Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sekreterare. Ärende Beteckning Sida"

Transkript

1 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Katja Larsson Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragning av ärenden sker i lilla sessionssalen Föredragningslista Val av justerande: Lars-Erik Wollmér Ärende Beteckning Sida 1. Miljöstrateg Johan Rönnborg informerar om arbetet med källsortering i kommunens verksamheter 2. Delegerade ärenden/delgivningar 3 3. Antagande av detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II) 4. Nämndsmål för kommunstyrelsen samt verksamhetsplan för kommunledningskontoret Förslag att bilda ett mellan NSVA, Sydvatten och VA SYD gemensamt ägt forskningsaktiebolag KS/2008: KS/2012:21 13 KS/2012: Framställan om nybyggnation av Humlemadsskolan KS/2012: Statistikrapport - Tyck om Burlöv Motion av Sven Sonesson (M) - Likvärdig och hög kvalitet inom barnomsorgen i hela Burlöv KS/2012:37 68 KS/2010:189 97

2 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ärende Beteckning Sida 9. Kommunchefen har ordet 10. Rapporter från kurser och konferenser S-gruppen sammanträder Fyrklövern sammanträder , kl , kl Kommunalrådets arbetsrum Lilla Sessionssalen

3 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Delegerade ärenden/delgivningar A. Delegationsbeslut nr 1 3 B. Delgivningar 1. Protokoll från plangruppens sammanträde och (tidigare utsänt) 2. Planutskottets yttrande till Näringsdepartementet över Affärsverket svenska kraftnäts ansökan om förlängd nätkoncession för linje avseende en 400 kv ledning mellan Kimstad, Sege och Arrie inom Östergötlands, Kalmar, Kronobergs, Blekinge och Skåne län jämte ansökan om ny koncession för ledningen med ny luftledningssträckning avseende passagen genom Staffanstorps tätort. 3. Planutskottets yttrande till Sjöbo kommun över fördjupning av översiktsplanen för Sjöbo tätort C. Förteckning av övriga delgivningar, bilaga Ks (tillgängliga vid sammanträdet)

4 Del egati onsbesl ut 4 Bevakningsdatum Tillhör Beskrivning Avsändare/Mottagare KS/2012:329 Nr 1 - Organisation av Carin Hillåker kommunens arbetsfrämjande åtgärder - antagande av offert KS/2013:37 Nr 2 - Personalärenden Charlotta Wemme Dehlin KS/2013:37 Nr 3 - Igångsättningstillstånd för Katja Larsson anläggning av förbindelseväg vid förskola östra Dalslund

5 Burlövs kommun Kommunstyrelsen YTTRANDE 5 1 (3) Datum Diarienummer KS/2012: Näringsdepartementet Stockholm Yttrande till Näringsdepartementet över Affärsverket svenska kraftnäts ansökan om förlängd nätkoncession för linje avseende en 400 kv ledning mellan Kimstad, Sege och Arrie inom Östergötlands, Kalmar, Kronobergs, Blekinge och Skåne län jämte ansökan om ny koncession för ledningen med ny luftledningssträckning avseende passagen genom Staffanstorps tätort. Näringsdepartementets dnr: N2012/3536/E Burlövs kommun anser att en samprövning av koncessionerna är en nödvändighet då ledningarna uppenbart samverkar och påverkar varandras magnetfält. De ledningar som i första hand behöver samprövas är Svenska Kraftnäts 400 kv kraftledning Kimstad-Sege-Arrie (Dnr ) tidigare (Dnr ), E.ON Elnät Sverige ABs 1 x130 kv kraftledning dels Sege - Mörarp (Dnr ), dels Sege - Hörby (Dnr ). Samlokalisering ger uppenbart samverkande störningar, både i alstrandet av elektromagnetiska fält men också i andra miljöstörningar som buller. Samverkande verksamheter måste därför enligt miljöbalken, bekräftad av flerårig och upprepad praxis, beaktas vid val av alternativa lokaliseringar såväl som vid val av alternativ teknik. Samlad bedömning gäller inte bara kumulativa effekter inom den egna verksamheten utan också genom flera olika verksamheter. Kommunen anser det nödvändigt att utformningen och den slutliga placeringen av bl.a. kabelförband och terminalstationer utförs i samråd mellan verksamhetsutövarna och kommunen. Svenska Kraftnät uppger i sin komplettering (Energimarknadsinspektionen, dnr , aktbilaga 580, bilaga 1) närboendeförteckning, att magnetfält beräknas enbart för de egna ledningarna, trots att det finns parallella ledningar, dvs. flera verksamhetsutövare. Vid parallella ledningar förändras fälten vilket inte utredningen tar hänsyn till. För att se konsekvenserna för de närboende måste därför de olika koncessionerna samprövas. I och med att de olika ledningarna (vilka de flesta för närvarande prövas för ny koncession) inte samprövas skapar ett ansvarsglapp för verksamhetsutövarna. I Burlövs kommun finns det sannolikt ett ett par fastigheter till där 0,4 µt överskrids på grund av samverkande ledningar. Detta behöver utredas vidare. Om Svenska kraftnät ensamt ges Adress: Box ARLÖV Besöksadress: Kärleksgatan 6 Arlöv Tel Fax Org.nr Bankgiro Plusgiro

6 BURLÖVS KOMMUN KS/2012: (3) koncession i rubricerat ärende torde det bli svårt för övriga ledningsägare att få ny koncession. En princip om först till kvarn uppstår. Enligt dom i Mark och miljööverdomstolen ( , M ) förelades Svenska kraftnät att flytta ledningen så att den inte går närmare än 65 m från fastigheten. Avståndet motiverades av att fältstyrkan på ett avstånd av 65 m var 0,4 µt (Se Miljödomstolen, Växjö tingsrätt M ). Eftersom ledningarna inte samprövas visas inte de faktiska fälten i koncessionsansökningen vilket medför att fastigheterna totalt sett kan få fältstyrkor över 0,4 µt även om ledningarna var för sig inte redovisar så höga fält. En fastighet/bostad i Burlövs kommun utsätts för högre fältstyrka än 0,4 µt, vilket inte kommenteras i Energimarknadsinspektionens yttrande. Energimarknadsinspektionen varken nämner eller kommenterar Markoch miljööverdomstolens dom, vilken Burlövs kommun bedömer skulle ge en avsevärd effekt för koncessionshandläggningen. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar bland annat följande i sin dom: Nivåerna på de magnetiska fälten på fastigheten är betydligt högre än 0,4 µt. Även med beaktande av den osäkerhet som finns beträffande orsakssambanden så får resultaten av de epidemiologiska undersökningarna anses utgöra skäl att anta att magnetfälten på fastigheten kan medföra olägenhet för människors hälsa. Avsaknaden av vetenskaplig bevisning beträffande orsakssambanden ska vid tillämpning av miljöbalkens försiktighetsprincip inte frita verksamhetsutövaren från skyldigheten att vidta åtgärder. Den rådande osäkerheten i fråga om magnetfältens farlighet ska således inte gå ut över allmänheten utan i stället drabba verksamhetsutövaren (jfr prop. 1997/98, del l, s. 209 f.). Bevisbördan för att olägenheter inte behöver befaras ligger på verksamhetsutövaren. Slutligen konstaterar Burlövs kommun att den via myndighetsutövning och miljöbalken kan ställa krav på åtgärder för att minska fältstyrkorna även då en ledning har koncession och det rör sig om en enstaka fastighet, med härledning av Mark- och miljööverdomstolens dom. Kommunen anser vidare att fälten till ledningarna bör beräknas utefter maxlasten i ledningarna då en ökande el-förbrukning i regionen medför högre laster och därigenom större fält. I Burlövs kommuns förslag till Framtidsplan för Burlövs kommun (översiktsplan) finns följande att läsa I Burlövs kommun finns allt från 50 kv till de starkaste 400 kv-ledningarna. För att minska magnetfälten och förbättra landskapsbilden har kommunen länge verkat för att få ledningarna nedgrävda. De viktigaste ledningarna att få nedgrävda pekas här ut som de som löper i Kronetorpsområdet och vidare ner förbi Burlövs egnahem. Burlövs kommun vill dock fortfarande att alla ledningar kablas och markförläggs. I Framtidsplanen anges inga utbyggnadsområden för bostäder som påverkas av aktuell ledning avseende fältstyrkor. Yrkanden Burlövs kommun yrkar på att Näringsdepartementet beslutar att återförvi-

7 BURLÖVS KOMMUN KS/2012: (3) sa ärendet till Energimarknadsinspektionen för förnyad och samordnad handläggning och prövning i ett sammanhang för - Svenska Kraftnäts 400 kv kraftledning Kimstad- Sege-Arrie (Dnr ), - E.ON Elnät Sverige ABs 1 x130 kv kraftledning Sege - Hörby (Dnr ), - E.ON Elnät Sverige ABs 1 x130 kv kraftledning Sege - Mörarp (Dnr ), - samt övriga aktuella ledningar där de har en kumulativa fält. Vidare yrkar kommunen på att enskilda och kumulativa fält beräknas utefter den tekniskt möjliga maxlasten på ledningsnätet/-näten eftersom koncession föreslås ges på 40 år och fältstyrkan prognostiserats för åren att handläggningen och koncessionsprövningen tar hänsyn till framtida regionalt lämpliga utbyggnadsområden för bostäder, att koncessioner inte medges om bostäder utsätts för enskilda eller kumulativa (samverkande ledningars) fältstyrkor över 0,4 µt, enligt dom från Mark- och miljööverdomstolen. Enligt Svenska kraftnäts prognos kommer en bostad utsättas för 1,3 µt (vid 1190 A), vilket är betydligt högre än 0,4 µt. Energimarknadsinspektionen tar inte ställning till detta i sitt förslag till beslut och föreläggande, att ledningarna kablas och markförläggs. På Burlövs kommuns vägnar Kommunstyrelsen Katja Larsson Ordförande Carin Hillåker Kommunchef

8 Burlövs kommun Kommunstyrelsen YTTRANDE 8 1 (1) Datum Diarienummer KS/2011: Kommunstyrelsen Sjöbo Yttrande över Fördjupning av översiktsplanen för Sjöbo tätort, Sjöbo kommun, Skåne län, Utställningshandling Burlövs kommun och Sjöbo kommun har framför allt Simrishamnsbanan som en mellankommunal fråga. Burlöv har i samrådsförslaget till ny översiktsplan Framtidsplan för Burlövs kommun ställt sig positiva till att Simrishamnsbanan får persontrafik. Däremot kommer Burlöv inte att arbeta för att få en station på banan inom Burlöv. Detta bland annat på grund av att det idag inte finns tillräckligt befolkningsunderlag och att det inte bedöms som lämpligt att bygga stationsnära bebyggelse med tanke på ett närliggande ställverk, skyddsavstånd från verksamheter, värdefull jordbruksmark, behov av utökade rekreationsområden och översvämningsrisker från Sege å. Däremot är det intressant att fortsätta arbeta för persontrafik på Simrishamnsbanan eftersom biltrafiken då kan minska i både Burlöv och grannkommuner till förmån för tågtrafik. Vid den fortsatta utvecklingen av Simrishamnsbanan är det viktigt att ta hänsyn till buller och tillgänglighet med passager över/under järnvägen. Säkerhetsavstånden måste också beaktas till befintlig och planerad bebyggelse, särskilt om banan börjar trafikeras med farligt gods. Burlövs kommun ser positivt på ett fortsatt samarbete och dialog med Sjöbo kommun och andra berörda kring Simrishamnsbana. På Burlövs kommuns vägnar Kommunstyrelsen Katja Larsson Ordförande Carin Hillåker Adress: Box ARLÖV Besöksadress: Kärleksgatan 6 Arlöv Tel Fax Org.nr Bankgiro Plusgiro

9 Del gi vni ngar Bil aga Ks 9 Bevakningsdatum Tillhör Beskrivning Avsändare/Mottagare KS/2011:54 Redovisning av bedriven Staffanstorps konsumentväglednigsverksamhet kommun,kommunledningskontoret, för Burlövs kommun under tiden Charlotta Wemme KS/2013:32 Protokoll regionala Region Skån, Regionala tillväxtnämndens sammanträde av Tillväxtnämnden KS/2013:32 Protokoll av Kommunala Pensionärsrådet Kommunala Pension ärsrådet KPR KS/2012:97 Ej verkställda beslut enligt Socialnämnden, Socialnämnden socialtjänstlagen tredje kvartalet KS/2012:97 SN Ej Socialnämnden, Socialnämnden verkställda beslut enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen KS/2013:32 Rapport - Framtidens Sverige, Sveriges Kommuner och Landsting 500 texter om framtidens Sverige från Trelleborg till Arjeplog

10 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Antagande av detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II) Dnr KS/2008:130 Sammanfattning Antagandehandlingar för detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II) har tagits fram. Planområdet är beläget i de sydvästra kommundelarna och gränsar i väster till ett industriområde, i norr till Sege år, i öster till Yttre Ringvägen och i söder till väg 11. I Burlövs kommuns gällande översiktsplan är området redovisat som exploateringsområde för verksamheter. Den 18 oktober 2010 beslutade kommunfullmäktige att en ny översiktsplan (Framtidsplan för Burlövs kommun) skulle tas fram. Den är nu på samråd och är ännu inte antagen. Området beskrivs i Framtidsplanen som lämpligt för ytkrävande och mindre personalintensiva verksamheter. Planförslaget omfattar tidigare planlagd mark och syftar till att möjliggöra ytterligare handelsverksamhet inom området samt att byggnadshöjder och det interna gatunätet ska bli överensstämmande med givna avvikelser från nuvarande detaljplan. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. En miljökonsekvensbeskrivning är framtagen Detaljplanen har varit utställd på utställning. Planutskottet förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II), med under mötet redovisade förändringar av detaljplanen: Markanvändningen J1K, söder om Starrvägen, har utökats något åt söder för att undvika otydlighet i avsedd användning av fastigheten Sunnanå 12:36 och följer numera fastighetsgränsen. Berörd sakägare har informerats om ändringen och har inget att invända mot förslaget. Komplettering av utlåtandet, avseende svaret till Länsstyrelsens yttrande: Malmö Stad och Burlövs kommun har undertecknat en avsiktsförklaring beträffande genomförandet av nödvändiga trafikåtgärder utanför planområdet.

11 Burlövs kommun Kommunledningskontor Handläggare: Erik Karlsson TJÄNSTESKRIVELSE 11 1 (2) Datum Diarienummer KS/2008: Kommunstyrelsens planutskott Tjänsteskrivelse till PLU inför antagande av Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II) Sammanfattning Antagandehandlingar för detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II) har tagits fram. Planområdet är beläget i de sydvästra kommundelarna och gränsar i väster till ett industriområde, i norr till Sege år, i öster till Yttre Ringvägen och i söder till väg 11. I Burlövs kommuns gällande översiktsplan är området redovisat som exploateringsområde för verksamheter. Den 18 oktober 2010 beslutade kommunfullmäktige att en ny översiktsplan (Framtidsplan för Burlövs kommun) skulle tas fram. Den är nu på samråd och är ännu inte antagen. Området beskrivs i Framtidsplanen som lämpligt för ytkrävande och mindre personalintensiva verksamheter. Planförslaget omfattar tidigare planlagd mark och syftar till att möjliggöra ytterligare handelsverksamhet inom området samt att byggnadshöjder och det interna gatunätet ska bli överensstämmande med givna avvikelser från nuvarande detaljplan. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. En miljökonsekvensbeskrivning är framtagen Detaljplanen har varit utställd på utställning. Förslag till beslut Planutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att besluta att anta detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II).

12 12 BURLÖVS KOMMUN KS/2008:130 2 (2) Redogörelse för ärendet Detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl. (Stora Bernstorp II) har varit utställd från och med den 23 juni 2010 till och med den 16 augusti För de synpunkter som inkommit under utställningsskedet redogörs i utlåtandet. Ett antal förtydliganden och redaktionella ändringar av detaljplanen har gjorts. Även dessa beskrivs i utlåtandet. Området för avfarten från väg 11 till Stora Bernstorp undantas från planen. Detaljplan för del av Sunnanå 12:40 (infart till Stora Bernstorp II), som behandlar avfarten, har redan vunnit laga kraft. Planarbetet bedrevs med enkelt förfarande. ErikKarlsson Planarkitekt Gertrud Richter Planchef

13 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nämndsmål för kommunstyrelsen samt verksamhetsplan för kommunledningskontoret 2013 Dnr KS/2012:21 Sammanfattning Med visionen som utgångspunkt har fem kommunövergripande mål Fem mål för framtiden - arbetats fram utifrån målområdena Trygghet, Medborgarinflytande, Boende och Miljö, Arbete och Näringsliv samt Service och kvalitet. Till de kommunövergripande målen har nämndsmål och därefter kommunstyrelsens verksamhetsplan med aktiviteter och åtgärder kopplas som utvisar hur målen skall uppnås. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till verksamhetsplan och mål 2013.

14 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Arta Bucolli TJÄNSTESKRIVELSE 14 1 (1) Datum Diarienummer KS/2012: Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen - Verksamhetsplan och mål 2013 Sammanfattning Med visionen som utgångspunkt har fem kommunövergripande mål Fem mål för framtiden - arbetats fram utifrån målområdena Trygghet, Medborgarinflytande, Boende och Miljö, Arbete och Näringsliv samt Service och kvalitet. Till de kommunövergripande målen har nämndsmål och därefter kommunstyrelsens verksamhetsplan med aktiviteter och åtgärder kopplas som utvisar hur målen ska uppnås. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att anta förslag till verksamhetsplan och mål 2013 Carin Hillåker Kommunchef Arta Bucolli Ekonom

15 1 B u r l ö v s K o m m u n K o m m u n s t y r e l s e n I n t e r n b u d g e t VERKSAMHETSBESKRIVNING NULÄGE - FRAMTID Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens organ för den strategiska och övergripande nivån för utveckling av kommunen. Dessutom har förvaltningen en servicefunktion åt den politiska ledningen och kommunens övriga intressenter. Kommunledningskontoret består av: Stabsfunktion Ekonomiavdelningen Kansliavdelningen Personalavdelning Planeringsavdelningen Stabsfunktion Kommunledningskontorets stabsfunktion består av IT, kommunikation och näringsliv. Stabsfunktionen hanterar strategiska och operativa frågor inom respektive område. Staben leds av kommunchefen. IT-driften sker från och med 1 mars 2012 i en gemensam IT-driftsorganisation med Kävlinge och Staffanstorp. Ekonomiavdelningen Ekonomavdelningen är kommunstyrelsens utredande och verkställande organ i ekonomiska frågor. Avdelningen är beredningsorgan till kommunstyrelsen vad gäller budget, ekonomisk långtidsplanering, ekonomi- och verksamhetsuppföljning, medelsförvaltning med mera. Till ekonomiavdelningen hör även kommunledningskontorets vaktmästeri. Kansliavdelningen Kommunfullmäktige-/kommunstyrelsekansliets verksamhetsområde omfattar ärendeberedning och sekreterarskap, rådgivning åt förvaltningarna samt juridik. Kansliet har hand om den kommunala nämndsadministrationen som omfattar ett informationsflöde från postöppning till arkiv. Skydd och säkerhet samt kommunens växel tillhör också kansliavdelningen. Personalavdelningen Personalavdelningen utarbetar och implementerar kommunens strategiska personalpolitiska frågor, bistår kommunens verksamheter i arbetet med lokala personalfrågor och fungerar som en konsultativ funktion avseende lag- och avtalsfrågor inom området. Här finns även kommunens samlade löneenhet med driftsansvar för lön, personalförsäkringar, pensioner, personalstatistik med mera. Från och med den 1 oktober 2012 hanteras även Kävlinge och Staffanstorps kommuners löneadministration härifrån. Planeringsavdelningen Planeringsavdelningen har hand om kommunens fysiska samhällsplanering, miljöstrategiska frågor samt karthantering. Avdelningen arbetar med både stora och små planeringsprojekt i kommunen. Som exempel kan nämnas Framtidsplan för Burlövs kommun (översiktsplan, ÖP12), utbyggnaden av Kronetorpsområdet, utbyggnaden av Södra stambanan och olika detaljplaner. Framtid, förslag till förändringar Kommunfullmäktige har beslutat att en organisationsöversyn över den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen ska göras. Detta arbete har påbörjats och kommer att fortsätta under hela Kostnader för detta i form av seminarium mm är inte budgeterade. Trygghetsfrågorna är prioriterade i Burlövs kommun. En ny polisöverenskommelse är under framtagande. Aktiviteter i enlighet med denna ska genomföras. Kommunfullmäktige har tillsatt extra resurser för trygghetsfrämjande åtgärder under Förberedelser ska göras för att få tillstånd till att ha ordningsvakter med särskilt förordnande i kommunens centrala delar. Den välfärdsredovisning som är klar i början av året ska analyseras och utgöra underlag för vidare strategier inom trygghetsområdet.

16 2 B u r l ö v s K o m m u n K o m m u n s t y r e l s e n I n t e r n b u d g e t Medborgardialog är fortsatt ett viktigt utvecklingsområde. Under 2013 kommer e-förslag att införas vilket innebär att invånarna kan lämna förslag till kommunens politiker via hemsidan. Två medborgarkvällar ska genomföras och vår närvaro i sociala medier ska öka under Servicen till kommuninvånarna ska förbättras genom att minst fem nya e-tjänster införs under året. Kostnader får fördelas mellan förvaltningarna då anslag inte finns inom kommunstyrelsens budget. En författningssamling på hemsidan ska också införas. En plan för marknadsföring av varumärket Burlövs kommun ska göras. För att komma vidare i arbetet med att utveckla Kronetorpsområdet ska dels detaljplaner för området runt Kronetorps gård göras, dela en arkitekttävling för hela området i forma av en sk skelettplan. Insatser ska göras tillsammans med andra aktörer för att få igång en utveckling av området kring Wennerts väg. Arbetet fortsätter med projektet Södra stambanan tillsammans med Trafikverket och Staffanstorps kommun i styrgrupp och arbetsgrupper. Genomförande av miljöprogrammet särskilt vad gäller åtgärder för att minska bullernivåer i bostadsmiljöer ska göras. Det hör samman med arbetet för att minska motortrafik i Burlöv. Under året ska fibernät dras till Företagsbyn i Arlöv. IT-strategen deltar i arbetet som samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för. Kommunen ska för första gången delta i SKL:s undersökning Insikt, som är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning gentemot företag. En näringslivssamordnare ska rekryteras. Detta möjliggör ett mer aktivt arbete med näringslivsfrågor, både i förhållande till företagen och för att marknadsföra kommunen samt samarbeta med övriga delar av organisationen. Att aktivt delta i arbete med våra samarbetspartners, MalmöLundregionen, 4yes-kommunerna, Region Skåne m fl är viktigt för oss. Det handlar om att vara med att påverka i de strategiska frågorna om infrastuktur och kommunikationer men också om att hitta praktiska samarbeten och att synliggöra Burlövs roll i regionen. ÖVERGRIPANDE MÅL Med visionen som utgångspunkt har fem kommunövergripande mål arbetats fram utifrån målområdena Trygghet, Medborgarinflytande, Boende och Miljö, Arbete och Näringsliv samt Service och kvalitet. Visionen sträcker sig till 2030, medan de övergripande målen riktar in sig på perioden De fem övergripande målen ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Burlövs kommun. Till de kommunövergripande målen ska kopplas nämndsplaner och därefter förvaltningarnas verksamhetsplaner med aktiviteter och åtgärder som utvisar hur måluppfyllelse ska uppnås. Trygghet År 2017 ska åtta av tio Burlövsbor känna sig trygga med livet i Burlöv Skadegörelsen ska minska -Skadegörelsekostnader på sociala medier för att synliggöra kostnaderna -Samarbeta med bevakningsföretag gällande ungdomar -Skolklasser/temadagar angående säkerhetsfrågor -Kartering utifrån trygghetsvandringar och polisens brottsstatistik Den totala brottsligheten ska minska -Arbeta för införande av ordningsvakter i Arlöv

17 3 B u r l ö v s K o m m u n K o m m u n s t y r e l s e n I n t e r n b u d g e t Samordna kommunens trygghetsarbete internt och externt Antal otrygga platser i Burlöv ska minska -Brottsförebyggande rådet håller två infoträffar till medborgarna för träff med tjänstemän/politiker -Brottsförebyggande rådet håller två trygghetsvandringar till medborgarna för möjlighet att medverka och lämna synpunkter -Checklista framtas utifrån trygghetsaspekterna i Framtidsplanen - Trygghetsaspekten ska uppmärksammas vid nyproduktion Medborgarinflytande År 2017 ska åtta av tio Burlövsbor uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling. Kommunikationen med medborgarna ska förbättras och utvecklas. Ungdomar ska prioriteras -Utveckla kommunikationen med ungdomar, t ex genom en ungdomsapp -E-förslag ska införas och marknadsföras -Författningssamling ska införas på hemsidan Antalet fysiska och digitala möten med medborgarna ska öka -Öka vår närvaro i sociala medier -Medborgarkvällar 2 gånger per år Antalet synpunkter ska öka -Marknadsföra möjligheter att lämna synpunkter via Tyck om Burlöv både externt och internt Boende och miljö År 2017 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne Förutsättningar för god hälsa på lika villkor ska öka -Analysera välfärdsredovisningen och göra handlingsplan tillsammans med socialförvaltningen och kultur- och fritid via BRÅ Antal nybyggda bostäder ska öka jämfört med föregående år - Detaljplaner på Kronetorp, Svenshög och Strandvägen Minska bullernivåer i bostadsmiljöer. -Planberedskap ska finnas för mottagning av massor till bullervallar i samband med Södra stambanans utbyggnad Trafiken med motorfordon ska minska -Genomföra åtgärder i Miljöprogram Expandera fibernätet så det blir möjligt för fler enskilda, företag mfl att ansluta sig till bredband med hög kapacitet. -Bredband till Företagsbyn i Arlöv Arbete och näringsliv År 2017 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet i Skåne eller högre Arbetet med näringslivet ska stärkas genom dialog -Införa företagsregister -Nyhetsbrev via företagsregister -Näringslivsråd

18 4 B u r l ö v s K o m m u n K o m m u n s t y r e l s e n I n t e r n b u d g e t Skolan ska involveras i näringslivsarbetet Företagsklimatet ska rankas högt. -Delta i Insikt SKLs servicemätning -Företagsbesök Fler företag ska vilja etablera sig i Burlöv och personalintensiva företag ska prioriteras. -Marknadsföring av kommunen -Framhålla goda kommunikationer -Samarbete med Nyföretagarcentrum - Arbeta för att öka tillgängligheten till Stora Bernstorp Antal arbetsplatser ska öka. -Aktivt samarbeta med våra samarbetspartners: MalmöLundregionen, 4yes, Region Skåne mfl för att påverka utvecklingen av bl a infrastruktur och kommunikationer Service och kvalitet År 2017 ska åtta av tio Burlövsbor vara nöjda med kommunens verksamhet och service Vår värdegrund ska vara känd av medarbetarna. -Fortsatt implementering av värdegrunden internt t ex genom information om värdegrunden på Insidan och värdegrundspel på APT. Vår information ska vara av hög kvalitet och vara lättillgänglig. -Support till och utbildning av webbredaktörer, innehållsansvariga -Översyn av PA-handboken på Insidan -Översyn av ekonomihandboken Vi ska ge snabb service och bra bemötande till invånare och näringsliv. -Införa minst fem nya e-tjänster -Införa e-fakturor -Professionellt bemötande avseende svarstid och antal samtal Goda och framgångsrika ledare ska uppmärksammas som förebilder. -Ledarcaféer, 2st för alla chefer De anställdas hälsa ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska. -Friskvård, rökavvänjning, insatser via FHV -Genomföra åtgärder i handlingsplan från SAM -Tidiga och aktiva rehabinsatser Lönespridningen ska öka -Revidera llönepolitiskt program 100 % av alla som lämnar synpunkter i Tyck om Burlöv ska få svar inom 10 arbetsdagar. -Månatliga rapporter till förvaltningschefer och till nämnder 2ggr/år

19 5 B u r l ö v s K o m m u n K o m m u n s t y r e l s e n I n t e r n b u d g e t EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Internbudget och ambitioner i verksamhetsplanen bygger på följande förändringar i tilldelning av medel för 2013 Ökat anslag Revision 6tkr Trygghetskapande åtgärder 400tkr Ekonom Kommunstyrelsen 300tkr Reducering översiktplanering -400tkr Förstärkning ekonomiavdelning 900tkr Näringslivsfrågor 500 tkr Information o pr 200 tkr WEB-redaktör 250 tkr Material o tjänster KLK 325 tkr Kommunarktiv material 10 tkr Oförutsett KLK -85 tkr Hyra Magnolian 100 tkr Löneservice kostnadsökning 400 tkr 6% OH-intäkt löneservice -265 tkr Hyra Länsmangatan -510 tkr Förändring Kapitaltjänstkostnader och Internhyra 125tkr Kompen,,sation för pris- och kostnadsförändring 257tkr Förutom tilldelning av medel har Investeringsmedel tilldelas med ett ökat anslag på 2 000tkr för införande av bredband.

20 20 Verksamhetsplan KLK KF: Övergripande mål 1: Trygghet År 2017 ska åtta av tio Burlövsbor känna sig trygga med livet i Burlöv. KS nämndsmål Aktivitet Ansvar Tidsplan Mått Lägga ut skadegörelsekostnader på t.ex fältgruppens facebook eller andra sociala medier för att på så sätt synliggöra de faktiska kostnaderna för ungdommar Jobba tillsammans med bevakningsföretaget gällande ungdomar? Skydds- och säkerhetssamordnaren i samråd med fältgruppen och kommunikationsavdelningen jämföra kostnaderna för skadegörelse mellan olika år Skadegörelsen ska minska. Träffar i skolklasser/temadagar i samarbete med Polis, Räddningstjänst, bevaktningsbolag och kanske försäkringsbolag angående säkerhetsfrågor, t.ex skadegörelse Skydds- och säkerhetssamordaren i samråd med BUN och övriga inblandade jämföra kostnaderna för skadegörelse mellan olika år Grind vid varuintagsparkeringen Ekonomiavdelningen uppdragar till tekniska nämnd 2013 Den totala brottsligheten ska minska. Kartering utifrån trygghetsvandringar och polisens brottsstatistik GIS-samordnare Arbeta med införande av ordningsvakter i Arlöv Skydds- och säkerhetssamordnaren 2013 Knyta ungdomsrådet till elevrådet. Ungdomsrådet behandlar frågor om Skydds- och säkerhetssamordnaren i samråd fritiden och elevrådet behandlar frågor gällande skoltid. rektorerna på respektive skola Möjlighet att markera otrygga platser på en digital karta på hemsidan. Kommunikationsenheten/Planavdeln Polisens trygghetsmätning Antalet upplevda otrygga platser ska minska. Brottsförebyggande rådet ska hålla 2 infoträffar där medborgarna har möjlighet att träffa de politiker och tjänstemän som arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor Skydds- och säkerhetssamordnaren SCB:s öppna jämförelser Brottsförebyggande rådet ska hålla 2 trygghetsvandringar där medborgarna har möjlighet att medverka, lämna sin åsikt och träffa de tjänstemän som arbetar med olika delar av trygghets- och säkerhetsfrågorna Skydds- och säkerhetssamordnaren Brottstatistik, BRÅ

nedan gemensamt benämnda Aktieägarna, har denna dag träffat följande AKTIEÄGARAVTAL

nedan gemensamt benämnda Aktieägarna, har denna dag träffat följande AKTIEÄGARAVTAL Mellan 1. Sydvatten AB (556100-9837), Hyllie Stationstorg 21, 215 32 Malmö, 2. VA SYD (222000-2378), Box 191, 201 21 Malmö, och 3. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (556765-3786), Box 2022, 250 02

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-02-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-02-18 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-12-12 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-20 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-12-20 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-12-20 Sida 1 (8) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-12-20 Sida 1 (8) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.45 Katja Larsson (S) ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-02-10 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-16 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:55 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars-Anders Espert

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv, kl. 9:00 11:00 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2015-05-25 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Péter Kovács (M) Ledamöter Ulf Molin (C), 76 Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Gertrud Green (C), 75 Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej

Läs mer

Aktieägaravtal. för Öresundståg AB, org nr

Aktieägaravtal. för Öresundståg AB, org nr Aktieägaravtal för Öresundståg AB, org nr 556794-3492 Detta avtal har denna dag träffats mellan Region Kronoberg (LTK), org.nr 232100-0065, Landstinget i Kalmar län (KLT), org.nr 232100-0073, Region Blekinge

Läs mer

Ärende Beteckning Sida. 3. Program för arkitekttävling Kronetorp KS/2008:154 39 4. Ändrad kommungräns Burlöv - Malmö, Arlöv 22:40 och 22:191

Ärende Beteckning Sida. 3. Program för arkitekttävling Kronetorp KS/2008:154 39 4. Ändrad kommungräns Burlöv - Malmö, Arlöv 22:40 och 22:191 Planutskott 2013-04-12 Plats: Lilla sessionssalen, medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-18 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-06-20 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 9:00-11:15 Beslutande Lars-Erik Wollmér (S), ordförande Carl-Olof Landgren (S) Lars Johnson (M) Sven Sonesson

Läs mer

Linda Larsson Sekreterare. Ärende Beteckning Sida. 6. Informationsärenden 138

Linda Larsson Sekreterare. Ärende Beteckning Sida. 6. Informationsärenden 138 Planutskott 2013-06-13 Plats: Lilla sessionssalen, medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-06-20 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB 1 KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB Godkänt av kommunfullmäktige den 17 februari 2000, 40. 1 Avtalsslutande parter Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag, SYSAV, ägs av kommunerna Burlöv, Kävlinge,

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1 Kf 109/2003 Dnr Ks 2012/155 Med stöd av kommunfullmäktiges i Simrishamns kommun beslut den 22 september 2003, kommunfullmäktiges i Sjöbo kommun beslut

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-04-17 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-04-17 Sida 1 (11) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-04-17 Sida 1 (11) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-10:55 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) 26-34 Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-08-31 26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 2018-2021 Dnr 17 062 Sammanfattning År 2010 beslutades att Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2016-04-12 8 {11) :1A\:"" 1 Lr;. 1 c :2 17 2C1Ci 58 Förslag till ändrad bolagsordning för Sala Silvergruva AB Dnr 2016/488 INLEDNING Sala Silvergruva

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798 ( Bolaget ), i Uppsala den 8 april 2014 Förslag till beslut om resultatdisposition (punkt 8.b i kallelsen) Förslag

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kf 28 Fastställd av Kf 28 Den 2016-04-25 Ks 60 Au 46 Dnr 2016.127 003 Revidering av bolagsordning för Wessman Barken Vatten & Återvinning AB (WBAB)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.30 20.30 Katja Larsson (S), ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-04-18 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-04-18 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-04-18 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset i Arlöv kl. 9:00-11:00 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 16.00 17.05 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (4) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30

Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (4) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30 Planutskott Sammanträdesdatum 2016-05-17 Sida 1 (4) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30 Katja Larsson, ordförande Sara Stanojevic

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och Elsbeth Weinert, eller tel

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och Elsbeth Weinert, eller tel Socialnämnden 2013-01-31 Plats: Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen Tid: 2013-02-07 kl. 18:30 S-gruppen träffas kl. 17:30 i Lilla Sessionssalen. Fyrklövern träffas kl. 17:30 i Skärfläckan. Vid

Läs mer

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-09-27 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 11.00 Katja Larsson (S) ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-04-30 kl. 8:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom/henne.

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-11-12 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-11-15 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (11) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 7 december 2016 kl 09:00-10:40 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Inga-Lill Segenstam, samhällsbyggnadschef Annika Hellberg,

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:15 341 Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-31 1 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-28 140 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 13:00-15:00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande 62-64, 66-72 Lars-Anders Espert (SD) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

1(8) Företagspolicy. Styrdokument

1(8) Företagspolicy. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 140 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Policy & ägardirektiv

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Bisera Jusufbasic 2017-06-29 USAB-2017/41 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-10-18 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 11.00 Katja Larsson (S) ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Sven Sonesson (M)

Läs mer

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida 1. PARTER... 1 2. BAKGRUND... 1 3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget... 1 4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING... 2 5.

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Linda Larsson Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Linda Larsson Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2013-10-10 Plats: Lilla sessionssalen, medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-10-17 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare Socialnämnden 2014-08-28 Plats: Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen Tid: 2014-09-04 kl. 18:30 S-gruppen träffas kl. 17:30 i Lilla Sessionssalen Fyrklövern träffas kl. 17:30 i Skärfläckan Vid eventuellt

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01190 Bolagsordning

Läs mer