Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sekreterare. Ärende Beteckning Sida"

Transkript

1 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Katja Larsson Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragning av ärenden sker i lilla sessionssalen Föredragningslista Val av justerande: Lars-Erik Wollmér Ärende Beteckning Sida 1. Miljöstrateg Johan Rönnborg informerar om arbetet med källsortering i kommunens verksamheter 2. Delegerade ärenden/delgivningar 3 3. Antagande av detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II) 4. Nämndsmål för kommunstyrelsen samt verksamhetsplan för kommunledningskontoret Förslag att bilda ett mellan NSVA, Sydvatten och VA SYD gemensamt ägt forskningsaktiebolag KS/2008: KS/2012:21 13 KS/2012: Framställan om nybyggnation av Humlemadsskolan KS/2012: Statistikrapport - Tyck om Burlöv Motion av Sven Sonesson (M) - Likvärdig och hög kvalitet inom barnomsorgen i hela Burlöv KS/2012:37 68 KS/2010:189 97

2 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ärende Beteckning Sida 9. Kommunchefen har ordet 10. Rapporter från kurser och konferenser S-gruppen sammanträder Fyrklövern sammanträder , kl , kl Kommunalrådets arbetsrum Lilla Sessionssalen

3 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Delegerade ärenden/delgivningar A. Delegationsbeslut nr 1 3 B. Delgivningar 1. Protokoll från plangruppens sammanträde och (tidigare utsänt) 2. Planutskottets yttrande till Näringsdepartementet över Affärsverket svenska kraftnäts ansökan om förlängd nätkoncession för linje avseende en 400 kv ledning mellan Kimstad, Sege och Arrie inom Östergötlands, Kalmar, Kronobergs, Blekinge och Skåne län jämte ansökan om ny koncession för ledningen med ny luftledningssträckning avseende passagen genom Staffanstorps tätort. 3. Planutskottets yttrande till Sjöbo kommun över fördjupning av översiktsplanen för Sjöbo tätort C. Förteckning av övriga delgivningar, bilaga Ks (tillgängliga vid sammanträdet)

4 Del egati onsbesl ut 4 Bevakningsdatum Tillhör Beskrivning Avsändare/Mottagare KS/2012:329 Nr 1 - Organisation av Carin Hillåker kommunens arbetsfrämjande åtgärder - antagande av offert KS/2013:37 Nr 2 - Personalärenden Charlotta Wemme Dehlin KS/2013:37 Nr 3 - Igångsättningstillstånd för Katja Larsson anläggning av förbindelseväg vid förskola östra Dalslund

5 Burlövs kommun Kommunstyrelsen YTTRANDE 5 1 (3) Datum Diarienummer KS/2012: Näringsdepartementet Stockholm Yttrande till Näringsdepartementet över Affärsverket svenska kraftnäts ansökan om förlängd nätkoncession för linje avseende en 400 kv ledning mellan Kimstad, Sege och Arrie inom Östergötlands, Kalmar, Kronobergs, Blekinge och Skåne län jämte ansökan om ny koncession för ledningen med ny luftledningssträckning avseende passagen genom Staffanstorps tätort. Näringsdepartementets dnr: N2012/3536/E Burlövs kommun anser att en samprövning av koncessionerna är en nödvändighet då ledningarna uppenbart samverkar och påverkar varandras magnetfält. De ledningar som i första hand behöver samprövas är Svenska Kraftnäts 400 kv kraftledning Kimstad-Sege-Arrie (Dnr ) tidigare (Dnr ), E.ON Elnät Sverige ABs 1 x130 kv kraftledning dels Sege - Mörarp (Dnr ), dels Sege - Hörby (Dnr ). Samlokalisering ger uppenbart samverkande störningar, både i alstrandet av elektromagnetiska fält men också i andra miljöstörningar som buller. Samverkande verksamheter måste därför enligt miljöbalken, bekräftad av flerårig och upprepad praxis, beaktas vid val av alternativa lokaliseringar såväl som vid val av alternativ teknik. Samlad bedömning gäller inte bara kumulativa effekter inom den egna verksamheten utan också genom flera olika verksamheter. Kommunen anser det nödvändigt att utformningen och den slutliga placeringen av bl.a. kabelförband och terminalstationer utförs i samråd mellan verksamhetsutövarna och kommunen. Svenska Kraftnät uppger i sin komplettering (Energimarknadsinspektionen, dnr , aktbilaga 580, bilaga 1) närboendeförteckning, att magnetfält beräknas enbart för de egna ledningarna, trots att det finns parallella ledningar, dvs. flera verksamhetsutövare. Vid parallella ledningar förändras fälten vilket inte utredningen tar hänsyn till. För att se konsekvenserna för de närboende måste därför de olika koncessionerna samprövas. I och med att de olika ledningarna (vilka de flesta för närvarande prövas för ny koncession) inte samprövas skapar ett ansvarsglapp för verksamhetsutövarna. I Burlövs kommun finns det sannolikt ett ett par fastigheter till där 0,4 µt överskrids på grund av samverkande ledningar. Detta behöver utredas vidare. Om Svenska kraftnät ensamt ges Adress: Box ARLÖV Besöksadress: Kärleksgatan 6 Arlöv Tel Fax Org.nr Bankgiro Plusgiro

6 BURLÖVS KOMMUN KS/2012: (3) koncession i rubricerat ärende torde det bli svårt för övriga ledningsägare att få ny koncession. En princip om först till kvarn uppstår. Enligt dom i Mark och miljööverdomstolen ( , M ) förelades Svenska kraftnät att flytta ledningen så att den inte går närmare än 65 m från fastigheten. Avståndet motiverades av att fältstyrkan på ett avstånd av 65 m var 0,4 µt (Se Miljödomstolen, Växjö tingsrätt M ). Eftersom ledningarna inte samprövas visas inte de faktiska fälten i koncessionsansökningen vilket medför att fastigheterna totalt sett kan få fältstyrkor över 0,4 µt även om ledningarna var för sig inte redovisar så höga fält. En fastighet/bostad i Burlövs kommun utsätts för högre fältstyrka än 0,4 µt, vilket inte kommenteras i Energimarknadsinspektionens yttrande. Energimarknadsinspektionen varken nämner eller kommenterar Markoch miljööverdomstolens dom, vilken Burlövs kommun bedömer skulle ge en avsevärd effekt för koncessionshandläggningen. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar bland annat följande i sin dom: Nivåerna på de magnetiska fälten på fastigheten är betydligt högre än 0,4 µt. Även med beaktande av den osäkerhet som finns beträffande orsakssambanden så får resultaten av de epidemiologiska undersökningarna anses utgöra skäl att anta att magnetfälten på fastigheten kan medföra olägenhet för människors hälsa. Avsaknaden av vetenskaplig bevisning beträffande orsakssambanden ska vid tillämpning av miljöbalkens försiktighetsprincip inte frita verksamhetsutövaren från skyldigheten att vidta åtgärder. Den rådande osäkerheten i fråga om magnetfältens farlighet ska således inte gå ut över allmänheten utan i stället drabba verksamhetsutövaren (jfr prop. 1997/98, del l, s. 209 f.). Bevisbördan för att olägenheter inte behöver befaras ligger på verksamhetsutövaren. Slutligen konstaterar Burlövs kommun att den via myndighetsutövning och miljöbalken kan ställa krav på åtgärder för att minska fältstyrkorna även då en ledning har koncession och det rör sig om en enstaka fastighet, med härledning av Mark- och miljööverdomstolens dom. Kommunen anser vidare att fälten till ledningarna bör beräknas utefter maxlasten i ledningarna då en ökande el-förbrukning i regionen medför högre laster och därigenom större fält. I Burlövs kommuns förslag till Framtidsplan för Burlövs kommun (översiktsplan) finns följande att läsa I Burlövs kommun finns allt från 50 kv till de starkaste 400 kv-ledningarna. För att minska magnetfälten och förbättra landskapsbilden har kommunen länge verkat för att få ledningarna nedgrävda. De viktigaste ledningarna att få nedgrävda pekas här ut som de som löper i Kronetorpsområdet och vidare ner förbi Burlövs egnahem. Burlövs kommun vill dock fortfarande att alla ledningar kablas och markförläggs. I Framtidsplanen anges inga utbyggnadsområden för bostäder som påverkas av aktuell ledning avseende fältstyrkor. Yrkanden Burlövs kommun yrkar på att Näringsdepartementet beslutar att återförvi-

7 BURLÖVS KOMMUN KS/2012: (3) sa ärendet till Energimarknadsinspektionen för förnyad och samordnad handläggning och prövning i ett sammanhang för - Svenska Kraftnäts 400 kv kraftledning Kimstad- Sege-Arrie (Dnr ), - E.ON Elnät Sverige ABs 1 x130 kv kraftledning Sege - Hörby (Dnr ), - E.ON Elnät Sverige ABs 1 x130 kv kraftledning Sege - Mörarp (Dnr ), - samt övriga aktuella ledningar där de har en kumulativa fält. Vidare yrkar kommunen på att enskilda och kumulativa fält beräknas utefter den tekniskt möjliga maxlasten på ledningsnätet/-näten eftersom koncession föreslås ges på 40 år och fältstyrkan prognostiserats för åren att handläggningen och koncessionsprövningen tar hänsyn till framtida regionalt lämpliga utbyggnadsområden för bostäder, att koncessioner inte medges om bostäder utsätts för enskilda eller kumulativa (samverkande ledningars) fältstyrkor över 0,4 µt, enligt dom från Mark- och miljööverdomstolen. Enligt Svenska kraftnäts prognos kommer en bostad utsättas för 1,3 µt (vid 1190 A), vilket är betydligt högre än 0,4 µt. Energimarknadsinspektionen tar inte ställning till detta i sitt förslag till beslut och föreläggande, att ledningarna kablas och markförläggs. På Burlövs kommuns vägnar Kommunstyrelsen Katja Larsson Ordförande Carin Hillåker Kommunchef

8 Burlövs kommun Kommunstyrelsen YTTRANDE 8 1 (1) Datum Diarienummer KS/2011: Kommunstyrelsen Sjöbo Yttrande över Fördjupning av översiktsplanen för Sjöbo tätort, Sjöbo kommun, Skåne län, Utställningshandling Burlövs kommun och Sjöbo kommun har framför allt Simrishamnsbanan som en mellankommunal fråga. Burlöv har i samrådsförslaget till ny översiktsplan Framtidsplan för Burlövs kommun ställt sig positiva till att Simrishamnsbanan får persontrafik. Däremot kommer Burlöv inte att arbeta för att få en station på banan inom Burlöv. Detta bland annat på grund av att det idag inte finns tillräckligt befolkningsunderlag och att det inte bedöms som lämpligt att bygga stationsnära bebyggelse med tanke på ett närliggande ställverk, skyddsavstånd från verksamheter, värdefull jordbruksmark, behov av utökade rekreationsområden och översvämningsrisker från Sege å. Däremot är det intressant att fortsätta arbeta för persontrafik på Simrishamnsbanan eftersom biltrafiken då kan minska i både Burlöv och grannkommuner till förmån för tågtrafik. Vid den fortsatta utvecklingen av Simrishamnsbanan är det viktigt att ta hänsyn till buller och tillgänglighet med passager över/under järnvägen. Säkerhetsavstånden måste också beaktas till befintlig och planerad bebyggelse, särskilt om banan börjar trafikeras med farligt gods. Burlövs kommun ser positivt på ett fortsatt samarbete och dialog med Sjöbo kommun och andra berörda kring Simrishamnsbana. På Burlövs kommuns vägnar Kommunstyrelsen Katja Larsson Ordförande Carin Hillåker Adress: Box ARLÖV Besöksadress: Kärleksgatan 6 Arlöv Tel Fax Org.nr Bankgiro Plusgiro

9 Del gi vni ngar Bil aga Ks 9 Bevakningsdatum Tillhör Beskrivning Avsändare/Mottagare KS/2011:54 Redovisning av bedriven Staffanstorps konsumentväglednigsverksamhet kommun,kommunledningskontoret, för Burlövs kommun under tiden Charlotta Wemme KS/2013:32 Protokoll regionala Region Skån, Regionala tillväxtnämndens sammanträde av Tillväxtnämnden KS/2013:32 Protokoll av Kommunala Pensionärsrådet Kommunala Pension ärsrådet KPR KS/2012:97 Ej verkställda beslut enligt Socialnämnden, Socialnämnden socialtjänstlagen tredje kvartalet KS/2012:97 SN Ej Socialnämnden, Socialnämnden verkställda beslut enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen KS/2013:32 Rapport - Framtidens Sverige, Sveriges Kommuner och Landsting 500 texter om framtidens Sverige från Trelleborg till Arjeplog

10 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Antagande av detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II) Dnr KS/2008:130 Sammanfattning Antagandehandlingar för detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II) har tagits fram. Planområdet är beläget i de sydvästra kommundelarna och gränsar i väster till ett industriområde, i norr till Sege år, i öster till Yttre Ringvägen och i söder till väg 11. I Burlövs kommuns gällande översiktsplan är området redovisat som exploateringsområde för verksamheter. Den 18 oktober 2010 beslutade kommunfullmäktige att en ny översiktsplan (Framtidsplan för Burlövs kommun) skulle tas fram. Den är nu på samråd och är ännu inte antagen. Området beskrivs i Framtidsplanen som lämpligt för ytkrävande och mindre personalintensiva verksamheter. Planförslaget omfattar tidigare planlagd mark och syftar till att möjliggöra ytterligare handelsverksamhet inom området samt att byggnadshöjder och det interna gatunätet ska bli överensstämmande med givna avvikelser från nuvarande detaljplan. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. En miljökonsekvensbeskrivning är framtagen Detaljplanen har varit utställd på utställning. Planutskottet förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II), med under mötet redovisade förändringar av detaljplanen: Markanvändningen J1K, söder om Starrvägen, har utökats något åt söder för att undvika otydlighet i avsedd användning av fastigheten Sunnanå 12:36 och följer numera fastighetsgränsen. Berörd sakägare har informerats om ändringen och har inget att invända mot förslaget. Komplettering av utlåtandet, avseende svaret till Länsstyrelsens yttrande: Malmö Stad och Burlövs kommun har undertecknat en avsiktsförklaring beträffande genomförandet av nödvändiga trafikåtgärder utanför planområdet.

11 Burlövs kommun Kommunledningskontor Handläggare: Erik Karlsson TJÄNSTESKRIVELSE 11 1 (2) Datum Diarienummer KS/2008: Kommunstyrelsens planutskott Tjänsteskrivelse till PLU inför antagande av Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II) Sammanfattning Antagandehandlingar för detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II) har tagits fram. Planområdet är beläget i de sydvästra kommundelarna och gränsar i väster till ett industriområde, i norr till Sege år, i öster till Yttre Ringvägen och i söder till väg 11. I Burlövs kommuns gällande översiktsplan är området redovisat som exploateringsområde för verksamheter. Den 18 oktober 2010 beslutade kommunfullmäktige att en ny översiktsplan (Framtidsplan för Burlövs kommun) skulle tas fram. Den är nu på samråd och är ännu inte antagen. Området beskrivs i Framtidsplanen som lämpligt för ytkrävande och mindre personalintensiva verksamheter. Planförslaget omfattar tidigare planlagd mark och syftar till att möjliggöra ytterligare handelsverksamhet inom området samt att byggnadshöjder och det interna gatunätet ska bli överensstämmande med givna avvikelser från nuvarande detaljplan. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. En miljökonsekvensbeskrivning är framtagen Detaljplanen har varit utställd på utställning. Förslag till beslut Planutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att besluta att anta detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II).

12 12 BURLÖVS KOMMUN KS/2008:130 2 (2) Redogörelse för ärendet Detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II) har varit utställd från och med den 23 juni 2010 till och med den 16 augusti För de synpunkter som inkommit under utställningsskedet redogörs i utlåtandet. Ett antal förtydliganden och redaktionella ändringar av detaljplanen har gjorts. Även dessa beskrivs i utlåtandet. Området för avfarten från väg 11 till Stora Bernstorp undantas från planen. Detaljplan för del av Sunnanå 12:40 (infart till Stora Bernstorp II), som behandlar avfarten, har redan vunnit laga kraft. Planarbetet bedrevs med enkelt förfarande. ErikKarlsson Planarkitekt Gertrud Richter Planchef

13 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nämndsmål för kommunstyrelsen samt verksamhetsplan för kommunledningskontoret 2013 Dnr KS/2012:21 Sammanfattning Med visionen som utgångspunkt har fem kommunövergripande mål Fem mål för framtiden - arbetats fram utifrån målområdena Trygghet, Medborgarinflytande, Boende och Miljö, Arbete och Näringsliv samt Service och kvalitet. Till de kommunövergripande målen har nämndsmål och därefter kommunstyrelsens verksamhetsplan med aktiviteter och åtgärder kopplas som utvisar hur målen skall uppnås. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till verksamhetsplan och mål 2013.

14 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Arta Bucolli TJÄNSTESKRIVELSE 14 1 (1) Datum Diarienummer KS/2012: Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen - Verksamhetsplan och mål 2013 Sammanfattning Med visionen som utgångspunkt har fem kommunövergripande mål Fem mål för framtiden - arbetats fram utifrån målområdena Trygghet, Medborgarinflytande, Boende och Miljö, Arbete och Näringsliv samt Service och kvalitet. Till de kommunövergripande målen har nämndsmål och därefter kommunstyrelsens verksamhetsplan med aktiviteter och åtgärder kopplas som utvisar hur målen ska uppnås. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att anta förslag till verksamhetsplan och mål 2013 Carin Hillåker Kommunchef Arta Bucolli Ekonom

15 1 B u r l ö v s K o m m u n K o m m u n s t y r e l s e n I n t e r n b u d g e t VERKSAMHETSBESKRIVNING NULÄGE - FRAMTID Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens organ för den strategiska och övergripande nivån för utveckling av kommunen. Dessutom har förvaltningen en servicefunktion åt den politiska ledningen och kommunens övriga intressenter. Kommunledningskontoret består av: Stabsfunktion Ekonomiavdelningen Kansliavdelningen Personalavdelning Planeringsavdelningen Stabsfunktion Kommunledningskontorets stabsfunktion består av IT, kommunikation och näringsliv. Stabsfunktionen hanterar strategiska och operativa frågor inom respektive område. Staben leds av kommunchefen. IT-driften sker från och med 1 mars 2012 i en gemensam IT-driftsorganisation med Kävlinge och Staffanstorp. Ekonomiavdelningen Ekonomavdelningen är kommunstyrelsens utredande och verkställande organ i ekonomiska frågor. Avdelningen är beredningsorgan till kommunstyrelsen vad gäller budget, ekonomisk långtidsplanering, ekonomi- och verksamhetsuppföljning, medelsförvaltning med mera. Till ekonomiavdelningen hör även kommunledningskontorets vaktmästeri. Kansliavdelningen Kommunfullmäktige-/kommunstyrelsekansliets verksamhetsområde omfattar ärendeberedning och sekreterarskap, rådgivning åt förvaltningarna samt juridik. Kansliet har hand om den kommunala nämndsadministrationen som omfattar ett informationsflöde från postöppning till arkiv. Skydd och säkerhet samt kommunens växel tillhör också kansliavdelningen. Personalavdelningen Personalavdelningen utarbetar och implementerar kommunens strategiska personalpolitiska frågor, bistår kommunens verksamheter i arbetet med lokala personalfrågor och fungerar som en konsultativ funktion avseende lag- och avtalsfrågor inom området. Här finns även kommunens samlade löneenhet med driftsansvar för lön, personalförsäkringar, pensioner, personalstatistik med mera. Från och med den 1 oktober 2012 hanteras även Kävlinge och Staffanstorps kommuners löneadministration härifrån. Planeringsavdelningen Planeringsavdelningen har hand om kommunens fysiska samhällsplanering, miljöstrategiska frågor samt karthantering. Avdelningen arbetar med både stora och små planeringsprojekt i kommunen. Som exempel kan nämnas Framtidsplan för Burlövs kommun (översiktsplan, ÖP12), utbyggnaden av Kronetorpsområdet, utbyggnaden av Södra stambanan och olika detaljplaner. Framtid, förslag till förändringar Kommunfullmäktige har beslutat att en organisationsöversyn över den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen ska göras. Detta arbete har påbörjats och kommer att fortsätta under hela Kostnader för detta i form av seminarium mm är inte budgeterade. Trygghetsfrågorna är prioriterade i Burlövs kommun. En ny polisöverenskommelse är under framtagande. Aktiviteter i enlighet med denna ska genomföras. Kommunfullmäktige har tillsatt extra resurser för trygghetsfrämjande åtgärder under Förberedelser ska göras för att få tillstånd till att ha ordningsvakter med särskilt förordnande i kommunens centrala delar. Den välfärdsredovisning som är klar i början av året ska analyseras och utgöra underlag för vidare strategier inom trygghetsområdet.

16 2 B u r l ö v s K o m m u n K o m m u n s t y r e l s e n I n t e r n b u d g e t Medborgardialog är fortsatt ett viktigt utvecklingsområde. Under 2013 kommer e-förslag att införas vilket innebär att invånarna kan lämna förslag till kommunens politiker via hemsidan. Två medborgarkvällar ska genomföras och vår närvaro i sociala medier ska öka under Servicen till kommuninvånarna ska förbättras genom att minst fem nya e-tjänster införs under året. Kostnader får fördelas mellan förvaltningarna då anslag inte finns inom kommunstyrelsens budget. En författningssamling på hemsidan ska också införas. En plan för marknadsföring av varumärket Burlövs kommun ska göras. För att komma vidare i arbetet med att utveckla Kronetorpsområdet ska dels detaljplaner för området runt Kronetorps gård göras, dela en arkitekttävling för hela området i forma av en sk skelettplan. Insatser ska göras tillsammans med andra aktörer för att få igång en utveckling av området kring Wennerts väg. Arbetet fortsätter med projektet Södra stambanan tillsammans med Trafikverket och Staffanstorps kommun i styrgrupp och arbetsgrupper. Genomförande av miljöprogrammet särskilt vad gäller åtgärder för att minska bullernivåer i bostadsmiljöer ska göras. Det hör samman med arbetet för att minska motortrafik i Burlöv. Under året ska fibernät dras till Företagsbyn i Arlöv. IT-strategen deltar i arbetet som samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för. Kommunen ska för första gången delta i SKL:s undersökning Insikt, som är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning gentemot företag. En näringslivssamordnare ska rekryteras. Detta möjliggör ett mer aktivt arbete med näringslivsfrågor, både i förhållande till företagen och för att marknadsföra kommunen samt samarbeta med övriga delar av organisationen. Att aktivt delta i arbete med våra samarbetspartners, MalmöLundregionen, 4yes-kommunerna, Region Skåne m fl är viktigt för oss. Det handlar om att vara med att påverka i de strategiska frågorna om infrastuktur och kommunikationer men också om att hitta praktiska samarbeten och att synliggöra Burlövs roll i regionen. ÖVERGRIPANDE MÅL Med visionen som utgångspunkt har fem kommunövergripande mål arbetats fram utifrån målområdena Trygghet, Medborgarinflytande, Boende och Miljö, Arbete och Näringsliv samt Service och kvalitet. Visionen sträcker sig till 2030, medan de övergripande målen riktar in sig på perioden De fem övergripande målen ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Burlövs kommun. Till de kommunövergripande målen ska kopplas nämndsplaner och därefter förvaltningarnas verksamhetsplaner med aktiviteter och åtgärder som utvisar hur måluppfyllelse ska uppnås. Trygghet År 2017 ska åtta av tio Burlövsbor känna sig trygga med livet i Burlöv Skadegörelsen ska minska -Skadegörelsekostnader på sociala medier för att synliggöra kostnaderna -Samarbeta med bevakningsföretag gällande ungdomar -Skolklasser/temadagar angående säkerhetsfrågor -Kartering utifrån trygghetsvandringar och polisens brottsstatistik Den totala brottsligheten ska minska -Arbeta för införande av ordningsvakter i Arlöv

17 3 B u r l ö v s K o m m u n K o m m u n s t y r e l s e n I n t e r n b u d g e t Samordna kommunens trygghetsarbete internt och externt Antal otrygga platser i Burlöv ska minska -Brottsförebyggande rådet håller två infoträffar till medborgarna för träff med tjänstemän/politiker -Brottsförebyggande rådet håller två trygghetsvandringar till medborgarna för möjlighet att medverka och lämna synpunkter -Checklista framtas utifrån trygghetsaspekterna i Framtidsplanen - Trygghetsaspekten ska uppmärksammas vid nyproduktion Medborgarinflytande År 2017 ska åtta av tio Burlövsbor uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling. Kommunikationen med medborgarna ska förbättras och utvecklas. Ungdomar ska prioriteras -Utveckla kommunikationen med ungdomar, t ex genom en ungdomsapp -E-förslag ska införas och marknadsföras -Författningssamling ska införas på hemsidan Antalet fysiska och digitala möten med medborgarna ska öka -Öka vår närvaro i sociala medier -Medborgarkvällar 2 gånger per år Antalet synpunkter ska öka -Marknadsföra möjligheter att lämna synpunkter via Tyck om Burlöv både externt och internt Boende och miljö År 2017 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne Förutsättningar för god hälsa på lika villkor ska öka -Analysera välfärdsredovisningen och göra handlingsplan tillsammans med socialförvaltningen och kultur- och fritid via BRÅ Antal nybyggda bostäder ska öka jämfört med föregående år - Detaljplaner på Kronetorp, Svenshög och Strandvägen Minska bullernivåer i bostadsmiljöer. -Planberedskap ska finnas för mottagning av massor till bullervallar i samband med Södra stambanans utbyggnad Trafiken med motorfordon ska minska -Genomföra åtgärder i Miljöprogram Expandera fibernätet så det blir möjligt för fler enskilda, företag mfl att ansluta sig till bredband med hög kapacitet. -Bredband till Företagsbyn i Arlöv Arbete och näringsliv År 2017 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet i Skåne eller högre Arbetet med näringslivet ska stärkas genom dialog -Införa företagsregister -Nyhetsbrev via företagsregister -Näringslivsråd

18 4 B u r l ö v s K o m m u n K o m m u n s t y r e l s e n I n t e r n b u d g e t Skolan ska involveras i näringslivsarbetet Företagsklimatet ska rankas högt. -Delta i Insikt SKLs servicemätning -Företagsbesök Fler företag ska vilja etablera sig i Burlöv och personalintensiva företag ska prioriteras. -Marknadsföring av kommunen -Framhålla goda kommunikationer -Samarbete med Nyföretagarcentrum - Arbeta för att öka tillgängligheten till Stora Bernstorp Antal arbetsplatser ska öka. -Aktivt samarbeta med våra samarbetspartners: MalmöLundregionen, 4yes, Region Skåne mfl för att påverka utvecklingen av bl a infrastruktur och kommunikationer Service och kvalitet År 2017 ska åtta av tio Burlövsbor vara nöjda med kommunens verksamhet och service Vår värdegrund ska vara känd av medarbetarna. -Fortsatt implementering av värdegrunden internt t ex genom information om värdegrunden på Insidan och värdegrundspel på APT. Vår information ska vara av hög kvalitet och vara lättillgänglig. -Support till och utbildning av webbredaktörer, innehållsansvariga -Översyn av PA-handboken på Insidan -Översyn av ekonomihandboken Vi ska ge snabb service och bra bemötande till invånare och näringsliv. -Införa minst fem nya e-tjänster -Införa e-fakturor -Professionellt bemötande avseende svarstid och antal samtal Goda och framgångsrika ledare ska uppmärksammas som förebilder. -Ledarcaféer, 2st för alla chefer De anställdas hälsa ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska. -Friskvård, rökavvänjning, insatser via FHV -Genomföra åtgärder i handlingsplan från SAM -Tidiga och aktiva rehabinsatser Lönespridningen ska öka -Revidera llönepolitiskt program 100 % av alla som lämnar synpunkter i Tyck om Burlöv ska få svar inom 10 arbetsdagar. -Månatliga rapporter till förvaltningschefer och till nämnder 2ggr/år

19 5 B u r l ö v s K o m m u n K o m m u n s t y r e l s e n I n t e r n b u d g e t EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Internbudget och ambitioner i verksamhetsplanen bygger på följande förändringar i tilldelning av medel för 2013 Ökat anslag Revision 6tkr Trygghetskapande åtgärder 400tkr Ekonom Kommunstyrelsen 300tkr Reducering översiktplanering -400tkr Förstärkning ekonomiavdelning 900tkr Näringslivsfrågor 500 tkr Information o pr 200 tkr WEB-redaktör 250 tkr Material o tjänster KLK 325 tkr Kommunarktiv material 10 tkr Oförutsett KLK -85 tkr Hyra Magnolian 100 tkr Löneservice kostnadsökning 400 tkr 6% OH-intäkt löneservice -265 tkr Hyra Länsmangatan -510 tkr Förändring Kapitaltjänstkostnader och Internhyra 125tkr Kompen,,sation för pris- och kostnadsförändring 257tkr Förutom tilldelning av medel har Investeringsmedel tilldelas med ett ökat anslag på 2 000tkr för införande av bredband.

20 20 Verksamhetsplan KLK KF: Övergripande mål 1: Trygghet År 2017 ska åtta av tio Burlövsbor känna sig trygga med livet i Burlöv. KS nämndsmål Aktivitet Ansvar Tidsplan Mått Lägga ut skadegörelsekostnader på t.ex fältgruppens facebook eller andra sociala medier för att på så sätt synliggöra de faktiska kostnaderna för ungdommar Jobba tillsammans med bevakningsföretaget gällande ungdomar? Skydds- och säkerhetssamordnaren i samråd med fältgruppen och kommunikationsavdelningen jämföra kostnaderna för skadegörelse mellan olika år Skadegörelsen ska minska. Träffar i skolklasser/temadagar i samarbete med Polis, Räddningstjänst, bevaktningsbolag och kanske försäkringsbolag angående säkerhetsfrågor, t.ex skadegörelse Skydds- och säkerhetssamordaren i samråd med BUN och övriga inblandade jämföra kostnaderna för skadegörelse mellan olika år Grind vid varuintagsparkeringen Ekonomiavdelningen uppdragar till tekniska nämnd 2013 Den totala brottsligheten ska minska. Kartering utifrån trygghetsvandringar och polisens brottsstatistik GIS-samordnare Arbeta med införande av ordningsvakter i Arlöv Skydds- och säkerhetssamordnaren 2013 Knyta ungdomsrådet till elevrådet. Ungdomsrådet behandlar frågor om Skydds- och säkerhetssamordnaren i samråd fritiden och elevrådet behandlar frågor gällande skoltid. rektorerna på respektive skola Möjlighet att markera otrygga platser på en digital karta på hemsidan. Kommunikationsenheten/Planavdeln Polisens trygghetsmätning Antalet upplevda otrygga platser ska minska. Brottsförebyggande rådet ska hålla 2 infoträffar där medborgarna har möjlighet att träffa de politiker och tjänstemän som arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor Skydds- och säkerhetssamordnaren SCB:s öppna jämförelser Brottsförebyggande rådet ska hålla 2 trygghetsvandringar där medborgarna har möjlighet att medverka, lämna sin åsikt och träffa de tjänstemän som arbetar med olika delar av trygghets- och säkerhetsfrågorna Skydds- och säkerhetssamordnaren Brottstatistik, BRÅ

nedan gemensamt benämnda Aktieägarna, har denna dag träffat följande AKTIEÄGARAVTAL

nedan gemensamt benämnda Aktieägarna, har denna dag träffat följande AKTIEÄGARAVTAL Mellan 1. Sydvatten AB (556100-9837), Hyllie Stationstorg 21, 215 32 Malmö, 2. VA SYD (222000-2378), Box 191, 201 21 Malmö, och 3. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (556765-3786), Box 2022, 250 02

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-03-06 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

hçããìåëíóêéäëéåë=îéêâë~ãüéíëéä~å=ommv=

hçããìåëíóêéäëéåë=îéêâë~ãüéíëéä~å=ommv= pí~çëâçåíçêéí= = 1(2) Datum 2008-10-22 Handläggare Dino Giribaldi Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen hçããìåëíóêéäëéåë=îéêâë~ãüéíëéä~å=ommv= Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna senast den

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr 34-51 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2011-04-28 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer