Verksamhetsberättelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1

2 Verksamhetsberättelse 2010 Förord Under 2010 genomgick Folkrörelsearkivet en förändring av särskilt slag när arkivets föreståndare sedan 40 år tillbaka, Karl-Ivar Åsander, avgick med pension i augusti. Åsander, som anställdes 1970, arbetade till en början ensam med arkivet och är den som i huvudsak byggt upp den organisation och arkivsamling vi har idag. Som sig bör efter en sådan lång och trogen tjänst avtackades Åsander med en guldklocka vilken hade inskriptionen Tack för 40 år i folkrörelsernas tjänst. Hans efterträdare, Karin Holmgren, påbörjade sin anställning i april 2010 och arbetade under några månader parallellt med Åsander. Även vår filial i Skellefteå har fått ett nytillskott i personalgruppen. Tobias Lundqvist vikarierar sedan i september på tjänsten som arkivföreståndare. Medlemsorganisationer Folkrörelsearkivets årsmöte hölls 15 mars 2010 i Västerbottens museums lokal Bio Abelli, Umeå. 26 medlemsorganisationer var representerade av de för året 222 medlemmarna. Sedan förra året har 1 medlem bortfallit och 3 nya medlemmar tillkommit (se sid 22). En bidragande orsak till medlemstillskottet är det för medlemmar rabatterade avgiften för verifikatarkivering, något som för de organisationer som förvarar stora mängder verifikat hos arkivet kan ge väsentliga förtjänster på priset. Styrelse, Arbetsutskott, Revisorer och Valberedning Styrelse Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ordinarie ledamöter och suppleanter. Valperioden räknat från anges inom parentes. Ordinarie ledamot Suppleant Ordförande Bertil Petersson (1 år) Kurt Olovsson (1 år) arbetarerörelsen arbetarerörelsen Vice ordförande Ivar Söderlind (1 år) Sture Bäckström (1 år) idrottsrörelsen hembygdsrörelsen Kassör Peer-Olof Moberg (2 år) Ulla Orring (2 år) nykterhetsrörelsen folkpartiet Mattias Larsson (2 år) centerpartiet Lars-Olov Sjöström (1 år) frikyrkorörelsen Curt Wallmark (2 år) bildningsorganisationerna Lars Hammarstedt (2 år) fackliga tjänstemannarörelsen Randi Lindström (1 år) bildningsorganisationerna Lars-Olof Sandström (2 år) arbetarerörelsen 2

3 Carin Lundberg Skellefteå kommun Christer Lindvall Umeå kommun Inger Lundqvist Skellefteå kommun Håkan Appelblad Umeå kommun Harriet Hedlund Anette Lundberg Västerbottens läns landsting Västerbottens läns landsting Personalrepresentant Monica Sténs Sekreterare/adj. Karl-Ivar Åsander Karin Holmgren Arkivchef Arkivchef Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 5 gånger. Sammanträdesdatum har varit , , , , Arbetsutskott Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott bestående av 3 ledamöter med 1 suppleant samt adjungerad sekreterare. Arbetsutskottet har under verksamhetsåret haft följande sammansättning Ordinarie ledamot Suppleant Ordförande Bertil Petersson Mattias Larsson Vice ordförande Kassör Ivar Söderlind Peer-Olof Moberg Sekreterare/adj. Karl-Ivar Åsander Karin Holmgren Arbetsutskottet har under verksamhetsåret sammanträtt 6 gånger. Sammanträdesdatum har varit , , , , , Revisorer Revisorerna har under året varit följande: Ordinarie ledamot Solveig Grubbström arbetarerörelsen Bertil Pettersson frikyrkorörelsen Suppleant Kurt Karlsson nykterhetsrörelsen Karl-Evert Eriksson bildningsorganisationerna Rob Eriksson Kjell Edlundh Västerbottens läns landsting Västerbottens läns landsting 3

4 Valberedning Årsmötet har som förberedande organ till årsmötet 2011 utsett en valberedning med följande sammansättning: Dan Sjösten (sammankallande) Niclas Bromark Ari Leinonen arbetarerörelsen idrottsrörelsen nykterhetsrörelsen Personal Namn Befattning Tidsperiod Boberg, Lena tf arkivassistent i Umeå tillfälligt förordnande Dyverfeldt, Lars tf arkivassistent i Umeå tillfälligt förordnande Edlund, Bo-Göran arkivarie i Skellefteå ordinarie anställning/sjukskriven Engström, Carina bokbindare i Skellefteå ordinarie anställning Gelfgren, Ann-Sofie tf arkivassistent i Umeå till Holmgren, Karin arkivchef ordinarie anställning fr Häggström, Christer tf arkivassistent i Umeå till Johansson, Thomas tf arkivassistent i Umeå tillfälligt förordnande Lindberg, Inger arkivassistent i Skellefteå ordinarie anställning Lindkvist, Harriet tf arkivassistent i Umeå till Lundqvist, Tobias arkivarie i Skellefteå vikariat fr Lundgren, Tage arkivassistent i Skellefteå ordinarie anställning Mört, Anneli tf bokbindare i Skellefteå tillfälligt förordnande Nilsson, Fredrik tf arkivassistent i Umeå till Nilsson, Johanna praktikant i Umeå till Oliver, Gun-Britt tf arkivassistent i Umeå till Pettersson, Stefan tf arkivassistent i Umeå till Sténs, Monica arkivarie i Umeå ordinarie anställning Sundberg, Jan tf arkivassistent i Umeå tillfälligt förordnande Sundström, Ing-Mari praktikant i Umeå till Wiklund, Elisabeth tf arkivassistent i Skellefteå tillfälligt förordnande Wiklund, Greger bokbindare i Skellefteå ordinarie anställning Åsander, Karl-Ivar arkivchef ordinarie anställning till Lokaler Umeå: Arkivlokalerna på Gammlia har en kapacitet på hyllmeter och av dessa utnyttjades hyllmeter. Detta innebär en ökning på 17 hyllmeter jämfört med föregående år. Ett större antal hyllmeter har frigjorts i vårt källararkiv tack vare en uppstädning i hyllorna. Vid årets början övertogs Företagsarkivets gamla arkivlokaler i Hörnefors, lokaler som ligger i anslutning till de lokaler Folkrörelsearkivet sedan tidigare hyr. Tillskottet innebar en ökning av kapaciteten i Hörnefors med 236 hm och den mest akuta utrymmesbristen har därmed kunnat undanröjas. Av den totala kapaciteten i Hörnefors på 867 hm utnyttjades vid årsskiftet 510 hm, vilket är en ökning med 18 hm jämfört med föregående år. Totalt uppgår beläggningen till 4217 hm, vilket är en ökning med 35 hm jämfört med föregående år. En del stora leveranser under året samt en eftersläpning i uppordningen av det inkommande materialet är 4

5 orsakerna till den ökade beläggningen. Under hösten har vår hyresvärd i Umeå, Västerbottens museum AB låtit måla om vår korridor samt två av våra kontorsrum i ljusa färger. I samma veva har arkivet bekostat intensivvård av våra golv samt på egen hand gjort en genomgripande städning i förrådsutrymmen och på kontoren. Lokalerna har därmed fått ett stort lyft vilket varit uppskattat. På grund av en vattenskada i oktober i de lokaler vi hyr av Umeå kommun på Olofsdal har vi tvingats flytta den verksamheten till närliggande lokaler i samma område. De nya lokalerna är för ändamålet passande. Våra kontorslokaler i Umeå på Olofsdal och Gammlia var vid årsskiftet helt utnyttjade. Skellefteå: Av hyllkapaciteten på 2000 hyllmeter utnyttjades hyllmeter. En städning i Arkiv nr 2 har frigjort plats för ytterligare 10,6 hyllmeter. Denna plats upptas främst av materialet från pokalskåpen som tidigare stod i entrén. I och med en kraftig hyreshöjning fr o m årsskiftet 2010/2011 har man under senhösten påbörjat en omflyttning inom lokalerna för att våren 2011 kunna avvara ett av kontoren. Pokalskåpen som tagit upp Skellefteåarkivets entré har en gång för alla dokumenterats med bilder och placerats i nya hyllor i arkivet. På så sätt har en öppnare och ljusare entré skapats där det även gjorts plats för återkommande miniutställningar. Utställningar har under 2010 varit från lokalhistoriska dagarna i Medle, Arkivens dag och avslutats med en utställning på ett Jul tema. Samlingar Folkrörelsearkivet i Västerbotten är Sveriges största folkrörelse- och föreningsarkiv både vad gäller antal arkivbildare och mängden arkivmaterial. Vi har handlingar från 1494 (Håknäsbrevet) fram till idag, från pergament till digital fil med ett innehåll som spänner över en vid sfär. Här finns handlingar från länets byar, från de stora folkrörelserna, både mindre och större föreningar och släkt- och personarkiv. Sammantaget finns här drygt olika arkivbildare varav ca arkiv är uppordnade. Övrigt, osorterat material saknar arkivförteckning och därmed också sökingångar men finns likväl tillgängligt för forskning och förvaras precis som övriga arkivalier inom säkerhet. Arkivmaterialet förvaras i Umeå respektive Skellefteå beroende var det härstammar ifrån. Umeå Här förvaras material från länets södra delar, vilket även utgör merparten av den totala mängden arkivmaterial Folkrörelsearkivet i Västerbotten innehar. För uppgifter om under året uppordnade leveranser, se sid 16. Skellefteå Hos vårt arkiv i Skellefteå förvaras arkiv från Norsjö, Malå och Skellefteå kommuner. Merparten av materialet är uppordnat. För uppgifter om under året uppordnade leveranser, se sid 16. Leveranser Antalet leveranser av arkivmaterial till Folkrörelsearkivet uppgick under 2010 till 224 st varav 102 st levererades till arkivet i Skellefteå och 122 st lämnades till vårt arkiv i Umeå. För ytterligare specifikation av årets arkivleveranser, se sid 18. Inventeringar Under 2010 har inga arkivinventeringar genomförts men inför kommande år har en ansökan om bidrag lämnats in hos Riksarkivets enskilda nämnd. Ansökan gäller en inventering och dokumentation av den för Umeå unika Hardcore- och veganrörelsen som kom att prägla Umeås unga invånare under stora delar av 5

6 1990-talet. Ingen dokumentation eller insamling av arkivmaterial har sedan tidigare gjorts och i samarbete med Dialekt- ortnamns- och folkminnnesarkivet i Umeå (DAUM) har nu Folkrörelsearkivet för avsikt att åstadkomma en sådan. För Folkrörelsearkivet ger inventeringen en möjlighet att få in material från en dels tidigare odokumenterad folkrörelse men också från en rörelse som rört sig utanför etablissemanget, en typ av rörelse som sällan självmant lämnar in material för bevarande. För att kunna bidra till en rättvis historieskrivning av de västerbottniska folkrörelserna är det viktigt att vi även tillhandahåller material från dess utkanter, något som det idag finns väldigt lite av i våra samlingar. Inventeringen innebär samtidigt en ny utmaning för Folkrörelsearkivet att ta hand om material från en modern folkrörelse som inte dokumenterat sig på föreningstraditionellt vis i protokoll, kassaböcker och skrivelser. Bokbinderi Vårt bokbinderi i Skellefteå har 2010 mer än fördubblat sin produktion. Framförallt är det beställningar utifrån som ökat väsentligt. Norsjö och Storumans kommuner, skolan i Jörn, Skellefteå museum och bibliotek är några av de kunder för vilka man under året utfört 168 nybindningar, 64 enklare bindningar, 13 lagningar, tillverkat 12 lådor och genomfört 3 mögelsaneringar. Därutöver har man tillverkat mappar och skyltar, lagat kartor, gjort snabba bindningar och lamineringar. Bokbinderiets föreståndare, Greger Wiklund deltog i juni vid en kurs för kommunarkivarier i Lycksele där han informerade om bokbinderiets verksamhet. 13 kommuner var representerade vid tillfället. Norsjö och Storumans kommuner har under året valt att binda in stora protokollsserier och Skellefteå kommun var mot årets slut på väg in med en beställning. Bokbinderiet gör en stor bevarandeinsats på Folkrörelsearkivets eget material. Under året har man utfört 56 inbindningar, 23 lagningar och 2 mögelsaneringar, ett arbete som om man tvingats anlita en utomstående entreprenör hade kostat minst det dubbla. Folkrörelsearkivet i Västerbotten är unika som folkrörelse- och föreningsarkiv att ha ett bokbinderi inom den egna verksamheten, något som annars bara landsarkiven och Riksarkivet kan stoltsera med. För arkivet har man också tillverkat 15 måttanpassade lådor för förvaring av arkivmaterial, bl a har arkivets äldsta handling Håknäsbrevet från 1494 fått en bättre förvaring. Bokbinderiet är med deras hantverksmässiga metoder och stora maskiner ett fascinerande besöksmål och ofta uppskattat vid studiebesök på Nordanå. Under 2010 har man tagit emot 7 studiebesök. En ny informationsbroschyr har producerats under hösten. Forskning Forskarna som gör ett fysiskt besök hos arkivet har minskat betydligt de senaste åren både i Umeå och Skellefteå. Umeå hade ca 160 st forskarbesök under 2010 och Skellefteå ca 73 st. Hemsida/Webb Däremot ser vi att besökarna blir allt bättre på att hitta till vår hemsida vilket man kan se på en stadigt ökande besöksfrekvens besöktes sidan av ca 40 personer per dag, att jämföra med ett snitt på 60 (42-73) personer per dag under Totalt hade vi ca unika besök på vår hemsida. Under vårvintern, i samband med en uppdatering av vårt webhotell, kraschade vår sökdatabas på hemsidan. Felet var inte var helt lätt att reparera och databasen var därför ur funktion fram till juni månad. Sedan början av december månad finns även Folkrörelsearkivet med en egen sida på det populära sociala mediet Facebook. Den hade vid årets slut haft 423 besökare på den knappa månad den existerat. Tanken 6

7 är att vi genom den ska nå en ny, framförallt yngre målgrupp. 50 personer har vid årets slut anslutit sig till sidan, vilket betyder att de prenumererar på nyhetsuppdateringar från Folkrörelsearkivet. Ett enkelt och snabbt sätt att nå nya potentiella användare av arkivet. Digitalisering 2010 blev året då Folkrörelsearkivet slutligen övergav mikrofilmning till förmån för skanning som ett sätt att bevara och tillgängliggöra handlingar. Under hösten har Skellefteåarkivet genomfört sin sista mikrofilmning och istället övergått till skanning i dokumentskanner, en metod som Umeåarkivet sedan tidigare använder sig av. Då fler och fler forskarförfrågningar sker per mail och våra användare efterfrågar digitala kopior har digitalisering genom skanning ökat och förmodas öka än mer framöver. Inför en övergång till digitala register över våra arkiv och samlingar har förberedelser påbörjats under hösten. Numera finns ett heltäckande digitalt register över våra fanor och standar i Skellefteå och Umeå. Ett register över våra fotografier samt referensbibliotek var vid årets slut under arbete. Utåtriktad verksamhet Utställningar och föredrag Lokalhistoriska dagar i Medle Årets lokalhistoriska dagar hade i år fokus på Medle by, Folkrörelsearkivet deltog under lördagen med en utställningsmonter med material från Medle och informationsmaterial från arkivet. En välbesökt och lyckad helg. Plats: Medle bönhus och skola Medverkan: Tobias Lundqvist, Elisabeth Wiklund Alla tiders Vilhelmina! Folkrörelsearkivet deltog i årets länskulturdagar som i år fokuserade på Vilhelmina kommun. Tillsammans med flera av länets andra kulturinstitutioner presenterade Folkrörelsearkivet handlingar ur Vilhelminaarkiven. Under rubriken Arkivskatter för den som letar! höll Karin ett föredrag om några personöden med anknytning till Vilhelmina som efterlämnat arkivmaterial hos Folkrörelsearkivet. Plats: Vilhelmina Folkets hus Medverkan: Karin Holmgren, Monica Sténs Kulturvecka på Folkrörelsearkivet Under skolornas höstlov v. 44 höll Folkrörelsearkivet i Skellefteå öppet hus. Olika typer av pedagogiskt material hade tagits fram, där kopior av en rad olika arkivbildares material presenteras i arkivboxar med arbetsuppgifter och frågor för skolungdomarna. Tyvärr uteblev besökarna men materialet som tagits fram kan återanvändas i andra sammanhang. Initiativet har även spridit sig i den lokala arkivgruppen där det planeras liknande, gemensamma, aktiviteter som kommer presenteras under hösten 2011 inför Arkivens dag och med fortsättning nästkommande två år Arkivens dag/westerlunddagen i Skellefteå Folkrörelsearkivet deltog i en gemensam utställning tillsammans med övriga arkivaktörer i Skellefteå på årets tema Klimat. På Nordanå scenen underhöll bland annat spelmannen Thomas Andersson. Tillställningen som pågick mellan och besöktes av cirka 200 personer. 7

8 Plats: Skellefteå museum Wiklund Medverkan: Tobias Lundqvist, Elisabeth Arkivens dag i Umeå Tillsammans med Arkivnätverk Umeå, Umeås samlade arkiv, arrangerade Folkrörelsearkivet i Umeå Arkivens dag på Västerbottens museum. Arkiven visade handlingar ur sina arkiv på tema Klimat väder och vind och i Bio Abelli bjöds föreläsningar på samma tema. Journalisten Tom Juslin berättade om klimatförändringar förr och nu och under rubriken "Vulkanutbrott, havsströmmar och vikingabåtar årsringar löste deras hemligheter" föreläste Museichef och SkogDr Maarit Kalela Brundin om vad man kan utläsa ur skogens eget arkiv. Arrangemanget hade strax över 300 besökare och bedöms som mycket lyckat. Plats: Västerbottens museum Medverkan: Karin Holmgren, Monica Sténs Visningar Visning av arkivet för Stöcksjö Centerkvinnor Plats: Umeå Medverkan: Karl-Ivar Åsander Visning av Umeå dövas förenings arkiv Plats: Umeå Medverkan: Karin Holmgren Visning av arkivet för Ideel Växtkraft, Föreningspoolen i Ö-vik Plats: Umeå Medverkan: Karin Holmgren Visning av arkivet för elever från Dalkarlså Folkhögskola Plats: Umeå Medverkan: Monica Sténs Visning och mottagande av brevsamling från 1950 års avgångsklass, Lärarinneseminaret Plats: Umeå Medverkan: Karin Holmgren Visning av arkivet för Blå bandsföreningen, Ersboda Plats: Umeå Medverkan: Monica Sténs Visning av arkivet för Umeå kyrkliga samfällighet, förvaltningen Plats: Umeå Medverkan: Karin Holmgren, Monica Sténs Informationsmaterial Som en del i den utåtriktade verksamheten har arkivet förnyat sitt informationsmaterial. Nya broschyrer har skapats för arkivverksamheten och bokbinderiet. För arkivverksamheten har en ny informationsbroschyr tagits fram som riktar sig till potentiella forskare och besökare som tidigare inte är bekanta med arkivet. Bokbinderiet har fått en helt ny broschyr med nytagna bilder och uppdaterade priser där det bättre framgår vilka tjänster man har att erbjuda. S k flyers, med en kort presentation av Folkrörelsearkivet och dess material har tagits fram för större informationsspridning, t ex vid terminsstart på Umeå universitet. Ökat samarbete i Skellefteå och Umeå Både i Umeå och Skellefteå har Folkrörelsearkivet under året inlett ett nära samarbete med andra kulturarvsaktörer på Nordanå och Gammlia. I Umeå har kontakten med Västerbottens museum ökat, bl a genom deltagande i museets månadsmöten men också på ett mer handgripligt sätt; sedan oktober månad 8

9 ingår Folkrörelsearkivet i Västerbottens museums bilpool och samma månad tog även museets städpersonal över städningen vid arkivet, något som arkivpersonalen dessförinnan själva stått för. Bil Som nämns ovan hyr Folkrörelsearkivet i Umeå sedan oktober månad in sig på Västerbottens museums bilpool. Genom den har man tillgång till två personbilar, en skåpbil, en släpvagn och en cykel. Bokning sker via museets intranät. Bilpoolen är tänkt att nyttjas främst för kortare körningar inom Umeå och till vår depå i Hörnefors. Vid resor till Skellefteåarkivet eller andra längre resor inom länet kommer hyrbil att användas. Den Volvo 245:a som sedan några år varit i arkivets ägo har under hösten avyttrats. Personalmöten För att öka personalens delaktighet i verksamheten har man sedan oktober månad, både i Umeå och Skellefteå, hållit månatliga personalmöten. Där ges tillfälle att rapportera aktuellt inom verksamheten samt diskutera frågor som uppstått i den löpande verksamheten. Personaldagar, studiebesök och utbildning Avtackning av Karl-Ivar Åsander. Med en lunch i Västerbottens museums lokaler avtackade personal, styrelse och museipersonal vår mångårige och uppskattade chef med hyllningar och presenter Personalen i Skellefteå gjorde ett studiebesök vid Skellefteå kommunarkiv och fick en presentation av kommunarkivarie Ingemar Olofsson Utställning och visning av Burearkivet. Tobias Lundqvist deltog Personalen på Gammlia fick en uppskattad visning av Västerbottens museums samlingar på området. Vi besökte möbel- och träsamlingen, Fotoarkivet och visades delar ur museets konstsamling Jullunch för personalen i Skellefteå på restaurang Brinken Jullunch för Umeåarkivets personal på Officersmässen på fd I20-området. Kurser, konferenser Unionen Facklig information Plats: Umeå Deltagare: Monica Sténs Västerbottens regionråd Information om den nya regionbildningen Plats: Umeå Deltagare: Monica Sténs och Bertil Petersson Föreningen Sveriges länsarkivarier Årsmöte Plats: Eskilstuna Deltagare: Karl-Ivar Åsander 9

10 Svenskt näringsliv Försäkringsinformation Plats: Umeå Deltagare: Monica Sténs Arkivnätverkets resa dagars bussresa i nätverkets regi där vi besökte Folkrörelsearkivets filial i Skellefteå, Piteå museum och arkivcentrat Norrbottens minne i Luleå. Deltagare: Karin Holmgren, Monica Sténs, Anneli Mört Unionen Information om pensionssparande Plats: Umeå Deltagare: Monica Sténs Folkrörelsernas arkivförbund Årsstämma Plats: Vänersborg Deltagare: Karin Holmgren Region Västerbotten Information om den nya regionbildningen Plats: Umeå Deltagare: Monica Sténs Unionen Information om pension och försäkringar Plats: Folkrörelsearkivet i Skellefteå Deltagare: Personalen i Skellefteå Folkrörelsernas arkivförbund Höstmöte Plats: Halmstad Deltagare: Tobias Lundqvist Övrig representation SKEFO (Elisabeth Wiklund, Tobias Lundqvist), Arkivnätverk Umeå (Monica Sténs, Karin Holmgren), Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap (Karin Holmgren), Johan Nordlander-sällskapet (Karin Holmgren), Föreningen Sveriges länsarkivarier (Karin Holmgren), Västerbottens museums månadsmöten (Karin Holmgren). Ekonomi Underskottet för 2010 var väntat och stämmer överens med den bugdet som lades för året. På grund av en dubblering av arkivchefstjänsten samt en insättandet av ett vikariat på föreståndaretjänsten i Skellefteå under året har lönekostnaderna varit högre än föregående år. Vi fick inga höjningar av anslagen från våra ordinarie anslagsgivare. När det gäller anslagskvoterna låg Västerbottens landsting under sin kvot på 62,5% (62,0%). Skellefteå kommun låg över sin kvot på 13,1% (14,1%) och Umeå under sin kvot på 24,4% (23,9%). Bokslutet redovisar en förlust på kr (se resultaträkning sid 11). Underskotten återfinns huvudsakligen i posterna Personal och Styrelsen och Resor och konferenser. Umeåarkivet redovisar ett underskott för 2010, vilket delvis vägs upp av ett överskott på drygt kr i Skellefteåarkivets delbokslut. Balansräkningen (sid 14) utvisar att det egna kapitalet minskat med resultatet. Aktier till ett värde av kr har inköpts under året. Aktierna har samtliga gett bra utdelning och under året har värdet på 10

11 vår aktieportfölj fördubblats. Huvuddelen av arkivets likvida medel finns idag placerade på KF Sparkassa och Swedbank. Folkrörelsearkivets fonder uppgick vid årsskiftet till kr. Dessa medel är fördelade på trygghetsfonden ( kr) och Lokalfonden ( kr). Slutord 2010 blev på många sätt förändringens år för Folkrörelsearkivet i och med pensionsavgångar och nyanställningar. I linje med styrelsens önskan har man påbörjat en satsning på utåtriktad verksamhet och en anpassning till den digitala världen. Med de små medel vi har går utvecklingen sakta men inställningen är positiv och det råder ingen tvekan att vi har mycket att komma med vad gäller intressant arkivmaterial och kunskap om den Västerbottniska föreningshistorien. Vi ser därmed med entusiasm fram emot 2011 och en fortsatt utveckling av verksamheten. Ett stort tack till personalen i Umeå och Skellefteå för det arbete som utförts under Vi får slutligen uttrycka vårt tack till Västerbottens läns landsting, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Länsarbetsnämnden i Västerbottens län och Riksarkivet för det ekonomiska stöd, som utgått till Folkrörelsearkivet under verksamhetsåret Umeå i februari 2011 Bertil Petersson Peer-Olof Moberg Ivar Söderlind Harriet Hedlund Mattias Larsson Christer Lindvall Carin Lundberg Lars-Olov Sjöström Curt Wallmark 11

12 Folkrörelsearkivet i Västerbotten Resultaträkning till UTGIFTER Budgetpost Utfall (kr) Enligt budget (kr) Utfall (kr) Personal Löner Sociala kostnader Tjänstetillsättningar Personalvård Hälsovård Skatt, pensionspremier Summa Resor och konferenser Resor, traktamenten Kurser, konferenser Summa Styrelsen, årsmötet Styrelsen, årsmötet Summa Hyror, tel, porton, frakter Hyror Telefon Porton och frakter Summa Inventarier, förbrukning Inventarier Förbrukningsmaterial Bokbinderiet Böcker Summa Övriga utgifter Övriga utgifter Summa SUMMA

13 INKOMSTER Budgetpost Utfall (kr) Enligt budget (kr) Utfall (+- kr) Landstinget Driftsanslag Skellefteå kommun Driftsanslag Lönebidrag Umeå kommun Driftsanslag Arbetsförmedlingen Lönebidrag Riksarkivet Lönebidrag Inventeringsbidrag Kapitalavkastning Trygghetsfonden Räntor Övriga inkomster Medlemsavgifter Bokbinderiet Verifikatavgifter Övriga intäkter Egna medel SUMMA Umeå Peer-Olof Moberg Kassör 13

14 Folkrörelsearkivet i Västerbotten Balansräkning till INGÅENDE BALANS Tillgångar Skulder Kassa 365 kr Skatter och arbetsgivare- Inventarier 1 kr avgifter (personal) kr Swedbank kr Semesterskulder kr Länsförsäkringar Bank kr Trygghetsfonden kr Plusgiro 6 kr Lokalfonden kr OK kr Övriga skulder kr KF Sparkassa kr Eget kapital Aktier kr Balanserat resultat kr Fordran AF kr Årets vinst kr Fordran Skellefteå kommun kr Övriga fordringar kr Summa kr Summa kr UTGÅENDE BALANS Tillgångar Skulder Kassa kr Skatter och arbetsgivare- Inventarier 1 kr avgifter (personal) kr Swedbank kr Semesterskulder kr Länsförsäkringar Bank kr Trygghetsfonden kr Skattekonto kr Lokalfonden kr Plusgiro 62 kr Övriga skulder kr OK kr Eget kapital KF Sparkassa kr Balanserat resultat kr Aktier (1) kr Årets resultat kr Fordran AF kr Fordran Skellefteå kommun kr Övriga fordringar kr Summa kr Summa kr (1) Värde = kr Umeå Peer-Olof Moberg Kassör 14

15 REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade revisorer får härmed avge berättelse efter fullgjord granskning av räkenskaperna för Folkrörelsearkivet i Västerbotten gällande verksamhetsåret till Vi har granskat folkrörelsearkivets räkenskaper samt genomgått protokoll och andra handlingar, som lämnar upplysning om arkivets ekonomi. Till oss överlämnade handlingar och med räkenskaperna sammanhörande verifikat har icke givit anledning till erinringar. Revisorerna föreslår därför att den i bokslutet redovisade utgående balansräkningen för verksamhetsåret 2010 ( kr) godkännes av årsmötet. att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Umeå Solveig Grubbström Bertil Pettersson Rob Eriksson Av årsmötet Av årsmötet Av landstinget utsedd revisor utsedd revisor utsedd revisor 15

16 Uppordnade arkiv 2010 Antidrogorganisationer: UNF-föreningen 444 D, Umeå IOGT-NTO:s juniorförening 602 Solstrålen, Umeå IOGT-NTO föreningen 444 Västerbottens banér, Umeå IOGT Ungdomslogen Liljan 1454, Hörnefors Umeå nykterhetsvänners byggnadsförening u p a Byske MHF-avdelning, Byske N. Norrlands Scoutdistrikt av NSF, Norra Norrland Västerbottens Distrikt av MHF-U, Västerbotten Ekonomiska organisationer: Flarkens mejeriförening K Magnus Lindgrens charkuteriaffär Vännäsortens mejeriförening Umeå mejeriaktiebolag Nysätraortens mejeriförening Västerbottensostens försäljningsförening Byggnadsföreningen Föreningshemmet i G Falmark, Falmark Föreningen Folkets Park i Byske upa, Byske Petikträsk Elektriska förening upa, Petikträsk Fackliga organisationer: Övre nordsvenska kretsen av Sveriges tekniska apotekspersonals förbund Nedre nordsvenska kretsen av Sveriges tekniska apotekspersonals förbund Nordsvenska kretsen av Sveriges tekniska apotekspersonals förbund Medelpadskretsen av Sveriges tekniska apotekspersonals förbund Jämtlandskretsen av Sveriges tekniska apotekspersonals förbund Norrbottenskretsen av Sveriges tekniska apotekspersonals förbund Västerbottens tandhygienistförening Västerbottens läns tandläkareförening Sv. Metallarbetarförbundet avdelning 209, Skelleftehamn Sv. Skogs och flottningsarbetar förbundet avdelning 40, Falmark Geografiska organisationer: Orrböle by Strömbäcks by Korssjöns by Ammarnäs by Flarkens by Skravelsjö by Hedfors by, Byske Nolbyns by, Lövånger Storkågeträsks byamän, Skellefteå 16

17 Politiska organisationer: Centerkvinnorna i Västerbotten Ålidhems-Carlshems centeravdelning Socialdemokratiska broderskapsrörelsens lokalavdelning i Umeå Byske Kommunistiska Arb. Kommun, Byske Unga örnar Skelleftekretsen, Skellefteå Personer/släktarkiv: Diversehandlare C.J. Tjernström, Flarken Familjen Tjernström, Flarken Augusta Edström, Flarken O F Sjöstedt, fyrvaktare Holmögadd Gösta Brännström, Skellefteå Släkten Brännström Brännkläppen, Skellefteå Ragne Gydemo, Skellefteå E N Olofsson, Skellefteå Emil Hagbro, Skellefteå Religiösa organisationer: SKS Nordmaling SKS Hörnefors SKS Bygdeå SKS Vindeln SKS Umeå SKS Bjurholm SKS Luleå stift Jakopsfors och Islandsbäcks EFS-förening, Jakobsfors Idrotts organisationer: Vildmännens IF Bolidens skidklubb, Boliden Sävenäs-Rönnskärs idrottsförening, Skelleftehamn Övriga organisationer: Flarkens mejeriskola Västerbottens handikappsförbund Örträsk SPF Skellefteå Publikförening inom Sv. Riksteatern, Skellefteå Sv. Freds och Skiljedomsförening Skellefteå, Skellefteå Totalt: 66 st Umeå: 43 st Skellefteå: 23 st 17

18 Leveranser 2010 Antidrogorganisationer: IOGT-logen 1728 Morgonrodnad, Baggböle IOGT-logen 4799 Ankarfästet, Teg IOGT-NTO föreningen 1447 Ume Skans, Umeå IOGT-logen 4503 Fram, Tvärålund NTO-logen 3087 Havsvind, Sörmjöle NTO-barntemlpet 528 Umans ros, Tegsnäset IOGT-NTO föreningen 1873 Uman, Tegnäset IOGT-logen 3003 Vårsolen, Stöcke IOGT-Ungdomslogen 1946 Ungdomsstjärnan, Stöcksjö Drogfri framtid av IOGT-NTO, Umeå IOGT-NTO föreningen 1031 Fjällets stjärna, Lycksele IOGT-NTO juniorföreningen AC 240 Lyckseles framtid IOGT-ungdomslogen 1525 Oskar II, Vindelgransele IOGT-NTO Lappmarkskretsen IOGT-NTO teatern, Lycksele MHF 470 Holmsund MHF:s damklubb i Umeå Västerbottens SBU-distrikt Västerbottens blåbandsdistrikt Spölands blåbandsförening Norsjöbygdens MHF-avdelning Skelleftekretsen av MHF/MHF Ungdom Ungdomslogen 1996 Åsträsk Övre Norrlands distrikt av Vita Bandet Bildningsorganisationer: SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Studieförbundet Vuxenskolan region Västerbotten Studieförbundet Vuxenskolan Umeå Studieförbundet Vuxenskolan i Västerbotten Studiefrämjandet i Umeå Studiefrämjandet i södra Lappland Studieförbundet Vuxenskolan, Sorsele ABF Vännäs ABF Södra Västerbotten ABF Lycksele ABF Mitt i Lappland ABF Västra Lappmarken ABF Södra Lappmarken ABF Umeåregionen ABF Umeå ABF Västerbotten ABF Lokalavdelning 1548 i Malå ABF Norra Västerbotten 18

19 Metalls Studieregion avd 424, Västerbotten SKS i Skellefteå SKS i Luleå stift Ekonomiska organisationer: Ströms marina ekonomiska förening Firma Erik Häggström, Dalkarlså Firma Anders Åström, Vindeln Stiftelsen Pengsjö ungdomsgård Degernäs samfällighetsförening Ruskträsk byastugeförening Bredviks bygdegårdsförening Holmsund-Obbola kabeltvförening Sävar-Holmöns hushållningsgille Vännfors sågförening Asplidens Fiskevårdsförening, Malå Bergsbyns Folkets hus förening upa Bostadsrättsföreningen Frögårdarna, Anderstorp Kåge Tjurförening Skellefteå Folkets hus Ekonomiska förening Skellefteå Skohandlareförening Stavaträsk Samfällighetsförening Vävstugan Skytteln, Burträsk Fackliga organisationer: Västerbottens tandhygienistförening LO-facken i Västerbotten GS-facket avd 15 norr, Sävar snickeri SALF avd 286, Lycksele Farmaciförbundet avd Västerbotten Södra Västerbottens domarklubb Svenska bibliotekariesamfundets lokalavdelning för Umeå högskoleregion IF Metall Norra Västerbotten (2) LO-Sektionen i Malå LO-Sektionen Norsjö LO-Sektionen i Skellefteå Lärarförbundet Skellefteå Lokalavdelning Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet Skellefteavdelningen 067 SKTF Svenska Sågverksindustriarbetarförbund avd 238, Bureå Verkstadsklubben IF Metall Optronic AB, Hedensbyn Geografiska arkivbildare: Vännfors-Spölands invallningsföretag Rödå by Skravelsjö by Bullmarks by 19

20 Gullsjö by Andersvattnets by, Burträsk Asplidens by Hedträsk by Rökåbygdens Byaförening Strömfors by Humanitära organisation: Rädda Barnens Lokala Avdelning, Skellefteå Idrottsorganisationer: Umeå dövas sportklubb Umeå gymnastikförening Västerbottens gymnastikförbund Umeå idrottsklubb (UIK) Västerbottens idrottsförbund Handikapsidrottsföreningen Renen KFUM Kåge Ryttarförening KFUM Skellefteå Volleybollklubb (2) Morö Bollklubb Ostviks Idrottsklubb Skellefteå AIK Friidrott Skellefteå Fotbollsförening Skellefteå Orienteringsklubb Skellefteå Skyttegille Sunnanå Sportklubb SSK Personer/släktarkiv: Kyrkoherde J U Bjurberg, Åsele Sven-Olof Engqvist, Umeå Siri Lindgren, Umeå Kurt Boberg, Umeå O F Sjöstedt, fyrvaktare Holmögadd Erik Arvid Sundin, trädgårdsmästare Holmsund Pastor Carl Almlöf Oscar Johansson, Västomsundet, Burträsk Sixten Lundström, Skellefteå E N Olofsson Bygdsiljum Stig-Henrik Viklund Släkten Åhlund Stavalund Politiska organisationer: Umebygdens CKF-krets Holmsunds socialdemokratiska kvinnoklubb Moderata ungdomsförbundet i Västerbotten Moderata kvinnoförbundet i Västerbotten 20

Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Folkrörelsearkivet i Västerbotten Foto: Ulf Nyberg Folkrörelsearkivet i Västerbotten Verksamhetsberättelse 2011 Medlemsorganisationer Folkrörelsearkivets årsmöte hölls 22 mars 2011 i Västerbottens museums lokal Bio Abelli, Umeå. 29 medlemsorganisationer

Läs mer

Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Folkrörelsearkivet i Västerbotten Folkrörelsearkivet i Västerbotten Verksamhetsberättelse 2013 Medlemsorganisationer Folkrörelsearkivets årsmöte hölls 20 mars 2013 i Frälsningsarmens lokaler i Umeå. 17 medlemsorganisationer var representerade

Läs mer

Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Folkrörelsearkivet i Västerbotten Folkrörelsearkivet i Västerbotten Verksamhetsberättelse 2012 Medlemsorganisationer Folkrörelsearkivets årsmöte hölls 22 mars 2012 i Västerbottens museums lokal Bio Abelli, Umeå. 26 medlemsorganisationer

Läs mer

Umeå tätorts centrum utom cityområdena Bostad. Umeå tätorts yttre cityområde Bostad. Umeå tätorts inre cityområde Bostad

Umeå tätorts centrum utom cityområdena Bostad. Umeå tätorts yttre cityområde Bostad. Umeå tätorts inre cityområde Bostad Sida: 1 ( 9 ) 2401 2480094 Umeå tätorts centrum utom cityområdena 2480095 Umeå tätorts yttre cityområde 2480096 Umeå tätorts inre cityområde 2480098 Umeå tätorts inre delar utom city- och centrumområdena

Läs mer

Förteckning över föreningsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över föreningsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över föreningsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Föreningsarkiv Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka föreningsarkiv som finns deponerade eller donerade i Facettens arkiv,

Läs mer

Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Folkrörelsearkivet i Västerbotten Folkrörelsearkivet i Västerbotten Verksamhetsberättelse 2014 Medlemsorganisationer Folkrörelsearkivets årsmöte hölls 25 mars 2014 i Bio Abelli, Västerbottens museum i Umeå. 17 medlemsorganisationer var

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Arkivbildare våren 2015 Distrikts-, läns- och regionala organisationer

Arkivbildare våren 2015 Distrikts-, läns- och regionala organisationer Arkivbildare våren 2015 Distrikts-, läns- och regionala organisationer Arkivbildare Handl start Handl slut Volymer Hyllm Förtecknat Bildnings- och Studieorganisationer Frikyrkliga Studieförbundet i Skåne-Blekinge

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 ! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015! Styrelsens sammansättning Ordinarie Lars Westerlund, Kusfors, ordförande Gun Rehnman, Örträsk, vice ordförande Raquel Johansson, Gafsele, sekreterare Monica Marklund, Åbyn,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för i Halland, verksamhetsåret 2010 Styrelse och funktionärer Ordförande Barbro Maijgren Vice ordförande Olle Nilsson Sekreterare Bengt Lindqvist Kassör Allan Berg Ledamot Asta Berg

Läs mer

Arkiv förvarade hos Hässleholms folkrörelsearkiv

Arkiv förvarade hos Hässleholms folkrörelsearkiv Arkiv förvarade hos Hässleholms folkrörelsearkiv Arkivbildare ABF distrikt 2 ABF Hässleholm 1940 1978 5 ABF Stoby 1955 1961 - ABF Tyringe, avd. 295 1926 1968 3 Anton Nilssons samling 5 Ballingslövs socialdemokratiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011 Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011 Nykterhetsfolkets länsarkiv Styrelse och funktionärer Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Revisorer

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år VILHELMINA 181 4,3-17 252 5,9 59 433 10,2 42 198 4,6 193 4,5 391 9,1 ÅSELE 76 4,3-30 95 5,4-3 171 9,7-33 106 6,0 98 5,5 204

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Vidarefördelning inom ramen för kultur och utbildning

Vidarefördelning inom ramen för kultur och utbildning Vidarefördelning inom ramen för kultur och utbildning Inför tilldelas Kultur och utbildning 124,2 mkr i landstingsbidrag. Av rambudgeten vidarefördelas ca 46 procent till extern kulturverksamhet, såsom

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Personal Vi har under 2015 haft två anställda, Sofie Tidblom på 75% och Gabriella Torsander på 100%. Arkivet har under våren haft hjälp av två praktikanter från Arbetsförmedlingen som hjälpt till med att

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Arkivbildare våren 2015 Helsingborg

Arkivbildare våren 2015 Helsingborg Arkivbildare våren 2015 Helsingborg Arkivbildare Handl startår Handl slutår Volymer Hyllmeter Förtecknat Bildnings- och studieorganisationer ABF:s lokalavdelning i Helsingborg 1920 1965 2 Ja ABF:s lokalavdelning

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0193 KS-1 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2009

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2009 Arbetsplan Verksamhetsberättelse för i Halland, verksamhetsåret 2009 Styrelse och funktionärer Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Barbro Maijgren, tf ordförande fram till årsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 28 mars 2015 Socialdemokraterna Västerbotten Dagordningens punkt 5, Kongressfunktionärer 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande Annamaria

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Norrbottens Föreningsarkiv medlemsregister Organisation ABF Norr Adoptionscentrum Norrbotten Alviks Blandade Kör Arjeplogs

Norrbottens Föreningsarkiv medlemsregister Organisation ABF Norr Adoptionscentrum Norrbotten Alviks Blandade Kör Arjeplogs Norrbottens Föreningsarkiv medlemsregister 2017-05-01 Organisation ABF Norr Adoptionscentrum Norrbotten Alviks Blandade Kör Arjeplogs Glesbygdsförening Arvidsjaur Arbetarkommun Bergnäsets AIK BK Seniorerna

Läs mer

Org nr Årsredovisning. förräkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. förräkenskapsåret Org nr Årsredovisning förräkenskapsåret2000-10-01-2001-09-30 Byske Skidklubb Sida 2 (7) Styrelsen för Byske skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2000-10-01 2001-09- 30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arkivbildare våren 2016 Landskrona

Arkivbildare våren 2016 Landskrona Arkivbildare våren 2016 Landskrona Arkivbildare Handl startår Handl slutår Volymer Hyllmeter Förtecknat Bildnings- och Studieorganisationer ABF:s lokalavdelning i Landskrona 1919 1953 1 Ja Landskrona lokalavdelning

Läs mer

Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Verifikationslista Utskrivet: 08-04-17 Preliminär Räkenskapsår: 07-01-01-07-12-31 Senaste vernr: 222

Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Verifikationslista Utskrivet: 08-04-17 Preliminär Räkenskapsår: 07-01-01-07-12-31 Senaste vernr: 222 Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Datum Text 1 070101 C Göransson 1613 Övriga förskott 1 100,00 3120 Deltagaravgifter, Privatpersoner 1 100,00 2 070101 L Lindgren 1613 Övriga förskott 800,00 3120 Deltagaravgifter,

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

1220 Inventarier, över 5000 kr Ingående saldo: 0,00. 1388 Lån till Fjällgården Hemavan Ingående balans: 100 000,00 Ingående saldo: 100 000,00

1220 Inventarier, över 5000 kr Ingående saldo: 0,00. 1388 Lån till Fjällgården Hemavan Ingående balans: 100 000,00 Ingående saldo: 100 000,00 Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 1220 Inventarier, över 5000 kr 157 071114 Konsum Nord friggebod 9 950,00 9 950,00 208 071228 Friggebod avskrivning 2007 1 990,00 7 960,00 Omslutning: 9 950,00 1 990,00 Utgående

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelse för år 2013 Verksamhetsberättelse för år 2013 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Revisorer Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Hans

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011 avseende Stockholmspostens konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2011 var 102 (111). Vi har fått två nya medlemmar under året

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-21 Innehållsförteckning Ärende 1 Ansökan investeringsbidrag 2014... 2 2 Ansökan om projektbidrag till studieförbund... 4 3 Ansökan om föreningsanslag 2014... 5 4 Informationsärenden

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Fördelningsbudget för bidrag inom division Kultur och utbildning

Fördelningsbudget för bidrag inom division Kultur och utbildning Särtryck ur protokoll från landstingsstyrelsens sammanträde 2012-09-27 175 Fördelningsbudget för bidrag inom division Kultur och utbildning Dnr 1827-12 Ärendebeskrivning Av den rambudget som tilldelats

Läs mer

BUSSGODSTIDTABELL FRÅN SKELLEFTEÅ BUSSTATION

BUSSGODSTIDTABELL FRÅN SKELLEFTEÅ BUSSTATION Abborrträsk 09.45 14.50 ja 09.30 Abborrträsk 14.20 15.45 ja 14.00 Adak 11.45 15.55 till Malå nej 11.30 Endast under skolåret Ammarnäs 09.45 17.00 Ej F (via Arvidsjaur) ja 09.30 Ammarnäs 16.15 12.25 ja

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Downföreningen

Årsredovisning. Svenska Downföreningen Årsredovisning för Svenska Downföreningen Räkenskapsåret 2009 Svenska Downföreningen 1(7) Styrelsen för Svenska Downföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-06-26 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0324 KS-2 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25 1(5) fejhrf Hörselskadades distrikt i Västerbotten Lillgatan 8 919 32 Åsele tel: 0941-102 07 e-post: hrf@kty.asele.se webb: www.hrf.se/vasterbotten Protokoll Art: Tid: Plats: 1. Öppnande/ Parentation 2.

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelse för år 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Revisorer Hans

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2010 30/6 2011 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Bokslut och revision 2013

Bokslut och revision 2013 Bokslut och revision 2013 Budget 2014 1 Södermanlands Handikappidrottsförbund 818000-5145 Resultaträkning not. 2013 2012 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 765 500 1 017 503 Övriga föreningsintäkter " 1 306

Läs mer

Föreningsbidrag 2010 Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2010-05-20

Föreningsbidrag 2010 Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2010-05-20 Förenings -05-20 Idrottsföreningar Aspa Gusselby Skytteförening 7 000 Fellingsbro AIK 5 000 Fellingsbro GOIF 30 000 Fellingsbro Gymnastikförening 5 000 Frövi Fellingsbro Ryttarförening 150 000 Frövi Gymnastikförening

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

Diabetesvård i Västerbotten

Diabetesvård i Västerbotten Diabetesvård i Västerbotten Herbert Sandström Distr. Läk. Doc Allmänmedicin Enheten för Allmänmedicin. VLL/Umeå Universitet Hur kan ÖJ bidra till att utveckla och förbättra diabetesvården? Exempel från

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X 1 Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelse och funktionärer

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Västerbotten juli 2017

Västerbotten juli 2017 Västerbotten juli 2017 Länssamordnare Tobaksprevention och utbildning Ywonne Wiklund Staben för Verksamhetsutveckling, Enheten Folkhälsa Landstingskontoret, 901 89 Umeå Tfn: 090-785 73 91 E-post:ywonne.wiklund@vll.se

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Lysekil och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Årsredovisning för. SoIK HELLAS Räkenskapsåret

Årsredovisning för. SoIK HELLAS Räkenskapsåret Årsredovisning för SoIK HELLAS 802002-9701 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 BOKSLUT för 2015 Sim & IK Hellas org.nr. 802002-9701 RESULTATRÄKNING Belopp i kr 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Föreningen. Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona. Verksamhetsberättelse 2011

Föreningen. Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona. Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona Verksamhetsberättelse 2011 1970-05-15 Byggnadsarbetare tittar ut över Landskrona stad från Nya Vattentornet. Fotograf: Bertil Persson 1 Föreningen Arbetarrörelsens

Läs mer

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön.

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsens konstituerande 110512 sammanträde Robertsfors kyrka Närvarande: Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Håkan Holmlund till 66-76 Åke Hägglund Roger

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Sida: 1 ( 4) Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2013 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Vice

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelse för år 2014 Verksamhetsberättelse för år 2014 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Hans Johansson

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Långvinds byalag. Årsberättelse 2015

Långvinds byalag. Årsberättelse 2015 Långvinds byalag Årsberättelse 2015 Långvinds byalag, organisationsnummer 802497-4910 Sida: 2 (6) Verksamhetsberättelse Historia Långvinds byalag är en ideell förening, grundad den 6 september 2015 i Långvindsbruk,

Läs mer

Frånvarande: Zackarias Liljemark, Umeå. Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df

Frånvarande: Zackarias Liljemark, Umeå. Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df EFS Västerbotten Protokoll ST Konstituerande styrelse 2016-04-23 EFS Ånäset Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Viktoria Holmström, Skellefteå Matts Hägglund, Flarken

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.25 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 13 april 14 april 2013 Socialdemokraterna Västerbotten DAGORDNINGENS PUNKT 5, KONGRESSFUNKTIONÄRER 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 1 Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 Lidingö 27 februari 2016 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

DOROTEA KOMMUN. Föreningsregister

DOROTEA KOMMUN. Föreningsregister DOROTEA KOMMUN Föreningsregister 2(19) Uppdaterad 2015-06-23 Innehållsförteckning Fiskevårdsområden/föreningar... 3-4 Handikapporganisationer... 5 Idrottsföreningar... 6-7 Intresse- och Byaföreningar...

Läs mer