KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård

2 Meddelande l (l) D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon Tillledamöter och ersättare i kommunfullmäktige Den 8 april sammanträder kommunfullmäktige i Bokenäs Bygdegård. De förtroendevalda somläser kallelsen på en läsplatta rekommenderas ladda ner pdf-filen av kallelsen tillläsplattan, för att säkerställa att man har tillgång till handlingarna under sammanträdet. Kallelsen som pdf-fil finns på Det finns ingen teknisk utrustning i bygdegården. Det är alltså inte möjligt att visa någon powerpoint-presentation. På kommunfullmäktiges hems ida; www. uddevalla. se/kf finns informationsmaterial från SKL som kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare kan få ta del av. Det är informationsskrifter om; Ansvaret som ledamot i nämnd Ansvarsprövningen i fullmäktige Förtroendevald i upphandlingsprocessen Kommunledningskontoret Administrativa avdelningen Postadress UDDEVALLA Besöksadress Varvsvägen l Telefon (vx) Fax Dl E-post

3 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till eller till Annika Thorström, te! alt. Anna-Lena Lundin, te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen fore sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skalllämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen fore sammanträdet for att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skalllämnas på sammanträdet. Allergi, astma, doftöverkänslighet Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar. Ta inte med citrusfrukter och nötter! Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Annica Åberg alt te!

4 Kallelse Föredragningslista 1(2) Sammanträde Kommunfullmäktige Plats och lid Bol{enäs Bygdegård, kl. 17:30 onsdagen den 08 april 2015 Ordförande sekreterare Alf Gillberg Markus Hurtig Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Information från föreningen Bokenästes framtid 3. Allmänhetens frågestund 4. Besvarande av interpellation från Magnus Jacobsson (KO) till kultur och fritidsnämndens ordförande avseende rättvisa stöd mellan ridskolorna i kommunen Dnr KS 2015/ Revisionsberättelse för år 2014 Dnr KS 2015/ Kommunens årsredovisning 2014 Dnr KS 2015/ Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB Dnr KS 2015/ Ändringar av förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Dnr KS 2015/ Tolkning av utskottsarvoden för förtroendevalda med fasta arvoden Dnr KS 2015/00096 l O. Arvoden till direktionen i Mitt Bohuslän D nr KS 20 15/00022 Il. Trafik och parkeringsstrategi för Uddevalla kommun Dnr KS 2014/00589

5 Kallelse Föredragningslista 2(2) Föredragningslista Föredragande 12. Förteckning över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 28 februari 2015 Dnr KS 2015/ Bokslut för donationsfonder år 2014 Dnr KS 2015/ Revidering av renhållningsordningen 2015 Dnr KS 2015/ Revidering och utökning av biblioteksplan för Uddevalla kommun Dnr KS 2015/ Ansökan från Uddevalla skolfartygstiftelsen om att höja kommunens borgensåtagande Dnr KS 2014/ Val av ledamot till Uddevalla Turisttrafik AB efter Lars Eide Andersson (MP) Dnr KS 2015/ Val av revisorer i bolag, stiftelser m.m. för mandatperioden , i vissa fall delar av perioden - avseende val till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Dnr KS 2015/ Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2015 Dnr KS 20 15/0000 l 20. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag Dnr KS 2703/87 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till eller till Annika Thorström, te! alt. Till Anna Lena Lundin, te! Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

6 Revisorerna Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2014 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat kommunens styrelsers och nämnders verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i Uddevalla Utvecklings AB, koncernen Uddevalla Energi AB, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Event AB, Uddevalla Turisttrafik AB, Uddevalla Hamnterminal AB, Uddevalla Vatten AB, Västvatten AB samt revisorer i Bostadsstiftelserna Uddevallahem, Ljungskilehem och HSB:s stiftelse Jakobsberg även verksamheten i dessa företag. Vår granskning omfattar även kommunens sammanställda redovisning avseende kommunkoncernen. Granskningen av kommunen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och revisorernas reglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat som redovisas i bilagan "Redogörelse för revisionen år 2014". Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Vi har enligt kommunallagen 9 a granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet i allt väsentligt är förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Vi bedömer att styrelsen och nämnderna i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig. Vi tillstyrker att de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god revisionssed. Uddevalla den25mars 2015 Eva Carlsund Ordförande ~~ Rolf~ son Bo Sandeli Vice ordförande ~cuuu:_; 0{~ Thomas Ottosso: 1- ~)!&~ ngt And ~,7!r, fo:-// /};/~.l-? Lena Henriksson Bilaga: Redogörelse för revisionen år 2014

7 Redogörelse för revisionen 2014 Uddevalla kommun Mars 2015

8 Innehåll 1. Inledning 2. Arlig granskning 2 3. Löpande granskning Granskning av delårsbokslut per 31 augusti Granskning av årsbokslut 2014 g 6. Fördjupade granskningar 11

9 1. Inledning Inledning Uddevalla kommuns revisorer lämnar härmed sin sammanfattande rapport avseende årets granskningsinsatser. l vår rapport lämnas sammanfattande beskrivningar av de granskningar som genomförts under året samt våra väsentligaste iakttagelser och rekommendationer. Granskningsinriktning Vi har utfört granskningen enligt kommunallagen, aktiebolagslagen (lekmannarevisionen) och fastställt revisionsreglemente. Enligt kommunallagen 9 kap skall revisorerna pröva om verksamheten bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om kontrollen inom styrelsen och nämnderna är tillräcklig. Revisionen arbetar på fullmäktiges uppdrag och utgör hela fullmäktiges verktyg. Kommuninvånarnas perspektiv sätts i förgrunden i revisionens arbete.

10 2. Årlig granskning Arlig granskning av kommunens nämnder Kommunallagen och god revisionssed förutsätter att all verksamhet granskas årligen. Med all verksamhet avses en översiktlig granskning av den styrning som nämnder och förvaltning utövar för att uppfylla den uppgift och nå de mål som givits av fullmäktige. Nedan återges ett sammanfattande resultat av de dialoger som genomförts med respektive nämnd. Under nämndsdialogerna har även diskussioner förts avseende vilka eventuella åtgärder som nämnderna vidtagit utifrån tidigare granskningar. Uppföljning av tidigare granskningar En uppföljning har gjorts av de granskningar som genomfördes under 2013 för att undersöka hur verksamheten beaktat lämnade rekommendationer. Nedan återges kort vilka granskningar som följts upp samt våra kommentarer kring hur berörda nämnder arbetat med rekommendationerna. Granskning av kommunens sponsring Har det genomförts några åtgärder avseende de områden som lyftes fram i granskningen avseende kommunens sponsring, dvs: Säkerställa att det finns en dokumenterad uppföljning av samtliga sponsringar Uppföljning av marknadsföringseffekten av genomförd sponsring Beräknat de totala värdet av sponsring, dvs inte bara den monetära delen Kommunchefen har i uppdrag att gå igenom avtalskonstruktion med mera för att se över hur de ska arbeta med idrottsföreningar framöver. Exempelvis pågår ett arbete med att se över tvåårsavtal istället för idag då de har ettårsavtal med idrottsföreningarna. Kommunstyrelsen anger att det är en mycket stor svårighet att bedöma vilken effekt kommunen får tillbaka av sponsringen. Sponsringen ses som möjlighet att få en positiv utveckling av idrottsverksamheten inom kommunen. l dagsläget finns det ingen uppföljning om Uddevalla kommun står på matchtröjor, arenor etc. som är enligt avtalet. Följande framgår av en tjänsteskrivelse, Dnr KS 2013/00435: Uppföljning av sponsring: Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer bör uppföljning och bedömning av marknadsföringseffekten ske vid större insatser- "beslutade större insatser bör följas upp för att om möjligt bedöma effekterna". Det dokumenteras när så sker. På den punkten följer vi våra riktlinjer idag. De flesta av de sponsringarna som hanteras av kommunledningskontoret är av mindre omfattning och många sker årligen. Där skulle en mätning av effekten kunna komma att kosta mer än själva beloppet på sponsringen. Men det finns självklart förbättringsområden. Samtliga sponsringsavtal som utfärdas av Uddevalla kommun kompletteras med en uppgift om hur uppföljning ska ske. Exempelvis kan

11 det ske i form av en skriftlig redogörelse som visar på resultat och utveckling under året. Redogörelsen lämnas in efter avslutad säsong och diarieförs i kommunens arl<:iv. Det betyder att man redan ni:! r man tecknar avtalet gör en bedömning på vilket sätt som mätning och uppföljning ska ske. Enligt kommunstyrelsen bör Uddevalla kommun komplettera sin beräkning av en sponsrings totala värde till att innehålla fler värden än bara monetära. Granskning av arbetet med den nya skollagen Beskriv kort konsekvenserna avseende omorganisationen med anledning av den nya skollagen Omorganisationen har inneburit att de numera inte har två rektorer på en skola utan ansvaret ligger hos en rektor som kan stärl<:as upp med en biträdande rektor. Konsekvensen av den nya lagen är att rektorns roll har förstär1<:ts och att ledningsresursen till rektorerna har förstärkts. Har det vidtagits några åtgärder att säkerställa ett strukturerat system för att följa upp och analysera elevernas syn på sin arbetsmiljö och psykosociala hälsa? BUN har testat att upprätta ett elevdialogforum, genomfört LUPEN samt ny brukarundersökning. l övrigt hanteras elevhälsa av rektorerna och förvaltningen. BUN har även förstärl<:t psykologinsatserna utifrån tidigare kritik avseende bristande förebyggande arbete ifrån skolinspektionen. Har det genomförts en sammanställd analys av de beslut som fattas med stöd av 5 kapitel 7-8 (utvisning och kvarsittning) samt (omplacering, avstängning, omhändertagande av föremål m.m.)? Resultat av nämndsdialogerna Nämndsdialogerna har utgått från frågor avseende nämndernas arbete med intern kontroll, hur nämnderna hanterat de utmaningar som de angav inför 2014 samt övriga frågor som revisorerna bedömt vara väsentliga. Nedan återges kort vilka revisionsrisker vi uppmärksammat för respektive nämnd som ingått i granskning. Kommunstyrelsen Den framtida omorganisationen avseende kommunens nämnder kan komma att innebära väsentliga förändringar i kommunens organisation. För att säkerställa en ändamålsenlig implementering bör revisionen följa kommunens arbete. Kommunstyrelsen uttrycker en problematik kring kommunens lokalförsörjning. För att säkerställa en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess i kommunen bör revisionen följa denna process. Kommunstyrelsen ser investeringar som en av de stora utmaningarna inför framtiden. För att säkerställa att felprioriteringar ej föreligger bör revisionen följa detta arbete. Vidare åtgärder bör tas av kommunstyrelsen efter granskningen av kommunens sponsring. För att säkerställa kommunens ändamålsenlighet vad gäller sponsring för revisionen följa detta arbete. Avstängningsärenden, några få, har varit uppe i nämnden. Dessa har lett till en utveckling av riktlinjer och dokumentation.

12 Barn- och utbildningsnämnden Även barn- och utbildningsnämnden uttrycker en problematik kring kommunens lokalförsörjning. För att säkerställa en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess i kommunen bör revisionen följa denna process. Socialnämnden Revisorerna bör fortsatt följa hur nämndens arbete med att uppnå budget fortskrider samt vilken effekt genomförda besparingsåtgärder får på verksamheten. Tekniska nämnden Tekniska nämnden anger satsningar på vissa specialfastigheter som en av de större utmaningarna de har att hantera. Tekniska nämnden menar att när kommunen köper in fastigheter med byggnader så bör de redan från början bestämma vad byggnaden skall användas till. Om byggnaden inte skall användas utan fastigheten är köpt för markreserv så bör byggnaden rivas för att inte ta underhållsbudget från de byggnader som skall förvaltas. Revisionen bör följa processen för dessa fastigheter för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig process. Arbetet med att få samhällsbyggnadsprocessen att fungera fullt ut i berörda verksamheter är ett stort och viktigt arbete inför framtiden, vilket kommer att innebära att tid och resurser måste läggas på att få analysen att bli implementerad. Revisionen bör även följa denna process. Kultur- och fritidsnämnden Nämnden lyfter fram byggnationen av ett nytt badhus som den främsta utmaningen framöver. Det kan vara intressant för revisionen att följa hur projektet bedrivs, dels utifrån fastställd projektmodell, dels utifrån givna budgetramar. Deloitte har biträtt oss vid revisionen. Den årliga grundläggande granskningen har redovisats i granskningsrapport. Rapporten finns tillgänglig på kommunens hemsida. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Den förändrade nämndsorganisation med tillhörande förändrad förvaltningsorganisation påverkar och kommer att påverka nämnden och dess verksamheter under det närmaste året. Tid och resurser krävs för att skapa en bra förändringsprocess och för att implementera den helt i organisationen. Revisionen bör följa denna process. 4

13 3. Löpande granskning 2014 Vår granskning av den interna kontrollen har gjorts i enlighet med de upprättade granskningsplanerna. Dessa har i sin tur baserats på utförd riskanalys. Vi har granskat väsentliga processer ur ett finansiellt och administrativt perspektiv vilket innebär att vi följer det finansiella flödet från det att intäkt, kostnad eller liknande genereras till dess att bokning sker i huvudboken och slutligen blir reglerad. Följande processer har granskats: Bokslutsprocessen Löneprocessen Inköpsprocessen Finansprocessen Process avseende anläggningstillgångar Process avseende avsättningar Process avseende verksamhetsmål Vår granskning av förvaltningens interna kontroller i respektive process har utförts genom följande kriterier och kontroller: 1. Existerar det någon skriftlig princip/policy/rutin som beskriver vilka kontroller som skall finnas/utföras inom respektive process? 2. Är organisationen medveten om att principen/policyn/rutinen existerar? 3. Efterlever organisationen principen/policyn/rutinen samt dokumenteras de utförda kontrollerna? 4. Existerar det någon efterkontroll av att principen/policyn/rutinen efterlevs samt har kontrollen dokumenterats? l granskningen rekommenderas kommunen att: de även inkluderar att attestering av avstämningar skall ske. personer kan attestera i systemet. För att stärka den interna kontrollen i bokslutsarbetet rekommenderar vi att kommunen inför attest av avstämningar för att säkerställa att avstämningar sker samt att kontroll kan ske i efterhand att avstämningen är utförd. Vidare rekommenderar vi kommunen att uppdatera de anvisningar som finns för balansspecifikationer, så att Vi rekommenderar även kommunen att säkerställa att endast behöriga Löneavdelningen bör införa en formell rutin som innebär att en övergripande kvalitetssäkring sker av att korrekta uppgifter har registrerats i lönesystemet HR-plus genom att någon kontrollerar och attesterar det som registreras i lönesystemet. Löneavdelningen bör vidare införa en formell rutin som innebär att stickprovskontroll sker av att rättelse av rapporteringen till KPA har utförts. Denna kontroll behöver även dokumenteras och attesteras. För att säkerställa att Lagen om offentlig upphandling efterlevs bör kommunen tillse att samtliga ramavtal finns tillgängliga i exempelvis Raindance för de personer vilka har rätt att göra inköp. För att säkerställa att den beställda varan eller tjänsten håller den kvalitet som är avtalad rekommenderar vi att kommunen inför en rutin avseende mottagningskontroller.

14 För stärka den interna kontrollen i finansproessen rekommenderar vi att det införs en rutin som innebär att den person som genomfört affären ej kan registrera affären i finanssystemet Vidare rekommenderar vi att kommunen inför en rutin som innebär att samtliga registreringar i finanssystemet skall godkännas och attesteras av behörig person. Vi rekommenderar kommunen att upprätta en rutin som innebär att förändringar rörande anläggningstillgångar, avskrivningar m.m. attesteras i syfte att undvika att förändringar som genomförs ej är korrekta. Vi rekommenderar kommunen att införa en rutin avseende analys av anläggningstillgångar, avskrivningar, nedskrivningar och reverseringar för att säkerställa att de är korrekta och fullständiga. För att säkerställa att tillgångar enligt anläggningsregistret återspeglar de anläggningstillgångar som finns i verksamheten rekommenderar vi att samtliga inventarier inkluderas i inventering samt att märkning sker i samband med nästa inventering. För att stärka den interna kontrollen och säkerställa att det finns tillräckliga underlag för att kunna göra en bedömning av avsättningen rekommenderar vi att kommunen upprättar en rutinbeskrivning som tydligt beskriver när bedömning av avsättningar skall sker samt vilken typ av underlag som behöver finnas framme för att bekräfta posten. Deloitte har biträtt oss vid revisionen. Den löpande granskningen har redovisats i granskningsrapport. Rapporten finns tillgänglig på kommunens hemsida.

15 4. Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2014 Vi har översiktligt granskat kommunens delårsbokslut per Granskningen syftar till att verifiera dels att Uddevalla kommun upprättar delårsrapport, dels att delårsrapporten är upprättad i enlighet med kommunallagen (KL), lagen om kommunal redovisning (KRL), Rådet för kommunal redovisning samt god redovisningssed i kommuner. Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed Vi har i samband med vår granskning inte funnit något, utöver vad som anges nedan, som tyder på att kommunens delårsrapport inte i huvudsak är upprättad i enlighet med lagens krav, god redovisningssed och gällande riktlinjer. Uddevalla kommun redovisar inte anläggningstillgångar enligt Vi har tagit del av delårsbokslutet per och förhört oss om komponentavskrivning. Detta är en avvikelse mot RKR rutinerna kring upprättandet av detsamma för Uddevalla kommun. Kommunen upplyser om detta i delårsrapporten. Utöver dessa åtgärder har vi, med en inriktning och omfattning som framgår av SÖG 2400 "Uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter'' samt kommunens anvisningar, verifierat riktigheten i det av nämnderna inrapporterade materialet. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Förr att verifiera rimligheten i Uddevalla kommuns delårsrapport har granskningsinsatser avseende nedanstående delar utförts: Periodiseringar Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkningar Måluppfyllelse Efterlevnad av kommunens interna riktlinjer vid upprättande av delårsbokslut Efterlevnad av regelverk Baserat på vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport: Vår samlade bedömning avseende avvikelser från gällande rekommendation ovan är alt de redovisas på ett öppet sätt i delårsrapporten. Förvaltningsberättelsen Enligt KRL 9:2 och RKR 22 ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående års utgång. Uppgift ska lämnas om: sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut. Vi har i samband med vår granskning inte funnit något som tyder på att kommunens delårsrapport inte i huvudsak följer de krav som finns i KRL 9:2 och RKR 22 avseende redogörelse för utvecklingen av verksamhet och resultat sedan föregående års utgång.

16 Resultat- och balansräkningar l 9 Kap KRL framgår att delårsrapport skall upprättas minst en gång under räkenskapsåret. Enligt RKR 22 ska delårsrapportens innehålla balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut och jämförelsetal för närmast föregående räkenskapsårs utgång och resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande period närmast föregående räkenskapsår, helårsprognos samt årsbudget. Vi har i samband med vår granskning inte funnit något som tyder på att kommunens delårsrapport inte i huvudsak är upprättad i enlighet med de krav som lagen och rekommendationen ställer gällande uppställningsformer för resultat- och balansräkningar i delårsrapporten. Efterlevnad av regelverk och kommunens interna riktlinjer vid upprättande av delårsbokslut Vi har i samband med vår granskning inte funnit något som tyder på att kommunens delårsrapport inte i huvudsak är upprättad i enlighet med regelverk och kommunens interna riktlinjer avseende delårsbokslut Deloitte har biträtt oss vid revisionen. Granskning av delårsbokslutet har redovisats i granskningsrapport. Rapporten finns tillgänglig på kommunens hemsida. Måluppfyllelse Kommunens har fyra finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Utifrån prognosen i delårsrapporten för helåret kommer enbart ett av de fyra finansiella målen att uppfyllas vid årets slut. Kommunen bedriver ett fortsatt utvecklingsarbete som innebär att de verksamhetsmål som är av särskild betydelse för en god ekonomisk hushållning identifieras och redovisas på samma sätt som de finansiella målen. Vi ser positivt på kommunens utvecklingsarbete men kan, av denna anledning, i dagsläget inte uttala oss om resultatet av måluppfyllelsen är tillräcklig för att kommunen ska anses bedriva verksamheten i linje med god ekonomisk hushållning. 8

17 5. Granskning av årsbokslut 2014 Revisorerna ska enligt kommunallagen pröva om räkenskaperna är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas årsbokslutet. Vår sammanfattande bedömning är att kommunen i allt väsentligt följer kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KRL) och redovisningsrekommendationer för området förutom avseende: Kommun redovisar inte anläggningstillgångar enligt komponentavskrivning. Detta är en avvikelse mot RKR Kommunen upplyser om detta i årsredovisningen i enlighet med KRL. Enligt kommunens riktlinjer för pensionsåtagande, antagna av kommunfullmäktige den 14 september 2005 och senast reviderade 13 oktober 201 O, samt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 14 januari 2015 har en partiell inlösen av pensionsskulden via försäkringslösning redovisats per vilket minskar ansvarsförbindelsen. Inlösen uppgår till ca 96 mkr. Vi anser att kommunledningskontorets tjänsteskrivelse bör varit expedierad innan årsbokslutet då inlösen är redovisad per l kommunens riktlinjer för pensionsåtagande framgår det att kommunen har som mål att ha en jämn årlig pensionskostnad under perioden För att uppnå målet ska kommunen i samband med upprättande av den årliga flerårsplanen skapa ekonomiskt utrymme som möjliggör betalning i förskott samt att en bedömning avseende möjligheten till inlösen av framtida kostnader och utbetalningar ska göras i samband med årsbokslutet. Beaktat riktlinjerna samt att de är antagna av kommunfullmäktige den 14 september 2005 och senast reviderade 13 oktober 2010 bedömer vi ändock att resultat- och balansräkning ger en rättvisande bild per Måluppfyllelse Samtliga finansiella mål är uppfyllda per %av verksamhetsmålen uppnåtts vilket är en minskning jämfört med föregående års då uppfyllelsen uppgick till drygt 90 %. Vid en genomgång av finansiella målen samt verksamhetsmålen kan konstateras att det finns vissa utvecklingsområden samt att samtliga verksamhetsmål ej följs upp årligen. Beaktat detta kan vi i dagsläget inte uttala oss om resultatet av måluppfyllelsen är tillräcklig för att kommunen ska anses bedriva verksamhet i linje med god ekonomisk hushållning. Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen innehåller förutom primärkommunen även Uddevalla Utveckling AB, Uddevalla vatten AB, Västvatten AB (ägarandel 65 %), Bostadsstiftelsen Uddevallahem, Bostadsstiftelsen Ljungskilehem, HSB:s stiftelse Jakobsberg samt Gustafsbergsstiftelse. Från och med 2014 sker redovisningen inom dotterföretagen enligt det nya regelverket K3. Byte av redovisningsprincip för dotterföretagen har inneburit att jämförelseåret 2013 har räknats om i den sammanställda redovisningen. Detta innebär bland annat att komponentavskrivning på materiella anläggningstillgångar tillämpas i dotterföretagen men ej i kommunen vilket framgår i årsredovisningen. Enligt kommunen innebär byte av redovisningsprincip en marginell effekt i koncernredovisningen. 9

18 Siffrorna för bolagen är justerade för 2013, vilket innebär 0,8 mkr i förbättrat resultat för koncernen. Vår samlade bedömning avseende awikelsen från RKR 11.4 ovan är att de redovisas på ett öppet sätt i årsredovisningen i enlighet med KRL. Deloitte har biträtt oss vid revisionen. Granskning av delårsbokslutet har redovisats i granskningsrapport Rapporten finns tillgänglig på kommunens hemsida. 10

19 6. Fördjupade granskningar Granskning av Uddevalla kommuns brandskyddsarbete Vi har granskat Uddevalla kommuns brandskyddsarbete. Arbetet har berört samtliga nämnder. Lagen om skydd mot olyckor ställer krav på att kommunen ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Det ska bl a innehålla mål för skydd mot olyckor. Uddevalla kommun har formulerat ett säkerhetsmål om att antalet bränder ska minska och att ingen person ska omkomma eller allvarligt skadas i samband med brand. Kommunfullmäktige har beslutat att det ska tas fram underliggande prestationsmål för kommunens nämnder. Det ska även ske en samordning inom kommunen av arbetet med målen. Vissa nämnder har tagit fram prestationsmål och vissa arbetar aktivt med att utföra åtgärder för att nå målen samt följa upp dem. Vissa nämnder har inte tagit fram prestationsmål Vi bedömer att det skulle kunna finnas fler relevanta prestationsmål inom nämnderna. Det finns brister i arbetet med säkerhetsmålet, bl a i samordning och uppföljning. Vi har även granskat räddningstjänstens tillsynsarbete, där vi ser att det finns utvecklingsutrymme för uppföljning av tillsynerna, samt att nämnden inte har fått information om fastställande av tillsynsplanen, dvs styrdokumentet som gäller tillsynsarbetet Vi bedömer att räddningstjänsten har förutsättningar för att vid tillsyn kontrollera att ägare och verksamhetsutövare har erforderlig kompetens för sitt brandskydd. Då det finns brister i uppföljningen av tillsynerna kan vi inte fullt ut bedöma huruvida kontrollerna verkligen fungerar och får effekt. Verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden har kunskap om utrymning och brandskydd, men upplever ett behov av tätare praktiska utrymningsövningar och djupare förståelse inom utrymning. Det finns behov av att öka tydligheten i gränsdragning av ansvaret för brandskyddet mellan ägare och nyttjanderättshavare. Mot denna bakgrund och övriga iakttagelser och bedömningar i rapporten har vi gjort bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna till större del bedriver ett ändamålsenligt brandskyddsarbete, men att det finns utrymme för utveckling. PWC har biträtt oss vid granskningen. Granskningen har redovisats i granskningsrapport. Rapporten finns tillgänglig på kommunens hemsida. Granskning av kommunstyrelsens ledning och samordning av intern kontroll Vi har genomfört en granskning av kommunstyrelsens ledning och samordning av intern kontroll. Granskningens syfte har varit att granska på vilket sätt som kommunstyrelsen säkerställer att internkontrollarbetet fortskrider och samordnas enligt rutinerna för detta i de nya nämnderna år Bakgrunden till granskningen är att Uddevalla kommun de senaste åren har genomfört flera insatser för att utveckla arbetet med den interna 11

20 styrningen och kontrollen. Dessa visar att det har funnits flera god intentioner med att utveckla arbetet med intern kontroll i kommunen men att resultatet inte alltid har blivit som det var tänkt. Mot bakgrund av ovanstående finns en risk att internkontrollarbetet inte bedrivs i enlighet med beslutade bestämmelser och riktlinjer för den interna kontrollen i Uddevalla kommun. Av granskningens resultat framkommer att det under en längre period inte funnits någon fungerande eller aktiv internkontrollgrupp, vilket har resulterat i att det inte skett något utvecklingsarbete avseende den interna kontrollen i kommunen. Utifrån vad som framkommit i granskningen bedömer vi att kommunstyrelsen i större utsträckning bör leda och samordna nämndernas internkontrollarbete. Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen behöver analysera och utvärdera nämndernas arbete med den interna kontrollen för att kunna bedöma nämndernas följsamhet till bestämmelser och riktlinjer samt säkerställa att kommunens organisation för den interna kontrollen utvecklas utifrån kontrollbehovet Vidare framkommer av granskningens resultat att det finns en variation i nämndernas utgångspunkter och arbete med risker avseende den interna kontrollen samt att nämnderna i varierande utsträckning följer kommunens riktlinjer och bestämmelser vad gäller intern kontroll. Bland annat saknas uppgifter i ett antal internkontrollplaner som ska framgå enligt riktlinjer och bestämmelser, exempelvis riskbedömning och omfattning på uppföljningen. Utifrån granskningens resultat bedömer vi att det finns brister i hur kommunstyrelsen säkerställer att nämnderna har ett tillfredsställande arbete med intern kontroll. Vi bedömer att kommunstyrelsen på ett tydligare sätt behöver samordna arbetet och definiera gemensamma utgångspunkter för arbetet med intern kontroll och riskbedömning. Av granskningen framgår att kommunstyrelsen följer upp nämndernas internkontrollarbete genom uppsiktspliktsmöten. Vi bedömer det som positivt att kommunstyrelsen diskuterar internkontrollen med nämnderna i samband med uppsiktspliktsmöten. Samtidigt bedömer vi att det är svårt att värdera resultatet av dessa dialoger utifrån upprättade minnesanteckningar. Utifrån kommunallagens 6 kap och Uddevalla kommuns styrprinciper och riktlinjer för intern kontroll framgår det att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Av kommunens riktlinjer framgår även att nämnderna senast i samband med årsredovisningen ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Granskningen visar att kommunstyrelsen först behandlade en återrapportering av nämndernas arbete med intern kontroll 2013 samt redovisning av nämndernas planer för år Vi bedömer att kommunstyrelsen bör säkerställa att nämndernas rapportering upprättas och behandlas i enlighet med kommunens riktlinjer för intern kontroll. När det gäller uppföljning av den interna kontrollen anger riktlinjerna i Uddevalla kommun att kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Av granskningen framkommer att kommunstyrelsens årliga uppföljning främst görs genom insamling av internkontrollplaner och en sammanställning över nämndernas internkontrollarbete för året. Kommunstyrelsen samlar inte in de riskbedömningar som enligt bestämmelserna ska ligga till grund för internkontrollplanerna. Utifrån granskningens resultat kan vi konstatera att kommunstyrelsen bör göra en analys och utvärdering av nämndernas 12

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun September 2014 September 2014 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 2. Iakttagelser

Läs mer

REVISORERNA Bilaga till revisionsberättelsen

REVISORERNA Bilaga till revisionsberättelsen 2016-03-17 Bilaga till revisionsberättelsen Redogörelse för revisionen år 2015 Innehåll 1. Redogörelse för revisionen år 2015...2 1.1 Inledning... 2 1.2 Granskningsinriktning... 2 2. Årlig grundläggande

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014.

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks/2013-0512 Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. Förslag

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson Svalövs kommun Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008 Per Pehrson Idha Håkansson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 2 Rättvisande räkenskaper...4 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Bilaga Förslag 89 www.pwc.com/se Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Richard Vahul Carin Hultgren Jenny Nyholm Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje Innehåll Syfte, revisionsfrågor,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Yvonne Lundin Augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Miljöförbundet Blekinge Väst Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll och

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 9 september 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är att

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017

Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017 Stadsrevisionen Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017 goteborg.se/stadsrevisionen 2 GÖTEBORGS STADS RÄKENSKAPER OCH BOKSLUT 2017 Granskningsplan för 2017 Stadsrevisionens uppdrag

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Revisorerna och god ekonomisk hushållning Bedömning av delårsrapporter och årsredovisning

Revisorerna och god ekonomisk hushållning Bedömning av delårsrapporter och årsredovisning PM Sida 2005-06-13 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för demokrati och styrning Agneta Peterz Till de förtroendevalda revisorerna i kommuner, landsting och regioner Revisorerna och god

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer