FöreningsSparbanken Årsredovisning 2ooo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FöreningsSparbanken Årsredovisning 2ooo"

Transkript

1 FöreningsSparbanken Årsredovisning 2ooo

2 Innehåll 4 Bolagsstämma och ekonomisk information 5 Viktiga händelser VD-kommentar Rustad för en ny tid 8 Årssammandrag 10 Femårssammandrag 12 Marknadsandelar 13 Historisk bakgrund 14 Ägare och aktien 16 Strategi 19 Organisation 20 Retail 28 Spara 32 Låna 38 Betala 42 Swedbank Markets 46 E-business 50 Allianser 59 Medarbetare 61 Miljö och hållbarhet 62 IT i FöreningsSparbanken 64 Förvaltningsberättelse 67 Rörelsegrenar 70 Ekonomisk redogörelse 77 Koncernens riskkontroll 79 Redovisningsprinciper 82 Definitioner 83 Resultat- och balansräkningar 85 Kassaflödesanalys 86 Noter 118 Förslag till vinstdisposition 119 Revisionsberättelse 120 Styrelse och ledning 129 Adresser

3 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum på Stockholms Konserthus, Hötorget 8, Stockholm, torsdagen den 5 april 2001 kl Inregistrering till stämman börjar klockan I anslutning till stämman arrangeras en utställning om bankens verksamhet. Anmälan m.m. Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman ska dels vara införd i den av vpc ab ( vpc ) förda aktieboken måndagen den 26 mars 2001, dels anmäla sitt deltagande senast måndagen den 2 april 2001 klockan med brev under adress FöreningsSparbanken, Styrelsens sekreterare, Stockholm, per telefon , per telefax eller via internet, under rubriken bolagsstämma. I anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska behörigen undertecknad och dagtecknad fullmakt jämte, i fall där fullmaktsgivaren är juridisk person, vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet insändas före bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av vpc förda aktieboken. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara genomförd den 26 mars Förvaltaren bör därför underrättas i god tid före denna tidpunkt. Ärenden Ärenden som enligt lag och bolagsordningen ska förekomma på ordinarie bolagsstämma, däribland föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2000, fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar, dispositioner beträffande bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning samt val av styrelse. Styrelsens förslag om förvärv av egna aktier för att underlätta värdepappersrörelsen. Föredragningslista med uppgift om vid bolagsstämman förekommande ärenden anges i kallelsen till bolagsstämman. Kallelsen beräknas bli införd i bland annat Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs- Posten och Sydsvenska Dagbladet onsdagen den 7 mars Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 5:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning för 2000 föreslås tisdagen den 10 april Sista dagen för handel med bankens aktie inklusive rätt till utdelning är därmed torsdagen den 5 april Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utbetalas genom vpcs försorg tisdagen den 17 april Ekonomisk information 2001 FöreningsSparbanken kommer preliminärt att publicera resultatrapporter vid följande tillfällen: 27 april Delårsrapport första kvartalet augusti Delårsrapport andra kvartalet oktober Delårsrapport tredje kvartalet 2001 Koncernens ekonomiska rapporter kan beställas på telefon (val 3#), på närmaste Förenings- Sparbankskontor eller hämtas via bankens hemsida på internet med adress Aktieägarinformation publiceras även på tv4:s text-tv sidan BOLAGSSTÄMMA OCH EKONOMISK INFORMATION 2000 FÖRENINGSSPARBANKEN 2000

4 Viktiga händelser 2000 Januari Spintab lanserar ett nytt internetbaserat hypotekslån för privatkunder. Februari FöreningsSparbanken utökar sitt ägande i norska SpareBank 1 Gruppen till 25 procent. Augusti Telia och FöreningsSparbanken bildar ett nytt bolag för internetbaserad offentlig handel. Bolaget får senare namnet Marakanda. Tillsammans med de andra stora svenska affärsbankerna påbörjas utvecklingen av ett gemensamt internetbaserat nätverk, OffeX, där kunderna kan handla med aktier på tider då börsen är stängd. Mars FöreningsSparbanken öppnar en filial i Oslo. Tjänsten för aktiehandel via internet, NetTrade, lanserar en ny plattform. April Birgitta Johansson-Hedberg tillträder som ny vd och koncernchef. Ett strategiskt program i 7 punkter lanseras. Bankens alla försäljningskanaler samordnas i en ny retailrörelse. Medarbetare och lokala styrelseledamöter i FöreningsSparbanken erbjuds köpa teckningsoptioner som berättigar till teckning av nya aktier i FöreningsSparbanken. 80 procent av dem som fick erbjudandet tecknade optioner. Maj FöreningsSparbanken beslutar att sälja sitt innehav i polska Bank Handlowy. FöreningsSparbanken beslutar att miljösäkra verksamheten enligt iso Juni FöreningsSparbanken säljer sitt innehav i Svensk Exportkredit. September FöreningsSparbanken via Telefon med Personlig Service får sin miljonte kund ansluten. FöreningsSparbanken blir komponent i Dow Jones Sustainability Group Index. Sparebank 1 Gruppen förvärvar vår Bank & Forsikring. Oktober Hansapank lägger bud på den litauiska banken Lietuvos Taupomasis Bankas eller ltb. November Det nya medbestämmandeavtalet ida Insikt, Delaktighet, Ansvar presenteras. FöreningsSparbanken via internet utses till bästa internetbank i Sverige av tidningen Sparöversikt. En ny generation internettjänster för företag lanseras. I premiepensionsvalet får FöreningsSparbanken med dotterbolaget Robur drygt 20 procent. FöreningsSparbanken erbjuder genom samarbete med com hem de första banktjänsterna på digital-tv. December FöreningsSparbankens finansiella portal och internetbank för den danska privatmarknaden, Firstviewbank, öppnar för provanslutning av kunder. FöreningsSparbanken utökar sitt ägande i Hansapank med 5 procent till 57,7 procent. FÖRENINGSSPARBANKEN 2000 VIKTIGA HÄNDELSER 5

5 Rustad för en ny tid att utveckla en multispecialistbank FöreningsSparbanken är de många privatpersonernas och företagens bank. Vårt uppdrag är att varje dag i varje kundmöte tillgodose våra kunders önskemål och behov genom att leverera rätt produkter och tjänster på ett för kunden bekvämt sätt. År 2000 var ett av de mest lönsamma hittills för FöreningSparbanken. Avkastningen på eget kapital ökade till 19,7 procent (15,7), vilket var bland de högsta av de nordiska bankerna. Vi närmade oss målet att nå en kostnadsandel på 50 procent genom att sänka kostnads-/intäktsrelationen efter kreditförluster till 61 procent år 2000 från 66 procent Nya möjligheter för kunderna att möta banken Det ska vara bekvämt och enkelt för kunden att möta FöreningsSparbanken. Framväxten av elektroniska mötesplatser har här, som komplement till de fysiska mötesplatserna, inneburit ett viktigt steg i den utvecklingen. De elektroniska mötesplatserna har också frigjort mer tid för kvalificerad rådgivning i kontorsnätet, en utveckling som gynnar både kunder och medarbetare. Vårt mål är att 80 procent av tiden i kontorsnätet ska ägnas åt försäljning. Under året nådde vi 62 procent, vilket är den högsta noteringen sedan mätningarna infördes. För att samordna bankens mötesplatser har ett nytt affärsområde, Retail, bildats under 2000 i syfte att öka effektiviteten och kvaliteten i mötet med kunden. Under året ökade banken också antalet fysiska mötesplatser samtidigt som bankens uttagsautomatnät, telefonbank och internetbank är de största i sitt slag på den svenska marknaden. Av egen kraft och genom det goda samarbetet med fristående sparbanker och delägda banker har FöreningsSparbanken idag en mycket stark ställning på den svenska bankmarknaden. Höstens ppm-val där var femte aktivt val föll på Roburs fonder är ett exempel på samarbetets slagkraft. Internet och E-business nöjda kunder är grunden Elektroniska kanaler och elektroniska produkter har under året utvecklats till ett naturligt val för allt fler privat- och företagskunder. Vi kan också konstatera att de kunder som använder de elektroniska kanalerna är våra allra nöjdaste. För att slå vakt om detta har E-business blivit ett eget affärsområde i banken. För att förbättra affärsinnehåll och tillgänglighet i de elektroniska kanalerna har vi under året lanserat ett stort antal nya produkter och tjänster på området. Den företagswebb för små och medelstora företag som introducerades under hösten är ett bra exempel på hur internetteknologin gör det möjligt att effektivisera och förenkla arbetsprocesser. De elektroniska lönebeskeden och elektroniska fakturaprodukterna som erbjuds våra kunder är andra exempel. För att bättre möta kundernas behov har vi inlett samarbeten med bland andra Telia, Sybase, Ericsson och com hem för att tillsammans med dem utveckla nya kostnadseffektiva kunderbjudanden inom wap-telefoni, mobilt internet och digital-tv. Multispecialist ett naturligt val för FöreningsSparbanken Som en följd av kundernas krav på ökad valfrihet och bekvämlighet pågår betydande förändringar i den finansiella sektorn. Vi ser dels en konsolidering av klassiska universalbanker och dels framväxten av nya nischaktörer. Det gäller såväl kanaler som produkter. Nya allianser bildas mellan finansföretag och ledande företag från andra branscher som detaljhandel, försäkring och telekommunikation. Mot den bakgrunden har vi för varje affärsområde och för koncernen som helhet i ett framåtriktat perspektiv gjort en omfattande genomlysning av strategierna. Arbetet har lett till slutsatsen att FöreningsSparbanken stegvis ska förflyttas från att vara en allmän universalbank till att bli en multispecialistbank, där varje område ges förutsättningar att bygga sin kompetens för att överträffa eller matcha de bästa på sin marknad. Över tiden kan därmed FöreningsSparbankens affärsportfölj styras mot ökad tillväxt och avkastning. Tydligare differentiering i kunderbjudanden och segmentering av marknaden är nödvändig för att bättre betjäna nuvarande kunder och utveckla nya tillväxtområden. Multispecialistmodellen betyder att vi bygger specialistkompetens inom de områden där vi verkar. Resurser fokuseras mot prioriterade tillväxtområden, och varje affärsområde utvecklar sina speciella styrkor 6 VD-KOMMENTAR FÖRENINGSSPARBANKEN 2000

6 BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG: VD OCH KONCERNCHEF för att kunna öka värdet för kunderna. Potentialen för tillväxt är betydande inom flera affärsområden men särskilt uttalad just nu inom Spara, Retail och E-business. Utvecklingen mot multispecialist tydliggör var och hur vi skapar värde. Största möjliga konkurrenskraft är det krav som varje del av banken måste ställa på sig själv. Det ger FöreningsSparbanken förutsättning att inom alla affärsområden konkurrera med både nischaktörer och traditionella leverantörer. Under det gångna året har jag på nära håll sett den kompetens, vitalitet och kraft som finns inom FöreningsSparbanken och i våra alliansbanker runt om i Norden och Baltikum. Ett stort tack till alla medarbetare som genom sina insatser under år 2000 levererat ett utmärkt resultat och samtidigt startat ett nytt stort förändringsarbete. Med ett starkt varumärke, nära 10 miljoner kunder i Norden och kvalificerade medarbetare, står vi väl rustade att möta en omvärld i förändring. Stockholm i februari 2001 Birgitta Johansson-Hedberg vd och koncernchef FÖRENINGSSPARBANKEN 2000 VD-KOMMENTAR 7

7 Årssammandrag Årets resultat var det bästa hittills för FöreningsSparbanken. Ökade intäkter och sänkta kostnader för jämförbar verksamhet bidrog till detta. Affärsområdena förbättrade sina resultat under året och de utländska dotterbolagen FI-Holding och Hansapank visade mycket god resultatutveckling. INTÄKTER INTÄKTER, MKR Realisationsvinster FIH och Hansapank Övrigt Total Intäktsutvecklingen under året var mycket god. Av ökningen på Mkr, eller 26 procent, svarade dotterbolagen fi-holding och Hansapank för Mkr. I övriga delar av koncernen ökade provisionsnettot hela 28 procent. Genom intäktsutvecklingen i tradingverksamheten hos Swedbank Markets ökade också nettoresultatet av finansiella transaktioner kraftigt. Realisationsvinsterna minskade med 658 Mkr. KOSTNADER KOSTNADER, MKR Övrigt Resultatandelsstiftelse Resultatandelsstiftelse FIH och Hansapank Övrigt Total Kostnaderna ökade med Mkr eller 13 procent. Exklusive fi-holding och Hansapank samt kostnader för avsättning till resultatandelsstiftelse minskade kostnaderna med 3 procent. Det mål för kostnadsminskning för jämförbara verksamheter, som uppställdes av styrelsen 1997 vid samgåendet mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige, har infriats under året. 8 ÅRSSAMMANDRAG FÖRENINGSSPARBANKEN 2000

8 NILS-FREDRIK NYBLÆUS: STF VD, VICE VD OCH CHIEF FINANCIAL OFFICER RESULTAT OCH RÄNTABILITET RÖRELSERESULTAT, MKR RÄNTABILITET, PROCENT FöreningsSparbankens resultat ökade med 45 procent till Mkr (6 454). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 19,7 procent (15,7) och resultat per aktie till 12,10 kronor (8,70). BALANSOMSLUTNING OCH KREDITFÖRLUSTER BALANSOMSLUTNING, MDR KRONOR KAPITALTÄCKNING, PROCENT Primärkapital 1999 Supplementärkapital 2000 Koncernens balansomslutning ökade med 95 miljarder kronor till 929 miljarder kronor (834). Kapitaltäckningsgraden uppgick den 31 december 2000 till 10,8 procent (10,4), varav primärkapitalrelationen var 6,9 procent (6,0). Å RSSAMMANDRAG 9

9 Femårssammandrag NYCKELTAL, KONCERNEN ) ) Pro forma Resultat Rörelseresultat, Mkr Placeringsmarginal, % 1,51 1,48 1,61 1,94 2,24 1,99 Räntemarginal, % 1,35 1,33 1,42 1,71 1,93 1,75 I/K-tal före kreditförluster 1,76 1,58 1,61 1,54 1,82 1,85 I/K-tal efter kreditförluster 1,63 1,50 1,49 1,14 1,46 1,54 K/I-tal före kreditförluster 0,57 0,63 0,62 0,65 0,55 0,54 K/I-tal efter kreditförluster 0,61 0,66 0,67 0,88 0,69 0,65 Räntabilitet på eget kapital, % 19,7 15,7 16,9 1,4 16,1 20,4 Avkastning på totalt kapital, % 1,04 0,83 0,91 0,37 1,01 1,08 Resultat per aktie, kronor 12,10 8,70 8,75 0,71 8,93 9,28 Resultat per aktie efter utspädning, kronor 12,08 8,70 8,75 0,71 8,93 9,28 Resultat före kreditförluster per anställd, tusen kronor Resultat efter kreditförluster per anställd, tusen kronor Kapital Kapitaltäckningsgrad, % 10,8 10,4 11,6 11,8 13,3 13,0 Primärkapitalrelation, % 6,9 6,0 6,1 6,1 7,2 7,0 Kreditkvalitet Kreditförlustnivå, netto, % 0,2 0,1 0,2 0,3 0,6 0,4 Andel osäkra fordringar, % 0 0,1 0,8 1,3 1,5 1,5 Reserveringsgrad, % ) Avser Föreningsbanken och Sparbanken Sverige. 2) Avser tidigare Sparbanken Sverige. ANTALSUPPGIFTER ) Pro forma Privatkunder, miljoner 5,3 5,3 4,4 4,5 U.S. varav internetbankskunder, tusen 2) varav telefonbankskunder, tusen 2) Företagskunder, tusen U.S. Anställda ) ) Kontor 760 4) 818 6) Uttagsautomater ) ) Bank i Butik 249 9) ) Avser Föreningsbanken och Sparbanken Sverige. 2) Inklusive fristående sparbanker och delägda banker. 3) Varav Hansapank och FIH ) Varav Hansapank och FIH ) Varav Hansapank 165 och FIH 4. 6) Varav Hansapank 164 och FIH 5. 7) Varav Hansapank ) Varav Hansapank ) Varav Hansapank 15. BANKAKTIEANALYTIKER SOM FÖLJER FÖRENINGSSPARBANKENS UTVECKLING Företag Analytiker Företag Analytiker ABG Securities Alfred Berg FK Aros Maizels Bank of America BNP Paribas Carnegie CAI Cheuvreux Conventum CSFB Danske Securities Den Norske Bank Deutsche Bank Dresdner Kleinwort Benson Enskilda Securities Erik Penser FK Sigmund Håland Rodney Alfvén Ingemar Skaret Rahul Shah Alexander Holcroft Per Griberg Mats Anderson Bengt Dahlström Haakon Boenes Mikael Hallåker Knut Olstad Matt Spick Ola Stavem Thomas Johansson Bengt Claesson Evli Securities Fox-Pitt Kelton Goldman Sachs Handelsbanken HSBC JP Morgan Julius Bär Lehman Brothers Merrill Lynch Morgan Stanley Nomura Schroders Salomon Smith-Barney UBS Warburg Öhman Juhana Virkkunen Garth Leder Cynthia Chan Helena Nordell Andrew Buchanan Kian Abouhossein Axel Nygaard Fiona Swaffield Denise Vergot-Holle Amit Mehta Andrej Ilyin Ronit Ghose Andreas Håkansson Magnus Andersson 10 FEMÅ RSSAMMANDRAG

10 RESULTATRÄKNING Mkr * 1996 ** Pro forma Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter SUMMA INTÄKTER Allmänna administrationskostnader Personal Övriga Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar SUMMA KOSTNADER RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER Kreditförluster netto samt värdeförändring på övertagen egendom Andelar i intresseföretags resultat Nedskrivning av förvärvad egendom RÖRELSERESULTAT Resultat intjänat före förvärv Bokslutsdispositioner Skatter Minoritetens andel ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNING Mkr ** Tillgångar Utlåning till allmänheten Utlåning till kreditinstitut Räntebärande värdepapper Belåningsbara statsskuldsförbindelser Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Övriga tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Skulder, avsättningar och eget kapital Inlåning och upplåning från allmänheten Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper Efterställda skulder Övriga skulder Eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL * Avser Föreningsbanken och Sparbanken Sverige ** Avser tidigare Sparbanken Sverige. FEMÅ RSAMMANDRAG 11

11 Marknadsandelar PRIVATMARKNADEN Datum för Marknadsandelar, procent Volymer, Mdr FöreningsSparbanken marknadsandel Inlåning, SEK Bankutlåning, SEK Hypoteksutlåning Individuellt Pensionssparande Privatobligationer Fondförvaltning Fondförsäkring * Bankkort (antal tusen) u.s. u.s. u.s. u.s. u.s Kredit- och betalkort (antal tusen) u.s. u.s. u.s. u.s. u.s FÖRETAGSMARKNADEN Datum för Marknadsandelar, procent Volymer, Mdr FöreningsSparbanken marknadsandel Bankinlåning, SEK Bankutlåning, SEK Bankutlåning utländsk valuta Leasing via finansbolag Avbetalning via finansbolag KOMMUNMARKNADEN Datum för Marknadsandelar, procent Volymer, Mdr FöreningsSparbanken marknadsandel Bankinlåning Bankutlåning Hypoteksutlåning Kommuncertifikat * Marknadsandelar avser nyförsäljning. Källor: SCB, Riksbanken och Försäkringsförbundet. FöreningsSparbankens marknadsposition i Sverige SPARANDE OCH PLACERINGAR 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 1:a individuellt pens ssparande 1:a fondförsäkring (nyteckning) 1:a premiepensionssparande 1-7:a aktiehandel LÖNER OCH BETALNINGAR 1:a lönehanteringar 1:a kortinlösen 1:a bankkort 1-2:a girobetalningar BOENDE 1 2:a boendelån 1 2:a fastighetsmäkleri MÖTESPLATSER 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater FÖRETAGSMARKNADEN, procent inlåning utlåning avbetlningsfinansiering och leasing 12 MARKNADSANDELAR

12 Historisk bakgrund Den första sparbanken bildades 1820 och den första föreningsbanken Den nuvarande FöreningsSparbanken är resultatet av fusionen mellan Sparbanken Sverige och Föreningsbanken FöreningsSparbanken har sitt ursprung i sparbanksrörelsen från början av 1800-talet och från den kooperativa bankrörelsen från början av 1900-talet. Redan från början präglades de bägge bankerna av en stark lokal förankring. Den första svenska sparbanken bildades 1820 och den första föreningsbanken 1915 med förebilder från Skottland respektive Tyskland. De ursprungliga idéerna i de båda bankrörelserna var att främja långsiktigt sparande och investeringar och att skapa ekonomisk trygghet för den enskilde. Den första sparbanken i Sverige bildades i Göteborg. Sparbankernas verksamhet bedrevs i en särskild företagsform enligt särskild lagstiftning. Som mest fanns det i Sverige nära femhundra sparbanker i början av 1930-talet. I början av 1940-talet bildade sparbankerna en gemensamt ägd centralbank, Sparbankernas Bank. Under och 70-talen minskade antalet sparbanker kraftigt genom sammanslagningar till större enheter. År 1992 fusionerades elva av de största till bankaktiebolag ombildade regionala sparbankerna in i Sparbankernas Bank. Dessa bildade tillsammans Sparbanken Sverige som börsintroducerades i juni Föreningsbanken hade sitt ursprung i jordbrukskassorna. Den första jordbrukskassan bildades i Västerhaninge utanför Stockholm. Kassornas företagsform var kooperativa ekonomiska föreningar, där varje medlem hade en röst. Verksamheten bedrevs inom ramen för en särskild lagstiftning för jordbrukskassor. De enskilda jordbrukskassorna var anslutna till regionala centralkassor. Inom organisationen fanns från 1958 en gemensam centralbank, som 1974 ändrade namn till Föreningsbankernas Bank. I början av 1990-talet fusionerade de 12 regionala föreningsbankerna med Föreningsbankernas Bank och bildade Sveriges Föreningsbank. Denna bank ombildades 1992 och blev tillsammans med de lokala föreningsbankerna ett sammanhållet bankaktiebolag, Föreningsbanken, som börsintroducerades i januari Föreningsbanken och Sparbanken Sverige gick samman under 1997 och bildade FöreningsSparbanken. HISTORISK BAKGRUND 13

13 Ägare och aktien Avkastning Koncernens mål är en räntabilitet på eget kapital som långsiktigt överstiger ett vägt genomsnitt för större börsnoterade bankkoncerner i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Utdelning Långsiktigt ska utdelningen uppgå till lägst 30 procent av resultatet efter skatt. UTDELNING, kronor per aktie Kronor Tornet* aktie 0,3 Mandamus* aktie 1,5 **** Personaloptionsprogram Under våren 2000 erbjöds de anställda i Förenings- Sparbanken och dess helägda koncernbolag samt styrelseledamöterna i de lokala bankerna att köpa teckningsoptioner i FöreningsSparbanken optioner tecknades vilka kan konverteras till lika många aktier år ÄGARKATEGORIER 31 december 2000 Lantbrukskooperationen 3,5 % (3,5) Fristående sparbanker 6,6 % (5,9) Sparbanksstiftelser 19,8 % (19,1) Allmänheten 11,3 % (12,3) Svenska institutioner 25,7 % (29,9) Utländska ägare 33,1 % (29,3) ** Utdel ** nings- grad 29%*** 39% 560%*** 53% 57% 45% * Baserat på kursen första noteringsdagen. ** avser Sparbanken Sverige. *** Exlusive utdelningsaktier **** Enligt styrelsens förslag Kapitaltäckning Koncernen ska ha en kapitaltäckningsgrad om lägst 10,5 procent, varav primärkapitalrelationen långsiktigt ska ligga i intervallet 6,5 7,5 procent. KAPITALTÄCKNING Procent 15 ANTAL AKTIEÄGARE DEN 31 DECEMBER 2000 Storleksklasser Antal aktier Antal ägare Totalt varav förvaltarregistrerade * Primärkapital Supplementärkapital Värdet för år 1995 avser Sparbanken Sverige * Pro forma Andra verksamhetsmål k/i-tal efter kreditförluster om högst 50 procent. Marknadsandelar ska bibehållas eller öka inom alla huvudområden. Andelen mycket nöjda kunder ska vara lägst 60 procent. Andelen mycket nöjda medarbetare ska vara lägst 40 procent. AKTIEÄGARE DEN 31 DECEMBER Procent av kapital och röster Sparbanksstiftelser 19,8 19,1 Fristående sparbanker 6,6 5,9 AP Fonder 4,4 4,2 Alecta 3,6 3,3 Lantbrukskooperationen 3,5 3,5 Robur Fonder 2,4 2,5 SPK 2,4 2,5 SEB Fonder 1,6 2,1 Skandia 1,5 2,3 Förbundsdepån 1,4 1,6 SHB Fonder 0,9 1,7 AFA Försäkringar 0,7 1,0 Övriga svenska institutioner 6,8 8,7 Allmänheten 11,3 12,3 Utländska ägare 33,1 29,3 Totalt 100,0 100,0 14 Ä GARE OCH AKTIEN

14 FÖRENINGSSPARBANKENS AKTIEKURS JÄMFÖRT MED BANKINDEX OCH GENERALINDEX Kronor Aktien FöreningsSparbankens aktie är noterad på om Stockholms Fondbörs, A-listan mest omsatta. Aktien har kortnamnet fspa a FöreningsSparbanken Affärsvärldens generalindex Affärsvärldens bankindex AKTIEKAPITALETS UTVECKLING Nominellt värde Tillkommande Ackumulerat Aktiekapital År Transaktion per aktie, kr Kurs, % antal aktier antal aktier Mkr Nyemission Nyemission Nyemission Split 5: Nyemission Split 10: Nyemission Nyemission/nedsättning /630 1) Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission 1: ) Kurserna är hänförliga till konvertering av fyra olika slag av preferensaktier under våren DATA PER AKTIE Kronor ) Rörelseresultat per aktie 11,99 8,74 8,63 3,27 9,15 Resultat per aktie 12,10 8,70 8,75 0,71 9,28 Resultat per aktie efter utspädning 3) 12,08 8,70 8,75 0,71 9,28 Eget kapital per aktie 66,22 58,75 54,64 51,87 48,05 Substansvärde per aktie 77,80 70,89 66,78 59,64 u.s. Justerat eget kapital per aktie 66,28 58,75 54,91 51,91 48,59 Kassaflöde per aktie 5,35 18,67 25,96 u.s. u.s. Kontantutdelning per aktie 5,50 1) 5,00 4,67 4,00 3,67 Utdelning av aktier i Mandamus, per aktie 2) 1,50 Börskurs vid årets slut 144,50 125,00 139,33 119,67 77,67 Direktavkastning, % 3,81 4,00 3,35 3,34 4,70 P/E-tal 12,05 14,29 16,42 37,16 8,63 Börskurs/Eget kapital per aktie, % ) Enligt styrelsens förslag. 2) Baserad på kursen första noteringsdagen. 3) År 2005 kan maximalt aktier tillkomma om personaloptionsprogrammet konverteras fullt ut. Ä GARE OCH AKTIEN 15

15 Strategi Varje människa bär inom sig en dröm om ekonomisk frihet. Det är i detta, kundens eviga ekonomiska flöde, som banken ska vara en partner. Mina möjligheters bank för kunder, medarbetare, aktieägare och samhälle. Det är vår vision om Förenings- Sparbanken. Utgångspunkten är våra kunder och deras upplevelse av mötet med banken. Det är där i vår affär vi hämtar inspiration och ny kunskap. Vår affärsidé är att vara det självklara bankalternativet för privatpersoner, företag och lantbruk, kommuner, landsting och organisationer genom att erbjuda ett kundanpassat och lättanvänt utbud av finansiella tjänster. Strategisk inriktning att utveckla en multispecialistbank Den finansiella sektorn genomgår för närvarande snabba förändringar som drivs både av branschkonsolidering, ny teknologi och förändrade kundbehov. Nya nischaktörer växer fram såväl avseende produkter som kanaler. Arbetsprocesserna har förändrats under 90-talet och förändringstakten kommer att förstärkas ytterligare genom att kunderna ökar sin användning av telefon- och internetkanaler och andra bekväma självbetjäningstjänster. FöreningsSparbanken har legat långt framme i dessa förändringar. I FöreningsSparbanken är helheten i kunderbjudandet utgångspunkten. Det skapar maximalt värde för kunder, aktieägare, medarbetare och i sin förlängning det omgivande samhället. FöreningsSparbankens strategiska inriktning är att utveckla en multispecialistorganisation. Det är en naturlig förlängning av visionen om Mina möjligheters bank och en konsekvens av omvärldsförändringarna. Största tänkbara konkurrenskraft är det krav som varje enhet inom banken måste ställa på sig själv. Vi konkurrerar med både nischspecialister och traditionella aktörer inom alla affärsområden. Därför är vår inriktning att bygga specialistkompetens inom de områden vi verkar. En multispecialist har både det fokus och den koncentration som krävs för att kunna utveckla nya tillväxtmöjligheter. Specialistkompetens inom flera områden FöreningsSparbankens historia och företagskultur är nyckelfaktorer som är viktiga att behålla och bygga vidare på. Strategin för att vara en multispecialist vilar på denna stabila grund. Banken omfattar i dag flera olika affärsområden och affärsprocesser. Varje affärsområde ska fokusera på sina möjligheter för att därigenom öka värdet för kunderna. Tydlig målstyrning ger koncernen möjlighet att prioritera viktiga tillväxtområden. Banken kommer att växa genom att expandera inom de affärsområden som har speciella styrkor och är positionerade i attraktiva marknader. Denna inriktning utgör grunden för att förbättra bankens produkter och tjänster, men även för att öka effektiviteten och konkurrenskraften. Prioriteringar I Sverige har FöreningsSparbanken 4,1 miljoner privatkunder och företagskunder. För att möta dessas behov har banken ett antal strategiska prioriteringar: Det stora antalet kunder inom olika segment i banken medför att vi måste ha fler differentierade och skräddarsydda kunderbjudanden. Med bekväma självbetjäningstjänster och nya elektroniska kanaler ska banken fortsätta att förbättra sitt kunderbjudande. Det faktum att FöreningsSparbanken tillsammans med fristående sparbanker och delägda banker har ett rikstäckande distributionsnät, som är det största i Sverige, gör att banken har goda möjligheter att uppfylla kundernas behov på tillgänglighet. Tillsammans med dotterbanker och allianspartners i Norden kan banken dessutom erbjuda fullständig service i Norden och i de baltiska staterna. För kunder som önskar skräddarsydda lösningar kommer vi att utveckla särskilda erbjudanden i väsentligt högre grad än tidigare. Internetteknologin möjliggör både utveckling av nya och mer effektiva affärsmodeller och nya tillväxtmöjligheter. FöreningsSparbanken ligger långt framme inom detta område och vi prioriterar nu att webbanpassa arbetsprocesser och att ta nya initiativ inom E-business baserade på våra kunders önskemål och behov och vår kompetens. FöreningsSparbanken fokuserar på att förbättra den strategiska positionen genom att delta i strukturförändringar och genomföra tilläggsförvärv. Vi priorite- 16 STRATEGI

16 rar att förstärka våra internationella tillväxtplattformar genom nuvarande och nya partners. Vi prioriterar initiativ för att optimera kapitalbehovet och effektivisera kapitalanvändningen. FöreningsSparbankens utveckling kommer att ställa nya krav på organisationen. Vi ökar därför insatserna för kompetensuppbyggnad och incitamentssystem. Multispecialiststrategin utgör grunden för att förbättra bankens produkter och tjänster, men även för att öka effektivitet och konkurrenskraft. Genomförandet av strategin innebär att betydande värde skapas för FöreningsSparbankens kunder, ägare och personal. Sjupunktsprogrammet Vid bolagsstämman i april 2000 presenterades ett förändringsprogram för banken med syfte att fokusera tillväxt och värdeskapande: Öppen värdekedja för större kundnytta och bättre utnyttjande av potentialen i varje led av affären. Flera faktorer, däribland den nya tekniken, samverkar till att sänka interaktionskostnaderna i den finansiella sektorn. Det gör det lättare för nya aktörer att komma in på marknaden, men det ökar också möjligheterna för befintliga företag. FöreningsSparbankens ambition är att erbjuda kunderna marknadsledande produkter både egna och andras. Ett första steg tas under våren 2001 då det egna fondutbudet kompletteras med ett antal internationella leverantörers ledande fonder. På samma sätt använder banken andra försäljningskanaler än den egna. SpareBank 1 Gruppen i Norge och Aktia Sparbank i Finland svarade under året för cirka 4 procent av Roburs nettoförsäljning av fonder. Tillväxt. FöreningsSparbanken prioriterar tillväxt inom sparandemarknaden och gör under 2001 särskilda insatser för att stärka Roburs marknadsposition. Ytterligare investeringar i tillväxt görs regionalt på utvalda marknader med gynnsamma förutsättningar liksom i fortsatt utveckling av bankens allianser i Nordikum. Samordning av bankens försäljningskanaler i en retailverksamhet. Under 2000 samordnades bankens försäljningskanaler internet, telefon och lokala kontor i verksamhets/affärsområdet Retail för att nå bättre effektivitet och högre servicegrad. Bankens mötesplatser förändras i takt med att en allt större del av kunderna använder bekväma självbetjäningstjänster via telefon och internet. Banken via Internet och Banken via Telefon utvecklas kontinuerligt för att bättre möta kundernas efterfrågan. I lokala kontor ökar rådgivning medan kassatransaktioner fortsätter att minska. Denna utveckling kommer att fortsätta, och är en förutsättning för att bankens 5,7 miljoner kunder (inklusive fristående sparbanker) ska kunna erbjudas högsta tillgänglighet och servicegrad. Målsättningen är att den tid kontoren ägnar åt försäljning ska öka från dagens 60 procent till 80 procent. Kompetensutveckling. Under 2001 mer än fördubblar banken resurserna för kompetensutveckling och avsätter 53 Mkr för att bland annat möta behovet av licensierade rådgivare och specialiserad kompetens. Prestationsrelaterade incitamentssystem har implementerats för att stärka motivation och målinriktning i verksamheten. E-business ett nytt affärsområde. Bankens satsningar inom internet och E-business samlas inom ett nytt affärsområde för att underlätta samordning och prioritering. Ett antal nya tjänster och affärsprojekt har lanserats under året, vilket också kommer att ske under Operationell effektivitet. För att öka den operationella effektiviteten har finansiella och operationella mål preciserats och kommunicerats i organisationen. Åtgärdsprogram för att nå målen finns inom varje affärsområde och följs upp på koncernnivå. Europeisk internetnärvaro. Under våren 2001 lanseras en internetbank i Danmark, Firstviewbank. I denna kommer nya koncept och produkter att testas. Fortsatta satsningar kommer att baseras på utvärderingen av denna. STRATEGI 17

17 NÄTMILJONER I december förra året gjorde FöreningSparbankens privatkunder i genomsnitt betalningar om dagen med hjälp av Internet. Sammanlagt betalades det för 24 miljarder via nätet under år Av alla våra flitiga nätanvändare är cirka 11,1 procent kvinnor mellan 44 och 65 år.

18 Organisation STYRELSE Internrevision VD Ekonomi, Affärscontrolling, Treasury, Finansiella risker/cfo Kredit/CCO IT/CIO Operationella risker Personal- och kompetensutveckling Koncernutveckling Information och Investor Relations Marknadskommunikation Ledningssekretariat AFFÄRSOMRÅDE RETAIL Lokala banker Telefon Internet AFFÄRSOMRÅDEN Spara Låna Betala E-business Swedbank Markets AFFÄRSOMRÅDE ALLIANSER Fristående sparbanker Delägda banker FIH Hansapank Aktia Sparbank SpareBank 1 Gruppen STÖDFUNKTIONER Support IT Övrigt Under 2000 har i FöreningsSparbanken införts en ny operationell organisationsstruktur som skapar en enkel och tydlig organisation. Förbättrad möjlighet har därmed skapats till central styrning och uppföljning av gemensamma koncept i kombination med ett decentraliserat beslutsfattande i affärsverksamheten. Den nya strukturen underlättar en ökad kundfokusering samt skapar genom en öppen värdekedja ett utökat kunderbjudande. ORGANISATION 19

19 Det nya affärsområdet Retail skapades under år 2000 för att bättre möta kundernas behov genom att samla bankens svenska mötesplatser i en organisation. Retails kunder utgörs av privatpersoner, mindre- och medelstora företag, organisationer, kommuner och landsting. Retail INTERVJU MED INGRID PERSSON, CHEF FÖR AFFÄRSOMRÅDE RETAIL. Varför blir Retail ett eget affärsområde? När affärsområde Retail skapades innebar det att FöreningsSparbanken samlade stora delar av försäljningen under en hatt. Det är ytterst en konsekvens av våra kunders förändrade beteende. Skapandet av Retail innebär att vi på ett mycket kraftfullare och mer likartat sätt än tidigare kan möta våra kunder, oavsett om de väljer att möta banken på kontor, via internet, telefon, automat eller på något annat sätt. Vilka är fördelarna för kunderna? Under de 8 månader som affärsområdet funnits har vi på olika sätt arbetat för att skapa mer tid för rådgivning, något som kunderna i hög grad efterfrågar. Under 2000 genomfördes ungefär dubbelt så många rådgivningssamtal som under Har elektroniska mötesplatser förändrat kundernas beteende? Kunderna söker sig till bekvämare och effektivare sätt att möta banken. Exempelvis har antalet kunder i Banken via Telefon med personlig service ökat till över 1 miljon vid årsskiftet och dubbelt så många hade självbetjäningstjänsten. Antalet internetbankskunder i koncernen passerade vid samma tidpunkt 1 miljon, varav drygt i Sverige. Som en konsekvens av detta har också antalet kassatransaktioner minskat med cirka 20 procent under året. Hur har Retail klarat sig på marknaden under år 2000? Premiepensionsvalet var en stor framgång för banken. Hela 20 procent av de som valde aktivt bestämde sig för FöreningsSparbanken. Det kan jämföras med att de övriga storbankerna tillsammans fick omkring 15 procent. Senhöstens satsning på företagsmarknaden med fokus på bankens småföretagskunder var också lyckad. Redan efter 3 månader används den nya tjänsten internetbaserade lönelistor av cirka företagskunder. Detta medför en väsentligt förenklad hantering för kunderna och en arbetsminskning för kontorsrörelsen. Totalt under året mer än fördubblades antalet företagskunder inom Banken via Internet och under sista månaden var ökningen uppemot 7 procent till totalt cirka Vad innebär den öppna värdekedjan? Våra kunder efterfrågar i allt större utsträckning ett bredare sortiment. För att kunna möta detta väljer vi att också sälja vissa produkter som produceras av andra. Vilka frågor är viktiga för affärsområde Retail i framtiden? Olika kundgrupper kräver olika erbjudanden. Att vi öppnar den så kallade värdekedjan inom banken är ett led i behovsanpassningen av erbjudandena till kunderna. Kunderna efterfrågar i allt högre grad en kvalificerad rådgivning och för att möta denna efterfrågan fortsätter vi vår satsning på kompetensutveckling. Ett annat område som är viktigt är att tillgodose kundernas önskemål om hur hon eller han vill möta banken. Det har visat sig att internet- och telefonbankskunder är mer nöjda än kunder som inte använder dessa tjänster för sina vardagsärenden. Dessutom leder en ökad internet- och telefonanvändning till att det frigörs tid för fler personliga kundmöten med kvalificerad rådgivning. 20 RETAIL

20 INGRID PERSSON, CHEF FÖR AFFÄRSOMRÅDE RETAIL AFFÄRSOMRÅDE RETAIL I och med bildandet av affärsområde Retail skapade FöreningsSparbanken en tydlig försäljningsorganisation. Banken kan nu på ett mycket kraftfullare sätt än tidigare möta kunderna oavsett om de väljer att möta banken på kontor, via internet, telefon, automat eller på något annat sätt. Retail ansvarar för kundkontakten vad avser bankens definierade huvudmålgrupper, privatkunder, mindre och medelstora företagskunder, kommuner och landsting samt organisationer. I Retail ingår 111 lokala banker uppdelade på 7 regioner, Norra, Mellersta, Stockholm, Sydöstra, Västra, Göteborg och Bohuslän samt Södra. Dessutom ingår Banken via Internet och Banken via Telefon samt affärsenheterna Företag, Organisationskunder, Juristbyrån ab och Swedbank Luxemburg, liksom Kvinnor & Ekonomi, Skogs- och Lantbruk samt Institutet för Privatekonomi samt ett antal affärsstödjande enheter. Målet för Retail är att utveckla relationen mellan kunden och banken. Organisationen ska tillhandahålla marknadens bästa finansiella produkter och tjänster och ha den bästa tillgängligheten för kunden. Varje enskild kund ska ha möjlighet att välja de mötesplatser som passar bäst. Genom mer tid för rådgivning, vilket i hög grad efterfrågas, ges banken möjlighet att tillsammans med kunderna skapa ytterligare mervärde. En satsning på fortsatt kompetensutveckling är också prioriterad under år För att bättre kunna möta kundernas behov görs löpande kvalitetsmätningar. FÖRENINGSSPARBANKENS KUNDER I SVERIGE FöreningsSparbanken har det största antalet kunder av de svenska bankerna avseende privatpersoner, mindreoch medelstora företag, kommuner och landsting samt organisationer. Banken har genom ett långsiktigt engagemang i det lokala samhället byggt upp goda relationer med en stor del av Sveriges befolkning, näringsliv och föreningsliv. Banken har relationer med omkring 4,1 miljoner privatpersoner, merparten av Sveriges kommuner och landsting och en stor del av landets mindre- och medelstora företag samt lantbrukare. FöreningsSparbanken vill vara både företagens och de många människornas bank och ser möjligheter i alla dessa kundgrupper. RETAIL 21

Brought to you by Global Reports. FöreningsSparbanken Årsredovisning 2002

Brought to you by Global Reports. FöreningsSparbanken Årsredovisning 2002 Årsredovisning 2002 FöreningsSparbanken Årsredovisning 2002 Innehåll 4 Bolagsstämma 5 2002 i sammandrag 6 VD-kommentar Fortsatt affärsutveckling i en turbulent omvärld 10 Årssammandrag 12 FöreningsSparbanken

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2003

FöreningsSparbanken Kv 1 2003 FöreningsSparbanken Kv 1 2003 2 Viktiga händelser kvartal 1 2003 Rörelseresultatet ökade till 1 983 mkr (1 952) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,1 procent (13,0) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2003

FöreningsSparbanken Kv 3 2003 FöreningsSparbanken Kv 3 2003 2 Resultatutveckling mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Rörelseresultat 7 097 5 000 + 42 % exklusive engångsposter 6 896 5 751 + 20 % Totala intäkter 18 270 17 211 + 6 %

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2002

FöreningsSparbanken Kv 1 2002 FöreningsSparbanken Kv 1 2002 2 Viktiga händelser kv 1 2002 Rörelseresultatet uppgick till 1 952 Mkr (2 007) Resultatet före kreditförluster ökade till 2 408 Mkr (2 377) Räntabiliteten på eget kapital

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 4 2002

FöreningsSparbanken Kv 4 2002 FöreningsSparbanken Kv 4 2002 Sammanfattning år 2002 2 + Betalningsområdet Inlåningsvolymer Tillväxten i Spintab Resultatutvecklingen i Hansabank och FIH Minskade kostnader Börsutvecklingsrelaterade intäkter

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2002

FöreningsSparbanken Kv 3 2002 FöreningsSparbanken Kv 3 2002 Viktiga händelser januari-september 2002 2 Rörelseresultatet uppgick till 5 000 mkr (6 362) Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar om sammantaget 551 mkr Räntabiliteten

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

För eningssparbankens år sr e d ov isning 2002 FöreningsSparbanken AB (publ) Layout och produktion: LT Layout Foto: Leif Hansen

För eningssparbankens år sr e d ov isning 2002 FöreningsSparbanken AB (publ) Layout och produktion: LT Layout Foto: Leif Hansen Årsredovisning 2002 FöreningsSparbanken Årsredovisning 2002 Innehåll 4 Bolagsstämma 5 2002 i sammandrag 6 VD-kommentar Fortsatt affärsutveckling i en turbulent omvärld 10 Årssammandrag 12 FöreningsSparbanken

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

FöreningsSparbanken Årsredovisning 2001

FöreningsSparbanken Årsredovisning 2001 FöreningsSparbanken Årsredovisning 2001 Innehåll 4 Bolagsstämma 5 Viktiga händelser 2001 6 VD-kommentar Stabilitet och utveckling i en turbulent omvärld 10 Årssammandrag 12 Femårssammandrag 14 Marknadsandelar

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

FöreningsSparbankens Årsredovisning

FöreningsSparbankens Årsredovisning FöreningsSparbankens Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Innehållsförteckning 2 Bolagsstämma och Ekonomisk information 3 1999 i korthet 4 VD-kommentar 6 Nyckeltal under fem år 7 Femårssammandrag 8 Ägare och

Läs mer

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Bakgrund och motiv Utvecklingen har under de senaste månaderna varit exceptionell - påfrestningarna i banksystemet har lett till

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 17.00, på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 myfc Holding AB Aktieägarna i myfc Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160)

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160) 1 Andra kvartalet 2014 Intäkter: 1 534 MSEK (1 591) EBITA: 184 MSEK (195) EBITA-marginal: 12 procent (12) Rörelseresultat: 157 MSEK (166) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster:

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv

FöreningsSparbanken Kv FöreningsSparbanken Kv 2 2000 Viktiga händelser kv 2 2000 2 Bästa kvartalsresultatet i bankens historia Rörelseresultat exkl reavinster ökade 105 % första halvåret Räntabilitet på eget kapital ökade till

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic

Läs mer

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 2(5) FÖRSLAG TILL DAGORDNING för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer