Bästa kund, Vi gläder oss över ditt val av ett motionsredskap från Reebok. Denna kvalitetsprodukt har konstruerats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bästa kund, Vi gläder oss över ditt val av ett motionsredskap från Reebok. Denna kvalitetsprodukt har konstruerats"

Transkript

1

2

3 Bästa kund, SE Vi gläder oss över ditt val av ett motionsredskap från Reebok. Denna kvalitetsprodukt har konstruerats för användning i hemmiljö och har provats och godkänts enligt den europeiska standarden Var god läs anvisningarna noga innan du monterar och använder redskapet första gången, och spara anvisningar för framtida bruk och underhåll. Vi önskar dig stor framgång och glädje under träningen. Ditt Reebok-team Garanti Kvalitetsprodukterna från Livingsport A/S har konstruerats och provats för att uppfylla en målmedveten motionärs behov och krav på prestanda i hemmiljö. Denna produkt har provats enligt den europeiska standarden EN 957. Livingsport lämnar garanti mot felaktiga material till originalköparen under en tidsperiod av 2 år. Delar som utsätts för normal förslitning och skador som uppkommit till följd av felaktig användning omfattas inte av denna garanti. Framställan om garantiersättning ska göras till återförsäljaren från vilken utrustning inköptes. Garantiperioden räknas från inköpsdatum (var god spara inköpskvittot!). Detaljerade garantivillkor kan nedhämtas från:

4 Kundservice För att få bästa möjlig support i händelse av problem med din produkt ber vi dig uppge produktens modellnamn och serienummer. Dessa är angivna på typskylten som är placerad på undersidan av din produkt. Modellensnamn: Serienummer: Bortskaffning Produkter från Reebok kan återvinnas. Var god bortskaffa den uttjänta maskinen korrekt och säkert (lokala insamlingsplatser). Kontakt Livingsport A/S Gladsaxevej Søborg Danmark Huvudkontor tel: huvudkontor fax: E-post: webbsajt: Tekniskt support: Tel: E-post: Anmärkning: Denna bruksanvisning är enbart avsedd för kundens referens. Reebok påtar sig inget ansvar för fel till följd av felaktig översättning eller ändringar av produktens tekniska specifikationer.

5 Försiktighetsåtgärder Var god läs följande anvisningar noga innan löpbanan monteras eller används. De innehåller viktig information för användning och underhåll av utrustningen såväl som för din personliga säkerhet. Förvara denna bruksanvisning på säker plats för underhållsändamål eller reservdelsbeställning. Produktens användning: Denna produkt är endast avsedd för bruk i hemmiljö och har provats för en högsta kroppsvikt av 120 kilogram. Produktens prestanda: Denna produkt har provats enligt den europeiska standarden EN 957-1/6 HB. Utrustningen är inte lämplig för terapeutisk behandling. Produktens användning: Bullernivå: Denna löpbana uppfyller kraven enligt standarder för bulleremission. Produktens prestanda: Bulleremissionen från löpbanan understiger 70 db. Underhåll: För att upprätthålla prestanda ska den medföljande silikonsprayen användas mellan bandet och löpbordet en gång varje månad eller varje 100 km avverkad distans Underhåll: Var uppmärksam på ovanliga ljud. Om du hör ovanliga ljud såsom slipljud, tickande etc. ska du försöka lokalisera källan och låta en professionell tekniker reparera maskinen. Använd inte löpbanan innan felet har åtgärdats. Produktens egenskap: Hatigheten kan ändras av datorn. Användarsäkerhet: Immobiliseringsfunktionen: Avsikten med att immobilisera löpbanan är att förhindra otillåten användning. Detta kan ske genom att avlägsna säkerhetsnyckeln från konsolen, lossa den från snöret och förvara den på en oåtkomlig plats. Användarsäkerhet: Avstigning i en nödsituation: Följ nedanstående steg om du känner smärta eller yrsel eller om du behöver stoppa din löpbana i en nödsituation. 1. Använd handtagen som stöd 2. Ställ dig på sidoplåten 3. Dra säkerhetsnyckeln ur konsolen. Användarsäkerhet: Nödstoppfunktionen: Säkerhetsnyckeln fungerar som nödstopp. I händelse av en nödsituation ska du avlägsna säkerhetsnyckeln från konsolen varvid löpbanan stannar omedelbart. Användning: Motionsredskapet får inte användas av personer vars kroppsvikt överstiger 120 kg. Användning: Denna produkt är konstruerad för fysisk träning av vuxna personer. Var god tillse att barn använder den endast under vuxens överinseende. Användningsmiljö: Tillse att närvarande personer är insatta i eventuella faror, t.ex. rörliga delar vid användningen. Användningsmiljö: Se till att tillräckligt fritt utrymme finns runt redskapet. Ett 2 meter långt och en meter brett utrymme ska finnas bakom maskinen, och 1 meter på sidorna.

6 Användningsmiljö: Placera motionscykeln på plant och halkfritt underlag. Användningsmiljö: Var god tillse att vätskor eller svett inte tränger in i elektroniken. Användningsmiljö: Förvara utrustningen inomhus, skyddad från fukt och damm. Placera inte utrustningen i ett garage, på en uteplats eller nära vatten. Om maskinen förvaras i dessa utrymmen kommer garantin att påverkas. Användningsmiljö: Produkten är endast avsedd för bruk i hemmiljö. Garantin gäller inte och tillverkaren påtar sig ingen ansvar för produkten eller skada på produkten som uppkommit vid användning för kommersiella ändamål. Användarens hälsa: Rådgör med din läkare innan du påbörjar ett träningsprogram för att erhålla råd för optimal träning. Användarens hälsa: Felaktig/överdriven träning kan medföra hälsorisker. Användarens hälsa: Om du känner illamående, smärtor i bröstet, yrsel eller andnöd under träning ska du omedelbart avbryta träningen och rådgöra med din läkare. Produktförberedelse: Påbörja träningen först sedan utrustningen är helt och korrekt monterad, justerad och kontrollerad. Produktförberedelse: Följ monteringsanvisningarna noga. Produktförberedelse: Använd lämpliga verktyg vid monteringen och be om hjälp om så erfordras. Produktförberedelse: Använd endast de levererade delarna från Reebok (se materialförteckningen). Produktförberedelse: Dra fast alla inställbara delar för att undvika plötslig rörelse under träningen. Produktförberedelse: Vi föreslår att utrustningen placeras på en matta för att undvika skador på golvet. Användningsanvisningar: Var god följ anvisningarna för korrekt träning. Användningsanvisningar: Använd inte motionsredskapet utan eller med löst sittande skor. Användarsäkerhet: Uppmärksamma icke fast monterade eller rörliga delar vid uppstigning eller avstigning. Användarsäkerhet: Låt bandet stanna helt innan du stiger av. Användarsäkerhet: Uppmärksamma: för aldrig in någon del av kroppen eller kläder i löpbanans öppningar när den arbetar eller förbereds för användning. Användarsäkerhet: Fäst nödstopplinan vid kläderna innan du startar löpbanan. Löpbanan är försedd med en nödstoppsmekanism för din säkerhet. Fäst säkerhetsnyckeln lina vid kläderna innan du påbörjar träningspasset. Om löpbanan stoppats genom att säkerhetsnyckeln dragits ut kan den återstartas genom att sätta tillbaka nyckeln. Automatisk återstart av löpbanan sker inte, Otillåten användning av löpbanan av andra personer kan förhindras genom att avlägsna säkerhetsnyckeln och förvara den hemlig plats. I händelse av en

7 nödsituation ska du hålla fast i handtagen med båda händerna och stiga av löpbanan via de halkfria ytorna på sidoplåtarna. Aktivera nödstoppmekanismen (säkerhetsavstängning). Användarsäkerhet: Var god förvara säkerhetsnyckeln på en säker plats, och tillse att den hålls utom barns räckhåll! Kraftförsörjning: Enheten ska anslutas till nätspänningen V, 50 Hz. Vägguttaget ska vara av jordat utförande och avsäkrat med 10 A. Kontrollera innan enheten startas och används att den är ansluten till rätt nätspänning (se typskylten). Underhåll: Kontrollera samtliga komponenter varje eller varannan månad när redskapet används regelbundet. Uppmärksamma speciellt att skruvar och muttrar är ordentligt fastdragna. Detta är speciellt viktigt för skruvarna som håller handtagen. Underhåll: Felaktiga reparationer eller mekaniska ändringar (t.ex. avlägsnande eller utbyte av originaldelar) kan äventyra användarens säkerhet och gör garantin ogiltig. Underhåll: Skadade komponenter kan äventyra din säkerhet eller förkorta utrustningens livslängd. Utslitna eller skadade delar ska därför bytas omedelbart och utrustningen tas ur bruk tills så skett. Underhåll: Använd enbart originalreservdelar från Reebok. Underhåll: Utför under inga omständigheter elektriska reparationer eller ändringar själv. Låt alltid en kvalificerad elektriker/mekaniker utföra dessa arbeten, eller inhämta vägledning från det tekniska supportteamet. Underhåll: Dra stickkontakten ur vägguttaget före reparationer, underhåll eller rengöring.

8 Checklista 805 M8X52mm 2 x 808 M8X18mm 6 x mm 8mm 4 x 4 x 802 M4X15mm 8 x A 1 x B 5 mm 1 x C 1 x D 1 x E 1 x

9 Transport Release Lever

10 Assembly instruction

11

12 Safy key The safety key must be inserted into the slot on the console in order to operate the treadmill. Always insert the safety key and attach the clip to your clothing waist before beginning your workout. If you should encounter problems and need to stop the motor quickly, simply pull on the cord the disengage the safety key from the console. To continue operation simply turn the power switch to off, set the speed controller to stop and then reinsert the safety key into the console.

13 Correct Use SE: Rätt biomekanisk ställning: Var god se illustrationen till vänster. Att springa rakt längs löpbanan är lättare om du koncentrerar dig på en fast punkt framför dig. Spring som om du vill komma bort till föremålet du tittar på. Hålla alltid ett avstånd från handtagen så att du snabbt kan nå dem. Huvudsaklig målmuskelgrupp: Denna utrustning fokuserar på kroppens nedre delar och kan forma lår- och vadmusklerna. VIKTIGT: Felaktig/överdriven träning kan medföra hälsorisker.

14 SMÖRJNING AV LÖPDÄCKET: Löpbandet har smorts vid monteringen på fabriken. Vi rekommenderar dock att löpdäcket kontrolleras regelbundet med avseende på smörjning för att säkerställa optimala prestanda. Var god kontrollera löpbandets smörjning var 4:e till 6:e vecka följande på de första 100 kilometrarna avverkad distans. Lyft bandets sidor en gång varje månad eller var 30:e driftstimme och för handen längs bandets undersida så långt in som möjligt. Om du känner närvaro av silikon krävs ingen ytterligare smörjning. Om bandet känns torrt ska du följa nedanstående anvisningar. Var god använd en icke petroleumbaserad silikon. Anbringa smörjmedel på löpbandet: 1. Stoppa löpbandet med sömmen mitt på löpdäcket. 2. Anslut spraymunstycket på flaskan om ett munstycke erfordras. 3. Lyft löpbandets ena sida och placera spraymunstycket mellan bandet och däcket på ungefär 15 cm avstånd från bandets främre ända. Spraya på löpdäcket och för flaskan med jämn hastighet mot däckets bakre ända. Upprepa proceduren på bandets andra sida. En passage ska ta ungefär 4 sekunder. 4. Låt silikonet torka ungefär en minut innan du använder löpbandet igen.

15 JUSTERING AV BANDET Justeringen utgör en del av användarens underhåll och ska utföras regelbundet.* Korrekt utfört underhåll är ytterst viktigt för att säkerställa att din löpbana alltid är i bästa skick. Felaktigt underhåll kan medföra skada på maskinen och förkorta löpbanans livslängd liksom göra den BEGRÄNSADE GARANTIN ogiltig. VIKTIGT: Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel vid rengöring av löpbanan. För att förhindra skador på datorn ska den skyddas från vätskor och direkt solljus. Inspektera och drag fast alla delar regelbundet. Byt omedelbart ut slitna delar. Justering av bandet Löpbandet har justerats vid monteringen på fabriken. Transporter, ojämnt underlag eller andra oförutsedda faktorer kan emellertid göra att bandet löper snett längs banan och skaver mot sidornas plaststyrningar eller ändstycken med skador som följd. Följ nedanstående anvisningar för att justera bandet till korrekt läge: En sneddragning av endast 1 eller 2 mm påverkar inte funktionen hos din löpbanan. 1. Om bandet löper snett åt höger ska vänster bandspänningsskruv vridas ¼ varv moturs. Provkör bandet efter justeringen. 2. Om bandet löper snett åt vänster ska vänster bandspänningsskruv vridas ¼ varv medurs, och bandet provköras. Om bandet fortfarande drar åt vänster ska höger bandspännarskruv vridas ¼ varv moturs. 3. Om bandet är för löst spänt ska båda spännskruvarna vridas ¼ varv. Om bandet är för hårt spänd ska båda skruvarna lossas ¼ varv. VARNING! Spänn inte bandet allför hårt! bandrullarnas lager! Detta kan medföra snabb förslitning av

16 Låssprint

17 Sprängskiss

18

19

20

21

22

23

24 Art. nr Beskrivning Antal 101 Overlay Computer plactic plate Watter Bottle Holder PC Board Computer cover-upper Computer cover-lower Safety key base safety key Handle Bar Handle bar foam grip Handle bar end cap Hand pulse set Plastic insert Upright-left Upright-right Pin safety key wire pin computer wire Upright lower cover-ll Upright lower cover-lr Upright lower cover-rl Upright lower cover-rr Base frame Pin safety wire power switch board plug power breaker power switch ID19XOD66X24 Front caster Base frame rubber cushion Adjustable rubber cushion Quadrate Cushion Transportation wheel holder Transportation wheel bracket Transportation wheel Protection pole holder Power Switch Plate Cover plastic pole X20X75X10 spring fold up locker X 14X4 spring X 12X1spring fold up lcker bracket Motor hood top Driving motor Motor hold 1

25 504 Driving belt Control board Elevation support Elevation support tube end cap Elevation motor incline motor sleeve Fold up support tube fold up support wheel Front Shroud lastic Clamp - upper lastic Clamp - Bottom Elevation support holder Motor bottom cover relay board transformer Elevation support tube end cap Running belt Side rail Running deck Side rail end cap-left Side rail end cap-right Deck frame Front roller shaft Front roller tube Rear roller shaft Rear roller tube Running deck support tube Deck frame cross tube cover Rear caster M3.5X16 Screw M4X15 Screw M3X8 Screw X6X6 Screw M8X52 Screw X20.5X2 Washer M5X14 Screw M8X18 Screw M4X19 Screw M8 Cliper M16X90 Screw X26X2 Washer X25 Screw M10X53 Screw M10 Nut rear transportation wheel axle M10X115 Bolt 1

26 818 M8 Nut M8X48 Bolt X19X1.5 Washer OD8XM8X85X20 Bolt X35X8 Washer X26X11 pu cushion X20X2 Washer M10X67 Screw X12 Screw M8X20 screw side rail guider M8X30 screw X14X2 spring washer running deck cushion X12.6X1.25 washer M6X45 screw M10X32 screw M10X45 screw X17X1.5 washer M8X12 screw transportation wheel axle M5X10 screw bushing M8X15 screw M5X14 screw 4

27 A B C I D E F G H LCD DISPLAY A B LÄGESVÄLJARE STOPP/ENTERKNAPP C D SNABBLUTNINGSKNAPP LUTNINGSKNAPP UPP/NED E F SÄKERHETSNYCKEL SNABBVALSKNAPP FÖR HASTIGH G H HASTIGHETSKNAPP ÖKA/MINSKA STARTKNAPP I START Tryck för att starta träna med grundhastighet 0,8 km/0,5 miles STOPP / ENTER 1.Tryck för att bekräfta program och förinställda funktionsvärden i inställningsläget. 2. Tryck för att avbryta ett förinställt program och funktionsvärde efter att ha fullbordat ett program. 3.Inställningsprocedur: återvänder till inställningslägets start innan tryckning på START-knappen. 4.Tryck för att avbryta övningen under pågående träningstid. HASTIGHETSKNAPP ÖKA/MINSKA 1. Tryck för att öka/minska träningshastigheten med 0,1 km/mile. 2. Håll knappen intryckt för att snabbt öka/minska hastigheten i steg om 0,5 km/miles, och släpp knappen för att avbryta funktionen. Tryck för att välja program och förinställa relaterat funktionsvärde. LUTNINGSKNAPP UPP/NED 1. Tryck för att öka/minska lutningsvinkeln. 2. Håll knappen intryckt för att snabbt öka/minska lutningsvinkeln per sekund, och släpp knappen för att avbryta funktionen. SNABBVALSKNAPP FÖR HASTIGHET Tryck snabbvalsknappen för att välja målfarten.

28 SNABBLUTNINGSKNAPP Tryck snabbvalsknappen för att välja mållutningen. LÄGESVÄLJARE Tryck på MODE-knappen för att växla presentation. VIKTIGT Displayen på konsolen stängs av automatiskt cirka 5 minuter efter att bandet har stannat. Pulsfunktionen är endast avsedd för referens och får inte användas för medicinska ändamål SÄKERHETSNYCKEL Säkerhetsnyckeln måste sättas i hållaren på konsolen för att använda löpbandet. Sätt alltid i säkerhetsnyckeln och fäst klämman vid kläderna i midjehöjd innan Du påbörjar motionspasset. Om Du av någon anledning behöver stoppa motorn snabbt skall Du dra i snöret för att lossa ut säkerhetsnyckeln från konsolen. För att fortsätta träna ska du het enkelt vrida strömställaren till läge från, ställa hastighetsväljaren i läge stopp, och sätta tillbaka säkerhetsnyckeln i konsolen. COMPUTER OPERATION/DATORNS HANDHAVANDE DATORNS HANDHAVANDE Starta datorn i 2 sekunder. P1 blinkar i övre vänstra fönstret, tryck på knapparna UPP/DOWN för önskat program. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta valt program eller tryck på START-knappen för att börja träna utan funktionsvärde. Var god se anvisningarna nedan för olika programalternativ. QUICK START/SNABBSTART Tryck på startknappen för att öppna SNABBSTARTLÄGET när P1 visas på LCD-displayen. -TIME: -DISTANCE: -CALORIES: -SPEED: Ackumulerar och visar träningstiden från passets början. Ackumulerar och visar avverkad distans från passets början. Ackumulerar och visar förbrukade kalorier under träningspasset. Visar nuvarande hastighet. PROGRAM 1 TIME 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet, och tryck på START-knappen för att börja träna. 2. Tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P1 blinkar för att köra förinställd procedure. -TIME: START-knappen. Tryck på knapparna UP/DOWN för att köra förinställd tidmålvärde och tryck på

29 -TIME: -DISTANCE: -CALORIES: -SPEED: Räknar ner från förinställt målvärde. När tiden räknat ner till noll minskar hastigheten till noll i steg om 0,5 km per sekund (förinställt mål uppnåt). Ackumulerar och visar avverkad distans från passets början. Ackumulerar och visar förbrukade kalorier under träningspasset. Visar nuvarande hastighet. PROGRAM 2 DISTANCE 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet. 2. Tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P2 blinkar för att köra förinställd procedur. -DISTANCE: Tryck på knapparna SPEED UP/DOWN för att förinställa distansmålvärde och tryck på START-knappen. -DISTANCE: Räknar ner från förinställt målvärde. När tiden räknat ner till noll minskar hastigheten till noll i steg om 0,5 km per sekund (förinställt mål uppnåt). -TIME: Ackumulerar och visar träningstiden från passets början. -CALORIES: Ackumulerar och visar förbrukade kalorier under träningspasset. -SPEED: Visar nuvarande hastighet. PROGRAM 3 CALORIES 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet, och tryck på START-knappen för att börja träna. 2. Tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P3 blinkar för att köra förinställd procedur. -CALORIES: Tryck på knapparna SPEED UP/DOWN för att köra förinställd kalorimålvärde och tryck på START-knappen. -CALORIES: Räknar ner från förinställt målvärde. När tiden räknat ner till noll minskar hastigheten till noll i steg om 0,5 km per sekund (förinställt mål uppnåt). -TIME: Ackumulerar och visar träningstiden från passets början. -DISTANCE: Ackumulerar och visar avverkad distans från passets början. -SPEED: Visar nuvarande hastighet. PROGRAM 4 15 MINUTES PRESET SPEED/15 MINUTERS FÖRINSTÄLLD HASTIGHET 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet. 2. Tryck på START-knappen för att börja träna eller tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P4 blinkar för att köra förinställd procedur. 3. L1 visas på LCD-displayen efter tryckning på STOP/ENTER-knappen, och tryck på Speed up/down för att välja nivå från 1 till 7, och tryck därefter på STOP/ENTER-knappen för att bekräfta.

30 -TIME: -DISTANCE -PULS: -CALORIES: -SPEED: Ackumulerar och visar träningstiden från passets början. Ackumulerar och visar avverkad distans från passets början. Detekterar och visar nuvarande puls. Ackumulerar och visar förbrukade kalorier under träningspasset. Visar nuvarande hastighet. LEVEL Time 0 ~1 1~3 3~5 5~6 6~7 7~8 8~9 9~10 10~11 11~12 12~13 13~15 1 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 2 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 3 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 4 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 5 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 6 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 7 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 PROGRAM 5 30 MINUTES PRESET SPEED 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet. 2. Tryck på START-knappen för att börja träna eller tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P5 blinkar för att köra förinställd procedur. 3. L1 visas på LCD-displayen efter tryckning på STOP/ENTER-knappen, och tryck på Speed up/down för att välja nivå från 1 till 7, och tryck därefter på STOP/ENTER-knappen för att bekräfta. -TIME: Ackumulerar och visar träningstiden från passets början. -DISTANCE: Ackumulerar och visar avverkad distans från passets början. -PULSE: Detekterar och visar nuvarande puls. -CALORIES: Ackumulerar och visar förbrukade kalorier under träningspasset. -SPEED: Visar nuvarande hastighet. LEVEL Time 0 ~1 1~3 3~7 7~11 11~18 18~25 25~29 29~30 1 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 2 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 3 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 4 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 5 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 6 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 7 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 PROGRAM 6 45 MINUTES PRESET SPEED 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet. 2. Tryck på START-knappen för att börja träna eller tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P6 blinkar för att köra förinställd procedur. 3. L1 visas på LCD-displayen efter tryckning på STOP/ENTER-knappen, och tryck på Speed up/down för att välja nivå från 1 till 7, och tryck därefter på STOP/ENTER-knappen för att bekräfta.

31 -TIME: -DISTANCE: -CALORIES: -SPEED: Ackumulerar och visar träningstiden från passets början. Ackumulerar och visar avverkad distans från passets början. Ackumulerar och visar förbrukade kalorier under träningspasset. Visar nuvarande hastighet. LEVEL Time 0~1 1~3 3~7 7~10 10~14 14~16 16~17 17~21 21~22 22~24 24~28 28~29 29~31 31~35 35~36 36~38 38~42 42~43 43~44 44~45 1 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 2 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 3 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 4 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 5 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 6 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 7 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 PROGRAM 7-WEIGHT LOSS 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet. 2. Tryck på START-knappen för att börja träna eller tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P7 blinkar för att köra förinställd procedur. L1 visas på LCD-displayen efter tryckning på STOP/ENTER-knappen, och tryck på Speed up/down för att välja nivå från 1 till 7, Tryck därefter på STOP/ENTER för att bekräfta inställningen. TIME blinkar på LCD-displayen med tiden 32:00. Tryck på UP/DOWN för att justera totala tärningstiden och tryck på STOP/ENTER för att bekräfta inställningen. Tryck på START-knappen för att börja träna. SPEED och INCLINE följer den förinställda belastningstabellen. Tiden räknar ner från inställd träningstid. Distans och kalorier räknar upp från 0. LEVEL MIN. speed KM/ML MAX. speed KM/ML MIN. level MAX. level 1 3.2/ / / / / / / / / / / / / / Under träningen kan användaren övermanna hastigheten genom att trycka på knapparna SPEED UP/DOWN och övermanna lutningsvinkeln genom att trycka på knapparna INCLINE UP/DOWN. PROGRAMBYTE MELLAN PROGRAM 5, PROGRAM 6 OCH PROGRAM 7 Om du önskar byta till nytt program sedan du bekräftat programmen med STOP/ENTER-knappen kan du trycka på STOP-knappen när originalprogrammet, t.ex. P5, P6 eller P7 blinkar, och trycka på knappen SPEED UP/DOWN för att välja önskat program. Tryck därefter på STOP/ENTER för att bekräfta följt av knappen START varvid löpbanan arbetar som du önskar.

32

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

Titan ST460 Löpband Manual

Titan ST460 Löpband Manual Titan ST460 Löpband Manual VIKTIGT Se sidan 21 om hur löpbandet ska smörjas 1 Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Titan. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner... 4 Montering... 5 Träningsdator...10 Underhåll...14 Träningsdagbok...15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Säkerhetsinstruktioner... 4 Montering... 5 Träningsdator...10 Underhåll...14 Träningsdagbok...15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Monark Prime TR4000 2 Löpband TR4000 Säkerhetsinstruktioner... 4 Montering... 5 Träningsdator...10 Underhåll...14 Träningsdagbok...15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Löpband TR4000 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Viktigt

Läs mer

Titan Löpband ST450. Manual

Titan Löpband ST450. Manual Titan Löpband ST450 Manual Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Titan. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957. Innan

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

Titan Löpband ST765EXTREEM Manual Viktigt: Läs igenom avsnittet Underhåll innan användning. VIKTIGT Se på sidan 23 hur löpbandet ska smörjas

Titan Löpband ST765EXTREEM Manual Viktigt: Läs igenom avsnittet Underhåll innan användning. VIKTIGT Se på sidan 23 hur löpbandet ska smörjas Titan Löpband ST765EXTREEM Manual Viktigt: Läs igenom avsnittet Underhåll innan användning. VIKTIGT Se på sidan 23 hur löpbandet ska smörjas 1 VIKTIGT NÄR DU ANVÄNDER DITT LÖPBAND Det här hjälper dig med

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

Premier Crosstrainer

Premier Crosstrainer S Premier Crosstrainer 1 Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Reebok. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957-1/5. Innan

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

Bruksanvisning. Promenadband. Art. nr. 7512-0002, 7512-0003

Bruksanvisning. Promenadband. Art. nr. 7512-0002, 7512-0003 Bruksanvisning Promenadband Art. nr. 7512-0002, 7512-0003 Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Promenadband Innehållsförteckning:

Läs mer

Garantibestämmelser. Bästa kund

Garantibestämmelser. Bästa kund S Premier Bike 1 Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Reebok. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957-1/5. Innan du monterar

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Varning: Produkten får endast anslutas,ll ed jordat väggudag.

Varning: Produkten får endast anslutas,ll ed jordat väggudag. Innehåll: Vik,ga säkerhetsföreskri5er Innan du börjar använda produkten Så här använder man löpbandet Annan vik,g informa,on Vanliga frågor och underhåll Service Vik,ga säkerhetsföreskri5er Spara bruksanvisningen.

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro B

Bruksanvisning till 4000 pro B Bruksanvisning till 4000 pro B Sprängskiss LISTA ÖVER DELAR Artikel Beskrivning Specifikation Antal 01 Huvudram Röd 1 02 Bakre stabilisator n76*t1,5*450 1 03 Ändhätta, justerbar Ø76 2 04 Främre stabilisator

Läs mer

FÖRSIKTIGHET: VIKTEN PÅ DENNA PRODUKT BÖR INTE ÖVERSTIGA 180 KG (400 LBS).

FÖRSIKTIGHET: VIKTEN PÅ DENNA PRODUKT BÖR INTE ÖVERSTIGA 180 KG (400 LBS). INSTRUKTI ONS- BOK Produkten kan skilja sig något från bilderna TILLVERKAD I TAIWAN Träning kan utgöra en hälsorisk. Kontakta en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram med den här utrustningen. Om

Läs mer

Bruksanvisning: T290

Bruksanvisning: T290 Bruksanvisning: T290 Läs s noggrant igenom alla instruktioner innan du startar din träning. Innehåll I. Säkerhetsföreskrifter, tekn. beskrivning 1 II. Specifikation 3 III. Sprängskiss 4 IV. Specifikation

Läs mer

BRUKSANVISNING GÅBORD

BRUKSANVISNING GÅBORD BRUKSANVISNING S GÅBORD ADAM PLUS Innehållsförteckning ID-märkning 2 Syfte/Användningsområde 3 Funktioner 3 Normalt underhåll 3 Viktig information 4 Monteringsanvisning 5 Tillbehör 5 Förebyggande underhåll

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Titan Crosstrainer SC440 Manual

Titan Crosstrainer SC440 Manual Titan Crosstrainer SC440 Manual Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Titan. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957. Innan

Läs mer

Läs igenom LÖPBANDSGUIDEN innan du använder den här BRUK- BRUKSANVISNING FÖR LÖP-

Läs igenom LÖPBANDSGUIDEN innan du använder den här BRUK- BRUKSANVISNING FÖR LÖP- Läs igenom LÖPBANDSGUIDEN innan du använder den här BRUK- BRUKSANVISNING FÖR LÖP- 2 MONTER- VARNING Monteringsprocessen inbegriper flera steg som kräver särskild aktsamhet. Det är mycket viktigt att du

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

BRUKSANVISNING TITANIUM TRÄNINGSDATOR TT1.0/TT2.0/TT3.0

BRUKSANVISNING TITANIUM TRÄNINGSDATOR TT1.0/TT2.0/TT3.0 BRUKSANVISNING TITANIUM TRÄNINGSDATOR TT/TT/TT TT/TT/TT Titanium TT Knappar 2 Titanium TT Knappar 3 TT/TT/TT Titanium TT Knappar LCD-DISPLAY 1 Kalorier 2 Programnivåer 3 Pulsträningszoner 4 H.R.C. (pulskontroll)

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

Titan Rower SR475. Manual

Titan Rower SR475. Manual Titan Rower SR475 Manual Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Titan. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957. Innan du

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Bruksanvisning för skötbordet Lifty.

Bruksanvisning för skötbordet Lifty. Bruksanvisning för skötbordet Lifty. OBS! Läs igenom bruksanvisningen noga före användning. Spara denna bruksanvisning, du kan behöva läsa den igen. Skötbordet är avsett för barn upp till 20 kg. Skötbordet

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Lägen och vyer... 4 1.3 Menynavigering... 5 2 Träna med pulsmätare... 7 2.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Lägen och vyer... 4 1.3 Menynavigering... 5 2 Träna med pulsmätare... 7 2. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Lägen och

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR www.inspirefitness.net Dec. 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt..... Sida Anvisningar..... 1 Nödvändiga verktyg...

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250 I2151-S-09.06 Instruktionsbok / serviceguide Enpunktssmörjare 250 Tekniska specifikationer Specifikation Fettbehållare Strömkälla Arbetstemperatur Pulsarlube 250 M 250 cm 3 Batteri DC 4,5 V Standard: Alkaline

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

BRUKSANVISNING för 650 Magnetic

BRUKSANVISNING för 650 Magnetic BRUKSANVISNING för 650 Magnetic INNEHÅLL Förhållningsregler 2 Checklista 3 Smådelar 4 Lista över delar 5 Översiktsdiagram 7 Montering 9 Dator 15 Träningsinstruktioner 23 FÖRHÅLLNINGSREGLER Läs noga igenom

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Vibro Art. nr. 555 605

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Vibro Art. nr. 555 605 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Vibro Art. nr. 555 605 SÄKERHETSUPPLYSNINGAR OCH ANDVÄNDNING Läs hela manualen innan montering och använding av apparaten. I tillägg ber vi dig uppmärksamma

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93013

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93013 Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93013 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.3X P-1 P-6 P-9 P-13 P-12 Allen Bolt M7*P1.0*30L(2) P-2 P-4 Screw M3*14L(2) P-8

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

CROSSTRAINER CT175. Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7225 1 CROSSTRAINER CT175

CROSSTRAINER CT175. Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7225 1 CROSSTRAINER CT175 Montering Träningsdatorn Träningstips CROSSTRAINER CT175 Art nr 70-7225 1 CROSSTRAINER CT175 Denna produkt är designad, tillverkad, testad och avsedd för hemmabruk. Kära kund, Vi tackar dig för att du

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning... 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende..

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning... 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende.. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning........ 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende.. 5 Tillbehör... 6 Inkopplingsanvisning badkar. 7 Garantivillkor

Läs mer

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10 AVFUKTARE TT 3 www.podab.se 03-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Avfuktare TT 3 3 Allmänt 3 Installation 3 Elinstallation 3 Avlopp 3 Service 3 2 Bruksanvisning Avfuktare TT3 4 3 Garantibestämmelser

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer