Bästa kund, Vi gläder oss över ditt val av ett motionsredskap från Reebok. Denna kvalitetsprodukt har konstruerats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bästa kund, Vi gläder oss över ditt val av ett motionsredskap från Reebok. Denna kvalitetsprodukt har konstruerats"

Transkript

1

2

3 Bästa kund, SE Vi gläder oss över ditt val av ett motionsredskap från Reebok. Denna kvalitetsprodukt har konstruerats för användning i hemmiljö och har provats och godkänts enligt den europeiska standarden Var god läs anvisningarna noga innan du monterar och använder redskapet första gången, och spara anvisningar för framtida bruk och underhåll. Vi önskar dig stor framgång och glädje under träningen. Ditt Reebok-team Garanti Kvalitetsprodukterna från Livingsport A/S har konstruerats och provats för att uppfylla en målmedveten motionärs behov och krav på prestanda i hemmiljö. Denna produkt har provats enligt den europeiska standarden EN 957. Livingsport lämnar garanti mot felaktiga material till originalköparen under en tidsperiod av 2 år. Delar som utsätts för normal förslitning och skador som uppkommit till följd av felaktig användning omfattas inte av denna garanti. Framställan om garantiersättning ska göras till återförsäljaren från vilken utrustning inköptes. Garantiperioden räknas från inköpsdatum (var god spara inköpskvittot!). Detaljerade garantivillkor kan nedhämtas från:

4 Kundservice För att få bästa möjlig support i händelse av problem med din produkt ber vi dig uppge produktens modellnamn och serienummer. Dessa är angivna på typskylten som är placerad på undersidan av din produkt. Modellensnamn: Serienummer: Bortskaffning Produkter från Reebok kan återvinnas. Var god bortskaffa den uttjänta maskinen korrekt och säkert (lokala insamlingsplatser). Kontakt Livingsport A/S Gladsaxevej Søborg Danmark Huvudkontor tel: huvudkontor fax: E-post: webbsajt: Tekniskt support: Tel: E-post: Anmärkning: Denna bruksanvisning är enbart avsedd för kundens referens. Reebok påtar sig inget ansvar för fel till följd av felaktig översättning eller ändringar av produktens tekniska specifikationer.

5 Försiktighetsåtgärder Var god läs följande anvisningar noga innan löpbanan monteras eller används. De innehåller viktig information för användning och underhåll av utrustningen såväl som för din personliga säkerhet. Förvara denna bruksanvisning på säker plats för underhållsändamål eller reservdelsbeställning. Produktens användning: Denna produkt är endast avsedd för bruk i hemmiljö och har provats för en högsta kroppsvikt av 120 kilogram. Produktens prestanda: Denna produkt har provats enligt den europeiska standarden EN 957-1/6 HB. Utrustningen är inte lämplig för terapeutisk behandling. Produktens användning: Bullernivå: Denna löpbana uppfyller kraven enligt standarder för bulleremission. Produktens prestanda: Bulleremissionen från löpbanan understiger 70 db. Underhåll: För att upprätthålla prestanda ska den medföljande silikonsprayen användas mellan bandet och löpbordet en gång varje månad eller varje 100 km avverkad distans Underhåll: Var uppmärksam på ovanliga ljud. Om du hör ovanliga ljud såsom slipljud, tickande etc. ska du försöka lokalisera källan och låta en professionell tekniker reparera maskinen. Använd inte löpbanan innan felet har åtgärdats. Produktens egenskap: Hatigheten kan ändras av datorn. Användarsäkerhet: Immobiliseringsfunktionen: Avsikten med att immobilisera löpbanan är att förhindra otillåten användning. Detta kan ske genom att avlägsna säkerhetsnyckeln från konsolen, lossa den från snöret och förvara den på en oåtkomlig plats. Användarsäkerhet: Avstigning i en nödsituation: Följ nedanstående steg om du känner smärta eller yrsel eller om du behöver stoppa din löpbana i en nödsituation. 1. Använd handtagen som stöd 2. Ställ dig på sidoplåten 3. Dra säkerhetsnyckeln ur konsolen. Användarsäkerhet: Nödstoppfunktionen: Säkerhetsnyckeln fungerar som nödstopp. I händelse av en nödsituation ska du avlägsna säkerhetsnyckeln från konsolen varvid löpbanan stannar omedelbart. Användning: Motionsredskapet får inte användas av personer vars kroppsvikt överstiger 120 kg. Användning: Denna produkt är konstruerad för fysisk träning av vuxna personer. Var god tillse att barn använder den endast under vuxens överinseende. Användningsmiljö: Tillse att närvarande personer är insatta i eventuella faror, t.ex. rörliga delar vid användningen. Användningsmiljö: Se till att tillräckligt fritt utrymme finns runt redskapet. Ett 2 meter långt och en meter brett utrymme ska finnas bakom maskinen, och 1 meter på sidorna.

6 Användningsmiljö: Placera motionscykeln på plant och halkfritt underlag. Användningsmiljö: Var god tillse att vätskor eller svett inte tränger in i elektroniken. Användningsmiljö: Förvara utrustningen inomhus, skyddad från fukt och damm. Placera inte utrustningen i ett garage, på en uteplats eller nära vatten. Om maskinen förvaras i dessa utrymmen kommer garantin att påverkas. Användningsmiljö: Produkten är endast avsedd för bruk i hemmiljö. Garantin gäller inte och tillverkaren påtar sig ingen ansvar för produkten eller skada på produkten som uppkommit vid användning för kommersiella ändamål. Användarens hälsa: Rådgör med din läkare innan du påbörjar ett träningsprogram för att erhålla råd för optimal träning. Användarens hälsa: Felaktig/överdriven träning kan medföra hälsorisker. Användarens hälsa: Om du känner illamående, smärtor i bröstet, yrsel eller andnöd under träning ska du omedelbart avbryta träningen och rådgöra med din läkare. Produktförberedelse: Påbörja träningen först sedan utrustningen är helt och korrekt monterad, justerad och kontrollerad. Produktförberedelse: Följ monteringsanvisningarna noga. Produktförberedelse: Använd lämpliga verktyg vid monteringen och be om hjälp om så erfordras. Produktförberedelse: Använd endast de levererade delarna från Reebok (se materialförteckningen). Produktförberedelse: Dra fast alla inställbara delar för att undvika plötslig rörelse under träningen. Produktförberedelse: Vi föreslår att utrustningen placeras på en matta för att undvika skador på golvet. Användningsanvisningar: Var god följ anvisningarna för korrekt träning. Användningsanvisningar: Använd inte motionsredskapet utan eller med löst sittande skor. Användarsäkerhet: Uppmärksamma icke fast monterade eller rörliga delar vid uppstigning eller avstigning. Användarsäkerhet: Låt bandet stanna helt innan du stiger av. Användarsäkerhet: Uppmärksamma: för aldrig in någon del av kroppen eller kläder i löpbanans öppningar när den arbetar eller förbereds för användning. Användarsäkerhet: Fäst nödstopplinan vid kläderna innan du startar löpbanan. Löpbanan är försedd med en nödstoppsmekanism för din säkerhet. Fäst säkerhetsnyckeln lina vid kläderna innan du påbörjar träningspasset. Om löpbanan stoppats genom att säkerhetsnyckeln dragits ut kan den återstartas genom att sätta tillbaka nyckeln. Automatisk återstart av löpbanan sker inte, Otillåten användning av löpbanan av andra personer kan förhindras genom att avlägsna säkerhetsnyckeln och förvara den hemlig plats. I händelse av en

7 nödsituation ska du hålla fast i handtagen med båda händerna och stiga av löpbanan via de halkfria ytorna på sidoplåtarna. Aktivera nödstoppmekanismen (säkerhetsavstängning). Användarsäkerhet: Var god förvara säkerhetsnyckeln på en säker plats, och tillse att den hålls utom barns räckhåll! Kraftförsörjning: Enheten ska anslutas till nätspänningen V, 50 Hz. Vägguttaget ska vara av jordat utförande och avsäkrat med 10 A. Kontrollera innan enheten startas och används att den är ansluten till rätt nätspänning (se typskylten). Underhåll: Kontrollera samtliga komponenter varje eller varannan månad när redskapet används regelbundet. Uppmärksamma speciellt att skruvar och muttrar är ordentligt fastdragna. Detta är speciellt viktigt för skruvarna som håller handtagen. Underhåll: Felaktiga reparationer eller mekaniska ändringar (t.ex. avlägsnande eller utbyte av originaldelar) kan äventyra användarens säkerhet och gör garantin ogiltig. Underhåll: Skadade komponenter kan äventyra din säkerhet eller förkorta utrustningens livslängd. Utslitna eller skadade delar ska därför bytas omedelbart och utrustningen tas ur bruk tills så skett. Underhåll: Använd enbart originalreservdelar från Reebok. Underhåll: Utför under inga omständigheter elektriska reparationer eller ändringar själv. Låt alltid en kvalificerad elektriker/mekaniker utföra dessa arbeten, eller inhämta vägledning från det tekniska supportteamet. Underhåll: Dra stickkontakten ur vägguttaget före reparationer, underhåll eller rengöring.

8 Checklista 805 M8X52mm 2 x 808 M8X18mm 6 x mm 8mm 4 x 4 x 802 M4X15mm 8 x A 1 x B 5 mm 1 x C 1 x D 1 x E 1 x

9 Transport Release Lever

10 Assembly instruction

11

12 Safy key The safety key must be inserted into the slot on the console in order to operate the treadmill. Always insert the safety key and attach the clip to your clothing waist before beginning your workout. If you should encounter problems and need to stop the motor quickly, simply pull on the cord the disengage the safety key from the console. To continue operation simply turn the power switch to off, set the speed controller to stop and then reinsert the safety key into the console.

13 Correct Use SE: Rätt biomekanisk ställning: Var god se illustrationen till vänster. Att springa rakt längs löpbanan är lättare om du koncentrerar dig på en fast punkt framför dig. Spring som om du vill komma bort till föremålet du tittar på. Hålla alltid ett avstånd från handtagen så att du snabbt kan nå dem. Huvudsaklig målmuskelgrupp: Denna utrustning fokuserar på kroppens nedre delar och kan forma lår- och vadmusklerna. VIKTIGT: Felaktig/överdriven träning kan medföra hälsorisker.

14 SMÖRJNING AV LÖPDÄCKET: Löpbandet har smorts vid monteringen på fabriken. Vi rekommenderar dock att löpdäcket kontrolleras regelbundet med avseende på smörjning för att säkerställa optimala prestanda. Var god kontrollera löpbandets smörjning var 4:e till 6:e vecka följande på de första 100 kilometrarna avverkad distans. Lyft bandets sidor en gång varje månad eller var 30:e driftstimme och för handen längs bandets undersida så långt in som möjligt. Om du känner närvaro av silikon krävs ingen ytterligare smörjning. Om bandet känns torrt ska du följa nedanstående anvisningar. Var god använd en icke petroleumbaserad silikon. Anbringa smörjmedel på löpbandet: 1. Stoppa löpbandet med sömmen mitt på löpdäcket. 2. Anslut spraymunstycket på flaskan om ett munstycke erfordras. 3. Lyft löpbandets ena sida och placera spraymunstycket mellan bandet och däcket på ungefär 15 cm avstånd från bandets främre ända. Spraya på löpdäcket och för flaskan med jämn hastighet mot däckets bakre ända. Upprepa proceduren på bandets andra sida. En passage ska ta ungefär 4 sekunder. 4. Låt silikonet torka ungefär en minut innan du använder löpbandet igen.

15 JUSTERING AV BANDET Justeringen utgör en del av användarens underhåll och ska utföras regelbundet.* Korrekt utfört underhåll är ytterst viktigt för att säkerställa att din löpbana alltid är i bästa skick. Felaktigt underhåll kan medföra skada på maskinen och förkorta löpbanans livslängd liksom göra den BEGRÄNSADE GARANTIN ogiltig. VIKTIGT: Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel vid rengöring av löpbanan. För att förhindra skador på datorn ska den skyddas från vätskor och direkt solljus. Inspektera och drag fast alla delar regelbundet. Byt omedelbart ut slitna delar. Justering av bandet Löpbandet har justerats vid monteringen på fabriken. Transporter, ojämnt underlag eller andra oförutsedda faktorer kan emellertid göra att bandet löper snett längs banan och skaver mot sidornas plaststyrningar eller ändstycken med skador som följd. Följ nedanstående anvisningar för att justera bandet till korrekt läge: En sneddragning av endast 1 eller 2 mm påverkar inte funktionen hos din löpbanan. 1. Om bandet löper snett åt höger ska vänster bandspänningsskruv vridas ¼ varv moturs. Provkör bandet efter justeringen. 2. Om bandet löper snett åt vänster ska vänster bandspänningsskruv vridas ¼ varv medurs, och bandet provköras. Om bandet fortfarande drar åt vänster ska höger bandspännarskruv vridas ¼ varv moturs. 3. Om bandet är för löst spänt ska båda spännskruvarna vridas ¼ varv. Om bandet är för hårt spänd ska båda skruvarna lossas ¼ varv. VARNING! Spänn inte bandet allför hårt! bandrullarnas lager! Detta kan medföra snabb förslitning av

16 Låssprint

17 Sprängskiss

18

19

20

21

22

23

24 Art. nr Beskrivning Antal 101 Overlay Computer plactic plate Watter Bottle Holder PC Board Computer cover-upper Computer cover-lower Safety key base safety key Handle Bar Handle bar foam grip Handle bar end cap Hand pulse set Plastic insert Upright-left Upright-right Pin safety key wire pin computer wire Upright lower cover-ll Upright lower cover-lr Upright lower cover-rl Upright lower cover-rr Base frame Pin safety wire power switch board plug power breaker power switch ID19XOD66X24 Front caster Base frame rubber cushion Adjustable rubber cushion Quadrate Cushion Transportation wheel holder Transportation wheel bracket Transportation wheel Protection pole holder Power Switch Plate Cover plastic pole X20X75X10 spring fold up locker X 14X4 spring X 12X1spring fold up lcker bracket Motor hood top Driving motor Motor hold 1

25 504 Driving belt Control board Elevation support Elevation support tube end cap Elevation motor incline motor sleeve Fold up support tube fold up support wheel Front Shroud lastic Clamp - upper lastic Clamp - Bottom Elevation support holder Motor bottom cover relay board transformer Elevation support tube end cap Running belt Side rail Running deck Side rail end cap-left Side rail end cap-right Deck frame Front roller shaft Front roller tube Rear roller shaft Rear roller tube Running deck support tube Deck frame cross tube cover Rear caster M3.5X16 Screw M4X15 Screw M3X8 Screw X6X6 Screw M8X52 Screw X20.5X2 Washer M5X14 Screw M8X18 Screw M4X19 Screw M8 Cliper M16X90 Screw X26X2 Washer X25 Screw M10X53 Screw M10 Nut rear transportation wheel axle M10X115 Bolt 1

26 818 M8 Nut M8X48 Bolt X19X1.5 Washer OD8XM8X85X20 Bolt X35X8 Washer X26X11 pu cushion X20X2 Washer M10X67 Screw X12 Screw M8X20 screw side rail guider M8X30 screw X14X2 spring washer running deck cushion X12.6X1.25 washer M6X45 screw M10X32 screw M10X45 screw X17X1.5 washer M8X12 screw transportation wheel axle M5X10 screw bushing M8X15 screw M5X14 screw 4

27 A B C I D E F G H LCD DISPLAY A B LÄGESVÄLJARE STOPP/ENTERKNAPP C D SNABBLUTNINGSKNAPP LUTNINGSKNAPP UPP/NED E F SÄKERHETSNYCKEL SNABBVALSKNAPP FÖR HASTIGH G H HASTIGHETSKNAPP ÖKA/MINSKA STARTKNAPP I START Tryck för att starta träna med grundhastighet 0,8 km/0,5 miles STOPP / ENTER 1.Tryck för att bekräfta program och förinställda funktionsvärden i inställningsläget. 2. Tryck för att avbryta ett förinställt program och funktionsvärde efter att ha fullbordat ett program. 3.Inställningsprocedur: återvänder till inställningslägets start innan tryckning på START-knappen. 4.Tryck för att avbryta övningen under pågående träningstid. HASTIGHETSKNAPP ÖKA/MINSKA 1. Tryck för att öka/minska träningshastigheten med 0,1 km/mile. 2. Håll knappen intryckt för att snabbt öka/minska hastigheten i steg om 0,5 km/miles, och släpp knappen för att avbryta funktionen. Tryck för att välja program och förinställa relaterat funktionsvärde. LUTNINGSKNAPP UPP/NED 1. Tryck för att öka/minska lutningsvinkeln. 2. Håll knappen intryckt för att snabbt öka/minska lutningsvinkeln per sekund, och släpp knappen för att avbryta funktionen. SNABBVALSKNAPP FÖR HASTIGHET Tryck snabbvalsknappen för att välja målfarten.

28 SNABBLUTNINGSKNAPP Tryck snabbvalsknappen för att välja mållutningen. LÄGESVÄLJARE Tryck på MODE-knappen för att växla presentation. VIKTIGT Displayen på konsolen stängs av automatiskt cirka 5 minuter efter att bandet har stannat. Pulsfunktionen är endast avsedd för referens och får inte användas för medicinska ändamål SÄKERHETSNYCKEL Säkerhetsnyckeln måste sättas i hållaren på konsolen för att använda löpbandet. Sätt alltid i säkerhetsnyckeln och fäst klämman vid kläderna i midjehöjd innan Du påbörjar motionspasset. Om Du av någon anledning behöver stoppa motorn snabbt skall Du dra i snöret för att lossa ut säkerhetsnyckeln från konsolen. För att fortsätta träna ska du het enkelt vrida strömställaren till läge från, ställa hastighetsväljaren i läge stopp, och sätta tillbaka säkerhetsnyckeln i konsolen. COMPUTER OPERATION/DATORNS HANDHAVANDE DATORNS HANDHAVANDE Starta datorn i 2 sekunder. P1 blinkar i övre vänstra fönstret, tryck på knapparna UPP/DOWN för önskat program. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta valt program eller tryck på START-knappen för att börja träna utan funktionsvärde. Var god se anvisningarna nedan för olika programalternativ. QUICK START/SNABBSTART Tryck på startknappen för att öppna SNABBSTARTLÄGET när P1 visas på LCD-displayen. -TIME: -DISTANCE: -CALORIES: -SPEED: Ackumulerar och visar träningstiden från passets början. Ackumulerar och visar avverkad distans från passets början. Ackumulerar och visar förbrukade kalorier under träningspasset. Visar nuvarande hastighet. PROGRAM 1 TIME 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet, och tryck på START-knappen för att börja träna. 2. Tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P1 blinkar för att köra förinställd procedure. -TIME: START-knappen. Tryck på knapparna UP/DOWN för att köra förinställd tidmålvärde och tryck på

29 -TIME: -DISTANCE: -CALORIES: -SPEED: Räknar ner från förinställt målvärde. När tiden räknat ner till noll minskar hastigheten till noll i steg om 0,5 km per sekund (förinställt mål uppnåt). Ackumulerar och visar avverkad distans från passets början. Ackumulerar och visar förbrukade kalorier under träningspasset. Visar nuvarande hastighet. PROGRAM 2 DISTANCE 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet. 2. Tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P2 blinkar för att köra förinställd procedur. -DISTANCE: Tryck på knapparna SPEED UP/DOWN för att förinställa distansmålvärde och tryck på START-knappen. -DISTANCE: Räknar ner från förinställt målvärde. När tiden räknat ner till noll minskar hastigheten till noll i steg om 0,5 km per sekund (förinställt mål uppnåt). -TIME: Ackumulerar och visar träningstiden från passets början. -CALORIES: Ackumulerar och visar förbrukade kalorier under träningspasset. -SPEED: Visar nuvarande hastighet. PROGRAM 3 CALORIES 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet, och tryck på START-knappen för att börja träna. 2. Tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P3 blinkar för att köra förinställd procedur. -CALORIES: Tryck på knapparna SPEED UP/DOWN för att köra förinställd kalorimålvärde och tryck på START-knappen. -CALORIES: Räknar ner från förinställt målvärde. När tiden räknat ner till noll minskar hastigheten till noll i steg om 0,5 km per sekund (förinställt mål uppnåt). -TIME: Ackumulerar och visar träningstiden från passets början. -DISTANCE: Ackumulerar och visar avverkad distans från passets början. -SPEED: Visar nuvarande hastighet. PROGRAM 4 15 MINUTES PRESET SPEED/15 MINUTERS FÖRINSTÄLLD HASTIGHET 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet. 2. Tryck på START-knappen för att börja träna eller tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P4 blinkar för att köra förinställd procedur. 3. L1 visas på LCD-displayen efter tryckning på STOP/ENTER-knappen, och tryck på Speed up/down för att välja nivå från 1 till 7, och tryck därefter på STOP/ENTER-knappen för att bekräfta.

30 -TIME: -DISTANCE -PULS: -CALORIES: -SPEED: Ackumulerar och visar träningstiden från passets början. Ackumulerar och visar avverkad distans från passets början. Detekterar och visar nuvarande puls. Ackumulerar och visar förbrukade kalorier under träningspasset. Visar nuvarande hastighet. LEVEL Time 0 ~1 1~3 3~5 5~6 6~7 7~8 8~9 9~10 10~11 11~12 12~13 13~15 1 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 2 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 3 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 4 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 5 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 6 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 7 KM/ML 0.8/ / / / / / / / / / / /1.0 PROGRAM 5 30 MINUTES PRESET SPEED 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet. 2. Tryck på START-knappen för att börja träna eller tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P5 blinkar för att köra förinställd procedur. 3. L1 visas på LCD-displayen efter tryckning på STOP/ENTER-knappen, och tryck på Speed up/down för att välja nivå från 1 till 7, och tryck därefter på STOP/ENTER-knappen för att bekräfta. -TIME: Ackumulerar och visar träningstiden från passets början. -DISTANCE: Ackumulerar och visar avverkad distans från passets början. -PULSE: Detekterar och visar nuvarande puls. -CALORIES: Ackumulerar och visar förbrukade kalorier under träningspasset. -SPEED: Visar nuvarande hastighet. LEVEL Time 0 ~1 1~3 3~7 7~11 11~18 18~25 25~29 29~30 1 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 2 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 3 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 4 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 5 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 6 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 7 KM/ML 0.8/ / / / / / / /1.0 PROGRAM 6 45 MINUTES PRESET SPEED 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet. 2. Tryck på START-knappen för att börja träna eller tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P6 blinkar för att köra förinställd procedur. 3. L1 visas på LCD-displayen efter tryckning på STOP/ENTER-knappen, och tryck på Speed up/down för att välja nivå från 1 till 7, och tryck därefter på STOP/ENTER-knappen för att bekräfta.

31 -TIME: -DISTANCE: -CALORIES: -SPEED: Ackumulerar och visar träningstiden från passets början. Ackumulerar och visar avverkad distans från passets början. Ackumulerar och visar förbrukade kalorier under träningspasset. Visar nuvarande hastighet. LEVEL Time 0~1 1~3 3~7 7~10 10~14 14~16 16~17 17~21 21~22 22~24 24~28 28~29 29~31 31~35 35~36 36~38 38~42 42~43 43~44 44~45 1 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 2 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 3 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 4 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 5 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 6 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 7 KM/ML 1.6/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.0 PROGRAM 7-WEIGHT LOSS 1. Tryck på STOP/ENTER för att bekräfta programmet. 2. Tryck på START-knappen för att börja träna eller tryck på STOP/ENTER innan träningen påbörjas när P7 blinkar för att köra förinställd procedur. L1 visas på LCD-displayen efter tryckning på STOP/ENTER-knappen, och tryck på Speed up/down för att välja nivå från 1 till 7, Tryck därefter på STOP/ENTER för att bekräfta inställningen. TIME blinkar på LCD-displayen med tiden 32:00. Tryck på UP/DOWN för att justera totala tärningstiden och tryck på STOP/ENTER för att bekräfta inställningen. Tryck på START-knappen för att börja träna. SPEED och INCLINE följer den förinställda belastningstabellen. Tiden räknar ner från inställd träningstid. Distans och kalorier räknar upp från 0. LEVEL MIN. speed KM/ML MAX. speed KM/ML MIN. level MAX. level 1 3.2/ / / / / / / / / / / / / / Under träningen kan användaren övermanna hastigheten genom att trycka på knapparna SPEED UP/DOWN och övermanna lutningsvinkeln genom att trycka på knapparna INCLINE UP/DOWN. PROGRAMBYTE MELLAN PROGRAM 5, PROGRAM 6 OCH PROGRAM 7 Om du önskar byta till nytt program sedan du bekräftat programmen med STOP/ENTER-knappen kan du trycka på STOP-knappen när originalprogrammet, t.ex. P5, P6 eller P7 blinkar, och trycka på knappen SPEED UP/DOWN för att välja önskat program. Tryck därefter på STOP/ENTER för att bekräfta följt av knappen START varvid löpbanan arbetar som du önskar.

32

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

sv AnvändArguide 1 2

sv AnvändArguide 1 2 sv Användarguide 1 2 LÄGEN OCH VYER Time (Tid) Training (Träning) Speed & Distance (Hastighet och distans) veckodag datum sekunder alternativ tid tom training effect kalorier genomsnittspuls varvtid tid

Läs mer

Polar RS300X. Bruksanvisning

Polar RS300X. Bruksanvisning Polar RS300X Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. KOMMA IGÅNG... 4 Lär känna din Polar RS300X... 4 Träningsdatorns knappar och menystruktur... 5 Börja med grundläggande inställningar.... 6 Symboler på

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Manual KM 600 / KM 800

Manual KM 600 / KM 800 Manual KM 600 / KM 800 Bruksanvisning i orginal BM 600 / BM 800 Innehållsförteckning 3 4 5 5 6 10 10 11 12 12 14 16 18 19 19 20 21 22 23 Inledning Beskrivning Fingerskyddet Manöverreglage Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

SUUNTO QUEST Användarguide

SUUNTO QUEST Användarguide SUUNTO QUEST Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA Användarhandledning StyleView SV44 Cart with Laptop Mount and LiFe Power System De eldrivna StyleView-vagnarna ger nätström för mobil datoranvändning vid vårdplatsen i vårdmiljön. Vagnarna är inte avsedda

Läs mer

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest MAXI 7.0 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1 Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida i Innehållsförteckning Innehållsförteckning...i Konventioner som används i denna guide... iv Inledning...v

Läs mer