Styrelsens rapporter till stämman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens rapporter till stämman"

Transkript

1 Styrelsens rapporter till stämman ÅM B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna - att godkänna den tidsplan som styrelsen föreslår för det fortsatta arbetet - att styrelsen bjuder in medlemmar och lokalavdelningar i processen av Reglementets utformning till följd av demokratiuppdraget - att orden ideell resursperson i stadgarna byts ut mot medlem (Se proposition angående demokratiuppdraget) ÅM : STRATEGI FÖR LÄGRE LÅNEKOSTNAD OCH DÄRMED ÖKAT MEDLEMSANTAL Stämmans beslut: - att uppdra åt styrelsen att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och andra bankers lån. I jämförelsen ska alla kostnader (låneavgift, låneinsats, efterspar, eventuell ränta etc.) framgå samt ideologiska och organisatoriska för- och nackdelar. Arbetet med att ta fram ett informationsmaterial enligt uppdraget från stämman har pågått under året och levereras rykande färskt till stämman. Syftet är att dels beskriva JAK Medlemsbank; hur vår verksamhet fungerar och de värderingar vi står för. Dels att erbjuda en möjlighet att jämföra oss med andra banker. Styrelsen hoppas att detta material på ett bra sätt kan visa på vilka sätt är valet för den som önskar en rättvis, hållbar, räntefri bank.

2 ÅM : EFFEKTIVISERA BANKVERKSAMHETEN MED HJÄLP AV IDEELLA RESURSPERSONER OCH EN WEBBPLATTFORM Stämmans beslut: att JAK inför ett konkret och enkelt system för information om vad som görs och som behöver göras. Styrelsen har arbetat med frågan om hur ideella resurspersoner som så önskar kan bli ett mer aktivt stöd i den dagliga verksamheten på JAK. Tanken är att ta fram en chat-funktion kopplad till hemsidan som medlemmar på sikt ska ha möjlighet att hjälpa till att bemanna. I och med att vårt stöd till medlemsverksamheten är på sparlåga under de närmaste 2 åren finns begränsade möjligheter att erbjuda utbildning och stöd till medlemmar som är intresserade av att delta. Tidsplanen för detta är därför: Vår 2015: Vår nystartade funktion Medlemsservice testar att använda sig av chatlösningen. Höst 2015: Om Medlemsservice är nöjda med den tekniska lösningen tittar vi vidare på om och när ideella resurspersoner kan stötta upp med bemanningen av funktionen. ÅM : JAK SKA VARA EN MOTOR I ATT STIMULERA TILL ATT DET KOMMER FRAM NYA SAKER INOM DEN SEKTOR SOM BYGGER PÅ DEN ALTERNATIVA EKONOMIN Stämman beslutade: att JAK ska fungera som en arena för alternativa idéer inom hållbar och etisk ekonomi, för att utveckla verksamheter som är relaterade till JAK, t.ex. pensionssparande, som inte just nu ryms inom JAK. Inom JAKs medlemsverksamhet finns ett stort intresse och engagemang för alternativa idéer inom hållbar, etisk ekonomi och lokal ekonomi. Detta ser vi både på lokal nivå i våra lokalavdelningar, liksom vid våra riksarrangemang. Lokalavdelningarnas verksamhet JAK skapar mötesplatser lokalt. Alla grundkurser och de flesta informationsmöten som sker på lokal nivå syftar till att folkbilda inom området ekonomi och ofta lokal och alternativ ekonomi. Från riksorganisationens sida har huvuduppdraget länge varit att stötta alla dessa lokala initiativ. I och med att medlemsverksamheten sätts på sparlåga under två år kommer personalstödet att vara mycket begränsat. Lokalavdelningarnas budget ligger däremot fast. När människor får möjlighet att träffas och prata om privatekonomi, samhällsekonomi, global och lokal ekonomi föds nya idéer samtidigt som man skapar förutsättningar för att jobba med en lokal ekonomisk utveckling. Lokalt aktiva JAK-medlemmar ingår i nätverk, bland annat omställningsrörelsen, och blir ofta inbjudna att prata om och ekonomi i olika sammanhang.

3 JAK-skolan På varje JAK-skola uppmärksammas lokal ekonomi och alternativa idéer inom hållbar och etisk ekonomi. I november 2014 behandlades bland annat ämnena pensionssparande med anknytning till lokal ekonomi, kooperativa bostadsformer och alternativa betalningssystem. JAK-stipendier Två gånger per år delas stipendier ut av. Ofta syftar studierna som är föremål för ansökningarna till att undersöka förutsättningar för lokal ekonomi liksom alternativa idéer inom hållbar och etisk ekonomi. Stipendiaterna bjuds in till JAK-skolor för att presentera sina studier. Webb-portal om lokal ekonomi Arbetet med en portal för lokal ekonomi på hemsidan är påbörjat. Portalen kommer att fyllas med: - JAKs eget arbete för att främja en lokal ekonomi; stödsparande, goda exempel, mötesplatserna i lokalavdelningarna, lokala aktiviteter osv - länkar till andra organisationer och nätverk som främjar en lokal ekonomi - länkar till intressanta uppsatser och annan litteratur - länk till det nygamla forumet Schyst ekonomi, där det finns möjligheter att diskutera sina erfarenheter och idéer om lokal ekonomi Arbetet med innehåll i portalen påbörjades i slutet av 2014 och en prototyp finns nu klar. Portalen planeras vara igång under första halvåret ÅM : HUR JAK STÖDJER LOKAL EKONOMISK UTVECKLING Stämman beslutade: att förstärka och förtydliga JAKs arbete för en lokal ekonomisk utveckling, i enlighet med motionens inriktning. Se rapport angående ÅM : JAK ska vara en motor i att stimulera till att det kommer fram nya saker inom den sektor som bygger på den alternativa ekonomin. ÅM : JAKS STRATEGI Stämman 2013 beslutade med anledning av motion nr 16 JAKs strategi att JAK ska ha en inriktning att verka för en monetär omläggning/omställning. Stämman 2014 beslutade därefter med anledning av motion nr 10 JAKs vision om räntefri ekonomi och monetär reform att ge styrelsen i uppdrag att konkretisera vad JAKs inriktning för en monetär omställning är och tydliggöra hur den är en del av JAKs långsiktiga målsättning.

4 Tankarna om ett nytt penningsystem är inte nya, och har varit en del av JAK sedan starten i Danmark Det är på senare tid som frågan om penningreform har lyfts på olika håll och uppdraget har lämnats till styrelsen att konkretisera JAKs ställning i frågan. Styrelsen har inom sig utsett en kommitté som har arbetat med frågan, som också har lyfts vid JAK-skolor under 2013 och Definition av begreppet pengar I ekonomisk teori definieras penningmängden enligt ett flertal gradvis vidare definitioner där de viktigaste är M0 och M3. Den snävaste definitionen kallas M0, eller den monetära basen och utgör allmänhetens innehav av sedlar och mynt. Den bredare definitionen kallas M3 och utgörs av M0 plus inlåningen i banksystemet. Eftersom de mesta pengarna i vår ekonomi är bankpengar är M3 ett centralt mått. Om M3 växer kraftigt innebär det att bankerna tillför ekonomin likviditet genom ökade krediter. I Sverige är M3 det mest använda penningmängdsmåttet. Svårigheter i det nuvarande penningsystemet Styrelsen ser en rad systemfel och svagheter i det nuvarande penningsystemet: Bristen på demokratisk styrning av hur pengar skapas. Sedlar och mynt, som utgör omkring 5 % av den samlade penningmängden (M3) och ges ut av Riksbanken på uppdrag av regeringen. Bankpengar, som utgör omkring 95 % av penningmängden, är elektroniska pengar, som ges ut av de privata bankerna. Det finns ingen demokratisk styrning över de elektroniska pengarna. De skapas av privata företag (banker) som har till uppgift att tjäna så mycket som möjligt på sin rätt att skapa samhällets pengar. Bristen på kontroll över penningmängden medför att det uppstår stora svängningar i samhällets ekonomi. Ekonomin växer tills en bubbla uppstår. Bubblan avlöses av en avmattning och avtagande ekonomisk aktivitet. Riksbanken har tidigare försökt undvika ekonomiska svängningar genom att ändra räntan, men det har visat sig sakna verkan. De elektroniska bankpengarna ges ut i form av lån som ska förräntas. Detta krav på ränta medför att ekonomin måste växa exponentiellt (större ökning varje år). Kravet på ekonomisk tillväxt kan med tiden inte motsvaras av en verklig produktionsökning och då uppstår istället inflation. Räntan på lån medför ökad kapitalkoncentration hos allt färre personer (se bl.a. Thomas Pikettys Kapitalet i det 21:a århundradet ). Klyftor mellan fattiga och rika ökar. I det globala perspektivet ser det likadant ut, att de rika länderna blir rikare samtidig som de fattiga länderna blir allt fattigare, vilket bl.a. skylls på räntorna som betalas av skuldsatta, fattiga länder till rikare länder. Lösningsförslag Det finns redan en del förslag till en penningreform för att undgå nackdelarna med det nuvarande penningsystemet. Bland annat finns det ett väldokumenterat förslag från Positive Money och en ny version Chicago-planen från 30-talets kris som har fått återse dagens ljus. Styrelsen anser inte att något av nämnda förslag är optimala. Däremot menar styrelsen att när JAK skall argumentera för en penningreform, ska den innehålla följande delar:

5 Penningskapandet ska ske på demokratisk grund det gäller för såväl sedlar och mynt som elektroniska pengar. Pengar ska skapas utan krav på ränta. De privata bankerna får inte bli så stora att de hotar samhällsekonomin. Det betyder att systemhotande banker ska delas upp i flera mindre banker. Det är styrelsens uppfattning, att för att lyfta frågan om penningreform i JAK är det avgörande, att medlemmarna har en förståelse för, varför det ska genomföras en monetär omställning, och därmed vad som är fel med det nuvarande penningsystemet. Denna fråga kan gärna lyftas på kurser, JAK-skolor, i lokalavdelningar och i Grus & Guld. Först när medlemmarna har en klar förståelse av problemet, kommer de ha förståelse för genomförandet av en reform. Styrelsen föreslår ett tillägg i JAKs reglemente med en formulering om JAKs syn på monetär reform (se proposition angående justeringar av reglementet). ÅM : KONTANTHANTERING Stämman beslutade: att JAK uttalar sitt stöd för att bibehålla sedlar och mynt, samt att styrelsen får i uppdrag att i folkbildningsarbetet kommunicera vägar för kontanthantering och alternativa betalningssystem. Styrelsen lämnade en rapport angående kontanthantering till stämman I rapporten hänvisades till en då pågående utredning som regeringen initierat om kontanthantering. Utredningen har slutförts och lämnade sitt slutbetänkande Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) i augusti Utredningen föreslår dels att Riksbanken ska få det övergripande ansvaret för kontanthanteringen i Sverige, dels ny lagstiftning för att reglera uppräkningsverksamheten och ställa krav på densamma. Utredningen tar inte ställning till kontanternas framtid men skriver: I de framtidsscenarios som tagits fram av forskare förutspås [ ] en framtid där svenska sedlar och mynt används ytterst marginellt eller är helt avskaffade. Enighet råder dock om att kontanter under överskådlig framtid kommer att finnas kvar och behöver hanteras på ett effektivt sätt. Effektiva kontanthanteringssystem minskar kostnaderna och miljöbelastningen samtidigt som sårbarheten i samhället minskar. Styrelsen föreslår att en formulering om kontanthantering inkluderas i JAKs reglemente (se proposition angående justeringar av reglementet) och har för avsikt att vid lämpligt tillfälle under året lyfta frågan om finansiell infrastruktur. Utöver detta höll styrelsen ett pass om alternativa valutor på JAK-skolan i november.vid passet gjordes en genomgång av problematiken kring ett kontantfritt samhälle och det presenterades en lista över utvalda representativa alternativa valutor, från sedelvalutor till elektroniska kryptovalutor.

6 ÅM : PENSIONSSPARANDE Stämman beslutade: att styrelsen gör en utredning om alternativt pensionssparande och beaktar förslaget i denna motion, att styrelsen ska involvera medlemmarna i arbetet genom tex seminarier och workshops, samt att styrelsen ska rapportera i Grus & Guld samt på hemsidan om hur arbetet fortlöper Motionärens förslag var att göra eftersparandet till ett pensionssparkonto (IPS-konto) på JAK med möjlighet till skatteavdrag. Styrelsen har tittat på en modell för hur det skulle kunna fungera. En viktig del av ett särskilt pensionssparande är dock avdragsrätten som är sänkt och på väg att fasas ut. Vi har vidare låtit genomföra en utredning kring vilka externa regelverk som är relevanta samt vilka kostnader en pensionslösning kan medföra. Utredningen visar att det skulle kosta 450 tkr och innebära en del utveckling internt. Att uppställa krav på att medlemmarna tar ett lån för att kunna ta del av IPS (t.ex. genom att produkterna paketeras tillsammans) kan dessutom strida mot sundhetskravet eftersom medlemmen binder upp sitt sparande och samtidigt blir förpliktigad att återbetala ett lån. Styrelsen har konstaterat att JAK inte har råd att gå vidare med detta. Ett pass kring pensionssparande hölls vid JAK-skolan i november Styrelsen tar frågan med sig i utvecklingen av våra spar- och låneformer, där olika varianter av bundet sparande kan vara intressanta, särskilt när vi har möjligheter till flexibelt eftersparande på plats. ÅM , MOTION NR 5: EFTERSPARFRITT LÅN OCH INFORMATION SOM UNDERLÄTTAR FÖR INVESTERINGAR I SMÅ SOLCELLSANLÄGGNINGAR Stämman beslutade: att uppdra åt styrelsen att satsa på sparfria lån för energieffektiviseringar och investeringar av förnyelsebar energi, samt att JAK informerar om lånet samt om demokrati och miljöaspekter av distribuerad förnyelsebar energi i tillgängliga kanaler. erbjuder nu sparfria lån enligt följande kriterier: Lån beviljas för juridiska personer som är medlemmar och har samma värdegrund som JAK. Företaget eller organisationen har ett eget organisationsnummer (enskild firma kan inte söka) Lånen ska användas till miljöinvesteringar, lokal utveckling och småföretagande, och verksamhet som är i linje med JAKs värderingar som de uttrycks i reglementet. Ansökan ska kompletteras med ett brev, med argument för varför ansökan görs och på vilket sätt lånet stämmer överens med JAKs värderingar. I övrigt gäller samma krav på kreditbedömning som för andra företag och organisationer (förutom kravet på bundet sparande)

7 ÅM , MOTION NR 6: JAK-MEDLEMMAR SKALL FÅ MÖJLIGHET TILL FULL SPARPOÄNG PÅ FÖRSPARANDE, ALLTSÅ MÖJLIGHET TILL FÖRSPARANDE MED SPARFAKTOR 1,0 Stämman beslutade: att stämman skall ge styrelsen i uppdrag att ge medlemmarna möjlighet till försparande med full sparpoäng på sätt som styrelsen finner lämpligt. Styrelsen har under året vid möten och seminarier arbetat aktivt med att se över hur vårt sparlånesystem på bästa sätt kan användas för att stötta vår idé om räntefri ekonomi och kunna erbjuda olika låneprodukter utan att rucka på grundläggande värderingar. I nuläget skulle en sparfaktor 1.0 på allt försparande riskera att få negativa konsekvenser på sikt.. Det skulle innebära att obalansen mellan utgivna sparpoäng och de sparpoäng som tas tillbaka till banken genom lån hela tiden skulle öka. Detta på grund av att inlåningen är större än utlåningen och så har varit under lång tid. När sparpoängbalansen blir större och större riskerar det att vid en likviditetsbristsituation innebära att medlemmar blir missnöjda med de små lånebelopp de erbjuds, trots att de har samlat stora mängder sparpoäng. En annan konsekvens kan vara att banken står utan bundet sparande om medlemmar med många sparpoäng ger bort dem till andra medlemmar som då slipper efterspara. Detta är för banken negativt då vi lånar ut pengar på upp till 40 år med pengar som kan tas ut efter 30 dagar. Att det hela tiden finns en stor andel bundet sparande är en viktig trygghet för vår banks långsiktiga stabilitet. Dagens system kräver därför att en sparfaktor sätts som reducerar antalet utgivna sparpoäng. Styrelsen arbetar aktivt med frågan om flexibiliteten i vårt sparlånesystem, för att kunna hitta lösningar som ger medlemsnytta, är rättvisa och upprätthåller ett långsiktigt hållbart system. I februari uppdrog styrelsen åt VD att genomföra en utredning om sparlånesystem 2.0. Utredningen handlar om att titta på hur ett sparlånesystem skulle se ut om vi byggde det från grunden idag. Det är ett sätt att söka nya lösningar utan att göra stora och alltför snabba förändringar av nuvarande system. Ett av ingångsvärdena i utredningen är att erbjuda full sparpoäng på sparande. Utredningen beräknas vara klar under andra kvartalet Parallellt med detta arbete sker utvecklingen av nuvarande sparlånesystem där styrelsen även fortsättningsvis tar med sig frågan om på vilket sätt balans mellan försparande och eftersparande sker på ett rättvist och hållbart sätt.. ÅM , MOTION NR 8: BYGG BOSTÄDER! Stämman beslutade: att styrelsen utreder möjligheten att utforma lånealternativ som underlättar byggandet av bostäder, samt att det ges utrymme på JAK-skolan för att lära sig om kooperativa bostadsformer.

8 Styrelsen har under året lagt stort fokus på diskussion kring utveckling av sparlånesystemet och utveckling av nya låneprodukter. Däribland möjlighet till eftersparfrihet, givet att medlemmen uppfyller ett antal kriterier. Syftet är dels att underlätta för fler att kunna ta ett lån i JAK och dels att uppmuntra hållbara alternativ. Om ett byggprojekt följer kriterierna för att få eftersparfrihet, dvs att det är en miljömässigt hållbar satsning, finns det goda möjligheter att ansöka om ett sådant lån hos JAK, så länge det rör sig om max 10 % av det egna kapitalet (dvs idag knappt 9 miljoner kronor). I mars beslutade styrelsen även att erbjuda eftersparfrihet under de första 5 åren för bolån (lån med fastighet som säkerhet), över kronor. Ett pass har hållits på JAK-skolan om kooperativa bostadsformer. ÅM , MOTION NR 10: JAK:S VISION OM RÄNTEFRI EKONOMI OCH MONETÄR REFORM Stämman beslutade: att ge styrelsen i uppdrag att konkretisera vad JAKs inriktning för en monetär omställning är och tydliggöra hur den är en del av JAKs långsiktiga målsättning Se rapport angående ÅM : JAKs strategi ÅM , MOTION NR 12: LIVSLÅNGA LÅN FÖR ATT MINSKA JAK- KUNDENS UPPLEVDA RÄNTA Stämman beslutade: att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna med sparfrihet i lägre eller högre grad Styrelsen har under året lagt stort fokus på diskussion kring utveckling av sparlånesystemet och utveckling av nya låneprodukter. Däribland möjlighet till eftersparfrihet, givet att lånet uppfyller ett antal kriterier. Vid styrelsemötet i mars beslutade styrelsen även att införa tidsbegränsade eftersparfria bolån (lån med fastighet som säkerhet). I och med den utveckling av sparlånesystemet som pågår kommer också möjligheterna att öka till mer flexibla lösningar på eftersparande, dvs att kunna efterspara mer eller mindre i olika perioder samt att kunna få ut delar av det bundna sparandet tidigare. Dessa möjligheter kommer att kunna erbjudas med start under

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

vem ska få skapa pengar?

vem ska få skapa pengar? Nr 3/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- specialnummer: Monetär omställning vem ska få skapa pengar? Bank of England berättar hur det funkar Oskar Broberg om en komplicerad

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Linn Henriksson Sofia Johansson Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Business Administration Master s Thesis 15 HP Term: Spring 2011 Supervisor: Dan Nordin Förord

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Räntefria lån. Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell

Institutionen för ekonomi. Räntefria lån. Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell Institutionen för ekonomi Titel: Räntefria lån Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö MALMÖ HÖGSKOLA B-uppsats MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö JAK Medlemsbank ett försök att skapa hållbar ekonomi Handledare: Graciela Ratti Område: Teknik och samhälle

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav

Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav en studie av JAK medlemsbanks arbete för förbättrad service och ökad tillgänglighet Anders Carlborg Handledare: Robert Hart SLU, Department

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse JAK Boken om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse 1 Digitaltryck: AHL ORIGINAHL, Skinnskatteberg 2009 Andra upplagans första tryckning ISBN 91-631-8310-2 ISBN 978-91-631-8310-2 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer