FöreningsSparbanken Årsredovisning 2ooo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FöreningsSparbanken Årsredovisning 2ooo"

Transkript

1 FöreningsSparbanken Årsredovisning 2ooo

2 Innehåll 4 Bolagsstämma och ekonomisk information 5 Viktiga händelser VD-kommentar Rustad för en ny tid 8 Årssammandrag 10 Femårssammandrag 12 Marknadsandelar 13 Historisk bakgrund 14 Ägare och aktien 16 Strategi 19 Organisation 20 Retail 28 Spara 32 Låna 38 Betala 42 Swedbank Markets 46 E-business 50 Allianser 59 Medarbetare 61 Miljö och hållbarhet 62 IT i FöreningsSparbanken 64 Förvaltningsberättelse 67 Rörelsegrenar 70 Ekonomisk redogörelse 77 Koncernens riskkontroll 79 Redovisningsprinciper 82 Definitioner 83 Resultat- och balansräkningar 85 Kassaflödesanalys 86 Noter 118 Förslag till vinstdisposition 119 Revisionsberättelse 120 Styrelse och ledning 129 Adresser

3 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum på Stockholms Konserthus, Hötorget 8, Stockholm, torsdagen den 5 april 2001 kl Inregistrering till stämman börjar klockan I anslutning till stämman arrangeras en utställning om bankens verksamhet. Anmälan m.m. Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman ska dels vara införd i den av vpc ab ( vpc ) förda aktieboken måndagen den 26 mars 2001, dels anmäla sitt deltagande senast måndagen den 2 april 2001 klockan med brev under adress FöreningsSparbanken, Styrelsens sekreterare, Stockholm, per telefon , per telefax eller via internet, under rubriken bolagsstämma. I anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska behörigen undertecknad och dagtecknad fullmakt jämte, i fall där fullmaktsgivaren är juridisk person, vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet insändas före bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av vpc förda aktieboken. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara genomförd den 26 mars Förvaltaren bör därför underrättas i god tid före denna tidpunkt. Ärenden Ärenden som enligt lag och bolagsordningen ska förekomma på ordinarie bolagsstämma, däribland föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2000, fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar, dispositioner beträffande bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning samt val av styrelse. Styrelsens förslag om förvärv av egna aktier för att underlätta värdepappersrörelsen. Föredragningslista med uppgift om vid bolagsstämman förekommande ärenden anges i kallelsen till bolagsstämman. Kallelsen beräknas bli införd i bland annat Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs- Posten och Sydsvenska Dagbladet onsdagen den 7 mars Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 5:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning för 2000 föreslås tisdagen den 10 april Sista dagen för handel med bankens aktie inklusive rätt till utdelning är därmed torsdagen den 5 april Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utbetalas genom vpcs försorg tisdagen den 17 april Ekonomisk information 2001 FöreningsSparbanken kommer preliminärt att publicera resultatrapporter vid följande tillfällen: 27 april Delårsrapport första kvartalet augusti Delårsrapport andra kvartalet oktober Delårsrapport tredje kvartalet 2001 Koncernens ekonomiska rapporter kan beställas på telefon (val 3#), på närmaste Förenings- Sparbankskontor eller hämtas via bankens hemsida på internet med adress Aktieägarinformation publiceras även på tv4:s text-tv sidan BOLAGSSTÄMMA OCH EKONOMISK INFORMATION 2000 FÖRENINGSSPARBANKEN 2000

4 Viktiga händelser 2000 Januari Spintab lanserar ett nytt internetbaserat hypotekslån för privatkunder. Februari FöreningsSparbanken utökar sitt ägande i norska SpareBank 1 Gruppen till 25 procent. Augusti Telia och FöreningsSparbanken bildar ett nytt bolag för internetbaserad offentlig handel. Bolaget får senare namnet Marakanda. Tillsammans med de andra stora svenska affärsbankerna påbörjas utvecklingen av ett gemensamt internetbaserat nätverk, OffeX, där kunderna kan handla med aktier på tider då börsen är stängd. Mars FöreningsSparbanken öppnar en filial i Oslo. Tjänsten för aktiehandel via internet, NetTrade, lanserar en ny plattform. April Birgitta Johansson-Hedberg tillträder som ny vd och koncernchef. Ett strategiskt program i 7 punkter lanseras. Bankens alla försäljningskanaler samordnas i en ny retailrörelse. Medarbetare och lokala styrelseledamöter i FöreningsSparbanken erbjuds köpa teckningsoptioner som berättigar till teckning av nya aktier i FöreningsSparbanken. 80 procent av dem som fick erbjudandet tecknade optioner. Maj FöreningsSparbanken beslutar att sälja sitt innehav i polska Bank Handlowy. FöreningsSparbanken beslutar att miljösäkra verksamheten enligt iso Juni FöreningsSparbanken säljer sitt innehav i Svensk Exportkredit. September FöreningsSparbanken via Telefon med Personlig Service får sin miljonte kund ansluten. FöreningsSparbanken blir komponent i Dow Jones Sustainability Group Index. Sparebank 1 Gruppen förvärvar vår Bank & Forsikring. Oktober Hansapank lägger bud på den litauiska banken Lietuvos Taupomasis Bankas eller ltb. November Det nya medbestämmandeavtalet ida Insikt, Delaktighet, Ansvar presenteras. FöreningsSparbanken via internet utses till bästa internetbank i Sverige av tidningen Sparöversikt. En ny generation internettjänster för företag lanseras. I premiepensionsvalet får FöreningsSparbanken med dotterbolaget Robur drygt 20 procent. FöreningsSparbanken erbjuder genom samarbete med com hem de första banktjänsterna på digital-tv. December FöreningsSparbankens finansiella portal och internetbank för den danska privatmarknaden, Firstviewbank, öppnar för provanslutning av kunder. FöreningsSparbanken utökar sitt ägande i Hansapank med 5 procent till 57,7 procent. FÖRENINGSSPARBANKEN 2000 VIKTIGA HÄNDELSER 5

5 Rustad för en ny tid att utveckla en multispecialistbank FöreningsSparbanken är de många privatpersonernas och företagens bank. Vårt uppdrag är att varje dag i varje kundmöte tillgodose våra kunders önskemål och behov genom att leverera rätt produkter och tjänster på ett för kunden bekvämt sätt. År 2000 var ett av de mest lönsamma hittills för FöreningSparbanken. Avkastningen på eget kapital ökade till 19,7 procent (15,7), vilket var bland de högsta av de nordiska bankerna. Vi närmade oss målet att nå en kostnadsandel på 50 procent genom att sänka kostnads-/intäktsrelationen efter kreditförluster till 61 procent år 2000 från 66 procent Nya möjligheter för kunderna att möta banken Det ska vara bekvämt och enkelt för kunden att möta FöreningsSparbanken. Framväxten av elektroniska mötesplatser har här, som komplement till de fysiska mötesplatserna, inneburit ett viktigt steg i den utvecklingen. De elektroniska mötesplatserna har också frigjort mer tid för kvalificerad rådgivning i kontorsnätet, en utveckling som gynnar både kunder och medarbetare. Vårt mål är att 80 procent av tiden i kontorsnätet ska ägnas åt försäljning. Under året nådde vi 62 procent, vilket är den högsta noteringen sedan mätningarna infördes. För att samordna bankens mötesplatser har ett nytt affärsområde, Retail, bildats under 2000 i syfte att öka effektiviteten och kvaliteten i mötet med kunden. Under året ökade banken också antalet fysiska mötesplatser samtidigt som bankens uttagsautomatnät, telefonbank och internetbank är de största i sitt slag på den svenska marknaden. Av egen kraft och genom det goda samarbetet med fristående sparbanker och delägda banker har FöreningsSparbanken idag en mycket stark ställning på den svenska bankmarknaden. Höstens ppm-val där var femte aktivt val föll på Roburs fonder är ett exempel på samarbetets slagkraft. Internet och E-business nöjda kunder är grunden Elektroniska kanaler och elektroniska produkter har under året utvecklats till ett naturligt val för allt fler privat- och företagskunder. Vi kan också konstatera att de kunder som använder de elektroniska kanalerna är våra allra nöjdaste. För att slå vakt om detta har E-business blivit ett eget affärsområde i banken. För att förbättra affärsinnehåll och tillgänglighet i de elektroniska kanalerna har vi under året lanserat ett stort antal nya produkter och tjänster på området. Den företagswebb för små och medelstora företag som introducerades under hösten är ett bra exempel på hur internetteknologin gör det möjligt att effektivisera och förenkla arbetsprocesser. De elektroniska lönebeskeden och elektroniska fakturaprodukterna som erbjuds våra kunder är andra exempel. För att bättre möta kundernas behov har vi inlett samarbeten med bland andra Telia, Sybase, Ericsson och com hem för att tillsammans med dem utveckla nya kostnadseffektiva kunderbjudanden inom wap-telefoni, mobilt internet och digital-tv. Multispecialist ett naturligt val för FöreningsSparbanken Som en följd av kundernas krav på ökad valfrihet och bekvämlighet pågår betydande förändringar i den finansiella sektorn. Vi ser dels en konsolidering av klassiska universalbanker och dels framväxten av nya nischaktörer. Det gäller såväl kanaler som produkter. Nya allianser bildas mellan finansföretag och ledande företag från andra branscher som detaljhandel, försäkring och telekommunikation. Mot den bakgrunden har vi för varje affärsområde och för koncernen som helhet i ett framåtriktat perspektiv gjort en omfattande genomlysning av strategierna. Arbetet har lett till slutsatsen att FöreningsSparbanken stegvis ska förflyttas från att vara en allmän universalbank till att bli en multispecialistbank, där varje område ges förutsättningar att bygga sin kompetens för att överträffa eller matcha de bästa på sin marknad. Över tiden kan därmed FöreningsSparbankens affärsportfölj styras mot ökad tillväxt och avkastning. Tydligare differentiering i kunderbjudanden och segmentering av marknaden är nödvändig för att bättre betjäna nuvarande kunder och utveckla nya tillväxtområden. Multispecialistmodellen betyder att vi bygger specialistkompetens inom de områden där vi verkar. Resurser fokuseras mot prioriterade tillväxtområden, och varje affärsområde utvecklar sina speciella styrkor 6 VD-KOMMENTAR FÖRENINGSSPARBANKEN 2000

6 BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG: VD OCH KONCERNCHEF för att kunna öka värdet för kunderna. Potentialen för tillväxt är betydande inom flera affärsområden men särskilt uttalad just nu inom Spara, Retail och E-business. Utvecklingen mot multispecialist tydliggör var och hur vi skapar värde. Största möjliga konkurrenskraft är det krav som varje del av banken måste ställa på sig själv. Det ger FöreningsSparbanken förutsättning att inom alla affärsområden konkurrera med både nischaktörer och traditionella leverantörer. Under det gångna året har jag på nära håll sett den kompetens, vitalitet och kraft som finns inom FöreningsSparbanken och i våra alliansbanker runt om i Norden och Baltikum. Ett stort tack till alla medarbetare som genom sina insatser under år 2000 levererat ett utmärkt resultat och samtidigt startat ett nytt stort förändringsarbete. Med ett starkt varumärke, nära 10 miljoner kunder i Norden och kvalificerade medarbetare, står vi väl rustade att möta en omvärld i förändring. Stockholm i februari 2001 Birgitta Johansson-Hedberg vd och koncernchef FÖRENINGSSPARBANKEN 2000 VD-KOMMENTAR 7

7 Årssammandrag Årets resultat var det bästa hittills för FöreningsSparbanken. Ökade intäkter och sänkta kostnader för jämförbar verksamhet bidrog till detta. Affärsområdena förbättrade sina resultat under året och de utländska dotterbolagen FI-Holding och Hansapank visade mycket god resultatutveckling. INTÄKTER INTÄKTER, MKR Realisationsvinster FIH och Hansapank Övrigt Total Intäktsutvecklingen under året var mycket god. Av ökningen på Mkr, eller 26 procent, svarade dotterbolagen fi-holding och Hansapank för Mkr. I övriga delar av koncernen ökade provisionsnettot hela 28 procent. Genom intäktsutvecklingen i tradingverksamheten hos Swedbank Markets ökade också nettoresultatet av finansiella transaktioner kraftigt. Realisationsvinsterna minskade med 658 Mkr. KOSTNADER KOSTNADER, MKR Övrigt Resultatandelsstiftelse Resultatandelsstiftelse FIH och Hansapank Övrigt Total Kostnaderna ökade med Mkr eller 13 procent. Exklusive fi-holding och Hansapank samt kostnader för avsättning till resultatandelsstiftelse minskade kostnaderna med 3 procent. Det mål för kostnadsminskning för jämförbara verksamheter, som uppställdes av styrelsen 1997 vid samgåendet mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige, har infriats under året. 8 ÅRSSAMMANDRAG FÖRENINGSSPARBANKEN 2000

8 NILS-FREDRIK NYBLÆUS: STF VD, VICE VD OCH CHIEF FINANCIAL OFFICER RESULTAT OCH RÄNTABILITET RÖRELSERESULTAT, MKR RÄNTABILITET, PROCENT FöreningsSparbankens resultat ökade med 45 procent till Mkr (6 454). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 19,7 procent (15,7) och resultat per aktie till 12,10 kronor (8,70). BALANSOMSLUTNING OCH KREDITFÖRLUSTER BALANSOMSLUTNING, MDR KRONOR KAPITALTÄCKNING, PROCENT Primärkapital 1999 Supplementärkapital 2000 Koncernens balansomslutning ökade med 95 miljarder kronor till 929 miljarder kronor (834). Kapitaltäckningsgraden uppgick den 31 december 2000 till 10,8 procent (10,4), varav primärkapitalrelationen var 6,9 procent (6,0). Å RSSAMMANDRAG 9

9 Femårssammandrag NYCKELTAL, KONCERNEN ) ) Pro forma Resultat Rörelseresultat, Mkr Placeringsmarginal, % 1,51 1,48 1,61 1,94 2,24 1,99 Räntemarginal, % 1,35 1,33 1,42 1,71 1,93 1,75 I/K-tal före kreditförluster 1,76 1,58 1,61 1,54 1,82 1,85 I/K-tal efter kreditförluster 1,63 1,50 1,49 1,14 1,46 1,54 K/I-tal före kreditförluster 0,57 0,63 0,62 0,65 0,55 0,54 K/I-tal efter kreditförluster 0,61 0,66 0,67 0,88 0,69 0,65 Räntabilitet på eget kapital, % 19,7 15,7 16,9 1,4 16,1 20,4 Avkastning på totalt kapital, % 1,04 0,83 0,91 0,37 1,01 1,08 Resultat per aktie, kronor 12,10 8,70 8,75 0,71 8,93 9,28 Resultat per aktie efter utspädning, kronor 12,08 8,70 8,75 0,71 8,93 9,28 Resultat före kreditförluster per anställd, tusen kronor Resultat efter kreditförluster per anställd, tusen kronor Kapital Kapitaltäckningsgrad, % 10,8 10,4 11,6 11,8 13,3 13,0 Primärkapitalrelation, % 6,9 6,0 6,1 6,1 7,2 7,0 Kreditkvalitet Kreditförlustnivå, netto, % 0,2 0,1 0,2 0,3 0,6 0,4 Andel osäkra fordringar, % 0 0,1 0,8 1,3 1,5 1,5 Reserveringsgrad, % ) Avser Föreningsbanken och Sparbanken Sverige. 2) Avser tidigare Sparbanken Sverige. ANTALSUPPGIFTER ) Pro forma Privatkunder, miljoner 5,3 5,3 4,4 4,5 U.S. varav internetbankskunder, tusen 2) varav telefonbankskunder, tusen 2) Företagskunder, tusen U.S. Anställda ) ) Kontor 760 4) 818 6) Uttagsautomater ) ) Bank i Butik 249 9) ) Avser Föreningsbanken och Sparbanken Sverige. 2) Inklusive fristående sparbanker och delägda banker. 3) Varav Hansapank och FIH ) Varav Hansapank och FIH ) Varav Hansapank 165 och FIH 4. 6) Varav Hansapank 164 och FIH 5. 7) Varav Hansapank ) Varav Hansapank ) Varav Hansapank 15. BANKAKTIEANALYTIKER SOM FÖLJER FÖRENINGSSPARBANKENS UTVECKLING Företag Analytiker Företag Analytiker ABG Securities Alfred Berg FK Aros Maizels Bank of America BNP Paribas Carnegie CAI Cheuvreux Conventum CSFB Danske Securities Den Norske Bank Deutsche Bank Dresdner Kleinwort Benson Enskilda Securities Erik Penser FK Sigmund Håland Rodney Alfvén Ingemar Skaret Rahul Shah Alexander Holcroft Per Griberg Mats Anderson Bengt Dahlström Haakon Boenes Mikael Hallåker Knut Olstad Matt Spick Ola Stavem Thomas Johansson Bengt Claesson Evli Securities Fox-Pitt Kelton Goldman Sachs Handelsbanken HSBC JP Morgan Julius Bär Lehman Brothers Merrill Lynch Morgan Stanley Nomura Schroders Salomon Smith-Barney UBS Warburg Öhman Juhana Virkkunen Garth Leder Cynthia Chan Helena Nordell Andrew Buchanan Kian Abouhossein Axel Nygaard Fiona Swaffield Denise Vergot-Holle Amit Mehta Andrej Ilyin Ronit Ghose Andreas Håkansson Magnus Andersson 10 FEMÅ RSSAMMANDRAG

10 RESULTATRÄKNING Mkr * 1996 ** Pro forma Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter SUMMA INTÄKTER Allmänna administrationskostnader Personal Övriga Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar SUMMA KOSTNADER RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER Kreditförluster netto samt värdeförändring på övertagen egendom Andelar i intresseföretags resultat Nedskrivning av förvärvad egendom RÖRELSERESULTAT Resultat intjänat före förvärv Bokslutsdispositioner Skatter Minoritetens andel ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNING Mkr ** Tillgångar Utlåning till allmänheten Utlåning till kreditinstitut Räntebärande värdepapper Belåningsbara statsskuldsförbindelser Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Övriga tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Skulder, avsättningar och eget kapital Inlåning och upplåning från allmänheten Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper Efterställda skulder Övriga skulder Eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL * Avser Föreningsbanken och Sparbanken Sverige ** Avser tidigare Sparbanken Sverige. FEMÅ RSAMMANDRAG 11

11 Marknadsandelar PRIVATMARKNADEN Datum för Marknadsandelar, procent Volymer, Mdr FöreningsSparbanken marknadsandel Inlåning, SEK Bankutlåning, SEK Hypoteksutlåning Individuellt Pensionssparande Privatobligationer Fondförvaltning Fondförsäkring * Bankkort (antal tusen) u.s. u.s. u.s. u.s. u.s Kredit- och betalkort (antal tusen) u.s. u.s. u.s. u.s. u.s FÖRETAGSMARKNADEN Datum för Marknadsandelar, procent Volymer, Mdr FöreningsSparbanken marknadsandel Bankinlåning, SEK Bankutlåning, SEK Bankutlåning utländsk valuta Leasing via finansbolag Avbetalning via finansbolag KOMMUNMARKNADEN Datum för Marknadsandelar, procent Volymer, Mdr FöreningsSparbanken marknadsandel Bankinlåning Bankutlåning Hypoteksutlåning Kommuncertifikat * Marknadsandelar avser nyförsäljning. Källor: SCB, Riksbanken och Försäkringsförbundet. FöreningsSparbankens marknadsposition i Sverige SPARANDE OCH PLACERINGAR 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 1:a individuellt pens ssparande 1:a fondförsäkring (nyteckning) 1:a premiepensionssparande 1-7:a aktiehandel LÖNER OCH BETALNINGAR 1:a lönehanteringar 1:a kortinlösen 1:a bankkort 1-2:a girobetalningar BOENDE 1 2:a boendelån 1 2:a fastighetsmäkleri MÖTESPLATSER 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater FÖRETAGSMARKNADEN, procent inlåning utlåning avbetlningsfinansiering och leasing 12 MARKNADSANDELAR

12 Historisk bakgrund Den första sparbanken bildades 1820 och den första föreningsbanken Den nuvarande FöreningsSparbanken är resultatet av fusionen mellan Sparbanken Sverige och Föreningsbanken FöreningsSparbanken har sitt ursprung i sparbanksrörelsen från början av 1800-talet och från den kooperativa bankrörelsen från början av 1900-talet. Redan från början präglades de bägge bankerna av en stark lokal förankring. Den första svenska sparbanken bildades 1820 och den första föreningsbanken 1915 med förebilder från Skottland respektive Tyskland. De ursprungliga idéerna i de båda bankrörelserna var att främja långsiktigt sparande och investeringar och att skapa ekonomisk trygghet för den enskilde. Den första sparbanken i Sverige bildades i Göteborg. Sparbankernas verksamhet bedrevs i en särskild företagsform enligt särskild lagstiftning. Som mest fanns det i Sverige nära femhundra sparbanker i början av 1930-talet. I början av 1940-talet bildade sparbankerna en gemensamt ägd centralbank, Sparbankernas Bank. Under och 70-talen minskade antalet sparbanker kraftigt genom sammanslagningar till större enheter. År 1992 fusionerades elva av de största till bankaktiebolag ombildade regionala sparbankerna in i Sparbankernas Bank. Dessa bildade tillsammans Sparbanken Sverige som börsintroducerades i juni Föreningsbanken hade sitt ursprung i jordbrukskassorna. Den första jordbrukskassan bildades i Västerhaninge utanför Stockholm. Kassornas företagsform var kooperativa ekonomiska föreningar, där varje medlem hade en röst. Verksamheten bedrevs inom ramen för en särskild lagstiftning för jordbrukskassor. De enskilda jordbrukskassorna var anslutna till regionala centralkassor. Inom organisationen fanns från 1958 en gemensam centralbank, som 1974 ändrade namn till Föreningsbankernas Bank. I början av 1990-talet fusionerade de 12 regionala föreningsbankerna med Föreningsbankernas Bank och bildade Sveriges Föreningsbank. Denna bank ombildades 1992 och blev tillsammans med de lokala föreningsbankerna ett sammanhållet bankaktiebolag, Föreningsbanken, som börsintroducerades i januari Föreningsbanken och Sparbanken Sverige gick samman under 1997 och bildade FöreningsSparbanken. HISTORISK BAKGRUND 13

13 Ägare och aktien Avkastning Koncernens mål är en räntabilitet på eget kapital som långsiktigt överstiger ett vägt genomsnitt för större börsnoterade bankkoncerner i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Utdelning Långsiktigt ska utdelningen uppgå till lägst 30 procent av resultatet efter skatt. UTDELNING, kronor per aktie Kronor Tornet* aktie 0,3 Mandamus* aktie 1,5 **** Personaloptionsprogram Under våren 2000 erbjöds de anställda i Förenings- Sparbanken och dess helägda koncernbolag samt styrelseledamöterna i de lokala bankerna att köpa teckningsoptioner i FöreningsSparbanken optioner tecknades vilka kan konverteras till lika många aktier år ÄGARKATEGORIER 31 december 2000 Lantbrukskooperationen 3,5 % (3,5) Fristående sparbanker 6,6 % (5,9) Sparbanksstiftelser 19,8 % (19,1) Allmänheten 11,3 % (12,3) Svenska institutioner 25,7 % (29,9) Utländska ägare 33,1 % (29,3) ** Utdel ** nings- grad 29%*** 39% 560%*** 53% 57% 45% * Baserat på kursen första noteringsdagen. ** avser Sparbanken Sverige. *** Exlusive utdelningsaktier **** Enligt styrelsens förslag Kapitaltäckning Koncernen ska ha en kapitaltäckningsgrad om lägst 10,5 procent, varav primärkapitalrelationen långsiktigt ska ligga i intervallet 6,5 7,5 procent. KAPITALTÄCKNING Procent 15 ANTAL AKTIEÄGARE DEN 31 DECEMBER 2000 Storleksklasser Antal aktier Antal ägare Totalt varav förvaltarregistrerade * Primärkapital Supplementärkapital Värdet för år 1995 avser Sparbanken Sverige * Pro forma Andra verksamhetsmål k/i-tal efter kreditförluster om högst 50 procent. Marknadsandelar ska bibehållas eller öka inom alla huvudområden. Andelen mycket nöjda kunder ska vara lägst 60 procent. Andelen mycket nöjda medarbetare ska vara lägst 40 procent. AKTIEÄGARE DEN 31 DECEMBER Procent av kapital och röster Sparbanksstiftelser 19,8 19,1 Fristående sparbanker 6,6 5,9 AP Fonder 4,4 4,2 Alecta 3,6 3,3 Lantbrukskooperationen 3,5 3,5 Robur Fonder 2,4 2,5 SPK 2,4 2,5 SEB Fonder 1,6 2,1 Skandia 1,5 2,3 Förbundsdepån 1,4 1,6 SHB Fonder 0,9 1,7 AFA Försäkringar 0,7 1,0 Övriga svenska institutioner 6,8 8,7 Allmänheten 11,3 12,3 Utländska ägare 33,1 29,3 Totalt 100,0 100,0 14 Ä GARE OCH AKTIEN

14 FÖRENINGSSPARBANKENS AKTIEKURS JÄMFÖRT MED BANKINDEX OCH GENERALINDEX Kronor Aktien FöreningsSparbankens aktie är noterad på om Stockholms Fondbörs, A-listan mest omsatta. Aktien har kortnamnet fspa a FöreningsSparbanken Affärsvärldens generalindex Affärsvärldens bankindex AKTIEKAPITALETS UTVECKLING Nominellt värde Tillkommande Ackumulerat Aktiekapital År Transaktion per aktie, kr Kurs, % antal aktier antal aktier Mkr Nyemission Nyemission Nyemission Split 5: Nyemission Split 10: Nyemission Nyemission/nedsättning /630 1) Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission 1: ) Kurserna är hänförliga till konvertering av fyra olika slag av preferensaktier under våren DATA PER AKTIE Kronor ) Rörelseresultat per aktie 11,99 8,74 8,63 3,27 9,15 Resultat per aktie 12,10 8,70 8,75 0,71 9,28 Resultat per aktie efter utspädning 3) 12,08 8,70 8,75 0,71 9,28 Eget kapital per aktie 66,22 58,75 54,64 51,87 48,05 Substansvärde per aktie 77,80 70,89 66,78 59,64 u.s. Justerat eget kapital per aktie 66,28 58,75 54,91 51,91 48,59 Kassaflöde per aktie 5,35 18,67 25,96 u.s. u.s. Kontantutdelning per aktie 5,50 1) 5,00 4,67 4,00 3,67 Utdelning av aktier i Mandamus, per aktie 2) 1,50 Börskurs vid årets slut 144,50 125,00 139,33 119,67 77,67 Direktavkastning, % 3,81 4,00 3,35 3,34 4,70 P/E-tal 12,05 14,29 16,42 37,16 8,63 Börskurs/Eget kapital per aktie, % ) Enligt styrelsens förslag. 2) Baserad på kursen första noteringsdagen. 3) År 2005 kan maximalt aktier tillkomma om personaloptionsprogrammet konverteras fullt ut. Ä GARE OCH AKTIEN 15

15 Strategi Varje människa bär inom sig en dröm om ekonomisk frihet. Det är i detta, kundens eviga ekonomiska flöde, som banken ska vara en partner. Mina möjligheters bank för kunder, medarbetare, aktieägare och samhälle. Det är vår vision om Förenings- Sparbanken. Utgångspunkten är våra kunder och deras upplevelse av mötet med banken. Det är där i vår affär vi hämtar inspiration och ny kunskap. Vår affärsidé är att vara det självklara bankalternativet för privatpersoner, företag och lantbruk, kommuner, landsting och organisationer genom att erbjuda ett kundanpassat och lättanvänt utbud av finansiella tjänster. Strategisk inriktning att utveckla en multispecialistbank Den finansiella sektorn genomgår för närvarande snabba förändringar som drivs både av branschkonsolidering, ny teknologi och förändrade kundbehov. Nya nischaktörer växer fram såväl avseende produkter som kanaler. Arbetsprocesserna har förändrats under 90-talet och förändringstakten kommer att förstärkas ytterligare genom att kunderna ökar sin användning av telefon- och internetkanaler och andra bekväma självbetjäningstjänster. FöreningsSparbanken har legat långt framme i dessa förändringar. I FöreningsSparbanken är helheten i kunderbjudandet utgångspunkten. Det skapar maximalt värde för kunder, aktieägare, medarbetare och i sin förlängning det omgivande samhället. FöreningsSparbankens strategiska inriktning är att utveckla en multispecialistorganisation. Det är en naturlig förlängning av visionen om Mina möjligheters bank och en konsekvens av omvärldsförändringarna. Största tänkbara konkurrenskraft är det krav som varje enhet inom banken måste ställa på sig själv. Vi konkurrerar med både nischspecialister och traditionella aktörer inom alla affärsområden. Därför är vår inriktning att bygga specialistkompetens inom de områden vi verkar. En multispecialist har både det fokus och den koncentration som krävs för att kunna utveckla nya tillväxtmöjligheter. Specialistkompetens inom flera områden FöreningsSparbankens historia och företagskultur är nyckelfaktorer som är viktiga att behålla och bygga vidare på. Strategin för att vara en multispecialist vilar på denna stabila grund. Banken omfattar i dag flera olika affärsområden och affärsprocesser. Varje affärsområde ska fokusera på sina möjligheter för att därigenom öka värdet för kunderna. Tydlig målstyrning ger koncernen möjlighet att prioritera viktiga tillväxtområden. Banken kommer att växa genom att expandera inom de affärsområden som har speciella styrkor och är positionerade i attraktiva marknader. Denna inriktning utgör grunden för att förbättra bankens produkter och tjänster, men även för att öka effektiviteten och konkurrenskraften. Prioriteringar I Sverige har FöreningsSparbanken 4,1 miljoner privatkunder och företagskunder. För att möta dessas behov har banken ett antal strategiska prioriteringar: Det stora antalet kunder inom olika segment i banken medför att vi måste ha fler differentierade och skräddarsydda kunderbjudanden. Med bekväma självbetjäningstjänster och nya elektroniska kanaler ska banken fortsätta att förbättra sitt kunderbjudande. Det faktum att FöreningsSparbanken tillsammans med fristående sparbanker och delägda banker har ett rikstäckande distributionsnät, som är det största i Sverige, gör att banken har goda möjligheter att uppfylla kundernas behov på tillgänglighet. Tillsammans med dotterbanker och allianspartners i Norden kan banken dessutom erbjuda fullständig service i Norden och i de baltiska staterna. För kunder som önskar skräddarsydda lösningar kommer vi att utveckla särskilda erbjudanden i väsentligt högre grad än tidigare. Internetteknologin möjliggör både utveckling av nya och mer effektiva affärsmodeller och nya tillväxtmöjligheter. FöreningsSparbanken ligger långt framme inom detta område och vi prioriterar nu att webbanpassa arbetsprocesser och att ta nya initiativ inom E-business baserade på våra kunders önskemål och behov och vår kompetens. FöreningsSparbanken fokuserar på att förbättra den strategiska positionen genom att delta i strukturförändringar och genomföra tilläggsförvärv. Vi priorite- 16 STRATEGI

FöreningsSparbankens Årsredovisning

FöreningsSparbankens Årsredovisning FöreningsSparbankens Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Innehållsförteckning 2 Bolagsstämma och Ekonomisk information 3 1999 i korthet 4 VD-kommentar 6 Nyckeltal under fem år 7 Femårssammandrag 8 Ägare och

Läs mer

För eningssparbankens år sr e d ov isning 2002 FöreningsSparbanken AB (publ) Layout och produktion: LT Layout Foto: Leif Hansen

För eningssparbankens år sr e d ov isning 2002 FöreningsSparbanken AB (publ) Layout och produktion: LT Layout Foto: Leif Hansen Årsredovisning 2002 FöreningsSparbanken Årsredovisning 2002 Innehåll 4 Bolagsstämma 5 2002 i sammandrag 6 VD-kommentar Fortsatt affärsutveckling i en turbulent omvärld 10 Årssammandrag 12 FöreningsSparbanken

Läs mer

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa...

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... VISION Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... Den nya koncernen i siffror (Resultatuppgifterna proforma) 1997 1996 Rörelseresultat, Mkr 4 227 7 307 Förvaltningsresultat,

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4 Januari Mars a 250 000 kunder hade fram t o m december 1994 försäkrat sig om förtur att bli aktieägare i Sparbanken Sverige genom att öppna aktiesparkonto. a Sparbanken Direkt 020-22 11 22, första telefonbanken

Läs mer

Föreningsbanken 1996 A

Föreningsbanken 1996 A A Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls den 29 april 1997 kl 14.00 i kongresshallen, Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara

Läs mer

En portal till Europa

En portal till Europa Årsredovisning 1999 99 En portal till Europa SEB var pionjär på Internetbanksområdet och har ett stretchmål om 5 miljoner Internetkunder i slutet av 2004 med hjälp av en paneuropeisk Internetmodell. Eva

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2014 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2012 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder samt har ett landsomfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer.

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Årsredovisning 1998 98 ÅRSREDOVISNING 1998 Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Innehåll Ekonomisk information via Internet: www.seb.se Syfte, affärsidé, vision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562)

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Vinst per aktie 19:97 kronor (18:72) Räntabilitet på eget

Läs mer

Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2007 Årsstämma 2007 Utdelning

Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2007 Årsstämma 2007 Utdelning Årsredovisning 2007 Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Vinst per aktie 19:97 kronor (18:72)

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Nordea är den ledande finanskoncernen. i Norden och Östersjöregionen och. bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate

Nordea är den ledande finanskoncernen. i Norden och Östersjöregionen och. bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate Årsredovisning 2000 Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management,

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

Årsredovisning 2001. Hållbarhet

Årsredovisning 2001. Hållbarhet Årsredovisning 2001 Hållbarhet H å l l b a r h e t e n a n g e l ä g e n h e t f ö r a l l a HÅLLBARHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA FöreningsSparbanken och hållbarhet FöreningsSparbanken bidrar till en positiv

Läs mer

Carnegie i korthet. Innehåll

Carnegie i korthet. Innehåll Årsredovisning 2005 Innehåll Koncernchefens kommentar... 2 Detta är Carnegie... 7 Om vår strategi... 8 Om våra anställda... 10 Om att skapa värde för våra kunder... 12 Om att leverera resultat... 14 Våra

Läs mer

Årsredovisning 2002. Spintab

Årsredovisning 2002. Spintab Årsredovisning 2002 Spintab Ekonomisk information 2003 Preliminära tidpunkter för ekonomisk information: Delårsrapport Spintab första kvartalet Delårsrapport Spintab halvåret Delårsrapport Spintab tredje

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer