Verksamhetsberättelse 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1

2 Verksamhetsberättelse 2010 Förord Under 2010 genomgick Folkrörelsearkivet en förändring av särskilt slag när arkivets föreståndare sedan 40 år tillbaka, Karl-Ivar Åsander, avgick med pension i augusti. Åsander, som anställdes 1970, arbetade till en början ensam med arkivet och är den som i huvudsak byggt upp den organisation och arkivsamling vi har idag. Som sig bör efter en sådan lång och trogen tjänst avtackades Åsander med en guldklocka vilken hade inskriptionen Tack för 40 år i folkrörelsernas tjänst. Hans efterträdare, Karin Holmgren, påbörjade sin anställning i april 2010 och arbetade under några månader parallellt med Åsander. Även vår filial i Skellefteå har fått ett nytillskott i personalgruppen. Tobias Lundqvist vikarierar sedan i september på tjänsten som arkivföreståndare. Medlemsorganisationer Folkrörelsearkivets årsmöte hölls 15 mars 2010 i Västerbottens museums lokal Bio Abelli, Umeå. 26 medlemsorganisationer var representerade av de för året 222 medlemmarna. Sedan förra året har 1 medlem bortfallit och 3 nya medlemmar tillkommit (se sid 22). En bidragande orsak till medlemstillskottet är det för medlemmar rabatterade avgiften för verifikatarkivering, något som för de organisationer som förvarar stora mängder verifikat hos arkivet kan ge väsentliga förtjänster på priset. Styrelse, Arbetsutskott, Revisorer och Valberedning Styrelse Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ordinarie ledamöter och suppleanter. Valperioden räknat från anges inom parentes. Ordinarie ledamot Suppleant Ordförande Bertil Petersson (1 år) Kurt Olovsson (1 år) arbetarerörelsen arbetarerörelsen Vice ordförande Ivar Söderlind (1 år) Sture Bäckström (1 år) idrottsrörelsen hembygdsrörelsen Kassör Peer-Olof Moberg (2 år) Ulla Orring (2 år) nykterhetsrörelsen folkpartiet Mattias Larsson (2 år) centerpartiet Lars-Olov Sjöström (1 år) frikyrkorörelsen Curt Wallmark (2 år) bildningsorganisationerna Lars Hammarstedt (2 år) fackliga tjänstemannarörelsen Randi Lindström (1 år) bildningsorganisationerna Lars-Olof Sandström (2 år) arbetarerörelsen 2

3 Carin Lundberg Skellefteå kommun Christer Lindvall Umeå kommun Inger Lundqvist Skellefteå kommun Håkan Appelblad Umeå kommun Harriet Hedlund Anette Lundberg Västerbottens läns landsting Västerbottens läns landsting Personalrepresentant Monica Sténs Sekreterare/adj. Karl-Ivar Åsander Karin Holmgren Arkivchef Arkivchef Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 5 gånger. Sammanträdesdatum har varit , , , , Arbetsutskott Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott bestående av 3 ledamöter med 1 suppleant samt adjungerad sekreterare. Arbetsutskottet har under verksamhetsåret haft följande sammansättning Ordinarie ledamot Suppleant Ordförande Bertil Petersson Mattias Larsson Vice ordförande Kassör Ivar Söderlind Peer-Olof Moberg Sekreterare/adj. Karl-Ivar Åsander Karin Holmgren Arbetsutskottet har under verksamhetsåret sammanträtt 6 gånger. Sammanträdesdatum har varit , , , , , Revisorer Revisorerna har under året varit följande: Ordinarie ledamot Solveig Grubbström arbetarerörelsen Bertil Pettersson frikyrkorörelsen Suppleant Kurt Karlsson nykterhetsrörelsen Karl-Evert Eriksson bildningsorganisationerna Rob Eriksson Kjell Edlundh Västerbottens läns landsting Västerbottens läns landsting 3

4 Valberedning Årsmötet har som förberedande organ till årsmötet 2011 utsett en valberedning med följande sammansättning: Dan Sjösten (sammankallande) Niclas Bromark Ari Leinonen arbetarerörelsen idrottsrörelsen nykterhetsrörelsen Personal Namn Befattning Tidsperiod Boberg, Lena tf arkivassistent i Umeå tillfälligt förordnande Dyverfeldt, Lars tf arkivassistent i Umeå tillfälligt förordnande Edlund, Bo-Göran arkivarie i Skellefteå ordinarie anställning/sjukskriven Engström, Carina bokbindare i Skellefteå ordinarie anställning Gelfgren, Ann-Sofie tf arkivassistent i Umeå till Holmgren, Karin arkivchef ordinarie anställning fr Häggström, Christer tf arkivassistent i Umeå till Johansson, Thomas tf arkivassistent i Umeå tillfälligt förordnande Lindberg, Inger arkivassistent i Skellefteå ordinarie anställning Lindkvist, Harriet tf arkivassistent i Umeå till Lundqvist, Tobias arkivarie i Skellefteå vikariat fr Lundgren, Tage arkivassistent i Skellefteå ordinarie anställning Mört, Anneli tf bokbindare i Skellefteå tillfälligt förordnande Nilsson, Fredrik tf arkivassistent i Umeå till Nilsson, Johanna praktikant i Umeå till Oliver, Gun-Britt tf arkivassistent i Umeå till Pettersson, Stefan tf arkivassistent i Umeå till Sténs, Monica arkivarie i Umeå ordinarie anställning Sundberg, Jan tf arkivassistent i Umeå tillfälligt förordnande Sundström, Ing-Mari praktikant i Umeå till Wiklund, Elisabeth tf arkivassistent i Skellefteå tillfälligt förordnande Wiklund, Greger bokbindare i Skellefteå ordinarie anställning Åsander, Karl-Ivar arkivchef ordinarie anställning till Lokaler Umeå: Arkivlokalerna på Gammlia har en kapacitet på hyllmeter och av dessa utnyttjades hyllmeter. Detta innebär en ökning på 17 hyllmeter jämfört med föregående år. Ett större antal hyllmeter har frigjorts i vårt källararkiv tack vare en uppstädning i hyllorna. Vid årets början övertogs Företagsarkivets gamla arkivlokaler i Hörnefors, lokaler som ligger i anslutning till de lokaler Folkrörelsearkivet sedan tidigare hyr. Tillskottet innebar en ökning av kapaciteten i Hörnefors med 236 hm och den mest akuta utrymmesbristen har därmed kunnat undanröjas. Av den totala kapaciteten i Hörnefors på 867 hm utnyttjades vid årsskiftet 510 hm, vilket är en ökning med 18 hm jämfört med föregående år. Totalt uppgår beläggningen till 4217 hm, vilket är en ökning med 35 hm jämfört med föregående år. En del stora leveranser under året samt en eftersläpning i uppordningen av det inkommande materialet är 4

5 orsakerna till den ökade beläggningen. Under hösten har vår hyresvärd i Umeå, Västerbottens museum AB låtit måla om vår korridor samt två av våra kontorsrum i ljusa färger. I samma veva har arkivet bekostat intensivvård av våra golv samt på egen hand gjort en genomgripande städning i förrådsutrymmen och på kontoren. Lokalerna har därmed fått ett stort lyft vilket varit uppskattat. På grund av en vattenskada i oktober i de lokaler vi hyr av Umeå kommun på Olofsdal har vi tvingats flytta den verksamheten till närliggande lokaler i samma område. De nya lokalerna är för ändamålet passande. Våra kontorslokaler i Umeå på Olofsdal och Gammlia var vid årsskiftet helt utnyttjade. Skellefteå: Av hyllkapaciteten på 2000 hyllmeter utnyttjades hyllmeter. En städning i Arkiv nr 2 har frigjort plats för ytterligare 10,6 hyllmeter. Denna plats upptas främst av materialet från pokalskåpen som tidigare stod i entrén. I och med en kraftig hyreshöjning fr o m årsskiftet 2010/2011 har man under senhösten påbörjat en omflyttning inom lokalerna för att våren 2011 kunna avvara ett av kontoren. Pokalskåpen som tagit upp Skellefteåarkivets entré har en gång för alla dokumenterats med bilder och placerats i nya hyllor i arkivet. På så sätt har en öppnare och ljusare entré skapats där det även gjorts plats för återkommande miniutställningar. Utställningar har under 2010 varit från lokalhistoriska dagarna i Medle, Arkivens dag och avslutats med en utställning på ett Jul tema. Samlingar Folkrörelsearkivet i Västerbotten är Sveriges största folkrörelse- och föreningsarkiv både vad gäller antal arkivbildare och mängden arkivmaterial. Vi har handlingar från 1494 (Håknäsbrevet) fram till idag, från pergament till digital fil med ett innehåll som spänner över en vid sfär. Här finns handlingar från länets byar, från de stora folkrörelserna, både mindre och större föreningar och släkt- och personarkiv. Sammantaget finns här drygt olika arkivbildare varav ca arkiv är uppordnade. Övrigt, osorterat material saknar arkivförteckning och därmed också sökingångar men finns likväl tillgängligt för forskning och förvaras precis som övriga arkivalier inom säkerhet. Arkivmaterialet förvaras i Umeå respektive Skellefteå beroende var det härstammar ifrån. Umeå Här förvaras material från länets södra delar, vilket även utgör merparten av den totala mängden arkivmaterial Folkrörelsearkivet i Västerbotten innehar. För uppgifter om under året uppordnade leveranser, se sid 16. Skellefteå Hos vårt arkiv i Skellefteå förvaras arkiv från Norsjö, Malå och Skellefteå kommuner. Merparten av materialet är uppordnat. För uppgifter om under året uppordnade leveranser, se sid 16. Leveranser Antalet leveranser av arkivmaterial till Folkrörelsearkivet uppgick under 2010 till 224 st varav 102 st levererades till arkivet i Skellefteå och 122 st lämnades till vårt arkiv i Umeå. För ytterligare specifikation av årets arkivleveranser, se sid 18. Inventeringar Under 2010 har inga arkivinventeringar genomförts men inför kommande år har en ansökan om bidrag lämnats in hos Riksarkivets enskilda nämnd. Ansökan gäller en inventering och dokumentation av den för Umeå unika Hardcore- och veganrörelsen som kom att prägla Umeås unga invånare under stora delar av 5

6 1990-talet. Ingen dokumentation eller insamling av arkivmaterial har sedan tidigare gjorts och i samarbete med Dialekt- ortnamns- och folkminnnesarkivet i Umeå (DAUM) har nu Folkrörelsearkivet för avsikt att åstadkomma en sådan. För Folkrörelsearkivet ger inventeringen en möjlighet att få in material från en dels tidigare odokumenterad folkrörelse men också från en rörelse som rört sig utanför etablissemanget, en typ av rörelse som sällan självmant lämnar in material för bevarande. För att kunna bidra till en rättvis historieskrivning av de västerbottniska folkrörelserna är det viktigt att vi även tillhandahåller material från dess utkanter, något som det idag finns väldigt lite av i våra samlingar. Inventeringen innebär samtidigt en ny utmaning för Folkrörelsearkivet att ta hand om material från en modern folkrörelse som inte dokumenterat sig på föreningstraditionellt vis i protokoll, kassaböcker och skrivelser. Bokbinderi Vårt bokbinderi i Skellefteå har 2010 mer än fördubblat sin produktion. Framförallt är det beställningar utifrån som ökat väsentligt. Norsjö och Storumans kommuner, skolan i Jörn, Skellefteå museum och bibliotek är några av de kunder för vilka man under året utfört 168 nybindningar, 64 enklare bindningar, 13 lagningar, tillverkat 12 lådor och genomfört 3 mögelsaneringar. Därutöver har man tillverkat mappar och skyltar, lagat kartor, gjort snabba bindningar och lamineringar. Bokbinderiets föreståndare, Greger Wiklund deltog i juni vid en kurs för kommunarkivarier i Lycksele där han informerade om bokbinderiets verksamhet. 13 kommuner var representerade vid tillfället. Norsjö och Storumans kommuner har under året valt att binda in stora protokollsserier och Skellefteå kommun var mot årets slut på väg in med en beställning. Bokbinderiet gör en stor bevarandeinsats på Folkrörelsearkivets eget material. Under året har man utfört 56 inbindningar, 23 lagningar och 2 mögelsaneringar, ett arbete som om man tvingats anlita en utomstående entreprenör hade kostat minst det dubbla. Folkrörelsearkivet i Västerbotten är unika som folkrörelse- och föreningsarkiv att ha ett bokbinderi inom den egna verksamheten, något som annars bara landsarkiven och Riksarkivet kan stoltsera med. För arkivet har man också tillverkat 15 måttanpassade lådor för förvaring av arkivmaterial, bl a har arkivets äldsta handling Håknäsbrevet från 1494 fått en bättre förvaring. Bokbinderiet är med deras hantverksmässiga metoder och stora maskiner ett fascinerande besöksmål och ofta uppskattat vid studiebesök på Nordanå. Under 2010 har man tagit emot 7 studiebesök. En ny informationsbroschyr har producerats under hösten. Forskning Forskarna som gör ett fysiskt besök hos arkivet har minskat betydligt de senaste åren både i Umeå och Skellefteå. Umeå hade ca 160 st forskarbesök under 2010 och Skellefteå ca 73 st. Hemsida/Webb Däremot ser vi att besökarna blir allt bättre på att hitta till vår hemsida vilket man kan se på en stadigt ökande besöksfrekvens besöktes sidan av ca 40 personer per dag, att jämföra med ett snitt på 60 (42-73) personer per dag under Totalt hade vi ca unika besök på vår hemsida. Under vårvintern, i samband med en uppdatering av vårt webhotell, kraschade vår sökdatabas på hemsidan. Felet var inte var helt lätt att reparera och databasen var därför ur funktion fram till juni månad. Sedan början av december månad finns även Folkrörelsearkivet med en egen sida på det populära sociala mediet Facebook. Den hade vid årets slut haft 423 besökare på den knappa månad den existerat. Tanken 6

7 är att vi genom den ska nå en ny, framförallt yngre målgrupp. 50 personer har vid årets slut anslutit sig till sidan, vilket betyder att de prenumererar på nyhetsuppdateringar från Folkrörelsearkivet. Ett enkelt och snabbt sätt att nå nya potentiella användare av arkivet. Digitalisering 2010 blev året då Folkrörelsearkivet slutligen övergav mikrofilmning till förmån för skanning som ett sätt att bevara och tillgängliggöra handlingar. Under hösten har Skellefteåarkivet genomfört sin sista mikrofilmning och istället övergått till skanning i dokumentskanner, en metod som Umeåarkivet sedan tidigare använder sig av. Då fler och fler forskarförfrågningar sker per mail och våra användare efterfrågar digitala kopior har digitalisering genom skanning ökat och förmodas öka än mer framöver. Inför en övergång till digitala register över våra arkiv och samlingar har förberedelser påbörjats under hösten. Numera finns ett heltäckande digitalt register över våra fanor och standar i Skellefteå och Umeå. Ett register över våra fotografier samt referensbibliotek var vid årets slut under arbete. Utåtriktad verksamhet Utställningar och föredrag Lokalhistoriska dagar i Medle Årets lokalhistoriska dagar hade i år fokus på Medle by, Folkrörelsearkivet deltog under lördagen med en utställningsmonter med material från Medle och informationsmaterial från arkivet. En välbesökt och lyckad helg. Plats: Medle bönhus och skola Medverkan: Tobias Lundqvist, Elisabeth Wiklund Alla tiders Vilhelmina! Folkrörelsearkivet deltog i årets länskulturdagar som i år fokuserade på Vilhelmina kommun. Tillsammans med flera av länets andra kulturinstitutioner presenterade Folkrörelsearkivet handlingar ur Vilhelminaarkiven. Under rubriken Arkivskatter för den som letar! höll Karin ett föredrag om några personöden med anknytning till Vilhelmina som efterlämnat arkivmaterial hos Folkrörelsearkivet. Plats: Vilhelmina Folkets hus Medverkan: Karin Holmgren, Monica Sténs Kulturvecka på Folkrörelsearkivet Under skolornas höstlov v. 44 höll Folkrörelsearkivet i Skellefteå öppet hus. Olika typer av pedagogiskt material hade tagits fram, där kopior av en rad olika arkivbildares material presenteras i arkivboxar med arbetsuppgifter och frågor för skolungdomarna. Tyvärr uteblev besökarna men materialet som tagits fram kan återanvändas i andra sammanhang. Initiativet har även spridit sig i den lokala arkivgruppen där det planeras liknande, gemensamma, aktiviteter som kommer presenteras under hösten 2011 inför Arkivens dag och med fortsättning nästkommande två år Arkivens dag/westerlunddagen i Skellefteå Folkrörelsearkivet deltog i en gemensam utställning tillsammans med övriga arkivaktörer i Skellefteå på årets tema Klimat. På Nordanå scenen underhöll bland annat spelmannen Thomas Andersson. Tillställningen som pågick mellan och besöktes av cirka 200 personer. 7

8 Plats: Skellefteå museum Wiklund Medverkan: Tobias Lundqvist, Elisabeth Arkivens dag i Umeå Tillsammans med Arkivnätverk Umeå, Umeås samlade arkiv, arrangerade Folkrörelsearkivet i Umeå Arkivens dag på Västerbottens museum. Arkiven visade handlingar ur sina arkiv på tema Klimat väder och vind och i Bio Abelli bjöds föreläsningar på samma tema. Journalisten Tom Juslin berättade om klimatförändringar förr och nu och under rubriken "Vulkanutbrott, havsströmmar och vikingabåtar årsringar löste deras hemligheter" föreläste Museichef och SkogDr Maarit Kalela Brundin om vad man kan utläsa ur skogens eget arkiv. Arrangemanget hade strax över 300 besökare och bedöms som mycket lyckat. Plats: Västerbottens museum Medverkan: Karin Holmgren, Monica Sténs Visningar Visning av arkivet för Stöcksjö Centerkvinnor Plats: Umeå Medverkan: Karl-Ivar Åsander Visning av Umeå dövas förenings arkiv Plats: Umeå Medverkan: Karin Holmgren Visning av arkivet för Ideel Växtkraft, Föreningspoolen i Ö-vik Plats: Umeå Medverkan: Karin Holmgren Visning av arkivet för elever från Dalkarlså Folkhögskola Plats: Umeå Medverkan: Monica Sténs Visning och mottagande av brevsamling från 1950 års avgångsklass, Lärarinneseminaret Plats: Umeå Medverkan: Karin Holmgren Visning av arkivet för Blå bandsföreningen, Ersboda Plats: Umeå Medverkan: Monica Sténs Visning av arkivet för Umeå kyrkliga samfällighet, förvaltningen Plats: Umeå Medverkan: Karin Holmgren, Monica Sténs Informationsmaterial Som en del i den utåtriktade verksamheten har arkivet förnyat sitt informationsmaterial. Nya broschyrer har skapats för arkivverksamheten och bokbinderiet. För arkivverksamheten har en ny informationsbroschyr tagits fram som riktar sig till potentiella forskare och besökare som tidigare inte är bekanta med arkivet. Bokbinderiet har fått en helt ny broschyr med nytagna bilder och uppdaterade priser där det bättre framgår vilka tjänster man har att erbjuda. S k flyers, med en kort presentation av Folkrörelsearkivet och dess material har tagits fram för större informationsspridning, t ex vid terminsstart på Umeå universitet. Ökat samarbete i Skellefteå och Umeå Både i Umeå och Skellefteå har Folkrörelsearkivet under året inlett ett nära samarbete med andra kulturarvsaktörer på Nordanå och Gammlia. I Umeå har kontakten med Västerbottens museum ökat, bl a genom deltagande i museets månadsmöten men också på ett mer handgripligt sätt; sedan oktober månad 8

9 ingår Folkrörelsearkivet i Västerbottens museums bilpool och samma månad tog även museets städpersonal över städningen vid arkivet, något som arkivpersonalen dessförinnan själva stått för. Bil Som nämns ovan hyr Folkrörelsearkivet i Umeå sedan oktober månad in sig på Västerbottens museums bilpool. Genom den har man tillgång till två personbilar, en skåpbil, en släpvagn och en cykel. Bokning sker via museets intranät. Bilpoolen är tänkt att nyttjas främst för kortare körningar inom Umeå och till vår depå i Hörnefors. Vid resor till Skellefteåarkivet eller andra längre resor inom länet kommer hyrbil att användas. Den Volvo 245:a som sedan några år varit i arkivets ägo har under hösten avyttrats. Personalmöten För att öka personalens delaktighet i verksamheten har man sedan oktober månad, både i Umeå och Skellefteå, hållit månatliga personalmöten. Där ges tillfälle att rapportera aktuellt inom verksamheten samt diskutera frågor som uppstått i den löpande verksamheten. Personaldagar, studiebesök och utbildning Avtackning av Karl-Ivar Åsander. Med en lunch i Västerbottens museums lokaler avtackade personal, styrelse och museipersonal vår mångårige och uppskattade chef med hyllningar och presenter Personalen i Skellefteå gjorde ett studiebesök vid Skellefteå kommunarkiv och fick en presentation av kommunarkivarie Ingemar Olofsson Utställning och visning av Burearkivet. Tobias Lundqvist deltog Personalen på Gammlia fick en uppskattad visning av Västerbottens museums samlingar på området. Vi besökte möbel- och träsamlingen, Fotoarkivet och visades delar ur museets konstsamling Jullunch för personalen i Skellefteå på restaurang Brinken Jullunch för Umeåarkivets personal på Officersmässen på fd I20-området. Kurser, konferenser Unionen Facklig information Plats: Umeå Deltagare: Monica Sténs Västerbottens regionråd Information om den nya regionbildningen Plats: Umeå Deltagare: Monica Sténs och Bertil Petersson Föreningen Sveriges länsarkivarier Årsmöte Plats: Eskilstuna Deltagare: Karl-Ivar Åsander 9

10 Svenskt näringsliv Försäkringsinformation Plats: Umeå Deltagare: Monica Sténs Arkivnätverkets resa dagars bussresa i nätverkets regi där vi besökte Folkrörelsearkivets filial i Skellefteå, Piteå museum och arkivcentrat Norrbottens minne i Luleå. Deltagare: Karin Holmgren, Monica Sténs, Anneli Mört Unionen Information om pensionssparande Plats: Umeå Deltagare: Monica Sténs Folkrörelsernas arkivförbund Årsstämma Plats: Vänersborg Deltagare: Karin Holmgren Region Västerbotten Information om den nya regionbildningen Plats: Umeå Deltagare: Monica Sténs Unionen Information om pension och försäkringar Plats: Folkrörelsearkivet i Skellefteå Deltagare: Personalen i Skellefteå Folkrörelsernas arkivförbund Höstmöte Plats: Halmstad Deltagare: Tobias Lundqvist Övrig representation SKEFO (Elisabeth Wiklund, Tobias Lundqvist), Arkivnätverk Umeå (Monica Sténs, Karin Holmgren), Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap (Karin Holmgren), Johan Nordlander-sällskapet (Karin Holmgren), Föreningen Sveriges länsarkivarier (Karin Holmgren), Västerbottens museums månadsmöten (Karin Holmgren). Ekonomi Underskottet för 2010 var väntat och stämmer överens med den bugdet som lades för året. På grund av en dubblering av arkivchefstjänsten samt en insättandet av ett vikariat på föreståndaretjänsten i Skellefteå under året har lönekostnaderna varit högre än föregående år. Vi fick inga höjningar av anslagen från våra ordinarie anslagsgivare. När det gäller anslagskvoterna låg Västerbottens landsting under sin kvot på 62,5% (62,0%). Skellefteå kommun låg över sin kvot på 13,1% (14,1%) och Umeå under sin kvot på 24,4% (23,9%). Bokslutet redovisar en förlust på kr (se resultaträkning sid 11). Underskotten återfinns huvudsakligen i posterna Personal och Styrelsen och Resor och konferenser. Umeåarkivet redovisar ett underskott för 2010, vilket delvis vägs upp av ett överskott på drygt kr i Skellefteåarkivets delbokslut. Balansräkningen (sid 14) utvisar att det egna kapitalet minskat med resultatet. Aktier till ett värde av kr har inköpts under året. Aktierna har samtliga gett bra utdelning och under året har värdet på 10

11 vår aktieportfölj fördubblats. Huvuddelen av arkivets likvida medel finns idag placerade på KF Sparkassa och Swedbank. Folkrörelsearkivets fonder uppgick vid årsskiftet till kr. Dessa medel är fördelade på trygghetsfonden ( kr) och Lokalfonden ( kr). Slutord 2010 blev på många sätt förändringens år för Folkrörelsearkivet i och med pensionsavgångar och nyanställningar. I linje med styrelsens önskan har man påbörjat en satsning på utåtriktad verksamhet och en anpassning till den digitala världen. Med de små medel vi har går utvecklingen sakta men inställningen är positiv och det råder ingen tvekan att vi har mycket att komma med vad gäller intressant arkivmaterial och kunskap om den Västerbottniska föreningshistorien. Vi ser därmed med entusiasm fram emot 2011 och en fortsatt utveckling av verksamheten. Ett stort tack till personalen i Umeå och Skellefteå för det arbete som utförts under Vi får slutligen uttrycka vårt tack till Västerbottens läns landsting, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Länsarbetsnämnden i Västerbottens län och Riksarkivet för det ekonomiska stöd, som utgått till Folkrörelsearkivet under verksamhetsåret Umeå i februari 2011 Bertil Petersson Peer-Olof Moberg Ivar Söderlind Harriet Hedlund Mattias Larsson Christer Lindvall Carin Lundberg Lars-Olov Sjöström Curt Wallmark 11

12 Folkrörelsearkivet i Västerbotten Resultaträkning till UTGIFTER Budgetpost Utfall (kr) Enligt budget (kr) Utfall (kr) Personal Löner Sociala kostnader Tjänstetillsättningar Personalvård Hälsovård Skatt, pensionspremier Summa Resor och konferenser Resor, traktamenten Kurser, konferenser Summa Styrelsen, årsmötet Styrelsen, årsmötet Summa Hyror, tel, porton, frakter Hyror Telefon Porton och frakter Summa Inventarier, förbrukning Inventarier Förbrukningsmaterial Bokbinderiet Böcker Summa Övriga utgifter Övriga utgifter Summa SUMMA

13 INKOMSTER Budgetpost Utfall (kr) Enligt budget (kr) Utfall (+- kr) Landstinget Driftsanslag Skellefteå kommun Driftsanslag Lönebidrag Umeå kommun Driftsanslag Arbetsförmedlingen Lönebidrag Riksarkivet Lönebidrag Inventeringsbidrag Kapitalavkastning Trygghetsfonden Räntor Övriga inkomster Medlemsavgifter Bokbinderiet Verifikatavgifter Övriga intäkter Egna medel SUMMA Umeå Peer-Olof Moberg Kassör 13

14 Folkrörelsearkivet i Västerbotten Balansräkning till INGÅENDE BALANS Tillgångar Skulder Kassa 365 kr Skatter och arbetsgivare- Inventarier 1 kr avgifter (personal) kr Swedbank kr Semesterskulder kr Länsförsäkringar Bank kr Trygghetsfonden kr Plusgiro 6 kr Lokalfonden kr OK kr Övriga skulder kr KF Sparkassa kr Eget kapital Aktier kr Balanserat resultat kr Fordran AF kr Årets vinst kr Fordran Skellefteå kommun kr Övriga fordringar kr Summa kr Summa kr UTGÅENDE BALANS Tillgångar Skulder Kassa kr Skatter och arbetsgivare- Inventarier 1 kr avgifter (personal) kr Swedbank kr Semesterskulder kr Länsförsäkringar Bank kr Trygghetsfonden kr Skattekonto kr Lokalfonden kr Plusgiro 62 kr Övriga skulder kr OK kr Eget kapital KF Sparkassa kr Balanserat resultat kr Aktier (1) kr Årets resultat kr Fordran AF kr Fordran Skellefteå kommun kr Övriga fordringar kr Summa kr Summa kr (1) Värde = kr Umeå Peer-Olof Moberg Kassör 14

15 REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade revisorer får härmed avge berättelse efter fullgjord granskning av räkenskaperna för Folkrörelsearkivet i Västerbotten gällande verksamhetsåret till Vi har granskat folkrörelsearkivets räkenskaper samt genomgått protokoll och andra handlingar, som lämnar upplysning om arkivets ekonomi. Till oss överlämnade handlingar och med räkenskaperna sammanhörande verifikat har icke givit anledning till erinringar. Revisorerna föreslår därför att den i bokslutet redovisade utgående balansräkningen för verksamhetsåret 2010 ( kr) godkännes av årsmötet. att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Umeå Solveig Grubbström Bertil Pettersson Rob Eriksson Av årsmötet Av årsmötet Av landstinget utsedd revisor utsedd revisor utsedd revisor 15

16 Uppordnade arkiv 2010 Antidrogorganisationer: UNF-föreningen 444 D, Umeå IOGT-NTO:s juniorförening 602 Solstrålen, Umeå IOGT-NTO föreningen 444 Västerbottens banér, Umeå IOGT Ungdomslogen Liljan 1454, Hörnefors Umeå nykterhetsvänners byggnadsförening u p a Byske MHF-avdelning, Byske N. Norrlands Scoutdistrikt av NSF, Norra Norrland Västerbottens Distrikt av MHF-U, Västerbotten Ekonomiska organisationer: Flarkens mejeriförening K Magnus Lindgrens charkuteriaffär Vännäsortens mejeriförening Umeå mejeriaktiebolag Nysätraortens mejeriförening Västerbottensostens försäljningsförening Byggnadsföreningen Föreningshemmet i G Falmark, Falmark Föreningen Folkets Park i Byske upa, Byske Petikträsk Elektriska förening upa, Petikträsk Fackliga organisationer: Övre nordsvenska kretsen av Sveriges tekniska apotekspersonals förbund Nedre nordsvenska kretsen av Sveriges tekniska apotekspersonals förbund Nordsvenska kretsen av Sveriges tekniska apotekspersonals förbund Medelpadskretsen av Sveriges tekniska apotekspersonals förbund Jämtlandskretsen av Sveriges tekniska apotekspersonals förbund Norrbottenskretsen av Sveriges tekniska apotekspersonals förbund Västerbottens tandhygienistförening Västerbottens läns tandläkareförening Sv. Metallarbetarförbundet avdelning 209, Skelleftehamn Sv. Skogs och flottningsarbetar förbundet avdelning 40, Falmark Geografiska organisationer: Orrböle by Strömbäcks by Korssjöns by Ammarnäs by Flarkens by Skravelsjö by Hedfors by, Byske Nolbyns by, Lövånger Storkågeträsks byamän, Skellefteå 16

17 Politiska organisationer: Centerkvinnorna i Västerbotten Ålidhems-Carlshems centeravdelning Socialdemokratiska broderskapsrörelsens lokalavdelning i Umeå Byske Kommunistiska Arb. Kommun, Byske Unga örnar Skelleftekretsen, Skellefteå Personer/släktarkiv: Diversehandlare C.J. Tjernström, Flarken Familjen Tjernström, Flarken Augusta Edström, Flarken O F Sjöstedt, fyrvaktare Holmögadd Gösta Brännström, Skellefteå Släkten Brännström Brännkläppen, Skellefteå Ragne Gydemo, Skellefteå E N Olofsson, Skellefteå Emil Hagbro, Skellefteå Religiösa organisationer: SKS Nordmaling SKS Hörnefors SKS Bygdeå SKS Vindeln SKS Umeå SKS Bjurholm SKS Luleå stift Jakopsfors och Islandsbäcks EFS-förening, Jakobsfors Idrotts organisationer: Vildmännens IF Bolidens skidklubb, Boliden Sävenäs-Rönnskärs idrottsförening, Skelleftehamn Övriga organisationer: Flarkens mejeriskola Västerbottens handikappsförbund Örträsk SPF Skellefteå Publikförening inom Sv. Riksteatern, Skellefteå Sv. Freds och Skiljedomsförening Skellefteå, Skellefteå Totalt: 66 st Umeå: 43 st Skellefteå: 23 st 17

18 Leveranser 2010 Antidrogorganisationer: IOGT-logen 1728 Morgonrodnad, Baggböle IOGT-logen 4799 Ankarfästet, Teg IOGT-NTO föreningen 1447 Ume Skans, Umeå IOGT-logen 4503 Fram, Tvärålund NTO-logen 3087 Havsvind, Sörmjöle NTO-barntemlpet 528 Umans ros, Tegsnäset IOGT-NTO föreningen 1873 Uman, Tegnäset IOGT-logen 3003 Vårsolen, Stöcke IOGT-Ungdomslogen 1946 Ungdomsstjärnan, Stöcksjö Drogfri framtid av IOGT-NTO, Umeå IOGT-NTO föreningen 1031 Fjällets stjärna, Lycksele IOGT-NTO juniorföreningen AC 240 Lyckseles framtid IOGT-ungdomslogen 1525 Oskar II, Vindelgransele IOGT-NTO Lappmarkskretsen IOGT-NTO teatern, Lycksele MHF 470 Holmsund MHF:s damklubb i Umeå Västerbottens SBU-distrikt Västerbottens blåbandsdistrikt Spölands blåbandsförening Norsjöbygdens MHF-avdelning Skelleftekretsen av MHF/MHF Ungdom Ungdomslogen 1996 Åsträsk Övre Norrlands distrikt av Vita Bandet Bildningsorganisationer: SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Studieförbundet Vuxenskolan region Västerbotten Studieförbundet Vuxenskolan Umeå Studieförbundet Vuxenskolan i Västerbotten Studiefrämjandet i Umeå Studiefrämjandet i södra Lappland Studieförbundet Vuxenskolan, Sorsele ABF Vännäs ABF Södra Västerbotten ABF Lycksele ABF Mitt i Lappland ABF Västra Lappmarken ABF Södra Lappmarken ABF Umeåregionen ABF Umeå ABF Västerbotten ABF Lokalavdelning 1548 i Malå ABF Norra Västerbotten 18

19 Metalls Studieregion avd 424, Västerbotten SKS i Skellefteå SKS i Luleå stift Ekonomiska organisationer: Ströms marina ekonomiska förening Firma Erik Häggström, Dalkarlså Firma Anders Åström, Vindeln Stiftelsen Pengsjö ungdomsgård Degernäs samfällighetsförening Ruskträsk byastugeförening Bredviks bygdegårdsförening Holmsund-Obbola kabeltvförening Sävar-Holmöns hushållningsgille Vännfors sågförening Asplidens Fiskevårdsförening, Malå Bergsbyns Folkets hus förening upa Bostadsrättsföreningen Frögårdarna, Anderstorp Kåge Tjurförening Skellefteå Folkets hus Ekonomiska förening Skellefteå Skohandlareförening Stavaträsk Samfällighetsförening Vävstugan Skytteln, Burträsk Fackliga organisationer: Västerbottens tandhygienistförening LO-facken i Västerbotten GS-facket avd 15 norr, Sävar snickeri SALF avd 286, Lycksele Farmaciförbundet avd Västerbotten Södra Västerbottens domarklubb Svenska bibliotekariesamfundets lokalavdelning för Umeå högskoleregion IF Metall Norra Västerbotten (2) LO-Sektionen i Malå LO-Sektionen Norsjö LO-Sektionen i Skellefteå Lärarförbundet Skellefteå Lokalavdelning Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet Skellefteavdelningen 067 SKTF Svenska Sågverksindustriarbetarförbund avd 238, Bureå Verkstadsklubben IF Metall Optronic AB, Hedensbyn Geografiska arkivbildare: Vännfors-Spölands invallningsföretag Rödå by Skravelsjö by Bullmarks by 19

20 Gullsjö by Andersvattnets by, Burträsk Asplidens by Hedträsk by Rökåbygdens Byaförening Strömfors by Humanitära organisation: Rädda Barnens Lokala Avdelning, Skellefteå Idrottsorganisationer: Umeå dövas sportklubb Umeå gymnastikförening Västerbottens gymnastikförbund Umeå idrottsklubb (UIK) Västerbottens idrottsförbund Handikapsidrottsföreningen Renen KFUM Kåge Ryttarförening KFUM Skellefteå Volleybollklubb (2) Morö Bollklubb Ostviks Idrottsklubb Skellefteå AIK Friidrott Skellefteå Fotbollsförening Skellefteå Orienteringsklubb Skellefteå Skyttegille Sunnanå Sportklubb SSK Personer/släktarkiv: Kyrkoherde J U Bjurberg, Åsele Sven-Olof Engqvist, Umeå Siri Lindgren, Umeå Kurt Boberg, Umeå O F Sjöstedt, fyrvaktare Holmögadd Erik Arvid Sundin, trädgårdsmästare Holmsund Pastor Carl Almlöf Oscar Johansson, Västomsundet, Burträsk Sixten Lundström, Skellefteå E N Olofsson Bygdsiljum Stig-Henrik Viklund Släkten Åhlund Stavalund Politiska organisationer: Umebygdens CKF-krets Holmsunds socialdemokratiska kvinnoklubb Moderata ungdomsförbundet i Västerbotten Moderata kvinnoförbundet i Västerbotten 20

Innehållsförteckning. Bilagor: Medlemsförteckning Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse

Innehållsförteckning. Bilagor: Medlemsförteckning Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse Innehållsförteckning Förvaltning 3 - Organisation 3 - Årsmöte 3 - Styrelse- och förtroendevalda 4 - Styrelse- och AU-sammanträden 4 - Personal 5 Arkivleveranser och ordnande 5 - Arkiv 5 - Affischer 7 -

Läs mer

Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3)

Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3) Är Ni beredda? Brand, översvämningar, klimatförändringar, byggnader som rasar ihop, konflikter och hot Orosrapporterna duggar tätt i nyhetsmedierna. Vi kan nog ibland lite till mans (och kvinns) känna

Läs mer

Berättelse över verksamheten 2013

Berättelse över verksamheten 2013 Berättelse över verksamheten 2013 Bilder på framsida: Foto från Arkivens Dag i Kävlinge kommunhus samt från årets omflyttningar av arkivmaterial i magasin. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDLEMMAR Skånes Arkivförbund

Läs mer

Berättelse över verksamheten 2012

Berättelse över verksamheten 2012 Berättelse över verksamheten 2012 Bild på framsida: Nål för Frosta Härads Trädgårdsutställning i Höör, 1913 ur Höörs Försköningsförenings arkiv som bevaras i kommunarkivet i Höör. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 information från arkiv gävleborg årgång 21 nr 1/2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Tack Barbro! Allt viktigt har gått som planerat under 2013. Arkiven har strömmat in och hanterats på sedvanligt professionellt

Läs mer

MARS 2006. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län

MARS 2006. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MARS 2006 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län Örebros vackraste trädgård 1968, som tillhörde Morgan och Mayken Pernstig på Utmarksgatan (ur Läns-Postens arkiv). MARS 2006 Verksamhetsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008 STYRELSEN Denna har utgjorts av ordförande Åke Bendix (Föreningen Varbergs Museum), Varberg, med Hans-Erik Qvarnström,

Läs mer

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Vid Arkivens Dag i november var temat Orostider. Därför valde arkiven att hålla till i bergmagasinen i Zakrisdal. Besökarna möttes av soldater i olika mundering, lottor och luftskyddspersonal.

Läs mer

Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MAJ 2001

Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MAJ 2001 MAJ 2001 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län 1 Karta över Svartå bruk upprättad 1868, Svartå hytta 1944 och utslag i hyttan 1965 med Harry Persson. 2 MAJ 2001 Verksamhetsberättelse 2000

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Styrelsens sammansättning Ordinarie (2 år): Mats O Karlsson ordf. (vald 2008) Lars-Olof Legnerfält vice ordf. (vald 2008) Christina Gullström kassör (vald 2009) Kent Cramnell

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkomnande Föredragningslista Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Siffergranskningsberättelse

Läs mer

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015 Förslag till dagordning vid årsmöte med Östergötlands läns nykterhetsförbund Torsdagen den 23 april 2015, klockan 18.30 MHF:s lokal, Bjälbogatan 8, Linköping 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

Hallands bildningsförbund

Hallands bildningsförbund Hallands bildningsförbund Verksamhetsberättelse 2014 Långsiktig verksamhetsplan 2016-2018 Foto omslag: Mymmel Blomberg 2 Hallands bildningsförbunds årsmöte äger rum 2015-04-29, klockan 18.30. Plats: Folkets

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Välkommen till våra distriktsstämmmor

Välkommen till våra distriktsstämmmor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 UPP TILL Välkommen till våra distriktsstämmmor Ort Datum Lokal UMEÅ Mån 14 mars Umeå Folkets Hus, Studion VÄNNÄS Ons 16 mars Vegaskolan, matsal STORUMAN Ons 16 mars Folkets Hus

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Riksteatern Norrbotten Verksamhetsberättelse 2011

Riksteatern Norrbotten Verksamhetsberättelse 2011 Riksteatern Norrbotten Verksamhetsberättelse 2011 Innehållsförteckning Inledning 3 Styrelsen, revisorer, valberedning 4 Teaterkonsulentens anställning 4 Anslutna medlemmar 4 Mötesverksamhet 5 Ekonomi 5

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer