plusenergibyggen av AB Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler

Svar på medborgarförslag - Plusenergibyggen av AB Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler Kallelse/ärendelista Sida 9 (16) 2015-03-26 Kf Ks 45 Au 45 Svar på medborgarförslag - Plusenergibyggen av AB Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler s förslag till s beslut att medborgarförslaget anses

Läs mer

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav.

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 21 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 149 Ks 183 Au 215 KS/ 2014-0281 Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag "Pelarsal vid Södertälje hamn".

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje hamn. 1 (3) 2013-10-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Försäljning av Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo)

Försäljning av Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo) ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-10-08 Blad 22 Ks 128 Au 159 Dnr 183/2013-282 Försäljning av Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo) Bakgrund Arboga kommun äger tillsammans

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer