KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård

2 Meddelande l (l) D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon Tillledamöter och ersättare i kommunfullmäktige Den 8 april sammanträder kommunfullmäktige i Bokenäs Bygdegård. De förtroendevalda somläser kallelsen på en läsplatta rekommenderas ladda ner pdf-filen av kallelsen tillläsplattan, för att säkerställa att man har tillgång till handlingarna under sammanträdet. Kallelsen som pdf-fil finns på Det finns ingen teknisk utrustning i bygdegården. Det är alltså inte möjligt att visa någon powerpoint-presentation. På kommunfullmäktiges hems ida; www. uddevalla. se/kf finns informationsmaterial från SKL som kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare kan få ta del av. Det är informationsskrifter om; Ansvaret som ledamot i nämnd Ansvarsprövningen i fullmäktige Förtroendevald i upphandlingsprocessen Kommunledningskontoret Administrativa avdelningen Postadress UDDEVALLA Besöksadress Varvsvägen l Telefon (vx) Fax Dl E-post

3 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till eller till Annika Thorström, te! alt. Anna-Lena Lundin, te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen fore sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skalllämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen fore sammanträdet for att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skalllämnas på sammanträdet. Allergi, astma, doftöverkänslighet Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar. Ta inte med citrusfrukter och nötter! Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Annica Åberg alt te!

4 Kallelse Föredragningslista 1(2) Sammanträde Kommunfullmäktige Plats och lid Bol{enäs Bygdegård, kl. 17:30 onsdagen den 08 april 2015 Ordförande sekreterare Alf Gillberg Markus Hurtig Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Information från föreningen Bokenästes framtid 3. Allmänhetens frågestund 4. Besvarande av interpellation från Magnus Jacobsson (KO) till kultur och fritidsnämndens ordförande avseende rättvisa stöd mellan ridskolorna i kommunen Dnr KS 2015/ Revisionsberättelse för år 2014 Dnr KS 2015/ Kommunens årsredovisning 2014 Dnr KS 2015/ Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB Dnr KS 2015/ Ändringar av förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Dnr KS 2015/ Tolkning av utskottsarvoden för förtroendevalda med fasta arvoden Dnr KS 2015/00096 l O. Arvoden till direktionen i Mitt Bohuslän D nr KS 20 15/00022 Il. Trafik och parkeringsstrategi för Uddevalla kommun Dnr KS 2014/00589

5 Kallelse Föredragningslista 2(2) Föredragningslista Föredragande 12. Förteckning över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 28 februari 2015 Dnr KS 2015/ Bokslut för donationsfonder år 2014 Dnr KS 2015/ Revidering av renhållningsordningen 2015 Dnr KS 2015/ Revidering och utökning av biblioteksplan för Uddevalla kommun Dnr KS 2015/ Ansökan från Uddevalla skolfartygstiftelsen om att höja kommunens borgensåtagande Dnr KS 2014/ Val av ledamot till Uddevalla Turisttrafik AB efter Lars Eide Andersson (MP) Dnr KS 2015/ Val av revisorer i bolag, stiftelser m.m. för mandatperioden , i vissa fall delar av perioden - avseende val till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Dnr KS 2015/ Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2015 Dnr KS 20 15/0000 l 20. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag Dnr KS 2703/87 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till eller till Annika Thorström, te! alt. Till Anna Lena Lundin, te! Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

6 Revisorerna Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2014 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat kommunens styrelsers och nämnders verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i Uddevalla Utvecklings AB, koncernen Uddevalla Energi AB, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Event AB, Uddevalla Turisttrafik AB, Uddevalla Hamnterminal AB, Uddevalla Vatten AB, Västvatten AB samt revisorer i Bostadsstiftelserna Uddevallahem, Ljungskilehem och HSB:s stiftelse Jakobsberg även verksamheten i dessa företag. Vår granskning omfattar även kommunens sammanställda redovisning avseende kommunkoncernen. Granskningen av kommunen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och revisorernas reglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat som redovisas i bilagan "Redogörelse för revisionen år 2014". Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Vi har enligt kommunallagen 9 a granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet i allt väsentligt är förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Vi bedömer att styrelsen och nämnderna i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig. Vi tillstyrker att de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god revisionssed. Uddevalla den25mars 2015 Eva Carlsund Ordförande ~~ Rolf~ son Bo Sandeli Vice ordförande ~cuuu:_; 0{~ Thomas Ottosso: 1- ~)!&~ ngt And ~,7!r, fo:-// /};/~.l-? Lena Henriksson Bilaga: Redogörelse för revisionen år 2014

7 Redogörelse för revisionen 2014 Uddevalla kommun Mars 2015

8 Innehåll 1. Inledning 2. Arlig granskning 2 3. Löpande granskning Granskning av delårsbokslut per 31 augusti Granskning av årsbokslut 2014 g 6. Fördjupade granskningar 11

9 1. Inledning Inledning Uddevalla kommuns revisorer lämnar härmed sin sammanfattande rapport avseende årets granskningsinsatser. l vår rapport lämnas sammanfattande beskrivningar av de granskningar som genomförts under året samt våra väsentligaste iakttagelser och rekommendationer. Granskningsinriktning Vi har utfört granskningen enligt kommunallagen, aktiebolagslagen (lekmannarevisionen) och fastställt revisionsreglemente. Enligt kommunallagen 9 kap skall revisorerna pröva om verksamheten bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om kontrollen inom styrelsen och nämnderna är tillräcklig. Revisionen arbetar på fullmäktiges uppdrag och utgör hela fullmäktiges verktyg. Kommuninvånarnas perspektiv sätts i förgrunden i revisionens arbete.

10 2. Årlig granskning Arlig granskning av kommunens nämnder Kommunallagen och god revisionssed förutsätter att all verksamhet granskas årligen. Med all verksamhet avses en översiktlig granskning av den styrning som nämnder och förvaltning utövar för att uppfylla den uppgift och nå de mål som givits av fullmäktige. Nedan återges ett sammanfattande resultat av de dialoger som genomförts med respektive nämnd. Under nämndsdialogerna har även diskussioner förts avseende vilka eventuella åtgärder som nämnderna vidtagit utifrån tidigare granskningar. Uppföljning av tidigare granskningar En uppföljning har gjorts av de granskningar som genomfördes under 2013 för att undersöka hur verksamheten beaktat lämnade rekommendationer. Nedan återges kort vilka granskningar som följts upp samt våra kommentarer kring hur berörda nämnder arbetat med rekommendationerna. Granskning av kommunens sponsring Har det genomförts några åtgärder avseende de områden som lyftes fram i granskningen avseende kommunens sponsring, dvs: Säkerställa att det finns en dokumenterad uppföljning av samtliga sponsringar Uppföljning av marknadsföringseffekten av genomförd sponsring Beräknat de totala värdet av sponsring, dvs inte bara den monetära delen Kommunchefen har i uppdrag att gå igenom avtalskonstruktion med mera för att se över hur de ska arbeta med idrottsföreningar framöver. Exempelvis pågår ett arbete med att se över tvåårsavtal istället för idag då de har ettårsavtal med idrottsföreningarna. Kommunstyrelsen anger att det är en mycket stor svårighet att bedöma vilken effekt kommunen får tillbaka av sponsringen. Sponsringen ses som möjlighet att få en positiv utveckling av idrottsverksamheten inom kommunen. l dagsläget finns det ingen uppföljning om Uddevalla kommun står på matchtröjor, arenor etc. som är enligt avtalet. Följande framgår av en tjänsteskrivelse, Dnr KS 2013/00435: Uppföljning av sponsring: Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer bör uppföljning och bedömning av marknadsföringseffekten ske vid större insatser- "beslutade större insatser bör följas upp för att om möjligt bedöma effekterna". Det dokumenteras när så sker. På den punkten följer vi våra riktlinjer idag. De flesta av de sponsringarna som hanteras av kommunledningskontoret är av mindre omfattning och många sker årligen. Där skulle en mätning av effekten kunna komma att kosta mer än själva beloppet på sponsringen. Men det finns självklart förbättringsområden. Samtliga sponsringsavtal som utfärdas av Uddevalla kommun kompletteras med en uppgift om hur uppföljning ska ske. Exempelvis kan

11 det ske i form av en skriftlig redogörelse som visar på resultat och utveckling under året. Redogörelsen lämnas in efter avslutad säsong och diarieförs i kommunens arl<:iv. Det betyder att man redan ni:! r man tecknar avtalet gör en bedömning på vilket sätt som mätning och uppföljning ska ske. Enligt kommunstyrelsen bör Uddevalla kommun komplettera sin beräkning av en sponsrings totala värde till att innehålla fler värden än bara monetära. Granskning av arbetet med den nya skollagen Beskriv kort konsekvenserna avseende omorganisationen med anledning av den nya skollagen Omorganisationen har inneburit att de numera inte har två rektorer på en skola utan ansvaret ligger hos en rektor som kan stärl<:as upp med en biträdande rektor. Konsekvensen av den nya lagen är att rektorns roll har förstär1<:ts och att ledningsresursen till rektorerna har förstärkts. Har det vidtagits några åtgärder att säkerställa ett strukturerat system för att följa upp och analysera elevernas syn på sin arbetsmiljö och psykosociala hälsa? BUN har testat att upprätta ett elevdialogforum, genomfört LUPEN samt ny brukarundersökning. l övrigt hanteras elevhälsa av rektorerna och förvaltningen. BUN har även förstärl<:t psykologinsatserna utifrån tidigare kritik avseende bristande förebyggande arbete ifrån skolinspektionen. Har det genomförts en sammanställd analys av de beslut som fattas med stöd av 5 kapitel 7-8 (utvisning och kvarsittning) samt (omplacering, avstängning, omhändertagande av föremål m.m.)? Resultat av nämndsdialogerna Nämndsdialogerna har utgått från frågor avseende nämndernas arbete med intern kontroll, hur nämnderna hanterat de utmaningar som de angav inför 2014 samt övriga frågor som revisorerna bedömt vara väsentliga. Nedan återges kort vilka revisionsrisker vi uppmärksammat för respektive nämnd som ingått i granskning. Kommunstyrelsen Den framtida omorganisationen avseende kommunens nämnder kan komma att innebära väsentliga förändringar i kommunens organisation. För att säkerställa en ändamålsenlig implementering bör revisionen följa kommunens arbete. Kommunstyrelsen uttrycker en problematik kring kommunens lokalförsörjning. För att säkerställa en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess i kommunen bör revisionen följa denna process. Kommunstyrelsen ser investeringar som en av de stora utmaningarna inför framtiden. För att säkerställa att felprioriteringar ej föreligger bör revisionen följa detta arbete. Vidare åtgärder bör tas av kommunstyrelsen efter granskningen av kommunens sponsring. För att säkerställa kommunens ändamålsenlighet vad gäller sponsring för revisionen följa detta arbete. Avstängningsärenden, några få, har varit uppe i nämnden. Dessa har lett till en utveckling av riktlinjer och dokumentation.

12 Barn- och utbildningsnämnden Även barn- och utbildningsnämnden uttrycker en problematik kring kommunens lokalförsörjning. För att säkerställa en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess i kommunen bör revisionen följa denna process. Socialnämnden Revisorerna bör fortsatt följa hur nämndens arbete med att uppnå budget fortskrider samt vilken effekt genomförda besparingsåtgärder får på verksamheten. Tekniska nämnden Tekniska nämnden anger satsningar på vissa specialfastigheter som en av de större utmaningarna de har att hantera. Tekniska nämnden menar att när kommunen köper in fastigheter med byggnader så bör de redan från början bestämma vad byggnaden skall användas till. Om byggnaden inte skall användas utan fastigheten är köpt för markreserv så bör byggnaden rivas för att inte ta underhållsbudget från de byggnader som skall förvaltas. Revisionen bör följa processen för dessa fastigheter för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig process. Arbetet med att få samhällsbyggnadsprocessen att fungera fullt ut i berörda verksamheter är ett stort och viktigt arbete inför framtiden, vilket kommer att innebära att tid och resurser måste läggas på att få analysen att bli implementerad. Revisionen bör även följa denna process. Kultur- och fritidsnämnden Nämnden lyfter fram byggnationen av ett nytt badhus som den främsta utmaningen framöver. Det kan vara intressant för revisionen att följa hur projektet bedrivs, dels utifrån fastställd projektmodell, dels utifrån givna budgetramar. Deloitte har biträtt oss vid revisionen. Den årliga grundläggande granskningen har redovisats i granskningsrapport. Rapporten finns tillgänglig på kommunens hemsida. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Den förändrade nämndsorganisation med tillhörande förändrad förvaltningsorganisation påverkar och kommer att påverka nämnden och dess verksamheter under det närmaste året. Tid och resurser krävs för att skapa en bra förändringsprocess och för att implementera den helt i organisationen. Revisionen bör följa denna process. 4

13 3. Löpande granskning 2014 Vår granskning av den interna kontrollen har gjorts i enlighet med de upprättade granskningsplanerna. Dessa har i sin tur baserats på utförd riskanalys. Vi har granskat väsentliga processer ur ett finansiellt och administrativt perspektiv vilket innebär att vi följer det finansiella flödet från det att intäkt, kostnad eller liknande genereras till dess att bokning sker i huvudboken och slutligen blir reglerad. Följande processer har granskats: Bokslutsprocessen Löneprocessen Inköpsprocessen Finansprocessen Process avseende anläggningstillgångar Process avseende avsättningar Process avseende verksamhetsmål Vår granskning av förvaltningens interna kontroller i respektive process har utförts genom följande kriterier och kontroller: 1. Existerar det någon skriftlig princip/policy/rutin som beskriver vilka kontroller som skall finnas/utföras inom respektive process? 2. Är organisationen medveten om att principen/policyn/rutinen existerar? 3. Efterlever organisationen principen/policyn/rutinen samt dokumenteras de utförda kontrollerna? 4. Existerar det någon efterkontroll av att principen/policyn/rutinen efterlevs samt har kontrollen dokumenterats? l granskningen rekommenderas kommunen att: de även inkluderar att attestering av avstämningar skall ske. personer kan attestera i systemet. För att stärka den interna kontrollen i bokslutsarbetet rekommenderar vi att kommunen inför attest av avstämningar för att säkerställa att avstämningar sker samt att kontroll kan ske i efterhand att avstämningen är utförd. Vidare rekommenderar vi kommunen att uppdatera de anvisningar som finns för balansspecifikationer, så att Vi rekommenderar även kommunen att säkerställa att endast behöriga Löneavdelningen bör införa en formell rutin som innebär att en övergripande kvalitetssäkring sker av att korrekta uppgifter har registrerats i lönesystemet HR-plus genom att någon kontrollerar och attesterar det som registreras i lönesystemet. Löneavdelningen bör vidare införa en formell rutin som innebär att stickprovskontroll sker av att rättelse av rapporteringen till KPA har utförts. Denna kontroll behöver även dokumenteras och attesteras. För att säkerställa att Lagen om offentlig upphandling efterlevs bör kommunen tillse att samtliga ramavtal finns tillgängliga i exempelvis Raindance för de personer vilka har rätt att göra inköp. För att säkerställa att den beställda varan eller tjänsten håller den kvalitet som är avtalad rekommenderar vi att kommunen inför en rutin avseende mottagningskontroller.

14 För stärka den interna kontrollen i finansproessen rekommenderar vi att det införs en rutin som innebär att den person som genomfört affären ej kan registrera affären i finanssystemet Vidare rekommenderar vi att kommunen inför en rutin som innebär att samtliga registreringar i finanssystemet skall godkännas och attesteras av behörig person. Vi rekommenderar kommunen att upprätta en rutin som innebär att förändringar rörande anläggningstillgångar, avskrivningar m.m. attesteras i syfte att undvika att förändringar som genomförs ej är korrekta. Vi rekommenderar kommunen att införa en rutin avseende analys av anläggningstillgångar, avskrivningar, nedskrivningar och reverseringar för att säkerställa att de är korrekta och fullständiga. För att säkerställa att tillgångar enligt anläggningsregistret återspeglar de anläggningstillgångar som finns i verksamheten rekommenderar vi att samtliga inventarier inkluderas i inventering samt att märkning sker i samband med nästa inventering. För att stärka den interna kontrollen och säkerställa att det finns tillräckliga underlag för att kunna göra en bedömning av avsättningen rekommenderar vi att kommunen upprättar en rutinbeskrivning som tydligt beskriver när bedömning av avsättningar skall sker samt vilken typ av underlag som behöver finnas framme för att bekräfta posten. Deloitte har biträtt oss vid revisionen. Den löpande granskningen har redovisats i granskningsrapport. Rapporten finns tillgänglig på kommunens hemsida.

15 4. Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2014 Vi har översiktligt granskat kommunens delårsbokslut per Granskningen syftar till att verifiera dels att Uddevalla kommun upprättar delårsrapport, dels att delårsrapporten är upprättad i enlighet med kommunallagen (KL), lagen om kommunal redovisning (KRL), Rådet för kommunal redovisning samt god redovisningssed i kommuner. Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed Vi har i samband med vår granskning inte funnit något, utöver vad som anges nedan, som tyder på att kommunens delårsrapport inte i huvudsak är upprättad i enlighet med lagens krav, god redovisningssed och gällande riktlinjer. Uddevalla kommun redovisar inte anläggningstillgångar enligt Vi har tagit del av delårsbokslutet per och förhört oss om komponentavskrivning. Detta är en avvikelse mot RKR rutinerna kring upprättandet av detsamma för Uddevalla kommun. Kommunen upplyser om detta i delårsrapporten. Utöver dessa åtgärder har vi, med en inriktning och omfattning som framgår av SÖG 2400 "Uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter'' samt kommunens anvisningar, verifierat riktigheten i det av nämnderna inrapporterade materialet. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Förr att verifiera rimligheten i Uddevalla kommuns delårsrapport har granskningsinsatser avseende nedanstående delar utförts: Periodiseringar Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkningar Måluppfyllelse Efterlevnad av kommunens interna riktlinjer vid upprättande av delårsbokslut Efterlevnad av regelverk Baserat på vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport: Vår samlade bedömning avseende avvikelser från gällande rekommendation ovan är alt de redovisas på ett öppet sätt i delårsrapporten. Förvaltningsberättelsen Enligt KRL 9:2 och RKR 22 ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående års utgång. Uppgift ska lämnas om: sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut. Vi har i samband med vår granskning inte funnit något som tyder på att kommunens delårsrapport inte i huvudsak följer de krav som finns i KRL 9:2 och RKR 22 avseende redogörelse för utvecklingen av verksamhet och resultat sedan föregående års utgång.

16 Resultat- och balansräkningar l 9 Kap KRL framgår att delårsrapport skall upprättas minst en gång under räkenskapsåret. Enligt RKR 22 ska delårsrapportens innehålla balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut och jämförelsetal för närmast föregående räkenskapsårs utgång och resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande period närmast föregående räkenskapsår, helårsprognos samt årsbudget. Vi har i samband med vår granskning inte funnit något som tyder på att kommunens delårsrapport inte i huvudsak är upprättad i enlighet med de krav som lagen och rekommendationen ställer gällande uppställningsformer för resultat- och balansräkningar i delårsrapporten. Efterlevnad av regelverk och kommunens interna riktlinjer vid upprättande av delårsbokslut Vi har i samband med vår granskning inte funnit något som tyder på att kommunens delårsrapport inte i huvudsak är upprättad i enlighet med regelverk och kommunens interna riktlinjer avseende delårsbokslut Deloitte har biträtt oss vid revisionen. Granskning av delårsbokslutet har redovisats i granskningsrapport. Rapporten finns tillgänglig på kommunens hemsida. Måluppfyllelse Kommunens har fyra finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Utifrån prognosen i delårsrapporten för helåret kommer enbart ett av de fyra finansiella målen att uppfyllas vid årets slut. Kommunen bedriver ett fortsatt utvecklingsarbete som innebär att de verksamhetsmål som är av särskild betydelse för en god ekonomisk hushållning identifieras och redovisas på samma sätt som de finansiella målen. Vi ser positivt på kommunens utvecklingsarbete men kan, av denna anledning, i dagsläget inte uttala oss om resultatet av måluppfyllelsen är tillräcklig för att kommunen ska anses bedriva verksamheten i linje med god ekonomisk hushållning. 8

17 5. Granskning av årsbokslut 2014 Revisorerna ska enligt kommunallagen pröva om räkenskaperna är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas årsbokslutet. Vår sammanfattande bedömning är att kommunen i allt väsentligt följer kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KRL) och redovisningsrekommendationer för området förutom avseende: Kommun redovisar inte anläggningstillgångar enligt komponentavskrivning. Detta är en avvikelse mot RKR Kommunen upplyser om detta i årsredovisningen i enlighet med KRL. Enligt kommunens riktlinjer för pensionsåtagande, antagna av kommunfullmäktige den 14 september 2005 och senast reviderade 13 oktober 201 O, samt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 14 januari 2015 har en partiell inlösen av pensionsskulden via försäkringslösning redovisats per vilket minskar ansvarsförbindelsen. Inlösen uppgår till ca 96 mkr. Vi anser att kommunledningskontorets tjänsteskrivelse bör varit expedierad innan årsbokslutet då inlösen är redovisad per l kommunens riktlinjer för pensionsåtagande framgår det att kommunen har som mål att ha en jämn årlig pensionskostnad under perioden För att uppnå målet ska kommunen i samband med upprättande av den årliga flerårsplanen skapa ekonomiskt utrymme som möjliggör betalning i förskott samt att en bedömning avseende möjligheten till inlösen av framtida kostnader och utbetalningar ska göras i samband med årsbokslutet. Beaktat riktlinjerna samt att de är antagna av kommunfullmäktige den 14 september 2005 och senast reviderade 13 oktober 2010 bedömer vi ändock att resultat- och balansräkning ger en rättvisande bild per Måluppfyllelse Samtliga finansiella mål är uppfyllda per %av verksamhetsmålen uppnåtts vilket är en minskning jämfört med föregående års då uppfyllelsen uppgick till drygt 90 %. Vid en genomgång av finansiella målen samt verksamhetsmålen kan konstateras att det finns vissa utvecklingsområden samt att samtliga verksamhetsmål ej följs upp årligen. Beaktat detta kan vi i dagsläget inte uttala oss om resultatet av måluppfyllelsen är tillräcklig för att kommunen ska anses bedriva verksamhet i linje med god ekonomisk hushållning. Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen innehåller förutom primärkommunen även Uddevalla Utveckling AB, Uddevalla vatten AB, Västvatten AB (ägarandel 65 %), Bostadsstiftelsen Uddevallahem, Bostadsstiftelsen Ljungskilehem, HSB:s stiftelse Jakobsberg samt Gustafsbergsstiftelse. Från och med 2014 sker redovisningen inom dotterföretagen enligt det nya regelverket K3. Byte av redovisningsprincip för dotterföretagen har inneburit att jämförelseåret 2013 har räknats om i den sammanställda redovisningen. Detta innebär bland annat att komponentavskrivning på materiella anläggningstillgångar tillämpas i dotterföretagen men ej i kommunen vilket framgår i årsredovisningen. Enligt kommunen innebär byte av redovisningsprincip en marginell effekt i koncernredovisningen. 9

18 Siffrorna för bolagen är justerade för 2013, vilket innebär 0,8 mkr i förbättrat resultat för koncernen. Vår samlade bedömning avseende awikelsen från RKR 11.4 ovan är att de redovisas på ett öppet sätt i årsredovisningen i enlighet med KRL. Deloitte har biträtt oss vid revisionen. Granskning av delårsbokslutet har redovisats i granskningsrapport Rapporten finns tillgänglig på kommunens hemsida. 10

19 6. Fördjupade granskningar Granskning av Uddevalla kommuns brandskyddsarbete Vi har granskat Uddevalla kommuns brandskyddsarbete. Arbetet har berört samtliga nämnder. Lagen om skydd mot olyckor ställer krav på att kommunen ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Det ska bl a innehålla mål för skydd mot olyckor. Uddevalla kommun har formulerat ett säkerhetsmål om att antalet bränder ska minska och att ingen person ska omkomma eller allvarligt skadas i samband med brand. Kommunfullmäktige har beslutat att det ska tas fram underliggande prestationsmål för kommunens nämnder. Det ska även ske en samordning inom kommunen av arbetet med målen. Vissa nämnder har tagit fram prestationsmål och vissa arbetar aktivt med att utföra åtgärder för att nå målen samt följa upp dem. Vissa nämnder har inte tagit fram prestationsmål Vi bedömer att det skulle kunna finnas fler relevanta prestationsmål inom nämnderna. Det finns brister i arbetet med säkerhetsmålet, bl a i samordning och uppföljning. Vi har även granskat räddningstjänstens tillsynsarbete, där vi ser att det finns utvecklingsutrymme för uppföljning av tillsynerna, samt att nämnden inte har fått information om fastställande av tillsynsplanen, dvs styrdokumentet som gäller tillsynsarbetet Vi bedömer att räddningstjänsten har förutsättningar för att vid tillsyn kontrollera att ägare och verksamhetsutövare har erforderlig kompetens för sitt brandskydd. Då det finns brister i uppföljningen av tillsynerna kan vi inte fullt ut bedöma huruvida kontrollerna verkligen fungerar och får effekt. Verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden har kunskap om utrymning och brandskydd, men upplever ett behov av tätare praktiska utrymningsövningar och djupare förståelse inom utrymning. Det finns behov av att öka tydligheten i gränsdragning av ansvaret för brandskyddet mellan ägare och nyttjanderättshavare. Mot denna bakgrund och övriga iakttagelser och bedömningar i rapporten har vi gjort bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna till större del bedriver ett ändamålsenligt brandskyddsarbete, men att det finns utrymme för utveckling. PWC har biträtt oss vid granskningen. Granskningen har redovisats i granskningsrapport. Rapporten finns tillgänglig på kommunens hemsida. Granskning av kommunstyrelsens ledning och samordning av intern kontroll Vi har genomfört en granskning av kommunstyrelsens ledning och samordning av intern kontroll. Granskningens syfte har varit att granska på vilket sätt som kommunstyrelsen säkerställer att internkontrollarbetet fortskrider och samordnas enligt rutinerna för detta i de nya nämnderna år Bakgrunden till granskningen är att Uddevalla kommun de senaste åren har genomfört flera insatser för att utveckla arbetet med den interna 11

20 styrningen och kontrollen. Dessa visar att det har funnits flera god intentioner med att utveckla arbetet med intern kontroll i kommunen men att resultatet inte alltid har blivit som det var tänkt. Mot bakgrund av ovanstående finns en risk att internkontrollarbetet inte bedrivs i enlighet med beslutade bestämmelser och riktlinjer för den interna kontrollen i Uddevalla kommun. Av granskningens resultat framkommer att det under en längre period inte funnits någon fungerande eller aktiv internkontrollgrupp, vilket har resulterat i att det inte skett något utvecklingsarbete avseende den interna kontrollen i kommunen. Utifrån vad som framkommit i granskningen bedömer vi att kommunstyrelsen i större utsträckning bör leda och samordna nämndernas internkontrollarbete. Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen behöver analysera och utvärdera nämndernas arbete med den interna kontrollen för att kunna bedöma nämndernas följsamhet till bestämmelser och riktlinjer samt säkerställa att kommunens organisation för den interna kontrollen utvecklas utifrån kontrollbehovet Vidare framkommer av granskningens resultat att det finns en variation i nämndernas utgångspunkter och arbete med risker avseende den interna kontrollen samt att nämnderna i varierande utsträckning följer kommunens riktlinjer och bestämmelser vad gäller intern kontroll. Bland annat saknas uppgifter i ett antal internkontrollplaner som ska framgå enligt riktlinjer och bestämmelser, exempelvis riskbedömning och omfattning på uppföljningen. Utifrån granskningens resultat bedömer vi att det finns brister i hur kommunstyrelsen säkerställer att nämnderna har ett tillfredsställande arbete med intern kontroll. Vi bedömer att kommunstyrelsen på ett tydligare sätt behöver samordna arbetet och definiera gemensamma utgångspunkter för arbetet med intern kontroll och riskbedömning. Av granskningen framgår att kommunstyrelsen följer upp nämndernas internkontrollarbete genom uppsiktspliktsmöten. Vi bedömer det som positivt att kommunstyrelsen diskuterar internkontrollen med nämnderna i samband med uppsiktspliktsmöten. Samtidigt bedömer vi att det är svårt att värdera resultatet av dessa dialoger utifrån upprättade minnesanteckningar. Utifrån kommunallagens 6 kap och Uddevalla kommuns styrprinciper och riktlinjer för intern kontroll framgår det att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Av kommunens riktlinjer framgår även att nämnderna senast i samband med årsredovisningen ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Granskningen visar att kommunstyrelsen först behandlade en återrapportering av nämndernas arbete med intern kontroll 2013 samt redovisning av nämndernas planer för år Vi bedömer att kommunstyrelsen bör säkerställa att nämndernas rapportering upprättas och behandlas i enlighet med kommunens riktlinjer för intern kontroll. När det gäller uppföljning av den interna kontrollen anger riktlinjerna i Uddevalla kommun att kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Av granskningen framkommer att kommunstyrelsens årliga uppföljning främst görs genom insamling av internkontrollplaner och en sammanställning över nämndernas internkontrollarbete för året. Kommunstyrelsen samlar inte in de riskbedömningar som enligt bestämmelserna ska ligga till grund för internkontrollplanerna. Utifrån granskningens resultat kan vi konstatera att kommunstyrelsen bör göra en analys och utvärdering av nämndernas 12

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Hallunda Folkets hus, Bragesalen

Hallunda Folkets hus, Bragesalen KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2012-04-16 Tid 2012-04-26, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen Observera att handlingar i ärende 38 50 tidigare är utsända till kommunstyrelsens sammanträde

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

Revisorernas årsöversikt 2004

Revisorernas årsöversikt 2004 REVISORERNA April 2005 Bilaga till Kommunstyrelsens revisionsberättelse, dnr 310/30-05 En sammanfattning av revisorernas granskning av stadens verksamhet www.revision.stockholm.se 2005-04-11 1(22) Kommunstyrelsen

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Kommunrevisionens verksamhet och förvaltning 2009

Kommunrevisionens verksamhet och förvaltning 2009 B i l a g a 1 t i l l r e vi s i o n s b e r ä t t e l s e n f ö r å r 2 0 0 9 2010-04-20 Kommunfullmäktige Sid 1 (15) Dnr 10rek9 Kommunrevisionens verksamhet och förvaltning 2009 Innehåll 1. Verksamhetsberättelse

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2007 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. Komrev inom Öhrlings

Läs mer

Landstinget Västernorrland

Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2014 Landstinget Västernorrland Riskanalys ekonomisk redovisning 2014 Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och avgränsning...3

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1. Metod...4 3 Intern kontrollplan...5

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Uppföljande granskning

Uppföljande granskning Revisionsrapport* Uppföljande granskning LSS Äldre multisjuka Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa Ledning och styrning IT Avstämningsrutiner inom den löpande bokföringen Kvalitén i lönesystemet IFS Hofors

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Strategisk lokalförsörjning

Strategisk lokalförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström Cert. kommunal revisor Strategisk lokalförsörjning Skellefteå kommun Jonas Wallin Revisionskonsult februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer