..finns det får och kor?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "..finns det får och kor?"

Transkript

1 Malmö högskola Konst, kultur och kommunikation Medie- och kommunikationsvetenskap Examensarbete Vårterminen finns det får och kor? - om IT-brukarens funderingar kring framtiden Claes Qvillberg

2 2

3 Innehåll Starten 4 Syfte och frågeställningar 6 Teorier 8 Urval 11 Metod 13 Intervjuer 13 Ett experiment 16 Vad är chatt? 16 Öppna och privata samtal 17 Emoticons 18 Alias 18 Romantisk bild 19 Anonymitet 21 Motivation 21 Undersökning 24 Miljö 24 IT är inte bra för miljön 25 IT är bra för miljön 27 Kontroll och övervakning 28 Echelon 30 Teknologiskt A- och B-lag 32 Socialt tvång 33 Kommunikation och prylar 36 Privat kommunikation 36 Prylarna 39 Offentlig kommunikation 42 Summering 44 Miljö 44 Kontroll och övervakning 44 Teknologiskt A- och B-lag 45 Kommunikation 46 Computopia eller Robotstat 47 Gestaltande arbete 49 Mute den digitala parlören 49 Teknikaliteter 50 Referenser 51 Intervjuer IRL 52 Intervjuer online 52 Frågeschema 53 3

4 Starten I sin strävan efter det enkla försöker Amishfolket bevara den livsstil och standard som de formade under 1600-talet. Trots att man lever mitt i det moderna nordamerikanska samhället, har man lyckats avskärma sig och bevara de traditioner och seder som de första invandrade Amishmedlemmarna förde med sig i början av 1700-talet. Deras hem och jordbruk drivs än idag utan vare sig elektricitet eller maskiner. Kläderna de bär är handgjorda och saknar nymodigheter som blixtlås och kardborrar. Det språk man talar till vardags och vid predikan är fortfarande en äldre form av tyska. Det man söker uppnå med sitt konservativa leverne är Gelassenheit, det rättesnöre som med ett ord innefattar idealet. Framförallt innebär Gelassenheit underkastelse för auktoriteter som Gud, kyrkan, föräldrar, samhälle och traditioner, vilket av den enskilde kräver lydnad, ödmjukhet, sparsamhet och enkelhet (Nationalencyklopedin 1993, Umble 1992). En viktig grundpelare för Amishfolket är hemmet, vilket betraktas som en helgedom. Alla religiösa riter såsom bröllop, dop och begravningar äger rum i hemmet. Man har alltså inga kyrkor eller andra officiella samlingsplatser. Istället samlas församlingsborna varannan söndag för möte och gudstjänst i varandras hem enligt ett rullande schema. Den dag församlingen blivit för stor för att rymmas i ett hem delas den upp. Den lediga söndagen är vikt åt umgänge med familjen, vilket också äger rum inom hemmets väggar (Umble 1992). Det är både fascinerande och otroligt hur Amishfolket kunnat konservera en hel kultur på det här sättet. Mer begripligt hade det varit om det ägt rum på en isolerad och avlägsen ö, men nu har man alltså lyckats i USA:s inland. Visserligen lyssnar man inte på radio, och ser än mindre på tv, men eftersom man bor granne med, och har visst utbyte med det moderna samhället runt omkring, måste det vara en omöjlighet att inte ta del av yttervärlden. 4

5 Givetvis har det inte varit problemfritt att bevara värderingar, seder och traditioner. Speciellt svårt måste det ha varit under första halvan av talet då diverse uppfinningar effektiviserade jordbruken. Att tvingas upp strax efter det att man gått och lagt sig för att hinna med samma arbete som grannen och hans nyinköpta John Deere 1 utförde på en bråkdel av samma tid, måste naturligtvis ha inneburit frestelse för Amishbonden att rucka lite på Gelassenheiten. Hur telefonen förde med sig liknande frestelser och sådde tvedräkt i gemenskapen beskrivs av Diane Zimmerman Umble (1992). I hennes essä exemplifieras hur teknologins frammarsch kan skaka ett samhälles grundvalar. I Amishfolkets och telefonens fall sattes religiösa värderingar och kulturella ideal på prov så till den grad att en femtedel valde att lämna gemenskapen. Omkring 1910 drog ett telefonbolag fram ledningar genom Amishbefolkade trakter. Bondgårdar anslöts till gemensamma linjer i grupper om fyra till sex hushåll per abonnemang. Av bara farten anslöts även ett antal Amishfamiljer till den här typen av delade linjer och telefoner installerades. Apparaturens vara eller icke vara ledde till livliga debatter och konflikter inom Amishsamhället. Snart beslutades att telefon i hemmet stod i direkt motsatts till Gelassenheit och förbjöds därför. Som nämndes tidigare ledde detta till att en femtedel av medlemmarna lämnade Amishsekten (ibid). Intressant är att det inte var användandet av telefonen som förbjöds, utan själva installationen i hemmet. Idag kan man se små hyddor placerade mellan Amishgårdar, eller på tomten hos de grannar som inte tillhör Amishsekten. I dessa hyddor finns offentliga telefoner avsedda att användas i nödsituationer. Det var alltså den betydelse av direktkoppling mellan yttervärld och hem telefonen innebar som uppfattades som hot. Hemmet som spelar en central roll i det religiösa utövandet, fungerar ju också som en isolerad tillflyktsort från omvärlden. Genom att installera telefon och på så sätt öppna dörren till familjens innersta, skulle förändra förutsättningarna för hela den kultur och livsstil man söker. Med denna inledande berättelse vill jag exemplifiera hur ny teknik kan få konsekvenser för de ordningar vi lever i och med, såväl kulturella som samhälleliga. Amish möte med telefonen bevisar att det går att välja bort tekniken. Frågan är om man som individ har samma valmöjlighet. Kan man i ett framtida Sverige fungera som samhällsmedborgare utan att behärska tekniken? Om man inte vill eller kan göra sina bankärenden och inköp via någon apparat, vad händer då? När man inom Amishsekten valde en annan linje än kollektivets, resulterade detta i att man tvingades lämna gemenskapen. 1 Amerikansk traktor 5

6 Syfte och frågeställningar Ny teknologi påverkar oss alla. Kanske inte så radikalt som det skulle påverka Amishfolket om dessa släppt in telefonen, men successivt förändras vår vardag i takt med utveckling av, och tillgång till, ny apparatur och funktionalitet. Effekterna av dessa förändringar är svåra om inte omöjliga att förutse. Trots svårigheter, eller kanske just därför, är framtidsvisioner ett populärt litterärt ämne. En uppsjö böcker som på ett eller annat sätt beskriver hur framtiden kommer att se ut finns inom de flesta discipliner. Medieoch kommunikationsfältet är inget undantag. Hur nya teknologiska kanaler påverkar användande och mottagandet av information är ständigt under förstoringsglaset. Hur digital radio och tv, Internet och mobiltelefoner förändrat förutsättningarna för människor att kommunicera med varandra är ett återkommande tema i akademiska arbeten. Frågan jag ställer mig i det här arbetet är ifall intresset för möjliga konsekvenser och effekter för samhället är förbehållet en lärd akademisk skara, eller även finns hos slutanvändare i allmänhet. Reflekterar de människor som just nu genomlever den tekniska revolutionen över de förändringar denna innebär för samhället? Funderar brukaren av nya teknologiska medier på hur användandet kan förändra deras liv? Om så är fallet, vilket jag både hoppas och tror, vill jag veta i vilka banor man funderar. Känner man en oro för att samhället med ökad användning av teknik skall utvecklas mot en Orwellsk teknokratisk kontrollstat, där den mänskliga faktorn ersätts av apparater? Eller hyser man hopp om, och en tro på, att tekniken skall komma att användas i mänsklighetens tjänst och bidra till ett humanare och ljusare samhälle? Det vill säga: känner användaren en oro eller en tilltro för den teknologiska utbredningen i samhället? Svaret på frågan skulle kunna ges med ett enkelt ja eller nej. Man skulle kunna dela ut ett frågeformulär innehållande en enda fråga: Är du pessimist eller optimist vad det gäller teknik (sätt ett kryss i en av rutorna)? Men hur skulle man då veta i vilket avseende den tillfrågade svarade? Om svaret var optimistiskt, var det i så fall mormors möjlighet att snabbare värma bullarna i mikrovågsugnen han/hon tänkte på, eller var det möjligheten att följa de allsvenska resultaten via Internet från semesterorten i Spanien. Pessimisten kanske oroade sig för dyra telefonräkningar, eller kanske att en robot skulle ta över dennes arbetssysslor. Källan till missförstånd skulle med en så enkel frågeställning bli allt för stor. För att minimera risken för missförstånd, och för att göra ämnet mer greppbart, har jag valt att dela in undersökningen i fyra områden. Inom vart och ett av dessa områden menar jag att tekniken har spelat, spelar och kommer att spela en viktig roll. Digitalisering och datorisering har under de senare åren ändrat förutsättningarna, samtidigt som de prognoser om teknologins kommande utveckling spås få avgörande konsekvenser, inom dessa områden. 6

7 De områden jag valt är i tur och ordning miljö, kontroll och övervakning, teknologiskt A- och B-lag och kommunikation. De tre sistnämnda motsvarar ganska väl vad som fokuseras av andra texter och arbeten som berör ämnet framtida teknologi, men jag vill påstå att miljöområdet i jämförelse med de övriga är tämligen orört. Eftersom detta arbete berör dystopier/utopier är miljön givetvis ett intressant område. I fråga om framtida hotbilder är det få faktorer som oroar så som brist på naturresurser och miljöförstöring. Med den del av min resultatredovisning som berör miljö, hoppas jag kunna påvisa att det svala intresse som visats miljöfrågor i samband med IT-boomen är orättvist. Målsättningen är alltså att peka på betydande konsekvenser för miljön, såväl positiva som negativa, vilka är ett direkt led av utveckling och utbredning av teknik. Vad jag vill veta i min undersökning är ifall användaren, till skillnad från litteraturen, gör kopplingen mellan miljöfrågor och IT. Är man miljömedveten i sitt dagliga bruk av IT-produkter, och bidrar detta i så fall till en eventuell oro för framtiden? Övriga tre områden är alltså valda utefter de risker som betonas i litteraturen. Kontroll och övervakning handlar föga överraskande om de möjligheter till kontroll av individer som tekniken för med sig. Med ekonomiskt överkomlig utrustning ges arbetsgivaren möjligheten att följa arbetet hos sina anställda, genom kameror och dataregister, utan att vara fysiskt närvarande. På samma sätt har statsmakten tillgång till information om medborgaren. Hur stort problem upplevs detta vara, om något alls? Känner man en oro för att tillgången till informationen skall koncentreras till en styrande elit? Termerna A- och B-lag är lånade från sportvärlden och syftar på en klassindelning av samhället efter teknologiskt kunnande. När vardagliga rutiner som bankärenden och inköp av livsmedel allt mer kräver hantering av teknologi, förutsätts det att alla har möjlighet att ta teknologin till sig. Medan sökandet av information på Internet ter sig naturligt för någon, kämpar en annan med automaten för påfyllnad av Cash-kortet. Finns det hos användaren en rädsla för att inte hänga med? Eller förväntar man sig att framtida teknologi riktar sig till alla? Kommunikation, som är det sista området, handlar om hur möten mellan människor idag sker elektroniskt. E-post, chatt och SMS 2 har medfört att vi allt oftare uttrycker oss i skrift. Även kommunikationen mellan medborgare och myndighet genomgår en digitalisering. Hur långt kan vi föra denna trend? Till hur stor del kan teckenbaserad kommunikation ersätta samtalet mellan två människor ansikte mot ansikte? För att sätta detta nya sätt att tala med varandra på prov, utmanar jag denna form av kommunikation genom att genomföra delar av min undersökning online på chatten. Syftet är att väga samman resultaten för dessa områden och på så sätt avgöra ifall brukaren av teknologi har en ljus eller mörk vision av framtiden. Min ambition är alltså inte att försöka förutspå utvecklingen. Jag vill veta vad användaren tror kommer att ske, och hur denne ställer sig till sina 2 SMS Short Message Sevice, funktion för att skicka korta textmeddelanden till och från mobiltelefoner. 7

8 egna visioner av det framtida samhället. Jag kommer inte att ägna mig åt att spekulera i huruvida användarens visioner grundar sig i rimliga antaganden eller inte. Mitt perspektiv är användarens. Det vill säga att jag kommer koncentrera mig på hur teknologiska medier upplevs, och inte hur de fungerar. Därmed vill jag lugna den orolige läsaren och utlova att detta inte skall bli en skrift riktad till tekniknördar. I varje fall inte i den bemärkelsen att den kommer att beskriva tekniska detaljer. Teorier I det avsnitt där resultatet av undersökningen redovisas, kommer jag att referera till och stödja mig på diverse litteratur och teoretiska antaganden. Målsättningen är alltså att under gemensam rubrik presentera konstateranden från underökningens olika områden, samt väva in olika modeller för tolkning och förklaring. Ett sämre alternativ till detta hade varit att inledningsvis diskutera samtliga teorier, och att i undersökning koncentrera sig på resultat. På det sätt jag valt att disponera uppsatsen slipper läsaren utsättas för en teoretisk attack i starten, för att sedan erinra sig denna under läsningen av resultatet. Helt enkelt tror jag att detta upplägg innebär en behagligare läsning. För att inte helt lämna läsaren hängande, presenteras här inledningsvis några av de personer som kommer att åberopas. Framförallt den japanske futuristen, och tillika professorn i data och informationsteknologi, Yoneji Masuda. Denne man beskriver i sin bok Informationssamhället (Masuda 1980) en utveckling mot ett automatiserat och datoriserat samhälle. I korthet kan man säga att Masuda ser två alternativa vägar: Computopia och den robotiserade staten. Computopia betecknar den ljusa och positiva bilden av ett decentraliserat samhälle fyllt av möjligheter. Den robotiserade staten, eller kort Robotstaten, å andra sidan är namnet på Masudas skräckscenario. Fel använd kan tekniken leda till dystopi. Om kontrollen av tekniken, och därmed tillgången till informationen koncentreras till en styrande elit förutspår Masuda en olidlig tillvaro för medborgaren i ett genomkontrollerat samhälle. Han menar att informationssamhället skulle kunna utvecklas på ett extremt förvridet sätt och anta en alltigenom militär och odemokratisk form (ibid s.125). Vägen från industri- till informationssamhälle kan enligt Masuda delas in i fyra överlappande utvecklingsstadier av datorisering. Genom att studera hur datorer utnyttjas och sprids i samhället kan vi förutsäga när datoriseringen kommer att nå sitt slutstadium (ibid s.42). Under det första stadiet, som varade mellan 1945 och 1970, användes datorn till stora nationella projekt som rymdforskning och försvar. Det andra stadiet inleddes 1955 och 8

9 innebar att den offentliga sektorn och stora företag kunde dra fördel av den utveckling som föregåtts i det första stadiet. Basen för datorisering förskjuts alltså från stat till näringsliv. Denna andra fas avslutas omkring Det tredje stadiet kallar Masuda för den samhällsbaserade datoriseringen, i vilken datorn kommer att användas till nytta för samhället som helhet. Utvecklingen under och 1990-talet präglas av system för samhällsinformation inom områden som sjukvård, skola och miljöskydd. Denna period avlöses av en ny omkring år Det är alltså under detta det fjärde och sista stadiet, den individbaserade datoriseringen, som samhället kommer att helt övergå till informationssamhället. Här kommer datorn att användas av den enskilde för att lösa vardagliga problem och att dra upp riktlinjer för framtiden (ibid s.44). När Masuda gör den här indelningen i slutet av 1970-talet har de två första stadierna passerats. De två första bygger alltså på analyser och konstateranden, medan de två avslutande är prognoser. När han siar om huruvida datoriseringen skall föra informationssamhället mot Robotstaten eller Computopia är det alltså användningen av datorn som kommer att bli avgörande. Masuda skiljer här på två begrepp: automation och kreerande av kunskap. Kreerande av kunskap innebär att datorkraften används positivt som problemlösare. Med automation menas hur datorn i negativ bemärkelse kan komma att ersätta människans mentala arbete (ibid s.67,70). Trots att Masuda ser tendenser och tecken i den tekniska utvecklingen som pekar mot Robotstaten, är han ändå optimistisk. Han ser den tekniska kraften som ultimativ. Det vill säga att väntade effekter består av till varandra motsatta ytterligheter. Tyglad och använd med förnuft innebär tekniken, likt kärnkraften, oerhörda fördelar och möjligheter för mänskligheten. Han förutser att produktion av varor kommer att övergå till produktion av informationssystem. Exempelvis politiska system som medför ett större deltagande för medborgarna, varningssystem för förändringar i ekologiska system, hälso- och självlärningssystem med mera. Äldre sociologiska och ekonomiska system och ordningar kommer sakta men säkert ersättas med nya. Likt en organism i metamorfos kommer föråldrade funktioner stötas bort och ersättas av andra, anpassade till nya förutsättningar (Masuda 1980, Drambo 1985 s.56). En liknande beskrivning av Masudas Robotstat gör även den finske filosofen Georg Henrik von Wright (1978). Datorisering och automation kommer att leda till en aldrig tidigare upplevd koncentration av makten. De styrande kommer ges möjlighet att kontrollera utan att någonsin behöva konfronteras med de styrda. Den enskilde kommer att känna sig hotad och manipulerad av eliten. När arbetskraften står under ständig uppsikt, kommer deras tillvaro att kännas meningslös och omänsklig. Trots att samma läskiga bilder målas upp av Masuda finns hos honom en optimism som inte finns hos von Wright. Gemensamt för de båda är att de beskriver ett val mänskligheten måste göra inför tekniken. Det är givetvis inte fråga om ett val mellan Computopia eller Robotstaten. Svaret på den frågan skulle ju vara lika givet som på frågan ifall man vill ha en glödhet 9

10 eldgaffel i örat. Frågan är snarare om vi är villiga att stanna upp och begrunda? Är vi villiga att avstå från moderniteter och nya hjälpmedel idag för att säkra ett Computopia imorgon? Istället för att okritiskt ta till oss ny teknik och funktionalitet, automation och datorisering borde vi kanske få in begrundandet av långsiktiga effekter i vardagen? Kanske borde vi lära oss tillämpa ifrågasättandet lika naturligt som vi skickar ett SMS? Det handlar alltså om ställningstagande från medborgarnas sida. Att på individnivå iaktta försiktighet och försöka styra samhället åt det ljusa och förnuftiga. Med anledning av detta konstaterande ämnar jag inkludera två sociologer, en fransk och en brittisk, som för var sitt resonemang om vad som påverkar oss i de val vi gör. Fransmannen, sociologen och samhällsvetaren Emile Durkheim var av den uppfattningen att individer är oförmögna att påverka samhället på det vis som beskrivs ovan. Individens fria vilja och valmöjligheter är enligt honom något av en illusion. Hur människan reagerar i olika situationer avgörs av personens omgivning och livsstil. På grund av traditioner och sociala påtryckningar är de val som personen gör i själva verket förutbestämda. Precis som Masuda, liknar Durkheim samhället vid en organism. I Durkheims version beskrivs denna organism som en väsenslik existens som styr individen, snarare än låter sig påverkas av den samma. Den sociala ordningen existerar oberoende av individerna, och bestäms inte av individernas idéer och föreställningar (Gunneriussen 1996). Att inkludera Durkheim motiveras av hans teorier om sociala påtryckningar. När Masuda, och även von Wright, uppmanar individen till ett kritiskt och restriktivt förhållningssätt till tekniken, menar Durkheim att individen aldrig ges möjligheten till sådana ställningstaganden. Ifall teknologin kommer att naturaliseras för nuvarande och kommande generationer eller inte, ligger alltså utanför användarnas kontroll. Den brittiske sociologen Paul du Gay ser på de val vi gör ur ett annat perspektiv än Durkheim. I ett framtida IT-samhälle kommunicerar människor med varandra och med myndigheter genom diverse elektroniska kanaler. Nya manicker och mojänger upplevs lösa problem som att ständigt kunna nå och bli nådd. Men är dessa apparater i själva verket smarta lösningar på obefintliga problem? Det behov av ny teknisk apparatur som vi som konsumenter kan känna, menar du Gay i själva verket är resultatet av producentens manipulation. Genom smart marknadsföring, och medvetna strategier, skapas kulturell mening och betydelse kring artefakter. Att bruka mobiltelefoner, handdatorer och portabla kassett- och minidiskspelare får kulturell betydelse. Genom att använda prylarna sänder vi signaler till vår omgivning som säger något om det egna jaget. När vi skaffar oss ny dyr teknologisk utrustning är det alltså inte alltid för att lösa praktiska problem i vardagslivet, utan ofta för att stärka den egna identiteten (du Gay m.fl. 1997). Om jag skulle tvingas definiera ett teoretiskt ramverk jag arbetat utefter, är det endast Masuda jag skulle vilja inkludera i detta. Övriga tre nämnda herrar refereras till i specifika och enskilda sammanhang, medan 10

11 Masuda är den som hjälpt mig strukturera och disponera arbetet. Ett problem som jag till en början såg med det val av teoretisk grund jag gjort, är tidsskillnaden. Masudas prognoser har 20 år på nacken, vilket i sammanhanget är en oändlighet. Dennes analyser och konstateranden gjordes alltså före den verkliga IT-boomen. Förutsättningar och samhällsordning har givetvis förändrats under tiden. Å andra sidan måste de teknologiska framsteg som gjordes då tett sig mer dramatiska än de som sker idag. Även om tekniken idag är mer sofistikerad och avancerad, så borde den tidens nya teknologi ha framstått som mer revolutionerande. Risken att medborgare skulle låta tekniken obemärkt smyga sig på och till sist ta över, skulle ju i så fall vara mer påtaglig idag när den i stort naturaliserats i vår vardag. Av den anledningen är Masudas varningar och pekpinnar aktuellare nu än någonsin. Urval Jag vill inte begränsa mig till en enskild informationskanal. När jag talar om nya digitala medier och teknologisk utveckling avgränsar jag mig inte till mobiltelefonen, datorn eller någon annan enskild uppfinning. Med begreppen syftar jag istället till teknologin som fenomen och samhällskraft. En kraft som vi i allt större utsträckning anpassar våra rutiner och ritualer till. En kraft som består i alla dessa teknologiska prylar sammantaget och som fått oss att namnge en ny tidsepok: informationssamhället. Om man i begreppet digitala medier inkluderar allt som går att lagra och förmedla information med i form av ettor och nollor. Då är frågan inte längre vilka användarna av dessa medier är, utan snarare vilka de inte är. Problemet med en så bred definition av teknologiska medier, är på samma gång vad som gör den intressant: att vi alla ingår i kategorin användare. Vem eller vilka skall representera användaren för att besvara frågeställningen? Det jag sökte var en grupp om fem till sex personer som, utan att ha några särskilda tekniska kunskaper, tagit till sig ny teknologi och använde den frekvent. Cirka 30 år var en lämplig ålder för dessa personer. Detta eftersom man vid fyllda 30 hunnit med att uppleva IT-boomen i början av 1990-talet i vuxen ålder. Att vederbörande hunnit fylla 30 år såg jag inte som ett krav. Däremot var det inte intressant att inkludera ungdomar och tonåringar. Jag såg det som en poäng att vederbörande skulle ha en möjlighet att referera till en vardag utan Internet och mobiltelefoner. Valet föll till sist på chattare. Det vill säga personer som samtalar med varandra i något av de oändligt antal chattrum som finns på Internet. Chattaren är ju per definition förtrogen med Internet och behärskar det nya elektroniska sättet att kommunicera. Därför kvalificerar sig chattaren som användare. 11

12 Jag skulle alltså mycket väl kunna ha valt en annan kategori användare. Exempelvis mobiltelefonanvändare, personer som gör sina livsmedelsinköp via Internet eller kanske den kategori som använder Internet till att spela spel. Fördelen som jag såg det med chattare var att dessa visste jag hur jag skulle komma i kontakt med. När man vill träffa en chattare besöker man givetvis ett chattrum. Min första avsikt var alltså att i chattrummen hitta respondenter som jag kunde övertala till att möta mig fysiskt och ställa upp på en intervju, alternativt låta sig intervjuas per telefon. Ett sådant tvåstegsförfarande skulle ju förenklas betydligt om jag istället gjorde intervjun online direkt på chatten. Att genomföra intervjun direkt vid första kontakten skulle innebära ett mindre åtagande för respondenten och bespara mig en hel del tid. Inte heller skulle någon behöva lämna ut telefonnummer eller andra uppgifter till främlingar på nätet, varken jag eller respondenterna. Jag tyckte det kändes spännande att bedriva undersökningen i ett medium som samtidigt var föremål för själva undersökningen. Men idéen att bedriva akademisk forskning i chattforum hade jag nog aldrig fått om jag varit mer förtrogen med detta medium sedan tidigare. Faktum är att jag innan denna undersökning aldrig någonsin besökt ett chattrum. Redan efter mina första försök upptäckte jag vilka svårigheter metoden innebar. Jag fortsatte ändå och genomförde sex intervjuer online. Dessa intervjuer betraktar jag dock som ett parallellt experiment till den övriga undersökningen. Resultatet av experimentet, och de problem som den typen av intervjuer innebär, redovisar jag i ett enskilt avsnitt. Min undersökning bygger istället på sex intervjuer med chattare utförda över telefon eller ansikte mot ansikte. Två chattare blev jag presenterad för genom min egen bekantskapskrets. Fyra av de intervjuade personerna fick jag kontakt med genom efterlysning. Jag skickade ett e-postmeddelande till mina kurskamrater där jag frågade om någon kände till chattare i lämplig ålder. På samma sätt gjorde jag motsvarande efterlysning bland min frus kurskamrater. Sammantaget bestod alltså min undersökningsgrupp av sex personer. Trots att jag inte längre använde chatten som kanal för att hitta respondenter, stod jag fast vid det val av användarkategori jag gjort. Just kategorin chattare var egentligen inte av betydelse då frågorna i min undersökning inte var inriktade på chatten specifikt. Jag såg helt enkelt inte någon anledning till att rikta in mig på en annan typ av användare. Tvärtom kändes det logiskt att fortsätta intervjua chattare om än under mer traditionella former. Med erfarenheter från båda typerna av intervjusituationer skulle jag kunna göra jämförelser dem emellan. Till ämnet för denna uppsats hör ju trenden av ny teckenbaserad form av kommunikation. Att två obekanta personer träffas och genomför en intervju, den ene skriver frågor och den andre skriver svar, är ju på samma gång ett skarpt test av denna nya kommunikationsform. Den gemensamma nämnaren för min undersökningsgrupp är alltså att de alla är förtrogna med chatten som kommunikationsmedium, men för övrigt utgörs gruppen av en intressant spridning avseende ålder, kön och 12

13 tekniskt intresse. Hälften är kvinnor och hälften är män. En tredjedel studerar, en tredjedel är arbetslös och en tredjedel arbetar. Den yngsta och äldsta i gruppen är 22 respektive 41 år gamla, och medelåldern är 33 år. Det egna intresset för teknik skiljer sig markant inom gruppen. Någon ser datorer och mobiltelefoner som nödvändigt ont, medan andra menar att de älskar prylar. Även tillgången till Internet i hemmet varierar. Hälften av gruppen har bredbandsuppkoppling, två kopplar upp sig via modem och en saknar helt dator i hemmet. De fingerade namnen på de intervjuade chattarna är i bokstavsordning Erik, Hanna, Kent, Magnus, Malin och Sofia. Dessa kommer jag fortsättningsvis att referera till med deras förnamn. Då jag talar om dem som grupp kommer jag att benämna dem som gruppen, alternativt intervjugruppen. Jag väljer att inte presentera respektive respondent utförligare. Detta gör jag därför jag känner dem dåligt. Vissa har jag bara träffat/talat med vid ett enskilt tillfälle. Om jag skulle ge mig på att beskriva personliga egenskaper skulle en sådan beskrivning förmodligen bli lika missvisande som orättvis. Jag ser heller ingen anledning till att klistra etiketter med yrke, ålder eller civilstånd på de enskilda gruppmedlemmarna. Syftet med en sådan presentation skulle vara att ge läsaren en bild av respondenten, eller att jag senare avsåg koppla åsikter till olika typer av samhällsgrupper. Några sådana avsikter har jag inte. Den bild av intervjugruppen jag vill ge läsaren sträcker sig enbart till en heterogen grupp som hålls samman genom att de alla brukar IT-produkter. Då någon av respondenternas bakgrund är av vikt för uttalanden som görs, kommer detta att redovisas i samband med respektive uttalande. Metod Intervjuer Det jag försöker besvara i min undersökning är en väldigt abstrakt fråga. Först vill jag veta hur intervjupersonen tror att framtiden kommer att se ut, för att sedan be den intervjuade avgöra ifall denna bild kommer leda till att tillvaron ter sig ljus eller mörk. Resultatet kommer alltså att grundas i stor utsträckning på hur jag uppfattar och tolkar den intervjuade. Jag valde att genomföra min undersökning med personliga intervjuer. Anledningen till detta är inte att jag anser detta vara en överlägsen metod generellt. Tvärtom hyser jag stort förtroende även för kvantitativa metoder. Enkäter och formulär är ett pålitligt verktyg för att spåra trender och oppinionsströmningar i samhället. Frågan ifall användaren ser positivt eller negativt på framtiden skulle mycket väl kunna besvaras med ett sådant verktyg. Anledningen till att jag valde en kvalitativ metod är att jag tycker 13

14 att den i mitt specifika fall är mer lämplig. Upplägget av min undersökning är ju beroende av att den tillfrågade ges stort spelutrymme och tillåts att spåna fritt. Något som är svårt, för att inte säga omöjligt, att åstadkomma med en blankett. Att få den tillfrågade att öppna sig under en personlig intervju är inte helt lätt det heller. Min ovana i rollen som intervjuare var i detta fall faktiskt en tillgång. Att inte försöka dölja min egen nervositet, utan istället tydligt klargöra denna, fick både mig och personen ifråga att slappna av. Jag var noga med att ha en ödmjuk attityd under intervjun. Om den tillfrågade använde en teknologisk term felaktigt rättade jag aldrig. Då den tillfrågade beskrev viss funktionalitet låtsades jag ibland vara ovetande. Detta för att eliminera prestige och för att inte hämma användarens beskrivningar. Denna roll som ovetande märkte jag att jag hade oroväckande lätt att spela. Jag var noga med att även den intervjuade fick ut något av intervjun. Jag kände att om utbytet av information var enkelriktat skulle den intervjuade inte engagera sig på det sätt som jag önskade. När jag exempelvis frågade användaren om det var någon funktionalitet som hon/han saknade idag och önskade av morgondagens teknik, inledde jag med att ge ett eget banalt exempel. Ju banalare detta exemplet var desto bättre. När intervjun berörde punkter som den intervjuade inte kände till, eller inte reflekterat över tidigare, gav jag mig tid att berätta och förklara min syn på saken. Exempel på sådana saker kunde vara miljökonsekvenser, övervakningssystemet Echelon eller datoriserade dagis. Med relativt sunt förnuft och två års träning på Malmö högskola försökte jag ingjuta förtroende i den intervjuade för mig som intervjuare. Jag tycker att jag lyckades väl med att skapa den stämning under intervjun jag önskade. Jag tror att den intervjuade kände sig väl till mods under vårt möte. Ett tecken på detta är de beskrivningar av framtida teknologi som de gav, samt att flera av dem spontant bad mig återkomma om det var något mer jag ville fråga. Att vara ovan som intervjuare är givetvis en större nackdel än fördel. I efterhand kan jag också tycka att jag misslyckades på flera punkter. Samtliga intervjuer dokumenterade jag med ljudupptagningar. Ett måste för att jag skulle kunna koncentrera mig på svar och frågor, utan att behöva tänka på att skriva samtidigt. Trots att jag gjort utskrifter av dessa upptagningar, återvände jag ofta till originalet och lyssnade igenom intervjun. Det var under dessa genomlyssningar som mina svagheter som intervjuare blev tydliga. Först när jag lyssnade på intervjuerna en andra eller tredje gång blev naturliga följdfrågor uppenbara för mig. Ofta missade jag att be om ett förtydligande av svaret, och ibland missade jag ingångar till intressanta utvecklingar. Jag förbannar mig själv för att inte med automatik till varje svar ställa följdfrågan hur menar du, alternativt kan du utveckla. Förmodligen hade detta gjort intervjun outhärdlig för den intervjuade, men haft stor betydelse för undersökningen. 14

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society

Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 15 högskolepoäng Digital mobbning Att vara barn i det nya mediasamhället Digital bullying - Being a child in the new media society Sabina

Läs mer

Ungas integritet på nätet

Ungas integritet på nätet Ungas integritet på nätet En guide för föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna En publikation i serien.se:s Internetguider av Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Ungas integritet på nätet.se:s Internetguide,

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

C-UPPSATS. En studie om gymnasielevers attitydutveckling till skrivande genom bloggning

C-UPPSATS. En studie om gymnasielevers attitydutveckling till skrivande genom bloggning C-UPPSATS 2010:035 En studie om gymnasielevers attitydutveckling till skrivande genom bloggning Lars Isaksson Luleå tekniska universitet C-uppsats Svenska Institutionen för Språk och kultur 2010:035 -

Läs mer

Att förändra det oföränderliga

Att förändra det oföränderliga Ersta Sköndal Högskola Magisterprogram i socialt arbete, 60 p Att förändra det oföränderliga Rapporter om och av brukare Författare: Yvonne Zätterman Åberg Magisterprogrammet SMU, höstterminen 2007 Examinationsuppgift

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

Business Intelligence Intern Delgivning

Business Intelligence Intern Delgivning Stockholms Universitet School of Business Magisteruppsats Vårterminen 2000 Handledare : Olof Holm Stig G Johansson Författare: Marianna Paakkanen Ann-Sophie Tegenborg Business Intelligence Intern Delgivning

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg

EXAMENSARBETE. Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg EXAMENSARBETE Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg Filosofie kandidatexamen Medie- och kommunikationsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för konst,

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte.

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte. BPG... 3 Bakgrund... 8 Insidan... 11 Utsidan... 16 Omgivningen... 20 Resultatet... 22 Tack till alla jättar... 24 BPG från början... 30 Verkligheten i huset... 35 Familjen... 41 Arbete... 45 Hjärna och

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Lev idag betala i morgon.

Lev idag betala i morgon. Avdelningen för sociologi Institutionen för samhällsvetenskap Mittuniversitet, Sundsvall Lev idag betala i morgon. -Det moderna samhället, ungdomar och SMS-lån. Uppsats C, sociologi, HT-2009 Författare:

Läs mer

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Unga och Internet Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Unga och Internet.SE:s Internetguide, nr 22 Version 1.0 2011 Johnny Lindqvist och Ewa

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer