Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sekreterare. Ärende Beteckning Sida"

Transkript

1 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Katja Larsson Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragning av ärenden sker i lilla sessionssalen Föredragningslista Val av justerande: Lars-Erik Wollmér Ärende Beteckning Sida 1. Miljöstrateg Johan Rönnborg informerar om arbetet med källsortering i kommunens verksamheter 2. Delegerade ärenden/delgivningar 3 3. Antagande av detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II) 4. Nämndsmål för kommunstyrelsen samt verksamhetsplan för kommunledningskontoret Förslag att bilda ett mellan NSVA, Sydvatten och VA SYD gemensamt ägt forskningsaktiebolag KS/2008: KS/2012:21 13 KS/2012: Framställan om nybyggnation av Humlemadsskolan KS/2012: Statistikrapport - Tyck om Burlöv Motion av Sven Sonesson (M) - Likvärdig och hög kvalitet inom barnomsorgen i hela Burlöv KS/2012:37 68 KS/2010:189 97

2 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ärende Beteckning Sida 9. Kommunchefen har ordet 10. Rapporter från kurser och konferenser S-gruppen sammanträder Fyrklövern sammanträder , kl , kl Kommunalrådets arbetsrum Lilla Sessionssalen

3 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Delegerade ärenden/delgivningar A. Delegationsbeslut nr 1 3 B. Delgivningar 1. Protokoll från plangruppens sammanträde och (tidigare utsänt) 2. Planutskottets yttrande till Näringsdepartementet över Affärsverket svenska kraftnäts ansökan om förlängd nätkoncession för linje avseende en 400 kv ledning mellan Kimstad, Sege och Arrie inom Östergötlands, Kalmar, Kronobergs, Blekinge och Skåne län jämte ansökan om ny koncession för ledningen med ny luftledningssträckning avseende passagen genom Staffanstorps tätort. 3. Planutskottets yttrande till Sjöbo kommun över fördjupning av översiktsplanen för Sjöbo tätort C. Förteckning av övriga delgivningar, bilaga Ks (tillgängliga vid sammanträdet)

4 Del egati onsbesl ut 4 Bevakningsdatum Tillhör Beskrivning Avsändare/Mottagare KS/2012:329 Nr 1 - Organisation av Carin Hillåker kommunens arbetsfrämjande åtgärder - antagande av offert KS/2013:37 Nr 2 - Personalärenden Charlotta Wemme Dehlin KS/2013:37 Nr 3 - Igångsättningstillstånd för Katja Larsson anläggning av förbindelseväg vid förskola östra Dalslund

5 Burlövs kommun Kommunstyrelsen YTTRANDE 5 1 (3) Datum Diarienummer KS/2012: Näringsdepartementet Stockholm Yttrande till Näringsdepartementet över Affärsverket svenska kraftnäts ansökan om förlängd nätkoncession för linje avseende en 400 kv ledning mellan Kimstad, Sege och Arrie inom Östergötlands, Kalmar, Kronobergs, Blekinge och Skåne län jämte ansökan om ny koncession för ledningen med ny luftledningssträckning avseende passagen genom Staffanstorps tätort. Näringsdepartementets dnr: N2012/3536/E Burlövs kommun anser att en samprövning av koncessionerna är en nödvändighet då ledningarna uppenbart samverkar och påverkar varandras magnetfält. De ledningar som i första hand behöver samprövas är Svenska Kraftnäts 400 kv kraftledning Kimstad-Sege-Arrie (Dnr ) tidigare (Dnr ), E.ON Elnät Sverige ABs 1 x130 kv kraftledning dels Sege - Mörarp (Dnr ), dels Sege - Hörby (Dnr ). Samlokalisering ger uppenbart samverkande störningar, både i alstrandet av elektromagnetiska fält men också i andra miljöstörningar som buller. Samverkande verksamheter måste därför enligt miljöbalken, bekräftad av flerårig och upprepad praxis, beaktas vid val av alternativa lokaliseringar såväl som vid val av alternativ teknik. Samlad bedömning gäller inte bara kumulativa effekter inom den egna verksamheten utan också genom flera olika verksamheter. Kommunen anser det nödvändigt att utformningen och den slutliga placeringen av bl.a. kabelförband och terminalstationer utförs i samråd mellan verksamhetsutövarna och kommunen. Svenska Kraftnät uppger i sin komplettering (Energimarknadsinspektionen, dnr , aktbilaga 580, bilaga 1) närboendeförteckning, att magnetfält beräknas enbart för de egna ledningarna, trots att det finns parallella ledningar, dvs. flera verksamhetsutövare. Vid parallella ledningar förändras fälten vilket inte utredningen tar hänsyn till. För att se konsekvenserna för de närboende måste därför de olika koncessionerna samprövas. I och med att de olika ledningarna (vilka de flesta för närvarande prövas för ny koncession) inte samprövas skapar ett ansvarsglapp för verksamhetsutövarna. I Burlövs kommun finns det sannolikt ett ett par fastigheter till där 0,4 µt överskrids på grund av samverkande ledningar. Detta behöver utredas vidare. Om Svenska kraftnät ensamt ges Adress: Box ARLÖV Besöksadress: Kärleksgatan 6 Arlöv Tel Fax Org.nr Bankgiro Plusgiro

6 BURLÖVS KOMMUN KS/2012: (3) koncession i rubricerat ärende torde det bli svårt för övriga ledningsägare att få ny koncession. En princip om först till kvarn uppstår. Enligt dom i Mark och miljööverdomstolen ( , M ) förelades Svenska kraftnät att flytta ledningen så att den inte går närmare än 65 m från fastigheten. Avståndet motiverades av att fältstyrkan på ett avstånd av 65 m var 0,4 µt (Se Miljödomstolen, Växjö tingsrätt M ). Eftersom ledningarna inte samprövas visas inte de faktiska fälten i koncessionsansökningen vilket medför att fastigheterna totalt sett kan få fältstyrkor över 0,4 µt även om ledningarna var för sig inte redovisar så höga fält. En fastighet/bostad i Burlövs kommun utsätts för högre fältstyrka än 0,4 µt, vilket inte kommenteras i Energimarknadsinspektionens yttrande. Energimarknadsinspektionen varken nämner eller kommenterar Markoch miljööverdomstolens dom, vilken Burlövs kommun bedömer skulle ge en avsevärd effekt för koncessionshandläggningen. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar bland annat följande i sin dom: Nivåerna på de magnetiska fälten på fastigheten är betydligt högre än 0,4 µt. Även med beaktande av den osäkerhet som finns beträffande orsakssambanden så får resultaten av de epidemiologiska undersökningarna anses utgöra skäl att anta att magnetfälten på fastigheten kan medföra olägenhet för människors hälsa. Avsaknaden av vetenskaplig bevisning beträffande orsakssambanden ska vid tillämpning av miljöbalkens försiktighetsprincip inte frita verksamhetsutövaren från skyldigheten att vidta åtgärder. Den rådande osäkerheten i fråga om magnetfältens farlighet ska således inte gå ut över allmänheten utan i stället drabba verksamhetsutövaren (jfr prop. 1997/98, del l, s. 209 f.). Bevisbördan för att olägenheter inte behöver befaras ligger på verksamhetsutövaren. Slutligen konstaterar Burlövs kommun att den via myndighetsutövning och miljöbalken kan ställa krav på åtgärder för att minska fältstyrkorna även då en ledning har koncession och det rör sig om en enstaka fastighet, med härledning av Mark- och miljööverdomstolens dom. Kommunen anser vidare att fälten till ledningarna bör beräknas utefter maxlasten i ledningarna då en ökande el-förbrukning i regionen medför högre laster och därigenom större fält. I Burlövs kommuns förslag till Framtidsplan för Burlövs kommun (översiktsplan) finns följande att läsa I Burlövs kommun finns allt från 50 kv till de starkaste 400 kv-ledningarna. För att minska magnetfälten och förbättra landskapsbilden har kommunen länge verkat för att få ledningarna nedgrävda. De viktigaste ledningarna att få nedgrävda pekas här ut som de som löper i Kronetorpsområdet och vidare ner förbi Burlövs egnahem. Burlövs kommun vill dock fortfarande att alla ledningar kablas och markförläggs. I Framtidsplanen anges inga utbyggnadsområden för bostäder som påverkas av aktuell ledning avseende fältstyrkor. Yrkanden Burlövs kommun yrkar på att Näringsdepartementet beslutar att återförvi-

7 BURLÖVS KOMMUN KS/2012: (3) sa ärendet till Energimarknadsinspektionen för förnyad och samordnad handläggning och prövning i ett sammanhang för - Svenska Kraftnäts 400 kv kraftledning Kimstad- Sege-Arrie (Dnr ), - E.ON Elnät Sverige ABs 1 x130 kv kraftledning Sege - Hörby (Dnr ), - E.ON Elnät Sverige ABs 1 x130 kv kraftledning Sege - Mörarp (Dnr ), - samt övriga aktuella ledningar där de har en kumulativa fält. Vidare yrkar kommunen på att enskilda och kumulativa fält beräknas utefter den tekniskt möjliga maxlasten på ledningsnätet/-näten eftersom koncession föreslås ges på 40 år och fältstyrkan prognostiserats för åren att handläggningen och koncessionsprövningen tar hänsyn till framtida regionalt lämpliga utbyggnadsområden för bostäder, att koncessioner inte medges om bostäder utsätts för enskilda eller kumulativa (samverkande ledningars) fältstyrkor över 0,4 µt, enligt dom från Mark- och miljööverdomstolen. Enligt Svenska kraftnäts prognos kommer en bostad utsättas för 1,3 µt (vid 1190 A), vilket är betydligt högre än 0,4 µt. Energimarknadsinspektionen tar inte ställning till detta i sitt förslag till beslut och föreläggande, att ledningarna kablas och markförläggs. På Burlövs kommuns vägnar Kommunstyrelsen Katja Larsson Ordförande Carin Hillåker Kommunchef

8 Burlövs kommun Kommunstyrelsen YTTRANDE 8 1 (1) Datum Diarienummer KS/2011: Kommunstyrelsen Sjöbo Yttrande över Fördjupning av översiktsplanen för Sjöbo tätort, Sjöbo kommun, Skåne län, Utställningshandling Burlövs kommun och Sjöbo kommun har framför allt Simrishamnsbanan som en mellankommunal fråga. Burlöv har i samrådsförslaget till ny översiktsplan Framtidsplan för Burlövs kommun ställt sig positiva till att Simrishamnsbanan får persontrafik. Däremot kommer Burlöv inte att arbeta för att få en station på banan inom Burlöv. Detta bland annat på grund av att det idag inte finns tillräckligt befolkningsunderlag och att det inte bedöms som lämpligt att bygga stationsnära bebyggelse med tanke på ett närliggande ställverk, skyddsavstånd från verksamheter, värdefull jordbruksmark, behov av utökade rekreationsområden och översvämningsrisker från Sege å. Däremot är det intressant att fortsätta arbeta för persontrafik på Simrishamnsbanan eftersom biltrafiken då kan minska i både Burlöv och grannkommuner till förmån för tågtrafik. Vid den fortsatta utvecklingen av Simrishamnsbanan är det viktigt att ta hänsyn till buller och tillgänglighet med passager över/under järnvägen. Säkerhetsavstånden måste också beaktas till befintlig och planerad bebyggelse, särskilt om banan börjar trafikeras med farligt gods. Burlövs kommun ser positivt på ett fortsatt samarbete och dialog med Sjöbo kommun och andra berörda kring Simrishamnsbana. På Burlövs kommuns vägnar Kommunstyrelsen Katja Larsson Ordförande Carin Hillåker Adress: Box ARLÖV Besöksadress: Kärleksgatan 6 Arlöv Tel Fax Org.nr Bankgiro Plusgiro

9 Del gi vni ngar Bil aga Ks 9 Bevakningsdatum Tillhör Beskrivning Avsändare/Mottagare KS/2011:54 Redovisning av bedriven Staffanstorps konsumentväglednigsverksamhet kommun,kommunledningskontoret, för Burlövs kommun under tiden Charlotta Wemme KS/2013:32 Protokoll regionala Region Skån, Regionala tillväxtnämndens sammanträde av Tillväxtnämnden KS/2013:32 Protokoll av Kommunala Pensionärsrådet Kommunala Pension ärsrådet KPR KS/2012:97 Ej verkställda beslut enligt Socialnämnden, Socialnämnden socialtjänstlagen tredje kvartalet KS/2012:97 SN Ej Socialnämnden, Socialnämnden verkställda beslut enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen KS/2013:32 Rapport - Framtidens Sverige, Sveriges Kommuner och Landsting 500 texter om framtidens Sverige från Trelleborg till Arjeplog

10 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Antagande av detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II) Dnr KS/2008:130 Sammanfattning Antagandehandlingar för detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II) har tagits fram. Planområdet är beläget i de sydvästra kommundelarna och gränsar i väster till ett industriområde, i norr till Sege år, i öster till Yttre Ringvägen och i söder till väg 11. I Burlövs kommuns gällande översiktsplan är området redovisat som exploateringsområde för verksamheter. Den 18 oktober 2010 beslutade kommunfullmäktige att en ny översiktsplan (Framtidsplan för Burlövs kommun) skulle tas fram. Den är nu på samråd och är ännu inte antagen. Området beskrivs i Framtidsplanen som lämpligt för ytkrävande och mindre personalintensiva verksamheter. Planförslaget omfattar tidigare planlagd mark och syftar till att möjliggöra ytterligare handelsverksamhet inom området samt att byggnadshöjder och det interna gatunätet ska bli överensstämmande med givna avvikelser från nuvarande detaljplan. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. En miljökonsekvensbeskrivning är framtagen Detaljplanen har varit utställd på utställning. Planutskottet förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II), med under mötet redovisade förändringar av detaljplanen: Markanvändningen J1K, söder om Starrvägen, har utökats något åt söder för att undvika otydlighet i avsedd användning av fastigheten Sunnanå 12:36 och följer numera fastighetsgränsen. Berörd sakägare har informerats om ändringen och har inget att invända mot förslaget. Komplettering av utlåtandet, avseende svaret till Länsstyrelsens yttrande: Malmö Stad och Burlövs kommun har undertecknat en avsiktsförklaring beträffande genomförandet av nödvändiga trafikåtgärder utanför planområdet.

11 Burlövs kommun Kommunledningskontor Handläggare: Erik Karlsson TJÄNSTESKRIVELSE 11 1 (2) Datum Diarienummer KS/2008: Kommunstyrelsens planutskott Tjänsteskrivelse till PLU inför antagande av Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II) Sammanfattning Antagandehandlingar för detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II) har tagits fram. Planområdet är beläget i de sydvästra kommundelarna och gränsar i väster till ett industriområde, i norr till Sege år, i öster till Yttre Ringvägen och i söder till väg 11. I Burlövs kommuns gällande översiktsplan är området redovisat som exploateringsområde för verksamheter. Den 18 oktober 2010 beslutade kommunfullmäktige att en ny översiktsplan (Framtidsplan för Burlövs kommun) skulle tas fram. Den är nu på samråd och är ännu inte antagen. Området beskrivs i Framtidsplanen som lämpligt för ytkrävande och mindre personalintensiva verksamheter. Planförslaget omfattar tidigare planlagd mark och syftar till att möjliggöra ytterligare handelsverksamhet inom området samt att byggnadshöjder och det interna gatunätet ska bli överensstämmande med givna avvikelser från nuvarande detaljplan. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. En miljökonsekvensbeskrivning är framtagen Detaljplanen har varit utställd på utställning. Förslag till beslut Planutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att besluta att anta detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II).

12 12 BURLÖVS KOMMUN KS/2008:130 2 (2) Redogörelse för ärendet Detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II) har varit utställd från och med den 23 juni 2010 till och med den 16 augusti För de synpunkter som inkommit under utställningsskedet redogörs i utlåtandet. Ett antal förtydliganden och redaktionella ändringar av detaljplanen har gjorts. Även dessa beskrivs i utlåtandet. Området för avfarten från väg 11 till Stora Bernstorp undantas från planen. Detaljplan för del av Sunnanå 12:40 (infart till Stora Bernstorp II), som behandlar avfarten, har redan vunnit laga kraft. Planarbetet bedrevs med enkelt förfarande. ErikKarlsson Planarkitekt Gertrud Richter Planchef

13 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nämndsmål för kommunstyrelsen samt verksamhetsplan för kommunledningskontoret 2013 Dnr KS/2012:21 Sammanfattning Med visionen som utgångspunkt har fem kommunövergripande mål Fem mål för framtiden - arbetats fram utifrån målområdena Trygghet, Medborgarinflytande, Boende och Miljö, Arbete och Näringsliv samt Service och kvalitet. Till de kommunövergripande målen har nämndsmål och därefter kommunstyrelsens verksamhetsplan med aktiviteter och åtgärder kopplas som utvisar hur målen skall uppnås. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till verksamhetsplan och mål 2013.

14 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Arta Bucolli TJÄNSTESKRIVELSE 14 1 (1) Datum Diarienummer KS/2012: Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen - Verksamhetsplan och mål 2013 Sammanfattning Med visionen som utgångspunkt har fem kommunövergripande mål Fem mål för framtiden - arbetats fram utifrån målområdena Trygghet, Medborgarinflytande, Boende och Miljö, Arbete och Näringsliv samt Service och kvalitet. Till de kommunövergripande målen har nämndsmål och därefter kommunstyrelsens verksamhetsplan med aktiviteter och åtgärder kopplas som utvisar hur målen ska uppnås. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att anta förslag till verksamhetsplan och mål 2013 Carin Hillåker Kommunchef Arta Bucolli Ekonom

15 1 B u r l ö v s K o m m u n K o m m u n s t y r e l s e n I n t e r n b u d g e t VERKSAMHETSBESKRIVNING NULÄGE - FRAMTID Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens organ för den strategiska och övergripande nivån för utveckling av kommunen. Dessutom har förvaltningen en servicefunktion åt den politiska ledningen och kommunens övriga intressenter. Kommunledningskontoret består av: Stabsfunktion Ekonomiavdelningen Kansliavdelningen Personalavdelning Planeringsavdelningen Stabsfunktion Kommunledningskontorets stabsfunktion består av IT, kommunikation och näringsliv. Stabsfunktionen hanterar strategiska och operativa frågor inom respektive område. Staben leds av kommunchefen. IT-driften sker från och med 1 mars 2012 i en gemensam IT-driftsorganisation med Kävlinge och Staffanstorp. Ekonomiavdelningen Ekonomavdelningen är kommunstyrelsens utredande och verkställande organ i ekonomiska frågor. Avdelningen är beredningsorgan till kommunstyrelsen vad gäller budget, ekonomisk långtidsplanering, ekonomi- och verksamhetsuppföljning, medelsförvaltning med mera. Till ekonomiavdelningen hör även kommunledningskontorets vaktmästeri. Kansliavdelningen Kommunfullmäktige-/kommunstyrelsekansliets verksamhetsområde omfattar ärendeberedning och sekreterarskap, rådgivning åt förvaltningarna samt juridik. Kansliet har hand om den kommunala nämndsadministrationen som omfattar ett informationsflöde från postöppning till arkiv. Skydd och säkerhet samt kommunens växel tillhör också kansliavdelningen. Personalavdelningen Personalavdelningen utarbetar och implementerar kommunens strategiska personalpolitiska frågor, bistår kommunens verksamheter i arbetet med lokala personalfrågor och fungerar som en konsultativ funktion avseende lag- och avtalsfrågor inom området. Här finns även kommunens samlade löneenhet med driftsansvar för lön, personalförsäkringar, pensioner, personalstatistik med mera. Från och med den 1 oktober 2012 hanteras även Kävlinge och Staffanstorps kommuners löneadministration härifrån. Planeringsavdelningen Planeringsavdelningen har hand om kommunens fysiska samhällsplanering, miljöstrategiska frågor samt karthantering. Avdelningen arbetar med både stora och små planeringsprojekt i kommunen. Som exempel kan nämnas Framtidsplan för Burlövs kommun (översiktsplan, ÖP12), utbyggnaden av Kronetorpsområdet, utbyggnaden av Södra stambanan och olika detaljplaner. Framtid, förslag till förändringar Kommunfullmäktige har beslutat att en organisationsöversyn över den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen ska göras. Detta arbete har påbörjats och kommer att fortsätta under hela Kostnader för detta i form av seminarium mm är inte budgeterade. Trygghetsfrågorna är prioriterade i Burlövs kommun. En ny polisöverenskommelse är under framtagande. Aktiviteter i enlighet med denna ska genomföras. Kommunfullmäktige har tillsatt extra resurser för trygghetsfrämjande åtgärder under Förberedelser ska göras för att få tillstånd till att ha ordningsvakter med särskilt förordnande i kommunens centrala delar. Den välfärdsredovisning som är klar i början av året ska analyseras och utgöra underlag för vidare strategier inom trygghetsområdet.

16 2 B u r l ö v s K o m m u n K o m m u n s t y r e l s e n I n t e r n b u d g e t Medborgardialog är fortsatt ett viktigt utvecklingsområde. Under 2013 kommer e-förslag att införas vilket innebär att invånarna kan lämna förslag till kommunens politiker via hemsidan. Två medborgarkvällar ska genomföras och vår närvaro i sociala medier ska öka under Servicen till kommuninvånarna ska förbättras genom att minst fem nya e-tjänster införs under året. Kostnader får fördelas mellan förvaltningarna då anslag inte finns inom kommunstyrelsens budget. En författningssamling på hemsidan ska också införas. En plan för marknadsföring av varumärket Burlövs kommun ska göras. För att komma vidare i arbetet med att utveckla Kronetorpsområdet ska dels detaljplaner för området runt Kronetorps gård göras, dela en arkitekttävling för hela området i forma av en sk skelettplan. Insatser ska göras tillsammans med andra aktörer för att få igång en utveckling av området kring Wennerts väg. Arbetet fortsätter med projektet Södra stambanan tillsammans med Trafikverket och Staffanstorps kommun i styrgrupp och arbetsgrupper. Genomförande av miljöprogrammet särskilt vad gäller åtgärder för att minska bullernivåer i bostadsmiljöer ska göras. Det hör samman med arbetet för att minska motortrafik i Burlöv. Under året ska fibernät dras till Företagsbyn i Arlöv. IT-strategen deltar i arbetet som samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för. Kommunen ska för första gången delta i SKL:s undersökning Insikt, som är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning gentemot företag. En näringslivssamordnare ska rekryteras. Detta möjliggör ett mer aktivt arbete med näringslivsfrågor, både i förhållande till företagen och för att marknadsföra kommunen samt samarbeta med övriga delar av organisationen. Att aktivt delta i arbete med våra samarbetspartners, MalmöLundregionen, 4yes-kommunerna, Region Skåne m fl är viktigt för oss. Det handlar om att vara med att påverka i de strategiska frågorna om infrastuktur och kommunikationer men också om att hitta praktiska samarbeten och att synliggöra Burlövs roll i regionen. ÖVERGRIPANDE MÅL Med visionen som utgångspunkt har fem kommunövergripande mål arbetats fram utifrån målområdena Trygghet, Medborgarinflytande, Boende och Miljö, Arbete och Näringsliv samt Service och kvalitet. Visionen sträcker sig till 2030, medan de övergripande målen riktar in sig på perioden De fem övergripande målen ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Burlövs kommun. Till de kommunövergripande målen ska kopplas nämndsplaner och därefter förvaltningarnas verksamhetsplaner med aktiviteter och åtgärder som utvisar hur måluppfyllelse ska uppnås. Trygghet År 2017 ska åtta av tio Burlövsbor känna sig trygga med livet i Burlöv Skadegörelsen ska minska -Skadegörelsekostnader på sociala medier för att synliggöra kostnaderna -Samarbeta med bevakningsföretag gällande ungdomar -Skolklasser/temadagar angående säkerhetsfrågor -Kartering utifrån trygghetsvandringar och polisens brottsstatistik Den totala brottsligheten ska minska -Arbeta för införande av ordningsvakter i Arlöv

17 3 B u r l ö v s K o m m u n K o m m u n s t y r e l s e n I n t e r n b u d g e t Samordna kommunens trygghetsarbete internt och externt Antal otrygga platser i Burlöv ska minska -Brottsförebyggande rådet håller två infoträffar till medborgarna för träff med tjänstemän/politiker -Brottsförebyggande rådet håller två trygghetsvandringar till medborgarna för möjlighet att medverka och lämna synpunkter -Checklista framtas utifrån trygghetsaspekterna i Framtidsplanen - Trygghetsaspekten ska uppmärksammas vid nyproduktion Medborgarinflytande År 2017 ska åtta av tio Burlövsbor uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling. Kommunikationen med medborgarna ska förbättras och utvecklas. Ungdomar ska prioriteras -Utveckla kommunikationen med ungdomar, t ex genom en ungdomsapp -E-förslag ska införas och marknadsföras -Författningssamling ska införas på hemsidan Antalet fysiska och digitala möten med medborgarna ska öka -Öka vår närvaro i sociala medier -Medborgarkvällar 2 gånger per år Antalet synpunkter ska öka -Marknadsföra möjligheter att lämna synpunkter via Tyck om Burlöv både externt och internt Boende och miljö År 2017 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne Förutsättningar för god hälsa på lika villkor ska öka -Analysera välfärdsredovisningen och göra handlingsplan tillsammans med socialförvaltningen och kultur- och fritid via BRÅ Antal nybyggda bostäder ska öka jämfört med föregående år - Detaljplaner på Kronetorp, Svenshög och Strandvägen Minska bullernivåer i bostadsmiljöer. -Planberedskap ska finnas för mottagning av massor till bullervallar i samband med Södra stambanans utbyggnad Trafiken med motorfordon ska minska -Genomföra åtgärder i Miljöprogram Expandera fibernätet så det blir möjligt för fler enskilda, företag mfl att ansluta sig till bredband med hög kapacitet. -Bredband till Företagsbyn i Arlöv Arbete och näringsliv År 2017 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet i Skåne eller högre Arbetet med näringslivet ska stärkas genom dialog -Införa företagsregister -Nyhetsbrev via företagsregister -Näringslivsråd

18 4 B u r l ö v s K o m m u n K o m m u n s t y r e l s e n I n t e r n b u d g e t Skolan ska involveras i näringslivsarbetet Företagsklimatet ska rankas högt. -Delta i Insikt SKLs servicemätning -Företagsbesök Fler företag ska vilja etablera sig i Burlöv och personalintensiva företag ska prioriteras. -Marknadsföring av kommunen -Framhålla goda kommunikationer -Samarbete med Nyföretagarcentrum - Arbeta för att öka tillgängligheten till Stora Bernstorp Antal arbetsplatser ska öka. -Aktivt samarbeta med våra samarbetspartners: MalmöLundregionen, 4yes, Region Skåne mfl för att påverka utvecklingen av bl a infrastruktur och kommunikationer Service och kvalitet År 2017 ska åtta av tio Burlövsbor vara nöjda med kommunens verksamhet och service Vår värdegrund ska vara känd av medarbetarna. -Fortsatt implementering av värdegrunden internt t ex genom information om värdegrunden på Insidan och värdegrundspel på APT. Vår information ska vara av hög kvalitet och vara lättillgänglig. -Support till och utbildning av webbredaktörer, innehållsansvariga -Översyn av PA-handboken på Insidan -Översyn av ekonomihandboken Vi ska ge snabb service och bra bemötande till invånare och näringsliv. -Införa minst fem nya e-tjänster -Införa e-fakturor -Professionellt bemötande avseende svarstid och antal samtal Goda och framgångsrika ledare ska uppmärksammas som förebilder. -Ledarcaféer, 2st för alla chefer De anställdas hälsa ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska. -Friskvård, rökavvänjning, insatser via FHV -Genomföra åtgärder i handlingsplan från SAM -Tidiga och aktiva rehabinsatser Lönespridningen ska öka -Revidera llönepolitiskt program 100 % av alla som lämnar synpunkter i Tyck om Burlöv ska få svar inom 10 arbetsdagar. -Månatliga rapporter till förvaltningschefer och till nämnder 2ggr/år

19 5 B u r l ö v s K o m m u n K o m m u n s t y r e l s e n I n t e r n b u d g e t EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Internbudget och ambitioner i verksamhetsplanen bygger på följande förändringar i tilldelning av medel för 2013 Ökat anslag Revision 6tkr Trygghetskapande åtgärder 400tkr Ekonom Kommunstyrelsen 300tkr Reducering översiktplanering -400tkr Förstärkning ekonomiavdelning 900tkr Näringslivsfrågor 500 tkr Information o pr 200 tkr WEB-redaktör 250 tkr Material o tjänster KLK 325 tkr Kommunarktiv material 10 tkr Oförutsett KLK -85 tkr Hyra Magnolian 100 tkr Löneservice kostnadsökning 400 tkr 6% OH-intäkt löneservice -265 tkr Hyra Länsmangatan -510 tkr Förändring Kapitaltjänstkostnader och Internhyra 125tkr Kompen,,sation för pris- och kostnadsförändring 257tkr Förutom tilldelning av medel har Investeringsmedel tilldelas med ett ökat anslag på 2 000tkr för införande av bredband.

20 20 Verksamhetsplan KLK KF: Övergripande mål 1: Trygghet År 2017 ska åtta av tio Burlövsbor känna sig trygga med livet i Burlöv. KS nämndsmål Aktivitet Ansvar Tidsplan Mått Lägga ut skadegörelsekostnader på t.ex fältgruppens facebook eller andra sociala medier för att på så sätt synliggöra de faktiska kostnaderna för ungdommar Jobba tillsammans med bevakningsföretaget gällande ungdomar? Skydds- och säkerhetssamordnaren i samråd med fältgruppen och kommunikationsavdelningen jämföra kostnaderna för skadegörelse mellan olika år Skadegörelsen ska minska. Träffar i skolklasser/temadagar i samarbete med Polis, Räddningstjänst, bevaktningsbolag och kanske försäkringsbolag angående säkerhetsfrågor, t.ex skadegörelse Skydds- och säkerhetssamordaren i samråd med BUN och övriga inblandade jämföra kostnaderna för skadegörelse mellan olika år Grind vid varuintagsparkeringen Ekonomiavdelningen uppdragar till tekniska nämnd 2013 Den totala brottsligheten ska minska. Kartering utifrån trygghetsvandringar och polisens brottsstatistik GIS-samordnare Arbeta med införande av ordningsvakter i Arlöv Skydds- och säkerhetssamordnaren 2013 Knyta ungdomsrådet till elevrådet. Ungdomsrådet behandlar frågor om Skydds- och säkerhetssamordnaren i samråd fritiden och elevrådet behandlar frågor gällande skoltid. rektorerna på respektive skola Möjlighet att markera otrygga platser på en digital karta på hemsidan. Kommunikationsenheten/Planavdeln Polisens trygghetsmätning Antalet upplevda otrygga platser ska minska. Brottsförebyggande rådet ska hålla 2 infoträffar där medborgarna har möjlighet att träffa de politiker och tjänstemän som arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor Skydds- och säkerhetssamordnaren SCB:s öppna jämförelser Brottsförebyggande rådet ska hålla 2 trygghetsvandringar där medborgarna har möjlighet att medverka, lämna sin åsikt och träffa de tjänstemän som arbetar med olika delar av trygghets- och säkerhetsfrågorna Skydds- och säkerhetssamordnaren Brottstatistik, BRÅ

nedan gemensamt benämnda Aktieägarna, har denna dag träffat följande AKTIEÄGARAVTAL

nedan gemensamt benämnda Aktieägarna, har denna dag träffat följande AKTIEÄGARAVTAL Mellan 1. Sydvatten AB (556100-9837), Hyllie Stationstorg 21, 215 32 Malmö, 2. VA SYD (222000-2378), Box 191, 201 21 Malmö, och 3. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (556765-3786), Box 2022, 250 02

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-02-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-02-18 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1 Kf 109/2003 Dnr Ks 2012/155 Med stöd av kommunfullmäktiges i Simrishamns kommun beslut den 22 september 2003, kommunfullmäktiges i Sjöbo kommun beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 16.00 17.05 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB 1 KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB Godkänt av kommunfullmäktige den 17 februari 2000, 40. 1 Avtalsslutande parter Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag, SYSAV, ägs av kommunerna Burlöv, Kävlinge,

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 13:00-15:00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande 62-64, 66-72 Lars-Anders Espert (SD) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798 ( Bolaget ), i Uppsala den 8 april 2014 Förslag till beslut om resultatdisposition (punkt 8.b i kallelsen) Förslag

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.09) Godkänd av kommunfullmäktige, 210 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-02-11,

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Samarbetsavtal med Kalmar City

Samarbetsavtal med Kalmar City TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-05-12 KS 2014/0334 50044 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal med Kalmar City Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal om driftbidrag

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare Socialnämnden 2014-08-28 Plats: Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen Tid: 2014-09-04 kl. 18:30 S-gruppen träffas kl. 17:30 i Lilla Sessionssalen Fyrklövern träffas kl. 17:30 i Skärfläckan Vid eventuellt

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Plats och tid Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-20:30 Beslutande Inger Borgenberg (S), ordförande Bo Lindquist (V) Ulla Jinneland

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-09-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-03-22 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-03-22 Sida 1 (13) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-03-22 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 09.00 12.10 Beslutande Katja Larsson (S), ordf, 14, 16-23 Carl-Olof Landgren (S), tj ers

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.18) Godkänd av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige,

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Antagen av styrelsen den [datum] 2007

Antagen av styrelsen den [datum] 2007 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I MÄLARHAMNAR AB Antagen av styrelsen den [datum] 2007 1 (7) 1. INLEDNING Styrelsens uppgifter och arbete i Mälarhamnar AB ( Bolaget ) regleras av aktiebolagslagen (2005:551)

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

1. Parter 2. Bakgrund 3. Ägarandelar och planerad emission 3.1 Fördelning av aktier

1. Parter 2. Bakgrund 3. Ägarandelar och planerad emission 3.1 Fördelning av aktier Aktieägaravtal sid 2 (9) Innehåll 1. Parter 3 2. Bakgrund 3 3. Ägarandelar och planerad emission 3 3.1 Fördelning av aktier 3 3.2 Emission 4 3.3 Efterföljande tillträde 4 4. Lojalitetsplikt 4 5. Bolaget

Läs mer

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer