Bästa kund, Vi gläder oss över ditt val av ett motionsredskap från Reebok. Denna kvalitetsprodukt har konstruerats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bästa kund, Vi gläder oss över ditt val av ett motionsredskap från Reebok. Denna kvalitetsprodukt har konstruerats"

Transkript

1

2

3 Bästa kund, SE Vi gläder oss över ditt val av ett motionsredskap från Reebok. Denna kvalitetsprodukt har konstruerats för användning i hemmiljö och har provats och godkänts enligt den europeiska standarden Var god läs anvisningarna noga innan du monterar och använder redskapet första gången, och spara anvisningar för framtida bruk och underhåll. Vi önskar dig stor framgång och glädje under träningen. Ditt Reebok-team Garanti Kvalitetsprodukterna från Livingsport A/S har konstruerats och provats för att uppfylla en målmedveten motionärs behov och krav på prestanda i hemmiljö. Denna produkt har provats enligt den europeiska standarden EN 957. Livingsport lämnar garanti mot felaktiga material till originalköparen under en tidsperiod av 2 år. Delar som utsätts för normal förslitning och skador som uppkommit till följd av felaktig användning omfattas inte av denna garanti. Framställan om garantiersättning ska göras till återförsäljaren från vilken utrustning inköptes. Garantiperioden räknas från inköpsdatum (var god spara inköpskvittot!). Detaljerade garantivillkor kan nedhämtas från:

4 Kundservice För att få bästa möjlig support i händelse av problem med din produkt ber vi dig uppge produktens modellnamn och serienummer. Dessa är angivna på typskylten som är placerad på undersidan av din produkt. Modellensnamn: Serienummer: Bortskaffning Produkter från Reebok kan återvinnas. Var god bortskaffa den uttjänta maskinen korrekt och säkert (lokala insamlingsplatser). Kontakt Livingsport A/S Gladsaxevej Søborg Danmark Huvudkontor tel: huvudkontor fax: E-post: webbsajt: Tekniskt support: Tel: E-post: Anmärkning: Denna bruksanvisning är enbart avsedd för kundens referens. Reebok påtar sig inget ansvar för fel till följd av felaktig översättning eller ändringar av produktens tekniska specifikationer.

5 Försiktighetsåtgärder Var god läs följande anvisningar noga innan löpbanan monteras eller används. De innehåller viktig information för användning och underhåll av utrustningen såväl som för din personliga säkerhet. Förvara denna bruksanvisning på säker plats för underhållsändamål eller reservdelsbeställning. Produktens användning: Denna produkt är endast avsedd för bruk i hemmiljö och har provats för en högsta kroppsvikt av 120 kilogram. Produktens prestanda: Denna produkt har provats enligt den europeiska standarden EN 957-1/6 HB. Utrustningen är inte lämplig för terapeutisk behandling. Produktens användning: Bullernivå: Denna löpbana uppfyller kraven enligt standarder för bulleremission. Produktens prestanda: Bulleremissionen från löpbanan understiger 70 db. Underhåll: För att upprätthålla prestanda ska den medföljande silikonsprayen användas mellan bandet och löpbordet en gång varje månad eller varje 100 km avverkad distans Underhåll: Var uppmärksam på ovanliga ljud. Om du hör ovanliga ljud såsom slipljud, tickande etc. ska du försöka lokalisera källan och låta en professionell tekniker reparera maskinen. Använd inte löpbanan innan felet har åtgärdats. Produktens egenskap: Hatigheten kan ändras av datorn. Användarsäkerhet: Immobiliseringsfunktionen: Avsikten med att immobilisera löpbanan är att förhindra otillåten användning. Detta kan ske genom att avlägsna säkerhetsnyckeln från konsolen, lossa den från snöret och förvara den på en oåtkomlig plats. Användarsäkerhet: Avstigning i en nödsituation: Följ nedanstående steg om du känner smärta eller yrsel eller om du behöver stoppa din löpbana i en nödsituation. 1. Använd handtagen som stöd 2. Ställ dig på sidoplåten 3. Dra säkerhetsnyckeln ur konsolen. Användarsäkerhet: Nödstoppfunktionen: Säkerhetsnyckeln fungerar som nödstopp. I händelse av en nödsituation ska du avlägsna säkerhetsnyckeln från konsolen varvid löpbanan stannar omedelbart. Användning: Motionsredskapet får inte användas av personer vars kroppsvikt överstiger 120 kg. Användning: Denna produkt är konstruerad för fysisk träning av vuxna personer. Var god tillse att barn använder den endast under vuxens överinseende. Användningsmiljö: Tillse att närvarande personer är insatta i eventuella faror, t.ex. rörliga delar vid användningen. Användningsmiljö: Se till att tillräckligt fritt utrymme finns runt redskapet. Ett 2 meter långt och en meter brett utrymme ska finnas bakom maskinen, och 1 meter på sidorna.

6 Användningsmiljö: Placera motionscykeln på plant och halkfritt underlag. Användningsmiljö: Var god tillse att vätskor eller svett inte tränger in i elektroniken. Användningsmiljö: Förvara utrustningen inomhus, skyddad från fukt och damm. Placera inte utrustningen i ett garage, på en uteplats eller nära vatten. Om maskinen förvaras i dessa utrymmen kommer garantin att påverkas. Användningsmiljö: Produkten är endast avsedd för bruk i hemmiljö. Garantin gäller inte och tillverkaren påtar sig ingen ansvar för produkten eller skada på produkten som uppkommit vid användning för kommersiella ändamål. Användarens hälsa: Rådgör med din läkare innan du påbörjar ett träningsprogram för att erhålla råd för optimal träning. Användarens hälsa: Felaktig/överdriven träning kan medföra hälsorisker. Användarens hälsa: Om du känner illamående, smärtor i bröstet, yrsel eller andnöd under träning ska du omedelbart avbryta träningen och rådgöra med din läkare. Produktförberedelse: Påbörja träningen först sedan utrustningen är helt och korrekt monterad, justerad och kontrollerad. Produktförberedelse: Följ monteringsanvisningarna noga. Produktförberedelse: Använd lämpliga verktyg vid monteringen och be om hjälp om så erfordras. Produktförberedelse: Använd endast de levererade delarna från Reebok (se materialförteckningen). Produktförberedelse: Dra fast alla inställbara delar för att undvika plötslig rörelse under träningen. Produktförberedelse: Vi föreslår att utrustningen placeras på en matta för att undvika skador på golvet. Användningsanvisningar: Var god följ anvisningarna för korrekt träning. Användningsanvisningar: Använd inte motionsredskapet utan eller med löst sittande skor. Användarsäkerhet: Uppmärksamma icke fast monterade eller rörliga delar vid uppstigning eller avstigning. Användarsäkerhet: Låt bandet stanna helt innan du stiger av. Användarsäkerhet: Uppmärksamma: för aldrig in någon del av kroppen eller kläder i löpbanans öppningar när den arbetar eller förbereds för användning. Användarsäkerhet: Fäst nödstopplinan vid kläderna innan du startar löpbanan. Löpbanan är försedd med en nödstoppsmekanism för din säkerhet. Fäst säkerhetsnyckeln lina vid kläderna innan du påbörjar träningspasset. Om löpbanan stoppats genom att säkerhetsnyckeln dragits ut kan den återstartas genom att sätta tillbaka nyckeln. Automatisk återstart av löpbanan sker inte, Otillåten användning av löpbanan av andra personer kan förhindras genom att avlägsna säkerhetsnyckeln och förvara den hemlig plats. I händelse av en

7 nödsituation ska du hålla fast i handtagen med båda händerna och stiga av löpbanan via de halkfria ytorna på sidoplåtarna. Aktivera nödstoppmekanismen (säkerhetsavstängning). Användarsäkerhet: Var god förvara säkerhetsnyckeln på en säker plats, och tillse att den hålls utom barns räckhåll! Kraftförsörjning: Enheten ska anslutas till nätspänningen V, 50 Hz. Vägguttaget ska vara av jordat utförande och avsäkrat med 10 A. Kontrollera innan enheten startas och används att den är ansluten till rätt nätspänning (se typskylten). Underhåll: Kontrollera samtliga komponenter varje eller varannan månad när redskapet används regelbundet. Uppmärksamma speciellt att skruvar och muttrar är ordentligt fastdragna. Detta är speciellt viktigt för skruvarna som håller handtagen. Underhåll: Felaktiga reparationer eller mekaniska ändringar (t.ex. avlägsnande eller utbyte av originaldelar) kan äventyra användarens säkerhet och gör garantin ogiltig. Underhåll: Skadade komponenter kan äventyra din säkerhet eller förkorta utrustningens livslängd. Utslitna eller skadade delar ska därför bytas omedelbart och utrustningen tas ur bruk tills så skett. Underhåll: Använd enbart originalreservdelar från Reebok. Underhåll: Utför under inga omständigheter elektriska reparationer eller ändringar själv. Låt alltid en kvalificerad elektriker/mekaniker utföra dessa arbeten, eller inhämta vägledning från det tekniska supportteamet. Underhåll: Dra stickkontakten ur vägguttaget före reparationer, underhåll eller rengöring.

8 Checklista 805 M8X52mm 2 x 808 M8X18mm 6 x mm 8mm 4 x 4 x 802 M4X15mm 8 x A 1 x B 5 mm 1 x C 1 x D 1 x E 1 x

9 Transport Release Lever

10 Assembly instruction

11

12 Safy key The safety key must be inserted into the slot on the console in order to operate the treadmill. Always insert the safety key and attach the clip to your clothing waist before beginning your workout. If you should encounter problems and need to stop the motor quickly, simply pull on the cord the disengage the safety key from the console. To continue operation simply turn the power switch to off, set the speed controller to stop and then reinsert the safety key into the console.

13 Correct Use SE: Rätt biomekanisk ställning: Var god se illustrationen till vänster. Att springa rakt längs löpbanan är lättare om du koncentrerar dig på en fast punkt framför dig. Spring som om du vill komma bort till föremålet du tittar på. Hålla alltid ett avstånd från handtagen så att du snabbt kan nå dem. Huvudsaklig målmuskelgrupp: Denna utrustning fokuserar på kroppens nedre delar och kan forma lår- och vadmusklerna. VIKTIGT: Felaktig/överdriven träning kan medföra hälsorisker.

14 SMÖRJNING AV LÖPDÄCKET: Löpbandet har smorts vid monteringen på fabriken. Vi rekommenderar dock att löpdäcket kontrolleras regelbundet med avseende på smörjning för att säkerställa optimala prestanda. Var god kontrollera löpbandets smörjning var 4:e till 6:e vecka följande på de första 100 kilometrarna avverkad distans. Lyft bandets sidor en gång varje månad eller var 30:e driftstimme och för handen längs bandets undersida så långt in som möjligt. Om du känner närvaro av silikon krävs ingen ytterligare smörjning. Om bandet känns torrt ska du följa nedanstående anvisningar. Var god använd en icke petroleumbaserad silikon. Anbringa smörjmedel på löpbandet: 1. Stoppa löpbandet med sömmen mitt på löpdäcket. 2. Anslut spraymunstycket på flaskan om ett munstycke erfordras. 3. Lyft löpbandets ena sida och placera spraymunstycket mellan bandet och däcket på ungefär 15 cm avstånd från bandets främre ända. Spraya på löpdäcket och för flaskan med jämn hastighet mot däckets bakre ända. Upprepa proceduren på bandets andra sida. En passage ska ta ungefär 4 sekunder. 4. Låt silikonet torka ungefär en minut innan du använder löpbandet igen.

15 JUSTERING AV BANDET Justeringen utgör en del av användarens underhåll och ska utföras regelbundet.* Korrekt utfört underhåll är ytterst viktigt för att säkerställa att din löpbana alltid är i bästa skick. Felaktigt underhåll kan medföra skada på maskinen och förkorta löpbanans livslängd liksom göra den BEGRÄNSADE GARANTIN ogiltig. VIKTIGT: Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel vid rengöring av löpbanan. För att förhindra skador på datorn ska den skyddas från vätskor och direkt solljus. Inspektera och drag fast alla delar regelbundet. Byt omedelbart ut slitna delar. Justering av bandet Löpbandet har justerats vid monteringen på fabriken. Transporter, ojämnt underlag eller andra oförutsedda faktorer kan emellertid göra att bandet löper snett längs banan och skaver mot sidornas plaststyrningar eller ändstycken med skador som följd. Följ nedanstående anvisningar för att justera bandet till korrekt läge: En sneddragning av endast 1 eller 2 mm påverkar inte funktionen hos din löpbanan. 1. Om bandet löper snett åt höger ska vänster bandspänningsskruv vridas ¼ varv moturs. Provkör bandet efter justeringen. 2. Om bandet löper snett åt vänster ska vänster bandspänningsskruv vridas ¼ varv medurs, och bandet provköras. Om bandet fortfarande drar åt vänster ska höger bandspännarskruv vridas ¼ varv moturs. 3. Om bandet är för löst spänt ska båda spännskruvarna vridas ¼ varv. Om bandet är för hårt spänd ska båda skruvarna lossas ¼ varv. VARNING! Spänn inte bandet allför hårt! bandrullarnas lager! Detta kan medföra snabb förslitning av

16 Låssprint

17 Sprängskiss

18

19

20

21

22

23

24 Art. nr Beskrivning Antal 101 Overlay Computer plactic plate Watter Bottle Holder PC Board Computer cover-upper Computer cover-lower Safety key base safety key Handle Bar Handle bar foam grip Handle bar end cap Hand pulse set Plastic insert Upright-left Upright-right Pin safety key wire pin computer wire Upright lower cover-ll Upright lower cover-lr Upright lower cover-rl Upright lower cover-rr Base frame Pin safety wire power switch board plug power breaker power switch ID19XOD66X24 Front caster Base frame rubber cushion Adjustable rubber cushion Quadrate Cushion Transportation wheel holder Transportation wheel bracket Transportation wheel Protection pole holder Power Switch Plate Cover plastic pole X20X75X10 spring fold up locker X 14X4 spring X 12X1spring fold up lcker bracket Motor hood top Driving motor Motor hold 1

25 504 Driving belt Control board Elevation support Elevation support tube end cap Elevation motor incline motor sleeve Fold up support tube fold up support wheel Front Shroud lastic Clamp - upper lastic Clamp - Bottom Elevation support holder Motor bottom cover relay board transformer Elevation support tube end cap Running belt Side rail Running deck Side rail end cap-left Side rail end cap-right Deck frame Front roller shaft Front roller tube Rear roller shaft Rear roller tube Running deck support tube Deck frame cross tube cover Rear caster M3.5X16 Screw M4X15 Screw M3X8 Screw X6X6 Screw M8X52 Screw X20.5X2 Washer M5X14 Screw M8X18 Screw M4X19 Screw M8 Cliper M16X90 Screw X26X2 Washer X25 Screw M10X53 Screw M10 Nut rear transportation wheel axle M10X115 Bolt 1

26 818 M8 Nut M8X48 Bolt X19X1.5 Washer OD8XM8X85X20 Bolt X35X8 Washer X26X11 pu cushion X20X2 Washer M10X67 Screw X12 Screw M8X20 screw side rail guider M8X30 screw X14X2 spring washer running deck cushion X12.6X1.25 washer M6X45 screw M10X32 screw M10X45 screw X17X1.5 washer M8X12 screw transportation wheel axle M5X10 screw bushing M8X15 screw M5X14 screw 4

27 A B C I D E F G H LCD DISPLAY A B LÄGESVÄLJARE STOPP/ENTERKNAPP C D SNABBLUTNINGSKNAPP LUTNINGSKNAPP UPP/NED E F SÄKERHETSNYCKEL SNABBVALSKNAPP FÖR HASTIGH G H HASTIGHETSKNAPP ÖKA/MINSKA STARTKNAPP I START Tryck för att starta träna med grundhastighet 0,8 km/0,5 miles STOPP / ENTER 1.Tryck för att bekräfta program och förinställda funktionsvärden i inställningsläget. 2. Tryck för att avbryta ett förinställt program och funktionsvärde efter att ha fullbordat ett program. 3.Inställningsprocedur: återvänder till inställningslägets start innan tryckning på START-knappen. 4.Tryck för att avbryta övningen under pågående träningstid. HASTIGHETSKNAPP ÖKA/MINSKA 1. Tryck för att öka/minska träningshastigheten med 0,1 km/mile. 2. Håll knappen intryckt för att snabbt öka/minska hastigheten i steg om 0,5 km/miles, och släpp knappen för att avbryta funktionen. Tryck för att välja program och förinställa relaterat funktionsvärde. LUTNINGSKNAPP UPP/NED 1. Tryck för att öka/minska lutningsvinkeln. 2. Håll knappen intryckt för att snabbt öka/minska lutningsvinkeln per sekund, och släpp knappen för att avbryta funktionen. SNABBVALSKNAPP FÖR HASTIGHET Tryck snabbvalsknappen för att välja målfarten.

28 SNABBLUTNINGSKNAPP Tryck snabbvalsknappen för att välja mållutningen. LÄGESVÄLJARE Tryck på MODE-knappen för att växla presentation. VIKTIGT Displayen på konsolen stängs av automatiskt cirka 5 minuter efter att bandet har stannat. Pulsfunktionen är endast avsedd för referens och får inte användas för medicinska ändamål SÄKERHETSNYCKEL Säkerhetsnyckeln måste sättas i hållaren på konsolen för att använda löpbandet. Sätt alltid i säkerhetsnyckeln och fäst klämman vid kläderna i midjehöjd innan Du påbörjar motionspasset. Om Du av någon anledning behöver stoppa motorn snabbt skall Du dra i snöret för att lossa ut säkerhetsnyckeln från konsolen. För att fortsätta träna ska du het enkelt vrida strömställaren till läge från, ställa hastighetsväljaren i läge stopp, och sätta tillbaka säkerhetsnyckeln i konsolen. COMPUTER OPERATION/DATORNS HANDHAVANDE DATORNS HANDHAVANDE Starta datorn i 2 sekunder. P1 blinkar i övre vänstra fönstret, tryck på knapparna UPP/DOWN för önskat program. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta valt program eller tryck på START-knappen för att börja träna utan funktionsvärde. Var god se anvisningarna nedan för olika programalternativ. QUICK START/SNABBSTART Tryck på startknappen för att öppna SNABBSTARTLÄGET när P1 visas på LCD-displayen. -TIME: -DISTANCE: -CALORIES: -SPEED: Ackumulerar och visar träningstiden från passets början. Ackumulerar och visar avverkad distans från passets början. Ackumulerar och visar förbrukade kalorier under träningspasset. Visar nuvarande hastighet. PROGRAM 1 TIME 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet, och tryck på START-knappen för att börja träna. 2. Tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P1 blinkar för att köra förinställd procedure. -TIME: START-knappen. Tryck på knapparna UP/DOWN för att köra förinställd tidmålvärde och tryck på

29 -TIME: -DISTANCE: -CALORIES: -SPEED: Räknar ner från förinställt målvärde. När tiden räknat ner till noll minskar hastigheten till noll i steg om 0,5 km per sekund (förinställt mål uppnåt). Ackumulerar och visar avverkad distans från passets början. Ackumulerar och visar förbrukade kalorier under träningspasset. Visar nuvarande hastighet. PROGRAM 2 DISTANCE 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet. 2. Tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P2 blinkar för att köra förinställd procedur. -DISTANCE: Tryck på knapparna SPEED UP/DOWN för att förinställa distansmålvärde och tryck på START-knappen. -DISTANCE: Räknar ner från förinställt målvärde. När tiden räknat ner till noll minskar hastigheten till noll i steg om 0,5 km per sekund (förinställt mål uppnåt). -TIME: Ackumulerar och visar träningstiden från passets början. -CALORIES: Ackumulerar och visar förbrukade kalorier under träningspasset. -SPEED: Visar nuvarande hastighet. PROGRAM 3 CALORIES 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet, och tryck på START-knappen för att börja träna. 2. Tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P3 blinkar för att köra förinställd procedur. -CALORIES: Tryck på knapparna SPEED UP/DOWN för att köra förinställd kalorimålvärde och tryck på START-knappen. -CALORIES: Räknar ner från förinställt målvärde. När tiden räknat ner till noll minskar hastigheten till noll i steg om 0,5 km per sekund (förinställt mål uppnåt). -TIME: Ackumulerar och visar träningstiden från passets början. -DISTANCE: Ackumulerar och visar avverkad distans från passets början. -SPEED: Visar nuvarande hastighet. PROGRAM 4 15 MINUTES PRESET SPEED/15 MINUTERS FÖRINSTÄLLD HASTIGHET 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet. 2. Tryck på START-knappen för att börja träna eller tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P4 blinkar för att köra förinställd procedur. 3. L1 visas på LCD-displayen efter tryckning på STOP/ENTER-knappen, och tryck på Speed up/down för att välja nivå från 1 till 7, och tryck därefter på STOP/ENTER-knappen för att bekräfta.

30 -TIME: -DISTANCE -PULS: -CALORIES: -SPEED: Ackumulerar och visar träningstiden från passets början. Ackumulerar och visar avverkad distans från passets början. Detekterar och visar nuvarande puls. Ackumulerar och visar förbrukade kalorier under träningspasset. Visar nuvarande hastighet. LEVEL Time 0 ~1 1~3 3~5 5~6 6~7 7~8 8~9 9~10 10~11 11~12 12~13 13~15 1 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 2 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 3 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 4 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 5 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 6 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 7 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 PROGRAM 5 30 MINUTES PRESET SPEED 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet. 2. Tryck på START-knappen för att börja träna eller tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P5 blinkar för att köra förinställd procedur. 3. L1 visas på LCD-displayen efter tryckning på STOP/ENTER-knappen, och tryck på Speed up/down för att välja nivå från 1 till 7, och tryck därefter på STOP/ENTER-knappen för att bekräfta. -TIME: Ackumulerar och visar träningstiden från passets början. -DISTANCE: Ackumulerar och visar avverkad distans från passets början. -PULSE: Detekterar och visar nuvarande puls. -CALORIES: Ackumulerar och visar förbrukade kalorier under träningspasset. -SPEED: Visar nuvarande hastighet. LEVEL Time 0 ~1 1~3 3~7 7~11 11~18 18~25 25~29 29~30 1 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 2 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 3 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 4 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 5 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 6 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 7 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 PROGRAM 6 45 MINUTES PRESET SPEED 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet. 2. Tryck på START-knappen för att börja träna eller tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P6 blinkar för att köra förinställd procedur. 3. L1 visas på LCD-displayen efter tryckning på STOP/ENTER-knappen, och tryck på Speed up/down för att välja nivå från 1 till 7, och tryck därefter på STOP/ENTER-knappen för att bekräfta.

31 -TIME: -DISTANCE: -CALORIES: -SPEED: Ackumulerar och visar träningstiden från passets början. Ackumulerar och visar avverkad distans från passets början. Ackumulerar och visar förbrukade kalorier under träningspasset. Visar nuvarande hastighet. LEVEL Time 0~1 1~3 3~7 7~10 10~14 14~16 16~17 17~21 21~22 22~24 24~28 28~29 29~31 31~35 35~36 36~38 38~42 42~43 43~44 44~45 1 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 2 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 3 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 4 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 5 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 6 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 7 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 PROGRAM 7-WEIGHT LOSS 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet. 2. Tryck på START-knappen för att börja träna eller tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P7 blinkar för att köra förinställd procedur. L1 visas på LCD-displayen efter tryckning på STOP/ENTER-knappen, och tryck på Speed up/down för att välja nivå från 1 till 7, Tryck därefter på STOP/ENTER för att bekräfta inställningen. TIME blinkar på LCD-displayen med tiden 32:00. Tryck på UP/DOWN för att justera totala tärningstiden och tryck på STOP/ENTER för att bekräfta inställningen. Tryck på START-knappen för att börja träna. SPEED och INCLINE följer den förinställda belastningstabellen. Tiden räknar ner från inställd träningstid. Distans och kalorier räknar upp från 0. LEVEL MIN. speed KM/ML MAX. speed KM/ML MIN. level MAX. level 1 3.2/ / / / / / / / / / / / / / Under träningen kan användaren övermanna hastigheten genom att trycka på knapparna SPEED UP/DOWN och övermanna lutningsvinkeln genom att trycka på knapparna INCLINE UP/DOWN. PROGRAMBYTE MELLAN PROGRAM 5, PROGRAM 6 OCH PROGRAM 7 Om du önskar byta till nytt program sedan du bekräftat programmen med STOP/ENTER-knappen kan du trycka på STOP-knappen när originalprogrammet, t.ex. P5, P6 eller P7 blinkar, och trycka på knappen SPEED UP/DOWN för att välja önskat program. Tryck därefter på STOP/ENTER för att bekräfta följt av knappen START varvid löpbanan arbetar som du önskar.

32

SV C2.5 cross trainer

SV C2.5 cross trainer C2.5 cross trainer SV Bästa kund! Det gläder oss att du har valt en Reebok Fitness-produkt. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för hemmabruk och har testats enligt den europeiska normen EN 957-1/9. Vi

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Anmärkningar 3 Montering 5 Dator 7 Skötsel och underhåll 8 Töjning 9 Service 10 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom alla anvisningar

Läs mer

B2.5 bike. USER MANUAL Reebok-B 2.5-20110805

B2.5 bike. USER MANUAL Reebok-B 2.5-20110805 DK SV B2.5 bike USER MANUAL Reebok-B 2.5-20110805 Bästa kund! Det gläder oss att du har valt en Reebok Fitness-produkt. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för hemmabruk och har testats enligt den europeiska

Läs mer

Titan Motionscykel SB240. Manual

Titan Motionscykel SB240. Manual Titan Motionscykel SB240 Manual Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Titan. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957. Innan

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Benefit B425 Bike 91105

Benefit B425 Bike 91105 Benefit B425 Bike 91105 1 B 425 M8Acorn Nut (51)-6 M8X65mm Carriage Bolt(52)-4 Curved Washer(53)-10 M8X65mmBolt(57)-2 M8X16mm Screw(19)-4 M5X20mm Screw(68)-2 Allen Key(1) Screwdriver (1) Wrench(1) (MM)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Manual INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter.....2 Skruvar och verktyg..... 3 Sprängskiss....... 4 Specifikation delar...5 Monteringsinstruktion.... 6 Justering..... 7 Driftinstruktioner..... 7 Upp-, nerfällning

Läs mer

Kundservice. Bortskaffande. www.medicsportretail.dk. Bästa kund

Kundservice. Bortskaffande. www.medicsportretail.dk. Bästa kund Löpband T3.1 SE Sida 2 2 Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Reebok. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957-1/5. Innan

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner B4140 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna motionscykel bör läsa igenom instruktionerna. Motionscykeln skall användas av en

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL LÖPBAND T20

ANVÄNDARMANUAL LÖPBAND T20 ANVÄNDARMANUAL LÖPBAND T20 www.masterfitness.se 1. VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING: För att minska risken för allvarliga skador, läs alla viktiga försiktighetsåtgärder och instruktioner i denna

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov. R60 EN 957 Viktig Säkerhetsinformation *Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.. Det är viktigt att läsa igenom hela manualen före montering och för säker användning. Ägaren ansvarar

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Titan ST460 Löpband Manual

Titan ST460 Löpband Manual Titan ST460 Löpband Manual VIKTIGT Se sidan 21 om hur löpbandet ska smörjas 1 Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Titan. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet

Läs mer

BenefitSports E410 995105

BenefitSports E410 995105 BenefitSports E410 995105 1 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner C305 Crosstrainer 1 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 INFINITY 1.2B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7

Läs mer

CONTENTS ANVÄNDARMANUAL T660

CONTENTS ANVÄNDARMANUAL T660 CONTENTS ANVÄNDARMANUAL T660 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs igenom instruktionerna före användning. 1. Det är ägarens ansvar att informera alla användare av löpbandet om gällande föreskrifter. 2. Löpbandet

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

CROSSTRAINER CT450 MANUAL

CROSSTRAINER CT450 MANUAL CROSSTRAINER CT450 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2 SPRÄNGSKISS 8-9 CHECKLISTA FÖRE MONTERING 3 LISTA ÖVER DELAR 10-11 LISTA ÖVER MASKINVARA 4 MONITORINSTRUKTIONER 12-13 MONTERINGSINSTRUKTIONER

Läs mer

MOTIONSCYKEL 515. Manual

MOTIONSCYKEL 515. Manual MOTIONSCYKEL 515 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL LW HIGH EXTREME FIT CT 405 MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Innan du börjar att träna rekommenderas det att du konsulterar din läkare. Det rekommenderas också att du genomgår en fullständig hälsokontroll.

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner... 4 Montering... 5 Träningsdator...10 Underhåll...14 Träningsdagbok...15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Säkerhetsinstruktioner... 4 Montering... 5 Träningsdator...10 Underhåll...14 Träningsdagbok...15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Monark Prime TR4000 2 Löpband TR4000 Säkerhetsinstruktioner... 4 Montering... 5 Träningsdator...10 Underhåll...14 Träningsdagbok...15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Löpband TR4000 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Viktigt

Läs mer

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 VERKTYG OCH SKRUVAR LISTA R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1) I-4 Screw

Läs mer

Titan Löpband ST450. Manual

Titan Löpband ST450. Manual Titan Löpband ST450 Manual Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Titan. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957. Innan

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

1 Casall EB400 Motionscykel 91002

1 Casall EB400 Motionscykel 91002 1 Casall EB400 Motionscykel 91002 2 Sprängskiss Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna.

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 580

BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 SPRÄNGSKISS... 4 LISTA ÖVER DELAR... 5 KONTROLLISTA (FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL)... 7 SM2690-67 ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER...

Läs mer

Löpband TrekkRunner TR005. Instruktionsbok

Löpband TrekkRunner TR005. Instruktionsbok Löpband TrekkRunner TR005 Instruktionsbok VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING- Läs alla instruktioner innan du börjar använda detta löpband. Det är viktigt att ditt löpband underhålls regelbundet för

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex2 Art. nr

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex2 Art. nr Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex2 Art. nr. 555 072 Monteringsanvisning Packa upp löpbandet och alla delar. Lägg ner löpbandet på golvet, se bild nedan. Sortera lösa delar, se lista till

Läs mer

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna.

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. 1. Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTION VETEK VIBRA PRO BS-5699

ANVÄNDARINSTRUKTION VETEK VIBRA PRO BS-5699 ANVÄNDARINSTRUKTION VETEK VIBRA PRO BS-5699 Tack för att Du valt den kraftfulla Vibra Pro BS-5699. Du är nu inne på rätt väg för att komma i form. Tveka inte att kontakta återförsäljaren om Du får problem

Läs mer

CROSSTRAINER CT880 MANUAL

CROSSTRAINER CT880 MANUAL CROSSTRAINER CT880 MANUAL Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om

Läs mer

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 Dator i-series DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 ! Läs noggrant igenom försiktighetsåtgärderna som ingår i monteringsanvisningarna innan du monterar eller använder ditt träningsredskap. DISPLAY 1

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se CROSSTRAINER CR40 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT NR. BESKRIVNING ANTAL 1. ram 1 63. stolpe 1 72. axel 1 76. handtag vänster 1 77. handtag höger 1 85 pedalarm vänster 1 86 pedalarm höger 1 88 bakre kåpa

Läs mer

Titan Löpband ST765EXTREEM Manual Viktigt: Läs igenom avsnittet Underhåll innan användning. VIKTIGT Se på sidan 23 hur löpbandet ska smörjas

Titan Löpband ST765EXTREEM Manual Viktigt: Läs igenom avsnittet Underhåll innan användning. VIKTIGT Se på sidan 23 hur löpbandet ska smörjas Titan Löpband ST765EXTREEM Manual Viktigt: Läs igenom avsnittet Underhåll innan användning. VIKTIGT Se på sidan 23 hur löpbandet ska smörjas 1 VIKTIGT NÄR DU ANVÄNDER DITT LÖPBAND Det här hjälper dig med

Läs mer

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

LÖPBAND 70T. www.jtc-sport.se. Art nr 32-500-1012

LÖPBAND 70T. www.jtc-sport.se. Art nr 32-500-1012 A n v ä n d a r m a n u a l LÖPBAND 70T B www.jtc-sport.se Art nr 32-500-1012 Bäste kund! Tack för att du valt vår produkt, vi önskar dig mycket nöje och gott resultat med din träning. Läs igenom alla

Läs mer

Löpband Extreme Fit TM 700 BRUKSANVISNING

Löpband Extreme Fit TM 700 BRUKSANVISNING Löpband Extreme Fit TM 700 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. Översikt... 2. Säkerhetsanvisningar... 3. Anvisning för jordning... 4. Checklista före montering..... 錯誤! 尚未定義書籤 5. Montering... 6. Varning... 7. Underhåll...

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

LÖPBAND TR800. Manual

LÖPBAND TR800. Manual LÖPBAND TR800 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är designad,

Läs mer

BRUKSANVISNING: MASTER CF50

BRUKSANVISNING: MASTER CF50 BRUKSANVISNING: MASTER CF50 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT BESKRIVNING ANTAL 1. Ram 1 39. Övre kåpa 1 62. Stolpe 1 70 Bakre stöd 2 71 Styre 1 75 Handtag undre vänster 1 76 Handtag undre höger 1 93 Pedalarm

Läs mer

Easy Run1.1T TREADMILL USER MANUAL

Easy Run1.1T TREADMILL USER MANUAL Easy Run1.1T TREADMILL USER MANUAL Dear Customer, We are pleased, that you have chosen a Casall Fitness Equipment. This quality product has been designed for in-home use and has been tested and certified

Läs mer

MANUAL MSD OXYCYCLE III ARM-/BENTRÄNARE

MANUAL MSD OXYCYCLE III ARM-/BENTRÄNARE MANUAL MSD OXYCYCLE III ARM-/BENTRÄNARE Oxycycle III är ett effektivt träningsredskap för personlig aktiv eller passiv träning och rehabilitering i hemmet eller på institution..den justerbara hastigheten/motståndet

Läs mer

Premier Crosstrainer

Premier Crosstrainer S Premier Crosstrainer 1 Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Reebok. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957-1/5. Innan

Läs mer

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

Bruksanvisning. Promenadband. Art. nr. 7512-0002, 7512-0003

Bruksanvisning. Promenadband. Art. nr. 7512-0002, 7512-0003 Bruksanvisning Promenadband Art. nr. 7512-0002, 7512-0003 Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Promenadband Innehållsförteckning:

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S10.2 91016 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning

Läs mer

Titan ST560 Löpband Manual

Titan ST560 Löpband Manual Titan ST560 Löpband Manual Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Titan. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957. Innan

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL T 760

ANVÄNDARMANUAL T 760 ANVÄNDARMANUAL T 760 1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs igenom instruktionerna före användning. 1. Det är ägarens ansvar att informera alla användare av löpbandet om gällande föreskrifter. 2. Löpbandet

Läs mer

Läs noggrant igenom alla instruktioner. innan du startar din träning. Innehåll

Läs noggrant igenom alla instruktioner. innan du startar din träning. Innehåll T290 Läs noggrant igenom alla instruktioner innan du startar din träning. Innehåll. Säkerhetsföreskrifter,Teknisk beskrivning - 2. Kort introduktion -3-3. Sprängskiss -4-4. Specifikation delar -5-5. Installation

Läs mer

Håll alltid barn borta från maskinen. När maskinen används, skall barn och husdjur vara på minst 3 meters avstånd.

Håll alltid barn borta från maskinen. När maskinen används, skall barn och husdjur vara på minst 3 meters avstånd. Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som kan fastna i dom rörliga delarna. Försäkra er om att alla delar är

Läs mer

CASALL TWIST STEPPER BRUKSANVISNING

CASALL TWIST STEPPER BRUKSANVISNING 62801 CASALL TWIST STEPPER BRUKSANVISNING FÖRSTA STEGET MOT ETT SUNDARE LIV Tack för att du har valt Casall Twist Stepper. Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder maskinen. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM)

BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM) BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM) BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SM 370RM LISTA ÖVER DELAR... 4 MONTERINGSTILLBEHÖR... 6 MONTERINGSANVISNINGAR... 7 BRUKSANVISNING... 9 SPECIFICATION... 9 VIKTIGT BETRÄFFANDE

Läs mer

Garantibestämmelser. Bästa kund

Garantibestämmelser. Bästa kund S I Bike 1 Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Reebok. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957-1/5. Innan du monterar

Läs mer

TR5001-Pro Motoriserat löpband Bruksanvisning Tack!

TR5001-Pro Motoriserat löpband Bruksanvisning Tack! TR5001-Pro Motoriserat löpband Bruksanvisning Tack! Tack för att du köpt denna produkt. Produkten hjälper dig att träna dina muskler på rätt sätt och öka din kondition. Allmänna säkerhetsinstruktioner

Läs mer

VB 350 BRUKSANVISNING

VB 350 BRUKSANVISNING VB 350 VARNING! Läs alla varningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du börjar använda utrustningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. BRUKSANVISNING 1/17 UVIKTIG INFORMATION När du

Läs mer

Bruksanvisning EBS

Bruksanvisning EBS Bruksanvisning EBS440 91108 MONTERINGSANVISNING 1 STEG 1 Montera styrstolpen (F) i huvudramen med 6 skruvar (F-1), 4 låsbrickor (F-2) och släta brickor (F-5). STEG 2 1. Fäst det främre (D) och bakre (L)

Läs mer

Garantibestämmelser. Bästa kund

Garantibestämmelser. Bästa kund S Premier Bike 1 Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Reebok. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957-1/5. Innan du monterar

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025 ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL TR PRO 91025 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning kan

Läs mer

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning * LCD display Funktioner: Bruksanvisning Hur fungerar menyn? För att välja ett program. Tyck på upp eller ner knappen till önskat program syns i displayen. Tryck sedan på Enter för att börja träningen.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6.

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6. INNEHÅLL Placering av varningsdekaler 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Innan du börjar 5 Smådelar 6 Montering 7 Drift 11 Hopfällning och flyttning 17 Underhåll och felsökning 18 Riktlinjer 21 Lista över

Läs mer

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning TRÄNINGSCYKEL Bruksanvisning Modell:MCL130 VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan du börjar träna med det här redskapet. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Specifikationerna för den här produkten

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BUILT FOR HEALTH MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fästa främre stabilisator (D-1) till huvudbasen genom att använda två insexskruvar (H-1)

Läs mer

BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER

BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER Rådfråga din läkare innan du påbörjar ett träningsprogram eller en måltidsplan, i synnerhet om du är orolig för ditt hälsotillstånd eller är osäker på om du bör börja träna.

Läs mer

Varning: Produkten får endast anslutas,ll ed jordat väggudag.

Varning: Produkten får endast anslutas,ll ed jordat väggudag. Innehåll: Vik,ga säkerhetsföreskri5er Innan du börjar använda produkten Så här använder man löpbandet Annan vik,g informa,on Vanliga frågor och underhåll Service Vik,ga säkerhetsföreskri5er Spara bruksanvisningen.

Läs mer

Innehåll: 1 Anmärkningar och varningar sid. 3

Innehåll: 1 Anmärkningar och varningar sid. 3 Handbok RL2500E Innehåll: 1 Anmärkningar och varningar sid. 3 2 Montage, uppställning och uppstart 2.1 Montage av räcken och styrpanel 2.2 Elektrisk anslutning sid. 4 2.3 Uppstart sid. 4 3 Underhåll 3.1

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro B

Bruksanvisning till 4000 pro B Bruksanvisning till 4000 pro B Sprängskiss LISTA ÖVER DELAR Artikel Beskrivning Specifikation Antal 01 Huvudram Röd 1 02 Bakre stabilisator n76*t1,5*450 1 03 Ändhätta, justerbar Ø76 2 04 Främre stabilisator

Läs mer

ICE treadmill. USER MANUAL REEBOK-ICE Treadmill

ICE treadmill. USER MANUAL REEBOK-ICE Treadmill ICE treadmill USER MANUAL REEBOK-ICE Treadmill -20081021 Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Reebok. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad

Läs mer

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL SÄKERHET OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER... 2 FØR DU BEGYNNERINNAN DU BÖRJAR... 3 MONTERING... 4 DISPLAY... 14 MÄTA HJÄRTRYTM... 15 ÖVERSIKTSDIAGRAM...

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Bruksanvisning. Mover. Överflyttningsplattform. Mover 53-300

Bruksanvisning. Mover. Överflyttningsplattform. Mover 53-300 Bruksanvisning Mover Överflyttningsplattform Mover 53-300 1 Allmän information Tack för att du köpt denna överflyttningsplattform från GATE. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant och kontakta oss

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR. 400 Walker

BRUKSANVISNING FÖR. 400 Walker BRUKSANVISNING FÖR 400 Walker 0 INNEHÅLL Viktiga förhållningsregler 3 Montering 5 Uppbevaring 8 Lutning 9 Dator 10 Underhåll 13 Justering av löpband 14 Översiktsdiagram 15 Delelista 16 Felsök 18 Service

Läs mer

2. Allmänt. 2.1 Packning Miljömässigt Acceptabel med miljövänliga material. 2.2 Återvinning

2. Allmänt. 2.1 Packning Miljömässigt Acceptabel med miljövänliga material. 2.2 Återvinning 2. Allmänt Denna träningsutrustning är ämnad för bruk hemma. Utrustningen uppfyller kraven enligt DIN EN 957-1/5 klass HA. CE markeringen refererar till EU direktivet 2006/95EEC och 2004/108/EEC. Tillverkarna

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

LÖPBAND TM 1100 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM 1100 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM 1100 BRUKSANVISNING 1. ÖVERSIKT 1 2. SÄKERHETSANVISNINGAR När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA!

Läs mer

FÖRSIKTIGHET: VIKTEN PÅ DENNA PRODUKT BÖR INTE ÖVERSTIGA 180 KG (400 LBS).

FÖRSIKTIGHET: VIKTEN PÅ DENNA PRODUKT BÖR INTE ÖVERSTIGA 180 KG (400 LBS). INSTRUKTI ONS- BOK Produkten kan skilja sig något från bilderna TILLVERKAD I TAIWAN Träning kan utgöra en hälsorisk. Kontakta en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram med den här utrustningen. Om

Läs mer

MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic

MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic BUILT FOR HEALTH SÄKERHETSINSTRUKTIONER: Varning: För att förhindra skador och olyckor, läs igenom instuktionen noga innan du använder cykeln.

Läs mer