Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiska konsekvenser och finansiering"

Transkript

1 1 (6) Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner Kultur- och fritidsnämnden Biografmöjligheter i Södertälje Dnr 12/53 Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden har i tidigare beslut ( ) efterfrågat ytterligare bedömning av förutsättningarna för nyetablering av kommersiell repertoarbiograf i Södertälje centrum. I anknytning till denna fråga har också intresse visats från Mölnbo Folkets hus om samverkan kring inköp med statligt stöd av mobil digital bioprojektor. Kultur- och fritidskontoret bedömer utsikten att i nuläget få en kommersiell aktör att etablera en repertoarbiograf i centrala Södertälje som mycket liten. Konkreta försök har redan gjorts att få en kommersiell aktör att etablera sig i Södertälje, varvid ett företag erbjöds att vederlagsfritt disponera Estrad för sina visningar. Dock visade sig det inte möjligt att få bärighet i verksamheten, varför den kommersiella aktören drog sig ur. Kontoret har även tagit ställning till möjligheterna att stödja införskaffandet av en mobil, digital biografprojektor i samverkan med Mönbo Folkets hus. Baserat på erfarenheter från bl.a. Gotland, bedöms en sådan samverkan både realistisk och önskvärd. Detta kräver dock att man kan utverka statligt stöd för investeringen i projektorn, vilket i sin tur kräver hållbar kommunal medfinansiering. Kontoret föreslår att samverkan i denna fråga etableras med Mölnbo Folkets hus, att en ansökan till Svenska Filminstitutet utarbetas och insänds, samt att kultur- och fritidsnämnden medger en egen investeringsinsatts om maximalt 250 tkr. Beslutsunderlag Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad , med bilagor. Postadress Tfn Södertälje

2 2 (6) Ärendet Kultur- och fritidsnämnden har i tidigare beslut ( ) efterfrågat ytterligare bedömning av förutsättningarna för nyetablering av kommersiell repertoarbiograf i Södertälje centrum. I anknytning till denna fråga har också intresse visats från Mölnbo Folkets hus om samverkan kring inköp med statligt stöd av mobil digital bioprojektor. Möjligheten att en kommersiell biografaktör etablerar sig i Södertälje centrum bedöms alltjämt vara mycket liten. När de sista renodlade biosalongerna försvunnit innebär en nystart i staden också stora investeringskostnader. För närvarande är planerna på att någon av de byggnationer som projekteras i stadskärnan också ska inrymma lokaler för kulturaktiviteter den enda rimliga möjligheten att tillskapa nya biosalonger i lämpliga storlekar för en kommersiell biografverksamhet med repertoarkaraktär. Kommunallagens regler för stöd för enskilda kommersiella aktörer begränsar också möjligheterna till insatser från kommunens sida för en nyetablering. Estrad kommer sannolikt att under flera år fortsatt att vara Södertäljebornas enda möjlighet att få se aktuell kvalitetsfilm på bio i Södertälje centrum. Bio Kontrast, som tidigare visade den gångna säsongers kvalitetsfilmer och Södertälje Filmstudio som speglar film från hela världen har aktualiserat sitt utbud av kvalitetsfilm i frånvaron av andra aktörer. En aktualitet som påtagligt ökat besöksantalet på visningarna på Estrad. Försök med att låta en kommersiell aktör vederlagsfritt nyttja Estrad för sin biografverksamhet (repertoarbiograf) har redan prövats. Det visade sig dock svårt att få bärighet på verksamheten, varför den kommersiella aktören drog sig ur. Viljan att gå på bio i förhållande till filmens aktualitet syns också tydligt i Mölnbo Bios sluttrapport till Leader Södertälje Landsbygd. Mölnbo Bio fick under julhelgen 2011 med en hyrd digital biografprojektor och tillgång till premiärfilmer, fler besök på några veckor än vad de tidigare haft på ett helt år. Vikten av aktualitet märktes även julhelgen 2012, då Mölnbo Bio med avsaknad av digital biografteknik visade ett urval av den föregående säsongens filmer med ett nedslående resultat var ett bra bioår för Estrad och totalt hade Sveriges biografer 16,4 miljoner fler besök än Sett till antal besök var 2012 det bästa året för svensk bio sedan slutet av talet. Även svensk dokumentärfilm nådde stora framgångar. De två mest sedda dokumentärerna Palme och Searching for Sugar Man har också i hög grad bidragit till den senaste tidens positiva utveckling för visningarna på Estrad.

3 3 (6) Trots de senaste årens ökade intresse att se aktuell film på bio har biografmöjligheterna inte ökat i Södertälje kommun. Estrad är inte en repertoarbiograf, utan en stadsscen där kvalitetsfilm har sin plats i förhållande till utbudet av övrig kultur på scenen. Filmvisningarna är ett utmärkt sätt att använda lediga tider till programläggning som har låga initialkostnader och, med den nya digitala tekniken, hög flexibilitet. Mölnbo Bio har haft ambitionen att visa aktuell repertoarfilm, men enbart drivits som ett Leaderprojekt en kortare tid, i syfte att utvärdera publikunderlaget. Förutsättningen för Mölnbo Bio att fortsatt bedriva verksamheten på egen hand med sin analoga teknik upphörde vid årsskiftet, då filmdistributörerna tog 35 mm filmen ur bruk. Den digitala biografens betydelse för ett rikt kulturliv är väsentlig. Samtidigt är Södertälje den största kommun i Sveriges som helt saknar en repertoarbiograf. En förutsättning för ett kommunalt engagemang i en biograf är att samhällsnyttan är tillräckligt stor, samt att det finns medaktörer som har långsiktighet, stabil ekonomi och ett engagemang för att visa film. Om medaktörerna finns ökar således biografmöjligheterna i Södertälje. En annan, i viss mån kompletterande, möjlighet är medfinansiering från Filminstitutet är sista året som staten kan erbjuda stöd med 50 % av investeringskostnaden. Filminstitutet kräver dock finansieringslösningar där kommunen förväntas vara substantiellt engagerad. Mobil digital bio Film i Glasriket och Film på Gotland har utvecklat konceptet mobil digital bio ett koncept som inte bara skulle kunna garantera fortlevnaden av Mölnbo Bio och kulturen i Mölnbo, utan också möjliggöra högkvalitativa digitala filmvisningar på fler platser i kommunen, så som exempelvis Hovsjö, Järna, Enhörna. Kvalitén i de senaste mobila digitala projektorerna är också så hög att de med tillräcklig kapacitet även kan användas för utomhusvisningar. En projektor på den nivå som anges kan även användas för att utveckla skolbioverksamheten i kommunen. Film på Gotland har arbetat i två år med mobila digitala projektorer för att garantera fortlevnaden av öns mindre biografsalonger och samlingslokaler. Projektet är också ett samarbete med Film i Glasrike, där fyra digitala mobila projektorer finns i drift. Förväntat resultat Målsättningen med en mobil digital bio i Södertälje är dels att visa repertoarfilm i hela kommunen, men också att arbeta aktivt med fler biografvisningar i Mölnbo än tidigare. Erfarenheter från andra platser i landet har visat att en digitalisering av biografen innebär

4 4 (6) möjligheter att få ny film redan till premiären och större publiksiffror än tidigare. Kostnaderna för en biografvisning är förhållandevis låga jämfört med andra kulturarrangemang. Tekniken är enkel att hantera och visningsställena kan med små arbetsresurser utöka antalet föreställningar. Södertäljeprojekt En mobil digital projektor köps in av Södertälje kommun och ges grundplacering i Mölnbo Folkets hus. En samverkansgrupp med flera aktörer inom den ideella sektorn skapas, där även studieförbund kan ingå. Varje aktör svarar för egna försäkringar och transportkostnader, och i ett avtal regleras också ansvarsfrågor av olika slag. Kostnaden för en projektor inklusive annan tillkommande teknik beräknas till cirka 450 tkr exklusive moms. Styrgrupp Projektet drivs av Folkets Park i Mölnbo med stöd av Södertälje Kommun. Efterhand etableras samverkan med föreningar på de orter och i de lokaler där projektorn har möjlighet att användas. Investeringskostnad Landstingets kulturavdelning/film Stockholm har för Folkets Parks räkning, i dialog med flera leverantörer av digital biografutrustning, tagit fram offerter för en mobil digital utrustning till Mölnbo Bio och Södertälje kommun. I ryggen finns också den upphandling av digital biografutrustning som genomfördes av SKL och AffärsConcept under Tidigare investering i Estrads digitala teknik låg på ca 1 Mkr. Under de senaste åren har kostnaden för en komplett biografanläggning sjunkit till tkr. Den offert som nyligen lämnats från Electrosonic ger en kostnad på omkring 350 tkr för själva projektorn, vilket är mycket fördelaktigt. 50 % av kostnaden kan sökas från Svenska Filminstitutet av en registrerad biografägare som är verksam i kommunen. Idag finns två, Estrad och Mölnbo Bio. Förutsättningen för ansökan är att det finns en verifierad medfinansiering och ett kommunalt engagemang. Praktiskt genomförande Erfarenheterna från Gotland och Glasrike visar att mobil digital bio är praktiskt genomförbart och ger exempel på olika upplägg för genomförandet. På Gotland ägs projektorerna som är finansierade av Filminstitutet, Leader och Regionen gemensamt av de biografägare som delar utrustningen. Ett samägandeavtal har tecknats, vilket stipulerar användande, avyttrande, försäkring och service. Varje biografägare har en

5 5 (6) egen försäkring som även omfattar projektorn. Användning av projektorn genererar resurser till en reparationsfond. Biografägarna har en löpande dialog om användandet och ansvarar själva för att flytta projektorn mellan visningsplatserna. I Glasriket ägs projektorerna också gemensamt av biografägarna. Jämför med Gotland finns här en mer omfattande planering av delningen av projektorerna, som har planerade rutter i kommunen där biografägaren vet i god tid när projektorn kommer att vara på respektive ort. I Södertälje bör kommunen äga tekniken oavsett vilken biografägare som får ansökan beviljad av SFI och oavsett att en styrgrupp främst ansvarar för nyttjandet av projektorn, som har Mölnbo Bio som sin hemmabiograf. Försäkring, drift och andra praktiska frågor bör i dialog med de medverkande lösas efter lokala förutsättningar. Finansiering Södertälje kommuns medfinansiering om cirka 250tkr finns inte med i 2013 års budget. Finansieringsfrågan föreslås lösas till 50 % med hjälp av reinvesteringsmedel. Övriga 50 % löses med bidrag från SFI till Mölnbo Folkets hus. Detta bidrag är en förutsättning för projektet. Om SFI av något skäl anser att Mölnbo Folkets hus inte är en tillräckligt aktör för att bevilja bidrag, kan en ny ansökan göras i höst med KoF/Stadscenen som ansökande. Såväl i sig som kulturpolitiskt bedöms den föreslagna konstruktionen i nuläget vara intressantare givet Södertälje kommuns förutsättningar. Södertälje kommun köper in och äger projektorn enligt denna modell, och fakturerar Mölnbo Folkets hus i enlighet med erhållet statligt bidrag. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Beslutet innebär ett ekonomiskt åtagande avseende investeringar som för nämnden uppgår till ett maximalt belopp om 250 tkr. Den del av investeringskostnaden som är hänförlig till år 2013 föreslås belasta reinvesteringsbudgeten för innevarande år.

6 6 (6) Kultur- och fritidskontorets förslag till kultur- och fritidsnämnden: 1. Nämnden stödjer en ansökan från Mölnbo Folkets hus till Svenska Filmistitutet om bidrag till inköp av mobil digital projektor. 2. Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att besluta om formerna för medfinansiering inom ramen för maximalt 250 tkr. Beslutet om ekonomisk insats är avhängigt att statlig stöd ges i motsvarande mån. 3. Kontoret ges i uppdrag att utarbeta samverkansformer med Mölnbo Folkets hus, samt träffa sådana avtal med Mölnbo folkets som krävs för att reglera de ekonomiska relationerna. Kultur- och fritidschefen bemyndigas teckna erforderliga avtal med Mölnbo Folkets hus inom ramen för denna samverkan. 4. Kontoret ges i uppdrag att tillsammans med Mölnbo Fokets hus inge ansökan till Svenska Filminstitutet om statlig stöd för inköp av mobil digital projektor, innan ansökningstidens utgång. Staffan Jonsson Kultur- och fritidschef Anders Lerner Chef Luna kulturhus Beslutet expedieras till: Mölnbo Folkets hus Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd Akten

7 Sida 1 Bilaga 1 Projektplan Biografutveckling och digital upprustning av biografer 1. Projektidé I Glasriket finns en koncentration av biografer på små orter som är unik, inte bara för Sverige utan säkert i hela världen. Dessa traditionella mötesplatser har inte bara ett stort kulturhistoriskt värde utan inrymmer en stor potential för att utvecklas till moderna mötesplatser som bidrar till en livskraftig landsbygd. Film i Glasriket har efter fyra år nu etablerat sig som en regional filmfestival. Föreningen är nu redo för nästa fas. Föreningen går från att endast arrangera en filmfestival till att tillföra kompetens inom biografutveckling till kommunerna i Leader Småland Sydosts område. Visionen är att biograferna i Glasriket ska fortsätta visa film och hitta nya former för samarbeten inom FiG och tillsammans med intressenterna, andra föreningar och företag i regionen verka för en levande kultur i små orter på landsbygden. Projektet består av fyra delar; en biografutvecklare en modell för framtida finansiering av Film i Glasriket en årlig filmfestival som testyta för projektet digital upprustning av biograferna Detta projekt syftar till att genomföra en biografutveckling och digital upprustning i Leader Sydosts område, enligt i en trenivåers behovsmodell (se punkt 9). 2. Bakgrund Förändrade medievanor gör att folk konsumerar upplevelser på ett nytt sätt. Man åker inte på bortamatchen utan tittar på den på datorn, man ser mer film i hemmet, i miljötänkandets spår väljer många företag digitala konferenser, många umgås genom sociala nätverk tex Facebook men det finns också behov av fysiska mötesplatser. Utmaningen för biograferna är att möta detta.

8 Sida 2 Digitalisering i biovärlden går snabbt och det är redan nu svårt för de små biograferna på landsbygden att få tillgång till 35-mms filmkopior för filmvisning. Av svenska filmer tillverkas få 35mms filmkopior och av amerikanska filmer i stort sett inga. De filmerna distribueras endast i digitalt 2K format. För att över huvud taget kunna fortsätta med biografverksamhet är det nödvändigt att investera i digital visningsutrustning. Förutom att möjliggöra en framtid för biografvisningar av film på landsbygden, så ger en digitalisering ett breddat utbud. Ett utbud som kan bestå av direktsänd opera, teater, konserter och sportevenemang. Dessutom kan andra verksamheter som bygger på digital teknik så som spelkvällar för ungdomar, konferenser och företagsstämmor, digitalt skyttegille med mera använda utrustningen. Film i Glasrikets filmfestival är nu etablerad lokalt och nästa viktiga steg är att förankra den nationellt. Genom att bygga på landsbygdstemat och utveckla ett koncept med seminarier och diskussioner kopplat till filmvisningar kan festivalen bli ett forum för kultur på landsbygden, levande mötesplatser och Film i hela Sverige. Filmfestivalen fyller fortsatt en viktig funktion för att stärka känslan av en levande bygd. Festivalen ska också fungera som en testyta där man kan pröva nya samarbetsformer och arrangemang under en samlad period där utvärdering av publikens uppfattning redan ingår. 3. Liknande projekt Inom Jordbruksverkets landsbygdsstöd över hela landet har åtminstone fem delvis liknande projekt beviljats. Dock har dessa gällt enstaka biografers digitala upprustning. Detta projekt tar ett större samlat grepp vad gäller utveckling av mötesplatser och samverksansmodeller. 4. Verksamhet I föreningen Film i Glasriket och dess medsökande samarbetspartners så finns det tre urskiljbara nivåer vad gäller bioverksamheten; 1. Biografer med året runt-verksamhet med digitala filmvisningar, opera, sport och 3D 2. Biografer som visar 35-mmsfilm under säsongen okt-mars, en-två visningar i veckan. 3. Biografer som visar 35-mmsfilm vid enstaka tillfällen Projektet riktar sig främst till biograferna på nivå 1 och 2, vad gäller digital upprustning. Biograferna på nivå 3 använder en mobil visningsenhet, t ex under filmfestivalen Film i Glasriket. Alla tre nivåerna jobbar med de övriga tre delarna i projektet; biografutveckling, utveckling av filmfestivalen och modell för framtida finansiering.

9 Sida 3 5. Genomförande Projektet genomförs av följande personer Föreningen söker stöd till en projektledare som ska stödja biograferna i deras arbete med biografutveckling och den digitala upprustningen. Till sin hjälp kommer projektledaren ha styrelsen och fyra arbetsgrupper, samt kontaktpersoner från Folkets Hus och Parker (FHP) och Reaktor Sydost (regionalt resurscentrum för film och ung kommunikation). Kompetenser och roller Fyra arbetsgrupper kommer skapas för att jobba med biografutveckling, digital upprustning, framtida finansiering och utveckling av filmfestivalen. Projektledaren bör ha erfarenhet av att jobba med kulturella och kreativa näringar, ha ett brett kontaktnät, vana av att leda större projekt, gärna erfarenhet av biograffrågor. Andra organisationer som deltar i projektet och deras roller Folkets Hus och Parker och Reaktor Sydost deltar i projektet på flera sätt. Reaktor bidrar med omvärldsbevakning både på nationell, regional och lokal nivå, konsultativ rådgivning, stöd i repertoar- och skolbiofrågor och deltar i arbetsgrupper samt med en adjungerande medlem i styrelsen. FHP stöttar projektet genom en adjungerande medlem i styrelsen, medverkan i arbetsgrupper, rådgivning och filmsättning för festivalen. I projektet deltar de 16 aktiva biograferna i föreningen Film i Glasriket, som består av 19 biografer i Glasriket (Alsterbro, Alstermo, Emmaboda, Flygsfors, Fröseke, Hovmantorp, Klavreström, Kosta, Lessebo, Lindås, Målerås, Norrhult, Nybro, Skruv, Sävsjöström, Vissefjärda, Åfors, Åseda och Älghult) samt Centrumbion i Torsås. Total ingår alltså 17 biografer från fem kommuner och två län i ansökan. Se bilaga Målgrupp Projektets primära målgrupp är biograferna i området. Den sekundära målgruppen är hela befolkningen, men inte alla samtidigt eller med samma aktiviteter. Barn och ungdomar är en prioriterad del av den sekundära målgruppen. Genom att rikta aktiviteter mot olika målgrupper breddar biograferna sitt utbud och blir ett socialt och kulturellt nav som höjer livskvaliteten i området. Exempel på hur olika grupper får nytta av projektet; Sportintresserade somalier kan följa afrikanska fotbollsligan direkt på bioduken och fika i tillsammans i pausen. Spansk filmvisning följs av Skype-samtal på duken med regissören. Skolor kan hålla kontakt med sina vänskolor och företag kan hålla konferenser med föreläsare digitalt uppkopplade på bioduken.

10 Sida 4 Eget skapande kan lyftas fram och visas i åldersöverskridande arrangemang där hembygdsfilmer, egna digitala berättelser och dokumentation av den egna hembygden kan gestaltas på en ny arena. 7. Projektmål 1. Ökad nyttjandegrad av mötesplatserna 2. Utveckla den årliga filmfestivalen till en nationellt intressant festival 3. Digital upprustning av biografer enligt nedan specificerade behovsnivåer 4. Ta fram en modell för finansiering och samordning inom FIG 8. Aktivitetsplan Under varje mål presenteras en bakgrund och vad projektet vill uppnå. Sedan följer ett antal specificerade aktiviteter som ska utföras för att uppnå målen. I bilaga 4 presenteras en tidsplan för genomförandet av de olika aktiviteterna. Under punkt 9 listas de olika behovsnivåerna och vilka biografer som tillhör vilken nivå. 1. Ökad nyttjandegrad av mötesplatserna Biograferna ligger i Folkets Husbyggnader som har olika mycket aktivitet i husen. Dessa hus har ett kulturhistoriskt värde som mötesplatser. Nu är utmaningen att hitta nya samarbetsformer och öka användandet av lokalerna, möta den nya tiden med aktiviteter som bidrar till att hålla bygden levande. Bra samlingslokaler och mötesplatser är nödvändigt för utvecklingen av demokratin i samhället. Genom att satsa på barn och ungdomar och ge dem positiva upplevelser så bidrar det till att de bär med sig en positiv bild av sin hembygd upp i vuxen ålder. Den digitala upprustningen bidrar också till fler möjliga aktiviteter förutom biovisning Söka samarbete med andra kulturaktörer i regionen. Till exempel med Cirkus i Glasriket och Regionteatrarna samt lokala teaterföreningar. Ju fler som deltar i ett projekt, desto fler når man ut till Få till stånd skolbio i alla kommunerna. Det är viktigt att barn i alla åldrar får tillgång till film. Den rörliga bilden finns överallt i samhället och är ett viktigt pedagogiskt verktyg. Reaktor Sydost har gedigen erfarenhet på området och kan vägleda arbetet Söka samarbete med skolor och annan föreningsverksamhet. Bra samlingslokaler och mötesplatser är nödvändigt för utvecklingen av demokratin i samhället. Det är viktigt att ortens Folkets Hus upplevs som en möteplats för alla på orten, oavsett ålder och intresse Engagerad ortsbefolkning borgar för ett bra klimat i samhället.

11 Sida Rekrytera nya personer som vill bli aktiva i föreningarna. Enligt en undersökning gjord av United Minds i mars 2010 vill drygt 30 procent av Sveriges befolkning engagera sig i ett Folkets Hus. För att föryngra föreningarna kan vi aktivt söka personer i tex hem och skola-föreningar eller inom idrottsrörelsen. För att hitta ungdomar som vill arrangera exempelvis discon eller Lan-träffar kan man söka upp dem genom skolornas elevråd Initiera föreläsningar och studiecirklar kring film och annan kulturell verksamhet. För att öka kunskapen kring detta område, både bland redan aktiva men också för allmänhet och tjänstemän inom kulturområdet, planerar FiG att inleda ett samarbete med något eller fler studieförbund Utveckla samarbeten med lokala företag och organisationer. Enligt FiGs publikundersökning 2010 är skälet till att gå på bio att det är en mäktigare upplevelse och att det är roligt att komma ut lite. Här handlar det om att utveckla kringaktiviteter som ger en merupplevelse för publiken och som kan generera en ökad omsättning både för företagen och biografen Undersöka möjligheter till andra samarbeten med kommunerna. Kanske finns kommunal verksamhet som inte ryms i befintliga lokaler och i stället kan ta plats i ortens Folkets Hus? Exempel finns i andra kommuner där man valt att förlägga fritidsgård eller bibliotek på ortens FH. 2. Utveckla den årliga filmfestivalen till en nationellt intressant festival Filmfestivalen Film i Glasriket har nått så långt den kan i nuvarande form. För att kunna bli en långsiktigt verkande festival är det dags att utvidga upptagningsområdet och utveckla festivalen till en nationell angelägenhet, genom att profilera Film i Glasriket mot landsbygdsutveckling. Den nationella uppmärksamheten bidrar till befästa området som viktigt inom kultur, design och turism Profilera och utveckla festivalen till en nationellt intressant festival. Genom att profilera Film i Glasriket mot landsbygdsutveckling kan det vara möjligt att tillföra ytterligare en nationell festival till landet. Förutom filmer ska man arrangera seminarier, utmärkelser, workshops mm. I aktiviteten ingår att ansöka om festivalstöd från Svenska Filminstitutet (SFI) Använda den årliga filmfestivalen som testyta. Festivalen fungerar som en testyta där man kan pröva nya samarbetsformer och arrangemang i ett större sammanhang. Den fyller en viktig roll för biografutvecklingsarbetet. Festivalen skapar också mycket positiv publicitet för området i massmedia, stärker känslan av en levande bygd och manifesterar vikten av en lokal biograf Delta i FHPs filmdagar och filmutbildningar. För att öka kunskapen och kompetensen bland alla som arbetar ideellt med Film i Glasriket, vill vi avsätta en summa pengar för att så många som möjligt ska kunna delta i Folkets Hus och Parkers årliga filmdagar. Under dessa dagar visas ny film och seminarier hålls kring film och ny teknik. FHP erbjuder också i utbildningar i allt som rör bioverksamhet; teknik, biljetthantering och marknadsföring.

12 Sida 6 3. Digital upprustning av alla biografer För att kunna visa film i framtiden behöver biograferna ställa om till digital visningsteknik. Den digitala tekniken kan dessutom användas till annan verksamhet som direktsänd teater och opera, rockkonserter och tv-spel. Den är användbar för företag vid konferenser eller nätsända föreläsningar. Ljudanläggningen kan användas vid konserter, revyer eller fester. Föreningarna har under förprojekteringsperioden arbetat med sina verksamhetsplaner. Här beskrivs deras planer och mål för en utökad verksamhet som den nya tekniken möjliggör. Den kommer främst användas som underlag för föreningarnas SFI-ansökningar. Se exempel i bilaga Teknisk genomgång av varje biografs förutsättningar genomförs under Projektet planerar att ta in en konsultfirma för detta ändamål. Se punkt Köpa in två mobila digitala 2K visningsenheter, varav en med 3D-kapacitet För att hålla nere kostnaderna för varje enskild biograf planers inköp av två gemensamma mobila utrustningar för biograferna på nivå 2 och 3. Biograferna i Lessebo kommun delar på en enhet och resten delar på den andra. De biografer som delar på en mobil enhet behöver uppgradera sitt ljud. Under projektperioden får dessa biografer på nivå 2-3 en möjlighet att satsa verksamhetsmässigt, men till en väsentligt lägre investeringskostnad. I projektets slutskede utvärderas aktiviteterna och beslut kan tas om eventuell fast upprustning Digital upprustning av biografer enligt nedan specificerade behovsnivåer under punkt Utbilda visningstekniker I samband med den digitala upprustningen behöver även personalen utbildas Utvärdering av verksamheten Under hela projektperioden kommer utvärderingar att ske löpande. Syftet är att se hur biograferna arbetat för att uppnå sina mål med utökad verksamhet. Utvärderingarna ger också underlag för beslut om fast digital upprustning för de biografer som delat mobil enhet under projektperioden. 4. Ta fram en modell för finansiering och samordning inom FIG. Film i Glasriket har varit helt beroende av bidrag för sin verksamhet. Föreningen behöver nu ta fram en modell för samordning och aktiviteter inom FiG som kraftigt minskar beroendet av bidrag i sin basverksamhet. Föreningen ska i framtiden kunna vara självgående med sina aktiviteter. I denna del av projektet ska FiG med samarbetspartners ta fram en finansieringsmodell och ett organisationsförslag som ska möjliggöra en långsiktigt hållbar verksamhet Skapa en gemensam organisation för biljettbokning, filmsättning, marknadsföring, intern filmdistrbution, bokning av mobil visningsteknik med mera inom FiG samt utveckla en finansieringsmodell för detta. Genom att arbeta mer fokuserat tillsammans på helårsbasis kan biograferna bli en kraftfullare aktör med större möjligheter att visa ny film snabbare. Samverkan och idéutbyte inom organisationen med samarbetspartners hjälper föreningarna att utveckla sin verksamhet.

13 Sida 7 9. Behovsnivåer för biograferna Nivåerna bestäms med utgångspunkt från verksamheten. Varje nivå har olika tekniska behov listade nedan. Planerad digital utrustning och verksamhet: 1. Biografer med året runt-verksamhet med digitala filmvisningar, opera, sport och i vissa fall 3D; 2K-projektor, server, bredband och digitalt surroundljud. 2. Biografer som visar film under säsongen okt-mars, runt en-två visningar i veckan; Mobil 2K-projektor, server, bredband och digitalt surroundljud. 3. Biografer som endast visar film vid enstaka tillfällen; DVD-spelare och digital projektor av mellanklass och/eller digitalt surroundljud, använder den gemensamma mobila 2K-utrustningen vid behov. Uppdelning av biografer i nivåer; Nivå 1 Visningsenhet Ljud Planerad digitalisering Emmaboda Full digitaliserade 2011 Åseda 2K/sever 2011 Nybro 2K/sever 2011 Vissefjärda 2K/sever 2011 Alstermo 2K/sever Nytt digitalt ljud 2012 Torsås 2K/sever Nytt digitalt ljud 2012 Nivå 2 Lessebo Delar mobil enhet Hovmantorp Delar mobil enhet 2 Nytt digitalt ljud 2011 Skruv Delar mobil enhet 2 Nytt digitalt ljud 2011 Kosta Delar mobil enhet 2 Begagnat digitalt ljud 2011 Norrhult Använder mobil enhet 1 Nytt digitalt ljud 2011 Klavreström Använder mobil enhet Alsterbro Använder mobil enhet 1 Nytt digitalt ljud 2011 Nivå 3 Sävsjöström Använder mobil enhet 1 Begagnat digitalt ljud 2011 Fröseke Använder mobil enhet 1 Nytt digitalt ljud 2012 Lindås Använder mobil enhet 1 Åfors Använder mobil enhet 1 Nytt digitalt ljud 2011 Ingen bioverksamhet Älghult Målerås

14 Sida Geografiskt område Projektet berör två län, två regionförbund och fem kommuner. Glasriket, som sträcker sig över fyra av kommunerna, är ett välkänt varumärke nationellt och internationellt. Biograferna finns i fem av Leader Småland Sydosts sex kommuner; Uppvidinge, Lessebo, Nybro, Emmaboda och Torsås. Biografen i Konga i Tingsryds kommun har på egen hand påbörjat digitalisering och har fått medel av sin kommun och Länsstyrelsen. De är inbjudna att samverka i projektet men har tackat nej. Inbjudan står fast och vi ser gärna att de medverkar i biografutvecklingsdelen. 11. Utvärdering och spridning av projektresultat De goda erfarenheterna från Film i Glasriket sprids redan idag av SFI, Reaktor och FHP såväl regionalt som nationellt. Resultatet från detta projekt kommer naturligt spridas via dessa kanaler även i fortsättningen. FHP har 220 Folkets Hus som medlemmar, över hela landet. Det är viktigt för alla medlemmar att få ta del av de erfarenheter som dras under detta projekt. Projektet kommer att presenteras på ett seminarium under FHPs filmdagar i Sundsvall den augusti. Man kommer att kunna följa projektet via en blogg på filmiglasriket.se. Där kommer även dokumentationen finnas tillgänglig för nedladdning. Kontinuerlig utvärdering av löpande delmål kommer att ske enlig plan i bilaga 4. För att på bästa sätt dra nytta av den lärprocess som projektet utgör kommer utvärdering och dokumentation vara en viktig del. Metoder som t ex Open space och Dialogcafé kommer användas löpande under projektets gång. Viktiga erfarenheter från projektet sprids lokalt. Samverkansvinsterna ska vara tydliga för invånarna. Resultatet kan även spridas genom organisationer som Hela Sverige ska leva och länsbygderådet samt i de regionala kulturplanerna. 12. Verksamhet efter projektet Genom digitaliseringen kan befolkningen på landsbygden även i fortsättningen ta del av filmkulturen, nu med nya filmer snabbare och ökat antal visningar. Dessutom utökas utbudet med t ex sportevenemang, musik och teater från de stora scenerna. Det lokalproducerade materialet av såväl gamla som unga invånare är också en viktig byggsten. Andra nya verksamheter som bygger på digital teknik tar plats i de gamla mötesplatserna, som t ex företagskonferenser och dataspelkvällar för unga. Digitalisering är också viktig ut demokratiaspekten. Nu kan även mindre orter på landsbygden ta del av ett rikt kulturliv. Det är inte förbehållet personer i storstäderna.

Minnesanteckningar En dag med ALLA biografer i fokus 19 Oktober 2010, Biografen RIO, Eskilstuna

Minnesanteckningar En dag med ALLA biografer i fokus 19 Oktober 2010, Biografen RIO, Eskilstuna Minnesanteckningar En dag med ALLA biografer i fokus 19 Oktober 2010, Biografen RIO, Eskilstuna Ett samarrangemang mellan Film Stockholm Film i Sörmland Film i Västmanland Film i Örebro län Peter Fornstam

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER SLUTRAPPORT (2011-02-18). PÅ UPPDRAG AV KULTURFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson SAMMANFATTNING Denna rapport analyserar

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd 30 november 2010 Titel: Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Redovisning av uppdrag i BKN:s regleringsbrev

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 1 av 14 Riktad rådgivning Maj 2012 Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 2 av 14 Förord Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Reino Jacobsson inom ramarna för LISA-projektet

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Ekonomi till tusen i Trönö. att sätta värde på lokal utveckling. Ulla Herlitz

Ekonomi till tusen i Trönö. att sätta värde på lokal utveckling. Ulla Herlitz Ekonomi till tusen i Trönö att sätta värde på lokal utveckling Ulla Herlitz Ekonomi till tusen att sätta värde på lokal utveckling har tillkommit med ekonomiskt stöd från Nutek, Glesbygdsverket, Sveriges

Läs mer

Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län

Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län Delrapport för KRUT projektet Ann Sidén Februari 2010 Regionförbundet Örebro KRUT-projektet 701 83 ÖREBRO E-post: matz.rysjo@regionorebro.se Tel:

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer