2013 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Innehåll 1 Swedbank en överblick 2 VD har ordet 4 Omvärld och marknad 6 Strategi 7 Prioriteringar Mål och utfall 10 Våra medarbetare 12 Så skapas vårt resultat Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk redogörelse 18 Svensk bankverksamhet 20 Stora företag & Institutioner 22 Baltisk bankverksamhet 25 Koncernfunktioner & Övrigt 29 Riskhantering 38 Aktien, ägarna och viktiga händelser 42 Ordförande har ordet 43 Bolagsstyrningsrapport 56 Styrelse 60 Koncernledning 62 Vinstdisposition Resultat, balansräkning och noter, Koncernen: 64 Resultaträkning 65 Rapport över totalresultat 66 Balansräkning 67 Förändringar i eget kapital 68 Kassaflödesanalys 69 Noter Resultat, balansräkning och noter, Moderbolaget: 147 Resultaträkning 148 Rapport över totalresultat 149 Balansräkning 150 Förändringar i eget kapital 151 Kassaflödesanalys 152 Noter 176 Styrelsens och VD:s underskrift 177 Revisionsberättelse 178 Marknadsandelar 180 Fem år i sammandrag Koncernen 182 Tre år i sammandrag Affärssegment 185 Årsstämma 186 Definitioner 188 Adresser Finansiell information 2014 Delårsrapport Kv1 28 april Delårsrapport Kv2 16 juli Delårsrapport Kv3 21 oktober Årsstämma 2014 Årsstämman hålls onsdagen den 19 mars kl. 10 i Dansens Hus i Stockholm. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 24 mars Sista dag för handel med Swedbanks aktier inklusive rätt till utdelning blir därmed den 19 mars. För mer information se sid 185 samt kallelsen till årsstämman på

3 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskasse traditionen och Hansa banks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. swedbank har en ledande ställning på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Vi har en viktig roll, både i det finansiella sys temet och på plats i de lokala samhällen där vi är aktiva. Vi främjar en sund och hållbar ekonomi för våra kunder och för samhället i stort. Swedbank vänder sig till alla från kunder med bas behov till kunder med avancerade behov av banktjänster och gör det på ett sätt som skapar såväl kundvärde som samhälls-, aktieägar- och medarbetarvärde. Vi arbetar för att utveckla nära och långa relationer. I vardagen betyder våra värderingar öppen, enkel och omtänksam bland annat att våra tjänster och råd ska vara begripliga, behovsanpassade och tillgängliga. Swedbank ska ha en robust balansräkning som klarar konjunktursvängningar. Att bedöma och hantera risk är en del av vår vardag. Vi uppnår en god riskspridning genom att ha en bred kundbas av privatpersoner och företag från många olika branscher, samt genom en hållbar balans mellan in- och utlåning på våra hemmamarknader.

4 Strategi Tillgänglig fullservicebank... med beslutsfattande nära våra kunder... låg risk och hög kostnadseffektivitet. Läs mer på sid 6 Marknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen är Swedbanks hemma marknader. För att stödja kundernas affär finns Swedbank även i Norge, Finland, Danmark, USA, Kina och Luxemburg. Marknadsandelar privatmarknad företagsmarknad Sverige Inlåning 21% Bolån 25% Inlåning 18% Utlåning 17% Estland Inlåning 54% Bolån 46% Inlåning 37% Utlåning 36% Lettland Inlåning 29% Bolån 31% Inlåning 14% Utlåning 18% Litauen Inlåning 37% Bolån 26% Inlåning 25% Utlåning 21% Fakta Årets resultat, kvarvarande verksamhet mkr Räntabilitet på eget kapital, % 1 14,7 15,6 Kärnprimärkapitalrelation (Basel 3), % 2 18,3 15,4 Kärnprimärkapitalrelation (Basel 2), % 18,7 16,7 Totala intäkter Totala kostnader K/I-tal 0,45 0,46 Kreditförlustnivå, netto, % 0,00-0,01 Andel osäkra fordringar, brutto, % 0,55 1,05 Riskvägda tillgångar (Basel 3), mdkr Riskvägda tillgångar (Basel 2), mdkr Totala tillgångar, mdkr Utlåning till allmänheten, mdkr Inlåning från allmänheten, mdkr Resultat per aktie, kr 4 13,78 13,88 Utdelning per aktie 5 10,10 9,90 Antal heltidstjänster ) Beräknat på kvarvarande verksamhet. 2) Enligt Swedbanks nuvarande tolkning av framtida regelverk. 3) Exklusive Riksgälden och återköpsavtal. 4) Kvarvarande verksamhet efter utspädning och utan hänsyn tagen till avdrag för utdelning hänförlig till preferensaktier. 5) Styrelsens förslag för Årets resultat Stabilt resultat Kontrollerad kostnadsutveckling Stärkt kapitalisering Förbättrad marknadsposition Föreslagen utdelning 10,10 kronor per aktie

5 Våra affärssegment Den finansiella rapporteringen är uppdelad i fyra segment. Svensk bankverksamhet Sverige är Swedbanks största marknad med 4 miljoner privat kunder och företagskunder. Det gör Swedbank till Sveriges största bank sett till antalet kunder. Vi är tillgängliga genom våra digitala kanaler och kontor, samt genom samarbetet med sparbanker och franchisetagare. Stora företag & Institutioner Ansvarar för Swedbanks erbjudande till kunder med omsättning på över två miljarder kronor, samt kunder med komplexa behov som följd av verksamhet i flera länder eller avancerade finansieringslösningar. Tar fram företags- och kapitalmarknadsprodukter till övriga banken och spar bankerna. Andel av koncernens totala intäkter Andel av resultat före nedskrivningar och kreditförluster 59 % 59 % Andel av koncernens totala intäkter Andel av resultat före nedskrivningar och kreditförluster 20 % 21 % Baltisk bankverksamhet Med omkring 4 miljoner privatkunder och över företagskunder är Swedbank största bank sett till antalet kunder i Estland, Lettland och Litauen. Enligt mätningar är vi även det mest respekterade företaget inom finanssektorn. Vi är tillgängliga både genom våra digitala kanaler och kontor. Koncernfunktioner & Övrigt Består av tre typer av affärsstödjande centrala enheter: produktorganisationen Group Products, gemensamma staber, samt Ektornet. Koncernfunktioner & Övrigt stödjer de tre övriga affärssegmenten. Andel av koncernens totala intäkter Andel av resultat före nedskrivningar och kreditförluster Andel av koncernens totala intäkter Andel av resultat före nedskrivningar och kreditförluster 6% Estland 6% Estland 5% Lettland 5% Lettland 6 % 4 % 4% Litauen 4% Litauen

6 2 Vd har ordet Våra kunders efterfrågan driver utvecklingen av banken Det är kunderna som driver utvecklingen av framtidens bankverksamet. Deras förväntningar på oss förändras i takt med att den tekniska utvecklingen erbjuder nya möjligheter att göra bankaffärer. Vi ska vara en modern och attraktiv bank även i framtiden och därför ska det vara enkelt och smidigt att göra affärer med oss. Swedbank har en historia som sträcker sig nästan tvåhundra år tillbaka i tiden. Runt om i landet öppnades sparbanker. Med sparsamhet och hårt arbete växte kundernas bankböcker och gjorde det möjligt för dem att höja sin levnadsstandard, trygga ålderdomen eller kanske rent av öppna en egen rörelse. Men även om vi är stolta över vårt ursprung som också innehåller jordbrukskassetraditionen och Hansabank så kan vi inte vila på gamla lagrar. Det är ingen hemlighet att den svenska allmänhetens förtroende för bankerna har försämrats. Att det omfattar hela branschen är förstås ingen ursäkt. Faktum kvarstår, vi måste bli bättre. Vi vill att våra kunder ska rekommendera oss till sina vänner och bekanta för att de uppskattar såväl sin kontakt med banken som våra tjänster och produkter. Vi vet att det kommer att ta tid att förbättra kundnöjdheten i Sverige, men vi är också övertygade om att vi är på rätt väg och att vi kommer att vara framgångsrika. Förbättring av kundvärdet är vår viktigaste prioritering Swedbank gjorde ett bra resultat för Vår vinst uppgick till 15,2 miljarder kronor. Den finansiella styrkan gör det möjligt för oss att utveckla bättre banklösningar och utöka vår servicenivå. Våra kunder efterfrågar enkla och tydliga erbjudanden och därför ska det vara smidigt att utföra bankärenden hos oss. Under året har vi bland annat lanserat en speciell mobilbanksapp för ungdomar och en annan för företagskunder. I mobil banken kan man numera se alla sina kreditkortstrans aktioner och följa alla in- och utbetalningar på kontot. I våra digitala kanaler är det möjligt att när och var som helst göra bankärenden och följa sin dagliga ekonomi. Vi bröt ny mark när vi under 2013 introducerade videorådgivning på ett tjugotal kontor. Där kan nu kunden träffa rådgivare och experter från flera delar av banken. Videorådgivning är ännu i sin linda men fler och fler kunder kommer att kunna välja den här mötesformen. I framtiden kommer man också kunna möta sin rådgivare hemma i soffan genom smart-tv:n eller vid köksbordet i surfplattan. Förutom att vi gör det alla fullservicebanker gör, ska vi också göra det bättre och mer effektivt. Det är centralt för oss att 1) erbjuda banktjänster till alla och 2) engagera oss i samhället där våra kunder bor och verkar. Vi har många kunder och kontaktytor i alla delar av samhället. Att det går bra för samhället gynnar banken. Vi riktar in vårt engagemang på områden där vi har särskild kompetens och där vi tillsammans med våra kunder och samarbetspartners kan göra mest skillnad. Under 2013 har vi utvecklat vårt arbete för fler jobb för unga och utrikesfödda, för bättre utbildning och ekonomikunskaper, och dessutom alltmer engagerat oss i frågor rörande den svenska bostadsmarknaden. Att få igång byggandet och infrastruktursatsningar, särskilt i expansiva storstadsområden, är nödvändigt för hela samhällsekonomins hälsa. Mer av våra resurser närmare våra kunder Vi lägger alltmer resurser på den del av banken som möter våra kunder. Idag kan vi erbjuda rådgivning på fler sätt och till fler kunder än någonsin. Genom att skapa enklare beslutsvägar kan vi också erbjuda snabbare service bättre anpassad både till de lokala förutsättningarna på orten och till den enskilde kundens behov. I Estland, Lettland och Litauen är vår kundnöjdhet genomgående hög, och där har vi också kommit längre än i vår svenska privatkundsverksamhet med att anpassa oss till förändrade behov och beteenden. Också bland storföretag och institutioner är kundnöjdheten god. Den gemensamma nämnaren är att vi både i Baltikum och på företagssidan påbörjade förändringsarbetet tidigare än i vår svenska privatkundsverksamhet. Sedan början av 2013 decentraliserar vi vår verksamhet i Sverige. Kundmötet blir utgångspunkt för allt vi gör. Vi ska inte göra något som inte skapar mervärde för våra kunder. Därför genomgår alla centrala stödfunktioner en köp- och säljprocess som ger våra rådgivare större inflytande över vad resten av banken gör. Det ska ge bättre stödfunktioner som gör att vi direkt kan möta våra kunders önskemål och behov. Omvärldsförändringar skapar möjligheter Finansbranschen genomgår omvälvande förändringar, bland annat på regleringsnivå inom EU. Riksbankens och Finansinspektionens stresstester visar att Swedbank är finansiellt starkt med små sammantagna risker. Under året ökade kärnprimärkapitalrelation till 18,3

7 3 Vd har ordet Vi lägger nu alltmer resurser på den del av banken som möter våra kunder. Idag kan vi erbjuda rådgivning på fler sätt och till fler kunder än någonsin. Michael Wolf VD och koncernchef procent. Sammantaget har den goda utvecklingen gjort att våra upplåningskostnader minskat ytterligare under året. Vi bejakar regleringsarbetet som syftar till att öka den finansiella stabiliteten. Samtidig ska vi vara tydliga med att de hårdare kraven på bankerna också ofrånkomligen leder till högre kostnader både för oss som bank och för våra kunder. Nya krav gör att gamla inarbetade modeller måste omprövas. Många av omvärldsförändringarna stärker konsumenternas ställning och ger ökade valmöjligheter, vilket främjar konkurrens och sporrar utveckling. För banker som snabbt kan anpassa sig öppnar sig stora möjligheter. Vi har redan påbörjat arbetet genom att ta fram enklare och smidigare lösningar. Vi har en god position. Stockholm i februari 2014 Michael Wolf VD och koncernchef

8 4 Omvärld och marknad Omvärldsförändring driver banksektorn... Makroekonomiska förutsättningar, ändrad reglering och teknologisk utveckling både utmanar och skapar nya möjligheter för banksektorn. En av utmaningarna för etablerade företag som Swedbank är ökad konkurrens från nya aktörer. Situationen erbjuder också stora möjligheter för dem som kan anpassa sig snabbt. Den ekonomiska utvecklingen är en av de främsta drivkrafterna för banksektorn. En annan viktig drivkraft är den förändrade regleringen som skapar en helt ny konkurrensbild. Kundernas valmöjligheter ökar också parallellt med att teknisk utveckling och digitalisering föder nya möjligheter och beteenden. Hur ekonomin påverkar banksektorn Goda makroekonomiska förutsättningar skapar ökad aktivitet bland hushåll och företag. I tider av sämre makroekonomisk utveckling ger lägre aktivitet försämrade förutsättningar för banksektorn. De stora underliggande obalanserna i den globala ekonomin spär i nuläget på osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen, såväl nationellt som i ett internationellt perspektiv. Globalt ser signaler om minskade stödåtgärder från vissa centralbanker ut att få stor påverkan under Att åtgärderna dras tillbaka är ett styrketecken i sig, men centralbankerna står samtidigt inför en balansakt där avvecklingen måste kalibreras mot takten i den positiva utvecklingen. Komplexiteten är omfattande och det är osäkert hur en fortsatt nedtrappning av centralbanksåtgärder kommer att påverka skuldsättning, prisutveckling och kvarvarande obalanser i spåren av finanskrisen Makroekonomiska förutsättningar Även om många uttrycker försiktig optimism om framtiden, är det svårt för banker verksamma i Sverige och de baltiska länderna att komma tillbaka till den tillväxttakt som fanns före krisen. Detta är inte heller önskvärt eftersom dåvarande kreditexpansion inte var långsiktigt hållbar. I Sverige var den ekonomiska utvecklingen svagare än väntat under Den relativt starka ekonomiska utvecklingen sedan 2010 har samtidigt gett Sverige en kvalitetsstämpel. Detta har lett till sjunkande upplåningskostnader för staten, banker och andra svenska företag och institutioner. Det finns dock vissa tecken på obalanser i svensk ekonomi, inte minst på bostadsmarknaden. Ett långvarigt efterfrågeöverskott har uppstått som en följd av låg nyproduktion av bostäder, vilket lett till stigande bostadspriser och växande skuldsättning bland hushåll. Det senare har gjort att Riksbanken hållit reporäntan på en högre nivå än vad det ekonomiska läget i övrigt motiverat, vilket hämmar den potentiella tillväxten. På våra baltiska hemmamarknader, Estland, Lettland och Litauen, bedöms den ekonomiska återhämtningen fortsätta, med tillväxttakter runt 4 procent de kommande åren. Arbetslöshet och inflation väntas sjunka samtidigt som de externa obalanserna minskar, med lägre risk som följd. Till stor del är den positiva utvecklingen ett resultat av omfattande reformer och ekonomisk politik inriktad på ett närmande till EU. Lettland antog euron som valuta 1 januari 2014 och Estland 1 januari Litauen är på väg mot EMU-medlemskap. Marknadens och reglerares krav på banksektorn har ökat. Regelverksförändringar skapar både hot och möjligheter Marknadens och reglerares krav på banksektorn har ökat. Det har inneburit ökade regleringar vilket leder till högre krav på kapital och upplåning. Tydligare regelverk ska säkerställa att banker inte ger upphov till kostnader för samhället. Regleringen gör också att det blir tydligare vilken risk olika finansinstitut har. Den skiljer ut de stabila och mer lönsamma bankerna, vilket tenderar att gynna etablerade aktörer. Andra regleringar både i Sverige och inom EU syftar till att öka konsumentens ställning och valmöjligheter. Det leder till högre konkurrens och i förlängningen lägre priser, till skillnad från annan reglering som driver upp kostnaden. Förändringarna som stärker konsumenternas ställning skapar därmed också högre krav på att enskilda banker ökar sin effektivitet för att kunna bibehålla konkurrenskraft. Teknisk utveckling ger nya kundbeteenden Nya teknologiska möjligheter i form av digitalisering skapar nya sätt att distribuera produkter och tjänster, samt en starkare ställning för konsumenter som en följd av att det genom ökad transparens blir enklare att jämföra olika erbjudanden. Banker möter en allt starkare efterfrågan på digitala tjänster, framför allt bland yngre kunder vars efterfrågan på finansiella produkter och tjänster väntas stiga i takt med ålder och inkomst. Utöver förbättringar för kunderna medför digitaliseringen också möjligheter för bankerna, som bland annat får del av effektiviseringsvinster då exempelvis kontantanvändningen i samhället avtar. Kundernas villighet att snabbt ta till sig nya digitala lösningar attraherar samtidigt helt nya aktörer, som ser möjligheter att etablera sig i delar av det finansiella systemet. Hittills har det största omvandlingstrycket funnits inom konsumtionskrediter samt betalningsområdet.

9 och styr våra prioriteringar Swedbanks strategi syftar till långsiktigt värdeskapande för våra kunder, ägare och andra intressenter. Prioriteringar anpassas löpande utifrån omvärldsförändringarna för att säkerställa vår konkurrenskraft. Allt sammantaget ska leda till våra övergripande mål. Omvärldsförändringar Makroekonomi Regelverksförändringar Teknisk utveckling Ökad konkurrens Strategi Tillgänglig fullservicebank......med beslutsfattande nära våra kunder......låg risk... och hög kostnads effektivitet. Du kan läsa mer om vår strategi på sidan 6 Prioriteringar Förbättra kundvärdet Stärka marknadspositionen Öka beslutskraften nära våra kunder Öka kostnadseffektiviteten Du kan läsa mer om våra prioriteringar på sidan 7 Mål Ökat kundvärde Ö k a t m e d ar b e t ar - engagemang Räntabilitet på eget kapital på minst 15 procent Marknadsledande kostnadseffektivitet Solid kapitalisering Du kan läsa mer om våra mål på sidan 8 9

10 6 Strategi Kundvärde och långsiktighet är kärnan i vår strategi Genom att vara en lönsam bank med låg risk skapar vi förutsättningar för att bygga relationer som möter våra kunders behov på såväl kort som lång sikt. Vår strategi syftar till att skapa hållbart kund-, samhälls-, aktieägar- och medarbetarvärde. Tillgänglig fullservicebank Vi vänder oss till både hushåll och företag, och täcker allt från grundläggande transaktionstjänster till de mest avancerade behoven av rådgivning. Vårt mål är att göra det på ett långsiktigt sätt som ger högt kundvärde. Våra tjänster och produkter utgår därför ifrån och anpassas till våra kunders behov och beteenden. Genom att aktivt främja tillgänglighet bidrar vi till högt totalt kundvärde i de lokala samhällen där vi verkar. Vi är en inkluderande bank med service anpassad till olika behov. Enklare tjänster som går att automatisera erbjuds i första hand genom självbetjäning. Mer komplexa tjänster som kräver rådgivning erbjuds genom direktkontakt med våra medarbetare. Vi ska främja en sund och hållbar ekonomi. med beslutsfattande nära våra kunder Vårt erbjudande utgår ifrån våra kunder. Därför ska också allt beslutsfattande ske så nära kunderna som möjligt utan onödiga ledtider och med stöd av rådgivarens kännedom om den lokala marknaden. Den kompetensen ligger också till grund för vilka tjänster och produkter som erbjuds. Rådgivaren tar ansvar för prissättning, risk, resultat- och balansräkning. Det främjar engagemang och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare, samtidigt som behovsanpassning och ökad tillgänglighet stärker kundvärdet. låg risk... Swedbanks bolån och annan utlåning finansieras genom upplåning på kapitalmarknaden. God och stabil lönsamhet i kombination med låg risk är förutsättningar för att få kapitalmarknadens förtroende. För att intjäningen ska vara stabil över tid krävs låg risknivå. En låg riskprofil möjliggör låga upplåningskostnader, vilket gynnar alla våra intressenter. Risknivån hålls nere genom hög kvalitet i kreditgivningen, där låntagarnas återbetalningsförmåga, soliditet och säkerheter alltid är styrande. Vidare ska banken ha en hållbar balans mellan in- och utlåning och eftersträva matchande löptider. Swedbank prioriterar hållbar tillväxt. och hög kostnadseffektivitet Omvärldsförändringarna ökar betydelsen av att kunna hantera kapital och kostnader på ett effektivt sätt. Kapitaleffektivitet nås genom att våra medarbetare har god kännedom om våra kunder och vad som påverkar riskvägda tillgångar och kapitalbindning. Kostnadseffektivitet uppnås bland annat genom att våra produkter utvecklas gemensamt på koncernnivå. Vår breda kundbas ger oss också stordriftsfördelar och möjlighet att skapa kostnadseffektiva lösningar med hjälp av ny teknologi. Vi anpassar oss löpande till förändringar i omvärlden för att göra saker bättre, enklare och därmed effektivare. För att vara marknadsledande på kostnadseffektivitet främjar vi också en företagskultur där samtliga medarbetare är väl medvetna om och återhållsamma med kostnader. Ju mer kostnadseffektiva vi är desto högre kundvärde kan vi skapa, tack vare större investeringsmöjligheter.

11 7 Prioriteringar 2014 Prioriteringar 2014: Ökat kundfokus Swedbanks prioriteringar säkerställer långsiktig konkurrenskraft genom löpande anpassning till omvärldsförändringar. Prioriteringarna ska se till att vi fokuserar på de områden vi bedömer bidrar mest till långsiktigt värdeskapande. Förbättra kundvärdet Fortsatt investering i tillgänglighet, bemötande och kvalitet Ägna mer av våra resurser åt kundmöten Förenkla och förtydliga vårt erbjudande Vi ska fortsätta öka kundvärdet för att främja vår konkurrenskraft. Omvärldsförändringar, bland annat regelverk och ökad digitalisering, leder till ökad transparens och möjlighet att jämföra innehåll i olika erbjudanden. Att snabbt anpassa oss genom fortsatta investeringar för ökad tillgänglighet, kvalitet och användarvänlighet samtidigt som vårt produkterbjudande förenklas ska bidra till ökat kundvärde. Vi ska också göra det enklare att välja lämplig kontaktväg för respektive tjänst. Andelen resurser som finns i centrala staber ska minska, för att möjliggöra större resurser i mötet med våra kunder. Här är också ytterligare investeringar i kompetensutveckling och kundbemötande centralt. Stärka marknadspositionen Växa på befintliga marknader Bygga långsiktiga relationer Samordna erbjudanden Vi ska växa med nuvarande och framtida kunder på befintliga marknader. Eftersom vi har privatkunder som driver företag och företagskunder med privatkunder som anställda, ska bankens erbjudanden i tilltagande utsträckning samordnas. Genom starkare internt samarbete kan fler av våra kunder få fördelar genom att göra merparten av sina bankaffärer med oss. Alla kontakter med banken oberoende av kanal är en del i vårt relationsbyggande. Inom ett antal produktområden, samt för våra kunder med mer komplexa behov, kommer riktade åtgärder göras framöver för att stärka vår marknadsposition och bättre möta kundernas efterfrågan. Öka beslutskraften nära våra kunder Decentralisera beslutsmandat och förbättra affärsstöd Stärka såväl ledarskap som medarbetarskap Tillvarata och utveckla talang med ökad intern rörlighet Genom att öka beslutskraft och kompetens stärker vi våra medarbetare. För att möjliggöra att beslut fattas så nära våra kunder som möjligt har Swedbank ett ramverk som utvecklar affärsmannaskapet och över tiden ger kundansvariga alltmer att säga till om. Det ökar kraven på chefer i banken eftersom alltmer av vår verksamhet hanteras i omedelbar anslutning till kundmötet. Genom satsning på ledarskap och en mer resultatorienterad företagskultur med kunden i centrum stödjer vi den lokala beslutskraften. Delar av den tidigare centraliserade riskorganisationen flyttas närmare affärsledet samtidigt som de lokala kreditmandaten stärks. Vi arbetar för att vidga våra medarbetares kunnande, skapa utvecklingsmöjligheter inom banken och främja intern rörlighet, jämställdhet och mångfald. Öka kostnadseffektiviteten Förenkla interna processer Anpassa stabsfunktioner utifrån kundbehov Utveckla kostnadsmedvetenheten För att långsiktigt kunna erbjuda konkurrenskraftiga tjänster krävs kontinuerlig kostnadsmedvetenhet och rationalisering av interna processer. En mer resultatorienterad företagskultur innebär dels fokus på intäkter men också mot bakgrund av omvärldsförändringar kraftig betoning av kostnadseffektivitetens betydelse för att kunna erbjuda långsiktigt kundvärde. Vi ska automatisera processer och främja självbetjäning. Ansvaret för att hålla kostnaderna nere delas av alla medarbetare i banken. Också genom ökat samarbete och integration skapar vi effektivitet. Alla interna tjänster ska bli föremål för en köp- och säljprocess där de enheter som möter våra kunder bedömer om kostnad och leverans från bankens stödfunktioner är prisvärda. Det är kundens önskemål och behov som kanaliseras från kundmötet via rådgivare och vidare i organisationen som ska styra vilken verksamhet som bedrivs. Det ska vässa stabsfunktionerna och öka kvaliteten.

12 8 Mål och utfall Ökat kundfokus Sammantaget bidrar våra mål till långsiktigt värdeskapande. Högt kundvärde är en förutsättning för hållbar lönsamhet. Kunder MÅL: Ökat kundvärde. VARFÖR: Kundvärdet är tillsammans med kundnöjdhet, förtroende och positiv inställning till varumärket, förklaringar till i vilken omfattning våra kunder väljer att använda våra tjänster och produkter för att tillgodose sina bankbehov. Högt kundvärde är en förutsättning för hållbar lönsamhet. Vi följer upp genom egna och publika undersökningar som bland annat mäter kundnöjdhet (för Sverige SKI och NKI samt för de baltiska länderna TRIM). Medarbetare MÅL: Ökat medarbetarengagemang. VARFÖR: Att vi har engagerade medarbetare bidrar till framgångsrika affärer för våra kunder. Genom att successivt öka våra medarbetares beslutskraft främjar vi engagemang och säkrar långsiktigt ansvarstagande för våra kunders ekonomi. En förutsättning för detta är kompetens och ledarskap som möter efterfrågan och mångfalden i vår breda kundbas. Vi följer upp medarbetarnas engagemang genom en årlig medarbetarundersökning. Räntabilitet MÅL: Räntabilitet på eget kapital på minst 15 procent. VARFÖR: Swedbanks aktieägare kräver en konkurrenskraftig avkastning på sitt investerade kapital. Samtidigt krävs en god lönsamhet för att säkra vår långsiktiga konkurrensförmåga och skapa investeringsmöjligheter. Vi behöver även säkerställa förmågan att klara perioder av stora ekonomiska påfrestningar, vilket till stor del avgörs av intjäningsförmåga, risk nivå och kapitalisering. Finansiella mål Kostnadseffektivitet MÅL: Marknadsledande kostnadseffektivitet. Kapitalisering MÅL: Solid kapitalisering. VARFÖR: I en alltmer global och transparent värld, och i ljuset av regelverksförändringar, tilltar konkurrensen avseende banktjänster. För att långsiktigt kunna erbjuda konkurrenskraftiga tjänster krävs därför kontinuerligt arbete med kostnadseffektivitet. Swedbank ska vara marknadsledande på kostnadseffektivitet. VARFÖR: Finansinspektionen har ännu inte beslutat om de slutgiltiga svenska kapitalkraven. Styrelsen kommer att fatta beslut om ett nytt kapitalmål när regelverken är på plats. Swedbanks kapitalisering ska säkerställa att banken klarar sig under ett stressat scenario, både ur ett soliditetsperspektiv och för att säkra tillgång till konkurrenskraftig kapitalmarknadsupplåning. Låg risk och hög intjäningsförmåga innebär ett lägre kapitalbehov och vice versa.

13 9 Mål och utfall främjar vår konkurrenskraft Vårt fokus på kostnadseffektivitet ger oss det investeringsutrymme som krävs för att vi ska kunna vara en attraktiv bank även i framtiden. UTFALL: Utvecklingen av våra kunders aktivitet visar en ökning under Antalet mobilbankskunder ökade med 33 procent i Sverige, 80 procent i Estland, 64 procent i Lettland och 114 procent i Litauen. Kundnöjdhet i Sverige, enligt SKI, sjönk med 2 enheter till 65 under I de baltiska länderna mäts kundnöjdheten vartannat år i TRIM. Senaste mätningen avser 2012 då siffran för Estland ökade med en enhet till 74, Lettland med fem enheter till 79 och Litauen med två enheter till 80. I Baltikum placerades Swedbank under 2013 på en femteplats som ett av de mest omtyckta varu märkena. Utveckling kundnöjdhet mätt i SKI för Sverige och TRIM för de baltiska länderna, index Sverige Estland Lettland Litauen UTFALL: I Swedbanks medarbetarundersökning låg Engagemangsindex kvar på förra årets nivå, som översteg medeltalet för jämförbara företag. På en mer detaljerad nivå tyder undersökningen på att förändringsarbetet inom banken ger effekt och att den nya organisationen med mer decentraliserat beslutsfattande i Sverige främjar våra medarbetares engagemang, vilket i sin tur ska bidra till framgångsrika affärer för våra kunder. Engagemangsindex, Engagemangsindex UTFALL: Kärnprimärkapitalrelationen fortsatte att stärkas under året och var per sista december 18,3 procent (15,4) enligt Basel 3. Ökningen förklaras av årets resultat (efter föreslagen utdelning) och minskade riskvägda tillgångar, vilket framför allt beror på positiva ratingmigrationer hänförliga till privatpersoner och bostadsrättsföreningar i Sverige samt företag i Baltikum. Även minskade exponeringar i Ryssland samt försäljningen av den ukrainska verksamheten har minskat riskvägt belopp. Arbete med kapitaleffektivitet har haft en fortsatt positiv effekt på kärnprimärkapitalrelationen. Rekommendationsindex (enps) Swedbank Jämförelseindex Jämförelseindex Swedbank UTFALL: Avkastningen på eget kapital för kvarvarande verksamhet minskade under året till 14,7 procent (15,6). Branschgenomsnittet var 12,7 procent och inkluderar de tre svenska storbankerna, Nordea, SEB och Handelsbanken. Årets resultat för Swedbank har drivits av starkare räntenetto och högre provisionsintäkter. Kostnaderna var i stort oförändrade. Den låga räntenivån under 2013, i kombination med indikationer på högre kapitalkrav, har begränsat möjligheten att nå avkastningsmålet. Lönsamheten är avhängig vår förmåga till kontinuerlig kostnadseffektivisering och automatisering och förenkling av processer. Swedbanks räntabilitet jämfört branschsnitt, % Branschsnitt UTFALL: Kostnaderna var i stort sett oförändrade jämfört med Kostnaderna inom Ektornet, som förvaltar och utvecklar bankens övertagna tillgångar efter finanskrisen, minskade med 35 procent för helåret. Kostnaderna för IT och personal ökade, bland annat som en effekt av ökat antal kundansvariga i Svensk bankverksamhet. Ett sätt att mäta kostnadseffektivitet är genom K/I-talet. Swedbanks K/Ital för 2013 var 0,45, vilket är lägre än snittet för de tre svenska storbankerna, Nordea, SEB och Handelsbanken. Swedbanks K/I-tal jämfört branschsnitt 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Branschsnitt Swedbanks kärnprimärkapitalrelation, Basel 3, %

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation Årsredovisning 2011 Vi tror på en hållbar bankrelation Innehåll 1 Swedbank i korthet 3 Ekonomiskt sammandrag och viktiga händelser 2011 4 VD har ordet 7 Finansiella mål 8 Strategi och prioriteringar 12

Läs mer

Tredje kvartalet 2013

Tredje kvartalet 2013 Tredje kvartalet 2013 Jämfört med andra kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 4 187 mkr (3 478) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

Fjärde kvartalet 2014

Fjärde kvartalet 2014 Fjärde kvartalet 2014 Jämfört med tredje kvartalet 2014 Resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 798 mkr (4 562) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning var 3,45 (4,14)

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

Kv1, 2015. Delårsrapport januari mars 2015

Kv1, 2015. Delårsrapport januari mars 2015 28 april 2015 Kv1, 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Jämfört med fjärde kvartalet 2014 Förbättrat resultat under extraordinära marknadsförhållanden God kostnadskontroll Fortsatt utlåningstillväxt i

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 13 juni 2012 diarienr 12-5765 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 29 oktober 2012 Tilläggsprospektet diarienr 12-11384 Swedbank Hypotek AB (publ) Program

Läs mer

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425)

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Andra kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2012 Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,88* kronor (2,21) och resultat per aktie efter

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Andra kvartalet 2011. Januari-juni 2011. jämfört med första kvartalet 2011. Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852)

Andra kvartalet 2011. Januari-juni 2011. jämfört med första kvartalet 2011. Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852) Andra kvartalet 2011 jämfört med första kvartalet 2011 Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,02* kronor (2,47) och resultat per aktie efter

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2012 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder samt har ett landsomfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland

Läs mer

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010 Innehåll 2009 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Strategi 6 Marknad och konkurrens 8 SEB:s medarbetare 12 Corporate sustainability 14 SEB-aktien 18 SEB:s finansiella

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås Årsredovisning 2013 Innehåll Sid 2 Verkställande direktörens kommentarer 4 Swedbank Sjuhärad i korthet 5 Året i sammandrag 6 Privatmarknad 8 Företagsmarknad 10 Internet och telefontjänster 12 Årsredovisning

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Årsredovisning 2013

SBAB Bank AB (publ) Årsredovisning 2013 SBAB Bank AB (publ) Årsredovisning 2013 2 AFFÄRSÖVERSIKT Innehåll Kort om SBAB Affärsöversikt 2 Kort om SBAB 2 2013 i korthet 3 VD-kommentar 4 Vision, värderingar & mål 5 SBAB steg för steg 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 1 juni 2011 diarienr 11-5340 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 27 oktober 2011 Tilläggsprospektets diarienr 11-11104 Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Läs mer

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den Årsredovisning 2014 Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den starka utveckling som sker i Borås

Läs mer

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen Årsredovisning Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen och värderingarna hos Nordeas medarbetare.

Läs mer

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB 12 Årsredovisning Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2014 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Årsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Årsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 AFFÄRSÖVERSIKT SBAB Årsredovisning 2014 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING GIVANDE RELATIONER. Stora förändringar i ekonomin Aktiva storföretagskunder Nya digitala tjänster möter nya behov

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING GIVANDE RELATIONER. Stora förändringar i ekonomin Aktiva storföretagskunder Nya digitala tjänster möter nya behov ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING GIVANDE RELATIONER Stora förändringar i ekonomin Aktiva storföretagskunder Nya digitala tjänster möter nya behov DETTA ÄR SEB VILKA VI ÄR SEB är en relationsbank. Vi

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer