Lockarps kyrkoväg OXIE Västergård TÅGARP S Torvängsvägen TRELLEBORG Nyboholm FURULUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lockarps kyrkoväg 36 230 30 OXIE Västergård 260 22 TÅGARP S Torvängsvägen 1 231 93 TRELLEBORG Nyboholm 5054 244 94 FURULUND"

Transkript

1

2 Häradsgillen Häradsgille Ordförande Adress Telefon Bara Frosta Färs Harjager Herrestad-Ljunits Ingelstad N Luggude S Luggude Onsjö Oxie Rönneberga Skytts Torna Vemmenhög Erland Nilsson Torsten Winther Nils-Åke Johannesson Gert Persson Sven-Erik Hansson Anna Dahlsjö Klas Leire Anders Andrén Burlövs Boställe ARLÖV Hasslesjö gård ESLÖV Ingemanstorp HÖRBY Bramehem, Virkev KÄVLINGE Villiegården RYDSGÅRD Hagestad LÖDERUP Harklövervägen NYHAMNSLÄGE Rycketofta PÅARP Per-Olof Knutsson Väla gård TECKOMATORP Hans-Olof Mattsson Lars Håkansson Anders Larsson Roland Hansson Ingrid Johansson Lockarps kyrkoväg OXIE Västergård TÅGARP S Torvängsvägen TRELLEBORG Nyboholm FURULUND Tingberga SKURUP Layout omslag: Klingstedts & Co Reklambyrå, Kristianstad Omslagsbild: Tommy Björklöv i arbete med stallgödselspridning i fältförsök. Foto: Henrik Nätterlund, HIR Malmöhus Foto: Ann-Britt Karlsson, Hushållningssällskapet Malmöhus och Henrik Nätterlund, HIR Malmöhus Tryck: Ljungbergs Tryckeri, Klippan, Verksamhetsberättelse 2006

3 Verksamhetsberättelse 2006 Verksamhetsberättelse 2006 för Hushållningssällskapet Malmöhus Med verksamhetsåret 2006 avslutar Hushållningssällskapet Malmöhus sitt 192:a verksamhetsår. Verksamheten inom HS Malmöhus är omfattande och koncentreras mer och mer mot våra kärnområden lantbruk och landsbygdsutveckling var i många avseenden ett besvärligt år för lantbruket i Skåne. Även Hushållningssällskapets verksamhet drabbades av störningar på grund av den ogynnsamma väderleken. Fältförsöken blev svåra att genomföra och ett antal försök kunde inte skördas. HIR-rådgivarna ägnade mycket tid under hösten åt att hjälpa lantbrukare med akuta problem i samband med den besvärliga skördesituationen. Trots detta har såväl fältförsök som rådgivning gett positivt ekonomiskt resultat. Stora problem på grund av de märkliga väderförhållandena under 2006 drabbade också vårt eget lantbruk. Såväl växtodlingen i Borgeby som mjölkproduktionen i Bjärsjölagård gick dåligt trots stora insatser och ekonomiskt blev det ett stort underskott för jordbruksdriften. Konferensanläggningen i Bjärsjölagård har som vanligt gått bra och vi ökar kraftigt inom områdena större dagskonferenser, bröllop och fester. På fastighetskontot har vi haft extraordinära kostnader genom uppgörelsen med fastighetsägaren Hanna och Ernst Norlinds stiftelse kring Borgeby slott. Nytt tak fick också läggas på maskinhallen i Borgeby. Under året har förberedelserna för nya kontorslokaler i Borgeby fortsatt. Vi ser fram emot att få 750 kvadratmeter nya fräscha lokaler i Gula Villan och att kunna ha all kontorsverksamhet i Borgeby samlad där. Kapitalförvaltningen har gått bra och lyfter det annars svaga resultatet. Vårt samlades ekonomiska resultat för 2006 är minus 1,3 miljoner kronor, främst beroende på förlusterna inom Ann-Britt Karlsson VD Hushållningssällskapet Malmöhus En del av kontoret i Borgeby finns ännu i Slottet... men kommer så småningom att flytta in i nya lokaler vid Gula Villan. lantbruket och extrakostnaderna på fastigheterna. Jag vill tacka alla medarbetare på Hushållningssällskapet Malmöhus för gott arbete under ett verksamhetsår, som krävde speciella insatser med tanke på den oberäkneliga vädersituationen. Även om 2006 på grund av olika yttre omständigheter var ett dåligt år rent ekonomiskt, så känns det att vår verksamhet fungerar väl. Det finns många nya intressanta projekt på gång och vi ser med tillförsikt fram mot kommande verksamhetsår. Ann-Britt Karlsson, VD Medlemsorganisationen HS Malmöhus Hushållningssällskapet är en medlemsorganisation med speciell status. Medlemsantalet har minskat något under året, men många aktiviteter har genomförts inom häradsgillen, hushållsnämnder och sockengillen. HS Malmöhus medlemmar är organiserade i sockengillen och häradsgillen. Antalet häradsgillen är 14 stycken och flertalet av dessa har en del av sitt arbete organiserat inom hushållsnämnderna. En omstrukturering av verksamheten pågår, många sockengillen läggs ner och verksamheten koncentreras till häradsgillena. Verksamhetsberättelse

4 Härad Summa Medlemstidningen Skånska lantbruk ges ut tillsammans med Hushållningssällskapet i Kristianstad och kommer ut med 6 nummer per år. Under 2006 gavs nummer 5 och 6 ut som ett dubbelnummer. Tidskriften innehåller ett rikt urval av rådgivningsartiklar, sammanställningar från fältförsöksverksamheten och reportage från hushållningssällskapens verksamheter. Styrelse Hushållningssällskapet leds av en styrelse på sex valda ledamöter samt hushållningssällskapets VD. I styrelsen har under 2006 ingått Bengt Holgersson, ordförande, Nils Gyllenkrok, vice ordförande, Peter Bernström, Ann Hermansson, Ann- Britt Karlsson, Christer Laurell, och Johnny Nilsson. Styrelsen har sammanträtt vid 5 tillfällen. Full- Familje- Full- Familjebetalande medlemmar betalande medlemmar 1 Bara Frosta Färs Harjager Herrestad-Ljunits Ingelstad Luggude N Luggude S Onsjö Oxie Rönneberga Skytts Torna Vemmenhög Övriga Summa totalt Medlemmar, totalt Differens 2006 och och andra sevärdheter talade om Bjärsjölagård och andra slott. Barbro Roos informerade om projekteringen för nytt kontor i Borgeby. Jan och Anita Bang, som tilldelats Bertil Göranssons Bjärsjölagårdsstipendium, berättade om sin verksamhet. Årsmötet avslutades med vårbuffé. Fältförsöksverksamhet, markkartering och arealmätning Allt sedan slutet av 1800-talet har fältförsöksverksamheten haft en central roll i Hushållningssällskapens verksamhet. Till utförande av fältförsök hör även tolkning av resultaten och omsättningen av dessa till råd för lantbrukaren. Det slutliga resultatet av ett fältförsök är det praktiska utnyttjandet hos den enskilde lantbrukaren. Försöksavdelningen vid Hushållningssällskapet Malmöhus har en omfattande verksamhet och har idag tillsammans med Hushållningssällskapet i Kristianstad den största fältförsöksverksamheten i Skåne. Omsättningen var under 2006 drygt 10 miljoner kronor. Omvärlden förändras ständigt och det påverkar naturligtvis även vår organisation. Vi ser idag att många företag inom lantbruksnäringen har gått samman och antalet företag som beställer försök har därmed minskat. Antalet utförda försök har minskat avsevärt medan innehållet i försöken blir alltmer kvalificerat och krävande både när det gäller utrustning och kompetens. Fältforskningsenheten vid SLU har en central roll med ansvar för utveckling av den för hela landet gemensamma fältdatabasen. Fältdatabasen är det gemensamma verktyget för bearbetning och arkivering av försöksresultat både från Riksförsök och regionala försök. Försökspatrullerna Försöksverksamheten är lokaliserad till två platser, Borgeby och Tofthög och försöken placeras i hela gamla M-län. Antalet årsanställda har varit cirka 14 personer, fördelat på 4 personer på Tofthög samt 10 personer i Borgeby där administration och försöksledare också sitter. Då omfattningen av jordprovtagningen minskar Häradsgillen: Se omslagets insida. Årsmöte Årsmötet hölls den 9 maj 2006 på Bjärsjölagård. Uppslutningen vid årsmötet var mycket god, ca 130 personer inklusive ombud och styrelse deltog. Erik Stjerndahl informerade om utvecklingen inom rådgivningen och Ragnar Lönnäng, författare till Handbok för resor till skånska slott Fredrik Hanson sår försöksparceller. 4 Verksamhetsberättelse 2006

5 under några år framöver har vi något färre helårsanställda och anställer för säsong efter behov. Antalet fältförsök har minskat kontinuerligt, men som tidigare nämnts bör man beakta att ett modernt fältförsök oftast innehåller flera led och flera olika typer av behandlingar än tidigare fältförsök. Se tabell nedan. Thomas Karlsson förbereder betsådden. Skåneförsöken Under 2006 förändrades finansieringen för de regionala försöken, så att en del av de handelsgödselavgifter, som betalats in, har förts tillbaka till de regionala fältförsöken via Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF. Kravet på finansiering via handelsledet kvarstår men har blivit något mindre. Arbetet med insamlingen av medel via handelsledet har skötts genom styrgruppen för de regionala fältförsöken i Sverige. Utöver handelns bidrag sker, enligt avtalet, en motfinansiering från Hushållningssällskapen i Sverige. Förutom denna basfinansiering bidrar de flesta växtskyddsmedelsföretagen, sortföreträdare och Yara till försök där vi direkt jämför olika variabler såsom sorter, ogräs-, svampoch gödselmedel. Under 2006 har basfinansieringen tillfört Skåneförsöken i gamla M-län drygt 1,4 miljon kronor. Arealavgifter från försöksringarna samt växtskyddsmedelsföretagens sponsring tillför ytterligare c:a 1,4 miljoner kronor. Organisationen för Skåneförsöken består av en ledningsgrupp med 11 personer och en referensgrupp på 42 personer. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och referensgruppen bjudes in en gång årligen. Under 2006 har Lars Håkansson, Centralstyrelsen för Försöksringarna i Skåne varit ordförande i Ledningsgruppen. Antal fältförsök under de senaste åren Riksförsök Skåneförsök Beställningsförsök Summa GEP-ackreditering Under våren genomfördes GEP-ackreditering. GEP står för Good Experimental Practice och har efterfrågats av många beställare. GEP-ackreditering innebär att alla rutiner och åtgärder som utförs i fältförsöken dokumenteras väl, så att det är möjligt att gå tillbaka och kontrollera hur en viss insats utförts. Den 20 april 2006 hade vi revision och blev godkända med vissa justeringar. HS Malmöhus är det enda Hushållningssällskap som ansökt om och erhållit GEP-ackreditering. Vår hemsida för Skåneförsöken har blivit mycket uppskattad och används flitigt av intresserade lantbrukare och rådgivare. Där förmedlas information löpande om försöksplaner och försöksplatser. Framför allt kommer försöksresultaten ut efter hand som dessa blir färdigställda. En snabbare rapportering av resultaten har sedan länge varit ett uttalat önskemål. Tills vidare kommer dock rapporterna även i bokform. Jordprovtagning Hushållningssällskapen i Skåne är huvudmän för markkarteringen i länet. De från företagen ökade kraven på aktuell markkarta har medfört att den skånska åkermarken nu till stora delar är markkarterad från åren 1996 och framåt. I vår verksamhet innebär det en lägre omfattning på jordprovtagningen ytterligare något år. Glädjande är att intresset för precisionsprovtagning enligt konceptet Gården i Din Hand är mycket stort och nu kan cirka hektar skånsk åkermark gödslas och kalkas med precision. Nematodkartering utförs främst på uppdrag av potatisutsädesodlare och dess organisationer och omfattar årligen några 100-tals hektar. Intresset för provtagning för analys av betcystnematoder har ökat. Arealmätning Årligen utför vi arealmätningar åt ett stort antal odlare. Det kan gälla ändrade skiftesgränser, markköp, vägbyggen och liknande. Mätningen utförs också som en del i Gården i Din Hand och annan markkartering. Under 2006 har vi fortsatt satsningen på att utveckla teknik och kompetens inom precisionsmätning för att finna nya arbetsområden. Försöksledare är Harriet Blohmé. Verksamhetsberättelse

6 HIR Malmöhus Fortsätter att expandera HIR Malmöhus har under året konsoliderat verksamheten. Omsättningen ökade under året till 17,3 miljoner kronor och antalet medarbetare har varit 32, inräknat deltidsanställda och konsulter. Ansvarig för verksamheten är Erik Stjerndahl. Det usla skördevädret, den sena våren och den heta sommaren gjorde arbetet extra svårt för våra lantbrukare, men drabbade också våra rådgivare. Mycket extraarbete gjordes för befintliga kunder. Stort arbete har också lagts ner på att hjälpa LRF och deras medlemmar och även HS medlemmar i den så kallade skördeakuten. Delvis har detta arbete ersatts ekonomiskt av LRF och HS Malmöhus. Det har också varit svårt att komma ut med rådgivning inom Greppa Näringen efter den svåra hösten och därför har omsättning och resultat stagnerat något under Fältarbete i Borgeby. Kontroll av kvalitet på handelsgödsel. HIR Miljö har genomfört miljöbalksfältvandringar och projekt, omsättningen är oförändrad. Greppa Näringen har minskat omsättningen med cirka kronor. En långsiktig nedtrappning av Greppa Näringen har inletts. Rådgivning för cirka 2,5 miljoner kronor har utförts Bild nedan t v: Närstudie av rapsplanta, Olof Pålsson och Kerstin Ericsson. HIR Ekonomi har gjort en rejäl omstrukturering. Omsättningen har stagnerat något. Teamet består nu av 5 personer med olika kompetens. HIR Maskin har ökat omsättningen och resultatet. Flera års arbete med uppbyggnad har nu gett ett positivt ekonomiskt resultat. HIR Eko har fått nya kunder och nya projekt. Omsättningen ökar stadigt. HIR Växtodling minskar omsättningen något. Flera HIR-gårdar som varit med under år har under året sålts eller arrenderats ut. Oftast hamnar marken hos någon annan HIR-kund. Nya kunder har också tillkommit. Resultatet är stabilt positivt. HIR Energi startades under Det har varit stor aktivitet under året med kurser, föredrag, artiklar och projekt. HIR Bygg Michael Ventorp, som börjat som hästrådgivare har också fört in byggnadsrådgivning till HIR-verksamheten. HIR Resor Resor har anordnats liksom tidigare till fjärran resmål. Under 2006 anordnades resa till Ukraina. En resa till Agrimark genomfördes också. HIR Marknad bevakar spannmålsmarknad och gödselmarknad. Vi hjälper också våra kunder med upphandling av el och erbjuder förmånliga avtal för mobiltelefoni. HIR Utveckling Ett mycket stort arbete och stora kostnader läggs på utveckling av nya tjänster, nya arbetsredskap för rådgivarna, ny service för våra kunder och PR för verksamheten. Borgeby Fältdagar Borgeby Fältdagar har nu blivit en stor omtalad mässa för Norden. Antalet besökare ökade från till 6 Verksamhetsberättelse 2006

7 Anna Ingemarsson visar nischgrödor på Borgeby fältdagar. Visning av odlingsförsök, Borgeby fältdagar Vädret var perfekt för årets Borgeby Fältdagar och alla förväntningar och uppsatta mål överträffades. Vi har rönt stor uppskattning från såväl besökare som utställare. Besökare från hela Sverige, bussar från Danmark, bilar från Norge, Tyskland, Baltikum med flera platser kommer till Borgeby vilket gläder oss och ger god PR för HIR och HS Malmöhus. Arrangemanget uppmärksammas av stor mediabevakning som tidningar, radio och nu även TV. Borgeby Fältdagar har ökat omsättningen till 2,4 miljoner. Resultatet tyngs av stora uppbyggnadskostnader. Gropen lockade många besökare på Borgeby Fältdagar. Jens Blomqvist och Lars Törner informerar. HIR Brev HIR Brev är en uppskattad produkt. Breven kom ut med 97 nummer under 2006, vilket är nytt rekord. Dessutom ges HIR-breven från Malmö ut på Gotland efter anpassning till lokala förhållanden, cirka 220 kunder. I ett samarbete med Östergötland och Skaraborg produceras våra marknadsbrev och maskinbrev. Dessa köps av 3-7 andra Hushållningssällskap och ges ut som HIR-brev i respektive område. Projekt Projekt har blivit en betydande del av verksamheten Vi söker fler och fler projekt och samordnar projekten över ämnesområdena. Vi har startat en idébank för projekt. Under 2006 har vi också fått in forskarkompetens via Desirée Börjesdotter och Michael Ventorp, som båda har forskarbakgrund. Exempel på projekt som genomfördes under Betaglukaner i havre Vindanpassat skyddsavstånd Radhackning av raps Vitsenap och rättika som fånggröda Biogas Bioenergi oljepress Stallgödselteknik Fosforstrategi Resultat av miljöåtgärder Miljöfältvandringar Gårdsplan Ekologisk odling, demo, fältvandring, artiklar Ekologiskt odlingssystem Hästgårdsfältvandringar, hovvårdsseminarium Tvärvillkor, möten, brev och kurser Småskalig livsmedelsförädling, kurs, resa Projekten samordnas av Sara Johnson och Desirée Börjesdotter. Verksamhetsberättelse

8 Mat- och kostkonsult Under året har Hushållningssällskapets Matinformatör Lill Spenninge haft en mångskiftande och omfattande verksamhet. Verksamheten vänder sig till organisationer, offentlig sektor, storhushåll och företag av olika slag men också till våra medlemmar. Förutsättningarna för verksamheten är att den ska vara självfinansierande. Syfte med verksamheten Syftet med kostverksamheten är att bevara och utveckla den svenska och skånska matkulturen, basera den på bra råvaror och livsmedel, använda rätt tillagningsmetoder och främja goda kostvanor. Stor vikt läggs vid att nå ut och upplysa om det viktiga sambandet mellan mat, kost, hälsa och välbefinnande samt sprida matglädje. Viss verksamhet med inriktning på att stödja och inspirera mindre småskaliga livsmedelsproducenter att utveckla sina verksamhetsgrenar har fortsatt under hösten Lill Spenninge och Elisabeth Svensson, HS Kristianstad i Hushållningssällskapets monter på Borgeby Fältdagar. folkhälsoenheten inom Region Skåne. Denna gång vände sig projektet med syfte att öka kunskapen om mat och hälsa för barn och vuxna till personal och föräldrar knutna till förskolan i Ekeby. Både praktisk matlagning och teori i näringslära och livsmedelskunskap har ingått i projektet, som rönt stor uppskattning. Uppdrag Olika föredrag och kurser har under året beställts av olika kunder. Aktuella ämnen för föreläsningar med ibland praktiska inslag har varit: mångkulturell mat, salladsberedning, bra mat för förskolan, snabb mat samt ät s.m.a.r.t, ett ämne som tar upp hur vi kan äta och konsumera livsmedel som är bra både för vår hälsa och vår miljö. Kurser i livsmedelshygien och föreläsningar med tema kring våra högtider och mattraditioner har också getts under året. Seminarier Under 2006 har tre större seminarier genomförts i Lund och Malmö. I början av april hölls ett seminarium om svenskt kött riktat till allmänheten vid Malmö Stadsbibliotek med stort deltagarantal. Bakom arrangemanget stod: Jordbruket gör Skåne skånskt. I maj arrangerades sedan i samverkan med Region Skåne, seminariet Barns Mat på Regionhuset inne i Lund med ett stort deltagarantal, 150 personer. I oktober gavs seminariet Den Mångkulturella Måltiden i samarbete med KSLA på Malmö Stadsbibliotek, Röda Rummet, med mycket stor uppslutning, 120 personer. Målgrupp för detta seminarium var livsmedelsproducenter, industri, handel och storköksansvariga. Elektroniskt Nyhetsbrev Ett gemensamt marknadsföringsarbete med matkonsulterna i Kristianstad pågår sedan 2006 med inriktning på olika målgrupper. I dagsläget sker inriktningen mot tre grupper, ansvariga inom förskola/skola och till kostchefer samt till personalansvariga på företag och arbetsplatser. Genom nyhetsbreven får vi möjlighet att skicka ut målgruppsriktad information om vår verksamhet samt redogörelse över de specifika ämnesområden som vi kan föreläsa om och arbeta med. Projekt Uppdragsarbeten i form av olika projekt inom kostområdet, initierade av olika organisationer eller förbund såsom Region Skåne, Hushållningssällskapens förbund samt Kungliga Skogs och Lantbruksakademin har under året utgjort ett viktigt och betydande inslag i matkonsultens verksamhet. Under 2006 har det fortsatta arbetet med projektet Matstart pågått och röner stor uppskattning bland distriktssköterskor och småbarnsföräldrar knutna till BVC. Syftet är att inspirera och stötta nyblivna föräldrar att börja laga mer egen mat, välja bra råvaror och livsmedel samt få in mer variation i sin matlagning. Ett nytt samverkansavtal för 2007 mellan Hälso- och sjukvårdsledningen vid Region Skåne och de båda hushållningssällskapen i Skåne kommer att göra det möjligt med ännu en fortsättning på projektet. Under hösten 2006 fortsatte projektet, Matlabbet i samarbete med En läcker buffé står framdukad i Bjärsjölagård. 8 Verksamhetsberättelse 2006

9 Hushållningssällskapets gårdar Borgeby Den totala arealen på Borgeby är 328,6 ha och jordbruksarealen är 312 ha. Knappt halva arealen - den östra delen - utgörs av lättlera, baltisk morän. Den västra delen består av lätta torkkänsliga jordar. De flexibelt uttagna trädesarealerna är förlagda till de lätta jordarna och delar används för odling av energiskogsstickling, korgpil och som vändtegar. Från och med 2001 kan hela åkerarealen bevattnas. Årets resultat framgår av följande översikt: Gröda Areal ha Skördar dt/ha 5-årsmedeltal , dt/ha Höstvete 13,7 69,6 80,6 Rågvete 50,3 44,2 58,0 Vårkorn 68,0 40,3 52,0 Sockerbetor 26,1 80,3 83,1 Potatis 31,0 344,0 470,7 Dill, vår 9,0 58,2 58,8 Spenat, höst 9,0 77,6 163,5 Uttagen areal 27,4 Arealanvändning Åkermark Betesmark Våtmark Övrig mark Summa 275,6 ha 27,8 ha 3,7 ha 21,5 ha 338,7 ha Växtodlingen Årets resultat framgår av följande översikt: Se tabell överst till höger All spannmål är omräknad till 14% vattenhalt. Angivna grönsaksskördar är tvättad, rensad och godkänd vara. Sockerbetsskörden är angiven i dt socker/ha var ett besvärligt år för växtodlingen i Borgeby. För potatisodlingen hade vi ovanligt höga kostnader på grund av omfattande bevattning under sommaren och intensiv bladmögelbekämpning under den regniga hösten. Skörden blev trots dessa insatser låg och några mindre partier kunde inte skördas. Vi lyckades få fram en vara av god kvalitet, men det hjälpte föga, när kvantiteten var låg. Ekonomiskt gick potatisodlingen riktigt dåligt. Om vi normalt sett har ett TB på plus kronor per hektar, så blev det i år på vissa fält istället minus kronor. Med den relativt stora potatisodling vi har blev det ekonomiska bortfallet mycket kännbart. Försök, fastliggande 18,4 Övrig mark, läplantering m m 11,0 Arbetskraft i jordbruket Årsarbetsinsatsen motsvarar 2,5 tjänster. Inspektor är Dan Molin. Fältförsök och information Alltsedan sällskapet övertog driften på Borgeby Gård 1959 har fastliggande mångåriga växtodlingsförsök varit placerade på gården. Utöver dessa försök har ett antal ettåriga försök varit förlagda till gården bland annat i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, Sockernäringens samarbetskommitté och Skåneförsöken. Bjärsjölagårds egendom Jordbruksdriften omfattar Bjärsjölagård och donationsgården Bjärröd. Areal Arealen omfattar 195,5 ha åker, 59 ha betesmark, 67 ha skog samt 27 ha tomt och övrig mark. Summa 348,5 ha. Växtodlingen är huvudsakligen inriktad mot foderproduktion. Förutom vall odlas majs och foderspannmål. Animalieproduktion Animalieproduktionen vid Bjärsjölagård är helt baserad på mjölkproduktion och antalet nötkreatur framgår av följande tabell: Kor Avelstjurar Kvigor >2 år Kvigor 1-2 år Ungdjur <1 år 232 st 1 st 33 st 105 st 114 st Mjölkproduktion under kontrollåret 2005/06 Avkastningen har varit kg mjölk med 3,7 % fett och 3,3 % protein, vilket ger 363 kg smörfett och 328 kg protein, summa fett och protein 691 kg/ko och år. Medelkoantalet har varit 230. Bjärsjölagårds mjölkproduktion är certifierad för kvalitet enligt ISO 9002:1994 och för miljöledning enligt ISO 14002:1996. Mjölkproduktionen de senaste 5 kontrollåren och 5-årsmedeltal Se tabell nedan. Även mjölkproduktionen drabbades under 2006 av störningar. Under den varma sommaren minskade mjölkmängden. Under hösten tvingades vi ta in stora mängder dålig halm till Mjölkproduktionen de senaste 5 kontrollåren och 5-årsmedeltal ECM % fett kg fett % prot kg prot 2001/ , , / , , / , , / , , / , , årsmedetal , , Verksamhetsberättelse

10 djupströbädden i stallet. Den dåliga halmen har förorsakat problem med dålig mjölkkvalitet genom höga celltal och besättningen har senare under hösten drabbats av dräktighetsstörningar. Eva Larsson, receptionist. Anki Wendt, ekonomiassistent, t h.. Arbetskraft i jordbruket Årsarbetsinsatsen motsvarar 5 tjänster. Driftsledare är Dieter Pingel. Under 2006 utförde maskinstationer fastgödselkörning och sådd. Övriga arbeten utfördes med egen personal. Från slutet av 2002 drivs Borgeby och Bjärsjölagård som en driftsenhet. Huvudansvarig för verksamheten är Dan Molin. Tanja Toftblad ansvarar för medlemskontakter och arbetar med vår hemsida. Bjärsjölagårds slott Konferensanläggningen Bjärsjölagårds slott har fortsatt sin satsning på att erbjuda konferenser till kunder som efterfrågar hög kvalitet och god service i en unik miljö. Anläggningen erbjuder mycket god standard på boendet, utsökt god mat, fin miljö och en högklassig service. Kunderna är i första hand företagskunder från Skåne och Danmark. Beläggningen har under året varit god med såväl konferenser med övernattning som dagskonferenser. Vi har under ett antal år upplevt att det finns ett behov av en större sal för konferenser och fester. En sådan lokal färdigställdes under 2005 och har blivit till stor glädje och nytta för verksamheten i Bjärsjölagård. Den nya tillbyggnaden passar väl in i Bjärsjölagårds slottsmiljö och har blivit uppskattad som lokal för bröllop och andra festligheter. Ansvarig för verksamheten är Birgitta Folkesson. Fastighetsförvaltning Hushållningssällskapets fastigheter har bestått av jordbruksfastigheterna Borgeby, Ormastorp och Bjärröd samt skogsfastigheten Norra Rörum. Borgeby egendom drivs i Hushållningssällskapets egen regi och internt arrende debiteras till jordbruksdriften Borgeby gård. Ormastorp drivs av Hushållningssällskapet. Besök från Wino. Gunnar Knutsson längst till vänster. Information Vår tidskrift Skånska lantbruk utkom under 2006 med 6 nummer, de två sista numren sammanförda till ett dubbelnummer. Tillsammans med HS Malmöhus hemsida är tidskriften en viktig länk till medlemmar, kunder och allmänheten. Alltmer arbete läggs på att hålla vår hemsida uppdaterad, då hemsidan är ett effektivt sätt att informera såväl kunder som medlemmar. Administration Administrationen sköts centralt i Borgeby. Eva Larsson är receptionist, Anki Wendt ekonomiassistent. Medlemsservicen har under året skötts av Tanja Toftblad. Ekonomichefsfunktion och styrelseansvar är samordnade med VD-tjänsten. I takt med att antalet medarbetare i Borgeby har ökat har vi blivit allt mer trångbodda och behovet av fler kontorsrum har varit stort. Utredning och planering för nya kontorslokaler har pågått under en längre tid och vi räknar med att de nya lokalerna på 750 m 2 med cirka 30 nya kontorsrum, konferensrum, personalutrymmen och källarförråd kan färdigställas under Wino-projektet I och med utgången av 2006 avvecklas Wino-projektet. Vår verksamhet med stöd till ett landsbygdsutvecklingsprogram i Tanzania har pågått under 16 år, vilket är en lång tid för ett liknande projekt. Stora insatser har gjorts för att stödja uppbyggnaden av en lokal bank, en lantmännenförening, medlems- och rådgivningsverksamhet samt skolor och vårdcentraler i Wino-området. Kapitalförvaltning En del av Hushållningssällskapets tillgångar finns i aktier. Hushållningssällskapet har valt de mest omsatta aktierna på börsen företrädesvis i det som anses vara stabila svenska företag med god utdelning. Utvecklingen under 2006 har varit bra. 10 Verksamhetsberättelse 2006

11 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Hushållningssällskapet Malmöhus är en fristående medlemsorganisation med uppgift att främja landsbygdens utveckling genom att utveckla och förmedla kunskaper till nytta för dess näringar. Sällskapets verksamhet består av medlemsverksamhet, fältförsöksverksamhet, rådgivning, jordbruksverksamhet, konferensverksamhet samt fastighets- och kapitalförvaltning. Sällskapet startade sin verksamhet Verksamheten är lokaliserad till f d Malmöhus län. Nedan angivna siffror är i tkr. Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter avskrivningar Resultat efter finansiella poster Resultat i % av omsättning -2,8 3,0 25,2 18,4-6,8 Avkastning på eget kapital -1,7 2,0 17,2 16,1-6,3 Balansomslutning Soliditet % Antal anställda Förslag till vinstdisposition Dispositionsfonden Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår: Avsättning till dispositionsfonden Resultaträkning TKR TKR Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat från finansiella investeringar Utdelning aktier Resultat sålda aktier och värdepapper Ränteintäkter Reavinst anläggningstillgångar Räntekostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat Verksamhetsberättelse

12 Balansräkning Tillgångar TKR TKR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Mjölkkvot 419 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Insatser och andelar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Lager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Aktier och övriga värdepapper Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Verksamhetsberättelse 2006

13 Balansräkning Eget kapital och skulder TKR TKR Eget kapital Dispositionsfonden Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Inteckningslån Fonder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda panter Företagsinteckning Fastighetsinteckningar Summa ställda panter Ansvarsförbindelser INGA INGA Verksamhetsberättelse

14 Hushållningssällskapet Malmöhus styrelse 2006 Ledamöter Vald år Telefon Fax E-post Bengt Holgersson Ö Förstadsgatan 35 B MALMÖ Nils Gyllenkrok Svenstorp LUND Christer Laurell Erikstorps Gård Tarstad SVALÖV Ann-Britt Karlsson Mölleberga Byväg STAFFANSTORP Peter Bernström Wilhelmsbergs gård ASMUNDTORP 2002 (suppl 92-01) Ann Hermansson Ö Strö, Grevlunda gård ESLÖV (arb) Johnny Nilsson Ingelstorps Mossaväg GLEMMINGEBRO Verksamhetsberättelse 2006

15 HS Malmöhus Postadress: Borgeby Slottsväg 13, Bjärred Besöksadress: Borgeby Slott Telefon: (växel) Telefax: Hemsida: Postgiro: Bankgiro: Org.nr: Exp-tid: Mån-fre , lunchstängt Riktnummer 046, där inget annat anges Telefon Mobil Telefon Mobil Administration Information Ann-Britt Karlsson, VD Desirée Börjesdotter Anki Wendt, ekonomiassistent Eva Larsson, växel HIR Administration Tanja Toftblad, medlemmar Stina Jönsson +dataansvar HIR Rådgivning Kostkonsult Växtodling Lill Spenninge Erik Stjerndahl, ansvarig Anders Adholm Försöksverksamheten Jan-Ola Andersson Försöksledare: Rikard Andersson Harriet Blohmé Anders Bauer Gunnel Hansson Borgebypatrullen Anna Ingemarsson Tobias Nilsson Niklas Lennartsson Tommy Björklöv Magnus Olsson Jörgen Esbjörnsson Anders Pålsson Malin Gabrielsson Olof Pålsson Fredrik Hansson, Nils Yngveson arealmätning Johannes Åkerblom Sune Helmersson Anders Håkansson Potatis/bär Helena Håkansson Stina Andersson Leif Jönsson Eko Tofthögpatrullen Kerstin Ericson Göran Tollmar Henrik Nätterlund Ulf Hersvall Karl-Ola Jönsson Miljö/Projekt Leo Nyman Anette Bramstorp Ing-Marie Olsson Sara Johnson Jörgen Mårtensson Gårdar Borgeby Ekonomi Dan Molin, Inspektor Yvette Bårring Johan Hedar Johan Yngwe Thomas Karlsson Häst Bjärsjölagård Carina Andersson Dieter Pingel, Driftsledare Michael Ventorp Peter (Olle) Olsson Maskin Konferensanläggning Per-Anders Algerbo Birgitta Folkesson Verksamhetsberättelse

16 Hushållningssällskapets ändamål är att främja landsbygdens utveckling genom att utveckla kunskaper till nytta för dess näringar Malmöhus Malmöhus Borgeby Slott, Bjärred Tel , fax

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stövarklubben

Årsredovisning Svenska Stövarklubben Årsredovisning Svenska Stövarklubben Räkenskapsår 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Stövarklubben avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Försöksringarna i Malmöhus (län)

Försöksringarna i Malmöhus (län) Försöksringarna i Malmöhus (län) Norra Luggude Lantmästare Nils Gustav Nilsson, Planagården, Kattarp. 042-206082 Agronom Magnus Larsson, Fleninge Gunnestorp, Kattarp. och kassör Lantmästare Klas Leire,

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret Sida 2 Styrelsen och verkställande direktören för Gotland Whisky AB (publ) lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret.

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Träffpunkt Kalvsvik Ek Förening

Årsredovisning. Träffpunkt Kalvsvik Ek Förening Årsredovisning för Träffpunkt Kalvsvik Ek Förening 769617-4189 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Träffpunkt Kalvsvik Ek Förening, med säte i KALVSVIK, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Org nr 769621-5784 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(7) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009 PRESSMEDDELANDE 2009-10-16 Genline Holding AB Hallvägen 14 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(8) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer

Å R S R E D O V I S I G

Å R S R E D O V I S I G Å R S R E D O V I S I G för BRF Borgmästargården i Gävle Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-03-10--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Stavstensuddes Samfällighet

Stavstensuddes Samfällighet Stavstensuddes Samfällighet Räkenskapsåret 213.1.1-213.12.31 Sida 1 av 1 SuSf - 214.xls Förvaltningsberättelse Styrelsen för Stavstensuddes Samfällighet får härmed avge årsredovisning för verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2005/2006 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2005-09-01-- 2006-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer