Österlen året runt hållbara strategier för kulturell utveckling på Österlen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Österlen året runt hållbara strategier för kulturell utveckling på Österlen"

Transkript

1 Österlen året runt hållbara strategier för kulturell utveckling på Österlen Malmö Högskola Konst, Kultur och Kommunikation K3 Examensarbete Kulturproduktion Christel Molin KP06 20p VT 2008 Handledare: Kristoffer Gansing Examinatorer: Kathrine Winkelhorn, Morten Thaning och Bo Reimer

2 Abstract Inledning Uppsatsens åtaganden Projektets åtaganden Syfte och frågeställning Bakgrund Varför behövs det strategier för att skapa ett levande Österlen året runt? En politik för landsbygdsutveckling på Österlen Diskussionen om bidrag till kulturella aktiviteter Metod och disposition Metod, teori och material Kvalitativ intervju som metod Kompletterande intervjuer Metodkritik Teori Cultural Planning och den kreativa klassens framväxt Hållbara kulturella strategier på Österlen Plats som produkt Platsmarknadsföring och hållbara kulturella strategier Projektet från teori till praktik Kartläggning av kulturella aktiviteter på Österlen fem kategorier Kulturlivet på Österlen idag Kommunens roll/andra aktörer Erfarenheter av samarbete Österlens vision Lösningsförslag En arbetsgrund teori kontra verklighet Att sätta Österlen på kartan Tio nycklar till kulturinspiration en hållbar taktik för kulturell utveckling på Österlen Kommunernas roll ta kulturen på allvar! Aktörernas roll våga! Omdefiniera begreppet Österlen! Ta det stora till det lilla och gör det lilla stort! Introducera alternativ! och Utmana fungerande koncept och ta tillvara kreativiteten! Inspireras av förebildsprojekt! Samarbete för projektets skull! Kulturens givna plats! Sammanfattande reflektioner Referenser Bilagor Projektbeskrivning Kvalitativ intervjugrund för utvalda respondenter Utvalda respondenter, kort beskrivning av deras roll i kulturlivet på Österlen Synopsis till Kulturinspiration strategier för hållbar kulturell utveckling på Österlen50 1

3 Abstract This paper discusses how the cultural actors in the region of Österlen can work to develop a cultural area that works to profit the regions economy and cultural development. What tactics and strategies would be necessary for a strong cultural development at Österlen to come true? The focus of the study is on cultural planning, the rise of the creative class and the production of space and the opportunities and problems that can rise when several cultures get together, trade and industry, artists, local citizens and people working with the environment. The mapping of the cultural actors of Österlen has been gathered by qualitative interviews conducted with key persons within the cultural life at Österlen and literature studies supplement the material. The aim has been to investigate what success criteria s they work with today to provide for the public need and if these activities lead to a development of culture in the region. With development I mean a development of the existing cultural environment to become more organic and that the activities lead to economic growth. The discussion about a creative class and the role of the place regarding Österlen and its actors gives a theoretical base from which the interview material and project experiences are analysed. The analyse end in ten keys or concrete strategies for sustainable cultural development in the region Österlen for the future that is presented in the book Cultural inspiration sustainable strategies for cultural development at Österlen. In this book I also present some of the cultural actors in the area that are already working in a way that is worth presenting in this context. Language: Swedish with an English summary Keywords: Sustainable cultural development, Österlen, cultural planning, the rise of the creative class, the production of place, strategies for cultural development. 2

4 Förord Jag vill framförallt tacka alla respondenter som genom sin medverkan visat ett tydligt intresse för ämnet och vilja att bidra till en utveckling av hållbara kulturella aktiviteter på Österlen. Det är ni som gjort denna studie och detta projekt möjligt! Jag vill också tacka min handledare, Kristoffer Gansing för givande kommentarer, god kontakt och snabb respons. Samt tack till familj och vänner för stöd och uppmuntran i med- och motgång! Malmö, den 20 maj

5 1. Inledning vi vill ta det stora till det lilla och göra det lilla stort Jag läser i kultur- och livsstilsmagasinet Österlen 360 grader om en humanistiskt inriktad internatskola i England som är belägen i det natursköna böljande landskapet Hampshire. Där har matematikläraren Ashan Sen på skolan upptäckt hur undervisningen berikats av att hon gått utomhus med eleverna. Det började med att de på våren satte sig i en rosenträdgård för att göra mattelektioner, och då märkte läraren att eleverna distraherades av bladens former på rosorna, av dramatiska moln som seglade förbi och av bivaxformationer som övergetts av sina bin. Allt visade sig ha ett samband med de geometriska lagar hon lärde ut. Eleverna kunde se matematiska mönster i fjärilsvingar, i en regnbåge och i andra naturföreteelser. Istället för att avfärda detta som ett sidospår har matematikläraren idag sådana erfarenheter i centrum för sin undervisning. Kopplingen till att ta tillvara det som finns runt omkring oss och använda det för att utveckla och skapa nytt syns tydligt hos många av alla de aktörer som verkar inom Österlens kulturliv; en av dem är den ideella kulturföreningen kulturum i Hammenhög. De säger följande: vi vill ta utgångspunkt i byn och det som redan finns här. Vi vill ta det stora till det lilla och göra det lilla stort. Häri ligger en viktig del i utmaningen för de aktörer som verkar idag inom kulturlivet på Österlen för att kunna lyfta området till att vara kulturellt livskraftigt hela året. Det är lätt att stirra sig blind på att det som görs ska vara stort, påkostat och ha många besökare. Men om området är en landsbygd, vilket Österlen är, och kommunerna som verkar där tillsammans har ca invånare hela året, ska inte det lilla föraktas. Ur det lilla växer det ofta något stort, om det ges tillåtelse. Eller som en annan av aktörerna på Österlen, Emma Karp Lundström, säger om projektet Tillväxthuset; att hon och de andra som arbetar med det inspirerats av Eden Project i Cornwall, England. Eden Project är ett unikt upplevelsecentrum kopplat till klimatforskning och globalt samarbete för att höja människors medvetenhet. Hela centret är totalt miljögenomtänkt in i minsta vrå, allt har minst två eller tre funktioner, 95 % av soporna återvinns, av alla tusentals parkeringsplatser ser man bara några hundra bilar i taget. Vänlighet och omsorg in i minsta detalj skapar en atmosfär som genomsyrar hela centret. Här ser man att man kan skapa ett centrum för trädgård och miljö med ett innehåll som bär, rakt igenom alla ekonomiska kalkyler och budgetar, som skulle fungera även på en plats som Österlen. 4

6 1.1 Uppsatsens åtaganden Nyckeln till ekonomisk framgång för en stad eller landsända är ett rikt kulturliv, men ändå så är de kulturella och kreativa sektorerna inte hundraprocentigt utnyttjade som tillväxtområden i Sverige idag. 1 Generellt gäller att det finns en stor kreativ potential i samhället men att det saknas sociala och ekonomiska system för att fullt ut kunna ta tillvara denna potential. Österlen och de ansvariga politikerna i kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad anser att kulturen skulle kunna vara en basnäring. 2 Trots det är Österlen ett område som i huvudsak lever på sommaren, något som både kulturliv och näringsliv vill förändra. Den här uppsatsen kommer att undersöka hur de kulturella aktörer som finns idag på Österlen kan bidra till en stark kulturell utveckling av landsbygden Österlen. Kulturum i Hammenhög och Trädgårdscentrum i Kivik är då några av de aktörer som verkar som exempel för att visa på frågeställningar kring den verklighet Österlens kulturella aktörer kan ha sin utgångspunkt i. Ett viktigt steg är att försöka förstå vad kulturlivet på Österlen är, likaså vad cultural plannning och den kreativa klassens framväxt är, hur plats som produkt har en viktig roll och hur det bör kommuniceras till omgivningen. Plats som produkt har en väsentlig roll för att attrahera besökare, företag och invånare på Österlen. Att kommersialisera en plats har ekonomiska aspekter, men även en rad materiella, etiska, kulturella, ekologiska och sociala aspekter. Kommersialiseringen av Österlen påverkar relationen till övriga världen, till andra människor och relationen till naturen. Här blir diskussionen om hur platsen produceras, men också hur den konsumeras, viktig. Områdesutvecklingsmetoder som lägger vikt på samarbetet mellan sektorerna kultur, geografi/arkitektur och ekonomi blir centrala. Det är ett strategiskt och integrerat sätt att göra bruk av kulturella resurser i utvecklingen av lokalområden. En del av metoden är genomförandet av cultural mapping, där Österlens styrkor och svagheter samt kulturella resurser kartläggs och diskuteras. Låt oss börja med denna utmaning genast! 1.2 Projektets åtaganden Österlen året runt hållbara strategier för kulturell utveckling på Österlen är ett examensarbete på det tvååriga påbyggnadsprogrammet kulturproduktion vid Malmö Högskola. Utbildningen arbetar med produktionsförhållanden inom konst och kultur och ger studenterna konkreta verktyg för att kunna hantera processen från en kreativ idé till projektrealisering. Centralt i utbildningen står kulturproduktion och de processer som är knutna till utvecklingen av kulturella strategier och projekt i bred bemärkelse. 1Waltenberg Lilith SDS , Kultur är nyckeln till ekonomisk framgång 2 Österlen, benämning på slättbygden i sydöstligaste Skåne, ungefär motsvarande Simrishamns och Tomelilla kommun samt angränsande delar av Ystads kommun. Någon fast gräns för området kan inte anges. Naturen på Ö. kännetecknas av slättområden med inslag av snårskog. Naturområden av särskilt intresse är Stenshuvuds nationalpark, kontrollerad

7 En del kurser behandlar till exempel stadens kulturella utveckling, modern konst- och kulturförståelse samt kulturindustrins roll i samhällsutvecklingen. Kurser i ekonomi, organisation och kommunikation ingår också i utbildningen. Författaren, Christel Molin (f 1971), har tidigare utbildning inom konstvetenskap, kultur, pr och marknadsföring samt i produktionsledning. Under sommaren och hösten 2007 arbetade jag (författaren) som vikarierande intendent på Tjörnedala Konsthall på Österlen som drivs av Östra Skånes Konstnärsgille (ÖSKG) och fick ett starkt intresse för hur ett landsbygdsområde som Österlen ska kunna utveckla sitt kulturliv till att vara vitalt och levande året runt. I detta projekt är min roll mångsidig och ur ett helikopterperspektiv. Jag arbetar med cultural planning och diskussionen om den kreativa klassen som grundläggande perspektiv vilket förespråkar lokal förankring och delaktighet. Det innebär att min roll som kulturproducent är att arbeta med förankring på det lokala planet hos de kulturella aktörerna på Österlen. Projektets fokus är att utifrån en kartläggning och analys av de kulturella aktörer som finns idag i Simrishamn, Ystad och Tomelilla presentera tio stycken nycklar/strategier som skapar hållbara kulturella aktiviteter i framtiden. Under kartläggningen av kulturlivet i kommunerna fann jag flera projekt som är värda att lyftas ut och visas för omvärlden just på grund av sina kulturella strategier. De får verka som inspirationskälla för vart det kulturella livet på Österlen bör driva och förhoppningsvis inspirerar de andra att våga! Här föddes tanken att göra en bok, som dels presenterar de taktiker och strategier som bör användas för framtida kulturprojekt, men som också presenterar några av dessa projekt på Österlen som redan arbetar utifrån dessa strategier. Boken ska i ett första skede skickas ut till samtliga aktörer/respondenter som medverkar i denna uppsats. Här ska boken också presenteras på K3s examensutställning i Malmö och för pressen under maj Boken är en egenhändig produktion i första skedet, men tanken är att den i ett andra steg ska spridas till andra aktörer på Österlen och då ska ett samarbete vara etablerat med någon/några av dem som fick boken i det första skedet. Att jag valt att göra en bok är för att den ska kunna vara enkel att ta med sig och använda aktivt i sitt arbete med olika projekt. Efter hand som tiden går så kommer visserligen projekten som medverkar i boken att vara inaktuella, men, deras sätt att arbeta kan ändå lyftas fram som en hållbar taktik och strategi i framtiden för att vårda projekt och se till att de växer organiskt. 6

8 1.3 Syfte och frågeställning Uppsatsens syfte är att diskutera och analysera hur Österlens kulturella aktörer, då både kommunerna och andra aktörer, kan arbeta för att utveckla ett kulturellt område året runt som gagnar regionens ekonomi och kulturella utveckling. Vilka taktiker och strategier kan behövas för att en stark kulturell utveckling på landsbygden Österlen ska kunna förverkligas? Fokus i uppsatsen är övergripande på cultural planning, den kreativa klassens framväxt och plats som produkt och de möjligheter och problem som kan uppstå när flera kulturer möts; näringslivet, konstnärer, lokalbefolkning, miljöengagerade. Kartläggningen av de kulturella aktörer som verkar idag på Österlen analyseras i uppsatsen och mynnar ut i tio stycken konkreta nycklar/strategier för hur man kan skapa hållbara kulturella strategier i framtiden. 2. Bakgrund nästan komiskt med skillnaden mellan sommar- och vinterhalvåret 2.1 Varför behövs det strategier för att skapa ett levande Österlen året runt? Österlen är benämningen på slättbygden i sydöstligaste Skåne, ungefär motsvarande Simrishamn och Tomelilla kommun samt angränsande delar av Ystad kommun. Totalt bor här ca invånare året runt fördelat på ca i Simrishamn kommun, ca i Ystad kommun och ca i Tomelilla kommun. Med en och en halvtimmes bilfärd når man västra Skåne (Malmö) och med två timmars restid är man i Köpenhamn. Österlen är känt för sitt rika konstliv, samt mat och dryck, främst under sommarmånaderna. Politikerna i de olika kommunerna på Österlen anser att kulturen skulle kunna vara en basnäring på Österlen året runt men så ser det inte ut. Exempelvis Simrishamns kommun har satt som motto att vara en av Sveriges främsta kulturkommuner med kultur i mångfald med tradition och förnyelse. Det har funnits andra projekt i denna kommun, exempelvis Skeppet, en idéskiss om ett nytt, kreativt kulturcentrum i Simrishamn som inte blivit av i den utsträckning det planerades för trots goda intentioner. 3 Simrishamn räknas också som en relativt sårbar kommun då man är beroende av några stora arbetsgivare. Tre näringsgrenar dominerar antalet anställda i Simrishamns kommun under hela året: vård och omsorg, handel och kommunikation samt tillverkning och utvinning. 4 3 Examensarbete på utbildningen Kulturproduktion 2006, Johan Jeppsson, Skeppet som idéskiss. Om ett nytt, kreativt kulturcentrum i Simrishamn 4 7

9 De största företagen i kommunen är Simrishamns kommun (1600 anställda), Plastal AB (475), Närsjukvården Österlen AB (425), Region Skåne (125), Weibull Trädgård AB (125), Kiviks Musteri AB (125), Gärsnäs AB (75), Carepartner Sverige AB (75), Bror Stenkilssons Åkeri AB (75), Samhall AB (75). Fler människor pendlar ut ifrån Simrishamn än in till kommunen. Till Simrishamn pendlar man främst från Tomelilla och Ystad och från Simrishamn till Ystad, Tomelilla, Malmö, Kristianstad och Lund (i fallande ordning). 5 Dessutom är Simrishamn den kommun som tappar mest befolkning i Skåne, detta trots att Simrishamn är en inflyttningskommun. De flesta som flyttar till kommunen är 55 plus och få unga familjer flyttar dit. Det gör att det inte heller föds många barn. För de ungdomar som redan bor i kommunen är det svårt att bo kvar, dels för att det inte finns tillräckligt med bostäder för unga, och dels för att det finns för få utbildningsalternativ på orten. Även kollektivtrafiken bör utvecklas, så att det blir enklare att pendla till och från kommunen. För kommunerna Tomelilla och Ystad är befolkningen mer stabil, och i Tomelilla har man dessutom en inflyttning av barnfamiljer, att då jämföra med Simrishamn som har en övervikt på inflyttade med ålder 55 plus En politik för landsbygdsutveckling på Österlen Under 2007 har samtliga kommuner på Österlen börjat arbeta med Leaderprojektet 7 och hit har man bjudit ett stort antal konstnärer, politiker, kulturpersoner och tjänstemän för att gemensamt diskutera konstens och kulturens betydelse för regional utveckling i allmänhet och utvecklingen på Österlen i synnerhet. Många landsbygdsområden står inför stora utmaningar och EU för här en aktiv politik för landsbygdsutveckling. Politiken för landsbygdsutveckling är också kopplad till flera andra åtgärdsprogram på EU-nivå och målet är att förbättra livskvaliteten i landsbygdsområden och främja en spridning av landsbygdens ekonomi. Här konstateras en del möjligheter och hot; bland annat önskar de deltagande i Leaderprojektet att det skapas gemensamma mötesplatser för alla kommuner som ingår under Österlen. De deltagande i Leaderprojektet konstaterar också att det idag satsas framförallt på kulturella aktiviteter på ideell basis på Österlen, vilket är både en styrka och en svaghet. 5 kontrollerad Habul, Kenan Sydsvenska Dagbladet 20 feb 2008, Bättre skola ska locka barnfamiljer 7 Leader+ är ett av EU:s gemenskapsinitiativ och ska främja utveckling på landsbygden. Med utgångspunkt från lokala förutsättningar och lokala initiativ ska Leader+ stödja nyskapande metoder för utveckling och förnyelse. Vill du veta mer finns det svenska Leader+ programmet att hämta under menyval Leader i Sverige. I Sverige bedrivs Leaderarbetet inom tolv utvalda Leaderområden. 8

10 Fördelen är att dessa satsningar ofta har en väldigt stark lokal förankring, både hos det lokala näringslivet och hos befolkningen, men nackdelen är att då det är ideellt är det också beroende av eldsjälar som orkar och vill arbeta mer eller mindre gratis och aktiviteterna får ofta endast liten spridning under en begränsad period under året. Det finns också en underton av ovanifrånperspektiv från politikerna när det gäller Leaderprojektet; här finns pengar att hämta så nu måste det till samarbete! Tanken med Leaderprojektet är god; att samarbeta för att driva på utvecklingen i hembygden. Dock ställer jag mig kritisk till att man pratar om hela Österlen och dess utveckling, när det i verkligheten behövs göras mycket arbete innan aktörerna är där. Lokala aktionsgrupper med representanter från den ideella sektorn, offentliga sektorn och privata sektorn ska gemensamt ta fram en utvecklingsstrategi för ett avgränsat geografiskt område, exempelvis Österlen, eller en del av Österlen. Blir strategin godkänd av Länsstyrelsen kan därefter gruppen ta emot och godkänna ansökningar om stöd till olika projekt inom det område de arbetar med. Mitt projekt och min uppsats vill snarare visa på vikten av att först ta reda på vad som behövs på lång sikt för att Österlen ska utvecklas, samt vilka projekt som redan verkar inom området och som är värda att lyftas fram och stöttas. När det väl är gjort kommer pengafrågan och nya projekt in. Att vara kreativ är ett sätt att närma sig problem som öppnar upp för möjligheter. Det är en ram med frågor snarare än kritik, frågor som söker svar på varför det är såhär, snarare än att det alltid har varit på detta vis. Kreativitet enligt cultural planning utmanar inte bara det som redan har blivit ett problem, utan många saker som till synes verkar fungera bra. 8 Här finns förutseende och involverar en vilja till att ta risker och inte döma i förhand. Varje område bör fråga sig hur kreativa de är. Vilka speciella områden som utmärker sig inom kreativiteten. Varje plats, så även kommunerna på Österlen, har fler tillgångar inom detta område än vad som syns vid första anblicken. Utmaningen är att gå djupare och finna denna kunskap. Även om de ideella föreningar som verkar idag till synes fungerar bra, så kan problem komma att uppstå inom de närmsta åren. Många projekt drivs parallellt med andra arbeten, då det är svårt för många aktörer att få ekonomisk lönsamhet i de ideella projekten. En av respondenterna från intervjuerna svarade gällande detta ämne: jag önskar att de som satt i kulturnämnden också kom ifrån kulturlivet och var ordentligt insatta i ämnet. Idag tas mycket för givet, vi ideella aktörer får en klapp på axeln men behöver en kommun som ger mer tillbaka till oss aktörer än så. Det finns också idag ett samarbete mellan kommunerna inom SÖSK 9 men detta samarbete är inte något som kommunerna och de som arbetar med kultur själva frågat efter, utan något som politiker lagt på ovanifrån. 8 Landry Charles, (2006) The Art of City Making, s Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, inkluderar kommunerna Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Skurup 9

11 Det gör att vid många sammankomster inom SÖSK pratas det mest om att Österlen bör utvecklas, men inga konkreta projekt kommer igång i den utsträckningen som det borde. En brist från politikernas håll är att inte förankra tanken först om vilka projekt man kan samarbeta om, och att kommunerna får konkreta verktyg att arbeta med. För Simrishamn så finns det en kulturpolitisk vision, likaså för Ystad, men Tomelilla saknar en sådan vision. Samarbete mellan kommunerna är viktigt, men det är också viktigt att här notera att förutsättningarna mellan kommunerna skiljer sig åt. Österlen består av olika kommuner och aktörerna är beroende av den kommun de tillhör. Här borde det finnas tydliga samarbeten inom SÖSK som var av kommunöverskridande natur, så att inte ett projekts möjlighet begränsas på grund av vilken kommun aktören befinner sig i, om man talar om ett projekt som är hela Österlen till gagn. Tyvärr är det så för en del av de kulturella aktörerna idag; några av de respondenter jag intervjuat säger att det finns projekt som får problem, framförallt med finansiering från kommunerna om projektet ligger på gränsen, både platsspecifikt mellan olika kommuner och med tanke på var deltagande aktörer bor. Det pratas fint om samarbete, men det levs inte alltid upp till förväntningarna från kommunernas håll utan tenderar här att bli en revirdiskussion. 2.2 Diskussionen om bidrag till kulturella aktiviteter En viktig del att nämna är också beroendet av bidrag för aktörerna till olika kulturella aktiviteter på Österlen och det som kommit upp under kartläggningen av dessa aktörer. Stiftelsen för framtida kultur har i en utredning konstaterat att bidrag i vissa fall kan motverka förnyelsearbete, då ökat stöd till en verksamhet som borde förnyas, kan bidra till att förnyelsen dröjer. Det finns också en brist hos många kulturarbetare gällande bidragsansökningar, med dålig kunskap om hur man söker bidrag vilket ger ansökningar med låg kvalité och inget bidrag till verksamheten som följd. Det finns en paradox i att många bidrag ges till projekt som avser att ge långsiktiga effekter, men bidrag är alltid av tillfällig natur. De verksamheter som kan uppfylla de långsiktiga effekterna samtidigt som de klarar en kortsiktig finansiering är kunskapsuppbyggnad, seminarieverksamhet, öppna samtal och nya nätverk. Bidragsgivning är också en slags elitism; för att kunna söka bidrag måste aktörerna först känna till att det finns bidrag att söka. Därefter ska ansökan utformas och helst ska aktören via kontaktnät påverka beslutet till hans/hennes egen fördel. Detta kräver att aktören redan är etablerad inom kulturlivet, och så är ju inte fallet med många nya aktörer. För många av Österlens ideella aktörer är det således av största vikt med nätverkande och stöd från kommunerna för att få finansiering till långsiktiga projekt. 10

12 Utbildning och kunskap inom ämnet är en annan viktig del. Det som många gånger saknas, förutom pengar, är yttre stimulans, erfarenhetsutbyte och höjd kompetens hos aktörerna. 10 Ett exempel på projekt på Österlen som inte i första hand vände sig till kommunen i Simrishamn, utan har valt att finna finansiering på egen hand, är Kivik Art Centre. Detta eftersom de arbetar med långsiktiga effekter, men i den skala de gör sina projekt räcker inte en kortsiktig finansiering. Kommunerna har under min kartläggning önskat att många aktörer såg dem mer som en samarbetspartner än en bidragsgivare, men här har kommunerna själva ett ansvar att bygga upp just andra samarbeten med aktörerna. Ses man främst som en bidragsgivare för kortsiktiga projekt måste det till arbete för att visa andra bitar kommunerna kan hjälpa aktörerna med än rena pengar. 3. Metod och disposition ett projekt som växer organiskt 3.1 Metod, teori och material Kartläggningen av Österlens kulturella aktörer genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer med dels olika nyckelpersoner inom kulturlivet på Österlen och dels genom intervjuer med ett antal boende i området. Dessa boende är även engagerade i olika kulturella sammanhang och får sägas representera både de boende och de i många fall enmansföretag som det finns en stor mängd av på Österlen. Målsättningen är att undersöka vilka framgångsmetoder de kulturella aktörerna på Österlen använder sig av idag för att tillgodose de boendes behov om kulturella aktiviteter året runt, och om deras aktiviteter leder till en utveckling av kulturen i regionen. Med utveckling menar jag här dels en utveckling av det befintliga kulturlivet till att bli mer organiskt och dels ett ekonomiskt tillväxtperspektiv. Litteraturen om en kreativ klass och platsens roll för Österlen och dess aktörer ger en teoretisk bas ur vilken materialet från intervjuerna och projekterfarenheter analyseras. Här kommer också diskussionen om vad hållbara kulturella aktiviteter är och hur de påverkar de aktörer som verkar på Österlen in Kvalitativ intervju som metod I detta arbete har jag velat undersöka hur de kulturella aktörerna på Österlen inom visuell konst, musik och scenkonst, evenemang, kulturarv, turism, medier, arkitektur, stadsplanering, trädgård, livslångt lärande, kropp och själ (friskvård) och annat arbetar idag och hur det gagnar den kulturella utvecklingen. 10 Bakelien, Franzén, Predelli (2002) Utvärdering av Stiftelsen framtidens kultur s

13 Jag har valt att använda mig av tio stycken kvalitativa intervjuer eftersom jag velat få svar på hur framför hur mycket eller hur många. Eftersom jag intervjuade personer med olika erfarenheter inom kulturlivet kan jag som intervjuare ställas inför olika situationer och svar som jag inte räknat med. Jag använde mig här av en frågeguide där samtalet blev mer fritt och det gällde att kunna vara flexibel, vilket enligt Jan Trost är ett kännetecken för att en studie är kvalitativ. 11 Kvalitativa intervjuer handlar också om att försöka förstå den intervjuades sätt att tänka, bete sig eller hur han/hon uppfattar saker. Vid en intervju bör jag som intervjuare ha en lista med frågeområden som vart och ett tar upp ett större område. Mina frågeområden inför intervjuerna var följande: kulturlivet på Österlen idag, kommunens roll/andra aktörer, erfarenheter av samarbete, Österlens vision, lösningsförslag. I mitt fall har jag under dessa områden haft tydliga frågor, dock har alla varit av det öppna slaget. Det har varit den intervjuade som styrt intervjun, men frågorna under områdena har hjälpt till att samtalen inte svävat iväg utan behållit sin röda tråd. Intervjuerna har skett i samtalsform och vid varje tillfälle har jag både spelat in samtalen samt tagit anteckningar. Intervjuerna har genomförts i olika miljöer, men haft det gemensamma att de varit ostörda och att de gett de intervjuade en välbekant och trygg miljö som de känt sig avslappnade i. Uppläggen har varit snarlika, men omformulerats beroende på respondentens yrkesmässiga roll och förhållande till Österlens kulturliv Kompletterande intervjuer Jag har också skickat ut mitt frågeformulär via e-post till ytterligare ett tjugotal medlemmar i Östra Skånes Konstnärsgille. 13 Denna grupp valdes då de representerar både kulturellt aktiva i området, boende och medlemmar i en etablerad ideell förening på Österlen samt kompletterade de tio kvalitativa intervjuerna. Åtta personer valde att svara, med varierande svar. Att intervjua personer via e-post kan kritiseras då det inte går att läsa nyanser eller dylikt från de intervjuade, dock har detta vägts mot metodens sätt att skapa ett kompletterande underlag av personer som understödjer de kvalitativa intervjuerna. Sannolikheten att dessa personer skulle svara om de inte anser sig ha något att tillföra mitt arbete är liten. 14 Intressant här är att göra noteringen om att tio personer som först sagt sig vilja svara, ändrade sig när de fick frågorna. 11 Trost, Jan (1993, 1997) Kvalitativa intervjuer 12 Se bilaga kontrollerad , se även referenser 14 Trost, Jan (1993, 1997) Kvalitativa intervjuer, s

14 Någon tyckte att detta var alltför tidskrävande med öppna frågor och några ansåg att Österlens kulturliv var ointressant. En mycket intressant hållning med tanke på att dessa personer är aktiva konstnärer och konsthantverkare, medlemmar i en aktiv förening, som verkar i Österlens kulturliv. De övriga har inte ansett sig ha tid att svara Metodkritik Undersökningen har varit omfattande i hänseende till antalet intervjuer. Dock skulle antalet intervjuade som är infödda Österlenbor kunnat vara fler, resultatet nu har en stark övervikt på inflyttade Österlenbor. Eftersom examensarbetsperioden är tidsbegränsad valde jag dock att främst fokusera på att intervjua kulturellt aktiva i området för att peka på framgångsfaktorer, mer än att det skulle vara en blandning mellan infödda och ditflyttade Österlenbor som verkar kulturellt. Att jag som intervjuare och blivande kulturproducent har en positiv bild av kulturell utveckling som en av Österlens viktigaste framgångsfaktorer, precis som flertalet av mina respondenter, kan ha påverkat intervjusvaren då vi gemensamt kanske vill framhäva samma sak. Dock anser jag att det ändå fungerar i diskussionen om vilka framgångsfaktorer som finns idag, och hur de ska kunna utvecklas för framtiden. Intervjuerna har dessutom fördelen av att ligga de studerade aktiviteterna nära i tiden; samtliga intervjuade aktörer är alla aktiva i kulturlivet idag. Projektets studie förlitar sig i stor utsträckning på uttalanden från dessa respondenter. Detta kan såklart kritiseras då de antingen kan ses som en till storleken liten referensgrupp för att ligga till grund för forskning samtidigt som projektet refererar till deras uttalanden. Kritiken är relevant då konstaterande resonemang som hänvisas till en eller ett par personers uttalanden kan anses vara spekuleranden. Dock, som projektbeskrivningen till projektet Österlen året runt, och som denna uppsats bygger på, säger: projektets produkt, utredning och föreslagna strategier har inte för avsikt att konstruera en färdig lösningsmodell. Istället vill de vara en grund för ett inspirerande arbete till aktörerna på Österlen om hur Österlen året runt skulle kunna realiseras. Så länge uttalanden från respondenterna ansetts rimliga och har bekräftat projektets legitimitet och syfte behandlas de i denna rapport därefter. Respondenterna presenteras inte vid namn i den löpande texten, vilket kan diskuteras om det ger mer trovärdighet åt kartläggningen om respondenterna namnges vid citering. Dock har några respondenter velat vara anonyma i sina uttalanden, vilket jag valt att respektera. De namnges som helhet, och då området Österlen är relativt koncentrerat menar jag att det ändå finns en tydlig tyngd och legitimitet i kartläggningen utan att det förekommer exakt namngivning vid citat. Samtliga intervjuade respondenter får komma till tals i uppsatsens diskussion. 13

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Entreprenörskap på landsbygden

Entreprenörskap på landsbygden Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Entreprenörskap på landsbygden En studie om förutsättningar för företagare i Sysslebäck Entrepreneurship in rural areas A study about conditions for

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

Den kreativa sektorn

Den kreativa sektorn Den kreativa sektorn Ett verktyg utvecklat för att beskriva och förstå den kreativa sektorn - tillämpat på Norrköping Rapport 2006-03-14 Mia Sas, Fredrik Sunnergren och Heléne Jonsson Förord För några

Läs mer

Evenemangsstaden Karlstad

Evenemangsstaden Karlstad Fakulteten för Samhälls- och Livsvetenskaper Avdelningen för Kulturgeografi och Turism Camilla Bjärnered Evenemangsstaden Karlstad - en kvalitativ studie om att gemensamt skapa en positiv image genom evenemang

Läs mer

Vad drömmer en bibliotekschef om?

Vad drömmer en bibliotekschef om? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:90 Vad drömmer en bibliotekschef om? En undersökning av bibliotekschefers

Läs mer

I väntan på framtiden

I väntan på framtiden Umeå universitet Kulturgeografiska institutionen Kulturgeografi C- vt 2003 Handledare: Örjan Pettersson I väntan på framtiden - en studie i arbets- & försörjningsmöjligheter i Sorsele kommun utifrån ett

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

De där partypinglorna som hänger vid beachen kan ju också behöva lite kultur ibland

De där partypinglorna som hänger vid beachen kan ju också behöva lite kultur ibland Institutionen för Service Management De där partypinglorna som hänger vid beachen kan ju också behöva lite kultur ibland - Konsten att bemästra paradoxala kulturindustrier Författare: Louise Bergdahl Sabina

Läs mer

Folkbibliotekarier om omvärldsbevakning Intervjustudie med 5 svenska folkbibliotekarier

Folkbibliotekarier om omvärldsbevakning Intervjustudie med 5 svenska folkbibliotekarier KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:5 Folkbibliotekarier om omvärldsbevakning Intervjustudie med 5 svenska

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR. Version 1. Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid

GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR. Version 1. Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR Version 1 Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid Göteborg, maj 2013 Layout: J-O Yxell, Kommunikation och marknad, Chalmers Tryck: Repro, Serviceavdelningen,

Läs mer

Från Stockholm till Västerås

Från Stockholm till Västerås Uppsala universitet Företagsekonomiska institutionen C-uppsats Vårterminen 2007 Från Stockholm till Västerås från krångel till enkelhet Författare: Elin Spector Petter Svensson Handledare: Susanne Åberg

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Bevakning av den kommunala omvärlden

Bevakning av den kommunala omvärlden Bevakning av den kommunala omvärlden Ett praktikfall på Västerviks kommun Jakob Kindesjö Mikael Johansson Examensarbete, 10 p, Informationsdesign Informationssökning och omvärldsanalys, 120 p Handledare:

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding

myndigheten för Kulturanalys Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding myndigheten för Kulturanalys Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding Innehåll Sammanfattning............................................... 4 Inledning........................................................

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

Man känner att man är del av något större

Man känner att man är del av något större Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg Människan bakom uniformen ambassadörerna Man känner att man är del av något större En kriminologisk analys av hur deltagare påverkats av personalens förebyggande arbete

Läs mer

Det textila företagets arbete med affärsmodeller

Det textila företagets arbete med affärsmodeller Examensarbete för: Kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås 2014-07-15 Rapportnr 2014.12.02 Det textila företagets

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Att utveckla en kurs i miljösäkrade inköp

Att utveckla en kurs i miljösäkrade inköp Att utveckla en kurs i miljösäkrade inköp Madeleine Larsson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms Universitet Institutionen för Industriell Ekologi vid Kungliga

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer