KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård

2 Meddelande l (l) D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon Tillledamöter och ersättare i kommunfullmäktige Den 8 april sammanträder kommunfullmäktige i Bokenäs Bygdegård. De förtroendevalda somläser kallelsen på en läsplatta rekommenderas ladda ner pdf-filen av kallelsen tillläsplattan, för att säkerställa att man har tillgång till handlingarna under sammanträdet. Kallelsen som pdf-fil finns på Det finns ingen teknisk utrustning i bygdegården. Det är alltså inte möjligt att visa någon powerpoint-presentation. På kommunfullmäktiges hems ida; www. uddevalla. se/kf finns informationsmaterial från SKL som kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare kan få ta del av. Det är informationsskrifter om; Ansvaret som ledamot i nämnd Ansvarsprövningen i fullmäktige Förtroendevald i upphandlingsprocessen Kommunledningskontoret Administrativa avdelningen Postadress UDDEVALLA Besöksadress Varvsvägen l Telefon (vx) Fax Dl E-post

3 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till eller till Annika Thorström, te! alt. Anna-Lena Lundin, te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen fore sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skalllämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen fore sammanträdet for att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skalllämnas på sammanträdet. Allergi, astma, doftöverkänslighet Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar. Ta inte med citrusfrukter och nötter! Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Annica Åberg alt te!

4 Kallelse Föredragningslista 1(2) Sammanträde Kommunfullmäktige Plats och lid Bol{enäs Bygdegård, kl. 17:30 onsdagen den 08 april 2015 Ordförande sekreterare Alf Gillberg Markus Hurtig Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Information från föreningen Bokenästes framtid 3. Allmänhetens frågestund 4. Besvarande av interpellation från Magnus Jacobsson (KO) till kultur och fritidsnämndens ordförande avseende rättvisa stöd mellan ridskolorna i kommunen Dnr KS 2015/ Revisionsberättelse för år 2014 Dnr KS 2015/ Kommunens årsredovisning 2014 Dnr KS 2015/ Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB Dnr KS 2015/ Ändringar av förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Dnr KS 2015/ Tolkning av utskottsarvoden för förtroendevalda med fasta arvoden Dnr KS 2015/00096 l O. Arvoden till direktionen i Mitt Bohuslän D nr KS 20 15/00022 Il. Trafik och parkeringsstrategi för Uddevalla kommun Dnr KS 2014/00589

5 Kallelse Föredragningslista 2(2) Föredragningslista Föredragande 12. Förteckning över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 28 februari 2015 Dnr KS 2015/ Bokslut för donationsfonder år 2014 Dnr KS 2015/ Revidering av renhållningsordningen 2015 Dnr KS 2015/ Revidering och utökning av biblioteksplan för Uddevalla kommun Dnr KS 2015/ Ansökan från Uddevalla skolfartygstiftelsen om att höja kommunens borgensåtagande Dnr KS 2014/ Val av ledamot till Uddevalla Turisttrafik AB efter Lars Eide Andersson (MP) Dnr KS 2015/ Val av revisorer i bolag, stiftelser m.m. för mandatperioden , i vissa fall delar av perioden - avseende val till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Dnr KS 2015/ Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2015 Dnr KS 20 15/0000 l 20. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag Dnr KS 2703/87 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till eller till Annika Thorström, te! alt. Till Anna Lena Lundin, te! Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

6 Revisorerna Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2014 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat kommunens styrelsers och nämnders verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i Uddevalla Utvecklings AB, koncernen Uddevalla Energi AB, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Event AB, Uddevalla Turisttrafik AB, Uddevalla Hamnterminal AB, Uddevalla Vatten AB, Västvatten AB samt revisorer i Bostadsstiftelserna Uddevallahem, Ljungskilehem och HSB:s stiftelse Jakobsberg även verksamheten i dessa företag. Vår granskning omfattar även kommunens sammanställda redovisning avseende kommunkoncernen. Granskningen av kommunen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och revisorernas reglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat som redovisas i bilagan "Redogörelse för revisionen år 2014". Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Vi har enligt kommunallagen 9 a granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet i allt väsentligt är förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Vi bedömer att styrelsen och nämnderna i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig. Vi tillstyrker att de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god revisionssed. Uddevalla den25mars 2015 Eva Carlsund Ordförande ~~ Rolf~ son Bo Sandeli Vice ordförande ~cuuu:_; 0{~ Thomas Ottosso: 1- ~)!&~ ngt And ~,7!r, fo:-// /};/~.l-? Lena Henriksson Bilaga: Redogörelse för revisionen år 2014

7 Redogörelse för revisionen 2014 Uddevalla kommun Mars 2015

8 Innehåll 1. Inledning 2. Arlig granskning 2 3. Löpande granskning Granskning av delårsbokslut per 31 augusti Granskning av årsbokslut 2014 g 6. Fördjupade granskningar 11

9 1. Inledning Inledning Uddevalla kommuns revisorer lämnar härmed sin sammanfattande rapport avseende årets granskningsinsatser. l vår rapport lämnas sammanfattande beskrivningar av de granskningar som genomförts under året samt våra väsentligaste iakttagelser och rekommendationer. Granskningsinriktning Vi har utfört granskningen enligt kommunallagen, aktiebolagslagen (lekmannarevisionen) och fastställt revisionsreglemente. Enligt kommunallagen 9 kap skall revisorerna pröva om verksamheten bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om kontrollen inom styrelsen och nämnderna är tillräcklig. Revisionen arbetar på fullmäktiges uppdrag och utgör hela fullmäktiges verktyg. Kommuninvånarnas perspektiv sätts i förgrunden i revisionens arbete.

10 2. Årlig granskning Arlig granskning av kommunens nämnder Kommunallagen och god revisionssed förutsätter att all verksamhet granskas årligen. Med all verksamhet avses en översiktlig granskning av den styrning som nämnder och förvaltning utövar för att uppfylla den uppgift och nå de mål som givits av fullmäktige. Nedan återges ett sammanfattande resultat av de dialoger som genomförts med respektive nämnd. Under nämndsdialogerna har även diskussioner förts avseende vilka eventuella åtgärder som nämnderna vidtagit utifrån tidigare granskningar. Uppföljning av tidigare granskningar En uppföljning har gjorts av de granskningar som genomfördes under 2013 för att undersöka hur verksamheten beaktat lämnade rekommendationer. Nedan återges kort vilka granskningar som följts upp samt våra kommentarer kring hur berörda nämnder arbetat med rekommendationerna. Granskning av kommunens sponsring Har det genomförts några åtgärder avseende de områden som lyftes fram i granskningen avseende kommunens sponsring, dvs: Säkerställa att det finns en dokumenterad uppföljning av samtliga sponsringar Uppföljning av marknadsföringseffekten av genomförd sponsring Beräknat de totala värdet av sponsring, dvs inte bara den monetära delen Kommunchefen har i uppdrag att gå igenom avtalskonstruktion med mera för att se över hur de ska arbeta med idrottsföreningar framöver. Exempelvis pågår ett arbete med att se över tvåårsavtal istället för idag då de har ettårsavtal med idrottsföreningarna. Kommunstyrelsen anger att det är en mycket stor svårighet att bedöma vilken effekt kommunen får tillbaka av sponsringen. Sponsringen ses som möjlighet att få en positiv utveckling av idrottsverksamheten inom kommunen. l dagsläget finns det ingen uppföljning om Uddevalla kommun står på matchtröjor, arenor etc. som är enligt avtalet. Följande framgår av en tjänsteskrivelse, Dnr KS 2013/00435: Uppföljning av sponsring: Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer bör uppföljning och bedömning av marknadsföringseffekten ske vid större insatser- "beslutade större insatser bör följas upp för att om möjligt bedöma effekterna". Det dokumenteras när så sker. På den punkten följer vi våra riktlinjer idag. De flesta av de sponsringarna som hanteras av kommunledningskontoret är av mindre omfattning och många sker årligen. Där skulle en mätning av effekten kunna komma att kosta mer än själva beloppet på sponsringen. Men det finns självklart förbättringsområden. Samtliga sponsringsavtal som utfärdas av Uddevalla kommun kompletteras med en uppgift om hur uppföljning ska ske. Exempelvis kan

11 det ske i form av en skriftlig redogörelse som visar på resultat och utveckling under året. Redogörelsen lämnas in efter avslutad säsong och diarieförs i kommunens arl<:iv. Det betyder att man redan ni:! r man tecknar avtalet gör en bedömning på vilket sätt som mätning och uppföljning ska ske. Enligt kommunstyrelsen bör Uddevalla kommun komplettera sin beräkning av en sponsrings totala värde till att innehålla fler värden än bara monetära. Granskning av arbetet med den nya skollagen Beskriv kort konsekvenserna avseende omorganisationen med anledning av den nya skollagen Omorganisationen har inneburit att de numera inte har två rektorer på en skola utan ansvaret ligger hos en rektor som kan stärl<:as upp med en biträdande rektor. Konsekvensen av den nya lagen är att rektorns roll har förstär1<:ts och att ledningsresursen till rektorerna har förstärkts. Har det vidtagits några åtgärder att säkerställa ett strukturerat system för att följa upp och analysera elevernas syn på sin arbetsmiljö och psykosociala hälsa? BUN har testat att upprätta ett elevdialogforum, genomfört LUPEN samt ny brukarundersökning. l övrigt hanteras elevhälsa av rektorerna och förvaltningen. BUN har även förstärl<:t psykologinsatserna utifrån tidigare kritik avseende bristande förebyggande arbete ifrån skolinspektionen. Har det genomförts en sammanställd analys av de beslut som fattas med stöd av 5 kapitel 7-8 (utvisning och kvarsittning) samt (omplacering, avstängning, omhändertagande av föremål m.m.)? Resultat av nämndsdialogerna Nämndsdialogerna har utgått från frågor avseende nämndernas arbete med intern kontroll, hur nämnderna hanterat de utmaningar som de angav inför 2014 samt övriga frågor som revisorerna bedömt vara väsentliga. Nedan återges kort vilka revisionsrisker vi uppmärksammat för respektive nämnd som ingått i granskning. Kommunstyrelsen Den framtida omorganisationen avseende kommunens nämnder kan komma att innebära väsentliga förändringar i kommunens organisation. För att säkerställa en ändamålsenlig implementering bör revisionen följa kommunens arbete. Kommunstyrelsen uttrycker en problematik kring kommunens lokalförsörjning. För att säkerställa en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess i kommunen bör revisionen följa denna process. Kommunstyrelsen ser investeringar som en av de stora utmaningarna inför framtiden. För att säkerställa att felprioriteringar ej föreligger bör revisionen följa detta arbete. Vidare åtgärder bör tas av kommunstyrelsen efter granskningen av kommunens sponsring. För att säkerställa kommunens ändamålsenlighet vad gäller sponsring för revisionen följa detta arbete. Avstängningsärenden, några få, har varit uppe i nämnden. Dessa har lett till en utveckling av riktlinjer och dokumentation.

12 Barn- och utbildningsnämnden Även barn- och utbildningsnämnden uttrycker en problematik kring kommunens lokalförsörjning. För att säkerställa en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess i kommunen bör revisionen följa denna process. Socialnämnden Revisorerna bör fortsatt följa hur nämndens arbete med att uppnå budget fortskrider samt vilken effekt genomförda besparingsåtgärder får på verksamheten. Tekniska nämnden Tekniska nämnden anger satsningar på vissa specialfastigheter som en av de större utmaningarna de har att hantera. Tekniska nämnden menar att när kommunen köper in fastigheter med byggnader så bör de redan från början bestämma vad byggnaden skall användas till. Om byggnaden inte skall användas utan fastigheten är köpt för markreserv så bör byggnaden rivas för att inte ta underhållsbudget från de byggnader som skall förvaltas. Revisionen bör följa processen för dessa fastigheter för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig process. Arbetet med att få samhällsbyggnadsprocessen att fungera fullt ut i berörda verksamheter är ett stort och viktigt arbete inför framtiden, vilket kommer att innebära att tid och resurser måste läggas på att få analysen att bli implementerad. Revisionen bör även följa denna process. Kultur- och fritidsnämnden Nämnden lyfter fram byggnationen av ett nytt badhus som den främsta utmaningen framöver. Det kan vara intressant för revisionen att följa hur projektet bedrivs, dels utifrån fastställd projektmodell, dels utifrån givna budgetramar. Deloitte har biträtt oss vid revisionen. Den årliga grundläggande granskningen har redovisats i granskningsrapport. Rapporten finns tillgänglig på kommunens hemsida. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Den förändrade nämndsorganisation med tillhörande förändrad förvaltningsorganisation påverkar och kommer att påverka nämnden och dess verksamheter under det närmaste året. Tid och resurser krävs för att skapa en bra förändringsprocess och för att implementera den helt i organisationen. Revisionen bör följa denna process. 4

13 3. Löpande granskning 2014 Vår granskning av den interna kontrollen har gjorts i enlighet med de upprättade granskningsplanerna. Dessa har i sin tur baserats på utförd riskanalys. Vi har granskat väsentliga processer ur ett finansiellt och administrativt perspektiv vilket innebär att vi följer det finansiella flödet från det att intäkt, kostnad eller liknande genereras till dess att bokning sker i huvudboken och slutligen blir reglerad. Följande processer har granskats: Bokslutsprocessen Löneprocessen Inköpsprocessen Finansprocessen Process avseende anläggningstillgångar Process avseende avsättningar Process avseende verksamhetsmål Vår granskning av förvaltningens interna kontroller i respektive process har utförts genom följande kriterier och kontroller: 1. Existerar det någon skriftlig princip/policy/rutin som beskriver vilka kontroller som skall finnas/utföras inom respektive process? 2. Är organisationen medveten om att principen/policyn/rutinen existerar? 3. Efterlever organisationen principen/policyn/rutinen samt dokumenteras de utförda kontrollerna? 4. Existerar det någon efterkontroll av att principen/policyn/rutinen efterlevs samt har kontrollen dokumenterats? l granskningen rekommenderas kommunen att: de även inkluderar att attestering av avstämningar skall ske. personer kan attestera i systemet. För att stärka den interna kontrollen i bokslutsarbetet rekommenderar vi att kommunen inför attest av avstämningar för att säkerställa att avstämningar sker samt att kontroll kan ske i efterhand att avstämningen är utförd. Vidare rekommenderar vi kommunen att uppdatera de anvisningar som finns för balansspecifikationer, så att Vi rekommenderar även kommunen att säkerställa att endast behöriga Löneavdelningen bör införa en formell rutin som innebär att en övergripande kvalitetssäkring sker av att korrekta uppgifter har registrerats i lönesystemet HR-plus genom att någon kontrollerar och attesterar det som registreras i lönesystemet. Löneavdelningen bör vidare införa en formell rutin som innebär att stickprovskontroll sker av att rättelse av rapporteringen till KPA har utförts. Denna kontroll behöver även dokumenteras och attesteras. För att säkerställa att Lagen om offentlig upphandling efterlevs bör kommunen tillse att samtliga ramavtal finns tillgängliga i exempelvis Raindance för de personer vilka har rätt att göra inköp. För att säkerställa att den beställda varan eller tjänsten håller den kvalitet som är avtalad rekommenderar vi att kommunen inför en rutin avseende mottagningskontroller.

14 För stärka den interna kontrollen i finansproessen rekommenderar vi att det införs en rutin som innebär att den person som genomfört affären ej kan registrera affären i finanssystemet Vidare rekommenderar vi att kommunen inför en rutin som innebär att samtliga registreringar i finanssystemet skall godkännas och attesteras av behörig person. Vi rekommenderar kommunen att upprätta en rutin som innebär att förändringar rörande anläggningstillgångar, avskrivningar m.m. attesteras i syfte att undvika att förändringar som genomförs ej är korrekta. Vi rekommenderar kommunen att införa en rutin avseende analys av anläggningstillgångar, avskrivningar, nedskrivningar och reverseringar för att säkerställa att de är korrekta och fullständiga. För att säkerställa att tillgångar enligt anläggningsregistret återspeglar de anläggningstillgångar som finns i verksamheten rekommenderar vi att samtliga inventarier inkluderas i inventering samt att märkning sker i samband med nästa inventering. För att stärka den interna kontrollen och säkerställa att det finns tillräckliga underlag för att kunna göra en bedömning av avsättningen rekommenderar vi att kommunen upprättar en rutinbeskrivning som tydligt beskriver när bedömning av avsättningar skall sker samt vilken typ av underlag som behöver finnas framme för att bekräfta posten. Deloitte har biträtt oss vid revisionen. Den löpande granskningen har redovisats i granskningsrapport. Rapporten finns tillgänglig på kommunens hemsida.

15 4. Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2014 Vi har översiktligt granskat kommunens delårsbokslut per Granskningen syftar till att verifiera dels att Uddevalla kommun upprättar delårsrapport, dels att delårsrapporten är upprättad i enlighet med kommunallagen (KL), lagen om kommunal redovisning (KRL), Rådet för kommunal redovisning samt god redovisningssed i kommuner. Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed Vi har i samband med vår granskning inte funnit något, utöver vad som anges nedan, som tyder på att kommunens delårsrapport inte i huvudsak är upprättad i enlighet med lagens krav, god redovisningssed och gällande riktlinjer. Uddevalla kommun redovisar inte anläggningstillgångar enligt Vi har tagit del av delårsbokslutet per och förhört oss om komponentavskrivning. Detta är en avvikelse mot RKR rutinerna kring upprättandet av detsamma för Uddevalla kommun. Kommunen upplyser om detta i delårsrapporten. Utöver dessa åtgärder har vi, med en inriktning och omfattning som framgår av SÖG 2400 "Uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter'' samt kommunens anvisningar, verifierat riktigheten i det av nämnderna inrapporterade materialet. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Förr att verifiera rimligheten i Uddevalla kommuns delårsrapport har granskningsinsatser avseende nedanstående delar utförts: Periodiseringar Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkningar Måluppfyllelse Efterlevnad av kommunens interna riktlinjer vid upprättande av delårsbokslut Efterlevnad av regelverk Baserat på vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport: Vår samlade bedömning avseende avvikelser från gällande rekommendation ovan är alt de redovisas på ett öppet sätt i delårsrapporten. Förvaltningsberättelsen Enligt KRL 9:2 och RKR 22 ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående års utgång. Uppgift ska lämnas om: sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut. Vi har i samband med vår granskning inte funnit något som tyder på att kommunens delårsrapport inte i huvudsak följer de krav som finns i KRL 9:2 och RKR 22 avseende redogörelse för utvecklingen av verksamhet och resultat sedan föregående års utgång.

16 Resultat- och balansräkningar l 9 Kap KRL framgår att delårsrapport skall upprättas minst en gång under räkenskapsåret. Enligt RKR 22 ska delårsrapportens innehålla balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut och jämförelsetal för närmast föregående räkenskapsårs utgång och resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande period närmast föregående räkenskapsår, helårsprognos samt årsbudget. Vi har i samband med vår granskning inte funnit något som tyder på att kommunens delårsrapport inte i huvudsak är upprättad i enlighet med de krav som lagen och rekommendationen ställer gällande uppställningsformer för resultat- och balansräkningar i delårsrapporten. Efterlevnad av regelverk och kommunens interna riktlinjer vid upprättande av delårsbokslut Vi har i samband med vår granskning inte funnit något som tyder på att kommunens delårsrapport inte i huvudsak är upprättad i enlighet med regelverk och kommunens interna riktlinjer avseende delårsbokslut Deloitte har biträtt oss vid revisionen. Granskning av delårsbokslutet har redovisats i granskningsrapport. Rapporten finns tillgänglig på kommunens hemsida. Måluppfyllelse Kommunens har fyra finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Utifrån prognosen i delårsrapporten för helåret kommer enbart ett av de fyra finansiella målen att uppfyllas vid årets slut. Kommunen bedriver ett fortsatt utvecklingsarbete som innebär att de verksamhetsmål som är av särskild betydelse för en god ekonomisk hushållning identifieras och redovisas på samma sätt som de finansiella målen. Vi ser positivt på kommunens utvecklingsarbete men kan, av denna anledning, i dagsläget inte uttala oss om resultatet av måluppfyllelsen är tillräcklig för att kommunen ska anses bedriva verksamheten i linje med god ekonomisk hushållning. 8

17 5. Granskning av årsbokslut 2014 Revisorerna ska enligt kommunallagen pröva om räkenskaperna är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas årsbokslutet. Vår sammanfattande bedömning är att kommunen i allt väsentligt följer kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KRL) och redovisningsrekommendationer för området förutom avseende: Kommun redovisar inte anläggningstillgångar enligt komponentavskrivning. Detta är en avvikelse mot RKR Kommunen upplyser om detta i årsredovisningen i enlighet med KRL. Enligt kommunens riktlinjer för pensionsåtagande, antagna av kommunfullmäktige den 14 september 2005 och senast reviderade 13 oktober 201 O, samt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 14 januari 2015 har en partiell inlösen av pensionsskulden via försäkringslösning redovisats per vilket minskar ansvarsförbindelsen. Inlösen uppgår till ca 96 mkr. Vi anser att kommunledningskontorets tjänsteskrivelse bör varit expedierad innan årsbokslutet då inlösen är redovisad per l kommunens riktlinjer för pensionsåtagande framgår det att kommunen har som mål att ha en jämn årlig pensionskostnad under perioden För att uppnå målet ska kommunen i samband med upprättande av den årliga flerårsplanen skapa ekonomiskt utrymme som möjliggör betalning i förskott samt att en bedömning avseende möjligheten till inlösen av framtida kostnader och utbetalningar ska göras i samband med årsbokslutet. Beaktat riktlinjerna samt att de är antagna av kommunfullmäktige den 14 september 2005 och senast reviderade 13 oktober 2010 bedömer vi ändock att resultat- och balansräkning ger en rättvisande bild per Måluppfyllelse Samtliga finansiella mål är uppfyllda per %av verksamhetsmålen uppnåtts vilket är en minskning jämfört med föregående års då uppfyllelsen uppgick till drygt 90 %. Vid en genomgång av finansiella målen samt verksamhetsmålen kan konstateras att det finns vissa utvecklingsområden samt att samtliga verksamhetsmål ej följs upp årligen. Beaktat detta kan vi i dagsläget inte uttala oss om resultatet av måluppfyllelsen är tillräcklig för att kommunen ska anses bedriva verksamhet i linje med god ekonomisk hushållning. Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen innehåller förutom primärkommunen även Uddevalla Utveckling AB, Uddevalla vatten AB, Västvatten AB (ägarandel 65 %), Bostadsstiftelsen Uddevallahem, Bostadsstiftelsen Ljungskilehem, HSB:s stiftelse Jakobsberg samt Gustafsbergsstiftelse. Från och med 2014 sker redovisningen inom dotterföretagen enligt det nya regelverket K3. Byte av redovisningsprincip för dotterföretagen har inneburit att jämförelseåret 2013 har räknats om i den sammanställda redovisningen. Detta innebär bland annat att komponentavskrivning på materiella anläggningstillgångar tillämpas i dotterföretagen men ej i kommunen vilket framgår i årsredovisningen. Enligt kommunen innebär byte av redovisningsprincip en marginell effekt i koncernredovisningen. 9

18 Siffrorna för bolagen är justerade för 2013, vilket innebär 0,8 mkr i förbättrat resultat för koncernen. Vår samlade bedömning avseende awikelsen från RKR 11.4 ovan är att de redovisas på ett öppet sätt i årsredovisningen i enlighet med KRL. Deloitte har biträtt oss vid revisionen. Granskning av delårsbokslutet har redovisats i granskningsrapport Rapporten finns tillgänglig på kommunens hemsida. 10

19 6. Fördjupade granskningar Granskning av Uddevalla kommuns brandskyddsarbete Vi har granskat Uddevalla kommuns brandskyddsarbete. Arbetet har berört samtliga nämnder. Lagen om skydd mot olyckor ställer krav på att kommunen ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Det ska bl a innehålla mål för skydd mot olyckor. Uddevalla kommun har formulerat ett säkerhetsmål om att antalet bränder ska minska och att ingen person ska omkomma eller allvarligt skadas i samband med brand. Kommunfullmäktige har beslutat att det ska tas fram underliggande prestationsmål för kommunens nämnder. Det ska även ske en samordning inom kommunen av arbetet med målen. Vissa nämnder har tagit fram prestationsmål och vissa arbetar aktivt med att utföra åtgärder för att nå målen samt följa upp dem. Vissa nämnder har inte tagit fram prestationsmål Vi bedömer att det skulle kunna finnas fler relevanta prestationsmål inom nämnderna. Det finns brister i arbetet med säkerhetsmålet, bl a i samordning och uppföljning. Vi har även granskat räddningstjänstens tillsynsarbete, där vi ser att det finns utvecklingsutrymme för uppföljning av tillsynerna, samt att nämnden inte har fått information om fastställande av tillsynsplanen, dvs styrdokumentet som gäller tillsynsarbetet Vi bedömer att räddningstjänsten har förutsättningar för att vid tillsyn kontrollera att ägare och verksamhetsutövare har erforderlig kompetens för sitt brandskydd. Då det finns brister i uppföljningen av tillsynerna kan vi inte fullt ut bedöma huruvida kontrollerna verkligen fungerar och får effekt. Verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden har kunskap om utrymning och brandskydd, men upplever ett behov av tätare praktiska utrymningsövningar och djupare förståelse inom utrymning. Det finns behov av att öka tydligheten i gränsdragning av ansvaret för brandskyddet mellan ägare och nyttjanderättshavare. Mot denna bakgrund och övriga iakttagelser och bedömningar i rapporten har vi gjort bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna till större del bedriver ett ändamålsenligt brandskyddsarbete, men att det finns utrymme för utveckling. PWC har biträtt oss vid granskningen. Granskningen har redovisats i granskningsrapport. Rapporten finns tillgänglig på kommunens hemsida. Granskning av kommunstyrelsens ledning och samordning av intern kontroll Vi har genomfört en granskning av kommunstyrelsens ledning och samordning av intern kontroll. Granskningens syfte har varit att granska på vilket sätt som kommunstyrelsen säkerställer att internkontrollarbetet fortskrider och samordnas enligt rutinerna för detta i de nya nämnderna år Bakgrunden till granskningen är att Uddevalla kommun de senaste åren har genomfört flera insatser för att utveckla arbetet med den interna 11

20 styrningen och kontrollen. Dessa visar att det har funnits flera god intentioner med att utveckla arbetet med intern kontroll i kommunen men att resultatet inte alltid har blivit som det var tänkt. Mot bakgrund av ovanstående finns en risk att internkontrollarbetet inte bedrivs i enlighet med beslutade bestämmelser och riktlinjer för den interna kontrollen i Uddevalla kommun. Av granskningens resultat framkommer att det under en längre period inte funnits någon fungerande eller aktiv internkontrollgrupp, vilket har resulterat i att det inte skett något utvecklingsarbete avseende den interna kontrollen i kommunen. Utifrån vad som framkommit i granskningen bedömer vi att kommunstyrelsen i större utsträckning bör leda och samordna nämndernas internkontrollarbete. Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen behöver analysera och utvärdera nämndernas arbete med den interna kontrollen för att kunna bedöma nämndernas följsamhet till bestämmelser och riktlinjer samt säkerställa att kommunens organisation för den interna kontrollen utvecklas utifrån kontrollbehovet Vidare framkommer av granskningens resultat att det finns en variation i nämndernas utgångspunkter och arbete med risker avseende den interna kontrollen samt att nämnderna i varierande utsträckning följer kommunens riktlinjer och bestämmelser vad gäller intern kontroll. Bland annat saknas uppgifter i ett antal internkontrollplaner som ska framgå enligt riktlinjer och bestämmelser, exempelvis riskbedömning och omfattning på uppföljningen. Utifrån granskningens resultat bedömer vi att det finns brister i hur kommunstyrelsen säkerställer att nämnderna har ett tillfredsställande arbete med intern kontroll. Vi bedömer att kommunstyrelsen på ett tydligare sätt behöver samordna arbetet och definiera gemensamma utgångspunkter för arbetet med intern kontroll och riskbedömning. Av granskningen framgår att kommunstyrelsen följer upp nämndernas internkontrollarbete genom uppsiktspliktsmöten. Vi bedömer det som positivt att kommunstyrelsen diskuterar internkontrollen med nämnderna i samband med uppsiktspliktsmöten. Samtidigt bedömer vi att det är svårt att värdera resultatet av dessa dialoger utifrån upprättade minnesanteckningar. Utifrån kommunallagens 6 kap och Uddevalla kommuns styrprinciper och riktlinjer för intern kontroll framgår det att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Av kommunens riktlinjer framgår även att nämnderna senast i samband med årsredovisningen ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Granskningen visar att kommunstyrelsen först behandlade en återrapportering av nämndernas arbete med intern kontroll 2013 samt redovisning av nämndernas planer för år Vi bedömer att kommunstyrelsen bör säkerställa att nämndernas rapportering upprättas och behandlas i enlighet med kommunens riktlinjer för intern kontroll. När det gäller uppföljning av den interna kontrollen anger riktlinjerna i Uddevalla kommun att kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Av granskningen framkommer att kommunstyrelsens årliga uppföljning främst görs genom insamling av internkontrollplaner och en sammanställning över nämndernas internkontrollarbete för året. Kommunstyrelsen samlar inte in de riskbedömningar som enligt bestämmelserna ska ligga till grund för internkontrollplanerna. Utifrån granskningens resultat kan vi konstatera att kommunstyrelsen bör göra en analys och utvärdering av nämndernas 12

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun September 2014 September 2014 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 2. Iakttagelser

Läs mer

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014.

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks/2013-0512 Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. Förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun Revisionsplan 2012 Kommunrevisionen Karlskrona kommun 1. Inledning Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för 2012. Den har tagits fram med stöd av den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2014 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2014. Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2012

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

REVISIONSPLAN 2013. Inledning. Uppdrag och mål

REVISIONSPLAN 2013. Inledning. Uppdrag och mål REVISIONSPLAN 2013 Inledning Kommunrevisorernas uppgifter följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisionen syftar ytterst till att ge kommunfullmäktige

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Revisorernas redogörelse 2007

Revisorernas redogörelse 2007 Till Kommunfullmäktige Revisorernas redogörelse 2007 För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer