Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiska konsekvenser och finansiering"

Transkript

1 1 (6) Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner Kultur- och fritidsnämnden Biografmöjligheter i Södertälje Dnr 12/53 Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden har i tidigare beslut ( ) efterfrågat ytterligare bedömning av förutsättningarna för nyetablering av kommersiell repertoarbiograf i Södertälje centrum. I anknytning till denna fråga har också intresse visats från Mölnbo Folkets hus om samverkan kring inköp med statligt stöd av mobil digital bioprojektor. Kultur- och fritidskontoret bedömer utsikten att i nuläget få en kommersiell aktör att etablera en repertoarbiograf i centrala Södertälje som mycket liten. Konkreta försök har redan gjorts att få en kommersiell aktör att etablera sig i Södertälje, varvid ett företag erbjöds att vederlagsfritt disponera Estrad för sina visningar. Dock visade sig det inte möjligt att få bärighet i verksamheten, varför den kommersiella aktören drog sig ur. Kontoret har även tagit ställning till möjligheterna att stödja införskaffandet av en mobil, digital biografprojektor i samverkan med Mönbo Folkets hus. Baserat på erfarenheter från bl.a. Gotland, bedöms en sådan samverkan både realistisk och önskvärd. Detta kräver dock att man kan utverka statligt stöd för investeringen i projektorn, vilket i sin tur kräver hållbar kommunal medfinansiering. Kontoret föreslår att samverkan i denna fråga etableras med Mölnbo Folkets hus, att en ansökan till Svenska Filminstitutet utarbetas och insänds, samt att kultur- och fritidsnämnden medger en egen investeringsinsatts om maximalt 250 tkr. Beslutsunderlag Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad , med bilagor. Postadress Tfn Södertälje

2 2 (6) Ärendet Kultur- och fritidsnämnden har i tidigare beslut ( ) efterfrågat ytterligare bedömning av förutsättningarna för nyetablering av kommersiell repertoarbiograf i Södertälje centrum. I anknytning till denna fråga har också intresse visats från Mölnbo Folkets hus om samverkan kring inköp med statligt stöd av mobil digital bioprojektor. Möjligheten att en kommersiell biografaktör etablerar sig i Södertälje centrum bedöms alltjämt vara mycket liten. När de sista renodlade biosalongerna försvunnit innebär en nystart i staden också stora investeringskostnader. För närvarande är planerna på att någon av de byggnationer som projekteras i stadskärnan också ska inrymma lokaler för kulturaktiviteter den enda rimliga möjligheten att tillskapa nya biosalonger i lämpliga storlekar för en kommersiell biografverksamhet med repertoarkaraktär. Kommunallagens regler för stöd för enskilda kommersiella aktörer begränsar också möjligheterna till insatser från kommunens sida för en nyetablering. Estrad kommer sannolikt att under flera år fortsatt att vara Södertäljebornas enda möjlighet att få se aktuell kvalitetsfilm på bio i Södertälje centrum. Bio Kontrast, som tidigare visade den gångna säsongers kvalitetsfilmer och Södertälje Filmstudio som speglar film från hela världen har aktualiserat sitt utbud av kvalitetsfilm i frånvaron av andra aktörer. En aktualitet som påtagligt ökat besöksantalet på visningarna på Estrad. Försök med att låta en kommersiell aktör vederlagsfritt nyttja Estrad för sin biografverksamhet (repertoarbiograf) har redan prövats. Det visade sig dock svårt att få bärighet på verksamheten, varför den kommersiella aktören drog sig ur. Viljan att gå på bio i förhållande till filmens aktualitet syns också tydligt i Mölnbo Bios sluttrapport till Leader Södertälje Landsbygd. Mölnbo Bio fick under julhelgen 2011 med en hyrd digital biografprojektor och tillgång till premiärfilmer, fler besök på några veckor än vad de tidigare haft på ett helt år. Vikten av aktualitet märktes även julhelgen 2012, då Mölnbo Bio med avsaknad av digital biografteknik visade ett urval av den föregående säsongens filmer med ett nedslående resultat var ett bra bioår för Estrad och totalt hade Sveriges biografer 16,4 miljoner fler besök än Sett till antal besök var 2012 det bästa året för svensk bio sedan slutet av talet. Även svensk dokumentärfilm nådde stora framgångar. De två mest sedda dokumentärerna Palme och Searching for Sugar Man har också i hög grad bidragit till den senaste tidens positiva utveckling för visningarna på Estrad.

3 3 (6) Trots de senaste årens ökade intresse att se aktuell film på bio har biografmöjligheterna inte ökat i Södertälje kommun. Estrad är inte en repertoarbiograf, utan en stadsscen där kvalitetsfilm har sin plats i förhållande till utbudet av övrig kultur på scenen. Filmvisningarna är ett utmärkt sätt att använda lediga tider till programläggning som har låga initialkostnader och, med den nya digitala tekniken, hög flexibilitet. Mölnbo Bio har haft ambitionen att visa aktuell repertoarfilm, men enbart drivits som ett Leaderprojekt en kortare tid, i syfte att utvärdera publikunderlaget. Förutsättningen för Mölnbo Bio att fortsatt bedriva verksamheten på egen hand med sin analoga teknik upphörde vid årsskiftet, då filmdistributörerna tog 35 mm filmen ur bruk. Den digitala biografens betydelse för ett rikt kulturliv är väsentlig. Samtidigt är Södertälje den största kommun i Sveriges som helt saknar en repertoarbiograf. En förutsättning för ett kommunalt engagemang i en biograf är att samhällsnyttan är tillräckligt stor, samt att det finns medaktörer som har långsiktighet, stabil ekonomi och ett engagemang för att visa film. Om medaktörerna finns ökar således biografmöjligheterna i Södertälje. En annan, i viss mån kompletterande, möjlighet är medfinansiering från Filminstitutet är sista året som staten kan erbjuda stöd med 50 % av investeringskostnaden. Filminstitutet kräver dock finansieringslösningar där kommunen förväntas vara substantiellt engagerad. Mobil digital bio Film i Glasriket och Film på Gotland har utvecklat konceptet mobil digital bio ett koncept som inte bara skulle kunna garantera fortlevnaden av Mölnbo Bio och kulturen i Mölnbo, utan också möjliggöra högkvalitativa digitala filmvisningar på fler platser i kommunen, så som exempelvis Hovsjö, Järna, Enhörna. Kvalitén i de senaste mobila digitala projektorerna är också så hög att de med tillräcklig kapacitet även kan användas för utomhusvisningar. En projektor på den nivå som anges kan även användas för att utveckla skolbioverksamheten i kommunen. Film på Gotland har arbetat i två år med mobila digitala projektorer för att garantera fortlevnaden av öns mindre biografsalonger och samlingslokaler. Projektet är också ett samarbete med Film i Glasrike, där fyra digitala mobila projektorer finns i drift. Förväntat resultat Målsättningen med en mobil digital bio i Södertälje är dels att visa repertoarfilm i hela kommunen, men också att arbeta aktivt med fler biografvisningar i Mölnbo än tidigare. Erfarenheter från andra platser i landet har visat att en digitalisering av biografen innebär

4 4 (6) möjligheter att få ny film redan till premiären och större publiksiffror än tidigare. Kostnaderna för en biografvisning är förhållandevis låga jämfört med andra kulturarrangemang. Tekniken är enkel att hantera och visningsställena kan med små arbetsresurser utöka antalet föreställningar. Södertäljeprojekt En mobil digital projektor köps in av Södertälje kommun och ges grundplacering i Mölnbo Folkets hus. En samverkansgrupp med flera aktörer inom den ideella sektorn skapas, där även studieförbund kan ingå. Varje aktör svarar för egna försäkringar och transportkostnader, och i ett avtal regleras också ansvarsfrågor av olika slag. Kostnaden för en projektor inklusive annan tillkommande teknik beräknas till cirka 450 tkr exklusive moms. Styrgrupp Projektet drivs av Folkets Park i Mölnbo med stöd av Södertälje Kommun. Efterhand etableras samverkan med föreningar på de orter och i de lokaler där projektorn har möjlighet att användas. Investeringskostnad Landstingets kulturavdelning/film Stockholm har för Folkets Parks räkning, i dialog med flera leverantörer av digital biografutrustning, tagit fram offerter för en mobil digital utrustning till Mölnbo Bio och Södertälje kommun. I ryggen finns också den upphandling av digital biografutrustning som genomfördes av SKL och AffärsConcept under Tidigare investering i Estrads digitala teknik låg på ca 1 Mkr. Under de senaste åren har kostnaden för en komplett biografanläggning sjunkit till tkr. Den offert som nyligen lämnats från Electrosonic ger en kostnad på omkring 350 tkr för själva projektorn, vilket är mycket fördelaktigt. 50 % av kostnaden kan sökas från Svenska Filminstitutet av en registrerad biografägare som är verksam i kommunen. Idag finns två, Estrad och Mölnbo Bio. Förutsättningen för ansökan är att det finns en verifierad medfinansiering och ett kommunalt engagemang. Praktiskt genomförande Erfarenheterna från Gotland och Glasrike visar att mobil digital bio är praktiskt genomförbart och ger exempel på olika upplägg för genomförandet. På Gotland ägs projektorerna som är finansierade av Filminstitutet, Leader och Regionen gemensamt av de biografägare som delar utrustningen. Ett samägandeavtal har tecknats, vilket stipulerar användande, avyttrande, försäkring och service. Varje biografägare har en

5 5 (6) egen försäkring som även omfattar projektorn. Användning av projektorn genererar resurser till en reparationsfond. Biografägarna har en löpande dialog om användandet och ansvarar själva för att flytta projektorn mellan visningsplatserna. I Glasriket ägs projektorerna också gemensamt av biografägarna. Jämför med Gotland finns här en mer omfattande planering av delningen av projektorerna, som har planerade rutter i kommunen där biografägaren vet i god tid när projektorn kommer att vara på respektive ort. I Södertälje bör kommunen äga tekniken oavsett vilken biografägare som får ansökan beviljad av SFI och oavsett att en styrgrupp främst ansvarar för nyttjandet av projektorn, som har Mölnbo Bio som sin hemmabiograf. Försäkring, drift och andra praktiska frågor bör i dialog med de medverkande lösas efter lokala förutsättningar. Finansiering Södertälje kommuns medfinansiering om cirka 250tkr finns inte med i 2013 års budget. Finansieringsfrågan föreslås lösas till 50 % med hjälp av reinvesteringsmedel. Övriga 50 % löses med bidrag från SFI till Mölnbo Folkets hus. Detta bidrag är en förutsättning för projektet. Om SFI av något skäl anser att Mölnbo Folkets hus inte är en tillräckligt aktör för att bevilja bidrag, kan en ny ansökan göras i höst med KoF/Stadscenen som ansökande. Såväl i sig som kulturpolitiskt bedöms den föreslagna konstruktionen i nuläget vara intressantare givet Södertälje kommuns förutsättningar. Södertälje kommun köper in och äger projektorn enligt denna modell, och fakturerar Mölnbo Folkets hus i enlighet med erhållet statligt bidrag. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Beslutet innebär ett ekonomiskt åtagande avseende investeringar som för nämnden uppgår till ett maximalt belopp om 250 tkr. Den del av investeringskostnaden som är hänförlig till år 2013 föreslås belasta reinvesteringsbudgeten för innevarande år.

6 6 (6) Kultur- och fritidskontorets förslag till kultur- och fritidsnämnden: 1. Nämnden stödjer en ansökan från Mölnbo Folkets hus till Svenska Filmistitutet om bidrag till inköp av mobil digital projektor. 2. Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att besluta om formerna för medfinansiering inom ramen för maximalt 250 tkr. Beslutet om ekonomisk insats är avhängigt att statlig stöd ges i motsvarande mån. 3. Kontoret ges i uppdrag att utarbeta samverkansformer med Mölnbo Folkets hus, samt träffa sådana avtal med Mölnbo folkets som krävs för att reglera de ekonomiska relationerna. Kultur- och fritidschefen bemyndigas teckna erforderliga avtal med Mölnbo Folkets hus inom ramen för denna samverkan. 4. Kontoret ges i uppdrag att tillsammans med Mölnbo Fokets hus inge ansökan till Svenska Filminstitutet om statlig stöd för inköp av mobil digital projektor, innan ansökningstidens utgång. Staffan Jonsson Kultur- och fritidschef Anders Lerner Chef Luna kulturhus Beslutet expedieras till: Mölnbo Folkets hus Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd Akten

7 Sida 1 Bilaga 1 Projektplan Biografutveckling och digital upprustning av biografer 1. Projektidé I Glasriket finns en koncentration av biografer på små orter som är unik, inte bara för Sverige utan säkert i hela världen. Dessa traditionella mötesplatser har inte bara ett stort kulturhistoriskt värde utan inrymmer en stor potential för att utvecklas till moderna mötesplatser som bidrar till en livskraftig landsbygd. Film i Glasriket har efter fyra år nu etablerat sig som en regional filmfestival. Föreningen är nu redo för nästa fas. Föreningen går från att endast arrangera en filmfestival till att tillföra kompetens inom biografutveckling till kommunerna i Leader Småland Sydosts område. Visionen är att biograferna i Glasriket ska fortsätta visa film och hitta nya former för samarbeten inom FiG och tillsammans med intressenterna, andra föreningar och företag i regionen verka för en levande kultur i små orter på landsbygden. Projektet består av fyra delar; en biografutvecklare en modell för framtida finansiering av Film i Glasriket en årlig filmfestival som testyta för projektet digital upprustning av biograferna Detta projekt syftar till att genomföra en biografutveckling och digital upprustning i Leader Sydosts område, enligt i en trenivåers behovsmodell (se punkt 9). 2. Bakgrund Förändrade medievanor gör att folk konsumerar upplevelser på ett nytt sätt. Man åker inte på bortamatchen utan tittar på den på datorn, man ser mer film i hemmet, i miljötänkandets spår väljer många företag digitala konferenser, många umgås genom sociala nätverk tex Facebook men det finns också behov av fysiska mötesplatser. Utmaningen för biograferna är att möta detta.

8 Sida 2 Digitalisering i biovärlden går snabbt och det är redan nu svårt för de små biograferna på landsbygden att få tillgång till 35-mms filmkopior för filmvisning. Av svenska filmer tillverkas få 35mms filmkopior och av amerikanska filmer i stort sett inga. De filmerna distribueras endast i digitalt 2K format. För att över huvud taget kunna fortsätta med biografverksamhet är det nödvändigt att investera i digital visningsutrustning. Förutom att möjliggöra en framtid för biografvisningar av film på landsbygden, så ger en digitalisering ett breddat utbud. Ett utbud som kan bestå av direktsänd opera, teater, konserter och sportevenemang. Dessutom kan andra verksamheter som bygger på digital teknik så som spelkvällar för ungdomar, konferenser och företagsstämmor, digitalt skyttegille med mera använda utrustningen. Film i Glasrikets filmfestival är nu etablerad lokalt och nästa viktiga steg är att förankra den nationellt. Genom att bygga på landsbygdstemat och utveckla ett koncept med seminarier och diskussioner kopplat till filmvisningar kan festivalen bli ett forum för kultur på landsbygden, levande mötesplatser och Film i hela Sverige. Filmfestivalen fyller fortsatt en viktig funktion för att stärka känslan av en levande bygd. Festivalen ska också fungera som en testyta där man kan pröva nya samarbetsformer och arrangemang under en samlad period där utvärdering av publikens uppfattning redan ingår. 3. Liknande projekt Inom Jordbruksverkets landsbygdsstöd över hela landet har åtminstone fem delvis liknande projekt beviljats. Dock har dessa gällt enstaka biografers digitala upprustning. Detta projekt tar ett större samlat grepp vad gäller utveckling av mötesplatser och samverksansmodeller. 4. Verksamhet I föreningen Film i Glasriket och dess medsökande samarbetspartners så finns det tre urskiljbara nivåer vad gäller bioverksamheten; 1. Biografer med året runt-verksamhet med digitala filmvisningar, opera, sport och 3D 2. Biografer som visar 35-mmsfilm under säsongen okt-mars, en-två visningar i veckan. 3. Biografer som visar 35-mmsfilm vid enstaka tillfällen Projektet riktar sig främst till biograferna på nivå 1 och 2, vad gäller digital upprustning. Biograferna på nivå 3 använder en mobil visningsenhet, t ex under filmfestivalen Film i Glasriket. Alla tre nivåerna jobbar med de övriga tre delarna i projektet; biografutveckling, utveckling av filmfestivalen och modell för framtida finansiering.

9 Sida 3 5. Genomförande Projektet genomförs av följande personer Föreningen söker stöd till en projektledare som ska stödja biograferna i deras arbete med biografutveckling och den digitala upprustningen. Till sin hjälp kommer projektledaren ha styrelsen och fyra arbetsgrupper, samt kontaktpersoner från Folkets Hus och Parker (FHP) och Reaktor Sydost (regionalt resurscentrum för film och ung kommunikation). Kompetenser och roller Fyra arbetsgrupper kommer skapas för att jobba med biografutveckling, digital upprustning, framtida finansiering och utveckling av filmfestivalen. Projektledaren bör ha erfarenhet av att jobba med kulturella och kreativa näringar, ha ett brett kontaktnät, vana av att leda större projekt, gärna erfarenhet av biograffrågor. Andra organisationer som deltar i projektet och deras roller Folkets Hus och Parker och Reaktor Sydost deltar i projektet på flera sätt. Reaktor bidrar med omvärldsbevakning både på nationell, regional och lokal nivå, konsultativ rådgivning, stöd i repertoar- och skolbiofrågor och deltar i arbetsgrupper samt med en adjungerande medlem i styrelsen. FHP stöttar projektet genom en adjungerande medlem i styrelsen, medverkan i arbetsgrupper, rådgivning och filmsättning för festivalen. I projektet deltar de 16 aktiva biograferna i föreningen Film i Glasriket, som består av 19 biografer i Glasriket (Alsterbro, Alstermo, Emmaboda, Flygsfors, Fröseke, Hovmantorp, Klavreström, Kosta, Lessebo, Lindås, Målerås, Norrhult, Nybro, Skruv, Sävsjöström, Vissefjärda, Åfors, Åseda och Älghult) samt Centrumbion i Torsås. Total ingår alltså 17 biografer från fem kommuner och två län i ansökan. Se bilaga Målgrupp Projektets primära målgrupp är biograferna i området. Den sekundära målgruppen är hela befolkningen, men inte alla samtidigt eller med samma aktiviteter. Barn och ungdomar är en prioriterad del av den sekundära målgruppen. Genom att rikta aktiviteter mot olika målgrupper breddar biograferna sitt utbud och blir ett socialt och kulturellt nav som höjer livskvaliteten i området. Exempel på hur olika grupper får nytta av projektet; Sportintresserade somalier kan följa afrikanska fotbollsligan direkt på bioduken och fika i tillsammans i pausen. Spansk filmvisning följs av Skype-samtal på duken med regissören. Skolor kan hålla kontakt med sina vänskolor och företag kan hålla konferenser med föreläsare digitalt uppkopplade på bioduken.

10 Sida 4 Eget skapande kan lyftas fram och visas i åldersöverskridande arrangemang där hembygdsfilmer, egna digitala berättelser och dokumentation av den egna hembygden kan gestaltas på en ny arena. 7. Projektmål 1. Ökad nyttjandegrad av mötesplatserna 2. Utveckla den årliga filmfestivalen till en nationellt intressant festival 3. Digital upprustning av biografer enligt nedan specificerade behovsnivåer 4. Ta fram en modell för finansiering och samordning inom FIG 8. Aktivitetsplan Under varje mål presenteras en bakgrund och vad projektet vill uppnå. Sedan följer ett antal specificerade aktiviteter som ska utföras för att uppnå målen. I bilaga 4 presenteras en tidsplan för genomförandet av de olika aktiviteterna. Under punkt 9 listas de olika behovsnivåerna och vilka biografer som tillhör vilken nivå. 1. Ökad nyttjandegrad av mötesplatserna Biograferna ligger i Folkets Husbyggnader som har olika mycket aktivitet i husen. Dessa hus har ett kulturhistoriskt värde som mötesplatser. Nu är utmaningen att hitta nya samarbetsformer och öka användandet av lokalerna, möta den nya tiden med aktiviteter som bidrar till att hålla bygden levande. Bra samlingslokaler och mötesplatser är nödvändigt för utvecklingen av demokratin i samhället. Genom att satsa på barn och ungdomar och ge dem positiva upplevelser så bidrar det till att de bär med sig en positiv bild av sin hembygd upp i vuxen ålder. Den digitala upprustningen bidrar också till fler möjliga aktiviteter förutom biovisning Söka samarbete med andra kulturaktörer i regionen. Till exempel med Cirkus i Glasriket och Regionteatrarna samt lokala teaterföreningar. Ju fler som deltar i ett projekt, desto fler når man ut till Få till stånd skolbio i alla kommunerna. Det är viktigt att barn i alla åldrar får tillgång till film. Den rörliga bilden finns överallt i samhället och är ett viktigt pedagogiskt verktyg. Reaktor Sydost har gedigen erfarenhet på området och kan vägleda arbetet Söka samarbete med skolor och annan föreningsverksamhet. Bra samlingslokaler och mötesplatser är nödvändigt för utvecklingen av demokratin i samhället. Det är viktigt att ortens Folkets Hus upplevs som en möteplats för alla på orten, oavsett ålder och intresse Engagerad ortsbefolkning borgar för ett bra klimat i samhället.

11 Sida Rekrytera nya personer som vill bli aktiva i föreningarna. Enligt en undersökning gjord av United Minds i mars 2010 vill drygt 30 procent av Sveriges befolkning engagera sig i ett Folkets Hus. För att föryngra föreningarna kan vi aktivt söka personer i tex hem och skola-föreningar eller inom idrottsrörelsen. För att hitta ungdomar som vill arrangera exempelvis discon eller Lan-träffar kan man söka upp dem genom skolornas elevråd Initiera föreläsningar och studiecirklar kring film och annan kulturell verksamhet. För att öka kunskapen kring detta område, både bland redan aktiva men också för allmänhet och tjänstemän inom kulturområdet, planerar FiG att inleda ett samarbete med något eller fler studieförbund Utveckla samarbeten med lokala företag och organisationer. Enligt FiGs publikundersökning 2010 är skälet till att gå på bio att det är en mäktigare upplevelse och att det är roligt att komma ut lite. Här handlar det om att utveckla kringaktiviteter som ger en merupplevelse för publiken och som kan generera en ökad omsättning både för företagen och biografen Undersöka möjligheter till andra samarbeten med kommunerna. Kanske finns kommunal verksamhet som inte ryms i befintliga lokaler och i stället kan ta plats i ortens Folkets Hus? Exempel finns i andra kommuner där man valt att förlägga fritidsgård eller bibliotek på ortens FH. 2. Utveckla den årliga filmfestivalen till en nationellt intressant festival Filmfestivalen Film i Glasriket har nått så långt den kan i nuvarande form. För att kunna bli en långsiktigt verkande festival är det dags att utvidga upptagningsområdet och utveckla festivalen till en nationell angelägenhet, genom att profilera Film i Glasriket mot landsbygdsutveckling. Den nationella uppmärksamheten bidrar till befästa området som viktigt inom kultur, design och turism Profilera och utveckla festivalen till en nationellt intressant festival. Genom att profilera Film i Glasriket mot landsbygdsutveckling kan det vara möjligt att tillföra ytterligare en nationell festival till landet. Förutom filmer ska man arrangera seminarier, utmärkelser, workshops mm. I aktiviteten ingår att ansöka om festivalstöd från Svenska Filminstitutet (SFI) Använda den årliga filmfestivalen som testyta. Festivalen fungerar som en testyta där man kan pröva nya samarbetsformer och arrangemang i ett större sammanhang. Den fyller en viktig roll för biografutvecklingsarbetet. Festivalen skapar också mycket positiv publicitet för området i massmedia, stärker känslan av en levande bygd och manifesterar vikten av en lokal biograf Delta i FHPs filmdagar och filmutbildningar. För att öka kunskapen och kompetensen bland alla som arbetar ideellt med Film i Glasriket, vill vi avsätta en summa pengar för att så många som möjligt ska kunna delta i Folkets Hus och Parkers årliga filmdagar. Under dessa dagar visas ny film och seminarier hålls kring film och ny teknik. FHP erbjuder också i utbildningar i allt som rör bioverksamhet; teknik, biljetthantering och marknadsföring.

12 Sida 6 3. Digital upprustning av alla biografer För att kunna visa film i framtiden behöver biograferna ställa om till digital visningsteknik. Den digitala tekniken kan dessutom användas till annan verksamhet som direktsänd teater och opera, rockkonserter och tv-spel. Den är användbar för företag vid konferenser eller nätsända föreläsningar. Ljudanläggningen kan användas vid konserter, revyer eller fester. Föreningarna har under förprojekteringsperioden arbetat med sina verksamhetsplaner. Här beskrivs deras planer och mål för en utökad verksamhet som den nya tekniken möjliggör. Den kommer främst användas som underlag för föreningarnas SFI-ansökningar. Se exempel i bilaga Teknisk genomgång av varje biografs förutsättningar genomförs under Projektet planerar att ta in en konsultfirma för detta ändamål. Se punkt Köpa in två mobila digitala 2K visningsenheter, varav en med 3D-kapacitet För att hålla nere kostnaderna för varje enskild biograf planers inköp av två gemensamma mobila utrustningar för biograferna på nivå 2 och 3. Biograferna i Lessebo kommun delar på en enhet och resten delar på den andra. De biografer som delar på en mobil enhet behöver uppgradera sitt ljud. Under projektperioden får dessa biografer på nivå 2-3 en möjlighet att satsa verksamhetsmässigt, men till en väsentligt lägre investeringskostnad. I projektets slutskede utvärderas aktiviteterna och beslut kan tas om eventuell fast upprustning Digital upprustning av biografer enligt nedan specificerade behovsnivåer under punkt Utbilda visningstekniker I samband med den digitala upprustningen behöver även personalen utbildas Utvärdering av verksamheten Under hela projektperioden kommer utvärderingar att ske löpande. Syftet är att se hur biograferna arbetat för att uppnå sina mål med utökad verksamhet. Utvärderingarna ger också underlag för beslut om fast digital upprustning för de biografer som delat mobil enhet under projektperioden. 4. Ta fram en modell för finansiering och samordning inom FIG. Film i Glasriket har varit helt beroende av bidrag för sin verksamhet. Föreningen behöver nu ta fram en modell för samordning och aktiviteter inom FiG som kraftigt minskar beroendet av bidrag i sin basverksamhet. Föreningen ska i framtiden kunna vara självgående med sina aktiviteter. I denna del av projektet ska FiG med samarbetspartners ta fram en finansieringsmodell och ett organisationsförslag som ska möjliggöra en långsiktigt hållbar verksamhet Skapa en gemensam organisation för biljettbokning, filmsättning, marknadsföring, intern filmdistrbution, bokning av mobil visningsteknik med mera inom FiG samt utveckla en finansieringsmodell för detta. Genom att arbeta mer fokuserat tillsammans på helårsbasis kan biograferna bli en kraftfullare aktör med större möjligheter att visa ny film snabbare. Samverkan och idéutbyte inom organisationen med samarbetspartners hjälper föreningarna att utveckla sin verksamhet.

13 Sida 7 9. Behovsnivåer för biograferna Nivåerna bestäms med utgångspunkt från verksamheten. Varje nivå har olika tekniska behov listade nedan. Planerad digital utrustning och verksamhet: 1. Biografer med året runt-verksamhet med digitala filmvisningar, opera, sport och i vissa fall 3D; 2K-projektor, server, bredband och digitalt surroundljud. 2. Biografer som visar film under säsongen okt-mars, runt en-två visningar i veckan; Mobil 2K-projektor, server, bredband och digitalt surroundljud. 3. Biografer som endast visar film vid enstaka tillfällen; DVD-spelare och digital projektor av mellanklass och/eller digitalt surroundljud, använder den gemensamma mobila 2K-utrustningen vid behov. Uppdelning av biografer i nivåer; Nivå 1 Visningsenhet Ljud Planerad digitalisering Emmaboda Full digitaliserade 2011 Åseda 2K/sever 2011 Nybro 2K/sever 2011 Vissefjärda 2K/sever 2011 Alstermo 2K/sever Nytt digitalt ljud 2012 Torsås 2K/sever Nytt digitalt ljud 2012 Nivå 2 Lessebo Delar mobil enhet Hovmantorp Delar mobil enhet 2 Nytt digitalt ljud 2011 Skruv Delar mobil enhet 2 Nytt digitalt ljud 2011 Kosta Delar mobil enhet 2 Begagnat digitalt ljud 2011 Norrhult Använder mobil enhet 1 Nytt digitalt ljud 2011 Klavreström Använder mobil enhet Alsterbro Använder mobil enhet 1 Nytt digitalt ljud 2011 Nivå 3 Sävsjöström Använder mobil enhet 1 Begagnat digitalt ljud 2011 Fröseke Använder mobil enhet 1 Nytt digitalt ljud 2012 Lindås Använder mobil enhet 1 Åfors Använder mobil enhet 1 Nytt digitalt ljud 2011 Ingen bioverksamhet Älghult Målerås

14 Sida Geografiskt område Projektet berör två län, två regionförbund och fem kommuner. Glasriket, som sträcker sig över fyra av kommunerna, är ett välkänt varumärke nationellt och internationellt. Biograferna finns i fem av Leader Småland Sydosts sex kommuner; Uppvidinge, Lessebo, Nybro, Emmaboda och Torsås. Biografen i Konga i Tingsryds kommun har på egen hand påbörjat digitalisering och har fått medel av sin kommun och Länsstyrelsen. De är inbjudna att samverka i projektet men har tackat nej. Inbjudan står fast och vi ser gärna att de medverkar i biografutvecklingsdelen. 11. Utvärdering och spridning av projektresultat De goda erfarenheterna från Film i Glasriket sprids redan idag av SFI, Reaktor och FHP såväl regionalt som nationellt. Resultatet från detta projekt kommer naturligt spridas via dessa kanaler även i fortsättningen. FHP har 220 Folkets Hus som medlemmar, över hela landet. Det är viktigt för alla medlemmar att få ta del av de erfarenheter som dras under detta projekt. Projektet kommer att presenteras på ett seminarium under FHPs filmdagar i Sundsvall den augusti. Man kommer att kunna följa projektet via en blogg på filmiglasriket.se. Där kommer även dokumentationen finnas tillgänglig för nedladdning. Kontinuerlig utvärdering av löpande delmål kommer att ske enlig plan i bilaga 4. För att på bästa sätt dra nytta av den lärprocess som projektet utgör kommer utvärdering och dokumentation vara en viktig del. Metoder som t ex Open space och Dialogcafé kommer användas löpande under projektets gång. Viktiga erfarenheter från projektet sprids lokalt. Samverkansvinsterna ska vara tydliga för invånarna. Resultatet kan även spridas genom organisationer som Hela Sverige ska leva och länsbygderådet samt i de regionala kulturplanerna. 12. Verksamhet efter projektet Genom digitaliseringen kan befolkningen på landsbygden även i fortsättningen ta del av filmkulturen, nu med nya filmer snabbare och ökat antal visningar. Dessutom utökas utbudet med t ex sportevenemang, musik och teater från de stora scenerna. Det lokalproducerade materialet av såväl gamla som unga invånare är också en viktig byggsten. Andra nya verksamheter som bygger på digital teknik tar plats i de gamla mötesplatserna, som t ex företagskonferenser och dataspelkvällar för unga. Digitalisering är också viktig ut demokratiaspekten. Nu kan även mindre orter på landsbygden ta del av ett rikt kulturliv. Det är inte förbehållet personer i storstäderna.

15 Sida 9 Med den digitala tekniken kopplas lokalsamhället direkt till det globala. Man behöver inte gå via närmsta större ort. Det stärker den lokala självbilden och ökar områdets attraktivitet. Verksamheten blir en del av den regionala kulturplanen vilket borgar för en fortsatt utveckling av samverkansmodellen. Minskad miljöpåverkan genom att man slipper långa bilresor för att ta del av ett kulturutbud. Aktiviteterna på mötesplatserna bidrar till ett lokalt flöde av varor och tjänster, samt ökad sammanhållning i bygden. Det finns en gemensam organisation för biljettbokning, filmsättning, marknadsföring, interna distributionskedjor samt en finansieringsmodell för detta inom FiG, som borgar för en långsiktigt hållbar verksamhet. 13. Budget och finansiering Kostnader Se bilaga 3 Löner kr Indirekta kostnader kr Utv. av filmfestival kr Tekniköversyn kr Investeringar kr Övriga kostnader kr Summa kr Resurser Ideellt arbete kr Offentliga resurser kr Summa kr Finansiering Privat finansiering kr Offentliga resurser kr Övrig offentlig medfinansiering kr Summa kr

16 Svenska Filminstitutet Teknisk upprustning/bio i hela landet Box Stockholm Ansökan om stöd till biografägare för teknisk upprustning Bakgrund I mitt arbete som Projektledare för föreningen Film i Glasrikets Leaderprojekt Biografutveckling och Digital upprustning är min främsta uppgift att försöka lösa upp den gordiska knuten: De riktigt små aktörernas problem med för få visningar och oöverstigliga investeringar. Film i Glasriket består av 4 kommuner i Glasriket och har ett samarbete med Torsås kommun. 4 biografer i regionen är fullt digitaliserade eller på väg att bli: Emmaboda bio, Folkan Nybro, Åsedabiografen och Centrumbion i Torsås. I regionen finns ytterligare 14 biografer, ett på många sätt unikt faktum. Den mest rimliga lösningen är att dom biograferna delar på mobila visningsenheter. Med mobila visningsenheter som ägs/förvaltas kommunvis blir det ett tydligt ansvarsförhållande/ägarskap. En huvudbiograf finns i varje kommun där projektorn har sin huvudsakliga hemvist. Film i Glasriket är paraplyorganisationen som står för helheten. Det är många olika komponenter som ska sammanföras. Lesseboprojektorn är plogen som är tänkt att bli pilotanläggningen. I Lessebo kommun finns 4 biografer: Hovmantorps FH, Kosta FH, Lessebo Bio och Skruvs FH. Invånarantalet uppgår till 8200 i kommunen. 3 av biograferna har historiskt sett haft en säsongskaraktär på filmvisningar. Höst, vinter, vår. Lessebobiografen är den biograf som historiskt haft mest regelbunden filmverksamhet och följaktligen mest angelägen om regelbunden visningsfrekvens. Det minst krångliga sättet att dela på en mobil projektionsutrustning i Lessebo kommun är att skifta plats en gång i veckan. Varje gång utrustningen ska vidare görs ett stopp i Lessebo för en visning där. (Där finns förberett ljud för digitalisering och logistiken gör att utrustningen alltid passerar Lessebobiografen). Där räcker det med att koppla in projektor och server för att vara igång. Teknik Kontakter med samtliga leverantörer av digital biografutrustning har efter hand visat att den projektor som med fog kan kallas mobil är Christie CP2210. Den minsta 2K-projektorn i branschen med en vikt på 45 kg och en ljusstyrka på nästan lumen är den konkurrenskraftig och lämpad för mindre dukar som de flesta salongerna har i landsortsbiograferna. Den finns som ett mobilt koncept i Norge där dom har 7 olika kompletta enheter som rullar runt på vägarna under namnet Bygdekino. Under mina första månader som projektledare har jag stångats med många olika problem och frågetecken som efter hand betvingats eller rätats ut. Dukstorlekar, logistik, projektionsavstånd, storlekar på salongerna, maskinrummens belägenhet, biljettredovisning, ägandeförhållanden mm. Genomförande: antal föreställningar, upplägg, marknadsföring, samarbete. Ett schema är hopsatt i dialog med biograferna utifrån deras befintliga visningsrutiner och idéer. Det är ett förslag på upplägg, sannolikt ett rimligt. (Se bifogad visningsplan) Med en bioserver på 2TB kan den mobila enheten ha åtminstone 8 olika titlar inne samtidigt vilket ger en stor flexibilitet i visningsalternativen. I den gemensamt ägda och drivna enheten kan repertoarplaneringen skötas och bokas gemensamt. Förutom hemsidor, facebook och andra digitala kanaler ut kommer biograferna att kunna sätta program månadsvis, trycka upp eller skriva ut och placera på varje biosäte för besökaren att ta med sig (se bifogat exempel). På så vis kan man kan se vad som går och när i dom olika biograferna. Glesbygdsmultiplexet blir ett faktum även om det är mer än ett hundskall i avstånd mellan salongerna.

17 Totalt antal tänkta föreställningar under ett verksamhetsår: 211 föreställningar Hovmantorp antal föreställningar på ett kalenderår:!!! 28 Kosta antal föreställningar på ett kalenderår:!!!! 33 vanliga samt 25 under industrisemestern. Lessebo antal föreställningar på ett kalenderår:!!!! 93 Skruv antal föreställningar på ett kalenderår:!!!! 32 Summa:!!!!!!!! 211 föreställningar Driftsekonomi För att bygga upp en drifts och reparationsfond krävs det en avgift för varje visning. Mest rättvist blir att den biografen som har flest föreställningar betalar mest. Om man tänker att en föreställning kostar 300 kronor att visa blir repfondsuppbyggnad 300 x 211 per år = kronor. Man kan också tänka sig ett system där man betalar en avgift per besökare. Exempelvis 10 kronor per besökare om man tänker sig ett publiksnitt på 30 besökare per föreställning, ger samma utfall. Om mobila bion kontrakteras mot Skandinavisk bioreklam och har ett publiksnitt på 30 personer per föreställning blir summan: 211 x 30 = 6330 besök reklamintäkt ger 2 kronor per besökare ytterligare kronor. reklamintäkterna betalas ut retroaktivt året efter månadsvis med ett snittvärde. Intäkter för drift: Filmföreställningsintäkter:!!! Skandinavisk bioreklam:!!!! !!!!!!!! !!! Intäkter: Utgifter för drift: Bensin försäkring, skatt och servicekostnader för bil:! Serviceavtal med Digital leverantör:!!! Marknadsföring, flyers-hemsida-tryckkostnader!!! Slitage utrustning:!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!! Kostnader: !!!!!!!!!! Överskott: Sammanfattning Upplägget bygger mycket på samarbete, att man finner bra former för flytt och transport av utrustning, filmvisningar, marknadsföring, att hålla sig till gemensamma överenskommelser. Inga medel är budgeterade för maskinistkostnad. Den egna bioverksamheten bör helst generera ett överskott så att medel kan avsättas till framtida investeringar. Med en gemensamt ägd mobil visningsenhet knyter man ihop orterna på ett sätt som bör resultera i en positiv utveckling. Vidgas perspektivet och man har liknande upplägg i dom övriga glasriketkommunerna där samordning och samarbete blir honnörsord kan Varumärket Glasrikets bio bli en framgångsfaktor på mer glest befolkade platser. En förbättrad digital infrastruktur och ökad samverkan möjliggör förbättrad skolbioverksamhet. Den digitala visningstekniken har givetvis andra förtjänster som möjligheter att visa internationell opera, teater, balett, musikaler, sportevenemang. En mobil visningsenhet kan även innebära möjlighet att genomföra arrangemang på oväntade platser. Med ökad samverkan kan man också arbeta mer med arrangörsskapsutveckling, samarbete med kringarrangemang, mat och dryck, dela med sig av idéer och utveckla i samverkan. I förlängningen kan det öka den enskilde medborgarens livskvalitet i mindre befolkade trakter där annars dom tyngsta argumenten kretsat kring närhet till natur, billigt boende och frisk luft. För Lessebobiograferna: Hovmantorp FH, Kosta FH, Lessebo Bio, Skruvs FH Olle Brozén Projektledare Film i Glasriket

18 Sida Sammanfattning Det är nu eller aldrig! Vi står nu inför en tid som är helt avgörande för landsbygdens anrika mötesplatser. Vill vi ha en levande landsbygd där människor känner sig sedda och berikade så krävs det att vi vågar satsa såväl ideellt som finansiellt. Det går inte att vänta, då kommer det att vara för sent. Står ortens Folkets hus öde sprider sig denna tomhet i gårdarna, likväl som när skolan eller den lokala affären lägger ner. Det här projektet handlar inte om byggnaderna i sig, utan om människorna. Det är det som är lokal utveckling. Det finns i detta nu en verkligt unik chans att bygga framgångsrika modeller för deltagande, kultur och samhällsengagemang för framtiden, såväl i det småländska glasriket som i hela Sverige. Projektet är stort, men resultatet blir; 5 digitala biografer. 10 biografer som delar två mobila digitala enheter under projektperioden. Biografutveckling som lett till nya samarbeten och fler digitaliserade biografer i området. En långsiktig finansieringsmodell för biograferna. En fullt utvecklad nationellt intressant filmfestival. Projektet leder till en landsbygd med aktiva mötesplatser och ett brett utbud av film och annan kultur för både besökande och boende. Visionen är att biograferna i Glasriket utvecklar bygden med filmverksamheten som motor. Teknisk infrastruktur är en förutsättning för att ett modernt folkets hus ska kunna möjliggöra livskraftiga idéer hos föreningar, näringsliv och enskilda initiativtagare, unga som gamla. Värdet av verksamheter som skapar mening, sammanhållning och attraktionskraft är svårt att mäta i pengar. En känsla av att den lilla orten plötsligt är centrum i världen, stolthet över hembygden och att se ljust på framtiden, vad är det värt? Det är värt allt.

19 Glesbygdsmultiplexet Glasrikets Bio = 2K-utrustad = Snart mobilt 2K system = Återstår Åseda Sävsjöström Alstermo Klavreström Fröseke Norrhult Hovmantorp Uppvidinge kommun Lessebo kommun Emmaboda kommun Nybro kommun Målerås Alsterbro Nybro Lessebo Åfors Kosta Skruv Vissefjärda Emmaboda Lindås Torsås

20

Projektplan. Biografutveckling och digital upprustning av biografer. Bilaga 1. 1. Projektidé. 2. Bakgrund

Projektplan. Biografutveckling och digital upprustning av biografer. Bilaga 1. 1. Projektidé. 2. Bakgrund Sida 1 Bilaga 1 Projektplan Biografutveckling och digital upprustning av biografer 1. Projektidé I Glasriket finns en koncentration av biografer på små orter som är unik, inte bara för Sverige utan säkert

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag 1 (2) 2013-05-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Åtgärder med anledning av medborgarförslaget

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Öppna en egen biograf!

Öppna en egen biograf! STARTA BIOGRAF! Öppna en egen biograf! Intresserad av bra film? Sugen på att förbättra filmutbudet där du bor genom att öppna en ny bio? Då kan Folkets Bio vara något för dig! Folkets Bio är Sveriges ledande

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04 2014-06-24 Dialogmöte Åseda 2014 06 04 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Lars Gunnar Serell, ansvarig för

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek 1 (4) 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Hewan Temesghen 08-523 010 00 hewan.temesghen@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Inrätta och finansiera

Läs mer

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Förvaltningen Datum (2015-01-27) Thomas Mattsson 0477 441 54 Thomas.mattsson@tingsryd.se Till KSAU Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 Förslag till beslut KSAU förslås

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Svenska Bio lämnar härmed sitt yttrande över Kulturdepartementets promemoria Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). Sammanfattning Att människor tillsammans

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Ansökan Microstöd UTVECKLING

Ansökan Microstöd UTVECKLING Leaderkontorets anteckningar (vid utsift) Ansökan Microstöd UTVECKLING Den här ansökan gäller för utvecklingsprojekt inom service, infrastruktur, samverkan, nätverk mm. Du kan läsa mer om varje microstödsområde

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan Nytt ramavtal för reklambyråtjänster, dnr SLU 232-1039/09 Ramavtalet omfattar Reklambyråtjänster och kringliggande tjänster. Avtalet är giltigt till och med 2012-03-01 och kan därefter förlängas med ett

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000. Datum Företagsutveckling 2000 AB Vår ref. 00-11-16 Lars Hålén Er ref. Bilaga A 14 OFFERT / UPPDRAG NR: 046X Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-2 Diarienummer:200-06 AF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BiB Bastu i byn Checkens namn Gula Huset i Uddebo Sökande (Namn/Förening) 76969-7438

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd Datum: 2012-06-21 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-5574 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga.

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga. 1 (6) 2009-05-12 Tjänsteskrivelse Dnr KFN Dnr 09/38 UN Dnr 09/48 Jä Dnr 09/55 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Heinz Stucki Gabriel Bozyel Björn Ohlsson Utbildningskontoret 08-550 222 41

Läs mer

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-13 Arbetslivskontoret Kultur- och fritidskontoret Arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-14 Diarienummer:2010-061 AÖ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Nittorps fiber ek fören under bildande Checkens namn Nittorps Fiber Sökande

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer