FöreningsSparbanken Årsredovisning 2ooo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FöreningsSparbanken Årsredovisning 2ooo"

Transkript

1 FöreningsSparbanken Årsredovisning 2ooo

2 Innehåll 4 Bolagsstämma och ekonomisk information 5 Viktiga händelser VD-kommentar Rustad för en ny tid 8 Årssammandrag 10 Femårssammandrag 12 Marknadsandelar 13 Historisk bakgrund 14 Ägare och aktien 16 Strategi 19 Organisation 20 Retail 28 Spara 32 Låna 38 Betala 42 Swedbank Markets 46 E-business 50 Allianser 59 Medarbetare 61 Miljö och hållbarhet 62 IT i FöreningsSparbanken 64 Förvaltningsberättelse 67 Rörelsegrenar 70 Ekonomisk redogörelse 77 Koncernens riskkontroll 79 Redovisningsprinciper 82 Definitioner 83 Resultat- och balansräkningar 85 Kassaflödesanalys 86 Noter 118 Förslag till vinstdisposition 119 Revisionsberättelse 120 Styrelse och ledning 129 Adresser

3 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum på Stockholms Konserthus, Hötorget 8, Stockholm, torsdagen den 5 april 2001 kl Inregistrering till stämman börjar klockan I anslutning till stämman arrangeras en utställning om bankens verksamhet. Anmälan m.m. Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman ska dels vara införd i den av vpc ab ( vpc ) förda aktieboken måndagen den 26 mars 2001, dels anmäla sitt deltagande senast måndagen den 2 april 2001 klockan med brev under adress FöreningsSparbanken, Styrelsens sekreterare, Stockholm, per telefon , per telefax eller via internet, under rubriken bolagsstämma. I anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska behörigen undertecknad och dagtecknad fullmakt jämte, i fall där fullmaktsgivaren är juridisk person, vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet insändas före bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av vpc förda aktieboken. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara genomförd den 26 mars Förvaltaren bör därför underrättas i god tid före denna tidpunkt. Ärenden Ärenden som enligt lag och bolagsordningen ska förekomma på ordinarie bolagsstämma, däribland föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2000, fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar, dispositioner beträffande bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning samt val av styrelse. Styrelsens förslag om förvärv av egna aktier för att underlätta värdepappersrörelsen. Föredragningslista med uppgift om vid bolagsstämman förekommande ärenden anges i kallelsen till bolagsstämman. Kallelsen beräknas bli införd i bland annat Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs- Posten och Sydsvenska Dagbladet onsdagen den 7 mars Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 5:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning för 2000 föreslås tisdagen den 10 april Sista dagen för handel med bankens aktie inklusive rätt till utdelning är därmed torsdagen den 5 april Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utbetalas genom vpcs försorg tisdagen den 17 april Ekonomisk information 2001 FöreningsSparbanken kommer preliminärt att publicera resultatrapporter vid följande tillfällen: 27 april Delårsrapport första kvartalet augusti Delårsrapport andra kvartalet oktober Delårsrapport tredje kvartalet 2001 Koncernens ekonomiska rapporter kan beställas på telefon (val 3#), på närmaste Förenings- Sparbankskontor eller hämtas via bankens hemsida på internet med adress Aktieägarinformation publiceras även på tv4:s text-tv sidan BOLAGSSTÄMMA OCH EKONOMISK INFORMATION 2000 FÖRENINGSSPARBANKEN 2000

4 Viktiga händelser 2000 Januari Spintab lanserar ett nytt internetbaserat hypotekslån för privatkunder. Februari FöreningsSparbanken utökar sitt ägande i norska SpareBank 1 Gruppen till 25 procent. Augusti Telia och FöreningsSparbanken bildar ett nytt bolag för internetbaserad offentlig handel. Bolaget får senare namnet Marakanda. Tillsammans med de andra stora svenska affärsbankerna påbörjas utvecklingen av ett gemensamt internetbaserat nätverk, OffeX, där kunderna kan handla med aktier på tider då börsen är stängd. Mars FöreningsSparbanken öppnar en filial i Oslo. Tjänsten för aktiehandel via internet, NetTrade, lanserar en ny plattform. April Birgitta Johansson-Hedberg tillträder som ny vd och koncernchef. Ett strategiskt program i 7 punkter lanseras. Bankens alla försäljningskanaler samordnas i en ny retailrörelse. Medarbetare och lokala styrelseledamöter i FöreningsSparbanken erbjuds köpa teckningsoptioner som berättigar till teckning av nya aktier i FöreningsSparbanken. 80 procent av dem som fick erbjudandet tecknade optioner. Maj FöreningsSparbanken beslutar att sälja sitt innehav i polska Bank Handlowy. FöreningsSparbanken beslutar att miljösäkra verksamheten enligt iso Juni FöreningsSparbanken säljer sitt innehav i Svensk Exportkredit. September FöreningsSparbanken via Telefon med Personlig Service får sin miljonte kund ansluten. FöreningsSparbanken blir komponent i Dow Jones Sustainability Group Index. Sparebank 1 Gruppen förvärvar vår Bank & Forsikring. Oktober Hansapank lägger bud på den litauiska banken Lietuvos Taupomasis Bankas eller ltb. November Det nya medbestämmandeavtalet ida Insikt, Delaktighet, Ansvar presenteras. FöreningsSparbanken via internet utses till bästa internetbank i Sverige av tidningen Sparöversikt. En ny generation internettjänster för företag lanseras. I premiepensionsvalet får FöreningsSparbanken med dotterbolaget Robur drygt 20 procent. FöreningsSparbanken erbjuder genom samarbete med com hem de första banktjänsterna på digital-tv. December FöreningsSparbankens finansiella portal och internetbank för den danska privatmarknaden, Firstviewbank, öppnar för provanslutning av kunder. FöreningsSparbanken utökar sitt ägande i Hansapank med 5 procent till 57,7 procent. FÖRENINGSSPARBANKEN 2000 VIKTIGA HÄNDELSER 5

5 Rustad för en ny tid att utveckla en multispecialistbank FöreningsSparbanken är de många privatpersonernas och företagens bank. Vårt uppdrag är att varje dag i varje kundmöte tillgodose våra kunders önskemål och behov genom att leverera rätt produkter och tjänster på ett för kunden bekvämt sätt. År 2000 var ett av de mest lönsamma hittills för FöreningSparbanken. Avkastningen på eget kapital ökade till 19,7 procent (15,7), vilket var bland de högsta av de nordiska bankerna. Vi närmade oss målet att nå en kostnadsandel på 50 procent genom att sänka kostnads-/intäktsrelationen efter kreditförluster till 61 procent år 2000 från 66 procent Nya möjligheter för kunderna att möta banken Det ska vara bekvämt och enkelt för kunden att möta FöreningsSparbanken. Framväxten av elektroniska mötesplatser har här, som komplement till de fysiska mötesplatserna, inneburit ett viktigt steg i den utvecklingen. De elektroniska mötesplatserna har också frigjort mer tid för kvalificerad rådgivning i kontorsnätet, en utveckling som gynnar både kunder och medarbetare. Vårt mål är att 80 procent av tiden i kontorsnätet ska ägnas åt försäljning. Under året nådde vi 62 procent, vilket är den högsta noteringen sedan mätningarna infördes. För att samordna bankens mötesplatser har ett nytt affärsområde, Retail, bildats under 2000 i syfte att öka effektiviteten och kvaliteten i mötet med kunden. Under året ökade banken också antalet fysiska mötesplatser samtidigt som bankens uttagsautomatnät, telefonbank och internetbank är de största i sitt slag på den svenska marknaden. Av egen kraft och genom det goda samarbetet med fristående sparbanker och delägda banker har FöreningsSparbanken idag en mycket stark ställning på den svenska bankmarknaden. Höstens ppm-val där var femte aktivt val föll på Roburs fonder är ett exempel på samarbetets slagkraft. Internet och E-business nöjda kunder är grunden Elektroniska kanaler och elektroniska produkter har under året utvecklats till ett naturligt val för allt fler privat- och företagskunder. Vi kan också konstatera att de kunder som använder de elektroniska kanalerna är våra allra nöjdaste. För att slå vakt om detta har E-business blivit ett eget affärsområde i banken. För att förbättra affärsinnehåll och tillgänglighet i de elektroniska kanalerna har vi under året lanserat ett stort antal nya produkter och tjänster på området. Den företagswebb för små och medelstora företag som introducerades under hösten är ett bra exempel på hur internetteknologin gör det möjligt att effektivisera och förenkla arbetsprocesser. De elektroniska lönebeskeden och elektroniska fakturaprodukterna som erbjuds våra kunder är andra exempel. För att bättre möta kundernas behov har vi inlett samarbeten med bland andra Telia, Sybase, Ericsson och com hem för att tillsammans med dem utveckla nya kostnadseffektiva kunderbjudanden inom wap-telefoni, mobilt internet och digital-tv. Multispecialist ett naturligt val för FöreningsSparbanken Som en följd av kundernas krav på ökad valfrihet och bekvämlighet pågår betydande förändringar i den finansiella sektorn. Vi ser dels en konsolidering av klassiska universalbanker och dels framväxten av nya nischaktörer. Det gäller såväl kanaler som produkter. Nya allianser bildas mellan finansföretag och ledande företag från andra branscher som detaljhandel, försäkring och telekommunikation. Mot den bakgrunden har vi för varje affärsområde och för koncernen som helhet i ett framåtriktat perspektiv gjort en omfattande genomlysning av strategierna. Arbetet har lett till slutsatsen att FöreningsSparbanken stegvis ska förflyttas från att vara en allmän universalbank till att bli en multispecialistbank, där varje område ges förutsättningar att bygga sin kompetens för att överträffa eller matcha de bästa på sin marknad. Över tiden kan därmed FöreningsSparbankens affärsportfölj styras mot ökad tillväxt och avkastning. Tydligare differentiering i kunderbjudanden och segmentering av marknaden är nödvändig för att bättre betjäna nuvarande kunder och utveckla nya tillväxtområden. Multispecialistmodellen betyder att vi bygger specialistkompetens inom de områden där vi verkar. Resurser fokuseras mot prioriterade tillväxtområden, och varje affärsområde utvecklar sina speciella styrkor 6 VD-KOMMENTAR FÖRENINGSSPARBANKEN 2000

6 BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG: VD OCH KONCERNCHEF för att kunna öka värdet för kunderna. Potentialen för tillväxt är betydande inom flera affärsområden men särskilt uttalad just nu inom Spara, Retail och E-business. Utvecklingen mot multispecialist tydliggör var och hur vi skapar värde. Största möjliga konkurrenskraft är det krav som varje del av banken måste ställa på sig själv. Det ger FöreningsSparbanken förutsättning att inom alla affärsområden konkurrera med både nischaktörer och traditionella leverantörer. Under det gångna året har jag på nära håll sett den kompetens, vitalitet och kraft som finns inom FöreningsSparbanken och i våra alliansbanker runt om i Norden och Baltikum. Ett stort tack till alla medarbetare som genom sina insatser under år 2000 levererat ett utmärkt resultat och samtidigt startat ett nytt stort förändringsarbete. Med ett starkt varumärke, nära 10 miljoner kunder i Norden och kvalificerade medarbetare, står vi väl rustade att möta en omvärld i förändring. Stockholm i februari 2001 Birgitta Johansson-Hedberg vd och koncernchef FÖRENINGSSPARBANKEN 2000 VD-KOMMENTAR 7

7 Årssammandrag Årets resultat var det bästa hittills för FöreningsSparbanken. Ökade intäkter och sänkta kostnader för jämförbar verksamhet bidrog till detta. Affärsområdena förbättrade sina resultat under året och de utländska dotterbolagen FI-Holding och Hansapank visade mycket god resultatutveckling. INTÄKTER INTÄKTER, MKR Realisationsvinster FIH och Hansapank Övrigt Total Intäktsutvecklingen under året var mycket god. Av ökningen på Mkr, eller 26 procent, svarade dotterbolagen fi-holding och Hansapank för Mkr. I övriga delar av koncernen ökade provisionsnettot hela 28 procent. Genom intäktsutvecklingen i tradingverksamheten hos Swedbank Markets ökade också nettoresultatet av finansiella transaktioner kraftigt. Realisationsvinsterna minskade med 658 Mkr. KOSTNADER KOSTNADER, MKR Övrigt Resultatandelsstiftelse Resultatandelsstiftelse FIH och Hansapank Övrigt Total Kostnaderna ökade med Mkr eller 13 procent. Exklusive fi-holding och Hansapank samt kostnader för avsättning till resultatandelsstiftelse minskade kostnaderna med 3 procent. Det mål för kostnadsminskning för jämförbara verksamheter, som uppställdes av styrelsen 1997 vid samgåendet mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige, har infriats under året. 8 ÅRSSAMMANDRAG FÖRENINGSSPARBANKEN 2000

8 NILS-FREDRIK NYBLÆUS: STF VD, VICE VD OCH CHIEF FINANCIAL OFFICER RESULTAT OCH RÄNTABILITET RÖRELSERESULTAT, MKR RÄNTABILITET, PROCENT FöreningsSparbankens resultat ökade med 45 procent till Mkr (6 454). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 19,7 procent (15,7) och resultat per aktie till 12,10 kronor (8,70). BALANSOMSLUTNING OCH KREDITFÖRLUSTER BALANSOMSLUTNING, MDR KRONOR KAPITALTÄCKNING, PROCENT Primärkapital 1999 Supplementärkapital 2000 Koncernens balansomslutning ökade med 95 miljarder kronor till 929 miljarder kronor (834). Kapitaltäckningsgraden uppgick den 31 december 2000 till 10,8 procent (10,4), varav primärkapitalrelationen var 6,9 procent (6,0). Å RSSAMMANDRAG 9

9 Femårssammandrag NYCKELTAL, KONCERNEN ) ) Pro forma Resultat Rörelseresultat, Mkr Placeringsmarginal, % 1,51 1,48 1,61 1,94 2,24 1,99 Räntemarginal, % 1,35 1,33 1,42 1,71 1,93 1,75 I/K-tal före kreditförluster 1,76 1,58 1,61 1,54 1,82 1,85 I/K-tal efter kreditförluster 1,63 1,50 1,49 1,14 1,46 1,54 K/I-tal före kreditförluster 0,57 0,63 0,62 0,65 0,55 0,54 K/I-tal efter kreditförluster 0,61 0,66 0,67 0,88 0,69 0,65 Räntabilitet på eget kapital, % 19,7 15,7 16,9 1,4 16,1 20,4 Avkastning på totalt kapital, % 1,04 0,83 0,91 0,37 1,01 1,08 Resultat per aktie, kronor 12,10 8,70 8,75 0,71 8,93 9,28 Resultat per aktie efter utspädning, kronor 12,08 8,70 8,75 0,71 8,93 9,28 Resultat före kreditförluster per anställd, tusen kronor Resultat efter kreditförluster per anställd, tusen kronor Kapital Kapitaltäckningsgrad, % 10,8 10,4 11,6 11,8 13,3 13,0 Primärkapitalrelation, % 6,9 6,0 6,1 6,1 7,2 7,0 Kreditkvalitet Kreditförlustnivå, netto, % 0,2 0,1 0,2 0,3 0,6 0,4 Andel osäkra fordringar, % 0 0,1 0,8 1,3 1,5 1,5 Reserveringsgrad, % ) Avser Föreningsbanken och Sparbanken Sverige. 2) Avser tidigare Sparbanken Sverige. ANTALSUPPGIFTER ) Pro forma Privatkunder, miljoner 5,3 5,3 4,4 4,5 U.S. varav internetbankskunder, tusen 2) varav telefonbankskunder, tusen 2) Företagskunder, tusen U.S. Anställda ) ) Kontor 760 4) 818 6) Uttagsautomater ) ) Bank i Butik 249 9) ) Avser Föreningsbanken och Sparbanken Sverige. 2) Inklusive fristående sparbanker och delägda banker. 3) Varav Hansapank och FIH ) Varav Hansapank och FIH ) Varav Hansapank 165 och FIH 4. 6) Varav Hansapank 164 och FIH 5. 7) Varav Hansapank ) Varav Hansapank ) Varav Hansapank 15. BANKAKTIEANALYTIKER SOM FÖLJER FÖRENINGSSPARBANKENS UTVECKLING Företag Analytiker Företag Analytiker ABG Securities Alfred Berg FK Aros Maizels Bank of America BNP Paribas Carnegie CAI Cheuvreux Conventum CSFB Danske Securities Den Norske Bank Deutsche Bank Dresdner Kleinwort Benson Enskilda Securities Erik Penser FK Sigmund Håland Rodney Alfvén Ingemar Skaret Rahul Shah Alexander Holcroft Per Griberg Mats Anderson Bengt Dahlström Haakon Boenes Mikael Hallåker Knut Olstad Matt Spick Ola Stavem Thomas Johansson Bengt Claesson Evli Securities Fox-Pitt Kelton Goldman Sachs Handelsbanken HSBC JP Morgan Julius Bär Lehman Brothers Merrill Lynch Morgan Stanley Nomura Schroders Salomon Smith-Barney UBS Warburg Öhman Juhana Virkkunen Garth Leder Cynthia Chan Helena Nordell Andrew Buchanan Kian Abouhossein Axel Nygaard Fiona Swaffield Denise Vergot-Holle Amit Mehta Andrej Ilyin Ronit Ghose Andreas Håkansson Magnus Andersson 10 FEMÅ RSSAMMANDRAG

10 RESULTATRÄKNING Mkr * 1996 ** Pro forma Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter SUMMA INTÄKTER Allmänna administrationskostnader Personal Övriga Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar SUMMA KOSTNADER RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER Kreditförluster netto samt värdeförändring på övertagen egendom Andelar i intresseföretags resultat Nedskrivning av förvärvad egendom RÖRELSERESULTAT Resultat intjänat före förvärv Bokslutsdispositioner Skatter Minoritetens andel ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNING Mkr ** Tillgångar Utlåning till allmänheten Utlåning till kreditinstitut Räntebärande värdepapper Belåningsbara statsskuldsförbindelser Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Övriga tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Skulder, avsättningar och eget kapital Inlåning och upplåning från allmänheten Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper Efterställda skulder Övriga skulder Eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL * Avser Föreningsbanken och Sparbanken Sverige ** Avser tidigare Sparbanken Sverige. FEMÅ RSAMMANDRAG 11

11 Marknadsandelar PRIVATMARKNADEN Datum för Marknadsandelar, procent Volymer, Mdr FöreningsSparbanken marknadsandel Inlåning, SEK Bankutlåning, SEK Hypoteksutlåning Individuellt Pensionssparande Privatobligationer Fondförvaltning Fondförsäkring * Bankkort (antal tusen) u.s. u.s. u.s. u.s. u.s Kredit- och betalkort (antal tusen) u.s. u.s. u.s. u.s. u.s FÖRETAGSMARKNADEN Datum för Marknadsandelar, procent Volymer, Mdr FöreningsSparbanken marknadsandel Bankinlåning, SEK Bankutlåning, SEK Bankutlåning utländsk valuta Leasing via finansbolag Avbetalning via finansbolag KOMMUNMARKNADEN Datum för Marknadsandelar, procent Volymer, Mdr FöreningsSparbanken marknadsandel Bankinlåning Bankutlåning Hypoteksutlåning Kommuncertifikat * Marknadsandelar avser nyförsäljning. Källor: SCB, Riksbanken och Försäkringsförbundet. FöreningsSparbankens marknadsposition i Sverige SPARANDE OCH PLACERINGAR 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 1:a individuellt pens ssparande 1:a fondförsäkring (nyteckning) 1:a premiepensionssparande 1-7:a aktiehandel LÖNER OCH BETALNINGAR 1:a lönehanteringar 1:a kortinlösen 1:a bankkort 1-2:a girobetalningar BOENDE 1 2:a boendelån 1 2:a fastighetsmäkleri MÖTESPLATSER 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater FÖRETAGSMARKNADEN, procent inlåning utlåning avbetlningsfinansiering och leasing 12 MARKNADSANDELAR

12 Historisk bakgrund Den första sparbanken bildades 1820 och den första föreningsbanken Den nuvarande FöreningsSparbanken är resultatet av fusionen mellan Sparbanken Sverige och Föreningsbanken FöreningsSparbanken har sitt ursprung i sparbanksrörelsen från början av 1800-talet och från den kooperativa bankrörelsen från början av 1900-talet. Redan från början präglades de bägge bankerna av en stark lokal förankring. Den första svenska sparbanken bildades 1820 och den första föreningsbanken 1915 med förebilder från Skottland respektive Tyskland. De ursprungliga idéerna i de båda bankrörelserna var att främja långsiktigt sparande och investeringar och att skapa ekonomisk trygghet för den enskilde. Den första sparbanken i Sverige bildades i Göteborg. Sparbankernas verksamhet bedrevs i en särskild företagsform enligt särskild lagstiftning. Som mest fanns det i Sverige nära femhundra sparbanker i början av 1930-talet. I början av 1940-talet bildade sparbankerna en gemensamt ägd centralbank, Sparbankernas Bank. Under och 70-talen minskade antalet sparbanker kraftigt genom sammanslagningar till större enheter. År 1992 fusionerades elva av de största till bankaktiebolag ombildade regionala sparbankerna in i Sparbankernas Bank. Dessa bildade tillsammans Sparbanken Sverige som börsintroducerades i juni Föreningsbanken hade sitt ursprung i jordbrukskassorna. Den första jordbrukskassan bildades i Västerhaninge utanför Stockholm. Kassornas företagsform var kooperativa ekonomiska föreningar, där varje medlem hade en röst. Verksamheten bedrevs inom ramen för en särskild lagstiftning för jordbrukskassor. De enskilda jordbrukskassorna var anslutna till regionala centralkassor. Inom organisationen fanns från 1958 en gemensam centralbank, som 1974 ändrade namn till Föreningsbankernas Bank. I början av 1990-talet fusionerade de 12 regionala föreningsbankerna med Föreningsbankernas Bank och bildade Sveriges Föreningsbank. Denna bank ombildades 1992 och blev tillsammans med de lokala föreningsbankerna ett sammanhållet bankaktiebolag, Föreningsbanken, som börsintroducerades i januari Föreningsbanken och Sparbanken Sverige gick samman under 1997 och bildade FöreningsSparbanken. HISTORISK BAKGRUND 13

13 Ägare och aktien Avkastning Koncernens mål är en räntabilitet på eget kapital som långsiktigt överstiger ett vägt genomsnitt för större börsnoterade bankkoncerner i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Utdelning Långsiktigt ska utdelningen uppgå till lägst 30 procent av resultatet efter skatt. UTDELNING, kronor per aktie Kronor Tornet* aktie 0,3 Mandamus* aktie 1,5 **** Personaloptionsprogram Under våren 2000 erbjöds de anställda i Förenings- Sparbanken och dess helägda koncernbolag samt styrelseledamöterna i de lokala bankerna att köpa teckningsoptioner i FöreningsSparbanken optioner tecknades vilka kan konverteras till lika många aktier år ÄGARKATEGORIER 31 december 2000 Lantbrukskooperationen 3,5 % (3,5) Fristående sparbanker 6,6 % (5,9) Sparbanksstiftelser 19,8 % (19,1) Allmänheten 11,3 % (12,3) Svenska institutioner 25,7 % (29,9) Utländska ägare 33,1 % (29,3) ** Utdel ** nings- grad 29%*** 39% 560%*** 53% 57% 45% * Baserat på kursen första noteringsdagen. ** avser Sparbanken Sverige. *** Exlusive utdelningsaktier **** Enligt styrelsens förslag Kapitaltäckning Koncernen ska ha en kapitaltäckningsgrad om lägst 10,5 procent, varav primärkapitalrelationen långsiktigt ska ligga i intervallet 6,5 7,5 procent. KAPITALTÄCKNING Procent 15 ANTAL AKTIEÄGARE DEN 31 DECEMBER 2000 Storleksklasser Antal aktier Antal ägare Totalt varav förvaltarregistrerade * Primärkapital Supplementärkapital Värdet för år 1995 avser Sparbanken Sverige * Pro forma Andra verksamhetsmål k/i-tal efter kreditförluster om högst 50 procent. Marknadsandelar ska bibehållas eller öka inom alla huvudområden. Andelen mycket nöjda kunder ska vara lägst 60 procent. Andelen mycket nöjda medarbetare ska vara lägst 40 procent. AKTIEÄGARE DEN 31 DECEMBER Procent av kapital och röster Sparbanksstiftelser 19,8 19,1 Fristående sparbanker 6,6 5,9 AP Fonder 4,4 4,2 Alecta 3,6 3,3 Lantbrukskooperationen 3,5 3,5 Robur Fonder 2,4 2,5 SPK 2,4 2,5 SEB Fonder 1,6 2,1 Skandia 1,5 2,3 Förbundsdepån 1,4 1,6 SHB Fonder 0,9 1,7 AFA Försäkringar 0,7 1,0 Övriga svenska institutioner 6,8 8,7 Allmänheten 11,3 12,3 Utländska ägare 33,1 29,3 Totalt 100,0 100,0 14 Ä GARE OCH AKTIEN

14 FÖRENINGSSPARBANKENS AKTIEKURS JÄMFÖRT MED BANKINDEX OCH GENERALINDEX Kronor Aktien FöreningsSparbankens aktie är noterad på om Stockholms Fondbörs, A-listan mest omsatta. Aktien har kortnamnet fspa a FöreningsSparbanken Affärsvärldens generalindex Affärsvärldens bankindex AKTIEKAPITALETS UTVECKLING Nominellt värde Tillkommande Ackumulerat Aktiekapital År Transaktion per aktie, kr Kurs, % antal aktier antal aktier Mkr Nyemission Nyemission Nyemission Split 5: Nyemission Split 10: Nyemission Nyemission/nedsättning /630 1) Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission 1: ) Kurserna är hänförliga till konvertering av fyra olika slag av preferensaktier under våren DATA PER AKTIE Kronor ) Rörelseresultat per aktie 11,99 8,74 8,63 3,27 9,15 Resultat per aktie 12,10 8,70 8,75 0,71 9,28 Resultat per aktie efter utspädning 3) 12,08 8,70 8,75 0,71 9,28 Eget kapital per aktie 66,22 58,75 54,64 51,87 48,05 Substansvärde per aktie 77,80 70,89 66,78 59,64 u.s. Justerat eget kapital per aktie 66,28 58,75 54,91 51,91 48,59 Kassaflöde per aktie 5,35 18,67 25,96 u.s. u.s. Kontantutdelning per aktie 5,50 1) 5,00 4,67 4,00 3,67 Utdelning av aktier i Mandamus, per aktie 2) 1,50 Börskurs vid årets slut 144,50 125,00 139,33 119,67 77,67 Direktavkastning, % 3,81 4,00 3,35 3,34 4,70 P/E-tal 12,05 14,29 16,42 37,16 8,63 Börskurs/Eget kapital per aktie, % ) Enligt styrelsens förslag. 2) Baserad på kursen första noteringsdagen. 3) År 2005 kan maximalt aktier tillkomma om personaloptionsprogrammet konverteras fullt ut. Ä GARE OCH AKTIEN 15

15 Strategi Varje människa bär inom sig en dröm om ekonomisk frihet. Det är i detta, kundens eviga ekonomiska flöde, som banken ska vara en partner. Mina möjligheters bank för kunder, medarbetare, aktieägare och samhälle. Det är vår vision om Förenings- Sparbanken. Utgångspunkten är våra kunder och deras upplevelse av mötet med banken. Det är där i vår affär vi hämtar inspiration och ny kunskap. Vår affärsidé är att vara det självklara bankalternativet för privatpersoner, företag och lantbruk, kommuner, landsting och organisationer genom att erbjuda ett kundanpassat och lättanvänt utbud av finansiella tjänster. Strategisk inriktning att utveckla en multispecialistbank Den finansiella sektorn genomgår för närvarande snabba förändringar som drivs både av branschkonsolidering, ny teknologi och förändrade kundbehov. Nya nischaktörer växer fram såväl avseende produkter som kanaler. Arbetsprocesserna har förändrats under 90-talet och förändringstakten kommer att förstärkas ytterligare genom att kunderna ökar sin användning av telefon- och internetkanaler och andra bekväma självbetjäningstjänster. FöreningsSparbanken har legat långt framme i dessa förändringar. I FöreningsSparbanken är helheten i kunderbjudandet utgångspunkten. Det skapar maximalt värde för kunder, aktieägare, medarbetare och i sin förlängning det omgivande samhället. FöreningsSparbankens strategiska inriktning är att utveckla en multispecialistorganisation. Det är en naturlig förlängning av visionen om Mina möjligheters bank och en konsekvens av omvärldsförändringarna. Största tänkbara konkurrenskraft är det krav som varje enhet inom banken måste ställa på sig själv. Vi konkurrerar med både nischspecialister och traditionella aktörer inom alla affärsområden. Därför är vår inriktning att bygga specialistkompetens inom de områden vi verkar. En multispecialist har både det fokus och den koncentration som krävs för att kunna utveckla nya tillväxtmöjligheter. Specialistkompetens inom flera områden FöreningsSparbankens historia och företagskultur är nyckelfaktorer som är viktiga att behålla och bygga vidare på. Strategin för att vara en multispecialist vilar på denna stabila grund. Banken omfattar i dag flera olika affärsområden och affärsprocesser. Varje affärsområde ska fokusera på sina möjligheter för att därigenom öka värdet för kunderna. Tydlig målstyrning ger koncernen möjlighet att prioritera viktiga tillväxtområden. Banken kommer att växa genom att expandera inom de affärsområden som har speciella styrkor och är positionerade i attraktiva marknader. Denna inriktning utgör grunden för att förbättra bankens produkter och tjänster, men även för att öka effektiviteten och konkurrenskraften. Prioriteringar I Sverige har FöreningsSparbanken 4,1 miljoner privatkunder och företagskunder. För att möta dessas behov har banken ett antal strategiska prioriteringar: Det stora antalet kunder inom olika segment i banken medför att vi måste ha fler differentierade och skräddarsydda kunderbjudanden. Med bekväma självbetjäningstjänster och nya elektroniska kanaler ska banken fortsätta att förbättra sitt kunderbjudande. Det faktum att FöreningsSparbanken tillsammans med fristående sparbanker och delägda banker har ett rikstäckande distributionsnät, som är det största i Sverige, gör att banken har goda möjligheter att uppfylla kundernas behov på tillgänglighet. Tillsammans med dotterbanker och allianspartners i Norden kan banken dessutom erbjuda fullständig service i Norden och i de baltiska staterna. För kunder som önskar skräddarsydda lösningar kommer vi att utveckla särskilda erbjudanden i väsentligt högre grad än tidigare. Internetteknologin möjliggör både utveckling av nya och mer effektiva affärsmodeller och nya tillväxtmöjligheter. FöreningsSparbanken ligger långt framme inom detta område och vi prioriterar nu att webbanpassa arbetsprocesser och att ta nya initiativ inom E-business baserade på våra kunders önskemål och behov och vår kompetens. FöreningsSparbanken fokuserar på att förbättra den strategiska positionen genom att delta i strukturförändringar och genomföra tilläggsförvärv. Vi priorite- 16 STRATEGI

16 rar att förstärka våra internationella tillväxtplattformar genom nuvarande och nya partners. Vi prioriterar initiativ för att optimera kapitalbehovet och effektivisera kapitalanvändningen. FöreningsSparbankens utveckling kommer att ställa nya krav på organisationen. Vi ökar därför insatserna för kompetensuppbyggnad och incitamentssystem. Multispecialiststrategin utgör grunden för att förbättra bankens produkter och tjänster, men även för att öka effektivitet och konkurrenskraft. Genomförandet av strategin innebär att betydande värde skapas för FöreningsSparbankens kunder, ägare och personal. Sjupunktsprogrammet Vid bolagsstämman i april 2000 presenterades ett förändringsprogram för banken med syfte att fokusera tillväxt och värdeskapande: Öppen värdekedja för större kundnytta och bättre utnyttjande av potentialen i varje led av affären. Flera faktorer, däribland den nya tekniken, samverkar till att sänka interaktionskostnaderna i den finansiella sektorn. Det gör det lättare för nya aktörer att komma in på marknaden, men det ökar också möjligheterna för befintliga företag. FöreningsSparbankens ambition är att erbjuda kunderna marknadsledande produkter både egna och andras. Ett första steg tas under våren 2001 då det egna fondutbudet kompletteras med ett antal internationella leverantörers ledande fonder. På samma sätt använder banken andra försäljningskanaler än den egna. SpareBank 1 Gruppen i Norge och Aktia Sparbank i Finland svarade under året för cirka 4 procent av Roburs nettoförsäljning av fonder. Tillväxt. FöreningsSparbanken prioriterar tillväxt inom sparandemarknaden och gör under 2001 särskilda insatser för att stärka Roburs marknadsposition. Ytterligare investeringar i tillväxt görs regionalt på utvalda marknader med gynnsamma förutsättningar liksom i fortsatt utveckling av bankens allianser i Nordikum. Samordning av bankens försäljningskanaler i en retailverksamhet. Under 2000 samordnades bankens försäljningskanaler internet, telefon och lokala kontor i verksamhets/affärsområdet Retail för att nå bättre effektivitet och högre servicegrad. Bankens mötesplatser förändras i takt med att en allt större del av kunderna använder bekväma självbetjäningstjänster via telefon och internet. Banken via Internet och Banken via Telefon utvecklas kontinuerligt för att bättre möta kundernas efterfrågan. I lokala kontor ökar rådgivning medan kassatransaktioner fortsätter att minska. Denna utveckling kommer att fortsätta, och är en förutsättning för att bankens 5,7 miljoner kunder (inklusive fristående sparbanker) ska kunna erbjudas högsta tillgänglighet och servicegrad. Målsättningen är att den tid kontoren ägnar åt försäljning ska öka från dagens 60 procent till 80 procent. Kompetensutveckling. Under 2001 mer än fördubblar banken resurserna för kompetensutveckling och avsätter 53 Mkr för att bland annat möta behovet av licensierade rådgivare och specialiserad kompetens. Prestationsrelaterade incitamentssystem har implementerats för att stärka motivation och målinriktning i verksamheten. E-business ett nytt affärsområde. Bankens satsningar inom internet och E-business samlas inom ett nytt affärsområde för att underlätta samordning och prioritering. Ett antal nya tjänster och affärsprojekt har lanserats under året, vilket också kommer att ske under Operationell effektivitet. För att öka den operationella effektiviteten har finansiella och operationella mål preciserats och kommunicerats i organisationen. Åtgärdsprogram för att nå målen finns inom varje affärsområde och följs upp på koncernnivå. Europeisk internetnärvaro. Under våren 2001 lanseras en internetbank i Danmark, Firstviewbank. I denna kommer nya koncept och produkter att testas. Fortsatta satsningar kommer att baseras på utvärderingen av denna. STRATEGI 17

17 NÄTMILJONER I december förra året gjorde FöreningSparbankens privatkunder i genomsnitt betalningar om dagen med hjälp av Internet. Sammanlagt betalades det för 24 miljarder via nätet under år Av alla våra flitiga nätanvändare är cirka 11,1 procent kvinnor mellan 44 och 65 år.

18 Organisation STYRELSE Internrevision VD Ekonomi, Affärscontrolling, Treasury, Finansiella risker/cfo Kredit/CCO IT/CIO Operationella risker Personal- och kompetensutveckling Koncernutveckling Information och Investor Relations Marknadskommunikation Ledningssekretariat AFFÄRSOMRÅDE RETAIL Lokala banker Telefon Internet AFFÄRSOMRÅDEN Spara Låna Betala E-business Swedbank Markets AFFÄRSOMRÅDE ALLIANSER Fristående sparbanker Delägda banker FIH Hansapank Aktia Sparbank SpareBank 1 Gruppen STÖDFUNKTIONER Support IT Övrigt Under 2000 har i FöreningsSparbanken införts en ny operationell organisationsstruktur som skapar en enkel och tydlig organisation. Förbättrad möjlighet har därmed skapats till central styrning och uppföljning av gemensamma koncept i kombination med ett decentraliserat beslutsfattande i affärsverksamheten. Den nya strukturen underlättar en ökad kundfokusering samt skapar genom en öppen värdekedja ett utökat kunderbjudande. ORGANISATION 19

19 Det nya affärsområdet Retail skapades under år 2000 för att bättre möta kundernas behov genom att samla bankens svenska mötesplatser i en organisation. Retails kunder utgörs av privatpersoner, mindre- och medelstora företag, organisationer, kommuner och landsting. Retail INTERVJU MED INGRID PERSSON, CHEF FÖR AFFÄRSOMRÅDE RETAIL. Varför blir Retail ett eget affärsområde? När affärsområde Retail skapades innebar det att FöreningsSparbanken samlade stora delar av försäljningen under en hatt. Det är ytterst en konsekvens av våra kunders förändrade beteende. Skapandet av Retail innebär att vi på ett mycket kraftfullare och mer likartat sätt än tidigare kan möta våra kunder, oavsett om de väljer att möta banken på kontor, via internet, telefon, automat eller på något annat sätt. Vilka är fördelarna för kunderna? Under de 8 månader som affärsområdet funnits har vi på olika sätt arbetat för att skapa mer tid för rådgivning, något som kunderna i hög grad efterfrågar. Under 2000 genomfördes ungefär dubbelt så många rådgivningssamtal som under Har elektroniska mötesplatser förändrat kundernas beteende? Kunderna söker sig till bekvämare och effektivare sätt att möta banken. Exempelvis har antalet kunder i Banken via Telefon med personlig service ökat till över 1 miljon vid årsskiftet och dubbelt så många hade självbetjäningstjänsten. Antalet internetbankskunder i koncernen passerade vid samma tidpunkt 1 miljon, varav drygt i Sverige. Som en konsekvens av detta har också antalet kassatransaktioner minskat med cirka 20 procent under året. Hur har Retail klarat sig på marknaden under år 2000? Premiepensionsvalet var en stor framgång för banken. Hela 20 procent av de som valde aktivt bestämde sig för FöreningsSparbanken. Det kan jämföras med att de övriga storbankerna tillsammans fick omkring 15 procent. Senhöstens satsning på företagsmarknaden med fokus på bankens småföretagskunder var också lyckad. Redan efter 3 månader används den nya tjänsten internetbaserade lönelistor av cirka företagskunder. Detta medför en väsentligt förenklad hantering för kunderna och en arbetsminskning för kontorsrörelsen. Totalt under året mer än fördubblades antalet företagskunder inom Banken via Internet och under sista månaden var ökningen uppemot 7 procent till totalt cirka Vad innebär den öppna värdekedjan? Våra kunder efterfrågar i allt större utsträckning ett bredare sortiment. För att kunna möta detta väljer vi att också sälja vissa produkter som produceras av andra. Vilka frågor är viktiga för affärsområde Retail i framtiden? Olika kundgrupper kräver olika erbjudanden. Att vi öppnar den så kallade värdekedjan inom banken är ett led i behovsanpassningen av erbjudandena till kunderna. Kunderna efterfrågar i allt högre grad en kvalificerad rådgivning och för att möta denna efterfrågan fortsätter vi vår satsning på kompetensutveckling. Ett annat område som är viktigt är att tillgodose kundernas önskemål om hur hon eller han vill möta banken. Det har visat sig att internet- och telefonbankskunder är mer nöjda än kunder som inte använder dessa tjänster för sina vardagsärenden. Dessutom leder en ökad internet- och telefonanvändning till att det frigörs tid för fler personliga kundmöten med kvalificerad rådgivning. 20 RETAIL

20 INGRID PERSSON, CHEF FÖR AFFÄRSOMRÅDE RETAIL AFFÄRSOMRÅDE RETAIL I och med bildandet av affärsområde Retail skapade FöreningsSparbanken en tydlig försäljningsorganisation. Banken kan nu på ett mycket kraftfullare sätt än tidigare möta kunderna oavsett om de väljer att möta banken på kontor, via internet, telefon, automat eller på något annat sätt. Retail ansvarar för kundkontakten vad avser bankens definierade huvudmålgrupper, privatkunder, mindre och medelstora företagskunder, kommuner och landsting samt organisationer. I Retail ingår 111 lokala banker uppdelade på 7 regioner, Norra, Mellersta, Stockholm, Sydöstra, Västra, Göteborg och Bohuslän samt Södra. Dessutom ingår Banken via Internet och Banken via Telefon samt affärsenheterna Företag, Organisationskunder, Juristbyrån ab och Swedbank Luxemburg, liksom Kvinnor & Ekonomi, Skogs- och Lantbruk samt Institutet för Privatekonomi samt ett antal affärsstödjande enheter. Målet för Retail är att utveckla relationen mellan kunden och banken. Organisationen ska tillhandahålla marknadens bästa finansiella produkter och tjänster och ha den bästa tillgängligheten för kunden. Varje enskild kund ska ha möjlighet att välja de mötesplatser som passar bäst. Genom mer tid för rådgivning, vilket i hög grad efterfrågas, ges banken möjlighet att tillsammans med kunderna skapa ytterligare mervärde. En satsning på fortsatt kompetensutveckling är också prioriterad under år För att bättre kunna möta kundernas behov görs löpande kvalitetsmätningar. FÖRENINGSSPARBANKENS KUNDER I SVERIGE FöreningsSparbanken har det största antalet kunder av de svenska bankerna avseende privatpersoner, mindreoch medelstora företag, kommuner och landsting samt organisationer. Banken har genom ett långsiktigt engagemang i det lokala samhället byggt upp goda relationer med en stor del av Sveriges befolkning, näringsliv och föreningsliv. Banken har relationer med omkring 4,1 miljoner privatpersoner, merparten av Sveriges kommuner och landsting och en stor del av landets mindre- och medelstora företag samt lantbrukare. FöreningsSparbanken vill vara både företagens och de många människornas bank och ser möjligheter i alla dessa kundgrupper. RETAIL 21

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2002

FöreningsSparbanken Kv 3 2002 FöreningsSparbanken Kv 3 2002 Viktiga händelser januari-september 2002 2 Rörelseresultatet uppgick till 5 000 mkr (6 362) Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar om sammantaget 551 mkr Räntabiliteten

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 4 2002

FöreningsSparbanken Kv 4 2002 FöreningsSparbanken Kv 4 2002 Sammanfattning år 2002 2 + Betalningsområdet Inlåningsvolymer Tillväxten i Spintab Resultatutvecklingen i Hansabank och FIH Minskade kostnader Börsutvecklingsrelaterade intäkter

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2003

FöreningsSparbanken Kv 3 2003 FöreningsSparbanken Kv 3 2003 2 Resultatutveckling mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Rörelseresultat 7 097 5 000 + 42 % exklusive engångsposter 6 896 5 751 + 20 % Totala intäkter 18 270 17 211 + 6 %

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

För eningssparbankens år sr e d ov isning 2002 FöreningsSparbanken AB (publ) Layout och produktion: LT Layout Foto: Leif Hansen

För eningssparbankens år sr e d ov isning 2002 FöreningsSparbanken AB (publ) Layout och produktion: LT Layout Foto: Leif Hansen Årsredovisning 2002 FöreningsSparbanken Årsredovisning 2002 Innehåll 4 Bolagsstämma 5 2002 i sammandrag 6 VD-kommentar Fortsatt affärsutveckling i en turbulent omvärld 10 Årssammandrag 12 FöreningsSparbanken

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

FöreningsSparbankens Årsredovisning

FöreningsSparbankens Årsredovisning FöreningsSparbankens Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Innehållsförteckning 2 Bolagsstämma och Ekonomisk information 3 1999 i korthet 4 VD-kommentar 6 Nyckeltal under fem år 7 Femårssammandrag 8 Ägare och

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

(1,1) -1-1148_Omslag.indd 05-03-31, 21.11.53

(1,1) -1-1148_Omslag.indd 05-03-31, 21.11.53 (1,1) -1-1148_Omslag.indd 05-03-31, 21.11.53 Årsredovisning 2004 (1,1) -1-1148_Omslag.indd 05-03-31, 21.18.13 2004 i sammandrag. 2004 var ett framgångsrikt år för Förenings Sparbanken med en stark utveckling

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010 Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2010 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet Till Aktieägare i A Com AB registrerade i norska VPS Stockholm den 23 oktober 2009 Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet A Com AB kallar härmed

Läs mer

JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2005. Ärade aktieägare, mina damer och herrar!

JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2005. Ärade aktieägare, mina damer och herrar! JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2005 Ärade aktieägare, mina damer och herrar! FöreningsSparbanken är idag Nordens mest lönsamma bank. Utvecklingen av

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

FöreningsSparbankens Årsredovisning 1998

FöreningsSparbankens Årsredovisning 1998 FöreningsSparbankens Årsredovisning 1998 Innehåll Innehållsförteckning/Fakta............ 3 1998 i korthet......................... 4 VD-ord.............................. 5 Femårssammandrag...................

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Kv 4 2002 14 februari 2003

Kv 4 2002 14 februari 2003 Kv 4 22 14 februari 23 Innehåll 1. Sveriges största hushållsbank 1 2. Strategi 2 3. Allianser 4 4. Finansiella mål 6 5. Sparande och placeringar 7 6. Utlåning 8 7. Resultatutveckling och nyckeltal 9 8.

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2002

Delårsrapport januari - september 2002 Delårsrapport januari - september 2002 För tredje kvartalet uppgick resultatet före jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt till 0,7 (-29,9) mkr Kostnaderna under tredje kvartalet reducerades

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

FöreningsSparbanken 1999

FöreningsSparbanken 1999 FöreningsSparbanken 1999 2 Viktiga händelser kv 4 1999 Fusionsarbetet avslutat Resursbanken framgångsrikt avslutad per årsskiftet Kraftig ökning av sparandevolym och provisionsnetto Samordning av sparandeområdet

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 28 april 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Handelsbankens företagsfilosofi. Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige

Handelsbankens företagsfilosofi. Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige 1 Handelsbankens företagsfilosofi Starkt decentraliserad organisation kontoret är banken

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 15 februari 26 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006 Pressinformation Kvartal 1 2006 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer